Vous êtes sur la page 1sur 62

If ~

6 39Nb'W NQlnO 3~' ~ JS3' ,aN""',,

..

__

_-

--~-

-:!:_-.

--

--

---_

2:

1~ce La, gar.ot» 'anciv'8 .' .'. ~. des IiVD.·i~1r "'1eS de boo - alll.;i£!liU··iii -st~··-U.-Pn-lV. ~·OJ,~~I'_' ·Il::.:a~nd·· ili.""'r,s-·C:·:".: _:a'W!UIa Iruu. ua 5'0"" mil L" - - ".. _ . ItVl"'- ..... .ampanna.ge· 81l11OviIJIa .ampicha raxti'rpation du ·da,rdl 'l'rnbr'Is8~
_:! •.•...
L •.. ~~,

e'

"

..

-,

.-

I'

l~'

.I!~-

'.

.0;18-:

f!

_·.1····· ..

I ·2'- rlt_iJ .•I.... [ .~ IIQU~&


. _.
"

juaqU~j dUI ,XYrI ConiWnt·."~ ''_' da~ ,lflVlU" a_Rl' ~ 1-. -.~ . U;, ra
6;' ~.'
I.

de II'UIII'IIHI,......... ILlla be. ".-" L..:.r;-r-L._ 'IAa" -.. ··;··U--iiI __ fest. en····-· usage--'.' Iat' •.....'palira-·

·"1 ,. --.
'.

,':'

. -"

r:

.~'~~tl
'"
_-.

boo-·· ...- -

-'_. -

.. ~ -.~ II.'.. -~

'2. ·Un'veuglaire du XIV" ·si8dle·" Dal". C81 .f(. _'q'. -uan·· -- -. . da,·-·· rIiaIt-liiit· ~_llliiibra-:_-.. coula'-'· d'ulna, ,., non·,': -- P'I"-' 1ll.ilU!11.. -....» .. ... .. . I AL._ b .~ f'·au est il~~l_e!!: ·'1- E-. _,_:L, :PlbC8~f.1118~c_'m ···re.1 =. ~_Ie ~:.iiL.-r·-~'· 'd·:e:·:[PO' l'ldr,a, at ..08:.. ."":- ''...a' ns 1:8" -'1. "\ifNI .I:JUV... ,._-'., ·, --: I!I!d .. ~- Ir..., d-' '.. , 'bo·' .00,"-' sa· .... 8'-"""· u· -n" co: : . I'n-" ... .8' '.'".·IS.. -I1 -' _. _.as" ~. "wu .... .
I

I.

V·_·'

iI

~
~.

.. Lb Ir"~~
~

..

II

c9Jo~[J@J[g)DlJ
falre des dessin sensationnels et jarnais vus avec 3 feutres de differentes couleurs en rnerne temps,
IP'QIUIr

Da:ns, lao. nous rstrouvens ch'aqu.s semsiiin'8: ~·e. ime' chef' &V 8e .sen pre-, m mia', f"~,~', - II - .J., "f~""-_. " , ", ',...voilr S'u mains' -"n' - g'lilon ch- ,,' 'VQUdi~Ris, " "." "': ,'.--_d"","8,. '-'OIS' ~e.·"le f~VOlr 80:n sacon g,afon: at f~9n vIBlrrait'ator,s, lal 'iate die, [Lao, -t~u,t'triistef d'avoir'lrate san gagl~I' but '98, T ·en-' p'llu:,__:':"'e~u rs , !P-:tJ' S-'·, -\. tlvid' '-8'm""m"~8--' 'n-:- 't·, ~ Ir'Uillt1 'S "':,' ~,~ '-=' ~ E;dd'ia, Bo,zattii ...13,·ans' ...N1ica
l
I
S' ~

"iii,

!II, ~.

1_ __

'_:_

,~

~i

Impossib,la n,"est pas zoologlqu,8


1

.~J'#J' ~,-

r''I' -",
,~,

..

,80 ',~, S 11 'IL~' recev,Jl'lt d as Vlsl,t,eulrs,d_ans',so'n: , ..: 'I'-II ,,' ,-"':'t 1-" -,f,r ' d' " bil+,11' . Zl~', ~ pourrSI'_: eUlr :_Bllre·.BS "~ .illgu,es,, 'LIB',., II,es cell;ss qu~'O!II faiit B'UI chef et Ge·,g,e".lt: Iplus'ri;gol'ol '9'" ' ,ans, ",-,alrs8'li~ M'" ,',.,:iB,P_" , -,,-;arc_al _,'__,- ,- ,,,,, -"",, ,,',-,:"'111,"eli' S-,','t":'I":-h-' "-'an,e·" I'G::,-,~I

!iI'.-

";111

'

ill'

.,'!'

n-

Des jeuK at des rives


,~:r~vo 'pour las t,e~slts'qlui m,"apprennen,t a; tire men ,calra:.cfare~,Rahanft; Justi~ ',at

'I,

le$ 8ulr"Bs m'empQ,rten,t da"ns leur ro~l~m,e (pas, dans, I. royaume. des \ombres;, he,i'nt)~ Lal ,glri'nchapx, mrex~s .,. IpSrllrlt Idhaqlu'B' fais·.'un pau Iplus~, lrine L-aflg:~Q,is. ""1 an,s - ,hr,sur,'"",A,ube .
P u'b,l~tS!1ti on ; Ctau ~~, CO M P.:E~Ft(l'N, DM et:eiu r 9'B n;6:r-,al: J 'la'~,~,C,~auire tIE M EU RI, C ireod ·t'ErLlr d,a la R:Ad8lcti,on: B~lrs~d ILAN1'FHi~;I\E:FI; ,R,i'"' d,a,ets'u, _, ~ _I~'m~f~~IIa!ud at GEN D ~:.OT:.D,lif9~laUrd esn/s:ntes: ::;J~IEHm~ : lDY~ 8 CAFtA.YO,N" R:e~ C ns ext-a ri,a uras: M,B,I! Z:D N ~,CA. JPLi lidt:ra' ;;, elil ~ 'RlGU:~9>,!" ,au.]cnlr~a I'':' OJf'ects:u,r: rJ e,&n~~h3''f.~.e: PA. C~'~fSi de SO,U ~ ~b U e~ti: M aid ~ CH A! GJ~lhAUID Ch,ahtB~ P'IEA m:,EV IT. AU D VWiS t auf' del e
f9

. ,..' &Hti ons, ~:I V'ii~I aT:l't: PI F- .(3,A'Or:(3;~J', 12!5r f:Ue lal Fs.y~eIJt,9', 754181 PAI~!lS CtE,DEX 110' ,~,T'ri II!,.: i48.9,2,\~2:5':
1181

Pif' .
,

e·f' rl

Toi aussi ..e.cris i.PIF.ill·adress,sJjivante

ee

:J,discute, E1JitionsV~LLANT. 126, rue La F'ayetl:e 75461 PARIS CEDEX 10 IDlCllrt

metl n'est camplat qu'ave:G sen

bruche MliRO CAP EPA pagine de 33 a 3&

:·-· et -. reed ,s
. .
". I

I
,

"

.'

~,

!II!

'!IIl

II

• Ii.'.
!ii,:,
"

d .II
I• e

~ i
1&1

• 'i •
o!l !II Ii Iii i a. ~

rill
.Il

...

0;..,

!II

~ Iii

~.
[I

-I!

~ !!!

S' 'Ii II! Ii

+. iijii -Ii
I"

Il~ iii
!to

11":,
II! •

"
I"

iI
I. • • •

,I!ii".'!!. III Ii! ,.


.., 11 Ii ··[ii.ll·!!!II iii ..
Y11 !!I !II

II!' ~

'I' [Ii
.. II!

Ii
l~l ~I

Iii

..
I •

II
~ i •

11 •• '. , • ,!l
• I!l •

II III '1 I~ ~.! ..


liP [.. ..

.r[~!i!rrii![~~l"
"ill • [~

II

~'

'.

'~
• II
• 11

!Iii iii
[fi Iii

rII !f !ii

• 'I!
III

Ii •
_

Ii

i!j,

I'

Voi,t~rau centre de tQ;n JQ,urnal, 4 ' ,uvell" fi'iches de la e.GUlrse a~x tri,.ors:', ," ;ie;ulx. 'EUes: concetnent Illes jeux societe, tstJ,iVLlnts : ,8a,dabolum, ta :R~'ee 1'10" SponsorS'i elle f~rnl.a-Stiqiie'sa,ct'!:: i-~ Jespere Ve'rs , que tu a's,~~j,aies 6rfi'ches perues dans :lJ~la"s,emain'e. d,ernii'ere~1 N'oubr1e"paS:! Iii Y' __,au' total 221 ti:c:h'fts i cG:IJlecti:onn,er: IMonopo'~Yt, M(asteir IM,iA,df (4 'TOU~:(lt]S1 bes ~G'rilndsAmir:au:X:JI CiJm'b1ip; Boggle, Ba,d~,biO,l!Jm', S(polnsQtrs,,-SeGt,{)rf-:Ruee vers ~'·Qr;Gqggle:, :~a,neta!~re,
,I

de

jl

..

,'~:,'

IR'ii~k, ca,rilcres, rv1aster Mi"nol Electron C, Long. CoUf+S'~ LexIcon;, . Borne P?ll 'e~D:j p II:o,.im'~, t~lA Ene,[g':,ie" ~ "1J~~-!' ' ~, 18",:MI..'1 led(iilll~ La"v tt",~~ " Elles te servlront ',-' mieux cli,oisilr las Jeu~dent tu as envie at a r,'," tres Dlentol a ~n. ' ,1.llln.'a~re l;,onlCQlur,s !:,'dent Pilf ~j~:",,-l~' , ,. "~~,' a pa!rtlclper G'adget te~ pa:rl'e'l~a" ,',la' sem'ain,e Iprochafnel"1
-, ' • . I ,.

~~}';t

11

'C

~V7'~

:~

,-

'~I'~

"·1 :.~

'AI~~.'~,

_', ':',';'"

,,"

'.~,':

;: .:" ::

-'

',-

"

','

: :~'

-ij:':

... 'S\JiVRE), .

.• · Le trom b .·.noscope
·1

.'... n:i~~,e., [," ,~"~'~'a'"-" '_.' ~~J""'!';·;·::·z·:'-m-o· ~'Ull-C::_P:' ": ~

"aUG, ane'z, \loi F

°1 par>ellbr~

c.hef' ."

fI"t' ~

Er .... ~-{?, ..... ,Iegt


, .~'I
." ... ..
,

~" ._-

::'>

~ ~C::'"!j 1;":.,1, '

0,

"D"

,",,", rapres c':~,i AR,NA"L, :' ,. .'(..

,9

. "a~ J11 ,_,.


...
'.'

-, mar@; lea,n.,e'",;,Cl, bf~lil' lePB 'asi


".'eIi.
c, ", ,.' •...

~ '., marne I~a. .':-"


<""-: ,
• •...

....

~ ., -. ,\~~-,

L ~",c'Ule ," " .


-

ca~:e~
;i_.
.)

'.,

'.

... ~ _ .•

-:-

~ __ '

I"

_.:t:=a.

f '8

·Ah c !,ezt tout d, , dooc.ee +PCJr:n '~-=iI""""""'"


i

,~,,,,,.

-~
~

,"'~

'Et 'ffBc.i'se.~~n+ j'~armr~ Is h\~ ma,n SUP A' ea,.bQne \e...,qsn..... g,er'eU'X I~nggr~ 1 .'
I J

...

_-..,

- "".

-~

, ~""III!

_-

IWA~A\4"A I ~'u;e·n.e!· , .bsnde de'


""""'I'!,~", '~2:.~

12,

f•
o•

o ro

~I

....,...,_

...

;Ill'

174{)·

,~

..

'1.3

cetll'e, , ,d,1 ~,e,rCu~·

--_ ..

-----

__

.-

-_._.

~.

-~-

1:4,

, II jii ..

I!III-_-=:---.-

...

~,,,

, "'lIO:' '~II I'n!Al!,

"*'

,1""-"
,

'I

_f':"",;:;J

Ion i
aU!K

_tOUrmJf

Edntons Valiliant

126 I!ue l:.al P'.,elte


=

'san

4,58,
Paris

Cell. x 11

* F,r_nce e:x:ehls,iv8D1:ant

o 8 IMai., (28 numl13r0s} : 11'7 f o a Mols (13 numeros) : 6,~ F


Et,l!. nl'.r ::

aiR

(62, fHlmeras.) : 2ZD F

1 ani (52 f'lbU'fleros.) : 296 F D 6, 1t1Q1le(21 fI Um:e'ftH;,) : 1§B f


CI:~Jolnt,::

pa,ie1ment, a I~or'dn:des El1i'ti0r1S Vaillan1 o Che'qu~emaflea,ire D C,t:'Ie;q ue pasta t ~ ve kets OMan d at.-Iettre
;PGllr :

Nom : __ A,dre,sse ~

~~~~_~~~

~n3J1,(JIm::
~~

~~_~_
~ _

Code 1il'0slal:l --'-----!L..----L.I_l_j Vtlle : de' .u'l. : un gafQon D

15'""oJ , "

dans PIF poche ce rnots-ci une gra.nde aventura pie n·e .·e gags : (c I . • Eu I ~E IJ
I

:'k

p.
'

..

'.

(" '

'')

...____...~
'. "

'-..z

__ .~I J
ro=--

avec IleUM artleLl'latlons., •• I.a , etl,on, de" ·&.n.trellll.f.1


l

. es Ia ~~"" nfr:-c: ...f'o, o·u ,M" '.. .. '.l~ '11: ~tZ!' ..... ........,

C,Rll.fJrt sais q~et!!

JJa

APIN

, to o"'m ., rt1CZ ,Q.a .•~.. It

est co:mwuz ,je,'Y'O.U'S .J~ ~1nS:1 o:he.yamt an "~iP;lrJ ;5':~;s. .


c,t
W."j·

re n'~Vd>is pas de 'CoeOJte


-

J¢. ,/~,; fai 6S!l. ,~I tZf"~,


,~

a':5Se.'%,

......""""'"_"..-:l!'

~:;,~~,d<z ~'(Jv,',e
'-:8 Ii r~
C(.J'~ 'rr'cZ.;

17

10 ~e.. fa· li cc e tu pe~d !s du

~t.'

pD.ldst

It aut.

"e/""
"
"

"Plus de ehar.e,u h;,r;e. ... , g iit~a.u t e..tc.~.,.

Mais·

ce n,t) cnl~ 0111

"e

'~'F"~ "
"

..~.

itl'!'6o.,1

18

c:haq1ue ioui:t, IIJIH!l d~couVil!lrk"

.-

--

p;'A nlD;e . ~:I ~'CI

~'U' '10 f"'>t I~C' A, .~:;:)~I I ~'IJE. -w" I ' AU- "..'~rv ,p;.;. ~'k;, ~" ,-,
~-_ '~'. - _v,, ,r.;.r
~E:M-:_--'

"

_,)It"

-I-Ti-n'-u-O, -

ji !Il,.~1 ", ~" . ~

A"

p-:-p;~~ t::~~
i

r'\,r\','rn~I\I'~ W~,-:t ~ ~'


Lt,t""\jl IN\..J\.J ~'il

__

,',

<

tl~

IA
~I

~l'JtERE, APPARTIE~T AIlX ~'A'" '-:-I;A.~ ~' 0.-, U' 'v"ML.i.! E~! , ,

Texts :: OILLJV'IIER'-' Dessln ': K,LI HE.

\'-I~~,'K, '::

r: II DD':"'E-'_j't~~.N !L .... A'l'l r,t"'"\] 'e ~E1L E'i ~ iI"':',~ir.I!I':). ~IT' ~N~~'~;.N~r'K,'! .I I ~'"., 'r~"A' ~~~:r<. 'r.: 'L' '0 ('!"l 'lU- ·,-·:r-~~~'i~' .........I',~ A' !Dr"'" nr" Il"'! ~. 'c, ':;:!i~, UO'" .," : M···· E- ,I""" !:)l ·.:N~ ,f?A" i:.i ~ N·· : ." _ w,N~ L...M '_ : :.C: l, 10:-' M" !"r:: 'lC>H' -r::' n.': M'
UI'i ,.1 I
J',' ':', ~

PA5, 'TEf;:' PAcA,1 Et:;,

I.,

J'~ 'PE 'h\t;;:E.RA'i


\ ~~'io·1
~~~[I! Ii

. Lb'- g,' :- H' ·0> "EG' /. -.'",.


"

'":

JAJ,A', ...

.'_

'.

,'j'

'I ..

,_

ONT DEG, MO,MG1, LIQ.;_lP,~ 10' .'. I0. N.'


..
'~'~~~[I!

~·O':~I~. ,..•E·G
.' ~.' ~'ij'\lV.I~,~"

~r··\..IlJ~~. -. O'-':."'L.', U-

,~!,

'L

o...t."!i'UO· "':'1 ~ "r:~'

FLEU-\liiiE ,'I
I •

·Ne····',N ... ~ i

'Oi\.\'L 'L' r '.' ,..:·."MJ .I-\t~~

;1"\[,1'1_.::-

10t)'~ LS; I~·OWAIE~':

DE)JRAte.IT A'IOUi;:' IU~ ~IOM


·~"nl.'--.'~

~~.IO'~

CJ?~E

JJ'OUG!I. L9'U,P'~,tJO~R,t-'....
L:'CU·:·' ,': .'
m!:;""'·i~ ... II; J
I

JI

II.

'11

rt:,;;. ~

,UUAC,'E

U'

22

.'.A~'O'IOOUW!LE Fll:U\JE 'WrA JAMAlb~ t:1t: AUGGl , ,CLA! R, ".LA \HE E.£T BELl.E . LA ~lU~E f),AUVACE i .PtTtl""~NU,A,~~, ,'..
I

.i'iOOI1I'IIo .....

~1

DEGCEJ,",ciu LE FL'EU\JE \jER~f; LE PA'J'G CEG HO~ME,g; ,~A,lNf; M,O',M JJ,~ 'SC),N"l

o~

L\;:~

,AURA ~E\J.E~tlG,,~

crux, 6jU,\

JAMAB~;' RE\I.EW:U~'I'" AI ~,E,Z. I ()N A ,pU 7RA\1A~L 'h~'


I'

.__.~_

1l-f:'lOJlt:;EAlE)/T

LA' ,PillG'

q.R4NlE
T07A.L,
I

........-""""""" {),!~~I/J;:=T ~Rf',RE~ lANT:1Ii&: Em/EN?: a~.r<V~,~,~


I.E' C;AR~CJ;:;!;J£ lElIAlr' 1?4RI!i4/JE"/J1§Ur
1..1A A..l.r.'!1D it C' /-ttyq Y.l~VO:(~, ~

,a:£b~ ,!£"~€lICE'EMlI7'

~I.1 ,- :.'_', .'«r» .. ._", .:_'"fV'" 7 ~"a' . CO····~- .~'D~"'" :-.I,


_,I

~L'1I'~7J='''c;'J\(lJl .... InJT. ... . ;:?C.' I~C' f


!I

23

~-li

.... ..,;;:-........ ~~

'SHOiRT'l,O,jJ, 'VA .A,B.O~·DER Lk-'IBAS~ , JiE, \/lEU)t'lO'I(' Li77LE ~

RROQREQ;A.M7'f,_'d

'Q"cl~~

m.4t?EtE,50llldlr., ",

EI/'ARBRE l !hJ/FAAir "

M' _'. Mt. '-:':":£.: lh-.>"!f:E;h. .. -N'l?: .'~a~""-8""'--:' :~. ~fll:L LlElt Hi4Blf?b;
1-.....
" " • r: '.'-_ :i,·· ',. : _, ..
.1"'_ ."J,.I ~'I' ._..

,_:_

_'-7rJ:'':;
,
'_•• '-~_

'.

'LlA~:.2:., •.",_.:,_. .... ~:.'e" ~: ' '!


: , ..
0

~-

•.

-'_'-,',

. ./ 1M; ~ lr I 'I~ .;\IP".'~


E;:'Jii

.~

!A
~

M'

TOU~ ET 'LE'~ :a'UE:I2I' -. '~t!~,REG,~.I'C~'I LEG ~OM--"-' - -'__ . ., ',"

"'~".;II.m<E: ... "_I=-~l~'


~J

I-Dot='

M'~ ~',
:~~

['

A'D":'

U·· __

~.~T.~

t:'

""1"'1::" '~A _~~;~,~'F:MINl


...

'I

'I,_

n1~Q:g, O.~.:.·U·· ~'I:=-~ ,

PA~ LE'U~' 'PlACE'

pp,P W'O!NT' . !"'\'="" . ~.


i~

iC,1 •.

;']'5'

IL.: 5PROUVA LA' 'PLiJ'£' qRAN'i~l '~, btJk'PIil§EM /U. 11'€ ~I ... _",,_,

J
r

2'6",-,:
",

'1'7,40

"

# ,~. Pl.€[)~' Di/f.lll: btl FOGSE,' ' ,LEg' ·CPOU:t.e;:' S::4l';11l41E.Nr~' ~

'LA
DER~iIE,KE ~U1T GlE,RA LDNq UE,. -, HOMME ~ ,_"....,,, '~

,C'OMHif' ~g.{;£l/7)1lENr ",1'~~~~ PRh.b'EAll?£ L?£·l ,~OMAl£,.,

/'

I~

'~'" ' CD Aa.11 DnllD Tnl\l Dn


." "

,"

'.,

2:7

I",

P'ARTIR,'~II LQW ~~,\l"R'C-b. ' ~ I JE .'.~~ 0 LJor~i~.·' M'>-' ~ J";':' PA' "r,r! ~I iil'EZ . Lft'_ lU
[)(J~~

..

~r"

.-

,..,

~.'

,..,_JI;'

~ LEr-

III~O':" ,'; ,'.-'....,I:'~ r',;!""i" n":·.

"M''-M~'"

II

tE~ 'HOMMEG:
C.f2rml~ J 'LOUP-·kl.'O'R r AL' O·Q·t'!!,'1lJ~ " ~'". <.. ;f.oi;.:~ II' '~I lEG .' .A~ \JUg.' . ~ .' I ~'An"'~~ I!IIIIO.M·' M~'~ t"!,liiJ)iP- .uA'\~J!1 .' .··· .. ,~~I(.C~ M.'· .'~'~ ~"":::1~¥:":~'-NUrn .'
~I_'

em

'~L FAlrT ME~TtRE LE. ·OllJoE:.If' L'e~u GHO'I?ri. JE. I~J'EM'E. BtATS, 'PAG, CO~ '[lES ~UAWft

-EE:!!lISFUNA~s.Qj,ERRli
SO;~

bJoM l?CnJT

.'
·.1.. ... '
~.F.'III

[- :'~'. I:.
"':::'_.v 'I"

',':.:..>.1-[':;::-..'N eJ'".'T- "I~~"",


_
I . . tl!l

28
.," '.

'-;-1

.-

Ieu paselcnnarrt P-'~'OiUr deux ! .... chacun son tIOU.r '.~ d'etre avant-centre ou gloall,
I.

un

pour s'entr.a,inle.r ,a la
Coupe du Mende,

Tu deplaces 1;,8 Igo'al' dans ses buts IP"O'U.r :a':rre~4-e" 'r·- te s s.....· _'0''" iots :lL, ".', ",'.:.,.'. ,' ' ..... IS.

·d·-· ll'' "a··,d·~·· a ;r[~ e·" vers


':. [.' " "

I,.'

'.

. -_" .. ,"~. ," -1_ ..w!!!]

Dansla... bolte de SHOIOT. tu trouveres l'avant-centre, te glolal, 'IIB,S' buts.


t
"

".. . '~'.' ion .. b'" (-3'" '. --.... ., .:. . .... uivarr 8····;, .t,8I' POS,IIit.. . td-U·_B_ II"cn . t; PICS'!""'t' lions. pO'SSI~ ble s»' tu sh '0'··0··· te ·s·· ras, d~ .1te"r'-re-' .. a ra: :..e -.~. '9'" n'- t II te n.d..- ".-: lr _". - U 0 U b b ,. I .~:.';ep, ~ t tOO d en tlIf II onoe. TIIJ.! d I' laces: 1'1 b t re outeur ,Ie to, ,. tu '.,-,res_':_e d ;; . d' biais, pourrnarquer lolnou de pres, ,d,e face au oe es"buts de ta viotolre,
t.
I, :~':; . '.

et: le ballon, Le maulot de l'avantcentre s'enleve. ,51tu veux, 'il 'precut chanqerde clublll ta sufflt de chanQ,e:rson nlaJll.ot~6 autres mautotsde ;grajnd'~:clubs deja dispenibles : Saint-Etlenne, N:Jantes:.,j' Bastla ~,.,~,
,

_.I,

..

..

"""

',',

0'11 ~ '. U ___I

~I

I.

--

_.

-_

'21IjJI. ~

.r.rt. ~ gJ,.,.I"·-,a~,., ..J~C'i~,d_~e·. L/g',a ffW~jf• Des· brimb$!(D. Il:s· t'!OI\tes' '7"~{~$l~ ' - b'viit .:~~" .. .. r
,~},",n:~a,~'
"'iQ~}f··'-,!iiifW-~ ..

~el bi/ogUff~; .' I).

fl. ov~t PIp' H'~7cw'I~,. It~lgll Leg at P


tQ~U,:".; t&~

.n ~~:

con$ei'st:!e P/f

fill

He:rwha pGur

,am',i"f.

Tsxte

SA NI - Dessi n

G,ATY

'\1tD

PO~r=~
A .•

b,,.·"'}1 ~O)!i!._'e'

a -i.JiEiiL 'iT'" ~~tl,~:\ ',~._


_ ! ,~~
~l

, ' '",.., ~'t'~":""F"j\'1l"~' niL


'~~~-t:>"'-~M,~

ptU'~at' ,C:~!'e~ I":'~, 'r:,.U, ,~,ryl.'I,~,


Ii. "':,'
•.

PRElL'N~' ~I
~c

I~;'J

~-

~-III~'~1

ir'r;;j, II

'l ,~

,4~'O"'
J ,",

41,

»: ,~

.i!J.
/'
-: 7·'

'.

n-

.0- U-·,'~. n ~ iCr!;-r' iii""'lC.~


d

~ __ .. ~ __ ~.·· •.... ~'Le_~,~oa~-·~-M_ •• ·~~· ' __

MOlf4g;~'EUR'
"i~' '"

8,',e.:~.

11~1~~~~~~~~

44

,45

[""."..,.:t
'-,

~I(!!' I.
-'('"

D"

, M~"_~";') ·'i·"~ ~b~~~~~ ''''ENM I:.N.' I 1"'""':I.'tT' D


1 ", :1,';'

~::,','~~

I,",'~"

prr=:., 'U", ~',~'L-:I . '


-',

'z"

:·ctA' ,,"
'.I"

,:,,', "

",

!F.

46

.'

,AN'Q:MALI ES: : n 'y: ,Bini .81 iBU Imo"n,s do.uze. d,ans Ie d'e;~linl,;les.q~u,_'lle.51
'IB'L' A···· ·LES·:'· - II y < 1::)aUK ~~ ..... B ~II a' [1- 1- . r~ lnar~lftin' nagas"absolument identiqu.es~,:l,esqu: s,ls,1
, ~,~ I -, 1_" .'. ~;-. :':,_ ,',~ --',:_", :
1

- DOUBILEJEU
IS" EM'

'LE"S' I-D'EUX'"

...

I • ..,.
_ _

_~,

I '~

I"· .' .'~rL·' .J~


__

---------

-- ~j _ ._ 1..1

L."

~'.I

. _.

'0_.. '
.,

-.,J

of

I'" I
I

"I

.. ~ I

-,

, ...
.

l
-_..
I~ •
I

..

"'.,
~ - -, ...•
"

'Or

-." _......

•.

_~--~-~--'-

. •• ~.~I

~.

,-:J.... -...:....!- -

..,..
_.

_.

r1"1"

A:::..'.. B .' -":'. "~-' . : Pour allar' potter' un. 'mesSage" Bon Chef,. qui dO'r! ,SOUl 18 [plau!vent 2·•·~L,'E, _', LA·::·:···,'·:'···.B-·::Y:····.> U.·.i,X···~ O'-:"U LETS,:._..':.'.'·lbrava"soldBt: doirt:tralversar un.champ~de·bataIl1t.·sur· 'Iequal le'nta'" ca
/~11IIIii

,fe8 boul.atsii' ,Aj,d:a··I.,; ,6 ttouver 'un Cha:mlin qui ivitara

·taus las·' carrafaurs

comportant

un 'bOule:t~,

.Q) :.
....." ~ I!i::<',' .....
.
" j

!II! .',

~'. ,:

tII_

II _-

LA·:·

'.

B·:,R~·:·E-C···'··']·H·- 'EI
..-'
> -'

=:T' LES····-I 80."'·-: IU.IL-E--TS··.·.····t.lquae dans lie m\llr de 'iBVine 8S~leg";; ab':rAchep~a'~nl.~·minant._att.nt·_ve~n~Jato-~.~.; .: a peux,..u t;llra~ t
_. -, -, .. ' - .... . . '. ' ." . '. ~

quets. so}I:~ats pa.. ro~~,par 18,~b:~., .B:~qlUBls ~ ~olld~-'I~J)y J!~~rcJn_. pa~'''_soit en ralson de! leur corpuh~"'G8,j'soil, en, raison Ida ce qu'ds ~rt8ntl DIIS BUSS. comiblen II y a t;le boul8t$· claiM cett., ,scena~l

g
.

o
,

",

. . .

.
. 'I

'

_.

',.: .. ItIII'_
.'.

':

_.,'....
',' ,
•_ '_", t .

'.'
! '

","
.:,

.
I

'
_ '_

~J,
.....

_.

'
.. .....!...!.....-

" \"
..

'. ~.,
•" ri _
I••

r,:.-

.......
_ ~-.;'
_.

.'
'

...
.' .' •

~. _

~I. _'.

~." t If'. ,,~

'~~.c.-'

~~

Oe I 8... dens
.....
..

. _.

..

'.9-

• ..

.... _. .
I

J'" -. ,...___.c=!j
I

... _
.

.. ._. _.:". -•
_

6,. FlECHOP_F
..

D'IICENTIM et BOUGREIDAN ...•


"attendant dans leu.· nouveau

,,~'_

"=

Un mensieur entre dans un bar ':' ,,..,g'.,,': " . G":"~ arcon, ucn nez..._," 011, une 'b:"e'~'. J, (1." ,~n,'"1St m ..' ,".. ,.' .,,11 re, ".1 atts ..'d' "': Uj. U'n dam
."C-'

c:,

15

!!

_. Brun 1.., I«\U' blond'iQ'" e· v." ",' ..".. .', " Et..~e, l-ireht re'p>o n d ':, c
I,,~,.,

La: g:; arcon damande ':


J .""~ ••

.'

i!IJ.'

~ _. ...

10, 01.

,=.

'~III IS' v~, 1M'~~e.Z-:v'OI s: dor ,.., e - ,,'QUI'. 'r!irv~'; 'r'og~""de II ivn~,' d ,~'lee ','
,I~ ..

\)'U"

lJ'i""idi

::~.II'~.'

".•

,3,!7:2,3~O'LA CHARM'DI:,SE '.'. F'O;NDETI,E,S

fa'b.ien ne ;Br~ot:

Boo 'FLECHQ1PIF'
LIt. anamalHJs : rentenne ttl6. ,sur Ie: GhiB fOFt_ ~, nA~nl au.. ILIa_ 1:.lI!m· .ititt~ :. nia ~U .. _ __ \fitasse ILj'~"'IiI."'! '~"lIlIin'~,t r.iaiS de '1~'ntvluaJ', I 1,_' _".,,' '. N,·. B. '~ii!i'I"~~ ~~:":~ cavalta.'r·o,~va
+'fte .
_.

[I '-,

La

I~
,~

1!1a,.
~

_.1ft; .
~.-

IU~II!,.

eo-

1~

...

"

....

i-..'IIIL

·.0·

gaUChe: _,.., l..son Ici'lneterr8 ~, a caravaliie' ~lie a I _c~:. '.. 'iii';' -,.~"" ~_. balall ~ lea ~~'IJt: de, hli bombanIB ,~, tikJon 118
~h··U'·IIA g- I. ~- _N ""
0'.,'

"'!'.

Ia ""'KI~IiI~,

.ft .nA"!I!IIiiil·

,~~

'Ie Plrna, . _..... "'"·"1 caqq"S.,greOji, I~ de~1""""t"' .• "~.:. ~T1B~ 'lQAinbIIlid~:;sont "":Le, :'!""""'" g~ ... ~.

~I

I:

. .....

~~,=="r'
····-I
h

011

. putaUlll
.-1 -

U.U

__

IJU

.. 1'_

.'.~l-·

L

~~-="",I=F~=-==-.~

.1 I! rW ,V •.
La'

.,..11:::""':~~~I.,a u,::r~.A.~'Mj.~, IN 1'1;1


I....

» _.".

- .... '-

-¥V~.:

....

I•

~.. -:"

: 0 'I' ,

..

-"

.'

~'!IijIIIg, I ~

"

'~'~'.g

ca~,"ant· , .;1_
._',

at 'M: ,CUiillinier'~,

_ ua Ia' .... ,_L_,'r....l- 'ql'_M! , ":e~' II'D' ~~'.-I....":_,uutrnua :I"" -'11 III·' 'I.J. .II!I' Ilpl llTllll31tl,
!.

!Wl~.

.••

j~"

__ '.

~-.:

1 ... ',"'

,I
I

···S@D .. ·
I 'I I I.

!.~::t.

-=_ DV·.~.· ' 3··· LA'" aRIEe'H'r E. E' IL-ES: IDftIUILETS'-""


I "_,'. '.::. ',' _~ •.•

-.

1_

cha:.:.:_ ,.." qu' ., I Wi. ..


--I-' _,. ." ~

_. ~ ~ :·~·,·~~~ .. Sa UIS PI,ii!ic!o,A~ft";';.


,.. "-

C!hAn InA ..gl~liYiIIr ~~!!I ~Iia._:r~r ~ ~, ~ III btiCha~ fit.:'......-,08 qui:g'i'a.aMa~"""" II!1M.' .•.•.>Qv:l1l 011"" ,.0' .. !~o.. '. .. '. I, ,~··I~I;.~ ,.1,ftJi '_m,.I"',,- ..,~. I.&RI:_';.-; •I a- ,~I"·~ Ild~~.:' ..... nA~~~ nAiil;l'; ,I 'Ia ·~I!!I! .~~ ~~t~.';~ ~,
, I _ ." )... ." • -

'!

A-iI,ll!ii'D,
II

·'.I~~-d U '.•.. LJ.Pfc~, ~

"'·i~~ cr'
. ',J;.~

' 111a ps. ~:-LB" ar'.·. . rt'an"t·:. .1-: teo "[';Ui.u.I ',,::."lUI ... _'~
0

'"<:'.ga"

fj.i'

IE
~~~""'====:11==~~

~rna .~~
~

~.._ mll'S' ",1:'11 Qi; ~u 1!.,,,,~o_,_Wfi!i 1I'I'IiUII;JlilI',_


'hAil" ~.;~~

• .,..' .~. II; ..


J

sa trftionnAH,.'~, !!!_p¥~_~" .. '; ~


'.' _-; . ~!!!III

'.

II 'A I~,lklr-'
~ 1.''''':1'

quii pe:rmettrai! a
'u_
g
.'~I

.~'!~. IIA~aU'du
.... .. '_.

iri ~...d..-:Il1-.' tJ!tB_) .


.... ;
r.

'l4..u;. 'L._iilliiilt .. ~

,.'1A+'~ uqu~~lP.a:'..ilffL"',

G8

darn_IIr 'u.,. pasiHtr ..


'9,.. ~~ .

Jal ~.

.-

".~

. ...III~;


'.
I ,.

I~ _

s
,

E E "'L o II :..... c , R:~S

F,
E,
II p

..r.'
.. __.. ••

I~-""?"

1,

_'-:-.--

--_

.. ~--,-.'

--

..

~-~--=.~~
.
.~..

.• _ .. -----=_ ~L

~_

....

,,_
L _ .. ~.--..... I

, ...

••

.n, ,',r? - " r;itv".''''t· :.v·a..re:,nd~ ·····ae.a~


II ~ E

".r-

+.""EI'n.=JI'"'J'71!:" ~~ ~~ ~~

a;Ueul~s!

.S'.__

i«..

"f

5.3

LE SIAIE DEJIMMY PW,N.


..

_.

~
-

'"

~
..
. ---

'"

~ ...

-,

,
--

.-

--

-~- -

'"'"'

...

....

••

M'BC'b_tez pas n'·~lmpo'l1:e· que~ skate, lal nl"i'mporte, Q.uel prix, !


Vou-s '!tes, un bon ska:teb·oarde;f'l acne V'O'lIS ,~t:,es tir'es exmg:ea.nt Vous savez oe qu e Irepr~$ente,rrt: les Im:arqiues. prqpO',see~ p:ar O~RE;C:r:S:VSre.M et VDU'S "0' n ·\a·II" ~i 11'.('9 C·tIUlD 111:e' rw ..·.'n n·aU;;S·BI!' '_' 1.o.;D n'~i r-r. r:.' ',' .~lut;; .. a: {".".,' ~ .. m'" nt _ :':'_'.':' :','
_'Y.I.~1 '-il' ,..[11 _A .. l· . ,.a; ~"
_f~.,

.m '.: J;Imi'I. Iy p"l~I,U'JM···I::::::' R' B eb 81' N.'I'UE: t,o :'n:n"'~;e: rOPT eham".t:;;. nn. Ip'~~'nsnlts Ic·on nt~l$ au >C.: U.~ .A. so nt d·~!S, t ,spe,c~·aIis1~s' UI d pk;ati9-p'ark et d U o'owl- rtd ·ri9 (phJlci me). Hen ry IH~.S,~· T"EIRa. tfj,te. p~usleurs repri ses 'cha1mpl on ,du me nde
I _

l!l

.. !Iiot'._.

_._.

-~..

...

,-

freuty'le

d.e s,l,a~oml~ «.c;rap.k~ ~.,: Ces. ontchelsl leur prepre ~~,~te: pi;rml lies p 11.:1:8' ,Qirahqle81 m arq u as, et qo hf~ rment las, p_e,:rt'olrmances, tec'h~ tques ..de:s.plane .h es, . . • r8,a.li~sils en s,a.nd.wi ch derfibl~e verre .at- de bols ' de (fts';K) 'UtiIi:S8e!S de p.r'~fi!'n~:nce,ouJr ,le!l,diso~iplines die, p
lit

• r"811:5(tf,:8'$;en bois 'frnllUlllli'iplis,1 uttlis~fes,de IP'r:e;ference en slcaie.·-ipa:rket r;tans' Is ~trscl.pnne: du bo,wl.-!riding. ID· I'R·'E',C··· '··111' g. ~''!VI'""~;T, I:::;: M" vo U oi:'!" met l.. An'QI·lft·A. avec I iI-i ,. iI 0. ~ c hainlP.io ns am e'rlcain s en ve us o-ffrs.nt, u ne sal e1c'tl on' q es m·eihe!u rs skatss ex,istan t. aetue Mernentaux U "S ,A. ,a, des, prix' ,Jalmlai:s: VU.$~ IDIRIECr ,$VS:IEM fai~ vem,-ir ch:tS ~!,:::tA. sans' ln'te:rmE!d,ia,ij;r·e! iss m:e'i'lleuts' .s~a1&·s des .f) I ~S' glra n d as, ma rq ues en: q uantilt'e" imp ortante', Avec DIR~ECTSYSTEM vo·u·s p'ouvez enfin., .avolr hJ. $kate, ,:;i·une~ampi9n amer~ca:~nt. grc\c,e a. vo~re e
.' '. '. .:_ 'I~
i·.

11\.·

,ti·

U:;:'~o

..

,~

I~. ~~ :.~..
It'!

Pour y:oir et: acheter II·es skates des champlons americainis


0'0 ux lm··a,gas·j ICI'RE'CT' BYSTEM ouverts to us ns ne~"s'C J';nl'nrs II d' ~~ ,..,'"0" heures- a~ "1119-' h"1 3· '0'" sans inter'D, UII!A .,' :1·,-". Jlw.
~ '. ,I ,~ I~'''':'','' ,._ I, ',". __ .• " '.. .'

"

'

",

'

rrup1i on (ssuf dim anch e: B,t Iliund i). 17· ._ _ A ··A··R,rs·"·~'0,., 117"·I-' r·,u·e_ ' V·:·II'lia··re·il-d·
~ .' II 1111 I I .' ~ ',"1

'eCC':·' • ~

,Io~ye. UJls-,n.
:_: .

taJe,ntj, de,ve;n,ir!

\lUUS;

·aussi. un 8~p'er~.s,katebo-aJder.

.M'eillro Arge~nneli

,.r~,

A lYO·N~'~1: fit. qua I de B·o.n:dy', 'Me se'lecUonne'


Vous y trcuverez eg,al,men"~ I~s :glr~nd·e;s rna rq ues a.met! QaJne,fj: de ,skate -b 0 8:.rd, Etc des :p,rix j,a.m,ais vus, .alnsl que des: protect" f!oJ~'~t- des ' p"~ c· .~ ~ ..G __ ·,Ion",,:,~·.'·' ~ ..,.:186'8 -,- d' :eta "'he"'lII:i;s · :·~·"

de sh;!i~orm.

et In.A vend que des s~ per-sk,at\~:s de p'rem'iete quai it,s'll sans aeou n d~fC1.ut, c·Q,ntro.l,e·s et v,erif~QS' par ~'e! 'Co.nstr-uc1eur. Tcus lies s:kBitesi."board dh,~,trlbues pat O,~IR'E.CT
[)IRECT SYSTEM SYSTEM ben~fi:c:~ent' la gar'anUe d tjl Const'rruete Ut de Lies· plrbt do n'n'e's 'i cd portent $l!Lilr '0 es ,$.:k,EUes-broard cpm.pl~~s! mh(f'&S a. do-rrlicjl~., en Idt avec notlce ets ....II·e· ~.:_ .._ :u O'\J't{tl'la" a U rna ntag'D·] .. i' V,QU s n'E!ites pas total ement'satirsfai't vous peuS v·ez. w·e:tourne.r votre 'ac;hal: :d,a1fJl8.lfis"'10 ,J·s,urs sulvaat sa 're,cJeptliO:I1 .., S'e 10'M I,e· cas. n 'V-D'l~Hi~{ 6ch ange OIU sera re;mbOUfse·,.
. ./.::~ ~:.": ~''WI .~l .
• • 0"' I _.,. -.. • •

Pe,rformance·g· et s'ecurili von't: del pair"


La "seau rite e'est drl abord ,un 1St! per-skate qu l .9. f1ait ses preu Vie$ en :co.rnp·~titn:on .. , ' Un vra i 'clrn~,mp n ne JH:eJHd-l~.mai}8:d e risq~le"s uti las. iq in t,es 'skat·es d lstrlbues p·a,rD IR'ECT 'SYS: ·EM so nt ,EU=lUlpes de! ce qUI~se 'fa.U de mleux aux U.S.A ..

~~~~~~~

PIF reme~ciela S· ·.ci ~Iti GEP qu· lui a 81 ~ress8 les c deaux pour les gago:cnts du n· mero

__

~~~

~~~~~.

I
I

-~-

--

-I

LA
·iI.

..·A-'I···lB··· · LL
. ..., I

---

'. I

. ._

11.

..
-----

_-

. .~ . terns D e!i:S,lnSd e M'" " '-... ., - .-.s: d-" ~ R,es,ume·>e 'r "e;';~d" I',e":"'p::ls ,o"'dje' p-,~···e··~e e nt '..
•• -.

ti.

... ... 5...re' n tal r' 'I d Go',)0' s:~"C:·I--n,'- ny:


_.Ll' "_
:.'.F!

A.:'

Q 1 .)~ '. -=-1.-.

...

:.

•••.•

_.

,,_'

_,

"

..

-....
........

__

II. .

.".-

....

. .

"

'l:ppr,enn'e;n1 1;11; mort d:e· Il~dn,clle~ He'hry' D,a'lton~;:~"pg'l ·,t_ plendu II ploor' I ba,r"i'ler'da! son hOlRe'ps':11 f:ortiln·81.' nos ·.qll!~·tre chev:idieirs~ del :Iabitise» ·' if II dluvent- .-·:a.clc,ompiI- ~n~' d e I."re .':.orm8dte : SUP1Pir:lme·r I' menl b- - . d'11.11 U· ies., nes jU'ry>ID1t: Ii"I(dd,es»'i' oo'c Ie. Hlen",.. Mour·';m~;o gRer~qll.la"'orma'Jlil6 II ;tiieril
ii

LiS, Da,ltenll purgl,m u;ne p'eiole' de 4.200 80'S die Irav,I' x'' OirGe,., II,Drl$qu"'ilsi
i;_.

!I'

~.

ii

I.

I'

~.

. 'P' .... ,
. .
'. l~ •••• '. • "

,.,..,
~.Iii

..
.... ~I

58
'.'

'

.. i'

~'

. CO;NT(NtlJ~a:(Iv f~~ .:_.10.... ..,J;~~.~ ,~ftllqLJ~ .. '. C:P~PUN,l3S .leMOS~ ~

".. ~~~,a/~iH~l~:r~li~ \ij'YA·Gp·.... ,-.

.VollS ,5AVt!!t.·· qA VA M~, .6~p

,./..:. lW

"VI~

'~A I~~ j
_-

f"'":"" r· ...... 'do··,,~·A'


"'O'!iO'~"_
\.. ...

'b tA j lri' .t::.? 1\. ""u'I~:1

.t FYo 1." •a ..!t IUW ,I t~~N Co


. _, "'!iE!I'

~Ar

"U- . .

-~
..
:.-,:,~
.

-: ,.-..... '.

..

.~..

.,

,~,

{;'A.A\~·~t19A AI2~~,. ~ ~'N'f'"'"~q "1~.1 ........ • ~~,'!l\M.Ai . ..L~,


I. ~.K;.,

UN

U~II'I

Q'i7~AA'I,~'

IL-J;;r:!i~h,-~~~
;ft
'l~

~.·lr
l'If"~

IT If''''l-'''=Ii
~!:~'"
_:.

,...:'?~~,~

~-... .. III~
[

V~

II

~.

...... A.
. .

.. ~/·'

W·4 .lli'1.,· l' rt' 1.JI1~'i

~~,~""'.N 1\J(-:wJ
-

,_

.. 5'9

':.' ~ , .

.,,:. H' I-!Ciir.,UL.lt'l '~""~'" . '. - 1fn - . '. " .':__.A~ :


t ~. - -' '" (
v . .'

12.~~- ,- e;::Il,6···· hr.::iiIL' ~\: YU ,-. t'I~,\'ilI' .J '.' .


. I .'

-7
[

60'·;
'.,

,,,'

!;II' d~ . ~ /:'V!!",_A\,Jic=;;~'- ~V~/'lvn, ;,,tIL \:1 ie' C,c:;;:,!2A '-~' ,~~=,r.,,'t~ '~IP ~~~~ ~ PLtlS .GA1r~ "~ ~J i~',S'r\,i~~lf~,
I=;~

I,~··II

fiJI ~:i
~~,

p'"

,l . A ~··nlM'M'~_·.:._L~~~I"1

.~.aN~~
(i'~'{',

~,-;r"/

I~~

I~, _,.-.~,

'P~Y' ~ '"
-

""

·S.Aii

- ..nl~1

~'~:I

I~

./1

!'

sz

u~--

~II~'"

Ii:.~D~;FI!IV'~
~ ~"~

C',/U\'A,a.~
~~~n{N,,~~ IV ...... -;:IIiV[~n,·,

OA'lil.!"oii!? tl?' ~ 1t.J,~-~

n~~

\.Jr=t:A("lJ'

I I

'X.'~- #"_I

Ir_ A YM ...

ni:~

b ~12 ~'.I:i

I" ~llr~'

_l

llr[r.'-~

~'-~~~. VLI,v~'~·~IO'~,W 1- ,~~Q~ ~


I!! ~ ,-

'" ."A, t#.i!:':"~ "\ I~II

\)'~I!A~"

Vt~t1."

¥":)Jll~'!~
~I~~I ~

"A." ,I[
'.

,C;::'I'

1~ JS.i. -:

:.-

"D-a;::;_;

er:

.J~ 'e~'I'~'r~' ~, g,',n~N---'i - ~:J'"'\~ -........ ~f"""'. ;c:(O f Uf/'S ;SON"-r ~'N 'fAef! ~e/ ~-r til ~4'll 1,.1 I~~N- _P,'!'f""' n~ f··.V~ V~#lJ -" IIJI~e_rJ"·._~I~ \~u,I 17H F:~
11nn,~
,AJ! :Ii ,I £'"
_)1

oab~ n=-s 'N_::::_" ¥'r'- _'/"" ,','-'


,: A. ~,II' ~:. ,A J, .F1~1Al ¥~~.
I ,. ~1

'i, V, r# "
~ ' ..

63

~IH 5:1:~NW,p5, ~A,'S6~z PA,$ ~AT,Nr:;·~ VOs~eo'eH6N ' , rtf" Itft\po~1FoLJ..

·1l1000''

',_

~'

.
r"'" ~

rl
~, ,

~-,

-,

_!ii:T
~~~,,~-,

...c

'F-

, "[jl::r,1J:dl';,.'1iNAN~ {JFV"l.U" ,~
...... I

~~ 'pP.~S5AGF i eHi!VMX' ',~A;'\~,IAG;'·;;'~' DP


~~v.nle ".~l!fr= ~". '.' _ ... '

64

SE
,

-'

IE: 7 NOU

- p ·.·U·..R~, o .•.•.. . S
.
'.

'.

P'OSTER ANI.

(JQj~'~~:\f
~..........._-...........~_' • ..:......_-r '

6:~-.. u

..

.....
,~~...,.

.~-

~.

~.

.~S2.
~


~fZN;'~§'

.-

.'

:,

''.- '--' - '. . M:,'a'i-d'.-am·e····' C:·h·· , ·e:-,·r-····e·· : ..:' ... ... '"

C··h''. .."", '.. :"-··e:__·r::··

M· o n sie:'·u"r·· . ...... ... ..',

Votre

'qu I :1,1

~nfant lit Pif-Gadget. Nous sommes int~mement ·s I ag'i t d un bon ehoLx de Lec t ur-e !

persuad's.

,En o:ffra.nt c h a qu e aemaLn.e un r-ecu.e LL ·dI·av'ent'u·re.s e't d 'h,istoir',e-s d:ro1ee dan s Lesque Lke s Le he·r·o·,s p,a'-u:rsui t t,oujo,u'rs urr but nob,le: ., i' et genereux 'Ii

En do'nnant

un

La r-ge

,ev·e·u,ta.il

de .je·ux s,o,igne'use:m.e'n't

el~.'bor!es,

En mobL Ldse.nt Ie,s' j e'une·s sur' d e s pr-o b Lemes ,a,'usS i. ,f··ond:am.e.'n,t~a'ux: que la d,efe,nse et La sa·u,ve,g,a,rd.e des ,a,D,ima,ux I '.'
iii •

'NOllS

nous chez

en

n ous ,e,f,fo,rQons! d I at.te.in.dre rrot.re but :. e,duq·u.e.r· e,t, inst.ru,i,r'e ·amus·ant ; et travail1ant sans re1iche i ia qualit~ du journal"

eSperQIls' contribu.e~ les enfants •••


. pa s

au d~'~elo~p'elllellt

dl.lgOu.:t de l~lectur~ .

." :- """ - t·, C e .n i' e.s.


Pd,.. f
au
. :".'

to' t- .• rou.t
(

II
", .

est

au s
,",

JIi' '0' 'u'r'"

d "h' 'U

~
~

L Ie get It I. Ce ter"me~, m a 1. S·': P ;- r.~ L I a·: H' 1.'" n 't:·, r:.'0·'. d U', 1"' t-~It V·', '0" ...
s "gad ..

que

'.',

.....

".,

.' .. ',

: ..

'.

I,

..."

.....

--:

-co

" ..

"

..

1'"' C.
~,

Lqu e galv·au,·de 1'" p,'r' e"iii-· d e,', '10' : .. S·· ': _. a m s '., f)'
p au

.:"""""

...:~

.. .'

,"

...

,1.."

.'

"

"1

parfois grand auss~ : rappelez-vous 1a lunette astronomique !) ~ il s'agit riellement d"une compos~nte i part entiire du jourrtal, d 'une veritabll.e: r-ub r-Lqu e ft'pb,y.siqu,.en ;' i1 peut; f aLr-e a.pp e L a, 1 'hab:i,l i't.e ch ez Ie 1.ect.,eur ,. a La .r·;e·f,l."exian., a t im'u,ler' B'o,n. in·,genio.si,te, etre un. 've.r'.ita.ble 's.upp.o,rt ~du,ca.t,if', au tou,t. sLmp.. eme'nt L r·e:·pond.re sa c·ur:l!os,i,te_." son ima.g:1.na"t,io'n, rrova't r-Lce I ~ .... p o.urm~mo±re : les po~s sauteurs, l'hor1ogel les art6mias, Ie microscope, Ie four so1aire·, ~~.

cache en fait la ~iritable

voca·tion de ce petit objet

(ma~s

'nons. vou s ·€a.i·'s,on.s, atr jo ur-d" Iru L. a. ti,t.r·e ex c e p t.Lorm.eL 'I une offr!e' qU~, tout en vous permettant de combler de joie votre enCant qu:i r-ec evr-a c hez Lu f, , it, son rrom , son h e b doma da Lr-e , repres,en,t.e pour vous u,n.e ,re'el.le e'c.onomie·, 62~ F I at v',au.:s evi't,e' Ie d[e:'b'_~1lJlrs_, en 'une' .8 auI,e f'o i,s, I, de .18 to ta :li du ·monta·n't d' un aboinne~'ment< .. arirrue L;

Esp~rant

vans avoir convaincu 4u bon choix

de votre enfant,

t,'e

NOllS

pen~ons s1ncerement que cette oefra rte pent qu~ vaus int~resser ; en tout cas, c'est en parents soucieux des pr·obl~me. qu.ot~diens qu~ nous l'~vons r~fl'cb~e.
~ 11avance
.de·

.~ .~OUS vous remerC10ns N

vbtre confiance.

Vous assurant de notre d~term~nat.ion i produ~re un journal de la p1us haute tenue,

Wous .ous prions de croire, Chir'e Madame, " e:vo D.,e s • sent'iment.S Le a p Lus d,.
e-

Cher Monsieur,

"" a rros

L·a .Redact.ion.

,l

,- '1---S'- F. " , ,U I'T'EU A' . ~I! __


,'0: ~'.

II:':

,-- ..

-'

-'~---"

~ ~

e~pt D'JECO~ . N \"I",~I


','"'--•• , " J;itI".'
-'O---·--,

C;-' "a..:~ 'I~II,

2--6.'-0'r-'-.r_ :'~--' :-'-';'- '

1~1",~

A.I~wQ'~,

'

Ct=:T1l!£, O'P-~·F~·I:3':C'
I

N~Jl(rrENos. A:~G..-,- c+ ~
-

~~

't~l~

'N'

_.,

,~,

~NDVE·····.~-

-.......... 2Q""~'-"
[

~~e.'L.E [~!UEi, iJU&\~'U,'AU


:_ .
-

MEr

..AJtNf. ,~.:_ 9'-' .- , ... ..,-~ '..,.-~<, ..-.,;"C,f< .....-,'·8 6


-P;~rR:&s' ~S'P~~aNN:4Q.E'
. ••..•. __ -. I. . _. 'I~' " ' .. _'

os
. ,I

l~·

$ ...... ..

14 rr"J"~'
' ,"

,I:~'

_'

~'SN ,A t;:'7"'\~(,~E.,j NE;. ,flaLr~ L.ACHSNT


!-.. -~. •• :-

~A ~ .

.'J;..f3~
I ~
~,
L:""Oli..j

~-

IV~ ;LI, ...~ ·

~,/~

,jN- -,~

~,~A.4'~ ~··r-;,"II~~~,~

~,'

.~

,P~5
...JI!. 'I

EBr' Ca(T/5i