Vous êtes sur la page 1sur 3

Wat is er cht aan de hand met Laurent en Claire?

Thierry Debels 2/2/14

Wat is er cht aan de hand met Laurent en Claire? Tijd om de feiten te scheiden van de roddels en de s eculaties! We "eten dat Laurent sinds en#ele "e#en alleen aan"e$i% is o evenementen! &iero aan%es ro#en door een journaliste van 'T( ver#laarde de rins eind januari dat Claire )niet meer mee#omt*! 'ol%ens sommi%e media $ou dit een soort )stil
1

rotest* $ijn te%en de im liciete dotatieverminderin% van de rins die vanaf het be%in van het jaar in%aat! De rins betaalt vanaf 1 januari belastin%en o het %edeelte )salaris* en verliest hierdoor o jaarbasis de facto tussen +,!,,, en 4,!,,, euro! De$e ver#larin% "erd even"el nit door Laurent of Claire af%ele%d- maar door olitie#e bronnen die dit aannemen! . eculatie dus! /n het "ee#end van be%in februari "erd de ver"arrin% no% %roter toen blee# dat Claire een t"itter0account had aan%emaa#t! De chte Claire vol%ens 1el%a en rins Laurent! /n het 2n%els t"itterde de rinses haar on%enoe%en over de mediaberichten! 2n vla# voor het )(a%ritte*0%ebeuren $aterda%avond schreef $e dat Laurent mooi "as in $ijn $"arte smo#in%! 3o lee# het alsof $e no% samen "aren! (aar is die t"itter0account van Claire "el echt? 'ol%ens het 4aleis niet! Wie $it dan achter 5ClaireLCoombs? (aar misschien "il het 4aleis ons net dat doen %eloven! &et mysterie "ordt er in el# %eval niet minder door! We blijven met de vraa% "at er cht aan de hand is tussen Laurent en Claire! /n het verleden "aren er
2

al eens roblemen tussen beiden! 6u o nieu"? 7eit is dat de )liefdesver#larin%* van Laurent via 1el%a voor de veerti%ste verjaarda% van Claire niet door Laurent "erd af%eleverd! &et "as (imi .olvay die de$e aan 1el%a be$or%de! (imi is de vrou" van "ijlen 8ac9ues .olvay! 1eiden hebben de rins o hun domein in Terhul en o %evan%en toen Laurent door 1oude"ijn "erd buiten%e#e%eld! 3ou het #unnen dat Laurent o nieu" daar lo%eert? 2n "aarom die ver#larin% via 1el%a? . re#en de t"ee niet meer met el#aar? (er#"aardi%! Lessentiel est dans les dtails! Laurent #"am de laatste da%en er% onver$or%d over! 2ind januari "aren $ijn haren on%e#amd- o de nieu"jaarsrece tie "as de #ledij van de rins er% "arri%! Dat is niet de Laurent die "e #ennen- een ijdel man- altijd ie#fijn ver$or%d! /s de rins de ressief? :mdat er roblemen $ijn? Die indru# %eeft hij $e#er "el! 'ol%ens de journaliste van 'T( %af hij een )droevi%e* indru#! ;e$ichtsbedro% is het #enmer# van de Cobur%s! 1enieu"d "at "e $ullen $ien als de mist helemaal is o %etro##en!

Vous aimerez peut-être aussi