Vous êtes sur la page 1sur 183

tp on pht trin nh v th CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

tng cng ty xy dng bch ng c lp - T do - Hnh phc


****** *******

d ton bin php thi cng


xin ph duyt

Cng trnh : Thi cng xy th phn ngm, kt cu v xy th phn thn NO-VP2


Hng mc : Bin php thi cng
a im : Linh m - qun hong mai - thnh ph h ni

H ni nm 2011
Tp on pht trin nh v th Cng ha x hi ch ngha vit nam
Tng cng ty xy dng bch ng c lp - T do - Hnh phc
********* *********

d ton bin php thi cng xin ph duyt


Cng trnh : Thi cng xy th phn ngm, kt cu v xy th phn thn NO-VP2
Hng mc : Bin php thi cng

I./ Cn c xc nh gi tr khi lng hon thnh:


- Hp ng xy dng s 99/2011/H-XL ngy 20/5/2011 gia Tp on Pht Trin Nh v Th v Tng Cng Ty
Xy Dng Bch ng v vic Thi cng Gi thu s 01.
- Bn v bin php thi cng c ph duyt.
- Ngh nh s 112/2009/N-CP ngy 14/12/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh.
- Cn c Ngh nh s 107/2010/N-CP ngy 29/10/2010 ca Chnh Ph v vic quy nh mc lng ti thiu;
- Thng t s 04/2010/TT-BXD ngy 26/05/2010 ca B Xy dng hng dn lp v qun l chi ph u t xy dng cng
trnh;
- Thng t s 05/2011/TT-BCT ngy 25/02/2011 ca B cng thng quy nh gi bn in nm 2011;
- p dng nh mc d ton XDCT phn xy dng ban hnh km theo vn bn s 1776/2007/BXD-VP ngy 16/08/2007
ca B Xy dng;
- Cn c n gi xy dng cng trnh Thnh ph H Ni phn xy dng cng b km theo quyt nh s
56/2008/Q-UBND ngy 22/12/2008 ca UBND Thnh ph H Ni;
- Cn c Quyt nh s 56/2008/Q-UBND ngy 22/12/2008 ca UBND Thnh ph H Ni v vic cng b bng gi ca
my v thit b xy dng cng trnh;
- Cng b gi vt liu s 2/2011/CBGVL-LS ngy 15/06/2011 ca Thnh ph H Ni, n gi thc t ti th trng;
II./ gi tr khi lng hon thnh:
1. Gi tr d ton bin php: ### ng
Su t nm trm nm mi chn triu chn trm nm mi by nghn ng

Tp on Ban qun ly d n s 2 Cng ty t vn Tng cng ty


pht trin nh v th i Hc Xy Dng H Ni xy dng bch ng
Bng tng hp kinh ph
Cng trnh : Thi cng xy th phn ngm, kt cu v xy th phn thn NO-VP2
Hng mc : Bin php thi cng

STT Chi ph Cch tnh Gi tr () n v K hiu

Chi ph theo n gi
Chi ph vt liu 3,354,367,450 ng A1
Chnh lch vt liu 14,926,987 ng CLVL
Chi ph nhn cng 629,240,007 ng B1
Chi ph my xy dng 20,340,062 ng C1
I Chi ph trc tip
1 Chi ph vt liu (A1 + CLVL) * 1 3,369,294,437 ng VL
2 Chi ph nhn cng B1 * 3 1,887,720,020 ng NC
3 Chi ph my xy dng C1 * 1.231 25,038,616 ng M
4 Trc tip ph khc 2.5%*(VL+NC+M) 132,051,327 TT
Cng chi ph trc tip VL+NC+M+TT 5,414,104,400 ng T
II Chi ph chung T * 6,5% 351,916,786 ng C
Gi thnh d ton xy dng T+C 5,766,021,186 Z
III Thu nhp chu thu tnh trc (T+C) * 5.5% 317,131,165 ng TL
Gi tr d ton xy dng trc thu T+C+TL 6,083,152,351 ng G
IV Thu gi tr gia tng G * 10% 608,315,235 ng GTGT
Gi tr d ton xy dng sau thu G + GTGT 6,691,467,586 ng GxDCPT
Chi ph xy nh tm ti hin trng v iu GxDLT
G * 1% * (1+10%) 66,914,676
hnh thi cng
Cng 6,758,382,262 ng
Lm trn 6,758,382,000 ng

Su t nm trm nm mi chn triu chn trm nm mi by nghn ng

3
ngi lp ngi ch tr

(k, h tn) (k, h tn)


Chng ch KS nh gi XD hng..., s..

4
Bng d ton xin ph duyt
Cng trnh : Thi cng xy th phn ngm, kt cu v xy th phn thn NO-VP2
Hng mc : Bin php thi cng

STT m hiu Ni dung cng vic n v Khi n gi Thnh tin


n gi lng Vt liu Nhn cng My Vt liu Nhn cng My

1 TT Lp dng dn gio thp thi 100m 118.94 ### 1,096,042 57,525 ### ### ###
cng, gin gio ngoi, chiu 2
2 TT Li chng bi tnh cho ton m2 ### 8,182 1,000 97,316,444 11,894,232
b qu trnh thi cng.
3 TT Li mt co ti cc sn ua m2 418.32 25,000 1,500 10,458,000 627,480
I120 (5 tng/1 t).
4 TT Bn m v ging cu kg 43.00 15,206 4,000 653,874 172,000
5 TT Li an ton vt liu ri m2 418.32 50,000 2,500 20,916,000 1,045,800
bng li thp B40 tnh cho
ton b qu trnh thi cng.
6 TT Gia cng lp dng h khung kg ### 15,206 4,000 ### ###
Thp hnh gio hon
thin Bng I120, u100.
16 TT Gia cng lp dng I350, u kg 5,946.11 15,206 4,000 90,418,711 23,784,440
100 gio thi cng dm
thng tng, Ging cu
8 TT Gia cng lp dng thp kg 4,182.70 15,206 4,000 63,603,607 16,730,787
bin php sn thao tc fi
7 TT Thu hi 80% khi lng khung kg ### 7,955 ###
thp hnh (Gi tr tnh
bng 50% ga tr vt t)
9 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.00 ### 218,996,683
Cu thp (Vn chuyn, lp
dng tho d, kim
nh..... )

5
STT m hiu Ni dung cng vic n v Khi n gi Thnh tin
n gi lng Vt liu Nhn cng My Vt liu Nhn cng My

10 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.00 ### 78,201,597


Vn thng lng.(Vn chuyn,
lp dng tho d, kim
11 TT nh.....
Tn ) chng vt ri
lt sn 100m 11.05 5,513,892 1,940,348 ### 60,931,260 21,441,816 ###
2
12 AL.6121 Gin gio thp chng sn c 100m 271.04 204,120 177,599 55,324,685 48,136,433
0 th iu chnh dn gio 2
ng st thp cao nht 3,5m
13 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.68 53,424 97,426 517,144 943,084
0 th iu chnh dn gio 2
ng st thp cao nht 5,5m
14 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.68 26,712 48,713 258,572 471,542
0 th iu chnh dn gio 2
ng st thp cao nht 4,5m.
C th kt hp s dng vi
dn thp ng c th tho di
15 AL.6122 Lp dng dn gio thp thi 100m 145.73 257,544 275,025 37,532,402 40,079,943
0 cng, dn gio trong khu 2
thng tng, cao 6,3m.
1214,43*12/100 = 145,732
tng Cng ### ### ###

6
bng tnh vt t gio ngoi nh
Cng trnh : Thi cng xy th phn ngm, kt cu v xy th phn thn NO-VP2
Hng mc : Bin php thi cng

TT Din gii v Khi lng n gi Thnh tin


Chi ph gio ngoi trong qu trnh thi
A cng phn th
1 Gi gio ngoi trc thu m2 13,195 163,636 2,159,181,818
2 Gi gio ngoi c thu m2 180,000 -

Din gii cch tnh gi gio ngoi

TT Din gii v Khi lng n gi Thnh tin


1 Tng chu vi din tch gio ngoi nh: m2 13,195 -
2 S lng ng tup d48 md 77,481 47,727 3,697,964,455
3 S lng m nn neo thp md 108 65,000 7,020,000
4 S lng cp neo D14 md 104 20,000 2,080,000
5 S lng kha gio ci 26,404 22,727 600,090,909
Thu hi 50% gi tr vt t -2,153,577,682
Tng cng 2,153,577,682
Thu VAT 10% 215,357,768
Tng 2,368,935,450
Gi gio /m2 180,000
D ton ACITT 2007

Bng phn tch vt t


#REF!
#REF!

STT M hiu Thnh phn hao ph n v Khi lng


Thi cng nh mc H s Vt t

1 TT Lp dng dn gio thp thi 100m 118.942


cng, gin gio ngoi, chiu 2
2 TT Li chng bi tnh cho ton m2 ###
b qu trnh thi cng.
3 TT Li thp mt nh tnh cho m2 418.320
ton b qu trnh thi cng.
4 TT Li thp 1 ly a10 tnh cho m2 43.000
ton b qu trnh thi cng.
5 TT Li an ton vt liu ri m2 418.320
bng li thp B40 tnh cho
ton b qu trnh thi cng.
6 TT Gia cng lp dng h khung kg ###
Thp hnh gio hon
thin Bng I120, u100.
7 TT Thu hi 80% khi lng khung kg ###
thp hnh (Gi tr tnh bng
50% ga tr vt t)
8 TT Gia cng lp dng thp bin kg 4,182.697
php khc fi 20,16,10
9 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000
Cu thp (Vn chuyn, lp
dng tho d, kim nh..... )
10 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000
Vn thng lng.(Vn chuyn,
lp dng tho d, kim
11 TT nh.....
Tn lt sn) chng vt ri 100m 11.051
12 AL.6121 Gin gio thp chng sn c 100m 271.040
0 th iu chnh dn gio ng 2
st thp cao nht 3,5m
Vt liu
G vn m3 0.036 9.757
Gio thp kg 9.500 2,574.880
Vt liu khc % 20.000
Nhn cng
Nhn cng 3,5/7 cng 3.500 948.640
13 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.680
0 th iu chnh dn gio ng 2
st thp cao nht 5,5m
Vt liu
Gio thp kg 4.240 41.043

8
D ton ACITT 2007

STT M hiu Thnh phn hao ph n v Khi lng


Thi cng nh mc H s Vt t

Nhn cng
Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 9.293

9
D ton ACITT 2007

STT M hiu Thnh phn hao ph n v Khi lng


Thi cng nh mc H s Vt t

14 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.680


0 th iu chnh dn gio ng 2
st thp cao nht 6,3m. C
th kt hp s dng vi dn
thp ng c th tho di
Vt liu
Gio thp kg 4.240 41.043
Nhn cng
Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 9.293
15 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 145.732
0 th iu chnh dn gio ng 2
st thp cao nht 4,5m
Vt liu
Gio thp kg 2.120 308.952
Nhn cng
Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 139.903
16 TT Gia cng lp dng H200, u kg 5,946.110
100 gio thi cng dm
DV6C v DH11B

10
H s xut. TCT xy dng Bch ng

Phn tch n gi xut


#REF!
#REF!

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

1 TT Lp dng dn gio thp 100m ###


thi cng, gin gio ngoi, 2
chiu cao >50 m
Vt liu 1 ###
Nhn cng 3 3,288,126
My thi cng 1.231 70,813
Trc tip ph khc 2,5% 493,064
Cng chi ph trc tip ###
Chi ph chung 6.5% ###
Gi thnh d ton xy T+C ###
Thu nhp chu thu 5.5% ###
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) ###
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% ###
Chi ph xy nh tm 1% 249,852
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
2 TT #REF! 100m ###
Vt liu 1 9,818,182
Nhn cng 3
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5%
Cng chi ph trc tip
Chi ph chung 6.5%
Gi thnh d ton xy T+C
Thu nhp chu thu 5.5%
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL)
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10%
Chi ph xy nh tm 1%
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
3 TT Li chng bi tnh cho m2 11,182
ton b qu trnh thi
Vt liu 1 8,182
Nhn cng 3 3,000
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 280

11
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

Cng chi ph trc tip 11,461


Chi ph chung 6.5% 745
Gi thnh d ton xy T+C 12,206
Thu nhp chu thu 5.5% 671
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 12,878
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 1,288
Chi ph xy nh tm 1% 142
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 14,307
4 TT Li thp mt nh tnh m2 29,500
cho ton b qu trnh thi
Vt liu 1 25,000
Nhn cng 3 4,500
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 738
Cng chi ph trc tip 30,238
Chi ph chung 6.5% 1,965
Gi thnh d ton xy T+C 32,203
Thu nhp chu thu 5.5% 1,771
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 33,974
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 3,397
Chi ph xy nh tm 1% 374
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 37,745
6 TT Li an ton vt liu m2 57,500
ri bng li thp B40
tnh cho ton b qu
trnh thiVt
cng.liu 1 50,000
Nhn cng 3 7,500
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 1,438
Cng chi ph trc tip 58,938
Chi ph chung 6.5% 3,831
Gi thnh d ton xy T+C 62,768
Thu nhp chu thu 5.5% 3,452
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 66,221
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 6,622

12
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

Chi ph xy nh tm 1% 728
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 73,571
7 TT Gia cng lp dng h kg 27,206
khung Thp hnh gio
hon thin Bng I120,
u100. Vt liu 1 15,206
Nhn cng 3 12,000
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 680
Cng chi ph trc tip 27,887
Chi ph chung 6.5% 1,813
Gi thnh d ton xy T+C 29,699
Thu nhp chu thu 5.5% 1,633
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 31,333
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 3,133
Chi ph xy nh tm 1% 345
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 34,811
8 TT Gia cng lp dng H200, kg 27,206
u 100 gio thi cng
dm DV6C v DH11B
Vt liu 1 15,206
Nhn cng 3 12,000
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 680
Cng chi ph trc tip 27,887
Chi ph chung 6.5% 1,813
Gi thnh d ton xy T+C 29,699
Thu nhp chu thu 5.5% 1,633
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 31,333
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 3,133
Chi ph xy nh tm 1% 345
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 34,811
9 TT Gia cng lp dng thp kg 27,206
bin php khc fi
Vt liu 1 15,206
Nhn cng 3 12,000
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5% 680
13
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

Cng chi ph trc tip 27,887


Chi ph chung 6.5% 1,813
Gi thnh d ton xy T+C 29,699
Thu nhp chu thu 5.5% 1,633
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 31,333
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 3,133
Chi ph xy nh tm 1% 345
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 34,811
10 TT Thu hi 80% khi lng kg 7,955
khung thp hnh (Gi tr
tnh bng 50% ga tr
vt t) Vt liu 1 7,955
Nhn cng 3
My thi cng 1.231
Trc tip ph khc 2,5%
Cng chi ph trc tip
Chi ph chung 6.5%
Gi thnh d ton xy T+C
Thu nhp chu thu 5.5%
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL)
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10%
Chi ph xy nh tm 1%
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 7,955
11 TT Chi ph huy ng thit chic ###
b: Cu thp (Vn
chuyn, lp dng tho
d, kim Vt
nh.....
liu ) 1 ###
Nhn cng 3 3
My thi cng 1.231 1
Trc tip ph khc 2,5% ###
Cng chi ph trc tip ###
Chi ph chung 6.5% ###
Gi thnh d ton xy T+C ###
Thu nhp chu thu 5.5% ###
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) ###
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% ###

14
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

Chi ph xy nh tm 1% ###
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
12 TT Chi ph huy ng thit chic ###
b: Vn thng lng.(Vn
chuyn, lp dng tho
d, kim Vt
nh.....
liu ) 1 ###
Nhn cng 3 3
My thi cng 1.231 1
Trc tip ph khc 2,5% ###
Cng chi ph trc tip ###
Chi ph chung 6.5% ###
Gi thnh d ton xy T+C ###
Thu nhp chu thu 5.5% ###
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) ###
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% ###
Chi ph xy nh tm 1% 990,682
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
13 TT Tn lt sn chng vt ri 100m ###
Vt liu 1 5,513,892
Nhn cng 3 5,821,044
My thi cng 1.231 1,503,633
Trc tip ph khc 2,5% 320,964
Cng chi ph trc tip ###
Chi ph chung 6.5% 855,370
Gi thnh d ton xy T+C ###
Thu nhp chu thu 5.5% 770,820
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) ###
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% ###
Chi ph xy nh tm 1% 162,643
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
14 AL.6121 Gin gio thp chng 100m 788,716
0 sn c th iu chnh 2
dn gio ng st thp
cao nhtVt
3,5m
liu 1 255,918
: G vn m3 0.036 ### 72,000
A24.041
: Gio thp kg 9.500 14,870 141,265
A24.043
15
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

: Vt liu khc % 20.000 42,653


A24.078
Nhn cng 3 532,798
: Nhn cng 3,5/7 cng 3.500 50,743 177,599
Trc tip ph khc 2,5% 19,718
Cng chi ph trc tip 808,434
Chi ph chung 6.5% 52,548
Gi thnh d ton xy T+C 860,982
Thu nhp chu thu 5.5% 47,354
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 908,336
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 90,834
Chi ph xy nh tm 1% 9,992
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut ###
15 AL.6122 Dn gio thp chng sn 100m 209,188
0 c th iu chnh, 1,2 2
Vt liu 1 63,049
: Gio thp kg 4.240 14,870 63,049
A24.043
Nhn cng 3 146,139
: Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 50,743 48,713
Trc tip ph khc 2,5% 5,230
Cng chi ph trc tip 214,417
Chi ph chung 6.5% 13,937
Gi thnh d ton xy T+C 228,355
Thu nhp chu thu 5.5% 12,560
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 240,914
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 24,091
Chi ph xy nh tm 1% 2,650
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 267,656
16 AL.6122 Dn gio thp chng sn 100m 209,188
0 c th iu chnh, 1,2 2
Vt liu 1 63,049
: Gio thp kg 4.240 14,870 63,049
A24.043
Nhn cng 3 146,139
: Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 50,743 48,713
Trc tip ph khc 2,5% 5,230
Cng chi ph trc tip 214,417
Chi ph chung 6.5% 13,937
Gi thnh d ton xy T+C 228,355
16
H s xut. TCT xy dng Bch ng

KL nh n gi
STT M hiu MSVT Thnh phn hao ph n v Thnh tin
mc xut

Thu nhp chu thu 5.5% 12,560


tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 240,914
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 24,091
Chi ph xy nh tm 1% 2,650
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 267,656
17 AL.6122 Dn gio thp chng sn 100m 177,663
0 c th iu chnh, 1,2 2
Vt liu 1 31,524
: Gio thp kg 2.120 14,870 31,524
A24.043
Nhn cng 3 146,139
: Nhn cng 3,5/7 cng 0.960 50,743 48,713
Trc tip ph khc 2,5% 4,442
Cng chi ph trc tip 182,105
Chi ph chung 6.5% 11,837
Gi thnh d ton xy T+C 193,942
Thu nhp chu thu 5.5% 10,667
tnh trc
Gi tr d ton xy (T+C+TL) 204,609
dng trc thu
Thu gi tr gia tng 10% 20,461
Chi ph xy nh tm 1% 2,251
ti hin trng v
iu hnh thi cng
n gi xut 227,320

17
D ton ACITT 2007

Bng tng hp vt t
#REF!
#REF!

STT M hiu Tn vt t n v Khi lng

Vt liu
1 :A24.0418 G vn m3 9.757
2 :A24.0435 Gio thp kg 2,965.918
Nhn cng
3 :B24.0008 Nhn cng 3,5/7 cng 1,107.128

18
D ton ACITT 2007

Bng gi tr vt t
#REF!
#REF!

STT M hiu Tn vt t n v Khi lng n gi

1 :A24.0418 G vn m3 9.757 1,400,000


2 :A24.0435 Gio thp kg 2,965.918 12,600
3 Vt liu khc %
4 TT Lp dng dn gio thp 100 118.942 ###
thi cng, gin gio m2
ngoi, chiu cao >50 m
5 TT Li chng bi tnh cho m2 11,894.232 8,182
ton b qu trnh thi
6 TT Li thp mt nh tnh m2 418.320 25,000
cho ton b qu trnh
7 TT Li thp 1 ly a10 tnh m2 43.000 15,206
cho ton b qu trnh
8 TT Li an ton vt liu m2 418.320 50,000
ri bng li thp B40
tnh cho ton b qu
9 TT trnh
Gia cngthi lp
cng.
dng h kg 83,386.665 15,206
khung Thp hnh
gio hon thin Bng
10 TT I120,
Thu hiu100.
80% khi lng kg -74,812.377 7,955
khung thp hnh (Gi
tr tnh bng 50% ga
11 TT tr vt
Gia cngt) lp dng thp kg 4,182.697 15,206
bin php khc fi
12 TT Chi ph huy ng thit chic 1.000 ###
b: Cu thp (Vn
chuyn, lp dng tho
d, kim nh..... )
13 TT Chi ph huy ng thit chic 1.000 ###
b: Vn thng lng.(Vn
chuyn, lp dng tho
d, kim nh..... )
14 TT Tn lt sn chng vt 100 11.051 5,513,892
ri m2
15 TT Gia cng lp dng kg 5,946.110 15,206
H200, u 100 gio thi
cng dm DV6C v
DH11B Tng cng

19
D ton ACITT 2007

Bng gi tr vt t
#REF!
#REF!

Thnh tin

13,660,416
37,370,570
9,220,781
1,946,328,873

97,316,444

10,458,000

653,874

20,916,000

1,268,007,950

-595,098,456

63,603,607

218,996,683

78,201,597

60,931,260

90,418,711

###

20
BNG phn tch ca my
#REF!
#REF!

khi lng
STT MVT TN MY N V
THI CNG NH MC VT T
H s xut. TCT xy dng Bch ng

BIU CHI TIT GI xut


#REF!
#REF!

STT M hiu Ni dung cng vic n v Khi lng n gi Thnh tin

1 TT Lp dng dn gio thp thi 100m 118.942 ### ###


cng, gin gio ngoi, chiu 2
3 TT Li chng bi tnh cho ton m2 ### 14,307 170,172,282
b qu trnh thi cng.
4 TT Li mt co ti cc sn ua m2 418.320 37,745 15,789,582
I120 (5 tng/1 t).
5 TT Li d ti cc sn ua I120 (5 m2 43.000 34,811 1,496,852
tng/1 t).
6 TT Li an ton vt liu ri m2 418.320 73,571 30,776,304
bng li thp B40 tnh cho
ton b qu trnh thi cng.
7 TT Gia cng lp dng h khung kg ### 34,811 ###
Thp hnh gio hon
thin Bng I120, u100.
8 TT Gia cng lp dng I350, u kg ### 34,811 206,987,171
100 gio thi cng dm
9 TT Gia cng lp dng thp bin kg ### 34,811 145,601,840
php khc fi 20,16,10
10 TT Thu hi 80% khi lng khung kg ### 7,955 ###
thp hnh (Gi tr tnh bng
50% ga tr vt t)
11 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000 ### 280,206,068
Cu thp (Vn chuyn, lp
dng tho d, kim nh..... )
12 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000 ### 100,058,880
Vn thng lng.(Vn chuyn,
lp dng tho d, kim
13 TT nh.....
Tn lt sn ) chng vt ri 100m 11.051 ### 181,525,875
14 AL.6121 Gin gio thp chng sn c 100m 271.040 1,009,162 273,523,199
0 th iu chnh dn gio ng 2
st thp cao nht 3,5m
15 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.680 267,656 2,590,906
0 th iu chnh, 1,2 m tip 2
16 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 9.680 267,656 2,590,906
0 th iu chnh, 1,2 m tip 2
17 AL.6122 Dn gio thp chng sn c 100m 145.732 227,320 33,127,812
0 th iu chnh, 1,2 m tip 2
Tng cng ###

i din nh thu

22
BNG TNH chnh lch chi ph nhin liu, nng lng
#REF!
#REF!

CHNH
KHI Thnh tin
STT TN NHIN LIU N V GC THC T LCH
LNG (7)*(1+Kp)
(6)-(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


CH chi ph NHIN LIU TRONG gi CA MY 0
BNG chnh lch chi ph tin lng th iu khin my
#REF!
#REF!

KHI CHNH THNH


STT TH IU KHIN MY N V GC THC T
LNG LCH TIN
CNG CHNH LCH chi ph tin lng th iu khin my 0
BNG chit tnh n gi ca my
#REF!
#REF!

khi lng n gi VT T chnh lch N GI CA MY


STT MVT TN MY N V
nh mc GC thc t GI VT T Nhin liu p TNG CNG GC THC T
D ton ACITT 2007

Bng chi ph vn chuyn


#REF!
#REF!

C ly
n Trng l Ngun Phng Bc C ly phn theo
STT M hiu Loi vt liu Khi lng tng Gi cc n gi
v ng mua tin vn hng
cng cp ng

n v chuyn (Km) Kiu ng C ly (Km) Cp ng /t.km V. chuyn

26
D ton ACITT 2007

hi ph vn chuyn
#REF!
#REF!

Thnh tin

27
D ton ACITT 2007

gi giao vt liu n hin trng


Cng trnh :
Hng mc :

Chi ph trung chuyn (nu c)


Gi giao
Gi gc Chi ph Cng chi ph vt liu
STT M hiu Loi vt liu n v Khi lng Hao ht trung chuyn
(gi mua) vn chuyn Bc xp trung n hin
chuyn trng
% Thnh tin

28
D ton ACITT 2007

Bng gi vt t, thit b tnh trong n gi


Cng trnh : nh bn, vn phng cho thu no-vp2
#REF!

STT M hiu Tn vt t n v Khi lng n gi Tnh


trong n gi
Vt liu
1: G vn m3 9.757 2,000,000
2: Gio thp kg 2,965.918 14,870
3 TT dn gio thp thi cng, gin 100m2 106.892 16,363,636
gio ngoi
4 TT Li chng bi m2 10,689.200 8,182
5 TT Li thp mt nh m2 796.000 18,182
7 TT Li thp B40 m2 796.000 27,273
8 TT Thp hnh I120, u100. kg 43,003.000 15,370
10 TT Thp D<=20 kg 3,085.000 15,370
11 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000 218,996,683
Cu thp (Vn chuyn, lp
dng tho d, kim nh..... )
12 TT Chi ph huy ng thit b: chic 1.000 78,201,597
Vn thng lng.(Vn chuyn,
lp dng tho d, kim
13 TT nh..... )
Tn lt sn 100m2 10.200 1,513,892
14 TT Thp hnh H200, u 100 kg 9,110.880 15,370
15 TT Vt liu khc % ###
Nhn cng
16 : Nhn cng 3,5/7 cng 1,107.128 50,743

29
D ton ACITT 2007

gi vt liu xy dng n hin trng


Cng trnh :
Hng mc :

Chi ph ti hin trng Gi vt liu


Gi giao vt
Chi ph bnh qun
STT M hiu Loi vt liu n v Khi lng liu n hin chi ph Cng chi ph ti
vn chuyn ni n hin tr
trng Bc xp hin trng
b ng

30
D ton ACITT 2007

Bng tng hp kinh ph


#REF!
#REF!
Ngy....thngnm

STT Chi ph Cch tnh Gi tr () K hiu

Chi ph theo n gi
Chi ph vt liu 3,354,367,450 A1
Chnh lch chi ph vt liu 14,926,987 CLVL
Chi ph nhn cng 629,240,007 B1
Chi ph my xy dng 20,340,062 C1
Chnh lch chi ph nhin liu,
CLNL
nng
Chnhlng
lch tin lng th iu
CLTL
khin my
I Chi ph trc tip
1 Chi ph vt liu (A1 + CLVL) * 1 3,369,294,437 VL
2 Chi ph nhn cng B1 * 3 1,887,720,020 NC
3 Chi ph my xy dng C1 + CLNL + CLTL 20,340,062 M
4 Trc tip ph khc 2.5%*(VL+NC+M) 131,933,863 TT
Cng chi ph trc tip VL+NC+M+TT 5,409,288,382 T
II Chi ph chung T * 6,5% 351,603,745 C
Gi thnh d ton xy dng T+C 5,760,892,127 Z
III Thu nhp chu thu tnh trc (T+C) * 5.5% 316,849,067 TL
Gi tr d ton xy dng trc
T+C+TL 6,077,741,194 G
thu
IV Thu gi tr gia tng G * 10% 607,774,119 GTGT
Gi tr d ton xy dng sau GxDCPT
G + GTGT 6,685,515,313
thu
Chi ph xy nh tm ti hin trng GxDLT
G * 1% * (1+10%) 66,855,153
v iu hnh thi cng
Cng 6,752,370,466
Lm trn 6,752,370,000

Err:511

ngi lp ngi ch tr

(k, h tn) (k, h tn)


Chng ch KS nh gi XD hng..., s..

31
D ton ACITT 2007

32
D ton ACITT 2007

tng hp kinh ph
#REF!
#REF!

STT Chi ph Cch tnh Gi tr () K hiu

I Gi tr xy lp 6,758,382,000 XL
II Gi tr thit b TB
III Chi ph khc #ADDIN? PK
1 Chi ph qun l d n u t xy #ADDIN? #ADDIN?
dng cng trnh
2 Chi ph thm tra thit k k thut, #ADDIN? #ADDIN?
thit k bn v thi cng
3 Chi ph thm tra d ton, tng d #ADDIN? #ADDIN?
ton cng trnh
4 Chi ph la chn nh thu thi cng #ADDIN? #ADDIN?
xy dng cng trnh
5 Chi ph la chn nh thu cung #ADDIN? #ADDIN?
cp vt t thit b cng trnh
6 Chi ph gim st thi cng xy #ADDIN? #ADDIN?
dng cng trnh
7 Chi ph gim st thi cng lp t #ADDIN? #ADDIN?
thit b ca cng trnh
8 Chi ph lp d n u t xy dng #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh
9 Chi ph lp bo co kinh t k #ADDIN? #ADDIN?
thut xy dng cng trnh
10 Chi ph thit k k thut ca cng #ADDIN? #ADDIN?
trnh c yu cu thit k 3 bc
11 Chi ph thit k k thut ca cng #ADDIN? #ADDIN?
trnh c yu cu thit k 2 bc

IV D phng ph (XL+TB+PK)x10% #ADDIN? DP


Tng cng (I+II+III+IV) #ADDIN? TDT

Err:511

33
D toan ACITT 2007

tng hp kinh ph
CNG TRNH :
HNG MC :

STT CHI PH CCH TNH GI TR () K HIU


I Gi tr xy lp (Trc Thu) ### XL
II Gi Tr Thit b (Trc Thu) TB
TNG MC U T ( duyt) TMT
I GI TR XY LP (VAT) ### GXD
II GI TR THIT B (VAT) GTB
III CHI PH QUN L D N (Gxl+Gtb) x 2.524% ### GQLDA

IV CHI PH T VN U T XY DNG ### GTV

1 Chi ph lp bo co kinh t - k (Gxl+Gtb) x 3.286% 201,891,302


2 Chi ph kho st xy dng Theo d ton kho st
Cha chn bc thit k
Cha chn bc thit k

3 Chi ph Thm tra tnh hiu qu v (Gxl+Gtb) x 0%


tnh kh thi ca d n u t
Cha chn bc thit k
Cha chn bc thit k
4 Chi ph Thm tra d ton cng Gxl x 0.2% 12,287,967
5 Chi ph lp h s mi thu thi Gxl x 0.135% 8,282,090
cng xy dng
6 Chi ph phn tch nh gi h s Gxl x 0.202% 12,423,135
d thu thi cng xy dng
7 Chi ph lp h s mi thu mua Gxl x 0%
sm thit b
8 Chi ph phn tch nh gi h s Gxl x 0%
d thu mua sm thit b
9 Chi ph Gim st thi cng xy Gxl x 2.628% 161,463,890
10 Chi ph Gim st lp t thit b Gtb x 0%
Thu GTGT 10% 39,634,838
Cng Chi ph t vn u t xy ###
V CHI PH KHC 1,000,000 GK
Chi ph thm tra, ph duyt quyt
1 TMT x 0%
ton
2 Chi ph kim ton TMT x 0%x(1+10%)
3 Chi ph bo him

1
D toan ACITT 2007

Chi ph thm nh kt qu la
4 (Gxd + Gtb) x 0,01% 1,000,000
chn nh thu
5 Chi ph khc
VI Chi ph d PHNG (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK)x10% ### GDP
tng cng (I+II+III+IV+V+VI) ###

Err:511

1
D toan ACITT 2007

Loi cng trnhCng


: trnh dn dng 1
Cp cng trnhCp:c bit 1
S bc thit k:Chn bc thit k 1
Chn loi cng trnh cp ngm (nu c) 1
Chn loi cng trnh cng nghip khc (nu c) 1
Chn loi cng trnh BCVT 1
Chn loi cng trnh my thng tin 1

1
D toan ACITT 2007

1
tng hp kinh ph
#REF!
#REF!

STT Chi ph Cch tnh Gi tr ()

I Gi tr xy lp ###
II Gi tr thit b
I Gi tr xy lp ###
II Gi tr thit b
III Chi ph qun l d n #ADDIN? #ADDIN?

IV Chi ph t vn u t xy dng #ADDIN?

1 Chi ph Lp d n #ADDIN? #ADDIN?


2 Chi ph Lp bo co kinh t - k #ADDIN? #ADDIN?
3 Chi ph Thit k k thut ca #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh dn dng c yu cu
4 Chi ph Thit k bn v thi cng #ADDIN? #ADDIN?
ca cng trnh dn dng c yu
cu thit k 2 bc
5 Chi ph Thit k k thut ca #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh cng nghip c yu
6 Chi ph Thit k bn v thi cng #ADDIN? #ADDIN?
ca cng trnh cng nghip c
yu cu thit k 2 bc
7 Chi ph Thit k cng trnh cp #ADDIN? #ADDIN?
8 Chi ph Thit k cng trnh ho #ADDIN? #ADDIN?
cht, khai thc than, qung, xi
mng v cc cng trnh cng
nghip khc, c chi ph thit b >
9 50%
Chi ph Thit k k thut ca #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh giao thng c yu cu
10 Chi ph Thit k bn v thi cng #ADDIN? #ADDIN?
ca cng trnh giao thng c yu
cu thit k 2 bc
11 Chi ph Thit k k thut ca #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh thu li c yu cu
12 Chi ph thit k bn v thi cng #ADDIN? #ADDIN?
ca cng trnh thu li c yu cu
13 Chi ph Thit k cng trnh nh #ADDIN? #ADDIN?
trm bm thu li, ca van, thit
b ng m ca cng ng bng
v trn c chi ph thit b > 50%
14 Chi ph Thit k k thut ca #ADDIN? #ADDIN?
cng trnh h tng k thut c yu
cu thit k 3 bc
15 Chi ph Thit k bn v thi cng #ADDIN? #ADDIN?
ca cng trnh h tng k thut c
yu cu thit k 2 bc
16 Chi ph thit k cng trnh bu #ADDIN? #ADDIN?
chnh vin thng
17 Chi ph Thit k cng trnh my #ADDIN? #ADDIN?
18 Chi ph Thm tra thit k k thut #ADDIN? #ADDIN?
i vi cng trnh c yu cu thit
k 3 bc, thit k bn v thi cng
i vi cng trnh c yu cu thit
19 k
Chi 2ph
bc Thm tra d ton cng #ADDIN? #ADDIN?
20 Chi ph Lp h s mi thu, nh #ADDIN? #ADDIN?
gi h s d thu thi cng xy
21 Chi ph lp h s mi thu, nh #ADDIN? #ADDIN?
gi h s d thu cung cp vt t
22 Chi ph Gim st thi cng xy #ADDIN? #ADDIN?
23 Chi ph Gim st lp t thit b #ADDIN? #ADDIN?
Thu GTGT 10% #ADDIN?
Cng Chi ph t vn u t xy dng #ADDIN?

V Chi ph khc
VI D phng ph (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK)x10% #ADDIN?
Tng cng (I+II+III+IV+V+VI) #ADDIN?

Err:511
K hiu

XL
TB
GXD
GTB
GQLDA

GTV
GK
GDP
bng s 2.1 : tng hp d ton cng trnh
#REF!

Ngy....thngnm
n v tnh: ng

gi tr gi tr
STT NI dung chi ph thu gtgt K hiu
trc thu sau thu

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


1 Chi ph xy dng GXD
2 Chi ph thit b GTB
3 Chi ph qun l d n GQLDA
Chi ph t vn u t xy GTV
4
dng
Chi ph thi tuyn, tuyn chn
4.1
thit k kin trc
Chi ph thit k xy dng cng
4.2
trnh
. .
5 Chi ph khc GK
Chi ph r ph bom mn, vt
5.1
n
5.2 Chi ph bo him cng trnh
.
Chi ph d phng (GDP1 +
6 GDP
GDP2)
Chi ph d phng cho yu t
6.1
khi lng pht sinh
Chi ph d phng cho yu t tr
6.2
t gi
Tng cng (1+2+3+4+5+6) GXDCT

ngi lp ngi ch tr

(k, h tn) (k, h tn)


Chng ch KS nh gi XD hng..., s..
bng s 2.2 : tng hp chi ph thit b
#REF!

Ngy....thngnm
n v tnh: ng

gi tr gi tr
STT ni dung chi ph thu gtgt K hiu
trc thu sau thu

[1] [2] [3] [4] [5] [6]


1 Chi ph mua sm thit b
1.1 ..
1.2 ..
Chi ph o to v chuyn
2
giao cng ngh
Chi ph lp t thit b v
3
th nghim, hiu chnh
Tng cng GTB

ngi lp ngi ch tr

(k, h tn) (k, h tn)


Chng ch KS nh gi XD hng..., s..
bng s 3.2 : tng hp d ton cpxd tnh theo n gi
xy dng cng trnh y v gi xy dng tng hp y

#REF!

Ngy....thngnm
n v tnh: ng

STT khong mc chi ph cch tnh gi tr K hiu

n
1 Chi ph xy dng trc thu Qi xDi G
i =1

2 Thu gi tr gia tng G x TGTGT-XD GTGT


3 Chi ph xy dng sau thu G + GTGT Gxd

Chi ph nh tm ti hin trng Gxdnt


4 G x t l x (1+TGTGT-XD)
v iu hnh thi cng
5 Tng cng Gxd + Gxdnt

ngi lp ngi ch tr

(k, h tn) (k, h tn)


Chng ch KS nh gi XD hng..., s..
D ton ACITT 2007

Bng tin thi cng


#REF!
#REF!

STT M hiu Ni dung cng vic n v hao ph nc Tin thi cng

T1 T2 T3 T4 T5

45
Config

H s vt liu : 1 1
H s nhn cng : 3 3
H s my thi cng : 1.231 1.231
Chi ph chung : 6.5 % 6.5
Thu nhp chu thu tnh trc : 5.5 % 5.5
Thu gi tr gia tng : 10 % 10
Chi ph xy nh tm ti hin trng v iu
1 % hnh thi cng 1
Chi ph trc tip khc : 2.5 % 2.5

S Files d liu
C:\DUTOAN97\HaNoi09\DG56XDLDHN. 4E+006

C:\DUTOAN97\HaNoi09\DMDT1776.DB 9E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi09\DMDT1777.DB 9E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi09\PLV1776.DBF 3E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi09\TDVTHN09.DBF 6E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi09\GVTHN09.DBF 4E+007
C:\DUTOAN97\ThanhHoa2007\DG5254 4E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi\PLV2405.DBF 1E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi\TDVTHN.DBF 4E+007
C:\DUTOAN97\HaNoi\GVTHN.DBF 359420
C:\DUTOAN97\DMDTUSER.DBF 9E+007

Page 46
Config

Page 47
Config

Page 48
Config

Page 49
Config

Page 50
Config

Page 51
Config

Page 52
Config

Page 53
Config

Page 54
Config

Page 55
Config

323 Thp I kg XLTB . 0000 < ,999


325 Thp bn d=2mm kg 1 Lp bo co nghin cu tin kh thi
327 Thp gc kg 1 Lp bo co nghin cu kh t
328 Thp gc 100x100 kg 1 Lp bo 0.557t
co u 0.557
329 Thp gc 120x120 kg 2 Lp bo co nghin cu tin kh thi
330 Thp gc 80x80mmkg 2 Lp bo co nghin cu kh t
338 Thp trn 4-6mm kg 2 Lp bo co u
0.323t 0.323
339 Thp trn 6-8mm kg 3 Lp bo co nghin cu tin kh thi
340 Thp trn D > 10 kg 3 Lp bo co nghin cu kh t
341 Thp trn D > 18 kg 3 Lp bo co u
0.336t 0.336
342 Thp trn D6mm kg 4 Lp bo co nghin cu tin kh thi

343 Thp trn D<= 18 kg 4 Lp bo co nghin cu kh t


344 Thp trn D<=10 kg 4 Lp bo co u
0.309t 0.309
345 Thp trn fi 18mm kg 5 Lp bo co nghin cu tin kh thi
346 Thp tm kg 5 Lp bo co nghin cu kh t
347 Thp tm 6mm kg 5 Lp bo co u
0.216t 0.216
0021 Thp trn fi <=10 kg XL . 0000 <=00,5
0022 Thp trn fi <=18 kg 1 Lp h s 0.396 0.396
0023 Thp trn fi > 18m kg 1 Gim st 1.782 1.782
0024 Thp trn kg 2 Lp h s 0.277 0.277
0027 Thp fi 6mm kg 2 Gim st 1.24 1.24
0306 Thp tm d=6mm kg 3 Lp h s 0.263 0.263
0307 Thp gc 80x80mmkg 3 Gim st 0.954 0.954
0308 Thp gc 100x100 kg 4 Lp h s 0.246 0.246
0309 Thp gc 120x120 kg 4 Gim st 0.886 0.886
0369 Thp gc 50x50x5 kg 5 Lp h s 0.331 0.331
0379 Thp fi 8mm kg 5 Gim st 1.505 1.505
0380 Thp fi 12mm kg TB . 0000 <=00,5
0381 Thp fi 14mm kg 1 Lp h s mi
0.266
thu mua
0.266
sm vt t thit
0382 Thp fi 16mm kg 2 Lp h s mi
0.187
thu mua
0.187
sm vt t thit
0383 Thp fi 18mm kg 3 Lp h s mi thu mua
0.168 sm vt t
0.168 thit
0384 Thp fi 20mm kg 4 Lp h s mi
0.157
thu mua
0.157
sm vt t thit
0385 Thp fi 22mm kg 5 0.223
Lp h s mi 0.223
thu mua sm vt t thit
0386 Thp fi 25mm kg XLTB . 0000 <=,999

0387 Thp fi 28mm kg 1 Thm nh d n u t


0388 Thp fi 32mm kg 2 Thm nh d n u t
3 Thm nh d n u t
4 Thm nh d n u t
5 Thm nh d n u t
XL . 0000 <=00,5
1 Thm n 0.1436 0.1436
2 Thm n 0.0983 0.0983
3 Thm n 0.0932 0.0932

Page 56
Config

4 Thm n 0.0932 0.0932


5 Thm n 0.1344 0.1344
1 Thm n 0.126 0.126
2 Thm n 0.1512 0.1512
3 Thm n 0.1057 0.1057
4 Thm n 0.1057 0.1057
5 Thm n 0.1008 0.1008

Nhm I - Cng trnh cng nghip


XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 2.41 2.41
2 Loi 2 2.7 2.7
3 Loi 3 3.01 3.01

4 Loi 4 3.61 3.61


5 Loi 5 4.33 4.33

Nhm II - Cng trnh cp thot nc, tuyn


XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 1.96 1.96
2 Loi 2 2.2 2.2
3 Loi 3 2.45 2.45
4 Loi 4 2.69 2.69
5 Loi 5 2.97 2.97

Nhm II
XL . 0000 <=00,5
1 Cp ngm 1.11 1.11
2 Cp ngm 0.72 0.72
3 Cp ngm 0.252 0.252

Nhm II
XLTB . 0000 <=00,5
1 Loi 1 1.35 1.35
2 Loi 2 2 2
3 Loi 3 3.8 3.8

Nhm III - Cng trnh nng nghip, thu


XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 2.18 2.18
2 Loi 2 2.45 2.45
3 Loi 3 2.72 2.72
4 Loi 4 2.99 2.99
5 Loi 5 3.3 3.3

Nhm IV - Cng trnh giao thng

Page 57
Config

XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 1.19 1.19
2 Loi 2 1.34 1.34
3 Loi 3 1.49 1.49
4 Loi 4 1.64 1.64
5 Loi 5 1.81 1.81

Nhm V - Cng trnh dn dng


XL . 0000 <=00,2
1 Loi 1 2.46 2.46
2 Loi 2 2.77 2.77
3 Loi 3 3.08 3.08
4 Loi 4 3.39 3.39
5 Loi 5 3.73 3.73

Chi ph ban qun l


XL . 0000 <=00,5
1 1.46 1.46
2 1.37 1.37

3 1.43 1.43
4 2.2 2.2

5 2.3 2.3

TB . 0000 <=00,5
1 0.8 0.8
2 0.8 0.8
3 0.8 0.8
4 0.8 0.8
5 0.8 0.8

Page 58
Config

Page 59
Config

Page 60
Config

Page 61
Config

Page 62
Config

Page 63
Config

Page 64
Config

Page 65
Config

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


cu tin kh thi 0.068 0.053 0.044
0.79 0.719 0.575 0.489 0.388 0.288 0.244 0.201

cu tin kh thi 0.045 0.035 0.029


0.396 0.36 0.264 0.24 0.192 0.156 0.121 0.096

cu tin kh thi 0.046 0.036 0.03


0.454 0.413 0.303 0.275 0.22 0.179 0.139 0.11

cu tin kh thi 0.042 0.033 0.028

0.38 0.345 0.253 0.23 0.184 0.15 0.116 0.092

cu tin kh thi 0.0621 0.0483 0.0414


0.462 0.42 0.336 0.276 0.227 0.168 0.143 0.118

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


0.33 0.3 0.24 0.16 0.1 0.07 0.045 0.033
1.485 1.43 1.342 1.188 1.008 0.787 0.616 0.5
0.231 0.21 0.168 0.115 0.08 0.05 0.03 0.023
1.034 0.99 0.911 0.814 0.704 0.554 0.432 0.346
0.219 0.2 0.16 0.109 0.077 0.045 0.029 0.022
0.793 0.739 0.661 0.583 0.446 0.275 0.216 0.163
0.205 0.186 0.149 0.102 0.07 0.043 0.027 0.02
0.74 0.686 0.621 0.546 0.421 0.254 0.202 0.156
0.276 0.24 0.204 0.138 0.09 0.06 0.036 0.024
1.254 1.21 1.135 0.977 0.834 0.664 0.519 0.392
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
0.222 0.204 0.18 0.156 0.102 0.066 0.057 0.048
0.156 0.144 0.126 0.108 0.072 0.048 0.041 0.035
0.14 0.13 0.113 0.097 0.065 0.043 0.037 0.031
0.131 0.121 0.106 0.091 0.061 0.04 0.035 0.029
0.186 0.168 0.156 0.132 0.084 0.054 0.048 0.041
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500

0.035 0.0322 0.0266 0.0238 0.021 0.0175 0.014 0.0105


0.035 0.0322 0.0266 0.0238 0.021 0.0175 0.014 0.0105
0.035 0.0322 0.0266 0.0238 0.021 0.0175 0.014 0.0105
0.035 0.0322 0.0266 0.0238 0.021 0.0175 0.014 0.0105
0.035 0.0322 0.0266 0.0238 0.021 0.0175 0.014 0.0105
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
0.1197 0.1071 0.0945 0.063 0.0553 0.0441 0.0315 0.0221
0.0819 0.0756 0.063 0.0441 0.0392 0.0309 0.0221 0.0158
0.0781 0.0718 0.0599 0.0422 0.0371 0.0296 0.0208 0.0151

Page 66
Config

0.0781 0.0718 0.0599 0.0422 0.0371 0.0296 0.0208 0.0151


0.1008 0.0945 0.0819 0.0536 0.0469 0.0378 0.0271 0.0158
0.105 0.091 0.07 0.0476 0.0413 0.0315 0.0252 0.0161
0.126 0.112 0.084 0.056 0.049 0.0371 0.0308 0.0231
0.0882 0.0784 0.0588 0.0406 0.0392 0.0259 0.021 0.0161
0.0882 0.0784 0.0588 0.0406 0.0392 0.0259 0.021 0.0161
0.084 0.0742 0.056 0.0385 0.0371 0.0245 0.0203 0.0154

nh cng nghip
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
2.3 1.99 1.8 1.66 1.52 1.4 1.4 1.4
2.58 2.24 2.02 1.87 1.72 1.56 1.43 1.3
2.87 2.49 2.24 2.08 1.91 1.74 1.58 1.44

3.44 2.99 2.69 2.49 2.29 2.09 1.89 1.73


4.13 3.59 3.23 2.99 2.75 2.51 2.27 2.07

nh cp thot nc, tuyn ng dn du, tuyn cp thng tin bu in, ng dy ti in


. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
1.87 1.68 1.4 1.29 1.1 1 1 1
2.1 1.89 1.58 1.45 1.32 1.2 1.05 0.95
2.33 2.1 1.75 1.61 1.47 1.33 1.22 0.98
2.57 2.31 1.93 1.77 1.62 1.46 1.34 1.05
2.83 2.54 2.12 1.94 1.78 1.61 1.47 1.24

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.04 0.91 0.82 0.76 0.69 0.63 0.57 0.5
0.62 0.46 0.41 0.38 0.35 0.32 0.28 0.22
0.24 0.122 0.079 0.073 0.067 0.061 0.056 0.051

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.25 1 0.7 0.66 0.61 0.56 0.5 0.45
1.91 1.75 1.15 0.7 0.61 0.56 0.5 0.45
3.3 2.8 2 1 0.8 0.65 0.5 0.4

nh nng nghip, thu li


. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
2.07 1.86 1.56 1.43 1.15 1.15 1.15 1.15
2.33 2.1 1.75 1.61 1.47 1.33 1.33 1.33
2.59 2.33 1.94 1.79 1.63 1.48 1.36 1.1
2.85 2.56 2.14 1.97 1.8 1.62 1.49 1.25
3.14 2.82 2.35 2.16 1.98 1.79 1.63 1.38

nh giao thng

Page 67
Config

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.13 0.99 0.89 0.82 0.62 0.62 0.62 0.62
1.28 1.11 1 0.93 0.85 0.78 0.78 0.78
1.42 1.24 1.11 1.03 0.95 0.87 0.78 0.65
1.57 1.36 1.23 1.13 1.04 0.95 0.87 0.79
1.72 1.49 1.35 1.25 1.14 1.05 0.95 0.87

nh dn dng
. 00,5 . 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200
2.4 2.28 2.05 1.71 1.58 1.58 1.58 1.58
2.69 2.57 2.31 1.93 1.77 1.62 1.46 1.34
2.99 2.85 2.57 2.13 1.97 1.8 1.63 1.49
3.29 3.14 2.82 2.36 2.17 1.98 1.79 1.63
3.63 3.45 3.1 2.59 2.38 2.18 1.97 1.8

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.4 1.35 1.25 1.15 0.88 0.62 0.5 0.35
1.3 1.25 1.15 1.05 0.78 0.52 0.4 0.27

1.37 1.3 1.2 1.12 0.85 0.6 0.46 0.33


2 1.62 1.5 1.36 1.05 0.73 0.58 0.43

2.2 1.78 1.64 1.5 1.2 0.9 0.72 0.54

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05

Page 68
Config

Page 69
Config

Page 70
Config

Page 71
Config

Page 72
Config

Page 73
Config

Page 74
Config

Page 75
Config

. 1000 . 2000 C:\DUTO 3 1E+007


0.031 0.019
0.173 0.144

0.02 0.012
0.084 0.072

0.021 0.013
0.096 0.083

0.019 0.011

0.081 0.069

0.029 0.017
0.101 0.086

. 1000
0.023
0.33
0.016
0.231
0.015
0.109
0.014
0.102
0.019
0.275
. 1000
0.033
0.023
0.021
0.02
0.028
. 1000 . 2000

0.0067 0.0035
0.0067 0.0035
0.0067 0.0035
0.0067 0.0035
0.0067 0.0035
. 1000 . 2000
0.0158 0.0087
0.0113 0.0063
0.0107 0.0057

Page 76
Config

0.0107 0.0057
0.0139 0.0077
0.0133 0.007
0.0161 0.0083
0.0112 0.0067
0.0112 0.0067
0.0105 0.0061

. 1000
1.4
1.17
1.26

1.51
1.81

y ti in

Page 77
Config

. 0500
1.58
1.34
1.49
1.38
1.52

. 1000 . 2000
0.23 0.15
0.2 0.14

0.21 0.13
0.28 0.23

0.38 0.3

. 1000 . 2000
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02

Page 78
Config

Page 79
Config

Page 80
Config

Page 81
Config

Page 82
Config

Page 83
Config

Page 84
Config

Page 85
Config

Page 86
Config

Page 87
Config

Page 88
Config

Page 89
Config

Page 90
Config

Page 91
Config

Page 92
Config

Page 93
Config

Page 94
Config

Page 95
Config

Page 96
Config

Page 97
Config

Page 98
Config

Page 99
Config

Page 100
Config

Page 101
Config

Page 102
Config

Page 103
Config

Page 104
Config

Page 105
Config

Page 106
Config

Page 107
Config

Page 108
Config

Page 109
Config

Page 110
Config

Page 111
Config

Page 112
Config

Page 113
Config

Page 114
Config

Page 115
Config

XLTB . 0000 < ,999


1 Lp bo co nghin cu tin kh thi
1 Lp bo co nghin cu kh thi
1 Lp bo co u t 0.646 0.646
2 Lp bo co nghin cu tin kh thi
2 Lp bo co nghin cu kh thi
2 Lp bo co u t 0.357 0.357
3 Lp bo co nghin cu tin kh thi
3 Lp bo co nghin cu kh thi
3 Lp bo co u t 0.336 0.336
4 Lp bo co nghin cu tin kh thi

4 Lp bo co nghin cu kh thi
4 Lp bo co u t 0.358 0.358
5 Lp bo co nghin cu tin kh thi
5 Lp bo co nghin cu kh thi
5 Lp bo co u t 0.251 0.251
XL . 0000 <=00,5
1 Lp h s mi thu XL & Phn tch, nh 0.396 0.396
1 Gim st thi cng xy dng 1.437 1.437
2 Lp h s mi thu XL & Phn tch, nh 0.277 0.277
2 Gim st thi cng xy dng 1.167 1.167
3 Lp h s mi thu XL & Phn tch, nh 0.263 0.263
3 Gim st thi cng xy dng 1.254 1.254
4 Lp h s mi thu XL & Phn tch, nh 0.246 0.246
4 Gim st thi cng xy dng 1.233 1.233
5 Lp h s mi thu XL & Phn tch, nh 0.331 0.331
5 Gim st thi cng xy dng 1.505 1.505
TB . 0000 <=00,5
1 Lp h s mi thu mua sm vt t thit b v0.266
phn tch,
0.266
nh gi h s d th
1 Gim st lp t thit b 0.646 0.646
2 Lp h s mi thu mua sm vt t thit b v0.187
phn tch, nh gi h s d th
0.187
2 Gim st lp t thit b 0.454 0.454
3 Lp h s mi thu mua sm vt t thit b v0.168 0.168
phn tch, nh gi h s d th
3 Gim st lp t thit b 0.408 0.408

4 Lp h s mi thu mua sm vt t thit b v0.157


phn tch,
0.157
nh gi h s d th
4 Gim st lp t thit b 0.381 0.381
5 Lp h s mi thu mua sm vt t thit b v0.223
phn tch,
0.223
nh gi h s d th
5 Gim st lp t thit b 0.46 0.46
XLTB . 0000 <=,999
1 Thm nh d n u t
2 Thm nh d n u t
3 Thm nh d n u t
4 Thm nh d n u t

Page 116
Config

5 Thm nh d n u t
XL . 0000 <=00,5
1 Thm nh thit k k thut 0.1754 0.1754
2 Thm nh thit k k thut 0.114 0.114
3 Thm nh thit k k thut 0.1081 0.1081
4 Thm nh thit k k thut 0.1081 0.1081
5 Thm nh thit k k thut 0.1559 0.1559
1 Thm nh tng d ton 0.1579 0.1579
2 Thm nh tng d ton 0.1026 0.1026
3 Thm nh tng d ton 0.0973 0.0973
4 Thm nh tng d ton 0.0973 0.0973
5 Thm nh tng d ton 0.1403 0.1403

Nhm I - Cng trnh cng nghip


XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 2.41 2.41
2 Loi 2 2.7 2.7
3 Loi 3 3.01 3.01
4 Loi 4 3.61 3.61
5 Loi 5 4.33 4.33

TB . 0000 . 0005
3 Cng trnh ho cht - Loi 3 0.61 0.61
4 Cng trnh ho cht - Loi 4 0.85 0.85
5 Cng trnh ho cht - Loi 5 1.38 1.38

TB . 0000 . 0005
3 Cng trnh ch bin thu sn - Loi 3 0.61 0.61

TB . 0000 . 0005
5 Cng trnh ga ho lng - Loi 5 0.97 0.97

TB . 0000 . 0005
4 Cng trnh khai thc than - Loi 4 1.2 1.2
5 Cng trnh khai thc than - Loi 5 1.44 1.44

Nhm II - Cng trnh cp thot nc, tuyn ng dn du, tuyn cp thng tin bu
XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 1.96 1.96
2 Loi 2 2.2 2.2
3 Loi 3 2.45 2.45
4 Loi 4 2.69 2.69
5 Loi 5 2.97 2.97

Nhm II

Page 117
Config

XL . 0000 <=00,5
1 Cp ngm cp in p 6 - 15KV 1.11 1.11
2 Cp ngm cp in p 22 - 35KV 0.72 0.72
3 Cp ngm cp in p 110KV 0.252 0.252

Nhm II

XLTB . 0000 <=00,5


1 Loi 1 1.35 1.35
2 Loi 2 2 2
3 Loi 3 3.8 3.8

Nhm III - Cng trnh nng nghip, thu li


XL . 0000 <=00,5
1 Loi 1 2.62 2.62
2 Loi 2 2.94 2.94
3 Loi 3 3.26 3.26
4 Loi 4 3.59 3.59
5 Loi 5 3.96 3.96

Nhm IV - Cng trnh giao thng


XL . 0000 <=00,5

1 Loi 1 1.34 1.34


2 Loi 2 1.49 1.49
3 Loi 3 1.64 1.64
4 Loi 4 1.81 1.81
5 Loi 5 1.81 1.81

Nhm V - Cng trnh dn dng


XL . 0000 <=00,2
1 Loi 1 2.46 2.46
2 Loi 2 2.77 2.77
3 Loi 3 3.08 3.08
4 Loi 4 3.39 3.39
5 Loi 5 3.73 3.73

Page 118
Config

Chi ph ban qun l


XL . 0000 <=00,5
1 1.46 1.46
2 1.37 1.37
3 1.43 1.43
4 2.2 2.2
5 2.3 2.3

TB . 0000 <=00,5
1 0.8 0.8
2 0.8 0.8
3 0.8 0.8
4 0.8 0.8
5 0.8 0.8

Page 119
Config

Page 120
Config

Page 121
Config

Page 122
Config

Page 123
Config

Page 124
Config

Page 125
Config

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


0.079 0.061 0.055
0.916 0.834 0.667 0.567 0.45 0.334 0.283 0.251

0.052 0.041 0.036


0.459 0.418 0.306 0.278 0.223 0.181 0.14 0.12

0.053 0.042 0.037


0.527 0.478 0.351 0.319 0.255 0.208 0.161 0.137

0.049 0.038 0.035

0.441 0.4 0.293 0.267 0.213 0.174 0.135 0.115

0.072 0.056 0.052


0.536 0.487 0.39 0.32 0.263 0.195 0.165 0.0147

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


0.33 0.3 0.24 0.16 0.1 0.07 0.045 0.033
1.148 1.057 0.902 0.798 0.677 0.529 0.414 0.336
0.231 0.21 0.168 0.115 0.08 0.05 0.03 0.023
0.932 0.854 0.714 0.638 0.552 0.434 0.339 0.271
0.219 0.2 0.16 0.109 0.077 0.045 0.029 0.022
1.025 0.89 0.723 0.638 0.489 0.301 0.237 0.178
0.205 0.186 0.149 0.102 0.07 0.043 0.027 0.02
0.987 0.875 0.72 0.633 0.488 0.294 0.235 0.181
0.276 0.24 0.204 0.138 0.09 0.06 0.036 0.024
1.254 1.21 1.125 0.977 0.834 0.664 0.51 0.392
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
0.222 0.204 0.18 0.156 0.102 0.066 0.057 0.048
0.516 0.454 0.364 0.316 0.255 0.206 0.134 0.115
0.156 0.144 0.126 0.108 0.072 0.048 0.041 0.035
0.363 0.32 0.255 0.219 0.146 0.097 0.083 0.071
0.14 0.13 0.113 0.097 0.065 0.043 0.037 0.031
0.326 0.289 0.228 0.186 0.132 0.087 0.075 0.063

0.131 0.121 0.106 0.091 0.061 0.04 0.035 0.029


0.305 0.269 0.215 0.184 0.123 0.081 0.071 0.059
0.186 0.168 0.156 0.132 0.084 0.054 0.048 0.041
0.368 0.318 0.268 0.227 0.151 0.1 0.083 0.071
. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
0.0406 0.0374 0.0309 0.0276 0.0244 0.0203 0.0162 0.0122
0.0406 0.0374 0.0309 0.0276 0.0244 0.0203 0.0162 0.0122
0.0406 0.0374 0.0309 0.0276 0.0244 0.0203 0.0162 0.0122
0.0406 0.0374 0.0309 0.0276 0.0244 0.0203 0.0162 0.0122

Page 126
Config

0.0406 0.0374 0.0309 0.0276 0.0244 0.0203 0.0162 0.0122


. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
0.1462 0.1299 0.1096 0.0953 0.0733 0.0564 0.0434 0.0334
0.095 0.0877 0.0731 0.0635 0.0489 0.0376 0.0289 0.0222
0.0906 0.0833 0.0695 0.0604 0.0465 0.0358 0.0275 0.0212
0.0906 0.0833 0.0695 0.0604 0.0465 0.0358 0.0275 0.0212
0.1169 0.1096 0.095 0.0826 0.0635 0.0489 0.0376 0.0289
0.1315 0.1169 0.0987 0.0858 0.066 0.0508 0.039 0.03
0.0855 0.0789 0.0658 0.0572 0.044 0.0338 0.026 0.02
0.0815 0.075 0.0625 0.0544 0.0418 0.0322 0.0248 0.019
0.0815 0.075 0.0625 0.0544 0.0418 0.0322 0.0248 0.019
0.1052 0.0987 0.0855 0.0744 0.0572 0.044 0.0338 0.026

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


2.3 1.99 1.8 1.66 1.52 1.4 1.4 1.4
2.58 2.24 2.02 1.87 1.72 1.56 1.43 1.3
2.87 2.49 2.24 2.08 1.91 1.74 1.58 1.44
3.44 2.99 2.69 2.49 2.29 2.09 1.89 1.73
4.13 3.59 3.23 2.99 2.75 2.51 2.27 2.07

. 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500 . 1000


0.54 0.5 0.47 0.43 0.38 0.34 0.31
0.82 0.76 0.7 0.65 0.58 0.52 0.46
1.24 1.13 1.05 0.97 0.87 0.77 0.69

. 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500 . 1000


0.54 0.5 0.47 0.43 0.38 0.34 0.28

. 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500 . 1000


0.43 0.31 0.22 0.18 0.15 0.11 0.09

. 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500 . 1000


1.08 1 0.92 0.87 0.76 0.69 0.6
1.29 1.2 1.1 1 0.92 0.83 0.72

u, tuyn cp thng tin bu in, ng dy ti in


. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500
1.87 1.68 1.4 1.29 1.1 1 1 1
2.1 1.89 1.58 1.45 1.32 1.2 1.05 0.95
2.33 2.1 1.75 1.61 1.47 1.33 1.22 0.98
2.57 2.31 1.93 1.77 1.62 1.46 1.34 1.05
2.83 2.54 2.12 1.94 1.78 1.61 1.47 1.24

Page 127
Config

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.04 0.91 0.82 0.76 0.69 0.63 0.57 0.5
0.62 0.46 0.41 0.38 0.35 0.32 0.28 0.22
0.24 0.122 0.079 0.073 0.067 0.061 0.056 0.051

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.25 1 0.7 0.66 0.61 0.56 0.5 0.45
1.91 1.75 1.15 0.7 0.61 0.56 0.5 0.45
3.3 2.8 2 1 0.8 0.65 0.5 0.4

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


2.48 2.23 1.87 1.72 1.38 1.38 1.38 1.38
2.78 2.52 2.1 1.93 1.76 1.6 1.6 1.6
3.11 2.78 2.33 2.15 1.96 1.78 1.63 1.32
3.42 3.07 2.57 2.36 2.16 1.94 1.79 1.5
3.77 3.38 2.82 2.59 2.38 2.15 1.96 1.67

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500

1.28 1.11 1 0.93 0.85 0.78 0.78 0.65


1.42 1.24 1.11 1.03 0.95 0.87 0.78 0.65
1.57 1.36 1.23 1.13 1.04 0.95 0.87 0.79
1.72 1.49 1.35 1.25 1.14 1.05 0.95 0.87
1.72 1.49 2.19 1.99 1.89 1.64 1.49 1.38

. 00,5 . 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200


2.4 2.28 2.05 1.71 1.58 1.58 1.58 1.58
2.69 2.57 2.31 1.93 1.77 1.62 1.46 1.34
2.99 2.85 2.57 2.13 1.97 1.8 1.63 1.49
3.29 3.14 2.82 2.36 2.17 1.98 1.79 1.63
3.63 3.45 3.1 2.59 2.38 2.18 1.97 1.8

Page 128
Config

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


1.4 1.35 1.25 1.15 0.88 0.62 0.5 0.35
1.3 1.25 1.15 1.05 0.78 0.52 0.4 0.27
1.37 1.3 1.2 1.12 0.85 0.6 0.46 0.33
2 1.62 1.5 1.36 1.05 0.73 0.58 0.43
2.2 1.78 1.64 1.5 1.2 0.9 0.72 0.54

. 0001 . 0005 . 0015 . 0025 . 0050 . 0100 . 0200 . 0500


0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05
0.56 0.48 0.44 0.3 0.18 0.12 0.08 0.05

Page 129
Config

Page 130
Config

Page 131
Config

Page 132
Config

Page 133
Config

Page 134
Config

Page 135
Config

. 1000 . 2000
0.038 0.024
0.216 0.18

0.025 0.015
0.105 0.09

0.026 0.016
0.12 0.103

0.023 0.014

0.101 0.086

0.036 0.021
0.126 0.107

. 1000
0.023
0.222
0.016
0.181
0.015
0.12
0.014
0.118
0.019
0.275
. 1000
0.033
0.097
0.023
0.047
0.021
0.043

0.02
0.04
0.028
0.048
. 1000 . 2000
0.0078 0.0049
0.0078 0.0049
0.0078 0.0049
0.0078 0.0049

Page 136
Config

0.0078 0.0049
. 1000
0.0257
0.0171
0.0163
0.0163
0.0222
0.0231
0.0154
0.0146
0.0146
0.02

. 1000
1.4
1.17
1.26
1.51
1.81

Page 137
Config

. 0500
1.58
1.34
1.49
1.38
1.52

Page 138
Config

. 1000 . 2000
0.23 0.15
0.2 0.14
0.21 0.13
0.28 0.23
0.38 0.3

. 1000 . 2000
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02
0.03 0.02

Page 139
Config

Page 140
Config

Page 141
Config

Page 142
Config

Page 143
Config

Gi tr Tng mc u

Chi ph thm tra ph duy


Chi ph Kim to

Page 144
Config

Page 145
Config

Page 146
Config

Page 147
Config

Page 148
Config

Page 149
Config

Page 150
Config

Page 151
Config

Page 152
Config

Page 153
Config

Page 154
Config

Page 155
tin lng ngy cng th iu khin tu bin v tu sng
(Theo N110/2008/N-CP ngy 10/10/2008 ca Chnh ph)

Lng ti thiu : 450,000 ng


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

tu vn ti sng theo nhm tu - b.2 (trang 99)


Nhm I : Phng tin khng c ng c c trng ti ton phn t 5 tn n 15 tn; phng tin c trng ti
ng c c cng sut my chnh t 5 m lc n 15 m lc hoc sc ch t 5 ngi n 12 ngi.
Nhm 2 : Tu khch c sc ch t trn 12 ngi n 50 ngi; ph c trng ti ton phn n 50 tn; on lai
c trng ti ton phn n 400 tn; phng tin c tng cng sut my chnh t trn 15 m lc n 150 m lc.
Nhm 3 : Tu khch c sc ch t trn 50 ngi n 100 ngi; ph c trng ti ton phn trn 50 tn n
150 tn; phng tin ch hng c trng ti ton phn trn 150 tn n 500 tn; on lai c trng ti ton phn
trn 400 tn n 1000 tn, phng tin c tng cng sut my chnh t trn 150 m lc n 400 m lc.
Nhm 4 : Tu khch c sc ch trn 100 ngi; ph c trng ti ton phn trn 150 tn, phng tin ch hng
c trng ti ton phn trn 500 tn; on lai c trng ti ton phn trn 1000 tn, phng tin c tng cng
sut my chnh trn 400 m lc.

1. Thuyn trng
- Nhm I
1 2.81 1,264,500 90,000 328,770 1,683,270 64,741
2 2.99 1,345,500 90,000 349,830 1,785,330 68,667
- Nhm II
1 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804
2 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
- Nhm III
1 4.14 1,863,000 90,000 484,380 2,437,380 93,745
2 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543
- Nhm IV
1 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755

2. i ph, my trng
- Nhm I
1 2.51 1,129,500 90,000 293,670 1,513,170 58,199
2 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470
- Nhm II
1 3.17 1,426,500 90,000 370,890 1,887,390 72,592
2 3.30 1,485,000 90,000 386,100 1,961,100 75,427
- Nhm III
1 3.55 1,597,500 90,000 415,350 2,102,850 80,879
2 3.76 1,692,000 90,000 439,920 2,221,920 85,458
- Nhm IV
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761

3. Thuyn ph 2, my 2
- Nhm II
1 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470
2 2.81 1,264,500 90,000 328,770 1,683,270 64,741
- Nhm III
1 2.93 1,318,500 90,000 342,810 1,751,310 67,358
2 3.10 1,395,000 90,000 362,700 1,847,700 71,065
- Nhm IV
1 3.55 1,597,500 90,000 415,350 2,102,850 80,879
2 3.76 1,692,000 90,000 439,920 2,221,920 85,458

tu vn ti sng khng theo nhm tu - b.2 (trang 97)


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

1. Thy th
- Nhm I (vn ti dc sng)
1 1.93 868,500 90,000 225,810 1,184,310 45,550
2 2.18 981,000 90,000 255,060 1,326,060 51,002
3 2.51 1,129,500 90,000 293,670 1,513,170 58,199
4 2.83 1,273,500 90,000 331,110 1,694,610 65,177
- Nhm II (vn ti sang ngang)
1 2.12 954,000 90,000 248,040 1,292,040 49,694
2 2.39 1,075,500 90,000 279,630 1,445,130 55,582
3 2.76 1,242,000 90,000 322,920 1,654,920 63,651
4 3.11 1,399,500 90,000 363,870 1,853,370 71,283

2. Th my, th in
- Nhm I (vn ti dc sng)
1 2.05 922,500 90,000 239,850 1,252,350 48,167
2 2.35 1,057,500 90,000 274,950 1,422,450 54,710
3 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470
4 2.99 1,345,500 90,000 349,830 1,785,330 68,667
- Nhm II (vn ti sang ngang)
1 2.25 1,012,500 90,000 263,250 1,365,750 52,529
2 2.58 1,161,000 90,000 301,860 1,552,860 59,725
3 2.92 1,314,000 90,000 341,640 1,745,640 67,140
4 3.80 1,710,000 90,000 444,600 2,244,600 86,331

tu vn ti bin theo nhm tu - b.2 (trang 98)

1. Thuyn trng
- Di 200 GRT
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

1 4.56 2,052,000 90,000 533,520 2,675,520 102,905


2 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
2 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441
2 5.75 2,587,500 90,000 672,750 3,350,250 128,856
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 6.16 2,772,000 90,000 720,720 3,582,720 137,797
2 6.50 2,925,000 90,000 760,500 3,775,500 145,212
- T 10000 GRT tr ln
1 6.65 2,992,500 90,000 778,050 3,860,550 148,483
2 7.15 3,217,500 90,000 836,550 4,144,050 159,387

2. My trng
- Di 200 GRT
1 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543
2 4.56 2,052,000 90,000 533,520 2,675,520 102,905
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.56 2,052,000 90,000 533,520 2,675,520 102,905
2 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441


- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 5.75 2,587,500 90,000 672,750 3,350,250 128,856
2 6.16 2,772,000 90,000 720,720 3,582,720 137,797
- T 10000 GRT tr ln
1 6.28 2,826,000 90,000 734,760 3,650,760 140,414
2 6.65 2,992,500 90,000 778,050 3,860,550 148,483

3. i ph, My 2
- Di 200 GRT
1 4.14 1,863,000 90,000 484,380 2,437,380 93,745
2 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543
2 4.56 2,052,000 90,000 533,520 2,675,520 102,905
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.56 2,052,000 90,000 533,520 2,675,520 102,905
2 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441
2 5.75 2,587,500 90,000 672,750 3,350,250 128,856
- T 10000 GRT tr ln
1 5.94 2,673,000 90,000 694,980 3,457,980 132,999
2 6.28 2,826,000 90,000 734,760 3,650,760 140,414

4. Thuyn ph 2, My 3
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

- Di 200 GRT
1 3.66 1,647,000 90,000 428,220 2,165,220 83,278
2 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
- T 200 GRT n 499 GRT
1 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
2 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
2 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
- T 10000 GRT tr ln
1 5.28 2,376,000 90,000 617,760 3,083,760 118,606
2 5.62 2,529,000 90,000 657,540 3,276,540 126,021

tu vn ti bin khng theo nhm tu - b.2 (trang 97)

1. Thy th
1 2.18 981,000 90,000 255,060 1,326,060 51,002
2 2.59 1,165,500 90,000 303,030 1,558,530 59,943
3 3.08 1,386,000 90,000 360,360 1,836,360 70,629
4 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804

2. Th my kim c kh, th bm
1 2.51 1,129,500 90,000 293,670 1,513,170 58,199
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 2.93 1,318,500 90,000 342,810 1,751,310 67,358


3 3.49 1,570,500 90,000 408,330 2,068,830 79,570
4 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182

3. Th my, th in, v tuyn in


1 2.35 1,057,500 90,000 274,950 1,422,450 54,710
2 2.72 1,224,000 90,000 318,240 1,632,240 62,778
3 3.25 1,462,500 90,000 380,250 1,932,750 74,337
4 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730

tu no vt bin - b.5 (trang 102)

1. Thuyn trng tu ht bng


- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
2 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441
2 5.75 2,587,500 90,000 672,750 3,350,250 128,856

2. My trng, Thuyn trng tu cuc, tu ht phun, tu NV bng gu ngom


- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643
2 5.41 2,434,500 90,000 632,970 3,157,470 121,441

3. in trng, i ph tu cuc; k thut vin cuc 1 tu ht bng; thuyn ph 2,


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

my 3 tu ht bng; my 3, k thut vin cuc 2 tu cuc, tu ht phun,


tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
2 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
2 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755

4. i ph, my 2 tu ht bng; my 2, k thut vin cuc 1 tu cuc, tu ht phun,


tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
2 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643

5. Thuyn ph 2 tu cuc, k thut vin cuc 2 tu ht; thuyn ph 3, my 4 tu ht


bng; my 3, k thut vin cuc 3 tu cuc, tu ht phun, tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
2 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522

6. Thuyn ph 3 tu cuc, tu ht phun, tu nv bng gu ngom; k thut vin


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

cuc 3 tu ht bng
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
2 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761

7. Th my, in, in bo
1 2.35 1,057,500 90,000 274,950 1,422,450 54,710
2 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470
3 3.12 1,404,000 90,000 365,040 1,859,040 71,502
4 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804

8. Thu th, th cuc


1 2.18 981,000 90,000 255,060 1,326,060 51,002
2 2.59 1,165,500 90,000 303,030 1,558,530 59,943
3 3.08 1,386,000 90,000 360,360 1,836,360 70,629
4 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804

tu no vt sng - b.5 (trang 103)

1. Thuyn trng
- Tu ht di 150m3/h
1 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
2 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
2 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h


1 4.88 2,196,000 90,000 570,960 2,856,960 109,883
2 5.19 2,335,500 90,000 607,230 3,032,730 116,643

2. My trng
- Tu ht di 150m3/h
1 3.50 1,575,000 90,000 409,500 2,074,500 79,788
2 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.71 2,119,500 90,000 551,070 2,760,570 106,176
2 5.07 2,281,500 90,000 593,190 2,964,690 114,027

3. in trng
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543

4. My 2, k thut vin cuc 1


- Tu ht di 150m3/h
1 3.48 1,566,000 90,000 407,160 2,063,160 79,352
2 3.71 1,669,500 90,000 434,070 2,193,570 84,368
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.09 1,840,500 90,000 478,530 2,409,030 92,655
2 4.30 1,935,000 90,000 503,100 2,528,100 97,235
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 4.92 2,214,000 90,000 575,640 2,879,640 110,755

5. My 3, k thut vin cuc 2


- Tu ht di 150m3/h
1 3.17 1,426,500 90,000 370,890 1,887,390 72,592
2 3.50 1,575,000 90,000 409,500 2,074,500 79,788
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 3.73 1,678,500 90,000 436,410 2,204,910 84,804
2 3.91 1,759,500 90,000 457,470 2,306,970 88,730
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.37 1,966,500 90,000 511,290 2,567,790 98,761
2 4.68 2,106,000 90,000 547,560 2,743,560 105,522

6. My 4, k thut vin cuc 3


- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.16 1,872,000 90,000 486,720 2,448,720 94,182
2 4.36 1,962,000 90,000 510,120 2,562,120 98,543

7. Th my, in, in bo
1 2.05 922,500 90,000 239,850 1,252,350 48,167
2 2.35 1,057,500 90,000 274,950 1,422,450 54,710
3 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470
4 2.99 1,345,500 90,000 349,830 1,785,330 68,667

8. Thu th
1 1.93 868,500 90,000 225,810 1,184,310 45,550
2 2.18 981,000 90,000 255,060 1,326,060 51,002
3 2.51 1,129,500 90,000 293,670 1,513,170 58,199
4 2.83 1,273,500 90,000 331,110 1,694,610 65,177
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

Th ln
Th ln 2 bc (bc 1/2)
1 4.67 2,101,500 90,000 546,390 2,737,890 105,303

Th ln 4 bc (bc 2/4)
2 3.28 1,476,000 90,000 383,760 1,949,760 74,991
tin lng ngy cng th iu khin my XD v cng nhn li xe
(Theo N110/2008/N-CP ngy 10/10/2008 ca Chnh ph)

Lng ti thiu : 450,000 ng


Cc khon
Lng CB Cc khon ph cp Tin lng ngy
ph cp
Bc HS lng (=HS lng tnh theo lng c Cng cng (chia 26
tnh theo
xLTT) bn ngy)
LTT
20% 26% 26

Xy dng c bn - Nhm II - A.1 (trang 64)

- Vn hnh cc loi my xy dng


1 1.67 751,500 90,000 195,390 1,036,890 39,880.00
2 1.96 882,000 90,000 229,320 1,201,320 46,205.00
3 2.31 1,039,500 90,000 270,270 1,399,770 53,837.00
4 2.71 1,219,500 90,000 317,070 1,626,570 62,560.00
5 3.19 1,435,500 90,000 373,230 1,898,730 73,028.00
6 3.74 1,683,000 90,000 437,580 2,210,580 85,022.00
7 4.40 1,980,000 90,000 514,800 2,584,800 99,415.00

Cng nhn li xe - B.12 (trang115)

1. Xe con, taxi, xe ti, xe cu di 3,5 Tn, xe khch di 20 gh


1 2.18 981,000 90,000 255,060 1,326,060 51,002.00
2 2.57 1,156,500 90,000 300,690 1,547,190 59,507.00
3 3.05 1,372,500 90,000 356,850 1,819,350 69,975.00
4 3.60 1,620,000 90,000 421,200 2,131,200 81,969.00

2. Xe ti, xe cu t 3,5 Tn n di 7,5 Tn, xe khch t 20 gh n di 40 gh


1 2.35 1,057,500 90,000 274,950 1,422,450 54,710.00
Cc khon
Lng CB Cc khon ph cp Tin lng ngy
ph cp
Bc HS lng (=HS lng tnh theo lng c Cng cng (chia 26
tnh theo
xLTT) bn ngy)
LTT
20% 26% 26

2 2.76 1,242,000 90,000 322,920 1,654,920 63,651.00


3 3.25 1,462,500 90,000 380,250 1,932,750 74,337.00
4 3.82 1,719,000 90,000 446,940 2,255,940 86,767.00

3. Xe ti, xe cu t 7,5 Tn n di 16,5 Tn, xe khch t 40 gh n di 60 gh


1 2.51 1,129,500 90,000 293,670 1,513,170 58,199.00
2 2.94 1,323,000 90,000 343,980 1,756,980 67,576.00
3 3.44 1,548,000 90,000 402,480 2,040,480 78,480.00
4 4.05 1,822,500 90,000 473,850 2,386,350 91,783.00

4. Xe ti, xe cu t 16,5 Tn n di 25 Tn, xe khch t 60 gh n di 80 gh


1 2.66 1,197,000 90,000 311,220 1,598,220 61,470.00
2 3.11 1,399,500 90,000 363,870 1,853,370 71,283.00
3 3.64 1,638,000 90,000 425,880 2,153,880 82,842.00
4 4.20 1,890,000 90,000 491,400 2,471,400 95,054.00

5. Xe ti, xe cu t 25 Tn n di 40 Tn, xe khch t 80 gh tr ln


1 2.99 1,345,500 90,000 349,830 1,785,330 68,667.00
2 3.50 1,575,000 90,000 409,500 2,074,500 79,788.00
3 4.11 1,849,500 90,000 480,870 2,420,370 93,091.00
4 4.82 2,169,000 90,000 563,940 2,822,940 108,575.00

6. Xe ti, xe cu t 40 Tn tr ln
1 3.20 1,440,000 90,000 374,400 1,904,400 73,246.00
2 3.75 1,687,500 90,000 438,750 2,216,250 85,240.00
3 4.39 1,975,500 90,000 513,630 2,579,130 99,197.00
4 5.15 2,317,500 90,000 602,550 3,010,050 115,771.00
tin lng ngy cng th iu khin tu bin v tu sng
(Theo N110/2008/N-CP ngy 10/10/2008 ca Chnh ph)

Lng ti thiu : ### ng


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

tu vn ti sng theo nhm tu - b.2 (trang 99)


Nhm I : Phng tin khng c ng c c trng ti ton phn t 5 tn n 15 tn; phng tin c trng ti
ng c c cng sut my chnh t 5 m lc n 15 m lc hoc sc ch t 5 ngi n 12 ngi.
Nhm 2 : Tu khch c sc ch t trn 12 ngi n 50 ngi; ph c trng ti ton phn n 50 tn; on lai
c trng ti ton phn n 400 tn; phng tin c tng cng sut my chnh t trn 15 m lc n 150 m lc.
Nhm 3 : Tu khch c sc ch t trn 50 ngi n 100 ngi; ph c trng ti ton phn trn 50 tn n
150 tn; phng tin ch hng c trng ti ton phn trn 150 tn n 500 tn; on lai c trng ti ton phn
trn 400 tn n 1000 tn, phng tin c tng cng sut my chnh t trn 150 m lc n 400 m lc.
Nhm 4 : Tu khch c sc ch trn 100 ngi; ph c trng ti ton phn trn 150 tn, phng tin ch hng
c trng ti ton phn trn 500 tn; on lai c trng ti ton phn trn 1000 tn, phng tin c tng cng
sut my chnh trn 400 m lc.

1. Thuyn trng
- Nhm I
1 2.81 3,793,500 270,000 986,310 5,049,810 194,223
2 2.99 4,036,500 270,000 1,049,490 5,355,990 206,000
- Nhm II
1 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413
2 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
- Nhm III
1 4.14 5,589,000 270,000 1,453,140 7,312,140 281,236
2 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629
- Nhm IV
1 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266

2. i ph, my trng
- Nhm I
1 2.51 3,388,500 270,000 881,010 4,539,510 174,597
2 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410
- Nhm II
1 3.17 4,279,500 270,000 1,112,670 5,662,170 217,776
2 3.30 4,455,000 270,000 1,158,300 5,883,300 226,281
- Nhm III
1 3.55 4,792,500 270,000 1,246,050 6,308,550 242,637
2 3.76 5,076,000 270,000 1,319,760 6,665,760 256,375
- Nhm IV
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283

3. Thuyn ph 2, my 2
- Nhm II
1 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410
2 2.81 3,793,500 270,000 986,310 5,049,810 194,223
- Nhm III
1 2.93 3,955,500 270,000 1,028,430 5,253,930 202,074
2 3.10 4,185,000 270,000 1,088,100 5,543,100 213,196
- Nhm IV
1 3.55 4,792,500 270,000 1,246,050 6,308,550 242,637
2 3.76 5,076,000 270,000 1,319,760 6,665,760 256,375

tu vn ti sng khng theo nhm tu - b.2 (trang 97)


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

1. Thy th
- Nhm I (vn ti dc sng)
1 1.93 2,605,500 270,000 677,430 3,552,930 136,651
2 2.18 2,943,000 270,000 765,180 3,978,180 153,007
3 2.51 3,388,500 270,000 881,010 4,539,510 174,597
4 2.83 3,820,500 270,000 993,330 5,083,830 195,532
- Nhm II (vn ti sang ngang)
1 2.12 2,862,000 270,000 744,120 3,876,120 149,082
2 2.39 3,226,500 270,000 838,890 4,335,390 166,746
3 2.76 3,726,000 270,000 968,760 4,964,760 190,952
4 3.11 4,198,500 270,000 1,091,610 5,560,110 213,850

2. Th my, th in
- Nhm I (vn ti dc sng)
1 2.05 2,767,500 270,000 719,550 3,757,050 144,502
2 2.35 3,172,500 270,000 824,850 4,267,350 164,129
3 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410
4 2.99 4,036,500 270,000 1,049,490 5,355,990 206,000
- Nhm II (vn ti sang ngang)
1 2.25 3,037,500 270,000 789,750 4,097,250 157,587
2 2.58 3,483,000 270,000 905,580 4,658,580 179,176
3 2.92 3,942,000 270,000 1,024,920 5,236,920 201,420
4 3.80 5,130,000 270,000 1,333,800 6,733,800 258,992

tu vn ti bin theo nhm tu - b.2 (trang 98)

1. Thuyn trng
- Di 200 GRT
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

1 4.56 6,156,000 270,000 1,600,560 8,026,560 308,714


2 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
2 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323
2 5.75 7,762,500 270,000 2,018,250 10,050,750 386,567
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 6.16 8,316,000 270,000 2,162,160 10,748,160 413,391
2 6.50 8,775,000 270,000 2,281,500 11,326,500 435,635
- T 10000 GRT tr ln
1 6.65 8,977,500 270,000 2,334,150 11,581,650 445,448
2 7.15 9,652,500 270,000 2,509,650 12,432,150 478,160

2. My trng
- Di 200 GRT
1 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629
2 4.56 6,156,000 270,000 1,600,560 8,026,560 308,714
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.56 6,156,000 270,000 1,600,560 8,026,560 308,714
2 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323


- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 5.75 7,762,500 270,000 2,018,250 10,050,750 386,567
2 6.16 8,316,000 270,000 2,162,160 10,748,160 413,391
- T 10000 GRT tr ln
1 6.28 8,478,000 270,000 2,204,280 10,952,280 421,242
2 6.65 8,977,500 270,000 2,334,150 11,581,650 445,448

3. i ph, My 2
- Di 200 GRT
1 4.14 5,589,000 270,000 1,453,140 7,312,140 281,236
2 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629
- T 200 GRT n 499 GRT
1 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629
2 4.56 6,156,000 270,000 1,600,560 8,026,560 308,714
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.56 6,156,000 270,000 1,600,560 8,026,560 308,714
2 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323
2 5.75 7,762,500 270,000 2,018,250 10,050,750 386,567
- T 10000 GRT tr ln
1 5.94 8,019,000 270,000 2,084,940 10,373,940 398,998
2 6.28 8,478,000 270,000 2,204,280 10,952,280 421,242

4. Thuyn ph 2, My 3
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

- Di 200 GRT
1 3.66 4,941,000 270,000 1,284,660 6,495,660 249,833
2 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
- T 200 GRT n 499 GRT
1 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
2 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
- T 500 GRT n 1599 GRT
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
- T 1600 GRT n 5999 GRT
1 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
2 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
- T 6000 GRT n 10000 GRT
1 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
- T 10000 GRT tr ln
1 5.28 7,128,000 270,000 1,853,280 9,251,280 355,818
2 5.62 7,587,000 270,000 1,972,620 9,829,620 378,062

tu vn ti bin khng theo nhm tu - b.2 (trang 97)

1. Thy th
1 2.18 2,943,000 270,000 765,180 3,978,180 153,007
2 2.59 3,496,500 270,000 909,090 4,675,590 179,830
3 3.08 4,158,000 270,000 1,081,080 5,509,080 211,888
4 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413

2. Th my kim c kh, th bm
1 2.51 3,388,500 270,000 881,010 4,539,510 174,597
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 2.93 3,955,500 270,000 1,028,430 5,253,930 202,074


3 3.49 4,711,500 270,000 1,224,990 6,206,490 238,711
4 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545

3. Th my, th in, v tuyn in


1 2.35 3,172,500 270,000 824,850 4,267,350 164,129
2 2.72 3,672,000 270,000 954,720 4,896,720 188,335
3 3.25 4,387,500 270,000 1,140,750 5,798,250 223,010
4 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189

tu no vt bin - b.5 (trang 102)

1. Thuyn trng tu ht bng


- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
2 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323
2 5.75 7,762,500 270,000 2,018,250 10,050,750 386,567

2. My trng, Thuyn trng tu cuc, tu ht phun, tu NV bng gu ngom


- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930
2 5.41 7,303,500 270,000 1,898,910 9,472,410 364,323

3. in trng, i ph tu cuc; k thut vin cuc 1 tu ht bng; thuyn ph 2,


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

my 3 tu ht bng; my 3, k thut vin cuc 2 tu cuc, tu ht phun,


tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
2 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
2 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266

4. i ph, my 2 tu ht bng; my 2, k thut vin cuc 1 tu cuc, tu ht phun,


tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
2 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930

5. Thuyn ph 2 tu cuc, k thut vin cuc 2 tu ht; thuyn ph 3, my 4 tu ht


bng; my 3, k thut vin cuc 3 tu cuc, tu ht phun, tu nv bng gu ngom
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
2 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565

6. Thuyn ph 3 tu cuc, tu ht phun, tu nv bng gu ngom; k thut vin


PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

cuc 3 tu ht bng
- Tu ht, tu cuc t 300m3/h n di 800m3/h
1 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
2 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
- Tu ht, tu cuc t 800m3/h tr ln
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283

7. Th my, in, in bo
1 2.35 3,172,500 270,000 824,850 4,267,350 164,129
2 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410
3 3.12 4,212,000 270,000 1,095,120 5,577,120 214,505
4 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413

8. Thu th, th cuc


1 2.18 2,943,000 270,000 765,180 3,978,180 153,007
2 2.59 3,496,500 270,000 909,090 4,675,590 179,830
3 3.08 4,158,000 270,000 1,081,080 5,509,080 211,888
4 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413

tu no vt sng - b.5 (trang 103)

1. Thuyn trng
- Tu ht di 150m3/h
1 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
2 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
2 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h


1 4.88 6,588,000 270,000 1,712,880 8,570,880 329,649
2 5.19 7,006,500 270,000 1,821,690 9,098,190 349,930

2. My trng
- Tu ht di 150m3/h
1 3.50 4,725,000 270,000 1,228,500 6,223,500 239,365
2 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.71 6,358,500 270,000 1,653,210 8,281,710 318,527
2 5.07 6,844,500 270,000 1,779,570 8,894,070 342,080

3. in trng
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629

4. My 2, k thut vin cuc 1


- Tu ht di 150m3/h
1 3.48 4,698,000 270,000 1,221,480 6,189,480 238,057
2 3.71 5,008,500 270,000 1,302,210 6,580,710 253,104
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 4.09 5,521,500 270,000 1,435,590 7,227,090 277,965
2 4.30 5,805,000 270,000 1,509,300 7,584,300 291,704
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

2 4.92 6,642,000 270,000 1,726,920 8,638,920 332,266

5. My 3, k thut vin cuc 2


- Tu ht di 150m3/h
1 3.17 4,279,500 270,000 1,112,670 5,662,170 217,776
2 3.50 4,725,000 270,000 1,228,500 6,223,500 239,365
- Tu ht t 150m3/h n 300m3/h
1 3.73 5,035,500 270,000 1,309,230 6,614,730 254,413
2 3.91 5,278,500 270,000 1,372,410 6,920,910 266,189
- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.37 5,899,500 270,000 1,533,870 7,703,370 296,283
2 4.68 6,318,000 270,000 1,642,680 8,230,680 316,565

6. My 4, k thut vin cuc 3


- Tu ht trn 300m3/h, tu cuc di 300m3/h
1 4.16 5,616,000 270,000 1,460,160 7,346,160 282,545
2 4.36 5,886,000 270,000 1,530,360 7,686,360 295,629

7. Th my, in, in bo
1 2.05 2,767,500 270,000 719,550 3,757,050 144,502
2 2.35 3,172,500 270,000 824,850 4,267,350 164,129
3 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410
4 2.99 4,036,500 270,000 1,049,490 5,355,990 206,000

8. Thu th
1 1.93 2,605,500 270,000 677,430 3,552,930 136,651
2 2.18 2,943,000 270,000 765,180 3,978,180 153,007
3 2.51 3,388,500 270,000 881,010 4,539,510 174,597
4 2.83 3,820,500 270,000 993,330 5,083,830 195,532
PC# 26%LCB (10%
Lng CB Ph cp lu Tin lng ngy
khng n nh sx,
Bc HS lng (=HS lng ng 20% Cng cng (chia 26
12% lng ph,
xLTT) xLTT ngy)
4%khon)
20% 26% 26

Th ln
Th ln 2 bc (bc 1/2)
1 4.67 6,304,500 270,000 1,639,170 8,213,670 315,910

Th ln 4 bc (bc 2/4)
2 3.28 4,428,000 270,000 1,151,280 5,849,280 224,972
tin lng ngy cng th iu khin my XD v cng nhn li xe
(Theo N110/2008/N-CP ngy 10/10/2008 ca Chnh ph)

Lng ti thiu : ### ng


Cc khon
Lng CB Cc khon ph cp Tin lng ngy
ph cp
Bc HS lng (=HS lng tnh theo lng c Cng cng (chia 26
tnh theo
xLTT) bn ngy)
LTT
20% 26% 26

Xy dng c bn - Nhm II - A.1 (trang 64)

- Vn hnh cc loi my xy dng


1 1.67 2,254,500 270,000 586,170 3,110,670 119,641.00
2 1.96 2,646,000 270,000 687,960 3,603,960 138,614.00
3 2.31 3,118,500 270,000 810,810 4,199,310 161,512.00
4 2.71 3,658,500 270,000 951,210 4,879,710 187,681.00
5 3.19 4,306,500 270,000 1,119,690 5,696,190 219,084.00
6 3.74 5,049,000 270,000 1,312,740 6,631,740 255,067.00
7 4.40 5,940,000 270,000 1,544,400 7,754,400 298,246.00

Cng nhn li xe - B.12 (trang115)

1. Xe con, taxi, xe ti, xe cu di 3,5 Tn, xe khch di 20 gh


1 2.18 2,943,000 270,000 765,180 3,978,180 153,007.00
2 2.57 3,469,500 270,000 902,070 4,641,570 178,522.00
3 3.05 4,117,500 270,000 1,070,550 5,458,050 209,925.00
4 3.60 4,860,000 270,000 1,263,600 6,393,600 245,908.00

2. Xe ti, xe cu t 3,5 Tn n di 7,5 Tn, xe khch t 20 gh n di 40 gh


1 2.35 3,172,500 270,000 824,850 4,267,350 164,129.00
Cc khon
Lng CB Cc khon ph cp Tin lng ngy
ph cp
Bc HS lng (=HS lng tnh theo lng c Cng cng (chia 26
tnh theo
xLTT) bn ngy)
LTT
20% 26% 26

2 2.76 3,726,000 270,000 968,760 4,964,760 190,952.00


3 3.25 4,387,500 270,000 1,140,750 5,798,250 223,010.00
4 3.82 5,157,000 270,000 1,340,820 6,767,820 260,301.00

3. Xe ti, xe cu t 7,5 Tn n di 16,5 Tn, xe khch t 40 gh n di 60 gh


1 2.51 3,388,500 270,000 881,010 4,539,510 174,597.00
2 2.94 3,969,000 270,000 1,031,940 5,270,940 202,728.00
3 3.44 4,644,000 270,000 1,207,440 6,121,440 235,440.00
4 4.05 5,467,500 270,000 1,421,550 7,159,050 275,348.00

4. Xe ti, xe cu t 16,5 Tn n di 25 Tn, xe khch t 60 gh n di 80 gh


1 2.66 3,591,000 270,000 933,660 4,794,660 184,410.00
2 3.11 4,198,500 270,000 1,091,610 5,560,110 213,850.00
3 3.64 4,914,000 270,000 1,277,640 6,461,640 248,525.00
4 4.20 5,670,000 270,000 1,474,200 7,414,200 285,162.00

5. Xe ti, xe cu t 25 Tn n di 40 Tn, xe khch t 80 gh tr ln


1 2.99 4,036,500 270,000 1,049,490 5,355,990 206,000.00
2 3.50 4,725,000 270,000 1,228,500 6,223,500 239,365.00
3 4.11 5,548,500 270,000 1,442,610 7,261,110 279,273.00
4 4.82 6,507,000 270,000 1,691,820 8,468,820 325,724.00

6. Xe ti, xe cu t 40 Tn tr ln
1 3.20 4,320,000 270,000 1,123,200 5,713,200 219,738.00
2 3.75 5,062,500 270,000 1,316,250 6,648,750 255,721.00
3 4.39 5,926,500 270,000 1,540,890 7,737,390 297,592.00
4 5.15 6,952,500 270,000 1,807,650 9,030,150 347,313.00