Vous êtes sur la page 1sur 4

NADAL

pop. menorquina

Baltasar Bibiloni

Soprano

Contralt

Tenor

Baix

Amb plàcida joia

p

3 j j b b ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ & 8 œ œ. œ
3
j
j
b b
∑ ∑
‰ ‰
&
8
œ
œ.
œ
œ
tm
tm
tm
p
3
b b
∑ ∑
‰ ‰
j
j
&
8
œ
œ.
œ
œ
tm
tm
tm
p
j
j
3
b b
∑ ∑
‰ ‰
œ.
œ
V
8
œ
œ
tm
tm
tm
F
?
3
œ
œ
œ
œ
œ
b b 8
œ
J
œ
J
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
J
œ
J

S

C

T

B

Pam pam pam pam pam pam pam pam, pa ra pa ra pam pam pam
Pam
pam
pam
pam
pam pam pam
pam,
pa
ra
pa ra
pam
pam
pam
pam
F
7
j
j
j
b b
œ
œ
.
œ œ
&
œ.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
tm
1.Jo
sóm
es
pas
-
tor
-
més
gros,
-
2.Jo
qui
sóm
el
quart
pas
-
tor,
-
F
b b
j
j
&
œ j œ.
œ.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
tm
1.Jo
sóm
es
pas
-
tor
-
-
més
-
gros,
-
-
-
2.Jo
qui
sóm
el
quart
pas
-
tor,
-
F
j
œ.
œ.
b b
œ ‰
œ
œ
V
œ
œ
œ
œ œ
J
tm
1.Jo
sóm
es
pas
-
tor
-
més
gros,
-
2.Jo
qui
sóm
el
quart
pas
-
tor,
-
j
j
?
œ
œ
b b œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J œ
pam pam
pam
pam,
pa
ra
pa
ra
1.Jo
sóm
es
pas
-
tor
-
més
gros,
-
2.Jo
qui
sóm
el
quart
pas
-
tor,
-

S

C

T

B

S

C

T

B

2

13

NADAL

j j j œ œ œ b b œ œ œ œ œ œ œ
j
j
j
œ
œ
œ
b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
J
J
qui
venc
per
en
-
tre
-
ses
mur
-
tes,
amb
-
ses
fal
-
des
qui
no
tenc
més
queIu
-
na
co
-
ca,
i
-
me
la
llev'
j
j
b b
j
j
j
j
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
qui
venc
per
en
-
-
tre
-
-
ses
-
mur
-
-
tes,
-
amb
-
-
-
ses
-
fal
-
-
des
-
qui
no
tenc
més
queIu
-
na
co
-
ca,
i
-
me
la
llev'
j
œ
œ
b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
V
œ
œ
J
œ
J
J
qui
venc
per
en
-
tre
-
ses
mur
-
tes,
amb
-
ses
fal
-
des
qui
no
tenc
més
queIu
-
na
co
-
ca,
i
-
me
la
llev'
j
j
j
j
?
œ
œ
œ
œ
b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
qui
venc
per
en
-
tre
-
ses
mur
-
tes,
amb
-
ses
fal
-
des
qui
no
tenc
més
queIu
-
na
co
-
ca,
i
-
me
la
llev'
19
œ
œ
b b
œ
œ
œ
œ
œ
.
&
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
cur
-
tes,
-
cur
-
-
tes,
-
iIels
-
mos
-
-
tat
-
-
-
xos
-
plens
-
-
d'ar
-
-
ròs.
-
-
de
sa
bo
-
ca
per
-
do
-
nar
-
laIal
Sant
-
mi
-
nyó.
j
j
j
j
j
b b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ.
cur
-
tes,
-
cur
-
-
tes,
-
iIels
-
mos
-
-
tat
-
-
-
xos
-
plens
-
-
d'ar
-
-
ròs.
-
-
de
sa
bo
-
ca
per
-
do
-
nar
-
laIal
Sant
-
mi
-
nyó.
œ
œ
œ œ
œ
.
b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
V
J
œ
J
J
cur - tes,
cur
-
tes,
iIels
mos
-
tat
-
xos
plens
-
d'ar
-
ròs.
de
sa
bo
-
ca
per
-
do
-
nar
-
laIal
Sant
-
mi
-
nyó.
œ
œ
j
?
œ
œ
œ
œ
J
J
œ
œ
œ
œ
b b
J
œ
.
J
cur
-
tes,
-
cur
-
-
tes,
-
iIels
-
mos
-
-
tat
-
-
-
xos
-
plens
-
-
d'ar
-
-
ròs.
-
-
de
sa
bo
-
ca
per
-
do
-
nar
-
laIal
Sant
-
mi
-
nyó.

S

C

T

B

S

C

T

B

NADAL 3 p cresc. 25 b b œ . œ œ . œ œ œ
NADAL
3
p
cresc.
25
b b
œ
.
œ œ
.
œ œ
œ
œ œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
To - ca
tim
-
bal,
-
-
to - ca
Pas
-
qual,
-
-
to - ca
Re
-
gi
-
na,
p
cresc.
b b
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
To - ca
tim
-
bal,
pa ra pa ra,
to - ca
Pas
-
qual, pa ra pa ra,
to - ca
Re
-
gi-na, pa ra pam,
p
cresc.
b b œ œœœœ
œ
œ
œ
œ
œœœœ
œ
œ
œ
œ
œœœœ
œ
œ
œ
V
Pam pa ra pa ra
pam pam pam,
pam pa ra pa ra
pam pam pam,
pam pa ra pa ra
pam
pam
pam,
p
cresc.
?
b b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
Pam
pam
pam
pam
pam
pam,

31 f

œ œ œ b b œ œ œ œ œ œ œ & J J
œ
œ
œ
b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
J
J
tot
són
fes
-
tes
d'a
-
le
-
gri
-
a,
f
j
b b
œ
j
&
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
tot
són fes - tes
d'a - le
-
gri
-
a,
tot
són fes - tes
d'a - le
-
gri
-
a,
f
œ
œ
œ œ
œ
b b
œ
œ
œ
œ.
V
œ
œ œ
J
tot
-
són,
tot
són fes - tes
d'a - le
-
gri
-
-
-
-
a,
f
?
œ
œ œ
œ
œ
œ.
œ
.
œ
œ œ
b b
J
tot
són
fes
-
tes,
tot
són fes - tes
d'a - le -

S

C

T

B

4 NADAL poco rit. 35 U b œ œ œ b œ œ œ œ
4
NADAL
poco rit.
35
U
b
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
&
J
ses
de
Pas
-
-
-
co
i
de
Na
-
dal.
poco rit.
U
b
b
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ.
ses
de
Pas - coIi
de
Na
-
dal
i
de
Na - dal,
i
-
de
-
Na
-
dal.
poco rit.
b
j
U
œ
œ
b
œ
œ.
œ
.
V
œ
œ
ses
-
-
-
de
Pas
-
coIi
Na
-
-
-
dal.
poco rit.
U
j
?
b
œ #œ
œ nœ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
gri
-
-
-
a,
ses
de
Pas - coIi
de
Na
-
dal,
Na
-
dal.