Vous êtes sur la page 1sur 8

Gloria

»¡™º
Alessandro Kirschner (1972)
Scorrevole q
f >
alekseb@yahoo.it
## œ œj ˙ œ.
Soprano & # # 78   œ œ œœ œœ .. ˙˙

f
Glo - ri - a in ex - cel - sis De -

##
Alto & # # 78   j
œ œ ˙ œ. œ œ œ. ˙
Glo - ri - a in ex - cel - sis De -

##
Tenore V # # 78     

F> > << > > < < simile


Basso
? # # # # 78 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Glo-ri -a, glo - ri -a, Glo-ri - a, glo - ri - a, glo-ri -a, glo - ri -a, glo-ri -a, glo - ri - a, glo-ri -a, glo - ri -a,

## # # œ . Œ Œ
˙˙ œœ .. œ j˙ œ. œ œ œœ œœ .. ˙˙
6

S & œ. Œ Œ œ
o, De - o! Glo - ri - a in ex - cel - sis De -

## # # ΠΠj
A & œ. ˙˙ œ. œ œ ˙ œ. œ œ œ. ˙
f
o, De - o! Glo - ri - a in ex - cel - sis De -

## # # ,
V   œ j >˙ œ. œ œ œ œ. œ- œ-
T
œ
Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o!

? ## # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >˙
B

glo-ri - a, glo - ri - a, glo-ri - a, glo - ri - a, glo-ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a, glo-ri - a De -

## # # œ . ,
˙˙ œœ .. ˙˙ œœ . ˙˙ œœ . ˙˙ œœ . ˙˙ 68
11

S & œ. . . .
o, De - o, De - o!

## # # ,
& œœ .. ˙˙ œœ .. ˙˙ œœ .. ˙˙ 68
A
œ. ˙˙ œ .. ˙˙
o, De - o, De - o!

## # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ 68
T V

, ˙ , - - - - -
Glo-ri - a, glo - ri - a, glo-ri - a, glo - ri - a, glo- ri - a, glo - ri - a, glo-ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a!

? ## # # œ . ˙ œœ .. n ˙˙ œœ . ˙˙ œœ . n œœ œœ œœ .. œœ œœ 68
B . .
o, De - o, De - o, glo - ri - a De - o!
Gloria

2
P F
### # 6 ‰ j 5 j 6 7 ˙ œ ‰ jœ œ œ
8 œ œ œ- œ 8 œ œ œ œ 8 ˙ . œ.
16

S & 8 œ
Et in ter - ra pax ho- mi - ni - bus, Lau-da -

### # 6 P - 5 6 7
& 8 ‰ œ œ œœ œj
‰ 8 œœ œj œœ œœ 8 ˙˙ .. 8 ˙˙ œœ .. œœ Œ Œ.
œ œ œJ œJ
A

F
pax bus,
#
ho- mi - ni -
#
Et in ter - ra

V # # 68  85  68 Œ . ‰ œ œ 78 œ- œ- œ- . œ ‰ jœ œ œ
T
œ
- - -
bo-nae vo - lun - ta - tis. Lau-da -

? ### # 6 œ
B 8  5
8  6 Œ.
8 ‰ œœ œœ 78 œ œœ œœ .. œœ Œ Œ.
bo-nae vo - lun - ta - tis!


### # œ œ œ
œ 68 ˙ . œ 78 n œœ .. œœ œœ
subito

œ œ. œ œœ .. ˙˙
21

S & J J
‰P  subito
- - - mus Te! A - do - ra - mus Te!

### # j 7 F
&  68 œ œ œ . œ œ 8 œ. œ nœ Œ
‰ œ œ n œœ œœ œœ œ . J œ. œ
A

 subito
Be- ne - di - ci-mus Te! A - do - ra - mus Te! Gra -

### # œ œ œ
V œ œ 68 ˙ . œ . ‰ œ œ 78 œ . œ œ œ. ˙
T
J
 subito
- - - mus Te! A - do - ra - mus Te!
P F
B
? ### #  68 ‰ œ œ œ œ œ œ . ‰ œ œ 78 n œ . œ œ œ. Œ œ
Be- ne - di - ci-mus Te! A - do - ra - mus Te! Gra -

### # œ . p j 6 P
˙˙ ˙˙ ‰ œ œ 98 œ j j 9
œ œ œ œ œ 8 œ. ‰ œ œ 8
26

& œ.

S

P
prop-ter ma - gnam glo - ri - am, prop-ter

### # j p j
9 j 6 œ 98
A & œ œ œ œ œ œ œ- œ- ‰ n œ œ 8 œ j j
nœ œ œ œ œ 8 œ. œ
p P
- ti - am a - gi-mus ti - bi prop-ter ma - gnam glo - ri - am, prop - ter

### # ‰ Œ 9 ‰ œ œ œ œ œ œ 6 œ. œ œ 98
T V œ. ˙ ˙ 8 J J 8 J
pœ œ œ œ œ œ
œ . Pœ
prop-ter ma - gnam glo - ri - am, prop - ter

? # # # # œ œ œ œ œ œ- œ- ‰ Œ 9 ‰ J 6
J 8
œ 9
J 8
B
J œ 8
- ti - am a - gi-mus ti - bi prop-ter ma - gnam glo - ri - am, prop - ter
Gloria
3
30
# # # # 9 œ j œ j œ œ œ . Fn œ œ œ œ 6 œ . œ. 7 ˙ œ. n
n n#
S & 8 œ œ J J J 8 8
ma - gnam glo - ri - am, glo - ri - am tu - am!

### # 9 F
&
j j œj œ . œ œj œ œ 6 n œœ ..
8 œ œ œ œ œ
œœ .. 7 ˙˙ œœ .. nnn#
A
J 8 8
ma - gnam glo - ri - am, glo - ri - am tu - am!

### # 9 œ œ œ . f n
œ œ œ œj œ . 6 Œ ‰ ‰ œ 7 n >œ œ œ œ . n n#
T V 8 J J œ. 8 nœ 8
ma - gnam glo - ri - am tu - am! Glo - ri-am tu -
F
? ### # 9 œ œ œ . œ œ œ. nœ. j 6 7 ˙ nnn#
B 8 J J œ œ 8 n n œœ .. œœ .
. 8 ˙ œœ .
.
ma - gnam glo - ri - am, glo - ri - am tu - am!

P
# œ . Pœ œ œ # œ . œœ ..
j
œœ # œœ ..
œ œ œ œ . ˙˙ œœ .. ˙˙ œœ .. œœ œœ c
34

S & J
P
Do - mi-ne De - us rex coe - le - stis Pa -

# . P
A & œœ . œ œ œ œ. ˙ œ. œ.
j
œ œ. ˙ œ. œ œ c
De - us rex coe - le - stis Pa -
F
Do - mi-ne

# Œ . Œ œ # œ œJ œJ # œ œJ œ . œ Œ Œ œ #œ œ #œ ˙ c
T V œ. ˙ J J J
am! Do - mi - ne De - us rex coe-le -
F œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ ˙
B
? # œ.
œ. ˙˙ Œ. Œ œ J J J J JŒ Œ œ J c
Do - mi - ne De - us rex coe-le -

F f
# 7 œœ .. 3 ˙ œœ c œœ .. ‰ œœ œœ œœ 7 # œœ .. ˙˙
& c œœ œœ œœ # œœ 8 # ˙˙ 4 ˙
39

S
‰ 8

f
- - - - ter om - ni - po - tens. Do - mi -ne Fi - lii

# F
A & c œ œ œ œ 78 ˙ œ. 43 ˙ œ c œ . ‰ œ œ œ 78 œ . ˙
- - - - ter om - ni - po - tens. Do - mi -ne Fi - lii

# fj
7 œ 3 c œ . œ œ œ œ 78 œ . œ œ
T V c #˙. œ 8 œ œ. 4 œ ˙
stis Pa - ter om - ni po - tens. Do - mi -ne Fi - lii u -
fj
? # c ˙. œ 78 œ œ œ . 43 œ ˙ c œœ . œœ œœ œœ œœ 78 œœ .. œ œ
.
J
B

stis Pa - ter om - ni - po - tens. Do - mi -ne Fi - lii u -


Gloria

j j f- -
4
# œœ œœ # œœ .. œœ œœ .. œ 2 -
œ
4 #œ œ 3
4 œ- . œ- . # œ- . œ. 5
44

S & J J 8

f
u - ni - ge - ni - te Je - su Chri - ste, Je - su Chri - ste!

# j j -
A & œ œ œ. œ œ. #œ œ- 42 œ- œ 43 œ- . œ- . œ- . œ. 85

f
u - ni - ge - ni - te Je - su Chri - ste, Je - su Chri - ste!

# œ- 2 - œ 3 œ- . œ- . # œ- . 5
T V œ œ œ
J
œ œ. œ- 4 #œ 4 œ. 8

f-
- ni - ge - ni - te Je - su Chri - ste, Je - su Chri - ste!

œ- - œ #œ. œ- . œ- .
œ œ. 24 œ 34 -
Je - su
?# œ œ œ œ œ. 85
Chri - ste!

B
J Ó. Ó.
- ni - ge - ni - te Je - su Chri - ste.

# 5 œ œ. 7 ˙ Œ.   
49

S & 8 8

# 5 p
& 8 œ œ. 78 ˙ Œ.   Ó
A
œ.
Chri -

# 5 7 ˙ Ó P j j j j
V 8 œ œ. 8 Œ. # œœ œœ œœ œœ œœ .. # œœ œœ œœ # ˙˙
Ó J J J J
T

Je - su Chri - ste, Je - su Chri -


- -̇ - -̇
? # 58 œ œœ . œ 78 ˙œ œ œœ . œ œ œ œœ . œ œ œœ . œ ˙œ œ œœ . œ
Je - su Chri - ste, Je - su Chri -

œ
ΠJ J J J J
B

P Je - su Chri-ste, Je - su Chri - ste, Je - su Chri - ste, Je - su Chri - ste, Je - su

# Ó  U ## 2
j Œ Œ
54

S & œ œ œ. ˙ œ. ˙ œ. ˙ œ. 4
Je - su...

#  U ## 2
& j ΠΠ4
A
˙ œ œ œ. ˙ œ. ˙ œ. ˙ œ.

ste, Je - su...

# ˙ U ## 2
T V ˙ œœ .. œœ .. ˙˙ œœ .. ˙˙ œœ .. ˙˙ œœ .. Œ Œ 4
ste...
Œ. p j  U
?# ˙ ## 2
ste.

œ œ Œ. œ œ Ó œ. Ó œœ . ˙˙ œœ . Œ Œ 4
. .
B

Chri - ste, Je - su Chri - - - ste.


Gloria
5
Andante tranquillo q = 56

## 2 P œ
rall.

& 4 œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ 6
59

S 8
3 3
(Solo) Do - mi - ne De - us A - gnus De - i Fi - li - us Pa - tris.

## 2 P 68
A & 4 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
(Solo) Do - mi - ne A - gnus De - i Fi - li - us Pa - - tris.

# # 2 Pœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ 6
T V 4 ˙ 8
(Solo) Do - mi - ne A - gnus De - i Fi - li - us Pa - tris.

B
? # # 24         68

Lento q. = 52 (nei cambi di tempo sempre »


e e)
67
## 6 Œ . Œ œj œ j . ‰ œ œ œ œ j
& 8 œ œ œ œ œ. œ. œ. ˙.
P Qui tol - lis
S
(Tutti)
pec - ca - ta mun - di

## 6 .
& 8 Œ Œ j j ‰ j œ.
P Qui tol - lis œ .
œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ.
A
(Tutti)

## 6 p
pec - ca - ta mun - di

T V 8 ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
(Tutti)

p
Mi - - - se - - - re - - - re no - bis,

? ## 6 . ˙. ˙. ˙.
B 8 ˙ ˙. ˙.
Mi - - - se - - - re - - - re no - bis,

73
# # ‰p j 3 P
68 ‰ œ œ œ œ 43 œ œ ˙˙ 68 ˙˙ ..
S & œ œ œ œ 4 œ œ ˙ J
mi - se - re - re no - bis, mi - se - re - re no - bis.

## p j 43
P
6 ‰ j 3 6 ˙.
A & ‰ œ œ œ œ ˙ œ 8 œ œ œ œ 4 œ ˙ 8

P Ó (Solo) F Mi
mi - se - re - re no - bis, mi - se - re - re no - bis.

# # ‰p 68 ‰ œ œ œ œ 43 œ œ ˙ œ œ 68 œ˙ .. œ .
œ œ œ œJ 43 œ
- se - re - re.

V ˙
T
J
mi - se - re - re no - bis, mi - se - re - re no - bis.
P
? ## ˙ . 3 6 >œ . 3 6
B 4 ˙. 8 œ. 4 œ œ
œ
œ
œ 8 ˙.
˙.
mi - - - - se - - - re - re no - bis.
Gloria

## . P j F
6

& Œ Œ œ œ œj œ . ‰ œ j
œ. œ.
œ. œ œ
78

S
œ œ œ œ œ œ. ˙. J
Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di su - sci-

## . P .
P j
A & Œ Œ œj œ œj œ . œ

œ.
j
œ œ œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ œ
Qui tol - lis pec - ca - ta mun - di su - sci-

## p œ.
P
Œ œ œJ
T V ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ. .
Mi - - se - - - re - - - re no - - - bis, su - sci-
p P
? ## ˙ . ˙. ˙. ˙. Œ œ œJ
.
B
˙. ˙.
Mi - - se - - - re - - - re no - bis, su - sci-

P
#
œ ‰ ‰ 38 œ œ c œ œ œ œ 6 -̇ . ˙. œ ‰ ‰ Œ j
& # œ.
85

S
J J 8 J œ

-
pe de - pre - ca - ti - o - nem no - - stram. Qui

## j j j ‰ ‰ ŒP j
& œ. œ ‰ ‰ 38 œ œ c œ œ œ œ 68 œ .
˙. œ. ˙˙ . œœ œ
A
. J
# # œ . Fœ .
pe de - pre - ca - ti - o - nem no - - stram. Qui
p
3 œ œ c œ œ œ œ 6 n ˙- . n˙. œ ‰ ‰ œ.
T V 8 J 8 J
F p
pe de - - - pre - ca - ti - o - nem no - - stram. Mi -

? ## œ . œ . 38 œ œ c œ œ œ
œ 68 -̇ . ˙. œ ‰ ‰ œ.
J œ.
B J
pe de - - - pre - ca - ti - o - nem no - - stram. Mi -

## p
œ œj œ . ‰ œ œ œ œ j . ‰ œ œ œ œj 43
91

S & œ œ œ œ. œ. ˙.
se - des ad dex - te - ram Pa - tris mi-se - re - re

## p
& j ‰ j ‰ j 43
A
œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
se - des ad dex - te - ram Pa - tris mi-se - re - re

# p
V # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙˙ .. œ. œ. ‰ œ œ œ œ 43
no - - - bis,

T
˙. ˙. J
se - - - re - - - re no - - bis, mi-se - re - re
P
? ## ˙ . ˙. ˙. 3
B ˙. ˙. ˙. 4
se - - - re - - - re no - bis, mi - - -
Gloria
7
P F j
# 3 6 ‰ œ œ œ œ 3 œ œ ˙˙ 6 ‰ œœ œœ œœ œ 3 œœ œœ ˙˙
œ 5
& # 4 œ œ ˙
97

S 8 J 4 8 J 4 8

F
no - bis, mi-se - re - re no - bis, mi-se - re - re no - bis!

## 3 P j 3
6 ‰ œ œ 6‰ œ œ œ œ 3 œ œ ˙ 5
A & 4 œ œ œ œ 8 œ œ 4 œ ˙ 8 J 4 8
no - bis, mi-se - re - re no - bis, mi-se - re - re no - bis!
P F
# 3 6 ‰ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ 6 œ. œ. 3 œ 5
T V # 4 œ ˙ 8 J 4 8 4 J ‰ Œ Œ 8
no - bis, mi-se - re - re no - bis, mi-se - re - re!

? ## 3 ˙ . 6 œ. œ. 3 6 ˙˙.. 3 œœj‰ Œ Œ 5
B 4 8 4 ˙˙ .. 8 4 J ‰ Œ Œ 8
se - - - re - re no - - - bis!

Tempo primo

# œ. œœ f
& # 85 œ .  42  58 œ j œ œ . œ œj 42 œ œ 85 œ . œ
102

S
> œ J
Quo - ni- am Tu so-lus Do - mi - nus,

# 5 f
2 5 œ jœ œ . œ œj 2 5
& # 8 œ. œ  4  8 J 4 œ œ 8 œ. œ
> œ
A

Quo - ni- am Tu so-lus Do - mi - nus,

## 5 f œ œ . œ œj 2 œ œ 5 2 5 >œ œ œ
V 8 œ œj J 4 8 œ- . œ- œ- . œ- 4 œ œ 8 J
>
T

Quo - ni - am Tu so-lus san-ctus, san - ctus, san - ctus, san-ctus, quo - ni-am
f œ œ. œ œ œ
? # # 5 >œ œ J J 42 œ œ 5 - œ- œ- . œ- 2 œ œ 5 >œ œ
B 8 J 8 œ. 4 8 J
Quo - ni - am Tu so-lus san-ctus, san - ctus, san - ctus, san-ctus, quo - ni-am

## 2 5 œ >œ œ . 2 6 œœ .. œœ .. 2 ˙ # ## # 7
4 œ œ 8 œ œJ 4 œ œ 4 ˙
109

S & œ. œ 8 8
Tu so - lus al - tis - si - mus Je - su Chri-ste, Je - su Chri -

## j > # ## # 7
2 5 œœ œ .. 2 6 2
A & œ. œ 4 œ œ 8 œ œ œ 4 œ œ 8 œ. œ. 4 ˙ 8
f
Tu so - lus al - tis - si - mus Je - su Chri-ste, Je - su Chri -

# œ. œ j 2 5 j 2 œ œ 6 œ. œ. 2 # ## # 7
V # Jœ 4
œ œ 8 œ œ œ œ œ. 4 8 4 œ œ 8
>
T

tu so-lus al - tis - si - mus Je - su Chri-ste, Je - su Chri-ste!


œ. œ œ
B
? ## J J 42 œ œ 85 œ œJ œ
> œ.
œ 42 œ
œ 68 œ . œ . 42 ˙ # # # # 78
tu so-lus al - tis - si - mus Je - su Chri-ste, Je - su Chri -
Gloria

f f
# # # # 7 œœ . ˙˙ œœ . Ó -̇ œ. œœœ
 œ j
116

S & 8 . .
Ó œ
f f
ste! In glo - ria De-i Pa -

## # # 7 œ . Ó
& 8 œ. ˙˙ œœ ..  œ. œ. œœœ
Ó -̇
A

ste in glo - ria De-i Pa -

# # # # 7 f ben
œ
scandito >
œ œ œ œ œ œ œ œ
>
œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. Ó
T V 8

f
Cum Sancto
- Spi-ritu,
- cum Sancto
- Spi-ritu,
- cum Sancto
- Spi-ri-tu, cum Sancto
- Spi-ri - tu

#
? # # # 78 œœ . ˙˙ œœ . Ó F œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ
B . . Ó
ste! Cum Sancto
- Spi-ri-tu, cum Sancto
- Spi-ri-tu, cum Sancto Spi - ri-tu,

- > -
## # # œ . œ. œ
œ œ œœ .. œœ .. œœ œœ
˙ ˙˙ œœ œœ
121

& œœ ..
>
S

tris. A - men, a - men, a - men, a - men, a-men,

## # # -̇ œ.
œ. œ. œœœ
deciso

& ˙ œ œ œ j œ. œ- œœ
> œ
A

tris. A - men! In glo - ria De-i Pa - tris. Amen,


-

# # # # œdeciso j -̇ œ. œœœ œ. œ- œ-
>
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
T V œ
in glo - ria De-i Pa - tris. A-men. Cum Sancto Spi - ri-tu, cum Sancto
- Spi- ritu,
-
> >
B
? # # # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ- . œ œ- nœ. œ- œ
cum Sancto
- Spi- ri-tu, cum Sancto Spi - ri-tu, cum Sancto
- Spi- ritu.
- A - men, a - men, a-men,

> ƒ
# # # # œœ . œœ . Ó
poco rall.

˙˙ 58 œ . œœ . ˙˙
œ 42 ˙ 78 œ . ˙
126

& . . .
> Ó
S

a - men! A - men, a - men, a - men!

## # # > ƒ Ó
58 œ . 24 > 78 œ. ˙ œ .
A & œœ .. ˙˙ œ. œœ ˙˙ œœ .. ˙˙ œ. ˙ œ. Ó
A - men! A - men, a -
ƒ
men, a -

## # # œ œ œ œ
men!

T V 5
œ œ 8 œ. œ 24 >˙ 78 œ . ˙ œ. ˙ œ. Ó

> >
cum San-cto Spi - ri - tu. A - men, a - men, a - men!
ƒ œ. Ó
B
? # # # œœ ..
# ˙˙ 58 n œœ .. œœ 24 ˙˙ 78 œœ .. n ˙˙ œ.
œ.
˙
˙ œ. Ó
a - men! A - men, a - men, a - men!
aprile 2009