Vous êtes sur la page 1sur 1

Trompa 1ª en Fa JARDINS DEL TÚRIA Fernando Bonete

Als 30 anys del Palau de la Música de València


q=96
> >>> > > > %
2 j >
& 4 ‰ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œJ ‰ ‰ œœœ ˙ œbœbœ œ œ ‰<n>œJ ‰ ∑ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ
>> > > 3
> > p
ff

A
j j >- 8
& ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰bœ ‰ œ ‰bœ ‰ œ œ- ‰ Œ œ- ‰ Œ ‰ œ- œ- œ- œ Œ
> >>> b˙ œ. nœ ˙ œ œ bœ-j ‰ Œ œj ‰ Œ
> > -
mf

 >> > > > > > > > > >> > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> >
& ‰ bœ œ œ œ œj ‰ Œ ‰ ™b œ œ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ b œ œ ™ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ ™b œ œ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ b œ œ ™ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ ™b œ œ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ b œ œ ™ œ ‰ b œ ‰ œ b œ Œ b œ Œ ‰ bœ œ ™ œ
R J R J R J J
ff

B rit.
> >> > > > > > > > > >> > > > > > > > > >> > > > >> > > > > > >> > > >
& bœ œJ ‰ ‰ ™bœR œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ bœJ œ ™ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ ™bœR œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ bœJ œ ™ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ ™bœR œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ ™bœR œ œ ‰ bœ ‰ œ bœ Œ bœ Œ ‰ bœ œ ™ œ bœ ‰ nœ
J J
A tempo
De $ a Ø > > >> > > > j >
5 11
& ˙ œ Œ j œ œbœ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œJ ‰ ‰ œœœ ˙ œbœbœ œ œ ‰<n>œJ ‰ Œ œ bœ ™ œj œ #œ ˙ j
œ‰Œ
œ >> > > > > >
p ff 3 mp

C 3
j >œ > >
& ‰ œ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ™ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ b˙ œ bœ ˙ œ œ b˙ œbœbœ œ œ <n>œ<n>œœœ œj ‰ Œ ‰<n>œ œJ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œJ
œ
> > > > >
rit. A tempo
D
j > > > > > > > >
œ œ œJ œJ œ œJ œJ œ #œJ n˙
j œ ‰ Œ
& œJ ‰ Œ ˙ œ œ œ ˙ J
J ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œJ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œJ
J J
>
f ff

> > > > >œ >œ >œ


‰ œ ‰ œ ‰ b œ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ œj ‰ œ ‰ œ ‰ bœ œj ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œj œj ‰ Œ ∑ ‰ œ<n>œ<n>œ ‰ œ œJ œJ ‰ Œ ‰ ‰
& J > > > > > > J J J ‰ Œ
Copyright © 2017 Fernando Bonete Piqueras. España