Vous êtes sur la page 1sur 1

The Echo Carol

Christmas Carol for Mixed SATB Chorus and Piano

# 2
Traditional
Allegro {m q = c 120}

& 4 œœ œœ œœ .. œ j
# œœ œœ œœ # œœ ˙˙ œ œ œ. œ œœ œœ
F 1.While by my sheep I watched at

œ œ œ
2."There shall be born," so he did

œ œ œ œ ˙˙ œ
? # 42 .. œ œ œ œœ œ œ
3."There shall he be in man - ger
œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ J
#
j j f j
8

& ˙˙ œ œ œ œ. œ œœ œœ œœ .. œœ # œœ .. œœ ˙
˙
night Glad tid - ings brought an an - gel bright.

j
say, "In Beth - le - hem, a Child to - day." How great my joy!

?# ˙ œ œœ œ œ. œ œ. œ ˙˙
dim, Who shall re - deem the world from sin."

œ œ œ. œ
8

˙ J œ œ œ. œ œ. œ
J J
p f p f
# j ˙˙ ˙˙ œœ
œœ œœ œœ
15

& # œœ .. œœ ˙ œœ œœ œœ
˙
œ ˙˙ œ ˙˙ œ œ
(Great my joy!) Joy! Joy! Joy! (Joy! Joy! Joy!) Praise we the

? # œœ .. œ ˙˙ œœ œœ œœ
œ œ œ
15

œ œ
J
p
# ..
œœ œœ
22

& # œœ œœ œœ # œœ ˙˙ œœ # œœ œœ œœ # œœ ˙˙
Lord in Heav'n on High! (Praise we the Lord in Heav'n on high!)

œ œ
? # œœ œœ œ œœ ˙˙ œ
œœ œ œœ œ œœ ˙˙ ..
22

œ œ œ œ
f U
# œ #œ ˙
œœ œœ œ
29

& œ œœ # œœ œœ œœ #œ œ ˙
Praise we the Lord in Heav'n High!

œ
on

?# œ œœ œ œœ œ œ ˙ ˙˙
œ
29

œ œ œ œ ˙
PERFORMANCE TIME: approx. 2:00 min.
COPYRIGHT 2007
Making copies for non-commercial uses is permitted.