Vous êtes sur la page 1sur 4

Nama Sekolah : SMP N

Kepala Sekolah : Muhaji


NPSN :
NIP :

1 2 3 4 10 13 30 31 32 33
PTS SEMESTER GEN
NO NAMA NISN KELAS
PAI&PB PPKn BIND MAT
1 AENUN DWI ATIKA 7E-001 8912 VII E 85 80 40 40
2 ALFAN FERDIANSYAH 7E-002 8913 VII E 75 40 45 30
3 AMARA PRASASTI 7E-003 8914 VII E 85 80 60 60
4 ANANDA EGI SAPUTRA 7E-004 8915 VII E 80 75 45 35
5 ASTRI WIDI ASTUTI 7E-005 8916 VII E 85 75 55 10
6 AZKYA RAMADHANI 7E-006 8917 VII E 90 80 30 30
7 AUFA DIYYA ADDIIN 7E-007 8918 VII E 100 70 55 30
8 AZKA RAMADHANI 7E-008 8919 VII E 90 80 30 25
9 DHEVA MUKHOYYAROH 7E-009 8920 VII E 80 90 55 60
10 DIKA RAHMANDA PUTRA 7E-010 8921 VII E 80 45 35 30
11 DINDA PUTRIMARISA 7E-011 8922 VII E 70 55 45 50
12 FEBY NUR ALIZA 7E-012 8923 VII E 100 65 60 55
13 HAWA RISTI RAHMADHANI 7E-013 8924 VII E 95 90 40 55
14 IBNU HAJAR 7E-014 8925 VII E 55 20 20 15
15 JOVI JOHAN 7E-015 8926 VII E 80 50 80 35
16 KELFIN DIAR FIRMANSYAH 7E-016 8927 VII E 80 60 50 60
17 MOH SYAH JALALUDIN W.R 7E-017 8928 VII E 80 75 45 20
18 MUHAMMAD BAYU FIRMANSYAH 7E-018 8929 VII E 70 35 25 15
19 MUHAMMAD RIDHO WIDODO 7E-019 8930 VII E 70 30 50 35
20 NAZWA BUNGA LESTARI 7E-020 8931 VII E 95 75 70 75
21 NOVIS NUR RISQI 7E-021 8932 VII E 80 75 45 75
22 PATO NAFISA 7E-022 8933 VII E 75 75 60 20
23 REVANO PUTRA SETIAWAN 7E-023 8934 VII E 85 55 40 25
24 SALSA KHOERUNNISA 7E-024 8935 VII E 80 80 40 70
25 SBASTIAN MUFTI ALWI 7E-025 8936 VII E 90 70 40 20
26 SHENA NOFIANDINI 7E-026 8937 VII E 85 70 35 65
27 SHEVILA NINDAR NATASYA 7E-027 8938 VII E 90 80 40 30
28 SUNJA RISKA RAHAYU 7E-028 8939 VII E 70 45 35 30
29 SYIFA FARADHILAH 7E-029 8940 VII E 80 45 30 25
30 TIARA ALTAFUNNISA 7E-030 8941 VII E 90 70 50 45
31 ZAHRA APRILIA FAJRIALISANTI 7E-031 8942 VII E 80 75 55 30
32 ZHEZA CHASANDRA HARTATI 7E-032 8943 VII E 85 65 35 40
34 35 36 37 38 39 40 41 38
PTS SEMESTER GENAP
JML RATA2
IPA IPS BING SB PJOK PKRY BJ
50 75 35 90 75 80 50 59.00
70 75 85 75 55 75 50 47.50
55 95 65 95 75 85 80 71.25
60 50 85 60 80 70 50 58.75
60 85 40 80 55 65 45 56.25
45 80 40 70 65 75 65 57.50
45 70 50 95 65 80 65 63.75
40 80 40 70 70 70 70 56.25
65 90 80 95 60 75 70 71.25
55 35 0 75 70 70 45 47.50
45 40 35 95 55 60 65 55.00
50 75 70 75 15 100 40 70.00
55 75 75 70 75 65 70 70.00
30 15 0 25 0 25 25 27.50
60 35 85 50 65 60 40 61.25
60 50 55 90 55 55 30 62.50
55 50 40 60 85 75 45 55.00
50 30 30 50 55 20 55 36.25
35 35 35 35 65 35 60 46.25
70 85 60 95 80 90 35 78.75
55 45 45 25 55 50 30 68.75
75 80 50 85 70 85 65 57.50
50 45 25 30 65 30 20 51.25
55 55 80 90 15 75 75 67.50
75 70 60 50 70 55 65 55.00
55 70 75 75 65 70 70 63.75
65 75 55 70 65 80 80 60.00
60 35 60 75 65 75 45 45.00
35 20 60 40 70 50 50 45.00
80 80 65 85 65 85 85 63.75
55 85 65 85 70 80 70 60.00
60 60 70 75 60 75 50 56.25
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP N 2 BALAPULANG
Jl. Raya Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal Kode Pos 52464 Telp. 463778

LAPORAN HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER II


TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP N 2 Balapulang, menerangkan bahwa :

Nama : AENUN DWI ATIKA


Kelas : VII E
No. Peserta : 7E-001
NIS : 8912
telah mengikuti PTS Semester II dengan hasil sebagai berikut :

No Mata Pelajaran Nilai Keterangan

1 Pend. Agama dan Budi Pekerti 85 Tuntas


2 PPKn 85 Tuntas
3 Bahasa Indonesia 85 Tuntas
4 Matematika 85 Tuntas
5 IPA 85 Tuntas
6 IPS 85 Tuntas
7 Bahasa Inggris 85 Tuntas
8 Seni Budaya 85 Tuntas
9 PJOK 85 Tuntas
10 Prakarya 85 Tuntas
11 Bahasa Jawa 85 Tuntas

Jumlah 340

Demikian agar menjadi perhatian Orang Tua / Wali Murid

Orang Tua / Wali Murid Plt. Kepala Sekolah

### Muhajirin, S.Pd. M.Pd.


NIP. 197103061997021001
KLIK TOMBOL NOMOR
1 ABSEN

Vous aimerez peut-être aussi