Vous êtes sur la page 1sur 25

March

ทหารของชาติ คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
œ œ œœ œ
° b c œ. œ œ œ œ œ œ œ. Aœ
œ. œ œ. œ œ. œœ œœœ œ œ œ
Flute/Piccolo &b œœ œ œ œ œJ ‰ .. œ. œ
ff 3 3 mf

œ œ œ œœ œ
b œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ. œœ œœœ œœœ ‰ œ ..
œ œ œ œ. œ
Oboe &b c œœ œ J
ff 3 3 mf

œ œ œœ œ œ. œ. œœ œœœ
# . œ œ œœœ œ. œ œ. œ œœ œ œ œ œJ ‰ œ œ
& cœ œ .. œ œ
Clarinet in Eb œ. œ
ff 3 3 mf

œ
œ œ œœ œ œ. œ œ œ. œœ œœœ 3 œ œ œ œ œ. œ
1st Clarinet in Bb & c œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œœœJ ‰ ..
ff 3 mf

œ.
3
œ œ
& c œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ .. œ œ. œ
3
2nd Clarinet in Bb œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ
ff mf

& c œ. j‰ Œ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ
3 3
œ œ œœ œœœ
œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œœ œœœœ J J
3rd Clarinet in Bb
mf
ff

Bass Clarinet
& c j‰ Œ j‰ Œ ‰ j‰ Œ .. j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ
œ. œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
in Bb
mf
ff
œ œœœ œœœœœœœ œ
# . œ œ œ #œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
Alto Saxophone & cœ œ J ‰ Œ J ‰ Œ ‰ J ‰ Œ .. ‰ œ
3 3
ff mf

œ œ œœœ œ œœœ œ
& c œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ
J ‰ œ
œ œ ‰ Œ .. ‰ œ œ œ œ œ œ
Tenor Saxophone
J J
ff mf

#c j j .. œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰
¢&
j‰ Œ œ ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ
Baritone Saxophone
œ. œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ mf
œ œ
ff

° bc œ œœœ j .. ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ
& Œ œ œ. œ œ Œ ‰ œœœ œ œ œ ‰ Œ
1st Horn in F œ. œ œ œ. œ œ
ff mf

&b c Œ Œ ‰ œœœ œ œœœ j .. ‰ j ‰ j ‰


#œ œ. œ nœ œ œ œ ‰ Œ
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œœœ œ
2nd Horn in F

ff mf

œ œ. œ œ œ. œ. œœ œœœ 3

& c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œœ œ œ œ œJ ‰ œ .. œ œ œ œ. œ
1st Trumpet in Bb
ff 3 mf

#œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ .. œ
& c œ. œ œ œ. œ œ
3

œ. œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ. œ
2nd Trumpet in Bb
ff 3 mf

œ œ. œ œ œ. œ. œœ œœœ 3 œ œ
Baritone in Bb & c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œœ œœœJ ‰ Œ .. ‰ œ œ œ œ œ œ
ff 3
mf
œ œ. œ œ œœœ œ œœœ œ œ
1st Trombone
? bb c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ Œ ‰ œ œ œ
J ‰ ..
œ œ œ. œ
ff mf

œœœ œ œœœ
? bb c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ Œ ‰ œ œ ‰ œ ..
œ œ œ
2nd Trombone œ
J mf œ. œ
ff

? bb c œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euphonium J
J ‰ Œ ‰ œœœ œ œœœ œ œ J ‰ Œ .. ‰ œ
ff
mf

? bc j j .. œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰
¢ b œ. œ œ œ
j‰ Œ œ ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ
Tuba
œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ
ff mf

æ æ æ
c œ. œ œœæ œ. œœ œ œ œæ œœ œ œ œæ
j‰ 3 3
j j j
/ œ œ œœJ ‰ œ.
œ ‘ œœ œ œ œœ œ œ œœ ‰ Œ .. ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ œ œ œ
Percussion Œ Œ Œ Œ J Œ
ff mf
Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
ทหารของชาติ
2

° bœ œ. œ œ œ œ. œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
œ. œ œ œ. œ ˙ œ
J J‰ œ œ. œ J J ‰Œ
Picc. &b

œ. œœ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
bœ œ. œ œ œ J J‰œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J J ‰Œ
Ob. &b

# œ. œœ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
& œ
œ œ
Eb Cl.
J J‰ œ œ. œ œ J J ‰Œ

œ. œœ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ
œ. œ œ
J J‰ œ œ. œ J J ‰Œ
Cl.1 &

œ œ. œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
œ. œ œ œ. œ ˙ œ
Cl.2 & J J‰œ œ œ. œ J J ‰Œ

œ
Cl.3 & ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ˙ œ‰Œ
J

& j‰ ‰ ‰ ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ ‰ j‰ j‰ j‰ œ j‰ Œ
œ œj œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj œ œj œj œj œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
B. Cl.

œ œ œœœœ œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œJ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ. œ
A. Sax. & œ
3 ff

œœœœ œ œœ œœ œœœœ œ œœœ


œ #œ œJ ‰ Œ ‰œœœ œ
œ œœœœ œ œ œ œ
3

T. Sax. & œœ œ œ œ œ œ œœœ œ.


œ œj ‰ œ
ff

# j‰ j‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j j j j j œ j
B. Sax. ¢& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œ œ œ œ œ ‰ Œ

° b ‰ j‰ j ‰ j j j j j
Hn.1 & œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ #œ œ ‰ Œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ œj ‰ œ. œ
ff

& b ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ j ‰ Œ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰ j ‰ ‰ j‰ j‰ j‰ j ‰
œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œj ffœ. œ
Hn.2

œ. œœ œ ˙ œ‰œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ‰Œ
& œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
J J œ œ. œ œ J J
Tpt.1

j œ #œ œj ‰ j
& œ œ. œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
œ. œ œ œ . œ b˙ œ‰Œ
œ œ J
œ. œ
Tpt.2

œœœœ œ œœ œœ œœœœ œ œœœ


œ #œ œJ ‰ Œ ‰œœœ œ
œ œœœœ œ œ œ œ
3

Bar. & œœ œ œ œ œ œ œœœ œ.


œ œj ‰ œ
ff
œ. œœ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ œ. œ
Tbn.1
? bb œ œ. œ œ œ J J‰ œ œ œ. œ
œ œ. œ œ J J‰
ff

œ. œœ œ œ nœ œJ œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
? bb œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ. œ
Tbn.2
J ‰ œ œ. œ œ J J
ff

œœœœ œ
œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ.
Euph.
? bb œ J‰Œ ‰œ œ œj ‰ œ
3 ff

?b j j j j j j j j j
¢ b œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰
œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œ œ œ œ j ‰ Œ
œœ
Tba.

æ æ æ j ‰ ææ
‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj æ œj ‰ œæ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj æ
Perc. / ‘ œ œ œ Œ œ̇ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ̇ œ œœJ ‰ œŒ
ff
For education not for sale
ทหารของชาติ
3

Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
œœœœœ œœ˙ œœœœ œ œœ ˙
° b œœ œœœ œœœ
B œ
œ œœ œœœ œœœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
Picc. &b œ œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~
œœœœ œ œ œ ˙Ÿ~~~~~~~~~~~~~~œ
ff
œœœœœ œœ˙
œ œ
b œœœ œœœ œ œ œ œœœœœ œ œœœœ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
Ob. &b œ œ œ

Ÿ˙~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
ff
œ
# œœ œœœ œœœœœ œœœ œœ œœœœœ œœœœ œ œ Ÿ
œ œœ œœœ œ œœ˙
œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
Eb Cl. & œ œ œ œ œ œ
ff
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
œœœœ œ Ÿ˙ œœœœ œ œ Ÿ
& œœ œœœ œœœœ œ œœ œœœœ œœœœ œ œœ œœœ œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Cl.1

ff
Ÿ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
œœœœ œ˙ œœœœ œ œ Ÿ
œœ œœœ œœœœ œ œœ œœœœ œ œœ œœœ œ œœ˙
œ
& œœœœ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Cl.2

ff
Ÿ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
œœœœ œ˙ œœœœ œ œ Ÿ
œœ œœœ œœœœ œ œœ œœœœ œ œœ œœœ œ œœ˙
œ
& œœœœ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Cl.3
ff

j j j j j j j‰ j j
& œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰
œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ
B. Cl.

ff

# œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ. #œ œ. œ œ. œ
& J œ. œ œ. œ œ. œœ
A. Sax. J

j j œ
T. Sax. & œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ
œ. œ œ œ. #œ œ. œ œ.

# œ ‰ j ‰ œ ‰ j ‰ j‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰
¢&
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
B. Sax. J œ J œ œ œ œ œ œ >œ J J J J œ œ œ œ œJ ‰ >œ J J
ff

° b j j j j
& œ j j Œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ. # œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ.
œ œ. œ œ. œœ
Hn.1

&b œ œ. # œ œ. œ œ.
j j Œ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ œ œ œ œ
Hn.2

j j j j j j j j j j j j j j œ
Tpt.1 & œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ >œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ J ‰
mf >

j j j j j j j j j j
Tpt.2 & œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ‰ œ œ
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ œ œ œ
j ‰ j‰ j‰ œ
œ œ > œ ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰
mf >
j j œ
& œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ. #œ œ. œ œ.
Bar. œ œ. œ œ. œœ

œ œ. œ. œ œ œ œ. œ
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ œ. #œ œ.
Tbn.1 J J

œ œ. œ. œ œ œ œ. œ
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ œ. #œ œ.
Tbn.2 J J

œ œ. œ. œ œ œ œ. œ
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ nœ
J
œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ œ. #œ œ.
Euph. J

?b j‰
Tba. ¢ b œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ
œ œ > >œ œ œ
j æ j j æ
ff

œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œæ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œæ
j j j j j j j j j j j j j j j
/ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰
Perc. Œ Œ Œ Œ Œ
For education not for sale
ทหารของชาติ
4

Ÿw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~


nw ˙ œ
° b
C œ œ. œ œ œ. œ
œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
J ‰ œ J J ‰
Picc. &b
Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~œ
ff
Ÿw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nw œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
b J ‰ œ J J ‰
Ob. &b
ff

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~œ


# w #w œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
J ‰ œ J J ‰
Eb Cl. &
ff

œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ #œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ œ J J ‰
Cl.1 & J J J ‰
3 3 ff

œ. œ œ œ œ œ œ ‰ #œ ˙ œ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ #œ. œ œ >œ œ œ. œ œ œ. nœ
& œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ J J ‰
Cl.2 J J J
3 3 ff

œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ >œ œ œ. œ œ œ. œ
Cl.3 & J J J J J
3 3
ff

& j
œ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ. œ œ. œ œ œ œ œ j‰ ‰ j ‰ j‰ j‰
œ œ œ œ œ œj œ œ. œj œ œ œ œ. œ
B. Cl.

ff
œ œ œ
œ. œ œ. œ # ˙ œœ œœ ˙ œ
# ˙ J ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
A. Sax. & J J ‰
ff 3

˙ œ. œ œ. œ #˙ œœ œœ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
T. Sax. & J ‰ œ J J
ff 3

# œ‰ j j j j œ. œ œ. œ œ œ œ œ j j
¢& J œ ‰ œJ ‰ œ ‰ #œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œj j ‰
œ œ œ. œ
B. Sax.
œ œ œ
ff

° b j
& œ. œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ˙ œ‰ Œ
œœœœœœœ
3
œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ nœ Œ Ó
3

J œœœœ œœœœ
œ.
Hn.1

ff

j
& b œ. œ œ œ œ œ œj ‰ Œ j‰ œ‰ Œ œœœœœœœ nœ Œ Ó
3 3

œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœ
œ. œœœœ
Hn.2

ff

#œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ
&
œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
J J J ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œj ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ
Tpt.1
3 3
J
ff

& œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ‰ œ œ. œ œ œ. œ #œ. œj œj ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ
Tpt.2 J J J œ >
3 3 ff

˙ œ. œ œ. œ #˙ œ. œ œ. œ ˙ œ
œœœœœœœ #œ Œ
Bar. & J ‰ Œ œ. Ó œœœœ œœœœ
ff

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
Tbn.1
? bb J J ‰
ff

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
? bb œ œ. œ œ œ. œ
Tbn.2 J J ‰
ff

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ j
Euph.
? bb J ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ J œ‰ œ œ œ œ œ. œ
ff

?b j j
¢ b œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ n œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œœœ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œj j ‰
Tba.
œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
œ ff

æ ææ æ æ j æ
œæ œœæ œœæ œœ ‰ œæ
3
j‰ 3
j‰ j
œ.
œ œ œ œœ œ œ œœ Œ
œ.
œ œ œ œœ œ œ œœ
/ œœ ‰ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Perc. Œ œ̇ œ J J Œ
ff
For education not for sale
ทหารของชาติ
5

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. U
° b œ. œ œ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ œ œ. œ 1.˙
D.C.
œ œ ˙ œ
2.

J J ‰ J J ‰ J .. J ‰
Picc. &b
7

œ œ œ œ œ œnœ œ#œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ œ ˙ U
œ
b œ. J J ‰ J J ‰ J .. J ‰
Ob. &b
7

œ œ œ œ œ œ #œ œ # œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ œ ˙ U
œ
# œ. J J ‰ ..
Eb Cl. & J J ‰ J J ‰
7

œ. œ œ œ œJ œ. œ œ. U
J J ‰ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J ‰ œ œ œ. œ ˙ œ œ .. ˙ œ ‰
Cl.1 & J J
7

œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œJ œ. œ œ. U
& J J ‰ œ œ œ œ #œ œ #œ œ J ‰ œ œ œ. œ ˙. œ .. ˙ œ ‰
Cl.2 J J
7

œ œJ ‰ œ. œ œ. Uj
& œ. œ œ ‰ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J
j
œ. œ ˙. œ .. ˙ œ ‰
Cl.3 J J œ œ
7

U
& j j‰ j œ Œ .. œ œ œ j‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
B. Cl.
œ. œ œ. œ œ œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ
# œ. œ œ œ J J ‰ œ œ œ œ œ Uj
A. Sax. & J J ‰ J œ œ Œ .. œ œ ‰

œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ.
œ. œ œ ‰ œ J J ‰ œ œ œ. œ œ
Œ .. œ œ œ
U
T. Sax. & J J J œ œ œ
œ œ œj ‰

# œ œ œ U
.. œ œ œ œ œj ‰
¢&
j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ j œ Œ
B. Sax.
œ. œ œj œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ

° b j j .. œ
Uj
Hn.1 & œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ ˙ œ œ œ Œ œ œ ‰

U
&b œ œ j ..
œ ‰ œ j‰ Œ j‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
Hn.2

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œJ œ. œ œ. œ. œ ˙ U
& œ. œ œ ‰ œ J ‰ œ œ œ œ .. ˙ œ ‰
Tpt.1 J J > J J

j œ œJ ‰ œ. œ œ. j Uj
œ. œ œj ‰ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙. . œ ‰
Tpt.2 &
>
J œ . ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U
J ‰ J ‰ œ ˙ ˙ œ œ œ Œ .. œ œ œ ‰
Bar. & J

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙. U
? bb œ
.
J J ‰ œ. œ œ. J œ . ˙ œ
J ‰
Tbn.1 .

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ U
? bb œ. œ œ ‰ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙. œ . ˙
.
œ
J ‰
Tbn.2 J J J

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ Uj
? bb œ. œ œj ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
J œ œ œ Œ .. œ œ ‰
Euph. J

?b U
¢ b œ.
j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ j Œ .. œ
Tba.
œ œj œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ j‰
œ
æ æ j æ ææ ææ ææ ææ ææ æ
œœæ œœæ œœ ‰ œæ .. œ̇æ œ œœ ‰
Uj
œœ œ. œœ Œ
Perc. /
J Œ œ œ œ.
œ œ œ.
œ œ œ̇ œ œ̇J ‰ Œ œ̇ œ œ̇J ‰ Œ œ̇ œ Œ J
u
For education not for sale
Flute/Piccolo
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.
March
bc œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
& b œ œ œ œ œ ‰
J
ff 3 3 mf

A
œ œ. œ œ œ ˙ œ
b . œ œ œ œ. œ œ œ J ‰ œ
b
& . œ. œ J

œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
b œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J J ‰ Œ
&b

œ œœ œ Ÿ˙~~~~ œœœœ œ
B
œœ œœœ œœœ œ œœ œ œ œ œ
b œ œ œ œœ œ œ œœ œœœ
&b œ œ œ œ
ff

œ
Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ˙~~~~~~~~~~~œ
Ÿw~~~~~~~~~ n w
œ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
b J ‰ œ
&b œ œ
ff

C œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ
b œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
J J ‰ J J ‰
&b
7

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ 1.˙ œ œ ˙
2. U
œ
b J J ‰ J .. J ‰
&b
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Oboe
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.
March
bc œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
& b œ œ œœ J ‰
ff 3 3 mf

A
œ œ. œ œ œ ˙ œ
b œ œ œ œ. œ œ œ J ‰ œ
& b .. œ. œ J

œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
b œ œ œ œ. œ œ œ. œ
&b œ. œ J J ‰ Œ

Ÿ~~~~
B
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œœœœ œ
b œœœœœœœœœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœœ
&b œ œ
ff

Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ˙~~~~~~~~~~~œ


œœœœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
w n w
b J ‰ œ
&b œ œ
ff

C œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ
œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
b J J ‰ J J ‰
&b
7

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ 1.˙ œ œ ˙
2. U
œ
b J J ‰ J .. J ‰
&b
D.C.
Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Clarinet in Eb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
œ. œ. œ œ œ œ œ
# c œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ
March
œœ œ œ œ œJ ‰ œ
&
ff 3 3 mf

A œ
# .œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ œ
& . œ œ. œ œ œ J J ‰ œ

#œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
& œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J J ‰ Œ

Ÿ˙~~~~
B œ œ
# œœ œœœ œœœœ œœœ œœ œœœœ œ œ œœœœ œ
& œ œ œ œœ œ œ œœ œœœ
œ
ff

œ œ
Ÿ~~~~~~~~
˙ œ Ÿ
w Ÿ~~~~~~~~~ Ÿ˙~~~~~~~~~~~œ
~~~~~~~~~ # w
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ J ‰ œ
ff

C
# œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ#œ œ # œ
& J J J J ‰
7

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ . œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ 1.˙ œ œ ˙
2.
U
œ
# J J ‰ ..
& J J ‰
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
1st Clarinet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ 3 œ œ
March
œ œ œ œœœ
& c œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œœœ ‰
J
ff 3 mf

Aœ œ. œ œ œ ˙ œ
œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ J J ‰ œ
& ..

œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J J ‰ Œ
&

B ~~~~
œ œ œœœœ œ œ œ Ÿ˙ œ œœœœ œ
& œœœœœœœœœ œ œœ œœ
œ œœ œ œ œœ œœœ
œ
ff

Ÿ~~~~~~~
œ œ œ ˙ œ œ. œœœ œ œ œ ‰ Œ #œ. œœœ œ œ œ ‰ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ J J
œ œ 3 3

Cœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ
&
˙ œ
J ‰
œ J J ‰ œ
ff

œ. œ œ œ œJ œ. œ
J J ‰ œ œ œ œ#œ œ#œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J ‰
&
7

1. 2.
U
D.C.
œ. œ œ œ. œ ˙ œ .. ˙ œ ‰
& J œ J

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
2nd Clarinet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
March
œ.
3
œ. œ
&c œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
œ
3

œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
ff mf

A
œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ J ‰ œ
.
& . œ. œ J

œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
œ œ œ œ. œ œ œ. œ
& œ. œ J J ‰ Œ

B Ÿ˙~~~~
œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ
& œœœœœœœœ œ œ œœœœœ œœ œ œ œœ œœœ
œ
ff

œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ ˙ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

& œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ #œ ˙ œ ‰ œ
J J
3 3 ff

C
œ œ. œ œ œ. œ #œ. œ œ ‰ >œ œ œ. œ œ œ. nœ œ. œ œ
& J J J J ‰ œ œ œ œ#œ œ#œ
7

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œJ œJ ‰ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙.
1. 2.

œ .. ˙ U
œ ‰
& J J
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
3rd Clarinet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
March
&c œ. œ œ œ ‰ Œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œj
œ. œ œ. œ œ. œ
ff

A
. ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ
& . J J J J J J J J
mf

œ œ ˙ œ ‰ Œ
& ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J J

B Ÿ˙~~~~
œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ
& œœœœœœœœ œ œ œœœœœ œœ œ œ œœ œœœ
œ
ff

œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ ˙ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙ œ ‰ œ
& J J J
3 3
ff

C
œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ >œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ#œ œ#œ
& J J J J
7

Uj
1. 2.
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œJ ‰ œ. œ œ. j
& J œ œ œ. œ ˙. œ .. ˙ œ ‰
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Bass Clarinet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
March
&c œ j‰ Œ œ
j‰ Œ ‰
œ
j‰ Œ
œ. œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ
ff

A
& .. œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ
mf œ œ œ œ œ œ œ

& œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ œ œ œ j‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ

B
& œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ
j‰ j j j j
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
j‰
œ œ œ œ œ œ œ
> œ œ œ >œ
ff

& œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ #œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
ff

C
& œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ. j œj ‰ œ œ œ. œ j œj ‰ œœœ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ

1. 2.
U
D.C.

& œ œ œ œ j œ œ œ Œ .. œ œ œ j‰
œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Alto Saxophone
ทหารของชาติ คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œœœ œ œœœ œœœœ œœ


March
# c œ. œ œ œ œJ ‰ Œ #œ œ œJ ‰ Œ ‰ œ J ‰ Œ
&
3 3
ff

A œ œ œ œ œ
# .‰ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ #œ œ
J ‰ Œ
& .
3
mf

œ œœœœœ œ
#‰ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ. œ
& œ
ff

B
# œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ
& J J

œ. œ œ. œ # ˙ œ œ œ œ ˙ œ
# œ œ. #œ œ. œ œ. œ ˙ J ‰ œ
&
ff

C
# œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œJ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ
& JJ J
3

. œ œ œ. œ œ.
#œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ Uj
1. 2.

J J ‰ J œ œ Œ .. œ œ ‰
&
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Tenor Saxophone
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œœœ œ œœœ
March
œ œ œ ‰ Œ œ
& c œ. œ œ œ œJ ‰ Œ J ‰ œ œJ ‰ Œ
ff

A
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ #œ œJ ‰ Œ
& .. ‰ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ‰ œœ œ œ œ œ œj ‰ œ. œ
ff

B
j j
& œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ

œ. œ œ. œ #˙ œ œ œ œ ˙ œ
& œ œ. #œ œ. œ œ. œ ˙ J ‰ œ
ff

C
œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œJ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ
& J J J
3

œ. œ œ œ. œ œ.
1. 2.

J J ‰ œ œ œ. œ œ œ .. œ œ œ
U
& J œ œ œ Œ œ œj ‰
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Baritone Saxophone
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

March A
#c j ‰ Œ j‰ Œ ‰ j‰ Œ . j‰ j‰ j‰ j‰
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
ff mf

# j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰

# j j j œ œ œ j ‰ Œ
& œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œ œ œ

B
# j j j
& œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
J J J J œ œ œ œ œJ ‰ >œ
>
ff

# j j j j j j . .
& œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ #œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
ff

C
# j j
& œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ œ. œj j ‰ œ œ œ. œ
j j‰
œ œœœ
œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ

U
1. 2. D.C.
# œ .. œ œ œ œ œj ‰
& œ œ œ œ œ nœ œ. j
œ œ œ œ œ œ œ Œ

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
1st Horn in F
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

March
& b c œ. œ œ œ. œ œ Œ œ œ. œ œ Œ ‰ œœœ œ œœœ j
œ œ œ ‰ Œ
ff

A
j
& b .. ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ #œ œ ‰ Œ
mf

& b ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ œj ‰ œ. œ
ff

B
&b œ œ. # œ œ. œ œ. œ œ.
j
œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. j Œ
œ œ

b j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j
3
j ˙ œ ‰ Œ
œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ
3
& œ œ œ œ J

C
j
&b œ. œœœœœœœ nœ Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
ff

1. 2.
Uj
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ ˙ ˙ œ œ œ Œ .
. œ œ œ‰
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
2nd Horn in F
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

March
j‰ Œ
&b c Œ #œ œ. œnœ Œ ‰ œœœ œ œœœ
œ œ œ
œ. œ œ œ. œ œ
ff

A
& b .. ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ j ‰ Œ
œ
mf

& b ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj j ‰ œ. œ
œ œ œ ff

B
&b œ œ. # œ œ. œ œ. œ œ.
j
œ n œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. j Œ
œ œ

j
& b j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ. œ œ œ œ œ œj ‰ Œ j‰ œ ‰ Œ
3 3

œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ

C
&b œ. œœœœœœœ nœ Œ Ó œ œ œ œ œ œ
j
œ œ œ ‰ œ
ff
œ œ

1. 2.
U
&b ‰ Œ .. j‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
1st Trumpet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œ. œ œ œ œ œ 3
March
œ œ. œ œ œ.
& c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œœ œœœœ ‰ œ
J
ff 3 mf

A
œ œ œ ˙ œ ‰ œ
& .. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. J J

œ. œ œ
& œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J œ. œ ˙ œ ‰ Œ
J

B
j j j j j j j j j j j j
& œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ >œ
mf >

j j œ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ Œ #œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ œ ˙ œ
& œ ‰ œ ‰ œJ ‰ J ‰ J J ‰ œ
3 3
ff

C
& œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œj ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ
J J
J >

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œJ œJ ‰ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙
1. 2.
U
D.C.

& œ œ .. ˙ œ‰
J J

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
2nd Trumpet in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

. œœ œ
March
#œ œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œj ‰
& c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
3
œ œ. œ œœ œ
ff 3 mf

A
j œ j
& .. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ ‰ œ
œ œ. œ

œ. j
& œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ . œ b˙ œ ‰ Œ
J
œ. œ

B
& œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ œ
mf >œ œ œ œ œ œ œ œ >

j œ. œ œ œ œ œ œ ‰ œ
& œj ‰ œj ‰ œ ‰ œJ ‰ œ. œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ J
˙ œ ‰
J œ
3 3 ff

C
j
& œ œ. œ œ œ. œ #œ.
j j
œ œ ‰ >œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œj ‰ œ
>

Uj
1. 2.
œ œ œ. j
& œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J J ‰ œ œ. œ œ œ. œ ˙. œ
.. ˙ œ ‰
D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Baritone in Bb
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

March
œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ 3
& c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œœ œœœœ ‰ Œ
J
ff 3

A
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ #œ œJ ‰ Œ
& .. ‰ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ‰ œœ œ œ œ œ œj ‰ œ. œ
ff

B
j j
& œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ

œ. œ œ. œ #˙ œ. œ œ. œ ˙ œ
& œ œ. #œ œ. œ œ. œ ˙ J ‰ Œ

C
œœœœœœœ #œ Œ œ œ œ œ
& œ. Ó œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰
ff

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ
1. 2.

œ œ œ Œ .. œ œ U
D.C.
˙ ˙ œ‰
& J

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
1st Trombone
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œ œ. œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ
? b c œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
March
b Œ ‰ J ‰
ff mf

A
œ œ. œ œ œ ˙ œ
? bb .. œ œ œ œ. œ œ œ J ‰ œ
œ. œ J

œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ
? bb œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ J J ‰ œ. œ
ff

B
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
J œ œ œ. œ
J

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ

C œ œ. œ œ œ. œ œ.
œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
? bb œ J J ‰ J J ‰ œ
ff

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ 1.˙. U
œ . ˙ œ
2.
.
D.C.
? bb œ œ œ. J J ‰
.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
2nd Trombone
ทหารของชาติ คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

œœœ A
Marchœ œ. œ
.
? bc œ œ œ .
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ
b œ Œ ‰ .. œ œ œ. œ
J mf
ff

? bb œ œ. œ œ œ œ. œJ œ œ œ nœ œJ œ œ œ
‰ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ

B
œ. œ
? bb J œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ.#œ œ. œ œ. œ œ. œJ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ.
J
ff

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
? bb œ. œ œ œ. œ œ œ.#œ œ. œ œ. œ
J

C
? bb œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ
J J J J
ff

œ œ œ œ œ U
1. 2.
œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. ˙.
œ œ . ˙ œ
D.C.
? bb . J ‰
J

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Euphonium
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
March
? b c œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œœœ œ œœœ œ œ œJ ‰ Œ
b J
ff

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A
œ nœ œ
? bb .. ‰ œ œ œœœ œ œ œ œ J ‰ Œ
3
mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ. œ
ff

B
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ nœ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
J œ œ œ. œ
J

˙ œ. œ œ. œ n ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
? bb œ œ. #œ œ. œ œ. œ

C
. œ
? bb œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ ‰ œ œJ œj ‰ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œj ‰ œ œ œ. œ œ œ œ
J J J
ff

œ œ œ œ œ bœ 1.
œ œ œ œ œ œ Uj
2. D.C.
? bb œ. œ œ œ œ œ Œ .. œ œ ‰
J

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Tuba
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

j‰ Œ j‰ Œ
March
? bc
b œ. œ œ œ œj ‰ Œ œ œ œ ‰
œœœ œ œœœ œ œ œ
ff

A
? bb .. œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œ œœœœ
mf
œ œ œ œ œ œ œ

? bb œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œj

B
? bb j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰
œ œ œ œ œ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ œ œJ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
ff >œ >œ

? bb j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ. œ.
œ œ œ

C
? bb œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ. j
œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ. œ œ.
j ‰
œ œj œ
ff

1. 2.
U
D.C.
? bb œ œ œ œ j Œ .
. œ œ œ j‰
œ œ œ œbœ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ œ œœ œœ

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind
Percussion
ทหารของชาติ
คําร้องโดยหลวงวิจิตรวาทการ
ทํานองโดยศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์

ææ æ æ
March
œœ œ œ œæ œœ œ œ œæ
j‰ 3 3
j
c
/ Œœ. œ œ
œ œ œJ ‰ œ.
œ. œ œ œ ‘ œœ œ œ œœ œ œ œœ ‰ Œ
ΠΠΠJ
ff

æ j ‰ ææ
A
‰ œ
j‰ j‰ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj æ
.
.
/ œ œ œ œ œ œ œŒ œ ‘ œ œ œ Œ
œ
œ̇ œ œ œ
Œ
mf

j ‰ j ‰ j ‰ j ææ æ
Ͼ
‰ j‰ j‰ ‰ j‰ j‰ ‰ j‰
œ
/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œœ œ œ œ
œ̇ œ œJ ‰
Œ Œ Œ
ff

æ æ
B
Ͼ Ͼ
j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j j j j j j j
/ œ œœ œœ œŒ
œ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
Œ Œ Œ

æ æ
œæ œ̇æ œ œœ ‰ Œ
j‰ j‰ j‰ j‰ 3
j‰ j‰ 3
j
œ œ
/ œ œ œ Œœ œ œ.
œ œœ œ
œ œ œ œ
œ Œ œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ J

æ æ j æ æ æ j æ
C
/ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœæ œœæ œœ ‰ œæ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœæ œœæ œœ ‰ œæ
J Œ J Œ
ff

ææ ææ ææ ææ ææ ææ Uj
1. 2.

œ œ. œ œ. œ œ. œ Œ
/ œ œ œ œ œ̇ œ œ̇ ‰ Œ
J œ̇ œ œ̇J ‰ Œ œ̇ œ œœ Œ .. œ̇ œ œœJ ‰
u D.C.

Royal Thai Air Force Military Band Section Knowledge Management's Project 2015 For education not for sale
Supported by Kasetsart University Wind Symphony and Nontri Orchestra Wind