Vous êtes sur la page 1sur 129

$$9 $$9 $$9 $$9 $$9

1 Tinh Nam Dinh 36,735 12.68 21,553 12.07 8,483 14.02 1,422 12.61 5,277 13.05
2 Tinh Vinh Phuc 14,462 12.44 7,759 11.67 3,076 14.11 1,487 13.25 2,140 12.25
3 Tinh Hung Yn 19,277 12.38 10,702 11.75 4,782 13.78 1,339 13.82 2,454 11.61
4 TP Ha Ni 93,311 12.31 50,690 11.42 14,818 13.99 4,474 12.26 23,329 13.18
5 Tinh Thai Binh 33,856 12.29 19,956 11.59 8,691 13.86 1,261 12.66 3,948 12.26
6 Tinh Hai Duong 28,027 12.24 16,749 11.71 6,864 13.14 1,130 13.87 3,284 12.45
7 Tinh Ninh Binh 13,838 12.08 7,710 11.30 2,945 13.56 1,158 12.86 2,025 12.41
8 Tinh Ha Nam 13,302 12.07 7,805 11.35 2,754 13.55 627 13.58 2,116 12.36
9 Tinh Bc Ninh 20,597 12.03 11,774 11.39 4,393 13.91 1,171 12.48 3,259 11.62
10 TP H Chi Minh 89,890 12.01 47,403 11.19 16,702 13.90 2,453 9.92 23,332 12.55
11 TP Hai Phong 28,167 11.86 16,019 11.36 4,805 13.56 1,150 11.79 6,193 11.87
12 TP Da Nng 15,607 11.44 8,986 11.34 1,856 14.09 854 9.88 3,911 10.78
13 Tinh Ngh An 57,348 11.36 31,281 10.91 18,062 11.95 3,914 11.96 4,091 11.63
14 Tinh BaRia-VT 15,570 11.34 8,765 10.87 3,049 13.03 462 9.79 3,294 11.23
15 Tinh Bc Giang 24,743 11.31 13,749 10.52 5,986 12.78 1,980 11.95 3,028 11.58
16 Tinh Phu Tho 16,019 11.27 8,150 10.54 3,381 12.39 2,109 11.86 2,379 11.65
17 Tinh Ha Tinh 25,340 11.25 13,728 10.80 5,793 12.24 2,773 12.13 3,046 10.62
18 Tinh Tin Giang 18,150 11.23 9,871 10.51 4,415 12.64 893 10.29 2,971 11.79
19 Tinh Thanh Hoa 57,882 11.08 32,518 10.61 14,401 11.84 5,231 12.14 5,732 10.88
20 Tinh Thua thin-Hu 24,317 11.02 11,092 10.58 6,959 11.98 2,288 10.17 3,978 11.06
21 Tinh KonTum 4,400 10.94 2,378 10.48 1,145 12.05 469 10.90 408 10.54
22 Tinh Binh Duong 10,292 10.88 5,361 10.03 2,031 12.81 634 10.82 2,266 11.15
23 Tinh Quang Ninh 15,534 10.80 9,209 10.10 2,624 12.27 1,125 12.26 2,576 11.20
24 Tinh Phu Yn 13,218 10.80 7,050 10.19 3,090 12.43 1,105 10.18 1,973 10.79
25 Tinh Quang Tri 14,043 10.66 6,854 10.22 3,623 11.67 1,978 10.50 1,588 10.44
26 Tinh Dng Nai 36,557 10.64 19,516 10.10 7,972 11.83 1,580 9.84 7,489 10.94
27 Tinh Thai Nguyn 18,496 10.58 9,713 9.54 5,509 11.45 1,722 11.88 1,552 12.56
28 Tinh Lm Dng 22,532 10.57 11,831 9.86 5,442 11.77 1,226 10.08 4,033 11.18
29 Tinh Khanh Hoa 17,912 10.53 9,977 9.96 3,658 12.21 670 9.85 3,607 10.53
30 Tinh Bn Tre 14,646 10.53 7,818 9.77 3,922 11.92 802 10.42 2,104 10.82
31 Tinh Ty Ninh 9,992 10.53 5,240 9.88 2,172 12.30 742 9.88 1,838 10.55
32 Tinh Quang Nam 30,587 10.52 17,784 10.28 5,880 12.39 2,378 8.46 4,545 10.11
33 Tinh An Giang 18,576 10.48 9,035 9.73 5,120 11.47 1,109 10.65 3,312 10.95
34 Tinh Long An 17,740 10.42 9,603 9.77 4,177 11.73 990 10.32 2,970 10.71
35 Tinh Vinh Long 12,511 10.34 6,614 9.46 2,875 12.16 867 10.93 2,155 10.37
36 TP Cn Tho 14,747 10.30 7,299 9.51 3,906 11.93 974 10.24 2,568 10.10
37 Tinh Dng Thap 16,739 10.26 8,937 9.50 5,049 11.45 876 10.33 1,877 10.67
38 Tinh Binh Phuoc 12,111 10.25 6,764 9.62 3,132 11.67 999 10.13 1,216 10.25
39 Tinh Quang Ngi 24,822 10.24 14,812 9.76 5,267 12.03 1,918 8.84 2,825 10.37
40 Tinh Hoa Binh 6,052 10.24 2,756 9.55 1,234 11.23 1,267 10.30 795 10.98
41 Tinh Binh Dinh 39,728 10.23 21,650 9.51 10,108 11.45 1,729 10.73 6,241 10.61
42 Tinh Binh Thun 19,811 10.20 10,397 9.61 4,812 11.49 1,344 9.66 3,258 10.41
43 Tinh Lao Cai 5,436 10.20 2,703 9.55 1,467 11.18 741 9.45 525 11.85
44 Tinh Yn Bai 5,919 10.19 3,028 9.41 1,215 11.24 860 10.58 816 11.11
45 Tinh Bac Liu 6,582 10.13 3,022 9.36 1,486 11.45 883 10.54 1,191 10.10
46 Tinh Dk Nng 7,393 10.12 3,704 9.45 2,145 11.28 754 10.14 790 10.09
47 Tinh Quang Binh 16,385 10.06 8,198 9.30 4,159 11.25 1,850 10.96 2,178 9.83
48 Tinh Gia Lai 17,960 10.03 9,429 9.31 4,450 11.22 1,417 10.21 2,664 10.49
49 Tinh Dc Lc 35,286 10.00 18,126 9.41 9,907 11.16 3,076 9.45 4,177 10.24
50 Tinh Hu Giang 7,894 9.90 3,722 9.04 2,021 11.22 1,055 10.39 1,096 9.92
51 Tinh Tra Vinh 8,406 9.76 4,023 8.87 2,241 10.99 973 10.04 1,169 10.23
52 Tinh Ninh Thun 8,383 9.73 4,311 9.28 1,951 10.79 698 9.07 1,423 9.96
53 Tinh Ca Mau 10,182 9.66 5,021 8.89 2,406 10.91 1,105 10.58 1,650 9.53
54 Tinh Kin Giang 14,371 9.65 7,358 9.05 4,128 10.74 1,106 10.00 1,779 9.38
STT Tinh / thnh ph
Khi D Xp hng chung Khi A Khi B Khi C
$$9 $$9 $$9 $$9 $$9
STT Tinh / thnh ph
Khi D Xp hng chung Khi A Khi B Khi C
55 Tinh Din Bin 3,394 9.50 1,489 9.22 1,236 9.96 431 8.46 238 10.81
56 Tinh Soc Trng 9,506 9.37 4,522 8.64 2,344 10.75 1,146 9.66 1,494 9.17
57 Tinh Lai Chu 1,373 9.35 612 8.55 501 9.89 208 10.03 52 10.93
58 Tinh Tuyn Quang 7,064 9.24 3,375 8.44 1,901 9.88 1,197 10.23 591 9.77
59 Tinh Lang Son 9,525 9.23 4,408 8.33 2,454 9.73 1,469 10.40 1,194 10.08
60 Tinh Bc Can 3,194 8.94 1,385 7.97 1,037 9.33 457 10.48 315 9.71
61 Tinh Cao Bng 7,130 8.06 3,235 7.31 1,879 8.78 1,671 8.28 345 10.09
62 Tinh Son La 7,357 8.04 3,259 7.74 1,935 8.81 1,547 7.27 616 9.12
63 Tinh Ha Giang 4,027 8.00 1,900 7.40 1,022 9.04 655 8.14 450 7.95
Ton quc 1,234,251 11.05 663,688 10.44 286,848 12.25 87,979 10.84 195,736 11.46
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
1 Tinh Bnh Phuc THPT Chuyn Quang Trung 292 21.54 QL14 -P Tn Ph -ng Xoi -Bnh Phuc
2 TP H Ni
THPT Chuyn KHTN H QG
HN
630 21.24 182 dung Luong Th Vinh
3 Tinh H Tnh THPT Chuyn H Tnh 342 21.04 Phung Tn Giang -TP H Tnh
4 TP H Ni THPT Chuyn H SP HN 428 20.97 136 dung Xun Thu
5 Tinh Vnh Phc THPT Chuyn Vnh Phc 418 20.67 Phung Lin Bo TP Vnh Yn
6 Tinh Bc Ninh THPT Chuyn Bc Ninh 342 20.51 Ph. Ninh X -TP Bc Ninh
7 TP H Ch Minh THPT NK H KHTN 440 20.46 153 Nguyn Ch Thanh, Q5
8 Tinh Thi Bnh THPT Chuyn 502 20.34 ung L Thung Kit,TP Thi Bnh
9 TP H Ch Minh THPT L Hng Phong 956 20.04 235 Nguyn Vn C, Q5
10 TP H Ni Chuyn ng H NN Q. gia 442 20.00 ung Pham Vn ng-Cu giy
11 Tinh Nam jnh THPT L Hng Phong 803 19.90 ung Vy Xuyn TP N
12 Tinh Ngh An THPT Chuyn Phan Bi Chu 542 19.77 48 -L Hng Phong
13 TP Nng THPT Chuyn L Qu n 411 19.72 An Hi Ty, Son Tr
14 Tinh Thanh Ha THPT Chuyn Lam Son 456 19.71 P. Ba nh, TP Thanh Ho
15 Tinh Hung Yn THPT chuyn tinh Hung Yn 460 19.62 Phung An To TX Hung Yn
16 TP H Ni THPT H Ni-Amstecdam 673 19.56 Ph Hong Minh Gim
17 Tinh Hi Duong THPT Nguyn Tri 515 19.40 P. Quang Trung, TP. Hi Duong
18 Tinh Khnh Ha THPT chuyn L Qu n 236 19.39 S 67 Yersin, Nha Trang, KH
19 Tinh Long An THPT chuyn Long An 170 19.34 Phung 3, TP Tn An
20 Tinh H Nam THPT Chuyn Bin Ha 411 19.31 P. Minh Khai, TP Ph L
21 TP Hi Phng THPT Chuyn Trn Ph 747 19.13 P. Luong Khnh Thin,Q. Ng Quyn
22 Tinh Bc Giang THPT Chuyn Bc Giang 417 19.11 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
23 Tinh Bnh jnh THPT chuyn L Qu n 555 18.86 02 Nguyn Hu,TP Quy Nhon
24 Tinh Qung Ninh THPT Chuyn Ha Long 409 18.83 Phung Hng Hi, TP Ha Long
25 Tinh ng Nai THPT Chuyn Luong Th Vinh 549 18.70 P.Tn Hip, TP.Bin Ha
26 Tinh Ph Tho THPT Chuyn Hng Vuong 744 18.47 Phung Tn Dn, TP Vjt Tr
27 Tinh c Lc THPT Chuyn Nguyn Du 677 18.43 TP. Bun Ma Thut
28 TP H Ch Minh THPT Trn ai Ngha 517 18.33 53 Nguyn Du, Q1
29 TP H Ch Minh THPT DL Nguyn Khuyn 3444 18.17 132 Cng Ho,Q Tn Bnh
30 Tinh Tha thin-Hu THPT Chuyn Quc Hoc 1151 18.08 Phung Vnh Ninh, TP Hu
31 TP H Ch Minh THPT NgThuongHin 1252 18.08 544 CMT8 Q Tn Bnh
32 Tinh Qung Nam
THPT Chuyn Nguyn Binh
Khim
413 18.03 Thnh ph Tam Ky, Qung Nam
33 Tinh Yn Bi
THPT Chuyn Nguyn Tt
Thnh
305 17.75 P.ng Tm -TP Yn Bi
34 TP H Ni THPT Chuyn Nguyn Hu 1057 17.65 Qun H ng
35 Tinh Ph Yn
THPT Chuyn Luong Vn
Chnh
593 17.62 05 Phan Lu Thanh, TP Tuy Ho, Ph Yn
36 Tinh Bn Tre THPT chuyn Bn Tre 367 17.58 Phung 2-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
37 TP H Ni THPT Chu Vn An 887 17.45 S 10 Thuy Khu
38 Tinh BRja-VT THPT Chuyn L Qu n 395 17.37 Phung 1 Vng Tu
Xp hng trung ph thng nm 2011 (diu kin: chi xt cc trung c ln hon 30 lut th sinh d thi
v tnh ca hc sinh d tt nghip nhng nm truc)
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
39 Tinh Ninh Bnh THPT Chuyn Luong Vn Tuy 713 17.33 Phung Tn Thnh TP Ninh Bnh
40 Tinh Tin Giang THPT Chuyn TG 554 17.26 Phung 5 TP. M Tho
41 Tinh Qung Trj THPT Chuyn LQn 357 17.24 Phung 5-TP. ng H
42 Tinh Qung Ngi THPT Chuyn L Khit 708 17.19 Phung Ngha L, Thnh ph Qung Ngi
43 Tinh Ha Bnh THPT chuyn Hong Vn Thu 483 17.19 Phung Thjnh Lang -Thnh ph HB
44 TP H Ni THPT DL Luong Th Vinh 1026 17.14 18 Khuong Ha, Khuong nh
45 TP H Ni THPT Kim Lin 1165 17.10 Ng 4C ng Vn Ng
46 TP H Ni THPT BC Nguyn Tt Thnh 765 17.00 136 dung Xun Thu
47 Tinh Bnh Duong THPT chuyn Hng Vuong 307 16.90 ai l Bnh Duong, Hip Thnh, Th Du Mt, BD
48 Tinh Lo Cai THPT Chuyn tinh Lo Cai 425 16.89 ung M9, phung Bc Cung - T.p Lo Cai
49 Tinh Thi Nguyn THPT Chuyn (Nng khiu) 642 16.84 P. Quang Trung, Tp Thi Nguyn
50 Tinh Ngh An Chuyn Ton H Vinh 1105 16.80 L Dun -TP Vinh
51 Tinh Nam jnh THPT Giao Thu A 1096 16.78 Thj trn Ng ng H. Giao Thu
52 TP H Ch Minh THPT Ng T M Khai 1041 16.70 275 in Bin Ph, Q3
53 TP H Ch Minh THPT Bi Thj Xun 1061 16.62 73 -75 Bi Thj Xun, Q1
54 Tinh Lm ng
THPT chuyn Thng Long -
lat
399 16.58 P4 - Lat
55 TP Hi Phng THPT Thi Phin 1189 16.52 P.Cu Tre, Q. Ng Quyn
56 Tinh KonTum
THPT Chuyn Nguyn Tt
Thnh
454 16.46 Phung Thng Nht TX KonTum
57 TP H Ni THPT Thng Long 1152 16.45 44 ph Ta Quang Bu
58 TP Cn Tho THPT Chuyn L Tu Trong 446 16.45 Phung An Thi, Q.Bnh Thu, TP CT
59 Tinh Qung Bnh THPT Chuyn Qung Bnh 349 16.44 Thnh Ph ng Hi, Qung Bnh
60 TP H Ch Minh THPTThuc hnh/HSP 530 16.43 280 An Duong Vuong, Q5
61 Tinh Nam jnh THPT Hi Hu A 1186 16.35 Thj trn Yn jnh H. Hi Hu
62 Tinh Bnh Thun THPT Chuyn Trn Hung ao 697 16.30 Phung Xun An, TP.Phan Thit
63 Tinh Tr Vinh THPT Chuyn 319 16.09 Phung 4 ,Thnh Ph Tr Vinh , tinh Tr Vinh
64 Tinh Ty Ninh THPT chuyn Hong L Kha 614 16.05 Phung 3 Thj x Ty Ninh
65 Tinh Ninh Bnh THPT Yn Khnh A 840 15.99 X Khnh Hi H Yn Khnh
66 Tinh Vnh Long
THPT Chuyn Nguyn Binh
Khim
696 15.96 Phung 4, Thnh ph Vnh Long
67 TP H Ni THPT Yn Ho 804 15.82 Yn Ho , Q. Cu Giy
68 Tinh Gia Lai THPT Chuyn Hng Vuong 897 15.81 Phung a Kring, thnh ph Pleiku
69 Tinh Ninh Thun THPT chuyn L Qu n 516 15.67 P.M Hi, Thnh ph Phan Rang-Thp Chm
70 Tinh Hi Duong THPT Gia Lc 920 15.59 TT Gia Lc, H. Gia Lc
71 TP H Ch Minh THPT Gia jnh 1600 15.58 195/29 XV Ngh Tnh Q Bnh Thanh
72 Tinh Nam jnh THPT L Tu Trong 798 15.57 X Nam Thanh H. Nam Truc
73 Tinh Tha thin-Hu Khi chuyn HKH Hu 105 15.54 Phung Ph Nhun, TP Hu
74 TP H Ni THPT Ng. Thj Minh Khai 897 15.52 X Ph Din, Huyn T Lim
75 Tinh Nam jnh THPT Trn Hung ao 931 15.48 ung 38 A TP N
76 TP Nng THPT Phan Chu Trinh 2685 15.41 Hi Chu 1, Hi Chu
77 Tinh Vnh Phc THPT Yn Lac 832 15.40 Thj trn Yn Lac H Yn Lac
78 Tinh Lang Son THPT Chu Vn An 531 15.38 Phung ng Kinh TP Lang Son
79 Tinh Vnh Phc THPT L Xoay 844 15.36 Thj trn Vnh Tung H Vnh Tung
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
80 Tinh Tuyn Quang THPT Chuyn tinh 433 15.29 Phung Minh Xun, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
81 Tinh Hi Duong THPT T Ky 895 15.27 TT T Ky, H. T Ky
82 Tinh BRja-VT THPT Vng Tu 1015 15.26 ung Thi Sch, Phung 8, TP Vng Tu
83 Tinh Ngh An THPT Huynh Thc Khng 1127 15.22 54 L Hng Phong
84 Tinh Nam jnh THPT Nguyn Khuyn 911 15.20 Nguyn Du TP N
85 Tinh Vnh Phc THPT Hai B Trung 296 15.19 Thj x Phc Yn
86 Tinh Hi Duong THPT Thanh H 839 15.17 TT Thanh H, H. Thanh H
87 TP H Ni TH PT Phan nh Phng 1047 15.17 67B ph Ca Bc , Q.Ba nh
88 Tinh Bc Ninh THPT Thun Thnh 1 1191 15.16 X Gia ng -Thun Thnh
89 Tinh in Bin THPT Chuyn L Qu n 478 15.15 Ph 10-Mung Thanh Thnh ph B Ph
90 TP H Ch Minh THPT Ng Cng Tr 1784 15.14 97 Quang Trung Q G Vp
91 TP H Ni THPT Son Ty 859 15.12 Thj x Son Ty
92 TP H Ch Minh THPT Ng Hu Hun 1356 15.10 11 on Kt , P. Bnh Tho Q Th c
93 Tinh C Mau THPT Chuyn Phan Ngoc Hin 308 15.05 P2-TP C Mau-C Mau
94 TP H Ch Minh THPT Trn Ph 1767 15.05 3 L Thc Hoach P. Ph Tho Ha, Tn Ph
95 Tinh Nam jnh THPT Xun Trung B 936 15.04 X Xun Vinh H. Xun Trung
96 TP Hi Phng THPT Ng Quyn 1099 15.02 P..M Linh, Q. L chn
97 Tinh An Giang THPT Thoai Ngoc Hu 1005 15.00 P. M Bnh, LX
98 TP H Ch Minh THPT Nguyn Hu Cu 719 14.98 Ng Anh Th, x Trung Chnh, Hc Mn
99 TP H Ch Minh THPT DL Ngi Sao 191 14.94 ung 18 P.Bnh Trj ng B, Q Bnh Tn
100 Tinh Thanh Ha THPT Hm Rng 818 14.90 P. Trung Thi,TP Thanh Ho
101 Tinh Hi Duong THPT Hng Quang 949 14.89 P. Trn Ph, TP. Hi Duong
102 TP H Ch Minh THPT Thnh Nhn 78 14.88 69/12 Nguyn Cu m Q. Tn Ph
103 Tinh Hi Duong THPT Kim Thnh 749 14.87 TT Ph Thi, H. Kim Thnh
104 Tinh Bc Can THPT Chuyn 172 14.85 P. Sng Cu -TX Bc Kan
105 Tinh Hi Duong THPT Bnh Giang 647 14.85 X Thi Hoc, H. Bnh Giang
106 Tinh Hi Duong THPT Nam Sch 971 14.84 TT Nam Sch, H. Nam Sch
107 TP H Ni THPT Lin H 1093 14.80 X Lin H, H ng Anh
108 Tinh Thanh Ha THPT Ba nh 1010 14.79 Thj Trn Nga Son
109 TP H Ni THPT L Qu n-ng a 1099 14.74 195 ng X n
110 TP H Ni THPT Trn Ph- Hon Kim 1176 14.73 8 ph Hai B Trung
111 Tinh Kin Giang THPT Huynh Mn at 736 14.72 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
112 TP H Ni THPT Nguyn Gia Thiu 1189 14.72 27 ng 298, Ngoc Lm, L. Bin
113 TP H Ni THPT DL Tr c 619 14.71 Ph M, M nh, T Lim
114 Tinh Nam jnh THPT Tng Vn Trn 1005 14.70 Thj trn Lm H. Yn
115 Tinh Thanh Ha THPT Bim Son 689 14.69 P. Ba nh, Thj x Bim Son
116 TP H Ch Minh THPT L Qy n 516 14.68 110 Nguyn Thj Minh Khai, Q3
117 Tinh ng Thp
THPT Chuyn Nguyn nh
Chiu
373 14.67 Phung 1, Thj x Sa c
118 Tinh Vnh Phc THPT Ng Gia Tu 830 14.66 Thj trn Xun Ho H Lp Thach
119 Tinh Sc Trng
THPT Chuyn Nguyn Thj
Minh Khai
552 14.65 ung H Nuc Ngot, P6, TP Sc Trng
120 TP H Ch Minh THPT Ph Nhun 1290 14.64 5 Hong Minh Gim, P9, Q Ph Nhun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
121 Tinh Thi Bnh THPT Nguyn c Cnh 1251 14.64 ung L Thung Kit - Thnh ph Thi Bnh
122 Tinh Bc Ninh THPT L Thi T 1058 14.60 Ph. nh Bng - TX.T Son
123 Tinh Bac Liu THPT Chuyn Bac Liu 516 14.48 Phung 1, thnh ph Bac Liu
124 Tinh Hi Duong THPT H Bc 535 14.47 X Cm Ch, H. Thanh H
125 Tinh Thanh Ha THPT Luong c Bng 1060 14.44 Thj Trn Bt Son, Hong Ho
126 Tinh Lm ng THPT Bo Lc 1077 14.42 TX Bo Lc
127 Tinh Nam jnh THPT L Qu n 780 14.41 Thj trn C L H. Truc Ninh
128 Tinh Thi Bnh THPT Bc ng Quan 1251 14.40 Thj Trn ng Hung - Thi Bnh
129 TP H Ni THPT Ngoc Hi 907 14.36 X Ng Hip, huyn Thanh Tr
130 TP H Ch Minh THPT Mac inh Chi 1984 14.35 458 Hng Vuong, Q6
131 Tinh Bc Giang THPT Ng S Lin 1052 14.33 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
132 TP H Ni THPT DL Nguyn Siu 251 14.31 Ph Trung Knh-Cu Giy
133 Tinh ng Nai THPT Ng Quyn 821 14.30 P.Trung Dng, TP.Bin Ha
134 TP H Ch Minh THPT ng Duong 92 14.29 134/2 dung s 6 PK4, P. Tam Ph, Q. Th c
135 TP H Ni THPT L Qu n- H ng 965 14.28 p, Nguyn Tri, H ng
136 Tinh Vnh Phc THPT Trn Ph 836 14.27 Phung Lin Bo TP Vnh Yn
137 Tinh Thi Bnh THPT Quynh Ci 1118 14.26 Thj trn Quynh Ci - Quynh Phu - Thi Bnh
138 Tinh Hung Yn THPT Duong Qung Hm 757 14.20 X Lin Ngha H Vn Giang
139 Tinh Hu Giang THPT chuyn Vj Thanh 303 14.19 Phung 1 thnh ph Vj Thanh
140 Tinh Khnh Ha THPT L Tu Trong 1301 14.15 S 03, L Tu Trong, P.Lc Tho, Nha Trang , KH
141 Tinh Thanh Ha THPT Qung Xuong 1 718 14.14 Thj Trn Qung Xuong
142 Tinh Thi Bnh THPT Ty Tin Hi 1112 14.13 Thj Trn Tin Hi - Thi Bnh
143 Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn Hu 1291 14.12 Phung Thun Thnh, TP Hu
144 Tinh Qung Nam THPT So Nam 1101 14.10 H. Duy Xuyn, Qung Nam
145 Tinh Thi Bnh THPT ng Thuy Anh 1099 14.08 Thj Trn Dim in - Thi Thuy - Thi Bnh
146 Tinh Qung Trj THPT TX Qung Trj 916 14.08 Phung1-Thj x Qung Trj
147 Tinh Hi Duong THPT Phc Thnh 583 14.08 X Phc Thnh, H. Kinh Mn
148 Tinh Thi Bnh THPT Bc Duyn H 980 14.06 Thj Trn Hung H - Thi Bnh
149 Tinh c Lc THPT Thuc hnh Cao Nguyn 598 14.05 TP.Bun Ma Thut
150 TP H Ni THPT DL Luong Vn Can 91 14.05 182 dung Luong Th Vinh
151 Tinh Hi Duong THPT Tu Tnh 498 14.03 X Cm V, H. Cm Ging
152 Tinh Thi Bnh THPT Nam ng Quan 861 14.03 X ng - ng Hung - Thi Bnh
153 Tinh Thi Bnh THPT Nguyn Du 1074 14.02 Thj Trn Thanh N - Kin Xuong - Thi Bnh
154 TP H Ni THPT Vit -c 1188 14.02 47 L Thung Kit, Q.Hon Kim
155 Tinh Bc Ninh THPT Yn Phong 1 1260 14.01 Thj trn Ch -Yn Phong
156 Tinh Thi Bnh THPT Ty Thuy Anh 1079 14.00 X Thuy Son - Thi Thuy - Thi Bnh
157 Tinh Hi Duong THPT Thanh Min 651 13.99 TT Thanh Min, H. Thanh Min
158 Tinh Ngh An THPT Thanh Chuong 1 1238 13.93 Thj Trn Dng, Thanh Chuong
159 Tinh Hi Duong THPT on Thuong 519 13.93 X on Thuong, H. Gia Lc
160 TP H Ni THPT DL on Thj im 45 13.92 Khu thj M nh T Lim
161 TP H Ni THPT DL o Duy T 409 13.92 182 dung Luong Th Vinh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
162 Tinh Ninh Bnh THPT Nguyn Hu 643 13.91 Phung Bc Son TX Tam ip
163 Tinh Nam jnh THPT Giao Thu B 938 13.90 X Giao Yn H. Giao Thu
164 Tinh Nam jnh THPT Ngha Hung A 1110 13.88 Thj trn Liu H. Ngha Hung
165 Tinh Nam jnh THPT Ngha Hung B 854 13.88 X Ngha Tn H. Ngha Hung
166 Tinh Nam jnh THPT Truc Ninh A 934 13.88 X Truc Ct H. Truc Ninh
167 TP H Ch Minh THPT Hng Vuong 1899 13.87 124 Hng Bng, Q5
168 Tinh Bc Ninh THPT Nguyn ng ao 814 13.87 Thj trn Lim -Tin Du -Bc Ninh
169 Tinh Cao Bng THPT Chuyn Cao Bng 345 13.87 Thj x Cao Bng
170 TP H Ch Minh THPT Trung Vuong 1128 13.86 3 Nguyn Binh Khim, Q1
171 TP H Ch Minh THPT inh Thin L 68 13.86 L P1, Khu A, thj mi Nam Thnh ph, P. Tn Pho
172 Tinh Thi Bnh THPT Nguyn Tri 1167 13.84 X Ho Bnh- V Thu - Thi Bnh
173 Tinh Hung Yn THPT Trn Quang Khi 533 13.83 X Da Trach H Khoi Chu
174 Tinh Thanh Ha THPT o Duy T 845 13.83 P. Ba nh, TP Thanh Ha
175 Tinh Ninh Bnh THPT Kim Son A 808 13.82 Thj trn Pht Dim H Kim Son
176 Tinh Bc Ninh THPT Qu V 1 1093 13.81 Thj trn Ph Mi -Qu V
177 Tinh Thi Bnh THPT Phu Duc 1112 13.81 Thj trn An Bi - Quynh Phu - Thi Bnh
178 Tinh Hi Duong THPT Ninh Giang 956 13.80 TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
179 Tinh Thanh Ha THPT L Loi 1053 13.79 Thj Trn Tho Xun
180 TP H Ni THPT Nhn Chnh 887 13.76 Ph Nguy Nhu Kon Tum, TXun
181 Tinh H Nam THPT Kim Bng C 592 13.76 X ng Ho, Kim Bng
182 Tinh Nam jnh THPT Hi Hu C 743 13.75 Thj trn Cn H. Hi Hu
183 TP Hi Phng THPT Vnh Bo 1235 13.74 Thj Trn Vnh Bo, H. Vnh Bo
184 TP Cn Tho THPT Chu Vn Lim 1353 13.74 Phung An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
185 Tinh Hi Duong THPT Quang Trung 643 13.73 X Vn Hi, H. Ninh Giang
186 TP H Ni THPT Pham Hng Thi 950 13.72 Ph Nguyn Vn Ngoc
187 Tinh H Nam THPT Nam L 749 13.72 X Tin Thng, L Nhn
188 Tinh Thi Bnh THPT Bc Kin Xuong 1014 13.71 X Nam Cao - Kin Xuong - Thi Bnh
189 Tinh Bc Ninh THPT Hn Thuyn 1100 13.71 Ph. ai Phc -TP Bc Ninh
190 TP H Ni THPT Cao B Qut- Gia Lm 1077 13.71 X C Bi, huyn Gia Lm
191 Tinh Bnh jnh THPT Quc hoc 1235 13.66 09 Trn Ph,TP Quy Nhon
192 TP H Ni THPT M c A 939 13.65 Huyn M c
193 Tinh Ha Bnh Ph thng Dn tc ni tr 232 13.65 Phung Tn Ho -Thnh ph HB
194 Tinh Nam jnh THPT Nam Truc 866 13.65 Thj trn Nam Giang H. Nam Truc
195 Tinh Ngh An THPT Luong 1 1145 13.63 Son, Luong
196 TP H Ch Minh THPT Nguyn Du 1097 13.62 XX1 ng Nai CX Bc Hi, Q10
197 Tinh Bc Giang THPT Vit Yn 1 1041 13.61 Thj trn Bch ng, H. Vit Yn
198 TP Hi Phng THPT Nguyn Binh Khim 1016 13.59 X L Hoc, H. Vnh Bo
199 Tinh Hung Yn THPT Nam Khoi Chu 619 13.53 X ai Hung H Khoi Chu
200 Tinh Hi Duong THPT Marie Curie 144 13.53 Phung Hi Tn, TP.Hi Duong
201 Tinh Qung Ninh THPT Cm Ph 808 13.51 P.Cm Thnh, Cm Ph
202 TP H Ni THPT Quc Oai 989 13.50 Huyn Quc Oai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
203 Tinh H Tnh THPT Phan nh Phng 1127 13.48 Phung Bc H -TP H Tnh
204 Tinh Bnh Duong THPT D An 609 13.47 TT D An D An - Bnh Duong
205 Tinh H Nam THPT Duy Tin A 729 13.47 Thj trn Ho Mac, Duy Tin
206 Tinh c Lc THPT Bun Ma Thut 1273 13.46 TP. Bun Ma Thut
207 Tinh Tin Giang THPT Cho Gao 1062 13.45 Thj trn Cho Gao H Cho Gao
208 Tinh Hung Yn THPT Trn Hung ao 519 13.44 X Thin Phin H Tin L
209 Tinh Thi Nguyn THPT Chu Vn An 747 13.43 P. Huong Son, Tp Thi Nguyn
210 TP H Ni THPT TT ai Vit 35 13.43 301 Nguyn Tri Thanh Xun
211 Tinh H Nam THPT Ph L A 604 13.43 P. L Hng Phong, Ph L
212 TP H Ni THPT ng Ho A 712 13.40 Huyn ng Ho
213 TP H Ni THPT ng Quan 629 13.39 Huyn Ph Xuyn
214 Tinh Hi Duong THPT Ch Linh 860 13.37 Phung Sao , TX. Ch Linh
215 Tinh Thanh Ha THPT Hong Ho 4 810 13.37 X Hong Thnh, Hong Ho
216 Tinh Nam jnh THPT M Tho 760 13.36 X Yn Chnh H. Yn
217 Tinh Hi Duong THPT Cm Ging 707 13.36 X Tn Trung, H. Cm Ging
218 Tinh Qung Ninh THPT Hng Gai 744 13.36 Phung Hng Hi, TP Ha Long
219 Tinh Hung Yn THPT Trung Vuong 778 13.33 X Trung Trc H Vn Lm
220 Tinh Hi Duong THPT Nhj Chiu 532 13.33 TT Ph Th, H. Kinh Mn
221 TP H Ni THPT an Phuong 709 13.32 Huyn an Phuong
222 Tinh Ngh An THPT Din Chu 3 997 13.32 Din Xun, Din Chu
223 Tinh Ninh Bnh THPT Yn M B 769 13.32 X Yn Mac H Yn M
224 Tinh Thanh Ha THPT H Trung 922 13.30 X H Bnh, H Trung
225 Tinh Thanh Ha THPT Hu Lc 1 597 13.29 X Ph Lc, Hu lc
226 Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 1 1034 13.29 X yn M, H. Lang Giang
227 Tinh Qung Ninh THPT Hong Quc Vit 558 13.29 T. trn Mao Kh, ng Triu
228 Tinh H Nam THPT Thanh Lim A 658 13.28 X.Lim Thun, Thanh Lim
229 Tinh Qung Nam THPT Nguyn Duy Hiu 943 13.28 H. in Bn, Qung Nam
230 Tinh ng Nai THPT Long Khnh 1235 13.26 02 CMT8 TX.Long Khnh
231 TP Hi Phng THPT Tin Lng 964 13.24 Thj Trn Tin lng, H. Tin Lng
232 TP H Ni THPT Thung Tn 743 13.24 Huyn Thung Tn
233 Tinh Lai Chu THPT chuyn L Qu n 151 13.23 Phung on Kt-TX Lai Chu Lai Chu
234 Tinh ng Nai THPT Nguyn Tri 893 13.21 Phung Tn Bin, TP.Bin Ha
235 Tinh H Nam THPT L Nhn 784 13.19 Thj trn Vnh Tru, L Nhn
236 Tinh Thanh Ha THPT Hu Lc 2 704 13.18 X Vn Lc, Hu Lc
237 Tinh Hi Duong THPT Kinh Mn 890 13.17 TT An Luu, H. Kinh Mn
238 Tinh Tin Giang THPT Truong jnh 932 13.16 Phung 1 TX G Cng
239 TP H Ch Minh THPT Nguyn Hin 898 13.15 3 Duong nh Ngh, Q11
240 Tinh Hung Yn THPT Ph C 760 13.15 X Tng Phan H Ph C
241 Tinh Tha thin-Hu THPT Hai B Trung 1262 13.14 Phung Vnh Ninh, TP Hu
242 TP H Ni THPT Thanh Oai B 958 13.12 Huyn Thanh Oai
243 TP H Ni THPT M Linh 707 13.12 Huyn M Linh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
244 TP Hi Phng THPT Kin An 1006 13.12 P. Ngoc Son, Q. Kin An
245 Tinh Hung Yn THPT M Ho 890 13.10 Thj trn Bn H M Ho
246 Tinh H Nam THPT Bnh Luc A 815 13.09 Thj trn Bnh M, Bnh Luc
247 TP H Ni THPT Sc Son 884 13.08 X Ph L, H Sc Son
248 Tinh Nam jnh THPT Xun Trung A 997 13.07 X Xun Hng H. Xun Trung
249 Tinh Khnh Ha THPT Nguyn Tri 1042 13.07 Thn 8, thj trn Ninh Ho, KH
250 Tinh Hung Yn THPT Tin L 986 13.06 Thj trn Vuong H Tin L
251 Tinh Bc Ninh THPT L Vn Thjnh 1001 13.06 X ng Cu -Gia Bnh
252 TP H Ni THPT a Phc 787 13.05 Thj trn a Phc, Huyn Sc Son
253 Tinh Bc Ninh THPT Tin Du 1 997 13.05 X Vit on -Tin Du
254 Tinh Ph Tho
THPT Dn tc ni tr tinh Ph
Tho
160 13.05 H Lc, TX Ph Tho (HSNTduoc tnh h khu gc)
255 Tinh Son La THPT Chuyn 542 13.04 Phung Ching L -Thnh ph Son La
256 TP Nng THPT Hong Hoa Thm 979 13.03 An Hi ng, Son Tr
257 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 1 1069 13.03 Thj Trn git, Quynh Luu
258 TP Hi Phng THPT L Qu n 1152 13.03 P. Ct Bi, Q. Hi An
259 Tinh Qung Nam THPT Huynh Ngoc Hu 1066 13.03 H. ai Lc, Qung Nam
260 Tinh Bc Ninh THPT Gia Bnh 1 907 13.02 Thj trn Ngu -Gia Bnh
261 Tinh Ph Tho THPT Long Chu Sa 724 12.99 Thj trn Lm Thao, H. Lm Thao
262 Tinh Nam jnh THPT M Lc 693 12.98 Km5 QL 21 A N-HN
263 Tinh Qung Ngi THPT S 1 Son Tjnh 1193 12.97 Thj trn Son Tjnh, H. Son Tjnh
264 Tinh Thi Bnh THPT Thi Phc 736 12.96 X Thi Phc - Thi Thuy - Thi Bnh
265 Tinh Hung Yn THPT Vn Giang 1047 12.93 X Cu Cao H Vn Giang
266 Tinh ng Nai THPT Trn Bin 1226 12.93 Phung Tam Ho TP.Bin Ha
267 Tinh Qung Nam THPT Trn Qu Cp 1160 12.93 Thnh ph Hi An, Qung Nam
268 Tinh Tin Giang THPT Ci B 1042 12.92 TT Ci B H. Ci B
269 Tinh Ngh An THPT Din Chu 2 1044 12.92 Din Hng, Din chu
270 Tinh Qung Nam THPT Trn Cao Vn 1411 12.90 Phung An M, TP. Tam Ky, Qung Nam
271 Tinh Hung Yn THPT Vn Lm 875 12.90 X Lac ao H Vn Lm
272 TP H Ni THPT Thach Tht 1004 12.90 Huyn Thach Tht
273 Tinh Thi Bnh THPT V Tin 965 12.89 X Vit Thun - V Thu - Thi Bnh
274 Tinh Nam jnh THPT ai An 545 12.88 X Yn ng H. Yn
275 Tinh Thi Bnh THPT Hung Nhn 909 12.87 X Ph Son - Hung H - Thi Bnh
276 Tinh Thi Bnh THPT Chu Vn An 1001 12.86 X V Qu - Kin Xuong - Thi Bnh
277 Tinh Nam jnh THPT Hong Vn Thu 711 12.85 X Trung Thnh H. Vu Bn
278 Tinh H Tnh THPT Hng Lnh 883 12.85 Phung Bc Hng -Thj x Hng Lnh
279 Tinh Thanh Ha THPT Yn jnh 2 621 12.84 X Yn Trung, Yn jnh
280 Tinh Hung Yn THPT n Thi 728 12.84 Thj trn n Thi
281 Tinh Hung Yn THPT Khoi Chu 824 12.83 Thj trn Khoi Chu
282 TP Hi Phng THPT Trn Nguyn Hn 1108 12.82 P.Lam Son, Q. L Chn
283 Tinh Ngh An THPT Nam n 1 993 12.82 Thj Trn Nam n, Nam n
284 Tinh Tin Giang THPT Nguyn nh Chiu 1252 12.80 Phung 1 TP. M Tho
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
285 Tinh Bc Ninh THPT Luong Ti 1 1076 12.80 Thj trn Tha -Luong Ti
286 TP H Ch Minh THPT V Thj Su 1355 12.80 95 inh Tin Hong Q Bnh Thanh
287 Tinh Qung Trj THPT ng H 1029 12.79 Phung 1- TP. ng H
288 Tinh Ph Tho THPT Thanh Thu 602 12.79 X La Ph, H. Thanh Thu
289 Tinh Nam jnh THPT Pham Vn Nghj 1088 12.78 X Yn Cung H. Yn
290 Tinh Nam jnh THPT Giao Thu C 740 12.78 X Hng Thun H. Giao Thu
291 TP H Ni THPT Trn Nhn Tng 1169 12.77 15 ph Huong Vin
292 Tinh Ngh An THPT Phan ng Luu 1042 12.76 Thj Trn yn Thnh
293 Tinh Ngh An THPT L Hng Phong 680 12.75 Hung Thng, Hung Nguyn
294 Tinh Thanh Ha THPT Nng Cng 1 767 12.75 Thj Trn Nng Cng
295 TP H Ni THPT Hoi c A 1152 12.74 Huyn Hoi c
296 Tinh Long An THPT Tn An 957 12.74 Phung 3, TP Tn An
297 TP Nng THPT Ha Vang 977 12.73 Ho Tho ng, Cm L
298 Tinh Ngh An THPT Thi Ho 874 12.72 Thj Trn Thi Ho, Ngha n
299 Tinh Lm ng THPT Trn Ph - Lat 659 12.72 P10 - Lat
300 TP Hi Phng THPT Pham Ng Lo 750 12.71 X Ng Lo, H. Thy Nguyn
301 Tinh Vnh Phc THPT Bnh Xuyn 681 12.71 Thj trn Huong Canh H Bnh Xuyn
302 Tinh Thanh Ha THPT Hong Ho 2 1164 12.71 X Hong Kim, Hong Ho
303 Tinh Ninh Bnh THPT Yn M A 673 12.71 X Khnh Thuong H Yn M
304 TP H Ch Minh THPT Ng Khuyn 1154 12.69 514 Nguyn Tri Phuong, Q10
305 Tinh Lm ng THPT c Trong 926 12.69 TT Lin Ngha-c Trong
306 TP H Ni THPT Yn Vin 778 12.68 Thj trn Yn Vin, Huyn Gia Lm
307 TP H Ni THPT Duong X 853 12.68 X Duong X, Huyn Gia Lm
308 TP H Ni
THPT Phng Khc Khoan-
Thach Tht
722 12.68 Huyn Thach Tht
309 Tinh Vnh Phc THPT Yn Lac 2 787 12.67 X Lin Chu H Yn Lac
310 Tinh Thanh Ha THPT Thiu Ho 876 12.66 Thj Trn Thiu Ho
311 Tinh Thi Bnh THPT Thi Ninh 795 12.66 X Thi Hung - Thi Thuy - Thi Bnh
312 Tinh Ngh An THPT Luong 3 894 12.65 Quang Son, Luong
313 Tinh Hi Duong THPT Cu Xe 457 12.65 X Cng Lac, H. T Ky
314 Tinh Ph Tho THPT Ha Ho 499 12.65 Thj trn Ha Ho, H. Ha Ho
315 Tinh Thanh Ha THPT ng Son 1 814 12.65 X ng Xun, ng Son
316 Tinh Bc Giang THPT Tn Yn 1 1009 12.65 TT Cao Thuong, H. Tn Yn
317 Tinh Ph Tho THPT Vit Tr 901 12.64 Phung Gia Cm, thnh ph Vit Tr
318 Tinh Ph Yn THPT Nguyn Hu 1176 12.64 09 Hong Diu, TP. Tuy Ha, Ph Yn
319 TP Hi Phng THPT An Lo 794 12.63 Thj Trn An Lo, H.An Lo
320 TP H Ni THPT Trung Gi 573 12.62 X Trung Gi, H Sc Son
321 Tinh Bc Giang THPT Luc Nam 1108 12.62 TT i ng, H. Luc Nam
322 TP H Ni THPT Cu Giy 617 12.62 ung Nguyn Khnh Ton CG
323 TP H Ni THPT Xun inh 963 12.61 X Xun inh, H. T Lim
324 TP H Ni THPT Ng Quyn- Ba V 787 12.61 Huyn Ba v
325 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Siu 579 12.61 X ng Kt, Khoi Chu, Hung Yn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
326 Tinh Nam jnh THPT Ngha Hung C 757 12.60 Thj trn Rang ng H. Ngha Hung
327 Tinh Qung Ninh THPT Ung B 748 12.59 P. Quang Trung, Ung B
328 TP Hi Phng THPT Quang Trung 662 12.58 X Cao Nhn, H. Thy Nguyn
329 TP H Ch Minh THPT DL Truong Vnh K 794 12.58 110 Bnh Vn Trn, Q Tn Bnh
330 TP H Ni THPT C Loa 953 12.57 X ng Hi, huyn ng Anh
331 Tinh Thi Bnh THPT Quynh Tho 892 12.56 Quynh Tho - Quynh Phu - Thi Bnh
332 Tinh Lm ng Trung THPT Di Linh 801 12.55 TT Di Linh
333 Tinh Hung Yn THPT c Hop 576 12.55 X c Hop H Kim ng
334 Tinh Vnh Phc THPT i Cn 627 12.54 X Tam Phc H Vnh Tung
335 Tinh Vnh Phc THPT Bnh Son 467 12.53 X Nhn ao H Sn g L
336 Tinh Ngh An THPT Nguyn Xun n 949 12.53 Thj trn Din Chu
337 Tinh Thanh Ha THPT Yn jnh 1 894 12.53 Thj Trn Qun Lo, Yn jnh
338 Tinh Thanh Ha THPT L Vn Huu 1044 12.52 X Thiu Vn, Thiu Ho
339 Tinh Ph Tho THPT Ph Ninh 573 12.52 X Ph Lc, H. Ph Ninh
340 TP H Ni THPT Nguyn Du- Thanh Oai 810 12.51 Huyn Thanh Oai
341 Tinh H Tnh THPT Minh Khai 891 12.51 Thj trn c Tho -H. c Tho
342 Tinh Thi Bnh THPT Tin Hung 965 12.51 X Thng Long - ng Hung - Thi Bnh
343 Tinh Ngh An THPT H Huy Tp 1143 12.49 8-Phan Bi Chu
344 Tinh H Tnh THPT L Tu Trong 864 12.49 Thj trn Cy -H. Thach H
345 Tinh Ngh An THPT L Vit Thut 1103 12.48 Khi 5 -Phung Trung Thi -TP Vinh
346 TP H Ni THPT DL L M n xp 373 12.48 dung L c Tho -T Lim
347 Tinh Hung Yn THPT Hong Hoa Thm 358 12.48 X Thuy Li H Tin L
348 Tinh Thanh Ha THPT Sm Son 547 12.48 P. Trung Son,Thj x Sm Son
349 Tinh Vnh Phc THPT Xun Ha 488 12.47 Thj x Phc Yn
350 Tinh Nam jnh THPT Nguyn c Thun 475 12.46 X Thnh Loi H. Vu Bn
351 Tinh Ninh Bnh THPT Hoa Lu A 599 12.45 Thj trn Thin Tn H Hoa Lu
352 Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 1 971 12.45 X Nham Son, H. Yn Dng
353 Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 4 503 12.44 X Tho Dn, Triu Son
354 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Thin Thut 562 12.44 X Bach Sam H M Ho
355 Tinh Hung Yn THPT Nam Ph C 317 12.44 X Tam a H Ph C
356 TP H Ni THPT Vn Ni 1049 12.44 X Vn Ni, H ng Anh
357 Tinh Hung Yn THPT Minh Chu 527 12.43 X Tn Lp, Yn M, Hung Yn
358 TP H Ni THPT Ngoc To 721 12.43 Huyn Phc Tho
359 Tinh Thi Nguyn THPT Luong Ngoc Quyn 1264 12.43 P. Hong Vn Thu, Tp Thi Nguyn
360 Tinh Vnh Phc THPT Tam Duong 581 12.42 Thj trn Hop Ho H Tam Duong
361 TP H Ni THPT Yn Lng 761 12.42 Huyn M Linh
362 Tinh Nam jnh THPT Trn Vn Bo 546 12.42 X in X H. Nam Truc
363 Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 1 724 12.42 Thj trn, Triu Son
364 Tinh Qung Bnh THPT o Duy T, ng Hi 785 12.40 Thnh Ph ng Hi, Qung Bnh
365 Tinh Thanh Ha THPT Dn Tc Ni tr tinh TH 272 12.40 P. ng Son, TP Thanh Ho
366 TP H Ni THPT DL Mari Quyri 671 12.40 3 Trn Quc Ton
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
367 TP H Ni THPT Quang Trung- ng a 1033 12.39 178 dung Lng
368 Tinh Ngh An THPT Hong Mai 1153 12.38 Quynh Thin, Quynh Luu
369 Tinh Thi Bnh THPT L Qu n 1239 12.37 ung L Bn - Thnh ph Thi Bnh
370 Tinh Bnh jnh THPT S 1 An Nhon 905 12.36 TT Bnh jnh,H. An Nhon
371 TP H Ch Minh THPT V Trung Ton 1021 12.36 KP1 Phung Hip Thnh, Q12
372 TP Hi Phng THPT Nguyn Tri 786 12.36 X An Hung, H. An Duong
373 Tinh Qung Ngi THPT Bnh Son 1056 12.35 Thj trn Chu , H. Bnh Son
374 Tinh Hung Yn THPT Kim ng 787 12.35 X Luong Bng H Kim ng
375 Tinh KonTum THPT Kontum 1005 12.34 Phung Quyt Thng TX KonTum
376 Tinh H Giang THPT Chuyn 318 12.33 P. Minh Khai, TP H Giang
377 Tinh Qung Ngi THPT S 1 c Ph 1181 12.32 X Ph Ninh, H. c Ph
378 Tinh Qung Bnh THPT L Thu 798 12.32 L Thu, Qung Bnh
379 Tinh Thi Bnh THPT Nam Tin Hi 1060 12.31 X Nam Trung - Tin Hi - Thi Bnh
380 Tinh H Nam THPT Bnh Luc B 611 12.31 X V Bn , Bnh Luc
381 Tinh Hi Duong THPT Ph Lai 445 12.31 Phung Ph Lai, TX.Ch Linh
382 Tinh Nam jnh THPT Nguyn Hu 722 12.30 ung Nguyn Vn Tri TP N
383 TP H Ni THPT DT Ni Tr 91 12.30 Huyn Ba v
384 Tinh H Nam THPT Ph L B 513 12.28 X Thanh Chu, Ph L
385 TP H Ni THPT Qung Oai 829 12.28 Huyn Ba v
386 Tinh Hung Yn THPT TX Hung Yn 746 12.27 Phung Quang Trung TX Hung Yn
387 Tinh Bc Giang THPT Hip Ho 1 922 12.27 Thj trn Thng, H. Hip Ho
388 Tinh Vnh Phc THPT Ng Vit Xun 599 12.26 X Chn Hung H Vnh Tung
389 Tinh Ph Tho THPT Tam Nng 628 12.26 X Huong Nn, H. Tam Nng
390 Tinh H Nam THPT Duy Tin B 531 12.25 Thj trn ng vn,Duy Tin
391 Tinh Nam jnh THPT Hi Hu B 654 12.25 X Hi Ph H. Hi Hu
392 Tinh Ngh An THPT TX Ca l 702 12.24 Thj x Ca l
393 TP Hi Phng THPT Ton Thng 626 12.24 X Ton Thng, H. Tin Lng
394 TP Hi Phng THPT An Duong 1041 12.24 Thj Trn An Duong, H. An Duong
395 Tinh H Tnh THPT H Huy Tp 661 12.23 X Cm Son -H. Cm Xuyn
396 Tinh Bn Tre THPT Phan Thanh Gin 1219 12.23 TT Ba Tri, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
397 Tinh Hung Yn THPT Triu Quang Phuc 521 12.23 Yn Ph H Yn M
398 Tinh Ngh An THPT Kim Lin 796 12.22 Kim Lin, Nam dn
399 Tinh H Tnh THPT Trn Ph 1033 12.22 X c Thy -H. c Tho
400 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 1 969 12.21 Thj Trn Qun Hnh, Nghi Lc
401 Tinh Hung Yn THPT Yn M 757 12.21 X Tn Lp H Yn M
402 Tinh Hung Yn THPT Ng Trung Ngan 608 12.21 X H Tng Mu H n Thi
403 Tinh Ninh Bnh THPT Nho Quan B 558 12.20 Thj trn Nho Quan H Nho Quan
404 Tinh ng Thp THPT Thnh ph Cao Lnh 1105 12.19 Phung 1, TP Cao Lnh
405 Tinh Nam jnh THPT Truc Ninh B 824 12.18 X Truc Thi H. Truc Ninh
406 Tinh Hu Giang THPT L Qu n 377 12.18 Phung Li Hiu thj x Ng By
407 Tinh Qung Ninh THPT L Hng Phong 284 12.17 P. Cm Ph, Cm Ph
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
408 Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 3 568 12.17 X Hop L, Triu Son
409 Tinh Lm ng THPT Bi Thj Xun 1203 12.16 P2 - Lat
410 TP H Ni THPT Ph Xuyn A 753 12.15 Huyn Ph Xuyn
411 TP H Ch Minh THPT DL Hng c 880 12.15 8 H c Di, P Ty Thanh Q Tn Ph
412 TP H Ni THPT M c B 653 12.15 Huyn M c
413 TP H Ch Minh THPT Trn Hung ao 1429 12.13 88/955 E L c Tho, P6, Q. G Vp
414 Tinh Bc Ninh THPT Luong Ti 2 753 12.12 Knh Vng -Luong Ti
415 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Tr 757 12.12 Thj trn Trng Bng Ty Ninh
416 Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 2 920 12.11 X Tn An, H. Yn Dng
417 Tinh Ninh Bnh THPT Kim Son B 847 12.11 X Hng Tin H Kim Son
418 Tinh ng Nai THPT Thng Nht A 1137 12.11 TT Trng Bom, H.Trng Bom
419 Tinh BRja-VT THPT Duong Bach Mai 298 12.10 X Phuc Hi , H. t
420 Tinh Qung Ngi THPT S 1 Tu Ngha 1096 12.09 Thj trn La H, H. Tu Ngha
421 Tinh Thi Bnh THPT ng Hung H 848 12.08 X Hng Dng - Hung H - Thi Bnh
422 Tinh Ph Tho THPT Vnh Chn 305 12.08 X Vnh Chn, H. Ha Ho
423 Tinh Qung Nam THPT Ni Thnh 1185 12.08 H. Ni Thnh, Qung Nam
424 TP H Ch Minh THPT TT Quc vn Si gn 398 12.07 1035B Trjnh nh Trong, F Ha Thanh, Qun Tn Ph
425 Tinh Thanh Ha THPT Qung Xuong 2 859 12.07 X Qung Ngoc, Qung Xuong
426 Tinh Qung Ngi THPT Trn Quc Tun 1251 12.06 P. Nguyn Nghim, TP Qung Ngi
427 Tinh c Lc THPT Nguyn Binh Khim 1267 12.06 H. Krng Pk
428 Tinh Tha thin-Hu THPT Phan ng Luu 1219 12.05 X Ph Duong, H. Ph Vang
429 Tinh BRja-VT THPT inh Tin Hong 714 12.05 242 dung thng nht, Phung 8 Vng Tu
430 TP H Ni THPT ng a 1079 12.04 Quan Th 1, T..Thng, Q..a
431 Tinh Ph Tho THPT Hng Vuong 810 12.04 Phung Hng Vuong, TX Ph Tho
432 Tinh BRja-VT THPT Nguyn Du 838 12.04 TT Ngi Giao, H. Chu c
433 Tinh Khnh Ha THPT Ng Gia Tu 675 12.04 Nguyn Cng Tr, Cam Ngha, TXCam Ranh, KH
434 Tinh BRja-VT THPT Xuyn Mc 1071 12.03 TT Phuc Bu, H. Xuyn Mc
435 Tinh Yn Bi THPT Nguyn Hu 722 12.02 P.ng Tm -TP Yn Bi
436 Tinh BRja-VT THPT Chu Thnh 583 12.02 Phung Phuc Hung, TX B Rja
437 Tinh Thi Nguyn PT Dn tc Ni tr tinh TN 171 12.02 P. Tn Lp, Tp Thi Nguyn
438 Tinh Ninh Bnh THPT Gia Vin B 594 12.01 X Gia Lp H Gia Vin
439 Tinh Tuyn Quang THPT Dn tc ni tr tinh 243 12.01 Phung Nng Tin, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
440 Tinh Thi Bnh THPT Nam Duyn H 740 12.00 X Minh Ho - Hung H - Thi Bnh
441 Tinh BRja-VT THPT B Rja 468 12.00 Nguyn Tt Thnh, P.Phuc Nguyn, TX B Rja
442 Tinh Hi Duong THPT ng Gia 372 12.00 X ng Gia, H. Kim Thnh
443 Tinh Ph Tho THPT Cng nghip Vit Tr 586 11.99 Phung Thanh Miu, TP Vit tr
444 Tinh Bnh Duong THPT V Minh c 846 11.99 30 Thng 4,Chnh Ngha, TDM, BD
445 Tinh Lang Son THPT DTNT Tinh 148 11.98 Phung ng Kinh TP Lang Son
446 Tinh Thanh Ha THPT Tnh Gia 2 875 11.98 X Triu Duong, Tnh Gia
447 Tinh BRja-VT THPT Nguyn Hu 791 11.97 Phung 10 Vng Tu
448 TP H Ch Minh THPTDL Chu 94 11.97 226A Pasteur Q3
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
449 Tinh Ngh An THPT Bc Yn Thnh 1112 11.97 Lng Thnh, Yn Thnh
450 Tinh Ph Tho THPT oan Hng 549 11.97 Thj trn oan Hng, H. oan Hng
451 TP H Ni THPT Tn Lp 620 11.96 Huyn an Phuong
452 TP Hi Phng THPT Kin Thuy 974 11.95 Thj Trn Ni i, H. Kin Thuy
453 Tinh Vnh Phc THPT Vnh Yn 374 11.94 Phung Hi Hop TP Vnh Yn
454 Tinh Vnh Phc THPT Sng Son 254 11.94 X Tam Son H Sng L
455 Tinh Bnh jnh THPT Tng Bat H 1020 11.93 TT Bng Son, H. Hoi Nhon
456 Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn Ch Thanh 949 11.92 TT Sja, H. Qung in
457 Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 2 831 11.92 X Tn Thjnh, H. Lang Giang
458 TP H Ch Minh THPT Trung Ph 952 11.91 p 12 x Tn Thanh ng, H C Chi
459 Tinh Hi Duong THPT Thanh Min 458 11.91 X Hng Quang, H. Thanh Min
460 Tinh Bc Giang THPT DTNT tinh 220 11.90 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
461 TP H Ch Minh THPTDL Thi Bnh 186 11.90 236/10 Nguyn Thi Bnh, Q Tn Bnh
462 Tinh ng Nai THPT Long Thnh 815 11.90 TT Long Thnh H.Long Thnh
463 Tinh Bc Giang THPT Yn Th 641 11.90 Thj trn Cu G, H. Yn Th
464 Tinh Khnh Ha THPT Trn Bnh Trong 785 11.88 X Cam Hi Ty, H. Cam Lm, KH
465 Tinh Ph Yn THPT L Hng Phong 1116 11.88 X Ha Bnh 2, H.Ty Ha, Ph Yn
466 TP H Ch Minh THPT Th c 1200 11.88 166/24 ng Vn Bi, P Bnh Tho, QTh dc
467 Tinh Nam jnh THPT Luong Th Vinh 549 11.88 Thj trn Gi H. Vu Bn
468 Tinh Thanh Ha THPT Mai Anh Tun 898 11.88 X Nga Thnh, Nga Son
469 Tinh Bc Giang THPT Hip Ho 2 886 11.87 X Huong Lm, H. Hip Ho
470 Tinh Qung Nam THPT Tiu La 1436 11.86 H. Thng Bnh, Qung Nam
471 Tinh Nam jnh THPT Nguyn Tri 835 11.86 X Truc Hung H. Truc Ninh
472 TP H Ch Minh THPT Tn Bnh 1256 11.85 97/11 Nguyn C m, P Tn Son Nh, Q Tn Ph
473 Tinh Thanh Ha THPT Hu Lc 3 576 11.85 X ai Lc, Hu Lc
474 Tinh Vnh Phc THPT TrnNguyn Hn 327 11.85 X Triu H Lp Thach
475 Tinh Hi Duong THPT Hong Vn Thu 527 11.84 P. Ngoc Chu, TP. Hi Duong
476 Tinh ng Nai THPT Xun Lc 1175 11.84 Thj Trn Gia Ray H.Xun Lc
477 Tinh H Nam THPT Kim Bng B 577 11.84 X Tn Son, Kim Bng
478 TP H Ch Minh THPT Bnh Ph 1121 11.83 84/47 L Chiu Hong, Q6
479 Tinh Qung Ninh THPT Bi Chy 566 11.83 Phung Bi Chy, TP Ha Long
480 TP H Ch Minh THPT Ng Ch Thanh 882 11.83 189/4 Hong Hoa Thm Q Tn Bnh
481 TP H Ni THPT Trn ng Ninh 740 11.83 Huyn ng Ho
482 TP Hi Phng THPT L Thung Kit 792 11.82 X Thy Son, H.Thy Nguyn
483 Tinh BRja-VT THPT V Thj Su 414 11.82 X Phuc Long Tho, H t
484 Tinh Bn Tre THPT Nguyn nh Chiu 915 11.81 Phung Ph Tn, TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
485 Tinh Ninh Bnh THPT Bnh Minh 532 11.81 Thj trn Bnh Minh H Kim Son
486 TP H Ni THPT Ng Th Nhm 618 11.80 X T Thanh Oai, Thanh Tr
487 Tinh Ninh Bnh THPT Gia Vin C 315 11.80 X Gia Sinh H Gia Vin
488 Tinh H Tnh THPT Mai Thc Loan 694 11.80 X Thach Chu -H. Lc H
489 Tinh H Nam THPT Thanh Lim C 418 11.80 X Thanh Thu, Thanh Lim
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
490 Tinh Ninh Bnh THPT Trn Hung ao 669 11.79 Phung Ninh Phong TP Ninh Bnh
491 Tinh Ngh An THPT Yn Thnh 2 908 11.79 Bc Thnh, Yn Thnh
492 Tinh Vnh Phc THPT Bn Tre 529 11.78 Thj x Phc Yn
493 Tinh Ngh An THPT Pham Hng Thi 561 11.78 Hung Chu, Hung Nguyn
494 Tinh Ninh Bnh THPT Gia Vin A 623 11.77 X Gia Ph H Gia Vin
495 Tinh Hi Duong THPT Bn Tm 382 11.77 Phung Bn Tm, TX. Ch Linh
496 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 2 792 11.77 Nghi M, Nghi Lc
497 Tinh Nam jnh THPT Xun Trung C 621 11.77 X Xun i H. Xun Trung
498 Tinh H Nam THPT Bnh Luc C 644 11.77 X Trng An, Bnh Luc
499 Tinh H Tnh THPT Ky Lm 265 11.76 X Ky Lm -H. Ky Anh
500 TP Nng THPT Nguyn Tri 957 11.76 Ho Khnh Bc, Lin Chiu
501 Tinh Qung Trj THPT Vnh Linh 832 11.75 Thj trn H X-H.Vnh Linh
502 Tinh Ty Ninh THPT Ty Ninh 874 11.75 Phung 3 -Thj x Ty Ninh
503 Tinh Thanh Ha THPT Tnh Gia 1 1008 11.75 Thj Trn Tnh Gia
504 Tinh Tin Giang THPT Vnh Bnh 967 11.75 Thj trn Vnh Bnh H G Cng Ty
505 Tinh Hi Duong THPT K St 508 11.74 TT K St, H. Bnh Giang
506 Tinh Thanh Ha THPT L Hon 738 11.74 X Xun Lai, Tho Xun
507 Tinh H Tnh THPT Nguyn Vn Tri 841 11.74 X Thu Lc -H. Lc H
508 Tinh Bnh jnh THPT Nguyn Trn 960 11.73 TT Tam Quan, H. Hoi Nhon
509 Tinh Tin Giang THPT Tn Hip 749 11.73 TT Tn Hip H. Chu Thnh
510 Tinh Ninh Thun THPT Chu Vn An 1091 11.72 Phung Phuc M, TP. Phan Rang-Thp Chm
511 Tinh H Tnh THPT Nguyn Du 885 11.72 X Tin in -H. Nghi Xun
512 Tinh Qung Ninh THPT Bach ng 560 11.72 T.trn Qung Yn, Yn Hung
513 Tinh H Tnh THPT Cm Xuyn 971 11.71 Thj trn Cm xuyn -H. Cm Xuyn
514 Tinh Khnh Ha THPT Nguyn Vn Tri 1011 11.71 S 32 Hn Thuyn, Xuong Hun ,Nha Trang, KH
515 Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 2 748 11.71 X Nng Trung, Triu Son
516 TP H Ni THPT Tng Thin 579 11.70 Thj x Son Ty
517 Tinh Thanh Ha THPT Tng Duy Tn 410 11.69 X Vnh Tn, Vnh Lc
518 Tinh Nam jnh THPT Nguyn Bnh 542 11.69 X Hin Khnh H.Vu Bn
519 Tinh Lm ng THPT on Duong 519 11.69 TT Thanh M-on Duong
520 Tinh H Tnh THPT Cao Thng 367 11.69 X Son Ty -H. Huong Son
521 Tinh Tin Giang THPT c Binh Kiu 1027 11.67 TT Cai Ly H. Cai Ly
522 Tinh Qung Trj THPT Hi Lng 885 11.67 Thj Trn Hi Lng-H. Hi Lng
523 TP H Ni THPT Van xun- Hoi c 711 11.67 Huyn Hoi c
524 TP H Ni THPT on kt- Hai B Trung 1020 11.67 174 Hng Mai , Q.Hai B Trung
525 TP H Ch Minh THPT Luong Th Vinh 510 11.67 131 C Bc, Q1
526 Tinh Hung Yn THPT Ngha Dn 369 11.67 X Ngha Dn, Kim ng, Hung Yn
527 TP H Ch Minh THPT An Nhon Ty 393 11.66 227 Tinh L 7 x An Nhon Ty H C Chi.
528 Tinh H Tnh THPT L Hu Trc 599 11.66 X Son Chu -Huyn Huong Son
529 Tinh Qung Ninh THPT L Qu n 373 11.66 P. Quang Hanh, Cm Ph
530 Tinh Ph Tho THPT Hung Ho 277 11.65 Thj trn Tam Nng, huyn Tam Nng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
531 Tinh H Tnh THPT Huong Son 755 11.65 Thj trn Ph Chu -H.Huong Son
532 Tinh Tin Giang THPT G Cng ng 786 11.64 X Tn Ty H G Cng ng
533 Tinh Khnh Ha THPT Hong Hoa Thm 995 11.64 Khm Ph Lc ng, thj trn Din Khnh, KH
534 Tinh Ninh Bnh THPT Yn Khnh B 685 11.64 X Khnh Cu H Yn Khnh
535 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Binh Khim 842 11.64 Thj trn Chu S, H. Chu S
536 Tinh c Lc THPT Ng Gia Tu 1252 11.63 H. Ea Kar
537 Tinh ng Nai THPT Nam H 723 11.62 X Hip Ha, TP.Bin Ha
538 Tinh Ngh An THPT Nguyn c Mu 759 11.62 Son Hi, Quynh Luu1
539 Tinh Bc Giang THPT Luc Ngan 1 959 11.61 Thj trn Ch, H. Luc Ngan
540 Tinh Bnh Phuc THPT Hng Vuong 622 11.61 P. Tn Ph, TX. ng Xoi, Bnh Phuc
541 Tinh Nam jnh THPT Thjnh Long 440 11.60 Thj trn Thjnh Long H. Hi Hu
542 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 3 865 11.59 Quynh Luong, Quynh Luu
543 TP H Ni THPT Vn Cc 428 11.59 Huyn Phc Tho
544 Tinh Bc Ninh THPT Thun Thnh 2 928 11.58 X Thanh Khuong -Thun Thnh
545 TP H Ni THPT ng Anh 578 11.58 Khi 2C thj trn ng Anh
546 TP H Ni THPT Ph Xuyn B 641 11.58 Huyn Ph Xuyn
547 Tinh Ph Yn THPT Trn Quc Tun 816 11.58 X Ha jnh ng, H. Ph Ha, Ph Yn
548 Tinh Khnh Ha THPT Huynh Thc Khng 984 11.58 TT Van Gi (Quc l 1A), H. Van Ninh, KH
549 Tinh ng Nai THPT Nguyn Hu Cnh 799 11.58 P.Long Bnh Tn TP.Bin Ha
550 Tinh Vnh Phc THPT Tam o 409 11.58 X Tam Quan H Tam o
551 Tinh Bnh Thun THPT Hng Vuong 1111 11.57 V t-c Linh
552 Tinh c Lc THPT Bun H 932 11.56 TX. Bun H
553 Tinh Ngh An THPT Anh Son 2 576 11.56 Lnh Son , Anh Son
554 Tinh Bnh jnh THPT S 1 Ph Ct 1255 11.56 TT Ng My, H. Ph Ct
555 Tinh Bnh jnh THPT S 2 An Nhon 930 11.56 TT p , H. An Nhon
556 Tinh k Nng THPT Chu Vn An 576 11.55 Thj x Gia Ngha
557 TP H Ch Minh THPT An Duong Vuong 67 11.55 51/4 Ha Bnh F.Tn Thi Ha Q. Tn Ph
558 Tinh Vnh Phc THPT Lin Son 543 11.54 X Lin Son H Lp Thach
Tinh KonTum THPT Trn Quc Tun 466 11.54 H. k H
Tinh Hung Yn THPT Pham Ng Lo 474 11.54 X Tn Phc H n Thi
Tinh Lo Cai THPT s 1 Tp Lo Cai 583 11.53 Phung Cc Lu -Tp Lo Cai
Tinh Ngh An THPT Thi Lo 650 11.53 Thj Trn Hung Nguyn
Tinh Bnh Thun THPT Phan Bi Chu 2155 11.52 Phung Ph Thy, TP. Phan Thit
Tinh Ngh An THPT Phan Thc Truc 744 11.52 Cng Thnh, Yn Thnh
Tinh Thanh Ha THPT Lam Kinh 565 11.52 Thj Trn Lam Son, Tho Xun
Tinh Ph Tho THPT Phuong X 487 11.52 X Phuong X, H. Cm Kh
TP Hi Phng THPT Hng Bng 796 11.52 P.S Du, Q.Hng Bng HP
Tinh Bnh jnh THPT Quang Trung 991 11.50 TT Ph Phong, H. Ty Son
Tinh Qung Nam THPT Qu Son 877 11.49 H. Qu Son, Qung Nam
Tinh Bc Giang THPT B Ha 549 11.48 X B Ha, H. Yn Th
Tinh Thanh Ha THPT Qung Xuong 3 1148 11.47 X Qung Minh, Qung Xuong
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ni THPT Phc Tho 604 11.47 Huyn Phc Tho
Tinh H Tnh THPT Huong Kh 942 11.47 Thj trn Huong Kh -H.Huong Kh
Tinh Nam jnh THPT Trn Quc Tun 777 11.46 X Hi H H. Hi Hu
Tinh Nam jnh THPT V Vn Hiu 159 11.46 X Hi Anh, Hi Hu
Tinh Ngh An THPT Din Chu 5 707 11.45 Din Tho, Din Chu
Tinh Ngh An THPT Din Chu 4 874 11.45 Din M, Din chu
Tinh KonTum THPT Nguyn Du 143 11.45 H. k H
Tinh H Nam THPT Bc L 538 11.45 X Bc L, L Nhn
Tinh Ngh An THPT ng Thc Ha 640 11.44 V Lit, Thanh Chuong
TP H Ni THPT Kim Anh 647 11.44 X Thanh Xun, H Sc Son
Tinh Ngh An THPT Thanh Chuong 3 889 11.44 Phong Thjnh, Thanh Chuong
Tinh Thanh Ha THPT Nng Cng 2 582 11.43 X Trung Thnh, Nng Cng
Tinh Bnh jnh THPT Ho n 516 11.43 TT Tng Bat H, H. Hoi n
TP H Ch Minh THPT Marie-Curie 1558 11.43 159 Nam Ky Khi Ngha, Q3
Tinh Tin Giang THPT Vnh Kim 848 11.43 X Vnh Kim H. Chu Thnh
Tinh H Nam THPT Kim Bng A 478 11.43 Thj trn Qu, Kim Bng
Tinh Ph Yn THPT Ng Gia Tu 876 11.42 Phng Ph Lm , TP.Tuy Ha, PY
TP H Ch Minh THPT G Vp 899 11.42 90A Nguyn Thi Son Q G Vp
Tinh BRja-VT THPTBC Long Hi 674 11.41 TT Long Hi, H. Long in
Tinh Ph Tho THPT Phong Chu 580 11.41 Thj trn Hng Son, H. Lm Thao
Tinh Qung Ngi THPT S 2 M c 1030 11.41 X c Nhun, H. M c
Tinh Bnh jnh THPT S 1 Tuy phuc 1250 11.41 TT Tuy Phuc,H.Tuy Phuc
TP H Ni THPT Hoi c B 855 11.40 Huyn Hoi c
Tinh Tha thin-Hu THPT ng Huy Tr 1224 11.40 X Huong Ch, H. Huong Tr
Tinh Bnh jnh THPT Hng Vuong 925 11.39 P.Trn Quang Diu, QuyNhon
Tinh H Nam THPT Thanh Lim B 602 11.39 Thanh Nguyn, Thanh Lim
Tinh Thi Nguyn THPT ai T 1029 11.39 Thj Trn ai T, H. ai T
TP H Ni THPT T Hiu- Thung Tn 606 11.38 Huyn Thung Tn
Tinh Khnh Ha THPT Phan Bi Chu 1150 11.38 Khm , P. Cam Lc , Thj x Cam Ranh, KH
Tinh H Tnh THPT Nghn 1035 11.38 Thj trn Can Lc -H. Can Lc
Tinh Long An THPT Th Tha 601 11.38 TT Th Tha, Th Tha
Tinh Ph Tho THPT Thanh Ba 492 11.38 X Ninh Dn, H. Thanh Ba
Tinh Bnh Duong THPT Trjnh Hoi c 622 11.36 TT An Thanh Thun An Bnh Duong
TP H Ch Minh THPT TT ng Du 552 11.36 1908 Lac Long qun P.10 Qun Tn Bnh
Tinh Ngh An THPT DTNT Tinh 384 11.36 98 -Mai Hc , TP Vinh
Tinh An Giang THPT Trn Vn Thnh 581 11.34 Thj trn Ci Du, H. Chu Ph
Tinh Qung Ninh THPT Minh H 522 11.34 X Cm La, Yn Hung
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Vn C 663 11.34 H. Qu Son, Qung Nam
Tinh Ph Tho THPT Trung Ngha 356 11.33 X Trung Ngha, H. Thanh Thu
Tinh Bn Tre THPT Trn Vn On 512 11.33 X Ph An Ha, H.Chu Thnh, tinh Bn Tre
Tinh Gia Lai THPT Pleiku 1100 11.33 Phung Hoa Lu, thnh ph Pleiku
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh H Tnh THPT Ky Anh 931 11.33 Thj trn Ky Anh -H. Ky Anh
Tinh c Lc THPT Cu M'Gar 1305 11.32 H. Cu M'Gar
Tinh k Nng THPT Trn Hung ao 640 11.32 TT k Mil, H. k Mil
Tinh Qung Ngi THPT Trn Ky Phong 953 11.32 X Bnh Nguyn, H. Bnh Son
TP H Ni THPT Chuong M A 1053 11.31 Huyn Chuong M
Tinh Qung Ninh THPT ng Triu 621 11.31 T.trn ng Triu, ng Triu
Tinh Khnh Ha THPT Nguyn ThiHoc 439 11.30 Phuc Tuy, X Din Phuc, H.Din Khnh, KH
Tinh Tin Giang THPT Pham Thnh Trung 795 11.30 X An Hu H. Ci B
Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 2 878 11.30 Quynh Vn, Quynh Luu
Tinh Tha thin-Hu THPT Huong Thy 729 11.30 Phung Thu Phuong, TX Huong Thu
Tinh Long An THPT c Ha 914 11.30 TT c Ha, c Ha
Tinh H Tnh THPT Cm Bnh 983 11.30 X Cm Bnh -H. Cm Xuyn
Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 3 838 11.29 Nghi Xun, Nghi Lc
Tinh Ngh An THPT Anh Son 1 1116 11.29 Thach Son, Anh Son
TP H Ni THPT ng Ho B 610 11.29 Huyn ng Ho
TP H Ch Minh THPT L Thung Kit 478 11.28 X Thi Tam Thn H Hc Mn
Tinh Ninh Bnh THPT Nho Quan A 414 11.28 X Quynh Luu H. Nho Quan
TP Hi Phng THPT Hng Thng 521 11.28 X Hng Thng, H. Tin Lng
Tinh Gia Lai THPT Quang Trung An Kh 855 11.28 Phung An Ph, thj x An Kh
Tinh Ngh An THPT ng Thai Mai 765 11.28 Thanh Giang, Thanh Chuong
Tinh Bn Tre THPT Hermann Gmeiner 91 11.27 Phung 6-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 3 540 11.27 X M H, H. Lang Giang
Tinh Qung Bnh THPT Ninh Chu -Qung Ninh 749 11.27 Qung Ninh, Qung Bnh
Tinh Bnh Duong THPT Phan Bi Chu 158 11.26 X Minh Ha - Du Ting- Bnh Duong
TP H Ch Minh THPT Trn Khai Nguyn 1248 11.25 225 Nguyn Tri Phuong Q5
Tinh Bnh jnh THPT S 2 Ph M 1160 11.25 TT Bnh Duong, H. ph M
Tinh Qung Trj THPT Triu Phong 783 11.25 X Triu Phuc-H. Triu Phong
TP Hi Phng THPT Trn Hung ao 586 11.24 X An Thi, H. An Lo
Tinh Thi Nguyn THPT Ph Bnh 1161 11.24 ThjTrn Huong Son, H. Ph Bnh
Tinh Ngh An THPT Tn Ky 916 11.23 Thj Trn Lat, Tn Ky
Tinh Bnh Duong THPT Du Ting 464 11.23 TT Du Ting - Du Ting- Bnh Duong
Tinh Qung Nam THPT ng Tuyn 931 11.21 H. ai Lc, Qung Nam
TP H Ch Minh THPT Nguyn Tri 1027 11.21 364 Nguyn Tt Thnh, Q4
TP H Ni THPT M c C 391 11.21 Huyn M c
TP H Ni THPT Ba V 374 11.20 Huyn Ba v
TP H Ni THPT ai Cung 341 11.20 Huyn ng Ho
Tinh Qung Ngi THPT Pham Vn ng 888 11.20 Thj trn M c, H. M c
Tinh BRja-VT THPT Ph M 573 11.20 TT Ph M, H. Tn Thnh
TP H Ch Minh THPT Trung Chinh 916 11.19 S 1, KP4, P.Tn Hung Thun, Q12
TP H Ni THPT Luu Hong 351 11.16 Huyn ng Ho
TP H Ch Minh THPT Nguyn Hu Tin 419 11.16 9A p 7 x ng Thanh, Hc mn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh ng Nai THPT Tn Ph 928 11.15 TT jnh Qun H.jnh Qun
TP H Ch Minh THPT Phanng Luu 913 11.14 27 Nguyn Vn u Q Bnh Thanh
Tinh Thi Nguyn THPT Luong Ph 717 11.14 X Luong Ph, H. Ph Bnh
Tinh Qung Bnh THPT s 2 Qung Trach 832 11.13 Qung Trach, Qung Bnh
Tinh Thanh Ha THPT Tnh Gia 3 995 11.13 X Hi Yn, Tnh Gia
Tinh Thi Nguyn THPT Sng Cng 758 11.13 Thj x Sng Cng
Tinh Thi Bnh THPT Bnh Thanh 545 11.11 X Bnh Thanh - Kin Xuong - Thi Bnh
Tinh H Tnh THPT Nguyn Hu 687 11.11 X Ky Phong -H. Ky Anh
Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 5 525 11.11 Nghi Lm, Nghi lc
Tinh Ngh An THPT Luong 4 440 11.11 Hin Son, Luong
Tinh Ngh An THPT Yn Thnh 3 569 11.10 Quang Thnh, Yn Thnh
Tinh Hu Giang THPT Tn Long 282 11.10 X Tn Long, H. Phng Hip
Tinh Thanh Ha THPT Thach Thnh 3 436 11.10 X Thnh Vn, Thach Thnh
Tinh Bnh jnh THPT Nguyn Hng ao 502 11.10 X Ct Hanh, H. Ph ct
Tinh Ngh An THPT Nguyn S Sch 742 11.10 Thanh Duong, Thanh Chuong
Tinh C Mau THPT U Minh 185 11.09 TT U Minh-U Minh
Tinh Yn Bi THPT Dn tc ni tr 91 11.09 P.ng Tm -TP Yn Bi
Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 4 744 11.09 Quynh Chu, Quynh Luu
Tinh Bnh Thun THPT L Thung Kit 1804 11.09 Tn An-Thj x La Gi
Tinh Tin Giang THPT Bnh ng 224 11.08 X Bnh ng TX G Cng
Tinh Bnh Duong THPT Thung Tn 158 11.08 X Thung Tn Tn Uyn Bnh Duong
Tinh Ngh An THPT Quy Hop 1 658 11.08 Thj Trn Quy Hop
Tinh ng Nai THPT Thng Nht B 1047 11.08 X Quang Trung, H.Thng Nht
TP H Ch Minh THPT Quang Trung 460 11.08 X Phuc Thanh H C Chi
TP H Ni THPT Tn Dn 223 11.07 Huyn Ph Xuyn
TP H Ch Minh THPT Vit u 161 11.07 107B/4 L Vn Tho, P9, Qun G vp
Tinh Bc Giang THPT Phuong Son 774 11.07 X Phuong Son, H. Luc Nam
Tinh Ph Yn PT cp 2-3 Phan Chu Trinh 367 11.07 X Xun Bnh, Thj x Sng Cu, Ph Yn
Tinh An Giang THPT Bnh M 375 11.06 X Bnh M, H. Chu Ph
TP H Ni THPT Nguyn Tri- Ba nh 658 11.06 S 50 ph Nam Cao
Tinh ng Thp THPT Thp Mui 629 11.05 Thj trn M An, H.Thp Mui
Tinh Lm ng THPT Lc Thnh -Bo Lm 392 11.05 X Lc Thnh -Bo Lm
Tinh Bac Liu THPT Gi Rai 712 11.03 TT Gi Rai Gi Rai
Tinh Thi Nguyn THPT L Hng Phong 1148 11.03 Thj Trn Ba Hng, H. Ph Yn
Tinh Ph Yn THPT L Trung Kin 746 11.03 X Ha Vinh, H.ng Ha, Ph Yn
Tinh Khnh Ha THPT Hong Vn Thu 653 11.03 S 14, ng Tt, Vnh Phuc, Nha Trang, KH
Tinh Ty Ninh THPT Quang Trung 537 11.03 Thj trn G Du Ty Ninh
Tinh Thanh Ha THPT Hu Lc 4 819 11.02 X Hung Lc, Hu Lc
Tinh An Giang THPT Th Khoa Nghi 843 11.02 P. Chu ph A, Thj x Chu c
TP H Ni THPT Xun Mai 1197 11.02 Huyn Chuong M
TP Nng THPT Thi Phin 1495 11.02 Thanh Kh ng, Thanh Kh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Hi Duong THPT H ng 300 11.02 X Thanh Cung, H. Thanh H
Tinh Lm ng THPT Tn H -Lm H 451 11.02 X Tn Vn -Lm H
Tinh Long An THPT Cn uc 834 11.01 TT Cn uc, Cn uc
TP H Ni THPT Thanh Oai A 608 11.01 Huyn Thanh Oai
Tinh Tha thin-Hu THPT An Luong ng 842 11.01 X Lc An, H. Ph Lc
TP H Ni THPT Hong Vn Thu 751 11.00 Phung Lnh Nam, Hong Mai
Tinh ng Thp THPT Lp V 1 712 11.00 Thj trn Lp V, H.Lp V
TP H Ch Minh THPT Cn Thanh 259 10.99 Duyn Hi, TT Cn Thanh H Cn Gi
Tinh An Giang THPT Nguyn Hu Cnh 629 10.99 Thj trn Cho Mi, H. Cho Mi
Tinh Bn Tre THPT Cho Lch A 565 10.99 TT Cho Lch, H.Cho Lch , tinh Bn Tre
TP H Ch Minh THPT Trn Quang Khi 1043 10.99 343D Lac Long Qun,P5, Qun 11
Tinh Qung Ngi THPT S 1 Ngha Hnh 1063 10.99 Thj trn Cho Cha, H. Ngha Hnh
Tinh Tin Giang THPT Luu Tn Pht 532 10.99 X Tam Bnh H. Cai Ly
TP H Ni THPT L Thung Kit 602 10.99 P Thuong Thanh, Long Bin
Tinh ng Nai THPT on Kt 845 10.98 Thj Trn Tn Ph H.Tn Ph
Tinh Ph Yn THPT Trn Ph 409 10.98 Th trn Ch Thnh, H.Tuy An, Ph Yn
Tinh BRja-VT THPT Ha Bnh 541 10.98 X ha Bnh, H Xuyn mc
Tinh Bnh Duong THPT Thi Ho 193 10.98 TT Thi Ho - Tn Uyn Bnh Duong
Tinh Lm ng THPT Lm H 714 10.98 TT inh Vn -Lm H
Tinh An Giang THPT Chu Vn An 610 10.97 Thj trn Ph M, H. Ph Tn
Tinh KonTum THPT Nguyn Tri 307 10.97 H. Ngoc Hi Tinh KonTum
Tinh Bnh jnh THPT S 1 Ph M 1531 10.97 TT Ph M, H. ph M
Tinh Tha thin-Hu THPT Vinh Lc 622 10.96 X Vinh Hung, H. Ph Lc
Tinh Lm ng THPT L Hng Phong 807 10.96 X Ho Ninh -Di Linh
TP H Ni THPT Ty H 574 10.96 Ng 143 An Duong Vuong,T.h
Tinh Long An THPT Cn Giuc 960 10.96 TT Cn Giuc, Cn Giuc
Tinh Lm ng THPT ng a 343 10.95 P7 - Lat
Tinh Thanh Ha THPT Hong L Kha 779 10.95 Thj Trn H Trung
TP H Ni THPT Bt Bat 225 10.94 Huyn Ba v
Tinh An Giang THPT Long Xuyn 922 10.94 Phung M Long,Long Xuyn
Tinh Long An THPT L Qu n 806 10.94 Phung 4, TP Tn An
TP H Ch Minh THPT B im 653 10.93 Nguyn Thj Sc p Bc Ln, x B in, H Hc Mn
Tinh H Tnh THPT Phc Trach 256 10.93 X Phc Trach -H. Huong Kh
Tinh Thi Bnh THPT L Bn 882 10.93 X Hip Ho - V Thu - Thi Bnh
TP H Ch Minh THPT C Chi 800 10.92 Khu Ph 1 Thj trn H C Chi
TP H Ni THPT BC Liu Giai 193 10.92 50-52 Liu Giai
Tinh Qung Ngi THPT Trn Quang Diu 877 10.91 X c Ln, H. M c
Tinh Thanh Ha THPT Nng Cng 4 658 10.91 X Trung Son, N. Cng
TP H Ni THPT DL Hecman Gmeine 96 10.91 S 1 Don K Thin-Cu giy
Tinh Qung Ninh THPT ng Thnh 329 10.91 X Minh Thnh, Yn Hung
TP H Ni THPT Minh Khai 662 10.90 Huyn Quc Oai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh H Nam THPT Duy Tin C 465 10.90 X Tin Hip, Duy Tin
Tinh Qung Ninh THPT Hong Hoa Thm 457 10.90 X Hong Qu, ng Triu
Tinh Ph Yn THPT L Loi 545 10.90 Th Trn La Hai , H.ng Xun, PY
TP Nng THPT ng ch Khim 790 10.90 Ho Phong, Ho Vang
Tinh Bc Giang THPT Hip Ho 3 571 10.89 X Hng son, H. Hip ho
Tinh H Tnh THPT L Qung Ch 422 10.89 X Ky Long, H. Ky Anh, Tinh H Tnh
TP Hi Phng THPT Mac nh Chi 912 10.89 P. Anh Dng, Q. Duong Kinh
TP H Ni THPT Xun Giang 375 10.89 X Xun Giang, Sc Son
TP H Ch Minh THPT Ng Quyn 922 10.89 1360 Huynh Tn Pht, Q7
Tinh Tha thin-Hu THPT Ho Chu 498 10.88 X Qung An , H. Qung in
Tinh Hi Duong THPT Mac nh Chi 374 10.88 X Thanh Quang, H. Nam Sch
Tinh Bc Giang THPT Tn Yn 2 853 10.88 X Lam Ct, H. Tn Yn
TP H Ch Minh THPT Nguyn Vn C 565 10.87 p 6, x Xun Thi Thuong, H Hc Mn
Tinh Long An THPT Nguyn Hu Tho 1585 10.87 TT Bn Lc, Bn Lc
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Qun Nho 614 10.87 X Thiu Quang, Thiu Ho
Tinh Ngh An THPT Nam n 2 591 10.87 Nam Trung, Nam dn
Tinh C Mau THPT Thi Bnh 326 10.86 TT Thi Bnh-Thi Bnh
Tinh Thanh Ha THPT Nhu Thanh 667 10.86 Thj trn Bn Sung, Nhu Thanh
Tinh Tha thin-Hu THPT Gia Hi 1089 10.85 Phung Ph Hip, TP Hu
Tinh Vnh Phc THPT Tam o 2 260 10.85 X B L H Tam o
TP H Ni THPT Vit Ba 747 10.85 Phung Hong Lit, Hong Mai
Tinh Ty Ninh THPT L Thung Kit 818 10.84 Thj trn Ho Thnh Ty Ninh
Tinh Bnh jnh THPT S 3 Ph Ct 869 10.83 X Ct Hung, H. Ph Ct
Tinh Bn Tre THPT Cheguevara 934 10.83 TT M Cy, H. M Cy nam, tinh Bn Tre
TP H Ni THPT Hng Thi 486 10.83 Huyn an Phuong
Tinh Cao Bng THPT DTNT Cao Bng 237 10.83 Thj x Cao Bng
Tinh Thanh Ha THPT Qung Xuong 4 647 10.83 X Qung Loi, Qung Xuong
Tinh Qung Ninh
Tiu hoc-THCS-THPT Vn
Lang
300 10.83 Hng Gai, TP. Ha Long
Tinh Qung Bnh THPT s 1 Qung Trach 1121 10.82 Qung Trach, Qung Bnh
Tinh Bnh Duong THPT Phuc Vnh 709 10.82 TT Phuc Vnh Ph Gio - Bnh Duong
Tinh Qung Trj THPT Gio Linh 867 10.82 Thj trn Gio Linh-H. Gio Linh
Tinh Vnh Long THPT Trn ai Ngha 608 10.82 X Tung Lc, H. Tam Bnh
TP H Ch Minh THPT Bnh Chnh 561 10.82 D17/1D Huynh Vn Tr, X Bnh Chnh H. Bnh Chnh
Tinh Nam jnh THPT Trn Vn Lan 326 10.81 Nht, x M Trung, H. M Lc
Tinh Bc Ninh THPT Qu V 2 710 10.81 ng Du -Qu v
Tinh Qung Trj THPT L Th Hiu 177 10.81 X Cam Chnh-H. Cam L
Tinh H Tnh THPT Hm Nghi 540 10.81 X Phc ng -H. Huong Kh
Tinh in Bin THPT DT Ni Tr Tinh 175 10.81 Ph 4-Tn Thanh-Thnh ph B Ph
Tinh BRja-VT THPT Nguyn Binh Khim 306 10.81 Phung Phuc Hung, TX B Rja
TP Hi Phng THPT L Hng Phong 712 10.81 P. Ha L, Q.Hng Bng HP
Tinh Qung Trj THPT Ca Tng 479 10.81 X Vnh Quang -H.Vnh Linh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Ty Ninh THPT Bnh Thanh 280 10.81 Bnh Thanh Trng Bng Ty Ninh
Tinh Ph Yn
THCS&THPT Nguyn Vit
Xun
161 10.80 X An jnh, H. Tuy An, Ph Yn
Tinh H Tnh THPT Can Lc 624 10.80 X Trung Lc -H. Can Lc
Tinh An Giang THPT M Hip 230 10.80 X M Hip, H. Cho Mi
Tinh BRja-VT THPT Trn Vn Quan 512 10.80 TT Long in, H Long in
Tinh Vnh Phc THPT DTNT Tinh 132 10.80 Phung ng Tm TP Vnh Yn
Tinh Qung Nam THPT L Qu n 1035 10.79 ung Trn Vn Du, Tam Ky, Qung Nam
Tinh H Tnh THPT ng Lc 906 10.79 X ng Lc -H. Can Lc
Tinh BRja-VT THPT Hc Djch 479 10.79 X Hc djch, H. Tn Thnh
TP H Ni THPT DL Ng.Binh Khim 1041 10.78 S 6 Trn Quc Hon, Cu Giy
Tinh Bnh Duong THPT Lai Uyn 258 10.78 X Lai Uyn Bn Ct
Tinh Thi Bnh THPT M Linh 597 10.78 X M Linh - ng Hung - Thi Bnh
Tinh Thi Bnh THPT ng Tin Hi 694 10.78 X ng Xuyn - Tin Hi - Thi Bnh
TP H Ch Minh THPT a Phuc 377 10.77 D14/410 A X a Phuc H Bnh Chnh
Tinh Bc Ninh THPT Qu V 3 443 10.76 X Bng Lai -Qu V
Tinh ng Thp THPT Trn Quc Ton 508 10.76 Phung 11, TP Cao Lnh
Tinh Ninh Bnh THPT inh Tin Hong 610 10.76 Phung Bch o TP Ninh Bnh
Tinh Ha Bnh THPT Lac Thu A 224 10.76 Thj trn Chi N -H. Lac Thu
Tinh Ngh An THPT Nam yn Thnh 454 10.75 Bo Thnh, Yn Thnh
Tinh Bnh Duong THPT Nguyn Hu 221 10.75 X Tn Hip Ph Gio - Bnh Duong
Tinh An Giang THPT Tn Chu 728 10.75 Thj trn Tn Chu, H. Tn Chu
TP Hi Phng THPT Bach ng 655 10.74 X Luu Kim, H. Thy Nguyn
Tinh Ha Bnh THPT Cng Nghip 449 10.74 Phung ng Tin -Thnh ph HB
TP H Ni
THPT Trn Hung ao- Thanh
Xun
717 10.74 Ng 477, Nguyn Tri, T.Xun
Tinh Thanh Ha THPT Tho Xun 4 367 10.74 X Tho Lp, Tho Xun
Tinh Bnh Phuc THPT Lc Thi 374 10.74 Thj trn Lc Ninh Lc Ninh, Bnh Phuc
Tinh Long An THCS & THPT Long Thuong 136 10.74 X Long Thuong, Cn Giuc
Tinh Bc Ninh THPT Thun Thnh 3 591 10.74 Thj trn H -Thun Thnh
Tinh Lm ng THPT Lac Nghip 322 10.73 TT Dran -on Duong
Tinh C Mau THPT m Doi 820 10.73 TT m Doi-m Doi
Tinh Lm ng THPT Thng Long -Lm H 544 10.72 TT Nam Ban -Lm H
Tinh c Lc THPT Krng Ana 1086 10.72 H. Krng Ana
Tinh Vnh Long THPT Luu Vn Lit 1268 10.72 Phung 1, Thnh ph Vnh Long
Tinh Qung Nam THPT Trn Vn Du 758 10.71 H. Ph Ninh, Qung Nam
Tinh Qung Trj THPT Cam L 541 10.71 Thj trn Cam L-H. Cam L
Tinh Tha thin-Hu THPT Tha Luu 456 10.70 X Lc Tin, H. Ph Lc
Tinh Bc Giang THPT Vit Yn 2 535 10.70 X Tu Lan, H. Vit Yn
Tinh H Tnh THPT L Hu Trc 424 10.69 X Son Ha -H. Huong Son
Tinh H Tnh THPT c Tho 580 10.69 X c Lang -H. c Tho
Tinh Ph Yn THPT Dn lp Duy Tn 258 10.69 Phng 9, TP Tuy Ha, Ph Yn
Tinh Lm ng THPT a Th 547 10.69 TT a Th
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Nam jnh THPT Qut Lm 414 10.68 Thj trn Qut Lm H. Giao Thu
TP H Ch Minh THPT Tn Thng Hi 384 10.68 p Bu Sim, x Thng Tn Hi, H.C chi
Tinh Bnh Duong
Trung Tu thuc Trung Tiu
hoc PETRUS -KY
98 10.68 Hip Thnh Th Du Mt - Bnh Duong
TP Hi Phng THPT Son 435 10.68 P. Ngoc Xuyn, Q. Son
Tinh An Giang THPT Huynh Thj Hung 323 10.67 X Hi An, H. Cho Mi
Tinh Ha Bnh THPT Kim Bi 273 10.67 X Kim Bnh -H. Kim Bi
Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn nh Chiu 648 10.67 X Phong An, H. Phong in
TP H Ni THPT BC Phan Huy Ch 704 10.67 43 ng 49 Huynh Thc Khng
Tinh Long An THPT Tn Tru 721 10.66 TT Tn Tru, Tn Tru
Tinh C Mau Ph thng HermannGmeiner 162 10.66 P6 TP.C Mau-C Mau
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Vn Linh 438 10.66 X Ho Hip Nam, H.ng Ho, tinh Ph Yn
Tinh Vnh Phc THPT Quang H 356 10.66 X Quang H H Bnh Xuyn
Tinh Thanh Ha THPT Thach Thnh 1 641 10.66 X Thnh Tho, Thach Thnh
Tinh Ha Bnh THPT Yn Thu A 299 10.66 Thj trn Hng Tram -H. Yn Thu
Tinh ng Nai THPT L Hng Phong 1074 10.66 Phung H Nai , TP.Bin Ha
Tinh Bnh Duong THPT Bn Ct 621 10.65 Thj trn M Phuc- Bn Ct Bnh Duong
TP H Ch Minh THPT LuongVnCan 1120 10.65 173 Chnh Hung, Q8
Tinh Hi Duong THPT Nguyn Binh Khim 584 10.65 P. Quang Trung, TP. Hi Duong
Tinh Qung Nam THPT Huynh Thc Khng 801 10.65 H. Tin Phuc, Qung Nam
Tinh An Giang THPT Bnh Thanh ng 121 10.64 X Bnh Thanh ng, Ph Tn
Tinh H Nam THPT L Thung Kit 352 10.64 X Thi Son - Kim Bng
Tinh Bc Giang THPT Son ng 419 10.64 X An Lp, H. Son ng
Tinh Vnh Long THPT V Vn Kit 749 10.64 TT Vng Lim, H. Vng Lim
Tinh Qung Ninh THPT Mng Duong 264 10.63 P. Mng Duong, Cm Ph
TP H Ni
THPT Nguyn Tri- Thung
Tn
418 10.63 Huyn Thung Tn
Tinh Bc Giang THPT Thi Thun 780 10.63 X Tho Xuong, Tp. Bc Giang
Tinh Qung Nam THPT Hong Diu 778 10.63 H. in Bn, Qung Nam
Tinh Ph Tho THPT Xun ng 241 10.62 X Xun ng, H. Ha Ho
Tinh Qung Nam THPT Chu Vn An 604 10.62 X ai ng, H. ai Lc, QN
Tinh Ngh An THPT Anh Son 3 570 10.62 inh Son, Anh Son
Tinh Lm ng THPT L Thj Pha -Bo Lc 333 10.62 TX Bo Lc
Tinh Thanh Ha THPT Nng Cng 3 505 10.62 X Cng Lim, Nng Cng
Tinh k Nng THPT Krng N 761 10.62 TT k Mm. H. Krng N
Tinh An Giang THPT Ha Bnh 364 10.62 X Ha Bnh, H. Cho Mi
Tinh Bc Ninh THPT L Nhn Tng 534 10.61 X Van An -Yn Phong -TP. Bc Ninh
Tinh Qung Nam THPT Luong Th Vinh 694 10.61 H. in Bn, Qung Nam
Tinh Long An THPT Rach Kin 608 10.61 X Long Ha, Cn uc
Tinh Bn Tre THPT Chu Thnh B 573 10.61 X Tin Thy, H. Chu Thnh, tinh Bn Tre
Tinh Lm ng Trung THPT Ct Tin 402 10.61 TT Ct Tin
Tinh Thanh Ha THPT ng Son 2 484 10.61 X ng Vn, ng Son
Tinh Bnh Duong THPT Bnh Ph 720 10.60 X Tn jnh Bn Ct
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh ng Thp THPT Thanh Bnh 1 551 10.60 Thj trn Thanh Bnh, H.Thanh Bnh
Tinh ng Nai THPT Phuc Thin 501 10.59 X Phuc Thin H.Nhon Trach
Tinh Long An THPT Hu Ngha 788 10.59 TT Hu Ngha, c Ha
Tinh An Giang THPT Chu Vn Lim 610 10.59 X M Lung, H. Cho Mi
Tinh ng Thp THPT Chu Thnh 2 446 10.58 Thj trn Ci Tu Ha, H.Chu Thnh
Tinh BRja-VT THPT Trn Nguyn Hn 509 10.58 Phung 9 Vng Tu
Tinh Qung Bnh THPT Qung Ninh 797 10.58 Qung Ninh, Qung Bnh
TP H Ch Minh THPT Ph Ha 296 10.57 p Ph Loi x Ph Ha ng H C chi
Tinh Ninh Bnh THPT Nho Quan C 264 10.57 X Gia Lm H. Nho Quan
Tinh ng Thp THPT Lai Vung 1 724 10.57 X Long Hu, H.Lai Vung
Tinh Thanh Ha THPT Hong Ho 3 861 10.57 X Honh Ngoc, Hong Ho
Tinh Bnh Phuc THPT Bnh Long 689 10.57 Ph.Hung Chin -TX Bnh Long -Bnh Phuc
Tinh BRja-VT THPT Ho Hi 431 10.57 X Ho Hi H. Xuyn Mc
Tinh Bnh Duong THPT Tn Bnh 286 10.57 X Tn Bnh Tn Uyn Bnh Duong
Tinh Tha thin-Hu THPT Vinh Xun 631 10.57 X Vinh Xun, H. Ph Vang
TP H Ch Minh THPT Ty Thanh 633 10.56 47/22A Ty Thanh, Qun Tn Ph
Tinh C Mau THPT H Thj K 826 10.56 P2-TP C Mau-C Mau
Tinh Bnh Duong THPT Tn Phuc Khnh 408 10.56 TT Tn Phuc Khnh - Tn Uyn BD
Tinh ng Thp THPT Chu Thnh 1 631 10.55 X Tn Nhun ng, H.Chu Thnh
Tinh Nam jnh THPT DL Giao Thu 413 10.54 X Honh Son H. Giao Thu
Tinh Thanh Ha THPT Cm Thu 1 838 10.54 Thj trn Cm Thu
Tinh Bnh Phuc THPT Phuc Bnh 759 10.54 P. Long Phuc, TX. Phuc Long, Bnh Phuc
Tinh Qung Bnh THPT s 1 B Trach 915 10.54 B Trach, Qung Bnh
Tinh Yn Bi THPT Chu Vn An 544 10.54 Thj Trn Mu A -Vn Yn
Tinh Lo Cai THPT s 1 Bo Thng 411 10.54 Thj trn Ph Lu -H Bo Thng
Tinh Vnh Long THPT Tn Luoc 430 10.53 X Tn Luoc, H. Bnh Tn
TP H Ch Minh THPT An Lac 947 10.53 319 Kinh Duong Vuong, PAn Lac, Bnh Tn
Tinh ng Nai THPT Thanh Bnh 805 10.53 X Ph Bnh H.Tn Ph
Tinh Ngh An THPT C 545 10.53 Ngha Hng, Ngha n
TP Nng THPT Trn Ph 1526 10.53 Bnh Hin, Hi Chu
Tinh C Mau THPT Nguyn Vn Nguyn 307 10.52 X Tr Phi-Thi Bnh
Tinh BRja-VT THPT Ng Quyn 621 10.52 X Bac, H. Chu c
Tinh An Giang THPT Nguyn Binh Khim 768 10.52 TT An Chu, H. Chu Thnh
Tinh Ty Ninh THPT Duong Minh Chu 303 10.52 Thj trn Duong Minh Chu Ty Ninh
Tinh Bnh Duong THPT Ty Nam 120 10.52 X Ph An Bn Ct
Tinh H Tnh THPT Nguyn Trung Thin 825 10.52 X Thach Kh -H. Thach H
Tinh Ninh Thun THPT Trung Chinh 519 10.51 Thj trn Tn Son, Ninh Son
Tinh Bnh Thun THPT c Tn 339 10.51 Tn Minh Hm Tn
Tinh Bn Tre THPT Truong Vnh K 454 10.51 X Vnh Thnh, H. Cho Lch, tinh Bn Tre
TP Hi Phng THPT L ch Mc 504 10.51 X Ky Son, H. Thy Nguyn
Tinh Ph Yn THPT Phan nh Phng 727 10.50 Phung Xun Ph , Thj x Sng Cu, Ph Yn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh c Lc THPT Pham Vn ng 155 10.50 H. Krng Ana
Tinh Thi Nguyn Ph thngVng Cao Vit Bc 830 10.50 X Quyt Thng, Tp Thi Nguyn
Tinh Bnh jnh THPT Nguyn Du 795 10.50 X Hoi Huong, H. Hoi Nhon
TP Cn Tho THPT Thanh An 1232 10.50 TT Thanh An, H.Vnh Thanh, TPCT
Tinh Ph Tho THPT M Vn 512 10.50 X T M, H. Tam Nng
Tinh Thanh Ha THPT Yn jnh 3 445 10.49 X Yn Tm, Yn jnh
Tinh Tha thin-Hu THPT Phong in 632 10.49 TT Phong in, H. Phong in
Tinh Bnh Duong THPT Huynh Vn Ngh 455 10.48 TT Uyn Hung- Tn Uyn Bnh Duong
TP H Ch Minh THPT Hong HoaThm 1133 10.48 6 Hong Hoa Thm Q Bnh Thanh
TP H Ch Minh THPT Nguyn Hu 956 10.48 Chn Phc Cm, Long Thanh M, Q9
Tinh Bnh jnh THPT L Tu Trong 1084 10.47 X Hoi Chu Bc, H. Hoi Nhon
Tinh Bc Ninh THPT Hm Long 271 10.47 X Nam Son -Thnh ph Bc Ninh
Tinh ng Nai THPT DL Bi Thj Xun 999 10.47 Phung Tn Tin TP.Bin Ha
Tinh Ph Tho THPT Hin a 322 10.47 X Hin a, H. Cm Kh
Tinh An Giang THPT Thanh M Ty 334 10.47 X Thanh M Ty, H. Chu Ph
TP H Ni THPT Hop Thanh 288 10.46 Huyn M c
Tinh ng Thp THPT Thng Linh 307 10.46 X Phuong Tr -H. Cao Lnh
Tinh Long An THPT Mc Ha 713 10.46 TT Mc Ha, Mc Ha
Tinh Tha thin-Hu THPT Ph Bi 885 10.46 Phung Thu Chu, TX Huong Thu
Tinh Ph Tho THPT Chn Mng 324 10.46 X Chn Mng, H. oan Hng
Tinh Qung Ninh THPT Ca ng 184 10.46 P.Ca ng, Cm Ph
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Hu 327 10.45 Thj trn Bn Cu Ty Ninh
Tinh Tr Vinh THPT Hiu T 107 10.45 X Hiu T , H. Tiu Cn , tinh Tr Vinh
TP H Ch Minh THPT Ging ng T 729 10.45 Nguyn Thj jnh P Bnh TrungTy, Q2
Tinh Tha thin-Hu THPT Huong Vinh 670 10.45 X Huong Vinh, H. Huong Tr
Tinh ng Thp THPT Lai Vung 2 492 10.45 X Tn Ha, H.Lai Vung
Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 4 721 10.45 Nghi X, Nghi Lc
Tinh Lm ng THPT Bo Lm 676 10.45 TT Lc Thng -Bo Lm
Tinh An Giang THPT Chu Ph 426 10.45 X M c, H. Chu ph
Tinh H Tnh THPT Nguyn Cng Tr 489 10.44 Thj trn Xun An -H. Nghi Xun
Tinh Bnh Phuc THPT Ph Ring 591 10.44 X Ph Ring, Bu Gia Mp, Bnh Phuc
Tinh Tr Vinh THPT Duong Quang ng 355 10.43 TT Cu Ngang , H.Cu Ngang , tinh Tr Vinh
Tinh Nam jnh THPT Nguyn Trung Thu 419 10.43 X Xun Vinh H. Xun Trung
Tinh c Lc THPT Trn Quc Ton 806 10.43 H. Ea Kar
Tinh Tha thin-Hu THPT Trn Vn K 539 10.43 X Phong Bnh, H. Phong in
Tinh Vnh Long THPT Ho Bnh 398 10.43 X Ho Bnh, H. Tr n
Tinh Ty Ninh THPT Tn Chu 389 10.42 Thj trn Tn Chu, Ty Ninh
Tinh ng Nai THPT Tam Phuc 701 10.42 X Tam Phuc TP Bin Ha
Tinh Bnh Thun THPT Tnh Linh 679 10.42 Lac Tnh-Tnh Linh
Tinh Thi Nguyn THPT Bc Son 360 10.42 Thj Trn Bc Son, H. Ph Yn
Tinh Vnh Long THPT Hiu Nhon 267 10.42 X Hiu Nhon, H. Vng Lim
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Hi Duong THPT Nguyn Du 399 10.41 P. Thanh Bnh, TP. Hi Duong
Tinh Thi Nguyn THPTThi Nguyn 592 10.41 P. Quang Trung, Tp Thi Nguyn
Tinh An Giang THPT Ba Chc 411 10.41 X Ba Chc, H. Tri Tn
Tinh Bn Tre THPT An Thi 661 10.41 X An Thi, H. M Cy Nam, tinh Bn Tre
Tinh Khnh Ha THPT H Huy Tp 496 10.41 X Vnh Thanh, Tp. Nha Trang, KH
Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Cn 549 10.41 Thj trn Tn Ho H G Cng ng
TP H Ch Minh THPT Thanh a 717 10.41 L G CX Thanh a Q Bnh Thanh
Tinh Qung Nam THPT L Hng Phong 724 10.40 H. Duy Xuyn, Qung Nam
Tinh Bc Giang THPT L Thung Kit 566 10.40 X Tin Son, H. Vit Yn
Tinh Lm ng THPT Xun Trung 251 10.40 X Xun trung - Lat
Tinh Ty Ninh THPT Trn Ph 416 10.40 Thj trn Tn Bin Ty Ninh
Tinh Bn Tre THPT Phan Vn Trj 866 10.40 X Bnh Ha, H. Ging Trm, tinh Bn Tre
Tinh Qung Trj THPT Vnh jnh 629 10.40 X Triu Ti-H. Triu Phong
Tinh Tha thin-Hu THPT Tam Giang 638 10.40 X in Hi, H. Phong in
Tinh Bnh Phuc THPT DTNT Tinh 105 10.40 QL14 -P Tn Ph -TX ng Xoi -Bnh Phuc
Tinh ng Thp THPT Hng Ngu 1 697 10.39 Ph. An Lc,TX. Hng Ngu
Tinh Vnh Long THPT Bnh Minh 1009 10.39 TT Ci Vn, H. Bnh Minh
Tinh Qung Ninh THPT Trn Ph 528 10.39 Phung Ka Long, TP Mng Ci
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Ch Thanh 537 10.39 Trung Ty , Ho Thnh, Ty Ninh
Tinh ng Nai THPT Nhon Trach 749 10.39 X Ph Thanh H.Nhon Trach
Tinh Nam jnh THPT Nguyn Du 609 10.39 X Nam Hoa H. Nam Truc
Tinh ng Nai THPT Du Giy 719 10.38 X Xun Thanh, H.Thng Nht
Tinh Ngh An THPT DL Her Man 323 10.38 30 -ung HERMAN , TP Vinh
TP H Ni THPT Cao B Qut- Quc Oai 455 10.38 Huyn Quc Oai
Tinh Lm ng THPT Lc An -Bo Lm 426 10.38 X Lc An -Bo Lm
Tinh Ha Bnh THPT Tn Lac 158 10.38 Thj trn Mung Khn -Huyn Tn Lac
Tinh Tin Giang THPT Th Khoa Hun 538 10.38 X M Tjnh An H Cho Gao
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Thi Bnh 812 10.38 H. Thng Bnh, Qung Nam
Tinh Qung Nam THPT Pham Ph Th 562 10.37 H. in Bn, Qung Nam
Tinh Ngh An THPT Luong 2 656 10.37 Lam Son. Luong
Tinh Lo Cai THPT s 1 Bo Yn 310 10.37 Thj trn Ph Rng -H Bo Yn
TP H Ch Minh THPT Tam Ph 824 10.36 31 Ph Chu phung Tam Ph Q T
Tinh Ph Tho THPT Thanh Son 462 10.36 Thj trn Thanh Son, H. Thanh son
Tinh Tha thin-Hu THPT Ph Lc 538 10.36 TT Ph Lc, H. Ph Lc
Tinh H Tnh THPT L Qu n 753 10.36 X Thach i -H. Thach H
Tinh Vnh Phc THPT Tam Duong 2 175 10.35 X Duy Phin H Tam Duong
TP H Ni THPT H ng 757 10.35 Phung Nguyn Tri H ng
TP H Ch Minh THPT L Minh Xun 608 10.35 G11/1, p 7 X L Minh Xun, Bnh Chnh
Tinh Bnh Phuc THPT Lc Ninh 722 10.35 Thj trn Lc Ninh -Bnh Phuc
TP H Ch Minh THPT Ng Thi Bnh 1010 10.34 913-915 L Thung Kit Q Tn Bnh
Tinh An Giang THPT An Ph 455 10.34 Thj trn An Ph, H. An Ph
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh An Giang THPT Nguyn Quang Diu 239 10.34 p Tn Ph B, x Tn An, Tn Chu
TP H Ch Minh THPT Phuc Long 582 10.34 Duong nh Hi, P Phuc Long, Q9
Tinh Bac Liu THPT in Hi 275 10.34 X in Hi, ng Hi
Tinh Bnh Phuc THPT Nguyn Hu Cnh 533 10.33 X Tn Khai, Hn Qun, Bnh Phuc
Tinh ng Nai THPT V Trung Ton 651 10.33 X Xun Ty, H Cm M
TP Cn Tho THPT H Huy Gip 598 10.33 TT C , H. C , TP CT
Tinh Lang Son THPT Hu Lng 677 10.33 Thj trn Hu Lng H Hu Lng
Tinh An Giang THPT Long Kin 340 10.32 X Long Kin, H. Cho Mi
Tinh Bc Can Trung PTDTNT tinh 164 10.32 P.Sng Cu TX Bc Kan
Tinh ng Nai THPT Trj An 878 10.32 Thj Trn Vnh An H.Vnh Cu
Tinh Thanh Ha THPT Cm B Thuc 588 10.32 Thj trn Thung Xun
Tinh Hu Giang THPT Cy Duong 330 10.32 TT Cy Duong H. Phung Hip
Tinh Tha thin-Hu THPT T Hu 301 10.32 X Qung Cng, H. Qung in
Tinh Bnh jnh THPT Ty Son 923 10.32 X Ty An, H. Ty Son
Tinh Bc Giang THPT Cm L 582 10.32 X Cm L, H. Luc Nam
Tinh BRja-VT THPT Trn Hung ao 389 10.31 X Hi Bi, H. Tn thnh
Tinh Qung Ninh THPT Hong Vn Thu 316 10.31 P. Vnh Danh, Ung B
Tinh ng Thp THPT Thin H Duong 253 10.31 Phung 6, TP Cao Lnh
Tinh Hi Duong THPT Kim Thnh 574 10.31 X Kim Anh, H. Kim Thnh
Tinh Nam jnh THPT Ng Quyn 646 10.31 ung Vu Bn TP N
Tinh BRja-VT THPT Trn Ph 619 10.30 X Kim Long, H. Chu c
Tinh An Giang THPT Vnh Bnh 292 10.29 X Vnh Bnh, H. Chu Thnh
Tinh Tin Giang THPT Dung im 332 10.29 X Dung im H. Chu Thnh
Tinh Yn Bi THPT Nguyn Luong Bng 148 10.29 X An Thjnh -Vn Yn
TP Cn Tho THPT Tht Nt 1036 10.29 Phung Thi Thun, Q.Tht Nt, TP CT
Tinh Ph Yn PT Cp 2-3 V Thj Su 317 10.29 X An Ninh Ty , H.Tuy An, Ph Yn
Tinh Bc Ninh THPT Yn Phong 2 541 10.29 X Yn Trung -H. Yn Phong
Tinh Ngh An THPT 1/5 673 10.29 Ngha Bnh, Ngha n
Tinh Bnh Phuc THPT L Qu n 317 10.29 B ng -Bnh Phuc
Tinh Ngh An THPT Quy Hop 2 653 10.28 Tam Hop, Quy Hop
Tinh ng Thp THPT Nha Mn 214 10.27 X Tn Nhun ng, H.Chu Thnh
Tinh Bac Liu THPT Bac Liu 837 10.27 Phung 1, thnh ph Bac Liu
Tinh Lm ng THPT amri -a Huoai 202 10.27 TT amri -a Huoai
Tinh Lm ng THPT BC Nguyn Du -Bo Lc 699 10.27 TX Bo Lc
Tinh k Nng THPT Pham Vn ng 634 10.27 TT kin c, H. k RLp
TP H Ch Minh THPT Long Thi 257 10.26 280 Nguyn Vn Tao, Long Thi H Nh B
Tinh Qung Ninh THPT.DTNT tinh 101 10.26 Phung Hng Hi, TP Ha Long
Tinh Yn Bi THPT Hong Vn Thu 535 10.26 Thj Trn Yn Th - Luc Yn
Tinh Bn Tre THPT Nguyn Thj Minh Khai 317 10.26 X Huong M, H. M Cy nam, tinh Bn Tre
Tinh Bnh Thun THPT Hm Thun Nam 635 10.25 Thj trnThun Nam-Hm Thun Nam
Tinh Bn Tre THPT on Thj im 412 10.25 X Tn Phong, H. Thanh Ph, tinh Bn Tre
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh ng Nai THCS-THPT Huynh Vn ngh 170 10.25 X Ph L H.Vnh Cu
Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 3 610 10.25 X Cnh Thuy, huyn Yn Dng
Tinh Qung Bnh THPT ng Hi 524 10.25 Thnh Ph ng Hi, Qung Bnh
TP H Ni THPT Nguyn Vn C 722 10.25 X a Tn, Huyn Gia Lm
Tinh Ngh An THPT ng Hiu 529 10.24 Ngha Thun, Ngha n
Tinh Bc Ninh THPT Ng Gia Tu 590 10.24 X Tam Son -TX.T Son
TP H Ni Hu Nghj T78 274 10.24 Huyn Phc Tho
Tinh Hi Duong THPT Hung ao 450 10.24 X Hung ao, H. T Ky
TP H Ni THPT Chc ng 499 10.23 Huyn Chuong M
Tinh Bnh Duong THPT Ty Son 142 10.23 X Tn Long Ph Gio - Bnh Duong
Tinh Qung Bnh
Trung THCS v THPT Ho
Tin
63 10.23 Minh Ho, Qung Bnh
Tinh Bnh jnh THPT S 3 An Nhon 930 10.23 X Nhon Tho, H. An Nhon
Tinh Bnh Phuc THPT ng Xoi 902 10.23 QL14-P Tn Bnh-ng Xoi -Bnh Phuc
Tinh H Tnh THPT V Quang 446 10.22 Thj trn V Quang -H. V Quang
Tinh Long An THPT Nguyn Thng 903 10.22 TT Tm Vu, Chu Thnh
Tinh Qung Trj THPT Trn Thj Tm 305 10.22 X Hi Qu -H. Hi Lng
Tinh Vnh Long THPT Hiu Phung 375 10.22 X Hiu Phung, H. Vng Lim
Tinh Qung Ninh THPT Ng Quyn 393 10.22 Phung Cao Thng,TP Ha Long
Tinh Bc Giang THPT Nh Nam 387 10.22 X Nh Nam, H. Tn Yn
Tinh Qung Bnh
Trung THCS v THPT
Duong Vn An
297 10.22 L Thu, Qung Bnh
Tinh c Lc THPT Ea H'leo 777 10.21 Huyn Ea H'leo
Tinh Bnh jnh THPT S 2 Ph Ct 1623 10.21 X Ct Minh, H. Ph Ct
Tinh Tr Vinh THPT Duyn Hi 388 10.21 TT Duyn Hi , H. Duyn Hi , tinh Tr Vinh
Tinh ng Thp THPT Lp V 2 660 10.21 X Tn M, H.Lp V
Tinh Bnh jnh THPT Ho Bnh 740 10.21 X Nhon Phong, H. An Nhon
Tinh Bc Giang THPT T Son 516 10.21 X Trung Son, H. Luc Nam
Tinh c Lc THPT Phan Bi Chu 843 10.21 H. Krng Nng
Tinh Thi Nguyn THPT ng H 1156 10.21 TT Cha Hang, H. ng H, TN
Tinh Bnh Duong THPT Nguyn Tri 447 10.21 TT Li Thiu Thun An Bnh Duong
TP Hi Phng THPT Hi An 635 10.20 P. Ct Bi, Q. Hi An
Tinh Vnh Long THPT Tr n 705 10.20 TT Tr n, H. Tr n
Tinh Lo Cai THPT s 2 T.p Lo Cai 504 10.20 Phung Bnh Minh - T.p Lo Cai
Tinh Qung Trj THPT Nam Hi Lng 537 10.20 X Hi Chnh-H. Hi Lng
Tinh An Giang THPT Nguyn Trung Truc 547 10.20 Thj trn Tri Tn, H. Tri Tn
Tinh ng Thp THPT Cao Lnh 2 518 10.20 X M Long, H.Cao Lnh
Tinh Vnh Phc THPT Vn Qun 157 10.20 X Vn Qun-H Lp Thach
Tinh Bn Tre THPT Ng Vn Cn 578 10.20 X Phuc M Trung, H.M Cy bc, Bn Tre
Tinh Qung Ninh THPT Qung H 365 10.20 T.trn Qung H, Hi H
Tinh Ph Yn THPT L Thnh Phuong 553 10.20 X An M , H. Tuy An, Ph Yn
Tinh Bn Tre THPT Tn K 385 10.19 X M Thanh, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
Tinh Bnh Thun THPT c Linh 1051 10.19 V Xu-c linh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh ng Thp THPT Cao Lnh 1 640 10.19 Thj trn M Tho, H.Cao Lnh
Tinh Qung Ninh THPT L Chn 448 10.19 X Thu An, ng Triu
Tinh Nam jnh THPT An Phc 362 10.19 X Hi Phuong H,. Hi Hu
Tinh Hu Giang THPT Tn Ph 268 10.18 X Tn Ph H. Long M
Tinh ng Thp THPT Phan Vn By 276 10.18 X Long Hu, H.Lai Vung
Tinh ng Nai THPT Bnh Son 521 10.18 X Bnh Son H.Long Thnh
Tinh Lo Cai THPT s 3 Bo Thng 165 10.18 Thj trn Phong Hi -H Bo Thng
Tinh Gia Lai THPT Trn Hung ao 488 10.18 Thj trn Kon Dong, H. Mang Yang
Tinh ng Thp THPT Ph in 295 10.17 X Ph in, H. Thp Mui
TP Cn Tho THPT Luu Hu Phuc 926 10.17 Phung Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
Tinh Vnh Long THPT Huu Thnh 296 10.17 X Huu Thnh, H. Tr n
Tinh Tin Giang THPT Phan Vit Thng 498 10.17 X Bnh Ph H Cai Ly
Tinh Bn Tre THPT Bnh ai A 598 10.17 TT Bnh ai, H. Bnh ai, tinh Bn Tre
TP Cn Tho THPT Trung An 445 10.17 X Trung An, H.C , TP CT
Tinh ng Thp THPT Lp V 3 316 10.17 X Long Hung B, H.Lp V
Tinh An Giang THPT Nguyn Khuyn 582 10.17 Thj trn Ph Ha, H. Thoai Son
TP H Ni THPT DL Phuong Nam 346 10.17 L18 khu d thj jnh Cng
Tinh Vnh Long THPT Mang Tht 563 10.17 TT Ci Nhum, H. Mang Tht
Tinh Tr Vinh THPT Pham Thi Bung 869 10.17 Phung 1, Thnh Ph Tr Vinh , tinh Tr Vinh
Tinh Ph Yn PT cp 2-3 Xun Phuc 259 10.17 X Xun Phuc , H. ng Xun, Ph Yn
Tinh Bn Tre THPT Huynh Tn Pht 356 10.16 X Chu Hung, H. Bnh ai, tinh Bn Tre
Tinh Bn Tre THPT L Qy n 425 10.16 X jnh Trung, H. Bnh ai, tinh Bn Tre
Tinh k Nng THPT k Mil 698 10.16 TT k Mil, H. k Mil
Tinh Long An THCS & THPT M Qu 100 10.16 X M Qu Ty, c Hu
Tinh Bnh jnh THPT Nguyn Diu 1397 10.16 X Phuc Son , H. Tuy Phuc
Tinh Bnh Phuc THPT Phuc Long 582 10.16 P. Long Thy, TX. Phuc Long, Bnh Phuc
Tinh Tha thin-Hu THPT Cao Thng 741 10.16 Phung Ph Nhun, TP Hu
Tinh Thi Nguyn THPT Ph Luong 823 10.15 Thj Trn u, H. Ph Luong
Tinh Bn Tre THPT L Hoi n 534 10.15 TT Thanh Ph, H. Thanh ph, tinh Bn Tre
Tinh Kin Giang THPT Tn Hip 967 10.15 TT Tn Hip -H. Tn Hip
Tinh Ph Tho THPT Luong Son 174 10.15 X Luong Son, H. Yn Lp
Tinh Nam jnh THPT DLNguyn Cng Tr 475 10.15 ung Vy Xuyn TP N
TP Hi Phng THPT Cng Hin 551 10.14 X Cng Hin, H. Vnh Bo
Tinh Qung Bnh
THPT Trn Hung ao -L
Thu
686 10.14 L Thu, Qung Bnh
Tinh Thanh Ha THPT Cm Thu 3 356 10.14 X Cm Thnh, Cm Thu
Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Vn C 374 10.14 X Ph Kh, TX. T Son
Tinh ng Thp THPT Thj x Sa c 776 10.14 Phung 1, TX Sa c
TP Cn Tho THPT Tr Nc 434 10.13 Phung Tr Nc, Q.Bnh Thu, TP CT
Tinh k Nng THPT Trung Chinh 234 10.13 X Nhn Co, H. k Rlp
Tinh Lm ng THPT Nguyn Thi Bnh 692 10.13 X Tn Hi -c Trong
Tinh ng Nai THPT DL Vn Hin 1716 10.13 Thj X Long Khnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Ph Tho THPT T 174 10.13 X T , H. Ph Ninh
Tinh ng Nai THPT iu Ci 782 10.13 X Tc Trung H.jnh Qun
TP H Ch Minh THPTDL Hng H 390 10.12 2 Truong Quc Dung P8, Q Ph Nhun
Tinh Ph Tho THPT Cm Kh 506 10.12 Thj trn Sng Thao, H. Cm Kh
Tinh Thanh Ha THPT Cm Thu 2 429 10.12 X Phc Do, Cm Thu
Tinh Gia Lai THPT L Thnh Tng 562 10.12 Thj x Ayun Pa, Gia Lai
Tinh Ha Bnh THPT Lac Long Qun 355 10.11 Phung Tn Thjnh -Thnh ph HB
Tinh Bnh Duong THPT Bnh An 127 10.10 X Bnh An D An - Bnh Duong
Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn Sinh Cung 562 10.10 X Ph a, H. Ph Vang
Tinh Tin Giang THPT Bnh Phuc Nht 345 10.10 X Bnh Phuc Nht, huyn cho Gao
Tinh C Mau THPT L Cng Nhn 157 10.10 TT Thi Bnh-Thi Bnh
Tinh BRja-VT THPT Trn Quang Khi 288 10.09 S 25 Trn Xun , thj trn Long in
Tinh Qung Bnh
THPT Hong Hoa Thm - L
Thu
600 10.09 L Thu, Qung Bnh
Tinh An Giang THPT M Thi 443 10.09 P. M Thi, LX
Tinh Qung Bnh THPT Phan Bi Chu-T. Ho 427 10.09 Tuyn Ho, Qung Bnh
TP H Ni THPT Minh Ph 201 10.09 X Minh Ph, Sc Son
Tinh An Giang THPT M Hi ng 280 10.09 X M Hi ng, H. Cho Mi
Tinh Ha Bnh THPT Lac Son 260 10.09 Thj trn Vu Bn -H. Lac Son
Tinh Gia Lai THPT Hong Hoa Thm 824 10.08 Phung Yn Th, thnh ph Pleiku
TP H Ch Minh THPTDL Nhn Vn 354 10.07 17 Ky Son, P. Son ky, Q Tn Ph
Tinh Vnh Long THPT Long Ph 296 10.07 X Long Ph, H. Tam Bnh
Tinh Bnh Phuc THPT Nguyn Du 462 10.07 Phung Tn Ph -TX ng Xoi -Bnh Phuc
Tinh Ph Tho THPT Qu Lm 224 10.07 X Qu Lm, H. oan Hng
Tinh ng Nai THPT Tu thuc L Qu n 381 10.07 Phung Tn Mai TP.Bin Ha
Tinh Tha thin-Hu THPT H Trung 248 10.06 XVinh H, H. Ph Vang
Tinh Lai Chu THPT Tn uyn 119 10.06 TT Tn Uyn - Tn Uyn Lai Chu
TP H Ni THPT BC Trn Quc Tun 133 10.06 X M nh-T lim
Tinh Ngh An THPT Ty Hiu Ngha n 644 10.06 Ty Hiu, Ngha dn
Tinh Bc Giang THPT Luc ngan 3 638 10.06 X phuong Son, H. Luc Ngan
Tinh Lm ng THPT Lc Thanh 718 10.06 X Lc Thanh -Bo Lc
Tinh Long An THPT Vnh Hung 517 10.06 TT Vnh Hung, Vnh Hung
Tinh ng Thp THCS-THPT Nguyn Vn Khi 168 10.06 X Bnh Hng Trung, H. Cao Lnh
Tinh ng Thp THPT Trung Xun 230 10.06 X Trung Xun, H.Thp Mui
Tinh Ty Ninh THPT Hong Vn Thu 509 10.06 Thj trn Chu Thnh Ty Ninh
Tinh Ngh An THPT Quy Chu 506 10.06 Thj Trn Quy Chu
TP Cn Tho THPT Bi Hu Ngha 1335 10.05 Phung An Thi, Q.Bnh Thu, TP CT
Tinh k Nng THPT L Qu n 79 10.05 H. Tuy c
TP H Ch Minh THPT Vnh Lc 385 10.04 87, dg s 3, KDC Vnh Lc qun Bnh Tn
Tinh k Nng THPT Phan Bi Chu 624 10.04 X Nam Dong, H. Cu Jt
TP H Ch Minh THPTDL Thanh Bnh 946 10.04 192/12 Nguyn Thi Bnh, Q Tn Bnh
Tinh Long An THCS & THPT Thun M 266 10.04 X Thun M, Chu Thnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Tr Vinh
THPT Dn Tc Ni Tr THPT
tinh Tr Vinh
228 10.04 Phung 1,Thnh Ph Tr Vinh , tinh Tr Vinh
Tinh Qung Ninh THPT Trn Quc Tun 172 10.03 X Minh Thnh, H. Yn Hung
TP Cn Tho THPT Thi Long 414 10.03 Phung Thi Long Q. Mn, TP CT
Tinh Bnh Phuc THPT ng Ph 502 10.03 Thj trn Tn Ph, Bnh Phuc
Tinh Thanh Ha THPT Thach Thnh 4 238 10.03 X Thach Qung, Thach Thnh
Tinh Hu Giang THPT Ng Su 362 10.03 TT Ng Su H. Chu Thnh
Tinh Yn Bi THPT Mai Son 110 10.02 X Mai Son - Luc Yn
Tinh BRja-VT THPT Nguyn Tri 468 10.02 TT Ngi Giao, H. Chu c
Tinh Qung Ninh THPT Hi o 411 10.01 X Ha Long, Vn n
Tinh c Lc THPT L HngPhong 897 10.01 H. Krng Pk
Tinh Tin Giang THPT Tn Phuc 262 10.01 Thj trn M Phuc H Tn Phuc
Tinh BRja-VT THPT Nguyn Vn C 405 10.01 X Xun Son, H. Chu c
Tinh Bnh jnh THPT S 2 Tuy phuc 1233 10.01 X Phuc Quang,H. Tuy Phuc
Tinh c Lc THPT Nguyn Hu 872 10.01 H. Krng Nng, tinh kLk
Tinh Hi Duong THPT Gia Lc 645 10.01 TT Gia Lc, H. Gia Lc
Tinh An Giang THPT Vnh Lc 150 10.01 p 1 x Vnh Lc, An Ph
Tinh Hu Giang THPT Ph Hu 213 10.01 X Ph Hu H. Chu Thnh
Tinh Lo Cai THPT DTNT tinh 175 10.01 Phung Kim Tn -Tp Lo Cai
Tinh Thanh Ha THPT Ngoc Lc 499 10.01 Thj trn Ngoc Lc
Tinh Gia Lai THPT Trung Chinh 427 10.01 Thj trn Chu S, Gia Lai
Tinh Long An THCS & THPT Long Cang 221 10.00 X Long Cang, Cn uc
Tinh Vnh Long THPT Pham Hng 622 10.00 TT Long H, H. Long H
Tinh Bnh Thun THPT Nguyn Vn Tri 735 10.00 X Bc Rung Tnh Linh
Tinh c Lc THPT DTNT No Trang Long 352 10.00 TP. Bun Ma Thut
Tinh Ha Bnh THPT Luong Son 334 10.00 Thj trn Luong Son -H. Luong Son
Tinh Hi Duong THPT Thanh Bnh 635 10.00 TT Thanh H, H. Thanh H
Tinh Nam jnh THPT Trn Nhn Tng 388 9.99 X Ngha Phong H. Ngha Hung
Tinh Nam jnh THPT DL Hi Hu 447 9.99 Thj trn Yn jnh H. Hi Hu
TP H Ni THPT Thuong Ct 509 9.99 X Thuong Ct, T Lim
Tinh Ninh Bnh THPT Ng Th Nhm 251 9.99 Phung ng Son TX Tam ip
Tinh Ngh An THPT DTNT Tn Ky 932 9.98 Ngha Thi, Tn Ky
Tinh Long An THCS & THPT M Lac 383 9.98 X M Lac, Th Tha
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Tri 731 9.98 Thj x An Kh, Gia Lai
TP Nng THPT Ng Hnh Son 637 9.97 Ha Hi, Ng Hnh Son
Tinh Tin Giang THPT Ph Thanh 182 9.97 X Ph Thanh, H Tn Ph ng
Tinh Bnh Thun THPT Quang Trung 634 9.97 X M Pu c Linh
Tinh Tr Vinh THPT Long Hip 104 9.97 X Long Hip , H. Tr C , tinh Tr Vinh
Tinh Qung Ngi THPT Ba Gia 1113 9.96 X Tjnh Bc, H. Son Tjnh
Tinh c Lc THPT Krng Bng 1095 9.96 H. Krng Bng
Tinh ng Nai THPT inh Tin Hong 269 9.96 P.Tn Hip, TP.Bin Ha
Tinh Gia Lai THPT Y n 119 9.96 Thj trn k Po, H. k Po, Gia Lai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bnh Duong THPT Thanh Tuyn 192 9.96 X Thanh Tuyn- Du Ting- Bnh Duong
Tinh An Giang THPT Tjnh Bin 308 9.96 Thj trn Nh Bng, H. Tjnh Bin
Tinh An Giang THPT Ho Lac 182 9.96 X Ha Lac, H. Ph Tn
Tinh Bnh Phuc Trung Cp 2,3 Lc Hip 192 9.95 X Lc Hip Lc Ninh Bnh Phuc
TP H Ch Minh THPT L Thnh Tn 781 9.95 ung 17 P.Tn King, Q7
Tinh Gia Lai THPT Trn Quc Tun 641 9.95 Thj trn Ph Thin, H. Ph Thin
Tinh Tr Vinh THPT Cu Quan 163 9.94 TT Cu Quan , H. Tiu Cn , tinh Tr Vinh
Tinh Ph Tho THPT Yn Lp 334 9.94 Thj trn Yn lp, H. Yn lp
TP Nng THPT Phan Thnh Ti 686 9.94 Ho Chu, Ho Vang
Tinh c Lc THPT Vit c 853 9.94 H. Cu Kuin, tinh k lk
TP Hi Phng THPT T Hiu 550 9.94 X Vnh An, H. Vnh Bo
Tinh Kin Giang THPT An Thi 358 9.94 TT An Thi -H.Ph Quc
Tinh Gia Lai THPT Luong Th Vinh 836 9.94 Thj Trn KBang, H. KBang
Tinh ng Nai THPT Xun M 358 9.94 X Xun M H.Cm M
Tinh ng Thp THPT Thanh Bnh 2 358 9.94 X Tn Bnh, H.Thanh Bnh
Tinh An Giang THPT Bnh Khnh 755 9.94 P. Bnh Khnh, LX
Tinh Ha Bnh THPT Cao Phong 151 9.94 Thj trn Cao Phong -H. Cao Phong
Tinh Long An THPT Tn Thanh 453 9.94 TT Tn Thanh, Tn Thanh
TP Cn Tho THPT Phan Vn Trj 818 9.94 X Nhon i, H. Phong in, TP CT
Tinh c Lc THPT Quang Trung 628 9.93 H. Krng Pk
Tinh Ha Bnh THPT Nam Luong Son 102 9.93 X Thnh Lp -H. Luong Son
TP H Ni THPT Quang Trung- H ng 604 9.92 P. Quang Trung, H ng
Tinh k Nng THPT Phan Chu Trinh 710 9.92 TT EaTLinh, H. Cu Jt
Tinh An Giang THPT Nguyn Ch Thanh 208 9.92 Thj trn Cho Vm, H. Ph Tn
TP H Ni
THPT Hai B Trung- Thach
Tht
493 9.92 Huyn Thach Tht
Tinh Ph Tho THPT Yn Kh 120 9.92 X Yn Kh, H. Thanh Ba
Tinh Khnh Ha THPT Nguyn Ch Thanh 832 9.92 Thn ai Ct , x Ninh Phung, Ninh Ho, KH
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Tri 724 9.91 P. in Bin, TP Thanh Ho
Tinh Bac Liu THPT Phuc Long 619 9.91 TT Phuc long -Phuc Long
Tinh Bac Liu THPT Ninh Qui 258 9.90 X Ninh Qui, H. Hng Dn
Tinh Bnh jnh THPT V Lai 424 9.90 X Ty Giang, H. Ty Son
Tinh Qung Ninh THPT V Vn Hiu 255 9.90 Phung H Tu, TP Ha Long
TP Cn Tho THPT Vnh Thanh 214 9.90 X Thanh An, H.Vnh Thanh, TP CT
Tinh k Nng THPT Nguyn Tt Thnh 344 9.90 X ao Ngha, H. k RLp
Tinh An Giang THPT Vong Th 366 9.89 Thj trn c Eo, H. Thoai Son
Tinh C Mau THPT Tc Vn 455 9.89 X Tc Vn-TP.C Mau
Tinh ng Thp THPT Kin Vn 225 9.89 X M Hi, H.Cao Lnh
Tinh Bnh Thun THPT Tuy Phong 914 9.88 Lin Huong-Tuy Phong
Tinh Kin Giang THPT Ho Hung 236 9.88 X Ho Hung-H. Ging Ring
Tinh Qung Bnh THPT L Truc-Tuyn Ho 599 9.87 Tuyn Ho, Qung Bnh
Tinh c Lc THPT Y Jut 1152 9.87 H. Cu Kuin
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh ng Nai THPT Long Phuc 662 9.87 X Long Phuc H.Long Thnh
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Vn Tri 345 9.87 Bu n G Du Ty Ninh
Tinh An Giang THPT Chu Phong 202 9.87 X Chu Phong, H. Tn Chu
Tinh Hu Giang THPT Luong Tm 141 9.87 X Luong Tm H. Long M
Tinh Kin Giang THPT Nguyn Trung Truc 1162 9.87 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Vnh Long THPT Vnh Xun 489 9.87 X Vnh Xun, H. Tr n
TP H Ch Minh THPT Quc Tr 117 9.86 333 Nguyn vn Lung Qun 6
Tinh Bn Tre THPT Nguyn Ngoc Thng 299 9.86 X Phuc Long, H. Ging Trm, tinh Bn Tre
Tinh Bnh Thun THPT Ng Quyn 328 9.86 H. o Ph Qu
Tinh Yn Bi THPT Ngha L 318 9.86 Phung Tn An -TX Ngha L
Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Tip 348 9.86 X Tn Ho Thnh H Tn Phuc
TP H Ch Minh TT KTTHHN L T H Gm 722 9.86 147 Pasteur, Q3
TP Cn Tho THPT Thi Lai 713 9.86 TT Thi Lai, H. Thi Lai, TP CT
Tinh KonTum THPT Nguyn Vn C 248 9.85 H. k T-Tinh KonTum
Tinh C Mau THPT Nguyn Thj Minh Khai 323 9.85 TT Ph Tn-Ph Tn
Tinh Bnh Thun THPT Hm Thun Bc 1277 9.85 Ma Lm-Hm thun Bc
Tinh Sc Trng THPT M Huong 103 9.84 X M Huong, H. M T
Tinh Kin Giang THPT Kin Luong 434 9.84 TT Kin Luong -H.Kin Luong
Tinh ng Nai THPT Sng Ray 953 9.84 X Xun Ty, H.Cm M
Tinh Tr Vinh THPT Tp Son 259 9.84 X Tp Son , H. Tr C , tinh Tr Vinh
TP H Ch Minh THPT N Ky K Ngha 850 9.84 269/8 Nguyn Thj Nh, Q11
TP H Ni THPT Vn To 367 9.84 Huyn Thung Tn
Tinh Yn Bi
PT Dn tc ni tr THPT Min
Ty
73 9.84 Phung P Trang-TX Ngha L
Tinh Bnh Phuc THPT Nguyn Khuyn 587 9.83 X B Nho, B Gia Mp, Bnh Phuc
TP H Ni THPT Chuong M B 396 9.83 Huyn Chuong M
Tinh Qung Bnh THPT s 3 Qung Trach 720 9.83 Qung Trach, Qung Bnh
Tinh Hu Giang THPT L Hng Phong 181 9.82 X Vj Thanh H. Vj Thu
Tinh C Mau THPT Ci Nuc 474 9.82 TT C Nuc-Ci Nuc
Tinh Tha thin-Hu THPT Nam ng 290 9.82 TT Khe Tre, H. Nam ng
Tinh Ngh An THPT DTNT Quy Hop 276 9.82 Chu Quang. Quy Hop
Tinh Thanh Ha THPT Thach Thnh 2 475 9.82 X Thach Tn, Thach Thnh
Tinh Tr Vinh THPT Cu Ngang A 187 9.82 TT M Long, H.Cu Ngang , tinh Tr Vinh
Tinh Long An THPT Thanh Ha 545 9.81 TT Thanh Ha, Thanh Ha
TP H Ni THPT Tin Thjnh 242 9.81 Huyn M Linh
Tinh Lm ng THPT Nguyn Vit Xun 364 9.81 TT Di Linh
Tinh Vnh Long THPT Nguyn Thng 646 9.80 Phung 8, Thnh ph Vnh Long
Tinh Ph Yn THPT Trn Suyn 389 9.80 X Ha Trj , H.Ph Ha, Ph Yn
TP H Ni THPT Truong jnh 751 9.80 204 ph Tn Mai. Q. Hong Mai
Tinh Bc Giang THPT Luc Ngan 2 467 9.80 X Tn Hoa, H. Luc Ngan
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Hu 812 9.80 Thj trn k oa, H. k oa
Tinh Qung Ninh THPT m H 261 9.80 T.trn m H, m H
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Gia Lai THPT L Qu n 622 9.80 Thj trn Chu Prng, H. Chu Prng
Tinh Lm ng THPT Loan -c Trong 167 9.79 X Loan
Tinh Bac Liu THPT Vnh Hung 174 9.79 X Vnh Hung Vnh Loi
TP H Ni THPT ai M 388 9.79 Thn An Thi, huyn T Lim
Tinh Hu Giang THPT Long M 1091 9.79 TT Long M H. Long M
Tinh Thi Nguyn THPT Luu Nhn Ch, ai tu 509 9.79 X Hng Son, H ai t
Tinh Ngh An THPT Tn Ky 3 574 9.79 Tn An, Tn ky
Tinh Thanh Ha THPT L Vn Linh 712 9.79 Thj trn Tho Xun
Tinh An Giang THPT Xun T 200 9.79 X Xun T, H. Tjnh Bin
Tinh Long An
THCS & THPT Hu Thanh
ng
275 9.79 X Hu Thanh ng, Tn Thanh
Tinh Hu Giang THPT Luong Th Vinh 394 9.78 TT Kinh Cng H. Phung Hip
Tinh Thi Nguyn THPT Gang Thp 805 9.78 P. Trung Thnh, Tp Thi Nguyn
Tinh Tr Vinh THPT H Thj Nhm 170 9.78 X Nhj Long , H. Cng Long , tinh Tr Vinh
Tinh Gia Lai THPT Trn Ph 260 9.78 Thng Hung, H. Chu Prng
TP H Ch Minh THCS-THPT Trn Quc Tun 36 9.78 236/10 Thi Phin, Qun 11
Tinh Qung Nam THPT Bc Tr My 623 9.78 H. Bc Tr My, Qung Nam
Tinh Kin Giang THPT Nguyn Vn Xin 84 9.77 X ng Thanh H. An Minh
Tinh Vnh Phc THPT V Thj Su 160 9.77 X Ph Xun H Bnh Xuyn
TP H Ni THPT Quang Minh 212 9.77 Huyn M Linh
Tinh Qung Trj THPT Bn Quan 109 9.77 X Vnh H-H.Vnh Linh
Tinh Vnh Long THPT Phan Vn Ha 383 9.77 X Hu Lc, H. Tam Bnh
Tinh Qung Trj THPT Hung Ho 567 9.77 Thj trn Khe Sanh-H. Hung Ho
Tinh C Mau THPT Khnh Lm 219 9.77 X Khnh Lm-U Minh
TP Hi Phng THPT Nguyn c Cnh 302 9.77 X T Son, H. Kin Thuy
TP H Ch Minh THPTDL Ng Thi Nhim 688 9.76 65D H B Phn, P. Phuc Long A Q9
TP H Ch Minh THPTDL Vit Thanh 307 9.76 261 Cng Ha P13, Q Tn Bnh
Tinh Tin Giang THPT Thin H Duong 441 9.76 X Hu M Bc A H. Ci B
Tinh ng Nai THPT Chu Vn An 308 9.76 P. Quyt Thng, TP.Bin Ha
TP H Ch Minh THPT Bnh Khnh 400 9.76 Bnh An, Bnh Khnh H Cn Gi
Tinh Lo Cai THPT S 1 Bt Xt 306 9.75 Thj trn Bt Xt -H Bt Xt
Tinh ng Nai THPT Trn ai Ngha 477 9.75 X H Nai 3, H Trng Bom
Tinh Ngh An THPT Con Cung 609 9.75 Thj trn Con cung, Con Cung
Tinh Kin Giang THPT Ph Quc 724 9.75 TT Duong ng -H.Ph Quc
TP H Ch Minh THPT Trung Lp 198 9.75 X`Trung Lp Thuong H C Chi
TP H Ch Minh
Tiu hoc, THCS-THPT Quc
T
36 9.75 305 Nguyn Trong Tuyn , Q Ph Nhun
TP Cn Tho THPT Nguyn Vit Dng 592 9.75 Phung L Bnh, Q.Ci Rng, TP.CT
Tinh H Nam THPT Nam Cao 307 9.75 X Nhn M, L Nhn
Tinh Vnh Phc THPT Nguyn Thi Hoc 194 9.75 Phung Khai Quang TP Vnh Yn
Tinh Qung Trj THPT L Loi ng H 838 9.73 Phung 5- TP. ng H
Tinh Ninh Bnh THPT V Duy Thanh 589 9.73 X Khnh Nhac H Yn Khnh
Tinh Gia Lai THPT Huynh Thc Khng 559 9.73 Thj trn a Kha, H. a Grai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ch Minh THPT TT Van Hanh 211 9.73 781E L Hng Phong ni di Q10
Tinh Ph Yn
Trung THCS&THPT Chu Vn
An
104 9.73 X Xun Lnh, H. ng Xun, Ph Yn
TP Hi Phng THPT Ni Tr Son 87 9.72 P.Van Son, Q. Son
Tinh Bnh jnh THPT Trung Vuong 1189 9.72 26 Nguyn Hu,TP Quy Nhon
Tinh Kin Giang THPT Thanh ng 711 9.72 X Thanh ng -H. Tn Hip
Tinh Tuyn Quang THPT Chim Ha 340 9.72 TT. Vnh Lc, H. Chim Ha, Tuyn Quang
Tinh Bn Tre THPT Suong Nguyt Anh 303 9.72 X Ph Ngi, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
Tinh Kin Giang THPT Hn t 570 9.72 TT Hn t -H. Hn t
Tinh Hi Duong THPT Khc Tha Du 493 9.72 X Tn Huong, H. Ninh Giang
Tinh Thanh Ha THPT Nhu Xun 395 9.72 Thj trn Yn Ct, Nhu Xun
Tinh Lang Son THPT Vn Nham 222 9.71 X Vn Nham, H Hu Lng
TP H Ni THPT DL L Thi T 203 9.71 Nhn chnh, Cu Giy
Tinh Nam jnh THPT DL Trn Nht Dut 300 9.71 89 ung Hung Yn TP N
Tinh Lai Chu THPT Mung So 64 9.71 X Mung So-Phong Th Lai Chu
TP H Ch Minh THPTDL Huynh Thc Khng 60 9.71 200-202 V Thj Su Q3
Tinh Hi Duong THPT Nam Sch 622 9.71 X An Lm, H. Nam Sch
Tinh Yn Bi THPT L Thung Kit 437 9.70 P.Hng H -TP Yn Bi
Tinh Ha Bnh THPT Lac Thu B 245 9.70 X C Ngha -H. Lac Thu
Tinh Bn Tre THPT Giao Thanh 290 9.70 X Giao Thanh, H. Thanh Ph, tinh Bn Tre
TP H Ni THPT L T Tn 213 9.69 Huyn Thung Tn
Tinh Qung Bnh THPT s 2 B Trach 533 9.69 B Trach, Qung Bnh
Tinh Thi Nguyn THPT Ph Yn 410 9.69 X Tn Huong, H. Ph Yn
Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Tri 1221 9.69 Phung M Huong, TP. Phan Rang -Thp Chm
TP H Ch Minh THPT Ta Quang Bu 573 9.69 909 Ta Quang Bu, Q8
Tinh Bac Liu THPT Ninh Thanh Loi 94 9.69 X Ninh Thanh Loi, H. Hng Dn
Tinh Lm ng THPT a Huoai 329 9.69 TT Madaguoi -a Huoai
Tinh Bac Liu THPT Hip Thnh 178 9.69 Phung Nh Mt, thnh ph Bac Liu
Tinh Lo Cai THPT s 2 Bo Thng 266 9.69 X Xun Giao -H Bo Thng
Tinh Hu Giang THPT Ty 174 9.68 X Vnh Vin H. Long M
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 10 245 9.68 461 L Hng Phong Q10
TP H Ni THPT DL Phan Bi Chu 140 9.68 S 21 V Trong Phung, ng a
Tinh Nam jnh THPT DL Yn 627 9.68 T.T Lm H. Yn
Tinh ng Nai THPT Ng S Lin 619 9.68 TT Trng Bom, H.Trng Bom
Tinh Lo Cai THPT s 2 Bo Yn 146 9.68 X Bo H -H Bo Yn
Tinh Bn Tre THPT L Anh Xun 303 9.68 X Tn Thnh Bnh, H M Cy bc, tinh Bn Tre
Tinh Tr Vinh THPT ai An 230 9.68 X ai An , H. Tr C , tinh Tr Vinh
Tinh Qung Ninh THPT Tin Yn 222 9.68 T. trn Tin Yn, Tin Yn
Tinh Tr Vinh THPT Tiu Cn 296 9.67 TT Tiu Cn , H. Tiu Cn , tinh Tr Vinh
Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 3 386 9.67 TT Mt Ngn H. Chu Thnh A
Tinh Tin Giang THPT M Phuc Ty 469 9.67 X M Phuc Ty H. Cai Ly
TP H Ch Minh THPTDL N Binh Khim 339 9.67 140 L Chnh Thng Q3
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Vnh Long THPT M Thun 142 9.67 X M Thun, H. Bnh Tn
Tinh Bnh Phuc
Trung Cp 2, 3 Luong Th
Vinh
199 9.67 X Bom Bo -B ng -Bnh Phuc
Tinh Bnh Phuc THPT Chon Thnh 360 9.67 Thj trn Chon Thnh -Bnh Phuc
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Duc 483 9.66 X Tam Dn, H. Ph Ninh, Qung Nam
Tinh Long An THPT ng Thanh 472 9.66 TT ng Thanh, Cn Giuc
Tinh Yn Bi THPT Trn Nht Dut 284 9.66 Thj Trn Yn Bnh -Yn Bnh
Tinh Kin Giang THPT Ging Ring 679 9.66 TT Ging Ring-H.Ging Ring
Tinh BRja-VT THCS & THPT Song ng 50 9.66 S 1 A Nguyn Trung T, P.3, Tp Vng Tu
Tinh Bnh Phuc Trung Cp 2,3 a Kia 138 9.66 X a Kia B Gia Mp Bnh Phuc
Tinh Bnh Duong THPT An M 412 9.65 phung Ph M, Th Du Mt, BD
TP H Ch Minh THPTDL An ng 285 9.65 91 Nguyn Ch Thanh Q5
Tinh Nam jnh THPT Tu thuc on Kt 384 9.65 Thj trn C L H. Truc Ninh
Tinh Thi Nguyn THPT Ng Quyn 566 9.65 P. Thjnh n, Tp Thi Nguyn
Tinh Sc Trng THPT Vnh Hi 83 9.65 X Vnh Hi, H. Vnh Chu
Tinh Ninh Bnh THPT DT Ni Tr 90 9.65 Thj trn Nho Quan H Nho Quan
Tinh Yn Bi THPT Hong Quc Vit 167 9.65 X Gii Phin - TP Yn Bi
TP Nng Dn Lp Hermann Gmeiner 136 9.65 Khu M, Ng Hnh Son
Tinh Ph Tho THPT Minh Ho 99 9.65 X Minh Ho, H. Yn Lp
Tinh Kin Giang THPT An Minh 329 9.64 TT th 11 -H. An Minh
Tinh An Giang THPT Nguyn Vn Thoai 695 9.64 Thj trn Ni Sp, H. Thoai Son
Tinh Lai Chu THPT Mung Than 94 9.64 X Phc Than -Than Uyn - Lai Chu
Tinh Tr Vinh THPT Bi Hiu Ngha 76 9.64 X ai Phuc ,H. Cng Long , tinh Tr Vinh
Tinh Khnh Ha THPT Tn c Thng 497 9.64 Thn M Loi, x Ninh Lc, HNinh Ho, KH
Tinh Lang Son THPT ng Bnh 124 9.64 TT ng Bnh, H Chi lng
Tinh Qung Nam THPT Nng Son 436 9.64 X Qu Trung, H. Nng Son, QN
Tinh ng Nai THPT c Lua 123 9.63 X c Lua H.Tn Ph
Tinh Thi Nguyn THPT Khnh Ho 479 9.63 x Son Cm, H. Ph Luong
Tinh Kin Giang THPT Vnh Thun 682 9.63 TT Vnh Thun-H.Vnh Thun
Tinh An Giang THPT Quc Thi 335 9.62 X Quc Thi, H. An ph
Tinh k Nng THPT Dn tc Ni tr tinh 88 9.62 Thj x Gia Ngha
Tinh Tr Vinh THPT V nh Liu 316 9.62 TT Chu Thnh , H Chu Thnh , tinh Tr Vinh
Tinh Lm ng THPT Gia Vin-Ct Tin 193 9.62 X Gia Vin -Ct Tin
Tinh Ninh Thun
THPT Dn tc ni tr Ninh
Thun
106 9.61 Phung Ph H, TP. Phan Rang-Thp Chm
Tinh KonTum THPT DTNT Kon Ry 76 9.61 H. Kon Ry T KonTum
Tinh H Tnh THPT cng lp Thnh Sen 297 9.61 X Thach Trung, TP. H Tnh
Tinh Kin Giang THPT ng Thi 168 9.61 X ng Thi -H. An Bin
Tinh Lo Cai THPT s 2 Bc H 111 9.60 X Bo Nhai -H Bc H
Tinh Bnh Duong THPT Trn Vn On 205 9.60 X Thun Giao- Thun An Bnh Duong
Tinh KonTum THPT Chu Vn An 83 9.60 H. Kon Ry
Tinh c Lc THPT NguynTt Thnh 597 9.60 H. M'rk
Tinh Bnh jnh THPT Trn Cao Vn 1134 9.60 72 Trn Cao Vn,Tp QuyNhon
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Hi Duong THPT Cm Ging 476 9.59 X Tn Trung, H. Cm Ging
Tinh An Giang THPT Vnh Trach 269 9.58 X Vnh Trach, H. Thoai Son
Tinh in Bin
THPT thnh ph in Bin
Ph
610 9.58 Ph 7-Mung Thanh Thnh ph B Ph
TP H Ni
THPT Trn Hung ao- H
ng
342 9.57 P. Ph Lm, H ng
Tinh Kin Giang THPT Thj X H Tin 407 9.57 Thj x H Tin -Kin Giang
Tinh Gia Lai THPT L Hon 429 9.57 Thj trn Chu Ty, H. c Co
Tinh Qung Trj THPT Cn Tin 347 9.57 X Hi Thi-H. Gio Linh
Tinh Bnh Thun THPT Nguyn Vn Linh 581 9.57 X Hm c Hm Thun Bc
Tinh An Giang THPT Chi Lng 143 9.57 Thj trn Chi Lng, H. Tjnh Bin
Tinh Vnh Long THPT M Phuc 115 9.57 X M Phuc, H. Mang Tht
Tinh Hu Giang THPT Vj Thy 506 9.57 TT Nng Mau H. Vj Thy
Tinh Sc Trng THPT K Sch 572 9.56 TT K Sch, H. K Sch
TP H Ch Minh THPT Trn Hu Trang 295 9.56 276 Trn Hung ao B, Q5
Tinh An Giang THPT Cn ng 300 9.56 X Cn ng, H. Chu Thnh
Tinh Tha thin-Hu THPT Bnh in 203 9.56 X Bnh in, H. Huong Tr
Tinh Son La THPT -Mc Ly 496 9.55 Thj Trn H. Mc Chu
TP Hi Phng THPT Hng Hi 843 9.55 P. ng Quc Bnh, Q. Ng Quyn
Tinh Bac Liu THPT L Vn u 149 9.55 TT Chu Hung, Vnh Loi
Tinh Long An THPT c Hu 603 9.55 TT ng Thnh, c Hu
TP H Ch Minh THPT DL Minh c 114 9.55 277 Tn Qu, P. Tn Qu, Qun Tn Ph
Tinh Kin Giang THPT Phan Thj Rng 64 9.55 X Th Son-H.Hn t
Tinh Tr Vinh THPT Nguyn Vn Hai 312 9.55 X Bnh Ph , H. Cng Long , tinh Tr Vinh
Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Du 500 9.54 X V Cung -Bc Ninh
Tinh Qung Ngi THPT Thu X 666 9.54 X Ngha Ho, H. Tu ngha
Tinh Bac Liu THPT L Thj Ring 557 9.54 TT Ho Bnh, Ho Bnh
Tinh An Giang THPT Vnh Xuong 180 9.54 X Vnh Xuong, H. Tn Chu
Tinh Khnh Ha THPT T Vn on 498 9.54 X Van Khnh, huyn Van Ninh, KH
Tinh c Lc THPT L Tu Trong 420 9.54 H. Krng Nng
Tinh Bnh Duong THPT Nguyn An Ninh 359 9.53 TT D An D An - Bnh Duong
Tinh Lang Son THPT Chi Lng 495 9.53 Thj trn ng M, H Chi Lng
TP Cn Tho THPT Nguyn Vit Hng 856 9.53 Phung An Bnh, Q.Ninh Kiu, TP CT
Tinh Lm ng THPT Chu Vn An-c Trong 366 9.53 X Hip Thanh
Tinh Qung Nam THPT Hip c 673 9.53 H. Hip c, Qung Nam
Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Du 364 9.53 X Qung Son, H. Ninh Son
Tinh H Tnh THPT Nguyn Thj Bch Chu 135 9.53 X Ky Thu-H. Ky Anh
TP H Ch Minh THPT Long Trung 246 9.52 309 V Vn Ht Phuc Hip, P Long Trung, Q9
Tinh Bnh jnh THPT An Luong 1241 9.52 X M Chnh,H. Ph M
Tinh Long An THPT Tn Hung 361 9.52 TT Tn Hung, Tn Hung
Tinh ng Thp THPT Trn Vn Nng 184 9.52 Thj trn Thanh Bnh, H.Thanh Bnh
Tinh Bnh Phuc THPT Thanh Ha 623 9.52 B p -Bnh Phuc
Tinh c Lc THPT Phan Chu Trinh 573 9.52 H. Ea H'Leo
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh k Nng THPT Quang Trung 184 9.52 X k RLa, H. k Mil
Tinh ng Nai THPT Ph Ngoc 474 9.52 X Ph Ngoc H.jnh Qun
Tinh C Mau THPT Ph Hung 237 9.51 X Ph Hung-Ci Nuc
TP H Ni Trung Hu Nghj 80 342 9.51 Thj x Son Ty
TP H Ch Minh THPT Nguyn T Diu 848 9.51 12 Trn Quc Ton, Q3
Tinh Ty Ninh THPT Tn Hung 169 9.51 Tn Hung Tn Chu Ty Ninh
Tinh c Lc THPT Nguyn Trung T 310 9.51 H. M'Drk
Tinh Bn Tre THPT Mac inh Chi 111 9.51 X An Ha, H. Chu Thnh, tinh Bn Tre
Tinh Hi Duong THPT ung An 575 9.51 X Bnh Minh, H. Bnh Giang
Tinh Thanh Ha THPT L Vit Tao 551 9.51 X Hong ao, Hong Ho
Tinh ng Thp THPT M Qu 300 9.51 X M Qu, H.Thp Mui
Tinh Vnh Long THPT Ph Qui 260 9.50 X Ph Qui, H. Long H
Tinh Thi Nguyn THPT Nguyn Hu 518 9.50 X Ph Thjnh, H. ai T
Tinh Gia Lai Trung PT Dn tc Ni tr tinh 199 9.50 Phung Yn Th, thnh ph Pleiku
Tinh ng Nai THPT Tn c Thng 501 9.49 X Ph Lp H.Tn Ph
Tinh Thanh Ha THPT L Lai 378 9.49 X Kin Tho, Ngoc Lc
Tinh Vnh Long THPT Tn Qui 423 9.49 X Tn Qui, H. Bnh Tn
Tinh c Lc THPT Lk 600 9.49 H. Lk
Tinh Lm ng Trung Hermann Gmeiner 186 9.49 P10 - Lat
Tinh ng Nai THPT Xun Hung 625 9.49 X Xun Hung H.Xun Lc
Tinh C Mau THPT Trn Vn Thi 563 9.48 TT Trn Vn Thi-TVT
Tinh Tr Vinh THPT Nguyn ng 786 9.48 TT Cng Long , H Cng Long ,tinh Tr Vinh
Tinh Tha thin-Hu THPT Thun An 622 9.48 TT Thun An, H. Ph vang
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Du 146 9.48 X a Suom, H. Krng Pa, Gia Lai
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Thi Bnh 265 9.48 Trung Mt, Duong Minh Chu, Ty Ninh
Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 399 9.47 Thj Trn Triu son
Tinh Qung Ngi THPT S 2 Tu Ngha 779 9.47 X Ngha thun, H. Tu ngha
Tinh Kin Giang THPT Bnh Son 141 9.47 X Bnh Son H. Hn t
Tinh k Nng THPT k Song 522 9.47 TT c An, H. k Song
Tinh ng Thp THPT Nguyn Tri 301 9.47 Thj trn Lp V, H.Lp V
Tinh Sc Trng THPT Mai Thanh Th 522 9.47 TT Ng Nm, H. Ng Nm
TP H Ch Minh THPT An Ngha 252 9.46 p An Ngha x An Thi ng Huyn Cn Gi
Tinh Ph Tho THPT Trung Gip 125 9.46 X Trung Gip, H. Ph Ninh
Tinh Lang Son THPT T oan 123 9.46 X T oan, H Lc Bnh
Tinh Lo Cai THPT s 2 Vn Bn 134 9.46 X V Lao -H Vn Bn
TP H Ch Minh THPTTT Phan Chu Trinh 425 9.46 12 ung 23 ,Bnh trj ng,Q Bnh Tn
Tinh Thi Bnh THPT Dn lp Dim in 931 9.46 Khu 6 TT Dim in - Thi Thuy Thi Bnh
Tinh Kin Giang THPT Nguyn Hng Son 820 9.46 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Lo Cai THPT s 1 Vn Bn 305 9.46 Thj trn Khnh Yn -H Vn Bn
Tinh Hi Duong THPT T Ky 302 9.46 Thj trn T Ky-H. T Ky
Tinh Yn Bi THPT Thc B 214 9.46 Thj Trn Thc B -Yn Bnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bac Liu THPT Trn Vn By 201 9.46 X Phuc long Phuc Long
TP Cn Tho
THPT K Thut Trn Ngoc
Hong
140 9.46 X Thi Hung, H.C , TP CT
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Du 379 9.46 Th trn Hai Ring, H.Sng Hinh, Ph Yn
Tinh H Nam THPT DLp Luong Th Vinh 227 9.46 P Luong Khnh Thin PL
Tinh Gia Lai THPT a Ly 345 9.45 X a Ly, H. Chu Ph
Tinh Long An THPT An Ninh 435 9.45 X An Ninh Ty, c Ha
Tinh Ninh Thun THPT An Phuc 860 9.45 Thj trn Phuc Dn, H. Ninh Phuc
Tinh Tin Giang THPT Long Bnh 235 9.45 X Long Bnh H G Cng Ty
Tinh Ninh Thun THPT Ninh Hi 556 9.45 TT Khnh Hi, H. Ninh Hi
Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Trung T 904 9.44 Khi 11 -Phung H Huy Tp -TP Vinh
Tinh Sc Trng THPT Hong Diu 1103 9.44 1 Mac inh Chi, P4, TP Sc Trng
Tinh Ngh An THPT Mung Qua 88 9.44 Mn Son, Con Cung
Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 2 500 9.44 X Tn Ph Thanh H. Chu Thnh A
Tinh Qung Nam THPT Cao B Qut 533 9.44 H. Ni Thnh, Qung Nam
Tinh Qung Ninh THPT Honh B 317 9.44 T.Trn Tri, Honh B
Tinh Ha Bnh THPT Thach Yn 31 9.44 X Dng Phong - H. Cao Phong
Tinh Thi Bnh THPT Bn cng V Thu 623 9.42 Thj Trn V Thu - Thi Bnh
Tinh Qung Trj THPT Tn Lm 85 9.42 X Cam Thnh-H. Cam L
Tinh BRja-VT THPT BC Phuc Bu 452 9.42 TT Phuc Bu, H. Xuyn Mc
Tinh Bac Liu THPT Ngan Da 437 9.42 TT Ngan Da Hng Dn
Tinh Ty Ninh THPT Ng Gia Tu 272 9.42 Thanh c, G Du, Ty Ninh
Tinh Kin Giang THPT Thoai Ngoc Hu 88 9.42 X Tn Khnh Ha H. Giang Thnh
Tinh Hu Giang THPT Chim Thnh Tn 271 9.42 Phung 7 thnh ph Vj Thanh
Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn Trung T 1119 9.42 Phung Ph Nhun,TP Hu
Tinh Qung Bnh THPT s 3 B Trach 412 9.42 B Trach, Qung Bnh
Tinh Ngh An THPT Nguyn Trung T 307 9.41 Hung Trung, Hung nguyn
Tinh Qung Ninh THPT Quan Lan 51 9.41 X Quan Lan,Vn n
Tinh Yn Bi THPT Cm n 77 9.41 X Cm n -Yn Bnh
Tinh Qung Bnh THPT Tuyn Ho 485 9.41 Tuyn Ho, Qung Bnh
Tinh Bnh Thun THPT Ha a 920 9.41 Phan R Ca-Tuy Phong
Tinh Sc Trng THPT L Vn Tm 146 9.40 X M Qui, H. Ng Nm
Tinh Ninh Bnh THPT Ta Uyn 278 9.40 X Yn Phong H Yn M
Tinh C Mau THPT Tn c 82 9.40 X Tn c, H. m Doi
Tinh c Lc THPT Huynh Thc Khng 548 9.40 TX. Bun H
Tinh Tuyn Quang THPT Xun Huy 179 9.40 Trung Mn, Yn Son, Tuyn Quang
Tinh Kin Giang THPt Bn Tn jnh 97 9.40 X Bn Tn jnh -Ging Ring -Kin Giang
Tinh Bnh jnh THPT An Lo 333 9.39 X An Ho , H. An Lo
Tinh Lang Son THPT Vit Bc 1220 9.39 Phung ng Kinh TP Lang Son
Tinh Tuyn Quang THPT Son Duong 529 9.39 TT. Son Duong, H. Son Duong, Tuyn Quang
Tinh Thanh Ha THPT Lang Chnh 274 9.39 Thj trn Lang Chnh
Tinh Vnh Phc THPT Vnh Tung 329 9.39 Thj trn Vnh Tung H Vnh Tung
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Tr Vinh THPT Long Khnh 150 9.38 X Long Khnh , H.Duyn Hi , tinh Tr Vinh
TP H Ni THPT DL H Tng Mu 200 9.38 58 Nguyn Ch Thanh
Tinh ng Thp THPT Chu Vn An 178 9.38 Ph. An Thanh, TX. Hng Ngu
Tinh ng Nai THPT Tam Hip 602 9.38 P. Tam Hip, TP.Bin Ha
Tinh Bnh Duong THPT L Loi 188 9.38 X Tn Thnh Tn Uyn Bnh Duong
Tinh ng Nai THPT Vnh Cu 772 9.37 X Thanh Ph H.Vnh Cu
Tinh Thanh Ha THPT Thng Nht 305 9.37 Thj Trn Nng Trung Thng Nht
Tinh Bac Liu THPT jnh Thnh 108 9.37 X jnh Thnh, H. ng Hi
Tinh Bc Giang THPT Hip Ha 4 214 9.37 X Hong An, H. Hip Ha
Tinh Gia Lai THPT H Huy Tp 174 9.37 Thj trn Kng Chro, H. Kng Chro
Tinh Yn Bi THPT Vn Chn 289 9.37 X Ct Thjnh -Vn Chn
Tinh Tr Vinh THPT Tn An 301 9.36 X Tn An , H. Cng Long , tinh Tr Vinh
Tinh Qung Trj THPT Hung Phng 63 9.36 Hung Phng-H. Hung Ho
Tinh Hi Duong THPT Quang Thnh 270 9.35 X Phc Thnh, H. Kinh Mn
Tinh Qung Ngi THPT Van Tung 869 9.35 X Bnh Ph, H. Bnh Son
Tinh Gia Lai THPT Mac inh Chi 371 9.35 Thj trn Ph Ha, H. Chu Ph
Tinh Khnh Ha THPT BC Chu Vn An 1111 9.35 25 Hai b Trung, p. Xuong hun, Nha Trang, KH
Tinh Nam jnh THPT DL Ngha Hung 279 9.35 X Ngha Trung H. Ngha Hung
Tinh Bnh jnh THPT Trn Quang Diu 662 9.35 X n Tung Ty, H. Hoi n
Tinh Bnh jnh THPT V Gi 541 9.35 X n Tn, H. Hoi n
Tinh Thi Nguyn THPT Trai Cau 227 9.34 Thj Trn Trai Cau, H. ng H
Tinh ng Nai THPT tu thuc c Tr 142 9.34 Phung Tn Hip TP.Bin Ha
Tinh Kin Giang THPT An Bin 324 9.34 TT th ba -H. An Bin
TP H Ch Minh THPTDL Bc Son 100 9.34 102 Bu Ct 5, P14, Q Tn Bnh
Tinh Lo Cai THPT s 1 Bc H 174 9.34 Thj trn Bc H -H Bc H
Tinh Sc Trng THPT Trn Vn By 657 9.34 TT Ph Lc, H. Thanh Trj
TP H Ch Minh THPT Suong Ng nh 226 9.33 249 Ho Ho, Q10
Tinh An Giang THPT Dn Tc Ni Tr 166 9.33 X Chu Lng, H. Tri Tn
Tinh k Nng THPT Phan nh Phng 44 9.33 X k DNRung, huyn k Song
Tinh ng Thp THPT Tn Hng 461 9.33 Thj trn Sa Ri, H.Tn Hng
Tinh Ha Bnh THPT Yn Thu C 124 9.33 X Yn Trj -H. Yn Thu
Tinh Vnh Phc THPT ng u 400 9.32 Thj trn Yn Lac H Yn Lac
Tinh ng Thp THPT Trm Chim 436 9.32 Thj trn Trm Chim, H.Tam Nng
Tinh Bnh Phuc THPT Chu Vn An 347 9.31 Thj trn Chon Thnh, Chon Thnh Bnh Phuc
Tinh H Nam THPT Nguyn Hu Tin 333 9.31 X Trc Vn, Duy Tin
TP H Ch Minh THPT ng 51 9.31 234 Tn Huong Q. Tn Ph
Tinh Thi Nguyn THPT Bnh Yn 368 9.31 x Bnh Yn, H. jnh Ho
Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 1 398 9.31 X Thanh Xun H. Chu Thnh A
Tinh ng Thp THPT Tam Nng 393 9.31 X Ph Ninh, H.Tam Nng
Tinh Gia Lai THPT Pham Vn ng 340 9.31 X a Sao, H. a Grai
Tinh Hi Duong THPT Thanh Min 576 9.31 X Ng Hng, H. Thanh Min
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ch Minh THPT Ng Gia Tu 310 9.31 360E Bn Bnh ng, Q8
Tinh Tr Vinh THPT Ha Loi 229 9.31 X Ha Loi , H. Chu Thnh , tinh Tr Vinh
Tinh Lang Son THPT Luong Vn Tri 353 9.31 Thj trn Vn Quan H Vn Quan
Tinh Kin Giang THPT G Quao 327 9.31 TT G Quao -H. G Quao
TP H Ch Minh THPT Tenloman 642 9.30 8 Trn Hung ao, Q1
Tinh Thi Nguyn THPT V Nhai 453 9.30 Thj Trn nh C, H. V Nhai
Tinh ng Nai B Tc Vn Ha Tinh 183 9.30 P. Quyt Thng, TP.Bin Ha
TP H Ni THPT Xun Khanh 77 9.29 Thj x Son Ty
Tinh Ty Ninh THPT Tn ng 120 9.29 Tn ng, H. Tn Chu, Ty Ninh
Tinh Qung Ninh THPT Luong Th Vinh 502 9.29 P.Cm Trung, Cm Ph
Tinh Yn Bi THPT L Qu n 250 9.29 Thj trn C Phc -Trn Yn
Tinh Lo Cai THPT s 4 Vn Bn 63 9.29 Khnh Yn Ha, H. Vn Bn
Tinh H Nam THPT Dn lp Bnh Luc 265 9.28 Thj trn Bnh M, Bnh Luc
Tinh Qung Trj THPT Nguyn Hu 451 9.28 Phung1-Thj x Qung Trj
TP H Ch Minh THPT DL Ho Bnh 290 9.28 108 Bu Ct, Q Tn Bnh
Tinh ng Thp THPT Hng Ngu 3 303 9.28 Thung Thi Tin, H.Hng Ngu
Tinh Qung Ngi THPT L Son 435 9.27 X An vnh, H. L Son
Tinh c Lc THPT Hng c 1074 9.26 TP. Bun Ma Thut
Tinh Tuyn Quang THPT Khng Nht 92 9.26 Khng Nht, Son Duong, Tuyn Quang
Tinh Hi Duong THPT Kinh Mn 606 9.26 X Hip Son, H. Kinh Mn
Tinh Hu Giang THPT Trung Long Ty 109 9.26 X Trung Long Ty, H. Chu Thnh A
Tinh H Tnh THPT Mai Knh 324 9.25 X Vit Xuyn-H. Thach H
Tinh Bc Giang THPT Son ng 3 93 9.25 X Thanh Son, H. Son ng
Tinh Nam jnh THPT Tu thuc Quang Trung 466 9.25 X Nam Hng H. Nam Truc
TP H Ch Minh THPT Ng An Ninh 675 9.25 93 Trn Nhn Tn, Q10
Tinh Lm ng THPT Quang Trung -Ct Tin 255 9.25 H. Ct Tin
Tinh c Lc THPT Nguyn Thi Bnh 339 9.25 H. Ea Kar, tinh kLk
Tinh Thanh Ha THPT Nhu Xun 2 148 9.25 Thj Trn Bi Thnh, Nhu Xun
Tinh Yn Bi Trung THPT Trn ph 93 9.25 X An bnh - Huyn Vn Yn
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Hin 866 9.25 X Duy Son, H. Duy Xuyn, Qung Nam
Tinh c Lc THPT Chu Vn An 1347 9.24 TP. Bun Ma Thut
Tinh Tha thin-Hu THPT Huong Giang 58 9.24 X Thuong Nht, H. Nam ng
Tinh Qung Bnh THPT Nguyn Ch Thanh 631 9.24 L Thu, Qung Bnh
Tinh Sc Trng THPT Thun Ha 258 9.24 TT Chu Thnh, H. H. Chu Thnh
Tinh Nam jnh THPT DL Xun Trung 259 9.24 X Xun Thuong H.Xun Trung
Tinh Bc Can THPT Ph Thng 249 9.23 TT Ph Thng -H. Bach Thng
Tinh Lm ng THPT Hong Hoa Thm 194 9.23 X NThl Ha -c Trong
Tinh ng Nai THPT Trjnh Ho c 182 9.23 X Qung Tin H.Trng Bom
Tinh c Lc THPT Phan nh Phng 853 9.23 H. Krng Pk
Tinh Lm ng THPT Prh -on Duong 387 9.23 X Prh -on Duong
Tinh Bnh Thun THPT Nguyn Trung T 347 9.23 Tn Hi Thj x La Gi Bnh Thun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ch Minh THPTDL Thng Long 162 9.23 118-120 Hi Thuong Lm ng Q5
Tinh An Giang THPT V Thj Su 220 9.23 P. Chu Ph B, C
TP H Ch Minh THCS-THPT Tr c 681 9.22 1333A Thoai Ngoc Hu, P.Ha Thanh Q.Tn Ph
Tinh Vnh Long THPT Ha Ninh 70 9.22 X Ha Ninh, H. Long H
Tinh Lm ng THPT Huynh Thc Khng 89 9.22 X Ho c Lm H
Tinh Kin Giang THPT Minh Thun 88 9.22 X Minh Thun, U Minh Thuong Kin Giang
Tinh Bnh jnh THPT Vnh Thanh 582 9.22 X Vnh Ho, H. Vnh Thanh
Tinh Long An
THCS & THPT Long Huu
ng
204 9.21 X Long Huu ng, Cn uc
Tinh Sc Trng THPT Nguyn Khuyn 385 9.21 TT Vnh Chu, H. Vnh Chu
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Trung T 142 9.20 X a Tom, H. c Co, Gia Lai
TP H Ch Minh THPT Nam Si gn 42 9.20 Khu A thj mi Ph M Hung. P Tn Ph, Qun 7
Tinh Qung Trj THPT Lao Bo 245 9.20 Thj trn Lao Bo-H. Hung Ho
Tinh ng Thp THPT Hng Ngu 2 124 9.20 X Ph Thun, H.Hng Ngu
Tinh Hu Giang THPT Vj Thanh 557 9.20 Phung 3 thnh ph Vj Thanh
Tinh Thanh Ha THPT Thung Xun 2 205 9.20 X Lun Thnh, Thung Xun
Tinh KonTum THPT DTNT k H 59 9.19 H. k H T KonTum
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Thi Hoc 417 9.19 Nhon Ha, H. Chu S
Tinh Thanh Ha THPT L Hng Phong 519 9.19 P. Lam Son, Thj x Bim Son
Tinh c Lc THPT Trn Hung ao 68 9.19 H. Krng Bng
Tinh Tr Vinh THPT Long Hu 176 9.19 X Long Hu ,H. Duyn Hi, tinh Tr Vinh
Tinh Vnh Phc THPT Thi Ho 106 9.19 X Thi Ho, H Lp Thach
Tinh Qung Trj THPT Chu Vn An 405 9.19 Thj trn i T-H. Triu Phong
Tinh Ty Ninh THPT Luong Th Vinh 131 9.19 X M Cng , Tn Bin, Ty Ninh
Tinh c Lc THPT L Dun 746 9.19 Thnh ph Bun Ma Thut, tinh Klk
Tinh Tuyn Quang THPT Trung Son 78 9.19 Trung Son, Yn Son, Tuyn Quang
Tinh Bnh Thun THPT Bc Bnh 1110 9.18 Cho Lu-Bc Bnh
Tinh Lm ng THPT L Qu n -a Th 167 9.18 TT a Th
TP Nng THPT Nguyn Thuong Hin 516 9.18 Ha Minh, Lin Chiu
Tinh C Mau THPT Phan Ngoc Hin 568 9.18 TT Nm Cn-Nm Cn
Tinh Qung Ngi THPT S 2 c Ph 782 9.17 X Ph Khnh, H. c Ph
Tinh ng Nai THCS-THPT Ngoc Lm 310 9.17 X Ph Thanh H.Tn Ph
Tinh Ha Bnh THPT on Kt 82 9.17 X ng Lai -H. Tn Lac
TP H Ch Minh THPT Nhn Vit 36 9.17 42/41-39 Huynh Thin Lc Q. Tn Ph
TP H Ch Minh THPT TT Tn Ph 180 9.17 519 Knh Tn Ha, P. Ha Thanh, Q. Tn Ph
Tinh Bn Tre THPT Nguyn Thj jnh 398 9.17 X Luong Ha-H. Ging Trm-tinh Bn Tre
Tinh ng Thp THPT Nguyn Du 358 9.16 X Tn Qui Ty, Thj x Sa c
Tinh Vnh Long THPT Ph Thjnh 319 9.16 X Ph Thjnh, H. Tam Bnh
Tinh Sc Trng THPT M Xuyn 328 9.15 TT M Xuyn, H. M Xuyn
Tinh Bn Tre THPT V Trung Ton 547 9.14 X Ph Hung-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
Tinh Lm ng THPT Ty Son 561 9.14 P3 - Lat
Tinh ng Thp THPT Ging Thj am 108 9.14 X An Phuc, H.Tn Hng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Qung Bnh THPT s 4 B trach 399 9.14 B Trach, Qung Bnh
Tinh Khnh Ha THPT Trn Qu Cp 683 9.14 X Ninh Dim, H. Ninh Ho, KH
Tinh Thi Bnh THPT Bn cng ng Hung 845 9.14 Thj trn ng Hung - Thi Bnh
Tinh Cao Bng THPT Thj x Cao Bng 789 9.14 Thj x Cao Bng
Tinh Hu Giang THPT Nguyn Minh Quang 472 9.13 Phung Li Hiu thj x Ng By
Tinh Bnh Phuc THPT Nguyn Hu 424 9.13 P. An Lc, TX. Bnh Long, Bnh Phuc
Tinh KonTum THPT Quang Trung 175 9.13 H. Sa Thy
Tinh Tr Vinh THPT n Chu 84 9.13 X n Chu , H. Tr C , tinh Tr Vinh
Tinh Bc Ninh THPT T Son 294 9.12 Ph. Trng Ha - TX.T Son
TP H Ch Minh THPT Nguyn Hu Tho 216 9.12 209 Tn Tht Thuyt, Q4
Tinh ng Nai THPT Xun Tho 290 9.12 X Xun Tho, H.Xun Lc
Tinh An Giang THPT M Ha Hung 30 9.12 p M an 1,X M Ha Hung, TP Long Xuyn, AG
Tinh Bac Liu THPT Gnh Ho 125 9.12 TT Gnh Ho, H. ng Hi
Tinh Tr Vinh THPT Ha Minh 179 9.11 X Ha Minh , H.Chu Thnh , tinh Tr Vinh
Tinh Nam jnh THPT DL Trn Quang Khi 316 9.11 35 Phan nh Phng TP N
Tinh Bnh Phuc THPT Thng Nht 167 9.11 X Thng Nht, B ng, Bnh Phuc
Tinh Kin Giang THPT Vnh Thng 170 9.11 X Vnh Tuy-H.G Quao
Tinh Long An
THCS & THPT Bnh Phong
Thanh
89 9.11 X Bnh Phong Thanh, Mc Ho
Tinh Bc Ninh THPT L Thung Kit 273 9.10 X Hap Lnh -TP. Bc Ninh
Tinh Yn Bi THPT Hng Quang 108 9.10 X ng Quan - Luc Yn
Tinh Bn Tre THPT An Thanh 324 9.10 X An Thanh, H. M Cy nam, tinh Bn Tre
Tinh Tuyn Quang THPT m Hng 154 9.10 X m Hng, H.Chim Ha, Tuyn Quang
Tinh Bnh jnh THPT S 2 An Lo 68 9.10 X An Trung , H. An Lo
Tinh C Mau THPT Khnh Hung 173 9.10 X Khnh Hung-TVT
Tinh Bc Can THPT Bc Kan 534 9.09 P.Sng Cu TX Bc Kan
TP H Ch Minh THPTDL Hermann Gmeiner 164 9.09 Tn Son, P12 Q G Vp
TP H Ch Minh THPT Hip Bnh 493 9.09 63 Hip Bnh, KP6, Hip Bnh Phuc, Q.Th c
TP H Ni THPT Tu thuc Bnh Minh 405 9.09 Huyn Hoi c
Tinh Tuyn Quang THPT Kim Xuyn 300 9.09 Hng Lac, Son Duong, Tuyn Quang
Tinh Kin Giang THPT U Minh Thuong 202 9.09 X Thanh Yn - U Minh Thuong - KG
Tinh Ph Tho THPT K Thut Vit Tr 161 9.08 X Vn Ph, TP Vit Tr
Tinh Ph Yn PT Cp 2-3 Son Thnh 265 9.08 X Sn Thnh Ty, H.Ty Ha, Ph Yn
Tinh Thi Nguyn THPT jnh Ho 831 9.08 Thj Trn Cho Chu, H. jnh Ho
Tinh Tuyn Quang THPT Ha Ph 110 9.08 X Ha Ph, H. Chim Ha, Tuyn Quang
Tinh BRja-VT THPT DL L Hng Phong 595 9.08 Phung 8 Vng Tu
Tinh Kin Giang THPT Cy Duong 195 9.07 X Tn Thnh H. Tn Hip
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Ch Thanh 921 9.07 138 Nguyn Ch Thanh, Pleiku, Gia Lai
Tinh Kin Giang THPT Ha Thun 179 9.07 X Ha Thun -H.Ging Ring
Tinh Ph Tho THPT Huong Cn 236 9.07 X Huong Cn, H. Thanh son
Tinh Tuyn Quang THPT Tn Tro 645 9.06 Phung Tn Quang, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
TP H Ch Minh
THCS & THPT inh Tin
Hong
56 9.06 85 Ch Lan Vin Q. Tn Ph
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Qung Ninh THPT L Thung Kit 81 9.06 X Hi Tin, TP Mng Ci
Tinh k Nng THPT Hng Vuong 138 9.06 X Qung Ph, H. Krng N
TP Cn Tho THPT Phan Ngoc Hin 1451 9.06 Phung An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
Tinh in Bin THPT H. in Bin 377 9.06 X Noong Het-H. in Bin
Tinh Sc Trng THPT Huynh Hu Ngha 316 9.06 TT Huynh Hu Ngha, H. M T
Tinh ng Nai THPT Tu thuc Nguyn Khuyn 214 9.06 Phung Thng Nht TP.Bin Ha
Tinh Bc Giang THPT Son ng 2 264 9.06 X Cm n, H. Son ng
Tinh Tha thin-Hu THPT Huong Tr 386 9.05 Thj trn T Ha, H. Huong Tr
Tinh Qung Nam THPT Phan Chu Trinh 464 9.05 H. Tin Phuc, Qung Nam
Tinh C Mau THPT Vin An 59 9.05 X Vin An, H. Ngoc Hin
Tinh Lm ng THPT Nguyn Hu - Di Linh 111 9.05 X Tn Thuong Di Linh
Tinh Kin Giang THPT Nguyn Hng Hip 31 9.05 x M Hip Son H. Hn t KG
Tinh Vnh Phc THPT Triu Thi 254 9.05 Thj trn Xun Ho H Lp Thach
Tinh C Mau THPT Sng c 238 9.05 TT Sng c-TVT
Tinh Tuyn Quang THPT Thng 10 143 9.04 M Bng, Yn Son, Tuyn Quang
Tinh Ty Ninh THPT L Hng Phong 64 9.04 Ho Thanh, Chu Thnh, Ty Ninh
Tinh c Lc THPT Bun n 566 9.04 H. Bun n
Tinh ng Nai THPT DL Nguyn Hu 415 9.03 X Hng Gn, TX Long Khnh
Tinh Qung Bnh THPT Minh Ho 358 9.03 Minh Ho, Qung Bnh
Tinh ng Nai THPT DL Trn Quc Tun 293 9.03 X Trung Ha H.Trng Bom
Tinh c Lc THPT Cao B Qut 738 9.03 TP. Bun Ma Thut, tinh k Lk
Tinh Tuyn Quang THPT Son Nam 290 9.03 Son Nam, Son Duong, Tuyn Quang
Tinh Sc Trng THPT ai Ngi 295 9.03 X ai Ngi, H. Long Ph
Tinh Yn Bi THPT Son Thjnh 127 9.02 X Son Thjnh -Vn Chn
Tinh Thi Bnh THPT B.C Trn Hung ao 444 9.02 X An V - Quynh Phu- Thi Bnh
Tinh Thanh Ha THPT Nhu Thanh 2 253 9.02 Thj trn Bn Sung, Nhu Thanh
Tinh Sc Trng THPT Thiu Vn Chi 355 9.02 X Trinh Ph, H. K Sch
Tinh Qung Nam THPT L Tu Trong 651 9.02 H. Thng Bnh, Qung Nam
Tinh Lang Son THPT Cao Lc 432 9.02 Thj trn Cao Lc H Cao Lc
Tinh Kin Giang THPT Sc Son 312 9.01 X Sc Son -H. Hn t
Tinh Lai Chu THPT Than Uyn 184 9.01 TT Than Uyn - Than Uyn Lai Chu
TP Nng THPT Tn Tht Tng 482 9.01 An Hi Bc, Son Tr
TP H Ch Minh THPT DL ng Khoa 347 9.00 571 C Bc P.Cu ng Lnh, Q1
Tinh Lo Cai THPT s 2 Mung Khuong 118 9.00 X Bn Lu -H Mung Khuong
TP H Ni THPT Bc Luong Son 144 9.00 Huyn Thach Tht
Tinh k Nng THPT Nguyn Binh Khim 251 8.99 X k Drng, huyn C Jt
Tinh Bnh Phuc THPT B ng 553 8.99 Thj trn c Phong -B ng -Bnh Phuc
Tinh Qung Ngi THPT L Trung nh 1034 8.99 Phung Trn Hung ao, Thnh ph Qung Ngi
Tinh Ph Yn THPT Phan Bi Chu 545 8.99 Th trn Cng Sn , H.Sn Ha, Ph Yn
TP H Ni THPT Tin Phong 305 8.99 Huyn M Linh
TP H Ch Minh THCS & THPT Hong Diu 89 8.98 57/37 Bu Ct Q. Tn Bnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Sc Trng THPT Ph Tm 234 8.98 X Ph Tm, H. Chu Thnh
Tinh ng Thp THPT Cng Tung 363 8.98 Phung 1, TP Cao Lnh
Tinh Sc Trng
Trung THCS&THPT M
Thun
51 8.98 X M Thun, H. M T, Sc Trng
Tinh Bnh Thun THPT Luong Th Vinh 322 8.98 X Hm Kim Hm Thun Nam
Tinh Khnh Ha THPT Hermann Gmeiner 140 8.98 ng ,Nha Trang
TP H Ni THPT DL ng 297 8.97 S 8 Vng Thj, phung Bui
Tinh Tr Vinh THPT Cu K 376 8.97 TT Cu K , H. Cu K , tinh Tr Vinh
Tinh Qung Ninh THCS -THPT Trn Nhn Tng 324 8.97 T. trn Mao Kh, ng Triu
Tinh Yn Bi THPT Cm Nhn 80 8.97 X Cm Nhn -Yn Bnh
Tinh Kin Giang THPT Vnh Ho Hung Bc 75 8.97 X Vnh Ho Hung Bc -G Quao -Kin Giang
Tinh Ngh An
THPT BC Thanh Chuong +
TTGDTX Thanh Chuo
570 8.97 Thj Trn Dng, Thanh Chuong
Tinh Bnh Thun THPT Nguyn Thj Minh Khai. 553 8.97 Luong Son Bc Bnh
Tinh Lai Chu THPT Bnh Lu 140 8.96 TT Tam ung - Tam ung Lai Chu
TP H Ch Minh THPT Din Hng 345 8.96 11 Thnh Thi, P 14, Q 10
Tinh c Lc THPT Nguyn Vn C 134 8.96 H. Krng Buk, kLk
Tinh Nam jnh THPT DL Phan Bi Chu 264 8.96 X Hng Quang H. Nam Truc
TP Hi Phng THPT Thng Long 425 8.95 P. Lach Tray, Q. Ng Quyn
Tinh Tr Vinh THPT Nhj Trung 192 8.95 X Nhj Trung , H.Cu Ngang , tinh Tr Vinh
Tinh c Lc THPT Ph Xun 799 8.95 TP Bun Ma Thut
Tinh Kin Giang THPT Vnh Ho 42 8.95 X Vnh Ho - U Minh Thuong Kin Giang
Tinh Ty Ninh THPT Lc Hung 244 8.95 Lc Hung Trng Bng Ty Ninh
Tinh Yn Bi THPT Tram Tu 39 8.95 Thj trn Tram Tu - Tram Tu
Tinh Son La THPT -Tho Nguyn 360 8.95 TT Nng trung -Mc Chu
Tinh Tr Vinh THPT Cu Ngang B 180 8.95 X Hip M , H. Cu Ngang , tinh Tr Vinh
Tinh Bac Liu THPT Nguyn Trung Truc 445 8.95 TT Gi Rai, H. Gi Rai
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Tt Thnh 203 8.95 H. a Pa, Gia Lai
TP H Ch Minh THPT Thanh Lc 438 8.94 487, KP2 Phung Thanh Xun,Q12
TP H Ch Minh THPTDL Pham Ng Lo 242 8.93 6 Pham Ng Lo Q G Vp
Tinh Tuyn Quang THPT Thi Ha 235 8.93 Thi Ha, Hm Yn, Tuyn Quang
Tinh Tr Vinh THPT Phong Ph 148 8.93 X Phong Ph , H. Cu K , tinh Tr Vinh
Tinh Bnh Phuc THPT Trn Ph 126 8.93 X Tn Hung, Hn Qun, Bnh Phuc
Tinh k Nng THPT Gia Ngha 301 8.93 Thj x Gia Ngha, k Nng
Tinh Bnh jnh THPT DTNT Vn Canh 231 8.93 X Canh Thun, H.Vn Canh
Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 5 380 8.92 X ng Loi, Triu Son
Tinh Thanh Ha THPT Quan Ho 129 8.92 Thj trn Quan Ho
Tinh Lai Chu THPT Thj x Lai Chu 108 8.92 Phung Tn Phong - TX Lai Chu, Lai Chu
Tinh Lm ng THPT Phi Ling -am Rng 133 8.92 X Phi Ling -am Rng
TP H Ch Minh THPTDL ng 132 8.92 12B Nguyn Hu Cnh, Q Bnh Thanh
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Nguyn Hng 478 8.92 P. Trn nguyn Hn, Tp. Bc Giang
Tinh Sc Trng THPT on Vn T 291 8.92 TT C Lao Dung, H. C Lao Dung
Tinh c Lc THPT Trn Ph 749 8.91 TP. Bun Ma Thut
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Ha Bnh THPT 19/5 174 8.91 X T Son -H. Kim Bi
Tinh k Nng THPT k Glong 91 8.91 X Qung Kh-H. k Glong
Tinh Thanh Ha THPT Trn Ph 706 8.91 Thj Trn Nga son
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Bnh Thanh 96 8.91 10 V Tng Q Bnh Thanh
Tinh Tuyn Quang THPT Nguyn Vn Huyn 444 8.91 An Tung, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
Tinh Ha Bnh THPT Yn Thu B 138 8.91 X Bo Hiu -H. Yn Thu
Tinh Lang Son THPT Pc Khung 115 8.91 X Thin Thut, H.Bnh Gia
Tinh Tr Vinh THPT Tr C 288 8.91 TT Tr C , H. Tr C , tinh Tr Vinh
Tinh Ha Bnh THPT C Chnh Lan 236 8.90 X Long Son -H. Luong Son
Tinh Qung Ngi THPT Son M 1006 8.90 X Tjnh Kh, H. Son Tjnh
Tinh Kin Giang THPT Vn Khnh 66 8.90 X Vn Khnh-H.An Minh
Tinh Qung Ninh THPT Thng Nht 76 8.90 X Thng Nht, H. Honh B
TP Cn Tho THPT Thun Hung 382 8.90 Phung Tht Nt, Q.Tht Nt, TP CT
Tinh Thanh Ha THPT Nga Son 470 8.89 X Nga Trung, Nga Son
TP H Ch Minh THPT NgTrungTruc 1065 8.89 9/168 ung L c Tho Q G Vp
Tinh Qung Trj THPT akrng 161 8.89 X Hung Hip-H. akrng
Tinh Sc Trng THPT An Lac Thn 476 8.89 X An Lac Thn, H. K Sch
Tinh Bnh Duong THPT Nguyn nh Chiu 218 8.89 Yersin, Hip Thnh, Th Du Mt, BD
Tinh H Nam THPT Dn lp Thanh Lim 274 8.89 X Thanh Luu, Thanh Lim
Tinh Yn Bi PT Lin cp 2+3 Trn Yn 177 8.88 X Hung Khnh - Trn Yn
Tinh H Giang PTDT Ni tr tinh 142 8.88 P.Minh Khai, TP H Giang
Tinh Thanh Ha THPT H Vn Mao 332 8.88 X in Trung, B Thuc
Tinh Khnh Ha THPT Lac Long Qun 119 8.88 S 06, ung 2/8, thj trn Khnh Vnh, KH
Tinh Tin Giang THPT Trn Hung ao 645 8.88 Phung 6 TP. M Tho
Tinh Lang Son THPT Vn Quan 257 8.88 X Vn An, H Vn Quan
TP Nng THPT Pham Ph Th 423 8.87 Ho Son, Ho Vang
Tinh Bnh Thun THPT Bi Thj Xun 280 8.87 Phung Mi N, TP.Phan Thit, Bnh Thun
Tinh Lang Son THPT ng ng 282 8.87 Thj trn ng ng H Cao Lc
Tinh Sc Trng THPT Ljch Hi Thuong 239 8.86 X Ljch Hi Thuong, H. Trn
TP H Ch Minh THCS v THPT Lac Hng 33 8.86 2276/5 Quc l 1A, KP2, P.Trung M Ty, Qun 12
Tinh Tr Vinh THPT Thnh Ph Tr Vinh 356 8.86 Phung 9 , Thnh Ph Tr Vinh , tinh Tr Vinh
Tinh Ha Bnh THPT Ph Cung 53 8.86 X Hop Thjnh -H. Ky Son
Tinh Gia Lai THPT Chu Vn An 421 8.86 Thj trn Ph Tc, H. Krng Pa
TP H Ni THPT DL T Hiu 120 8.85 X Ph Thj-Gia Lm
Tinh Tin Giang THPT Huynh Vn Sm 307 8.85 TT Ci B H. Ci B
Tinh Sc Trng
Trung THCS&THPT Thanh
Tn
74 8.85 X Thanh Tn, H. Thanh Trj, Sc Trng
Tinh Lm ng THPT Ha Ninh Di Linh 230 8.85 X Ha Ninh Di Linh Lm ng
Tinh Hu Giang THPT Ha An 83 8.85 X Ha An H. Phung Hip
TP H Ni THPT DL Bc ung 83 8.84 76 Dc L, Yn Thung, Gia Lm
TP H Ni THPT DL Ng Quyn 57 8.84 Vnh Ngoc, ng Anh
Tinh Tuyn Quang THPT Xun Vn 90 8.84 Xun Vn, Yn Son, Tuyn Quang
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Tuyn Quang THPT Ph Luu 164 8.84 Ph Luu, Hm Yn, Tuyn Quang
Tinh Tuyn Quang THPT Sng L 237 8.84 i Cn, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
Tinh Ha Bnh THPT So By 94 8.84 X So By - H. Kim Bi
TP H Ch Minh THPT Phan Bi Chu 33 8.83 293-299 Nguyn nh Chi, Q6
Tinh Sc Trng THPT Ha T 105 8.83 X Ha T, H. M Xuyn
Tinh c Lc THPT Ea Sup 709 8.83 H. Ea Sup
Tinh Thanh Ha THPT Bc Son 237 8.83 X Ngoc Lin, Ngoc Lc
Tinh Sc Trng THPT Phan Vn Hng 453 8.83 X ai Hi, H. K Sch
TP Hi Phng THPT Quc Tun 206 8.83 X Quc Tun, H. An Lo
Tinh c Lc THPT Phan ng Luu 431 8.83 H. Krng Buk, Tinh kLk
Tinh k Nng THPT Trn Ph 164 8.82 X k S, H. Krng N
Tinh Thanh Ha THPT B Thuc 292 8.82 Thj trn Cnh Nng, B Thuc
TP H Ni THPT DL L Vn Thim 188 8.82 15 B/234 Ng Gia Tu, Long Bin
Tinh Tuyn Quang THPT ng Tho 116 8.82 ng Tho, Son Duong, Tuyn Quang
Tinh C Mau THPT Nguyn Mai 223 8.82 TT C Nuc-C Nuc
Tinh Kin Giang THPT Nam Yn 33 8.82 X Nam Yn -An Bin -Kin Giang
Tinh Sc Trng THPT Luong jnh Ca 369 8.82 TT Long Ph, H. Long Ph
Tinh Khnh Ha Cp2,3 Khnh Son 69 8.81 dung L Dun, TT T Hap, Khnh Son, KH
Tinh Vnh Phc THPT Trn Hung ao 135 8.81 Thj trn Hop Ho H Tam Duong
TP H Ni THPT BC ng a 613 8.81 27/44 Ng. Phc Lai
Tinh Thi Nguyn THPT o Duy T 52 8.81 Phung Hong Vn Thu TP Thi Nguyn
Tinh Ngh An THPT Qu Phong 343 8.81 Thj Trn Kim Son, Qu Phong
Tinh Bnh Thun THPT Phan Chu Trinh 1276 8.80 Phung Ph Thy, TP-Phan Thit
Tinh Lm ng THPT T Nung- Lat 68 8.80 X T Nung - Lat
Tinh Bc Giang THPT M Trang 182 8.80 X Tam Tin, H. Yn Th
Tinh Bn Tre THPT Phan Ngoc Tng 238 8.80 X An Ngi Ty,H. Ba Tri,tinh Bn Tre
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Vn C 94 8.80 X B Ngoong, H. Chu S, Gia Lai
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Th c 236 8.80 25/9 V Vn Ngn Q Th c
TP H Ni THPT DL Ng Gia Tu 181 8.80 82-L Trong Tn-T.Xun
Tinh Ty Ninh THPT Trn ai Ngha 467 8.80 Phung 3-Thj x Ty Ninh
Tinh Bn Tre THPT Lac Long Qun 148 8.79 phung 3- thnh ph Bn Tre
Tinh Ngh An THPT DL Ng Tr Ho 401 8.79 Thj Trn Din Chu
Tinh Lm ng THPT Chi Lng 515 8.79 P9 - Lat
Tinh Qung Ninh THPT Hi ng 103 8.79 X. ng Ng, Tin Yn
Tinh C Mau THPT Ngc Hin 67 8.79 Huyn Ngc Hin tnh C Mau
Tinh ng Thp THPT Tn Thnh 148 8.79 X Tn Thnh A H. Tn Hng
Tinh Bc Can THPT Ngn Son 98 8.79 X Vn Tng -H. Ngn Son
Tinh C Mau THPT Ph Tn 191 8.79 X Ph Tn, H. Ph Tn
Tinh Kin Giang THPT Dn tc Ni tr Tinh 211 8.78 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Bc Giang Trung PT Cp 2-3 Tn Son 196 8.78 X Tn Son, H. Luc Ngan
Tinh H Nam THPT D. lp Trn Hung ao 299 8.78 Thj trn Vnh Tru, L Nhn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Lang Son THPT Bc Son 535 8.78 Thj trn Bc Son H Bc Son
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 9 59 8.78 3 Quang Trung P. Hip ph Q9
Tinh Thi Nguyn THPT Trn Ph , V Nhai 123 8.78 X Cc ung - H. V Nhai
Tinh Qung Ninh THPT Ng Gia Tu 105 8.78 X Lin Ho, Yn Hung
Tinh Thanh Ha THPT Duong nh Ngh 869 8.77 X Thiu , Thiu Ho
TP H Ni THPT DL H Xun Huong 198 8.76 Nh F H Ngoai ng HN
TP H Ni Trung tm GDTX M Linh 35 8.76 Huyn M Linh
Tinh Qung Bnh
Trung THCS v THPT Vit
Trung
209 8.76 B Trach, Qung Bnh
Tinh Lai Chu THPT Quyt Thng 133 8.76 Phung Quyt Thng TX Lai Chu
Tinh Thi Bnh THPT Nguyn Hu 673 8.75 Quynh Hung - Quynh Phu - Thi Bnh
Tinh Lang Son THPT Lc Bnh 531 8.75 Thj trn Lc Bnh, H Lc Bnh
Tinh Kin Giang THPT Lai Son 56 8.75 X Lai Son-H. Kin Hi KG
Tinh BRja-VT THPT Nguyn Thj Minh Khai 253 8.75 S 365/10/7 Bnh Gi, Phung 10, Tp Vng Tu
Tinh Lang Son THPT Bnh Gia 466 8.75 X T Hiu H Bnh Gia
Tinh Qung Ninh THCS-THPT L Thnh Tng 111 8.75 Phung Hng H, TP Ha Long
TP H Ch Minh TTGDTX Qun G Vp 223 8.74 107/1A Thng Nht Q G Vp
Tinh ng Thp THPT c Bnh Kiu 317 8.74 Thj trn M An, H. Thp Mui
TP H Ch Minh
THPT TNKTDTT Nguyn Thj
jnh
309 8.74 ung 41 Phung 16, Q8
Tinh KonTum THPT L Loi 367 8.74 Phung L Loi TX KonTum
Tinh H Tnh THPT Nguyn nh Lin 168 8.73 X Cm Duong, H. Cm Xuyn, Tinh H Tnh
Tinh Ninh Thun THPT L Dun 170 8.73 X Nhon Son, H. Ninh Son
Tinh ng Nai THPT jnh Qun 639 8.73 TT jnh Qun H.jnh Qun
TP Cn Tho THPT Trn ai Ngha 319 8.73 Phung Hung Ph, Q.Ci Rng, TP CT
Tinh Bc Can THPT Yn Hn 47 8.72 X Yn Hn -H. Cho Mi
Tinh Tr Vinh THPT Tam Ngi 99 8.72 X Tam Ngi, H. Cu K , tinh Tr Vinh
Tinh Vnh Phc THPT Phc Yn 185 8.72 Thj x Phc Yn
Tinh Thi Bnh THPT Nguyn Thi Bnh 269 8.72 ung Hong Vn Thi- Thnh ph Thi Bnh
Tinh Sc Trng THPT DTNT Huynh Cuong 181 8.72 133 L Hng Phong, P3, TP Sc Trng
Tinh Ha Bnh THPT Bc 112 8.71 Thj trn Bc -H. Bc
TP Cn Tho Ph thng Dn Tc Ni tr 75 8.71 Phung Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
Tinh Kin Giang THPT Thanh Ty 90 8.71 X Thanh ng H. Tn Hip KG
Tinh Qung Ninh THPT Hng c 296 8.70 Phung Quang Trung, Ung B
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 11 105 8.70 1549 ung 3/2 Q11
Tinh Ph Tho THPT Nguyn Binh Khim 108 8.70 Thj Trn Ha Ho
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Xun Nguyn 520 8.68 X Qung Giao, Qung Xuong
Tinh Kin Giang THPT Ba Hn 76 8.68 TT Kin Luong, H. Kin Luong Kin Giang
Tinh Qung Ninh THPT Nguyn Bnh Khim 147 8.68 Phung H Khu, TP Ha Long
Tinh Lm ng THPT Lang Biang 159 8.68 X Lt -Lac Duong
Tinh Thi Nguyn THPT Yn Ninh 137 8.67 X Yn Ninh, H. Ph Luong
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 6 60 8.67 743/15 Hng Bng, P6, Q6
Tinh Ngh An THPT DL Trn nh Phong 156 8.67 Tho Thnh, Yn Thnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Vnh Phc THPT Pham Cng Bnh 301 8.66 X Nguyt c H Yn Lac
Tinh Lang Son THPT Ho Bnh 186 8.66 X Ho Bnh, H Chi Lng
TP H Ni THPT DL Ng Tt T 227 8.66 X Uy N-ng Anh
Tinh Thanh Ha THPT Quan Son 135 8.66 Thj trn Quan Son
Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Vit Yn 330 8.65 X Qung Minh, H. Vit Yn
TP H Ch Minh THPT Hn Thuyn 769 8.65 184/7 L Vn S Q Ph Nhun
Tinh Qung Nam THPT NguynTri 723 8.65 Thnh ph Hi An, Qung Nam
TP H Ni TTGDTX Ph Thj 60 8.64 X ng X-Gia Lm
Tinh ng Nai THPT DL Truong Vnh K 780 8.64 170 Nguyn Vn B TX Long Khnh
Tinh Qung Ninh Phn hiu 1-THPT Hng c 269 8.64 X Phuong ng,Ung B
Tinh Lo Cai THPT S 1 Si Mai Cai 61 8.64 X Si Ma Cai -H Si Ma Cai
Tinh Tin Giang THPT G Cng 209 8.64 Phung 2 TX G Cng
Tinh ng Nai THPT DL Hng Bng 728 8.63 Thj Trn Gia Ray H.Xun Lc
Tinh C Mau THPT C Mau 1441 8.63 P2-TP C Mau-C Mau
TP H Ni THPT D L Mac nh Chi 112 8.63 X Thanh Xun-Sc Son
Tinh Kin Giang THPT Chu Thnh 489 8.63 TT Minh Luong-H. Chu Thnh
TP H Ch Minh THPTDL Phuong Nam 64 8.63 KP6, P. Trung Tho Q Th c
Tinh An Giang THPT SCHOOL Long Xuyn 396 8.63 P. M Long, LX
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Khuyn 688 8.62 H. in Bn, Qung Nam
Tinh Vnh Phc THPT H Xun Huong 97 8.62 X Tam Phc H Vnh Tung
Tinh ng Nai THCS THPT Bu Hm 143 8.62 X Bu Hm, H Trng Bom
Tinh Sc Trng THPT Ngoc T 87 8.62 X Ngoc T, H. M Xuyn
Tinh Gia Lai THPT L Hng Phong 257 8.62 X NamYang, H. k oa, Gia Lai
Tinh Qung Ngi THPT BC Huynh Thc Khng 1145 8.62 Thj trn Son Tjnh, H. Son Tjnh
TP H Ni THPT Tu Lp 154 8.61 Huyn M Linh
Tinh Bac Liu THPT DT Ni Tr 93 8.61 TT Ho Bnh, H. Ho Bnh
Tinh Thi Bnh
THPT Tu thuc Nguyn Cng
Tr
151 8.61 ung Trn Hung ao -Thnh ph - Thi Bnh
Tinh Thi Bnh
TTGDTX Thnh ph - Thi
Bnh
379 8.61 P.Quang Trung - Thnh ph - Thi Bnh
Tinh Vnh Long THPT Vnh Long 280 8.61 Phung 4, Thnh ph Vnh Long
Tinh Thanh Ha THPT Trn n Chim 617 8.61 Thj Trn Qun Lo, Yn jnh
Tinh Yn Bi THPT ng Tm 119 8.61 P.ng Tm -TP Yn Bi
Tinh Bc Can THPT Ba B 299 8.61 TT Cho R -H. Ba B
Tinh Tuyn Quang THPT H Lang 173 8.61 X H Lang, H.Chim Ha, Tuyn Quang
Tinh Ninh Thun THPT Tn c Thng 448 8.61 X Tn Hi, H. Ninh Hi
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Tn Ph 352 8.60 211/53 Vun li Q Tn Ph
Tinh ng Nai THPT Trn Ph 157 8.60 X Sui Tre, TX Long Khnh
Tinh in Bin THPT Phan nh Git 282 8.60 Ph 5-Him Lam-Thnh ph B Ph
Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Vn Linh 134 8.60 X Phuc Minh, H. Thun Nam
TP H Ni THPT DL inh Tin Hong 335 8.60 67 Ph c Chnh, Q. Ba nh
Tinh Bc Ninh THPT Hong Quc Vit 356 8.60 Ph. Thj Cu -TP Bc Ninh
Tinh Lang Son THPT Vn Lng 333 8.59 Thj trn Na Sm, H Vn Lng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Qung Nam THPT Khm c 284 8.59 H. Phuc Son, Qung Nam
Tinh Lo Cai THPT S 2 Bt Xt 82 8.59 X Bn Vuot H Bt Xt
Tinh Qung Bnh
Trung THCS v THPT Trung
Ho
88 8.59 Minh Ho, Qung Bnh
Tinh Ha Bnh THPT Cng Ho 113 8.59 X Nhn Ngha -H. Lac Son
Tinh Ha Bnh THPT Quyt Thng 69 8.59 X Thuong Cc - H. Lac Son
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Hong 576 8.58 Thj Trn H Trung
Tinh Thanh Ha THPT inh Chuong Duong 454 8.58 Thj Trn Hu Lc
Tinh C Mau THPT Thi Thanh Ho 231 8.58 TT m Doi-m Doi
Tinh Ty Ninh THPT Chu Thnh 55 8.58 Tr Bnh Chu Thnh Ty Ninh
Tinh Lang Son THPT Na Duong 312 8.58 Thj trn Na Duong, H Lc Bnh
Tinh Lm ng THPT DTNT Tinh 173 8.58 P5- Lat
Tinh Lm ng THPT Nguyn Tri Phuong 220 8.58 X Lc Tin -Bo Lc
Tinh Ninh Bnh THPT DL Yn Khnh 32 8.58 X Khnh Cung H Yn Khnh
Tinh Bc Can THPT Qung Kh 64 8.58 X Qung kh -H Ba B
Tinh Thi Nguyn
THPT Hong Quc Vit, V
Nhai
246 8.58 X Trng Xa, H V Nhai
Tinh in Bin THPT Thanh Chn 241 8.57 X Thanh Chn-H. in Bin
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Yn Dng 1 47 8.57 X Tin Phong, H. Yn Dng
Tinh Kin Giang THPT jnh An 195 8.57 X jnh An-H. G Quao
Tinh c Lc THPT Trung Chinh 277 8.57 H. Ea HLeo, tinh kLk
Tinh Ngh An THPT DL L Tu Trong 314 8.57 Thj Trn Cu Git, Quynh Luu
Tinh Ph Tho THPT Minh i 133 8.57 X Minh i, H. Tn Son
Tinh Lm ng THPT Nguyn Tri 584 8.56 TT Lin Ngha-c Trong
Tinh Lo Cai THPT S 1 Sa Pa 119 8.56 Thj trn Sa Pa -H Sa Pa
TP H Ch Minh THPT DL Hung ao 112 8.56 103 Nguyn Vn u,Q Bnh Thanh
Tinh Lang Son THPT Trng jnh 598 8.56 Thj trn Tht Kh -Trng jnh
Tinh KonTum THPT DTNT Sa Thy 34 8.56 H. Sa Thy T KonTum
TP Hi Phng THPT Ct Hi 156 8.55 X Vn Phong, H. Ct Hi
Tinh Bc Giang TT GDTX tinh 49 8.55 X Dnh K, Tp. Bc Giang
Tinh Qung Bnh
Trung THCS v THPT Bc
Son
150 8.55 Tuyn Ho, Qung Bnh
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Tn Bnh 404 8.55 95/55 Trung Chinh Q Tn Bnh
Tinh ng Nai THPT Kim Tn 552 8.55 X Bach Lm, H.Thng Nht
TP H Ch Minh THPTDL Khai Tr 57 8.54 133 Nguyn Tri Q5
Tinh Tha thin-Hu THPT ng Trn Cn 543 8.54 Phung Thun Ho, TP Hu
TP H Ni THPT DL Van Xun 258 8.54 39/41 ng 310 Ng. Vn C
Tinh Qung Trj THPT Nguyn Hu Thn 177 8.54 Triu ai, Triu Phong, Qtrj
Tinh c Lc THPT Trn ai Ngha 256 8.54 H. Bun n
Tinh C Mau PT Dn tc ni tr 104 8.54 P8-TP C Mau-C Mau
TP H Ni THPT DL Vn Hin 105 8.53 101A Nguyn Khuyn
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 4 48 8.53 64 Nguyn Khoi Q4
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Tam ip 52 8.53 Phung Trung Son TX Tam ip
TP H Ch Minh THPT L Tu Trong 679 8.53 390 Hong Vn Thu Q Tn Bnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Cao Bng THPT Qung Uyn 327 8.53 TT Qung Uyn, Cao Bng
Tinh C Mau THPT Nguyn Vit Khi 618 8.53 P6-TP C Mau-C Mau
Tinh Tin Giang THPT p Bc 109 8.52 Phung 5 TP M Tho
TP H Ch Minh THPT DL Duy Tn 201 8.52 106 Nguyn Gin Thanh, P.15 Q10
Tinh Qung Ninh THPT Ba Ch 185 8.52 T.trn Ba Ch, Ba Ch
TP H Ni
THPT Ng. Tt Thnh - Son
Ty
167 8.52 Thj x Son Ty
Tinh Bnh jnh THPT Ng My 1159 8.52 TT Ng My, H. Ph Ct
Tinh Qung Nam PTDT Ni tr tinh Qung Nam 124 8.52 Thnh ph Hi An, Qung Nam
Tinh Kin Giang THPT Long Thanh 307 8.52 X Long Thanh -H. Ging Ring
Tinh Lm ng THPT Dn Lp Yersin - Lat 261 8.52 Phung 7 - Lat
Tinh Ha Bnh THPT Mung Bi 103 8.51 X Phong Ph -H. Tn Lac
TP Nng THPT Nguyn Hin 800 8.51 Ho Cung Nam, Hi Chu
Tinh Tuyn Quang THPT Kim Bnh 124 8.51 X Kim Bnh, H. Chim Ha, Tuyn Quang
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 7 64 8.51 L K, KP5, Phung Tn Thun Ty Q7
Tinh Ty Ninh THPT L Qu n 207 8.51 Phung 4 Thj x Ty Ninh
Tinh Thi Bnh THPT Tu thuc Trn Thj Dung 351 8.50 Thj trn Hung Nhn - Hung H - Thi Bnh
Tinh Thi Bnh THPT Bn cng Tin Hi 459 8.50 Thj Trn Tin Hi - Thi Bnh
TP H Ch Minh THPT o Duy T 30 8.50 48/2B-48/2C-48/3-48/7B, dung Cy Trm, phung 9,
Tinh Long An THPT Long Ha 81 8.50 X Long Ha, Cn uc
Tinh Hi Duong THPT Trn Quang Khi 175 8.50 X Minh Tn, H. Kinh Mn
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Trung T 209 8.50 Phng Ph ng, TP.Tuy Ha, PY
TP Hi Phng THPT Hermann Gmeiner 138 8.49 P. ng Giang, Q. Ng Quyn
Tinh Ph Tho THPT V Th Lang 240 8.49 Phung Tn Dn, thnh ph Vit Tr
Tinh Ha Bnh THPT ai ng 166 8.49 X n Ngha -H. Lac Son
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Mng Tun 571 8.49 Thj Trn Rng Thng, ng Son
Tinh Sc Trng THPT Vn Ngoc Chnh 332 8.49 X Thanh Ph, H. M Xuyn
Tinh Qung Ngi THPT Tr Bng 494 8.48 X Tr Xun, H. Tr Bng
Tinh Bnh Phuc Trung Cp 2,3 ng Tin 143 8.48 X ng Tin - ng Ph Bnh Phuc
TP H Ni THPT DL H Ni 142 8.48 131 Nguyn Tri Thanh Xun
Tinh Tha thin-Hu THPT Bi Thj Xun 710 8.48 Phung Thun Ho, TP Hu
Tinh Lai Chu THPT Phong Th 46 8.48 TT Phong Th - Phong Th Lai Chu
Tinh Ngh An THPT DL Bc Quynh Luu 329 8.48 Quynh Xun, Quynh Luu
Tinh Bc Ninh THPT Thin c 375 8.48 Thj trn H -Thun Thnh
Tinh Lai Chu THPT Mung T 101 8.48 TT Mung T - Mung T Lai Chu
TP H Ni THPT DL Hng H 175 8.47 780 Minh Khai-HBT
Tinh Bc Ninh TTGDTX Yn Phong 97 8.47 Thj trn Ch -Yn Phong
Tinh Lo Cai THPT s 3 Tp Lo Cai 321 8.47 Phung Duyn Hi -Tp Lo Cai
Tinh H Tnh THPTDL Cm Xuyn 112 8.47 Thj trn Cm Xuyn -H.Cm Xuyn
Tinh Ha Bnh THPT Ky Son 141 8.47 X Dn Ha -H. Ky Son
Tinh Lm ng
THCS &THPT Nguyn Du -
Lat
140 8.47 P2 - Lat
Tinh An Giang THPT An Ph 2 100 8.47 Thj trn An Ph, H. An Ph
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bc Ninh THPT Bc Ninh 109 8.47 Phung ai Phc TP. Bc Ninh
Tinh Kin Giang THPT Thanh Lc 58 8.47 X Thanh Lc H. Ging Ring
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 1 155 8.46 16A Nguyn Thj Minh Khai Q1
Tinh Qung Ninh TTHN-GDTX Yn Hung 35 8.46 T. trn Qung Yn, H Yn Hung
Tinh Tuyn Quang THPT Hm Yn 502 8.45 TT. Tn Yn, H. Hm Yn, Tuyn Quang
TP H Ch Minh THPT Tn Phong 246 8.45 19F KDC Nguyn V Linh, Tn Phong, Q7
Tinh Bnh Duong TTGDTX- KTHN H. D An 60 8.45 TT D An D An -Bnh Duong
Tinh Ha Bnh THPT Ng Quyn 108 8.45 Phung Chm Mt -Thnh ph HB
Tinh Sc Trng THPT An Thanh 3 87 8.45 X An Thanh 3, H. C Lao Dung
Tinh Ph Tho THPT Nguyn Tt Thnh 441 8.44 Phung Gia Cm, thnh ph Vit Tr
Tinh Bnh jnh THPT Ng.Th Hoc 904 8.44 127 Ng.Thi Hoc,TP Quynhon
Tinh Qung Ngi THPT Ba To 202 8.44 Thj trn Ba To, H. Ba To
Tinh Ngh An TTGDTX Thanh Chuong 32 8.44 Thj Trn Dng, Thanh Chuong
TP H Ch Minh THCS & THPT o Duy Anh 46 8.43 355 Nguyn Vn Lung qun 6
Tinh in Bin THPT Ch Cang 30 8.43 X Ch Cang- H. Mung Nh
Tinh Bn Tre
TT Gio duc Thung xuyn Ba
Tri
45 8.43 TT Ba Tri, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
Tinh Bc Can THPT Cho Mi 240 8.43 X Yn nh -H. Cho Mi
Tinh Ninh Thun THPT Thp Chm 714 8.43 Phung Bo An, TP. Phan Rang-Thp Chm
Tinh BRja-VT THPT V Thj Su(C o) 42 8.43 H. Cn o
Tinh Ninh Bnh THPT BC Ninh Bnh 237 8.43 Phung Phc Thnh TP Ninh Bnh
Tinh Lm ng
Trung THCS&THPT DTNT
Lin huyn phia Na
61 8.43 TT a Teh, Lm ng
Tinh Bnh Thun THPT Dn Lp L Loi 354 8.43 Phung Ph Trinh, TP.Phan Thit
Tinh Nam jnh TTGDTX V Tun Chiu 65 8.42 Thj trn Nam Giang H. Nam Truc
TP Nng THPT Ng Quyn 432 8.42 An Hi ng, Son Tr
Tinh Ngh An THPT DL L Don Nh 336 8.42 Thj Trn Yn Thnh, Yn Thnh
Tinh Hung Yn THPT Nguyn Tri 103 8.42 X Luong Bng H. Kim ng HY
TP H Ni DTNT - H Lm Nghip 150 8.42 Huyn Chuong M
Tinh ng Nai THPT Dn Tc Ni Tr tinh 111 8.41 X Trung Ha, H.Trng Bom
Tinh Thanh Ha THPT Quan Son 2 64 8.41 X Mung Mn - H. Quan Son
Tinh Tuyn Quang THPT La 255 8.41 P.Tn H, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
TP H Ch Minh Thiu Sinh Qun 66 8.41 p Bn dnh, X Nhun dc H C chi
Tinh H Giang THPT Vit Vinh 355 8.40 TT. Vit Quang, H.Bc Quang
TP H Ni THPT DL Pham Ng Lo 212 8.40 X Vn Ni, H ng Anh
Tinh Tin Giang THPT Trn Vn Hoi 318 8.40 Thj trn Cho Gao H Cho Gao
Tinh Ph Yn
Trung THCS&THPT Nguyn
B Ngoc
78 8.40 X Son Long, H. ng Xun, Ph Yn
Tinh Hi Duong THPT Luong Th Vinh 334 8.40 X Thach Khi, TP.Hi Duong
Tinh Ha Bnh THPT Bc Son 32 8.39 X Bc Son - H. Kim Bi
TP H Ni THPT DL Anbe Anhstanh 77 8.39 A1/ ng 102-Trung Chinh
Tinh Bac Liu THPT Phan Ngoc Hin 381 8.39 Phung 5, thnh ph Bac Liu
Tinh Long An THPT Hng Vuong 406 8.39 Phung 1, TPTn An
Tinh Thi Bnh THPT B.C Kin Xuong 641 8.38 Thj Trn Thanh N - Kin Xuong - Thi Bnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Ha Bnh THPT Lac Thu C 63 8.38 X An Bnh -H. Lac Thu
Tinh Bnh jnh THPT Tam Quan 621 8.38 TT Tam Quan, H. Hoi Nhon
Tinh Tha thin-Hu THPT DL Trn Hung ao 356 8.38 Phung V Da, TP Hu
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Tri 542 8.38 ung Trn Ph P5, TP Tuy Ha, Ph Yn
Tinh Lang Son THPT nh Lp 337 8.38 Thj trn nh Lp H nh Lp
Tinh Long An THCS & THPT H Long 262 8.38 Phung 3, TP Tn An
Tinh Bc Can THPT N Phc 195 8.37 TT N Phc -H. Ngn Son
Tinh Bn Tre THPT Nguyn Hu 87 8.37 x Tin Thy- H. Chu Thnh- tinh Bn Tre
TP H Ni THPT DL ng Thai Mai 70 8.37 X Hng ky, Sc Son
Tinh Ph Tho THPT Herman 101 8.37 Phung Du Lu, TP Vit Tr
TP H Ni THPT Luong Th Vinh- Ba V 83 8.37 Huyn Ba v
Tinh Qung Nam THPT Phan Bi Chu 1264 8.37 ung Phan Chu Trinh, Tam Ky, Q. Nam
Tinh Lm ng THPT Phan Bi Chu 473 8.36 TT Di Linh
Tinh ng Nai Trung Tm GDTX Bin Ha 233 8.36 P.Quyt Thng TP.Bin Ha
Tinh Gia Lai THPT L Loi 501 8.36 Phung Hi Thuong, thnh ph Pleiku
Tinh Qung Ninh THPT C T 75 8.36 T.trn C T, C T
Tinh ng Nai C ngh ng Nai 96 8.36 P.Thng Nht, TP.Bin Ha
Tinh Ph Yn
Trung Ph thng cp 2-3
Tn Lp
74 8.36 X Tn Lp, H. Sng Hinh, tinh Ph Yn
Tinh Kin Giang THPT Vnh Bnh Bc 116 8.36 X Vnh Bnh Bc H.Vnh Thun
Tinh Bnh jnh THPT Vn Vanh 196 8.36 X Canh Vinh, H. Vn Canh
Tinh Ha Bnh THPT Thanh H 104 8.36 Thj trn Thanh H -H. Lac Thy
Tinh Nam jnh TTGDTX Lin Minh 79 8.35 X Lin Minh H. Vu Bn
Tinh c Lc THPT Hai B Trung 535 8.35 TX. Bun H
Tinh Thi Bnh THPT Pham Quang Thm 234 8.35 X V Tin -V Thu - Thi Bnh
Tinh Ngh An THPT BC Ct ngan 247 8.35 Thanh lin, Thanh chuong
Tinh An Giang THPT Tin B 141 8.34 Thj trn Ph M, H. Ph Tn
Tinh Qung Ngi THPT S 2 Ngha Hnh 390 8.34 X Hnh Thin, H. Ngha Hnh
TP Nng THPT TT Khai Tr 42 8.33 Ho Minh, Lin Chiu
TP H Ni THPT ng Tin ng 126 8.33 Huyn Chuong M
TP Hi Phng THPT Nguyn Khuyn 463 8.33 Thj Trn Vnh Bo, H. Vnh Bo
TP H Ni THPT Trung Vn 314 8.32 X Trung Vn- T Lim
TP H Ni TH DL Huynh Thc Khng 134 8.32 X C Nhu, Huyn T Lim
Tinh Nam jnh TTGDTX Yn B 216 8.32 X Yn Thng H. Yn
Tinh Ha Bnh THPT Mai Chu B 33 8.32 X Xm Kho -H. Mai Chu
Tinh Ngh An THPT Tuong Duong 1 234 8.31 Thj Trn Ho Bnh, Tuong Duong
Tinh Hi Duong THPT Trn Ph 543 8.31 Phung Sao , TX. Ch Linh
TP H Ch Minh THPT Th Thim 308 8.31 Khu An ph , An Khnh, P An Ph, Q 2
Tinh Qung Ninh THPT Yn Hung 237 8.31 T.trn Qung Yn, Yn Hung
Tinh Ngh An THPT DL Luong 2 366 8.31 Tn Son, Luong
TP H Ni THPT DL ng Nam 132 8.31 Huyn Quc Oai
TP H Ni THPT DL Lam Hng 39 8.31 X Lam Hng Sc Son
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Tri 282 8.30 Thj trn Ch -Yn Phong
TP H Ch Minh TTGDTX Trn Hung ao 56 8.30 88/955E L c Tho Q. G Vp
Tinh H Giang THPT Quang Bnh 96 8.30 X Yn Bnh-H Quang Bnh
Tinh An Giang THPT on Kt 88 8.30 X Bnh Long, H. Chu Ph
TP H Ni THPT DL L Thnh Tng 309 8.30 X Duong X, Huyn Gia Lm
Tinh Ngh An THPT BC Ca L 217 8.30 Thj X Ca L
Tinh Thi Bnh TTGDTX Tin Hi 77 8.30 Thj trn Tin Hi - Thi Bnh
Tinh c Lc THPT Trn Quang Khi 300 8.30 H. Cu MGar, tinh kLk
Tinh Gia Lai THPT Nguyn Khuyn 409 8.30 Phung An Ph, thj x An Kh
Tinh Bnh Phuc TT GDTX Bnh Long 32 8.30 P. An Lc, TX. Bnh Long, Bnh Phuc
Tinh c Lc THPT Nguyn Cng Tr 758 8.30 H. Krng Pk
Tinh Ph Tho THPT Thach Kit 156 8.29 X Thach Kit, H. Tn Son
Tinh Ngh An THPT DL So Nam 499 8.29 Xun Ho, Nam n
Tinh Lai Chu THPT Sn H 83 8.29 TT Sn H - Sn H Lai Chu
Tinh Qung Ninh THPT Qung La 52 8.29 X Qung La, H. Honh B
Tinh Vnh Long THPT Dn Tc Ni Tr 41 8.28 X Tung Lc, H. Tam Bnh
Tinh Ph Yn THPT Dn tc ni tr 97 8.28 60 L Dun, TP Tuy Ha, Ph Yn
Tinh Bnh jnh THPT Chu Vn An 725 8.28 P.Nhon Ph,TP Quy nhon
Tinh Ninh Bnh THPT Kim Son C 325 8.28 X Thuong Kim H Kim Son
Tinh Hung Yn THPT Phng Hung 254 8.27 X Phng Hung H Khoi Chu
Tinh Qung Trj THPT Phan Chu Trinh 582 8.27 Phung 1- TP. ng H
Tinh Ninh Bnh THPT DL Nguyn Cng Tr 116 8.26 Phung Phc Thnh TP Ninh Bnh
TP H Ni THPT Hng c 138 8.26 Huyn Phc Tho
Tinh Hi Duong THPT i Quc 85 8.26 X i Quc, TP. Hi Duong
Tinh c Lc THPT Nguyn Tri 406 8.26 H. Cu M'Gar, tinh k Lk
TP Cn Tho THPT Thi Bnh Duong 37 8.26 Phung Ci Kh, Q.Ninh Kiu, TP CT
Tinh H Tnh THPT Nguyn ng Chi 254 8.26 X ch Hu -H. Lc H
Tinh Vnh Long THPT Trung Vuong 152 8.25 Phung 9, TP Vnh Long
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Hip Ho 2 125 8.25 X Huong Lm, H. Hip Ho
Tinh Bc Giang THPT Dn Lp Phi M 78 8.25 X ai Ph, H. Lang Giang
Tinh Bc Can THPT Cho n 392 8.25 TT Bng Lng -H. Cho n
Tinh Cao Bng THPT P Tu 39 8.24 Ch Vin, Trng Khnh
Tinh Vnh Long THPT Nguyn Hiu Tu 135 8.24 TT Vng Lim, H. Vng Lim
Tinh BRja-VT TT GDTX -HN Vng Tu 94 8.24 Phung 1, Vng Tu
Tinh Qung Nam THPT Luong Thc Ky 762 8.24 H. ai Lc, Qung Nam
Tinh Qung Trj THPT Nguyn Binh Khim 246 8.24 Thj trn Hi Lng-H. Hi Lng
Tinh ng Nai THPT Nguyn nh Chiu 278 8.24 TT Long Thnh H.Long Thnh
TP H Ch Minh THCS-THPT Hoa Lu 32 8.23 201 Phan Vn Hn, P. Tn Thi Nht Q12
Tinh c Lc THPT Nguyn Thj Minh Khai 116 8.23 H. Krng Pk, tinh kLk
Tinh c Lc THPT L Qy n 699 8.23 TP. Bun Ma Thut
Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Tri 339 8.23 9 -Mai Hc d , TP Vinh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP Nng THPT Thanh Kh 400 8.23 Thanh Kh Ty, Thanh Kh
Tinh Kin Giang THPT Ng S Lin 148 8.23 X Phi Thng-Tp.Rach Gi-Kin Giang
Tinh Thanh Ha THPT Triu Son 6 312 8.22 Dn Luc, Triu Son
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 12 288 8.22 2 bis t 7, P. Tn Hip Chnh , Q12
Tinh H Giang THPT Hng An 285 8.22 X Hng An, Huyn Bc Quang
Tinh Thanh Ha THPT H Tng Hun 300 8.22 X Yn Trung, Yn jnh
Tinh Vnh Phc THPT Nguyn Thj Giang 161 8.22 X Chn Hung H Vnh Tung
TP H Ch Minh C Ti chnh Hi quan 75 8.22 B2/1 dung 385, P.Tng Nhon Ph A, Q9
Tinh Lm ng TT GDTX Lm ng 97 8.22 TX Bo Lc
TP H Ch Minh THPT Tn Tro 44 8.22 112 Bu ct, Qun tn Bnh
TP H Ch Minh Nng Khiu Th duc th thao 76 8.21 43 n Bin Ph, P a Kao Q1
Tinh Bnh jnh THPT Nguyn Hu 523 8.21 TT Ph Phong, H. Ty Son
Tinh Gia Lai THPT Phan Bi Chu 865 8.21 Phung a Kring, thnh ph Pleiku
Tinh Hung Yn THPT T Hiu 333 8.20 Phung Hin Nam, TX Hung Yn
Tinh Thanh Ha THPT Luu nh Cht 505 8.20 X Hong Quy, Hong Ho
Tinh H Giang THPT Vit Lm 167 8.20 TT. Vit Lm, H.Vj Xuyn
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn nh Chiu 32 8.20 X Phan, Duong Minh Chu, Ty Ninh
TP H Ch Minh TTGDTX Chu Vn An 294 8.20 546 Ng Gia Tu Q5
Tinh Ngh An THPT inh Bat Tuy 154 8.20 Hung Tn, Hung Nguyn
Tinh Ty Ninh THPT L Dun 55 8.20 Thj trn Tn Chu Ty Ninh
Tinh ng Thp THPT K Thut 174 8.19 Phung 1, TP.Cao Lnh
Tinh Tin Giang THPT T Kit 180 8.19 TT Cai Ly H. Cai Ly
Tinh Thanh Ha THPT T Hin Thnh 218 8.19 P.ng Son, TP Thanh Ho
TP H Ni THPT DL An Duong Vuong 334 8.18 Khi 3A, t/ trn ng Anh
Tinh Ninh Thun THPT Pham Vn ng 526 8.18 X Phuc Hu, H. Ninh Phuc
Tinh Tin Giang THPT L Thanh Hin 237 8.18 X An Hu H. Ci B
Tinh in Bin THPT Mung ng 119 8.18 H. Mung ng
Tinh Bnh jnh THPT Bnh Duong 762 8.18 TT Bnh Duong, H. Ph M
TP H Ch Minh H Cng nghip 235 8.17 12 Nguyn Vn Bo Q G Vp
Tinh KonTum THPT Luong Th Vinh 66 8.17 H. kGlei
TP H Ni Trung tm GDTX ng Ho 32 8.17 Huyn ng Ho
Tinh Long An THPT G en 38 8.17 X Phoc Loi, Bn Lc
TP Cn Tho THPT Nguyn Binh Khim 293 8.17 Phung An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
Tinh Lai Chu THPT DT Ni tr Tinh 62 8.17 Phung Quyt Thng TX Lai Chu
Tinh Ngh An TTGDTX Quynh Luu 39 8.17 Thj Trn Git, Quynh Luu
Tinh Bnh Duong TTGDTX- KTHN H. Du Ting 39 8.17 TT Du Ting - Du Ting- Bnh Duong
TP H Ni THPT Trn Ph 171 8.16 Huyn Ba v
Tinh Ph Yn THPT Trn Bnh Trong 199 8.16 X Ha Thng , H. Ph Ha, Ph Yn
Tinh H Tnh THPT Nghi Xun 132 8.16 X Xun Giang -H. Nghi Xun
Tinh Yn Bi
THPT Bn cng Phan Bi
Chu
114 8.16 P.ng Tm -TP Yn Bi
Tinh Ngh An THPT DL Quang Trung 315 8.16 Din K, Din Chu
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ni THPT DL Trn Quang Khi 85 8.15 1277 dung Gii phng
TP H Ni THPT DL Hong Diu 362 8.15 Ph Cm Hi, Hai B Trung
Tinh Tin Giang THPT Nam Ky Khi Ngha 148 8.15 TT Tn Hip H.Chu Thnh
Tinh Ty Ninh THPT Trng Bng 175 8.15 Thj trn Trng Bng Ty Ninh
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Hu 79 8.15 X Qung ng, Qung Xuong
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Trung Truc 174 8.14 Long Thnh Trung, Ho Thnh, Ty Ninh
Tinh Qung Bnh THPT KT L Thu 153 8.14 L Thu, Qung Bnh
Tinh Long An THPT Chu Vn An 108 8.13 TT Cn uc, Cn uc
Tinh in Bin THPT TX Mung Lay 69 8.13 Phung Na Lay-TX Mung Lay
Tinh Bn Tre THPT Nguyn Tri 187 8.13 X Tn Ho,H. Ging Trm,tinh Bn Tre
Tinh Ph Tho THPT Thj X Ph Tho 219 8.13 Phung Hng Vuong, TX Ph Tho
Tinh Thi Nguyn THPT Duong Tu Minh 365 8.13 P. Quang Vinh, Tp Thi Nguyn
Tinh Sc Trng THPT An Ninh 169 8.13 X An Ninh, H. Chu Thnh
Tinh Qung Ngi THPT Pham Kit 36 8.13 X ba V , H. Ba To
TP H Ni Trung tm GDTX an Phuong 128 8.13 Huyn an Phuong
Tinh Lm ng THPT L Qu n -Lm H 249 8.12 TT inh Vn Lm H
Tinh Thanh Ha THPT Triu Thj Trinh 380 8.12 X Van Ha, Nng Cng
Tinh Ngh An THPT Tu Thuc Nguyn Du 232 8.12 Din Yn, Din Chu
Tinh Vnh Phc THPT Nguyn Duy Th 90 8.12 X Gia Khnh H Bnh Xuyn
Tinh Lang Son THPT V L 202 8.11 X V L H Bc Son
Tinh Bc Ninh THPT Ph Mi 372 8.11 Thj trn Ph Mi -Qu V
Tinh Thanh Ha THPT Nng Cng 88 8.11 X Trung Chnh, Nng Cng
TP H Ni THPT DL Lac Long Qun 119 8.11 T 1 TT Sc Son, H Sc Son
TP H Ni THPT DL L Ngoc Hn 137 8.10 Ninh Hip, Gia Lm
Tinh KonTum THPT DTNT k T 30 8.10 H. k T T KonTum
Tinh Cao Bng THPT Nguyn Bnh 250 8.10 Thj trn Nguyn Bnh,Cao Bng
TP Nng THPT TT Din Hng 76 8.10 Bnh Hin, Hi Chu
Tinh Bnh jnh THPT Ng.nh Chiu 754 8.10 TT Bnh jnh, H. An Nhon
TP Hi Phng THPT ng Ha 375 8.10 P. ng Ha, Q. Kin An
Tinh Lm ng THPT Lc Pht - Bo Lc 160 8.09 Phung Lc Pht Bo Lc
Tinh Khnh Ha TT GDTX Nha Trang 59 8.09 S 84 Sinh Trung Nha Trang, KH
Tinh Hung Yn TT GDTX Vn Giang 129 8.09 Thj trn Vn Giang
Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Thn 207 8.09 Thj trn Vnh Bnh H G Cng Ty
Tinh Hi Duong THPT Ninh Giang 156 8.09 TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
Tinh ng Nai THPT DL Vn Lang 74 8.09 X Hung Thjnh H.Trng Bom
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 3 114 8.09 204 L Chnh Thng, P9, Q3
Tinh Bc Can THPT Na Ry 403 8.08 TT Yn Lac -H. Na Ry
Tinh Qung Ninh THPT Bnh Liu 198 8.08 T.trn Bnh Liu, Bnh Liu
Tinh Gia Lai THPT L Thung Kit 233 8.07 Thj x Ayun Pa, Gia Lai
Tinh Ngh An TTGDTX Luong 140 8.07 Son, Luong
Tinh Ty Ninh THPT Trn Quc ai 99 8.07 Thj trn G Du Ty Ninh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Hung Yn THPT L Qu n 313 8.07 Thj trn n Thi, n Thi
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Hip Ho 1 277 8.07 Thj trn Thng, H. Hip Ho
Tinh Ph Tho THPT Tn 178 8.06 Thj Trn Thanh Thu
Tinh Long An THPT Chu Thnh 89 8.06 TT Tm Vu, Chu Thnh
Tinh Bc Can THPT Bnh Trung 85 8.06 X Bnh Trung H Cho n
Tinh Bnh jnh THPT Ng.Trung T 493 8.06 TT p , H. An Nhon
Tinh Son La THPT Yn Chu 241 8.06 Thj Trn -H. Yn Chu
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Tn Yn 166 8.05 TT Cao Thuong, H. Tn Yn
Tinh Vnh Long THPT Tam Bnh 31 8.05 TT Tam Bnh, H. Tam Bnh
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Ph Nhun 185 8.05 109 Phan ng Luu Q Ph Nhun
Tinh H Giang THPT Xin Mn 33 8.05 X Cc Pi, H Xn Mn
Tinh H Tnh THPT DL Can Lc 174 8.04 Thj trn Can Lc -H. Can Lc
Tinh c Lc THPT Trn Nhn Tng 620 8.04 H. Ea Kar
Tinh Hung Yn TT GDTX Kim ng 72 8.04 Thj trn Kim ng
Tinh H Giang Cp 2-3 Tn Quang 161 8.04 x Tn Quang, huyn Bc quang
Tinh Son La THPT C Ni 192 8.04 X C Ni H. Mai Son
Tinh Qung Ninh
TT.TBD-H Cng nghip Q.
Ninh
51 8.03 X Yn Tho, ng Triu
Tinh Ngh An THPT DL Luong 1 145 8.03 Vn Son, Luong
Tinh Lm ng THPT a Sar Lac Duong 73 8.03 X a Sar-Lac Duong
TP H Ni THPT DL T Hin Thnh 61 8.02 43 Ng Thjnh Ho 1, ng a
Tinh Qung Ngi THPT BC L Qu n 490 8.02 X Bnh Trung, H. Bnh Son
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 8 72 8.02 381 Tng Thin Vuong Q8
Tinh Thanh Ha THPT Nguyn Thj Loi 328 8.02 P. Trung Son, Thj x Sm Son
Tinh Bc Can THPT Bc B 132 8.02 X Bc B -H. Pc Nm
Tinh Nam jnh TTGDTX Nguyn Hin 30 8.02 4 C Chnh Lan TP N
Tinh in Bin THPT Mung Ch 60 8.02 TT Mung Ch
Tinh Thanh Ha THPT Trn Kht Chn 249 8.02 Thj trn Vnh Lc
Tinh ng Nai C ngh Co gii - Thy loi 65 8.02 X H Nai 3, H.Trng Bom
Tinh Gia Lai THPT Anh hng Np 231 8.02 X Kng Long Khong, KBang, Gia Lai
Tinh Thanh Ha THPT Tnh Gia 5 435 8.01 Thj Trn Tnh Gia
Tinh Vnh Long TT.GDTX TP Vnh Long 79 8.01 Phung 1, TP Vnh Long
Tinh ng Nai Phng Gio Duc H..jnh Qun 82 8.01 TT jnh Qun H.jnh Qun
Tinh Ha Bnh THPT Nguyn Du 123 8.01 Phung Tn Thjnh -Thnh ph HB
Tinh Lo Cai THPT s 3 Bo Yn 88 8.01 X Ngha -H Bo Yn
Tinh Tuyn Quang THPT Na Hang 296 8.01 TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyn Quang
Tinh Thanh Ha THPT o Duy Anh 52 8.01 P. Ngoc Trao, TP Thanh Ho
Tinh Lo Cai THPT s 1 Mung Khuong 138 8.01 X Mung Khuong -H Mung Khuong
TP H Ni
THPT Phan Huy Ch -Thach
Tht
246 8.01 Huyn Thach Tht
Tinh Cao Bng THPT Ho An 423 8.00 Thj trn Nuc Hai,Ho An
TP H Ni THPT inh Tin Hong 170 8.00 Huyn M c
Tinh Thanh Ha THPT L Thung Kit 509 8.00 P. ng son, TP Thanh Ho
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ch Minh TTGDTX L Qu n 48 8.00 94 Nguyn nh Chiu Q1
Tinh Qung Trj TTGDTX Vnh Linh 186 8.00 Thj trn H X-H.Vnh Linh
Tinh Hu Giang Ph thng Dn tc ni tr 62 7.99 X Long Bnh H. Long M
TP H Ch Minh C Cng ngh Th c 54 7.99 43 V Vn Ngn, Qun Th dc
Tinh Khnh Ha THPT BC L Loi 276 7.99 X Din An, H.Din Khnh, tinh Khnh Ho
TP H Ni THPT DL ng Kinh 117 7.99 16C Ng Tam Trinh-Hong Mai
Tinh Ph Tho THPT Lm Thao 345 7.98 Thj trn Lm Thao, H. Lm Thao
Tinh Qung Bnh THPT Bn cng -ng Hi 693 7.98 Thnh Ph ng Hi, Qung Bnh
Tinh Son La THPT Tn lp, Mc Chu 49 7.98 X Tn Lp, H. Mc Chu
Tinh Son La THPT Mai Son 568 7.98 Thj Trn -H. Mai Son
Tinh Long An THPT V Vn Tn 67 7.98 TT c Ha, c Ha
Tinh An Giang THPT c Tr 171 7.98 Thj trn Tn Chu, H. Tn Chu
Tinh H Tnh TTGDTX V Quang 40 7.98 Thj trn V Quang -H. V Quang
Tinh Tha thin-Hu TTGDTX Qung in 135 7.97 Thj Trn Sja, H. Qung in
Tinh Bnh jnh THPT Ng.Hu Quang 569 7.97 X Ct Hung, H. Ph Ct
Tinh Ngh An THPT DL Sng Hiu 226 7.97 Thj Trn Thi Ho, Ngha n
TP Hi Phng THPT Nguyn Hu 52 7.97 Thj Trn Ni i, H. Kin Thuy
Tinh Long An THPT SCHOOL 217 7.97 TT Bn Lc, Bn Lc
Tinh Hung Yn THPT Ng Quyn 122 7.96 Thj trn Vuong, Tin L, Hung Yn
Tinh Thi Bnh TTGDTX Hung H 357 7.96 Thj trn Hung H - Thi Bnh
Tinh H Tnh THPT Hng Lam 352 7.96 Phung Bc Hng -Thj x Hng Lnh
Tinh Khnh Ha THPT BC Nguyn Binh Khim 104 7.96 X Din Lac, huyn Din Khnh, KH
Tinh Hi Duong TT GDTX Thanh Min 189 7.96 TT Thanh Min, H. Thanh Min
Tinh Qung Ngi THPT BC Luong Th Vinh 797 7.96 X Ph Ninh, H. c Ph
Tinh Bc Ninh THPT Trn Nhn Tng 124 7.96 X Lin Bo -Tin Du
TP H Ni THPT DL Ty Son 33 7.95 Phc ng-Long Bin
Tinh Vnh Phc C ngh co kh nng nghip 33 7.95 X Tam Hop H Bnh Xuyn
TP Cn Tho THPT Luong jnh Ca 120 7.95 Phung Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
Tinh Hi Duong THPT Hng c 195 7.95 X Hng c, H. Ninh Giang
Tinh c Lc THPT L Hu Trc 807 7.95 H. Cu M'Gar
Tinh Lm ng THPT L Loi -on Duong 152 7.95 H. on Duong
Tinh Ngh An THPT Tu thuc Mai Hc 113 7.95 Hng Tin, Nam n
Tinh Tin Giang THPT Rach Gm-Xoi Mt 202 7.94 X Vnh Kim H. Chu Thnh
Tinh Hi Duong TT GDTX Nam Sch 59 7.94 Thj trn Nam Sch, H. Nam Sch
Tinh Bc Ninh THPT Gia Bnh 3 255 7.94 Thj trn ng Bnh -Gia Bnh
TP H Ni TTGDTX Thanh Tr 64 7.94 X Thanh Lit-Thanh Tr
Tinh KonTum THPT Ng My 52 7.93 Thnh ph Kon Tum
Tinh Long An THPT Nguyn Cng Tr 37 7.93 TT Hu Ngha, c Ha
Tinh Lm ng
Trung Dn lp L Loi -Bo
Lc
250 7.93 TX Bo Lc
Tinh Qung Trj THPT Nguyn Du 242 7.93 Thj trn Gio Linh-H. Gio Linh
Tinh Thanh Ha THPT Tho Xun 5 208 7.93 Thj Trn Lam Son, Tho Xun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Thi Bnh TTGDTX ng Hung 176 7.93 Thj trn ng Hung - Thi Bnh
Tinh BRja-VT TTGDTX Chu c 56 7.93 TT Ngi Giao, H. Chu c
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Yn M 142 7.93 X Yn Phong H Yn M
Tinh Bnh jnh THPT Phan Bi Chu 597 7.92 TT Bng Son, H. Hoi Nhon
Tinh Nam jnh TTGDTX B Truc Ninh 52 7.92 X Truc ai H. Truc Ninh
Tinh Son La THPT T Hiu 563 7.92 Phung T Hiu Thnh ph Son La
Tinh Bc Ninh TT GDTX Gia Bnh 95 7.92 Thj trn ng Bnh -Gia Bnh
Tinh Bnh jnh THPT Xun Diu 725 7.92 TT Tuy Phuc,H.Tuy Phuc
Tinh ng Nai Phng Gio Duc H.Trng Bom 44 7.92 TT Trng Bom H.Trng Bom
Tinh Qung Ngi THPT BC Nguyn Cng Tr 717 7.92 X c Thanh, H. M c
Tinh Lm ng Trung Dn lp Ph ng 90 7.92 P8 - Lat
Tinh Hi Duong TT GDTX Thanh H 162 7.92 TT Thanh H, H. Thanh H
TP H Ch Minh TTGDTX Huyn Hc Mn 95 7.92 ung Vn Dy p Tn Thi 1, x Tn Hip, H Hc
Tinh Cao Bng THPT Tinh Tc 57 7.91 Tinhh Tc, Nguyn Bnh
Tinh Lo Cai THPT s 4 Tp Lo Cai 73 7.91 X Cam ung -Tp Lo Cai
Tinh Ngh An THPT Tuong Duong 2 99 7.91 Tam Quang, Tuong duong
Tinh Nam jnh TTGDTX Xun Trung 92 7.91 X Tho Nghip H. Xun Trung
Tinh in Bin THPT Tun Gio 361 7.91 Khi 2A -H. Tun Gio
Tinh Thanh Ha THPT B Thuc 3 58 7.91 X Lng Nin, B Thuc
Tinh Hung Yn THPT Nguyn Du 247 7.90 Thj trn Ph C, Ph C, Hung Yn
Tinh Kin Giang THPT Thi Qun 72 7.90 X Thi Qun H. G Quao-KG
TP Hi Phng THPT Thuy Huong 242 7.90 X Thuy Huong, H. Kin Thuy
Tinh Bnh Thun THPT Nguyn Hu 673 7.90 Tn An-Hm Tn
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Cng Tr 272 7.90 X Ha Vinh, H.ng Ha, Ph Yn
Tinh Khnh Ha THPT -DL L Thnh Tn 146 7.89 V Thj Su, P.Vnh Nguyn, TP. Nha Trang, KH
Tinh Ngh An THPT DL C Chnh Lan 235 7.89 Quynh B, Quynh Luu
TP H Ni THDL Hong Long 37 7.89 X Kim N, H ng Anh
Tinh Son La THPT Tng Lnh 231 7.89 X Tng Lnh , H. Thun Chu
TP H Ni TTGDTX ng Anh 36 7.89 X Uy N-ng Anh
TP H Ni
THPT Ng. Thuong Hin- ng
Ho
214 7.89 Huyn ng Ho
Tinh C Mau THPT Huynh Phi Hng 148 7.88 TT Trn Vn Thi-TVT
TP H Ni THPT DL Ng. Vn Huyn 41 7.88 157 cha Lng, . a
Tinh Bc Ninh THPT Luong Ti 3 308 7.88 Thj trn Tha -Luong Ti
Tinh Thanh Ha THPT ng Thai Mai 648 7.88 X Qung Bnh, Qung Xuong
TP Hi Phng THPT Thy Son 344 7.88 X Thy Son, H.Thy Nguyn
Tinh Khnh Ha BTVH ti THPT Ng Gia T 97 7.88 Nguyn Cng Tr, Cam Ngha, TX Cam Ranh, KH
Tinh Ha Bnh THPT Mai Chu A 128 7.88 Thj trn Mai Chu -H. Mai Chu
Tinh Son La THPT Tn Lang 87 7.87 X Tn Lang, H. Ph Yn
Tinh Cao Bng THPT Bng Ca 106 7.87 L Quc, Ha Lang, Cao Bng
Tinh Ph Tho THPT Bn cng Tam Nng 179 7.87 X Huong Nn, H. Tam Nng
Tinh Lm ng THCS & THPT Ng Gia Tu 194 7.87 TT Dran -on Duong
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bc Giang THPT Dn lp i Ng 240 7.87 Thj trn i Ng, H. Luc Nam
TP H Ch Minh TTGDTX Qun Bnh Tn 42 7.87 31A H Hoc Lm, P An Lac Q Bnh Tn
Tinh Hi Duong THPT Ph Thi 151 7.87 Thj trn Ph Thi-H. Kim Thnh
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Hoa Lu 82 7.87 Thj trn Thin Tn H Hoa Lu
Tinh Qung Nam THPT Nguyn Hu 480 7.87 H. Ni Thnh, Qung Nam
Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Hu 142 7.86 247B L Dun, TP Vinh
Tinh Vnh Long THPT Hong Thi Hiu 203 7.86 TT Ci Vn, H. Bnh Minh
Tinh Kin Giang THPT School Rach Gi 267 7.86 Phun Vnh Lac-Thnh ph Rach Gi
Tinh Ngh An THPT Nguyn Thc Tu 292 7.86 Thj Trn Qun Hnh, Nghi Lc
TP Hi Phng TT GDTX Hi Phng 43 7.86 P. An Bin, Q. L Chn
Tinh Qung Bnh THPT BC Bc Qung Trach 50 7.86 Qung Trach, Qung Bnh
Tinh Nam jnh TTGDTX H. Hi Hu 171 7.86 X Hi Thanh H. Hi Hu
Tinh H Tnh
THPT Tu thuc cht luong cao
Hong Xun H
239 7.85 Phung Thach Qu TP H Tnh
TP Cn Tho TT GDTX Ninh Kiu 102 7.85 Phung Xun Khnh, Q.Ninh Kiu, TP CT
Tinh H Giang THPT Mo Vac 46 7.85 TT. Mo Vac, H.Mo Vac
Tinh Bnh jnh THPT DTNT Tinh 59 7.85 227 NgThj Minh khai,QuyNhon
Tinh Lm ng THPT a Tng 135 7.84 X a Tng -am Rng
Tinh Kin Giang THPT Mong Tho 112 7.84 X Mong Tho -Chu Thnh
TP H Ni THPT DL Hng Bng 51 7.84 169 Nguyn Ngoc V, Cu giy
Tinh Tha thin-Hu TT GDTX TP Hu 139 7.84 Phung Phuc Vnh, TP Hu
TP H Ni THPT Phng Hung 531 7.84 Phung Xa La, H ng
Tinh Ngh An TTGDTX Tn Ky 140 7.84 X Ky Son, Tn ky
Tinh Qung Bnh THPT Nguyn Hu Cnh 347 7.83 Qung Ninh, Qung Bnh
Tinh Nam jnh TTGDTX Yn A 142 7.83 Thj trn Lm H. Yn
TP H Ni TTGDTX Hon Kim 41 7.83 47 Hng Quat-Hon Kim
Tinh Thi Bnh TTGDTX Quynh Phu 62 7.82 X An Bi - Quynh Phu - Thi Bnh
Tinh Bnh Thun THPT Dn tc Ni tr tinh 295 7.82 HmThng-Hm Thun Bc
Tinh Thanh Ha TTGDTX-DN Lang Chnh 41 7.82 Thj trn Lang Chnh
TP Hi Phng THPT Ct B 103 7.82 Thj Trn Ct B, H.Ct Hi
Tinh Qung Ngi THPT BC Chu Vn An 639 7.81 Thj trn La H, H. Tu Ngha
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn An Ninh 41 7.80 Thj trn Tn Bin Ty Ninh
Tinh H Tnh THPT Gia Ph 214 7.80 Xm 8, X.Gia Ph, H. Huong Kh, Tinh H Tnh
Tinh Tuyn Quang THPT ATK Tn Tro 174 7.80 Tn Tro, Son Duong, Tuyn Quang
TP H Ni TTGDTX Hai B Trung 45 7.80 S 14 ph L Gia jnh HBT
TP H Ni THPT Ng. Binh Khim 221 7.80 Huyn Ph Xuyn
Tinh Bc Ninh THPT L Qu n 170 7.80 X ai ng -H. Tin Du
Tinh Lm ng TT GDTX Lat 90 7.79 P4 - Lat
Tinh H Giang THPT Vj Xuyn 248 7.79 TT. Vj Xuyn, H.Vj Xuyn
TP Hi Phng THPT Nam Triu 175 7.79 X Phuc L, H. Thy Nguyn
Tinh Ty Ninh Trung tm GDTX Thj x 36 7.79 Phung 2-Thj x Ty Ninh
Tinh in Bin THPT Mn Chung 43 7.79 X Mn Chung-Huyn tun Gio-Tnh in Bin
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Thi Nguyn THPT Luong Th Vinh 288 7.79 P. Quang Trung,Tp Thi Nguyn
Tinh Lo Cai THPT S 2 Si ma cai 35 7.79 X Sin Ching H Si ma cai
Tinh Thanh Ha THPT Tnh Gia 4 392 7.78 Hi An, Tnh Gia
Tinh KonTum THPT Duy Tn 393 7.78 Phung Duy Tn , TP KonTum
Tinh Yn Bi
TT GDTX-HNDN H Tng
Mu
116 7.78 Thj Trn Yn Th -Luc Yn
Tinh Khnh Ha THPT BC Nguyn Hu 508 7.78 X Cam c, Thj x Cam Ranh, KH
Tinh Tuyn Quang THPT Minh Quang 267 7.77 X Minh Quang, H. Chim Ha, Tuyn Quang
Tinh ng Nai Trung Tm GDTX Long Thnh 43 7.77 TT Long Thnh H.Long Thnh
Tinh Son La THPT Ching Khuong 121 7.76 X Ching Khuong H. Sng M
Tinh ng Thp
TT GDTX KTHN tinh ng
Thp
57 7.76 Phung 1, TP Cao Lnh
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Gia Vin 60 7.76 Thj trn Me H Gia Vin
Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Vn T 299 7.75 Din Phong, Din Chu
Tinh Thi Nguyn TTGDTX Huyn Ph Yn 61 7.75 X Nam Tin, H. Ph Yn
Tinh Qung Ninh THCS-THPT Nguyn Bnh 199 7.75 X Thu An,ng Triu
Tinh Bnh jnh THPT Ng.Trung Truc 751 7.75 TT Ph M, H. Ph M
Tinh Hung Yn THPT Hng Bng 83 7.75 Thj trn Yn M H Yn M
Tinh Thanh Ha TTGDTX-DN Nhu Thanh 57 7.75 Thj trn Bn Sung, Nhu Thanh
Tinh Khnh Ha TT GDTX Van Ninh 31 7.74 Thj trn Van Gi, H. Van Ninh, KH
Tinh Qung Ninh THPT Hng Vuong 62 7.74 Cm Ph, Cm Ph
Tinh Qung Bnh THPT s 5 B Trach 493 7.74 B Trach, Qung Bnh
Tinh H Giang THPT L Hng Phong 404 7.74 P.Minh Khai, TP H Giang
Tinh in Bin THPT Bng Lao 108 7.74 X Bng Lao-H. Mung ng
Tinh Cao Bng THPT Bo Lm 130 7.73 Mng n, Bo Lm , Cao Bng
Tinh Qung Nam THPT Thi Phin 1110 7.73 H. Thng Bnh, Qung Nam
Tinh Tha thin-Hu TTGDTX Ph Vang 35 7.73 X Ph M , H. Ph Vang
Tinh Bnh Thun THPT Chu Vn An 57 7.73 V Xu-c Linh
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Nho Quan 52 7.71 Thj trn Nho Quan H Nho Quan
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Yn Dng 57 7.71 X nham Son, H. Yn Dng
TP H Ni Trung tm GDTX Son Ty 36 7.71 Thj x Son Ty
Tinh Ngh An THPT DL L Qu n 384 7.71 83-Ngu Hi, TP Vinh
Tinh H Tnh THPTDL Nguyn Khc Vin 258 7.70 X Son Bng -H. Huong Son
Tinh C Mau TTGDTX TP. C Mau 59 7.70 P2-TP C Mau-C Mau
TP H Ni Trung tm GDTX Quc Oai 87 7.70 Huyn Quc Oai
Tinh Tha thin-Hu THPT Tu thuc Th H Mi 73 7.70 X Lc Son, H. Ph Lc
Tinh Bnh Thun THPT Hm Tn 61 7.70 Tn Ngha, H. Hm Tn, Bnh Thun
Tinh Bnh Duong TTGDTX- KTHN H. Thun An 51 7.70 TT Li Thiu Thun An Bnh Duong
Tinh Cao Bng THPT Thach An 281 7.70 TT ng Kh, Thach An
Tinh Ph Yn THPT Nguyn Thj Minh Khai 271 7.69 X Ha Bnh 2, H. Ty Ha, Ph Yn
Tinh Bnh Thun TH B tc Phan Bi Chu 81 7.69 Phung Ph Thu, TP.Phan Thit
Tinh Qung Trj THPT Nguyn Cng Tr 118 7.69 Thj trn H X-H.Vnh Linh
Tinh Ngh An TTGDTX Nghi Lc 30 7.68 Thj Trn Qun Hnh, Nghi Lc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Cao Bng THPT Cao Bnh 306 7.68 Hung ao, Ho An, Cao Bng
Tinh Thanh Ha THPT Mung Lt 174 7.68 Thj trn Mug Lt
TP Hi Phng THPT Nh Vn Lan 249 7.67 Thj Trn Tin Lng, H. Tin Lng
Tinh Cao Bng THPT Ha Lang 204 7.67 Thanh Nht, Ha Lang
Tinh Son La THPT Ching Sinh 319 7.66 Phung Ching Sinh -Thnh ph Son La
Tinh Thanh Ha TTGDTX Triu Son 84 7.65 Thj Trn Triu Son
TP Nng THPT TT Quang Trung 327 7.65 Vnh Trung, Thanh Kh
Tinh Tha thin-Hu THPT Nguyn Tri 174 7.65 Phung Ph Bi, TX. Huong Thu
Tinh c Lc THPT Hng Vuong 332 7.65 H. Krng Ana
Tinh Son La THPT Sng M 394 7.65 Thj Trn -H. Sng M
Tinh Cao Bng THPT Trng Khnh 395 7.65 Thj trn Trng Khnh,Cao Bng
Tinh Qung Ninh TTHNGDTX tinh 121 7.64 Phung Hng Hi, TP Ha Long
Tinh Ph Tho THPT Vn Miu 128 7.64 X Vn Miu, H. Thanh Son
Tinh Bc Ninh THPT Kinh Bc 104 7.64 99 ung 282, X. H Mn, H.Thun Thnh, tinh Bc N
TP H Ni TTGDTX Sc Son 35 7.64 Thj Trn Sc Son
Tinh Nam jnh THPT DL Hong Diu 131 7.64 6 Hong Diu TP N
Tinh KonTum THPT DTNT Kontum 76 7.64 Phung Quyt Thng TX KonTum
Tinh Tin Giang TTGDTX Ci B 69 7.64 Thj trn Ci B H Ci B
Tinh Hi Duong TT GDTX Bnh Giang 52 7.63 X Thi Hoc, H. Bnh Giang
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Yn Khnh 130 7.63 X Khnh Nhac H Yn Khnh
Tinh Cao Bng THPT Cch Linh 76 7.63 X Cnh Linh, H. Phuc Ho
Tinh H Giang
Trung PT DTNT cp 2-3 Bc
Quang
61 7.63 TT Vit Quang, H. Bc Quang
Tinh Bnh Phuc Trung Cp 2,3 ng H 46 7.63 X ng H, B ng, B p
Tinh Qung Bnh Trung tm KTTH-HN ng Hi 73 7.63 Thnh ph ng Hi, Qung Bnh
Tinh Cao Bng THPT Canh Tn 85 7.63 Canh Tn, Thach An , Cao Bng
Tinh Ph Tho THPT Nguyn Hu 129 7.62 Thj trn Phong Chu, H. Ph Ninh
Tinh Hi Duong THPT Thnh ng 214 7.62 P. L Thanh Nghj, TP. Hi Duong
Tinh Thanh Ha THPT Trung Thi 94 7.62 P. in Bin, TP Thanh Ho
Tinh H Giang THPT Xun Giang 169 7.62 X Xun Giang, H.Quang Bnh
Tinh Bc Giang THPT bn cng Luc Ngan 280 7.62 Thj trn ch, H. Luc Ngan
Tinh ng Nai Trung Tm GDTX Nhon Trach 30 7.62 X Phuc Thin H.Nhon Trach
Tinh Hung Yn TT GDTX Vn Lm 65 7.62 Thj trn Nhu Quynh H Vn Lm
Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Binh Khim 146 7.61 Phung 4 Thj x Ty Ninh
Tinh Hi Duong TT GDTX Cm Ging 40 7.61 X Tn Trung, H. Cm Ging
Tinh Qung Ngi
THPT BC Nguyn Cng
Phuong
332 7.60 Thj trn Cho Cha, H. Ngha Hnh
Tinh Qung Nam THPT Trn ai Ngha 547 7.60 H. Qu Son, Qung Nam
Tinh Hung Yn THPT Hng c 55 7.60 X Dj S, M Ho, Hung Yn
Tinh H Giang
Trung PT DTNT cp 2-3 Yn
Minh
73 7.60 TT Yn Minh, H. Yn Minh
Tinh Son La THPT Ph Yn 419 7.59 Thj Trn -H. Ph Yn
TP H Ni Trung tm GDTX Ba V 76 7.59 Huyn Ba V
Tinh Ninh Bnh THPT DL Hoa Lu 60 7.59 X Ninh M H Hoa Lu
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Long An THPT Tn Tru 2 61 7.59 TT Tn Tru, Tn Tru
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Lang Giang 49 7.58 Thj trn Vi, H. Lang Giang
Tinh Lang Son THPT Bnh 117 7.58 X Quc Vit, H Trng jnh
Tinh Tr Vinh THPT Hm Giang 68 7.58 X Hm Giang , H. Tr C , tinh Tr Vinh
Tinh Son La THPT Mc Ha 44 7.58 X Mc Ha -H. Mc Chu
Tinh Qung Bnh THPT s 4 Qung Trach 501 7.58 Qung Trach, Qung Bnh
TP H Ni TTGDTX Cu Giy 58 7.58 Ng 223 dg Xun Thu-C.Giy
Tinh Bc Ninh THPT Trn Hung ao 129 7.58 o Vin -Qu V -Bc Ninh
Tinh Nam jnh TTGDTX Trn Ph 77 7.57 28 Pham Hng Thi TP N
TP H Ni Trung tm GDTX Thach Tht 98 7.57 Huyn Thach Tht
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Tn Yn 171 7.57 X Cao x, H. tn Yn
TP Nng C ng 30 7.57 Thanh Bnh, Hi Chu
Tinh Thi Bnh TTGDTX Thi Thuy 225 7.57 X Thi Hung - Thi Thuy - Thi Bnh
TP H Ni TTGDTX T Lim 80 7.56 X Xun Phuong-T Lim
TP H Ni THPT Ng S Lin 195 7.56 Huyn Chuong M
TP H Ni THPT Ph Bnh 106 7.56 Huyn Thach Tht
Tinh H Giang THPT ng Yn 329 7.55 X ng Yn, huyn Bc Quang
Tinh Nam jnh TTGDTX Giao Thu 226 7.55 X Giao Nhn H. Giao Thu
Tinh Cao Bng THPT Thng Hu 167 7.54 Thng Hu, Trng Khnh
Tinh Long An THPT Th Khoa Tha 78 7.54 TT Th Tha, Th Tha
TP Hi Phng THPT Luong Th Vinh 102 7.54 P..Minh Khai, Q.Hng Bng
TP H Ni THPT DL L Thnh Tng 210 7.54 S 40 Trn Cung, C Nhu, H.T Lim
TP H Ni TTGDTX Vit Hung 48 7.54 Phung Vit Hung-Long Bin
Tinh Qung Ngi THPT Son H 177 7.54 Thj trn Di Lng, H. Son H
Tinh Thi Bnh TTGDTX Thi Thuy 149 7.54 Thj trn Dim in - Thi Thuy - Thi Bnh
Tinh Bnh jnh THPT Quy Nhon 451 7.54 317 Ng.Thi Minh khai,QuyNhon
Tinh Tin Giang TTGDTX M Tho 30 7.53 Phung 2, TP M Tho
Tinh Bnh Duong TTGDTX- KTHN H. Ph Gio 45 7.53 TT Phuc Vnh Ph Gio - Bnh Duong
Tinh Vnh Phc C Kinh t K thut Vnh Phc 31 7.53 Phung Hi Hop, TP Vnh Yn
Tinh Nam jnh TTGDTX A Truc Ninh 186 7.53 X Truc Ct H. Truc Ninh
Tinh Qung Ninh THCS v THPT Chu Vn An 179 7.53 P Trn Ph, TP Mng Ci
Tinh Vnh Long THPT L Thanh Mng 71 7.53 X Thin M, H. Tr n
Tinh Bnh Phuc Trung Cp 2,3 k O 179 7.52 X k O, B Gia Mp, Bnh Phuc
Tinh Qung Bnh THPT S 5 Qung Trach 294 7.52 Qung Trach, Qung Bnh
Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Thi Son 66 7.52 X Quynh Son, H. Yn Dng
Tinh H Giang THPT Kim Ngoc 37 7.51 X Kim Ngoc, H. Bc Quang, H Giang
TP H Ni TTGDTX ng M 94 7.51 X ng M-Thanh Tr
Tinh H Tnh TTGDTX Can Lc 53 7.51 Thj trn Can Lc -H. Can Lc
TP H Ni THPT DL Ng.Trung T 69 7.51 Ng 335 Nguyn Tri
Tinh Hi Duong TT GDTX Kinh Mn 225 7.51 TT An Luu, H Kinh Mn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Nam jnh TTGDTX Hi Cung 166 7.50 X Hi Cung H. Hi Hu
Tinh Long An THPT Nguyn nh Chiu 40 7.50 TT Cn Giuc, Cn Giuc
Tinh Ty Ninh Trung tm GDTX Ho Thnh 45 7.50 Ca s 3 , Ni To Thnh Ty Ninh
Tinh Nam jnh TTGDTX H. Nam Truc 51 7.50 X Nam Hng H. Nam Truc
Tinh Sc Trng THPT L Loi 254 7.49 37 Mu Thn, P6, TP Sc Trng
Tinh H Tnh THPTDL c Tho 168 7.49 X Bi X -H. c Tho
Tinh in Bin THPT Trn Can 61 7.48 Thj trn-H. B ng
Tinh Thi Bnh TTGDTX V Thu 90 7.48 Thj trn V Thu - Thi Bnh
Tinh An Giang
THPT Dn lp Chung Binh
L
37 7.47 P. M Bnh, LX
Tinh Cao Bng THPT N Bao 78 7.47 Lang Mn, Nguyn Bnh
Tinh H Nam Trung tm GDTX Kim Bng 142 7.46 Thj trn Qu , Kim Bng
Tinh Hung Yn TTGDTX Khoi Chu 154 7.46 Thj trn Khoi Chu
Tinh Qung Ninh THCS-THPT Honh M 51 7.46 X Honh M, Bnh Liu
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Ninh Bnh 37 7.46 Phung Tn Thnh TP Ninh Bnh
Tinh Qung Nam TT. GDTX-HN Duy Xuyn 34 7.46 H. Duy Xuyn, Qung Nam
Tinh H Tnh TTGDTX Huong Son 90 7.46 Thj trn Ph Chu -H.Huong Son
Tinh Nam jnh TTGDTX M Lc 62 7.45 Km5 QL 21 A N-HN
TP H Ch Minh TTGDTX Qun 5 109 7.45 770 Nguyn Tri Q5
Tinh Bnh Duong
Trung tm Gio duc thung
xuyn - KTHN t
95 7.45 30 Thng 4 p.Chnh Ngha -Th Du Mt- BD
Tinh Thi Bnh THPT Tu thuc ng Hung 64 7.45 X ng Xun - ng Hung - Thi Bnh
Tinh BRja-VT TTGDTX Tn Thnh 59 7.44 X Phuc Ha, H. Tn Thnh
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Hip Ho 74 7.44 Thj trn Thng, H. Hip Ho
Tinh Hung Yn TT GDTX Yn M 49 7.44 X Ngha Hip H Yn M
Tinh Bnh jnh THPT Ng. Binh Khim 226 7.44 TT Tng Bat H, H. Hoi n
TP H Ch Minh TTGDTX Huyn C Chi 56 7.44 Khu ph 3 Thj trn H. C Chi
Tinh Thanh Ha TTGDTX Tho Xun 168 7.44 Thj Trn Tho Xun
Tinh H Nam Trung tm GDTX Duy Tin 94 7.44 Thj trn Ho Mac, Duy Tin
Tinh KonTum THPT DTNT kGlei 39 7.44 H. k Glei Tinh KonTum
Tinh Cao Bng THPT Phuc Ho 187 7.44 TT T Lng, Phuc Ho, Cao Bng
Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Hu 274 7.43 Thj trn Phuc Dn, H. Ninh Phuc
TP H Ni Trung tm GDTX Chuong M 52 7.43 Huyn Chuong M
Tinh Qung Ngi
THPT Tu thuc Nguyn Binh
Khim
282 7.43 Phung L Hng Phong, TP.Qung Ngi
Tinh Bn Tre B tc vn ha Thj X 63 7.43 Phung 2-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
Tinh Khnh Ha THPT BC Trn Hung ao 587 7.43 ung 3/4, Cam Linh, TX Cam Ranh, KH
Tinh Yn Bi THPT Bn cng Nguyn Tri 88 7.43 Phung P Trang -TX Ngha L
Tinh Cao Bng THPT H Qung 274 7.42 TT Xun Ho, H Qung
Tinh Khnh Ha THPT BC Trn Cao Vn 497 7.41 S 07, Nguyn Hu , Thj trn Ninh Ho, KH
TP Hi Phng THPT Tn An 73 7.41 X Tn Tin, H. An Duong
Tinh Tha thin-Hu THPT Dn tc Ni tr Tinh 106 7.41 Phung Phung c, TP Hu
Tinh Ph Tho
TT K thut TH- HN TX Ph
Tho
39 7.41 Phung u co, thj x Ph Tho
Tinh Son La Trung PTDT ni tr tinh 151 7.40 Khu d thj mi Ching Ngn -Thnh ph Son La
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
TP H Ni TTGDTX Thanh Xun 65 7.40 140 Bi Xuong Trach-T. Xun
Tinh Bc Giang THPT Dn lp Quang Trung 74 7.40 X Cnh Thuy, H. Yn Dng
Tinh Cao Bng THPT ng a 76 7.39 Ngoc ng, Qung Uyn
TP Hi Phng TT GDTX An Duong 66 7.39 Thj Trn An Duong, H. An Duong
TP Nng TT GDTX-HN Thanh Kh 61 7.39 Thanh Kh ng, Thanh Kh
Tinh Gia Lai THPT inh Tin Hong 40 7.39 X a Dreh, H. Krng Pa
Tinh Cao Bng THPT Thng Nng 260 7.38 Thj trn Thng Nng, Cao Bng
Tinh Gia Lai THPT Phan Chu Trinh 61 7.38 X a Tul, H. a Pa, Gia Lai
Tinh Son La THPT Ching Ve 85 7.38 X Ching Ve, H. Mc Chu
Tinh Thanh Ha TTGDTX-DN Hong Ho 192 7.38 Thj trn Bt Son, Hong Ho
Tinh H Nam Trung tm GDTX Tinh H Nam 123 7.37 P. Minh Khai, TP Ph L
Tinh Lm ng TT KTTH-HN c Trong 39 7.37
Tinh Qung Trj THPT S 2 akrng 35 7.37 T Rut-H. akrng
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Yn Th 30 7.37 Thj trn Cu G, H. Yn Th
Tinh Cao Bng THPT N Ging 253 7.36 N Ging, H Qung, Cao Bng
Tinh Ngh An TTGDTX Anh Son 103 7.36 Thj Trn Anh Son
Tinh H Tnh TTGDTX Hng Lnh 31 7.35 X u Liu-Thj x Hng Lnh
TP H Ni THPT DL Vn Lang 103 7.35 S 10 Nguyn Trung T, Ba nh
Tinh Qung Trj TTGDTX Hi Lng 34 7.35 Thj trn Hi Lng-H. Hi Lng
TP Hi Phng THPT Phan ng Luu 136 7.35 P. Ngoc Son, Q. Kin An
Tinh Ha Bnh THPT Nguyn Tri 74 7.35 Thj trn Luong Son -H. Luong Son
Tinh Qung Trj THPT DT Ni Tr Tinh 101 7.35 Phung1-Thj x Qung Trj
TP Hi Phng THPT Marie Curie 222 7.34 P. ng Giang, Q. Ng Quyn
Tinh Thi Nguyn TTGDTX huyn Ph Luong 57 7.34 Thj Trn u, H. Ph Luong
Tinh Khnh Ha THPT-DL Nguyn Thin Thut 438 7.33 Nguyn Thj Minh Khai, P. Phuc Ho, Nha Trang, KH
TP Hi Phng THPT Trn Tt Vn 38 7.33 X An Thng, H. An Lo
Tinh Lang Son TTGDTX 2 tinh Lang Son 38 7.33 Thj trn Hu Lng H Hu Lng
Tinh Hung Yn THPT Quang Trung 76 7.33 Phung Hin Nam, TXHY
TP Hi Phng THPT An Hi 122 7.33 Thj Trn An Duong, H. An Duong
Tinh Gia Lai Trung tm GDTX tinh 77 7.32 Phung Yn , thnh ph Pleiku
Tinh C Mau THPT Chu Vn An 47 7.32 Phung 8 TP. C Mau
Tinh Qung Nam THPT DL H Huy Tp 490 7.32 Thnh ph Tam Ky, Qung Nam
Tinh H Giang THPT Bc M 81 7.31 X Yn Ph, H.Bc M
Tinh Nam jnh TTGDTX Ngha Tn 121 7.30 X Ngha Tn H. Ngha Hung
Tinh Son La THPT Phing Khoi 61 7.30 X Phing Khoi, H. Yn Chu
Tinh Thi Nguyn TTGDTX huyn Ph Bnh 102 7.29 ThjTrn Huong Son, H. Ph Bnh
Tinh Ninh Bnh TTGDTX Kim Son 141 7.29 X Thuong Kim H Kim Son
Tinh Bn Tre
TT Gio duc Thung xuyn
M Cy
109 7.29 TT M Cy, H. M Cy nam, tinh Bn Tre
Tinh Tha thin-Hu THPT A Lui 315 7.29 TT A Lui, H. A Lui
Tinh Yn Bi
TT GDTX-HNDN Huyn Vn
Yn
35 7.29 Thj Trn Mu A- H.Vn Yn
Tinh ng Nai Trung Tm GDTX L. Khnh 49 7.29 Thj X Long Khnh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh BRja-VT TTGDTX Xuyn Mc 63 7.29 TT Phuc Bu, H. Xuyn Mc
Tinh Cao Bng THPT Tr Lnh 326 7.28 TT Hng Quc, Tr Lnh
Tinh c Lc TT GDTX Krng Nng 170 7.28 H. Krng Nng
Tinh Hi Duong TT GDTX Kim Thnh 43 7.28 X C Dng, H. Kim Thnh
Tinh Qung Nam THPT DL Pham Vn ng 174 7.28 H. Qu Son, Qung Nam
Tinh Lang Son THPT Dn lp Hu Lng 61 7.28 Thj trn Hu Lng H Hu Lng
Tinh Thanh Ha TTGDTX Nhu Xun 70 7.28 Thj trn Yn Ci, Nhu Xun
Tinh Qung Ninh THPT Ha Long 117 7.28 Phung Cao Xanh, TP Ha Long
TP Cn Tho TTGDTX Bnh Thy 56 7.28 Phung An Thi, Q.Bnh Thu, TP CT
TP H Ni TTGDTX ng a 85 7.28 5 ng 4A ng Vn Ng- a
Tinh Hi Duong THPT Phan Bi Chu 140 7.28 Thj trn Nam Sch, H. Nam Sch
Tinh BRja-VT TT Hung nghip-DN B Rja 42 7.27 Phung Phuc Hung, TX B Rja
Tinh Thi Bnh TTGDTX Quynh Phu 79 7.27 Thj trn Quynh Ci - Quynh Phu - Thi Bnh
Tinh Khnh Ha
THPT BC Nguyn Thj Minh
Khai
325 7.27 Khm 4, TT Van Gi, H.Van Ninh, KH
Tinh Lo Cai
Trung tm GDTX s 1 TP Lo
Cai
36 7.26 Phung Duyn Hi TP Lo Cai
Tinh Ninh Thun
THPT Bn Cng Trn Quc
Ton
260 7.26 Phung Thanh Son, TP. Phan Rang-Thp Chm
Tinh Thi Nguyn THPT L Qu n 48 7.25 P. Gia Sng, Tp Thi Nguyn
Tinh Hung Yn TT GDTX M Ho 48 7.25 X Phng Ch Kin H M Ho
Tinh H Giang Cp 2-3 Phuong Tin 74 7.24 X Phuong Tin, H Vj Xuyn
Tinh Hung Yn TC cng ngh, kinh t Vit Hn 68 7.23 X Long Hung, Vn Giang, Hung Yn
Tinh Bc Giang TT Ngoai ng -Tin hoc BG 40 7.23 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
Tinh Cao Bng THPT L Bn 54 7.22 L Bn, Bo Lm
Tinh Ngh An TTGDTX Hung Nguyn 59 7.22 Thj Trn Hung Nguyn
Tinh Tr Vinh
Trung Tm GDTX HNDN TP
Tr Vinh
66 7.22 Phung 1 , Thnh Ph Tr Vinh , tinh Tr Vinh
TP H Ni THPT DL Ng. nh Chiu 48 7.22 33, Ng 100 Kim Nguu,-HBT
Tinh in Bin THPT Mung Nh 78 7.22 X Mung Nh-H. in Bin
Tinh Lm ng TT GDTX Bo Lm 52 7.21 TT Lc Thng
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Vit Yn 64 7.21 X Bch Son, H. Vit Yn
Tinh Thanh Ha TTGDTX Hu Lc 76 7.21 Thj Trn Hu lc
Tinh H Giang THCS v THPT Linh H 66 7.20 X Lnh H, H. Vj Xuyn
Tinh Ngh An THPT Ky Son 394 7.20 Thj Trn Mung xn
Tinh Qung Nam THPT Nam Giang 247 7.20 H. Nam Giang, Qung Nam
Tinh Bnh jnh Trung tm GDTX Tinh 65 7.19 35 Nguyn Hu, Qui Nhon
Tinh Ninh Thun TTGDTX Ninh Thun 254 7.19 Phung Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Thp Chm
Tinh Ngh An TTGDTX Yn Thnh 136 7.19 Thj Trn yn Thnh
Tinh H Giang THPT Ngoc H 207 7.19 P. Ngoc H, TP H Giang
Tinh Qung Ninh THCS-THPT L Loi 62 7.19 X. Qung Tn, m H
TP H Ni Trung tm GDTX M c 66 7.18 Huyn M c
Tinh Qung Trj TTKTTH-HN TX Qung trj 86 7.18 Phung1-Thj x Qung Trj
Tinh Son La THPT Gia Ph 244 7.18 Thj t Gia Ph H. Ph Yn
Tinh Lo Cai TTKT-TH-HN-DN&GDTX tinh 95 7.17 Ph Van Hoa -P. Kim Tn -Tp Lo Cai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Ngh An TTGDTX Ngha n 97 7.17 Ngha Quang, Ngha n
Tinh Son La THPT Chu Vn Thjnh 163 7.17 X Ching Ban H. Mai Son
Tinh Ph Yn THPT DL Nguyn Binh Khim 152 7.17 199A Nguyn Hu,TP Tuy Ha,Ph Yn
Tinh Son La THPT Quynh Nhai 200 7.17 Thj Trn H. Quynh Nhai
Tinh Thanh Ha TTGDTX Nga Son 126 7.16 Thj Trn Nga Son
Tinh Kin Giang TTGDTX Tinh 78 7.15 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Nam jnh TTGDTX H. Ngha Hung 97 7.15 Thj trn Liu H. Ngha Hung
Tinh Tuyn Quang THPT Yn Hoa 219 7.15 Yn Hoa, Na Hang, Tuyn Quang
Tinh Ngh An TTGDTX Din Chu 173 7.14 Thj Trn Din Chu
Tinh Bc Ninh TT GDTX Thun Thnh 60 7.13 Thj trn H -Thun Thnh
Tinh Hi Duong TT GDTX Gia Lc 63 7.13 X Phuong Hung, H. Gia Lc
TP H Ch Minh BTVH Tn c Thng 36 7.13 37/3-5 Ng Tt T P21, Q Bnh Thanh
Tinh Khnh Ha THPT BC Nguyn Trung T 394 7.12 S 02 Hn Chng, Vnh Phuc, Nha Trang, KH
TP Hi Phng THPT 25/10 41 7.12 X Thy Son, H.Thy Nguyn
Tinh Cao Bng THPT Quang Trung 82 7.12 Quang Trung, Tr Lnh
Tinh Lm ng
THPT TT Nguyn Khuyn -a
Th
33 7.12 TT a Th Lm ng
Tinh Son La THPT Thun Chu 376 7.12 Thj Trn -H. Thun Chu
Tinh Thi Nguyn TTGDTX huyn ng H 116 7.12 ThjTrn ng Bm, H. ng H
TP Hi Phng THPT L Chn 39 7.12 P. Vnh Nim, Q. L Chn
Tinh Qung Ninh THPT Trn Khnh Du 45 7.11 Ci Rng, Vn n
Tinh Hung Yn TT GDTX Tin L 73 7.10 Thj trn Vuong H Tin L
Tinh Thi Nguyn TTGDTX huyn ai T 165 7.09 Thj Trn ai T, H. ai T
Tinh Qung Ninh THPT Nguyn Tri 59 7.09 X. Tin Lng, Tin Yn
Tinh Kin Giang THPT Tu Thuc Ph Co iu 83 7.09 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Bnh Phuc TT GDTX Tinh 74 7.09 P. Tn Ph, TX. ng Xoi, Bnh Phuc
Tinh ng Nai Trung Tm GDTX Tn Ph 34 7.07 Thj Trn Tn Ph H.Tn Ph
Tinh Qung Trj TTGDTX ng H 72 7.07 Phung 1-Thj x ng h
Tinh Hi Duong TT GDTX Ninh Giang 32 7.06 X Hng Phong, H. Ninh Giang
Tinh Khnh Ha TT GDTX Cam Lm 62 7.06 Thj trn Cam c, H. Cam Lm
Tinh Bc Can THPT Dn lp Hng Vuong 73 7.05 Phung Ch Kin TX Bc Kan
Tinh Tha thin-Hu TTGDTX Huong Thy 64 7.05 Phung Thy Phuong, TX Huong Thy
Tinh Bc Ninh THPT Hi 47 7.05 X An Thjnh-H. Luong Ti
TP H Ni THPT DL Ty 142 7.05 X M tr, Huyn T Lim
Tinh Thanh Ha TTGDTX Nng Cng 112 7.05 Thj Trn Nng Cng
Tinh Cao Bng THPT B Vn n 295 7.04 N Cp, phung sng Hin, TX Cao Bng
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Luc Ngan 62 7.04 Thj trn Ch, H. Luc Ngan
Tinh c Lc Trung Tm GDTX Tinh 129 7.04 TP. Bun Ma Thut
Tinh H Nam Trung tm GDTX Bnh Luc 54 7.04 Thj trn Bnh M, Bnh Luc
Tinh Tuyn Quang THPT Thuong Lm 192 7.03 Thuong Lm, Na Hang, Tuyn Quang
Tinh Qung Ngi
Trung tm KTTH-HN huyn
Bnh Son
71 7.02 X Bnh Long, H. Bnh Son
Tinh Son La THPT Mung Gin 117 7.01 X Mung Gin , H. Quynh Nhai
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Thanh H 58 6.99 X Thanh Lm, H. Luc Nam
Tinh c Lc TT GDTX Cu M'Gar 46 6.98 H. Cu M'Gar
Tinh c Lc TTGDTX Krng Bng 42 6.98 H. Krng Bng
Tinh in Bin Trung Tm GDTX Tinh 39 6.97 Ph 5-Thanh Bnh-Thnh ph B Ph
Tinh Lang Son TTGDTX Trng jnh 86 6.97 Thj trn Tht Kh -Trng jnh
Tinh Son La THPT Co Ma 34 6.97 X Co Ma, H. Thun Chu
Tinh Qung Nam TT. GDTX-HN ai Lc 166 6.97 H. ai Lc, Qung Nam
Tinh Qung Trj TTGDTX Gio Linh 93 6.96 Thj trn Gio Linh-H. Gio Linh
Tinh Son La THPT Bc Yn 196 6.96 Thj Trn H. Bc Yn
Tinh Son La THPT Bnh Thun 137 6.95 X Bnh Thun, H. Thun Chu, tinh Son La
Tinh in Bin THPT Ta Cha 97 6.94 Ph Thng Loi-TT ta Cha
Tinh Lang Son TTGDTX Vn Quan 32 6.94 Thj trn Vn Quan H Vn Quan
Tinh Lang Son TTGDTX Cao Lc 101 6.93 Thj trn Cao Lc H Cao Lc
Tinh H Giang THPT ng Vn 56 6.93 X ng Vn, H.ng Vn
Tinh Yn Bi
TT GDTX -HNDN Huyn Trn
Yn
31 6.92 Thj trn C Phc -Trn Yn
Tinh Son La THPT Mung La 158 6.91 Thj Trn H. Mung La
Tinh Ngh An TTGDTX Nam dn 57 6.91 Thj Trn Nam n
TP H Ni Trung tm GDTX Hoi c 206 6.89 Huyn Hoi c
Tinh Thanh Ha TTGDTX Ngoc Lc 121 6.89 Thj trn Ngoc Lc
TP H Ni TTGDTX Ba nh 48 6.89 Ng 294 ph i Cn Ba nh
Tinh Qung Ninh TTHNGDTX ng Triu 69 6.88 T. trn Mao Kh, ng Triu
TP Hi Phng TT GDTX Vnh Bo 60 6.88 Thj Trn Vnh Bo, H. Vnh Bo
Tinh Son La TTGDTX Thnh ph Son La 36 6.88 Phung T Hiu - Thnh ph Son La
Tinh H Giang THPT Qun Ba 94 6.86 TT. Tam Son, H.Qun Ba
Tinh Cao Bng THPT Luc Khu 36 6.86 Thuong Thn, H Qung,Cao Bng
Tinh Cao Bng TT GDTX Thj x Cao Bng 97 6.86 Thj x Cao Bng
Tinh ng Nai C ngh Min ng Nam B 63 6.85 P. Long Bnh Tn, TP.Bin Ha
TP H Ni THPT DL Bc H- ng a 53 6.85 1 ng 538 dung Lng . a
Tinh H Nam Trung tm GDTX L Nhn 71 6.85 Thj trn Vnh Tru, L Nhn
Tinh in Bin THPT N Tu 54 6.84 X N tu-H. in Bin
Tinh Thi Bnh TTGDTX Kin Xuong 38 6.84 Thj trn Kin Xuong - Thi Bnh
Tinh Qung Trj TTKTTH-HN tinh 76 6.83 Phung 1- TP. ng H
Tinh Qung Ninh THPT Nguyn Du 50 6.82 T.trn Qung H, Hi H
Tinh Qung Nam THPT Quang Trung 220 6.81 H. ng Giang, Qung Nam
Tinh Thanh Ha TTGDTX-DN Yn jnh 91 6.79 Thj Trn Yn jnh
Tinh Khnh Ha TT GDTX Ninh Ho 119 6.79 S 138A, Trn Qu Cp, Thj trn Ninh ho, KH
Tinh Son La THPT Mung B 71 6.78 X Mung B, H. Mung La
Tinh Son La THPT Mung Lm 155 6.78 X Mung Lm. H. Sng M
Tinh Qung Bnh Trung tm GDTX L Thu 92 6.78 L Thu, Qung Bnh
Tinh H Giang THPT Hong Su Ph 56 6.78 TT. Vinh Quang, Hong Su Ph
Tinh Cao Bng THPT Bo Lac 203 6.76 Thj trn Bo Lac, Cao Bng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh Qung Trj TTGDTX TX Qung trj 31 6.76 Phung1-Thj x Qung Trj
Tinh Thanh Ha TTGDTX Cm Thu 111 6.76 Thj Trn Cm Thu
TP Nng TT GDTX-HN Lin Chiu 102 6.75 Ho Khnh Nam, Lin Chiu
Tinh Yn Bi THPT M Cang Chi 154 6.75 Thj trn M Cang Chi - M Cang Chi
Tinh Qung Ngi THPT Minh Long 75 6.73 X Long Hip, H. Minh Long
Tinh Son La THPT Nguyn Du 120 6.72 X Ching en -Thnh ph Son La
Tinh Thanh Ha TTGDTX Thiu Ho 150 6.72 Thj trn Van H, Thiu Ho
Tinh Lang Son TT GDTX 1 Tinh Lang Son 101 6.70 Phung Tam Thanh TP Lang Son
Tinh Qung Ngi THPT Quang Trung 189 6.70 X Son Thnh, H. Son H, tinh Qung Ngi
Tinh Qung Ngi THPT DL Truong jnh 96 6.69 Thj trn Son Tjnh, H. Son Tjnh
Tinh Thanh Ha TTGDTX Tnh Gia 99 6.68 Thj Trn Tnh Gia
Tinh Qung Nam TT. GDTX-HN Thng Bnh 37 6.68 H. Thng Bnh, Qung Nam
Tinh H Giang THPT Lin Hip 148 6.67 X Lin Hip, huyn Bc quang
Tinh c Lc TT GDTX Krng Pk 89 6.67 H. Krng Pk
Tinh H Giang THCS v THPT N Ch 30 6.67 X N Ch, H. Xn Mn
Tinh Kin Giang Trung tm KTTH-HN Tinh 65 6.66 Thnh ph Rach Gi -Kin Giang
Tinh Tha thin-Hu THPT Huong Lm 69 6.66 X Huong Lm, H. A Lui
Tinh Lang Son TTGDTX nh Lp 42 6.65 Thj trn nh Lp H nh Lp
Tinh in Bin THPT Huyn Mng Nh 36 6.65 X Mng Nh-Huyn Mng Nh
Tinh Ha Bnh Trung tm GDTX Yn Thu 30 6.65 Thj trn Hng Tram -H. Yn Thu
Tinh c Lc TT GDTX Bun H 71 6.63 TX. Bun H
Tinh Khnh Ha TT GDTX Cam Ranh 58 6.63 135, Phan Chu Trinh, Cam lc, TX Cam Ranh, KH
Tinh Ninh Thun
Trung tm KTTH-HN Phan
Rang
50 6.61 Phung i Son, TP.Phan Rang Thp Chm
Tinh Qung Bnh
Trung ph thng dn tc ni
tr tinh
45 6.60 Thnh Ph ng Hi, Qung Bnh
Tinh Thanh Ha TTGDTX-DN H Trung 58 6.59 Thj Trn H Trung
Tinh c Lc TC ngh k Lk 32 6.59 TP Bun Ma Thut
Tinh Lang Son THPT Ng Th S 122 6.57 Phung Vnh Trai TP Lang Son
Tinh Lang Son TTGDTX Bnh Gia 61 6.57 X T Hiu H Bnh Gia
Tinh C Mau TTGDTX Trn Vn Thi 40 6.56 TT Trn Vn Thi-TVT
Tinh Khnh Ha BTTH Nha Trang 2 87 6.56 52. L Thnh Phuong, Nha Trang, KH
Tinh Son La THPT Sp Cp 203 6.56 Thj Trn H. Sp Cp
TP Nng TT KTTH-HN Son Tr 55 6.55 An Hi ng, Son Tr
Tinh Cao Bng TT GDTX Qung Uyn 61 6.53 TT Qung Uyn, Cao Bng
TP Hi Phng THPT Anh-Xtanh 44 6.51 P. My To, Q. Ng Quyn
Tinh Hi Duong TT GDTX Ch Linh 83 6.50 Phung Sao , TX. Ch Linh
Tinh Qung Ngi THPT Dn tc ni tr tinh 117 6.48 Phung Qung Ph, Thnh ph Qung Ngi
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Son ng 57 6.48 Thj trn An Chu, H. Son ng
Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Luc Nam 58 6.47 Thj trn i Ng, H. Luc Nam
Tinh BRja-VT Trung tm GDTX H. t 30 6.47 X Phuc Thanh, H. t
Tinh Lang Son TTGDTX Bc Son 71 6.46 Thj trn Bc Son H Bc Son
Tinh H Nam Trung tm GDTX Thanh Lim 38 6.46 X Thanh Luu, Thanh Lim
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S Iut d thi [a chi
Tinh H Giang THPT Yn Minh 68 6.45 TT. Yn Minh, H.Yn minh
Tinh c Lc
C Ngh TN Dn Tc, k
Lk
70 6.41 TP Bun Ma Thut
Tinh KonTum TT GDTX Tinh 32 6.41 Phung Thng Loi TX KonTum
Tinh Lang Son TTGDTX Lc Bnh 147 6.40 Thj trn Lc Bnh, H Lc Bnh
Tinh Cao Bng TTGDTX Ho An 84 6.39 TT Nuc Hai, Ho An, Cao Bng
Tinh Cao Bng TT KTTH-HN tinh Cao Bng 45 6.39 Thj x Cao Bng
Tinh Thi Nguyn TTGDTX huyn jnh Ho 65 6.37 TT Cho Chu, H. jnh Ho
TP Nng TT GDTX-HN Cm L 39 6.26 Ho Pht, Cm L
Tinh Cao Bng TTGDTX Trng Khnh 58 6.25 Thj trn Trng Khnh, Cao Bng
Tinh Ph Tho
Trung Tm GDTX HN Thanh
Son
33 6.24 Thj trn Thanh Son, H. Thanh Son
Tinh H Tnh
TTGDTX-KTTHHN Huong
Kh
36 6.24 X Ph Phong - H. Huong Kh
Tinh Qung Trj TTGDTX Triu Phong 39 6.21 Thj trn i T-H. Triu Phong
Tinh Qung Ngi Trung tm KTTH-HN M c 102 6.17 Thj trn M c, H. M c
Tinh c Lc TT GDTX Ea H'Leo 33 6.15 Huyn Ea H'leo
TP Nng
TTGDTX -HN Hi Chu +
BTBK+ CCN+ THPT T
46 6.14 Q. Hi Chu
Tinh Qung Ngi THPT DL Hong Vn Thu 76 6.11 Phung Ngha L, Thnh ph Qung Ngi
Tinh Cao Bng TTGDTX Thach An 34 6.03 TT ng Kh
Tinh Ninh Thun
Trung tm KTTH-HN Ninh
Phuc
63 6.02 Thj trn Phuc Dn, Ninh Phuc
Tinh Tha thin-Hu THPT Hng Vn 65 5.92 X Hng Vn, H. A Lui
Tinh Cao Bng TTGDTX Nguyn Bnh 36 5.88 TT Nguyn Bnh,Cao Bng
Tinh Qung Trj TTGDTX Hung Ho 34 5.84 Thj trn Khe Sanh-H. Hung Ho
Tinh Qung Ngi
Trung tm GDTX-HN tinh
Qung Ngi
60 5.82 Phung Chnh L, Thnh ph Qung Ngi
Tinh Cao Bng TTGDTX Tr Lnh 39 5.74 TT Hng Quc,TrLnh,Cao Bng
Tinh Cao Bng TTGDTX Ha Lang 34 5.72 TT Thanh Nh,Ha Lang,Cao Bng
Tinh H Giang Trung tm GDTX Tinh 43 5.60 P. Minh Khai, TX H Giang
Tinh c Lc TT GDTX Lk 44 5.52 H. Lk
Tinh Son La
Trung tm GDTX huyn Mai
Son
49 5.31 Thj Trn H. Mai Son
Tinh Son La
Trung tm GDTX huyn Sng
M
68 5.18 Thj Trn H. Sng M
Tinh Qung Nam THPT Ty Giang 67 4.96 H. Ty Giang, Qung Nam
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1 Tinh Binh Phuoc THPT Chuyn Quang Trung 281 21.72 QL14 -P Tn Phu -Dng Xoai -Binh Phuoc
2 TP Ha Ni
THPT Chuyn KHTN DH
QG HN 538 21.71 182 duong Luong Th Vinh
3 Tinh Ha Tinh THPT Chuyn Ha Tinh 308 21.37 Phuong Tn Giang -TP Ha Tinh
4 TP Ha Ni THPT Chuyn DH SP HN 393 21.18 136 duong Xun Thuy
5 Tinh Vinh Phuc THPT Chuyn Vinh Phuc 375 21.12 Phuong Lin Bao TP Vinh Yn
6 Tinh Bc Ninh THPT Chuyn Bc Ninh 314 20.96 Ph. Ninh Xa -TP Bc Ninh
7 Tinh Thai Binh THPT Chuyn 458 20.75 Duong Ly Thuong Kit,TP Thai Binh
8 TP H Chi Minh THPT NK DH KHTN 418 20.51 153 Nguyn Chi Thanh, Q5
9 Tinh Thanh Hoa THPT Chuyn Lam Son 400 20.22 P. Ba Dinh, TP Thanh Hoa
10 TP H Chi Minh THPT L Hng Phong 881 20.21 235 Nguyn Vn Cu, Q5
11 Tinh Hung Yn THPT chuyn tinh Hung Yn 405 20.13 Phuong An Tao TX Hung Yn
12 Tinh Nam Dinh THPT L Hng Phong 752 20.12 Duong Vy Xuyn TP ND
13 Tinh Ngh An
THPT Chuyn Phan Bi
Chu 489 20.09 48 -L Hng Phong
14 TP Da Nng THPT Chuyn L Quy Dn 380 19.87 An Hai Ty, Son Tra
15 Tinh Hai Duong THPT Nguyn Tri 461 19.81 P. Quang Trung, TP. Hai Duong
16 TP Ha Ni Chuyn ngu DH NN Q. gia 370 19.80 Duong Pham Vn Dng-Cu giy
17 TP Ha Ni THPT Ha Ni-Amstecdam 624 19.71 Ph Hoang Minh Giam
18 Tinh Khanh Hoa THPT chuyn L Qui Dn 218 19.65 S 67 Yersin, Nha Trang, KH
19 Tinh Ha Nam THPT Chuyn Bin Hoa 360 19.59 P. Minh Khai, TP Phu Ly
20 Tinh Bc Giang THPT Chuyn Bc Giang 364 19.48 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
21 Tinh Long An THPT chuyn Long An 161 19.43 Phuong 3, TP Tn An
22 TP Hai Phong THPT Chuyn Trn Phu 715 19.25 P. Luong Khanh Thin,Q. Ng Quyn
23 Tinh Quang Ninh THPT Chuyn Ha Long 373 19.16 Phuong Hng Hai, TP Ha Long
24 Tinh Dng Nai
THPT Chuyn Luong Th
Vinh 504 18.94 P.Tn Hip, TP.Bin Hoa
25 Tinh Binh Dinh THPT chuyn L Quy Dn 534 18.93 02 Nguyn Hu,TP Quy Nhon
26 Tinh Phu Tho THPT Chuyn Hung Vuong 655 18.83 Phuong Tn Dn, TP Vit Tri
27 Tinh Dc Lc THPT Chuyn Nguyn Du 621 18.62 TP. Bun Ma Thut
28 TP H Chi Minh THPT DL Nguyn Khuyn 3,254 18.43 132 Cng Hoa,Q Tn Binh
29 TP H Chi Minh THPT Trn Dai Nghia 491 18.42 53 Nguyn Du, Q1
30 Tinh Thua thin-Hu THPT Chuyn Quc Hoc 1,016 18.38 Phuong Vinh Ninh, TP Hu
31 Tinh Quang Nam
THPT Chuyn Nguyn Binh
Khim 381 18.35 Thanh ph Tam Ky, Quang Nam
32 TP H Chi Minh THPT NgThuongHin 1,155 18.25 544 CMT8 Q Tn Binh
33 Tinh Quang Ngi THPT Chuyn L Khit 569 18.03 Phuong Nghia L, Thanh ph Quang Ngi
34 Tinh Bn Tre THPT chuyn Bn Tre 324 17.96 Phuong 2-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
35 Tinh Yn Bai
THPT Chuyn Nguyn Tt
Thanh 273 17.87 P.Dng Tm -TP Yn Bai
36 Tinh Phu Yn
THPT Chuyn Luong Vn
Chanh 537 17.85 05 Phan Lu Thanh, TP Tuy Ho, Pho Yn
37 TP Ha Ni THPT Chuyn Nguyn Hu 953 17.83 Qun Ha Dng
38 Tinh BaRia-VT THPT Chuyn L Qui Dn 363 17.74 Phuong 1 Vng Tau
39 Tinh Ninh Binh
THPT Chuyn Luong Vn
Tuy 605 17.68 Phuong Tn Thanh TP Ninh Binh
40 Tinh Tin Giang THPT Chuyn TG 487 17.59 Phuong 5 TP. M Tho
Xp hng trung ph thng nm 2011 (diu kin: chi xt cc trung c ln hon 30 lut th sinh d thi v hc sinh tt nghip nm 2011)
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
41 TP Ha Ni THPT Chu Vn An 828 17.54 S 10 Thuy Khu
42 Tinh Hoa Binh
THPT chuyn Hoang Vn
Thu 445 17.43 Phuong Thinh Lang -Thanh ph HB
43 TP Ha Ni THPT DL Luong Th Vinh 911 17.36 18 Khuong Ha, Khuong Dinh
44 Tinh Quang Tri THPT Chuyn LQDn 307 17.34 Phuong 5-TP. Dng Ha
45 Tinh Binh Duong THPT chuyn Hung Vuong 262 17.29 Dai l Binh Duong, Hip Thanh, Thu Du Mt, BD
46 TP Cn Tho THPT Chuyn Ly Tu Trong 373 17.29 Phuong An Thoi, Q.Binh Thuy, TP CT
47 TP Ha Ni THPT Kim Lin 1,063 17.28 Ng 4C Dng Vn Ngu
48 TP Ha Ni
THPT BC Nguyn Tt
Thanh 684 17.28 136 duong Xun Thuy
49 Tinh Nam Dinh THPT Giao Thuy A 956 17.19 Thi trn Ng Dng H. Giao Thuy
50 Tinh Ngh An Chuyn Toan DH Vinh 982 17.09 L Dun -TP Vinh
51 TP Hai Phong THPT Thai Phin 1,024 17.07 P.Cu Tre, Q. Ng Quyn
52 Tinh Quang Binh THPT Chuyn Quang Binh 287 17.05 Thanh Ph Dng Hoi, Quang Binh
53 Tinh Lao Cai THPT Chuyn tinh Lao Cai 398 16.99 Duong M9, phuong Bc Cuong - T.p Lao Cai
54 Tinh Thai Nguyn THPT Chuyn (Nng khiu) 605 16.97 P. Quang Trung, Tp Thai Nguyn
55 Tinh Lm Dng
THPT chuyn Thng Long -
Da lat 353 16.95 P4 -Da Lat
56 TP H Chi Minh THPT Ng T M Khai 929 16.84 275 Din Bin Phu, Q3
57 Tinh Nam Dinh THPT Hai Hu A 969 16.83 Thi trn Yn Dinh H. Hai Hu
58 Tinh KonTum
THPT Chuyn Nguyn Tt
Thanh 416 16.79 Phuong Thng Nht TX KonTum
59 TP H Chi Minh THPT Bui Thi Xun 979 16.75 73 -75 Bui Thi Xun, Q1
60 Tinh Tra Vinh THPT Chuyn 269 16.67 Phuong 4 ,Thanh Ph Tra Vinh , tinh Tra Vinh
61 TP Ha Ni THPT Thng Long 1,053 16.51 44 ph Ta Quang Buu
62 TP H Chi Minh THPTThuc hanh/DHSP 489 16.51 280 An Duong Vuong, Q5
63 Tinh Binh Thun
THPT Chuyn Trn Hung
Dao 631 16.48 Phuong Xun An, TP.Phan Thit
64 Tinh Ty Ninh THPT chuyn Hoang L Kha 547 16.38 Phuong 3 Thi x Ty Ninh
65 Tinh Ninh Binh THPT Yn Khanh A 752 16.32 X Khanh Hi H Yn Khanh
66 Tinh Vinh Long
THPT Chuyn Nguyn Binh
Khim 610 16.27 Phuong 4, Thanh ph Vinh Long
67 Tinh Hai Duong THPT Gia Lc 750 16.14 TT Gia Lc, H. Gia Lc
68 TP Ha Ni THPT Yn Hoa 718 15.97 Yn Hoa , Q. Cu Giy
69 Tinh Gia Lai THPT Chuyn Hung Vuong 838 15.94 Phuong Ia Kring, thanh ph Pleiku
70 Tinh Nam Dinh THPT Ly Tu Trong 680 15.89 X Nam Thanh H. Nam Truc
71 Tinh Vinh Phuc THPT Yn Lac 705 15.84 Thi trn Yn Lac H Yn Lac
72 Tinh Tuyn Quang THPT Chuyn tinh 376 15.82 Phuong Minh Xun, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
73 TP Da Nng THPT Phan Chu Trinh 2,305 15.80 Hai Chu 1, Hai Chu
74 TP H Chi Minh THPT Gia Dinh 1,443 15.79 195/29 XV Ngh Tinh Q Binh Thanh
75 Tinh Thua thin-Hu Khi chuyn DHKH Hu 90 15.76 Phuong Phu Nhun, TP Hu
76 Tinh Nam Dinh THPT Trn Hung Dao 784 15.73 Duong 38 A TP ND
77 Tinh Ninh Thun THPT chuyn L Qui Dn 511 15.72 P.M Hai, Thanh ph Phan Rang-Thap Cham
78 TP Ha Ni THPT Ng. Thi Minh Khai 794 15.71 X Phu Din, Huyn Tu Lim
79 Tinh Vinh Phuc THPT L Xoay 709 15.70 Thi trn Vinh Tuong H Vinh Tuong
80 Tinh Hai Duong THPT Tu Ky 755 15.68 TT Tu Ky, H. Tu Ky
81 Tinh Hai Duong THPT Thanh Ha 701 15.53 TT Thanh Ha, H. Thanh Ha
82 TP Ha Ni THPT Son Ty 737 15.52 Thi x Son Ty
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
83 Tinh Vinh Phuc THPT Hai Ba Trung 263 15.51 Thi x Phuc Yn
84 Tinh Lang Son THPT Chu Vn An 490 15.50 Phuong Dng Kinh TP Lang Son
85 Tinh Nam Dinh THPT Xun Truong B 747 15.49 X Xun Vinh H. Xun Truong
86 Tinh BaRia-VT THPT Vng Tau 935 15.46 Duong Thi Sach, Phuong 8, TP Vng Tau
87 Tinh Bc Ninh THPT Thun Thanh 1 1,028 15.44 X Gia Dng -Thun Thanh
88 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Khuyn 785 15.44 Nguyn Du TP ND
89 TP H Chi Minh THPT Ng Cng Tru 1,525 15.42 97 Quang Trung Q Go Vp
90 Tinh Ngh An THPT Huynh Thuc Khang 940 15.41 54 L Hng Phong
91 TP H Chi Minh THPT Ng Huu Hun 1,201 15.39 11 Doan Kt , P. Binh Tho Q Thu Duc
92 TP H Chi Minh THPT Nguyn Huu Cu 613 15.31 Ng Anh Thu, x Trung Chanh, Hoc Mn
93 TP H Chi Minh THPT Trn Phu 1,551 15.28 3 L Thuc Hoach P. Phu Tho Hoa, Tn Phu
94 TP Hai Phong THPT Ng Quyn 987 15.27 P..M Linh, Q. L chn
95 Tinh Din Bin THPT Chuyn L Qui Dn 416 15.26 Ph 10-Muong Thanh Thanh ph DB Phu
96 Tinh Hai Duong THPT Kim Thanh 631 15.23 TT Phu Thai, H. Kim Thanh
97 Tinh Vinh Phuc THPT Ng Gia Tu 671 15.23 Thi trn Xun Hoa H Lp Thach
98 Tinh An Giang THPT Thoai Ngoc Hu 843 15.22 P. M Binh, LX
99 Tinh Hai Duong THPT Nam Sach 781 15.21 TT Nam Sach, H. Nam Sach
100 Tinh Thanh Hoa THPT Ham Rng 684 15.20 P. Truong Thi,TP Thanh Hoa
101 TP Ha Ni TH PT Phan Dinh Phung 960 15.20 67B ph Cua Bc , Q.Ba Dinh
102 Tinh Hai Duong THPT Binh Giang 550 15.20 X Thai Hoc, H. Binh Giang
103 Tinh Hai Duong THPT Hng Quang 781 15.17 P. Trn Phu, TP. Hai Duong
104 TP Ha Ni THPT Lin Ha 960 15.10 X Lin Ha, H Dng Anh
105 Tinh Ca Mau
THPT Chuyn Phan Ngoc
Hin 261 15.08 P2-TP Ca Mau-Ca Mau
106 Tinh Bc Can THPT Chuyn 159 15.03 P. Sng Cu -TX Bc Kan
107 Tinh Thanh Hoa THPT Ba Dinh 783 14.99 Thi Trn Nga Son
108 TP H Chi Minh THPT DL Ngi Sao 175 14.98 Duong 18 P.Binh Tri Dng B, Q Binh Tn
109 TP Ha Ni THPT DL Tri Duc 561 14.95 Phu M, M Dinh, Tu Lim
110 Tinh Thai Binh THPT Nguyn Duc Canh 1,061 14.95 Duong Ly Thuong Kit - Thanh ph Thai Binh
111 Tinh Soc Trng
THPT Chuyn Nguyn Thi
Minh Khai 472 14.95 Duong H Nuoc Ngot, P6, TP Soc Trng
112 TP H Chi Minh THPT Thanh Nhn 78 14.88 69/12 Nguyn Cuu Dam Q. Tn Phu
113 Tinh Thanh Hoa THPT Bim Son 584 14.88 P. Ba Dinh, Thi x Bim Son
114 TP Ha Ni THPT L Quy Dn-Dng Da 977 14.86 195 ng X Dan II
115 Tinh Dng Thap
THPT Chuyn Nguyn Dinh
Chiu 332 14.86 Phuong 1, Thi x Sa Dec
116 TP Ha Ni THPT Trn Phu- Hoan Kim 1,008 14.85 8 ph Hai Ba Trung
117 Tinh Nam Dinh THPT Tng Vn Trn 859 14.85 Thi trn Lm H. y Yn
118 Tinh Hai Duong THPT Ha Bc 451 14.84 X Cm Ch, H. Thanh Ha
119 Tinh Kin Giang THPT Huynh Mn Dat 685 14.80 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
120 TP H Chi Minh THPT L Quy Dn 463 14.79 110 Nguyn Thi Minh Khai, Q3
121 TP Ha Ni THPT Nguyn Gia Thiu 1,037 14.79 27 ng 298, Ngoc Lm, L. Bin
122 TP H Chi Minh THPT Phu Nhun 1,191 14.77 5 Hoang Minh Giam, P9, Q Phu Nhun
123 Tinh Thai Binh THPT Bc Dng Quan 1,053 14.73 Thi Trn Dng Hung - Thai Binh
124 Tinh Thanh Hoa THPT Luong Dc Bng 879 14.71 Thi Trn But Son, Hong Hoa
125 Tinh Nam Dinh THPT L Quy Dn 678 14.64 Thi trn C L H. Truc Ninh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
126 TP Ha Ni THPT L Qui Dn- Ha Dng 798 14.62 p, Nguyn Tri, Ha Dng
127 Tinh Bc Ninh THPT Ly Thai T 880 14.62 Ph. Dinh Bang - TX.Tu Son
128 Tinh Lm Dng THPT Bao Lc 936 14.59 TX Bao Lc
129 Tinh Thanh Hoa THPT Quang Xuong 1 577 14.57 Thi Trn Quang Xuong
130 Tinh Bc Giang THPT Ng S Lin 898 14.57 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
131 Tinh Bac Liu THPT Chuyn Bac Liu 468 14.54 Phuong 1, thanh ph Bac Liu
132 TP H Chi Minh THPT Mac Dinh Chi 1,739 14.51 458 Hung Vuong, Q6
133 TP Ha Ni THPT Ngoc Hi 781 14.50 X Ng Hip, huyn Thanh Tri
134 Tinh Thai Binh THPT Quynh Ci 948 14.50 Thi trn Quynh Ci - Quynh Phu - Thai Binh
135 TP Ha Ni THPT DL Nguyn Siu 223 14.43 Ph Trung Kinh-Cu Giy
136 Tinh Thai Binh THPT Ty Tin Hai 925 14.41 Thi Trn Tin Hai - Thai Binh
137 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Hu 1,095 14.40 Phuong Thun Thanh, TP Hu
138 Tinh Quang Tri THPT TX Quang Tri 783 14.40 Phuong1-Thi x Quang Tri
139 Tinh Vinh Phuc THPT Trn Phu 727 14.39 Phuong Lin Bao TP Vinh Yn
140 Tinh Quang Tri THPT Sao Nam 980 14.37 H. Duy Xuyn, Quang Nam
141 Tinh Hung Yn THPT Duong Quang Ham 666 14.37 X Lin Nghia H Vn Giang
142 Tinh Thai Binh THPT Ty Thuy Anh 896 14.36 X Thuy Son - Thai Thuy - Thai Binh
143 Tinh Dng Nai THPT Ng Quyn 715 14.34 P.Trung Dng, TP.Bin Hoa
144 Tinh Hai Duong THPT Thanh Min 508 14.34 TT Thanh Min, H. Thanh Min
145 Tinh Ha Nam THPT Kim Bang C 419 14.34 X Dng Hoa, Kim Bang
146 Tinh Hai Duong THPT Phuc Thanh 462 14.32 X Phuc Thanh, H. Kinh Mn
147 Tinh Thai Binh THPT Dng Thuy Anh 947 14.31 Thi Trn Dim Din - Thai Thuy - Thai Binh
148 TP H Chi Minh THPT Dng Duong 92 14.29 134/2 duong s 6 PK4, P. Tam Phu, Q. Thu Duc
149 Tinh Bc Ninh THPT Yn Phong 1 1,041 14.27 Thi trn Cho -Yn Phong
150 Tinh Hai Duong THPT Tu Tinh 408 14.27 X Cm V, H. Cm Giang
151 Tinh Hu Giang THPT chuyn Vi Thanh 295 14.26 Phuong 1 thanh ph Vi Thanh
152 TP Ha Ni THPT DL Doan Thi Dim 42 14.25 Khu D thi M Dinh Tu Lim
153 Tinh Bc Ninh THPT Qu V 1 913 14.23 Thi trn Ph Moi -Qu V
154 Tinh Thai Binh THPT Bc Duyn Ha 826 14.23 Thi Trn Hung Ha - Thai Binh
155 Tinh Ninh Binh THPT Kim Son A 653 14.23 Thi trn Phat Dim H Kim Son
156 Tinh Khanh Hoa THPT Ly Tu Trong 1,176 14.23 S 03, Ly Tu Trong, P.Lc Tho, Nha Trang , KH
157 Tinh Thai Binh THPT Nam Dng Quan 760 14.20 X Dng a - Dng Hung - Thai Binh
158 Tinh Hai Duong THPT Doan Thuong 440 14.20 X Doan Thuong, H. Gia Lc
159 Tinh Thai Binh THPT Nguyn Du 928 14.17 Thi Trn Thanh N - Kin Xuong - Thai Binh
160 Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Dng Dao 687 14.14 Thi trn Lim -Tin Du -Bc Ninh
161 Tinh Nam Dinh THPT Nghia Hung B 698 14.13 X Nghia Tn H. Nghia Hung
162 Tinh Dc Lc
THPT Thuc hanh Cao
Nguyn 533 14.13 TP.Bun Ma Thut
163 Tinh Nam Dinh THPT Nghia Hung A 931 14.12 Thi trn Liu D H. Nghia Hung
164 Tinh Ninh Binh THPT Nguyn Hu 543 14.12 Phuong Bc Son TX Tam Dip
165 TP Ha Ni THPT DL Dao Duy Tu 319 14.11 182 duong Luong Th Vinh
166 Tinh Hai Duong THPT Ninh Giang 749 14.09 TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
167 TP Cn Tho THPT Chu Vn Lim 1,105 14.09 Phuong An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
168 Tinh Thai Binh THPT Phu Duc 922 14.08 Thi trn An Bai - Quynh Phu - Thai Binh
169 TP Ha Ni THPT Vit -Duc 1,067 14.07 47 Ly Thuong Kit, Q.Hoan Kim
170 TP H Chi Minh THPT Trung Vuong 997 14.06 3 Nguyn Binh Khim, Q1
171 Tinh Ha Tinh THPT Phan Dinh Phung 835 14.04 Phuong Bc Ha -TP Ha Tinh
172 Tinh Thanh Hoa THPT L Loi 788 14.03 Thi Trn Tho Xun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
173 TP Ha Ni THPT DL Luong Vn Can 83 14.02 182 duong Luong Th Vinh
174 Tinh Nam Dinh THPT Nam Truc 652 14.02 Thi trn Nam Giang H. Nam Truc
175 Tinh Nam Dinh THPT Giao Thuy B 789 14.02 X Giao Yn H. Giao Thuy
176 TP Ha Ni THPT M Duc A 749 14.02 Huyn M Duc
177 Tinh Ngh An THPT Thanh Chuong 1 920 14.01 Thi Trn Dung, Thanh Chuong
178 Tinh Hai Duong THPT Quang Trung 495 14.01 X Vn Hi, H. Ninh Giang
179 Tinh Nam Dinh THPT Truc Ninh A 773 14.00 X Truc Cat H. Truc Ninh
180 Tinh Thanh Hoa THPT Dao Duy Tu 694 13.99 P. Ba Dinh, TP Thanh Hoa
181 TP Hai Phong THPT Vinh Bao 1,078 13.98 Thi Trn Vinh Bao, H. Vinh Bao
182 Tinh Hung Yn THPT Trn Quang Khai 470 13.96 X Da Trach H Khoai Chu
183 Tinh Thai Binh THPT Nguyn Tri 958 13.96 X Hoa Binh- V Thu - Thai Binh
184 TP Ha Ni
THPT Cao Ba Quat- Gia
Lm 963 13.91 X C Bi, huyn Gia Lm
185 TP H Chi Minh THPT Dinh Thin Ly 65 13.91 L P1, Khu A, D thi moi Nam Thanh ph, P. Tn Pho
186 Tinh Binh Dinh THPT Quc hoc 1,088 13.90 09 Trn Phu,TP Quy Nhon
187 Tinh Cao Bng THPT Chuyn Cao Bng 306 13.90 Thi x Cao Bng
188 Tinh Dc Lc THPT Bun Ma Thut 1,045 13.88 TP. Bun Ma Thut
189 Tinh Nam Dinh THPT Hai Hu C 617 13.88 Thi trn Cn H. Hai Hu
190 TP Ha Ni THPT Nhn Chinh 790 13.88 Ph Nguy Nhu Kon Tum, TXun
191 Tinh Thai Binh THPT Bc Kin Xuong 895 13.85 X Nam Cao - Kin Xuong - Thai Binh
192 TP Ha Ni THPT Quc Oai 819 13.83 Huyn Quc Oai
193 TP H Chi Minh THPT Hung Vuong 1,647 13.82 124 Hng Bang, Q5
194 Tinh Bc Giang THPT Vit Yn 1 855 13.81 Thi trn Bich Dng, H. Vit Yn
195 TP Ha Ni THPT Pham Hng Thai 851 13.80 Ph Nguyn Vn Ngoc
196 Tinh Ha Nam THPT Nam Ly 592 13.80 X Tin Thng, Ly Nhn
197 Tinh Bc Ninh THPT Han Thuyn 961 13.80 Ph. Dai Phuc -TP Bc Ninh
198 Tinh Ngh An THPT D Luong 1 915 13.79 Da Son, D Luong
199 Tinh Binh Duong THPT Di An 537 13.79 TT Di An Di An - Binh Duong
200 TP H Chi Minh THPT Nguyn Du 973 13.78 XX1 Dng Nai CX Bc Hai, Q10
201 TP Ha Ni THPT ung Hoa A 563 13.76 Huyn ung Hoa
202 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Duy Hiu 785 13.76 H. Din Ban, Quang Nam
203 TP Hai Phong THPT Nguyn Binh Khim 896 13.76 X Ly Hoc, H. Vinh Bao
204 TP Ha Ni THPT Dng Quan 519 13.75 Huyn Phu Xuyn
205 Tinh Quang Ninh THPT Cm Pha 721 13.75 P.Cm Thanh, Cm Pha
206 Tinh Ha Nam THPT Phu Ly A 510 13.74 P. L Hng Phong, Phu Ly
207 Tinh Hung Yn THPT Trn Hung Dao 410 13.72 X Thin Phin H Tin Lu
208 Tinh Hung Yn THPT Nam Khoai Chu 528 13.71 X Dai Hung H Khoai Chu
209 Tinh Thai Nguyn THPT Chu Vn An 629 13.71 P. Huong Son, Tp Thai Nguyn
210 Tinh Hai Duong THPT Nhi Chiu 442 13.69 TT Phu Thu, H. Kinh Mn
211 Tinh Hoa Binh Ph thng Dn tc ni tru 207 13.68 Phuong Tn Hoa -Thanh ph HB
212 Tinh Hai Duong THPT Chi Linh 726 13.64 Phuong Sao Do, TX. Chi Linh
213 Tinh Tin Giang THPT Cho Gao 999 13.64 Thi trn Cho Gao H Cho Gao
214 Tinh Ha Nam THPT Duy Tin A 606 13.61 Thi trn Hoa Mac, Duy Tin
215 Tinh Thanh Hoa THPT Hu Lc 1 472 13.60 X Phu Lc, Hu lc
216 Tinh Ninh Binh THPT Yn M B 588 13.60 X Yn Mac H Yn M
217 Tinh Nam Dinh THPT M Tho 609 13.60 X Yn Chinh H. y Yn
218 Tinh Thanh Hoa THPT Hong Hoa 4 684 13.59 X Hong Thanh, Hong Hoa
219 Tinh Quang Ninh THPT Hoang Quc Vit 492 13.57 T. trn Mao Kh, Dng Triu
220 Tinh Hai Duong THPT Marie Curie 144 13.53 Phuong Hai Tn, TP.Hai Duong
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
221 Tinh Hai Duong THPT Cm Giang 574 13.53 X Tn Truong, H. Cm Giang
222 Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 1 902 13.53 X yn M, H. Lang Giang
223 Tinh Thanh Hoa THPT Ha Trung 728 13.50 X Ha Binh, Ha Trung
224 Tinh Quang Ninh THPT Hng Gai 663 13.50 Phuong Hng Hai, TP Ha Long
225 Tinh Hung Yn THPT Trung Vuong 675 13.50 X Trung Trc H Vn Lm
226 Tinh Phu Tho
THPT Dn tc ni tru tinh
Phu Tho 143 13.49 Ha Lc, TX Phu Tho (HSNTduoc tinh h khu gc)
227 TP Ha Ni THPT Dan Phuong 612 13.48 Huyn Dan Phuong
228 TP Ha Ni THPT Thanh Oai B 763 13.48 Huyn Thanh Oai
229 TP Hai Phong THPT Tin Lng 779 13.47 Thi Trn Tin lng, H. Tin Lng
230 Tinh Thua thin-Hu THPT Hai Ba Trung 976 13.47 Phuong Vinh Ninh, TP Hu
231 Tinh Hai Duong THPT Kinh Mn 763 13.47 TT An Luu, H. Kinh Mn
232 Tinh Ngh An THPT Din Chu 3 820 13.45 Din Xun, Din Chu
233 TP Hai Phong THPT Kin An 835 13.43 P. Ngoc Son, Q. Kin An
234 TP Ha Ni THPT TT Dai Vit 35 13.43 301 Nguyn Tri Thanh Xun
235 Tinh Lai Chu THPT chuyn L Quy Dn 128 13.42 Phuong Doan Kt-TX Lai Chu Lai Chu
236 TP Ha Ni THPT Thuong Tin 597 13.40 Huyn Thuong Tin
237 Tinh Dng Nai THPT Long Khanh 1,059 13.38 02 CMT8 TX.Long Khanh
238 Tinh Ha Nam THPT Thanh Lim A 557 13.38 X.Lim Thun, Thanh Lim
239 Tinh Bc Ninh THPT Gia Binh 1 747 13.36 Thi trn Ngu -Gia Binh
240 Tinh Hung Yn THPT Phu Cu 626 13.35 X Tng Phan H Phu Cu
241 Tinh Hung Yn THPT Tin Lu 786 13.32 Thi trn Vuong H Tin Lu
242 Tinh Ha Nam THPT Ly Nhn 602 13.32 Thi trn Vinh Tru, Ly Nhn
243 Tinh Dng Nai THPT Nguyn Tri 706 13.32 Phuong Tn Bin, TP.Bin Hoa
244 TP Da Nng THPT Hoang Hoa Tham 796 13.31 An Hai Dng, Son Tra
245 Tinh Hung Yn THPT M Hao 742 13.29 Thi trn Bn H M Hao
246 Tinh Son La THPT Chuyn 477 13.28 Phuong Ching L -Thanh ph Son La
247 Tinh Ngh An THPT Din Chu 2 806 13.28 Din Hng, Din chu
248 Tinh Bc Ninh THPT L Vn Thinh 862 13.27 X Dng Cuu -Gia Binh
249 Tinh Quang Nam THPT Huynh Ngoc Hu 931 13.26 H. Dai Lc, Quang Nam
250 Tinh Tin Giang THPT Truong Dinh 846 13.26 Phuong 1 TX Go Cng
251 Tinh Nam Dinh THPT Xun Truong A 818 13.25 X Xun Hng H. Xun Truong
252 Tinh Khanh Hoa THPT Nguyn Tri 955 13.23 Thn 8, thi trn Ninh Hoa, KH
253 Tinh Bc Ninh THPT Tin Du 1 827 13.23 X Vit Doan -Tin Du
254 TP Ha Ni THPT Soc Son 723 13.22 X Phu L, H Soc Son
255 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 1 813 13.21 Thi Trn giat, Quynh Luu
256 Tinh Thanh Hoa THPT Hu Lc 2 586 13.21 X Vn Lc, Hu Lc
257 TP Ha Ni THPT M Linh 584 13.20 Huyn M Linh
258 Tinh Ha Nam THPT Binh Luc A 672 13.19 Thi trn Binh M, Binh Luc
259 Tinh Ha Tinh THPT Hng Linh 718 13.18 Phuong Bc Hng -Thi x Hng Linh
260 Tinh Quang Ngi THPT S 1 Son Tinh 1,013 13.16 Thi trn Son Tinh, H. Son Tinh
261 Tinh Hung Yn THPT Vn Lm 723 13.15 X Lac Dao H Vn Lm
262 TP H Chi Minh THPT Nguyn Hin 792 13.15 3 Duong Dinh Ngh, Q11
263 Tinh Hung Yn THPT Khoai Chu 715 13.14 Thi trn Khoai Chu
264 Tinh Phu Tho THPT Long Chu Sa 596 13.13 Thi trn Lm Thao, H. Lm Thao
265 Tinh Quang Nam THPT Trn Cao Vn 1,187 13.12 Phuong An M, TP. Tam Ky, Quang Nam
266 TP Ha Ni THPT Thach Tht 797 13.12 Huyn Thach Tht
267 Tinh Hung Yn THPT n Thi 594 13.12 Thi trn n Thi
268 Tinh Thai Binh THPT Thai Phuc 660 13.12 X Thai Phuc - Thai Thuy - Thai Binh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
269 TP Hai Phong THPT L Quy Dn 1,035 13.07 P. Cat Bi, Q. Hai An
270 Tinh Nam Dinh THPT M Lc 553 13.05 Km5 QL 21 A ND-HN
271 TP Ha Ni THPT Da Phuc 652 13.05 Thi trn Da Phuc, Huyn Soc Son
272 Tinh Tin Giang THPT Cai Be 928 13.05 TT Cai Be H. Cai Be
273 Tinh Quang Nam THPT Trn Quy Cap 1,007 13.02 Thanh ph Hi An, Quang Nam
274 Tinh Thai Binh THPT V Tin 802 13.00 X Vit Thun - V Thu - Thai Binh
275 Tinh Thai Binh THPT Chu Vn An 808 12.99 X V Quy - Kin Xuong - Thai Binh
276 TP Hai Phong THPT Trn Nguyn Hn 971 12.99 P.Lam Son, Q. L Chn
277 Tinh Nam Dinh THPT Dai An 467 12.99 X Yn Dng H. y Yn
278 TP Hai Phong THPT Pham Ng Lo 619 12.99 X Ng Lo, H. Thuy Nguyn
279 Tinh Hung Yn THPT Vn Giang 914 12.99 X Cuu Cao H Vn Giang
280 Tinh Thanh Hoa THPT Yn Dinh 2 484 12.98 X Yn Truong, Yn Dinh
281 Tinh Dng Nai THPT Trn Bin 1,043 12.98 Phuong Tam Hoa TP.Bin Hoa
282 TP Da Nng THPT Hoa Vang 831 12.97 Hoa Tho Dng, Cm L
283 Tinh Quang Tri THPT Dng Ha 862 12.97 Phuong 1- TP. Dng Ha
284 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Hu 984 12.94 09 Hong Diu, TP. Tuy Ha, Pho Yn
285 TP Ha Ni
THPT Phung Khc Khoan-
Thach Tht 600 12.94 Huyn Thach Tht
286 Tinh Thai Binh THPT Hung Nhn 748 12.94 X Phu Son - Hung Ha - Thai Binh
287 Tinh Lm Dng Truong THPT Di Linh 677 12.94 TT Di Linh
288 Tinh Thai Binh THPT Thai Ninh 668 12.93 X Thai Hung - Thai Thuy - Thai Binh
289 Tinh Lm Dng THPT Trn Phu -Da Lat 587 12.93 P10 -Da Lat
290 Tinh Ngh An THPT L Hng Phong 534 12.93 Hung Thng, Hung Nguyn
291 TP Hai Phong THPT Quang Trung 524 12.92 X Cao Nhn, H. Thuy Nguyn
292 Tinh Hai Duong THPT Cu Xe 378 12.92 X Cng Lac, H. Tu Ky
293 Tinh Thanh Hoa THPT Thiu Hoa 714 12.91 Thi Trn Thiu Hoa
294 Tinh Thanh Hoa THPT Nng Cng 1 614 12.89 Thi Trn Nng Cng
295 Tinh Tin Giang THPT Nguyn Dinh Chiu 1,083 12.89 Phuong 1 TP. M Tho
296 Tinh Long An THPT Tn An 828 12.88 Phuong 3, TP Tn An
297 TP H Chi Minh THPT V Thi Sau 1,204 12.87 95 Dinh Tin Hoang Q Binh Thanh
298 Tinh Ngh An THPT Thai Hoa 723 12.87 Thi Trn Thai Hoa, Nghia Dan
299 Tinh Phu Tho THPT Thanh Thuy 533 12.87 X La Phu, H. Thanh Thuy
300 Tinh Ha Tinh THPT Ly Tu Trong 674 12.86 Thi trn Cay -H. Thach Ha
301 TP Ha Ni THPT Trn Nhn Tng 1,029 12.86 15 ph Huong Vin
302 Tinh Ninh Binh THPT Yn M A 544 12.86 X Khanh Thuong H Yn M
303 TP Ha Ni THPT Ng Quyn- Ba Vi 658 12.86 Huyn Ba vi
304 TP Ha Ni THPT Hoai Duc A 931 12.86 Huyn Hoai Duc
305 Tinh Nam Dinh THPT Hoang Vn Thu 567 12.85 X Trung Thanh H. Vu Ban
306 Tinh Nam Dinh THPT Nghia Hung C 630 12.84 Thi trn Rang Dng H. Nghia Hung
307 Tinh Thanh Hoa THPT Hong Hoa 2 939 12.83 X Hong Kim, Hong Hoa
308 TP Ha Ni THPT Yn Vin 661 12.82 Thi trn Yn Vin, Huyn Gia Lm
309 Tinh Nam Dinh THPT Giao Thuy C 653 12.82 X Hng Thun H. Giao Thuy
310 Tinh Vinh Phuc THPT Binh Xuyn 545 12.81 Thi trn Huong Canh H Binh Xuyn
311 TP Ha Ni THPT Cu Giy 542 12.80 Duong Nguyn Khanh Toan CG
312 Tinh Ngh An THPT Nam Dan 1 721 12.80 Thi Trn Nam Dan, Nam Dan
313 Tinh Nam Dinh THPT Pham Vn Nghi 879 12.80 X Yn Cuong H. y Yn
314 Tinh Vinh Phuc THPT Binh Son 391 12.79 X Nhn Dao H Sn g L
315 Tinh Bc Giang THPT Tn Yn 1 813 12.79 TT Cao Thuong, H. Tn Yn
316 Tinh Vinh Phuc THPT Yn Lac 2 649 12.78 X Lin Chu H Yn Lac
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
317 Tinh Phu Tho THPT Vit Tri 754 12.77 Phuong Gia Cm, thanh ph Vit Tri
318 Tinh Ngh An THPT Nguyn Xun n 769 12.75 Thi trn Din Chu
319 TP Ha Ni THPT Duong Xa 728 12.75 X Duong Xa, Huyn Gia Lm
320 Tinh Thai Binh THPT Quynh Tho 761 12.75 Quynh Tho - Quynh Phu - Thai Binh
321 Tinh Bc Ninh THPT Luong Tai 1 918 12.75 Thi trn Thua -Luong Tai
322 Tinh Phu Tho THPT Ha Hoa 430 12.75 Thi trn Ha Hoa, H. Ha Hoa
323 TP Ha Ni THPT Trung Gi 508 12.74 X Trung Gi, H Soc Son
324 TP Hai Phong THPT An Lo 673 12.74 Thi Trn An Lo, H.An Lo
325 TP H Chi Minh THPT Ng Khuyn 1,046 12.73 514 Nguyn Tri Phuong, Q10
326 Tinh Ngh An THPT D Luong 3 688 12.73 Quang Son, D Luong
327 Tinh Bc Giang THPT Luc Nam 897 12.72 TT Di ng, H. Luc Nam
328 Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 1 759 12.71 X Nham Son, H. Yn Dng
329 Tinh Quang Ninh THPT Ung Bi 645 12.71 P. Quang Trung, Ung Bi
330 Tinh Ngh An THPT Phan Dng Luu 805 12.71 Thi Trn yn Thanh
331 TP H Chi Minh THPT DL Truong Vinh Ky 695 12.71 110 Banh Vn Trn, Q Tn Binh
332 Tinh Thanh Hoa THPT Dng Son 1 638 12.71 X Dng Xun, Dng Son
333 Tinh Ha Tinh THPT Minh Khai 747 12.70 Thi trn Duc Tho -H. Duc Tho
334 TP Ha Ni
THPT Nguyn Du- Thanh
Oai 681 12.69 Huyn Thanh Oai
335 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Siu 511 12.69 X Dng Kt, Khoai Chu, Hung Yn
336 Tinh Vinh Phuc THPT Xun Hoa 434 12.67 Thi x Phuc Yn
337 Tinh Thai Binh THPT Tin Hung 834 12.65 X Thng Long - Dng Hung - Thai Binh
338 Tinh Phu Tho THPT Phu Ninh 506 12.65 X Phu Lc, H. Phu Ninh
339 Tinh Lm Dng THPT Duc Trong 812 12.65 TT Lin Nghia-Duc Trong
340 Tinh Ngh An THPT Ha Huy Tp 892 12.63 8-Phan Bi Chu
341 Tinh Hung Yn THPT Hoang Hoa Tham 308 12.63 X Thuy Li H Tin Lu
342 Tinh Hung Yn THPT Duc Hop 505 12.62 X Duc Hop H Kim Dng
343 Tinh Thanh Hoa THPT L Vn Huu 831 12.61 X Thiu Vn, Thiu Hoa
344 Tinh Quang Binh
THPT Dao Duy Tu, Dng
Hoi 644 12.60 Thanh Ph Dng Hoi, Quang Binh
345 Tinh Ngh An THPT L Vit Thut 865 12.60 Khi 5 -Phuong Truong Thi -TP Vinh
346 Tinh Hung Yn THPT Minh Chu 442 12.60 X Tn Lp, Yn M, Hung Yn
347 Tinh Quang Ngi THPT Binh Son 885 12.60 Thi trn Chu , H. Binh Son
348 Tinh Hai Duong THPT Pha Lai 384 12.59 Phuong Pha Lai, TX.Chi Linh
349 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Thin Thut 495 12.59 X Bach Sam H M Hao
350 Tinh Vinh Phuc THPT Di Cn 529 12.58 X Tam Phuc H Vinh Tuong
351 TP Ha Ni THPT Ngoc Tao 604 12.58 Huyn Phuc Tho
352 Tinh Thanh Hoa THPT Yn Dinh 1 722 12.58 Thi Trn Quan Lao, Yn Dinh
353 Tinh Ha Tinh THPT Ha Huy Tp 499 12.58 X Cm Son -H. Cm Xuyn
354 Tinh Nam Dinh THPT Trn Vn Bao 479 12.57 X Din Xa H. Nam Truc
355 TP Ha Ni THPT C Loa 830 12.56 X Dng Hi, huyn Dng Anh
356 Tinh Thanh Hoa THPT Sm Son 448 12.56 P. Truong Son,Thi x Sm Son
357 TP Ha Ni THPT Xun Dinh 850 12.54 X Xun Dinh, H. Tu Lim
358 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Duc Thun 390 12.54 X Thanh Loi H. Vu Ban
359 Tinh Vinh Phuc THPT Tam Duong 455 12.53 Thi trn Hop Hoa H Tam Duong
360 Tinh Quang Binh THPT L Thuy 689 12.52 L Thuy, Quang Binh
361 TP Ha Ni THPT DL L M n xp 321 12.51 duong L Duc Tho -Tu Lim
362 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 4 401 12.51 X Tho Dn, Triu Son
363 Tinh Ha Nam THPT Phu Ly B 419 12.51 X Thanh Chu, Phu Ly
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
364 Tinh KonTum THPT Kontum 908 12.51 Phuong Quyt Thng TX KonTum
365 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Binh Khim 990 12.50 H. Krng Pk
366 TP Hai Phong THPT Nguyn Tri 680 12.50 X An Hung, H. An Duong
367 Tinh Ha Giang THPT Chuyn 290 12.49 P. Minh Khai, TP Ha Giang
368 Tinh Hung Yn THPT Nam Phu Cu 265 12.48 X Tam Da H Phu Cu
369 TP H Chi Minh THPT V Truong Toan 925 12.47 KP1 Phuong Hip Thanh, Q12
370 Tinh Dng Thap THPT Thanh ph Cao Lnh 933 12.47 Phuong 1, TP Cao Lnh
371 Tinh Hung Yn THPT Triu Quang Phuc 432 12.46 Yn Phu H Yn M
372 Tinh Ninh Binh THPT Hoa Lu A 501 12.46 Thi trn Thin Tn H Hoa Lu
373 Tinh Hung Yn THPT Kim Dng 671 12.45 X Luong Bng H Kim Dng
374 Tinh Thai Binh THPT L Quy Dn 1,042 12.45 Duong Ly Bn - Thanh ph Thai Binh
375 Tinh Hung Yn THPT Ng Trung Ngan 517 12.44 X H Tung Mu H n Thi
376 Tinh Thai Nguyn THPT Luong Ngoc Quyn 1,085 12.44 P. Hoang Vn Thu, Tp Thai Nguyn
377 TP Ha Ni THPT Yn Lng 624 12.43 Huyn M Linh
378 Tinh Binh Dinh THPT S 1 An Nhon 808 12.43 TT Binh Dinh,H. An Nhon
379 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 1 751 12.43 Thi Trn Quan Hanh, Nghi Lc
380 Tinh Nam Dinh THPT Hai Hu B 533 12.42 X Hai Phu H. Hai Hu
381 Tinh Quang Ngi THPT S 1 Duc Ph 1,063 12.41 X Ph Ninh, H. Duc Ph
382 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 3 446 12.41 X Hop Ly, Triu Son
383 Tinh Thanh Hoa
THPT Dn Tc Ni tru tinh
TH 226 12.41 P. Dng Son, TP Thanh Hoa
384 Tinh Thai Binh THPT Nam Tin Hai 889 12.41 X Nam Trung - Tin Hai - Thai Binh
385 TP Ha Ni
THPT Quang Trung- Dng
Da 927 12.41 178 duong Lang
386 TP Hai Phong THPT Toan Thng 525 12.40 X Toan Thng, H. Tin Lng
387 Tinh Ngh An THPT Hoang Mai 860 12.40 Quynh Thin, Quynh Luu
388 Tinh Ha Nam THPT Binh Luc B 470 12.39 X V Ban , Binh Luc
389 TP Ha Ni THPT Vn Ni 828 12.39 X Vn Ni, H Dng Anh
390 TP Hai Phong THPT An Duong 879 12.38 Thi Trn An Duong, H. An Duong
391 TP Ha Ni THPT Quang Oai 676 12.38 Huyn Ba vi
392 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 1 540 12.38 Thi trn, Triu Son
393 TP Ha Ni THPT DL Mari Quyri 573 12.37 3 Trn Quc Toan
394 Tinh Ha Tinh THPT Trn Phu 844 12.37 X Duc Thuy -H. Duc Tho
395 Tinh Ninh Binh THPT Nho Quan B 436 12.36 Thi trn Nho Quan H Nho Quan
396 Tinh Thua thin-Hu THPT Phan Dng Luu 1,001 12.35 X Phu Duong, H. Phu Vang
397 Tinh Quang Ninh THPT L Hng Phong 261 12.34 P. Cm Phu, Cm Pha
398 Tinh Hung Yn THPT Yn M 608 12.34 X Tn Lp H Yn M
399 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Hu 600 12.33 Duong Nguyn Vn Tri TP ND
400 Tinh Quang Nam THPT Nui Thanh 964 12.32 H. Nui Thanh, Quang Nam
401 TP Ha Ni THPT DT Ni Tru 84 12.32 Huyn Ba vi
402 Tinh Nam Dinh THPT Truc Ninh B 690 12.31 X Truc Thai H. Truc Ninh
403 Tinh Hung Yn THPT TX Hung Yn 627 12.31 Phuong Quang Trung TX Hung Yn
404 Tinh Bn Tre THPT Phan Thanh Gian 1,071 12.30 TT Ba Tri, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
405 TP H Chi Minh THPT TT Quc vn Sai gon 319 12.30 1035B Trinh Dinh Trong, F Hoa Thanh, Qun Tn Phu
406 Tinh Thai Nguyn PT Dn tc Ni tru tinh TN 160 12.30 P. Tn Lp, Tp Thai Nguyn
407 Tinh BaRia-VT THPT Xuyn Mc 909 12.30 TT Phuoc Buu, H. Xuyn Mc
408 Tinh Bc Giang THPT Hip Hoa 1 767 12.28 Thi trn Thng, H. Hip Hoa
409 TP H Chi Minh THPTDL Thai Binh 167 12.27 236/10 Nguyn Thai Binh, Q Tn Binh
410 Tinh Dng Nai THPT Thng Nht A 943 12.26 TT Trang Bom, H.Trang Bom
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
411 Tinh Quang Ngi THPT Trn Quc Tun 1,063 12.26 P. Nguyn Nghim, TP Quang Ngi
412 Tinh Ninh Binh THPT Kim Son B 641 12.25 X Hung Tin H Kim Son
413 Tinh Hai Duong THPT Dng Gia 302 12.25 X Dng Gia, H. Kim Thanh
414 Tinh BaRia-VT THPT Nguyn Du 738 12.25 TT Ngi Giao, H. Chu Duc
415 TP Ha Ni THPT M Duc B 508 12.25 Huyn M Duc
416 Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 2 711 12.25 X Tn Thinh, H. Lang Giang
417 TP H Chi Minh THPT Trn Hung Dao 1,267 12.25 88/955 E L Duc Tho, P6, Q. Go Vp
418 TP H Chi Minh THPT DL Hng Duc 770 12.24 8 H Dc Di, P Ty Thanh Q Tn Phu
419 Tinh Thai Binh THPT Nam Duyn Ha 618 12.24 X Minh Hoa - Hung Ha - Thai Binh
420 Tinh Thanh Hoa THPT Quang Xuong 2 671 12.24 X Quang Ngoc, Quang Xuong
421 Tinh Bc Ninh THPT Luong Tai 2 638 12.23 Knh Vang -Luong Tai
422 Tinh Lang Son THPT DTNT Tinh 122 12.22 Phuong Dng Kinh TP Lang Son
423 Tinh Ha Nam THPT Duy Tin B 434 12.22 Thi trn Dng vn,Duy Tin
424 Tinh Yn Bai THPT Nguyn Hu 635 12.21 P.Dng Tm -TP Yn Bai
425 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Chi Thanh 768 12.20 TT Sia, H. Quang Din
426 Tinh BaRia-VT THPT Dinh Tin Hoang 641 12.20 242 duong thng nht, Phuong 8 Vng Tau
427 Tinh Thai Binh THPT Dng Hung Ha 670 12.19 X Hung Dng - Hung Ha - Thai Binh
428 Tinh Ngh An THPT Kim Lin 601 12.19 Kim Lin, Nam dan
429 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn TrI 662 12.19 Thi trn Trang Bang Ty Ninh
430 Tinh Vinh Phuc THPT Ng Vit Xun 484 12.19 X Chn Hung H Vinh Tuong
431 Tinh BaRia-VT THPT Duong Bach Mai 282 12.18 X Phuoc Hi , H. Dt Do
432 Tinh Khanh Hoa THPT Ng Gia Tu 593 12.18 Nguyn Cng Tru, Cam Nghia, TXCam Ranh, KH
433 Tinh Quang Ngi THPT S 1 Tu Nghia 984 12.18 Thi trn La Ha, H. Tu Nghia
434 TP Ha Ni THPT Phu Xuyn A 669 12.18 Huyn Phu Xuyn
435 Tinh BaRia-VT THPT Nguyn Hu 694 12.17 Phuong 10 Vng Tau
436 TP H Chi Minh THPTDL a Chu 87 12.17 226A Pasteur Q3
437 Tinh Ninh Binh THPT Gia Vin B 473 12.17 X Gia Lp H Gia Vin
438 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Vn Tri 590 12.16 X Thu Lc -H. Lc Ha
439 Tinh Hu Giang THPT L Quy Dn 337 12.16 Phuong Lai Hiu thi x Ng Bay
440 Tinh Phu Tho THPT Vinh Chn 256 12.16 X Vinh Chn, H. Ha Hoa
441 Tinh Thanh Hoa THPT Tinh Gia 2 688 12.15 X Triu Duong, Tinh Gia
442 Tinh Ngh An THPT Bc Yn Thanh 872 12.13 Lng Thanh, Yn Thanh
443 Tinh Phu Tho THPT Tam Nng 510 12.13 X Huong Nn, H. Tam Nng
444 Tinh BaRia-VT THPT Ba Ria 412 12.13 Nguyn Tt Thanh, P.Phuoc Nguyn, TX Ba Ria
445 TP Hai Phong THPT Kin Thuy 819 12.12 Thi Trn Nui Di, H. Kin Thuy
446 Tinh Quang Nam THPT Tiu La 1,112 12.12 H. Thng Binh, Quang Nam
447 TP Ha Ni THPT Dng Da 940 12.11 Quan Th 1, T.D.Thng, Q.D.Da
448 Tinh Lm Dng THPT Bui Thi Xun 1,086 12.11 P2 -Da Lat
449 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Binh Khim 683 12.11 Thi trn Chu S, H. Chu S
450 Tinh Dng Nai THPT Long Thanh 691 12.09 TT Long Thanh H.Long Thanh
451 Tinh BaRia-VT THPT Chu Thanh 505 12.09 Phuong Phuoc Hung, TX Ba Ria
452 Tinh Ha Tinh THPT Ky Lm 213 12.09 X Ky Lm -H. Ky Anh
453 Tinh Ngh An THPT TX Cua lo 536 12.08 Thi x Cua lo
454 Tinh Binh Duong THPT V Minh Duc 763 12.06 30 Thang 4,Chanh Nghia, TDM, BD
455 Tinh Nam Dinh THPT Luong Th Vinh 459 12.05 Thi trn Gi H. Vu Ban
456 Tinh Phu Yn THPT L Hng Phong 995 12.05 X Ha Bnh 2, H.Ty Ha, Pho Yn
457 Tinh Thanh Hoa THPT Hu Lc 3 451 12.05 X Dai Lc, Hu Lc
458 Tinh Binh Dinh THPT Tng Bat H 898 12.03 TT Bng Son, H. Hoai Nhon
459 TP Ha Ni THPT Ng Thi Nhm 543 12.02 X Ta Thanh Oai, Thanh Tri
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
460 Tinh Tuyn Quang THPT Dn tc ni tru tinh 198 12.02 Phuong Nng Tin, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
461 Tinh Phu Tho THPT Hung Vuong 703 12.02 Phuong Hung Vuong, TX Phu Tho
462 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 2 613 12.02 Nghi M, Nghi Lc
463 Tinh Ha Tinh THPT Cm Xuyn 722 12.01 Thi trn Cm xuyn -H. Cm Xuyn
464 Tinh Bc Giang THPT Yn Th 550 12.00 Thi trn Cu G, H. Yn Th
465 Tinh Phu Tho THPT Cng nghip Vit Tri 510 12.00 Phuong Thanh Miu, TP Vit tri
466 Tinh Ha Tinh THPT Mai Thuc Loan 528 12.00 X Thach Chu -H. Lc Ha
467 Tinh Bc Giang THPT DTNT tinh 181 11.99 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
468 Tinh Ha Nam THPT Thanh Lim C 342 11.98 X Thanh Thuy, Thanh Lim
469 Tinh Khanh Hoa THPT Trn Binh Trong 673 11.97 X Cam Hai Ty, H. Cam Lm, KH
470 Tinh Quang Tri THPT Hai Lng 695 11.97 Thi Trn Hai Lng-H. Hai Lng
471 Tinh Dng Nai THPT Xun Lc 941 11.97 Thi Trn Gia Ray H.Xun Lc
472 Tinh Ninh Binh THPT Binh Minh 427 11.96 Thi trn Binh Minh H Kim Son
473 Tinh Hai Duong THPT Bn Tm 318 11.94 Phuong Bn Tm, TX. Chi Linh
474 Tinh Phu Tho THPT Doan Hung 489 11.93 Thi trn Doan Hung, H. Doan Hung
475 Tinh Thanh Hoa THPT Mai Anh Tun 758 11.93 X Nga Thanh, Nga Son
476 Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 2 754 11.93 X Tn An, H. Yn Dng
477 Tinh Quang Tri THPT Vinh Linh 614 11.92 Thi trn H Xa-H.Vinh Linh
478 TP H Chi Minh THPT Binh Phu 1,014 11.91 84/47 Ly Chiu Hoang, Q6
479 TP Ha Ni THPT Tn Lp 548 11.91 Huyn Dan Phuong
480 Tinh Quang Ninh THPT Bi Chay 489 11.91 Phuong Bi Chay, TP Ha Long
481 Tinh Vinh Phuc THPT Sang Son 236 11.91 X Tam Son H Sng L
482 TP Hai Phong THPT Ly Thuong Kit 646 11.91 X Thuy Son, H.Thuy Nguyn
483 Tinh Ninh Binh THPT Trn Hung Dao 549 11.90 Phuong Ninh Phong TP Ninh Binh
484 Tinh Lm Dng THPT Don Duong 463 11.90 TT Thanh M-Don Duong
485 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Du 657 11.90 X Tin Din -H. Nghi Xun
486 Tinh Nam Dinh THPT Xun Truong C 534 11.90 X Xun Dai H. Xun Truong
487 Tinh Vinh Phuc THPT Vinh Yn 294 11.90 Phuong Hi Hop TP Vinh Yn
488 Tinh Vinh Phuc THPT Tam Dao 289 11.90 X Tam Quan H Tam Dao
489 Tinh Ha Tinh THPT Cao Thng 308 11.90 X Son Ty -H. Huong Son
490 TP H Chi Minh THPT Thu Duc 1,096 11.90 166/24 Dng Vn Bi, P Binh Tho, QThu duc
491 Tinh Hai Duong THPT Hoang Vn Thu 455 11.89 P. Ngoc Chu, TP. Hai Duong
492 TP H Chi Minh THPT Tn Binh 1,098 11.89 97/11 Nguyn Cu Dam, P Tn Son Nhi, Q Tn Phu
493 Tinh Ha Tinh THPT Huong Son 585 11.89 Thi trn Ph Chu -H.Huong Son
494 Tinh Ninh Binh THPT Gia Vin C 243 11.88 X Gia Sinh H Gia Vin
495 Tinh BaRia-VT THPT V Thi Sau 387 11.88 X Phuoc Long Tho, H Dt Do
496 Tinh Khanh Hoa THPT Huynh Thuc Khang 807 11.88 TT Van Gi (Quc l 1A), H. Van Ninh, KH
497 Tinh Tin Giang THPT Vinh Binh 867 11.87 Thi trn Vinh Binh H Go Cng Ty
498 Tinh Bc Giang THPT Hip Hoa 2 728 11.87 X Huong Lm, H. Hip Hoa
499 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Tri 675 11.87 X Truc Hung H. Truc Ninh
500 TP Ha Ni THPT Phu Xuyn B 547 11.86 Huyn Phu Xuyn
501 TP Da Nng THPT Nguyn Tri 749 11.86 Hoa Khanh Bc, Lin Chiu
502 Tinh Ha Nam THPT Kim Bang B 451 11.85 X Tn Son, Kim Bang
503 TP Ha Ni THPT Trn Dng Ninh 613 11.85 Huyn ung Hoa
504 Tinh Thanh Hoa THPT Tinh Gia 1 827 11.84 Thi Trn Tinh Gia
505 Tinh Khanh Hoa THPT Nguyn Vn Tri 887 11.84 S 32 Han Thuyn, Xuong Hun ,Nha Trang, KH
506 Tinh Quang Nam THPT Qu Son 642 11.84 H. Qu Son, Quang Nam
507 Tinh Binh Dinh THPT S 1 Phu Cat 1,071 11.84 TT Ng My, H. Phu Cat
508 TP H Chi Minh THPT Luong Th Vinh 456 11.83 131 C Bc, Q1
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
509 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 2 616 11.82 X Nng Truong, Triu Son
510 Tinh Ngh An THPT Pham Hng Thai 439 11.82 Hung Chu, Hung Nguyn
511 Tinh Ninh Binh THPT Gia Vin A 484 11.82 X Gia Phu H Gia Vin
512 Tinh Tin Giang THPT Tn Hip 679 11.82 TT Tn Hip H. Chu Thanh
513 Tinh Vinh Phuc THPT Bn Tre 440 11.82 Thi x Phuc Yn
514 Tinh Bc Ninh THPT Thun Thanh 2 811 11.82 X Thanh Khuong -Thun Thanh
515 TP H Chi Minh THPT Trung Phu 861 11.81 p 12 x Tn Thanh Dng, H Cu Chi
516 Tinh Tin Giang THPT Dc Binh Kiu 894 11.81 TT Cai Ly H. Cai Ly
517 Tinh Binh Phuoc THPT Hung Vuong 558 11.81 P. Tn Phu, TX. Dng Xoai, Binh Phuoc
518 Tinh Vinh Phuc THPT TrnNguyn Hn 280 11.80 X Triu D H Lp Thach
519 Tinh Hai Duong THPT Ke St 432 11.80 TT Ke St, H. Binh Giang
520 Tinh Bn Tre THPT Nguyn Dinh Chiu 761 11.79 Phuong Phu Tn, TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
521 Tinh KonTum THPT Trn Quc Tun 391 11.78 H. Dk Ha
522 Tinh Ty Ninh THPT Ty Ninh 715 11.78 Phuong 3 -Thi x Ty Ninh
523 Tinh Ha Tinh THPT L Huu Trac I 466 11.78 X Son Chu -Huyn Huong Son
524 Tinh Quang Ninh THPT L Quy Dn 342 11.77 P. Quang Hanh, Cm Pha
525 Tinh Binh Dinh THPT Nguyn Trn 857 11.77 TT Tam Quan, H. Hoai Nhon
526 Tinh Ha Tinh THPT Huong Kh 713 11.77 Thi trn Huong Kh -H.Huong Kh
527 TP Ha Ni THPT Van xun- Hoai Duc 560 11.77 Huyn Hoai Duc
528 Tinh Hai Duong THPT Thanh Min II 370 11.76 X Hng Quang, H. Thanh Min
529 Tinh Khanh Hoa THPT Hoang Hoa Tham 856 11.76 Khom Phu Lc Dng, thi trn Din Khanh, KH
530 Tinh Ngh An THPT Yn Thanh 2 714 11.76 Bc Thanh, Yn Thanh
531 Tinh Dk Nng THPT Chu Vn An 494 11.75 Thi x Gia Nghia
532 TP H Chi Minh THPT Ng Chi Thanh 785 11.75 189/4 Hoang Hoa Tham Q Tn Binh
533 Tinh Tin Giang THPT Go Cng Dng 735 11.75 X Tn Ty H Go Cng Dng
534 Tinh Dng Nai THPT Nam Ha 643 11.74 X Hip Hoa, TP.Bin Hoa
535 Tinh Dc Lc THPT Ng Gia Tu 1,004 11.74 H. Ea Kar
536 Tinh Binh Thun THPT Hung Vuong 968 11.74 Vo Dt-Duc Linh
537 Tinh Dng Nai THPT Nguyn Huu Canh 700 11.74 P.Long Binh Tn TP.Bin Hoa
538 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Binh 455 11.74 X Hin Khanh H.Vu Ban
539 Tinh Dc Lc THPT Bun H 746 11.73 TX. Bun H
540 Tinh Ngh An THPT Phan Thuc Truc 577 11.73 Cng Thanh, Yn Thanh
541 Tinh Bc Giang THPT Luc Ngan 1 806 11.72 Thi trn Ch, H. Luc Ngan
542 Tinh Binh Dinh THPT S 2 An Nhon 828 11.72 TT Dp Da, H. An Nhon
543 Tinh Thanh Hoa THPT Tng Duy Tn 347 11.71 X Vinh Tn, Vinh Lc
544 TP Ha Ni THPT Vn Cc 350 11.69 Huyn Phuc Tho
545 Tinh Binh Dinh THPT Quang Trung 842 11.69 TT Phu Phong, H. Ty Son
546 TP H Chi Minh THPT TT Dng Du 473 11.68 1908 Lac Long qun P.10 Qun Tn Binh
547 TP H Chi Minh THPT An Nhon Ty 353 11.68 227 Tinh L 7 x An Nhon Ty H Cu Chi.
548 Tinh Bc Giang THPT B Ha 483 11.67 X B Ha, H. Yn Th
549 Tinh Quang Ninh THPT Bach Dng 480 11.67 T.trn Quang Yn, Yn Hung
550 Tinh Vinh Phuc THPT Lin Son 426 11.67 X Lin Son H Lp Thach
551 Tinh Thua thin-Hu THPT Dng Huy Tru 959 11.66 X Huong Chu, H. Huong Tra
552 Tinh Thanh Hoa THPT L Hoan 555 11.65 X Xun Lai, Tho Xun
553 Tinh Phu Yn THPT Trn Quc Tun 716 11.65 X Hoa Dinh Dng, H. Phu Hoa, Phu Yn
554 Tinh Ngh An THPT Thai Lo 523 11.65 Thi Trn Hung Nguyn
555 Tinh Ha Nam THPT Binh Luc C 517 11.65 X Trang An, Binh Luc
556 Tinh Binh Duong THPT Phan Bi Chu 127 11.65 X Minh Hoa - Du Ting- Binh Duong
557 Tinh Ngh An THPT Nguyn Duc Mu 576 11.64 Son Hai, Quynh Luu1
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
558 Tinh Phu Tho THPT Hung Hoa 245 11.64 Thi trn Tam Nng, huyn Tam Nng
559 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 3 663 11.63 Quynh Luong, Quynh Luu
560 TP Ha Ni
THPT Doan kt- Hai Ba
Trung 872 11.63 174 Hng Mai , Q.Hai Ba Trung
561 Tinh Lao Cai THPT s 1 Tp Lao Cai 518 11.62 Phuong Cc Lu -Tp Lao Cai
562 Tinh Phu Yn THPT Ng Gia Tu 729 11.61 Phng Pho Lm , TP.Tuy Ha, PY
563 TP Ha Ni THPT Dng Anh 499 11.61 Khi 2C thi trn Dng Anh
564 Tinh Ngh An THPT DTNT Tinh 323 11.61 98 -Mai Hc D , TP Vinh
565 Tinh Binh Dinh THPT HoaI n 440 11.60 TT Tng Bat H, H. Hoai n
566 Tinh Quang Ngi THPT S 2 M Duc 870 11.59 X Duc Nhun, H. M Duc
567 Tinh Khanh Hoa THPT Nguyn ThaiHoc 383 11.59 Phuoc Tuy, X Din Phuoc, H.Din Khanh, KH
568 Tinh Nam Dinh THPT Thinh Long 391 11.59 Thi trn Thinh Long H. Hai Hu
569 Tinh Hung Yn THPT Nghia Dn 318 11.59 X Nghia Dn, Kim Dng, Hung Yn
570 Tinh Thai Nguyn THPT Dai Tu 878 11.58 Thi Trn Dai Tu, H. Dai Tu
571 Tinh An Giang THPT Trn Vn Thanh 505 11.58 Thi trn Cai Du, H. Chu Phu
572 Tinh Binh Thun THPT Phan Bi Chu 1,857 11.58 Phuong Phu Thuy, TP. Phan Thit
573 Tinh Ninh Binh THPT Yn Khanh B 554 11.57 X Khanh Cu H Yn Khanh
574 TP Ha Ni THPT Tung Thin 481 11.56 Thi x Son Ty
575 Tinh Ngh An THPT Anh Son 2 453 11.56 Linh Son , Anh Son
576 Tinh Thua thin-Hu THPT Huong Thuy 529 11.56 Phuong Thuy Phuong, TX Huong Thuy
577 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Vn Cu 574 11.56 H. Qu Son, Quang Nam
578 Tinh Dk Nng THPT Trn Hung Dao 518 11.56 TT Dk Mil, H. Dk Mil
579 Tinh Phu Tho THPT Phong Chu 495 11.56 Thi trn Hung Son, H. Lm Thao
580 Tinh Dc Lc THPT Cu M'Gar 1,002 11.56 H. Cu M'Gar
581 Tinh Tin Giang THPT Vinh Kim 771 11.56 X Vinh Kim H. Chu Thanh
582 TP H Chi Minh THPT An Duong Vuong 67 11.55 51/4 Hoa Binh F.Tn Thoi Hoa Q. Tn Phu
583 TP Ha Ni THPT T Hiu- Thuong Tin 490 11.55 Huyn Thuong Tin
584 TP Hai Phong THPT Hng Bang 685 11.55 P.So Du, Q.Hng Bang HP
585 Tinh Binh Dinh THPT Hung Vuong 763 11.54 P.Trn Quang Diu, QuyNhon
586 Tinh Quang Ngi THPT Trn Ky Phong 787 11.53 X Binh Nguyn, H. Binh Son
587 Tinh Nam Dinh THPT Trn Quc Tun 652 11.52 X Hai Ha H. Hai Hu
588 Tinh Ha Nam THPT Kim Bang A 359 11.52 Thi trn Qu, Kim Bang
589 Tinh Ninh Thun THPT Chu Vn An 923 11.52 Phuong Phuoc M, TP. Phan Rang-Thap Cham
590 Tinh BaRia-VT THPTBC Long Hai 614 11.51 TT Long Hai, H. Long Din
591 Tinh Ngh An THPT Din Chu 5 581 11.50 Din Tho, Din Chu
592 Tinh Phu Tho THPT Phuong Xa 423 11.50 X Phuong Xa, H. Cm Kh
593 Tinh Bn Tre THPT Trn Vn On 458 11.49 X Phu An Hoa, H.Chu Thanh, tinh Bn Tre
594 Tinh Ninh Binh THPT Nho Quan A 334 11.49 X Quynh Luu H. Nho Quan
595 Tinh Binh Dinh THPT S 1 Tuy phuoc 1,143 11.49 TT Tuy Phuoc,H.Tuy Phuoc
596 Tinh Quang Ninh THPT Dng Triu 549 11.47 T.trn Dng Triu, Dng Triu
597 Tinh Gia Lai THPT Quang Trung An Kh 753 11.47 Phuong An Phu, thi x An Kh
598 TP Ha Ni THPT ung Hoa B 497 11.47 Huyn ung Hoa
599 Tinh Thanh Hoa THPT Quang Xuong 3 812 11.47 X Quang Minh, Quang Xuong
600 TP H Chi Minh THPT Marie-Curie 1,359 11.46 159 Nam Ky Khoi Nghia, Q3
601 Tinh Nam Dinh THPT V Vn Hiu 159 11.46 X Hai Anh, Hai Hu
602 Tinh Ha Tinh THPT Ky Anh 752 11.45 Thi trn Ky Anh -H. Ky Anh
603 Tinh Quang Ninh THPT Minh Ha 433 11.44 X Cm La, Yn Hung
604 Tinh Gia Lai THPT Pleiku 957 11.43 Phuong Hoa Lu, thanh ph Pleiku
605 TP Ha Ni THPT Phuc Tho 476 11.42 Huyn Phuc Tho
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
606 TP H Chi Minh THPT Nguyn Huu Tin 356 11.42 9A p 7 x Dng Thanh, Hoc mn
607 Tinh Ngh An THPT Dng Thai Mai 600 11.42 Thanh Giang, Thanh Chuong
608 Tinh KonTum THPT Nguyn Du 122 11.41 H. Dk Ha
609 Tinh Thanh Hoa THPT Lam Kinh 479 11.41 Thi Trn Lam Son, Tho Xun
610 Tinh Binh Duong THPT Trinh Hoai Duc 580 11.39 TT An Thanh Thun An Binh Duong
611 Tinh Khanh Hoa THPT Phan Bi Chu 1,016 11.39 Khom I, P. Cam Lc , Thi x Cam Ranh, KH
612 Tinh Ha Tinh THPT L Quang Chi 287 11.39 X Ky Long, H. Ky Anh, Tinh Ha Tinh
613 Tinh Ha Tinh THPT Nghen 756 11.39 Thi trn Can Lc -H. Can Lc
614 Tinh Quang Binh
THPT Ninh Chu -Quang
Ninh 649 11.39 Quang Ninh, Quang Binh
615 TP Ha Ni THPT Kim Anh 533 11.38 X Thanh Xun, H Soc Son
616 Tinh Ha Tinh THPT Cm Binh 630 11.38 X Cm Binh -H. Cm Xuyn
617 Tinh Quang Nam THPT D Dng Tuyn 753 11.38 H. Dai Lc, Quang Nam
618 Tinh Long An THPT Duc Hoa 854 11.38 TT Duc Hoa, Duc Hoa
619 Tinh Khanh Hoa THPT Hoang Vn Thu 553 11.38 S 14, Dng Tt, Vinh Phuoc, Nha Trang, KH
620 Tinh Long An THPT Thu Thua 565 11.38 TT Thu Thua, Thu Thua
621 Tinh Ngh An THPT Din Chu 4 711 11.36 Din M, Din chu
622 TP H Chi Minh THPT Trn Khai Nguyn 1,114 11.35 225 Nguyn Tri Phuong Q5
623 TP H Chi Minh THPT Go Vp 783 11.35 90A Nguyn Thai Son Q Go Vp
624 TP Ha Ni THPT M Duc C 314 11.35 Huyn M Duc
625 Tinh Tin Giang THPT Pham Thanh Trung 699 11.35 X An Huu H. Cai Be
626 TP Hai Phong THPT Hung Thng 395 11.35 X Hung Thng, H. Tin Lng
627 TP Ha Ni THPT Chuong M A 845 11.34 Huyn Chuong M
628 Tinh Thua thin-Hu THPT An Luong Dng 674 11.34 X Lc An, H. Phu Lc
629 Tinh Phu Yn PT cp 2-3 Phan Chu Trinh 316 11.34 X Xun Binh, Thi x Sng Cu, Phu Yn
630 Tinh Hung Yn THPT Pham Ng Lo 382 11.33 X Tn Phuc H n Thi
631 Tinh Tin Giang THPT Binh Dng 206 11.33 X Binh Dng TX Go Cng
632 Tinh Ngh An THPT Anh Son 1 901 11.33 Thach Son, Anh Son
633 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 2 681 11.32 Quynh Vn, Quynh Luu
634 Tinh Ngh An THPT Thanh Chuong 3 656 11.32 Phong Thinh, Thanh Chuong
635 Tinh Bc Giang THPT Lang Giang 3 465 11.32 X M Ha, H. Lang Giang
636 Tinh Binh Dinh THPT S 2 Phu M 1,001 11.32 TT Binh Duong, H. phu M
637 Tinh An Giang THPT Binh M 327 11.31 X Binh M, H. Chu Phu
638 Tinh An Giang THPT Nguyn Huu Canh 508 11.31 Thi trn Cho Moi, H. Cho Moi
639 Tinh Ngh An THPT Dng Thuc Hua 529 11.31 V Lit, Thanh Chuong
640 Tinh Ha Nam THPT Bc Ly 441 11.31 X Bc Ly, Ly Nhn
641 TP Ha Ni THPT Luu Hoang 302 11.30 Huyn ung Hoa
642 Tinh Binh Duong THPT Thuong Tn 141 11.29 X Thuong Tn Tn Uyn Binh Duong
643 Tinh BaRia-VT THPT Phu M 500 11.29 TT Phu M, H. Tn Thanh
644 Tinh Thanh Hoa THPT Tinh Gia 3 812 11.29 X Hai Yn, Tinh Gia
645 TP H Chi Minh THPT Nguyn Tri 915 11.29 364 Nguyn Tt Thanh, Q4
646 Tinh Thai Nguyn THPT Phu Binh 915 11.28 ThiTrn Huong Son, H. Phu Binh
647 Tinh Dng Nai THPT Tn Phu 793 11.28 TT Dinh Quan H.Dinh Quan
648 TP Ha Ni THPT Thanh Oai A 526 11.28 Huyn Thanh Oai
649 TP Ha Ni THPT Ba Vi 312 11.27 Huyn Ba vi
650 Tinh Phu Tho THPT Thanh Ba 440 11.27 X Ninh Dn, H. Thanh Ba
651 Tinh Quang Tri THPT Triu Phong 615 11.27 X Triu Phuoc-H. Triu Phong
652 TP Ha Ni THPT Hoai Duc B 706 11.27 Huyn Hoai Duc
653 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Hu 520 11.26 X Ky Phong -H. Ky Anh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
654 Tinh Ha Nam THPT Thanh Lim B 504 11.26 Thanh Nguyn, Thanh Lim
655 Tinh Phu Yn THPT Trn Phu 331 11.26 Th trn Chy Thnh, H.Tuy An, Pho Yn
656 Tinh Quang Ngi THPT Pham Vn Dng 770 11.25 Thi trn M Duc, H. M Duc
657 Tinh Ngh An THPT Quy Hop 1 470 11.25 Thi Trn Quy Hop
658 Tinh Phu Tho THPT Trung Nghia 298 11.25 X Trung Nghia, H. Thanh Thuy
659 Tinh Ngh An THPT D Luong 4 350 11.25 Hin Son, D Luong
660 Tinh Tin Giang THPT Luu Tn Phat 447 11.25 X Tam Binh H. Cai Ly
661 Tinh Ca Mau THPT U Minh 123 11.25 TT U Minh-U Minh
662 Tinh Thai Nguyn THPT Sng Cng 625 11.25 Thi x Sng Cng
663 TP Hai Phong THPT Trn Hung Dao 472 11.24 X An Thai, H. An Lo
664 Tinh Bn Tre THPT Hermann Gmeiner 77 11.23 Phuong 6-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
665 Tinh Ngh An THPT Tn Ky 717 11.23 Thi Trn Lat, Tn Ky
666 Tinh Binh Duong THPT Du Ting 429 11.23 TT Du Ting - Du Ting- Binh Duong
667 Tinh Thanh Hoa THPT Nng Cng 2 437 11.21 X Trung Thanh, Nng Cng
668 Tinh Thai Nguyn THPT Luong Phu 584 11.21 X Luong Phu, H. Phu Binh
669 Tinh Thua thin-Hu THPT Vinh Lc 487 11.21 X Vinh Hung, H. Phu Lc
670 Tinh Lm Dng THPT Lm Ha 558 11.21 TT Dinh Vn -Lm Ha
671 TP H Chi Minh THPT Truong Chinh 812 11.20 S 1, KP4, P.Tn Hung Thun, Q12
672 Tinh Lm Dng THPT L Hng Phong 659 11.20 X Hoa Ninh -Di Linh
673 Tinh Lm Dng THPT Tn Ha -Lm Ha 367 11.20 X Tn Vn -Lm Ha
674 Tinh BaRia-VT THPT Hoa Binh 471 11.19 X hoa Binh, H Xuyn mc
675 Tinh Dng Nai THPT Thng Nht B 801 11.19 X Quang Trung, H.Thng Nht
676 Tinh Ha Tinh THPT Ham Nghi 381 11.17 X Phuc Dng -H. Huong Kh
677 Tinh Ngh An THPT Nguyn S Sach 635 11.17 Thanh Duong, Thanh Chuong
678 Tinh Ha Tinh THPT Phuc Trach 205 11.17 X Phuc Trach -H. Huong Kh
679 TP Ha Ni THPT Tn Dn 186 11.17 Huyn Phu Xuyn
680 Tinh Thanh Hoa THPT Thach Thanh 3 369 11.17 X Thanh Vn, Thach Thanh
681 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 3 646 11.17 Nghi Xun, Nghi Lc
682 TP Da Nng THPT ng ich Khim 628 11.16 Hoa Phong, Hoa Vang
683 Tinh Yn Bai THPT Dn tc ni tru 74 11.16 P.Dng Tm -TP Yn Bai
684 Tinh Binh Duong THPT Thai Hoa 158 11.16 TT Thai Hoa - Tn Uyn Binh Duong
685 Tinh Binh Thun THPT Ly Thuong Kit 1,564 11.16 Tn An-Thi x La Gi
686 Tinh Lm Dng THPT Huong hoa 329 11.15 X Lc Thanh -Bao Lm
687 Tinh Quang Ngi THPT S 1 Nghia Hanh 924 11.15 Thi trn Cho Chua, H. Nghia Hanh
688 Tinh Hai Duong THPT Ha Dng 239 11.14 X Thanh Cuong, H. Thanh Ha
689 TP Da Nng THPT Thai Phin 1,197 11.14 Thanh Kh Dng, Thanh Kh
690 Tinh An Giang THPT Huong Hoa 678 11.14 Phuong M Long,Long Xuyn
691 Tinh Dng Thap THPT Lp Vo 1 597 11.13 Thi trn Lp Vo, H.Lp Vo
692 Tinh Bac Liu THPT Gia Rai 589 11.13 TT Gia Rai Gia Rai
693 Tinh Phu Yn THPT L Trung Kin 662 11.12 X Ha Vinh, H.ng Ha, Pho Yn
694 TP Ha Ni THPT Xun Mai 948 11.12 Huyn Chuong M
695 Tinh Ty Ninh THPT Quang Trung 461 11.12 Thi trn Go Du Ty Ninh
696 TP Ha Ni THPT Dai Cuong 278 11.12 Huyn ung Hoa
697 Tinh Phu Yn THPT L Loi 456 11.11 Th Trn La Hai , H.ng Xun, PY
698 Tinh Ngh An THPT Yn Thanh 3 440 11.11 Quang Thanh, Yn Thanh
699 Tinh Thai Binh THPT Binh Thanh 490 11.11 X Binh Thanh - Kin Xuong - Thai Binh
700 Tinh An Giang THPT Thu Khoa Nghi 745 11.10 P. Chu phu A, Thi x Chu Dc
701 Tinh Binh Dinh THPT Nguyn Hng Dao 502 11.10 X Cat Hanh, H. Phu cat
702 Tinh Lm Dng THPT Dng Da 295 11.10 P7 -Da Lat
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
703 TP H Chi Minh THPT PhanDng Luu 817 11.09 27 Nguyn Vn Du Q Binh Thanh
704 Tinh Dng Nai THPT Doan Kt 716 11.09 Thi Trn Tn Phu H.Tn Phu
705 TP H Chi Minh HUONG HOA 407 11.08 X Phuoc Thanh H Cu Chi
706 Tinh Hu Giang THPT Tn Long 252 11.08 X Tn Long, H. Phung Hip
707 TP Ha Ni THPT Nguyn Tri- Ba Dinh 584 11.08 S 50 ph Nam Cao
708 TP Ha Ni THPT Hoang Vn Thu 662 11.07 Phuong Linh Nam, Hoang Mai
709 Tinh Bn Tre THPT Cho Lach A 504 11.06 TT Cho Lach, H.Cho Lach , tinh Bn Tre
710 TP H Chi Minh THPT Cn Thanh 232 11.06 Duyn Hai, TT Cn Thanh H Cn Gio
711 Tinh Quang Nam Huong hoa 605 11.06 H. Tin Phuoc, Quang Nam
712 TP H Chi Minh THPT Ng Quyn 787 11.06 1360 Huynh Tn Phat, Q7
713 Tinh Quang Binh THPT s 2 Quang Trach 666 11.06 Quang Trach, Quang Binh
714 Tinh Quang Ngi THPT Trn Quang Diu 763 11.06 X Duc Ln, H. M Duc
715 TP H Chi Minh THPT Vit u 147 11.05 107B/4 L Vn Tho, P9, Qun Go vp
716 Tinh Ngh An THPT Quynh Luu 4 595 11.05 Quynh Chu, Quynh Luu
717 Tinh Long An THPT Cn Duoc 740 11.05 TT Cn Duoc, Cn Duoc
718 Tinh Binh Dinh THPT S 1 Phu M 1,344 11.04 TT Phu M, H. phu M
719 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 5 422 11.04 Nghi Lm, Nghi lc
720 TP Ha Ni THPT Xun Giang 301 11.03 X Xun Giang, Soc Son
721 Tinh Thai Nguyn THPT L Hng Phong 982 11.02 Thi Trn Ba Hang, H. Ph Yn
722 Tinh Thua thin-Hu THPT Hoa Chu 389 11.01 X Quang An , H. Quang Din
723 Tinh KonTum THPT Nguyn Tri 272 11.01 H. Ngoc Hi Tinh KonTum
724 Tinh Quang Nam THPT Trn Vn Du 596 11.01 H. Phu Ninh, Quang Nam
725 TP H Chi Minh THPT Trn Quang Khai 976 11.01 343D Lac Long Qun,P5, Qun 11
726 Tinh Long An THPT Cn Giuc 894 11.01 TT Cn Giuc, Cn Giuc
727 Tinh Cao Bng THPT DTNT Cao Bng 209 11.00 Thi x Cao Bng
728 Tinh Quang Ninh THPT Hoang Hoa Tham 402 11.00 X Hoang Qu, Dng Triu
729 Tinh Vinh Phuc THPT Tam Dao 2 177 10.99 X B Ly H Tam Dao
730 TP Ha Ni THPT BC Liu Giai 171 10.99 50-52 Liu Giai
731 Tinh Dc Lc THPT Krng Ana 802 10.99 H. Krng Ana
732 Tinh Bc Giang THPT Tn Yn 2 712 10.99 X Lam Ct, H. Tn Yn
733 Tinh BaRia-VT THPT Nguyn Binh Khim 282 10.99 Phuong Phuoc Hung, TX Ba Ria
734 Tinh Dng Thap THPT Thap Muoi 540 10.98 Thi trn M An, H.Thap Muoi
735 TP H Chi Minh THPT Nguyn Vn Cu 511 10.97 p 6, x Xun Thoi Thuong, H Hoc Mn
736 TP H Chi Minh THPT Cu Chi 682 10.95 Khu Ph 1 Thi trn H Cu Chi
737 Tinh Ca Mau Ph thng HermannGmeiner 136 10.94 P6 TP.Ca Mau-Ca Mau
738 Tinh Lm Dng THPT Lac Nghip 279 10.94 TT Dran -Don Duong
739 Tinh Quang Tri THPT L Th Hiu 133 10.94 X Cam Chinh-H. Cam L
740 Tinh Bc Giang THPT Hip Hoa 3 489 10.93 X Hung son, H. Hip hoa
741 Tinh Lm Dng THPT Xun Truong 206 10.93 X Xun truong -Da Lat
742 Tinh An Giang THPT Binh Thanh Dng 102 10.93 X Binh Thanh Dng, Phu Tn
743 Tinh Hoa Binh THPT Kim Bi 222 10.93 X Kim Binh -H. Kim Bi
744 Tinh Binh Phuoc THPT Lc Thai 315 10.93 Thi trn Lc Ninh Lc Ninh, Binh Phuoc
745 TP H Chi Minh THPT Ba Dim 536 10.93 Nguyn Thi Soc p Bc Ln, x Ba Din, H Hoc Mn
746 Tinh Bc Giang THPT Phuong Son 634 10.92 X Phuong Son, H. Luc Nam
747 TP Ha Ni THPT Ty H 503 10.92 Ng 143 An Duong Vuong,T.h
748 Tinh Binh Dinh THPT S 3 Phu Cat 743 10.92 X Cat Hung, H. Phu Cat
749 Tinh An Giang THPT Hoa Binh 306 10.92 X Hoa Binh, H. Cho Moi
750 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Dinh Chiu 501 10.92 X Phong An, H. Phong Din
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
751 Tinh Thanh Hoa THPT Hoang L Kha 643 10.91 Thi Trn Ha Trung
752 Tinh Thanh Hoa THPT Hu Lc 4 545 10.91 X Hung Lc, Hu Lc
753 Tinh Thua thin-Hu THPT Thua Luu 323 10.90 X Lc Tin, H. Phu Lc
754 Tinh Vinh Phuc THPT DTNT Tinh 93 10.90 Phuong Dng Tm TP Vinh Yn
755 Tinh BaRia-VT THPT Hc Dich 440 10.90 X Hc dich, H. Tn Thanh
756 Tinh Thanh Hoa THPT Cm Thuy 1 636 10.90 Thi trn Cm Thuy
757 Tinh Long An THPT L Qui Dn 726 10.89 Phuong 4, TP Tn An
758 Tinh An Giang THPT M Hip 192 10.89 X M Hip, H. Cho Moi
759 Tinh Quang Tri THPT Cua Tung 352 10.89 X Vinh Quang -H.Vinh Linh
760 TP Hai Phong THPT Mac Dinh Chi 813 10.89 P. Anh Dng, Q. Duong Kinh
761 Tinh Hoa Binh THPT Cng Nghip 412 10.89 Phuong Dng Tin -Thanh ph HB
762 Tinh Quang Nam THPT Hoang Diu 617 10.88 H. Din Ban, Quang Nam
763 TP Ha Ni THPT Ly Thuong Kit 526 10.88 P Thuong Thanh, Long Bin
764 Tinh BaRia-VT THPT Trn Vn Quan 459 10.88 TT Long Din, H Long Din
765 Tinh Dng Thap THPT Thanh Binh 1 468 10.88 Thi trn Thanh Binh, H.Thanh Binh
766 Tinh Binh Duong THPT Phuoc Vinh 616 10.88 TT Phuoc Vinh Phu Giao - Binh Duong
767 Tinh Thai Binh THPT Ly Bn 718 10.88 X Hip Hoa - V Thu - Thai Binh
768 Tinh Thanh Hoa THPT Nhu Thanh 536 10.87 Thi trn Bn Sung, Nhu Thanh
769 Tinh Bc Ninh THPT Qu V 3 372 10.87 X Bng Lai -Qu V
770 Tinh Quang Nam THPT L Quy Dn 756 10.87 Duong Trn Vn Du, Tam Ky, Quang Nam
771 Tinh An Giang THPT Tn Chu 624 10.87 Thi trn Tn Chu, H. Tn Chu
772 Tinh Bn Tre THPT Cheguevara 819 10.86 TT Mo Cay, H. Mo Cay nam, tinh Bn Tre
773 Tinh Thua thin-Hu THPT Gia Hi 782 10.86 Phuong Phu Hip, TP Hu
774 Tinh Thai Binh THPT Dng Tin Hai 581 10.86 X Dng Xuyn - Tin Hai - Thai Binh
775 TP H Chi Minh THPT Ly Thuong Kit 335 10.86 X Thoi Tam Thn H Hoc Mn
776 Tinh Quang Tri THPT Gio Linh 655 10.86 Thi trn Gio Linh-H. Gio Linh
777 Tinh Ty Ninh THPT Li Thuong Kit 721 10.85 Thi trn Hoa Thanh Ty Ninh
778 Tinh Quang Ninh THPT Dng Thanh 295 10.85 X Minh Thanh, Yn Hung
779 Tinh Binh Duong THPT Lai Uyn 221 10.85 X Lai Uyn Bn Cat
780 Tinh Lm Dng THPT Da Teh 475 10.85 TT Da Teh
781 Tinh An Giang THPT Chu Vn An 502 10.85 Thi trn Phu M, H. Phu Tn
782 Tinh Bc Ninh THPT Qu V 2 600 10.84 Dng Du -Qu v
783 Tinh Bn Tre THPT Chu Thanh B 473 10.84 X Tin Thuy, H. Chu Thanh, tinh Bn Tre
784 TP Ha Ni THPT Minh Khai 526 10.84 Huyn Quc Oai
785 Tinh Ca Mau THPT Thoi Binh 265 10.84 TT Thoi Binh-Thoi Binh
786 Tinh Thua thin-Hu THPT Vinh Xun 471 10.83 X Vinh Xun, H. Phu Vang
787 Tinh Phu Yn
THCS&THPT Nguyn Vit
Xun 160 10.83 X An Dinh, H. Tuy An, Phu Yn
788 Tinh Long An THPT Nguyn Huu Tho 1,481 10.83 TT Bn Luc, Bn Luc
789 Tinh Ngh An THPT Nam Dan 2 482 10.83 Nam Trung, Nam dan
790 Tinh Quang Binh THPT s 1 Quang Trach 957 10.83 Quang Trach, Quang Binh
791 Tinh Quang Tri THPT Cam L 433 10.82 Thi trn Cam L-H. Cam L
792 Tinh Thanh Hoa THPT Thach Thanh 1 510 10.82 X Thanh Tho, Thach Thanh
793 Tinh Quang Ninh
Tiu hoc-THCS-THPT Vn
Lang 267 10.81 Hng Gai, TP. Ha Long
794 TP H Chi Minh THPT Tn Thng Hi 329 10.81 p Bau Sim, x Thng Tn Hi, H.Cu chi
795 Tinh Ha Tinh THPT Can Lc 486 10.80 X Truong Lc -H. Can Lc
796 TP Ha Ni THPT Bt Bat 177 10.80 Huyn Ba vi
797 Tinh Quang Nam THPT Chu Vn An 503 10.79 X Dai Dng, H. Dai Lc, QN
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
798 Tinh Ty Ninh THPT Binh Thanh 256 10.79 Binh Thanh Trang Bang Ty Ninh
799 Tinh Hoa Binh THPT Lac Thuy A 196 10.79 Thi trn Chi N -H. Lac Thuy
800 Tinh Ninh Binh THPT Dinh Tin Hoang 551 10.79 Phuong Bich Dao TP Ninh Binh
801 Tinh An Giang THPT Huynh Thi Huong 274 10.78 X Hi An, H. Cho Moi
802 TP Ha Ni THPT Vit Ba 657 10.78 Phuong Hoang Lit, Hoang Mai
803 Tinh Hai Duong THPT Mac Dinh Chi 310 10.78 X Thanh Quang, H. Nam Sach
804 TP H Chi Minh THPT Binh Chanh 482 10.77 D17/1D Huynh Vn Tri, X Binh Chanh H. Binh Chanh
805 Tinh Vinh Long THPT Luu Vn Lit 1,110 10.77 Phuong 1, Thanh ph Vinh Long
806 Tinh Bc Ninh THPT Thun Thanh 3 515 10.77 Thi trn H -Thun Thanh
807 Tinh Vinh Long THPT V Vn Kit 649 10.77 TT Vng Lim, H. Vng Lim
808 Tinh Binh Duong THPT Nguyn Hu 182 10.77 X Tn Hip Phu Giao - Binh Duong
809 Tinh Ngh An THPT Nam yn Thanh 383 10.76 Bao Thanh, Yn Thanh
810 Tinh Ca Mau THPT Nguyn Vn Nguyn 238 10.76 X Tri Phai-Thoi Binh
811 Tinh Binh Duong
Truong Tu thuc Trung Tiu
hoc PETRUS -KY 94 10.76 Hip Thanh Thu Du Mt - Binh Duong
812 Tinh Vinh Long THPT Trn Dai Nghia 521 10.75 Xo Tuong Lc, H. Tam Binh
813 Tinh Ha Tinh THPT Dng Lc 671 10.75 X Dng Lc -H. Can Lc
814 TP H Chi Minh THPT Da Phuoc 327 10.75 D14/410 A X Da Phuoc H Binh Chanh
815 TP H Chi Minh THPT Ty Thanh 552 10.74 47/22A Ty Thanh, Qun Tn Phu
816 TP Hai Phong THPT L Hng Phong 622 10.74 P. Ha Ly, Q.Hng Bang HP
817 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Quan Nho 485 10.74 X Thiu Quang, Thiu Hoa
818 Tinh Binh Phuoc THPT Binh Long 613 10.74 Ph.Hung Chin -TX Binh Long -Binh Phuoc
819 Tinh An Giang THPT Nguyn Binh Khim 607 10.74 TT An Chu, H. Chu Thanh
820 TP Hai Phong THPT Bach Dng 560 10.74 X Luu Kim, H. Thuy Nguyn
821 Tinh Vinh Long THPT Tn Luoc 354 10.74 X Tn Luoc, H. Binh Tn
822 Tinh Dk Nng THPT Krng N 626 10.74 TT Dk Mm. H. Krng N
823 Tinh An Giang THPT Thanh M Ty 268 10.74 X Thanh M Ty, H. Chu Phu
824 Tinh Thai Binh THPT M Linh 508 10.73 X M Linh - Dng Hung - Thai Binh
825 Tinh Din Bin THPT DT Ni Tru Tinh 166 10.73 Ph 4-Tn Thanh-Thanh ph DB Phu
826 Tinh Binh Phuoc THPT Phuoc Binh 671 10.73 P. Long Phuoc, TX. Phuoc Long, Binh Phuoc
827 Tinh Dng Thap THPT Trn Quc Toan 462 10.73 Phuong 11, TP Cao Lnh
828 Tinh Lao Cai THPT s 1 Bao Yn 255 10.73 Thi trn Ph Rang -H Bao Yn
829 Tinh Ca Mau THPT Dm Doi 733 10.73 TT Dm Doi-Dm Doi
830 Tinh Ninh Thun THPT Truong Chinh 412 10.72 Thi trn Tn Son, Ninh Son
831 Tinh Binh Duong THPT Bn Cat 575 10.72 Thi trn M Phuoc- Bn Cat Binh Duong
832 Tinh Tra Vinh THPT Duong Quang Dng 305 10.72 TT Cu Ngang , H.Cu Ngang , tinh Tra Vinh
833 Tinh Binh Duong THPT Tn Phuoc Khanh 375 10.72 TT Tn Phuoc Khanh - Tn Uyn BD
834 Tinh Lm Dng THPT Thng Long -Lm Ha 457 10.72 TT Nam Ban -Lm Ha
835 Tinh Ha Nam THPT Duy Tin C 379 10.72 X Tin Hip, Duy Tin
836 TP Ha Ni THPT DL Ng.Binh Khim 950 10.71 S 6 Trn Quc Hoan, Cu Giy
837 Tinh Ty Ninh THPT Duong Minh Chu 259 10.71 Thi trn Duong Minh Chu Ty Ninh
838 Tinh Long An
THCS & THPT Long
Thuong 117 10.71 X Long Thuong, Cn Giuc
839 TP Ha Ni THPT DL Hecman Gmeine 74 10.70 S 1 Don K Thin-Cu giy
840 Tinh Quang Ninh THPT Mng Duong 223 10.70 P. Mng Duong, Cm Pha
841 Tinh BaRia-VT THPT Trn Nguyn Hn 446 10.70 Phuong 9 Vng Tau
842 Tinh Dng Thap THPT Chu Thanh 2 388 10.70 Thi trn Cai Tau Ha, H.Chu Thanh
843 Tinh Hai Duong THPT Nguyn Binh Khim 496 10.69 P. Quang Trung, TP. Hai Duong
844 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Vn Linh 391 10.69 X Hoa Hip Nam, H.Dng Hoa, tinh Phu Yn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
845 TP Ha Ni
THPT Trn Hung Dao-
Thanh Xun 637 10.69 Ng 477, Nguyn Tri, T.Xun
846 Tinh Phu Yn THPT Dn lp Duy Tn 233 10.69 Phng 9, TP Tuy Ha, Pho Yn
847 Tinh Ngh An THPT Anh Son 3 469 10.68 Dinh Son, Anh Son
848 Tinh Phu Yn THPT Phan Dinh Phung 629 10.68 Phuong Xun Phu , Thi x Sng Cu, Phu Yn
849 TP Ha Ni THPT Hng Thai 376 10.68 Huyn Dan Phuong
850 Tinh Long An THPT Rach Kin 548 10.68 X Long Hoa, Cn Duoc
851 Tinh Ha Tinh THPT L Huu Trac II 336 10.67 X Son Hoa -H. Huong Son
852 Tinh Nam Dinh THPT Trn Vn Lan 267 10.67 D Nht, x M Trung, H. M Lc
853 Tinh Binh Duong THPT Ty Nam 103 10.67 X Phu An Bn Cat
854 Tinh An Giang THPT Chu Vn Lim 513 10.67 X M Lung, H. Cho Moi
855 Tinh Bc Giang THPT Thai Thun 662 10.66 X Tho Xuong, Tp. Bc Giang
856 Tinh Binh Thun THPT Duc Tn 279 10.66 Tn Minh Ham Tn
857 Tinh Lm Dng Truong THPT Cat Tin 346 10.66 TT Cat Tin
858 TP H Chi Minh THPT Phu Hoa 256 10.66 p Phu Loi x Phu Hoa Dng H Cu chi
859 Tinh Thua thin-Hu THPT Phu Bai 647 10.66 Phuong Thuy Chu, TX Huong Thuy
860 Tinh Thua thin-Hu THPT Trn Vn Ky 417 10.65 X Phong Binh, H. Phong Din
861 TP Da Nng THPT Trn Phu 1,230 10.65 Binh Hin, Hai Chu
862 Tinh Dng Nai THPT Thanh Binh 664 10.65 X Phu Binh H.Tn Phu
863 Tinh Nam Dinh THPT DL Giao Thuy 354 10.65 X Hoanh Son H. Giao Thuy
864 Tinh Binh Duong THPT Tn Binh 261 10.65 X Tn Binh Tn Uyn Binh Duong
865 Tinh Quang Nam THPT Luong Th Vinh 591 10.64 H. Din Ban, Quang Nam
866 Tinh Vinh Phuc THPT Quang Ha 306 10.64 X Quang Ha H Binh Xuyn
867 Tinh Ha Tinh THPT Duc Tho 477 10.64 X Duc Lang -H. Duc Tho
868 TP Ha Ni THPT BC Phan Huy Chu 645 10.64 43 ng 49 Huynh Thuc Khang
869 TP H Chi Minh THPT LuongVnCan 971 10.63 173 Chanh Hung, Q8
870 Tinh Thanh Hoa THPT Nng Cng 4 500 10.63 X Truong Son, N. Cng
871 Tinh Nam Dinh THPT Qut Lm 358 10.63 Thi trn Qut Lm H. Giao Thuy
872 Tinh Bc Giang THPT Vit Yn 2 452 10.63 X Tu Lan, H. Vit Yn
873 Tinh Lao Cai THPT s 1 Bao Thng 353 10.63 Thi trn Ph Lu -H Bao Thng
874 Tinh Dng Nai THPT Phuoc Thin 439 10.63 X Phuoc Thin H.Nhon Trach
875 Tinh Thanh Hoa THPT Tho Xun 4 289 10.62 X Tho Lp, Tho Xun
876 TP Hai Phong THPT D Son 376 10.62 P. Ngoc Xuyn, Q. D Son
877 Tinh Dng Thap THPT Chu Thanh 1 588 10.62 X Tn Nhun Dng, H.Chu Thanh
878 Tinh Yn Bai THPT Nguyn Luong Bng 119 10.62 X An Thinh -Vn Yn
879 Tinh Yn Bai THPT Chu Vn An 469 10.62 Thi Trn Mu A -Vn Yn
880 Tinh Thua thin-Hu THPT Phong Din 425 10.61 TT Phong Din, H. Phong Din
881 Tinh Dng Nai THPT L Hng Phong 898 10.61 Phuong H Nai I, TP.Bin Hoa
882 Tinh Dng Thap THPT Lai Vung 1 609 10.61 X Long Hu, H.Lai Vung
883 Tinh BaRia-VT THPT Ng Quyn 536 10.61 X Da Bac, H. Chu Duc
884 Tinh Thai Nguyn
Ph thngVung Cao Vit
Bc 719 10.61 X Quyt Thng, Tp Thai Nguyn
885 Tinh Thanh Hoa THPT Quang Xuong 4 506 10.60 X Quang Loi, Quang Xuong
886 Tinh Long An THPT Hu Nghia 733 10.60 TT Hu Nghia, Duc Hoa
887 Tinh Ninh Binh THPT Nho Quan C 203 10.60 X Gia Lm H. Nho Quan
888 Tinh Hoa Binh THPT Tn Lac 130 10.60 Thi trn Muong Khn -Huyn Tn Lac
889 Tinh Bc Ninh THPT Li Nhn Tng 438 10.60 X Van An -Yn Phong -TP. Bc Ninh
890 Tinh Binh Phuoc THPT Phu Ring 482 10.60 X Phu Ring, Bu Gia Mp, Binh Phuoc
891 Tinh Binh Dinh THPT Nguyn Du 702 10.60 X Hoai Huong, H. Hoai Nhon
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
892 Tinh Vinh Long THPT Hiu Nhon 221 10.60 X Hiu Nhon, H. Vng Lim
893 Tinh Quang Binh THPT Quang Ninh 697 10.59 Quang Ninh, Quang Binh
894 Tinh Ngh An THPT Co Do 464 10.59 Nghia Hng, Nghia Dan
895 Tinh Dng Nai THPT Nhon Trach 633 10.58 X Phu Thanh H.Nhon Trach
896 Tinh Binh Dinh THPT Ty Son 771 10.57 X Ty An, H. Ty Son
897 TP H Chi Minh THPT Nguyn Hu 834 10.57 Chn Phuc Cm, Long Thanh M, Q9
898 Tinh Dc Lc THPT Trn Quc Toan 606 10.57 H. Ea Kar
899 Tinh Lm Dng THPT L Thi Pha -Bao Lc 287 10.57 TX Bao Lc
900 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Thai Binh 649 10.57 H. Thng Binh, Quang Nam
901 Tinh Hoa Binh THPT Yn Thuy A 236 10.56 Thi trn Hang Tram -H. Yn Thuy
902 Tinh Lm Dng THPT Lc An -Bao Lm 361 10.56 X Lc An -Bao Lm
903 Tinh Binh Duong THPT Binh Phu 664 10.55 X Tn Dinh Bn Cat
904 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Hu 272 10.55 Thi trn Bn Cu Ty Ninh
905 Tinh Long An THPT Tn Tru 647 10.54 TT Tn Tru, Tn Tru
906 Tinh Ty Ninh THPT Trn Phu 345 10.54 Thi trn Tn Bin Ty Ninh
907 Tinh BaRia-VT THPT Hoa Hi 359 10.54 X Hoa Hi H. Xuyn Mc
908 Tinh Phu Tho THPT Xun ang 206 10.54 X Xun ang, H. Ha Hoa
909 Tinh Thua thin-Hu THPT Phu Lc 434 10.54 TT Phu Lc, H. Phu Lc
910 TP H Chi Minh THPT Phuoc Long 488 10.54 Duong Dinh Hi, P Phuoc Long, Q9
911 Tinh Thua thin-Hu THPT Huong Vinh 505 10.53 X Huong Vinh, H. Huong Tra
912 Tinh Binh Dinh THPT Ly Tu Trong 986 10.53 X Hoai Chu Bc, H. Hoai Nhon
913 Tinh Binh Duong THPT Huynh Vn Ngh 419 10.53 TT Uyn Hung- Tn Uyn Binh Duong
914 Tinh Bc Giang THPT Son Dng 376 10.52 X An Lp, H. Son Dng
915 Tinh Quang Nam THPT L Hng Phong 632 10.52 H. Duy Xuyn, Quang Nam
916 Tinh Dc Lc THPT Pham Vn Dng 153 10.52 H. Krng Ana
917 Tinh Binh Thun THPT Tanh Linh 539 10.52 Lac Tanh-Tanh Linh
918 Tinh Quang Nam THPT Pham Phu Thu 487 10.52 H. Din Ban, Quang Nam
919 Tinh Thanh Hoa THPT Nng Cng 3 397 10.52 X Cng Lim, Nng Cng
920 TP Ha Ni
THPT Cao Ba Quat- Quc
Oai 383 10.51 Huyn Quc Oai
921 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Trung Thin 632 10.51 X Thach Kh -H. Thach Ha
922 Tinh Lm Dng THPT Bao Lm 564 10.50 TT Lc Thng -Bao Lm
923 Tinh Ha Nam THPT Ly Thuong Kit 308 10.50 X Thi Son - Kim Bang
924 Tinh Khanh Hoa THPT Ha Huy Tp 449 10.50 X Vinh Thanh, Tp. Nha Trang, KH
925 Tinh Hu Giang THPT Cy Duong 259 10.50 TT Cy Duong H. Phung Hip
926 TP H Chi Minh THPT An Lac 816 10.50 319 Kinh Duong Vuong, PAn Lac, Binh Tn
927 TP Ha Ni Huu Nghi T78 225 10.50 Huyn Phuc Tho
928 Tinh Long An THPT Mc Hoa 637 10.49 TT Mc Hoa, Mc Hoa
929 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Truong Thuy 371 10.49 X Xun Vinh H. Xun Truong
930 Tinh Dng Thap THPT Hng Ngu 1 560 10.49 Ph. An Lc,TX. Hng Ngu
931 TP Ha Ni THPT Hop Thanh 237 10.49 Huyn M Duc
932 TP H Chi Minh THPT Ging ng T 639 10.49 Nguyn Thi Dinh P Binh TrungTy, Q2
933 Tinh Thanh Hoa THPT Hong Hoa 3 667 10.49 X Honh Ngoc, Hong Hoa
934 TP H Chi Minh THPT Hoang HoaTham 1,009 10.49 6 Hoang Hoa Tham Q Binh Thanh
935 Tinh Dng Nai THPT DL Bui Thi Xun 925 10.48 Phuong Tn Tin TP.Bin Hoa
936 Tinh Dng Thap THPT Thng Linh 286 10.48 X Phuong Tra -H. Cao Lnh
937 TP H Chi Minh THPT Tam Phu 705 10.48 31 Phu Chu phuong Tam Phu Q TD
938 Tinh Bn Tre THPT An Thoi 560 10.48 X An Thoi, H. Mo Cay Nam, tinh Bn Tre
939 Tinh Lang Son THPT Huu Lng 515 10.47 Thi trn Huu Lng H Huu Lng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
940 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Cng Tru 389 10.47 Thi trn Xun An -H. Nghi Xun
941 Tinh Quang Ninh THPT Cua ng 169 10.46 P.Cua ng, Cm Pha
942 Tinh Bc Ninh THPT Ham Long 227 10.46 X Nam Son -Thanh ph Bc Ninh
943 Tinh An Giang THPT Vinh Binh 233 10.46 X Vinh Binh, H. Chu Thanh
944 Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Cn 521 10.46 Thi trn Tn Hoa H Go Cng Dng
945 Tinh Bn Tre THPT Truong Vinh Ky 386 10.46 X Vinh Thanh, H. Cho Lach, tinh Bn Tre
946 Tinh BaRia-VT THPT Trn Hung Dao 338 10.46 X Hi Bai, H. Tn thanh
947 Tinh An Giang THPT Long Kin 288 10.46 X Long Kin, H. Cho Moi
948 Tinh An Giang THPT Nguyn Quang Diu 214 10.46 p Tn Phu B, x Tn An, Tn Chu
949 Tinh Quang Tri THPT Vinh Dinh 515 10.45 X Triu Tai-H. Triu Phong
950 Tinh Thanh Hoa THPT Cm Ba Thuoc 455 10.45 Thi trn Thuong Xun
951 Tinh Yn Bai THPT Hoang Vn Thu 399 10.45 Thi Trn Yn Th - Luc Yn
952 Tinh Quang Binh THPT s 1 B Trach 745 10.45 B Trach, Quang Binh
953 Tinh Thua thin-Hu THPT Tam Giang 439 10.45 X Din Hai, H. Phong Din
954 Tinh Vinh Long THPT Hoa Binh 356 10.45 X Hoa Binh, H. Tra n
955 TP Hai Phong THPT L ich Mc 437 10.44 X Ky Son, H. Thuy Nguyn
956 Tinh Tin Giang THPT Dung Dim 285 10.44 X Dung Dim H. Chu Thanh
957 TP Cn Tho THPT Thanh An 1,017 10.44 TT Thanh An, H.Vinh Thanh, TPCT
958 Tinh Tin Giang THPT Thu Khoa Hun 487 10.44 X M Tinh An H Cho Gao
959 TP H Chi Minh THPT Ng Thai Binh 899 10.43 913-915 Ly Thuong Kit Q Tn Binh
960 Tinh Dng Thap THPT Lai Vung 2 442 10.43 X Tn Hoa, H.Lai Vung
961 Tinh Bac Liu THPT Din Hai 221 10.42 X Din Hai, Dng Hai
962 Tinh Binh Phuoc THPT Lc Ninh 589 10.42 Thi trn Lc Ninh -Binh Phuoc
963 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Chi Thanh 452 10.42 Truong Ty , Hoa Thanh, Ty Ninh
964 Tinh Ngh An THPT D Luong 2 533 10.42 Lam Son. D Luong
965 Tinh Bc Ninh THPT Yn Phong 2 479 10.41 X Yn Trung -H. Yn Phong
966 Tinh Dng Thap THPT Cao Lnh 2 440 10.41 X M Long, H.Cao Lnh
967 Tinh Ca Mau THPT H Thi Ky 684 10.41 P2-TP Ca Mau-Ca Mau
968 Tinh Thanh Hoa THPT Yn Dinh 3 375 10.41 X Yn Tm, Yn Dinh
969 Tinh Dc Lc
THPT DTNT No Trang
Long 275 10.41 TP. Bun Ma Thut
970 Tinh An Giang THPT Nguyn Trung Truc 455 10.41 Thi trn Tri Tn, H. Tri Tn
971 Tinh Bc Can Truong PTDTNT tinh 144 10.41 P.Sng Cu TX Bc Kan
972 Tinh Thanh Hoa THPT Dng Son 2 405 10.41 X Dng Vn, Dng Son
973 Tinh Tra Vinh THPT Long Hip 83 10.40 X Long Hip , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
974 Tinh Dng Thap THPT Nha Mn 206 10.40 X Tn Nhun Dng, H.Chu Thanh
975 Tinh Lm Dng
THPT BC Nguyn Du -Bao
Lc 612 10.40 TX Bao Lc
976 Tinh Dng Thap THPT Cao Lnh 1 504 10.39 Thi trn M Tho, H.Cao Lnh
977 Tinh Hoa Binh THPT Lac Son 197 10.39 Thi trn Vu Ban -H. Lac Son
978 Tinh An Giang THPT Chu Phu 350 10.39 X M Duc, H. Chu phu
979 Tinh Binh Phuoc THPT Nguyn Huu Canh 456 10.39 X Tn Khai, Hon Quan, Binh Phuoc
980 Tinh Vinh Phuc THPT Tam Duong 2 152 10.38 X Duy Phin H Tam Duong
981 Tinh Phu Tho THPT M Vn 403 10.38 X Tu M, H. Tam Nng
982 Tinh An Giang THPT Ba Chuc 366 10.38 X Ba Chuc, H. Tri Tn
983 Tinh Phu Tho THPT Hin Da 278 10.38 X Hin Da, H. Cm Kh
984 Tinh An Giang THPT An Phu 364 10.38 Thi trn An Phu, H. An Phu
985 Tinh Binh Phuoc THPT DTNT Tinh 95 10.37 QL14 -P Tn Phu -TX Dng Xoai -Binh Phuoc
986 Tinh Dc Lc THPT Ea H'leo 563 10.37 Huyn Ea H'leo
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
987 Tinh Hai Duong THPT Nguyn Du 336 10.37 P. Thanh Binh, TP. Hai Duong
988 Tinh Thai Nguyn THPT Phu Luong 662 10.37 Thi Trn Du, H. Phu Luong
989 Tinh Quang Ninh THPT.DTNT tinh 95 10.37 Phuong Hng Hai, TP Ha Long
990 Tinh Ha Tinh THPT V Quang 345 10.37 Thi trn V Quang -H. V Quang
991 TP Ha Ni
THPT Nguyn Tri- Thuong
Tin 363 10.37 Huyn Thuong Tin
992 TP H Chi Minh THPT L Minh Xun 531 10.36 G11/1, p 7 X L Minh Xun, Binh Chanh
993 Tinh Thai Nguyn THPT Bc Son 290 10.36 Thi Trn Bc Son, H. Ph Yn
994 Tinh Dc Lc THPT Phan Bi Chu 643 10.36 H. Krng Nng
995 Tinh Phu Yn PT Cp 2-3 V Thi Sau 277 10.36 X An Ninh Ty , H.Tuy An, Phu Yn
996 Tinh Bn Tre THPT Ng Vn Cn 509 10.36 X Phuoc M Trung, H.Mo Cay bc, Bn Tre
997 Tinh Quang Ninh THPT Trn Phu 480 10.35 Phuong Ka Long, TP Mong Cai
998 Tinh Nam Dinh THPT Nguyn Du 523 10.35 X Nam Hoa H. Nam Truc
999 Tinh Binh Phuoc THPT Nguyn Du 384 10.35 Phuong Tn Phu -TX Dng Xoai -Binh Phuoc
1000 Tinh Quang Tri THPT Nam Hai Lng 438 10.35 X Hai Chanh-H. Hai Lng
1001 TP Cn Tho THPT Ha Huy Giap 522 10.34 TT Co Do, H. Co Do, TP CT
1002 Tinh Bn Tre THPT Phan Vn Tri 750 10.34 X Binh Hoa, H. Ging Trm, tinh Bn Tre
1003 Tinh Ngh An THPT DL Her Man 32 10.34 30 -Duong HERMAN , TP Vinh
1004 Tinh Ty Ninh THPT Tn Chu 312 10.34 Thi trn Tn Chu, Ty Ninh
1005 Tinh Dng Thap THPT Thin H Duong 226 10.34 Phuong 6, TP Cao Lnh
1006 TP H Chi Minh THPT Thanh Da 623 10.33 L G CX Thanh Da Q Binh Thanh
1007 Tinh Dng Nai THPT Tam Phuoc 603 10.33 X Tam Phuoc TP Bin Hoa
1008 Tinh Dng Thap THPT Lp Vo 2 603 10.33 X Tn M, H.Lp Vo
1009 Tinh Dk Nng THPT Pham Vn Dng 510 10.33 TT kin Duc, H. Dk RLp
1010 Tinh Lm Dng THPT Nguyn Thai Binh 559 10.33 X Tn Hi -Duc Trong
1011 Tinh Dng Thap THPT Lp Vo 3 278 10.33 X Long Hung B, H.Lp Vo
1012 Tinh BaRia-VT THPT Trn Phu 546 10.33 X Kim Long, H. Chu Duc
1013 Tinh Thua thin-Hu THPT Cao Thng 562 10.33 Phuong Phu Nhun, TP Hu
1014 TP H Chi Minh THPT Long Thoi 238 10.32 280 Nguyn Vn Tao, Long Thoi H Nha Be
1015 Tinh Vinh Long THPT Binh Minh 872 10.32 TT Cai Vn, H. Binh Minh
1016 Tinh Thua thin-Hu THPT T Huu 256 10.32 X Quang Cng, H. Quang Din
1017 Tinh Dng Nai THPT Du Giy 587 10.32 X Xun Thanh, H.Thng Nht
1018 Tinh Binh Dinh THPT S 2 Phu Cat 1,399 10.32 X Cat Minh, H. Phu Cat
1019 Tinh Dng Nai THPT V Truong Toan 547 10.32 X Xun Ty, H Cm M
1020 Tinh Dk Nng THPT Phan Bi Chu 471 10.32 X Nam Dong, H. Cu Jut
1021 Tinh Binh Duong THPT Ty Son 123 10.32 X Tn Long Phu Giao - Binh Duong
1022 Tinh Phu Yn THPT L Thanh Phuong 472 10.31 X An M , H. Tuy An, Pho Yn
1023 Tinh Dng Nai
THCS-THPT Huynh Vn
ngh 147 10.31 X Phu Ly H.Vinh Cuu
1024 Tinh Dng Nai THPT Tri An 700 10.31 Thi Trn Vinh An H.Vinh Cuu
1025 TP Hai Phong THPT Cng Hin 446 10.30 X Cng Hin, H. Vinh Bao
1026 Tinh Thai Nguyn THPTThai Nguyn 486 10.30 P. Quang Trung, Tp Thai Nguyn
1027 Tinh Binh Dinh THPT S 3 An Nhon 812 10.30 X Nhon Tho, H. An Nhon
1028 Tinh Binh Phuoc THPT Dng Phu 399 10.30 Thi trn Tn Phu, Binh Phuoc
1029 Tinh Bc Giang THPT Ly Thuong Kit 479 10.30 X Tin Son, H. Vit Yn
1030 Tinh Binh Phuoc THPT Dng Xoai 755 10.30 QL14-P Tn Binh-Dng Xoai -Binh Phuoc
1031 Tinh Vinh Long THPT Huu Thanh 264 10.29 X Huu Thanh, H. Tra n
1032 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Sinh Cung 398 10.29 X Phu Da, H. Phu Vang
1033 Tinh Ngh An THPT Nghi Lc 4 517 10.29 Nghi Xa, Nghi Lc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1034 Tinh Nam Dinh THPT Ng Quyn 519 10.29 Duong Vu Ban TP ND
1035 Tinh Binh Thun THPT Duc Linh 941 10.28 Vo Xu-Duc linh
1036 Tinh Hu Giang THPT Ng Sau 267 10.28 TT Ng Sau H. Chu Thanh
1037 Tinh Dng Thap THPT Phan Vn Bay 265 10.28 X Long Hu, H.Lai Vung
1038 Tinh Vinh Phuc THPT Vn Quan 130 10.28 X Vn Quan-H Lp Thach
1039 TP Cn Tho THPT Tht Nt 842 10.28 Phuong Thoi Thun, Q.Tht Nt, TP CT
1040 Tinh Gia Lai THPT Trn Hung Dao 403 10.27 Thi trn Kon Dong, H. Mang Yang
1041 Tinh Hai Duong THPT Kim Thanh II 492 10.27 X Kim Anh, H. Kim Thanh
1042 Tinh Tra Vinh THPT Duyn Hai 327 10.27 TT Duyn Hai , H. Duyn Hai , tinh Tra Vinh
1043 Tinh Nam Dinh THPT An Phuc 327 10.27 X Hai Phuong H,. Hai Hu
1044 Tinh Bn Tre
THPT Nguyn Thi Minh
Khai 282 10.27 X Huong M, H. Mo Cay nam, tinh Bn Tre
1045 Tinh Lao Cai THPT s 2 T.p Lao Cai 464 10.27 Phuong Binh Minh - T.p Lao Cai
1046 Tinh Long An THPT Nguyn Thng 822 10.26 TT Tm Vu, Chu Thanh
1047 Tinh Gia Lai THPT L Thanh Tng 468 10.26 Thi x Ayun Pa, Gia Lai
1048 Tinh Phu Yn PT cp 2-3 Xun Phuoc 233 10.26 X Xun Phuoc , H. Dng Xun, Phu Yn
1049 Tinh Quang Ninh THPT Quang Ha 338 10.26 T.trn Quang Ha, Hai Ha
1050 TP Ha Ni THPT Nguyn Vn Cu 609 10.26 X Da Tn, Huyn Gia Lm
1051 TP Hai Phong THPT Hai An 556 10.25 P. Cat Bi, Q. Hai An
1052 Tinh Vinh Long THPT Hiu Phung 349 10.25 X Hiu Phung, H. Vng Lim
1053 Tinh An Giang THPT Nguyn Khuyn 472 10.25 Thi trn Phu Hoa, H. Thoai Son
1054 Tinh Phu Tho THPT Thanh Son 399 10.25 Thi trn Thanh Son, H. Thanh son
1055 Tinh Bac Liu THPT Bac Liu 682 10.25 Phuong 1, thanh ph Bac Liu
1056 Tinh Quang Nam THPT Bc Tra My 478 10.25 H. Bc Tra My, Quang Nam
1057 Tinh Phu Tho THPT Chn Mng 279 10.25 X Chn Mng, H. Doan Hung
1058 Tinh Binh Thun THPT Ham Thun Nam 555 10.25 Thi trnThun Nam-Ham Thun Nam
1059 Tinh Quang Tri THPT Trn Thi Tm 219 10.24 X Hai Qu -H. Hai Lng
1060 Tinh Thai Nguyn THPT Dng Hy 912 10.24 TT Chua Hang, H. Dng Hy, TN
1061 Tinh Bn Tre THPT Huynh Tn Phat 312 10.24 X Chu Hung, H. Binh Dai, tinh Bn Tre
1062 Tinh Vinh Long THPT Mang Thit 512 10.24 TT Cai Nhum, H. Mang Thit
1063 TP Cn Tho THPT Trung An 358 10.23 X Trung An, H.Co Do, TP CT
1064 Tinh Dng Nai THPT Diu Cai 662 10.23 X Tuc Trung H.Dinh Quan
1065 Tinh Quang Ninh THPT Ng Quyn 348 10.23 Phuong Cao Thng,TP Ha Long
1066 Tinh Binh Dinh THPT Hoa Binh 663 10.23 X Nhon Phong, H. An Nhon
1067 Tinh Thanh Hoa THPT Cm Thuy 2 365 10.23 X Phuc Do, Cm Thuy
1068 Tinh Binh Duong THPT Nguyn Tri 405 10.23 TT Lai Thiu Thun An Binh Duong
1069 Tinh Lao Cai THPT s 3 Bao Thng 142 10.23 Thi trn Phong Hai -H Bao Thng
1070 Tinh An Giang THPT Vinh Lc 114 10.22 p 1 x Vinh Lc, An Phu
1071 Tinh Binh Dinh THPT Nguyn Diu 1,267 10.22 X Phuoc Son , H. Tuy Phuoc
1072 Tinh BaRia-VT THPT Nguyn Tri 419 10.22 TT Ngi Giao, H. Chu Duc
1073 Tinh Ngh An THPT Quy Hop 2 503 10.22 Tam Hop, Quy Hop
1074 Tinh Tin Giang THPT Phan Vit Thng 442 10.22 X Binh Phu H Cai Ly
1075 Tinh Thanh Hoa THPT Ngoc Lc 385 10.22 Thi trn Ngoc Lc
1076 Tinh Dk Nng THPT Dk Mil 507 10.21 TT Dk Mil, H. Dk Mil
1077 Tinh Hai Duong THPT Hung Dao 396 10.21 X Hung Dao, H. Tu Ky
1078 Tinh Thua thin-Hu THPT Ha Trung 209 10.21 XVinh Ha, H. Phu Vang
1079 Tinh Quang Binh
THPT Hoang Hoa Tham -
L Thuy 502 10.21 L Thuy, Quang Binh
1080 Tinh Binh Phuoc THPT Phuoc Long 492 10.21 P. Long Thuy, TX. Phuoc Long, Binh Phuoc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1081 Tinh Gia Lai THPT Luong Th Vinh 693 10.21 Thi Trn KBang, H. KBang
1082 Tinh Quang Ninh THPT Hoang Vn Thu 292 10.21 P. Vanh Danh, Ung Bi
1083 TP Ha Ni THPT Ha Dng 661 10.20 Phuong Nguyn Tri Ha Dng
1084 Tinh Tin Giang THPT Binh Phuc Nhut 314 10.20 X Binh Phuc Nhut, huyn cho Gao
1085 Tinh Quang Binh
Truong THCS va THPT Hoa
Tin 48 10.20 Minh Hoa, Quang Binh
1086 Tinh Dk Nng THPT Truong Chinh 187 10.20 X Nhn Co, H. Dk Rlp
1087 Tinh Dng Thap THPT Phu Din 269 10.20 X Phu Din, H. Thap Muoi
1088 Tinh Quang Ninh THPT L Chn 413 10.19 X Thuy An, Dng Triu
1089 Tinh Dc Lc THPT L HngPhong 679 10.19 H. Krng Pk
1090 Tinh Kin Giang THPT Tn Hip 839 10.19 TT Tn Hip -H. Tn Hip
1091 Tinh Dc Lc THPT Quang Trung 486 10.19 H. Krng Pk
1092 Tinh Vinh Long THPT Tra n 603 10.18 TT Tra n, H. Tra n
1093 Tinh Thanh Hoa THPT Cm Thuy 3 283 10.18 X Cm Thanh, Cm Thuy
1094 Tinh Bc Giang THPT Cm Ly 497 10.18 X Cm Ly, H. Luc Nam
1095 Tinh Bn Tre THPT L Quy Dn 379 10.18 X Dinh Trung, H. Binh Dai, tinh Bn Tre
1096 Tinh Dk Nng THPT L Quy Dn 67 10.17 H. Tuy Duc
1097 Tinh Dc Lc THPT Krng Bng 772 10.17 H. Krng Bng
1098 TP H Chi Minh THPT Vinh Lc 329 10.17 87, dg s 3, KDC Vinh Lc qun Binh Tn
1099 Tinh Bc Giang THPT Luc ngan 3 527 10.17 X phuong Son, H. Luc Ngan
1100 Tinh Tra Vinh THPT Pham Thai Buong 752 10.17 Phuong 1, Thanh Ph Tra Vinh , tinh Tra Vinh
1101 Tinh Dc Lc THPT Vit Duc 646 10.17 H. Cu Kuin, tinh Dk lk
1102 Tinh An Giang THPT M Hi Dng 200 10.17 X M Hi Dng, H. Cho Moi
1103 Tinh Bn Tre THPT Doan Thi Dim 354 10.16 X Tn Phong, H. Thanh Phu, tinh Bn Tre
1104 Tinh Gia Lai THPT Hoang Hoa Tham 709 10.16 Phuong Yn Th, thanh ph Pleiku
1105 Tinh Binh Phuoc THPT L Quy Dn 284 10.16 Bu Dng -Binh Phuoc
1106 Tinh An Giang THPT M Thoi 371 10.16 P. M Thoi, LX
1107 Tinh Long An THCS & THPT M Quy 100 10.16 X M Quy Ty, Duc Hu
1108 Tinh Bc Giang THPT Nh Nam 344 10.16 X Nh Nam, H. Tn Yn
1109 Tinh Kin Giang THPT Thoai Ngoc Hu 66 10.16 X Tn Khanh Hoa H. Giang Thanh
1110 Tinh Ngh An THPT Quy Chu 406 10.16 Thi Trn Quy Chu
1111 Tinh Bn Tre THPT Tan K 352 10.16 X M Thanh, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
1112 Tinh Dng Thap THPT Truong Xun 181 10.15 X Truong Xun, H.Thap Muoi
1113 Tinh Ha Tinh THPT L Quy Dn 542 10.15 X Thach Dai -H. Thach Ha
1114 Tinh Quang Binh
Truong THCS va THPT
Duong Vn An 254 10.15 L Thuy, Quang Binh
1115 Tinh BaRia-VT THPT Trn Quang Khai 257 10.15 S 25 Trn Xun D, thi trn Long Din
1116 Tinh Dc Lc THPT Y Jut 822 10.15 H. Cu Kuin
1117 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Tri 624 10.15 Thi x An Kh, Gia Lai
1118 Tinh Lm Dng THPT Damri -Da Huoai 159 10.14 TT Damri -Da Huoai
1119 Tinh Phu Tho THPT Yn Lp 283 10.14 Thi trn Yn lp, H. Yn lp
1120 Tinh Tin Giang THPT Tn Phuoc 226 10.13 Thi trn M Phuoc H Tn Phuoc
1121 Tinh Bn Tre THPT L Hoai Dn 448 10.13 TT Thanh Phu, H. Thanh phu, tinh Bn Tre
1122 Tinh Bn Tre THPT Binh Dai A 542 10.13 TT Binh Dai, H. Binh Dai, tinh Bn Tre
1123 Tinh An Giang THPT Vong Th 297 10.12 Thi trn oc Eo, H. Thoai Son
1124 Tinh Dng Nai THPT Tu thuc L Quy Dn 330 10.12 Phuong Tn Mai TP.Bin Hoa
1125 Tinh Hu Giang THPT Tn Phu 232 10.12 X Tn Phu H. Long M
1126 Tinh Phu Tho THPT Tu Da 157 10.11 X Tu Da, H. Phu Ninh
1127 Tinh Bc Giang THPT Yn Dng 3 510 10.11 X Canh Thuy, huyn Yn Dng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1128 Tinh Hai Duong THPT Gia Lc II 557 10.11 TT Gia Lc, H. Gia Lc
1129 Tinh Dng Nai THPT Binh Son 438 10.11 X Binh Son H.Long Thanh
1130 TP Ha Ni THPT Minh Phu 172 10.10 X Minh Phu, Soc Son
1131 TP Ha Ni THPT Chuc Dng 385 10.10 Huyn Chuong M
1132 Tinh Dk Nng THPT Phan Chu Trinh 537 10.10 TT EaTLinh, H. Cu Jut
1133 TP H Chi Minh THPTDL Thanh Binh 793 10.10 192/12 Nguyn Thai Binh, Q Tn Binh
1134 TP Cn Tho THPT Luu Huu Phuoc 742 10.10 Phuong Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
1135 Tinh Quang Binh
THPT Trn Hung Dao -L
Thuy 585 10.09 L Thuy, Quang Binh
1136 Tinh An Giang THPT Tinh Bin 258 10.09 Thi trn Nha Bang, H. Tinh Bin
1137 Tinh Khanh Hoa THPT Nguyn Chi Thanh 706 10.09 Thn Dai Cat , x Ninh Phung, Ninh Hoa, KH
1138 Tinh Hu Giang THPT Phu Huu 169 10.09 X Phu Huu H. Chu Thanh
1139 Tinh Quang Ngi THPT Ba Gia 1,017 10.08 X Tinh Bc, H. Son Tinh
1140 Tinh Dng Nai THPT DL Vn Hin 1,512 10.08 Thi X Long Khanh
1141 TP H Chi Minh THPTDL Hng Ha 357 10.08 2 Truong Quc Dung P8, Q Phu Nhun
1142 Tinh Gia Lai THPT Truong Chinh 366 10.08 Thi trn Chu S, Gia Lai
1143 Tinh Lao Cai THPT DTNT tinh 168 10.07 Phuong Kim Tn -Tp Lao Cai
1144 Tinh Bc Ninh THPT Ng Gia Tu 511 10.07 X Tam Son -TX.Tu Son
1145 Tinh Ngh An THPT 1/5 478 10.07 Nghia Binh, Nghia Dan
1146 TP Cn Tho THPT Phan Vn Tri 612 10.07 X Nhon ai, H. Phong Din, TP CT
1147 Tinh Hoa Binh THPT Lac Long Qun 312 10.06 Phuong Tn Thinh -Thanh ph HB
1148 Tinh Tra Vinh THPT Hiu Tu 91 10.06 X Hiu Tu , H. Tiu Cn , tinh Tra Vinh
1149 Tinh Binh Dinh THPT S 2 Tuy phuoc 1,080 10.06 X Phuoc Quang,H. Tuy Phuoc
1150 Tinh Dng Nai THPT Long Phuoc 567 10.06 X Long Phuoc H.Long Thanh
1151 Tinh Dng Thap
THCS-THPT Nguyn Vn
Khai 168 10.06 X Binh Hang Trung, H. Cao Lnh
1152 Tinh Bc Giang THPT Tu Son 435 10.06 X Truong Son, H. Luc Nam
1153 Tinh Nam Dinh THPT Trn Nhn Tng 342 10.05 X Nghia Phong H. Nghia Hung
1154 Tinh Quang Binh
THPT Phan Bi Chu-T.
Hoa 335 10.05 Tuyn Hoa, Quang Binh
1155 Tinh BaRia-VT THPT Nguyn Vn Cu 347 10.04 X Xun Son, H. Chu Duc
1156 Tinh Ngh An THPT Dng Hiu 419 10.04 Nghia Thun, Nghia Dan
1157 Tinh Long An THPT Vinh Hung 461 10.04 TT Vinh Hung, Vinh Hung
1158 Tinh Thua thin-Hu THPT Nam Dng 207 10.04 TT Khe Tre, H. Nam Dng
1159 Tinh Ty Ninh THPT Hoang Vn Thu 429 10.04 Thi trn Chu Thanh Ty Ninh
1160 Tinh Binh Thun THPT Nguyn Vn Tri 596 10.04 X Bc Rung Tanh Linh
1161 Tinh Hai Duong THPT Thanh Binh 531 10.04 TT Thanh Ha, H. Thanh Ha
1162 Tinh Dng Nai THPT Dinh Tin Hoang 210 10.04 P.Tn Hip, TP.Bin Hoa
1163 Tinh Dk Nng THPT Nguyn Tt Thanh 276 10.03 X Dao Nghia, H. Dk RLp
1164 Tinh Bac Liu THPT Phuoc Long 462 10.03 TT Phuoc long -Phuoc Long
1165 Tinh Soc Trng THPT M Huong 79 10.03 X M Huong, H. M Tu
1166 Tinh Long An THPT Tn Thanh 395 10.03 TT Tn Thanh, Tn Thanh
1167 Tinh Kin Giang THPT An Thoi 323 10.03 TT An Thoi -H.Phu Quc
1168 TP Cn Tho THPT Thoi Long 333 10.03 Phuong Thoi Long Q. Mn, TP CT
1169 Tinh Ngh An THPT Ty Hiu Nghia Dan 491 10.03 Ty Hiu, Nghia dan
1170 Tinh Tra Vinh THPT Tp Son 208 10.03 X Tp Son , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
1171 Tinh Long An THCS & THPT M Lac 370 10.02 X M Lac, Thu Thua
1172 Tinh Phu Tho THPT Cm Kh 441 10.02 Thi trn Sng Thao, H. Cm Kh
1173 Tinh Binh Thun THPT Quang Trung 529 10.02 X M Pu Duc Linh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1174 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Hu 704 10.02 H. Krng Nng, tinh DkLk
1175 Tinh An Giang THPT Binh Khanh 609 10.02 P. Binh Khanh, LX
1176 Tinh Nam Dinh THPT DLNguyn Cng Tru 419 10.02 Duong Vy Xuyn TP ND
1177 Tinh Quang Binh THPT Dng Hoi 434 10.02 Thanh Ph Dng Hoi, Quang Binh
1178 TP Ha Ni THPT DL Phuong Nam 288 10.02 L18 khu d thi Dinh Cng
1179 Tinh Hoa Binh THPT Luong Son 283 10.01 Thi trn Luong Son -H. Luong Son
1180 Tinh Dng Nai THPT Xun M 293 10.01 X Xun M H.Cm M
1181 TP H Chi Minh THPTDL Nhn Vn 295 10.01 17 Ky Son, P. Son ky, Q Tn Phu
1182 Tinh An Giang THPT Hoa Lac 139 10.01 X Hoa Lac, H. Phu Tn
1183 TP Cn Tho THPT Tra Noc 364 10.01 Phuong Tra Noc, Q.Binh Thuy, TP CT
1184 Tinh Phu Tho THPT Luong Son 147 10.00 X Luong Son, H. Yn Lp
1185 Tinh Thanh Hoa THPT Thach Thanh 4 187 10.00 X Thach Quang, Thach Thanh
1186 Tinh Vinh Long THPT Long Phu 254 10.00 X Long Phu, H. Tam Binh
1187 Tinh Long An THCS & THPT Thun M 257 9.99 X Thun M, Chu Thanh
1188 Tinh Quang Ninh THPT Trn Quc Tun 161 9.99 X Minh Thanh, H. Yn Hung
1189 Tinh Tin Giang THPT Phu Thanh 168 9.99 X Phu Thanh, H Tn Phu Dng
1190 Tinh Dng Thap THPT Thi x Sa Dec 656 9.98 Phuong 1, TX Sa Dec
1191 Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Vn Cu 330 9.98 X Phu Kh, TX. Tu Son
1192 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Du 270 9.98 Th trn Hai Ring, H.Sng Hinh, Pho Yn
1193 Tinh Thai Nguyn THPT Luu Nhn Chu, Dai tu 418 9.98 X Hung Son, H Dai tu
1194 Tinh Lm Dng THPT Lc Thanh 605 9.97 X Lc Thanh -Bao Lc
1195 Tinh Binh Thun THPT Ham Thun Bc 1,117 9.97 Ma Lm-Ham thun Bc
1196 Tinh Lm Dng THPT Nguyn Vit Xun 312 9.97 TT Di Linh
1197 Tinh Binh Duong THPT Binh An 121 9.97 X Binh An Di An - Binh Duong
1198 TP H Chi Minh THPT TT Van Hanh 166 9.97 781E L Hng Phong ni dai Q10
1199 TP H Chi Minh
THPTDL Huynh Thuc
Khang 45 9.97 200-202 V Thi Sau Q3
1200 Tinh Quang Ninh THPT Hai Dao 373 9.97 X Ha Long, Vn Dn
1201 Tinh Gia Lai THPT Trn Quc Tun 494 9.96 Thi trn Phu Thin, H. Phu Thin
1202 Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Tip 323 9.96 X Tn Hoa Thanh H Tn Phuoc
1203 Tinh Binh Thun THPT Tuy Phong 832 9.95 Lin Huong-Tuy Phong
1204 Tinh Gia Lai THPT Trn Phu 210 9.95 Thng Hung, H. Chu Prng
1205 Tinh Dng Thap THPT Thanh Binh 2 287 9.95 X Tn Binh, H.Thanh Binh
1206 Tinh Kin Giang THPT Kin Luong 381 9.95 TT Kin Luong -H.Kin Luong
1207 Tinh Dng Thap THPT Kin Vn 217 9.95 X M Hi, H.Cao Lnh
1208 Tinh Ninh Binh THPT Ng Thi Nhm 218 9.94 Phuong Dng Son TX Tam Dip
1209 TP Da Nng THPT Phan Thanh Tai 537 9.94 Hoa Chu, Hoa Vang
1210 Tinh Lai Chu THPT Tn uyn 103 9.94 TT Tn Uyn - Tn Uyn Lai Chu
1211 Tinh Phu Yn THPT Trn Suyn 348 9.94 X Hoa Tri , H.Phu Hoa, Phu Yn
1212 Tinh Tra Vinh
THPT Dn Tc Ni Tru
THPT tinh Tra Vinh 209 9.94 Phuong 1,Thanh Ph Tra Vinh , tinh Tra Vinh
1213 Tinh Hu Giang THPT Luong Th Vinh 313 9.94 TT Kinh Cung H. Phung Hip
1214 Tinh Binh Dinh THPT V Lai 355 9.93 X Ty Giang, H. Ty Son
1215 Tinh Vinh Long THPT Pham Hung 561 9.93 TT Long H, H. Long H
1216 Tinh Kin Giang THPT Thi X Ha Tin 313 9.92 Thi x Ha Tin -Kin Giang
1217 TP Hai Phong THPT T Hiu 452 9.92 X Vinh An, H. Vinh Bao
1218 Tinh Dng Nai THPT Sng Ray 796 9.92 X Xun Ty, H.Cm M
1219 Tinh Bn Tre THPT Nguyn Ngoc Thng 263 9.91 X Phuoc Long, H. Ging Trm, tinh Bn Tre
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1220 Tinh Bac Liu THPT Ninh Quoi 191 9.91 X Ninh Quoi, H. Hng Dn
1221 Tinh Gia Lai THPT Y Dn 109 9.91 Thi trn Dk Po, H. Dk Po, Gia Lai
1222 TP Ha Ni THPT Thuong Cat 436 9.91 X Thuong Cat, Tu Lim
1223 Tinh Hoa Binh THPT Cao Phong 120 9.91 Thi trn Cao Phong -H. Cao Phong
1224 Tinh Quang Ninh THPT V Vn Hiu 233 9.90 Phuong Ha Tu, TP Ha Long
1225 Tinh Hu Giang THPT Long M 879 9.90 TT Long M H. Long M
1226 TP Da Nng THPT Ng Hanh Son 505 9.90 Hoa Hai, Ng Hanh Son
1227 TP Cn Tho THPT Vinh Thanh 214 9.90 X Thanh An, H.Vinh Thanh, TP CT
1228 Tinh Tra Vinh THPT Cu Quan 129 9.90 TT Cu Quan , H. Tiu Cn , tinh Tra Vinh
1229 Tinh Ca Mau THPT L Cng Nhn 117 9.90 TT Thoi Binh-Thoi Binh
1230 Tinh Yn Bai THPT Nghia L 272 9.90 Phuong Tn An -TX Nghia L
1231 Tinh Ca Mau THPT Cai Nuoc 391 9.90 TT CaI Nuoc-Cai Nuoc
1232 Tinh Yn Bai
PT Dn tc ni tru THPT
Min Ty 69 9.89 Phuong Pu Trang-TX Nghia L
1233 Tinh Binh Phuoc THPT Nguyn Khuyn 503 9.89 X Bu Nho, Bu Gia Mp, Binh Phuoc
1234 Tinh Kin Giang THPT Hoa Hung 207 9.89 X Hoa Hung-H. Ging Ring
1235 Tinh Lao Cai THPT s 4 Vn Ban 50 9.88 Khanh Yn Ha, H. Vn Ban
1236 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Hu 687 9.88 Thi trn Dk Doa, H. Dk Doa
1237 Tinh Gia Lai THPT L Quy Dn 519 9.88 Thi trn Chu Prng, H. Chu Prng
1238 Tinh Binh Phuoc Truong Cp 2,3 Lc Hip 161 9.88 X Lc Hip Lc Ninh Binh Phuoc
1239 TP H Chi Minh THPT Quc Tri 107 9.88 333 Nguyn vn Lung Qun 6
1240 Tinh Bc Giang THPT Luc Ngan 2 406 9.88 X Tn Hoa, H. Luc Ngan
1241 TP H Chi Minh THPT L Thanh Tn 674 9.87 Duong 17 P.Tn King, Q7
1242 Tinh Long An THCS & THPT Long Cang 206 9.87 X Long Cang, Cn Duoc
1243 Tinh Tra Vinh THPT Cu Ngang A 166 9.87 TT M Long, H.Cu Ngang , tinh Tra Vinh
1244 Tinh Binh Thun THPT Ng Quyn 289 9.87 H. Dao Phu Quy
1245 Tinh Dng Nai THPT Trn Dai Nghia 382 9.87 X H Nai 3, H Trang Bom
1246 Tinh Vinh Long THPT Vinh Xun 447 9.86 X Vinh Xun, H. Tra n
1247 Tinh Thanh Hoa THPT Thach Thanh 2 354 9.86 X Thach Tn, Thach Thanh
1248 Tinh Bac Liu THPT Vinh Hung 130 9.86 X Vinh Hung Vinh Loi
1249 Tinh Bn Tre THPT L Anh Xun 251 9.86 X Tn Thanh Binh, H Mo Cay bc, tinh Bn Tre
1250 Tinh Phu Tho THPT Qu Lm 193 9.86 X Qu Lm, H. Doan Hung
1251 TP H Chi Minh THPT Binh Khanh 349 9.86 Binh An, Binh Khanh H Cn Gio
1252 Tinh An Giang THPT Chu Phong 154 9.85 X Chu Phong, H. Tn Chu
1253 Tinh Nam Dinh THPT DL Hai Hu 345 9.85 Thi trn Yn Dinh H. Hai Hu
1254 Tinh Ca Mau THPT Tc Vn 377 9.85 X Tc Vn-TP.Ca Mau
1255 Tinh Long An
THCS & THPT Hu Thanh
Dng 236 9.85 X Hu Thanh Dng, Tn Thanh
1256 Tinh Hu Giang THPT L Hng Phong 161 9.84 X Vi Thanh H. Vi Thuy
1257 Tinh Vinh Long THPT Phan Vn Hoa 333 9.84 X Hu Lc, H. Tam Binh
1258 TP Da Nng Dn Lp Hermann Gmeiner 118 9.84 Khu M, Ng Hanh Son
1259 Tinh An Giang THPT Nguyn Vn Thoai 537 9.84 Thi trn Nui Sp, H. Thoai Son
1260 Tinh Vinh Long THPT M Phuoc 93 9.83 X M Phuoc, H. Mang Thit
1261 Tinh Quang Binh THPT L Truc-Tuyn Hoa 455 9.83 Tuyn Hoa, Quang Binh
1262 TP H Chi Minh THPTDL Vit Thanh 263 9.83 261 Cng Hoa P13, Q Tn Binh
1263 Tinh Binh Duong THPT Thanh Tuyn 160 9.83 X Thanh Tuyn- Du Ting- Binh Duong
1264 Tinh Hu Giang THPT Ty D 143 9.83 X Vinh Vin H. Long M
1265 Tinh An Giang THPT Nguyn Chi Thanh 162 9.82 Thi trn Cho Vam, H. Phu Tn
1266 TP Cn Tho THPT Bui Huu Nghia 1,048 9.82 Phuong An Thoi, Q.Binh Thuy, TP CT
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1267 Tinh Long An THPT Thanh Hoa 493 9.82 TT Thanh Hoa, Thanh Hoa
1268 Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 3 293 9.82 TT Mt Ngan H. Chu Thanh A
1269 Tinh An Giang THPT Xun T 157 9.82 X Xun T, H. Tinh Bin
1270 Tinh Ngh An THPT DTNT Tn Ky 749 9.81 Nghia Thai, Tn Ky
1271 Tinh Binh Phuoc THPT Chon Thanh 297 9.81 Thi trn Chon Thanh -Binh Phuoc
1272 Tinh Ca Mau THPT Khanh Lm 196 9.81 X Khanh Lm-U Minh
1273 Tinh Vinh Long THPT Nguyn Thng 571 9.81 Phuong 8, Thanh ph Vinh Long
1274 Tinh Lang Son THPT Vn Nham 195 9.81 X Vn Nham, H Huu Lng
1275 Tinh Quang Ninh THPT Dm Ha 225 9.81 T.trn Dm Ha, Dm Ha
1276 TP H Chi Minh THPTDL N Binh Khim 286 9.80 140 Ly Chinh Thng Q3
1277 Tinh Hu Giang THPT Luong Tm 116 9.79 X Luong Tm H. Long M
1278 Tinh Tra Vinh THPT Bui Hiu Nghia 65 9.79 X Dai Phuoc ,H. Cang Long , tinh Tra Vinh
1279 Tinh Tra Vinh THPT H Thi Nhm 130 9.79 X Nhi Long , H. Cang Long , tinh Tra Vinh
1280 TP Ha Ni THPT BC Trn Quc Tun 113 9.79 X M Dinh-Tu lim
1281 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Vn Tri 312 9.79 Bau Dn Go Du Ty Ninh
1282 Tinh Bn Tre THPT Mac Dinh Chi 98 9.79 X An Hoa, H. Chu Thanh, tinh Bn Tre
1283 TP H Chi Minh THPT N Ky K Nghia 770 9.79 269/8 Nguyn Thi Nho, Q11
1284 TP Ha Ni
THPT Quang Trung- Ha
Dng 488 9.78 P. Quang Trung, Ha Dng
1285 Tinh Tin Giang THPT Thin H Duong 388 9.78 X Hu M Bc A H. Cai Be
1286 TP Ha Ni THPT Quang Minh 190 9.78 Huyn M Linh
1287 Tinh Ngh An THPT Con Cung 462 9.78 Thi trn Con cung, Con Cung
1288 Tinh Lm Dng THPT Da Huoai 288 9.78 TT Madaguoi -Da Huoai
1289 Tinh Kin Giang THPT Nguyn Trung Truc 999 9.78 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
1290 TP Cn Tho THPT Thoi Lai 569 9.78 TT Thoi Lai, H. Thoi Lai, TP CT
1291 Tinh Lm Dng THPT Da Loan -Duc Trong 137 9.77 X Da Loan
1292 Tinh Quang Nam THPT Nng Son 324 9.77 X Qu Trung, H. Nng Son, QN
1293 Tinh Binh Phuoc Truong Cp 2,3 Da Kia 125 9.77 X Da Kia Bu Gia Mp Binh Phuoc
1294 Tinh Ha Nam THPT Nam Cao 273 9.77 X Nhn M, Ly Nhn
1295 Tinh Quang Tri THPT Cn Tin 241 9.77 X Hai Thai-H. Gio Linh
1296 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Duc 368 9.76 X Tam Dn, H. Phu Ninh, Quang Nam
1297 Tinh Binh Duong THPT An M 369 9.76 phuong Phu M, Thu Du Mt, BD
1298 Tinh Kin Giang THPT Phu Quc 656 9.76 TT Duong Dng -H.Phu Quc
1299 Tinh Binh Dinh THPT Trung Vuong 999 9.76 26 Nguyn Hu,TP Quy Nhon
1300 Tinh Thai Nguyn THPT Gang Thep 643 9.76 P. Trung Thanh, Tp Thai Nguyn
1301 Tinh Lang Son THPT Chi Lng 362 9.76 Thi trn Dng Mo, H Chi Lng
1302 TP H Chi Minh THPTDL Ng Thoi Nhim 614 9.76 65D H Ba Phn, P. Phuoc Long A Q9
1303 Tinh Phu Yn
Truong THCS&THPT Chu
Vn An 103 9.76 X Xun Lnh, H. Dng Xun, Phu Yn
1304 Tinh Lao Cai THPT S 1 Bat Xat 290 9.76 Thi trn Bat Xat -H Bat Xat
1305 Tinh Kin Giang THPT Hon Dt 466 9.76 TT Hon Dt -H. Hon Dt
1306 Tinh Hoa Binh THPT Lac Thuy B 211 9.76 X C Nghia -H. Lac Thuy
1307 TP H Chi Minh TT KTTHHN L T H Gm 650 9.75 147 Pasteur, Q3
1308 Tinh Bn Tre THPT Giao Thanh 232 9.75 X Giao Thanh, H. Thanh Phu, tinh Bn Tre
1309 Tinh Phu Tho THPT Minh Hoa 82 9.75 X Minh Hoa, H. Yn Lp
1310 TP Ha Ni THPT Truong Dinh 698 9.75 204 ph Tn Mai. Q. Hoang Mai
1311 TP Ha Ni THPT Dai M 355 9.75 Thn An Thai, huyn Tu Lim
1312 Tinh An Giang THPT Vinh Trach 217 9.75 X Vinh Trach, H. Thoai Son
1313 TP Ha Ni THPT Tin Thinh 191 9.75 Huyn M Linh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1314 Tinh Dng Nai THPT Ng Si Lin 525 9.75 TT Trang Bom, H.Trang Bom
1315 Tinh Soc Trng THPT Mai Thanh Th 348 9.75 TT Ng Nm, H. Ng Nm
1316 Tinh Ca Mau
THPT Nguyn Thi Minh
Khai 216 9.75 TT Phu Tn-Phu Tn
1317 Tinh Gia Lai THPT Huynh Thuc Khang 447 9.75 Thi trn Ia Kha, H. Ia Grai
1318 Tinh Bn Tre THPT Suong Nguyt Anh 258 9.75 X Phu Ngi, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
1319 Tinh Lm Dng THPT Gia Vin-Cat Tin 167 9.74 X Gia Vin -Cat Tin
1320 TP Cn Tho THPT Nguyn Vit Dng 449 9.74 Phuong L Binh, Q.Cai Rng, TP.CT
1321 TP H Chi Minh THPT Long Truong 226 9.74 309 V Vn Hat Phuoc Hip, P Long Truong, Q9
1322 Tinh Dng Nai THPT Dc Lua 105 9.74 X Dc Lua H.Tn Phu
1323 TP Ha Ni THPT DL Ly Thai T 179 9.74 Nhn chinh, Cu Giy
1324 Tinh Ngh An THPT Muong Qua 78 9.74 Mn Son, Con Cung
1325 Tinh Yn Bai THPT Ly Thuong Kit 385 9.73 P.Hng Ha -TP Yn Bai
1326 Tinh Dng Nai THPT Chu Vn An 275 9.73 P. Quyt Thng, TP.Bin Hoa
1327 TP Hai Phong THPT Nguyn Duc Canh 245 9.73 X Tu Son, H. Kin Thuy
1328 Tinh An Giang THPT Chi Lng 116 9.73 Thi trn Chi Lng, H. Tinh Bin
1329 Tinh Binh Dinh THPT Trn Cao Vn 938 9.73 72 Trn Cao Vn,Tp QuyNhon
1330 Tinh Quang Binh THPT s 3 Quang Trach 571 9.72 Quang Trach, Quang Binh
1331 Tinh Vinh Phuc THPT Nguyn Thai Hoc 168 9.72 Phuong Khai Quang TP Vinh Yn
1332 Tinh Tra Vinh THPT Tiu Cn 227 9.72 TT Tiu Cn , H. Tiu Cn , tinh Tra Vinh
1333 Tinh Vinh Phuc THPT V Thi Sau 121 9.72 X Phu Xun H Binh Xuyn
1334 Tinh Lao Cai THPT s 2 Bao Thng 223 9.72 X Xun Giao -H Bao Thng
1335 Tinh Tra Vinh THPT V Dinh Liu 272 9.72 TT Chu Thanh , H Chu Thanh , tinh Tra Vinh
1336 Tinh Lang Son THPT Luong Vn Tri 259 9.71 Thi trn Vn Quan H Vn Quan
1337 TP Ha Ni THPT Vn Tao 300 9.71 Huyn Thuong Tin
1338 Tinh Ninh Thun
THPT Dn tc ni tru Ninh
Thun 94 9.71 Phuong Phu Ha, TP. Phan Rang-Thap Cham
1339 Tinh Phu Tho THPT Yn Kh 100 9.71 X Yn Kh, H. Thanh Ba
1340 Tinh Bac Liu THPT Hip Thanh 155 9.71 Phuong Nha Mat, thanh ph Bac Liu
1341 Tinh Dng Thap THPT M Qui 218 9.70 X M Qui, H.Thap Muoi
1342 Tinh Ngh An THPT DTNT Quy Hop 233 9.70 Chu Quang. Quy Hop
1343 Tinh Thai Nguyn THPT Ng Quyn 429 9.70 P. Thinh Dan, Tp Thai Nguyn
1344 TP Ha Ni
THPT Hai Ba Trung- Thach
Tht 377 9.70 Huyn Thach Tht
1345 Tinh Hai Duong THPT Khuc Thua Du 417 9.70 X Tn Huong, H. Ninh Giang
1346 Tinh Bac Liu THPT Ninh Thanh Loi 78 9.70 X Ninh Thanh Loi, H. Hng Dn
1347 Tinh Lao Cai THPT s 2 Bao Yn 131 9.69 X Bao Ha -H Bao Yn
1348 Tinh Dc Lc THPT NguynTt Thanh 471 9.69 H. M'Drk
1349 Tinh Bac Liu THPT L Vn Du 119 9.69 TT Chu Hung, Vinh Loi
1350 Tinh Tin Giang THPT M Phuoc Ty 412 9.69 X M Phuoc Ty H. Cai Ly
1351 Tinh KonTum THPT Chu Vn An 64 9.69 H. Kon Ry
1352 Tinh BaRia-VT THCS & THPT Song ngu 49 9.68 S 1 A Nguyn Truong T, P.3, Tp Vng Tau
1353 Tinh Vinh Long THPT M Thun 139 9.68 X M Thun, H. Binh Tn
1354 Tinh Nam Dinh THPT DL y Yn 565 9.68 T.T Lm H. y Yn
1355 Tinh Ngh An THPT Tn Ky 3 414 9.68 Tn An, Tn ky
1356 Tinh Yn Bai THPT Trn Nht Dut 236 9.67 Thi Trn Yn Binh -Yn Binh
1357 Tinh Kin Giang THPT Thanh Dng 613 9.67 X Thanh Dng -H. Tn Hip
1358 Tinh Gia Lai
Truong PT Dn tc Ni tru
tinh 172 9.67 Phuong Yn Th, thanh ph Pleiku
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1359 TP H Chi Minh
THCS-THPT Trn Quc
Tun 35 9.67 236/10 Thai Phin, Qun 11
1360 Tinh An Giang THPT Vinh Xuong 138 9.67 X Vinh Xuong, H. Tn Chu
1361 Tinh Thua thin-Hu THPT Binh Din 158 9.66 X Binh Din, H. Huong Tra
1362 Tinh Thanh Hoa THPT L Vn Linh 571 9.66 Thi trn Tho Xun
1363 Tinh Kin Giang THPT Dng Thai 138 9.66 X Dng Thai -H. An Bin
1364 Tinh Kin Giang THPT Phan Thi Rang 57 9.66 X Th Son-H.Hon Dt
1365 Tinh Quang Tri THPT Huong Hoa 425 9.65 Thi trn Khe Sanh-H. Huong Hoa
1366 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Tri 593 9.65 P. Din Bin, TP Thanh Hoa
1367 Tinh Khanh Hoa THPT Tn Duc Thng 456 9.65 Thn M Loi, x Ninh Lc, HNinh Hoa, KH
1368 Tinh Lai Chu THPT Muong So 60 9.65 X Muong So-Phong Th Lai Chu
1369 Tinh Binh Dinh THPT An Lo 250 9.65 X An Hoa , H. An Lo
1370 Tinh Son La THPT -Mc Ly 440 9.65 Thi Trn H. Mc Chu
1371 Tinh An Giang THPT Quc Thai 233 9.65 X Quc Thai, H. An phu
1372 Tinh Lang Son THPT Dng Banh 123 9.65 TT Dng Banh, H Chi lng
1373 Tinh Khanh Hoa THPT T Vn on 393 9.64 X Van Khanh, huyn Van Ninh, KH
1374 Tinh Thai Nguyn THPT Ph Yn 340 9.64 X Tn Huong, H. Ph Yn
1375 Tinh Long An THPT Dng Thanh 429 9.64 TT Dng Thanh, Cn Giuc
1376 Tinh Soc Trng THPT K Sach 458 9.64 TT K Sach, H. K Sach
1377 Tinh Yn Bai THPT Mai Son 73 9.64 X Mai Son - Luc Yn
1378 Tinh Lao Cai THPT s 2 Bc Ha 99 9.64 X Bao Nhai -H Bc Ha
1379 Tinh Quang Ngi THPT S 2 Tu Nghia 645 9.63 X Nghia thun, H. Tu nghia
1380 TP H Chi Minh THPT Ta Quang Buu 510 9.63 909 Ta Quang Buu, Q8
1381 Tinh Hu Giang THPT Vi Thuy 416 9.63 TT Nang Mau H. Vi Thuy
1382 Tinh Quang Ninh THPT Tin Yn 208 9.63 T. trn Tin Yn, Tin Yn
1383 Tinh Tuyn Quang THPT Trung Son 59 9.63 Trung Son, Yn Son, Tuyn Quang
1384 Tinh Ninh Binh THPT DT Ni Tru 76 9.63 Thi trn Nho Quan H Nho Quan
1385 Tinh Dng Thap THPT Chu Vn An 165 9.62 Ph. An Thanh, TX. Hng Ngu
1386 TP H Chi Minh THPTDL An Dng 242 9.62 91 Nguyn Chi Thanh Q5
1387 Tinh Binh Thun THPT Nguyn Vn Linh 502 9.61 X Ham Duc Ham Thun Bc
1388 TP Ha Ni THPT Chuong M B 295 9.61 Huyn Chuong M
1389 Tinh Quang Ngi THPT Thu Xa 611 9.61 X Nghia Hoa, H. Tu nghia
1390 TP H Chi Minh THPT DL Minh Duc 108 9.61 277 Tn Qui, P. Tn Qui, Qun Tn Phu
1391 Tinh Ha Tinh THPT cng lp Thanh Sen 297 9.61 X Thach Trung, TP. Ha Tinh
1392 Tinh Hai Duong THPT Nam Sach II 530 9.61 X An Lm, H. Nam Sach
1393 TP Ha Ni THPT Ly Tu Tn 171 9.61 Huyn Thuong Tin
1394 Tinh Dk Nng THPT Dn tc Ni tru tinh 74 9.61 Thi x Gia Nghia
1395 Tinh Dc Lc THPT Phan Chu Trinh 442 9.60 H. Ea H'Leo
1396 Tinh Quang Tri THPT L Loi Dng Ha 640 9.60 Phuong 5- TP. Dng Ha
1397 Tinh Dk Nng THPT Quang Trung 137 9.60 X Dk RLa, H. Dk Mil
1398 Tinh Lm Dng
THPT Chu Vn An-Duc
Trong 318 9.60 X Hip Thanh
1399 Tinh Ninh Thun THPT An Phuoc 662 9.60 Thi trn Phuoc Dn, H. Ninh Phuoc
1400 Tinh Thai Nguyn THPT Khanh Hoa 425 9.60 x Son Cm, H. Phu Luong
1401 Tinh Nam Dinh THPT Tu thuc Doan Kt 337 9.59 Thi trn C L H. Truc Ninh
1402 TP Ha Ni THPT DL Phan Bi Chu 117 9.59 S 21 V Trong Phung, Dng Da
1403 Tinh Nam Dinh THPT DL Trn Nht Dut 269 9.59 89 Duong Hung Yn TP ND
1404 TP H Chi Minh THPT Trung Lp 178 9.59 X`Trung Lp Thuong H Cu Chi
1405 Tinh Hai Duong THPT Duong An 475 9.59 X Binh Minh, H. Binh Giang
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1406 Tinh Quang Nam THPT Hip Duc 548 9.59 H. Hip Duc, Quang Nam
1407 Tinh Lao Cai THPT s 1 Vn Ban 246 9.59 Thi trn Khanh Yn -H Vn Ban
1408 Tinh Binh Duong THPT Nguyn An Ninh 315 9.59 TT Di An Di An - Binh Duong
1409 Tinh Bac Liu THPT Ngan Dua 310 9.59 TT Ngan Dua Hng Dn
1410 Tinh Long An THPT Tn Hung 322 9.59 TT Tn Hung, Tn Hung
1411 Tinh Quang Nam THPT Cao Ba Quat 402 9.58 H. Nui Thanh, Quang Nam
1412 Tinh Vinh Long THPT Tn Quoi 333 9.58 X Tn Quoi, H. Binh Tn
1413 Tinh Vinh Long THPT Phu Quoi 240 9.58 X Phu Quoi, H. Long H
1414 Tinh Ninh Binh THPT V Duy Thanh 493 9.58 X Khanh Nhac H Yn Khanh
1415 Tinh Kin Giang THPT Ging Ring 535 9.58 TT Ging Ring-H.Ging Ring
1416 Tinh Dng Thap THPT Trn Vn Nng 180 9.58 Thi trn Thanh Binh, H.Thanh Binh
1417 Tinh Dng Thap THPT Ging Thi Dam 84 9.58 X An Phuoc, H.Tn Hng
1418 Tinh Binh Phuoc THPT Thanh Hoa 514 9.57 Bu Dp -Binh Phuoc
1419 Tinh Tuyn Quang THPT Chim Hoa 259 9.57 TT. Vinh Lc, H. Chim Hoa, Tuyn Quang
1420 Tinh Kin Giang THPT An Minh 255 9.57 TT thu 11 -H. An Minh
1421 Tinh Lai Chu THPT Muong Than 83 9.57 X Phuc Than -Than Uyn - Lai Chu
1422 Tinh Dk Nng THPT Phan Dinh Phung 40 9.56 X Dk DNRung, huyn Dk Song
1423 Tinh Hai Duong THPT Cm Giang II 410 9.56 X Tn Truong, H. Cm Giang
1424 TP H Chi Minh THPTDL Bc Son 84 9.56 102 Bau Cat 5, P14, Q Tn Binh
1425 TP H Chi Minh THPT Trn Huu Trang 264 9.56 276 Trn Hung Dao B, Q5
1426 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 10 204 9.55 461 L Hng Phong Q10
1427 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Thai Binh 235 9.55 Trung Mit, Duong Minh Chu, Ty Ninh
1428 Tinh Tuyn Quang THPT Son Duong 453 9.55 TT. Son Duong, H. Son Duong, Tuyn Quang
1429 Tinh Binh Dinh THPT An Luong 1,080 9.55 X M Chanh,H. Phu M
1430 Tinh Dng Thap THPT Nguyn Tri 287 9.55 Thi trn Lp Vo, H.Lp Vo
1431 Tinh Gia Lai THPT Ha Huy Tp 149 9.54 Thi trn Kng Chro, H. Kng Chro
1432 Tinh Tra Vinh THPT Nguyn Vn Hai 248 9.54 X Binh Phu , H. Cang Long , tinh Tra Vinh
1433 Tinh Dng Nai THPT Phu Ngoc 406 9.54 X Phu Ngoc H.Dinh Quan
1434 Tinh An Giang THPT Cn Dng 244 9.54 X Cn Dng, H. Chu Thanh
1435 Tinh Tra Vinh THPT Nguyn Dang 663 9.54 TT Cang Long , H Cang Long ,tinh Tra Vinh
1436 Tinh Quang Ninh THPT Hoanh B 287 9.54 T.Trn Troi, Hoanh B
1437 Tinh Bac Liu THPT L Thi Ring 407 9.54 TT Hoa Binh, Hoa Binh
1438 TP H Chi Minh THPT Nguyn T Diu 748 9.54 12 Trn Quc Toan, Q3
1439 Tinh Kin Giang THPt Ban Tn Dinh 90 9.53 X Ban Tn Dinh -Ging Ring -Kin Giang
1440 Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Tri 990 9.53 Phuong M Huong, TP. Phan Rang -Thap Cham
1441 Tinh Tra Vinh THPT Dai An 173 9.53 X Dai An , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
1442 Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 2 429 9.53 X Tn Phu Thanh H. Chu Thanh A
1443 TP H Chi Minh
Tiu hoc, THCS-THPT
Quc T 33 9.53 305 Nguyn Trong Tuyn , Q Phu Nhun
1444 Tinh Tra Vinh THPT Dn Chu 68 9.53 X Dn Chu , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
1445 Tinh Ngh An THPT Nguyn Truong T 256 9.53 Hung Trung, Hung nguyn
1446 Tinh Yn Bai THPT Hoang Quc Vit 126 9.52 X Gioi Phin - TP Yn Bai
1447 Tinh Soc Trng THPT Vinh Hai 58 9.52 X Vinh Hai, H. Vinh Chu
1448 Tinh Binh Phuoc
Truong Cp 2, 3 Luong Th
Vinh 165 9.52 X Bom Bo -Bu Dng -Binh Phuoc
1449 Tinh Gia Lai THPT L Hoan 337 9.51 Thi trn Chu Ty, H. Duc Co
1450 Tinh Dng Nai THPT Tn Duc Thng 426 9.51 X Phu Lp H.Tn Phu
1451 Tinh Dng Nai THPT Trinh HoaI Duc 152 9.51 X Quang Tin H.Trang Bom
1452 Tinh Dc Lc THPT Lk 469 9.51 H. Lk
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1453 Tinh Kin Giang THPT Vinh Thun 545 9.51 TT Vinh Thun-H.Vinh Thun
1454 Tinh Tin Giang THPT Long Binh 208 9.51 X Long Binh H Go Cng Ty
1455 TP Hai Phong THPT Hang Hai 752 9.51 P. Dng Quc Binh, Q. Ng Quyn
1456 Tinh Thanh Hoa THPT L Lai 293 9.50 X Kin Tho, Ngoc Lc
1457 Tinh Quang Ninh THPT Quan Lan 45 9.50 X Quan Lan,Vn Dn
1458 Tinh Lm Dng Truong Hermann Gmeiner 141 9.50 P10 -Da Lat
1459 Tinh Long An THPT Duc Hu 550 9.49 TT Dng Thanh, Duc Hu
1460 Tinh Ninh Thun THPT Ninh Hai 468 9.49 TT Khanh Hai, H. Ninh Hai
1461 Tinh Thua thin-Hu THPT Huong Giang 38 9.49 X Thuong Nht, H. Nam Dng
1462 Tinh Din Bin
THPT thanh ph Din Bin
Phu 542 9.49 Ph 7-Muong Thanh Thanh ph DB Phu
1463 Tinh Binh Phuoc THPT Chu Vn An 296 9.48 Thi trn Chon Thanh, Chon Thanh Binh Phuoc
1464 Tinh Soc Trng THPT Trn Vn Bay 492 9.48 TT Phu Lc, H. Thanh Tri
1465 TP Hai Phong THPT Ni Tru D Son 65 9.48 P.Van Son, Q. D Son
1466 Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Du 318 9.48 X Quang Son, H. Ninh Son
1467 Tinh Ca Mau THPT Phu Hung 195 9.48 X Phu Hung-Cai Nuoc
1468 Tinh Thanh Hoa THPT Nhu Xun 300 9.47 Thi trn Yn Cat, Nhu Xun
1469 Tinh KonTum THPT DTNT Kon Ry 70 9.47 H. Kon Ry T KonTum
1470 Tinh Hai Duong THPT Tu Ky II 268 9.47 Thi trn Tu Ky-H. Tu Ky
1471 Tinh An Giang THPT Dn Tc Ni Tru 147 9.47 X Chu Lng, H. Tri Tn
1472 Tinh Lao Cai THPT s 2 Vn Ban 112 9.47 X V Lao -H Vn Ban
1473 TP Ha Ni Truong Huu Nghi 80 295 9.47 Thi x Son Ty
1474 Tinh Hu Giang THPT Chim Thanh Tn 245 9.47 Phuong 7 thanh ph Vi Thanh
1475 TP H Chi Minh THPT An Nghia 252 9.46 p An Nghia x An Thoi Dng Huyn Cn Gio
1476 Tinh Lang Son THPT Tu Doan 111 9.46 X Tu Doan, H Lc Binh
1477 Tinh Lm Dng THPT Hoang Hoa Tham 156 9.46 X NThl Ha -Duc Trong
1478 Tinh Dng Thap THPT Tn Hng 357 9.46 Thi trn Sa Rai, H.Tn Hng
1479 Tinh Thai Nguyn THPT Nguyn Hu 418 9.46 X Phu Thinh, H. Dai Tu
1480 Tinh Kin Giang THPT Vinh Hoa Hung Bc 46 9.46 X Vinh Hoa Hung Bc -Go Quao -Kin Giang
1481 Tinh Gia Lai THPT Ia Ly 284 9.45 X Ia Ly, H. Chu Ph
1482 Tinh Ca Mau THPT Tn Duc 65 9.45 X Tn Duc, H. Dm Doi
1483 Tinh Kin Giang THPT Nguyn Hung Son 719 9.45 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
1484 Tinh Kin Giang THPT Binh Son 116 9.45 X Binh Son H. Hon Dt
1485 Tinh BaRia-VT THPT BC Phuoc Buu 390 9.45 TT Phuoc Buu, H. Xuyn Mc
1486 Tinh KonTum THPT Nguyn Vn Cu 193 9.45 H. Dk T-Tinh KonTum
1487 Tinh Binh Duong THPT Trn Vn On 178 9.44 X Thun Giao- Thun An Binh Duong
1488 Tinh Long An THPT An Ninh 401 9.44 X An Ninh Ty, Duc Hoa
1489 Tinh Kin Giang THPT Go Quao 231 9.44 TT Go Quao -H. Go Quao
1490 Tinh Ca Mau THPT Trn Vn Thoi 461 9.44 TT Trn Vn Thoi-TVT
1491 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Du 122 9.44 X Ia Suom, H. Krng Pa, Gia Lai
1492 Tinh Thai Binh THPT Dn lp Dim Din 822 9.44 Khu 6 TT Dim Din - Thai Thuy Thai Binh
1493 Tinh Dng Nai THPT Xun Hung 548 9.43 X Xun Hung H.Xun Lc
1494 Tinh Dc Lc THPT Ly Tu Trong 323 9.43 H. Krng Nng
1495 Tinh Dk Nng THPT Dk Song 387 9.43 TT Duc An, H. Dk Song
1496 Tinh Quang Tri THPT Bn Quan 88 9.43 X Vinh Ha-H.Vinh Linh
1497 TP Cn Tho
THPT K Thut Trn Ngoc
Hong 125 9.42 X Thoi Hung, H.Co Do, TP CT
1498 Tinh Lang Son THPT Vit Bc 1,009 9.42 Phuong Dng Kinh TP Lang Son
1499 TP H Chi Minh THPTTT Phan Chu Trinh 357 9.42 12 Duong 23 ,Binh tri Dng,Q Binh Tn
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1500 Tinh Quang Ngi THPT Van Tuong 662 9.42 X Binh Phu, H. Binh Son
1501 Tinh Soc Trng THPT L Vn Tam 117 9.42 X M Quoi, H. Ng Nm
1502 Tinh Binh Dinh THPT DTNT Vn Canh 165 9.42 X Canh Thun, H.Vn Canh
1503 Tinh Binh Thun THPT Hoa Da 817 9.42 Phan Ri Cua-Tuy Phong
1504 Tinh Thai Nguyn THPT Trai Cau 193 9.42 Thi Trn Trai Cau, H. Dng Hy
1505 Tinh Lm Dng THPT Proh -Don Duong 314 9.42 X Proh -Don Duong
1506 Tinh Ty Ninh THPT Tn Hung 152 9.41 Tn Hung Tn Chu Ty Ninh
1507 Tinh Dng Thap THPT Tram Chim 354 9.41 Thi trn Tram Chim, H.Tam Nng
1508 Tinh Thai Nguyn THPT Binh Yn 283 9.41 x Binh Yn, H. Dinh Hoa
1509 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 321 9.41 Thi Trn Triu son
1510 Tinh Thanh Hoa THPT Lang Chanh 220 9.41 Thi trn Lang Chanh
1511 Tinh Thanh Hoa THPT L Vit Tao 491 9.41 X Hong Dao, Hong Hoa
1512 Tinh Soc Trng THPT Hoang Diu 881 9.41 1 Mac Dinh Chi, P4, TP Soc Trng
1513 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Truong T 226 9.41 H. M'Drk
1514 Tinh Ty Ninh THPT Ng Gia Tu 245 9.40 Thanh Duc, Go Du, Ty Ninh
1515 Tinh Hai Duong THPT Thanh Min III 476 9.40 X Ng Hung, H. Thanh Min
1516 Tinh Yn Bai THPT Thac Ba 187 9.40 Thi Trn Thac Ba -Yn Binh
1517 TP H Chi Minh THPT Ng Gia Tu 247 9.40 360E Bn Binh Dng, Q8
1518 Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Du 431 9.40 X V Cuong -Bc Ninh
1519 Tinh Binh Duong THPT L Loi 156 9.40 X Tn Thanh Tn Uyn Binh Duong
1520 TP H Chi Minh THPT Tenloman 569 9.39 8 Trn Hung Dao, Q1
1521 Tinh Gia Lai THPT Pham Vn Dng 280 9.39 X Ia Sao, H. Ia Grai
1522 Tinh Thai Nguyn THPT V Nhai 371 9.39 Thi Trn Dinh Ca, H. V Nhai
1523 Tinh Hai Duong THPT Quang Thanh 224 9.39 X Phuc Thanh, H. Kinh Mn
1524 TP Ha Ni THPT Xun Khanh 59 9.39 Thi x Son Ty
1525 Tinh Dng Thap THPT Hng Ngu 3 238 9.39 Thuong Thoi Tin, H.Hng Ngu
1526 Tinh Hoa Binh THPT Nam Luong Son 71 9.39 X Thanh Lp -H. Luong Son
1527 Tinh Ha Nam
THPT DLp Luong Th
Vinh 200 9.39 P Luong Khanh Thin PLy
1528 Tinh Thai Binh THPT Ban cng V Thu 545 9.38 Thi Trn V Thu - Thai Binh
1529 Tinh Lm Dng THPT Lang Biang 102 9.38 X Lat -Lac Duong
1530 Tinh Lm Dng THPT Ty Son 435 9.38 P3 -Da Lat
1531 Tinh Binh Dinh THPT Trn Quang Diu 595 9.38 X n Tuong Ty, H. Hoai n
1532 Tinh Binh Thun THPT Nguyn Truong T 290 9.37 Tn Hai Thi x La Gi Binh Thun
1533 Tinh Dc Lc THPT Huynh Thuc Khang 417 9.37 TX. Bun H
1534 Tinh Ngh An
THPT DL Nguyn Truong
T 715 9.37 Khi 11 -Phuong Ha Huy Tp -TP Vinh
1535 TP Ha Ni THPT DL H Tung Mu 176 9.36 58 Nguyn Chi Thanh
1536 TP H Chi Minh THPT DL Hoa Binh 234 9.36 108 Bu Cat, Q Tn Binh
1537 Tinh Ty Ninh THPT L Hng Phong 50 9.36 Hoa Thanh, Chu Thanh, Ty Ninh
1538 Tinh Quang Binh THPT s 2 B Trach 410 9.36 B Trach, Quang Binh
1539 TP H Chi Minh THPT Nam Sai gon 39 9.36 Khu A D thi moi Phu M Hung. P Tn Phu, Qun 7
1540 Tinh Dng Nai THPT Tam Hip 523 9.36 P. Tam Hip, TP.Bin Hoa
1541 Tinh Dc Lc THPT Chu Vn An 1,119 9.36 TP. Bun Ma Thut
1542 Tinh Ninh Binh THPT Ta Uyn 225 9.36 X Yn Phong H Yn M
1543 Tinh Vinh Phuc THPT Dng Ha 282 9.35 Thi trn Vinh Tuong H Vinh Tuong
1544 Tinh Thua thin-Hu THPT Thun An 491 9.35 TT Thun An, H. Phu vang
1545 Tinh Hu Giang THPT Tm Vu 1 326 9.35 X Thanh Xun H. Chu Thanh A
1546 Tinh Dc Lc THPT Hng Duc 854 9.34 TP. Bun Ma Thut
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1547 Tinh Quang Tri THPT Lao Bao 208 9.34 Thi trn Lao Bao-H. Huong Hoa
1548 Tinh Tra Vinh THPT Tra Cu 225 9.34 TT Tra Cu , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
1549 Tinh Gia Lai THPT Mac Dinh Chi 301 9.34 Thi trn Phu Hoa, H. Chu Ph
1550 Tinh Quang Nam THPT Phan Chu Trinh 350 9.34 H. Tin Phuoc, Quang Nam
1551 TP Cn Tho THPT Nguyn Vit Hng 682 9.34 Phuong An Binh, Q.Ninh Kiu, TP CT
1552 Tinh Dng Nai THCS-THPT Ngoc Lm 247 9.33 X Phu Thanh H.Tn Phu
1553 Tinh Binh Dinh THPT V Giu 481 9.32 X n Tin, H. Hoai n
1554 Tinh Hu Giang THPT Truong Long Ty 91 9.32 X Truong Long Ty, H. Chu Thanh A
1555 Tinh Ha Tinh
THPT Nguyn Thi Bich
Chu 88 9.32 X Ky Thu-H. Ky Anh
1556 Tinh Tra Vinh THPT Hoa Minh 160 9.32 X Hoa Minh , H.Chu Thanh , tinh Tra Vinh
1557 Tinh Quang Tri THPT Nguyn Hu 351 9.31 Phuong1-Thi x Quang Tri
1558 TP H Chi Minh THPT Dng a 51 9.31 234 Tn Huong Q. Tn Phu
1559 Tinh Binh Thun THPT Bc Binh 890 9.31 Cho Lu-Bc Binh
1560 Tinh Tra Vinh THPT Cu Ngang B 139 9.31 X Hip M , H. Cu Ngang , tinh Tra Vinh
1561 Tinh Ha Nam THPT Nguyn Huu Tin 308 9.31 X Trac Vn, Duy Tin
1562 TP Ha Ni
THPT Trn Hung Dao- Ha
Dng 277 9.30 P. Phu Lm, Ha Dng
1563 Tinh Quang Binh THPT Nguyn Chi Thanh 558 9.30 L Thuy, Quang Binh
1564 Tinh Vinh Phuc THPT Dng Du 355 9.30 Thi trn Yn Lac H Yn Lac
1565 Tinh Dng Nai THPT Vinh Cuu 653 9.29 X Thanh Phu H.Vinh Cuu
1566 Tinh Tuyn Quang THPT Xun Huy 148 9.29 Trung Mn, Yn Son, Tuyn Quang
1567 Tinh Binh Dinh THPT Vinh Thanh 522 9.29 X Vinh Hao, H. Vinh Thanh
1568 TP H Chi Minh THPT Suong Ng anh 202 9.28 249 Hoa Hao, Q10
1569 Tinh Kin Giang THPT An Bin 276 9.28 TT thu ba -H. An Bin
1570 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Thai Binh 334 9.28 H. Ea Kar, tinh DkLk
1571 Tinh Hai Duong THPT Kinh Mn II 527 9.28 X Hip Son, H. Kinh Mn
1572 Tinh Bc Can THPT Phu Thng 210 9.27 TT Phu Thng -H. Bach Thng
1573 Tinh Bac Liu THPT Trn Vn Bay 145 9.27 X Phuoc long Phuoc Long
1574 Tinh Khanh Hoa THPT Trn Quy Cap 588 9.27 X Ninh Dim, H. Ninh Hoa, KH
1575 Tinh Dc Lc THPT Phan Dinh Phung 660 9.26 H. Krng Pk
1576 Tinh Soc Trng THPT Thun Hoa 210 9.26 TT Chu Thanh, H. H. Chu Thanh
1577 Tinh Quang Tri THPT Tn Lm 67 9.26 X Cam Thanh-H. Cam L
1578 Tinh Dng Nai THPT tu thuc Duc Tri 112 9.26 Phuong Tn Hip TP.Bin Hoa
1579 Tinh Lao Cai THPT s 1 Bc Ha 155 9.26 Thi trn Bc Ha -H Bc Ha
1580 Tinh Quang Binh THPT s 3 B Trach 330 9.26 B Trach, Quang Binh
1581 Tinh Khanh Hoa THPT BC Chu Vn An 943 9.25 25 Hai ba Trung, p. Xuong hun, Nha Trang, KH
1582 Tinh Yn Bai THPT Vn Chn 246 9.25 X Cat Thinh -Vn Chn
1583 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Hin 760 9.25 X Duy Son, H. Duy Xuyn, Quang Nam
1584 Tinh Bn Tre THPT V Truong Toan 477 9.25 X Phu Hung-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
1585 TP H Chi Minh THPT Ng An Ninh 622 9.25 93 Trn Nhn Tn, Q10
1586 TP H Chi Minh THPT TT Tn Phu 154 9.25 519 Knh Tn Hoa, P. Hoa Thanh, Q. Tn Phu
1587 Tinh Quang Ngi THPT Ly Son 380 9.25 X An vinh, H. Ly Son
1588 Tinh Ha Nam THPT Dn lp Binh Luc 231 9.24 Thi trn Binh M, Binh Luc
1589 Tinh Quang Binh THPT Tuyn Hoa 382 9.24 Tuyn Hoa, Quang Binh
1590 Tinh Dng Thap THPT Tam Nng 301 9.24 X Phu Ninh, H.Tam Nng
1591 Tinh Bac Liu THPT Dinh Thanh 98 9.23 X Dinh Thanh, H. Dng Hai
1592 Tinh Tuyn Quang THPT Khang Nht 73 9.23 Khang Nht, Son Duong, Tuyn Quang
1593 Tinh Quang Ninh THPT Luong Th Vinh 448 9.23 P.Cm Trung, Cm Pha
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1594 Tinh Phu Tho THPT Trung Giap 106 9.23 X Trung Giap, H. Phu Ninh
1595 Tinh Bc Giang THPT Hip Hoa 4 182 9.22 X Hoang An, H. Hip Hoa
1596 Tinh Vinh Long THPT Hoa Ninh 70 9.22 X Hoa Ninh, H. Long H
1597 Tinh Vinh Phuc THPT Thai Hoa 93 9.22 X Thai Hoa, H Lp Thach
1598 Tinh Nam Dinh THPT DL Nghia Hung 241 9.22 X Nghia Trung H. Nghia Hung
1599 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Thai Hoc 301 9.22 Nhon Hoa, H. Chu S
1600 Tinh Tra Vinh THPT Long Huu 166 9.21 X Long Huu ,H. Duyn Hai, tinh Tra Vinh
1601 Tinh Tra Vinh THPT Hoa Loi 192 9.21 X Hoa Loi , H. Chu Thanh , tinh Tra Vinh
1602 Tinh Quang Nam THPT Ly Tu Trong 522 9.21 H. Thng Binh, Quang Nam
1603 Tinh Long An
THCS & THPT Binh Phong
Thanh 84 9.21 X Binh Phong Thanh, Mc Hoa
1604 Tinh Long An
THCS & THPT Long Huu
Dng 204 9.21 X Long Huu Dng, Cn Duoc
1605 Tinh Phu Tho THPT K Thut Vit Tri 128 9.20 X Vn Phu, TP Vit Tri
1606 Tinh Dc Lc THPT Trn Hung Dao 68 9.19 H. Krng Bng
1607 Tinh Bc Ninh THPT Tu Son 263 9.19 Ph. Trang Ha - TX.Tu Son
1608 Tinh Thanh Hoa THPT Quan Hoa 111 9.18 Thi trn Quan Hoa
1609 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Truong T 114 9.18 X Ia Tom, H. Duc Co, Gia Lai
1610 Tinh Binh Dinh THPT S 2 An Lo 66 9.18 X An Trung , H. An Lo
1611 Tinh Nam Dinh THPT Tu thuc Quang Trung 406 9.18 X Nam Hng H. Nam Truc
1612 Tinh Ha Tinh THPT Mai Kinh 237 9.18 X Vit Xuyn-H. Thach Ha
1613 Tinh Dng Thap THPT Hng Ngu 2 100 9.18 X Phu Thun, H.Hng Ngu
1614 Tinh Dc Lc THPT Cao Ba Quat 616 9.17 TP. Bun Ma Thut, tinh Dk Lk
1615 Tinh Kin Giang THPT Soc Son 255 9.17 X Soc Son -H. Hon Dt
1616 Tinh An Giang THPT V Thi Sau 174 9.17 P. Chu Phu B, CD
1617 Tinh Soc Trng THPT Nguyn Khuyn 285 9.17 TT Vinh Chu, H. Vinh Chu
1618 Tinh Phu Yn THPT Phan Bi Chu 455 9.16 Th trn Cng Sn , H.Sn Ha, Pho Yn
1619 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Truong T 820 9.16 Phuong Phu Nhun,TP Hu
1620 Tinh KonTum THPT DTNT Dk Ha 53 9.16 H. Dk Ha T KonTum
1621 Tinh Tra Vinh THPT Long Khanh 125 9.16 X Long Khanh , H.Duyn Hai , tinh Tra Vinh
1622 Tinh Bc Giang THPT Son Dng 2 232 9.16 X Cm Dan, H. Son Dng
1623 Tinh Lm Dng THPT Huynh Thuc Khang 63 9.16 X HoaI Duc Lm Ha
1624 Tinh Dng Thap THPT Nguyn Du 358 9.16 X Tn Qui Ty, Thi x Sa Dec
1625 Tinh Dng Nai B Tuc Vn Hoa Tinh 159 9.16 P. Quyt Thng, TP.Bin Hoa
1626 Tinh Lai Chu THPT Than Uyn 166 9.16 TT Than Uyn - Than Uyn Lai Chu
1627 Tinh Tuyn Quang THPT Thang 10 115 9.15 M Bng, Yn Son, Tuyn Quang
1628 Tinh Tra Vinh THPT Tn An 222 9.15 X Tn An , H. Cang Long , tinh Tra Vinh
1629 Tinh Soc Trng THPT Huynh Huu Nghia 234 9.15 TT Huynh Huu Nghia, H. M Tu
1630 Tinh Phu Yn PT Cp 2-3 Son Thanh 209 9.14 X Sn Thnh Ty, H.Ty Ha, Pho Yn
1631 Tinh Dng Nai THPT DL Nguyn Hu 357 9.14 X Hang Gon, TX Long Khanh
1632 Tinh Kin Giang THPT Nguyn Vn Xin 67 9.14 X Dng Thanh H. An Minh
1633 Tinh Ty Ninh THPT Tn Dng 86 9.14 Tn Dng, H. Tn Chu, Ty Ninh
1634 Tinh Thai Nguyn THPT Dinh Hoa 662 9.14 Thi Trn Cho Chu, H. Dinh Hoa
1635 Tinh Yn Bai Truong THPT Trn phu 92 9.14 X An binh - Huyn Vn Yn
1636 Tinh Quang Ngi THPT L Trung Dinh 895 9.14 Phuong Trn Hung Dao, Thanh ph Quang Ngi
1637 Tinh Soc Trng THPT M Xuyn 262 9.13 TT M Xuyn, H. M Xuyn
1638 Tinh Dng Thap THPT D Cng Tuong 336 9.13 Phuong 1, TP Cao Lnh
1639 Tinh Dng Nai THPT DL Trn Quc Tun 233 9.13 X Trung Hoa H.Trang Bom
1640 Tinh Binh Phuoc THPT Nguyn Hu 344 9.13 P. An Lc, TX. Binh Long, Binh Phuoc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1641 Tinh Thanh Hoa THPT Thng Nht 233 9.13 Thi Trn Nng Truong Thng Nht
1642 TP H Chi Minh THPT Hip Binh 439 9.13 63 Hip Binh, KP6, Hip Binh Phuoc, Q.Thu Duc
1643 Tinh Cao Bng THPT Thi x Cao Bng 632 9.13 Thi x Cao Bng
1644 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Chi Thanh 812 9.12 138 Nguyn Chi Thanh, Pleiku, Gia Lai
1645 Tinh Thanh Hoa THPT L Hng Phong 453 9.12 P. Lam Son, Thi x Bim Son
1646 Tinh Lang Son THPT Cao Lc 343 9.12 Thi trn Cao Lc H Cao Lc
1647 Tinh Yn Bai THPT Cam n 58 9.12 X Cam n -Yn Binh
1648 Tinh Thai Binh THPT Ban cng Dng Hung 754 9.12 Thi trn Dng Hung - Thai Binh
1649 Tinh Dc Lc THPT Bun Dn 385 9.12 H. Bun Dn
1650 Tinh Vinh Phuc THPT Triu Thai 227 9.12 Thi trn Xun Hoa H Lp Thach
1651 Tinh An Giang THPT M Hoa Hung 30 9.12 p M an 1,X M Hoa Hung, TP Long Xuyn, AG
1652 TP Da Nng THPT Tn Tht Tung 410 9.12 An Hai Bc, Son Tra
1653 Tinh Binh Phuoc THPT Thng Nht 147 9.11 X Thng Nht, Bu Dng, Binh Phuoc
1654 TP H Chi Minh THCS-THPT Tri Duc 597 9.11 1333A Thoai Ngoc Hu, P.Hoa Thanh Q.Tn Phu
1655 Tinh Quang Ngi THPT S 2 Duc Ph 702 9.11 X Ph Khanh, H. Duc Ph
1656 Tinh Dng Nai THPT Xun Tho 248 9.11 X Xun Tho, H.Xun Lc
1657 Tinh Lm Dng THPT Nguyn Hu - Di Linh 86 9.11 X Tn Thuong Di Linh
1658 TP H Chi Minh THPT Nguyn Huu Tho 200 9.11 209 Tn Tht Thuyt, Q4
1659 Tinh Lm Dng THPT L Quy Dn -Da Teh 136 9.10 TT Da Teh
1660 Tinh Yn Bai THPT Hng Quang 89 9.10 X Dng Quan - Luc Yn
1661 Tinh Dk Nng THPT Hung Vuong 117 9.10 X Quang Phu, H. Krng N
1662 Tinh Dk Nng THPT Nguyn Binh Khim 201 9.10 X Dk Drng, huyn C Jot
1663 Tinh BaRia-VT THPT DL L Hng Phong 547 9.10 Phuong 8 Vng Tau
1664 Tinh Soc Trng THPT Phu Tm 193 9.10 X Phu Tm, H. Chu Thanh
1665 TP Da Nng THPT Nguyn Thuong Hin 413 9.09 Hoa Minh, Lin Chiu
1666 Tinh Bn Tre THPT An Thanh 303 9.09 X An Thanh, H. Mo Cay nam, tinh Bn Tre
1667 Tinh Vinh Long THPT Phu Thinh 291 9.09 X Phu Thinh, H. Tam Binh
1668 TP H Chi Minh THPTDL Thng Long 146 9.09 118-120 Hai Thuong Lm ng Q5
1669 Tinh Bn Tre THPT Nguyn Thi Dinh 368 9.09 X Luong Hoa-H. Ging Trm-tinh Bn Tre
1670 Tinh Ca Mau THPT Phan Ngoc Hin 410 9.09 TT Nm Cn-Nm Cn
1671 Tinh Hu Giang THPT Nguyn Minh Quang 363 9.08 Phuong Lai Hiu thi x Ng Bay
1672 TP H Chi Minh THPTDL Hermann Gmeiner 147 9.07 Tn Son, P12 Q Go Vp
1673 Tinh Tra Vinh THPT Thanh Ph Tra Vinh 264 9.07 Phuong 9 , Thanh Ph Tra Vinh , tinh Tra Vinh
1674 TP H Chi Minh THPT Nhn Vit 35 9.07 42/41-39 Huynh Thin Lc Q. Tn Phu
1675 Tinh KonTum THPT Quang Trung 156 9.07 H. Sa Thy
1676 Tinh Lm Dng
THPT Quang Trung -Cat
Tin 196 9.07 H. Cat Tin
1677 Tinh Nam Dinh THPT DL Xun Truong 222 9.06 X Xun Thuong H.Xun Truong
1678 TP H Chi Minh
THCS & THPT Dinh Tin
Hoang 56 9.06 85 Ch Lan Vin Q. Tn Phu
1679 Tinh Yn Bai THPT L Quy Dn 204 9.06 Thi trn C Phuc -Trn Yn
1680 TP H Chi Minh THPT DL Dng Khoa 302 9.06 571 C Bc P.Cu ng Lnh, Q1
1681 TP Ha Ni THPT Tu thuc Binh Minh 314 9.06 Huyn Hoai Duc
1682 Tinh Thanh Hoa THPT Thuong Xun 2 165 9.06 X Lun Thanh, Thuong Xun
1683 Tinh Thai Binh THPT B.C Trn Hung Dao 385 9.06 X An V - Quynh Phu- Thai Binh
1684 Tinh Bc Can THPT Bc Kan 477 9.06 P.Sng Cu TX Bc Kan
1685 Tinh Nam Dinh THPT DL Trn Quang Khai 293 9.05 35 Phan Dinh Phung TP ND
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1686 Tinh Hoa Binh THPT Doan Kt 59 9.04 X Dng Lai -H. Tn Lac
1687 Tinh Dk Nng THPT Gia Nghia 260 9.04 Thi x Gia Nghia, Dk Nng
1688 Tinh Binh Thun THPT Luong Th Vinh 293 9.04 X Ham Kim Ham Thun Nam
1689 Tinh Bc Ninh THPT Li Thuong Kit 232 9.04 X Hap Linh -TP. Bc Ninh
1690 Tinh Ca Mau THPT Khanh Hung 123 9.04 X Khanh Hung-TVT
1691 Tinh Tuyn Quang THPT Son Nam 225 9.04 Son Nam, Son Duong, Tuyn Quang
1692 Tinh Ca Mau THPT Vin An 44 9.03 X Vin An, H. Ngoc Hin
1693 TP Ha Ni THPT DL T Hiu 104 9.03 X Phu Thi-Gia Lm
1694 Tinh Tuyn Quang THPT Xun Vn 64 9.03 Xun Vn, Yn Son, Tuyn Quang
1695 Tinh Dc Lc THPT L Dun 522 9.03 Thanh ph Bun Ma Thut, tinh DKlk
1696 Tinh Ca Mau THPT Sng Dc 192 9.03 TT Sng Dc-TVT
1697 TP H Chi Minh THCS & THPT Hoang Diu 87 9.02 57/37 Bau Cat Q. Tn Binh
1698 Tinh Din Bin THPT H. Din Bin 352 9.02 X Noong Het-H. Din Bin
1699 Tinh Tra Vinh THPT Nhi Truong 166 9.01 X Nhi Truong , H.Cu Ngang , tinh Tra Vinh
1700 Tinh Thanh Hoa THPT Nhu Xun 2 119 9.01 Thi Trn Bi Thanh, Nhu Xun
1701 Tinh Soc Trng THPT Thiu Vn Choi 293 9.01 X Trinh Phu, H. K Sach
1702 Tinh Binh Thun
THPT Nguyn Thi Minh
Khai. 444 9.00 Luong Son Bc Binh
1703 Tinh Ty Ninh THPT Lc Hung 224 9.00 Lc Hung Trang Bang Ty Ninh
1704 Tinh Tra Vinh THPT Phong Phu 112 9.00 X Phong Phu , H. Cu Ke , tinh Tra Vinh
1705 Tinh Hoa Binh THPT 19/5 139 9.00 X Tu Son -H. Kim Bi
1706 Tinh Hu Giang THPT Vi Thanh 427 8.99 Phuong 3 thanh ph Vi Thanh
1707 Tinh Lang Son THPT Binh Gia 331 8.99 X T Hiu H Binh Gia
1708 Tinh Thua thin-Hu THPT Huong Tra 313 8.99 Thi trn Tu Ha, H. Huong Tra
1709 Tinh Yn Bai THPT Son Thinh 112 8.99 X Son Thinh -Vn Chn
1710 Tinh Tuyn Quang THPT Tn Trao 529 8.99 Phuong Tn Quang, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
1711 Tinh Quang Ninh
THCS -THPT Trn Nhn
Tng 310 8.99 T. trn Mao Kh, Dng Triu
1712 Tinh Binh Phuoc THPT Bu Dng 473 8.98 Thi trn Duc Phong -Bu Dng -Binh Phuoc
1713 Tinh Kin Giang THPT Cy Duong 167 8.98 X Tn Thanh H. Tn Hip
1714 Tinh Khanh Hoa THPT Hermann Gmeiner 120 8.97 Dng D ,Nha Trang
1715 Tinh Soc Trng
Truong THCS&THPT M
Thun 50 8.97 X M Thun, H. M Tu, Soc Trng
1716 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 5 313 8.96 X Dng Loi, Triu Son
1717 Tinh Thanh Hoa THPT Nhu Thanh 2 187 8.96 Thi trn Bn Sung, Nhu Thanh
1718 Tinh Dc Lc THPT Trn Phu 559 8.96 TP. Bun Ma Thut
1719 TP Hai Phong THPT Thng Long 392 8.96 P. Lach Tray, Q. Ng Quyn
1720 Tinh Bc Can THPT Ngn Son 67 8.96 X Vn Tung -H. Ngn Son
1721 Tinh Hoa Binh THPT Sao Bay 78 8.96 X Sao Bay - H. Kim Bi
1722 Tinh Kin Giang THPT Vinh Hoa 42 8.95 X Vinh Hoa - U Minh Thuong Kin Giang
1723 TP Cn Tho THPT Phan Ngoc Hin 1,157 8.95 Phuong An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
1724 TP H Chi Minh THPTDL Pham Ng Lo 185 8.95 6 Pham Ng Lo Q Go Vp
1725 Tinh Ha Giang PTDT Ni tru tinh 125 8.94 P.Minh Khai, TP Ha Giang
1726 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Vn Cu 115 8.94 H. Krng Buk, DkLk
1727 Tinh Lm Dng THPT DTNT Tinh 127 8.94 P5-Da Lat
1728 Tinh Tra Vinh THPT Cu Ke 272 8.93 TT Cu Ke , H. Cu Ke , tinh Tra Vinh
1729 Tinh Gia Lai THPT Chu Vn An 331 8.93 Thi trn Phu Tuc, H. Krng Pa
1730 Tinh Kin Giang THPT Dn tc Ni tru Tinh 190 8.93 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1731 Tinh Dc Lc THPT Phu Xun 638 8.93 TP Bun Ma Thut
1732 Tinh Kin Giang THPT Hoa Thun 150 8.93 X Hoa Thun -H.Ging Ring
1733 TP H Chi Minh THPTDL Dng D 114 8.93 12B Nguyn Huu Canh, Q Binh Thanh
1734 Tinh Soc Trng THPT Lich Hi Thuong 199 8.92 X Lich Hi Thuong, H. Trn D
1735 Tinh Quang Tri THPT Chu Vn An 305 8.92 Thi trn ai Tu-H. Triu Phong
1736 Tinh Soc Trng THPT Phan Vn Hung 355 8.92 X Dai Hai, H. K Sach
1737 Tinh Lai Chu THPT Thi x Lai Chu 104 8.91 Phuong Tn Phong - TX Lai Chu, Lai Chu
1738 Tinh Lang Son THPT Pac Khung 91 8.91 X Thin Thut, H.Binh Gia
1739 Tinh Bc Giang Truong PT Cp 2-3 Tn Son 156 8.91 X Tn Son, H. Luc Ngan
1740 Tinh Soc Trng THPT Doan Vn T 226 8.91 TT Cu Lao Dung, H. Cu Lao Dung
1741 Tinh Bc Can THPT Yn Hn 33 8.91 X Yn Hn -H. Cho Moi
1742 Tinh Quang Ngi THPT Son M 875 8.90 X Tinh Kh, H. Son Tinh
1743 Tinh Bac Liu THPT Nguyn Trung Truc 321 8.90 TT Gia Rai, H. Gia Rai
1744 Tinh Ha Nam THPT Dn lp Thanh Lim 246 8.90 X Thanh Luu, Thanh Lim
1745 Tinh Soc Trng THPT DTNT Huynh Cuong 154 8.90 133 L Hng Phong, P3, TP Soc Trng
1746 Tinh Lang Son THPT Bc Son 392 8.89 Thi trn Bc Son H Bc Son
1747 Tinh Quang Binh THPT s 4 B trach 288 8.89 B Trach, Quang Binh
1748 Tinh Binh Phuoc THPT Trn Phu 91 8.89 X Tn Hung, Hon Quan, Binh Phuoc
1749 TP Ha Ni THPT DL L Vn Thim 170 8.89 15 B/234 Ng Gia Tu, Long Bin
1750 Tinh Quang Binh THPT Minh Hoa 293 8.89 Minh Hoa, Quang Binh
1751 Tinh Dng Thap THPT Dc Binh Kiu 281 8.88 Thi trn M An, H. Thap Muoi
1752 Tinh Lm Dng THPT Chi Lng 420 8.88 P9 -Da Lat
1753 Tinh Hoa Binh THPT Yn Thuy C 92 8.88 X Yn Tri -H. Yn Thuy
1754 Tinh Binh Duong THPT Nguyn Dinh Chiu 184 8.88 Yersin, Hip Thanh, Thu Du Mt, BD
1755 TP Ha Ni THPT Tin Phong 262 8.88 Huyn M Linh
1756 Tinh Quang Tri THPT Huong Phung 48 8.88 Huong Phung-H. Huong Hoa
1757 TP Da Nng THPT Pham Phu Thu 346 8.87 Hoa Son, Hoa Vang
1758 Tinh Tin Giang THPT Huynh Vn Sm 282 8.87 TT Cai Be H. Cai Be
1759 Tinh Hu Giang THPT Hoa An 82 8.87 X Hoa An H. Phung Hip
1760 Tinh Ty Ninh THPT Trn Dai Nghia 407 8.86 Phuong 3-Thi x Ty Ninh
1761 Tinh Soc Trng THPT Dai Ngi 228 8.86 X Dai Ngi, H. Long Phu
1762 Tinh Hoa Binh THPT Phu Cuong 47 8.86 X Hop Thinh -H. Ky Son
1763 Tinh Lang Son THPT Vn Quan 220 8.86 X Vn An, H Vn Quan
1764 Tinh Quang Ninh THPT Ng Gia Tu 91 8.86 X Lin Hoa, Yn Hung
1765 Tinh Lao Cai THPT s 2 Muong Khuong 87 8.86 X Ban Lu -H Muong Khuong
1766 Tinh Quang Ngi THPT Ba To 151 8.85 Thi trn Ba To, H. Ba To
1767 Tinh Bc Giang THPT Son Dng 3 73 8.85 X Thanh Son, H. Son Dng
1768 Tinh Tuyn Quang THPT Nguyn Vn Huyn 370 8.85 An Tuong, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
1769 Tinh Khanh Hoa THPT Lac Long Qun 105 8.85 S 06, Duong 2/8, thi trn Khanh Vinh, KH
1770 Tinh Tin Giang THPT Trn Hung Dao 547 8.85 Phuong 6 TP. M Tho
1771 Tinh Dng Thap THPT Tn Thanh 109 8.84 X Tn Thanh A H. Tn Hng
1772 Tinh Quang Ninh THPT Ly Thuong Kit 66 8.84 X Hai Tin, TP Mong Cai
1773 Tinh Bc Giang THPT Mo Trang 155 8.84 X Tam Tin, H. Yn Th
1774 TP Ha Ni THPT DL Dng D 251 8.84 S 8 Vng Thi, phuong Buoi
1775 Tinh Ty Ninh THPT Luong Th Vinh 111 8.84 X Mo Cng , Tn Bin, Ty Ninh
1776 Tinh Dc Lc THPT Phan Dng Luu 357 8.83 H. Krng Buk, Tinh DkLk
1777 Tinh Binh Thun THPT Bui Thi Xun 246 8.83 Phuong Mi Ne, TP.Phan Thit, Binh Thun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1778 Tinh Thanh Hoa THPT Trn Phu 630 8.83 Thi Trn Nga son
1779 Tinh Soc Trng THPT Luong Dinh Cua 292 8.83 TT Long Phu, H. Long Phu
1780 Tinh Lai Chu THPT Binh Lu 134 8.82 TT Tam Duong - Tam Duong Lai Chu
1781 Tinh Quang Nam
PTDT Ni tru tinh Quang
Nam 101 8.82 Thanh ph Hi An, Quang Nam
1782 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Vn Cu 78 8.82 X Bo Ngoong, H. Chu S, Gia Lai
1783 Tinh Soc Trng THPT Hoa Tu 72 8.82 X Hoa Tu, H. M Xuyn
1784 Tinh Binh Thun THPT Phan Chu Trinh 1,113 8.82 Phuong Phu Thuy, TP-Phan Thit
1785 Tinh Lang Son THPT Hoa Binh 140 8.82 X Hoa Binh, H Chi Lng
1786 Tinh Kin Giang THPT Minh Thun 71 8.82 X Minh Thun, U Minh Thuong Kin Giang
1787 Tinh Ca Mau THPT Ngc Hion 60 8.82 Huyn Ngc Hion tnh C Mau
1788 Tinh Tuyn Quang THPT Thai Hoa 175 8.81 Thai Hoa, Ham Yn, Tuyn Quang
1789 Tinh Lm Dng THPT Ta Nung-Da Lat 47 8.81 X Ta Nung -Da Lat
1790 Tinh Khanh Hoa Cp2,3 Khanh Son 59 8.81 duong L Dun, TT T Hap, Khanh Son, KH
1791 Tinh Tuyn Quang THPT Kim Xuyn 244 8.80 Hng Lac, Son Duong, Tuyn Quang
1792 Tinh Kin Giang THPT U Minh Thuong 155 8.80 X Thanh Yn - U Minh Thuong - KG
1793 Tinh Vinh Phuc THPT Trn Hung Dao 112 8.80 Thi trn Hop Hoa H Tam Duong
1794 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Nguyn Hng 425 8.80 P. Trn nguyn Hn, Tp. Bc Giang
1795 TP Ha Ni THPT DL Bc Dung 72 8.80 76 Dc L, Yn Thuong, Gia Lm
1796 TP Cn Tho THPT Thun Hung 339 8.80 Phuong Tht Nt, Q.Tht Nt, TP CT
1797 Tinh Hoa Binh THPT Cu Chinh Lan 191 8.79 X Long Son -H. Luong Son
1798 Tinh Bn Tre THPT Lac Long Qun 147 8.79 phuong 3- thanh ph Bn Tre
1799 TP H Chi Minh THPT Thanh Lc 363 8.79 487, KP2 Phuong Thanh Xun,Q12
1800 Tinh Lang Son THPT Na Duong 235 8.79 Thi trn Na Duong, H Lc Binh
1801 TP H Chi Minh THPT NgTrungTruc 921 8.79 9/168 Duong L Duc Tho Q Go Vp
1802 Tinh Bn Tre THPT Phan Ngoc Tong 221 8.79 X An Ngi Ty,H. Ba Tri,tinh Bn Tre
1803 TP Ha Ni THPT DL Ng Quyn 51 8.78 Vinh Ngoc, Dng Anh
1804 Tinh Soc Trng
Truong THCS&THPT
Thanh Tn 71 8.78 X Thanh Tn, H. Thanh Tri, Soc Trng
1805 Tinh Quang Ninh THPT Thng Nht 73 8.77 X Thng Nht, H. Hoanh B
1806 Tinh Tuyn Quang THPT Dng Tho 98 8.77 Dng Tho, Son Duong, Tuyn Quang
1807 TP H Chi Minh THPTDL Phuong Nam 50 8.77 KP6, P. Truong Tho Q Thu Duc
1808 Tinh Nam Dinh THPT DL Phan Bi Chu 226 8.77 X Hng Quang H. Nam Truc
1809 Tinh Quang Ninh
THCS-THPT L Thanh
Tng 92 8.77 Phuong Hng Ha, TP Ha Long
1810 TP Ha Ni Trung tm GDTX M Linh 35 8.76 Huyn M Linh
1811 Tinh Lm Dng THPT Hoa Ninh Di Linh 160 8.76 X Hoa Ninh Di Linh Lm Dng
1812 Tinh Kin Giang THPT Vn Khanh 49 8.76 X Vn Khanh-H.An Minh
1813 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 9 55 8.75 3 Quang Trung P. Hip phu Q9
1814 Tinh Quang Tri THPT Dakrng 132 8.75 X Huong Hip-H. Dakrng
1815 Tinh Quang Ngi
THPT BC Huynh Thuc
Khang 923 8.75 Thi trn Son Tinh, H. Son Tinh
1816 TP H Chi Minh
THPT TNKTDTT Nguyn
Thi Dinh 286 8.75 Duong 41 Phuong 16, Q8
1817 Tinh Tuyn Quang THPT Sng L 202 8.75 Di Cn, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
1818 Tinh Hoa Binh THPT Yn Thuy B 93 8.75 X Bao Hiu -H. Yn Thuy
1819 Tinh Thanh Hoa THPT Ha Vn Mao 247 8.75 X Din Trung, Ba Thuoc
1820 Tinh Son La THPT Tn lp, Mc Chu 31 8.74 X Tn Lp, H. Mc Chu
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1821 Tinh BaRia-VT
THPT Nguyn Thi Minh
Khai 251 8.74 S 365/10/7 Binh Gi, Phuong 10, Tp Vng Tau
1822 Tinh Bc Can THPT Ba B 225 8.74 TT Cho R -H. Ba B
1823 Tinh Dng Nai
THPT Tu thuc Nguyn
Khuyn 161 8.74 Phuong Thng Nht TP.Bin Hoa
1824 Tinh Lang Son THPT Lc Binh 390 8.73 Thi trn Lc Binh, H Lc Binh
1825 Tinh Ninh Thun THPT L Dun 170 8.73 X Nhon Son, H. Ninh Son
1826 Tinh Son La THPT -Thao Nguyn 300 8.73 TT Nng truong -Mc Chu
1827 TP H Chi Minh THPT Din Hng 305 8.73 11 Thanh Thai, P 14, Q 10
1828 Tinh Soc Trng THPT An Lac Thn 355 8.73 X An Lac Thn, H. K Sach
1829 Tinh Lang Son THPT Dng Dng 223 8.73 Thi trn Dng Dng H Cao Lc
1830 Tinh Tra Vinh THPT Tam Ngi 99 8.72 X Tam Ngi, H. Cu Ke , tinh Tra Vinh
1831 Tinh Yn Bai THPT Cam Nhn 61 8.72 X Cam Nhn -Yn Binh
1832 Tinh Dk Nng THPT Trn Phu 147 8.72 X Dk S, H. Krng N
1833 Tinh Quang Binh
Truong THCS va THPT
Trung Hoa 66 8.72 Minh Hoa, Quang Binh
1834 Tinh Dng Nai THPT Dinh Quan 543 8.71 TT Dinh Quan H.Dinh Quan
1835 Tinh Bac Liu THPT Ganh Hao 95 8.71 TT Ganh Hao, H. Dng Hai
1836 Tinh Quang Ninh THPT Hai Dng 100 8.71 X. Dng Ng, Tin Yn
1837 Tinh Thai Nguyn THPT Yn Ninh 112 8.71 X Yn Ninh, H. Phu Luong
1838 Tinh Ngh An THPT Qu Phong 281 8.71 Thi Trn Kim Son, Qu Phong
1839 Tinh Yn Bai PT Lin cp 23 Trn Yn II 145 8.71 X Hung Khanh - Trn Yn
1840 Tinh Thanh Hoa THPT Nga Son 410 8.70 X Nga Trung, Nga Son
1841 Tinh Dk Nng THPT Dk Glong 74 8.70 X Quang Kh-H. Dk Glong
1842 Tinh Quang Binh
Truong THCS va THPT Vit
Trung 179 8.70 B Trach, Quang Binh
1843 Tinh Thai Binh THPT Nguyn Hu 576 8.70 Quynh Hung - Quynh Phu - Thai Binh
1844 Tinh Lang Son THPT Trang Dinh 460 8.70 Thi trn Tht Kh -Trang Dinh
1845 Tinh Thanh Hoa THPT Ba Thuoc 226 8.69 Thi trn Canh Nang, Ba Thuoc
1846 TP Ha Ni THPT BC Dng Da 562 8.69 27/44 Ng. Phuc Lai
1847 Tinh Phu Tho THPT Huong Cn 177 8.69 X Huong Cn, H. Thanh son
1848 TP Cn Tho Ph thng Dn Tc Ni tru 56 8.69 Phuong Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
1849 Tinh Ngh An
THPT BC Thanh Chuong
TTGDTX Thanh Chuo 455 8.69 Thi Trn Dung, Thanh Chuong
1850 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Tt Thanh 161 8.68 H. Ia Pa, Gia Lai
1851 Tinh Thai Binh THPT Nguyn Thai Binh 235 8.68 Duong Hoang Vn Thai- Thanh ph Thai Binh
1852 Tinh Vinh Phuc THPT H Xun Huong 75 8.68 X Tam Phuc H Vinh Tuong
1853 Tinh Quang Ninh TTHN-GDTX Yn Hung 31 8.68 T. trn Quang Yn, H Yn Hung
1854 Tinh Quang Nam THPT Khm Duc 241 8.68 H. Phuoc Son, Quang Nam
1855 Tinh Lm Dng THPT Phi Ling -Dam Rng 97 8.68 X Phi Ling -Dam Rng
1856 Tinh Dc Lc THPT Ea Sup 565 8.67 H. Ea Sup
1857 TP Ha Ni THPT D L Mac Dinh Chi 81 8.67 X Thanh Xun-Soc Son
1858 Tinh Phu Yn THPT Dn tc ni tru 81 8.67 60 L Duen, TP Tuy Ha, Pho Yn
1859 TP Ha Ni THPT Bc Luong Son 117 8.67 Huyn Thach Tht
1860 Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Vit Yn 291 8.66 X Quang Minh, H. Vit Yn
1861 Tinh Kin Giang THPT Thanh Ty 74 8.66 X Thanh Dng H. Tn Hip KG
1862 TP H Chi Minh THPTDL Khai Tri 50 8.66 133 Nguyn Tri Q5
1863 Tinh Dng Nai THPT DL Hng Bang 592 8.66 Thi Trn Gia Ray H.Xun Lc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1864 Tinh Hoa Binh THPT Cng Hoa 66 8.66 X Nhn Nghia -H. Lac Son
1865 Tinh Lao Cai THPT S 2 Bat Xat 70 8.66 X Ban Vuot H Bat Xat
1866 Tinh Hoa Binh THPT Ky Son 102 8.66 X Dn Ha -H. Ky Son
1867 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Khuyn 615 8.66 H. Din Ban, Quang Nam
1868 Tinh Quang Ninh THPT Hng Duc 263 8.65 Phuong Quang Trung, Ung Bi
1869 Tinh Ca Mau THPT Nguyn Mai 161 8.65 TT CaI Nuoc-CaI Nuoc
1870 Tinh Thai Nguyn THPT Trn Phu , V Nhai 85 8.65 X Cuc Duong - H. V Nhai
1871 Tinh Soc Trng THPT An Thanh 3 75 8.65 X An Thanh 3, H. Cu Lao Dung
1872 Tinh Lai Chu THPT Quyt Thng 130 8.65 Phuong Quyt Thng TX Lai Chu
1873 Tinh Thai Nguyn THPT Dao Duy Tu 43 8.64 Phuong Hoang Vn Thu TP Thai Nguyn
1874 Tinh Ha Nam
THPT D. lp Trn Hung
Dao 243 8.64 Thi trn Vinh Tru, Ly Nhn
1875 Tinh An Giang THPT An Phu 2 80 8.64 Thi trn An Phu, H. An Phu
1876 Tinh Vinh Phuc THPT Phuc Yn 161 8.64 Thi x Phuc Yn
1877 Tinh Lang Son THPT Vn Lng 260 8.64 Thi trn Na Sm, H Vn Lng
1878 Tinh Quang Ngi THPT Tra Bng 364 8.63 X Tra Xun, H. Tra Bng
1879 Tinh Vinh Long THPT Vinh Long 256 8.63 Phuong 4, Thanh ph Vinh Long
1880 Tinh Thanh Hoa THPT Duong Dinh Ngh 738 8.63 X Thiu D, Thiu Hoa
1881 Tinh Kin Giang THPT Chu Thanh 415 8.63 TT Minh Luong-H. Chu Thanh
1882 Tinh KonTum THPT L Loi 316 8.63 Phuong L Loi TX KonTum
1883 Tinh Quang Nam THPT NguynTri 607 8.63 Thanh ph Hi An, Quang Nam
1884 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 7 58 8.63 L K, KP5, Phuong Tn Thun Ty Q7
1885 TP H Chi Minh Thiu Sinh Qun 36 8.63 p Bn dinh, X Nhun duc H Cu chi
1886 Tinh Bc Can THPT Quang Kh 43 8.62 X Quang kh -H Ba B
1887 Tinh Tuyn Quang THPT Kim Binh 82 8.62 X Kim Binh, H. Chim Hoa, Tuyn Quang
1888 Tinh Hoa Binh THPT Muong Bi 82 8.62 X Phong Phu -H. Tn Lac
1889 TP Hai Phong THPT Quc Tun 160 8.61 X Quc Tun, H. An Lo
1890 TP H Chi Minh THPT Han Thuyn 678 8.61 184/7 L Vn Si Q Phu Nhun
1891 Tinh Yn Bai THPT Dng Tm 113 8.61 P.Dng Tm -TP Yn Bai
1892 Tinh Dng Nai THPT DL Truong Vinh Ky 659 8.60 170 Nguyn Vn Be TX Long Khanh
1893 Tinh Lao Cai THPT S 1 Sa Pa 106 8.60 Thi trn Sa Pa -H Sa Pa
1894 Tinh Din Bin THPT Thanh Chn 220 8.60 X Thanh Chn-H. Din Bin
1895 Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Vn Linh 134 8.60 X Phuoc Minh, H. Thun Nam
1896 Tinh Ca Mau THPT Phu Tn 164 8.59 X Phu Tn, H. Phu Tn
1897 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Yn Dng 1 38 8.59 X Tin Phong, H. Yn Dng
1898 Tinh Quang Tri THPT Nguyn Huu Thn 125 8.59 Triu Dai, Triu Phong, Qtri
1899 Tinh Lai Chu THPT Phong Th 44 8.59 TT Phong Th - Phong Th Lai Chu
1900 Tinh Kin Giang THPT Dinh An 154 8.59 X Dinh An-H. Go Quao
1901 Tinh Ha Giang THPT Vit Vinh 288 8.59 TT. Vit Quang, H.Bc Quang
1902 Tinh Tin Giang THPT Go Cng 176 8.59 Phuong 2 TX Go Cng
1903 TP Ha Ni THPT DL Ng Tt T 202 8.59 X Uy N-Dng Anh
1904 Tinh Hai Duong THPT Trn Quang Khai 162 8.58 X Minh Tn, H. Kinh Mn
1905 TP Ha Ni THPT DL Ng Gia Tu 154 8.58 82-L Trong Tn-T.Xun
1906 Tinh Binh Dinh THPT Ng My 1,060 8.58 TT Ng My, H. Phu Cat
1907 TP Cn Tho THPT Trn Dai Nghia 297 8.58 Phuong Hung Phu, Q.Cai Rng, TP CT
1908 Tinh Quang Ninh THPT Nguyn Binh Khim 136 8.58 Phuong Ha Khu, TP Ha Long
1909 Tinh Din Bin THPT Phan Dinh Giot 261 8.57 Ph 5-Him Lam-Thanh ph DB Phu
1910 Tinh Lm Dng THPT Nguyn Tri Phuong 188 8.57 X Lc Tin -Bao Lc
1911 Tinh Bc Ninh THPT Hoang Quc Vit 313 8.57 Ph. Thi Cu -TP Bc Ninh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1912 Tinh Thai Nguyn
THPT Hoang Quc Vit, V
Nhai 203 8.56 X Trang Xa, H V Nhai
1913 Tinh Soc Trng THPT Vn Ngoc Chinh 244 8.56 X Thanh Phu, H. M Xuyn
1914 Tinh Tin Giang THPT p Bc 96 8.56 Phuong 5 TP M Tho
1915 Tinh Dng Nai THPT Trn Phu 121 8.56 X Sui Tre, TX Long Khanh
1916 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Binh Thanh 74 8.56 10 V Tung Q Binh Thanh
1917 TP Hai Phong THPT Hermann Gmeiner 133 8.56 P. Dng Giang, Q. Ng Quyn
1918 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Tn Phu 306 8.56 211/53 Vuon lai Q Tn Phu
1919 Tinh Lm Dng THPT Nguyn Tri 479 8.56 TT Lin Nghia-Duc Trong
1920 Tinh Ngh An THPT DL Ng Tri Hoa 278 8.56 Thi Trn Din Chu
1921 Tinh Binh Thun THPT Dn Lp L Loi 304 8.56 Phuong Phu Trinh, TP.Phan Thit
1922 Tinh Thai Binh
THPT Tu thuc Nguyn
Cng Tru 134 8.55 Duong Trn Hung Dao -Thanh ph - Thai Binh
1923 Tinh Lai Chu THPT DT Ni tru Tinh 54 8.55 Phuong Quyt Thng TX Lai Chu
1924 Tinh Hoa Binh THPT Quyt Thng 45 8.54 X Thuong Cc - H. Lac Son
1925 Tinh Dc Lc THPT Trn Dai Nghia 255 8.54 H. Bun Dn
1926 Tinh Nam Dinh TTGDTX V Tun Chiu 49 8.54 Thi trn Nam Giang H. Nam Truc
1927 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Go Vp 201 8.54 107/1A Thng Nht Q Go Vp
1928 Tinh Vinh Phuc THPT Pham Cng Binh 244 8.54 X Nguyt Duc H Yn Lac
1929 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 6 52 8.54 743/15 Hng Bang, P6, Q6
1930 Tinh Kin Giang THPT Lai Son 52 8.54 X Lai Son-H. Kin Hai KG
1931 Tinh Bac Liu THPT DT Ni Tru 79 8.54 TT Hoa Binh, H. Hoa Binh
1932 Tinh Kin Giang THPT Long Thanh 270 8.54 X Long Thanh -H. Ging Ring
1933 Tinh Dng Nai THPT Dn Tc Ni Tru tinh 83 8.54 X Trung Hoa, H.Trang Bom
1934 Tinh Ninh Thun THPT Tn Duc Thng 341 8.53 X Tn Hai, H. Ninh Hai
1935 Tinh Dng Nai THPT Kim Tn 392 8.53 X Bach Lm, H.Thng Nht
1936 Tinh Phu Tho THPT Nguyn Binh Khim 94 8.53 Thi Trn Ha Hoa
1937 Tinh Ca Mau THPT Ca Mau 1,125 8.53 P2-TP Ca Mau-Ca Mau
1938 Tinh Kin Giang THPT Ba Hon 65 8.52 TT Kin Luong, H. Kin Luong Kin Giang
1939 Tinh Quang Binh
Truong THCS va THPT Bc
Son 122 8.52 Tuyn Hoa, Quang Binh
1940 Tinh An Giang
THPT ISCHOOL Long
Xuyn 310 8.52 P. M Long, LX
1941 Tinh Yn Bai THPT Tram Tu 36 8.51 Thi trn Tram Tu - Tram Tu
1942 Tinh Thanh Hoa THPT Quan Son 117 8.51 Thi trn Quan Son
1943 TP Ha Ni
THPT Ng. Tt Thanh - Son
Ty 166 8.51 Thi x Son Ty
1944 Tinh Tuyn Quang THPT Hoa Phu 84 8.51 X Hoa Phu, H. Chim Hoa, Tuyn Quang
1945 Tinh Quang Ninh THPT Ba Ch 173 8.51 T.trn Ba Ch, Ba Ch
1946 Tinh Hoa Binh THPT Ng Quyn 88 8.51 Phuong Chm Mat -Thanh ph HB
1947 TP H Chi Minh THPT Dao Duy Tu 30 8.50 48/2B-48/2C-48/3-48/7B, duong Cy Trm, phuong 9,
1948 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Thu Duc 190 8.50 25/9 V Vn Ngn Q Thu Duc
1949 Tinh Thua thin-Hu THPT Dng Trn Cn 427 8.50 Phuong Thun Hoa, TP Hu
1950 Tinh Phu Yn THPT Trn Binh Trong 156 8.49 X Hoa Thng , H. Phu Hoa, Phu Yn
1951 Tinh Ty Ninh THPT L Qui Dn 184 8.49 Phuong 4 Thi x Ty Ninh
1952 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 11 91 8.49 1549 Duong 3/2 Q11
1953 TP H Chi Minh THPT Ly Tu Trong 630 8.48 390 Hoang Vn Thu Q Tn Binh
1954 TP Ha Ni THPT Tu Lp 121 8.48 Huyn M Linh
1955 Tinh Hoa Binh THPT Da Bc 85 8.48 Thi trn Da Bc -H. Da Bc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
1956 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Dinh Lin 104 8.48 X Cm Duong, H. Cm Xuyn, Tinh Ha Tinh
1957 Tinh Lao Cai THPT s 3 Tp Lao Cai 308 8.48 Phuong Duyn Hai -Tp Lao Cai
1958 Tinh Ninh Binh TTGDTX Tam Dip 51 8.48 Phuong Trung Son TX Tam Dip
1959 TP H Chi Minh
THCS & THPT Dao Duy
Anh 43 8.48 355 Nguyn Vn Lung qun 6
1960 Tinh Quang Ninh
Phn hiu 1-THPT Hng
Duc 235 8.48 X Phuong Dng,Ung Bi
1961 Tinh Binh Dinh THPT Ng.ThaI Hoc 750 8.48 127 Ng.Thai Hoc,TP Quynhon
1962 Tinh Thanh Hoa
THPT Nguyn Xun
Nguyn 407 8.47 X Quang Giao, Quang Xuong
1963 Tinh Long An THPT Long Hoa 71 8.47 X Long Hoa, Cn Duoc
1964 Tinh Bc Ninh THPT Bc Ninh 86 8.47 Phuong Dai Phuc TP. Bc Ninh
1965 Tinh An Giang THPT Tin B 102 8.47 Thi trn Phu M, H. Phu Tn
1966 Tinh Ca Mau THPT Nguyn Vit Khai 473 8.47 P6-TP Ca Mau-Ca Mau
1967 Tinh Dc Lc THPT Truong Chinh 219 8.47 H. Ea HLeo, tinh DkLk
1968 Tinh Thanh Hoa THPT Bc Son 180 8.47 X Ngoc Lin, Ngoc Lc
1969 Tinh Ty Ninh THPT Chu Thanh 53 8.46 Tri Binh Chu Thanh Ty Ninh
1970 Tinh Ngh An THPT DL Ly Tu Trong 220 8.46 Thi Trn Cu Giat, Quynh Luu
1971 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Truong T 170 8.46 Phng Pho ng, TP.Tuy Ha, PY
1972 Tinh Lm Dng
Truong THCS&THPT
DTNT Lin huyn phia Na 60 8.46 TT Da Teh, Lm Dng
1973 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Hoang 470 8.45 Thi Trn Ha Trung
1974 TP H Chi Minh THPT DL Hung Dao 101 8.45 103 Nguyn Vn Du,Q Binh Thanh
1975 Tinh Thai Binh THPT Ban cng Tin Hai 423 8.45 Thi Trn Tin Hai - Thai Binh
1976 TP H Chi Minh THPT Tn Phong 205 8.45 19F KDC Nguyn V Linh, Tn Phong, Q7
1977 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Tri 475 8.45 Duong Trn Phu P5, TP Tuy Ha, Pho Yn
1978 Tinh Thanh Hoa THPT Trn n Chim 499 8.44 Thi Trn Quan Lao, Yn Dinh
1979 Tinh Binh Duong TTGDTX- KTHN H. Di An 50 8.44 TT Di An Di An -Binh Duong
1980 TP Ha Ni THPT DL Vn Hin 100 8.44 101A Nguyn Khuyn
1981 Tinh Cao Bng THPT Quang Uyn 219 8.44 TT Quang Uyn, Cao Bng
1982 Tinh Dng Nai THCS THPT Bau Ham 132 8.44 X Bau Ham, H Trang Bom
1983 TP Ha Ni THPT DL Dinh Tin Hoang 302 8.44 67 Pho Duc Chinh, Q. Ba Dinh
1984 Tinh Lang Son THPT V L 138 8.43 X V L H Bc Son
1985 Tinh Lm Dng THPT Da Tng 74 8.43 X Da Tng -Dam Rng
1986 Tinh Lm Dng THPT Phan Bi Chu 377 8.43 TT Di Linh
1987 Tinh Thanh Hoa THPT Dinh Chuong Duong 370 8.43 Thi Trn Hu Lc
1988 Tinh Gia Lai THPT Nguyn Khuyn 349 8.43 Phuong An Phu, thi x An Kh
1989 Tinh Bac Liu THPT Phan Ngoc Hin 329 8.43 Phuong 5, thanh ph Bac Liu
1990 Tinh Tin Giang THPT Trn Vn Hoai 305 8.42 Thi trn Cho Gao H Cho Gao
1991 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 4 41 8.41 64 Nguyn Khoai Q4
1992 TP H Chi Minh THPT DL Duy Tn 158 8.41 106 Nguyn Gian Thanh, P.15 Q10
1993 TP Ha Ni THPT DL Van Xun 230 8.41 39/41 ng 310 Ng. Vn Cu
1994 Tinh Soc Trng THPT An Ninh 140 8.41 X An Ninh, H. Chu Thanh
1995 Tinh Long An THPT Hung Vuong 367 8.40 Phuong 1, TPTn An
1996 Tinh Ca Mau THPT Thai Thanh Hoa 195 8.40 TT Dm Doi-Dm Doi
1997 Tinh Tuyn Quang THPT Phu Luu 118 8.40 Phu Luu, Ham Yn, Tuyn Quang
1998 Tinh Lai Chu THPT Muong Te 91 8.40 TT Muong Te - Muong Te Lai Chu
1999 TP Hai Phong THPT Cat Hai 126 8.40 X Vn Phong, H. Cat Hai
2000 Tinh Gia Lai THPT L Loi 436 8.40 Phuong Hi Thuong, thanh ph Pleiku
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2001 Tinh Ninh Thun THPT Thap Cham 560 8.40 Phuong Bao An, TP. Phan Rang-Thap Cham
2002 Tinh Dc Lc THPT Hai Ba Trung 446 8.39 TX. Bun H
2003 Tinh Bc Ninh TTGDTX Yn Phong 86 8.39 Thi trn Cho -Yn Phong
2004 Tinh Tuyn Quang THPT Ham Yn 431 8.39 TT. Tn Yn, H. Ham Yn, Tuyn Quang
2005 Tinh Bc Ninh THPT Thin Duc 325 8.39 Thi trn H -Thun Thanh
2006 Tinh Hai Duong THPT Luong Th Vinh 332 8.38 X Thach Khi, TP.Hai Duong
2007 Tinh Lm Dng
THPT Dn Lp Yersin -Da
Lat 215 8.38 Phuong 7 -Da Lat
2008 Tinh Long An THCS & THPT Ha Long 245 8.38 Phuong 3, TP Tn An
2009 Tinh Gia Lai THPT L Hng Phong 219 8.38 X NamYang, H. Dk Doa, Gia Lai
2010 TP Ha Ni THPT DL H Xun Huong 173 8.38 Nha F DH Ngoai ngu HN
2011 Tinh Phu Tho THPT Minh Dai 105 8.38 X Minh Dai, H. Tn Son
2012 Tinh Thai Binh
THPT Tu thuc Trn Thi
Dung 310 8.38 Thi trn Hung Nhn - Hung Ha - Thai Binh
2013 TP Ha Ni
THPT Luong Th Vinh- Ba
Vi 75 8.38 Huyn Ba vi
2014 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Tri 82 8.38 X Luong Bng H. Kim Dng HY
2015 Tinh Thai Binh THPT Pham Quang Thm 216 8.38 X V Tin -V Thu - Thai Binh
2016 Tinh Thai Binh
TTGDTX Thanh ph - Thai
Binh 334 8.37 P.Quang Trung - Thanh ph - Thai Binh
2017 Tinh Thai Binh THPT B.C Kin Xuong 571 8.37 Thi Trn Thanh N - Kin Xuong - Thai Binh
2018 Tinh Bn Tre THPT Nguyn Hu 87 8.37 x Tin Thuy- H. Chu Thanh- tinh Bn Tre
2019 TP Ha Ni THPT DL Lam Hng 38 8.37 X Lam Hng Soc Son
2020 Tinh Ha Giang THPT Quang Binh 72 8.37 X Yn Binh-H Quang Binh
2021 Tinh Tuyn Quang THPT Dm Hng 97 8.36 X Dm Hng, H.Chim Hoa, Tuyn Quang
2022 Tinh Binh Phuoc Truong Cp 2,3 Dng Tin 118 8.35 X Dng Tin - Dng Phu Binh Phuoc
2023 Tinh Binh Dinh THPT Vn Vanh 181 8.35 X Canh Vinh, H. Vn Canh
2024 Tinh Phu Tho THPT V Th Lang 217 8.35 Phuong Tn Dn, thanh ph Vit Tri
2025 Tinh KonTum THPT Luong Th Vinh 60 8.34 H. DkGlei
2026 Tinh Binh Dinh THPT Tam Quan 575 8.34 TT Tam Quan, H. Hoai Nhon
2027 Tinh Bc Can THPT Cho Moi 179 8.34 X Yn Dinh -H. Cho Moi
2028 Tinh Phu Tho THPT Herman 97 8.34 Phuong Duu Lu, TP Vit Tri
2029 Tinh Dc Lc THPT Trn Quang Khai 235 8.33 H. Cu MGar, tinh DkLk
2030 Tinh Thanh Hoa THPT Quan Son 2 54 8.33 X Muong Min - H. Quan Son
2031 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Tri 285 8.33 H. Cu M'Gar, tinh Dk Lk
2032 Tinh Tuyn Quang THPT y La 217 8.33 P.Tn Ha, TP.Tuyn Quang, tinh Tuyn Quang
2033 TP Da Nng THPT Nguyn Hin 639 8.33 Hoa Cuong Nam, Hai Chu
2034 TP H Chi Minh TTGDTX Trn Hung Dao 55 8.33 88/955E L Duc Tho Q. Go Vp
2035 Tinh Dc Lc THPT L Quy Dn 520 8.33 TP. Bun Ma Thut
2036 TP Ha Ni THPT Trung Vn 314 8.32 X Trung Vn- Tu Lim
2037 Tinh Ninh Binh THPT BC Ninh Binh 209 8.32 Phuong Phuc Thanh TP Ninh Binh
2038 Tinh Kin Giang THPT Vinh Thng 111 8.32 X Vinh Tuy-H.Go Quao
2039 TP Ha Ni DTNT - DH Lm Nghip 138 8.31 Huyn Chuong M
2040 TP Ha Ni THPT DL Dng Nam a 132 8.31 Huyn Quc Oai
2041 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Mng Tun 498 8.31 Thi Trn Rung Thng, Dng Son
2042 Tinh Quang Ngi THPT S 2 Nghia Hanh 328 8.31 X Hanh Thin, H. Nghia Hanh
2043 Tinh Binh Dinh THPT Chu Vn An 606 8.30 P.Nhon Phu,TP Quy nhon
2044 Tinh BaRia-VT THPT V Thi Sau(C Dao) 38 8.29 H. Cn Dao
2045 TP Ha Ni THPT DL Ha Ni 128 8.29 131 Nguyn Tri Thanh Xun
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2046 Tinh Ha Giang THPT Xin Mn 30 8.28 X Cc Pai, H Xin Mn
2047 Tinh Vinh Long THPT Dn Tc Ni Tru 39 8.28 X Tuong Lc, H. Tam Binh
2048 TP Hai Phong THPT Nguyn Khuyn 417 8.28 Thi Trn Vinh Bao, H. Vinh Bao
2049 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Tn Binh 343 8.28 95/55 Truong Chinh Q Tn Binh
2050 TP Ha Ni THPT DL Pham Ng Lo 175 8.27 X Vn Ni, H Dng Anh
2051 TP Ha Ni THPT DL Lac Long Qun 94 8.27 T 1 TT Soc Son, H Soc Son
2052 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Hip Hoa 2 115 8.27 X Huong Lm, H. Hip Hoa
2053 Tinh Soc Trng THPT Ngoc T 65 8.27 X Ngoc T, H. M Xuyn
2054 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 1 137 8.27 16A Nguyn Thi Minh Khai Q1
2055 Tinh Hoa Binh THPT Dai Dng 115 8.27 X n Nghia -H. Lac Son
2056 TP Ha Ni THPT DL Ly Thanh Tng 270 8.26 X Duong Xa, Huyn Gia Lm
2057 Tinh Quang Ninh THPT Quang La 51 8.26 X Quang La, H. Hoanh B
2058 TP Da Nng THPT Ng Quyn 341 8.26 An Hai Dng, Son Tra
2059 Tinh Ninh Binh THPT Kim Son C 261 8.26 X Thuong Kim H Kim Son
2060 TP Ha Ni THPT Hng Duc 138 8.26 Huyn Phuc Tho
2061 Tinh Tuyn Quang THPT Ha Lang 139 8.26 X Ha Lang, H.Chim Hoa, Tuyn Quang
2062 Tinh Quang Nam THPT Phan Bi Chu 915 8.26 Duong Phan Chu Trinh, Tam Ky, Q. Nam
2063 TP Ha Ni TTGDTX Phu Thi 57 8.25 X Dng Xa-Gia Lm
2064 Tinh Kin Giang THPT Vinh Binh Bc 95 8.25 X Vinh Binh Bc H.Vinh Thun
2065 Tinh Ha Tinh THPT Nguyn Dng Chi 187 8.25 X ich Hu -H. Lc Ha
2066 Tinh Hai Duong THPT Trn Phu 487 8.25 Phuong Sao Do, TX. Chi Linh
2067 Tinh Tin Giang THPT Nam Ky Khoi Nghia 129 8.25 TT Tn Hip H.Chu Thanh
2068 Tinh Kin Giang THPT Thanh Lc 47 8.24 X Thanh Lc H. Ging Ring
2069 TP Cn Tho THPT Thai Binh Duong 33 8.24 Phuong Cai Kh, Q.Ninh Kiu, TP CT
2070 Tinh Ngh An THPT BC Cat ngan 201 8.24 Thanh lin, Thanh chuong
2071 Tinh Lang Son THPT Dinh Lp 274 8.24 Thi trn Dinh Lp H Dinh Lp
2072 Tinh Quang Ninh THPT C T 71 8.24 T.trn C T, C T
2073 Tinh Ngh An THPT DL Bc Quynh Luu 246 8.24 Quynh Xun, Quynh Luu
2074 Tinh Bc Giang TT GDTX tinh 43 8.23 X Dinh K, Tp. Bc Giang
2075 Tinh Binh Dinh THPT Nguyn Hu 439 8.23 TT Phu Phong, H. Ty Son
2076 Tinh Ngh An THPT DL Trn Dinh Phong 123 8.23 Tho Thanh, Yn Thanh
2077 TP H Chi Minh CD Tai chinh Hai quan 67 8.23 B2/1 duong 385, P.Tng Nhon Phu A, Q9
2078 Tinh Thua thin-Hu THPT Bui Thi Xun 538 8.23 Phuong Thun Hoa, TP Hu
2079 Tinh Ca Mau PT Dn tc ni tru 86 8.23 P8-TP Ca Mau-Ca Mau
2080 Tinh Lm Dng THPT Da Sar Lac Duong 58 8.22 X Da Sar-Lac Duong
2081 Tinh Bc Can THPT Na Phc 139 8.22 TT Na Phc -H. Ngn Son
2082 Tinh Ha Giang THPT Vit Lm 147 8.22 TT. Vit Lm, H.Vi Xuyn
2083 TP Da Nng THPT TT Khai Tri 32 8.22 Hoa Minh, Lin Chiu
2084 Tinh Hai Duong THPT ai Quc 71 8.22 X ai Quc, TP. Hai Duong
2085 Tinh Quang Ninh THPT Binh Liu 150 8.22 T.trn Binh Liu, Binh Liu
2086 Tinh Tin Giang THPT Tu Kit 150 8.21 TT Cai Ly H. Cai Ly
2087 TP Ha Ni THPT DL Anbe Anhstanh 57 8.21 A1/ ng 102-Truong Chinh
2088 Tinh Ty Ninh THPT Trang Bang 162 8.21 Thi trn Trang Bang Ty Ninh
2089 Tinh Bc Ninh THPT Nguyn Tri 255 8.21 Thi trn Cho -Yn Phong
2090 Tinh Vinh Phuc THPT Nguyn Thi Giang 132 8.21 X Chn Hung H Vinh Tuong
2091 Tinh Lao Cai THPT S 1 Si Mai Cai 49 8.20 X Si Ma Cai -H Si Ma Cai
2092 Tinh Dc Lc THPT Nguyn Cng Tru 575 8.20 H. Krng Pk
2093 Tinh Dng Nai THPT DL Vn Lang 53 8.20 X Hung Thinh H.Trang Bom
2094 TP Ha Ni TH DL Huynh Thuc Khang 119 8.20 X C Nhu, Huyn Tu Lim
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2095 Tinh Ngh An THPT DL L Don Nh 258 8.20 Thi Trn Yn Thanh, Yn Thanh
2096 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 12 260 8.19 2 bis t 7, P. Tn Hip Chanh , Q12
2097 TP H Chi Minh THPT Thu Thim 265 8.19 Khu An phu , An Khanh, P An Phu, Q 2
2098 Tinh Din Bin THPT Muong ang 100 8.19 H. Muong ang
2099 Tinh Quang Ngi THPT Son Ha 108 8.19 Thi trn Di Lng, H. Son Ha
2100 Tinh Dc Lc
THPT Nguyn Thi Minh
Khai 109 8.19 H. Krng Pk, tinh DkLk
2101 Tinh Dng Nai
Phong Giao Duc H..Dinh
Quan 72 8.19 TT Dinh Quan H.Dinh Quan
2102 Tinh Ngh An THPT Tuong Duong 1 199 8.19 Thi Trn Hoa Binh, Tuong Duong
2103 Tinh Phu Tho THPT Thach Kit 128 8.18 X Thach Kit, H. Tn Son
2104 Tinh Dng Nai Trung Tm GDTX Bin Hoa 188 8.18 P.Quyt Thng TP.Bin Hoa
2105 Tinh Phu Tho THPT Nguyn Tt Thanh 368 8.18 Phuong Gia Cm, thanh ph Vit Tri
2106 TP H Chi Minh THPT Tn Trao 40 8.18 112 Bau cat, Qun tn Binh
2107 Tinh Gia Lai THPT Phan Bi Chu 723 8.17 Phuong Ia Kring, thanh ph Pleiku
2108 Tinh Quang Binh THPT KT L Thuy 131 8.17 L Thuy, Quang Binh
2109 Tinh Din Bin THPT Bung Lao 82 8.17 X Bung Lao-H. Muong ang
2110 TP Ha Ni THPT DL Dng Thai Mai 56 8.17 X Hng ky, Soc Son
2111 Tinh Quang Nam THPT Luong Thuc Ky 612 8.17 H. Dai Lc, Quang Nam
2112 Tinh Hung Yn THPT Phung Hung 216 8.16 X Phung Hung H Khoai Chu
2113 Tinh Bc Can THPT Cho Dn 289 8.16 TT Bng Lng -H. Cho Dn
2114 Tinh Ninh Thun THPT Pham Vn Dng 372 8.15 X Phuoc Hu, H. Ninh Phuoc
2115 Tinh Cao Bng THPT Nguyn Binh 205 8.15 Thi trn Nguyn Binh,Cao Bng
2116 Tinh Thai Binh TTGDTX Tin Hai 62 8.15 Thi trn Tin Hai - Thai Binh
2117 Tinh Dng Nai THPT Nguyn Dinh Chiu 239 8.14 TT Long Thanh H.Long Thanh
2118 Tinh Bn Tre
TT Giao duc Thuong xuyn
Ba Tri 35 8.14 TT Ba Tri, H. Ba Tri, tinh Bn Tre
2119 Tinh Phu Yn
Truong Ph thng cp 2-3
Tn Lp 53 8.14 X Tn Lp, H. Sng Hinh, tinh Phu Yn
2120 Tinh Vinh Long TT.GDTX TP Vinh Long 65 8.14 Phuong 1, TP Vinh Long
2121 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Binh Tn 33 8.14 31A H Hoc Lm, P An Lac Q Binh Tn
2122 Tinh Binh Dinh THPT Binh Duong 657 8.14 TT Binh Duong, H. Phu M
2123 Tinh Hung Yn THPT T Hiu 286 8.13 Phuong Hin Nam, TX Hung Yn
2124 Tinh Cao Bng THPT Hoa An 312 8.13 Thi trn Nuoc Hai,Hoa An
2125 Tinh Vinh Long THPT Trung Vuong 139 8.13 Phuong 9, TP Vinh Long
2126 TP H Chi Minh TTGDTX Chu Vn An 261 8.13 546 Ng Gia Tu Q5
2127 Tinh Binh Dinh THPT Ng.Dinh Chiu 670 8.13 TT Binh Dinh, H. An Nhon
2128 Tinh Quang Tri THPT Phan Chu Trinh 452 8.13 Phuong 1- TP. Dng Ha
2129 Tinh An Giang THPT Doan Kt 80 8.13 X Binh Long, H. Chu Phu
2130 Tinh Bc Giang THPT Dn Lp Phi M 68 8.12 X Dai Phu, H. Lang Giang
2131 Tinh Phu Yn
Truong THCS&THPT
Nguyn Ba Ngoc 69 8.12 X Son Long, H. Dng Xun, Phu Yn
2132 Tinh Bc Ninh THPT Trn Nhn Tng 96 8.11 X Lin Bo -Tin Du
2133 Tinh Bc Can THPT Na Ry 310 8.11 TT Yn Lac -H. Na Ry
2134 TP H Chi Minh TTGDTX L Qui Dn 44 8.10 94 Nguyn Dinh Chiu Q1
2135 Tinh Yn Bai
THPT Ban cng Phan Bi
Chu 109 8.10 P.Dng Tm -TP Yn Bai
2136 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Hip Hoa 1 255 8.10 Thi trn Thng, H. Hip Hoa
2137 Tinh Din Bin THPT TX Muong Lay 61 8.10 Phuong Na Lay-TX Muong Lay
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2138 Tinh Nam Dinh TTGDTX Lin Minh 60 8.09 X Lin Minh H. Vu Ban
2139 Tinh Lm Dng THPT L Quy Dn -Lm Ha 191 8.09 TT Dinh Vn Lm Ha
2140 TP Ha Ni THPT DL Hng Ha 161 8.09 780 Minh Khai-HBT
2141 TP Hai Phong TT GDTX Hai Phong 39 8.09 P. An Bin, Q. L Chn
2142 Tinh Son La THPT Yn Chu 211 8.09 Thi Trn -H. Yn Chu
2143 Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Tri 274 8.09 9 -Mai Hc d , TP Vinh
2144 TP Da Nng THPT Thanh Kh 352 8.09 Thanh Kh Ty, Thanh Kh
2145 Tinh Ha Giang THPT Hung An 220 8.08 X Hung An, Huyn Bc Quang
2146 Tinh Hoa Binh THPT Lac Thuy C 54 8.08 X An Binh -H. Lac Thuy
2147 Tinh Thanh Hoa THPT Luu Dinh Cht 419 8.08 X Hong Quy, Hong Hoa
2148 Tinh Phu Tho THPT Thi X Phu Tho 196 8.08 Phuong Hung Vuong, TX Phu Tho
2149 TP Ha Ni THPT DL L Ngoc Hn 124 8.08 Ninh Hip, Gia Lm
2150 Tinh Dng Thap THPT K Thut 144 8.08 Phuong 1, TP.Cao Lnh
2151 TP H Chi Minh DH Cng nghip 197 8.07 12 Nguyn Vn Bao Q Go Vp
2152 TP Ha Ni THPT DL Ty Son 30 8.07 Phuc Dng-Long Bin
2153 TP Ha Ni THPT DL Hoang Diu 337 8.07 Ph Cam Hi, Hai Ba Trung
2154 Tinh Gia Lai THPT Anh hung Nup 188 8.06 X Kng Long Khong, KBang, Gia Lai
2155 Tinh Long An THPT Go Den 32 8.06 X Phuoc Loi, Bn Luc
2156 Tinh Binh Dinh THPT Ng.Truong T 445 8.06 TT Dp Da, H. An Nhon
2157 Tinh Son La THPT Co Noi 154 8.06 X Co Noi H. Mai Son
2158 Tinh Long An THPT Chu Thanh 73 8.06 TT Tm Vu, Chu Thanh
2159 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Hu 60 8.06 X Quang Dng, Quang Xuong
2160 Tinh Tin Giang THPT Nguyn Vn Thin 192 8.06 Thi trn Vinh Binh H Go Cng Ty
2161 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Trung Truc 145 8.05 Long Thanh Trung, Hoa Thanh, Ty Ninh
2162 Tinh Nam Dinh TTGDTX y Yn B 189 8.04 X Yn Thng H. y Yn
2163 Tinh Thua thin-Hu TTGDTX Quang Din 113 8.04 Thi Trn Sia, H. Quang Din
2164 Tinh Son La THPT T Hiu 470 8.04 Phuong T Hiu Thanh ph Son La
2165 Tinh Ngh An THPT DL D Luong 2 283 8.04 Tn Son, D Luong
2166 TP H Chi Minh TTGDTX Huyn Hoc Mn 83 8.04 Duong D Vn Dy p Tn Thoi 1, x Tn Hip, H Hoc
2167 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Tn Yn 144 8.04 TT Cao Thuong, H. Tn Yn
2168 Tinh Vinh Long THPT Nguyn Hiu Tu 100 8.04 TT Vng Lim, H. Vng Lim
2169 Tinh Tin Giang THPT L Thanh Hin 198 8.04 X An Huu H. Cai Be
2170 Tinh Lao Cai THPT s 3 Bao Yn 67 8.04 X Nghia D -H Bao Yn
2171 TP Ha Ni THPT DL An Duong Vuong 290 8.04 Khi 3A, t/ trn Dng Anh
2172 Tinh Hung Yn TT GDTX Vn Giang 125 8.04 Thi trn Vn Giang
2173 Tinh Ty Ninh THPT L Dun 43 8.03 Thi trn Tn Chu Ty Ninh
2174 Tinh Ninh Binh THPT DL Nguyn Cng Tru 103 8.03 Phuong Phuc Thanh TP Ninh Binh
2175 Tinh Khanh Hoa
THPT BC Nguyn Binh
Khim 78 8.03 X Din Lac, huyn Din Khanh, KH
2176 Tinh Long An THPT Nguyn Cng Tru 32 8.03 TT Hu Nghia, Duc Hoa
2177 Tinh Ngh An TTGDTX D Luong 126 8.03 Da Son, D Luong
2178 TP Cn Tho THPT Luong Dinh Cua 97 8.03 Phuong Chu Vn Lim, Q. Mn, TP CT
2179 Tinh Hoa Binh THPT Thanh Ha 80 8.03 Thi trn Thanh Ha -H. Lac Thuy
2180 Tinh Bn Tre THPT Nguyn Tri 161 8.02 X Tn Hao,H. Ging Trm,tinh Bn Tre
2181 TP Ha Ni THPT DL Trn Quang Khai 73 8.02 1277 duong Giai phong
2182 Tinh Lai Chu THPT Sin H 76 8.02 TT Sin H - Sin H Lai Chu
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2183 Tinh Ngh An THPT Dinh Bat Tuy 131 8.02 Hung Tn, Hung Nguyn
2184 TP Ha Ni TTGDTX Dng Anh 32 8.02 X Uy N-Dng Anh
2185 Tinh Long An THPT ISCHOOL 192 8.01 TT Bn Luc, Bn Luc
2186 Tinh Quang Ninh
TT.DTBD-DH Cng nghip
Q. Ninh 43 8.01 X Yn Tho, Dng Triu
2187 Tinh Son La THPT Tng Lnh 186 8.01 X Tng Lnh , H. Thun Chu
2188 Tinh Lm Dng THPT Lc Phat - Bao Lc 123 8.01 Phuong Lc Phat Bao Lc
2189 Tinh An Giang THPT Duc Tri 144 8.01 Thi trn Tn Chu, H. Tn Chu
2190 Tinh Bc Ninh THPT Ph Moi 299 8.01 Thi trn Ph Moi -Qu V
2191 Tinh Thanh Hoa THPT Ha Tng Hun 247 8.01 X Yn Truong, Yn Dinh
2192 Tinh Ty Ninh THPT Trn Quc Dai 92 8.01 Thi trn Go Du Ty Ninh
2193 Tinh Ngh An THPT BC Cua Lo 178 8.00 Thi X Cua Lo
2194 Tinh Hu Giang Ph thng Dn tc ni tru 44 8.00 X Long Binh H. Long M
2195 Tinh Quang Tri THPT Nguyn Binh Khim 128 8.00 Thi trn Hai Lng-H. Hai Lng
2196 Tinh Thai Nguyn THPT Duong Tu Minh 285 8.00 P. Quang Vinh, Tp Thai Nguyn
2197 Tinh Thanh Hoa THPT Nguyn Thi Loi 283 8.00 P. Trung Son, Thi x Sm Son
2198 Tinh Thua thin-Hu THPT DL Trn Hung Dao 197 8.00 Phuong V Da, TP Hu
2199 Tinh Ha Giang Cp 2-3 Tn Quang 137 8.00 x Tn Quang, huyn Bc quang
2200 Tinh Hoa Binh THPT Nguyn Du 109 8.00 Phuong Tn Thinh -Thanh ph HB
2201 Tinh Ngh An THPT DL Quang Trung 241 7.99 Din Ky, Din Chu
2202 Tinh Ha Tinh THPT DL Can Lc 115 7.99 Thi trn Can Lc -H. Can Lc
2203 Tinh Kin Giang THPT ISchool Rach Gia 227 7.99 Phuon Vinh Lac-Thanh ph Rach Gia
2204 Tinh Hung Yn THPT L Qu Dn 282 7.99 Thi trn n Thi, n Thi
2205 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 8 63 7.98 381 Tung Thin Vuong Q8
2206 Tinh Kin Giang THPT Thoi Quan 63 7.98 X Thoi Quan H. Go Quao-KG
2207 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Son 6 254 7.98 Dn Luc, Triu Son
2208 TP Ha Ni
THPT Phan Huy Chu -Thach
Tht 245 7.98 Huyn Thach Tht
2209 Tinh Vinh Phuc THPT Nguyn Duy Thi 75 7.98 X Gia Khanh H Binh Xuyn
2210 Tinh Quang Ngi THPT BC L Qui Dn 387 7.98 X Binh Trung, H. Binh Son
2211 Tinh KonTum THPT Ng My 48 7.98 Thanh ph Kon Tum
2212 TP Hai Phong THPT Dng Hoa 328 7.98 P. Dng Hoa, Q. Kin An
2213 Tinh Dc Lc THPT L Huu Trac 554 7.97 H. Cu M'Gar
2214 Tinh Son La THPT Ching Sinh 237 7.97 Phuong Ching Sinh -Thanh ph Son La
2215 Tinh Hung Yn THPT Ng Quyn 120 7.97 Thi trn Vuong, Tin Lu, Hung Yn
2216 Tinh Binh Dinh THPT Xun Diu 643 7.97 TT Tuy Phuoc,H.Tuy Phuoc
2217 Tinh Khanh Hoa THPT -DL L Thanh Tn 103 7.97 V Thi Sau, P.Vinh Nguyn, TP. Nha Trang, KH
2218 Tinh Gia Lai THPT Ly Thuong Kit 180 7.96 Thi x Ayun Pa, Gia Lai
2219 TP Hai Phong THPT Nguyn Hu 40 7.96 Thi Trn Nui Di, H. Kin Thuy
2220 Tinh Long An THPT Chu Vn An 88 7.96 TT Cn Duoc, Cn Duoc
2221 Tinh Tin Giang THPT Rach Gm-Xoai Mut 177 7.96 X Vinh Kim H. Chu Thanh
2222 Tinh Binh Dinh THPT Ng.Huu Quang 507 7.96 X Cat Hung, H. Phu Cat
2223 Tinh Hai Duong TT GDTX Thanh Ha 148 7.96 TT Thanh Ha, H. Thanh Ha
2224 Tinh Thanh Hoa THPT T Hin Thanh 180 7.96 P.Dng Son, TP Thanh Hoa
2225 Tinh Hung Yn TT GDTX Kim Dng 64 7.95 Thi trn Kim Dng
2226 Tinh Bc Can THPT Bc B 105 7.95 X Bc B -H. Pac Nm
2227 Tinh Quang Binh THPT Ban cng -Dng Hoi 603 7.95 Thanh Ph Dng Hoi, Quang Binh
2228 Tinh BaRia-VT TTGDTX Chu Duc 55 7.95 TT Ngi Giao, H. Chu Duc
2229 Tinh Ngh An THPT Tuong Duong 2 81 7.94 Tam Quang, Tuong duong
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2230 Tinh Ha Giang THPT Vi Xuyn 198 7.94 TT. Vi Xuyn, H.Vi Xuyn
2231 Tinh Lm Dng Truong Dn lp Phu Dng 67 7.94 P8 -Da Lat
2232 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 3 97 7.94 204 Ly Chinh Thng, P9, Q3
2233 Tinh Quang Ninh THPT Yn Hung 192 7.94 T.trn Quang Yn, Yn Hung
2234 Tinh Ca Mau THPT Huynh Phi Hung 122 7.93 TT Trn Vn Thoi-TVT
2235 Tinh Ngh An THPT DL Sao Nam 367 7.93 Xun Hoa, Nam Dan
2236 Tinh Quang Ngi THPT BC Luong Th Vinh 692 7.93 X Ph Ninh, H. Duc Ph
2237 Tinh Khanh Hoa THPT BC L Loi 214 7.93 X Din An, H.Din Khanh, tinh Khanh Hoa
2238 Tinh Lm Dng THPT L Loi -Don Duong 128 7.93 H. Don Duong
2239 Tinh Kin Giang THPT Ng S Lin 131 7.92 X Phi Thng-Tp.Rach Gia-Kin Giang
2240 Tinh Tuyn Quang THPT Na Hang 235 7.92 TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyn Quang
2241 TP Ha Ni THPT DL T Hin Thanh 57 7.92 43 Ng Thinh Hao 1, Dng Da
2242 Tinh Hai Duong THPT Ninh Giang II 122 7.92 TT Ninh Giang, H. Ninh Giang
2243 Tinh Din Bin THPT Tun Giao 301 7.92 Khi 2A -H. Tun Giao
2244 Tinh Thanh Hoa THPT Triu Thi Trinh 320 7.92 X Van Hoa, Nng Cng
2245 TP H Chi Minh Nng Khiu Th duc th thao 63 7.91 43 DIn Bin Phu, P Da Kao Q1
2246 Tinh Quang Tri TTGDTX Vinh Linh 151 7.91 Thi trn H Xa-H.Vinh Linh
2247 Tinh Binh Dinh THPT Phan Bi Chu 546 7.91 TT Bng Son, H. Hoai Nhon
2248 Tinh Binh Dinh THPT DTNT Tinh 50 7.91 227 NgThi Minh khai,QuyNhon
2249 Tinh Quang Ngi THPT Pham Kit 33 7.91 X ba Vi , H. Ba To
2250 Tinh Dng Nai
Phong Giao Duc H.Trang
Bom 33 7.91 TT Trang Bom H.Trang Bom
2251 Tinh BaRia-VT TT GDTX -HN Vng Tau 86 7.91 Phuong 1, Vng Tau
2252 TP Cn Tho THPT Nguyn Binh Khim 229 7.90 Phuong An Cu, Q.Ninh Kiu, TP CT
2253 Tinh Quang Ngi THPT BC Nguyn Cng Tru 636 7.90 X Duc Thanh, H. M Duc
2254 Tinh Thanh Hoa THPT Nng Cng 66 7.90 X Trung Chinh, Nng Cng
2255 TP Ha Ni THPT Dng Tin Dng 81 7.90 Huyn Chuong M
2256 Tinh Bc Can THPT Binh Trung 66 7.89 X Binh Trung H Cho Dn
2257 Tinh Thanh Hoa THPT Dao Duy Anh 42 7.89 P. Ngoc Trao, TP Thanh Hoa
2258 Tinh Ha Tinh THPT Nghi Xun 102 7.89 X Xun Giang -H. Nghi Xun
2259 Tinh Lm Dng THCS & THPT Ng Gia Tu 138 7.89 TT Dran -Don Duong
2260 TP Ha Ni
Trung tm GDTX Dan
Phuong 105 7.89 Huyn Dan Phuong
2261 Tinh Yn Bai
TT GDTX-HNDN H Tung
Mu 91 7.89 Thi Trn Yn Th -Luc Yn
2262 TP Ha Ni TTGDTX Thanh Tri 59 7.89 X Thanh Lit-Thanh Tri
2263 Tinh Hung Yn THPT Nguyn Du 207 7.89 Thi trn Phu Cu, Phu Cu, Hung Yn
2264 TP Ha Ni
THPT Ng. Thuong Hin-
ung Hoa 214 7.89 Huyn ung Hoa
2265 Tinh Binh Thun THPT Nguyn Hu 559 7.88 Tn An-Ham Tn
2266 TP H Chi Minh TTGDTX Qun Phu Nhun 161 7.88 109 Phan Dng Luu Q Phu Nhun
2267 Tinh Thanh Hoa THPT Ly Thuong Kit 435 7.88 P. Dng son, TP Thanh Hoa
2268 Tinh Khanh Hoa BTVH ti THPT Ng Gia Tu 96 7.88 Nguyn Cng Tr, Cam Ngha, TX Cam Ranh, KH
2269 Tinh Son La THPT Mai Son 460 7.87 Thi Trn -H. Mai Son
2270 TP Hai Phong THPT Thuy Son 311 7.87 X Thuy Son, H.Thuy Nguyn
2271 Tinh Hoa Binh THPT Mai Chu A 102 7.87 Thi trn Mai Chu -H. Mai Chu
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2272 Tinh Binh Thun THPT Dn tc Ni tru tinh 245 7.87 HamThng-Ham Thun Bc
2273 Tinh Cao Bng THPT Thach An 194 7.86 TT Dng Kh, Thach An
2274 Tinh Hai Duong TT GDTX Thanh Min 166 7.85 TT Thanh Min, H. Thanh Min
2275 Tinh Hai Duong THPT Phu Thai 132 7.85 Thi trn Phu Thai-H. Kim Thanh
2276 Tinh Lao Cai THPT s 4 Tp Lao Cai 66 7.84 X Cam Duong -Tp Lao Cai
2277 Tinh Quang Nam THPT Nguyn Hu 375 7.84 H. Nui Thanh, Quang Nam
2278 Tinh Thanh Hoa THPT Trn Khat Chn 204 7.84 Thi trn Vinh Lc
2279 Tinh Lao Cai THPT s 1 Muong Khuong 121 7.83 X Muong Khuong -H Muong Khuong
2280 Tinh Long An THPT V Vn Tn 59 7.83 TT Duc Hoa, Duc Hoa
2281 Tinh Hung Yn THPT Hng Bang 76 7.83 Thi trn Yn M H Yn M
2282 TP Ha Ni THPT Trn Phu 139 7.83 Huyn Ba vi
2283 Tinh Son La THPT Tn Lang 66 7.83 X Tn Lang, H. Phu Yn
2284 Tinh Ha Giang
Truong PT DTNT cp 2-3
Bc Quang 57 7.82 TT Vit Quang, H. Bc Quang
2285 Tinh Khanh Hoa THPT BC Nguyn Hu 404 7.82 X Cam Duc, Thi x Cam Ranh, KH
2286 Tinh Ninh Binh TTGDTX Gia Vin 56 7.82 Thi trn Me H Gia Vin
2287 Tinh Ngh An THPT Tu Thuc Nguyn Du 192 7.82 Din Yn, Din Chu
2288 Tinh Quang Ngi THPT BC Chu Vn An 552 7.82 Thi trn La Ha, H. Tu Nghia
2289 Tinh Phu Tho THPT Tan Da 154 7.82 Thi Trn Thanh Thuy
2290 Tinh Bc Ninh THPT Gia Binh 3 230 7.82 Thi trn Dng Binh -Gia Binh
2291 Tinh Thanh Hoa THPT Tinh Gia 5 374 7.81 Thi Trn Tinh Gia
2292 Tinh Din Bin THPT Mn Chung 39 7.81 X Mn Chung-Huyn tun Gio-Tnh in Bin
2293 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Triu Son 63 7.80 Thi Trn Triu Son
2294 Tinh Thai Binh TTGDTX Hung Ha 320 7.80 Thi trn Hung Ha - Thai Binh
2295 Tinh Nam Dinh TTGDTX y Yn A 133 7.79 Thi trn Lm H. y Yn
2296 TP Hai Phong THPT Nam Triu 161 7.79 X Phuc L, H. Thuy Nguyn
2297 Tinh Son La THPT Ching Khuong 80 7.79 X Ching Khuong H. Sng M
2298 Tinh Thai Nguyn TTGDTX Huyn Ph Yn 54 7.79 X Nam Tin, H. Ph Yn
2299 Tinh Thanh Hoa THPT Dng Thai Mai 551 7.79 X Quang Binh, Quang Xuong
2300 Tinh Cao Bng THPT Bng Ca 79 7.78 Ly Quc, Ha Lang, Cao Bng
2301 TP Da Nng THPT TT Din Hng 60 7.78 Binh Hin, Hai Chu
2302 Tinh KonTum THPT Duy Tn 317 7.78 Phuong Duy Tn , TP KonTum
2303 Tinh Phu Yn THPT Nguyn Cng Tru 223 7.78 X Hoa Vinh, H.Dng Hoa, Phu Yn
2304 Tinh Quang Ninh TTHNGDTX tinh 100 7.78 Phuong Hng Hai, TP Ha Long
2305 Tinh Hai Duong TT GDTX Nam Sach 54 7.78 Thi trn Nam Sach, H. Nam Sach
2306 Tinh Ninh Binh TTGDTX Hoa Lu 71 7.77 Thi trn Thin Tn H Hoa Lu
2307 Tinh Phu Tho THPT Lm Thao 312 7.77 Thi trn Lm Thao, H. Lm Thao
2308 Tinh Binh Duong
TTGDTX- KTHN H. Phu
Giao 42 7.77 TT Phuoc Vinh Phu Giao - Binh Duong
2309 Tinh Hai Duong THPT Hng Duc 170 7.77 X Hng Duc, H. Ninh Giang
2310 Tinh Nam Dinh TTGDTX H. Hai Hu 147 7.77 X Hai Thanh H. Hai Hu
2311 TP Ha Ni THPT Phung Hung 506 7.77 Phuong Xa La, Ha Dng
2312 Tinh Quang Ninh THCS-THPT Nguyn Binh 176 7.77 X Thuy An,Dng Triu
2313 Tinh Binh Duong
TTGDTX- KTHN H. Thun
An 45 7.77 TT Lai Thiu Thun An Binh Duong
2314 TP Ha Ni THPT DL Dng Kinh 105 7.77 16C Ng Tam Trinh-Hoang Mai
2315 Tinh Bc Ninh THPT Luong Tai 3 272 7.77 Thi trn Thua -Luong Tai
2316 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Di Ng 213 7.77 Thi trn Di Ng, H. Luc Nam
2317 TP H Chi Minh CD Cng ngh Thu Duc 36 7.76 43 V Vn Ngn, Qun Thu duc
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2318 TP Ha Ni THPT DL Ng. Vn Huyn 38 7.76 157 chua Lang, D. Da
2319 Tinh Son La THPT Sng M 287 7.76 Thi Trn -H. Sng M
2320 Tinh Ninh Binh TTGDTX Yn M 116 7.75 X Yn Phong H Yn M
2321 Tinh Ngh An THPT DL D Luong 1 113 7.75 Vn Son, D Luong
2322 Tinh Binh Dinh THPT Ng.Trung Truc 651 7.75 TT Phu M, H. Phu M
2323 Tinh Binh Duong
TTGDTX- KTHN H. Du
Ting 34 7.75 TT Du Ting - Du Ting- Binh Duong
2324 Tinh Thanh Hoa THPT Tho Xun 5 180 7.75 Thi Trn Lam Son, Tho Xun
2325 Tinh Phu Yn
THPT Nguyn Thi Minh
Khai 228 7.75 X Hoa Binh 2, H. Ty Hoa, Phu Yn
2326 Tinh Lm Dng
Truong Dn lp L Loi -Bao
Lc 201 7.75 TX Bao Lc
2327 Tinh Din Bin THPT Muong Cha 52 7.74 TT Muong Cha
2328 Tinh Quang Nam THPT Thai Phin 875 7.74 H. Thng Binh, Quang Nam
2329 Tinh Tuyn Quang THPT Minh Quang 192 7.74 X Minh Quang, H. Chim Hoa, Tuyn Quang
2330 Tinh Nam Dinh TTGDTX Xun Truong 70 7.74 X Tho Nghip H. Xun Truong
2331 Tinh Cao Bng THPT Cao Binh 210 7.74 Hung Dao, Hoa An, Cao Bng
2332 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn An Ninh 34 7.74 Thi trn Tn Bin Ty Ninh
2333 Tinh Ha Tinh THPT Hng Lam 287 7.74 Phuong Bc Hng -Thi x Hng Linh
2334 Tinh Ngh An TTGDTX Tn Ky 114 7.73 X Ky Son, Tn ky
2335 Tinh Ca Mau TTGDTX TP. Ca Mau 52 7.73 P2-TP Ca Mau-Ca Mau
2336 TP Ha Ni THPT Ng. Binh Khim 206 7.73 Huyn Phu Xuyn
2337 Tinh Lang Son THPT Binh D 92 7.73 X Quc Vit, H Trang Dinh
2338 Tinh Kin Giang THPT Mong Tho 101 7.73 X Mong Tho -Chu Thanh
2339 TP Ha Ni Trung tm GDTX Quc Oai 72 7.72 Huyn Quc Oai
2340 Tinh KonTum THPT DTNT Kontum 70 7.72 Phuong Quyt Thng TX KonTum
2341 TP Hai Phong THPT Cat Ba 97 7.72 Thi Trn Cat Ba, H.Cat Hai
2342 Tinh Cao Bng THPT Bao Lm 115 7.71 Mng n, Bao Lm , Cao Bng
2343 Tinh Dc Lc THPT Trn Nhn Tng 409 7.71 H. Ea Kar
2344 Tinh Bc Ninh TT GDTX Gia Binh 87 7.71 Thi trn Dng Binh -Gia Binh
2345 Tinh Thai Binh TTGDTX Dng Hung 159 7.70 Thi trn Dng Hung - Thai Binh
2346 Tinh Hai Duong TT GDTX Cm Giang 37 7.70 X Tn Truong, H. Cm Giang
2347 Tinh Ha Tinh THPTDL Cm Xuyn 70 7.70 Thi trn Cm Xuyn -H.Cm Xuyn
2348 Tinh Binh Thun THPT Ham Tn 61 7.70 Tn Nghia, H. Ham Tn, Binh Thun
2349 Tinh Thai Nguyn THPT Luong Th Vinh 229 7.70 P. Quang Trung,Tp Thai Nguyn
2350 Tinh Son La THPT Phu Yn 279 7.70 Thi Trn -H. Phu Yn
2351 Tinh Bc Ninh THPT L Quy Dn 161 7.69 X Dai Dng -H. Tin Du
2352 Tinh Ha Tinh THPT Gia Ph 185 7.68 Xom 8, X.Gia Ph, H. Huong Kh, Tinh Ha Tinh
2353 Tinh Ha Giang THPT L Hng Phong 354 7.68 P.Minh Khai, TP Ha Giang
2354 Tinh Cao Bng THPT Na Bao 69 7.68 Lang Mn, Nguyn Binh
2355 Tinh Cao Bng THPT Cach Linh 71 7.68 X Canh Linh, H. Phuc Hoa
2356 Tinh Dng Nai CD ngh Co gioi - Thuy loi 52 7.67 X H Nai 3, H.Trang Bom
2357 Tinh Quang Ngi
THPT BC Nguyn Cng
Phuong 284 7.67 Thi trn Cho Chua, H. Nghia Hanh
2358 Tinh Ha Tinh
THPT Tu thuc cht luong
cao Hoang Xun H 180 7.67 Phuong Thach Qui TP Ha Tinh
2359 Tinh Cao Bng THPT Canh Tn 74 7.67 Canh Tn, Thach An , Cao Bng
2360 Tinh Lm Dng TT GDTX Lm Dng 86 7.67 TX Bao Lc
2361 Tinh Quang Ninh THPT Hung Vuong 57 7.67 Cm Phu, Cm Pha
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2362 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Yn Dng 54 7.66 X nham Son, H. Yn Dng
2363 Tinh Ha Giang THPT Xun Giang 137 7.65 X Xun Giang, H.Quang Binh
2364 Tinh Vinh Long THPT L Thanh Mung 64 7.65 X Thin M, H. Tra n
2365 TP Hai Phong THPT Thuy Huong 203 7.65 X Thuy Huong, H. Kin Thuy
2366 Tinh Binh Phuoc Truong Cp 2,3 Dng Ha 45 7.64 X Dng Ha, Bu Dng, Bu Dp
2367 Tinh Ty Ninh THPT Nguyn Binh Khim 126 7.64 Phuong 4 Thi x Ty Ninh
2368 TP Ha Ni THPT Dinh Tin Hoang 146 7.64 Huyn M Duc
2369 Tinh Cao Bng THPT Ha Lang 171 7.64 Thanh Nht, Ha Lang
2370 Tinh Quang Binh THPT s 5 B Trach 439 7.64 B Trach, Quang Binh
2371 Tinh Quang Binh THPT Nguyn Huu Canh 303 7.64 Quang Ninh, Quang Binh
2372 Tinh Thua thin-Hu TT GDTX TP Hu 111 7.64 Phuong Phuoc Vinh, TP Hu
2373 Tinh Ngh An THPT DL L Qui Dn 324 7.63 83-Ngu Hai, TP Vinh
2374 Tinh Ha Giang THPT Dng Yn 244 7.63 X Dng Yn, huyn Bc Quang
2375 Tinh Ngh An THPT Nguyn Thuc Tu 237 7.63 Thi Trn Quan Hanh, Nghi Lc
2376 TP Hai Phong THPT Luong Th Vinh 92 7.63 P..Minh Khai, Q.Hng Bang
2377 Tinh Phu Tho THPT Nguyn Hu 129 7.62 Thi trn Phong Chu, H. Phu Ninh
2378 Tinh Dng Nai
Trung Tm GDTX Long
Thanh 34 7.62 TT Long Thanh H.Long Thanh
2379 Tinh Thai Binh THPT Tu thuc Dng Hung 57 7.61 X Dng Xun - Dng Hung - Thai Binh
2380 Tinh Long An THPT Thu Khoa Thua 62 7.61 TT Thu Thua, Thu Thua
2381 Tinh Bc Giang THPT ban cng Luc Ngan 267 7.61 Thi trn ch, H. Luc Ngan
2382 TP Ha Ni Trung tm GDTX Ba Vi 63 7.61 Huyn Ba Vi
2383 Tinh Nam Dinh THPT DL Hoang Diu 122 7.61 6 Hoang Diu TP ND
2384 Tinh Son La THPT Phing Khoai 47 7.61 X Phing Khoai, H. Yn Chu
2385 Tinh Thanh Hoa THPT Tinh Gia 4 308 7.60 Hai An, Tinh Gia
2386 Tinh Vinh Long THPT Hoang Thai Hiu 137 7.60 TT Cai Vn, H. Binh Minh
2387 Tinh Ninh Binh TTGDTX Nho Quan 46 7.60 Thi trn Nho Quan H Nho Quan
2388 Tinh Khanh Hoa TT GDTX Nha Trang 36 7.60 S 84 Sinh Trung Nha Trang, KH
2389 Tinh Tin Giang TTGDTX Cai Be 67 7.60 Thi trn Cai Be H Cai Be
2390 Tinh Tuyn Quang THPT ATK Tn Trao 127 7.59 Tn Trao, Son Duong, Tuyn Quang
2391 Tinh Bc Ninh THPT Trn Hung Dao 114 7.59 Dao Vin -Qu V -Bc Ninh
2392 Tinh Ngh An THPT Tu thuc Mai Hc D 81 7.59 Hung Tin, Nam Dan
2393 Tinh Thai Binh TTGDTX Quynh Phu II 53 7.58 X An Bai - Quynh Phu - Thai Binh
2394 Tinh Thua thin-Hu THPT Dn tc Ni tru Tinh 78 7.58 Phuong Phuong Duc, TP Hu
2395 Tinh Quang Tri THPT Nguyn Du 153 7.58 Thi trn Gio Linh-H. Gio Linh
2396 Tinh Tra Vinh THPT Ham Giang 56 7.58 X Ham Giang , H. Tra Cu , tinh Tra Vinh
2397 Tinh Cao Bng THPT Tinh Tuc 44 7.58 Tinhh Tuc, Nguyn Binh
2398 TP Ha Ni TTGDTX Vit Hung 47 7.57 Phuong Vit Hung-Long Bin
2399 Tinh Dng Thap
TT GDTX KTHN tinh
Dng Thap 47 7.57 Phuong 1, TP Cao Lnh
2400 Tinh Ngh An THPT DL Cu Chinh Lan 170 7.57 Quynh Ba, Quynh Luu
2401 Tinh Long An THPT Tn Tru 2 50 7.57 TT Tn Tru, Tn Tru
2402 TP Ha Ni THPT DL L Thanh Tng 183 7.57 S 40 Trn Cung, C Nhu, H.Tu Lim
2403 Tinh Quang Tri THPT DT Ni Tru Tinh 84 7.57 Phuong1-Thi x Quang Tri
2404 TP Cn Tho TT GDTX Ninh Kiu 87 7.56 Phuong Xun Khanh, Q.Ninh Kiu, TP CT
2405 TP H Chi Minh TTGDTX Qun 5 96 7.56 770 Nguyn Tri Q5
2406 Tinh Son La THPT Thun Chu 254 7.56 Thi Trn -H. Thun Chu
2407 TP Ha Ni TTGDTX Hai Ba Trung 41 7.56 S 14 ph L Gia Dinh HBT
2408 Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Hu 109 7.56 247B L Dun, TP Vinh
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2409 Tinh Dc Lc THPT Hung Vuong 254 7.55 H. Krng Ana
2410 Tinh Ngh An THPT DL Nguyn Vn T 250 7.55 Din Phong, Din Chu
2411 TP Da Nng THPT TT Quang Trung 270 7.55 Vinh Trung, Thanh Kh
2412 Tinh Ha Tinh THPTDL Nguyn Khc Vin 225 7.54 X Son Bng -H. Huong Son
2413 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Tn Yn 157 7.54 X Cao xa, H. tn Yn
2414 Tinh Ha Giang THPT Meo Vac 40 7.54 TT. Meo Vac, H.Meo Vac
2415 Tinh Bc Ninh THPT Kinh Bc 94 7.54 99 Duong 282, X. Ha Mn, H.Thun Thanh, tinh Bc N
2416 Tinh Nam Dinh TTGDTX H. Nam Truc 41 7.54 X Nam Hng H. Nam Truc
2417 Tinh Thanh Hoa TTGDTX-DN Nhu Thanh 46 7.53 Thi trn Bn Sung, Nhu Thanh
2418 Tinh KonTum THPT DTNT DkGlei 34 7.53 H. Dk Glei Tinh KonTum
2419 Tinh Cao Bng THPT Na Giang 192 7.53 Na Giang, Ha Quang, Cao Bng
2420 Tinh Quang Ngi
THPT Tu thuc Nguyn Binh
Khim 236 7.53 Phuong L Hng Phong, TP.Quang Ngi
2421 Tinh Thai Binh TTGDTX Thai Thuy II 207 7.52 X Thai Hung - Thai Thuy - Thai Binh
2422 Tinh Thai Binh TTGDTX Thai Thuy I 126 7.52 Thi trn Dim Din - Thai Thuy - Thai Binh
2423 TP Ha Ni THPT Ng S Lin 162 7.52 Huyn Chuong M
2424 Tinh Ha Giang THPT Kim Ngoc 37 7.51 X Kim Ngoc, H. Bc Quang, Ha Giang
2425 Tinh Ha Giang
Truong PT DTNT cp 2-3
Yn Minh 65 7.51 TT Yn Minh, H. Yn Minh
2426 Tinh Nam Dinh TTGDTX Trn Phu 65 7.51 28 Pham Hng Thai TP ND
2427 TP Ha Ni
Trung tm GDTX Thach
Tht 62 7.50 Huyn Thach Tht
2428 Tinh Gia Lai Trung tm GDTX tinh 68 7.50 Phuong Yn D, thanh ph Pleiku
2429 Tinh Cao Bng THPT Thng Hu 117 7.50 Thng Hu, Trung Khanh
2430 Tinh Hai Duong THPT Thanh Dng 170 7.50 P. L Thanh Nghi, TP. Hai Duong
2431 TP Hai Phong THPT Nhu Vn Lan 218 7.50 Thi Trn Tin Lng, H. Tin Lng
2432 Tinh Cao Bng THPT Trung Khanh 310 7.50 Thi trn Trung Khanh,Cao Bng
2433 Tinh Soc Trng THPT L Loi 188 7.49 37 Mu Thn, P6, TP Suc Trng
2434 Tinh Quang Binh THPT s 4 Quang Trach 429 7.49 Quang Trach, Quang Binh
2435 Tinh Dng Nai CD ngh Dng Nai 68 7.49 P.Thng Nht, TP.Bin Hoa
2436 Tinh Hung Yn TT GDTX Vn Lm 56 7.49 Thi trn Nhu Quynh H Vn Lm
2437 TP Ha Ni TTGDTX Cu Giy 54 7.49 Ng 223 dg Xun Thuy-C.Giy
2438 Tinh Hung Yn THPT Hng Duc 51 7.49 X Di Su, M Hao, Hung Yn
2439 Tinh Hai Duong TT GDTX Binh Giang 48 7.49 X Thai Hoc, H. Binh Giang
2440 Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Thai Son 58 7.48 X Quynh Son, H. Yn Dng
2441 Tinh Thai Binh TTGDTX V Thu 78 7.48 Thi trn V Thu - Thai Binh
2442 Tinh Phu Tho THPT Vn Miu 109 7.48 X Vn Miu, H. Thanh Son
2443 Tinh Lm Dng TT GDTX Da Lat 74 7.47 P4 -Da Lat
2444 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Hip Hoa 71 7.47 Thi trn Thng, H. Hip Hoa
2445 Tinh Thanh Hoa THPT Truong Thi 85 7.47 P. Din Bin, TP Thanh Hoa
2446 Tinh Ha Nam Trung tm GDTX Kim Bang 134 7.47 Thi trn Qu , Kim Bang
2447 TP Ha Ni THPT DL Ng.Truong T 58 7.47 Ng 335 Nguyn Tri
2448 Tinh Cao Bng THPT Thng Nng 214 7.46 Thi trn Thng Nng, Cao Bng
2449 Tinh Ngh An THPT DL Sng Hiu 160 7.46 Thi Trn Thai Hoa, Nghia Dan
2450 Tinh Nam Dinh TTGDTX B Truc Ninh 36 7.44 X Truc Dai H. Truc Ninh
2451 Tinh Hai Duong TT GDTX Kinh Mn 204 7.44 TT An Luu, H Kinh Mn
2452 Tinh BaRia-VT TTGDTX Tn Thanh 59 7.44 X Phuoc Hoa, H. Tn Thanh
2453 Tinh Thanh Hoa THPT Muong Lat 144 7.44 Thi trn Muog Lat
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2454 Tinh Binh Dinh THPT Quy Nhon 352 7.44 317 Ng.Thi Minh khai,QuyNhon
2455 Tinh Ninh Binh TTGDTX Yn Khanh 116 7.44 X Khanh Nhac H Yn Khanh
2456 Tinh Dng Nai Trung Tm GDTX L. Khanh 46 7.43 Thi X Long Khanh
2457 Tinh Ninh Thun THPT Nguyn Hu 242 7.43 Thi trn Phuoc Dn, H. Ninh Phuoc
2458 Tinh Din Bin THPT Trn Can 56 7.43 Thi trn-H. DB Dng
2459 Tinh Hung Yn TTGDTX Khoai Chu 143 7.43 Thi trn Khoai Chu
2460 Tinh Son La Truong PTDT ni tru tinh 123 7.42 Khu d thi moi Ching Ngn -Thanh ph Son La
2461 Tinh Thai Binh TTGDTX Quynh Phu I 68 7.42 Thi trn Quynh Ci - Quynh Phu - Thai Binh
2462 Tinh Bn Tre B tuc vn hoa Thi X 52 7.41 Phuong 2-TP. Bn Tre, tinh Bn Tre
2463 Tinh Cao Bng THPT Phuc Hoa 168 7.41 TT Ta Lung, Phuc Hoa, Cao Bng
2464 Tinh Nam Dinh TTGDTX Giao Thuy 217 7.40 X Giao Nhn H. Giao Thuy
2465 Tinh Binh Phuoc Truong Cp 2,3 Dk O 152 7.40 X Dk O, Bu Gia Mp, Binh Phuoc
2466 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Tho Xun 147 7.40 Thi Trn Tho Xun
2467 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Lang Giang 44 7.40 Thi trn Vi, H. Lang Giang
2468 Tinh Phu Tho
TT K thut TH- HN TX
Phu Tho 36 7.39 Phuong u co, thi x Phu Tho
2469 Tinh Gia Lai THPT Dinh Tin Hoang 40 7.39 X Ia Dreh, H. Krng Pa
2470 Tinh Cao Bng THPT Tra Linh 235 7.39 TT Hung Quc, Tra Linh
2471 Tinh Quang Tri THPT Nguyn Cng Tru 82 7.38 Thi trn H Xa-H.Vinh Linh
2472 Tinh Quang Nam THPT DL Pham Vn Dng 138 7.38 H. Qu Son, Quang Nam
2473 Tinh Quang Nam THPT Trn Dai Nghia 378 7.38 H. Qu Son, Quang Nam
2474 Tinh Khanh Hoa THPT BC Trn Hung Dao 520 7.38 Duong 3/4, Cam Linh, TX Cam Ranh, KH
2475 Tinh Nam Dinh TTGDTX M Lc 58 7.38 Km5 QL 21 A ND-HN
2476 Tinh Ha Nam Trung tm GDTX Duy Tin 83 7.37 Thi trn Hoa Mac, Duy Tin
2477 TP Hai Phong TT GDTX An Duong 58 7.37 Thi Trn An Duong, H. An Duong
2478 Tinh Long An THPT Nguyn Dinh Chiu 34 7.37 TT Cn Giuc, Cn Giuc
2479 Tinh Quang Ninh THCS v THPT Chu Vn An 170 7.37 P Trn Phu, TP Mong Cai
2480 TP H Chi Minh TTGDTX Huyn Cu Chi 49 7.37 Khu ph 3 Thi trn H. Cu Chi
2481 Tinh Ha Giang THPT Bc M 60 7.37 X Yn Phu, H.Bc M
2482 Tinh Nam Dinh TTGDTX A Truc Ninh 169 7.36 X Truc Cat H. Truc Ninh
2483 Tinh Ninh Binh THPT DL Hoa Lu 53 7.36 X Ninh M H Hoa Lu
2484 Tinh Cao Bng THPT Ha Quang 197 7.36 TT Xun Hoa, Ha Quang
2485 TP Hai Phong THPT Tn An 63 7.36 X Tn Tin, H. An Duong
2486 Tinh Binh Dinh THPT Ng. Binh Khim 198 7.35 TT Tng Bat H, H. Hoai n
2487 Tinh Lao Cai
Trung tm GDTX s 1 TP
Lao Cai 34 7.35 Phuong Duyn Hai TP Lao Cai
2488 TP Ha Ni TTGDTX Dng M 86 7.35 X Dng M-Thanh Tri
2489 Tinh Yn Bai
THPT Ban cng Nguyn
Tri 79 7.35 Phuong Pu Trang -TX Nghia L
2490 Tinh Khanh Hoa
THPT BC Nguyn Thi Minh
Khai 267 7.34 Khom 4, TT Van Gi, H.Van Ninh, KH
2491 TP Ha Ni TTGDTX Thanh Xun 61 7.34 140 Bui Xuong Trach-T. Xun
2492 Tinh Ha Tinh THPTDL Duc Tho 137 7.34 X Bui Xa -H. Duc Tho
2493 Tinh Thanh Hoa THPT Ba Thuoc 3 30 7.33 X Lng Nin, Ba Thuoc
2494 TP Ha Ni TTGDTX Hoan Kim 36 7.33 47 Hang Quat-Hoan Kim
2495 Tinh Thua thin-Hu THPT Tu thuc Th H Moi 50 7.33 X Lc Son, H. Phu Lc
2496 Tinh Binh Thun TH B tuc Phan Bi Chu 71 7.32 Phuong Phu Thuy, TP.Phan Thit
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2497 Tinh Ha Nam
Trung tm GDTX Tinh Ha
Nam 115 7.32 P. Minh Khai, TP Phu Ly
2498 Tinh Ha Giang Cp 2-3 Phuong Tin 55 7.32 X Phuong Tin, H Vi Xuyn
2499 Tinh Quang Binh
Trung tm KTTH-HN Dng
Hoi 60 7.32 Thanh ph Dng Hoi, Quang Binh
2500 Tinh Cao Bng THPT Quang Trung 49 7.32 Quang Trung, Tra Linh
2501 Tinh Quang Binh THPT S 5 Quang Trach 246 7.32 Quang Trach, Quang Binh
2502 Tinh BaRia-VT TTGDTX Xuyn Mc 62 7.31 TT Phuoc Buu, H. Xuyn Mc
2503 Tinh Lang Son TTGDTX 2 tinh Lang Son 36 7.31 Thi trn Huu Lng H Huu Lng
2504 Tinh Gia Lai THPT Phan Chu Trinh 36 7.31 X Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai
2505 Tinh Lang Son THPT Dn lp Huu Lng 54 7.31 Thi trn Huu Lng H Huu Lng
2506 Tinh Quang Ninh THPT Ha Long 109 7.30 Phuong Cao Xanh, TP Ha Long
2507 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Nhu Xun 50 7.30 Thi trn Yn Cai, Nhu Xun
2508 Tinh Bc Giang TT Ngoai ngu -Tin hoc BG 34 7.29 P. Ng Quyn, Tp. Bc Giang
2509 TP Ha Ni TTGDTX Tu Lim 70 7.29 X Xun Phuong-Tu Lim
2510 Tinh Hoa Binh THPT Nguyn Tri 65 7.29 Thi trn Luong Son -H. Luong Son
2511 Tinh Thua thin-Hu THPT A Luoi 202 7.29 TT A Luoi, H. A Luoi
2512 Tinh Ngh An TTGDTX Hung Nguyn 52 7.29 Thi Trn Hung Nguyn
2513 Tinh Tra Vinh
Trung Tm GDTX HNDN
TP Tra Vinh 61 7.29 Phuong 1 , Thanh Ph Tra Vinh , tinh Tra Vinh
2514 Tinh Cao Bng THPT Dng Da 56 7.29 Ngoc Dng, Quang Uyn
2515 TP Ha Ni THPT DL Vn Lang 93 7.28 S 10 Nguyn Truong T, Ba Dinh
2516 TP Ha Ni
Trung tm GDTX Chuong
M 46 7.28 Huyn Chuong M
2517 Tinh Binh Duong
Trung tm Giao duc thuong
xuyn - KTHN t 87 7.28 30 Thang 4 p.Chanh Nghia -Thu Du Mt- BD
2518 Tinh Ninh Binh TTGDTX Kim Son 119 7.28 X Thuong Kim H Kim Son
2519 Tinh Din Bin THPT Muong Nha 68 7.28 X Muong Nha-H. Din Bin
2520 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Vit Yn 56 7.28 X Bich Son, H. Vit Yn
2521 Tinh Hai Duong THPT Phan Bi Chu 120 7.28 Thi trn Nam Sach, H. Nam Sach
2522 Tinh Thai Nguyn TTGDTX huyn Phu Luong 51 7.27 Thi Trn Du, H. Phu Luong
2523 Tinh Quang Tri TTGDTX Hai Lng 31 7.27 Thi trn Hai Lng-H. Hai Lng
2524 Tinh BaRia-VT
TT Huong nghip-DN Ba
Ria 42 7.27 Phuong Phuoc Hung, TX Ba Ria
2525 Tinh Lm Dng TT KTTH-HN Duc Trong 35 7.27
2526 TP Hai Phong THPT Phan Dng Luu 129 7.27 P. Ngoc Son, Q. Kin An
2527 Tinh Ty Ninh
Trung tm GDTX Hoa
Thanh 36 7.26 Cua s 3 , Ni Toa Thanh Ty Ninh
2528 Tinh Ha Tinh TTGDTX Huong Son 68 7.26 Thi trn Ph Chu -H.Huong Son
2529 TP Ha Ni TTGDTX Dng Da 78 7.26 5 ng 4A Dng Vn Ngu-D Da
2530 Tinh Hai Duong TT GDTX Kim Thanh 38 7.25 X C Dng, H. Kim Thanh
2531 Tinh Khanh Hoa THPT BC Trn Cao Vn 402 7.25 S 07, Nguyn Hu , Thi trn Ninh Hoa, KH
2532 Tinh Khanh Hoa
THPT-DL Nguyn Thin
Thut 374 7.24 Nguyn Thi Minh Khai, P. Phuoc Hoa, Nha Trang, KH
2533 Tinh Hung Yn
TC cng ngh, kinh t Vit
Han 63 7.23 X Long Hung, Vn Giang, Hung Yon
2534 Tinh Nam Dinh TTGDTX Hai Cuong 122 7.23 X Hai Cuong H. Hai Hu
2535 Tinh Son La THPT Chu Vn Thinh 118 7.22 X Ching Ban H. Mai Son
2536 Tinh Quang Nam THPT Nam Giang 150 7.22 H. Nam Giang, Quang Nam
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2537 Tinh Cao Bng THPT Ly Bn 54 7.22 Ly Bn, Bao Lm
2538 Tinh Nam Dinh TTGDTX Nghia Tn 106 7.22 X Nghia Tn H. Nghia Hung
2539 Tinh Thanh Hoa TTGDTX-DN Hong Hoa 166 7.21 Thi trn But Son, Hong Hoa
2540 Tinh Son La THPT Gia Phu 139 7.21 Thi tu Gia Phu H. Phu Yn
2541 Tinh Thua thin-Hu THPT Nguyn Tri 128 7.21 Phuong Phu Bai, TX. Huong Thuy
2542 Tinh Bc Giang THPT Dn lp Quang Trung 65 7.21 X Canh Thuy, H. Yn Dng
2543 Tinh Nam Dinh TTGDTX H. Nghia Hung 88 7.20 Thi trn Liu D H. Nghia Hung
2544 Tinh Quang Nam THPT DL Ha Huy Tp 370 7.20 Thanh ph Tam Ky, Quang Nam
2545 Tinh Ngh An THPT Ky Son 312 7.20 Thi Trn Muong xen
2546 Tinh Bn Tre
TT Giao duc Thuong xuyn
Mo Cay 96 7.19 TT Mo Cay, H. Mo Cay nam, tinh Bn Tre
2547 Tinh Phu Yn
THPT DL Nguyn Binh
Khim 133 7.19 199A Nguyn Hu,TP Tuy Hoa,Phu Yn
2548 Tinh Hung Yn TT GDTX M Hao 46 7.18 X Phung Chi Kin H M Hao
2549 Tinh Binh Dinh Trung tm GDTX Tinh 61 7.18 35 Nguyn Hu, Qui Nhon
2550 Tinh Ha Tinh TTGDTX Can Lc 37 7.18 Thi trn Can Lc -H. Can Lc
2551 Tinh Hai Duong TT GDTX Gia Lc 57 7.18 X Phuong Hung, H. Gia Lc
2552 Tinh Ngh An TTGDTX Anh Son 89 7.17 Thi Trn Anh Son
2553 TP Hai Phong THPT L Chn 38 7.17 P. Vinh Nim, Q. L Chn
2554 Tinh Son La THPT Ching Ve 71 7.17 X Ching Ve, H. Mc Chu
2555 Tinh Thai Nguyn TTGDTX huyn Phu Binh 95 7.17 ThiTrn Huong Son, H. Phu Binh
2556 Tinh Son La THPT Muong La 117 7.16 Thi Trn H. Muong La
2557 Tinh Son La THPT Quynh Nhai 141 7.16 Thi Trn H. Quynh Nhai
2558 Tinh Thai Nguyn THPT L Quy Dn 45 7.16 P. Gia Sang, Tp Thai Nguyn
2559 Tinh Ha Giang THPT Ngoc Ha 180 7.14 P. Ngoc Ha, TP Ha Giang
2560 Tinh Dc Lc TTGDTX Krng Bng 38 7.13 H. Krng Bng
2561 Tinh Dng Nai Trung Tm GDTX Tn Phu 31 7.13 Thi Trn Tn Phu H.Tn Phu
2562 Tinh Quang Ngi
Trung tm KTTH-HN huyn
Binh Son 64 7.13 X Binh Long, H. Binh Son
2563 Tinh Dc Lc TT GDTX Krng Nng 129 7.12 H. Krng Nng
2564 Tinh Son La THPT Muong Gin 65 7.12 X Muong Gin , H. Quynh Nhai
2565 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Ngoc Lc 89 7.12 Thi trn Ngoc Lc
2566 Tinh Quang Ninh THCS-THPT L Loi 58 7.11 X. Quang Tn, Dm Ha
2567 Tinh Phu Tho THPT Ban cng Tam Nng 122 7.10 X Huong Nn, H. Tam Nng
2568 Tinh Ha Giang THCS va THPT Linh H 46 7.10 X Linh H, H. Vi Xuyn
2569 Tinh Yn Bai
TT GDTX-HNDN Huyn
Vn Yn 32 7.09 Thi Trn Mu A- H.Vn Yn
2570 Tinh Ninh Thun TTGDTX Ninh Thun 223 7.09 Phuong Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Thap Cham
2571 Tinh Din Bin Trung Tm GDTX Tinh 34 7.09 Ph 5-Thanh Binh-Thanh ph DB Phu
2572 Tinh Hung Yn TT GDTX Tin Lu 57 7.09 Thi trn Vuong H Tin Lu
2573 Tinh Quang Ninh THCS-THPT Hoanh M 41 7.09 X Hoanh M, Binh Liu
2574 Tinh Lm Dng TT GDTX Bao Lm 42 7.08 TT Lc Thng
2575 Tinh Thai Nguyn TTGDTX huyn Dai Tu 158 7.08 Thi Trn Dai Tu, H. Dai Tu
2576 Tinh Bc Ninh TT GDTX Thun Thanh 49 7.08 Thi trn H -Thun Thanh
2577 Tinh Quang Ninh THPT Nguyn Tri 53 7.08 X. Tin Lng, Tin Yn
2578 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Luc Ngan 43 7.07 Thi trn Ch, H. Luc Ngan
2579 TP Ha Ni THPT DL Ty D 118 7.07 X M tri, Huyn Tu Lim
2580 TP Ha Ni THPT Phu Binh 75 7.07 Huyn Thach Tht
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2581 Tinh Khanh Hoa
THPT BC Nguyn Truong
T 322 7.06 S 02 Hon Chng, Vinh Phuoc, Nha Trang, KH
2582 Tinh Tuyn Quang THPT Yn Hoa 156 7.06 Yn Hoa, Na Hang, Tuyn Quang
2583 Tinh Bc Ninh THPT Hai a 43 7.06 X An Thinh-H. Luong Tai
2584 Tinh Son La THPT Bc Yn 152 7.05 Thi Trn H. Bc Yn
2585 TP Hai Phong THPT Marie Curie 191 7.04 P. Dng Giang, Q. Ng Quyn
2586 Tinh Lao Cai
TTKT-TH-HN-DN&GDTX
tinh 87 7.04 Ph Van Hoa -P. Kim Tn -Tp Lao Cai
2587 Tinh Quang Tri TTKTTH-HN TX Quang tri 58 7.03 Phuong1-Thi x Quang Tri
2588 Tinh Ninh Thun
THPT Ban Cng Trn Quc
Toan 214 7.03 Phuong Thanh Son, TP. Phan Rang-Thap Cham
2589 Tinh Tuyn Quang THPT Thuong Lm 150 7.03 Thuong Lm, Na Hang, Tuyn Quang
2590 Tinh Son La THPT Binh Thun 103 7.03 X Binh Thun, H. Thun Chu, tinh Son La
2591 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Nga Son 112 7.02 Thi Trn Nga Son
2592 Tinh Thai Nguyn TTGDTX huyn Dng Hy 99 7.02 ThiTrn Dng Bm, H. Dng Hy
2593 Tinh Khanh Hoa TT GDTX Cam Lm 60 7.01 Thi trn Cam Duc, H. Cam Lm
2594 Tinh Ngh An TTGDTX Din Chu 156 7.00 Thi Trn Din Chu
2595 Tinh Binh Phuoc TT GDTX Tinh 67 7.00 P. Tn Phu, TX. Dng Xoai, Binh Phuoc
2596 Tinh Hung Yn THPT Quang Trung 66 6.99 Phuong Hin Nam, TXHY
2597 Tinh Hung Yn TT GDTX Yn M 43 6.99 X Nghia Hip H Yn M
2598 TP Ha Ni Trung tm GDTX M Duc 55 6.98 Huyn M Duc
2599 Tinh Ngh An TTGDTX Nghia Dan 73 6.98 Nghia Quang, Nghia Dan
2600 TP Hai Phong THPT 25/10 39 6.97 X Thuy Son, H.Thuy Nguyn
2601 Tinh Khanh Hoa TT GDTX Ninh Hoa 86 6.97 S 138A, Trn Quy Cap, Thi trn Ninh hoa, KH
2602 Tinh Kin Giang THPT Tu Thuc Pho Co Diu 67 6.97 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
2603 TP Ha Ni THPT DL Bc Ha- Dng Da 49 6.96 1 ng 538 duong Lang D. Da
2604 Tinh Son La THPT Nguyn Du 85 6.96 X Ching Den -Thanh ph Son La
2605 Tinh Kin Giang TTGDTX Tinh 64 6.95 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
2606 TP Hai Phong THPT An Hai 98 6.94 Thi Trn An Duong, H. An Duong
2607 Tinh Ngh An TTGDTX Yn Thanh 113 6.94 Thi Trn yn Thanh
2608 Tinh Quang Ngi THPT Quang Trung 116 6.94 X Son Thanh, H. Son Ha, tinh Quang Ngi
2609 Tinh Thai Binh TTGDTX Kin Xuong 36 6.93 Thi trn Kin Xuong - Thai Binh
2610 Tinh Din Bin THPT Tua Chua 93 6.93 Ph Thng Loi-TT tua Chua
2611 TP Ha Ni THPT DL Ng. Dinh Chiu 42 6.93 33, Ng 100 Kim Nguu,-HBT
2612 Tinh Quang Nam TT. GDTX-HN Dai Lc 146 6.93 H. Dai Lc, Quang Nam
2613 Tinh Son La THPT Muong Lm 74 6.93 X Muong Lm. H. Sng M
2614 Tinh Son La THPT Muong Bu 64 6.92 X Muong Bu, H. Muong La
2615 Tinh Quang Ngi THPT DL Truong Dinh 81 6.92 Thi trn Son Tinh, H. Son Tinh
2616 Tinh Ha Giang THPT Dng Vn 54 6.92 X Dng Vn, H.Dng Vn
2617 Tinh Quang Ngi THPT Minh Long 54 6.92 X Long Hip, H. Minh Long
2618 Tinh Quang Ninh TTHNGDTX Dng Triu 65 6.91 T. trn Mao Kh, Dng Triu
2619 Tinh Ha Giang THPT Quan Ba 89 6.89 TT. Tam Son, H.Quan Ba
2620 Tinh Bc Can THPT Dn lp Hung Vuong 57 6.89 Phuong Chi Kin TX Bc Kan
2621 Tinh Quang Tri TTGDTX Dng Ha 60 6.88 Phuong 1-Thi x Dng ha
2622 Tinh Cao Bng THPT B Vn Dan 230 6.88 Na Cap, phuong sng Hin, TX Cao Bng
2623 Tinh Ha Nam Trung tm GDTX Binh Luc 46 6.87 Thi trn Binh M, Binh Luc
2624 Tinh Thua thin-Hu TTGDTX Huong Thuy 54 6.85 Phuong Thuy Phuong, TX Huong Thuy
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2625 Tinh Cao Bng TT GDTX Thi x Cao Bng 87 6.85 Thi x Cao Bng
2626 Tinh Quang Ninh THPT Trn Khanh Du 40 6.85 Cai Rng, Vn Dn
2627 Tinh Thua thin-Hu THPT Huong Lm 39 6.85 X Huong Lm, H. A Luoi
2628 TP Ha Ni TTGDTX Ba Dinh 43 6.84 Ng 294 ph Di Cn Ba Dinh
2629 TP Ha Ni Trung tm GDTX Hoai Duc 172 6.83 Huyn Hoai Duc
2630 Tinh Lang Son TTGDTX Cao Lc 81 6.83 Thi trn Cao Lc H Cao Lc
2631 Tinh Dc Lc Trung Tm GDTX Tinh 91 6.83 TP. Bun Ma Thut
2632 TP Ha Ni THPT DL Hng Bang 35 6.83 169 Nguyn Ngoc V, Cu giy
2633 Tinh Lang Son TTGDTX Trang Dinh 61 6.83 Thi trn Tht Kh -Trang Dinh
2634 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Hu Lc 67 6.81 Thi Trn Hu lc
2635 Tinh Son La THPT Sp Cp 107 6.81 Thi Trn H. Sp Cp
2636 Tinh Quang Binh Trung tm GDTX L Thuy 85 6.81 L Thuy, Quang Binh
2637 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Nng Cng 97 6.81 Thi Trn Nng Cng
2638 TP Cn Tho TTGDTX Binh Thuy 48 6.80 Phuong An Thoi, Q.Binh Thuy, TP CT
2639 Tinh Cao Bng THPT Bao Lac 177 6.77 Thi trn Bao Lac, Cao Bng
2640 Tinh Quang Tri TTKTTH-HN tinh 59 6.75 Phuong 1- TP. Dng Ha
2641 Tinh Quang Ninh THPT Nguyn Du 48 6.75 T.trn Quang Ha, Hai Ha
2642 TP Da Nng TT GDTX-HN Lin Chiu 91 6.75 Hoa Khanh Nam, Lin Chiu
2643 Tinh Ha Nam Trung tm GDTX Ly Nhn 55 6.75 Thi trn Vinh Tru, Ly Nhn
2644 Tinh Yn Bai THPT Mu Cang Chai 139 6.74 Thi trn Mu Cang Chai - Mu Cang Chai
2645 TP Hai Phong TT GDTX Vinh Bao 53 6.74 Thi Trn Vinh Bao, H. Vinh Bao
2646 Tinh Quang Nam THPT Quang Trung 138 6.74 H. Dng Giang, Quang Nam
2647 Tinh Quang Nam TT. GDTX-HN Thng Binh 34 6.72 H. Thng Binh, Quang Nam
2648 Tinh Dc Lc TT GDTX Cu M'Gar 32 6.72 H. Cu M'Gar
2649 Tinh Ca Mau THPT Chu Vn An 30 6.70 Phuong 8 TP. Ca Mau
2650 TP Da Nng TT GDTX-HN Thanh Kh 50 6.69 Thanh Kh Dng, Thanh Kh
2651 Tinh Ca Mau TTGDTX Trn Vn Thoi 31 6.68 TT Trn Vn Thoi-TVT
2652 Tinh Ha Giang THPT Hoang Su Phi 52 6.67 TT. Vinh Quang, Hoang Su Phi
2653 Tinh Din Bin THPT Huyn Mng Nh 34 6.66 X Mng Nh-Huyn Mng Nh
2654 Tinh Lang Son TT GDTX 1 Tinh Lang Son 81 6.65 Phuong Tam Thanh TP Lang Son
2655 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Thiu Hoa 135 6.64 Thi trn Van Ha, Thiu Hoa
2656 Tinh Lang Son THPT Ng Thi S 109 6.64 Phuong Vinh Trai TP Lang Son
2657 Tinh Ninh Thun
Trung tm KTTH-HN Phan
Rang 48 6.64 Phuong Dai Son, TP.Phan Rang Thap Cham
2658 Tinh Dng Nai
CD ngh Min Dng Nam
B 45 6.63 P. Long Binh Tn, TP.Bin Hoa
2659 Tinh Kin Giang Trung tm KTTH-HN Tinh 63 6.63 Thanh ph Rach Gia -Kin Giang
2660 Tinh Khanh Hoa TT GDTX Cam Ranh 49 6.61 135, Phan Chu Trinh, Cam lc, TX Cam Ranh, KH
2661 Tinh Din Bin THPT Na Tu 50 6.61 X Na tu-H. Din Bin
2662 Tinh Lang Son TTGDTX Dinh Lp 38 6.61 Thi trn Dinh Lp H Dinh Lp
2663 Tinh Hai Duong TT GDTX Chi Linh 78 6.58 Phuong Sao Do, TX. Chi Linh
2664 Tinh Thanh Hoa TTGDTX-DN Yn Dinh 79 6.55 Thi Trn Yn Dinh
2665 Tinh Ha Giang THPT Lin Hip 79 6.53 X Lin Hip, huyn Bc quang
2666 Tinh Ha Nam
Trung tm GDTX Thanh
Lim 36 6.53 X Thanh Luu, Thanh Lim
2667 Tinh Dc Lc TT GDTX Bun H 62 6.52 TX. Bun H
2668 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Cm Thuy 92 6.52 Thi Trn Cm Thuy
2669 Tinh Ngh An TTGDTX Nam dan 50 6.51 Thi Trn Nam Dan
2670 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Son Dng 50 6.50 Thi trn An Chu, H. Son Dng
STT Tinh / thnh Tn trung ph thng S lut d thi D|a chi
2671 Tinh Bc Giang THPT Tu thuc Thanh H 52 6.50 X Thanh Lm, H. Luc Nam
2672 Tinh Bc Giang TTGDTX huyn Luc Nam 53 6.49 Thi trn Di Ng, H. Luc Nam
2673 Tinh Lang Son TTGDTX Binh Gia 49 6.48 X T Hiu H Binh Gia
2674 Tinh BaRia-VT Trung tm GDTX H. Dt Do 30 6.47 X Phuoc Thanh, H. Dt Do
2675 Tinh Lang Son TTGDTX Bc Son 56 6.45 Thi trn Bc Son H Bc Son
2676 Tinh Quang Binh
Truong ph thng dn tc
ni tru tinh 42 6.44 Thanh Ph Dng Hoi, Quang Binh
2677 Tinh Khanh Hoa BTTH Nha Trang 2 72 6.44 52. L Thanh Phuong, Nha Trang, KH
2678 Tinh Ha Giang THPT Yn Minh 61 6.43 TT. Yn Minh, H.Yn minh
2679 Tinh Thanh Hoa TTGDTX-DN Ha Trung 49 6.42 Thi Trn Ha Trung
2680 Tinh Quang Ngi THPT Dn tc ni tru tinh 96 6.40 Phuong Quang Phu, Thanh ph Quang Ngi
2681 TP Hai Phong THPT Anh-Xtanh 40 6.39 P. May To, Q. Ng Quyn
2682 Tinh Lang Son TTGDTX Lc Binh 106 6.38 Thi trn Lc Binh, H Lc Binh
2683 Tinh Cao Bng TTGDTX Hoa An 65 6.36 TT Nuoc Hai, Hoa An, Cao Bng
2684 Tinh Cao Bng
TT KTTH-HN tinh Cao
Bng 36 6.32 Thi x Cao Bng
2685 Tinh Thanh Hoa TTGDTX Tinh Gia 70 6.29 Thi Trn Tinh Gia
2686 TP Da Nng TT KTTH-HN Son Tra 44 6.27 An Hai Dng, Son Tra
2687 Tinh Dc Lc TT GDTX Krng Pk 70 6.26 H. Krng Pk
2688 TP Da Nng TT GDTX-HN Cm L 33 6.24 Hoa Phat, Cm L
2689 Tinh Ninh Thun
Trung tm KTTH-HN Ninh
Phuoc 56 6.24 Thi trn Phuoc Dn, Ninh Phuoc
2690 Tinh Cao Bng TT GDTX Quang Uyn 47 6.21 TT Quang Uyn, Cao Bng
2691 Tinh Thua thin-Hu THPT Hng Vn 33 6.20 X Hng Vn, H. A Luoi
2692 Tinh Quang Tri TTGDTX Gio Linh 51 6.20 Thi trn Gio Linh-H. Gio Linh
Tinh Ha Tinh
TTGDTX-KTTHHN Huong
Kh 34 6.13 X Phu Phong - H. Huong Kh
Tinh Dc Lc TT GDTX Ea H'Leo 31 6.11 Huyn Ea H'leo
Tinh Quang Ngi THPT DL Hoang Vn Thu 69 6.09 Phuong Nghia L, Thanh ph Quang Ngi
Tinh Quang Ngi
Trung tm KTTH-HN M
Duc 94 6.08 Thi trn M Duc, H. M Duc
Tinh Thai Nguyn TTGDTX huyn Dinh Hoa 49 6.00 TT Cho Chu, H. Dinh Hoa
Tinh Quang Ngi
Trung tm GDTX-HN tinh
Quang Ngi 51 5.93 Phuong Chanh L, Thanh ph Quang Ngi
Tinh Cao Bng TTGDTX Nguyn Binh 30 5.73 TT Nguyn Binh,Cao Bng
Tinh Cao Bng TTGDTX Trung Khanh 35 5.70 Thi trn Trung Khanh, Cao Bng
TP Da Nng
TTGDTX -HN Hai Chu
BTBK CDCN THPT T 38 5.63 Q. Hai Chu
Tinh Cao Bng TTGDTX Ha Lang 30 5.60 TT Thanh Nh,Ha Lang,Cao Bng
Tinh Cao Bng TTGDTX Tra Linh 32 5.59 TT Hung Quc,TraLinh,Cao Bng
Tinh Ha Giang Trung tm GDTX Tinh 34 5.56 P. Minh Khai, TX Ha Giang
Tinh Son La
Trung tm GDTX huyn
Sng M 55 4.95 Thi Trn H. Sng M
Tinh Dc Lc TT GDTX Lk 33 4.88 H. Lk
Tinh Quang Nam THPT Ty Giang 30 4.83 H. Ty Giang, Quang Nam