Vous êtes sur la page 1sur 6

2

T13828
PORTANT VTEMENTS
KLEDINGSTANDAARD
KLEIDERSTNDER
NL BE
FR BE
DE AT CH
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 1 3/26/2013 10:21:34 AM
1
Il vous faut U hebt nodig Sie bentigen:
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 1 3/26/2013 10:21:34 AM
2
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 2 3/26/2013 10:21:35 AM
3
Portant vtements
Utilisation conventionnelle
Cet article est uniquement conu pour un usage priv.
Indications de scurit
BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DE SERVICE AVANT LUTILISATION !
CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE SERVICE SOIGNEUSEMENT !
ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE ! Assurez-vous que toutes les pices soient intactes et dun
assemblage correct. Lassemblage incorrect reprsente un danger de blessure. Des pices endommages
peuvent infuencer la scurit et la fonction.
Sassurer que la portant vtements se trouve sur un sol stable et plat.
Il est recommand de faire monter larticle par une personne comptente
Sassurer que tous les raccords sont bien serrs ensemble et contrler la stabilit de lensemble des points de
raccordement.
Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage et lentretien, utiliser un chiffon sec ne faisant pas de peluche.
En cas dencrassement plus important, utiliser un chiffon lgrement humide et, si ncessaire, un produit de
vaisselle non agressif.
Recyclage
Lemballage se compose de matires recyclables qui peuvent tre mises au rebut dans les dchetteries
locales.
Les possibilits de recyclage des produits uss sont demander auprs de votre municipalit.
Kledingstandaard
Doelmatig gebruik
Dit product is uitsluitend bestemd voor priv-gebruik.
Veiligheidsinstructies
LEES VR HET GEBRUIK EERST DE MONTAGEHANDLEIDING DOOR!
BEWAAR DE MONTAGEHANDLEIDING ZORGVULDIG!
ATTENTIE! VERWONDINGSGEVAAR! Verzeker U ervan dat alle onderdelen onbeschadigd en vakkundig
gemonteerd zijn. Bij onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar. Beschadigde onderdelen kunnen de
veiligheid en de functie benvloeden.
Waarborg dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.
Het verdient aanbeveling, de opbouw van het artikel door een deskundig persoon te laten uitvoeren.
Waarborg dat alle elementen vast met elkaar verbonden zijn en controleer alle verbindingspunten op stabiliteit.
Schoonmaken en onderhoud
Gebruik een droge, pluisvrije doek voor de reiniging.
Gebruik bij sterkere verontreinigingen een iets vochtige doek en eventueel een mild afwasmiddel.
Verwijdering
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt
afvoeren.
Informatie over de mogelijkheden, om het uitgediende artikel na gebruik af te voeren verstrekt uw
gemeentelijke overheid.
FR BE
NL BE
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 3 3/26/2013 10:21:35 AM
4
Kleiderstnder
Bestimmungsgeme Verwendung
Dieser Artikel ist nur fr den privaten Einsatz bestimmt.
Sicherheitshinweise
VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGEANLEITUNG LESEN!
MONTAGEANLEITUNG BITTE SORGFLTIG AUFBEWAHREN!
VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschdigt und sachgerecht
montiert sind. Bei unsachgemer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschdigte Teile knnen die Sicherheit
und Funktion beeinfussen.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht.
Es ist empfehlenswert, den Aufbau des Artikels von einer fachkundigen Person durchfhren zu lassen.
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und berprfen Sie alle
Verbindungsstellen auf Stabilitt.
Reinigung und Pfege
Verwenden Sie zur Reinigung und Pfege ein trockenes, fusselfreies Tuch.
Verwenden Sie bei strkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. ein mildes Splmittel.
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie ber die rtlichen Recyclingstellen
entsorgen knnen.
Mglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.
DE AT CH
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 4 3/26/2013 10:21:35 AM
2
IAN 90235
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstrae 1
D-74167 Neckarsulm
Model: T13828
Version:07/2013
90235_Ordex_Clothes Rack with Wheels_manual_CB2.indd 5 3/26/2013 10:21:35 AM