Vous êtes sur la page 1sur 44

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM dü« lO— µ X« Âu v —œUB«


WM«  ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥  o«u*« œbF«
‡‡±π± ≤∏π
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—
µ¥µË µ¥≥ U?? L? ?— ÊU?—«“Ë Ê«—«d?? 
±≤≠≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∑ W?M??
˚ …œb?? ?? ??*« W?? U?D«Ë ¡U?d?? N?J« …—«“Ë

π≤µ v≈ π≤∞ s? ÂU?? ?—√  «—«d?? ?


˚ WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë

˝
≥≥≠≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∑ W?M??
W?? OK?«b« …—U?? ? ?«Ë s?u?? L? ?« …—«“Ë
rEM?«Ë W?O?z«b?ô« f?O?Q??« œu??I? 
W?? ? ? ? ? ? O?K? «b?« …—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??« ŸU??D?
¥±≠≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UOF?L' WOK«b«
vö?N? ?ô« ÊËU?F?K W??U?F« …—«œù«

‫صورة إ‬
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „«—b?« ∫ W?? ?O?U*« W?U?? ?dK? W?? ?U?? ?F?« W?? ?? ? O? ? ?N«
≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W?? ? ? ? ? ? ? H? K?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?  U??ö?? ? ? ? ? ? ? ≈
≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫
‫لك‬
‫تروني‬
≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫
‫ة ال يع‬
≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫
≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≥ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
…œb−²*« W UD «Ë ¡UÐdNJ « …—«“Ë
≤∞±∑ WM µ¥≥ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∑ر∞Ø≥± a¹—U²Ð —œU

…œb−²*« W UD «Ë ¡UÐdNJ « d¹“Ë


≤∞±µ WM? ∏∑ r— Êu?U?? I —«d?? IU? —œU?? B« ¡Ud?? ?NJ« Êu?U?? vK Ÿö? ô« b?? F
ª WcOHM« tzôË
ª ¡UdNJ« qIM WdB*« WdAK vU_« ÂUEM« vKË
ª ≤∞±∑ر∞Ø≤µ a—U ¡UdNJ« qIM WdB*« WdA« …—«œ≈ fK fOz— …dc vKË

‫صورة إ‬
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¥∑∑ ¨ ¥∑≥ ¨ ≥≤¥ ÂU‡‡‡—√ ëdú  ö‡‡u*« b?Ë W‡‡U≈Ë c?OHM r ≠ ± …œU
‫لك‬
· Æ„ µ∞∞ b??N? U??NM ‚d?? Ø œuML?? Ø fd??« »d? ¡Ud??NJ« j? ¡U?A≈ W??OKL??F
‫تروني‬
rOEM “UN? s WKJA*« WMK« i— bF p–Ë ¨ Wd?'« …uIU W?OuOKI«Ë WOd?G« vEU0
‫ة ال يع‬
¨ j)« c?O?HM vK? „ö*« s W?b?I*«  U‡‡‡‡{«d???ô« pKN??*« W‡‡‡‡U?L? Ë ¡Ud?NJ« od?
W??O? U??*« WDd??)U `{u*« —U??? LK U·‡?I?? j‡‡‡)« «c? U‡‡‡N d?‡‡‡1 v« ÷—_« v?K p–Ë
‫تد بها‬

‰U‡‡‡‡L?_« c?O?HM ÊuJË ¨ W‡‡‡?Id*« W?O?bMN«  U?u?d«Ë sdUE« „ö*« ¡U?L?Q nA?Ë
∫ vU« uM« vK
‫عند ا‬

q—_« œb q— qJ d*U dH(« œUF√ Ãd« “«d Ãd« r— Â

¥ ≥∞  ≥∞ ≥≤¥ ±
‫ل‬

W 30
‫تداول‬

¥ ≤∂  ≤∂ W2E6 ¥∑≥ ≤
¥ ≥∞  ≥∞ W 30 ¥∑∑ ≥
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

Æ Ãd qJ dH ‰UL√


Æ WdK ‰ö≈ ‰UL√
Æ Ãd qJ WK*«Ë WœUF« WUd)« ‰UL√
Æ Ãd qJ 5UuU ‰eF« ‰UL√
Æ dH(« Wd s Âœd« ‰UL√
Æ Ã«dú ÈuKF« bb(« VOd
Æ Ã«dú  ô“UF« VOdË  öu*« b ‰UL√
Æ ÁcOHM 5B<« lOL vKË ¨ WdB*« lzUu« v tUIKË —«dI« «c dAMÔ ≠ ≤ …œU
…œb*« WUD«Ë ¡UdNJ« d“Ë

‫صورة إ‬
v³ d*« d Uý bL× Ø—u² œ

‫لك‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
µ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

5{d²F*« s¹d¼UE « „ö*« ¡ULÝQÐ nA


 öu*« býË  U³Od²«Ë WO½b*« ‰ULŽ_« cOHMð wKŽ

· Æ„ µ∞∞ bNł ©UNMÐ ‚dý Ø œuMLÝ Ø fd³« »dž® wz«uN« j)«

WOÐuOKI«Ë WOÐdG« w²EU×0

Ãd« UN l«u« WIDM*« Ãd« “«d Ãd« r— ÷—_« VU r«

WOdG« WEU ≠ v“ ed ≠ hK<« XO W 30 ≥≤¥ vuO« bL√ bL
WOdG« WEU ≠ v“ ed ≠ hK<« XO W 30 ≥≤¥ vuO« bL√ —UB«
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK W2E6 ¥∑≥ qU tK« b bL
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK W2E6 ¥∑≥ ÿuH ‰UL bO« ‰UL
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK W2E6 ¥∑≥ …œU“ œuL vHDB

‫صورة إ‬
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK W 30 ¥∑∑ nO œuL tK« b
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK W 30 ¥∑∑ bO« bL eeF« b Vd
WOuOKI« WEU ≠ UNM ed ≠ WMK ¥∑∑ s bO« È—ËUG bL
W 30
‫لك‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∂‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫∑‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∏‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪π‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∞‪±‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪±±‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

…œb−²*« W UD «Ë ¡UÐdNJ « …—«“Ë


≤∞±∑ WM µ¥µ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∑ر±Ø± a¹—U²Ð —œU

…œb−²*« W UD «Ë ¡UÐdNJ « d¹“Ë


≤∞±µ WM? ∏∑ r— Êu?U?? I —«d?? IU? —œU?? B« ¡Ud?? ?NJ« Êu?U?? vK Ÿö? ô« b?? F
ª WcOHM« tzôË
ª ¡UdNJ« qIM WdB*« WdAK vU_« ÂUEM« vKË
ª ≤∞±∑ر∞Ø≤∏ a—U ¡UdNJ« qIM WdB*« WdA« …—«œ≈ fK fOz— …dc vKË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‫صورة إ‬
∑∂ ¨ ∑¥ ¨ µ¥ ¨ ¥∑ ¨ π ¨ ∏ ÂU—√ ëdú  ö?u*« bË WU≈Ë c?OHM r ≠ ± …œU
Xu?? uKO?? µ∞∞ b?N?  Ue« d?H? Ø œË—U??« ÈU?≈ v?zUd?NJ?« j)« ¡U?A≈ W??OKL??F
‫لك‬
‫تروني‬
j‡‡‡?‡)« «c U?N d1 v?« ÷—_« vK p–Ë ¨ Wd?? '« …u?IU W??Od?G«Ë …d?O? ?« vE?U?0
 U?u?d«Ë sd?UE« „ö‡‡*« ¡U?L?Q n?‡‡‡‡A?Ë W?O?U??*« WDd?)U `{u*« —U??L?K U?ÎI?
‫ة ال يع‬

∫ vU« uM« vK ‰UL_« cOHM ÊuJË ¨ WId*« WObMN«

q—_« œb q— qJ d*U dH(« œUF√ Ãd« “«d Ãd« r— Â
‫تد بها‬

¥ ≥[∂∞  ≤µ  ≤µ P2 ∏ ±
¥ ¥[µ∞  ≥µ  ≥µ π ≤
‫عند ا‬

P 60

¥ ≥[∂∞  ≤µ  ≤µ P2 ¥∑ ≥
¥ ≥[∂∞  ≥∞  ≥∞ µ¥ ¥
‫ل‬

P 30
‫تداول‬

¥ ≥[∂∞  ≥∞  ≥∞ P 30 ∑¥ µ
¥ ≥[∂∞  ≤µ  ≤µ P2 ∑∂ ∂
±≥ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

Æ Ãd qJ dH ‰UL√


Æ WdK ‰ö≈ ‰UL√
Æ Ãd qJ WKË WœU WUd ‰UL√
Æ Ãd qJ 5UuOU ‰e ‰UL√
Æ dH(« Wd s Âœ— ‰UL√
Æ ÈuKF« ëd_« bb VOd
Æ Ã«dú  ô“UF« VOdË  öu*« b ‰UL√
Æ ÁcOHM 5B<« lOL vKË ¨ WdB*« lzUu« v tUIKË —«dI« «c dAMÔ ≠ ≤ …œU
…œb*« WUD«Ë ¡UdNJ« d“Ë

‫صورة إ‬
v³ d*« d Uý bL× Ø—u² œ

‫لك‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫‪±¥‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪±µ‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∂‪±‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫∑‪±‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∏‪±‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪±π‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬ ‫∞≤‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪≤±‬‬ ‫«‪≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu‬‬

‫لك‬ ‫صورة إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

5{d²F*« s¹d¼UE « „ö*« ¡ULÝQÐ nA


· Æ„ µ∞∞ bNł  U¹e« dH Ø œË—U³« ÍU²¹≈ j)  öu*« býË Ã«dÐ_« cOHMð wKŽ

Ãd« UN l«u« WIDM*« “«d r— ÷—_« VU r«


Ãd« Ãd« cOHM« vK ÷dF*«Ë

≠ vHM Èdu ≠ …dO« WEU


P2 ∏ sd¬Ë ‚“«d« b‡‡‡‡ r‡‡‡O«d≈ b‡‡‡‡‡L ØbO«
œË—U« ÈU≈ ed
≠ vHM Èdu ≠ …dO« WEU
P 60 π sd¬Ë —œUI« b bL bF‡‡ bL ØbO«
œË—U« ÈU≈ ed
≠ WdNC« ≠ …dO« WEU W‡‡‡‡‡KI« d‡O)« u√ b‡‡‡‡L d‡‡O)« u√ ØbO«
P2 ¥∑
œË—U« ÈU≈ ed sd¬Ë WKI« vK s bL bL√ ØbO«

‫صورة إ‬
≠ WdNC« ≠ …dO« WEU
P 30 µ¥ sd¬Ë vK bL√ eeF« b‡‡‡ È“u‡‡ ØbO«
œË—U« ÈU≈ ed
≠ WdNC« …de ≠ …dO« WEU
œË—U« ÈU≈ ed
P 30 ∑¥ ‫لك‬
sd¬Ë ”u‡‡‡‡OU h‡‡‡LI« v‡‡KO‡‡‡‡U ØbO«
‫تروني‬
≠ vËd;« dH ≠ WOdG« WEU
P2 ∑∂ sd¬Ë a‡‡O‡‡‡‡A« b‡‡‡O‡‡‡‡« b‡‡‡‡‡‡‡‡L‡‡√ ØbO«
 Ue« dH ed
‫ة ال يع‬

Ub« »d  UËdA ŸUD fOz—


‫تد بها‬

ÂöÝ bLŠ√ ‚—UÞ Ø”bMN


‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤≥ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤∞ r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±µ WM ¥≤∂≥ r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

WOKN?b« WEU? ≠ bO? vM WMb* ÂUF« v?O«dô« jD<« v?K ≤∞±µØ±≤ر¥ a—U
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË  U «dô«Ë j«uCU
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

≠ bO vM WMb* v«dL?F« eO(« vK WO«dLF« …“u_« œUL?ô WLz«b« WMK« WI«u vKË
ª ≤∞±∂Ø∑ر≥ a—U UNK WOKNb« WEU
œU?L?«  «¡«d?≈ ‰U?LJ?« vK ¡«—“u« fK? fOz— ”bMN*« b?O?« WI?«u? vKË
WU?F« WU_« »U? Vu0 W?OKNb« WEU? ≠ bO? vM WMb* ÂU?F« vO«d?ô« jD<«
ª ≤∞±∑Ø¥Ø≤∂ a—U π∑∏∞≠≥ rd —œUB« ¡«—“u« fK WUzd
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª WOKNb« WEU ≠ bO vM WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®

‫صورة إ‬
W‡‡‡‡OK?Nb« W?EU? ≠ b‡‡‡‡?O? v‡‡‡‡?M W‡‡‡‡Mb* ÂU‡‡‡‡?F« v‡‡‡?O«d?ô« jD?<« bL??FÔ
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI
‫لك‬
‫تروني‬
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
‫ة ال يع‬

≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë
‫تد بها‬

v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤µ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤± r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±µ WM ¥≥π∞ r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

aOA?« dH WEU? ≠ 5K WMb?* ÂUF« vO«d?ô« jD<« vK ≤∞±µØ±≤Ø≤¥ a?—U
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË  U «dô«Ë j«uCU
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∂

≠ 5K WMb* v«dLF« eO(« vK WO«dLF« …“u_« œULô WLz«b« WMK« WI«u vKË
ª ≤∞±±Ø∑ر∞ a—U UNK aOA« dH WEU
œU?L?«  «¡«d?≈ ‰U?LJ?« vK ¡«—“u« fK? fOz— ”bMN*« b?O?« WI?«u? vKË
WU?F« WU_« »U? Vu0 aO?A« dH? WEU? ≠ 5K WMb* ÂUF« v?O«d?ô« jD<«
ª ≤∞±∑رإ a—U —œUB« ¡«—“u« fK WUzd
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª aOA« dH WEU ≠ 5K WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®

‫صورة إ‬
a‡O‡‡?‡A« d‡‡‡‡H? W?EU?? ≠ 5‡‡‡‡‡?K‡‡ W‡‡‡‡M?b* ÂU‡‡‡‡F« v?‡‡‡?O«d??ô« jD?<« b?L??FÔ
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI
‫لك‬
‫تروني‬
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
‫ة ال يع‬

≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë
‫تد بها‬

v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤∑ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤≤ r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±µ WM ≥≥ππ r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

WO?dA« W?EU? ≠ WOL?O«dù« WMb* ÂU?F« vO«d?ô« jD<« vK ≤∞±µØπØ≤≤ a—U?
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË  U «dô«Ë j«uCU
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∏

v«d?L?F« e?O(« vK W?O«d?L?F« …“u?_« œU‡‡‡L??ô W‡‡‡Lz«b« W‡‡‡?‡MK« W‡‡‡‡I?«u? vKË
ª ≤∞±∂Ø∑ر≥ a—U UNK WOdA« WEU ≠ WOLO«dù« WMb*
œU?L?«  «¡«d?≈ ‰U?LJ?« vK ¡«—“u« fK? fOz— ”bMN*« b?O?« WI?«u? vKË
WUF« WU?_« »U Vu0 WOdA« WEU? ≠ WOLO«dù« WMb* ÂUF« v?O«dô« jD<«
ª ≤∞±∑Ø¥Ø≤¥ a—U π∂∏∞≠≥ rd —œUB« ¡«—“u« fK WUzd
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª WOdA« WEU ≠ WOLO«dù« WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®

‫صورة إ‬
W‡‡‡‡‡O?d?A« WEU? ≠ W‡?‡‡‡‡O?LO«dù« W‡?‡‡‡Mb* ÂU‡‡‡‡F« v‡‡‡?O«d??ô« jD<« b?L?FÔ
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI
‫لك‬
‫تروني‬
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
‫ة ال يع‬

≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë
‫تد بها‬

v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≤π ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤≥ r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª töbFË …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±± WM ±∂∞π r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

 U «dô«Ë j«uCU ¡UMO »uM WEU ≠ lu WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« vK
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∞

v‡‡‡‡«d‡?‡‡‡LF?« e‡‡‡‡‡O?(« vK W‡‡O«d?L?F« …“u_« œU?L??ô WLz«b« WM?K« WI?«u? vKË
ª ≤∞±¥Ø±∞Ø≤∂ a—U UNK ¡UMO »uM WEU ≠ lu WMb*
WMb?LK ÂUF« v?O«dô« j?D<« œUL?« vK ¡«—“u« fK? fOz— WI«u? vKË
ª ≤∞±∑Ø¥Ø≤¥ a—U π∂∑∏≠≥ rd —œUB« ¡«—“u« fK WUzd WUF« WU_« »UJ
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª ¡UMO »uM WEU ≠ lu WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®
¡UMO‡‡‡ »u?‡‡‡‡‡M WEU?? ≠ l‡‡‡‡‡u W‡‡‡‡M?b* ÂU‡‡‡‡F« v‡‡‡?O«d??ô« jD<« bL??FÔ

‫صورة إ‬
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
‫لك‬
‫تروني‬
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
‫ة ال يع‬

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë


v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≥± ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤¥ r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª töbFË …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±∞ WM ±∞¥∞ r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

 U «dô«Ë j«uCU WOdA« WEU? ≠ r$ »dœ WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« vK
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥≤

v‡‡‡‡‡«d?‡‡‡‡‡L?F« eO?(« vK W‡‡‡?O«dL?F« …“u‡‡_« œU?L??ô WLz«b« WM?K« WI?«u? vKË
ª ≤∞±∂Ø≤Ø≥ a—U UNK WOdA« WEU ≠ r$ »dœ WMb*
WMb?LK ÂUF« v?O«dô« j?D<« œUL?« vK ¡«—“u« fK? fOz— WI«u? vKË
ª ≤∞±∑Ø¥Ø≤∂ a—U π∑∑π rd —œUB« ¡«—“u« fK WUzd WUF« WU_« »UJ
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª WOdA« WEU ≠ r$ »dœ WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®
W‡‡‡O?d‡‡?‡‡A« WEU?? ≠ r‡‡‡‡‡$ »d?œ W‡‡‡‡Mb* ÂU‡‡‡?‡F« v‡‡‡?O«d??ô« jD<« b?L??FÔ

‫صورة إ‬
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
‫لك‬
‫تروني‬
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
‫ة ال يع‬

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë


v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≥≥ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∑ WM π≤µ r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
o UM?*« vK W??U?O? « …—«“Ë ·«d??S ±π∑≥ WM ≤ r?— ÊuU?I?« vK Ÿö ô« b??F
ª UNöG«Ë WOUO«
±π∑π WM? ¥≥ r‡?‡‡‡?— Êu‡?‡‡U?? ?IU —œU?‡‡?‡‡B?« W‡‡?‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡?‡E Êu?U?? v?KË
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË
ª töbFË WË«dB« v{«—_« ÊQ v ±π∏± WM ±¥≥ r— ÊuUI« vKË
ª töbFË ±π∏≥ WM ±±∑ r— ÊuUIU —œUB« —Uü« WUL ÊuU vKË

‫صورة إ‬
WËb?« „ö??Q W?? IK?F? *« ÂU?J_« iF ÊQ?? v ±ππ± W?M ∑ r— Êu?U??I« v?KË
ª töbFË WU)«
‫لك‬
ª töbFË ±ππ¥ WM ¥ r— ÊuUIU —œUB« WO« ÊuU vKË
‫تروني‬
ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
iF? ‚U‡?‡‡‡?D qb?‡‡?‡F?? ? ±π∂π W?M ±π∏≤ r?— W—u?? ?N? ? L? ? '« fOz— —«d?? ? v?KË
‫ة ال يع‬

ª W—uNL'«  UEU
W‡?‡‡‡U?? F« W?? ? O? ?N« ¡U?? AS ±π∑≥ W?M ±∞π≥ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
‫تد بها‬

ª töbFË v«dLF« jODK


‫عند ا‬

ª …—«“u« qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
≤∞±µ WM ≥∞µ∏ r— ŸU?b« …—«“u W?K*«  «u?I«  U?OKL? W?O W?I?«u? vKË
‫ل‬
‫تداول‬

Ê«u??√ WEU??? ≠ Ë«—œ WMb* ÂU??F« v??O«d??? ô« jD<« v?K ≤∞±µØ∏Ø≥∞ a—U??
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË  U «dô«Ë j«uCU
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥¥

v‡‡‡‡«d?L?F« e‡‡‡‡O?(« vK W‡?‡‡‡O«d?LF?« …“u‡‡_« œU?L?ô W?Lz«b« WMK« W?I?«u? vKË
ª ≤∞±≥Ø∂ص a—U UNK Ê«u√ WEU ≠ Ë«—œ WMb*
œU?L?«  «¡«d?≈ ‰U?LJ?« vK ¡«—“u« fK? fOz— ”bMN*« b?O?« WI?«u? vKË
W??U?F« WU??_« »U??? Vu0 Ê«u??√ WEU??? ≠ Ë«—œ W?Mb* ÂU??F« v?O?«d?? ô« jD<«
ª ≤∞±∑إص a—U ∏≤∑∏≠≥ rd —œUB« ¡«—“u« fK WUzd
v«dLF« jOD?K WUF« WO?N« …—«œ≈ fK fOz— ”bMN*« —ub« bO?« …dc vKË
ª Ê«u√ WEU ≠ Ë«—œ WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« œUL« VK ÊQA
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®

‫صورة إ‬
Æ WDd)«Ë …dcLK UÎI Ê«u√ WEU ≠ Ë«—œ WMb* ÂUF« vO«dô« jD<« bLFÔ
© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
‫لك‬
‫تروني‬
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
≤∞±∑ر∞Ø≤≤ v —b
‫ة ال يع‬

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë


v uÐb vHDB Ø Ɯ Æ√
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
≥µ ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKš«b « …—U−² « ŸUD ≠ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë


v öN²Ýô« ÊËUF²K W UF « …—«œù«
WUF« …—«œùU WK?*«Ë WId*«  UOFLK W?OK«b« rEM«Ë WOz«bô« fOQ« œu?IF UÎIË
sd? W?{u*« a—«u?«Ë ÂU?—_U W?OK«b« …—U?«Ë s?uL?« …—«“u vö?N?ô« ÊËU?F?K
WO?ËUF  U?OF?L rNMO U?LO? «u?√ b rƒU?L√ …—u?c*« 5R*« …œU?« ÊS U?NM q
Æ tI— W{u*«  UUOK UÎIË Wu WOeM WOöN«
U‡N?O?Q œu‡‡‡I?  U‡BK d‡‡‡?A a—U s‡‡ √b …œb?‡‡ d?O  U?OF?L'« Ác …b?
WO?öN?‡‡‡ô« rNU?UO?U UN?zU‡‡C√ b? v U‡‡NË«e v« ‰UL?_«Ë WdB*« lzU?u« v
Æ WzeU rN UNFOË WKL'U UNz«d od s töË fKË qQ s
UN?OK ’u‡‡BM*« ◊Ëd‡‡‡A« tO?  d‡‡«u s q  U‡‡‡OF?L'« Ác‡‡‡ Wu‡‡C? v qI

‫صورة إ‬
¡U‡‡C??√ W??Ou?? ?Ë v?K‡‡«b« ÂU‡‡?‡EM« s ±µ …œU*«Ë ±π∑µ W?M ±∞π r— ÊuU??IU
Æ rNM q rN√ WLOI …œb  UOFL'« Ác
‫لك‬
±∞π r— ÊuU??I« s ±µ …œU*« ÂUJ_ U??ÎI? ¡U??C?_« s Wu??C?F« W?H? ‰Ëe
‫تروني‬
Æ vK«b« ÂUEM« s ±∂ …œU*«Ë ±π∑µ WM
od?‡‡‡? s f‡?K:« V?? ?MË  «u?M‡‡? Àö‡‡? …—«œù« f‡‡?K?? v? Wu‡?‡C?? F?« …b?? 
‫ة ال يع‬

Wu?C? ◊Ëd rN?O? d«u? s|c« U?NzU?C?√ 5 s Èd?« Ÿ«d?ôU W?O?uL?F« W?O?FL?'«
≤± …œU*«Ë±π∑µ WM‡‡? ±∞π r— ÊuU?I« s µ± …œU*« ÂUJ_ U?ÎI?Ë …—«œù« fK?
‫تد بها‬

Æ vK‡«b« ÂU‡E‡M« s‡


dOG« l qU?F Ê√ ¡Î UM« U?N “u sJË UNzUC?√ l qUF« r  UO?FL'« ÁcË
‫عند ا‬

∫ WOü« qzU*« v
Æ ¡UCú …bzUH« dF ÊuJ YO lz«œu« ‰u ≠ ±
‫ل‬
‫تداول‬

÷—U?FôË ¡U?C_« W?U s? iOH U2 ‚u?« dF?  U?b)«Ë lK« .b?I ≠ ≤
Æ rN(UB l
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∂

WU?N vË ¨ WM‡‡ q s d??L‡‡œ d‡‡¬ v vN?MË dUM ‰Ë√ s √b? W?OU*« WM«
µ∞ …œU‡‡*U WM‡?‡O*« W?‡‡OH?OJU U?NUU‡?‡  U‡?‡OF?L?'« Ác‡‡ f‡‡U?? b‡‡L??F …b‡‡*« Ác
Æ vK«b« ÂUEM« s ≤π …œU*«Ë ±π∑µ WM ±∞π r— ÊuUI« s

 W?OzUM?‡‡‡« Ë√ Wz—U Ë√ WuM  X?U ¡«u? W?O?u‡‡‡L?F«  U?OF?L?'« lO?L b?«u?


±∞π r— ÊuU?I« s  ¥µ v≈ ≥∑ s œ«u*« ÂUJ_ U?ÎI r? UN?O Xu?B?« WO?HO?Ë
Æ vK«b« ÂUEM« s  ¥∏ v≈ ≥∏ s  œ«u*« pcË ¨ ±π∑µ WM

¨ ‘d‡ ±∞∞ b‡‡‡?«u« r‡‡‡N?« W‡‡L?O?Ë ¨ œËb‡‡?‡? d?O  U?O?F?L?'« Ác‡‡?‡‡ ‰U‡‡L?√—Ë

‫صورة إ‬
Æ »Uô« XË qUJU lb b«u« uCFK rN√ …dA vœ√ b
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù« ‫لك‬
‫تروني‬
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø √
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫صورة إ‬ ‫لك‬
‫تروني‬ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë
‫ة ال يع‬
WOKš«b« …—U−²« ŸUD
W¹—U−²«  öUF*«Ë WÐUdK W¹ed*« …—«œù«
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

wöN²Ýô« ÊËUF²K WUF« …—«œù«


‫تد بها‬
h K
WOFL'UÐ WU)« WOÝUÝ_«  U½UO³«
t ¹—Uð
r —
qO− ² « t ¹—Uð
r —
‰UB¹ù«
rݫ
pM³ «
‰U*« ”√— WE U;«
œbŽ
5L¼U *«

¡UCŽ√ œbŽ
fK−
WIDM
UNKLŽ U¼dI
‫عند ا‬UNŽu½ WOFL'« rÝ«
‫ل‬
‫تداول‬
…—«œù«
≤∞±∑ر±Ø∂ ±±≥¥¥ ≤∞±∑Ø≤Ø≤≥ ≤±µ¥≥ pMÐ UÎNOMł ±µ±π∞ Èœ«u « ≤∞π µ ‚UD½ œ«b² « ±≤ v U¼√ WO½ËUF² « WOFL'«
WOLM² « UÎH √ dAŽ W Lš® b¹b'« ¡UCŽ√ ¡UCŽ√ 5ðU ³ « vŠ 5ðU ³ « Ÿ—Uý WO öN²Ýô«
ÊUL²zô«Ë ÊuF ðË WzU Ë Wł—U)UÐ ≠ …Ëd*UÐ v U¼_ WO eM*«
vŽ«—e « jI UÎNOMł ≠ Wł—U)« ≠ 5ðU ³ « WIDM
Ÿd ©dOſ ô b¹b'« Èœ«u « ≠ Wł—U)«
Wł—U)« b¹b'« Èœ«u «
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù«
≥∑
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø√
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∏

WOKš«b « …—U−² « ŸUD ≠ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë


v öN²Ýô« ÊËUF²K W UF « …—«œù«
WUF« …—«œùU WK?*«Ë WId*«  UOFLK W?OK«b« rEM«Ë WOz«bô« fOQ« œu?IF UÎIË
sd? W?{u*« a—«u?«Ë ÂU?—_U W?OK«b« …—U?«Ë s?uL?« …—«“u vö?N?ô« ÊËU?F?K
WO?ËUF  U?OF?L rNMO U?LO? «u?√ b rƒU?L√ …—u?c*« 5R*« …œU?« ÊS U?NM q
Æ tI— W{u*«  UUOK UÎIË Wu WOeM WOöN«
U‡N?O?Q œu‡‡‡I?  U‡BK d‡‡‡?A a—U s‡‡ √b …œb?‡‡ d?O  U?OF?L'« Ác …b?
WO?öN?‡‡‡ô« rNU?UO?U UN?zU‡‡C√ b? v U‡‡NË«e v« ‰UL?_«Ë WdB*« lzU?u« v
Æ WzeU rN UNFOË WKL'U UNz«d od s töË fKË qQ s
UN?OK ’u‡‡BM*« ◊Ëd‡‡‡A« tO?  d‡‡«u s q  U‡‡‡OF?L'« Ác‡‡‡ Wu‡‡C? v qI

‫صورة إ‬
¡U‡‡C??√ W??Ou?? ?Ë v?K‡‡«b« ÂU‡‡?‡EM« s ±µ …œU*«Ë ±π∑µ W?M ±∞π r— ÊuU??IU
Æ rNM q rN√ WLOI …œb  UOFL'« Ác
‫لك‬
±∞π r— ÊuU??I« s ±µ …œU*« ÂUJ_ U??ÎI? ¡U??C?_« s Wu??C?F« W?H? ‰Ëe
‫تروني‬
Æ vK«b« ÂUEM« s ±∂ …œU*«Ë ±π∑µ WM
od?‡‡‡? s f‡?K:« V?? ?MË  «u?M‡‡? Àö‡‡? …—«œù« f‡‡?K?? v? Wu‡?‡C?? F?« …b?? 
‫ة ال يع‬

Wu?C? ◊Ëd rN?O? d«u? s|c« U?NzU?C?√ 5 s Èd?« Ÿ«d?ôU W?O?uL?F« W?O?FL?'«
≤± …œU*«Ë±π∑µ WM‡‡? ±∞π r— ÊuU?I« s µ± …œU*« ÂUJ_ U?ÎI?Ë …—«œù« fK?
‫تد بها‬

Æ vK‡«b« ÂU‡E‡M« s‡


dOG« l qU?F Ê√ ¡Î UM« U?N “u sJË UNzUC?√ l qUF« r  UO?FL'« ÁcË
‫عند ا‬

∫ WOü« qzU*« v
Æ ¡UCú …bzUH« dF ÊuJ YO lz«œu« ‰u ≠ ±
‫ل‬
‫تداول‬

÷—U?FôË ¡U?C_« W?U s? iOH U2 ‚u?« dF?  U?b)«Ë lK« .b?I ≠ ≤
Æ rN(UB l
≥π ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WU?N vË ¨ WM‡‡ q s d??L‡‡œ d‡‡¬ v vN?MË dUM ‰Ë√ s √b? W?OU*« WM«
µ∞ …œU‡‡*U WM‡?‡O*« W?‡‡OH?OJU U?NUU‡?‡  U‡?‡OF?L?'« Ác‡‡ f‡‡U?? b‡‡L??F …b‡‡*« Ác
Æ vK«b« ÂUEM« s ≤π …œU*«Ë ±π∑µ WM ±∞π r— ÊuUI« s

 W?OzUM?‡‡‡« Ë√ Wz—U Ë√ WuM  X?U ¡«u? W?O?u‡‡‡L?F«  U?OF?L?'« lO?L b?«u?


±∞π r— ÊuU?I« s  ¥µ v≈ ≥∑ s œ«u*« ÂUJ_ U?ÎI r? UN?O Xu?B?« WO?HO?Ë
Æ vK«b« ÂUEM« s  ¥∏ v≈ ≥∏ s  œ«u*« pcË ¨ ±π∑µ WM

¨ ‘d‡ ±∞∞ b‡‡‡?«u« r‡‡‡N?« W‡‡L?O?Ë ¨ œËb‡‡?‡? d?O  U?O?F?L?'« Ác‡‡?‡‡ ‰U‡‡L?√—Ë

‫صورة إ‬
Æ »Uô« XË qUJU lb b«u« uCFK rN√ …dA vœ√ b
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù« ‫لك‬
‫تروني‬
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø √
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫صورة إ‬ ‫لك‬
‫تروني‬ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë
¥∞

‫ة ال يع‬
WOKš«b« …—U−²« ŸUD
W¹—U−²«  öUF*«Ë WÐUdK W¹ed*« …—«œù«
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

wöN²Ýô« ÊËUF²K WUF« …—«œù«


‫تد بها‬
h K
WOFL'UÐ WU)« WOÝUÝ_«  U½UO³«
t ¹—Uð
r —
qO− ² « t ¹—Uð
r —
‰UB¹ù«
rݫ
pM³ «
‰U*« ”√— WE U;«
œbŽ
5L¼U *«

¡UCŽ√ œbŽ
fK−
WIDM
UNKLŽ U¼dI
‫عند ا‬ WOFL'« rÝ«
‫ل‬
‫تداول‬
…—«œù«
≤∞±∑ر≤Ø¥ ±±≥¥µ ≤∞±∑صر¥ ∞π≤π≤ pMÐ Ã ±∞∞∞∞ …eO'« ±∞∞ W Lš v dA « pÐuA « v Ozd « Ÿ—UA « WO½ËUF² « WOFL'«
WOLM² « ·ô¬ …dAŽ® uCŽ ¡UCŽ√ nB « e d v dA « pÐuAK WO öN²Ýô«
ÊUL²zô«Ë ÈdB tOMł ©WzU ® bK³ « jÝË v U¼_ WO eM*«
vŽ«—e « ©dOſ ô jI uCŽ ≠ pÐuA « jÝË
…eO'« ŸUD nB « e d
v Ozd « ŸdH «
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù«
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø√
¥± ≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKš«b « …—U−² « ŸUD ≠ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë


v öN²Ýô« ÊËUF²K W UF « …—«œù«
WUF« …—«œùU WK?*«Ë WId*«  UOFLK W?OK«b« rEM«Ë WOz«bô« fOQ« œu?IF UÎIË
sd? W?{u*« a—«u?«Ë ÂU?—_U W?OK«b« …—U?«Ë s?uL?« …—«“u vö?N?ô« ÊËU?F?K
WOËUF  U?OFL rNMO UL?O «u√ b rƒU?L√ …—uc*« 5R*« …œU?« ÊS ¨ UNM >q
Æ tI— W{u*«  UUOK UÎIË Wu WOeM WOöN«
U‡N?O?Q œu‡‡‡I?  U‡BK d‡‡‡?A a—U s‡‡ √b …œb?‡‡ d?O  U?OF?L'« Ác …b?
WO?öN?‡‡‡ô« rNU?UO?U UN?zU‡‡C√ b? v U‡‡NË«e v« ‰UL?_«Ë WdB*« lzU?u« v
Æ WzeU rN UNFOË WKL'U UNz«d od s töË fKË qQ s
UN?OK ’u‡‡BM*« ◊Ëd‡‡‡A« tO?  d‡‡«u s q  U‡‡‡OF?L'« Ác‡‡‡ Wu‡‡C? v qI

‫صورة إ‬
¡U‡‡C??√ W??Ou?? ?Ë v?K‡‡«b« ÂU‡‡?‡EM« s ±µ …œU*«Ë ±π∑µ W?M ±∞π r— ÊuU??IU
Æ rNM >q rN√ WLOI …œb  UOFL'« Ác
‫لك‬
±∞π r— ÊuU??I« s ±µ …œU*« ÂUJ_ U??ÎI? ¡U??C?_« s Wu??C?F« W?H? ‰Ëe
‫تروني‬
Æ vK«b« ÂUEM« s ±∂ …œU*«Ë ±π∑µ WM
od?‡‡‡? s f‡?K:« V?? ?MË  «u?M‡‡? Àö‡‡? …—«œù« f‡‡?K?? v? Wu‡?‡C?? F?« …b?? 
‫ة ال يع‬

Wu?C? ◊Ëd rN?O? d«u? s|c« U?NzU?C?√ 5 s Èd?« Ÿ«d?ôU W?O?uL?F« W?O?FL?'«
≤± …œU*«Ë ±π∑µ WM‡‡ ±∞π r— ÊuU?I« s µ± …œU*« ÂUJ_ UÎI?Ë …—«œù« fK
‫تد بها‬

Æ vK‡«b« ÂU‡E‡M« s‡


dOG« l qU?F Ê√ ¡Î UM« U?N “u sJË UNzUC?√ l qUF« r  UO?FL'« ÁcË
‫عند ا‬

∫ WOü« qzU*« v
Æ ¡UCú …bzUH« dF ÊuJ YO lz«œu« ‰u ≠ ±
‫ل‬
‫تداول‬

÷—U?FôË ¡U?C_« W?U s? iOH U2 ‚u?« dF?  U?b)«Ë lK« .b?I ≠ ≤
Æ rN(UB l
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥≤

WU?N vË ¨ WM‡‡ q s d??L‡‡œ d‡‡¬ v vN?MË dUM ‰Ë√ s √b? W?OU*« WM«
µ∞ …œU‡‡*U WM‡?‡O*« W?‡‡OH?OJU U?NUU‡?‡  U‡?‡OF?L?'« Ác‡‡ f‡‡U?? b‡‡L??F …b‡‡*« Ác
Æ vK«b« ÂUEM« s ≤π …œU*«Ë ±π∑µ WM ±∞π r— ÊuUI« s

 W?OzUM?‡‡‡« Ë√ Wz—U Ë√ WuM  X?U ¡«u? W?O?u‡‡‡L?F«  U?OF?L?'« lO?L b?«u?


±∞π r— ÊuU?I« s  ¥µ v≈ ≥∑ s œ«u*« ÂUJ_ U?ÎI r? UN?O Xu?B?« WO?HO?Ë
Æ vK«b« ÂUEM« s  ¥∏ v≈ ≥∏ s  œ«u*« pcË ¨ ±π∑µ WM

¨ ‘d‡ ±∞∞ b‡‡‡?«u« r‡‡‡N?« W‡‡L?O?Ë ¨ œËb‡‡?‡? d?O  U?O?F?L?'« Ác‡‡?‡‡ ‰U‡‡L?√—Ë

‫صورة إ‬
Æ »Uô« XË qUJU lb b«u« uCFK rN√ …dA vœ√ b
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù« ‫لك‬
‫تروني‬
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø √
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫صورة إ‬ ‫لك‬
‫تروني‬ WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë
‫ة ال يع‬
WOKš«b« …—U−²« ŸUD
W¹—U−²«  öUF*«Ë WÐUdK W¹ed*« …—«œù«
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

wöN²Ýô« ÊËUF²K WUF« …—«œù«


‫تد بها‬
h K
WOFL'UÐ WU)« WOÝUÝ_«  U½UO³«
t ¹—Uð
r —
qO− ² « t ¹—Uð
r —
‰UB¹ù«
rݫ
pM³ «
‰U*« ”√— WE U;«
œbŽ
5L¼U *«

¡UCŽ√ œbŽ
fK−
WIDM
UNKLŽ U¼dI
‫عند ا‬UNŽu½ WOFL'« rÝ«
‫ل‬
‫تداول‬
…—«œù«
≤∞±∑ر≤ر∑ ±±≥¥π ≤∞±∑ر≤ر± ∞µ±¥± WOLM² « pMÐ Ã ≥∂±µ∞ f¹u « ±≤∂ µ ¡UÐdN WD× ¡UÐdN WD× W¹u¾ WO½ËUF² « WOFL'«
ÊUL²zô«Ë ÊuŁöŁË W²Ý® «ÎuCŽ ¡UCŽ√ WIDM vÝu ÊuOŽ WO öN²Ýô«
vŽ«—e « UÎH √ vÝu ÊuOŽ l u*« qš«bÐ WO eM*«
f¹u « Ÿd Êu LšË WzU Ë l u*« qš«bÐ f¹u « WE U×0 WD×0 5K UFK
UιdB UÎNOMł WE U×0 ¡UÐdN bO uð
©dOſ ô jI f¹u « vÝu ÊuOŽ
ÂU db
vöNô« ÊËUFK WUF« …—«œù«
¥≥
œuL× ÊU¹dŽ …b¹UŽ Ø√
≤∞±∑ WM dLœ ≤≥ v ≤∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥¥

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


„«—b²Ý«
…—«œ≈ fK? —«d? ≤∞±∑ d?L?u ±≤ a—U? Ã lU ≤µµ r— Wd?B*« lzUu« œb?F d?AÔ
W‡‡‡‡?ON« …—«œ≈ fK? —«d‡‡‡‡ qb‡‡‡F? ≤∞±∑ WM ±≤≤ r— WOU*« WU?dK WU?F« W?ON«
¨ Wd??B*« W?—u??U W??OU*« ‚«—Ë_« VDË b??O? b‡‡‡?«u‡‡‡ ÊQ‡?‡‡A ≤∞±¥ WM ±± r?‡‡‡—
—«d??I« s vË_« …œU*U …œ—«u?« ∑ …œU*« W?U??O? b?M WœU*« ¡UD_« i?F XF?Ë b??Ë
∫ vK U vCI UNuBË ¨ —«dI«  «– s WU« …œU*« «cË
¨ pc U?IÎ ?Ë …œU*« VOd …œU?≈Ë bO?I« b?«u? s ∑ …œU*« s ∏ bM« ¡U?G≈ ≠ ±
Æ pc UÎF bOI« b«u s µ≥ …œU*«Ë ∏ …œU*«Ë …œU*« ÁcN WUù« œuM qbF …U«d l

‫صورة إ‬
qI?*« vU*« —UA?*« W«—œ vK W?ON« WFU2 Âb —Ëb? bFò …—U? ¡UG≈ ≠ ≤
å U«—b« pK œ«b≈ v UNOK ·—UF*«  UONM*«Ë f_« ŸU« YO s rNK WœUF« WLOIK
‫لك‬
‫تروني‬
±µ …œU*« s …d?O_« …d?I?H« ¡UG≈ «c?Ë ¨ b?OI« b?«u? s π …œU*U µ bMU …œ—«u«
Æ —«dI« s WU« …œU*« v≈ …UGK*« œuM«Ë  «—UF« 5LC l ¨ bOI« b«u s
‫ة ال يع‬

tuM« Âe «c


WON« fOz— VzU
‫تد بها‬

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


‫عند ا‬

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ


…—«œù« fK fOz—
‫ل‬
‫تداول‬

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN


≤∞±∑ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—
±≥∏∞ ≠ ≤∞±∑ر≤Ø≤¥ ≠ ≤∞±∑ Ø ≤µ∑¥¥