Vous êtes sur la page 1sur 9

Guió dolçaines

MUIXERANGUES AL CEL
Rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí per a Dolçaines i Banda
En Memòria de Bernardo J. Ahuir Hurtado
Juan Carlos Sempere Bomboí
Andante q = 75
7
Maestoso
U j
3 œ
& 4 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ‰Œ Œ 4 œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙
6 6

Dolçaina Solo 4 J J ˙
f
7
3

& 43 Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44 œ . œ œ œ œ. œ œ œ
J ˙ ˙
Dolçaina (G) 1
J
f
7 j
Dolçaina (G) 2 & 43 Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 44 œ . œ œ œ œ. œ œ œ
J ˙ ˙
f

8
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ
16
Dolç. Solo & w œ . œJ œ œ œ . œJ œ # œ ˙ ˙ ˙. Œ œ œ œœ
f
8
Dlç. 1 & w œ . œJ œ œ œ . œJ œ # œ ˙ ˙ ˙. Œ ∑ ∑

j j 8
& w #œ. œ œ œ Œ ∑ ∑
Dlç. 2
œ. œ #œ œ w ˙.

Allegro q = 112
œœ 6 16
œœ œœœ œœ j 2 j
31
& œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ Œ Ó 4 Œ. œ
>
Dolç. Solo
f
6 16
Dlç. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑

6 16
Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 42 ∑

59
œ œ. Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Dolç. Solo & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ

Dlç. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

. j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ
66
œ œ œ
Dolç. Solo
J

j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ
Dlç. 1 & Œ ‰ œ œ œ œ J
f
j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Dlç. 2 & Œ ‰ œ œ œ œ J œ œ œ Nœ œ œ œ œ
f

© JCSBomboi. Albaida (Valencia), Juliol 2012


2 MUIXERANGUES AL CEL
œ ,
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
73
Dolç. Solo &

œ œ ,
& œ.
Dlç. 1
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
,
Dlç. 2 & œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ

q = 84
2 2 3
Ritardando
79
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 w .. 2 4 .. 42 3
Dolç. Solo & 4 ∑ 4 4
2 2 3
4 .. 2 ∑ 4 .. 42 3
Dlç. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 4 w 4 4 4
2 2 3
& œ œ ˙ 44 w .. 42 ∑ 44 .. 42 43
Dlç. 2 œ œ œ œ œ œ

2
Ritardando Molto

b œ . œj œ
91 a tempo
3 4 3 2 . j œ
Molt lligat

&4 ∑ 4 ∑ 4 Œ Œ 2 œ #œ œ œ
Dolç. Solo
œ
f
2
Dlç. 1 & 43 ∑ 44 ∑ 43 ∑ 22 ∑ ∑

2
3 ∑ 4 ∑ 3 ∑ 2 ∑ ∑
Dlç. 2 &4 4 4 2

98
œ. bœ œ j œ. œ bœ œ b˙
& œ . # œj j
œ. #œ œ œ bœ. œ œ œ Œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ
Dolç. Solo
Jœ œ œ J

Dlç. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tempo de Bolero q = 65-68


w 4
œ œ. œ œ #œ 2 œ
106
œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ j 3 2 3
Dolç. Solo & œ œ. #œ œ œ ˙. J 4 J‰Œ 4 4 ∑ 4
4
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3 2 ∑ 3
Dlç. 1 & 4 4 4 4
4
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 ∑ 3 2 ∑ 3
Dlç. 2 & 4 4 4 4
MUIXERANGUES AL CEL 3
11 j œ œ >œ #œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œœ j œ
118
Dolç. Solo & 43 Œ ‰ œ œ J
J œ œ
f
11
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Dlç. 1 &4
11
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Dlç. 2 &4

œ >œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ j j
œ œ j
134
œ
& J œ œ œ œ œ œ #œ
3

J œ. œ œ œ œ œ bœ œ
b œ œœ œ œ œœœœœœ
>
Dolç. Solo

Dlç. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Maestoso q = 72
j 4
œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ . œj ˙
140
œ bœ Œ. 4 Ó
Dolç. Solo & bœ œ J œ œ. 4 J
4
Dlç. 1 & ∑ ∑ 44 ∑ ∑ ∑ ∑

4
∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
Dlç. 2 & 4

150
œ œ. œ œ œ œ œ # œ œ œ œ . œ œ œ œ # œ œ # œ .,
& œ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ w œ. ‰ J œ. œ œ nœ œ. œ œ œ
Dolç. Solo
J œ #œ
3
J

Dlç. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙ œ # œ œœœœ œ . œ œ œ œ œ mœ .
158
j
3

Dolç. Solo & #œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ w œ ‰ Œ œ œ. œ J œœœ˙

∑ ∑ Ó œ œ. œ œ j
Dlç. 1 & œ. #œ œ œ œ #˙ ˙ œ. #œ œ œ œ œ
Solo

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4 MUIXERANGUES AL CEL
#œ œ œ mœ # œ œ œ œ . œ œ
164
mœ . œœœ œ
Dolç. Solo & œ Œ œ. œ œ œ œ œ.
J œ œ. œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ #œ œ œ œ J
6

j j
Dlç. 1 & œ Œ œ. #œ œ œ œ. œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ w

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ # œ œ # œ .,
170
& ˙ w ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
Dolç. Solo
3
J

j j j
Dlç. 1 & ˙ œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ. œ. #œ œ œ œ. œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ

Dlç. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙ œ œ. œ œ. œœœœœ
175
j ‰ Œ œ œ. œ
Dolç. Solo & #w œ J
ƒ
j ‰ Œ œ
Tots
œ. œ ˙ œ œ. œ œ. œœœœœ
Dlç. 1 & #w œ J
ƒ
∑ Ó œ œ
Dlç. 2 & # # œœ œœ .. œœ œ. #œ œ œ #œ. œ œ œ œ Nœ
ƒ

j œ œ
œ œ œ #œ
179
œ œ.
Dolç. Solo & œ. œ ˙ œ Œ œ. œ œ œ œ
J œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ w œ #œ œ œ œ
6

j œ œ œ
& œ. œ ˙ œ Œ œ. œ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ w
Dlç. 1
J ˙

j
& œ. #œ œ #œ œ œ œ œ œ Œ œ. #œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙
3 3

Dlç. 2

œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ.
185
œ. œ œ œ œ.
3

& J ˙ w ˙ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
3

Dolç. Solo J J
œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ.
œ. œ œ œ œ.
3

& J ˙ w ˙ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
3

Dlç. 1 J J

j
& w ˙ œ # œ œ œ œ . œ œ œ # # ˙˙ œ. œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ
3 3

Dlç. 2 œ œ
MUIXERANGUES AL CEL 5
U
w>
191
> # >˙ >˙ # w> #œ œ œ
Œ œ. œ œ œ œ.
3

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙
3

Dolç. Solo & w œ J


> U
Œ œ. œ œ œ œ.
3

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙
3

& w œ ˙ ˙ #w w
Dlç. 1
J > > > >
U
Œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

& w œ œ. #œ œ # œ œ œ œ # œ >˙ #˙ ˙ #w w
>
Dlç. 2
> > >

198 œ
J ‰ Œ Ó
Dolç. Solo &

Dlç. 1 & œj ‰ Œ Ó

Dlç. 2 & œj ‰ Œ Ó
Dolçaina Solo
MUIXERANGUES AL CEL
Rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí per a Dolçaines i Banda
En Memòria de Bernardo J. Ahuir Hurtado

Andante q = 75
Juan Carlos Sempere Bomboí
U j 7
3 œ œ 4
& 4 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ‰Œ Œ
6 6

˙. 4
3
Maestoso
œ œ. œ œ œ ˙ ˙
& 44 œ . œJ œ
13

J w œ . œJ œ œ œ . œJ œ # œ ˙ ˙ ˙. Œ
f
8 œ m œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
21
&
f >
Allegro q = 112
6 16
j‰ Œ Ó 2 Œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ N œ œ œ œ œ œ œ œ
35
& œ 4 J
f
,
œ œ œ . j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
65
& œ J
q = 84
Ritardando
. œ œœœœ œœœœ œœœœ 4 2 2
&œ œ 42 44 .. 42
78
4 w .. ∑

3 2
Ritardando Molto
j
a tempo
2 3 4 3 2 . j œ
88
bœ. œ œ œ
Molt lligat

&4 4 ∑ 4 ∑ 4 Œ Œ 2 œ #œ œ
œ
f
.
& œ b œJ œ œ œ . # œj œ œ œ . # œj œ œ b œ . œj œ œ œ. œ bœ œ Œ œ œ œ bœ œ œ
98

J b˙

œ œ. œ œ #œ w
& œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ . # œj œ œ 42
105
œ bœ œ œ J
œ ˙.
Tempo de Bolero q = 65-68

2 œJ ‰ Œ 3
112 4
2 3
11 j œ œ œ >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&4 4 4 ∑ 4 Œ ‰œ J J œ
f
œ . j œ œ œ >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ j j
œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ
133
J œ
3

& œ J œ œ œ œ œ #œ œ . œ b œ œ œ œ b œ
>
Maestoso q = 72
j 4 œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ . œj
44 Ó œ œ. œ ˙
140
& b œ œ œJ b œ œ œ . Œ . J ˙
© JCSBomboi. Albaida (Valencia), Juliol 2012
2 MUIXERANGUES AL CEL. Dolçaina Solo, pàg. 2

œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ
& œ Œ œ . œ œ œ œ . œJ œ œ
150
#œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ w œ. ‰ J

œ # œ œ # œ ., œ . œ œ n œ œ . œ œ j‰ Œ œ œ . œ ˙ œ # œ œ œœ œ
156
& J œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ w œ
3

œ . œ œ œ œ œ mœ . œ œ œ m
œ Œ œ . œ œ œ œ . Jœ œ œ . œ œ # œ
162

œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œœ w
3

& J ˙

mœ # œ œ œ œ . œ œ
œ #œ œ œ œ œ # œ œ # œ ., ˙
œœœœ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
168
& œ #œ œ J w ˙
3
J
6

j ˙ œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ . œj
œ Œ œ. œ œ œ
174
& #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ #w œ ‰ Œ œ œ. œ J ˙
ƒ
181
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ.
& œ . œJ œ œ # œ œ œ œ œ œ . œ œ œ w œ #œ œ œ œ œ J J ˙ w
6

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
188 3 3

& ˙
3 3

J w œ J

U
w> œ
194
> # >˙ >˙ # w> #œ œ œ J ‰ Œ
& #œ œœœ ˙
œ Ó
Dolçaina 1
MUIXERANGUES AL CEL
Rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí per a Dolçaines i Banda
En Memòria de Bernardo J. Ahuir Hurtado

Andante q = 75
Juan Carlos Sempere Bomboí
4 8
Maestoso

3 4 œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙ œ . Jœ œ œ
&4 Π4 J J w
f
Allegro q = 112
21 24
24 Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ
18
& œ . Jœ œ # œ ˙ ˙ ˙. Œ
f
q = 84
N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .,
Ritardando

44 w
71
& œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

2 2 3 3
Ritardando Molto

42 44 .. 42 43 44 43 22
83
& .. ∑ ∑ ∑

Tempo de Bolero q = 65-68 Maestoso q = 72


a tempo
16 4 28 14
& 22 42 43 42 43 44
96
∑ ∑

j j
160
œ œ. œ œ. #œ œ œ œ œ #˙
Solo

&Ó ˙ œ. #œ œ œ œ œ œ Œ œ. #œ œ œ œ. œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ

j j
& œ . # œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
167
w ˙ œ œ œ # œ œ œ œ . œ œ œ œj # œ . œ . # œ œ œ œ . œ # œ œ

j‰ Œ œ œ . œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. j œ
174
œ Œ œ. œ œ
Tots

& #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ #w œ J œ˙
ƒ
181
œ œ œ #œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ.
& œ . Jœ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ w ˙
J J ˙ w

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ w . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
188 3 3

& ˙ œ Œ œ œœ
3 3

J J

194
> U
j
& #œ œœ œ œ ˙ ˙ ˙ #w w œ ‰ Œ Ó
> > > >
© JCSBomboi. Albaida (Valencia), Juliol 2012
Dolçaina 2
MUIXERANGUES AL CEL
Rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí per a Dolçaines i Banda
En Memòria de Bernardo J. Ahuir Hurtado

Andante q = 75
Juan Carlos Sempere Bomboí
4 8
Maestoso

3 4 . œj œ œ œ . œ œ j
&4 Œ 4 œ J œ ˙ ˙ w #œ. œ œ œ
f
Allegro q = 112
j 21 24
2 Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ
18
& œ. œ #œ œ w Œ 4
˙. J
f
q = 84
, Ritardando

4
71
& œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 4 w

2 2 3 3
Ritardando Molto

2 4 .. 42 3 4 3 2
83
& .. 4 ∑ 4 4 ∑ 4 ∑ 4 2

Tempo de Bolero q = 65-68 Maestoso q = 72


16
a tempo
4 28 15 15
2 2 3 2 3 4
96
&2 4 ∑ 4 4 ∑ 4 4

176
& Ó # # œœ œœ .. œœ œ . # œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ Nœ œ. #œ œ #œ œ œ œ œ œ Œ œ. #œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

j j
182
& #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ w ˙ œ œ œ # œ œ œ œ . œ œ œ # # ˙˙ œ. œ œ œ

189
& œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ w œ Œ œ . # œ œ œ œ . œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ >˙
3 3 3 3

195 U
j
& #˙
> ˙ #w w œ ‰ Œ Ó
> > >
© JCSBomboi. Albaida (Valencia), Juliol 2012