Vous êtes sur la page 1sur 5

36

Village-wise Population and Literacy


No. Name of Mauza/ Population Literacy
Deh/ Village/Settlement Ratio
Both Sexes Male Female 10%
1 SWABI DISTRICT 847,590 425,745 421,845 34.5
2 LAHOR TEHSIL 276,942 139,493 137,449 30.8
3 ANBAR 6,095 3, 106 2,989 39.4
4 JANGI DHER 1,677 847 830 29.6
5 KUNDA MERA 2,137 1,093 1,044 24.4
6 SHEIKH DHERI 4,041 2,064 1,977 32.7
7 BEKA 6,661 3,356 3,305 30.6
8 NABI 3,851 1,919 1,932 28.1
9 DHERI ZAKRIA 786 402 384 37.6
10 HARYAN 2,181 1,086 1,095 31.0
11 SALLAH 2,375 1,217 1, 158 30.0
12 HUND 7,146 3,642 3,504 31.4
13 ALLAH DHER 1,805 905 900 30.3
14 CHAK KUND 141 70 71 17.6
15 JAHANGIRA 20,404 10,404 10,000 35.1
16 JAL BAI 21,643 11,001 10,642 19.9
17 JALBAI-MERA 1,575 804 771 11.6
18 JAL-SAI MERA 1,096 557 539 13.0
19 JALSAI 14,036 7,067 6,969 22.6
20 KUNDA 8,947 4,277 4,670 39.2
21 LAHOR PORE 15,197 7,667 7,530 30.2
22 LAHOR RAPORE 14,417 7,311 7,106 29.1
23 MANKI 14,344 7,037 7,307 30.9
24 BAZAR 2,503 1,273 1,230 29.7
25 JABAR 1,392 706 686 29.9
26 TANNON 5,247 2,495 2,752 37.9
27 DAULAT 4,780 2,338 2,442 15.1
28 DHOBIAN 14,560 7,369 7,191 41.1
29 BAZARGAI 7,361 3,664 3,697 29.2
30 SARD CHINA 13,206 6,700 6,506 32.5
31 ARMAL DHERI 6,247 3,200 3,047 27. 3
32 GHAZI KOT 2,836 1,447 1,389 29.5
33 SADRI 4,546 2,325 2.221 24.2
34 SUDHER 7,991 4,050 3,941 28.0
35 CHAK-YAR-HUSSAIN 7,471 3,759 3,712 29.3
36 YAQUBI 16,190 8, 142 8,048 31.7
37 YAR HUSSAIN 29,873 15,068 14,805 37.2
38 ZIAM 2,184 1,125 1 ,059 30.7
37

39 *SWABI TEHSIL 570,648 286,252 284,396 36.2


40 BEESAK 4,417 2,206 2.211 28
41 KAK BANI 10.401 655 746 36. 1
42 ACHELAI 1,000 462 538 24.4
43 CHANAI 3,132 1,499 1,633 20.0
44 DEWAL GARHI BALA 1,001 474 527 23.5
45 DEWAL GARHI PAYAN 669 311 358 24.7
46 GEERO 138 53 85 14.6
47 KATGRAM 510 249 261 26.6
48 BADA 2,251 1,057 1, 194 30.0
49 DHERO 979 478 501 29.0
50 GANDAF 15,733 9,036 6,697 44.0
51 ATALI 407 204 203 26.5
52 DAGAI 531 272 259 25.6
53 DEWAL 2,822 1,341 1,481 23.7
54 GANI CHHATRA 2,207 1,097 1,110 27.8
55 NAROBANDA 555 262 293 35.2
56 PANAWAL 868 409 459 17.0
57 POLA 309 151 158 12.7
58 SAKELAI 981 472 509 21.0
59 SANDWA 1,753 848 905 26.8
60 SHANGRAI 671 313 358 25,9
61 BEERG AH 419 212 207 18.3
62 BORI 170 83 87 26.7
63 GHABAI , 1,833 918 915 27 .6
64 GHABASNI 2,557 10.258 1,299 26.6
65 GHANI KOT 764 384 380 40.2
66 KUND 602 314 288 20.8
67 SAT KHETRA 437 233 204 41.8
68 SERI UTMAN ZAI 886 437 449 26.3
69 SHALMAN 322 162 160 30.7
70 MALAK ABAD 6,263 3,179 3,084 23.7
71 DALORI BALA 1,840 919 921 23.8
72 DALORI PITAO 752 372 380 21.0
73 DALORI SARKOI(PIAN) 604 311 293 27 .1
74 KOLAGAR 538 256 282 27.2
75 MANGAL CHAI 3,893 1,977 1,916 28.5
76 SHANAI 375 169 206 27.7
77 BADGAH 315 163 152 17.3
78 GAJAI 1,473 734 739 41.0
79 JOG I A 9 6 3-
80 QADRA 3,089 1,614 1,475 12.2
81 SERI HASA ZAI 245 124 121 10.7
38

82 TAKAIL 3,474 1,715 1,759 18.2


83 AMRAI BALA 1,017 469 548 26.3
84 AMRAI PAYAN 455 226 229 26.1
85 LERAN 2,629 1,288 1,341 12.2
86 UTLA ,. 40.942 2,446 2,496 35.8
87 ADINA 13,035 6.426 6,609 37.8
88 ASOTA 5,407 2,681 2,726 39.5
89 ASPIN KANI 3,486 1,664 1,822 25.4
90 CHAK-KHALIL 1,921 945 976 24.4
91 GANGOO DHER 1,509 753 756 13.0
92 KHALIL 1,826 912 914 29.7
93 BACHAI 6,969 3,537 3,432 39.4
94 SIKANDARI 7,699 3,847 3,852 31.7
95 AHAD KHAN 3,781 1,913 1,868 28.2
96 CHAK NAUDEH 10,934 5,495 5,439 35.3
97 HAMZA DHER 3,003 1,515 1,488 26.1
98 MANSAB DAR 1,860 941 919 36.5
99 DAGAI 21,832 10,888 10,944 44.6
100 DAHRA 4,848 2,341 2,507 46.4
101 KALA 5,790 2,837 2,953 43.5
102 GHULAMAN 3,563 1,845 1,718 25.4
103 KHESHA 1,441 718 723 23.9
104 MEHAR ALI 1,885 944 941 20.0
105 SANG BATI 508 260 248 37.7
106 SHER DARRA 3, 129 1,561 1,568 15.6
107 ISMAILA 19,673 9,855 9,818 36.4
108 NAZAR 2,721 1,382 1,339 35.2
109 KALU KHAN 25,108 12,762 12,346 45.6
110 MIAN DHERI 697 346 351 48.0
111 AMAN KOT KHADAR ZAI 1,623 875 748 6.9
112 AMAN KOT MAHMOOD ZAI 1,266 673 593 11.1
113 BAH I 1,986 1,046 940 13,7
114 KHAN PUR 1,056 553 503 15,2
115 NAIAN (NATVAN) 171 87 84 11.8
116 NARANJI 8,977 4,660 4,317 15.4
117 NAUDEH 6,848 3,499 3,349 36.9
118 PANJ PIR 13,936 6,854 7,082 49.3
119 PAR MOOLI 11,30 5,549 5,481 17.7
120 SALIM KHAN 19,582 9,854 9,728 39.7
121 SHAH MANSOOR 13,166 6,514 6,652 37.9
122 SHEIKH JANA 17,869 8,874 8,995 31.5
123 SHEWA 18,767 9,668 9,099 33.0
124 MANAGI 3,935 1,917 2,018 28.6
39

125 SHAHEEDA 2,856 1,475 1,381 33.7


126 TARAKI 11,529 5,871 5,658 38.4
127 TURLANDI 11,576 5,888 5,688 38.5
128 BAJA 9,748 4,859 4,889 42.5
129 BAM KHEL 15,455 7,617 7,838 29.5
130 BATA KARA 5,336 2,616 2,720 29.8
131 PANTIA 951 466 485 37.1
132 GALLAH 4,212 2,159 2,053 43.5
133 PEHUR 2,439 1,327 1,112 73.6
134 GAR MUNARA 6,839 3,337 3,502 41.3
135 YOUSAFI 2,648 1,322 1,326 36.1
136 BOQA 2,550 1,218 1,332 30.3
137 JHANDA 3,429 1,709 1,720 32.2
138 DOOOHER 3,907 1,923 1,984 47.9
139 KADDI 6,278 3,074 3,204 49.0
140 KALA BAT 12,585 6, 120 6,465 39.0
141 KHAZANA 1,606 844 762 23.7
142 KOTHA 24,333 12,235 12,098 40.2
143 HAJI KHEL 1,011 509 502 35.2
144 MAINI 19,556 10,298 9,258 42.5
145 MARGHUZ AKA KHEL 8,103 3,898 4,205 44.0
146 MARGHUZ-YARA KHEL 10,983 5,390 5,593 45.5
147 PABINI 7,814 3,784 4,030 28.1
148 PANJ MAN 3,878 1,952 1,926 29.5
149 THANDKOI 11,399 5,533 5,866 38.5
150 TOPI 6,587 3,403 3, 184 60.4
151 ZAIDA 4,143 2,112 2,031 14.4
152 ZAROBI 13,822 6,504 7,318 42.0
40

Vous aimerez peut-être aussi