Vous êtes sur la page 1sur 1

Coâ Gaùi Vieät.

nhaïc & lôøi : Huøng Laân


## 2 Œ « « « « «« ‰ ««« «« «« « « « « «« « « ‰ «« «
& 4 __ˆ««««« . ««ˆ« l l «˙« l #ˆ««« . «ˆ« ««ˆ . «ˆ« l ««˙« l ««j
====================== ˆ« __«««ˆ . ˆ« l ˆ« __ˆ««« . __««ˆ« l __«j ˆ« l «˙« l «j
««ˆ _««ˆ j ˆ« «ˆ« l
__«««ˆ . =
## « «« «« ««˙«
Lôøi soâng

« «« «« «« . ««« « « ‰ «« «« « « «
˙« l #ˆ«« . ˆ« ˆ« ˆ« l «˙« l «j
=========================
& ˆ« __««««ˆ ˆ« l «ˆ« . #ˆ«j ˆ« ˆ« j
« l «j ˆ« l =l

## ««
nuùi böøng vang boán phöông trôøi Giuïc chuùng ta ñöôøng phuïng söï quyeát tieán

« « ««« «« ««ˆ« ««« « « « « ««


& ˆ
« «__ˆ«« «ˆ« l ˙« l #ˆ« . ˆ« nˆ« l «˙« l ««ˆ« __««««ˆ« «ˆ« l «ˆ« __«««ˆ« . __««« l __ˆ««j
« « «
========================= «« =ˆ« l
j
# ˆ« «« _ˆ«
## ««« «« ˙»
Trieäu Tröng xöa ñeïp göông saùng muoân ñôøi Gioøng maùu thieâng coøn ñöôïm hoàng vaïn traùi

« «« œ»»» «««ˆ. ««« « «« =


& « «
«˙« l «ˆ« « «
«ˆ.« _««ˆ« l _«« «ˆ« l ˆ«
========================= «ˆ . ˆ« l »» l ˆ« l __«««ˆ ˆ« l
«ˆ
## « «« « «« ««
tim Daãu khoâng cuøng taøi trai vui tranh ñaáu Gaùnh sôn haø coøn

«ˆ« ««ˆ. «ˆ« l ˙« l ˆ« «« «« l «« «« l ««j «« «« «« «« « «


=========================
& _«ˆ . _ˆ« _«ˆ . _j ˆ« ˆ« ˆ
« ˆ
j
« l ˙
« l ˆ« _ _«««ˆ . = __««ˆ« l
## «« « « «
««ˆ« «
««« «« ««ˆ.« ««ĵ «« ««
troïng hôn xöông maùu Duø thaønh thò hay thoân trang ai ôi Loøng heïn

ˆ
j
«
««« _««« l ˆ« «j
=========================
& « ˆ
« l «
« l «
« «
ˆ. ˆ«ˆ« l ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ« . j
« « « ˆ.
« «ˆˆ«=l
_
_«ˆ . _j «ˆ ˙
« ˆ
« «
ˆ.

## «« «« . «« ««ˆ.« ««« «« «« «
loøng baïn gaùi ta xaây ñôøi Chò em ôi Queâ nöôùc chôø mong ta

ˆ
« «
ˆ« «ˆ« l ˆ«ˆ« . ĵ« «
ˆ. «
ˆ «
ˆ. « «
˙
« ««ˆ« «« «« ««ˆ.« ««ĵ « ««ˆ« ««
=========================
& _«ˆ ˆ
« l «
ˆ ˆ
« l
ˆ.« _ˆ« ˙« l ˆ« __ˆ.«« . __«ˆ« ˆ« . ˆ« ˆ« _ˆ««ˆ=l
« ˆ
« l l
_ˆ«
## « « « ««« «« ««ˆ.« ««
sôùm laäp coâng Toâ thaém giang sôn Vieät Nam Ngoaøi nhöõng phuùt quaùn xuyeán teà

« « « «
«ˆ«ˆ« _«ˆ« _«ˆ« _«« l _«« l _«« ˆ.«ˆ.« ˆ«ˆ« l ˆ« . ĵ
« « « «ˆ«=l
«ˆ« l _«ˆ«ˆ« __««ˆ« l __«ˆ««ˆ .. _«ĵ
_«ˆ«ˆ« .. _«ĵ
=========================
& «
«ˆ l _ ˆ« _ˆ« _ˆ«ˆ« __«˙««˙ __«ˆ««ˆ
«ˆ
## «««ˆ« « «« «« ««ˆ« «« . «« ««ˆ. ««« «« «« «
gia Haõy höôùng loøng ta ñeán nhöõng ai ñang cô haøn Kìa coâ nhi khoâng

« « ˆ.
« ĵ
«
ˆ« ˆ««ˆ l ˆ« . ˆ« l ˆ« _««ˆˆ l ˆ«ˆ« . ĵ
=========================
& « «ˆ« l «ˆ.« ˆ«ˆ« ˆ.«ˆ.« _«ˆ«ˆ« l «˙««˙ l ««ˆ««ˆ _«««ˆ.« = ««
« __«ˆ« . __ˆ««ˆ« l
## « « «
chuùt tình thaân Ñaây lôùp taøn nhaân naêm thaùng ñau thöông thaàm troâi Cuøng cöông

« « «« . «« « « « «
«ˆ.«ˆ« . «ĵ
«ˆ« l «ˆ«ˆ« _««ˆ««ˆ l _«ˆ«ˆ« .. _«ĵ
=========================
& «ˆ« l _ˆ««ˆ . _«ˆ«ˆ« __««ˆ«ˆ .. __««ˆ« l __«««˙ l __«˙««« l __«««˙« l __«««ˆ« Œ =”
ˆ« _«˙ «˙ _««˙ _««ˆ
quyeát goùp söùc ñoàng taâm muoân daân vui moät ñôøi vaøng saùng töôi.