Vous êtes sur la page 1sur 110

i H c N goi N g - Tin H c TP .

H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 1 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD2 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

10DH70168

HunH Quc M

13/02/92

QIR1002

12DH700118

Bi TH THy

An

09/01/94

QPR1201

12DH490647

L ngc giA

An

02/12/92

KD1210

12DH490573

Lu nguyn THy

An

29/01/94

KD1209

12DH700009

MAi PHM ngc

An

21/09/94

NB1301-3

12DH700287

nguyn Duy

An

08/07/94

QPR1204

12DH630012

PHAn Hng

An

16/02/94

HQ1202

12DH490656

Trn TH THy

An

09/01/94

KD1210

12DH700084

BcH Hong

AnH

09/04/94

QPR1201

10

12DH490651

cAo nguyn TrM

AnH

14/11/94

KD1208

11

12DH700085

Dng ViT Tun

AnH

13/09/94

QIR1201

12

12DH490629

o THy QunH

AnH

28/02/94

KD1210

13

11DH700077

LnH Hoi

AnH

22/11/93

QIR1201

14

12DH490052

ng Hn Trc

AnH

10/05/94

KD1201

15

11DH700200

H nguyn MAi

AnH

19/09/93

NB1201

16

12DH490667

H PHM QunH

AnH

16/02/94

KD1210

17

12DH690003

H TH KiM

AnH

25/07/94

NB1202

18

12DH690015

Li Hong

AnH

05/07/94

NB1201

19

12DH620019

L TH Hong

AnH

14/03/94

NB1202

20

12DH630006

L ngc

AnH

21/08/94

HQ1202

21

12DH690130

L PHi

AnH

23/10/94

NB1201

22

12DH490385

L T

AnH

27/07/94

KD1206

23

12DH700239

ng ngc

AnH

21/06/94

QPR1203

24

12DH490642

nguyn TH QunH

AnH

16/12/94

KD1209

25

12DH690138

nguyn TH TuyT

AnH

11/11/94

NB1201

26

12DH700076

nguyn THy PHng

AnH

19/10/94

QPR1201

27

11DH710069

nguyn Trc

AnH

26/07/93

KD1211

28

10CD65067

nguyn Vn Tun

AnH

02/03/92

CT1002

29

12DH490628

nguyn Vn

AnH

29/01/94

KD1211

30

12DH490294

PHM Hoi M

AnH

19/10/94

KD1205

31

12DH700106

PHM TH T

AnH

15/04/94

QPR1201

32

12DH490384

PHM Tun

AnH

23/08/94

KD1206

33

12DH690080

PHM Tun

AnH

03/07/94

HQ1201

34

12DH690160

PHAn cHu PHng

AnH

18/05/94

NB1201

35

12DH700119

Tng ngc

AnH

12/06/94

QPR1201

36

12DH490383

Trn ng Tun

AnH

18/01/94

KD1206

37

12DH490241

Trn ngc

AnH

31/10/94

KD1205

38

12DH490074

Trn TH THy

AnH

11/03/94

KD1202

39

12DH700168

Trn TrM

AnH

02/08/94

QPR1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 1 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

40

11DH490141

Trn T

AnH

08/09/93

KM1102

41

12DH490666

TrnH TH LAn

AnH

20/12/93

KD1210

42

12DH700278

Trng QunH

AnH

03/07/94

QPR1204

43

12DH700086

V THy LAn

AnH

05/09/93

QIR1201

44

12DH610013

ng THy KiM

nH

08/05/94

HQ1201

45

12DH490166

KHng ngc

nH

23/12/94

KD1203

46

12DH490295

nguyn TH ngc

nH

20/12/94

KD1205

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 2 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD3 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

47

12DH700350

KHoA Hng

18/04/94

QPR1204

48

12DH700120

nguyn Diu

05/05/94

QPR1202

49

12DH690045

nguyn Hong Hng

28/01/94

HQ1201

50

12DH690046

nguyn Hng

29/12/94

NB1202

51

12DH490296

Trn Bo

04/02/94

KD1205

52

12DH700286

HunH ngc Bo

Bo

04/02/94

QPR1204

53

09CD65027

nguyn Vn THAnH

Bo

27/11/90

CT0901

54

09CD66276

ng TH ngc

BcH

14/10/91

CH0903

55

12DH700121

nguyn TH ngc

BcH

19/08/94

QPR1202

56

12DH700169

D ng

BnH

01/07/94

QIR1202

57

12DH690081

ng V nHT

BnH

04/08/94

NB1201

58

09CD65108

V ViT

BnH

06/07/91

CT0902

59

12DH490088

LM o

cnH

26/05/92

KD1202

60

11DH490321

McH DnH

cM

08/01/92

KD1207

61

12DH490152

Bi TH KiM

cHu

03/10/94

KD1203

62

12DH700234

inH ngc MinH

cHu

03/04/94

QPR1203

63

12DH490392

H MinH

cHu

28/04/94

KD1206

64

12DH700025

HunH TH MinH

cHu

21/11/94

QIR1201

65

11DH700043

HA L MinH

cHu

24/08/93

QPR1102

66

12DH490391

L ngc

cHu

28/08/94

KD1206

67

11DH110069

L ngc MinH

cHu

11/10/93

NB1201

68

12DH490390

nguyn L Hoi

cHu

15/10/94

KD1206

69

10DH62055

nguyn ngc Din

cHu

20/04/92

NB1002

70

12DH700170

nguyn ngc MAi nH

cHu

20/10/94

QPR1202

71

08CD66130

nguyn TH MinH

cHu

24/09/89

CH0901

72

12DH700C11

PHM MinH

cHu

22/02/93

QPR1201

73

10DH40262

PHM TH Bng

cHu

13/06/92

KQ1005

74

12DH700093

V Bng

cHu

11/09/94

QIR1201

75

09CD65091

THng coc

cHeng

15/06/90

CT0902

76

12DH490005

Bi ngc KiM

cHi

05/09/94

KD1201

77

12DH490668

Bi THAnH Qu

cHi

06/04/94

KD1210

78

11DH700181

cHu ngc LAn

cHi

26/02/93

QPR1101

79

12DH490659

nguyn L DiM

cHi

17/11/92

KD1210

80

12DH700026

nguyn Lin

cHi

05/10/94

QPR1201

81

12DH490394

nguyn TH KiM

cHi

03/03/93

KD1206

82

12DH490634

LM Hu

cng

26/03/94

KD1210

83

12DH490176

Lng MnH

cng

14/05/94

KD1203

84

11DH490578

Trn MnH

cng

19/12/93

KQ1103

85

12DH700122

c ngc

DAnH

22/04/94

QPR1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 2 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

86

12DH490669

nguyn ngc

DiM

08/07/94

KD1210

87

12DH700044

Trn TH ngc

DiM

02/09/93

QPR1201

88

12DH490222

SM WoAn

DinH

05/01/94

KD1204

89

12DH700266

H TH nH

Dung

20/03/94

QPR1204

90

12DH700258

HunH TH THy

Dung

02/05/94

QPR1204

91

12DH490562

L ngc PHng

Dung

13/02/94

KD1209

92

12DH700171

L TH PHng

Dung

07/03/94

QIR1202

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 3 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD3 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

93

09DH41225

MAi HnH

Dung

10/10/91

DL0901

94

12DH490568

nguyn Hong PHng

Dung

19/09/94

KD1209

95

12DH490263

nguyn ngc

Dung

22/08/94

KD1205

96

12DH610017

nguyn ngc T

Dung

18/02/94

QPR1202

97

12DH490100

nguyn TH ngc

Dung

12/07/94

KD1202

98

12DH700094

nguyn Trng Hong

Dung

26/09/94

QPR1201

99

12DH490570

n M

Dung

07/10/94

KD1209

100

09DH41177

Bi PHc

Dng

13/07/90

DL0901

101

12DH490071

nguyn cAo Trung

Dng

05/01/94

KD1202

102

12DH690048

HunH PHng

Duy

03/12/94

NB1201

103

12DH490040

L Hong KHAng

Duy

23/09/94

KD1201

104

09CD66359

nguyn

Duy

14/09/91

CK0902

105

12DH700173

PHAn Tin

Duy

25/08/92

QIR1202

106

12DH490169

Vn cng

Duy

20/06/94

KD1203

107

12DH700172

Vng Hu nguyn

Duy

08/04/94

QPR1202

108

12DH700254

B TH HunH

Duyn

27/07/93

QIR1202

109

12DH490602

HunH TH PHng

Duyn

23/04/94

KD1210

110

11DH490169

Li TH M

Duyn

19/01/93

KM1102

111

12DH490622

L TH cM

Duyn

10/12/94

KD1210

112

12DH490397

L TH M

Duyn

17/08/94

KD1206

113

12DH490396

L M

Duyn

14/04/94

KD1206

114

12DH490298

nguyn Hong K

Duyn

18/12/94

KD1205

115

12DH690049

nguyn TH M

Duyn

23/11/94

NB1202

116

12DH700219

nguyn Vn PHng

Duyn

04/06/93

QPR1203

117

12DH490344

PHAn TH M

Duyn

05/03/94

KD1206

118

12DH620020

Trn Hng

Duyn

02/11/94

NB1202

119

12DH630016

Trn M

Duyn

24/11/94

HQ1202

120

12DH690143

V TH M

Duyn

30/09/94

NB1202

121

12CD660231

V Tuyn

Duyn

25/03/94

HQ1202

122

12DH690107

Bi TH THy

Dng

29/09/94

HQ1201

123

12DH690117

L TH THy

Dng

25/09/94

HQ1202

124

12DH690082

nguyn L THy

Dng

22/10/94

NB1202

125

12DH700102

PHM AnH THin

Dng

28/11/94

QIR1201

126

12DH700112

TrnH THy

Dng

29/09/94

QIR1201

127

12DH490400

nguyn TH AnH

29/11/94

KD1206

128

12DH490041

nguyn c

14/10/94

KD1201

129

11DH690141

PHAn TH THAnH

An

09/07/93

NB1202

130

12DH490299

PHng ngc PHng

An

29/12/94

KD1205

131

12DH700079

Dng Hng

05/12/94

QIR1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 3 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

132

12DH690031

H TH ngc

10/07/94

NB1201

133

12DH700175

nguyn TH Hng

15/09/94

QIR1202

134

12DH700174

Trn TH ngc

22/11/94

QPR1202

135

12DH490402

V Trn AnH

15/09/94

KD1206

136

12DH490403

inH QuAng

22/07/94

KD1206

137

12DH490264

H Quc

28/06/94

KD1205

138

12DH490652

nguyn Tin

10/01/94

KD1210

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

139

12DH700123

nguyn Tin

17/04/94

QPR1202

140

12DH490405

nguyn TH Trc

ng

26/05/94

KD1206

141

12DH610005

Trn TH Hi

ng

05/08/94

NB1202

142

12DH690139

LM TH H

iP

12/01/94

NB1201

143

12DH690137

L TH Hong

iP

11/12/94

NB1201

144

11DH690059

Hng Quc

nH

02/05/93

HQ1201

145

09DH41151

nguyn TH Bo

nH

08/05/91

KS0902

146

08DH40282

HunH Xun

ng

02/01/90

KQ1003

147

12DH690050

PHAn ngc PHng

ng

11/09/94

HQ1202

148

12DH700124

Trn Trung

ng

07/05/94

QIR1201

149

12DH490341

Lu

ng

19/10/94

KD1206

150

08DH11074

nguyn MinH

25/07/88

TM0801

151

12DH690051

nguyn THn

31/10/94

NB1201

152

12DH490301

Vng Duy

02/11/94

KD1205

153

12DH630026

Bi ngc THu

giAng

17/07/94

HQ1202

154

12DH700035

nguyn Bo Hng

giAng

20/04/94

QIR1201

155

12DH690052

Vng cM

giAng

20/02/94

NB1201

156

12DH490672

Bi THu

28/08/94

KD1210

157

12DH490302

Dic THy

09/10/94

KD1205

158

12DH490671

L TH THAnH

31/03/94

KD1207

159

12DH630002

Lu THAnH

21/02/94

HQ1202

160

12DH490303

nguyn LAn THAnH

10/10/94

KD1205

161

12DH690053

nguyn TH THu

30/08/94

NB1201

162

12DH490203

nguyn ViT

06/10/94

KD1204

163

09DH71199

PHM nguyn MinH

30/03/91

SA1001

164

12DH490408

PHAn TH THu

01/09/94

KD1211

165

12DH490407

Trng i

22/08/94

KD1206

166

12DH630011

V Trn ngn

04/06/93

HQ1202

167

12DH700243

V THu

12/01/94

QIR1202

168

12DH490409

PHng T

Hi

11/11/94

KD1207

169

11DH490650

THcH Trung

Hi

15/10/93

KM1105

170

12DH490576

Trn nH

Hi

24/07/94

KD1209

171

09DH41041

L nguyn TuyT

HnH

20/03/91

KS0902

172

12DH490172

HunH TH THAnH

Hng

10/06/94

KD1203

173

12DH490704

L PHng

Hng

12/08/94

KD1211

174

12DH490032

nguyn TH THAnH

Hng

06/07/94

KD1201

175

12DH490173

nguyn TH THAnH

Hng

11/11/94

KD1203

176

12DH700227

nguyn THy

Hng

22/07/94

QIR1202

177

12DH490674

PHM THy KiM

Hng

20/09/94

KD1210

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

178

12DH700090

TrnH TH THAnH

Hng

01/08/94

QPR1201

179

12DH690019

V TH KiM

Hng

15/07/94

NB1201

180

12DH700260

cAo ng BcH

Hn

25/11/94

QPR1204

181

12DH700177

L nguyn ngc

Hn

07/04/94

QPR1202

182

12DH490211

nguyn Bo

Hn

16/02/94

KD1204

183

12DH700176

nguyn Hong ngc

Hn

30/10/94

QPR1202

184

12DH700020

nguyn ngc giA

Hn

03/12/94

QPR1201

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

185

12DH690116

nguyn TH ngc

Hn

10/08/94

HQ1201

186

11DH700253

PHM Dng giA

Hn

21/02/93

HQ1201

187

12DH490413

PHM ngc

Hn

09/08/94

KD1207

188

12DH700178

Trn TH Bo

Hn

02/07/94

QPR1202

189

12DH700179

Trc nHT

Hn

12/07/94

QPR1202

190

12DH700099

Trng ngc Bo

Hn

07/07/94

QPR1201

191

12DH700269

L Trung

Hu

22/09/94

QPR1204

192

12DH690004

nguyn ngc

Hu

22/04/93

HQ1202

193

12DH490539

cAo L MinH

Hin

03/02/94

KD1209

194

12DH490419

nguyn ngc Du

Hin

14/11/94

KD1204

195

11DH700064

PHM TH THu

Hin

23/09/93

QIR1202

196

11CD660041

on QuAng

Hin

14/05/93

CA1101

197

12DH700010

V Xun

Hin

27/04/94

QPR1201

198

12DH490416

V MinH

Hin

03/11/94

KD1207

199

12DH490111

HunH QuAng

Hiu

15/10/94

KD1202

200

12DH620017

nguyn nH

Hiu

12/11/94

NB1202

201

12DH700182

nguyn Trung

Hiu

05/10/94

QIR1202

202

12DH490305

PHAn ngc

Hiu

04/11/94

KD1205

203

12DH700181

V nH

Hiu

02/05/94

QIR1202

204

09CD65115

V ViT

Hiu

30/04/91

CT0902

205

12DH490174

nguyn HunH

HoA

04/06/93

KD1203

206

12DH690055

nguyn TH THy

HoA

23/01/94

NB1202

207

07C2233

PHM TH

HoA

07/08/87

CK0803

208

12DH610014

Trn TH

HoA

15/05/94

NB1201

209

12DH490641

nguyn TH THAnH

HA

15/10/94

KD1210

210

12DH690008

Trn Vy

HA

01/01/94

NB1202

211

12DH700183

Lng TH THAnH

Hoi

06/02/94

QPR1202

212

12DH490095

Hong Vn

Hon

04/09/94

KD1202

213

12DH490349

cHiM

Hong

06/04/94

KD1206

214

12DH490183

KHu Bo

Hong

02/02/94

KD1204

215

12DH490350

nguyn Huy

Hong

16/04/94

KD1206

216

09CD65090

Trn Vn

Hong

18/09/91

CT0902

217

12DH700001

Bi nguyn KiM

Hng

15/04/94

QIR1201

218

12DH490351

Dng nH

Hng

04/10/93

KD1206

219

12DH490002

Hng

10/06/94

KD1201

220

12DH700245

Trn L

Hng

18/09/94

QPR1203

221

12DH490113

Trn TH KiM

Hng

26/02/93

KD1202

222

12DH690155

Trn TH THin

Hng

19/02/94

NB1202

223

12DH690140

Trn TH THy

Hng

25/10/94

HQ1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

224

12DH690057

cM PHc nH

Hun

06/07/94

NB1201

225

12DH620005

L i

Hu

09/05/94

NB1202

226

12DH490422

Dng TH

Hu

14/05/92

KD1201

227

12DH700049

Trn TH MinH

Hu

09/07/94

QPR1201

228

11DH110171

Lu KiM

Hng

02/06/93

KD1201

229

12DH490423

Bi THAnH c

Huy

26/08/94

KD1207

230

12DH700127

L nHT

Huy

03/09/94

QPR1202

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

231

11DH110035

L QuAng

Huy

06/04/93

NB1201

232

12DH630019

cAo ngc

Huyn

10/10/94

HQ1202

233

12DH490583

L TH ngc

Huyn

17/02/93

KD1209

234

12DH690010

ng MAi ngc

Huyn

24/07/94

HQ1202

235

12DH490115

nguyn L THAnH

Huyn

17/06/94

KD1202

236

12DH490425

nguyn ngc

Huyn

11/07/94

KD1207

237

12DH490055

nguyn TH ngc

Huyn

25/09/94

KD1202

238

11DH490064

nguyn TH THAnH

Huyn

08/02/93

KM1101

239

12DH700128

nguyn TH THAnH

Huyn

05/02/94

QPR1202

240

12DH700019

T Hong M

Huyn

31/08/93

QPR1201

241

12DH690083

TrnH ngc

Huyn

10/01/94

HQ1201

242

12DH700029

Trng cM

Huyn

05/06/94

QIR1201

243

12DH700237

u Dng THy

HunH

02/03/94

QPR1203

244

12DH690030

nguyn ngc DiM

HunH

13/04/94

HQ1202

245

12DH490579

PHM nH

HunH

08/03/94

KD1209

246

11DH110028

Bi Xun

Hng

13/07/93

KD1201

247

09DH41144

cHu L c

Hng

09/03/91

KS0902

248

12DH490260

V MinH

Hng

20/05/94

KD1205

249

12DH690058

Bi ngc ging

Hng

27/08/93

HQ1202

250

12DH700228

Dng TH TuyT

Hng

21/04/94

QPR1203

251

12DH490564

ng nguyn KiM

Hng

29/09/94

KD1209

252

12DH490352

PHM THin

Hng

08/09/94

KD1206

253

12DH490427

L QunH

Hng

03/10/94

KD1207

254

12DH490154

nguyn TH ngc

Hng

20/09/93

KD1203

255

12DH490079

nguyn TH THu

Hng

24/10/94

KD1202

256

12DH690141

nguyn TH THu

Hng

10/09/94

NB1202

257

12DH690157

V TH Kiu

Hng

18/09/94

HQ1201

258

12DH700038

nguyn TH MinH

Hng

02/03/94

QPR1201

259

12DH490428

MoHAMeD

JArA

12/06/94

KD1207

260

12DH490116

nguyn Hong nHT

KHi

20/03/94

KD1202

261

11DH110102

T Duy MinH

KHi

26/04/93

KD1201

262

12DH490171

H VnH

KHAng

22/01/94

KD1203

263

12DH490598

nguyn Dng

KHAng

02/03/94

KD1211

264

12DH700184

nguyn V MinH

KHAng

13/11/94

QPR1202

265

12DH490307

Bi nguyn Bo

KHAnH

04/10/93

KD1205

266

11DH700209

HunH ngc PHng

KHAnH

19/10/93

NB1201

267

12DH490073

L V Vn

KHAnH

03/11/94

KD1202

268

10CD65066

ng Tun

KHAnH

26/07/92

CT1101

269

12DH490430

nguyn L Bo

KHAnH

13/05/94

KD1207

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

270

12DH700036

PHM ngc Duy

KHAnH

13/07/94

QIR1201

271

12DH700129

PHAn nguyn Tng

KHAnH

18/12/94

QPR1202

272

12DH490431

Trn ngc Hong

KHAnH

03/12/94

KD1207

273

11DH110139

Trn Quc

KHAnH

11/09/93

KD1201

274

12DH690060

nguyn TH KiM

KHnH

03/11/94

NB1201

275

12DH490623

PHM S

KHnH

10/05/94

KD1210

276

12DH490707

Trng TH Xun

KHnH

04/04/94

KD1211

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

277

11DH490657

nguyn ng

KHoA

27/12/93

KM1105

278

09CD65107

nguyn THAnH

KHoA

18/10/91

CT0902

279

12DH490433

Trn nguyn ng

KHoA

27/01/94

KD1207

280

11DH690154

THcH

KHe

13/01/93

HQ1201

281

12DH700130

nguyn L AnH

KiT

13/10/94

QPR1202

282

12DH490434

V Tun

KiT

15/10/94

KD1207

283

12DH490675

nguyn ngc

Kiu

08/05/94

KD1210

284

12DH630007

ng ngc THin

KiM

29/07/94

HQ1202

285

08DH70174

Hong V THin

KiM

28/11/90

QPR0801

286

09DH71158

L Hong

KiM

13/01/91

SA0901

287

12DH700235

ng Lng PHi

KiM

01/01/94

QIR1202

288

12DH700185

nguyn PHng Hong

KiM

31/05/93

QPR1203

289

12DH700095

nguyn Trn THin

KiM

24/09/94

QIR1201

290

12DH490209

Trn ngc Hng

KiM

15/03/94

KD1204

291

12DH490308

V Hong

KiM

09/09/93

KD1205

292

12DH690084

TT Bi

KinH

26/12/93

NB1202

293

11DH490229

Bi ng nHn

23/06/93

KD1207

294

11DH490595

nguyn Tin

02/12/93

KM1104

295

12DH490540

nguyn TH M

LAy

06/05/94

KD1209

296

12DH700186

PHAn i

LM

18/02/93

QPR1203

297

12DH700028

Dng Tng

LP

03/10/94

QPR1201

298

12DH490650

nguyn Vn

08/03/94

KD1210

299

12DH700187

Dng i

Li

27/10/94

QPR1203

300

12DH700255

L TH Hng

Lin

30/10/94

QPR1204

301

12DH490676

Bi TH M

LinH

18/11/94

KD1210

302

11DH490371

Bi THy

LinH

02/10/93

KD1201

303

12DH630008

on KHnH

LinH

20/04/94

HQ1202

304

12DH490117

on M

LinH

16/07/94

KD1210

305

12DH490214

ngc

LinH

31/03/94

KD1204

306

12DH700100

PHng M

LinH

26/01/94

QIR1201

307

11DH700011

H TH Hng

LinH

07/10/93

QIR1101

308

12DH690146

L Hong KHnH

LinH

13/02/94

HQ1201

309

12DH690061

L TH TuyT

LinH

13/10/94

HQ1202

310

12DH700295

L V THy

LinH

02/11/94

QPR1204

311

12DH490218

nguyn nHT

LinH

29/06/93

KD1204

312

12DH490440

nguyn Kiu

LinH

02/10/94

KD1207

313

12DH700034

nguyn Lng ngc

LinH

10/01/94

QPR1201

314

11DH490612

nguyn ngc

LinH

26/07/93

KD1206

315

12DH490438

nguyn ngc KHnH

LinH

30/06/94

KD1207

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

316

12DH490219

nguyn TH KHnH

LinH

15/09/94

KD1204

317

12DH700257

nguyn TH M

LinH

03/12/94

QIR1202

318

12DH490548

nguyn Tr THy

LinH

29/11/94

KD1209

319

12DH490193

nguyn Trn giA

LinH

24/04/94

KD1204

320

12DH490437

PHM Hong KiM yn

LinH

20/07/94

KD1207

321

12DH690086

PHM nguyn PHng

LinH

15/12/94

HQ1201

322

12DH490144

PHAn ron KHnH

LinH

12/04/94

KD1203

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

323

11DH700092

PHAn TH THy

LinH

11/02/93

QPR1102

324

12DH490031

T TH M

LinH

07/03/94

KD1201

325

12DH490439

Tng M

LinH

06/06/94

KD1207

326

12DH490206

Trn KHnH

LinH

16/02/94

KD1204

327

12DH690C44

Trn TH THy

LinH

16/11/91

NB1201

328

12DH490709

Trn THy

LinH

18/02/94

KD1211

329

12DH700242

Trng H M

LinH

27/03/94

QPR1203

330

12DH690062

Trng THy

LinH

17/05/94

HQ1202

331

11DH700236

Vng TH M

LinH

01/06/93

NB1201

332

12DH700104

L nguyn Hng

LoAn

05/03/94

QIR1201

333

12DH490035

L TH THy

LoAn

31/08/94

KD1201

334

12DH690063

nguyn ngc PHng

LoAn

20/04/94

NB1201

335

12DH490441

V TH ngc

LoAn

10/04/94

KD1207

336

12DH490286

L Bo

Long

07/02/94

KD1205

337

12DH700042

nguyn Bo

Long

31/07/93

QPR1201

338

12DH700075

nguyn Hong

Long

07/07/94

QPR1201

339

12DH490118

ngy yn

Li

11/09/94

KD1202

340

11DH110109

V Huy

Li

11/12/93

QPR1201

341

12DH690087

nguyn TH

LT

04/11/94

HQ1201

342

12DH490723

Hong cAo

Lun

31/08/94

KD1206

343

12DH490357

nguyn AnH

Lun

31/12/93

KD1206

344

12DH700133

nguyn THnH

Lun

07/01/94

QIR1201

345

12DH630029

THn TH Ly

Ly

02/02/94

HQ1202

346

12DH490011

L TH TuyT

MAi

07/08/93

KD1201

347

12DH690064

nguyn TH TuyT

MAi

23/06/94

HQ1202

348

12DH620008

nguyn V PHng

MAi

21/02/94

NB1202

349

11DH700178

PHng Hong

MAi

24/10/93

QIR1101

350

12DH490204

Trn TH ngc

MAi

25/02/94

KD1204

351

12DH700251

TrnH nguyn Trc

MAi

11/02/94

QIR1202

352

12DH490205

giAng Hong

Mn

11/03/94

KD1204

353

12DH490445

inH THin

Mn

20/12/94

KD1207

354

12DH490446

QuAn Toi

Mn

11/10/94

KD1207

355

09DH41220

nguyn Hong PHng

Mi

10/10/91

KS0902

356

11DH710041

nguyn TH DiM

Mi

05/11/93

NB1201

357

09CD65089

cHu Diu

MinH

16/10/91

CT0901

358

12DH490069

nguyn AnH

MinH

08/08/94

KD1202

359

11DH490699

nguyn Hong

MinH

26/02/92

KQ1104

360

12DH490677

nguyn THin

MinH

19/04/93

KD1210

361

12DH700089

Trng ngc uyn

MinH

03/01/94

QPR1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

362

12DH490048

V Hoi n cT

MinH

27/05/94

KD1201

363

12DH490311

L H

My

01/01/94

KD1205

364

12DH630009

Lng i

My

06/01/94

HQ1202

365

12DH690148

nguyn TH THo

My

16/02/94

HQ1202

366

12DH490603

T TH Trc

My

17/07/94

KD1210

367

12DH700069

T Tiu

My

13/10/94

QIR1201

368

11DH700217

Trn PHM Tr

My

21/07/93

QPR1101

369

11DH490272

Trng HunH Hoi

My

19/03/93

KD1206

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

370

12DH490449

Vng L Trc

My

13/05/94

KD1207

371

12DH700080

V HunH THo

My

24/09/91

QIR1201

372

12DH700250

Bi ngc

10/08/94

QPR1204

373

12DH490450

cHu THiu

13/10/94

KD1207

374

11DH490390

L PHi

04/09/93

KD1205

375

12DH700283

ng Trn Duy

17/05/94

QIR1202

376

12DH700232

Tr BcH

nA

30/11/94

QPR1203

377

12DH490001

L Hi

nAM

26/04/94

KD1211

378

12DH620007

nguyn Hong Mng

nAM

13/12/94

NB1202

379

12DH700288

nguyn Hng

ngA

04/09/94

QPR1204

380

12DH690042

nguyn TH THy

ngA

26/04/94

NB1201

381

12DH490452

PHM Bi THAnH

ngA

26/04/94

KD1207

382

12DH690027

nguyn TH ngc

ng

04/01/94

HQ1201

383

11DH490712

Bi TH KiM

ngn

17/03/93

KQ1104

384

12DH700072

Dng PHM KiM

ngn

25/10/94

QPR1201

385

12DH700189

ng L Hong KiM

ngn

12/01/93

QIR1202

386

12DH690115

on THy

ngn

14/09/94

HQ1202

387

12DH490247

TH THin

ngn

09/05/94

KD1205

388

12DH690118

HunH T

ngn

08/02/94

HQ1202

389

12DH690011

L THy

ngn

30/06/94

HQ1201

390

12DH490626

L THy THy

ngn

23/02/94

KD1210

391

12DH690124

ngHiM Xun KHnH

ngn

04/10/94

HQ1201

392

11DH490273

nguyn ngc

ngn

30/09/93

KQ1102

393

12DH490627

nguyn TH ngc

ngn

28/08/94

KD1210

394

12DH490215

PHM TH PHng

ngn

06/09/94

KD1204

395

12DH490453

PHAn Huyn KiM

ngn

16/09/94

KD1207

396

12DH700246

PHAn TH KiM

ngn

06/01/94

QPR1203

397

12DH490574

PHAn Trn PHi

ngn

19/02/94

KD1209

398

12DH700135

QucH TH TuyT

ngn

01/02/94

QPR1202

399

12DH700188

T KiM

ngn

01/09/94

QPR1203

400

12DH700046

Trn nguyn TuyT

ngn

16/12/94

QPR1201

401

12DH700067

Trng nguyn Hong

ngn

19/07/94

QIR1201

402

12DH490313

Vng TH KiM

ngn

20/11/94

KD1205

403

12DH700191

ng ng

ngHi

14/10/94

QPR1203

404

12DH700192

HunH Bu

ngHi

02/08/94

QPR1203

405

12DH700051

L VnH

ngHi

19/04/94

QPR1201

406

12DH700193

L Tng

ngH

06/09/94

QPR1203

407

12DH490456

nguyn Trng

ngHA

16/06/94

KD1207

408

12DH490459

Bi yn

ngc

08/10/94

KD1207

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

409

12DH490458

Du BcH

ngc

16/07/94

KD1207

410

12DH490632

Dng BcH

ngc

24/01/94

KD1210

411

12DH490121

inH KiM

ngc

11/09/94

KD1211

412

12DH690089

on nguyn Hng

ngc

19/09/94

NB1202

413

12DH700136

Hong TH

ngc

04/10/94

QIR1201

414

11DH490490

LA Trn Bo

ngc

15/09/93

KQ1103

415

12DH700071

L Hng

ngc

22/09/94

QPR1201

416

11DH690128

L TH Hng

ngc

19/10/93

QPR1201

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 0 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

417

12DH490012

Lng THy Bo

ngc

28/02/94

KD1201

418

12DH490243

L Hng

ngc

17/05/94

KD1205

419

11DH490083

ng QunH Bi

ngc

20/07/93

KM1101

420

12DH490460

nguyn giA Bo

ngc

28/12/94

KD1207

421

12DH700238

nguyn H nH

ngc

16/08/94

QPR1203

422

12DH490066

nguyn HunH nH

ngc

08/02/94

KD1202

423

12DH490314

nguyn KHnH

ngc

30/05/94

QPR1201

424

12DH490257

nguyn TH BcH

ngc

20/07/94

KD1205

425

12DH490013

nguyn TH THo

ngc

20/11/94

KD1201

426

12DH700113

nguyn THy Bo

ngc

12/10/94

QPR1202

427

12DH490550

nguyn Trn Hng

ngc

05/11/94

KD1209

428

12DH700248

PHM Bo

ngc

22/04/93

QIR1202

429

12DH700096

PHM o Bo

ngc

20/11/94

QPR1201

430

12DH700194

PHM HunH Hng

ngc

23/12/94

QPR1203

431

12DH700137

PHM TH QunH

ngc

28/01/94

QPR1202

432

12DH490120

Trn TH BcH

ngc

07/09/94

KD1202

433

12DH410004

V Hong KHnH

ngc

31/12/94

QPR1201

434

12DH630020

V TH M

ngc

16/06/94

HQ1202

435

12DH490549

V giA Bo

ngc

10/04/94

KD1209

436

12DH700195

inH nHT THo

nguyn

27/09/94

QPR1203

437

12DH700138

inH TH THo

nguyn

18/12/94

QPR1202

438

12DH690038

L Dng THAnH

nguyn

06/12/94

HQ1202

439

12DH490565

nguyn HnH

nguyn

21/11/94

KD1209

440

12DH490034

nguyn THo

nguyn

06/01/94

KD1201

441

12DH690108

nguyn V THo

nguyn

19/12/93

HQ1201

442

12DH490678

PHAn V ngc

nguyn

29/04/93

KD1211

443

12DH700109

PHAn Xun THo

nguyn

12/05/94

QIR1201

444

12DH410001

PHAn cHung

nguyn

25/04/94

QPR1201

445

12DH490201

L THAnH

nH

22/09/94

KD1204

446

12DH490679

Trn TH AnH

nH

22/06/94

KD1211

447

12DH490721

on Trng

nHn

12/06/94

KD1211

448

12DH490608

Hong Trng

nHn

25/12/94

KD1210

449

12DH490680

nguyn THy i

nHn

26/04/94

KD1211

450

11DH490624

nguyn Trng

nHn

06/07/93

KQ1104

451

12DH490462

T in THnH

nHn

26/07/93

KD1207

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 1 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD2 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

452

12DH490096

V nguyn THnH

nHn

22/12/94

KD1202

453

09DH11307

o MinH

nHT

22/05/91

TM0902

454

12DH490463

L Duy

nHT

01/10/94

KD1207

455

12DH620012

MAi Hong

nHT

07/08/94

HQ1202

456

12DH700285

PHM AnH

nHT

31/01/94

QIR1202

457

12DH490464

cHu Mn

nHi

02/01/94

KD1207

458

12DH690026

o TH nH

nHi

25/09/93

NB1201

459

12DH490213

inH THo

nHi

20/06/94

KD1204

460

12DH490315

inH V nguyT

nHi

11/10/94

KD1205

461

12DH490317

Hong i

nHi

11/07/94

KD1205

462

12DH490318

Hong

nHi

11/07/94

KD1205

463

12DH700296

HunH LM yn

nHi

22/11/94

QIR1202

464

11DH690091

L H PHng

nHi

05/09/93

HQ1202

465

12DH690149

nguyn yn

nHi

22/11/94

HQ1201

466

12DH700097

nguyn HunH TuyT

nHi

10/12/94

QPR1201

467

12DH490124

nguyn MinH yn

nHi

05/01/94

KD1203

468

12DH700098

nguyn ngc ngn

nHi

11/01/94

QPR1201

469

12DH700053

nguyn PHc PHng

nHi

08/06/94

QPR1201

470

12DH490319

nguyn TH

nHi

26/08/94

KD1205

471

12DH700196

nguyn THin

nHi

25/04/94

QPR1203

472

12DH490210

nguyn TuyT

nHi

09/08/94

KD1204

473

12DH490208

PHM TH yn

nHi

04/06/94

KD1204

474

12DH490466

T Bu

nHi

13/12/94

KD1211

475

12DH690020

THi PHM yn

nHi

10/03/94

NB1202

476

12DH690090

Trn giA

nHi

11/10/94

HQ1202

477

11DH710050

Trn HunH yn

nHi

17/09/93

KM1105

478

12DH490468

Trng Hong Trc

nHi

04/05/94

KD1208

479

12DH490465

Trng Hu

nHi

30/03/94

KD1207

480

12DH690150

nguyn TH THy

nHin

19/03/94

HQ1202

481

12DH490148

L MinH

nH

13/08/94

KD1203

482

12DH700197

nguyn ng Tun

nHu

27/02/94

QPR1203

483

12DH490364

o TH Hng

nHung

17/03/94

KD1206

484

12DH490125

L TH Hng

nHung

21/04/94

KD1203

485

12DH490126

Lu TH Hng cM

nHung

04/05/94

KD1203

486

12DH700199

nguyn Hng

nHung

04/08/94

QPR1203

487

12DH400001

nguyn THo

nHung

07/01/94

KD1209

488

12DH700139

PHM TH Hng

nHung

19/11/94

QPR1202

489

12DH700198

THiu nguyn Hng

nHung

02/01/94

QPR1203

490

12DH490469

Trn TH cM

nHung

23/10/94

KD1208

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 1 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

491

12DH700284

Trn TH Hng

nHung

09/03/94

QPR1204

492

12DH490681

i THy

nH

04/10/93

KD1211

493

12DH700271

Bi ngc QunH

nH

28/12/94

QIR1202

494

12DH700282

Bi V Hoi

nH

27/03/94

QIR1202

495

12DH700030

An nguyn QunH

nH

16/02/94

QPR1201

496

12DH490191

L TH QunH

nH

22/03/93

KD1204

497

10DH62026

nguyn LM QunH

nH

01/06/92

NB1101

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

498

12DH690152

nguyn L HunH

nH

02/09/94

HQ1202

499

12DH700140

nguyn PHM PHng

nH

20/05/94

QPR1202

500

10DH63039

nguyn THy QunH

nH

28/04/92

HQ1001

501

12DH490543

nguyn Tn PHng

nH

28/04/94

KD1209

502

12DH490127

PHM ngc QunH

nH

25/08/93

KD1203

503

12DH630015

PHM QunH

nH

28/07/94

HQ1202

504

12DH490471

Trn Bo

nH

12/07/94

KD1208

505

12DH490633

V TH THy

nH

05/07/94

KD1210

506

12DH490584

nguyn Hong MinH

nHT

12/06/94

KD1209

507

12DH490185

nguyn TH ngc

nng

03/11/94

KD1204

508

10DH63041

Dng Diu ny

ny

26/01/92

NB1003

509

11DH700100

H TH KiM

oAnH

07/01/93

QPR1102

510

12DH630022

nguyn Hong

oAnH

12/06/93

NB1201

511

12DH690028

nguyn TH Hong

oAnH

03/09/94

HQ1202

512

12DH490177

nguyn TH Kiu

oAnH

24/03/94

KD1203

513

12DH490682

PHM TH PHng

oAnH

26/06/94

KD1211

514

12DH620006

PHM TH yn

oAnH

26/01/94

NB1202

515

12DH690017

Tn Hong

oAnH

01/10/94

HQ1202

516

12DH490473

Dng nH

PHT

10/11/91

KD1208

517

10DH71018

Trng Tin

PHT

12/04/91

BA1101

518

12DH490196

Hong HunH THy

PHi

03/03/94

KD1204

519

12DH490006

nguyn AnH

PHi

28/10/94

KD1201

520

11DH690179

nguyn Hon

PHi

07/03/93

QIR1201

521

12DH490646

H THAnH

PHong

12/06/94

KD1210

522

12DH630017

nguyn Vn Hong

PHong

21/06/93

HQ1202

523

12DH700141

QuAn THnH

PH

05/01/94

QPR1202

524

12DH490195

Trn L THAnH

PH

04/01/94

KD1204

525

12DH700091

Dng Hng

PHc

15/06/94

QIR1201

526

12DH700142

L nguyn THin

PHc

19/01/94

QPR1202

527

12DH690134

nguyn TH MinH

PHng

09/02/94

HQ1202

528

12DH690037

PHM THAnH KiM

PHng

25/07/94

NB1202

529

12DH490684

V Hng PHi

PHng

27/01/94

KD1211

530

11DH110004

gP THnH

PHc

12/10/92

KD1201

531

12DH490649

HunH Hi

PHc

12/09/94

KD1211

532

12DH700280

Bi TH ngc

PHng

18/06/94

QPR1204

533

12DH620015

ng nguyn Hng

PHng

26/11/94

NB1202

534

12DH490479

HunH nguyn THAnH

PHng

30/08/94

KD1208

535

12DH700143

L nguyn uyn

PHng

08/10/94

QIR1202

536

12DH700229

L TH Trc

PHng

16/02/93

QIR1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

537

09CD66140

Lng nguyn THAnH

PHng

24/07/91

CB0902

538

12DH700201

nguyn nH

PHng

15/04/94

QPR1203

539

11DH490693

nguyn MAi

PHng

24/07/93

KM1105

540

12DH490008

nguyn nH

PHng

17/02/94

KD1201

541

12DH490537

nguyn TH Xun

PHng

17/12/94

KD1209

542

12DH490244

nguyn Trn uyn

PHng

28/01/94

KD1205

543

12DH700004

PHM TH M

PHng

10/02/94

QIR1201

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

544

12DH490323

Tng HunH MAi

PHng

14/10/93

KD1206

545

12DH690021

Trn LAn

PHng

10/12/93

NB1202

546

10DH71141

Trn TH H

PHng

10/06/92

BA1001

547

12DH490610

V nAM

PHng

15/06/94

KD1211

548

12DH490722

V LAn

PHng

13/05/94

KD1211

549

12DH700114

HunH HoA

PHng

01/05/94

QPR1202

550

12DH490197

ng MinH

PHng

22/08/94

KD1204

551

12DH490128

nguyn TH KiM

PHng

12/10/94

KD1203

552

12DH490480

Trn TH M

PHng

07/09/94

KD1208

553

12DH490720

H Vn

QuAng

25/11/93

KD1211

554

12DH700078

nguyn ngc PHng

QuAng

19/07/94

QIR1201

555

12DH490342

Trn PHng

QuAng

17/11/94

KD1206

556

12DH490483

Trn M

Qun

02/09/94

KD1208

557

12DH490082

V ngc

Qu

18/01/94

KD1202

558

12DH490365

Dng TH

Qu

27/04/94

NB1201

559

12DH490644

nguyn ngc

Qu

10/06/94

KD1211

560

11DH710223

nguyn TH ngc

Qu

13/12/93

NB1202

561

12DH490713

nguyn Tin

Qu

13/08/94

KD1211

562

12DH700203

PHM Vin

Qu

31/01/94

QH1301-2

563

12DH700202

Dng TH THAnH

Quyn

17/11/94

QPR1203

564

12DH690136

HunH THc

Quyn

21/09/94

HQ1201

565

12DH490486

Lu T

Quyn

28/08/94

KD1208

566

12DH490485

PHAn PHng

Quyn

21/01/94

KD1208

567

12DH690112

L KHi

Quyn

22/10/93

NB1202

568

12DH490572

QucH THAnH

Quyn

29/01/94

KD1209

569

12DH690005

Kiu PHng

QunH

21/03/94

HQ1201

570

12DH490189

L Xun

QunH

05/10/94

KD1204

571

12DH490060

Lu TH nH

QunH

24/06/94

KD1202

572

12DH690068

MAi LM Bo

QunH

04/03/94

HQ1202

573

12DH490563

ng THy

QunH

05/09/93

KD1210

574

12DH700055

nguyn Bo PHng

QunH

09/07/94

QPR1201

575

12DH490554

nguyn H PHng

QunH

21/01/94

KD1209

576

12DH700297

nguyn PHAn Trc

QunH

02/04/94

QPR1204

577

12DH490129

nguyn TH nH

QunH

10/04/94

KD1203

578

12DH620024

nguyn TH nH

QunH

04/11/94

NB1202

579

12DH490267

PHAn DiM

QunH

20/11/94

KD1205

580

12DH690069

V nH

QunH

18/08/93

NB1202

581

12DH490488

Trn cM

SAn

16/10/94

KD1208

582

12DH620010

Hong KHnH

SAng

16/10/94

NB1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

583

12DH690070

HunH TH THAnH

SAng

01/06/94

NB1202

584

09DH11293

Trn THAnH

SAng

17/11/91

TM0902

585

12DH490686

Vn TH

SM

05/09/94

KD1211

586

09DH41117

nguyn HunH

Song

09/09/91

KS0901

587

12DH620014

nguyn ng

Sn

24/09/94

NB1202

588

12DH490490

nguyn Hong

Sn

25/12/94

KD1208

589

12DH490087

nguyn ngc

Sn

03/07/89

KD1202

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

590

12DH490368

yue KAM

SuM

28/09/94

KD1206

591

12DH700116

PHM ngc

Ti

24/03/94

QPR1202

592

12DH700117

Trn nH

Ti

23/06/94

QPR1202

593

12DH490234

V MinH

Ti

31/07/94

KD1205

594

12DH490643

cAo TH MinH

TM

18/08/94

KD1210

595

12DH490182

nguyn Hu

TM

09/10/92

KD1204

596

12DH490493

nguyn LM MinH

TM

24/02/94

KD1208

597

12DH690094

nguyn ngc MinH

TM

15/12/94

NB1202

598

12DH490131

nguyn THAnH

TM

07/03/94

KD1203

599

12DH690071

nguyn TH KiM

TM

14/06/94

HQ1201

600

12DH700233

HunH cH

Tn

20/02/94

QPR1203

601

12DH490277

PHM cHu THin

Tn

29/09/94

KD1205

602

09DH11160

Trn nHT

Tn

19/10/91

MV0901

603

12DH700002

nguyn PHM MinH

Tn

10/07/94

QPR1201

604

12DH490498

Bin MinH Hong

THcH

03/02/94

KD1208

605

12DH490072

LA Xun

THi

31/10/94

KD1202

606

11DH490139

Bi THAnH

THAnH

09/10/93

KT1101

607

12DH700074

LM THin

THAnH

30/10/94

QPR1201

608

12DH700056

Lng ngc

THAnH

15/03/94

QIR1201

609

12DH700066

nguyn THo THin

THAnH

17/12/94

QPR1201

610

12DH700270

nguyn Vn

THAnH

06/02/92

QPR1204

611

12DH490325

Trn MAi ngc

THAnH

17/01/94

KD1206

612

12DH700146

Trn ngc PHng

THAnH

18/10/94

QIR1202

613

12DH630018

V uyn

THAnH

28/09/94

HQ1202

614

12DH700011

H B Hiu

THnH

01/06/94

QPR1201

615

12DH490496

L KiM

THnH

12/04/94

KD1208

616

12DH490199

ng Long

THnH

02/12/94

KD1204

617

12DH490059

nguyn c MinH

THnH

11/04/94

KD1202

618

12DH490050

V Xun

THnH

15/07/94

KD1201

619

12DH490687

o TH

THo

06/08/94

KD1211

620

12DH700261

inH TH Hng

THo

30/04/94

QPR1204

621

11DH690047

inH TH PHng

THo

08/03/93

KD1201

622

12DH490228

on TH PHng

THo

15/02/94

KD1204

623

12DH490143

HunH TH THcH

THo

20/11/94

KD1203

624

12DH490558

HunH V PHng

THo

28/09/91

KD1209

625

12DH690013

LM TH PHng

THo

04/05/94

NB1201

626

12DH690072

L ngc PHng

THo

26/06/94

HQ1201

627

12DH690073

L PHM Vi

THo

21/10/94

HQ1201

628

12DH700351

L V PHng

THo

19/02/94

QPR1203

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

629

11DH690009

Mc Hong THu

THo

20/03/93

QPR1202

630

12DH690074

ng TH THAnH

THo

04/06/93

NB1202

631

11DH490440

nguyn ngc THAnH

THo

15/06/93

KM1104

632

09DH62042

nguyn PHng

THo

19/10/91

NB0902

633

12DH700148

nguyn TH ngc

THo

07/01/94

QPR1202

634

12DH700039

nguyn THy THAnH

THo

21/07/94

QPR1201

635

12DH630014

ng ngc

THo

11/12/94

HQ1202

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

636

12DH700204

PHM ngc LAn

THo

20/11/94

QIR1202

637

12DH490688

PHM PHng

THo

11/08/94

HQ1301-1

638

11DH490679

PHM TH PHng

THo

17/07/93

KD1208

639

11DH490074

T TH THAnH

THo

28/10/93

KD1105

640

11DH690134

Trn PHng

THo

03/08/93

QPR1201

641

12DH700298

Trn TH Xun

THo

17/02/93

QIR1202

642

09DH70048

Trn THu

THo

01/09/91

QPR1101

643

12DH490618

T TH THAnH

THo

16/11/94

KD1210

644

12DH490268

V nguyn PHng

THo

28/05/94

KD1205

645

12DH700057

V TrAng

THo

09/02/93

QPR1202

646

09DH71065

HunH KHc

THng

24/05/91

KM0901

647

12DH490370

cAo TH Hong

THi

15/07/94

KD1206

648

12DH490094

L nguyn H

THi

30/08/94

KD1202

649

12DH700150

L nguyn LM

THi

07/06/94

QPR1203

650

12DH490123

nguyn PHc uyn

THi

16/09/94

KD1203

651

11DH490662

THi nH

THi

10/04/93

KD1202

652

09CD65016

H PHM c

THin

10/09/91

CT0901

653

12DH700151

L MinH Hu

THin

24/10/94

QIR1202

654

12DH490226

ng nHT MinH

THin

15/09/94

KD1204

655

12DH700152

nguyn Hong

THin

17/09/94

QIR1202

656

12DH490227

L Xun

THiP

11/02/94

KD1204

657

12DH490551

L THAnH

THnH

21/02/94

KD1209

658

09DH70034

nguyn TH ngc

THnH

17/11/91

QPR1101

659

11DH490570

nguyn Trn Hng

THnH

17/05/93

KM1104

660

12DH490591

PHM PH

THnH

24/05/94

KD1209

661

12DH490590

PHAn Trng

THnH

02/02/94

KD1209

662

12DH700043

Trn PH

TH

20/05/93

QPR1201

663

12DH490233

ng TH THAnH

THoA

24/10/94

KD1211

664

12DH490133

V TH

THi

10/10/93

KD1211

665

11DH490151

nguyn MinH

THng

13/11/93

KQ1101

666

12DH490063

PHAn PH

THng

30/06/94

KD1202

667

12DH700291

nguyn TH ngc

TH

20/11/93

QPR1204

668

11DH710163

cHung Hong nguyT

THu

03/06/93

NB1201

669

12DH490078

nguyn TH BcH

THun

04/01/94

KD1202

670

12DH490501

TH Hin

THc

06/12/94

KD1208

671

12DH690098

H THy MinH

THy

08/02/94

NB1201

672

12DH490042

L PHM THAnH

THy

17/09/94

KD1201

673

12DH700153

nguyn PHM KiM

THy

17/10/94

QIR1202

674

12DH410021

nguyn TH D

THy

29/09/94

QPR1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

675

12DH700092

nguyn Xun

THy

27/04/94

QIR1201

676

12DH700273

Trn PHng

THy

24/02/94

QPR1204

677

12DH690076

V BcH

THy

29/10/94

HQ1201

678

12DH490262

nguyn THAnH

THy

30/10/94

KD1205

679

12DH690097

nguyn THy KiM

THy

05/05/94

HQ1201

680

12DH700154

Trn nH L

THy

30/01/94

QPR1203

681

12DH690099

Trn TH THAnH

THy

26/11/94

HQ1201

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

682

12DH490500

Trn THu

THy

02/08/94

KD1208

683

12DH490134

ng THAnH Vn

THy

11/11/94

KD1203

684

12DH690075

PHM TH THAnH

THy

10/01/94

NB1201

685

12DH690121

Trn TH

THy

13/03/93

HQ1201

686

12DH630013

L TH Hng

THuyn

26/07/94

HQ1202

687

10DH70098

Hong ngc MinH

TH

08/10/92

QPR1002

688

12DH490328

H nHT Bng

TH

29/01/94

KD1206

689

12DH490597

H V KHnH

TH

11/02/94

KD1209

690

12DH700059

HunH TH MinH

TH

24/05/94

QPR1202

691

12DH700206

L AnH

TH

12/07/94

QH1301-2

692

11DH490206

L TH AnH

TH

23/09/93

KM1102

693

12DH620013

L V MinH

TH

30/01/94

NB1202

694

12DH490592

nguyn AnH

TH

04/09/94

KD1209

695

12DH700022

nguyn HunH AnH

TH

08/01/94

QIR1201

696

12DH490053

nguyn ngc THAnH

TH

16/05/94

KD1211

697

12DH690100

nguyn THin

TH

05/01/93

HQ1201

698

12DH700226

PHM nguyn MinH

TH

08/04/94

QPR1204

699

12DH700207

HunH ngc THy

THng

24/09/94

QPR1204

700

12DH690043

HunH nguyn THi

THng

18/11/94

NB1202

701

12DH700060

L TH Kiu

THng

23/09/94

QIR1201

702

12DH700256

nguyn Mng Hoi

THng

29/10/94

QIR1202

703

09CD66403

nguyn ngc Bo

THng

29/05/91

CQ0902

704

12DH690156

nguyn ngc THng

THng

02/11/91

HQ1202

705

12DH700005

nguyn TH Hoi

THng

21/11/94

NB1301-2

706

10DH62050

PHM MAi

THng

11/12/92

KD1201

707

12DH490620

Trn M Hoi

THng

10/10/94

KD1210

708

12DH490027

Trn TH Hoi

THng

15/11/94

KD1201

709

12DH690135

u PHng

THy

18/11/94

HQ1201

710

12DH490180

L nHT

THy

14/07/94

KD1211

711

11DH110163

nguyn giA

THy

04/05/93

NB1201

712

12DH490699

nguyn ngc MinH

THy

07/06/94

KD1211

713

12DH490009

Hong nguyn THy

Tin

05/10/94

KD1201

714

12DH700006

nguyn Hong cT

Tin

29/09/94

QIR1201

715

12DH490653

nguyn TH THy

Tin

27/04/94

KD1210

716

12DH700208

nguyn THy THy

Tin

17/03/94

QPR1204

717

12DH490504

Trn TH THy

Tin

23/09/94

KD1208

718

12DH490373

Trn THy

Tin

28/02/94

KD1206

719

12DH490221

Trng ngc THy

Tin

23/12/94

KD1204

720

12DH690009

V nH THy

Tin

28/12/94

NB1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

721

12DH620001

nguyn TH

Tin

10/04/93

NB1202

722

12DH490161

HunH MinH

Tin

18/11/94

KD1203

723

11DH490451

nguyn MinH

Tin

14/08/93

KM1104

724

12DH700115

nguyn MinH

Tin

21/06/94

QPR1202

725

12DH490329

nguyn THAnH

Tin

07/12/94

KD1206

726

12DH690101

Trng Trung

Tn

19/12/94

HQ1202

727

12DH490194

nguyn Hu

TnH

22/04/94

KD1204

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

728

11DH490026

nguyn c

Ton

22/10/93

KD1201

729

12DH490505

TT ng PHng

Ton

05/10/94

KD1208

730

12DH700265

V B

Ton

02/11/94

QPR1204

731

11DH490069

V MinH

Ton

03/08/93

KM1101

732

12DH490108

nguyn TH BcH

Tr

20/09/94

KD1202

733

11DH690172

nguyn TH THAnH

Tr

02/12/93

KD1201

734

12DH490690

PHM nguyn PHng

Tr

10/07/94

KD1211

735

12DH690125

PHAn TH Hng

Tr

02/09/93

HQ1202

736

09DH41154

cAo ngc DiM

TrAng

23/11/91

KS0903

737

12DH490248

ng PHng Hng

TrAng

01/01/94

KD1205

738

12DH490025

H PHng

TrAng

17/12/94

KD1201

739

10DH63024

HunH TH DiM

TrAng

13/10/92

NB1002

740

12DH690078

HunH TH THy

TrAng

02/10/94

HQ1202

741

12DH490046

L TH THu

TrAng

16/05/94

KD1201

742

08DH70220

Lng nHT THin

TrAng

23/12/90

QPR0801

743

12DH490184

nguyn MAi THo

TrAng

28/07/94

KD1204

744

11DH490051

nguyn TH THy

TrAng

10/01/93

KQ1101

745

12DH690025

nguyn TH THy

TrAng

15/09/91

NB1201

746

12DH690102

nguyn THy

TrAng

17/12/94

NB1202

747

12DH690014

SAn KiM

TrAng

13/07/94

HQ1201

748

12DH490239

V TH HnH

TrAng

15/08/94

KD1205

749

12DH630028

V TH Huyn

TrAng

15/02/94

HQ1202

750

12DH490240

H TH MAi

TrM

20/01/94

KD1205

751

12DH490508

HunH TH BcH

TrM

22/08/92

KD1208

752

12DH490593

L MinH

TrM

09/01/94

KD1209

753

10DH62056

L TH BcH

TrM

07/09/92

NB1002

754

11DH490297

L TH BcH

TrM

22/10/93

KM1103

755

12DH490038

L TH ngc

TrM

29/10/94

KD1201

756

12DH700081

L TH ngc

TrM

06/03/94

QPR1202

757

12DH700244

nguyn BcH

TrM

31/10/94

QPR1201

758

12DH490136

nguyn Qu

TrM

17/05/94

KD1203

759

12DH490187

nguyn TH Bo

TrM

26/02/94

KD1204

760

12DH690127

nguyn TH TuyT

TrM

12/10/94

HQ1201

761

12DH490541

PHM QunH

TrM

25/12/94

KD1209

762

12DH490333

Trng L ngc

TrM

26/11/94

KD1206

763

12DH700209

V ngc MinH

TrM

03/01/94

QPR1204

764

12DH700230

Bi Huyn

Trn

08/01/93

QPR1204

765

12DH490157

cH Hong M

Trn

08/03/93

KD1203

766

09DH71227

Trn Huyn

Trn

25/11/91

BA0902

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

767

12DH700253

LM M

Trn

07/05/94

QPR1204

768

12DH700158

nguyn Hong Bo

Trn

04/06/94

QPR1203

769

12DH690040

nguyn ngc Bo

Trn

28/08/94

NB1202

770

12DH490691

nguyn TH ngc

Trn

23/06/94

KD1211

771

12DH690103

TrAng ngc

Trn

07/02/94

NB1202

772

12DH690126

Trn Bo

Trn

30/09/94

HQ1201

773

12DH690104

Trn L Bo

Trn

11/05/94

NB1201

S S /V Trong Danh S ch: 46 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

774

12DH700062

Trng BcH

Trn

25/05/94

QPR1202

775

12DH490271

Dng cng

Tr

18/02/94

KD1205

776

12DH490512

Lu THAnH

Tr

31/01/93

KD1208

777

12DH490051

PHM cng

Tr

05/08/94

KD1201

778

12DH490376

Trn MinH

Tr

15/01/94

KD1206

779

12DH490636

Trn MinH

Tr

10/08/94

KD1210

780

11DH490037

MAi MinH

TriT

19/10/93

KQ1101

781

12DH700065

on TH Kiu

TrinH

27/05/94

QPR1202

782

12DH700252

H TH PHng

TrinH

27/07/94

QPR1204

783

12DH690001

LM Kiu

TrinH

07/03/94

HQ1201

784

11DH700158

L ngc PHng

TrinH

26/08/93

QPR1104

785

12DH690079

L TH Hiu

TrinH

30/06/94

HQ1201

786

12DH490706

nguyn Kiu TuyT

TrinH

23/04/94

KD1211

787

12DH490028

nguyn TH Kiu

TrinH

19/09/93

KD1201

788

12DH490509

nguyn Trn T

TrinH

05/05/94

KD1208

789

12DH700077

nguyn Xun

TrinH

11/07/94

QIR1201

790

12DH700211

PHAn nguyn Xun

TrinH

04/02/94

QPR1204

791

12DH690154

Trn PHng

TrinH

01/01/94

NB1202

792

12DH700212

Trn THy PHng

TrinH

09/05/94

QPR1204

793

12DH700110

HunH Duy Vn

Trc

30/06/94

QIR1202

794

09CD66103

nguyn THAnH

Trc

17/01/91

CQ0901

795

12DH490137

nguyn Trn THAnH

Trc

23/09/94

KD1203

796

12DH700159

Trn ngc

Trc

02/03/94

QPR1203

797

12DH700214

Trn TH THu

Trc

27/09/94

QPR1204

798

12DH490190

nguyn TH

Trung

26/06/94

KD1204

799

10DH62024

nguyn Trng

Trung

31/12/92

NB1001

800

12DH490379

HunH Tun

05/10/94

KD1206

801

12DH490600

L nguyn

12/09/94

KD1210

802

12DH490520

L THAnH

07/03/94

KD1208

803

12DH490777

Lng HunH THAnH

15/01/93

KD1208

804

12DH700216

nguyn ngc THAnH

06/09/94

QPR1204

805

12DH690C33

nguyn TH cM

09/10/93

NB1202

806

12DH620021

nguyn Trn cM

08/10/90

NB1202

807

12DH690022

PHM cM

13/05/93

HQ1201

808

12DH700217

PHAn THAnH AnH

24/10/94

QPR1204

809

12DH700299

Trng TH cM

12/11/94

QIR1202

810

12DH490139

V THAnH

01/08/94

KD1203

811

12DH490044

DiP giA

Tun

22/03/94

KD1203

812

12DH490516

ng AnH

Tun

30/12/94

KD1208

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

813

12DH490238

H L

Tun

22/04/94

KD1205

814

11DH490555

L MinH

Tun

21/01/93

KD1201

815

12DH490577

L Vng

Tun

11/01/94

KD1209

816

12DH690039

nguyn AnH

Tun

13/08/94

QH1301-2

817

12DH700013

nguyn THAnH

Tun

01/05/94

QPR1201

818

12DH490518

PHM MinH

Tun

02/12/94

KD1208

819

12DH490517

Tin giA

Tun

29/01/94

KD1208

820

12DH700215

Trn THAnH

Tun

29/05/94

QPR1204

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

821

12DH690032

cHu BcH

Tuyn

03/01/94

HQ1201

822

12DH630010

DiP KiM

Tuyn

15/11/94

HQ1202

823

12DH490138

nguyn Mng

Tuyn

17/09/94

KD1203

824

11DH490732

nguyn TH THAnH

Tuyn

06/11/93

KD1203

825

12DH490216

Trn TH THAnH

Tuyn

15/04/94

KD1204

826

12DH700160

nguyn TH KiM

Tuyn

02/08/94

QIR1202

827

12DH490519

nguyn ngc

TuyT

27/01/94

KD1208

828

12DH700218

o ngc cT

Tng

17/07/94

QIR1202

829

12DH700C22

Trn Qu cT

Tng

11/07/93

QPR1202

830

12DH490223

on Trn PHng

uyn

21/09/94

KD1204

831

12DH700300

H Hong

uyn

14/06/94

QIR1202

832

12DH490524

L PHng

uyn

12/06/94

KD1208

833

12DH490525

ng Hong PHng

uyn

18/04/93

KD1208

834

12DH490090

nguyn Hong PHng

uyn

23/11/93

KD1202

835

12DH490523

nguyn HunH PHng

uyn

09/10/93

KD1208

836

12DH690018

nguyn TH Hong

uyn

07/11/94

HQ1201

837

12DH620004

PHM L An

uyn

11/11/94

NB1202

838

12DH490522

Trn ngc MAi

uyn

11/03/93

KD1208

839

12DH700276

V PHM PHng

uyn

15/06/94

QIR1202

840

12DH700162

V TH M

uyn

20/07/94

QPR1203

841

12DH490024

ng Xun

Vn

21/03/94

KD1201

842

12DH620002

nguyn Tng

Vn

29/12/94

NB1202

843

12DH490694

TH Hng

Vn

16/04/94

KD1211

844

12DH630024

Lu TH THy

Vn

21/08/94

HQ1201

845

12DH490710

nguyn L M

Vn

08/11/94

KD1211

846

09DH71127

nguyn V KHnH

Vn

28/03/91

HA0901

847

12DH700163

PHM MAi cM

Vn

29/08/94

QPR1203

848

12DH490526

PHM TH KHnH

Vn

14/03/94

KD1208

849

09CD66262

Trng M

Vn

21/07/91

CH0903

850

12DH700352

Trng THy TuyT

Vn

16/08/94

QIR1201

851

12DH700023

Dng TH L

Vi

23/12/94

QIR1201

852

12DH490246

nguyn ngc THy

Vi

19/01/94

KD1205

853

12DH700275

nguyn ngc THy

Vi

23/03/94

QIR1202

854

12DH700012

nguyn Tng

Vi

02/11/94

QIR1201

855

12DH490339

nguyn V KHnH

Vi

09/02/94

KD1206

856

12DH700164

ninH nguyn i

Vi

31/10/94

QPR1203

857

12DH490529

PHAn HunH Hi

Vi

15/11/94

KD1208

858

12DH700220

Trn Tng

Vi

01/01/94

QPR1204

859

11DH490057

nguyn HunH Quc

ViT

13/10/93

KD1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

860

12DH490C11

Dng QuAng

VinH

26/12/91

KD1201

861

12DH490530

LA cH

VinH

03/10/94

KD1211

862

12DH490145

L M

VinH

28/01/94

KD1203

863

11DH490143

nguyn HunH QuAng

VinH

23/09/93

KQ1101

864

12DH490140

nguyn PHong

VinH

31/05/94

KD1203

865

12DH490230

nguyn THnH

VinH

28/05/92

KD1204

866

12DH490695

Tiu Quc

VinH

05/12/94

KD1204

867

12DH490231

Trn PHc

VinH

08/01/94

KD1204

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

ng li cch mng ca C S V it Nam ( 1 0 1 0 0 2 3 ) - S T n C h: 3


Nhm T hi - T 0 2 0 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

868

12DH700222

LM PHAn

30/07/94

QIR1202

869

12DH700223

Trn MinH Triu

07/03/94

QPR1204

870

12DH490207

Bi ngc THy

Vy

31/08/94

KD1204

871

12DH690023

Bi uyn

Vy

04/07/94

HQ1201

872

12DH700165

cAo nHT

Vy

25/07/94

QIR1202

873

10DH61023

L THAnH

Vy

17/06/92

QIR1102

874

09DH40128

MAi THAnH

Vy

11/08/91

KQ0905

875

12DH700166

ng Hoi BcH

Vy

08/08/94

QPR1203

876

12DH490578

ng Tng

Vy

05/04/93

KD1209

877

12DH700241

nguyn DiP Hi

Vy

08/12/94

QIR1202

878

12DH490141

nguyn HunH THy

Vy

15/02/94

KD1203

879

12DH700063

nguyn L Hong

Vy

25/12/94

QPR1202

880

12DH490340

nguyn ngc An

Vy

22/03/93

KD1206

881

12DH490596

nguyn PHAn KHi

Vy

25/08/94

KD1209

882

12DH490586

nguyn QunH

Vy

19/09/94

KD1209

883

12DH700108

nguyn Trn Hng

Vy

14/03/94

QPR1202

884

12DH490621

nguyn V THAnH

Vy

28/10/94

KD1210

885

12DH700293

PHM THo

Vy

19/09/94

QIR1202

886

12DH690006

Tr

Vy

18/11/94

HQ1201

887

12DH490091

HunH ng

Xun

24/01/93

KD1202

888

12DH490142

L THAnH

Xun

11/08/94

KD1203

889

12DH690035

Trn nguyn THAnH

Xun

25/12/94

NB1202

890

12DH490147

V H M

Xuyn

28/12/94

KD1203

891

11DH690055

HunH TH ngc

Xuyn

10/05/93

NB1101

892

12DH490535

nguyn PHM KiM

Xuyn

28/09/94

KD1209

893

12DH490536

ng PHng PHc

Xng

29/11/94

KD1209

894

12DH490004

nguyn Hoi nH

28/11/94

KD1201

895

12DH690012

nguyn Hong Bo

yn

31/08/94

HQ1201

896

12DH700294

ng TH M

yn

27/04/94

QIR1202

897

12DH700225

H TH Hong

yn

06/03/94

QPR1204

898

12DH700224

nguyn Hong

yn

25/01/94

QPR1204

899

12DH690016

nguyn HunH KiM

yn

14/02/94

HQ1201

900

12DH490571

nguyn ngc Hi

yn

08/11/94

KD1209

901

12DH690007

nguyn ngc Hong

yn

17/02/94

NB1201

902

12DH700040

PHM THu Hi

yn

03/04/94

QPR1201

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 1 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD2 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

13DH490001

nguyn Hu PHiM

05/01/95

KD1301-2

13DH490022

L MinH Quc

An

30/10/95

KD1301-3

13DH490023

L Hong Hi

An

04/12/95

KD1302-1

13DH490024

ng PHng

An

23/02/95

DL1301-2

13DH690007

ng TH THy

An

24/03/95

HQ1301-2

13DH490027

nguyn Tn

An

10/09/95

KD1303-1

12DH710196

nguyn TH THy

An

27/12/94

AV1204

13DH690008

PHM TH M

An

31/03/95

NB1301-3

12DH710367

THcH ngc THAnH

An

09/08/90

AV1209

10

13DH700007

Trn TH THi

An

12/09/95

QH1301-1

11

13DH690009

V TH

An

24/01/94

NB1301-3

12

13DH700008

cAo nguyn LAn

AnH

23/02/95

QH1301-1

13

13DH490030

ng KiM Hong

AnH

15/11/95

KD1301-1

14

13DH690011

inH Hin Duyn

AnH

17/10/93

NB1301-1

15

13DH490032

Hong Duy

AnH

19/01/95

DL1301-1

16

13DH690010

TH LAn

AnH

25/12/95

NB1301-1

17

12DH710197

L Hong

AnH

18/07/94

AV1204

18

13DH700010

L Hong Trc

AnH

05/09/95

QH1301-1

19

13DH490038

L nguyn PHng

AnH

18/08/95

DL1301-3

20

13DH700011

L Trc

AnH

01/06/95

QH1301-1

21

13DH700012

L ngc

AnH

15/04/95

QH1301-1

22

13DH700013

MAi Hong

AnH

24/06/94

QH1301-1

23

13DH490040

nguyn cHu TrM

AnH

24/02/95

DL1301-1

24

13DH700014

nguyn Hong Vn

AnH

09/08/95

QH1301-1

25

11DH690152

nguyn PHng

AnH

08/01/93

NB1101

26

13DH490044

nguyn TH Hong

AnH

09/03/95

KD1302-2

27

13DH700015

nguyn TH LAn

AnH

23/07/95

QH1301-1

28

13DH490045

nguyn TH QunH

AnH

30/05/95

KD1302-3

29

13DH700016

nguyn TH QunH

AnH

26/05/95

QH1301-1

30

13DH690012

nguyn Trn Hng

AnH

29/05/95

NB1301-1

31

13DH690013

nguyn Vn

AnH

26/10/95

NB1301-1

32

13DH490046

nguyn V THy

AnH

04/12/95

DL1301-2

33

11DH490588

PHM Duy

AnH

14/01/93

KQ1103

34

13DH490047

PHM L Vn

AnH

20/10/95

DL1301-3

35

13DH690219

PHM PHng

AnH

22/10/95

NB1301-3

36

13DH490048

PHM QuAng

AnH

09/06/94

KD1303-2

37

13DH690014

PHAn TH Kiu

AnH

26/04/95

NB1301-1

38

13DH490051

Trn TH KiM

AnH

09/01/95

KD1301-2

39

13DH690001

PH TH ngc

nH

20/02/95

NB1301-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 1 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

40

13DH490003

V ngc

nH

27/02/95

KD1302-1

41

13DH700001

L nHT THin

07/04/95

QH1301-1

42

13DH490914

nguyn HunH Hng

10/08/95

KD1302-2

43

13DH490056

H Quc

Bo

25/11/95

KD1303-1

44

13DH490057

Hong giA

Bo

14/09/95

KD1303-1

45

11DH110070

L Huy

Bo

25/07/93

TH1102

46

13DH490059

ng cc Dng

Bo

12/08/95

DL1301-3

47

13DH490060

PHM nH

Bo

04/05/95

KD1301-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Tn lp

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 2 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD3 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

48

13DH700020

Trn Quc

Bo

10/05/95

QH1301-1

49

13DH490052

Tng KiM

Bng

05/07/95

KD1301-2

50

13DH690015

Trn nH

Bng

12/12/95

NB1301-2

51

13DH700021

Hong ngc

BcH

05/09/95

QH1301-1

52

13DH690017

L TH ngc

BcH

23/02/93

NB1301-3

53

13DH690018

nHAn L

BcH

17/11/95

HQ1301-2

54

13DH490071

PHAn TH ngc

BcH

20/05/95

DL1301-1

55

13DH700022

Trn ngc

BcH

11/10/95

QH1301-1

56

13DH690019

V TH ngc

BcH

11/05/94

HQ1301-2

57

13DH690016

Dng THc

BnH

08/10/95

NB1301-2

58

13DH490977

o ngc Tiu

BnH

21/06/95

KD1303-2

59

12DH490110

L nH

BnH

08/01/94

KD1301-1

60

13DH700019

nguyn TH THAnH

BnH

12/05/95

QH1301-1

61

13DH490055

Trn THAnH

BnH

08/01/95

KD1302-3

62

13DH490063

LA KiM

Bi

27/12/95

DL1301-1

63

13DH700025

nguyn Hong THi

cA

17/04/95

QH1301-1

64

13DH700027

ng TH PHng Hng

cM

17/10/95

QH1301-1

65

13DH490075

Bi ngc

cHu

15/04/95

KD1302-3

66

13DH700028

inH Hong BcH

cHu

26/04/95

QH1301-1

67

13DH490962

nguyn ngc Bo

cHu

28/10/95

DL1301-1

68

13DH690021

nguyn nHT MinH

cHu

09/08/95

NB1301-1

69

13DH690022

nguyn TH ngc

cHu

06/03/95

NB1301-1

70

13DH700029

Tng Hong Bo

cHu

07/12/95

QH1301-1

71

13DH490079

Trn MinH

cHu

29/09/95

DL1301-3

72

13DH490835

V TH MinH

cHu

09/12/95

KD1302-3

73

13DH490784

cHung Hu

cHi

29/12/95

KD1302-2

74

12DH710148

Dng TH KiM

cHi

22/08/94

NB1301-3

75

13DH690023

Mc nguyn LinH

cHi

27/11/95

HQ1301-1

76

13DH690024

nguyn TH LAn

cHi

15/06/95

HQ1301-1

77

13DH700030

Trn TH M

cHi

22/06/95

QH1301-1

78

11DH490745

V TH KiM

cHi

24/03/93

KM1105

79

13DH690025

V TH M

cHi

28/02/94

NB1301-2

80

13DH490082

V TH QunH

cHi

09/12/94

KD1301-3

81

13DH490085

Lu Quc

cH

29/11/95

KD1302-2

82

13DH700031

o ngc PHng

cHinH

03/09/95

QH1301-1

83

13DH690026

H TH BcH

cHung

19/01/95

HQ1301-2

84

13DH490084

Trn nHT nH

cHuyn

21/02/95

KD1302-2

85

13DH690028

PHAn ngc

DiM

17/10/95

NB1301-3

86

13DH490893

nguyn TH ngc

Din

08/07/95

KD1302-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 2 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

87

13DH690220

nguyn ngc

DiP

04/07/95

NB1301-1

88

13DH490099

nguyn TH THy

Diu

/ /95

KD1303-3

89

13DH490094

TT Hu

DinH

03/04/95

DL1301-2

90

13DH490956

Trng nH

DinH

04/09/95

KD1303-1

91

13DH490637

DinH

19/09/95

KD1303-2

92

13DH490725

LM Bi

Du

04/12/95

KD1302-3

93

11DH700167

cHu on KHnH

Dung

17/03/93

QPR1103

94

13DH490986

TH THy

Dung

01/09/95

KD1303-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 3 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD3 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

95

11DH700023

nguyn TH Xun

Dung

05/06/93

QPR1103

96

13DH490101

nguyn THy

Dung

04/05/95

DL1301-1

97

13DH490102

PHM L Hng

Dung

01/01/94

KD1301-3

98

13DH490103

Trn TH PHng

Dung

18/01/95

DL1301-1

99

13DH490105

V PHng

Dung

04/08/95

KD1302-3

100

13DH700032

Trn Quc

Dng

31/05/95

QH1301-1

101

12DH690048

HunH PHng

Duy

03/12/94

NB1201

102

12DH710207

Duy

27/05/94

AV1205

103

13DH700034

ng TH An

Duy

17/10/95

QH1301-1

104

13DH490107

nguyn MinH

Duy

10/06/95

KD1303-2

105

13DH490108

nguyn PHc

Duy

10/08/95

KD1303-3

106

13DH490109

nguyn Quc

Duy

12/11/95

KD1303-3

107

13DH690030

nguyn Quc giA

Duy

14/02/95

HQ1301-1

108

13DH490924

nguyn THAnH

Duy

22/03/95

DL1301-2

109

12DH700173

PHAn Tin

Duy

25/08/92

QIR1202

110

13DH700035

V PHM c

Duy

09/07/95

QH1301-1

111

12DH700172

Vng Hu nguyn

Duy

08/04/94

QPR1202

112

12DH710210

M TH M

Duyn

11/01/93

AV1205

113

13DH690031

HunH H M

Duyn

25/04/94

HQ1301-1

114

13DH700036

nguyn Hong M

Duyn

23/09/95

QH1301-1

115

13DH700037

nguyn HunH M

Duyn

22/05/95

QH1301-1

116

13DH690032

nguyn TH KiM

Duyn

23/09/95

HQ1301-1

117

11DH690058

nguyn Trng M

Duyn

12/10/93

NB1102

118

13DH690033

PHM nguyn THAnH

Duyn

07/01/95

NB1301-1

119

13DH490115

PHM ViT K

Duyn

12/07/95

KD1302-3

120

13DH690036

TrnH TH

Duyn

02/08/93

NB1301-2

121

13DH690034

Trng L

Duyn

10/07/95

NB1301-2

122

13DH690035

Trng M

Duyn

06/01/95

NB1301-2

123

13DH690037

V TH

Duyn

05/02/95

NB1301-3

124

13DH690038

V TH M

Duyn

06/03/95

NB1301-3

125

12DH690107

Bi TH THy

Dng

29/09/94

HQ1201

126

13DH490C11

Dng nguyn THy

Dng

15/10/94

KD1301-2

127

13DH690027

inH nguyn THy

Dng

03/09/95

NB1301-3

128

13DH490826

LM THy

Dng

21/12/95

KD1303-1

129

13DH490090

PHAn TH nH

Dng

11/02/94

KD1301-1

130

13DH490092

Trn TH THy

Dng

27/07/93

KD1301-3

131

13DH490091

Trn THy

Dng

27/01/94

DL1301-1

132

12DH700112

TrnH THy

Dng

29/09/94

QIR1201

133

13DH490978

nguyn nHT

Dy

08/12/95

KD1303-3

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 3 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

134

12DH710152

ng Vn

An

22/11/93

AV1204

135

13DH490798

ng TH Hng

29/09/95

DL1301-3

136

12DH710214

LM ngc

06/10/94

AV1205

137

13DH490010

T Diu

19/08/95

KD1301-1

138

13DH490011

Trn HunH

23/07/95

DL1301-1

139

13DH490012

L QuAng Tr

19/01/95

KD1301-3

140

13DH490870

nguyn PHc

24/07/95

KD1301-1

141

13DH490014

PHM Tn

13/07/95

KD1302-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

142

13DH690005

Trn Hu

20/07/95

HQ1301-2

143

13DH490015

Trn Tr

27/11/94

KD1302-3

144

13DH700002

Hong Hi

ng

16/03/95

QH1301-1

145

13DH690003

L PHM Huy

ng

12/11/95

NB1301-1

146

13DH490006

nguyn Hi

ng

18/07/95

KD1303-1

147

13DH700003

nguyn ngc

iM

18/01/95

QH1301-1

148

13DH490019

Trn ngc LAM

in

03/02/95

KD1303-3

149

13DH490018

Trn L THy

in

20/03/95

KD1303-3

150

13DH700004

Hong ngc

iP

06/11/94

QH1301-1

151

13DH490919

nguyn Mng nH

nH

19/06/95

KD1303-3

152

13DH490007

nguyn Quc

ng

11/02/95

KD1303-2

153

13DH490750

Bi MinH

10/11/95

KD1301-1

154

11CD660102

ng B

18/11/93

CA1102

155

13DH700005

nguyn Hi

20/12/95

QH1301-1

156

13DH700006

Trng Vy ViT

09/02/95

QH1301-1

157

13DH490616

Bi ng THin

giAng

06/07/95

KD1303-1

158

13DH490949

inH nHT Kiu

giAng

23/11/95

KD1303-3

159

13DH690039

H Trc

giAng

08/04/95

HQ1301-2

160

13DH490619

Hong L THAnH

giAng

18/11/95

KD1303-3

161

13DH490117

L ngc Hng

giAng

12/03/95

KD1303-1

162

13DH690040

PHM TH Tr

giAng

10/02/95

NB1301-1

163

13DH700038

T TH THy

giAng

18/11/94

QH1301-1

164

13DH490119

Trn BcH

giAng

16/01/95

KD1303-3

165

13DH700039

V KHnH

giAo

13/11/94

QH1301-1

166

13DH700040

L Bi PHng

giAo

22/09/95

QH1301-1

167

13DH690041

nguyn ngc QunH

giAo

27/04/94

HQ1301-1

168

13DH700049

HunH THo THAnH

20/10/95

QH1301-1

169

13DH490680

L KHnH

21/06/95

KD1301-1

170

13DH700050

MAi TH KHnH

05/06/95

QH1301-1

171

10DH71046

nguyn M

19/02/92

HA1002

172

13DH490677

V nguyn ViT

23/05/95

DL1301-3

173

13DH700051

nguyn V nHT

26/09/95

QH1301-1

174

11DH490649

Bi giA

Hi

14/04/93

KQ1104

175

12DH710296

nguyn Dng THin

Hi

31/08/94

AV1206

176

13DH490168

THcH Tri

HAn

22/05/95

KD1303-3

177

13DH690050

o ngc Hng

HnH

26/04/95

NB1301-1

178

13DH700052

ng TH Hng

HnH

26/03/95

QH1301-1

179

13DH490162

Hong TH Hng

HnH

10/08/95

KD1301-3

180

13DH490163

L TH Hng

HnH

12/06/95

DL1301-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

181

13DH700053

Lng TH BcH

HnH

14/02/95

QH1301-1

182

13DH700054

nguyn H Hiu

HnH

15/12/95

QH1301-1

183

13DH700055

nguyn PHng

HnH

30/10/95

QH1301-1

184

13DH700056

nguyn TH MinH

HnH

01/09/95

QH1301-1

185

13DH490167

V TH Hng

HnH

24/06/95

DL1301-3

186

13DH490157

nguyn giA

Ho

24/12/94

KD1303-2

187

13DH690048

L nH

Ho

23/11/95

HQ1301-2

188

13DH490158

nguyn TH PHng

Ho

26/06/95

KD1303-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

189

13DH690049

PHAn TH nH

Ho

20/12/95

NB1301-3

190

12DH710307

Trn TH PHng

Ho

05/05/93

AV1207

191

13DH490159

Trn

Ho

11/11/95

KD1303-3

192

12DH710155

HunH KiM

Hng

05/09/94

AV1204

193

13DH700041

LM M

Hng

01/05/95

QH1301-1

194

13DH490125

nguyn TH THAnH

Hng

14/09/95

KD1302-3

195

13DH700042

nguyn TH THy

Hng

30/05/95

QH1301-1

196

13DH490126

PHM TH THu

Hng

03/04/95

KD1303-1

197

13DH700043

Trn MinH

Hng

15/12/95

QH1301-1

198

13DH690043

Bi TH ngc

Hn

01/08/95

NB1301-1

199

13DH700044

Bi THy Hng

Hn

12/01/95

QH1301-1

200

13DH490128

cHu giA

Hn

07/09/95

KD1303-3

201

12DH710318

H Hng

Hn

28/08/94

AV1207

202

13DH490130

LM ngc

Hn

20/08/95

KD1301-1

203

13DH700045

MAi giA

Hn

04/12/95

QH1301-1

204

13DH490135

nH nguyn giA

Hn

01/12/95

KD1302-3

205

13DH490136

PHM ngc

Hn

28/02/95

KD1303-1

206

13DH490137

PHM TH Bo

Hn

28/09/95

DL1301-3

207

13DH490138

PHM TH ngc

Hn

25/03/95

KD1303-3

208

13DH490141

PHAn giA

Hn

07/02/95

DL1301-1

209

12DH710156

Trn giA

Hn

10/11/94

AV1204

210

13DH490858

Trn ngc

Hn

10/01/95

KD1303-3

211

12DH700099

Trng ngc Bo

Hn

07/07/94

QPR1201

212

13DH490175

H PHc

Hu

26/09/95

KD1302-3

213

13DH690053

Dng KiM

Hin

20/07/94

HQ1301-1

214

13DH490723

nguyn TH MinH

Hin

09/12/95

KD1302-1

215

13DH490176

nguyn THy

Hin

22/09/95

DL1301-2

216

13DH700059

PHAn THo

Hin

05/09/95

QH1301-2

217

13DH490865

THi TH MinH

Hin

22/10/95

KD1302-3

218

13DH490900

Trn MinH c

Hin

27/01/94

DL1301-1

219

12DH710306

Trn TH THu

Hin

17/01/94

NB1301-1

220

11DH490245

TrnH TH ngc

Hin

25/06/93

DL1101

221

13DH490695

V TH KiM

Hin

02/06/95

KD1302-3

222

11CD660041

on QuAng

Hin

14/05/93

CA1101

223

13DH690054

nguyn Hong

HiP

28/10/95

NB1301-2

224

11CD650032

ng MinH Trung

Hiu

21/01/93

CT1101

225

13DH700061

inH cH

Hiu

22/07/95

QH1301-2

226

12DH110093

L nguyn Trung

Hiu

06/01/94

TH1202

227

13DH490917

nguyn c

Hiu

22/05/95

DL1301-3

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

228

13DH690055

nguyn ngc

Hiu

21/03/95

HQ1301-2

229

13DH490183

nguyn nHT nH

HoA

16/04/95

DL1301-2

230

13DH690058

nguyn TH

HoA

09/11/94

NB1301-3

231

13DH690059

nguyn TH BcH

HA

16/11/95

NB1301-3

232

11DH690060

Tng KHnH

HA

15/07/93

NB1101

233

13DH700064

KHu giA

HoAn

08/02/95

QH1301-2

234

13DH490184

V Quc

HoAn

09/05/95

DL1301-2

235

13DH490180

Trn Bo

Hon

27/02/95

KD1301-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

236

13DH700063

nguyn Quc ng

Hong

24/08/95

QH1301-2

237

13DH490181

PHM MinH

Hong

06/03/95

KD1301-2

238

13DH490169

Dng ng nH

Hng

03/09/93

KD1303-3

239

13DH690051

ng T

Hng

16/04/92

NB1301-1

240

13DH700058

L PHng

Hng

13/08/95

QH1301-2

241

13DH490171

L TH Xun

Hng

18/02/95

KD1301-2

242

12DH490421

L TuyT

Hng

26/02/94

KS1202

243

13DH690052

nguyn THAnH

Hng

08/11/95

HQ1301-1

244

13DH490173

Trn nHT

Hng

23/11/95

KD1302-1

245

12CD660102

V Trn nH

Hng

12/06/93

CA1201

246

13DH490188

Trn ngc

Hu

25/10/95

KD1303-3

247

13DH700065

L TH KiM

Hu

03/04/95

QH1301-2

248

13DH490940

inH Tun

Hng

29/06/90

KD1301-1

249

13DH490190

HunH giA

Huy

02/12/95

KD1301-1

250

09DH71175

nguyn Quc

Huy

12/08/91

BA0903

251

13DH490193

nguyn THAnH

Huy

17/06/95

KD1302-1

252

13DH490194

PHM QuAng

Huy

12/01/88

KD1302-2

253

13DH490195

PHM QuAng

Huy

09/07/95

KD1302-2

254

13DH490196

Trn Bo

Huy

14/10/95

KD1302-3

255

13DH490197

u TH L

Huyn

12/06/95

KD1303-1

256

13DH490910

ngc

Huyn

21/04/95

KD1301-1

257

13DH700067

L ngc

Huyn

08/04/95

QH1301-2

258

13DH490198

L TH THAnH

Huyn

24/05/95

KD1303-2

259

13DH490199

nguyn ngc M

Huyn

13/07/95

KD1303-3

260

12DH490181

PHM nguyn ngc

Huyn

15/05/94

KS1201

261

13DH490200

Vng THAnH

Huyn

25/07/95

KD1301-1

262

13DH690061

Trng Trn Tin

HuynH

21/08/93

NB1301-1

263

13DH700066

nguyn c

HunH

11/10/95

QH1301-2

264

12CD660160

cAo nguyn PHc

Hng

06/12/93

CA1201

265

13DH690057

L ngc

Hng

20/10/95

NB1301-1

266

13DH490178

nguyn Quc

Hng

18/04/93

KD1303-2

267

10DH40025

PHM Don MinH

Hng

08/11/92

KQ1001

268

13DH490803

PHM H

Hng

15/05/95

DL1301-2

269

13DH700062

V Duy

Hng

14/02/95

QH1301-2

270

13DH490145

Bi nguyn M

Hng

20/07/95

KD1302-2

271

13DH700047

inH nH D

Hng

23/01/95

QH1301-2

272

13DH490692

H TH MAi

Hng

05/03/95

KD1301-3

273

13DH490706

L ngc DiM

Hng

04/07/95

KD1303-1

274

13DH690C22

nguyn Hong LAn

Hng

12/04/94

HQ1301-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

275

11DH490359

nguyn KiM

Hng

01/01/93

KM1103

276

13DH490148

nguyn TH QunH

Hng

03/09/95

DL1301-3

277

13DH690044

PHM TH DiM

Hng

12/04/95

NB1301-2

278

13DH490150

PHM TH MAi

Hng

06/07/95

KD1301-1

279

13DH700048

PHAn TH DiM

Hng

04/08/95

QH1301-2

280

12DH690157

V TH Kiu

Hng

18/09/94

HQ1201

281

13DH690062

Trn L MinH

KHA

16/07/95

NB1301-1

282

13DH490204

HunH L Bo

KHAng

13/02/95

KD1302-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

283

13DH690063

inH Hong nHT

KHAnH

14/01/95

HQ1301-1

284

13DH700070

inH nguyn THy

KHAnH

03/12/95

QH1301-2

285

13DH700071

H uyn

KHAnH

23/11/94

QH1301-2

286

13DH690064

L ngc PHng

KHAnH

03/02/95

NB1301-2

287

13DH490846

Lu Hong PHng

KHAnH

19/10/95

DL1301-2

288

13DH490916

nguyn Hong THin

KHAnH

01/01/92

KD1303-1

289

13DH690065

nguyn L PHng

KHAnH

26/04/95

NB1301-2

290

13DH490206

nguyn ngc An

KHAnH

07/08/95

KD1302-3

291

13DH490207

Trn nguyn PHng

KHAnH

20/09/95

DL1301-3

292

13DH700068

Kiu KiM

KHnH

30/04/95

QH1301-2

293

13DH490202

nguyn nH Bo

KHnH

08/10/95

KD1301-2

294

13DH490760

nguyn Hong nH

KHnH

23/06/95

KD1301-1

295

13DH700069

To DiP VnH

KHnH

20/12/95

QH1301-2

296

13DH700072

inH ViT

KHoA

13/11/94

QH1301-2

297

13DH490208

Hong ng

KHoA

14/04/95

KD1303-2

298

13DH490209

nguyn THAnH

KHoA

10/11/95

KD1303-3

299

13DH700073

T AnH

KHoA

01/12/95

QH1301-2

300

13DH700075

V ng

KHoA

27/04/95

QH1301-2

301

13DH490210

HunH KiM

KHu

27/09/95

KD1301-1

302

0673041

nguyn c nH

KHu

21/04/88

DP0601

303

13DH690066

Trn TH

KHuyA

06/03/95

NB1301-2

304

13DH490738

Bi on MnH

KHng

03/11/95

DL1301-3

305

13DH490213

Trn nguyn Sn

KiT

07/10/95

DL1301-2

306

13DH700076

nguyn TH oAnH

Kiu

06/09/95

QH1301-2

307

13DH690068

PHM TH DiM

Kiu

11/05/94

NB1301-3

308

08DH70174

Hong V THin

KiM

28/11/90

QPR0801

309

09DH71158

L Hong

KiM

13/01/91

SA0901

310

13DH490211

PH M

KiM

29/08/95

KD1301-1

311

13DH690067

V THin

KiM

25/07/95

HQ1301-2

312

11DH490229

Bi ng nHn

23/06/93

KD1207

313

13DH700077

L V

30/04/95

QH1301-2

314

13DH490218

Dng PHAn Hong

LAn

15/04/95

KD1303-2

315

13DH700078

inH cng

LM

11/04/95

QH1301-2

316

13DH490214

L TH giAo

Lng

03/04/95

KD1302-1

317

13DH690069

Trn Hng

LM

25/09/95

NB1301-3

318

13DH490852

Trn Tun

LM

21/12/95

DL1301-1

319

13DH490215

V Trc

LM

02/03/95

KD1302-2

320

13DH690070

Dng Xun cHi

08/07/95

HQ1301-1

321

13DH490216

H Huy

08/05/94

KD1302-3

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

322

12DH490650

nguyn Vn

08/03/94

KD1210

323

11DH110065

Tiu Hin

28/10/93

QIR1101

324

13DH490220

Lu TuyT

Lin

13/10/95

KD1301-1

325

13DH490627

B TH nH

LinH

13/11/95

KD1303-2

326

13DH490222

ng THi TM

LinH

29/09/95

KD1301-2

327

13DH690072

ng TH THy

LinH

09/07/94

NB1301-1

328

12DH690122

HunH TH PHng

LinH

21/05/94

QH1301-2

329

13DH490981

L H PHng

LinH

03/01/94

KD1301-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

330

13DH490976

L ngc

LinH

14/02/94

DL1301-2

331

13DH490789

Lu yn

LinH

28/07/95

DL1301-3

332

13DH700082

Lu yn

LinH

08/03/94

QH1301-2

333

13DH700083

nguyn MnH THy

LinH

27/10/95

QH1301-2

334

13DH690074

nguyn ngc KHnH

LinH

08/08/95

NB1301-2

335

13DH490226

nguyn TH KiM

LinH

11/10/95

DL1301-2

336

13DH490736

nguyn TH M

LinH

21/04/95

KD1303-1

337

13DH690075

nguyn TH THy

LinH

06/08/95

HQ1301-2

338

13DH490227

nguyn TH Trc

LinH

26/10/95

DL1301-3

339

13DH700084

nguyn THy M

LinH

01/04/95

QH1301-2

340

12DH690123

PHM ngc nHT

LinH

20/11/94

QH1301-2

341

13DH490228

PHng M

LinH

22/04/95

KD1303-2

342

13DH690076

THi KHnH

LinH

08/08/95

NB1301-2

343

13DH700085

Trn M

LinH

30/01/95

QH1301-2

344

13DH700086

Trn TH Diu

LinH

26/09/95

QH1301-2

345

13DH490230

V L Trc

LinH

27/08/95

KD1301-1

346

13DH490233

V TH ngc

LinH

21/09/93

KD1301-3

347

13DH690079

V L Hng

LinH

20/12/95

HQ1301-2

348

10DH42039

V nHT

LinH

07/01/92

KM1001

349

13DH490235

KHA KiM

LoAn

10/09/95

KD1302-2

350

13DH700087

Trn TH KiM

LoAn

14/11/95

QH1301-2

351

13DH490236

nguyn Hong

Long

10/03/95

KD1302-3

352

13DH690080

T THin

Long

02/02/95

HQ1301-1

353

13DH490963

gP THnH

Lc

15/10/95

KD1302-1

354

13DH700079

nguyn c

Lc

01/06/95

QH1301-2

355

13DH700080

PHM TH KiM

Lc

20/05/95

QH1301-2

356

13DH690071

T c

Li

10/07/94

HQ1301-1

357

13DH490238

Dng nguyn THAnH

Lun

07/10/95

KD1303-2

358

12DH710310

PHM nguyn Quc

Lun

05/12/94

DL1301-1

359

13DH700081

Trn KiM

Lng

19/01/95

QH1301-2

360

09DH42014

H ngc

Ly

30/12/91

KM0901

361

13DH490239

L cHing

Ly

04/10/95

KD1303-3

362

13DH690081

MA H

Ly

12/07/95

HQ1301-1

363

13DH490240

nguyn Hong THo

Ly

31/12/95

DL1301-1

364

13DH690082

nguyn TH THo

Ly

26/03/95

NB1301-1

365

12DH110333

PHM TH Trc

Ly

15/01/93

TH1202

366

13DH690083

Trn TH MAi

Ly

29/11/95

NB1301-1

367

13DH490982

12Dng HunH Trc

MAi

12/06/95

KD1301-3

368

13DH700088

Bi ngc

MAi

16/01/94

QH1301-2

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

369

13DH490243

ng TH

MAi

08/01/95

KD1301-3

370

13DH700089

HunH nguyn Hng

MAi

08/11/95

QH1301-2

371

13DH700090

L Hong THAnH

MAi

13/01/95

QH1301-2

372

10CD66162

L nguyn HunH

MAi

20/11/91

CA1004

373

13DH490824

L TH MinH HunH

MAi

20/01/95

KD1302-2

374

13DH690084

nguyn HunH

MAi

20/02/94

NB1301-2

375

13DH690085

nguyn L THAnH

MAi

25/08/95

NB1301-2

376

13DH490701

nguyn L QunH

MAi

13/04/95

KD1301-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Tn lp

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

377

13DH700091

nguyn TH Xun

MAi

05/06/95

QH1301-2

378

13DH490837

PHM TH ngc

MAi

21/11/95

KD1303-2

379

13DH690086

Trn ngc

MAi

10/05/95

HQ1301-2

380

13DH490247

PHM Trn Hong

Mi

04/01/95

KD1303-1

381

13DH490248

Trn ngc

Mi

19/02/95

KD1303-2

382

13DH490251

THM cHu giA

26/01/95

KD1301-2

383

13DH690087

L Hong

MinH

15/03/94

NB1301-3

384

13DH690088

L nguyn Hong

MinH

04/12/95

HQ1301-2

385

13DH490249

nguyn L

MinH

03/02/95

KD1303-3

386

13DH690089

Trn nguyn nHT

MinH

03/07/95

NB1301-3

387

13DH700093

V nH nHT

MinH

15/10/95

QH1301-2

388

09DH62078

cHu Huyn

My

10/05/91

NB0901

389

13DH700094

ng V Tr

My

15/01/95

QH1301-2

390

13DH490253

Hong ngA

My

27/09/95

DL1301-3

391

13DH490254

HunH ngc Tr

My

22/05/95

DL1301-2

392

13DH490255

HunH nguyn Tr

My

10/10/95

KD1302-2

393

13DH690090

LM Hi

My

13/01/95

NB1301-1

394

13DH700095

ng n Tr

My

08/05/95

QH1302-1

395

13DH690091

nguyn TH Hi

My

03/08/95

HQ1301-1

396

13DH490960

PHAn Hi

My

25/09/95

DL1301-1

397

12DH710314

Qun nguyn nHT

My

23/01/94

AV1207

398

12DH700037

Sin THy

My

14/04/91

QH1301-2

399

13DH490258

L Hng

nAM

13/02/95

KD1303-2

400

13DH490259

L V ViT

nAM

27/06/95

KD1303-3

401

13DH490795

nguyn THnH

nAM

03/08/94

KD1302-3

402

13DH490260

Trn PHAn nHT

nAM

28/07/95

KD1301-1

403

13DH690092

V Hong

nAM

15/09/95

NB1301-1

404

13DH700096

V PHng

nAM

15/09/95

QH1302-1

405

13DH490277

TH BcH

ngA

14/06/94

KD1303-1

406

13DH490278

L TH Hng

ngA

29/08/95

KD1303-2

407

13DH700103

PHAn cHu Hng

ngA

15/01/94

QH1301-2

408

13DH490280

V TH THu

ngA

06/11/95

KD1301-1

409

12DH710230

cHu KiM

ngn

06/06/94

AV1205

410

13DH690093

ng TH KiM

ngn

31/07/95

NB1301-1

411

13DH490263

Hong KiM

ngn

09/10/94

KD1302-1

412

13DH700097

H THu

ngn

18/09/95

QH1302-1

413

13DH490262

H Trn KiM

ngn

19/08/95

KD1301-3

414

13DH690094

L TH KiM

ngn

23/05/95

HQ1301-1

415

13DH700098

L TH KiM

ngn

22/07/95

QH1302-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

416

13DH690095

ng M BcH

ngn

16/01/94

HQ1301-2

417

13DH490884

nguyn nH KiM

ngn

24/11/95

KD1302-2

418

13DH490983

nguyn Hi

ngn

15/08/95

KD1302-1

419

12CD660044

nguyn KiM

ngn

15/09/94

CA1201

420

13DH490269

nguyn KiM

ngn

27/02/94

DL1301-3

421

13DH700099

nguyn L THin

ngn

27/10/95

QH1302-1

422

11DH490273

nguyn ngc

ngn

30/09/93

KQ1102

423

13DH490270

nguyn ngc nH

ngn

09/03/95

KD1301-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 0 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

424

13DH690096

nguyn PHM KiM

ngn

13/11/95

HQ1301-2

425

13DH700102

PHM ngc MinH

ngn

02/03/95

QH1302-1

426

13DH490273

PHM THAnH

ngn

19/07/95

KD1302-1

427

12CD660234

PHAn THy

ngn

03/04/93

CA1201

428

13DH490966

Qun ngc KHnH

ngn

22/04/95

KD1303-1

429

13DH490275

Trn TH THu

ngn

18/09/95

KD1302-2

430

13DH490859

V TH KiM

ngn

04/12/95

KD1303-3

431

13DH490276

Vng THu

ngn

12/09/95

DL1301-2

432

13DH700107

T PHng

ngHi

23/10/95

QH1302-1

433

13DH490294

THAnH

ngH

07/09/95

KD1302-2

434

13DH490295

Lu oAn

ngH

25/10/95

KD1302-3

435

13DH690097

inH M Hng

ngc

11/10/95

NB1301-3

436

13DH700105

Hn Hng

ngc

28/01/95

QH1302-1

437

13DH490615

HunH Bi

ngc

25/10/95

KD1302-3

438

13DH690098

L Tn Bo

ngc

11/09/95

NB1301-3

439

13DH490283

ng THy MinH

ngc

04/01/95

KD1302-1

440

13DH490284

nguyn HunH Xun

ngc

17/02/95

DL1301-2

441

13DH490857

nguyn MinH

ngc

07/10/95

KD1303-1

442

13DH490790

nguyn THi nH

ngc

24/09/95

KD1301-1

443

09CD66474

nguyn TH BcH

ngc

22/12/91

CQ0901

444

13DH490673

nguyn TH Hng

ngc

16/10/95

DL1301-2

445

13DH690099

nguyn TH Hng

ngc

13/02/94

NB1301-3

446

13DH490287

nguyn TH nH

ngc

19/08/95

KD1303-2

447

13DH490288

PHAn MinH KiM

ngc

25/10/95

KD1303-2

448

12DH710165

Trn H Hng

ngc

09/08/94

AV1204

449

10DH71020

Trn THy BcH

ngc

25/05/92

BA1002

450

13DH690100

TrnH TH BcH

ngc

18/10/95

NB1301-1

451

12DH710127

Trng MinH

ngc

30/08/94

AV1203

452

12DH710139

V TH Hng

ngc

08/11/94

AV1203

453

13DH490292

V MinH

ngc

30/05/95

KD1301-3

454

13DH490293

V TH BcH

ngc

08/03/95

KD1302-1

455

13DH690101

Vng THAnH

ngc

01/01/95

NB1301-1

456

13DH690221

Bi ngc THAnH

nguyn

23/03/95

NB1301-1

457

13DH700108

Bi THo

nguyn

08/01/95

QH1302-1

458

13DH490299

o Trng Duy

nguyn

04/06/95

KD1303-3

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 1 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 7 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B4 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

459

13DH690102

HunH THAnH

nguyn

13/01/95

NB1301-1

460

13DH490301

HunH Trn THo

nguyn

31/01/94

KD1301-2

461

13DH490302

L THo

nguyn

06/12/95

DL1301-1

462

13DH490303

nguyn Huy KHi

nguyn

21/06/95

KD1302-1

463

13DH490304

nguyn PHc THAnH

nguyn

06/11/95

KD1302-2

464

12DH710041

nguyn TH THo

nguyn

15/09/94

AV1201

465

13DH490306

nguyn TH Xun

nguyn

01/02/95

KD1303-1

466

13DH700109

nguyn Trng HnH

nguyn

11/05/95

QH1302-1

467

13DH490843

nguyn Trng THo

nguyn

02/08/95

KD1302-1

468

13DH690103

nH TH PHng

nguyn

02/07/95

NB1301-2

469

13DH490307

PHM M

nguyn

25/11/95

KD1303-2

470

13DH700110

V TH KiM

nguyT

10/10/95

QH1302-1

471

13DH690107

TH THAnH

nHn

16/12/95

HQ1301-2

472

12CD660177

Trn TH THAnH

nHn

31/03/94

CA1202

473

11DH710148

ng PHc

nHn

18/07/93

BA1103

474

13DH490315

inH PHM BcH

nHn

07/07/95

DL1301-2

475

13DH700113

H PHng

nHn

08/09/95

QH1302-1

476

11DH110048

nguyn Bu PHng

nHn

22/11/92

QH1301-2

477

12DH110046

PHM Trng

nHn

04/05/94

TH1202

478

11DH710064

nguyn MinH

nHT

01/01/91

BA1103

479

13DH690108

nguyn MinH

nHT

05/08/95

NB1301-3

480

13DH490316

Bi TH yn

nHi

26/08/95

DL1301-3

481

13DH490317

Bi Trc

nHi

15/12/95

DL1301-3

482

13DH490318

Dng ngc ng

nHi

15/03/95

KD1303-2

483

13DH690109

on TH TuyT

nHi

24/12/95

HQ1301-2

484

13DH690110

Hong PHng

nHi

30/07/95

HQ1301-1

485

11DH710007

HunH PHng

nHi

04/08/93

BA1101

486

11DH690091

L H PHng

nHi

05/09/93

HQ1202

487

13DH690111

Lng Bo

nHi

21/09/95

NB1301-1

488

13DH700114

L ngc Vn

nHi

11/11/95

QH1302-1

489

13DH490321

MAi Kiu yn

nHi

31/03/95

KD1301-2

490

13DH490322

MAi TH Hin

nHi

26/05/95

KD1301-3

491

13DH690112

nguyn on yn

nHi

26/10/95

NB1301-1

492

13DH690113

nguyn Hoi An

nHi

02/01/95

HQ1301-1

493

13DH490324

nguyn Hong KH

nHi

23/07/95

KD1302-2

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD2 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

494

12DH490638

nguyn Hong PHng

nHi

09/10/94

KS1202

495

13DH490326

nguyn Hong THo

nHi

19/11/95

KD1303-1

496

13DH690114

nguyn ngc THo

nHi

31/05/95

NB1301-2

497

13DH490892

nguyn PHng yn

nHi

30/09/95

KD1301-3

498

13DH700115

nguyn TH i

nHi

22/01/95

QH1302-1

499

13DH490330

nguyn TH HnH

nHi

08/07/95

KD1301-1

500

13DH690115

nguyn TH THc

nHi

30/06/95

HQ1301-2

501

12DH490153

nguyn TH yn

nHi

08/01/94

KS1203

502

13DH490329

nguyn THy QunH

nHi

21/05/95

KD1303-3

503

13DH690116

nguyn TrAng

nHi

08/01/95

HQ1301-2

504

13DH700116

nguyn yn

nHi

04/08/95

QH1302-1

505

13DH490939

PHM THy yn

nHi

22/04/95

KD1303-3

506

13DH490911

PHM Trn yn

nHi

05/11/95

KD1301-2

507

13DH690117

PHAn TH MinH

nHi

13/01/95

HQ1301-2

508

12DH710236

PHAn TH Qu

nHi

22/12/93

AV1209

509

13DH490332

THi nguyn yn

nHi

11/07/95

KD1301-3

510

12CD660251

THi TH i

nHi

29/01/94

CA1201

511

13DH490333

Trn nguyn yn

nHi

26/07/95

KD1302-1

512

13DH490913

Trn TH Trc

nHi

12/04/95

KD1302-1

513

13DH700117

Trn TH Trc

nHi

20/01/95

QH1302-1

514

13DH490335

Trn yn

nHi

04/08/95

KD1302-3

515

13DH700118

Trn yn

nHi

10/09/95

QH1302-1

516

13DH690118

Trng Mn

nHi

22/03/95

NB1301-3

517

12DH490555

Vu TH

nHi

23/08/93

KS1201

518

13DH690120

c THi

nHung

20/10/95

HQ1301-1

519

13DH490943

nguyn HunH THo

nHung

17/01/95

DL1301-2

520

12DH490320

nguyn TH cM

nHung

09/11/94

KS1203

521

13DH490337

nguyn TH Hng

nHung

11/03/95

KD1303-2

522

12DH700139

PHM TH Hng

nHung

19/11/94

QPR1202

523

13DH700111

nguyn QunH

nH

13/05/95

QH1302-1

524

13DH700112

HunH QunH

nH

02/06/95

QH1302-1

525

13DH690104

L TH QunH

nH

07/08/95

HQ1301-1

526

13DH690105

nguyn Hong yn

nH

27/03/95

NB1301-2

527

13DH490310

nguyn ngc Hi

nH

06/03/95

KD1301-1

528

13DH690C44

nguyn V THy

nH

09/08/82

HQ1301-1

529

13DH690106

PHng MinH

nH

15/08/95

HQ1301-2

530

13DH490311

Trn giA

nH

31/10/95

KD1301-2

531

13DH490313

Trn nguyn ngc

nH

17/12/95

DL1301-2

532

12DH690067

on MinH

nHT

06/02/94

KD1303-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

533

12DH110094

H MinH

nHT

01/12/94

KD1302-2

534

13DH690122

H Trn Hong

oAnH

20/02/95

NB1301-1

535

13DH690123

HunH nguyn Vi

oAnH

24/03/95

HQ1301-1

536

13DH700121

nguyn TH KiM

oAnH

09/06/95

QH1302-1

537

12CD660151

PHAn nguyn Hong

oAnH

01/11/94

CA1202

538

13DH490339

Trn ngc

oAnH

11/09/95

KD1303-3

539

13DH490341

nguyn Tin

PHT

16/09/95

KD1301-2

540

10DH41098

TrnH giA

PHT

16/06/92

KS1004

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Tn lp

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

541

13DH690131

nguyn Tn

PHi

02/06/94

HQ1301-1

542

13DH490350

T AnH

PHi

12/08/95

KD1301-1

543

13DH490358

T VnH

PHong

28/12/95

KD1303-2

544

13DH490806

PHM ng

PH

01/01/95

KD1302-3

545

13DH690133

PH Tng

PH

29/06/95

NB1301-2

546

13DH690134

nguyn THin

PHc

24/07/95

NB1301-2

547

13DH490356

nguyn Vn VnH

PHc

02/04/95

KD1303-1

548

12DH490683

L Hong KiM

PHng

16/01/94

KS1202

549

13DH700127

L M

PHng

29/10/95

QH1302-1

550

13DH490360

nguyn ngc

PHng

05/01/95

DL1301-1

551

13DH700128

PHM HunH M

PHng

23/04/95

QH1302-1

552

13DH490361

T THi KiM

PHng

02/12/95

KD1301-2

553

13DH490362

Triu giA

PHng

03/06/95

KD1301-3

554

13DH490351

Trn AnH

PHc

12/12/95

KD1301-2

555

13DH700126

V Hng

PHc

19/06/95

QH1302-1

556

13DH700122

Bi DiM

PHng

25/06/95

QH1302-1

557

12DH710109

Bi ngc THAnH

PHng

06/06/94

AV1203

558

13DH490342

ng LAM

PHng

11/07/95

KD1301-3

559

13DH700123

H Xun

PHng

21/11/95

QH1302-1

560

13DH690125

HunH Hu

PHng

14/10/95

NB1301-2

561

13DH690126

HunH Trng uyn

PHng

25/09/95

NB1301-2

562

13DH700124

LA AnH

PHng

03/05/95

QH1302-1

563

13DH490343

L nguyn Qu

PHng

23/11/95

KD1302-1

564

13DH490955

ng Hong oAnH

PHng

23/11/95

KD1302-2

565

11DH490693

nguyn MAi

PHng

24/07/93

KM1105

566

13DH490764

nguyn ngc MAi

PHng

18/01/95

DL1301-2

567

13DH690128

nguyn TH

PHng

14/07/95

NB1301-3

568

13DH490948

nguyn TH Hong

PHng

07/06/95

KD1303-2

569

13DH490346

nguyn TH MAi

PHng

03/08/95

DL1301-3

570

13DH490347

nguyn TH nH

PHng

30/06/95

KD1303-1

571

12DH710062

PHM V uyn

PHng

26/04/94

AV1202

572

13DH690129

PHAn nguyn THAnH

PHng

23/04/95

NB1301-3

573

13DH700125

Trng DiM MAi

PHng

27/12/95

QH1302-1

574

13DH490842

Trng HunH nAM

PHng

26/07/95

DL1301-1

575

13DH490349

T TH BcH

PHng

22/01/95

DL1301-3

576

12DH710244

o TH BcH

PHng

06/05/94

AV1205

577

13DH490676

nguyn TH THy

PHng

17/12/95

KD1302-3

578

13DH690132

PH K

PHng

09/04/95

NB1301-1

579

13DH490353

TrnH THi

PHng

06/07/95

DL1301-2

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

580

13DH490354

V KiM

PHng

13/10/95

KD1302-1

581

10DH11192

ng Duy

QuAng

28/05/92

TM1002

582

12DH710423

nguyn ViT

QuAng

25/06/94

AV1205

583

12CD660014

PHAn nH

QuAng

05/03/92

CA1201

584

13DH490371

THi nHT

QuAng

26/01/95

KD1301-2

585

13DH490372

Trn nHT

QuAng

15/02/95

KD1301-2

586

13DH490365

DiP T

Qun

10/10/95

KD1302-2

587

13DH490367

Lu Di

Qun

16/11/95

KD1303-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

588

13DH690136

L M

Qun

11/02/95

NB1301-3

589

13DH700130

Trn cH

Qun

05/11/95

QH1302-1

590

13DH700129

Trng nguyn MinH

Qun

10/07/95

QH1302-1

591

13DH490887

Lu Tn

Quc

27/07/95

KD1303-1

592

12DH700203

PHM Vin

Qu

31/01/94

QH1301-2

593

13DH490386

Trn PHc

Qu

11/08/95

KD1302-3

594

13DH700134

LM THc

Quyn

29/12/95

QH1302-1

595

13DH490783

LM V THo

Quyn

07/06/95

KD1302-1

596

13DH490388

L TH H

Quyn

13/01/95

KD1303-2

597

13DH700135

nguyn TH ngc

Quyn

08/04/95

QH1302-1

598

09DH42019

Tiu i

Quyn

14/05/89

KT0902

599

13DH490376

cHu nguyn ngc

QunH

22/01/95

KD1302-3

600

13DH690137

ng Hong PHng

QunH

23/12/95

HQ1301-2

601

13DH490373

ng nH

QunH

17/09/89

KD1301-3

602

13DH490374

on nguyn nH

QunH

30/09/95

KD1302-1

603

13DH490377

Hong nguyn Trc

QunH

06/02/95

DL1301-3

604

12DH690005

Kiu PHng

QunH

21/03/94

HQ1201

605

13DH690138

L TH THy

QunH

02/04/95

NB1301-3

606

13DH490953

ng TH ngc

QunH

24/04/95

DL1301-2

607

13DH700132

ng THy nH

QunH

23/06/95

QH1302-1

608

13DH700133

nguyn KiM nH

QunH

13/06/95

QH1302-1

609

13DH490380

nguyn TH

QunH

25/11/95

KD1301-1

610

13DH490383

PHM THo nH

QunH

06/12/94

KD1301-3

611

13DH490384

TT nH

QunH

01/01/95

KD1302-2

612

13DH490385

Trn PHng

QunH

18/12/95

KD1302-2

613

13DH490396

n THc

SAn

09/08/95

DL1301-3

614

12DH710247

ging THAnH

SAng

13/03/94

AV1209

615

13DH700137

L MinH

SAng

20/10/95

QH1302-1

616

13DH490399

L BcH

SAng

03/10/95

KD1303-3

617

13DH630C11

nguyn TH

SinH

26/08/93

HQ1301-1

618

13DH490741

nguyn cAo

Sn

11/10/95

KD1301-2

619

13DH490392

PHM Trng

Sn

18/03/95

KD1301-2

620

13DH700136

Tn Trung

Sn

12/07/94

QH1302-1

621

13DH490395

Trng ngc PH

Sn

28/11/95

KD1302-2

622

13DH490394

T MinH

Sn

14/10/95

KD1302-1

623

13DH700140

o THnH

Ti

27/10/95

QH1302-1

624

13DH490409

LAi cH

Ti

07/06/95

DL1301-3

625

13DH490410

L Dn Tn

Ti

11/12/95

KD1301-1

626

11DH490115

nguyn V THin

Ti

05/04/93

KM1102

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

627

13DH490400

L QuAng cng

TM

15/10/95

KD1301-1

628

13DH490614

nguyn nH Bng

TM

11/06/95

KD1302-2

629

13DH700138

nguyn Hong Bo

TM

02/12/95

QH1302-1

630

13DH690139

nguyn Hng

TM

11/01/95

HQ1301-2

631

13DH490401

nguyn L TnH

TM

10/07/95

KD1301-2

632

13DH490402

nguyn ngc MinH

TM

26/01/95

KD1301-2

633

13DH700139

nguyn THAnH

TM

19/12/95

QH1302-1

634

13DH490403

nguyn THo THAnH

TM

14/11/95

KD1301-3

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

635

13DH490404

nguyn TH Hong

TM

17/09/95

KD1302-1

636

13DH690140

nguyn TH MinH

TM

01/12/95

HQ1301-1

637

13DH690143

ng Huy

TP

17/10/95

NB1301-2

638

13DH490632

ng PH

THcH

29/03/95

KD1301-3

639

13DH490832

DiP Bi

THAnH

28/05/95

KD1301-3

640

12DH710102

TH THAnH

THAnH

13/04/94

AV1203

641

12DH710180

V THAnH

THAnH

12/04/94

AV1204

642

13DH490449

HunH nguyn KiM

THAnH

28/09/95

KD1303-3

643

13DH490451

L TH Hu

THAnH

29/09/95

KD1301-2

644

13DH690160

L Trn THAnH

THAnH

28/12/95

HQ1301-1

645

13DH490452

M TuyT

THAnH

19/02/95

DL1301-1

646

13DH490453

nguyn ng Bo

THAnH

17/10/95

KD1301-3

647

13DH690161

nguyn ngc

THAnH

05/03/93

NB1301-1

648

13DH690162

nguyn TH nHT

THAnH

18/05/95

NB1301-1

649

13DH690163

nguyn TH PHng

THAnH

13/12/95

NB1301-2

650

13DH700149

nguyn TH yn

THAnH

02/06/95

QH1302-1

651

12DH710106

nguyn T

THAnH

25/09/94

AV1203

652

13DH690164

PHng Tiu

THAnH

27/10/95

HQ1301-1

653

13DH490457

V Duy

THAnH

04/06/95

DL1301-3

654

09DH40226

V Hng

THAnH

13/06/90

KQ0901

655

12DH700011

H B Hiu

THnH

01/06/94

QPR1201

656

13DH700144

L Li MinH

THnH

17/11/95

QH1302-1

657

13DH490427

nguyn cng

THnH

12/01/95

KD1303-1

658

13DH490428

nguyn Tun

THnH

26/01/95

DL1301-3

659

13DH690151

Bi TH

THo

08/07/95

HQ1301-1

660

13DH490432

Bi THy ngc

THo

01/12/95

KD1301-2

661

13DH490433

Dng ngc

THo

16/04/95

DL1301-2

662

11CD660119

MinH Hiu

THo

21/08/93

CA1102

663

13DH490430

TH ngc

THo

08/01/95

KD1301-1

664

13DH690150

ViT AnH

THo

14/02/95

NB1301-1

665

13DH490435

Hong PHng

THo

07/10/95

KD1302-2

666

13DH690152

Lng TH PHng

THo

10/03/95

HQ1301-1

667

13DH690153

nguyn THAnH

THo

19/10/95

NB1301-2

668

13DH490436

nguyn ngc

THo

08/04/95

KD1302-3

669

13DH490664

nguyn ngc PHng

THo

15/06/95

KD1302-1

670

13DH490438

nguyn ngc THu

THo

12/02/95

KD1303-2

671

13DH490439

nguyn nguyn THAnH

THo

02/12/95

DL1301-3

672

13DH490441

nguyn THAnH

THo

20/05/95

KD1301-2

673

13DH690154

nguyn THAnH

THo

12/01/95

NB1301-2

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

674

13DH690155

nguyn TH THu

THo

27/04/95

NB1301-2

675

13DH690156

nguyn TH THu

THo

04/01/95

NB1301-3

676

13DH490442

nguyn TH Xun

THo

10/10/95

KD1301-2

677

13DH690157

nguyn Trn BcH

THo

14/04/95

HQ1301-2

678

12DH490688

PHM PHng

THo

11/08/94

HQ1301-1

679

13DH490443

PHM THAnH

THo

16/09/95

KD1301-3

680

13DH490444

PHM TH THu

THo

11/11/95

KD1302-1

681

13DH700147

PHAn ngc BcH

THo

14/07/95

QH1302-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

682

13DH690158

THi TH THu

THo

22/11/94

HQ1301-2

683

13DH490863

Trn L THu

THo

21/06/95

DL1301-2

684

12DH700298

Trn TH Xun

THo

17/02/93

QIR1202

685

13DH490820

Trng ngc THu

THo

30/12/95

DL1301-1

686

12DH490280

Trng TH THu

THo

11/07/94

HQ1301-1

687

13DH700148

MAi Hng

THM

21/10/95

QH1302-1

688

13DH490420

LM cH

THng

16/05/95

KD1301-1

689

09DH71065

HunH KHc

THng

24/05/91

KM0901

690

13DH700150

o cHu nH

THi

19/02/95

QH1302-1

691

13DH490458

nguyn TH MAi

THi

17/11/95

KD1303-2

692

13DH490459

PHM ngc Bo

THi

02/01/95

KD1303-3

693

13DH490460

ng Trn MinH

THin

24/02/95

KD1301-1

694

13DH690165

nguyn TH Hong

THin

29/11/95

NB1301-2

695

13DH490461

ng VnH

THin

21/11/95

KD1301-2

696

11CD650030

nguyn cH

THin

01/01/91

CT1101

697

13DH490462

nguyn ngc

THin

20/10/95

DL1301-1

698

13DH490473

Quc

THnH

22/11/95

KD1301-3

699

13DH490477

PHAn Hng

THnH

18/07/95

KD1303-1

700

13DH490478

Vn

THnH

11/07/93

KD1303-2

701

13DH490867

cHu Bo

THoA

28/08/95

KD1303-1

702

13DH490469

o nguyn KiM

THoA

27/07/95

KD1303-3

703

13DH700156

nguyn TH ngc

THoA

15/08/95

QH1302-1

704

13DH490912

Trng KiM

THoA

10/06/95

KD1301-3

705

13DH490421

MAi Hong

THng

27/04/95

KD1301-2

706

13DH490422

nguyn Vn

THng

25/12/95

KD1301-3

707

13DH690147

nguyn Trn Hng

TH

16/08/95

HQ1301-2

708

13DH490709

on TH cM

THu

23/02/95

KD1303-3

709

13DH490479

PHM TH BcH

THu

10/09/95

KD1303-3

710

13DH490463

on THAnH

THy

10/07/95

DL1301-2

711

13DH690166

L nguyn MinH

THy

16/11/95

NB1301-3

712

13DH490C22

nguyn Hu yn

THy

26/03/94

DL1301-1

713

13DH700153

nguyn L PHng

THy

15/01/95

QH1302-1

714

13DH690171

PHM TH

THy

10/03/95

NB1301-1

715

13DH700154

V nguyn An

THy

08/05/95

QH1302-1

716

13DH690167

inH TH

THy

27/03/95

NB1301-3

717

13DH490480

HunH TH BcH

THy

27/01/95

KD1301-1

718

13DH700155

nguyn TH Hng

THy

10/07/94

QH1302-2

719

13DH490468

PHM THAnH

THy

02/12/95

KD1303-2

720

13DH490482

PHAn THAnH

THy

21/02/95

KD1301-3

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

721

12DH690099

Trn TH THAnH

THy

26/11/94

HQ1201

722

13DH490471

inH TH M

THy

14/07/95

DL1301-1

723

13DH700158

nguyn TH THAnH

THy

02/10/95

QH1302-2

724

13DH690168

Bi nguyn VnH

THy

07/03/95

NB1301-3

725

13DH490472

Trn giA

THy

25/02/95

KD1301-3

726

13DH690144

H PHAn nHT

TH

03/10/95

HQ1301-1

727

13DH490413

HunH AnH

TH

06/05/95

KD1302-1

728

13DH490810

HunH TH MinH

TH

28/03/95

KD1301-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

729

12DH490559

HA MinH

TH

13/07/94

NB1301-3

730

12DH700206

L AnH

TH

12/07/94

QH1301-2

731

13DH490416

L THi AnH

TH

20/12/95

KD1302-3

732

13DH490779

nguyn AnH

TH

12/09/95

KD1303-3

733

13DH490417

nguyn TH nH

TH

01/06/95

KD1303-1

734

13DH490874

nguyn TH MinH

TH

09/12/95

KD1302-1

735

13DH690145

Trn TH AnH

TH

02/05/95

NB1301-2

736

13DH690146

Trn TH AnH

TH

/ /95

NB1301-3

737

13DH490418

Trng MinH

TH

13/04/95

KD1303-2

738

12CD660122

V Hong AnH

TH

24/09/94

CA1201

739

13DH490853

Bi TH Hoi

THng

18/02/95

KD1302-1

740

13DH700142

LM c

THng

23/01/95

QH1302-2

741

10DH41179

nguyn TH Hoi

THng

09/02/92

KS1103

742

13DH700143

nguyn TH THAnH

THng

09/09/95

QH1302-2

743

13DH490894

Trn Hong THng

THng

26/06/95

KD1302-1

744

13DH490425

V ngc Hoi

THng

09/01/95

KD1302-2

745

13DH490484

L V ngc

THy

20/07/95

KD1302-1

746

13DH700159

nguyn HunH PHng

THy

30/07/95

QH1302-2

747

13DH490486

THi THy MAi

THy

27/06/95

KD1302-3

748

13DH490487

Vn KHi

THy

03/10/95

KD1303-1

749

13DH490488

V LAn

THy

04/09/95

DL1301-3

750

13DH690173

L TH THy

Tin

14/01/95

NB1301-2

751

13DH490489

nguyn Hng THy

Tin

01/09/95

KD1303-3

752

13DH490882

nguyn THAnH THy

Tin

01/06/95

KD1301-3

753

11DH700153

nguyn TH THy

Tin

24/10/93

QPR1102

754

12DH710129

nguyn TH THy

Tin

24/06/94

AV1203

755

13DH690175

nguyn TH THy

Tin

05/12/95

NB1301-2

756

13DH690176

nguyn TH THy

Tin

20/06/95

HQ1301-2

757

13DH490490

nguyn TH Trc

Tin

28/09/94

DL1301-1

758

13DH490491

nguyn Trn THy

Tin

15/03/95

DL1301-1

759

13DH490492

nguyn Xun

Tin

14/10/95

KD1301-3

760

13DH690177

Vn V THy

Tin

17/09/95

HQ1301-2

761

13DH490696

Vng THy

Tin

01/06/95

KD1302-3

762

13DH490497

nguyn THAnH

Tin

19/01/95

DL1301-3

763

13DH490969

nguyn THAnH

Tn

01/06/95

KD1303-3

764

13DH490565

nguyn Trng QuAng

Tn

12/04/95

DL1301-2

765

13DH490566

PHM Trung

Tn

29/10/95

KD1302-3

766

13DH490567

PHAn nguyn B

Tn

13/08/95

KD1303-1

767

13DH700161

TrnH cng

Toi

31/07/95

QH1302-2

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

768

13DH490502

D KiM

Ton

04/10/95

DL1301-1

769

13DH690181

SAng SinH n

TrA

28/12/95

NB1301-1

770

09DH70139

ng TH HoA

Tr

02/04/91

QIR0903

771

13DH700171

nguyn THAnH

Tr

10/02/91

QH1302-2

772

13DH700172

TuyT

TrAng

19/03/95

QH1302-2

773

13DH690182

Hong TH THu

TrAng

15/05/95

HQ1301-1

774

13DH490529

L H KHnH

TrAng

20/02/95

KD1303-3

775

13DH690183

L ngc Vn

TrAng

05/07/95

NB1301-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

776

13DH490530

nguyn Dng Bo

TrAng

11/01/95

DL1301-1

777

13DH490659

nguyn Dng THy

TrAng

29/08/95

KD1303-3

778

13DH700174

nguyn Hu ViT

TrAng

22/08/95

QH1302-2

779

13DH690184

nguyn L Hng

TrAng

20/07/95

HQ1301-1

780

13DH490531

nguyn ngc

TrAng

12/03/95

KD1301-2

781

13DH490532

nguyn PHng

TrAng

06/09/95

KD1301-3

782

13DH690185

nguyn TH THy

TrAng

16/04/95

HQ1301-2

783

13DH690186

nguyn THu

TrAng

07/10/95

HQ1301-2

784

12DH490331

nguyn THy

TrAng

26/02/94

AV1202

785

13DH700175

nguyn THy

TrAng

28/11/95

QH1302-2

786

13DH490533

nguyn THy cM

TrAng

06/12/95

KD1302-1

787

13DH490534

PHM Hong oAn

TrAng

26/08/95

DL1301-2

788

13DH690187

PHM TH Huyn

TrAng

16/10/95

HQ1301-2

789

13DH490754

PHM THy PHng

TrAng

10/01/95

KD1302-1

790

13DH700176

Trn H

TrAng

01/03/95

QH1302-2

791

13DH700177

Trn ngc oAn

TrAng

13/06/95

QH1302-2

792

13DH490536

Trn THin

TrAng

27/11/95

KD1302-3

793

13DH490654

Trn V THin

TrAng

17/08/95

KD1302-1

794

13DH490886

Trn Xun

TrAng

25/07/94

KD1302-3

795

13DH490537

V TH THAnH

TrAng

08/08/95

KD1303-1

796

13DH700178

V THy

TrAng

27/03/94

QH1302-2

797

13DH490508

cAo TH BcH

TrM

17/11/92

KD1303-2

798

13DH490506

on Bo

TrM

02/01/95

DL1301-3

799

13DH490507

on TH ngc

TrM

25/09/95

KD1303-1

800

12CD660145

LAi Huyn Tn n QunH TrM

29/03/94

CA1201

801

13DH690179

L TH AnH

TrM

25/03/95

NB1301-3

802

13DH490509

L V THAnH

TrM

04/08/95

KD1303-3

803

13DH700163

nguyn ng KHnH

TrM

03/12/95

QH1302-2

804

13DH490511

nguyn ngc

TrM

02/06/95

KD1301-2

805

13DH490513

nguyn TH Huyn

TrM

10/09/95

KD1302-1

806

13DH490730

nguyn TH MinH

TrM

15/07/95

KD1301-1

807

13DH690222

nguyn TH ngc

TrM

11/08/95

NB1301-1

808

13DH700164

nguyn THy BcH

TrM

16/09/95

QH1302-2

809

12DH490640

Trn HunH ngc

TrM

29/12/94

KS1203

810

13DH490516

Trn TH Bo

TrM

12/07/95

KD1302-3

811

13DH490517

V THo

TrM

05/10/95

KD1303-1

812

13DH700167

Bi TH Bo

Trn

08/09/95

QH1302-2

813

13DH700168

cAo TH Huyn

Trn

12/09/95

QH1302-2

814

13DH490797

Dng Bo

Trn

22/04/95

KD1303-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

815

13DH700169

Kiu ngc

Trn

25/04/95

QH1302-2

816

12DH710268

L T

Trn

14/05/94

AV1206

817

13DH490925

ng Kiu

Trn

21/01/95

KD1302-2

818

13DH490521

nguyn Bo

Trn

06/09/95

KD1301-2

819

13DH690180

nguyn ngc Bo

Trn

28/12/95

HQ1301-1

820

13DH490522

nguyn TH ngc

Trn

15/09/95

KD1301-3

821

13DH700166

ng ngc

Trn

06/08/95

QH1302-2

822

13DH490523

QucH ngc Bo

Trn

22/10/95

KD1302-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Tn lp

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

823

13DH700189

nguyn ngc

Tr

27/10/95

QH1302-2

824

13DH700190

Trn MinH

Tr

02/10/95

QH1302-2

825

13DH490724

Trng MinH

Tr

28/12/93

KD1302-1

826

13DH700183

L nguyn MinH

TriT

11/09/95

QH1302-2

827

13DH490544

V MinH

TriT

17/11/95

DL1301-2

828

13DH490655

L ngc Hi

Triu

17/06/95

KD1302-2

829

11CD660116

L Ang

TrinH

24/05/93

CA1102

830

11DH700158

L ngc PHng

TrinH

26/08/93

QPR1104

831

13DH490539

L TH PHng

TrinH

16/03/95

DL1301-3

832

12DH110101

L Xun

TrinH

07/09/94

KD1301-2

833

13DH490660

L PHng

TrinH

04/05/95

KD1301-1

834

13DH690188

nguyn Hong yn

TrinH

06/10/95

HQ1301-2

835

12DH710132

nguyn ngc PHng

TrinH

05/12/94

AV1203

836

12DH110016

nguyn TH DiM

TrinH

23/08/94

KD1303-1

837

13DH490541

nguyn THy

TrinH

02/03/95

KD1301-2

838

13DH490542

nguyn Trn THo

TrinH

07/03/95

KD1301-3

839

13DH700181

Trn o ViT

TrinH

16/11/95

QH1302-2

840

13DH700182

Trn Hong Xun

TrinH

19/09/95

QH1302-2

841

13DH490543

V L oAn

TrinH

27/07/95

DL1301-2

842

13DH490538

PHAn THAnH

Trng

03/07/95

KD1303-2

843

13DH490545

ng TH THAnH

Trc

18/08/95

DL1301-2

844

13DH490546

inH Hoi

Trc

17/04/95

KD1302-3

845

12DH490514

HunH TH THAnH

Trc

17/09/94

KS1203

846

13DH490547

LM AnH

Trc

29/12/95

KD1303-1

847

13DH490548

LM TH THAnH

Trc

15/10/93

DL1301-3

848

13DH490794

L ngc THin

Trc

11/01/95

DL1301-2

849

13DH700184

nguyn Dng THAnH

Trc

15/12/95

QH1302-2

850

12CD660184

nguyn HunH PHng

Trc

19/01/93

CA1202

851

09CD66103

nguyn THAnH

Trc

17/01/91

CQ0901

852

13DH690191

nguyn TH THAnH

Trc

07/10/95

HQ1301-1

853

13DH690190

nguyn THin

Trc

07/12/95

NB1301-1

854

13DH700185

PHM TH ngc

Trc

05/09/95

QH1302-2

855

13DH700186

THn TH THAnH

Trc

26/10/93

QH1302-2

856

13DH690192

Trn THAnH

Trc

29/07/95

HQ1301-1

857

13DH490834

Vn LM ngc

Trc

14/05/95

KD1302-2

858

13DH490552

Dng Hiu

Trung

17/02/95

KD1301-3

859

13DH700188

ng Vi

Trung

19/05/95

QH1302-2

860

13DH690193

PHM An

Trung

02/07/95

NB1301-2

861

12DH110057

PHM Hi

Trung

12/12/92

KD1303-1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

862

13DH490555

Trn L MinH

Trung

08/02/95

KD1302-2

863

13DH490802

Trn ViT

Trung

02/08/95

KD1301-3

864

13DH700179

ng QuAng

Trng

27/10/95

QH1302-2

865

13DH690178

MAi TH cM

17/11/95

NB1301-3

866

13DH490498

ng TH ngc

06/09/95

KD1303-2

867

12DH690022

PHM cM

13/05/93

HQ1201

868

13DH490500

T THAnH

24/09/95

KD1301-1

869

13DH490501

Triu TrAng

11/01/95

DL1301-1

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 2 0 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

870

12DH700299

Trng TH cM

12/11/94

QIR1202

871

12DH710277

Vu Hong KH

07/08/94

AV1206

872

13DH490557

ng Duy

Tun

07/01/95

DL1301-3

873

12DH710275

nguyn AnH

Tun

16/02/94

AV1206

874

12DH690039

nguyn AnH

Tun

13/08/94

QH1301-2

875

13DH490558

nguyn AnH

Tun

30/09/95

DL1301-3

876

13DH490688

nguyn Quc

Tun

09/02/95

KD1303-2

877

13DH690194

Trn inH AnH

Tun

19/02/95

NB1301-2

878

13DH690195

V ngc

Tun

16/11/95

HQ1301-2

879

13DH490560

nguyn nH

Tu

28/10/95

KD1301-1

880

13DH490495

Hong

Tng

23/10/95

KD1302-2

881

08DH11392

PHM THAnH

Tng

09/06/90

TM0802

882

12DH490336

Trn nH

Tng

15/02/94

KD1303-1

883

13DH690196

cHu TH BcH

Tuyn

09/04/95

NB1301-3

884

13DH490561

L nguyn Song

Tuyn

23/10/95

KD1301-2

885

13DH690197

L TH THu

Tuyn

11/10/95

HQ1301-2

886

13DH490562

nguyn ngc BcH

Tuyn

11/01/95

KD1301-3

887

12DH710320

nguyn THAnH

Tuyn

09/11/93

AV1207

888

13DH700191

nguyn TH BcH

Tuyn

15/01/95

QH1302-2

889

13DH490563

PHng THAnH

Tuyn

03/05/95

DL1301-2

890

13DH690198

Trn TH THAnH

Tuyn

13/08/95

NB1301-3

891

13DH690141

H TH ngc

Ti

17/02/95

NB1301-1

892

11CD660168

nguyn Trn Xun

Tng

16/05/93

CA1104

893

13DH690124

nguyn TH

17/03/95

NB1301-2

894

12DH700300

H Hong

uyn

14/06/94

QIR1202

895

13DH700193

Hong L PHng

uyn

16/10/95

QH1302-2

896

13DH490895

Hong TH PHng

uyn

18/01/95

KD1302-2

897

13DH490762

HunH TH L

uyn

28/06/94

KD1301-3

898

13DH490569

L TH KiM

uyn

22/06/95

KD1303-3

899

13DH690199

MAi Hong PHng

uyn

25/04/95

HQ1301-2

900

13DH690200

nguyn Bo T

uyn

03/03/95

NB1301-1

901

12DH690018

nguyn TH Hong

uyn

07/11/94

HQ1201

902

11CD660133

nguyn Trn THy

uyn

17/09/93

CA1104

903

12DH710280

PHM TH THy

uyn

25/03/92

AV1206

904

13DH490716

PHng

uyn

20/08/95

KD1302-3

905

13DH490573

Trn ngc PHng

uyn

03/09/95

KD1302-1

906

13DH490574

Trn ngc PHng

uyn

24/09/94

KD1302-2

907

08DH70026

TrnH TH THy

uyn

20/03/90

QPR0801

908

13DH490572

Trng PHng

uyn

25/12/95

KD1301-3

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 2 0 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

909

13DH490575

V Hong PHng

uyn

04/01/95

DL1301-2

910

13DH700195

V nguyn PHng

uyn

19/11/95

QH1302-2

911

13DH490576

Dng THy

Vn

17/08/95

KD1302-3

912

13DH490578

cHu TH THu

Vn

15/02/95

KD1303-2

913

13DH490636

inH TH Hng

Vn

25/11/95

KD1302-3

914

13DH690201

Hng

Vn

16/09/95

HQ1301-1

915

12DH490694

TH Hng

Vn

16/04/94

KD1211

916

13DH700196

nguyn HnH

Vn

09/10/95

QH1302-2

S S /V Trong Danh S ch: 47 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 2 1 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

917

13DH690202

nguyn THAnH

Vn

01/01/95

HQ1301-1

918

13DH690203

nguyn TH KiM

Vn

12/03/95

HQ1301-1

919

12DH710056

nguyn Tng KHnH

Vn

07/01/94

AV1202

920

12DH710281

nguyn

Vn

24/11/93

AV1206

921

12DH700163

PHM MAi cM

Vn

29/08/94

QPR1203

922

13DH490580

V Hng

Vn

06/01/94

KD1301-1

923

13DH700197

V ngc BcH

Vn

16/06/95

QH1302-2

924

13DH690206

H TH Tng

Vi

07/09/94

NB1301-3

925

13DH690207

L TH THy

Vi

26/12/95

NB1301-3

926

13DH690208

nguyn Hong PHng

Vi

16/08/95

HQ1301-2

927

13DH490581

nguyn L THy

Vi

03/05/95

KD1301-2

928

12DH630001

nguyn THy

Vi

01/12/93

KD1301-2

929

13DH690209

PHM Tng

Vi

17/02/95

NB1301-3

930

13DH700198

Trn TH Tng

Vi

20/10/95

QH1302-2

931

13DH690212

Trn Trng Hoi

25/08/94

NB1301-1

932

13DH490582

nguyn VnH ngc

Vin

11/08/95

KD1301-3

933

13DH490785

nH

ViT

05/06/91

KD1302-2

934

13DH690210

nguyn Hong

ViT

13/10/95

NB1301-1

935

13DH490583

Hng Huy

VinH

16/09/95

KD1302-1

936

13DH700199

L Xun

VinH

20/11/95

QH1302-2

937

13DH490584

nguyn L

VinH

07/02/95

DL1301-3

938

13DH490585

nguyn VinH

VinH

19/10/95

KD1302-2

939

13DH490586

PHM QuAng

VinH

19/08/95

KD1302-3

940

13DH700200

QucH KHi

VinH

16/12/95

QH1302-2

941

13DH690211

HunH cng

05/06/95

HQ1301-1

942

13DH490946

Lng Hong

07/10/94

KD1302-3

943

13DH490669

nguyn KHnH

22/06/95

DL1301-3

944

13DH490588

Trn AnH

10/09/95

KD1303-2

945

13DH690204

nguyn MinH

Vng

22/09/90

HQ1301-1

946

13DH690205

V TH MAi

Vng

19/06/95

NB1301-2

947

13DH690213

ng Hong PHng

Vy

06/11/95

NB1301-2

948

13DH700201

ng THAnH

Vy

16/12/95

QH1302-2

949

13DH490591

on V Tng

Vy

17/07/95

KD1301-2

950

13DH490590

nH

Vy

22/05/95

KD1301-1

951

12DH710286

Hong nguyn THy

Vy

11/07/94

AV1206

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

Nhng nguyn l c bn ca C N M c-Lnin ( 1 0 1 0 0 6 5 ) - S T n C h: 5


Nhm T hi - T 0 2 2 - t 1
1 6 /0 2 /1 4 Gi thi: 0 9 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B4 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

952

13DH490592

Hong TH PHng

Vy

21/10/95

DL1301-1

953

13DH700203

Hong THy

Vy

12/07/95

QH1302-2

954

09CD66043

HunH TH KHnH

Vy

30/08/91

CB0902

955

13DH490594

L PHM THAnH

Vy

21/12/95

KD1302-2

956

13DH490595

L TH THo

Vy

29/03/95

KD1302-2

957

13DH490596

nguyn ng Tng

Vy

01/10/95

KD1302-3

958

13DH490597

nguyn MAi THAnH

Vy

31/08/95

DL1301-3

959

13DH700206

nguyn THo

Vy

19/11/95

QH1302-2

960

13DH690215

nguyn Tn Tr

Vy

17/02/95

HQ1301-2

961

12DH700293

PHM THo

Vy

19/09/94

QIR1202

962

13DH690223

PHM THy

Vy

13/02/95

HQ1301-1

963

13DH490603

T nH KHnH

Vy

17/10/95

DL1301-2

964

13DH490604

T THy

Vy

25/10/95

KD1302-2

965

13DH700208

Trn KHnH

Vy

01/06/95

QH1302-2

966

12DH490149

Trn TH Trc

Vy

13/10/94

KS1202

967

13DH700207

Trng Hong ng

Vy

16/01/95

QH1302-2

968

13DH690224

HunH TH THAnH

Xun

03/04/94

NB1301-2

969

13DH490608

MAi KiM

Xun

21/07/95

KD1303-2

970

13DH700209

PHM ngc THAnH

Xun

28/04/95

QH1302-2

971

12DH710322

L nguyn Hong

yn

02/12/94

AV1207

972

13DH490610

DiP Diu

yn

02/10/95

KD1301-1

973

13DH690216

D Bo

yn

23/04/95

HQ1301-2

974

11CD660183

TH

yn

10/06/93

CA1104

975

13DH490818

H TH KiM

yn

01/10/94

KD1303-2

976

13DH490707

HunH TH ngc

yn

28/08/95

KD1303-1

977

13DH700210

MAi Dng Hong

yn

06/10/95

QH1302-2

978

13DH690218

nguyn Hong

yn

21/09/95

NB1301-3

979

12DH690007

nguyn ngc Hong

yn

17/02/94

NB1201

980

13DH700211

nguyn TH Hong

yn

02/07/95

QH1302-2

981

12DH490273

nguyn TH Hng

yn

13/05/94

KD1302-1

982

13DH490611

nguyn TH ngc

yn

21/02/95

KD1301-2

983

13DH490702

V o Hong

yn

27/02/95

KD1301-2

S S /V Trong Danh S ch: 32 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

121

12DH110328

nguyn Tin

03/04/94

TH1201

122

11DH110094

PHAn B

14/03/93

TH1103

123

12DH710352

Trng THnH

01/02/94

AV1208

124

12DH710057

MAi Hng

iP

02/10/94

AV1202

125

12CD660252

nguyn TH Hng

iP

07/02/94

CA1203

126

12DH710054

nguyn H THc

oAn

01/09/94

AV1202

127

12DH710353

Lu THnH

23/11/94

AV1208

128

12DH110014

HunH THin

25/08/94

TH1201

129

12DH110302

nguyn ng MinH

22/11/94

TH1201

130

12CD660009

nguyn Hu PHc

25/03/94

CA1203

131

12DH110085

nguyn MinH

02/02/94

TH1202

132

11DH110095

nguyn THnH Qu

18/11/93

TH1103

133

12DH710071

PHM cng

22/09/94

AV1202

134

12CD670024

nguyn M THy

giAng

23/03/94

CTV1201

135

12DH490049

nguyn TH Hng

giAng

18/06/94

KS1201

136

11CD660068

nguyn THy Tr

giAng

21/05/93

CA1102

137

12DH490406

PHM ngn

giAng

25/12/94

KS1202

138

12DH710376

PHAn Trn cM

giAng

03/12/94

AV1208

139

12DH710215

ng ngc

giu

27/10/94

AV1205

140

11CD660037

nguyn ngc

giu

19/03/93

CA1101

141

12DH710355

TH THy

11/10/94

AV1208

142

11DH490116

L Hong nH

25/08/93

KS1203

143

12DH490631

nguyn KiM

16/05/94

KS1201

144

12DH710216

nguyn TH THu

13/06/94

AV1205

145

12DH710072

PHAn TH ngc

12/08/94

AV1202

146

12DH710154

PHM KHnH

04/04/93

AV1204

147

11DH110127

Bi QuAng

Hi

02/09/93

TH1103

148

12DH110122

HunH Hong

Hi

06/09/94

TH1202

149

12DH710296

nguyn Dng THin

Hi

31/08/94

AV1206

150

12DH710302

nguyn THAnH

Hi

07/09/94

AV1207

151

12DH490014

nguyn Trung

Hi

03/04/94

KS1202

152

12CD660129

PHM THAnH

Hi

26/08/94

CA1201

153

12DH110310

T MinH

Hi

01/02/94

TH1201

154

10DH40080

nguyn TH Hng

HnH

28/10/92

AV1201

155

12DH710020

HunH THAnH

Ho

11/11/94

AV1201

156

12CD660139

L TH nH

Ho

21/11/93

CA1202

157

12DH710307

Trn TH PHng

Ho

05/05/93

AV1207

158

12CD660107

cAo TH THAnH

Hng

02/11/94

CA1201

159

12DH710155

HunH KiM

Hng

05/09/94

AV1204

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 4 - t 1
Trang 2

S BD
160

M SV
12DH710095

H V Tn
nguyn ngc THAnH

Hng

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

10/08/94

AV1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

161

11DH710087

nguyn TH THu

Hng

22/11/92

HA1102

162

12DH710377

nguyn TH THu

Hng

22/09/93

AV1208

163

12DH710424

nguyn TH THy

Hng

11/10/94

AV1205

164

11CD660160

PHng TH KiM

Hng

10/07/92

CA1103

165

12DH710110

Trn TH THAnH

Hng

18/02/94

AV1203

166

12DH490415

T M

Hng

22/08/94

KS1201

167

12DH710318

H Hng

Hn

28/08/94

AV1207

168

10DH71121

Hong TH ngc

Hn

08/07/92

AV1209

169

12CD660248

nguyn THu

Hn

08/07/94

CA1203

170

12DH710156

Trn giA

Hn

10/11/94

AV1204

171

12CD660010

V Duy Bo

Hn

27/09/94

CA1201

172

12DH110063

L Trung

Hu

20/06/94

TH1202

173

12DH490414

PHM nH

Hu

03/10/93

KS1203

174

11DH710128

H TH B

Hin

13/08/93

HA1101

175

12CD670041

Hng THu

Hin

30/09/93

CTV1201

176

12DH710107

nguyn MinH

Hin

15/11/94

AV1203

177

12DH710134

nguyn TH BcH

Hin

09/06/93

AV1203

178

12DH710351

Trn nH

Hin

18/06/94

AV1208

179

11CD660041

on QuAng

Hin

14/05/93

CA1101

180

12CD650007

nguyn Vn

HiP

30/10/94

CT1201

181

11CD660118

Dng THAnH

Hiu

11/04/93

CA1102

182

12DH490619

L Trng

Hiu

15/04/94

KS1201

183

12DH110093

L nguyn Trung

Hiu

06/01/94

TH1202

184

12DH710111

nguyn HunH ngc

Hiu

02/09/93

AV1203

185

12DH110326

nguyn Trung

Hiu

01/07/94

TH1202

186

12CD650204

PHM Dng Trung

Hiu

25/09/94

CT1201

187

12DH110305

V inH MinH

Hiu

13/10/94

TH1202

188

12CD660167

Lu TuyT

HoA

03/06/94

CA1202

189

12DH490657

PHM Trc

HoA

18/11/94

KS1201

190

12DH710014

ng o THAnH

Hoi

08/05/94

AV1201

191

12CD650016

McH AnH

Hong

05/11/94

CT1201

192

12DH110090

Trn MinH

Hong

28/05/94

TH1202

193

12CD670003

HA KiM

Hng

10/10/93

CA1202

194

12DH490421

L TuyT

Hng

26/02/94

KS1202

195

12CD660102

V Trn nH

Hng

12/06/93

CA1201

196

12DH710217

Vng BcH

Hu

29/08/93

AV1205

197

12CD660016

Vng giA

Hu

17/06/94

CA1203

198

11CD650047

LA cH

Hng

11/09/93

CA1201

199

12CD650200

L c

Hng

29/10/94

CT1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 5 - t 1
Trang 2

S BD
200

M SV
12DH710060

H V Tn
HunH Hong THc

Huy

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

15/08/94

AV1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

201

12CD650215

HunH THi

Huy

23/07/94

CT1201

202

12DH110304

L c

Huy

13/06/94

TH1202

203

12DH710301

nguyn KHc

Huy

17/01/94

AV1207

204

12DH110064

PHAn V Hong

Huy

24/01/94

TH1201

205

10DH71089

PHng Quc

Huy

21/05/92

AV1206

206

12DH490424

SM QuAng

Huy

21/06/92

KS1202

207

12DH110111

V Quc

Huy

11/03/94

TH1202

208

12CD660230

L on THAnH

Huyn

08/05/94

CA1203

209

12DH710323

Liu Mng

Huyn

26/05/94

AV1207

210

11DH490357

nguyn TH ngc

Huyn

19/08/92

KS1203

211

12DH710073

nguyn Vi M

Huyn

02/06/94

AV1202

212

12DH490181

PHM nguyn ngc

Huyn

15/05/94

KS1201

213

12DH710002

Tn n Dng

Huyn

06/09/94

AV1201

214

12DH710074

Trn TH

Huyn

/ /94

AV1202

215

12DH710036

V ngc

Huyn

30/06/94

AV1201

216

12CD660152

nguyn TH THy

HunH

09/04/94

CA1202

217

12CD660160

cAo nguyn PHc

Hng

06/12/93

CA1201

218

12DH490585

cHu THin

Hng

02/10/93

KS1202

219

12DH710096

Hong PHM TuyT

Hng

11/11/94

AV1202

220

12CD660154

HunH TH KiM

Hng

02/09/92

CA1202

221

12DH710130

L TH TuyT

Hng

02/08/93

AV1203

222

12DH710291

nguyn TH THu

Hng

17/10/94

AV1206

223

12DH710304

PHM TH THu

Hng

18/07/94

AV1207

224

12CD660221

PHM TH Xun

Hng

01/09/94

CA1203

225

12DH710094

V TH THu

Hng

14/08/94

AV1202

226

12DH710010

on Tn

Hu

15/07/94

AV1201

227

12DH490660

cAo giA

Hy

13/07/94

DL1201

228

12DH710157

nguyn L Tn Bo

KHA

08/08/93

AV1204

229

12DH110322

Trn LM

KHA

29/03/94

TH1202

230

12CD650013

Trn Xun

KHi

06/09/93

CT1201

231

12DH710101

TrnH cH

KHi

13/08/94

AV1203

232

12CD660007

nguyn KHnH Duy

KHAng

27/06/94

CA1201

233

12DH710075

L ngc Bo

KHAnH

06/01/94

AV1202

234

12DH710158

nguyn H MAi

KHAnH

07/12/93

AV1204

235

12CD660202

ng ngc Vi

KHnH

08/03/94

CA1203

236

11DH490659

nguyn

KHnH

22/06/92

KS1203

237

12DH710319

nguyn Hong Xun

KHnH

20/10/93

AV1207

238

12DH710159

nguyn PHng

KHnH

11/10/94

AV1204

239

12DH710218

TrnH

KHnH

27/05/94

AV1205

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 6 - t 1
Trang 2

S BD
240

M SV
12CD650055

H V Tn
V Hong Duy

KHnH

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

07/07/94

CT1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

241

12CD650097

H nguyn ng

KHoA

16/01/94

CT1201

242

12DH410003

nguyn MinH

KHi

30/11/94

KS1202

243

12CD670020

LA ngc

KHng

26/02/94

CTV1201

244

12CD650054

L Tr

KHng

08/01/94

TH1202

245

12DH710219

nguyn H Trung

Kin

07/02/94

AV1205

246

12DH710337

HunH TH THy

Kiu

25/08/94

AV1207

247

08DH70174

Hong V THin

KiM

28/11/90

QPR0801

248

12DH710308

H TH Bo

KiM

02/06/94

AV1207

249

09DH71158

L Hong

KiM

13/01/91

SA0901

250

12DH710379

nguyn Hong THin

KiM

07/04/93

AV1208

251

10DH40430

Trn ngc THi

KiM

04/06/92

KQ1001

252

12CD660150

V Hong PHng

LAM

25/05/94

CA1202

253

12CD660116

Bi nguyn PHong

LAn

17/10/94

CA1201

254

12DH710372

ngc

LAn

30/09/93

AV1208

255

12DH710324

nguyn TH ngc

LAn

10/09/94

AV1207

256

12CD650084

Lng nHT

LM

20/03/94

CT1201

257

10DH11144

nguyn Trng

Ln

18/06/92

PM1001

258

12DH710160

nguyn TH THu

LP

17/05/94

AV1204

259

12CD660011

nguyn TH BcH

Lin

27/12/94

CA1201

260

12DH110300

nguyn TH Hng

Lin

09/01/93

TH1202

261

12DH710124

Trn TH BcH

Lin

23/04/94

AV1203

262

12DH490717

Trn TH

Liu

20/02/94

KS1202

263

12DH490436

Bi Trn MAi

LinH

13/02/94

KS1203

264

12DH410002

PHM nHT

LinH

12/09/94

DL1201

265

12CD670031

Mc uyn

LinH

14/06/94

CTV1201

266

12CD660036

ng Trn PHng

LinH

11/08/94

CA1201

267

12DH710421

ngy Tiu

LinH

02/08/94

AV1209

268

12DH710223

nguyn Hng

LinH

27/06/94

AV1209

269

12DH710076

nguyn HunH Trc

LinH

31/01/94

AV1202

270

12DH710222

nguyn TH MAi

LinH

03/05/94

AV1209

271

12DH490192

nguyn TH nHT

LinH

24/01/93

KS1201

272

11DH710136

nguyn TH Trc

LinH

09/09/93

HA1102

273

12DH710018

PHM Hng nH

LinH

23/06/94

AV1201

274

12CD660200

PHAn V THy

LinH

18/05/94

CA1203

275

09DH71268

PHng M

LinH

28/10/90

SA1001

276

12DH490020

TT giA

LinH

15/11/94

KS1201

277

12CD660171

THi TH THy

LinH

22/09/94

CA1202

278

12DH710221

Trn TH THy

LinH

02/12/94

AV1209

279

12CD650095

Trn TH T

LinH

09/12/94

CT1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

280

10DH41090

Trng Hong Trc

LinH

03/01/92

KS1003

281

12DH710220

Trng ngc

LinH

21/12/94

AV1205

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

282

12DH710077

Vy TH TuyT

LinH

18/06/94

AV1209

283

12DH110311

Vng TT

LnH

17/08/94

TH1201

284

12DH490170

nguyn M

LoAn

14/10/94

KS1202

285

12CD660187

nguyn TH i

LoAn

24/03/93

CA1202

286

10CD66006

nguyn TH Kiu

LoAn

15/01/92

CA1001

287

12CD670016

Hong c THin

Long

13/12/94

CTV1201

288

12DH490444

Hong ngc Bo

Long

05/07/94

KS1202

289

12DH700C66

ng Hong

Long

09/06/94

QPR1201

290

12DH710224

Trn DiP THnH

Long

08/06/94

AV1205

291

12CD650212

Trn Hu Bo

Long

27/09/94

CT1201

292

12CD660147

Trng ViT

Long

10/05/94

CA1202

293

12DH490010

nguyn PH

Lc

25/07/94

KS1201

294

12CD660002

nguyn nH

Lun

14/11/93

CA1201

295

12DH490022

n V

Lun

26/01/94

DL1201

296

12DH490560

nguyn ngc

Lun

18/05/93

KS1203

297

12DH710078

inH PHM uyn

Ly

19/12/94

AV1202

298

12DH110333

PHM TH Trc

Ly

15/01/93

TH1202

299

12DH490616

TH Xun

MAi

03/12/94

KS1202

300

12DH710380

HunH TH PHng

MAi

12/10/94

AV1208

301

12DH710121

L ngc

MAi

21/05/94

AV1203

302

12CD660004

nguyn QunH ngc

MAi

22/02/93

CA1201

303

12DH490220

Trn Hng Diu

MAi

02/03/94

DL1201

304

12DH710346

Trn TH

MAi

04/02/94

AV1207

305

11CD660071

cHu Hon

MnH

12/03/93

CA1102

306

12DH710162

H MinH

Mn

25/05/94

AV1204

307

12CD660201

THcH TH Hng

Mi

01/03/93

CA1203

308

12DH710112

V TH Kiu

Mi

23/01/94

AV1203

309

12DH710344

Bi TH Hng

MinH

10/03/94

AV1207

310

12DH110004

nguyn c

MinH

07/02/94

AV1302-2

311

12CD650011

PHM cng

MinH

01/10/93

CT1201

312

12DH710406

PHM THy

MinH

03/02/94

AV1206

313

12CD670028

Trn M K

MinH

23/10/94

CTV1201

314

12DH410009

H uyn

My

28/12/94

KS1201

315

12DH710226

L Tiu

My

21/03/94

AV1205

316

12DH710381

nguyn BcH Hoi

My

08/09/94

AV1208

317

12DH710079

nguyn TH THy

My

13/01/94

AV1202

318

12DH710314

Qun nguyn nHT

My

23/01/94

AV1207

319

11DH690095

V Hong

My

08/11/93

KS1203

320

12DH710227

L nguyT

30/09/94

AV1205

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

321

12CD650127

nguyn TH THAnH

19/02/93

CT1201

322

12DH710334

PHAn TH

13/10/94

AV1207

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

323

12DH490250

Trng THc

06/02/94

KS1201

324

09DH71181

V TH T

nA

11/02/91

HA1001

325

12DH710228

Dng TH BcH A

12/03/93

AV1205

326

12DH410033

ng THnH

nAM

15/01/94

KS1202

327

12DH110117

nguyn PHng

nAM

01/05/94

TH1202

328

12DH110116

nguyn THAnH

nAM

09/03/92

TH1201

329

12DH410039

nguyn THnH

nAM

28/07/94

DL1201

330

12CD660206

V K

nAM

09/01/94

CA1203

331

12DH710340

H TH

ngA

03/07/94

AV1207

332

11DH490236

nguyn TH QunH

ngA

21/08/93

KS1202

333

12DH490119

nguyn PHM nH

ng

20/12/94

KS1203

334

12DH710230

cHu KiM

ngn

06/06/94

AV1205

335

12CD670037

Dng TH TuyT

ngn

12/02/92

CTV1201

336

11DH710142

on THy

ngn

13/03/93

HA1102

337

12CD660193

nguyn Hong THin

ngn

29/06/93

CA1203

338

12CD660044

nguyn KiM

ngn

15/09/94

CA1201

339

12DH710098

nguyn KiM

ngn

17/09/94

AV1202

340

12DH490544

nguyn L TuyT

ngn

23/11/94

KS1203

341

12DH710163

nguyn THcH THin

ngn

15/09/94

AV1204

342

12CD660228

nguyn TH KiM

ngn

17/05/94

CA1203

343

12DH710048

nguyn TH THu

ngn

14/12/94

AV1201

344

12DH710164

nguyn TH THu

ngn

30/05/94

AV1204

345

12DH410006

PHM ngc KiM

ngn

25/01/94

KS1203

346

12CD660234

PHAn THy

ngn

03/04/93

CA1201

347

12DH710229

Trn KiM

ngn

21/03/94

AV1209

348

12CD670033

Trn M

ngn

18/05/94

CTV1201

349

12DH710297

Trng TH THAnH

ngn

07/05/94

AV1206

350

12DH490454

HunH Bu

ngHi

31/10/94

KS1201

351

12DH710231

LM THc

ngHi

08/01/94

AV1205

352

12CD670005

T TnH

ngHi

01/02/94

CTV1201

353

12DH710058

Hu

ngHA

30/07/93

AV1202

354

12DH490611

nguyn c Trung

ngHA

31/08/94

KS1201

355

12CD650207

PHM Trng

ngHA

11/09/94

CT1201

356

12DH490457

Trn Trung

ngHA

08/10/93

KS1201

357

12DH410005

L H KiM

ngc

11/06/93

KS1202

358

12CD660013

L THo

ngc

20/05/94

CA1201

359

12DH490545

ng THAnH

ngc

08/09/94

KS1202

360

12DH710037

PHM Hng

ngc

23/11/94

AV1201

361

09CD66033

Trn Bo

ngc

01/10/91

CA1101

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 0 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

362

12DH710165

Trn H Hng

ngc

09/08/94

AV1204

363

12CD670040

Trn KiM

ngc

18/03/94

CTV1201

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 0 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 3 g4 5 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

364

12DH490C44

Trng L

ngc

08/04/93

DL1201

365

12DH710127

Trng MinH

ngc

30/08/94

AV1203

366

12DH710139

V TH Hng

ngc

08/11/94

AV1203

367

12DH710233

cAM THy Hong

nguyn

30/04/94

AV1209

368

12DH710232

Hong Hng

nguyn

10/11/92

AV1205

369

12DH710041

nguyn TH THo

nguyn

15/09/94

AV1201

370

12CD660169

Vng nH

nguyn

20/08/92

CA1202

371

12DH710025

TH nH

nguyT

13/04/94

AV1201

372

12DH710024

Trn cHu nHT

nguyT

24/05/94

AV1201

373

12DH490019

Trn THAnH

nguyT

20/01/94

KS1203

374

12DH110339

Bi Hong THAnH

nH

04/08/92

TH1201

375

12CD660255

L M

nHn

21/04/94

CA1202

376

12CD660177

Trn TH THAnH

nHn

31/03/94

CA1202

377

12CD660204

Trng THAnH

nHn

20/11/93

CA1203

378

10DH11072

ng L

nHn

05/11/92

TM1001

379

12DH710382

H Trng ngHA

nHn

01/04/92

AV1208

380

12DH110082

L THnH QuAng

nHn

13/06/93

TH1202

381

12CD650090

nguyn THnH

nHn

18/04/94

CT1201

382

12DH710315

nguyn Trung

nHn

25/04/94

AV1207

383

12CD650087

PHM Hu

nHn

16/01/94

CT1201

384

12DH110046

PHM Trng

nHn

04/05/94

TH1202

385

12DH110086

Trng cH

nHn

15/06/94

TH1201

386

12CD660024

nguyn nH

nHn

21/06/94

CA1201

387

12DH710166

nguyn Hong MinH

nHT

12/06/94

AV1204

388

12DH490212

ng ngc L

nHi

01/06/94

KS1201

389

12DH710316

LM Mng

nHi

11/03/94

AV1207

390

12DH710004

LM yn

nHi

13/10/94

AV1201

391

12CD670022

McH KHiT

nHi

28/05/94

CTV1201

392

12DH490638

nguyn Hong PHng

nHi

09/10/94

KS1202

393

12DH710237

nguyn Hng

nHi

15/09/93

AV1209

394

12DH490637

nguyn PHng

nHi

27/04/94

KS1201

395

12CD660244

nguyn TH TuyT

nHi

14/04/94

CA1203

396

12DH710383

nguyn TH

nHi

20/10/94

AV1208

397

12DH490153

nguyn TH yn

nHi

08/01/94

KS1203

398

12DH710234

nguyn TH yn

nHi

30/12/94

AV1205

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 1 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD2 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

399

12DH710400

nguyn TrnH uyn

nHi

02/11/94

AV1208

400

12DH110054

PHM TH QunH

nHi

21/11/94

TH1201

401

12DH410010

PHM

nHi

14/02/94

KS1202

402

12DH710236

PHAn TH Qu

nHi

22/12/93

AV1209

403

12DH710235

PHAn

nHi

22/04/94

AV1205

404

12DH710003

QucH PHng

nHi

24/12/94

AV1201

405

12DH710015

Tng Hi Kiu

nHi

12/11/94

AV1201

406

12CD660251

THi TH i

nHi

29/01/94

CA1201

407

12DH710114

Trn i

nHi

03/02/94

AV1203

408

12DH710167

Trn PHM yn

nHi

26/09/94

AV1204

409

12DH490555

Vu TH

nHi

23/08/93

KS1201

410

12DH410023

HunH THy

nHung

22/09/94

DL1201

411

09DH71187

nguyn TH cM

nHung

04/09/91

HA1001

412

12DH490320

nguyn TH cM

nHung

09/11/94

KS1203

413

12CD660235

PHM TH

nHung

22/09/92

CA1203

414

12DH710238

V PHM TuyT

nHung

14/05/94

AV1205

415

12DH710168

Bi TH QunH

nH

01/05/94

AV1204

416

12DH710016

cHu cM

nH

16/11/94

AV1201

417

12DH490470

inH THy QunH

nH

08/07/94

AV1209

418

12DH710034

inH Trn

nH

29/10/94

AV1201

419

12DH710081

on nguyn c QunH nH

02/04/92

AV1202

420

12DH710327

L HunH MinH

nH

19/07/94

AV1207

421

12DH710169

L QunH

nH

10/08/93

AV1209

422

12DH710170

Lu nguyn QunH

nH

23/08/94

AV1204

423

12CD660192

PHM Hong QunH

nH

08/09/94

CA1203

424

12DH710239

QucH HunH

nH

08/09/94

AV1205

425

12CD660141

Trn nguyT Xun

nH

24/01/94

CA1202

426

12DH110094

H MinH

nHT

01/12/94

KD1302-2

427

12DH710171

nguyn MinH

nHT

21/06/94

AV1204

428

12DH110010

Trn MinH

nHT

25/04/94

TH1201

429

12DH710325

Trn MinH

nHT

23/01/94

AV1207

430

12CD660168

nguyn TH Diu

ninH

18/07/94

CA1202

431

12DH710348

rLiAng MAS

nri

29/03/94

AV1207

432

12DH710240

Hong

oAnH

09/09/93

AV1205

433

12DH710405

nguyn HunH MinH

oAnH

21/08/94

AV1204

434

12CD660151

PHAn nguyn Hong

oAnH

01/11/94

CA1202

435

12CD650094

nguyn THAnH Hong

PHA

09/09/94

CT1201

436

12CD650015

PHM Tn

PHT

14/11/94

CT1201

437

12CD660172

giAng M

PHn

13/02/94

CA1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 1 - t 1
Trang 2

S BD
438

M SV
12DH410026

H V Tn
HunH L PH

PHong

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

19/11/88

DL1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

439

12DH110003

L Vn THun

PHong

02/01/94

TH1201

440

12DH110121

nguyn THAnH

PHong

13/01/94

TH1201

441

12DH110125

PHM MAi THin

PHong

21/08/94

TH1201

442

12DH490322

PHAn Xun

PH

10/05/94

KS1201

443

12DH710241

Dng Hong Bo

PHc

07/08/94

AV1209

444

11DH110126

HunH KiM

PHc

25/05/92

KS1202

445

12CD660205

Lu VnH

PHc

16/01/94

CA1203

446

12DH110027

nguyn HunH MinH

PHc

24/04/94

TH1201

447

12DH710402

Trng Hng

PHc

03/07/94

AV1208

448

12DH710137

H TH

PHng

15/08/94

AV1203

449

12DH710172

Dng TH KiM

PHng

14/01/94

AV1204

450

12DH490683

L Hong KiM

PHng

16/01/94

KS1202

451

12DH490266

ng L

PHng

19/12/94

KS1203

452

12DH490245

nguyn LM KiM

PHng

25/04/94

KS1202

453

12DH490476

PHng M

PHng

07/06/94

KS1203

454

12DH710243

V TH KiM

PHng

28/08/94

AV1205

455

12DH710109

Bi ngc THAnH

PHng

06/06/94

AV1203

456

12DH490478

o TH yn

PHng

08/07/94

KS1201

457

12CD660115

L AnH

PHng

19/11/94

CA1201

458

12CD660130

L THy

PHng

23/01/94

CA1202

459

12DH710362

Lng cT

PHng

02/05/94

AV1208

460

12DH710403

nguyn Hong Trc

PHng

03/10/94

AV1209

461

12DH710174

nguyn L DiM

PHng

09/04/94

AV1204

462

12DH710028

nguyn THy

PHng

14/08/93

AV1201

463

12DH490067

PHM TH THAnH

PHng

15/12/94

KS1202

464

12DH710062

PHM V uyn

PHng

26/04/94

AV1202

465

12DH710126

Trn THAnH

PHng

07/01/94

AV1209

466

10DH71141

Trn TH H

PHng

10/06/92

BA1001

467

11DH490553

Trn TH uyn

PHng

03/10/93

KS1102

468

12DH410008

Vn TH

PHng

05/10/94

KS1201

469

12DH710244

o TH BcH

PHng

06/05/94

AV1205

470

12DH710029

nguyn TH MinH

PHng

27/03/94

AV1201

471

12DH710423

nguyn ViT

QuAng

25/06/94

AV1205

472

12CD660014

PHAn nH

QuAng

05/03/92

CA1201

473

11DH110039

Trn V Duy

QuAng

29/10/93

AV1201

474

12CD660027

Trng MinH

QuAng

22/04/93

CA1201

475

12DH110070

HunH MinH

Qun

08/10/94

TH1202

476

12DH110071

nguyn AnH

Qun

11/11/94

AV1201

477

11DH490632

nguyn nH

Qun

24/07/93

KS1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 2 - t 1
Trang 2

S BD
478

M SV
12DH110079

H V Tn
nguyn THAnH

Qun

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

17/04/94

TH1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD3 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

479

12DH710309

L MinH

Quc

21/01/94

AV1207

480

12DH710175

L nguyn T

Quyn

06/06/94

AV1204

481

12DH710245

nguyn B Hong

Quyn

07/12/94

AV1205

482

12DH110072

Trn giA Bo

Quyn

10/07/94

TH1202

483

12CD660249

V TH M

Quyn

05/07/92

CA1203

484

12DH490324

V THc

Quyn

17/03/94

KS1203

485

12DH710366

H nguyn LinH

Quyn

05/10/94

AV1208

486

12CD660236

ng KiM KHnH

QunH

09/05/94

CA1203

487

12DH490188

THy PHng

QunH

03/10/94

KS1201

488

12DH710246

L V nH

QunH

14/09/94

AV1205

489

12CD660227

L Trc

QunH

10/05/93

CA1202

490

12CD660253

nguyn Hong KHnH

QunH

15/01/94

CA1203

491

10DH41167

nguyn ngc nH

QunH

01/11/92

KS1001

492

12DH710384

nguyn PHng

QunH

09/09/93

AV1208

493

12DH710298

Trn ngc Bo

QunH

26/09/94

AV1206

494

12CD660225

Trn nguyn M

QunH

04/01/94

CA1203

495

12CD660121

cHu Bu

SAn

29/12/94

CA1201

496

12DH710247

ging THAnH

SAng

13/03/94

AV1209

497

12CD660148

H ngc

SAng

17/03/92

CA1202

498

12DH490130

L MinH

SAng

28/10/94

KS1202

499

12DH710385

nguyn THAnH

SAng

09/11/93

AV1208

500

12DH710248

Bi QuAng

Sng

30/10/93

AV1205

501

12DH710178

ng LinH

Sn

03/11/86

AV1204

502

12DH490236

nguyn THi

Sn

10/08/94

KS1202

503

12DH490491

PHM cAo

Sn

10/02/94

KS1203

504

12DH490492

ng T

Sng

13/07/94

KS1203

505

12DH490369

PHM TH THu

Sng

07/02/94

DL1201

506

12DH710084

PHng TH THu

Sng

31/08/94

AV1202

507

12CD660188

Hong c

Ti

05/05/94

CA1202

508

12DH710295

L MinH nHT

Ti

09/09/94

AV1206

509

12DH710030

nguyn Hu

Ti

02/09/93

AV1201

510

12CD660237

V THnH

Ti

08/08/94

CA1203

511

12DH710033

Dng PHM LinH

TM

14/09/94

AV1201

512

11DH690112

HunH MinH

TM

08/02/93

AV1201

513

12CD660031

L THAnH

TM

26/10/92

CA1201

514

12DH710299

nguyn PHc THAnH

TM

19/10/94

AV1209

515

12CD660239

nguyn TH THAnH

TM

22/08/94

CA1203

516

12DH710251

PHM Hong Duy

TM

18/09/94

AV1206

517

12DH710408

PHM TH THAnH

TM

08/04/94

AV1204

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 3 - t 1
Trang 2

S BD
518

M SV
12DH710179

H V Tn
Trn ngc THAnH

TM

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

06/10/94

AV1204

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

519

12DH710017

nguyn Hong cM

THcH

11/09/93

AV1201

520

12CD660181

nguyn Vn

THcH

03/11/92

CA1202

521

12CD650139

Dng Xun

THi

15/06/94

TH1202

522

12DH710255

Trn QuAng

THi

10/09/94

AV1206

523

12DH490542

Dng ngc

THAnH

24/09/94

KS1201

524

12DH710102

TH THAnH

THAnH

13/04/94

AV1203

525

12DH710180

V THAnH

THAnH

12/04/94

AV1204

526

12DH710103

H HunH KiM

THAnH

18/12/94

AV1203

527

12DH710C77

L PHM ngc

THAnH

26/09/94

AV1207

528

12DH710312

L nguyT

THAnH

28/08/93

AV1207

529

12CD650071

M Quc

THAnH

12/02/93

CT1201

530

12DH490186

nguyn Trn THin

THAnH

03/07/94

KS1201

531

12DH710106

nguyn T

THAnH

25/09/94

AV1203

532

12DH710040

nguyn Tun

THAnH

20/10/94

AV1201

533

12DH490494

T ngc PHng

THAnH

19/01/94

KS1203

534

12DH710252

Trn An

THAnH

30/10/94

AV1206

535

12DH490617

Trn HunH PHng

THAnH

23/11/94

KS1202

536

12DH110340

Trn TH ngc

THAnH

25/04/94

TH1202

537

12DH710253

Trc uyn

THAnH

24/08/94

AV1206

538

12DH410027

Li nH

THnH

18/02/86

KS1202

539

12DH710300

nguyn c

THnH

25/06/94

AV1209

540

12DH710338

Trng cng

THnH

10/08/94

AV1207

541

12CD670012

M ngHiP

THnH

17/10/93

CTV1201

542

12DH710292

nguyn Vn

THnH

28/04/94

AV1206

543

11CD660063

Dng nguyn THin

THo

07/01/93

CA1103

544

12CD660226

inH ngc PHng

THo

11/01/94

CA1203

545

11CD660119

MinH Hiu

THo

21/08/93

CA1102

546

12CD660101

ng Hong MAi

THo

19/02/94

CA1201

547

12DH110327

HunH TH PHng

THo

19/08/94

TH1201

548

12DH490143

HunH TH THcH

THo

20/11/94

KD1203

549

12DH710303

Kiu PHng

THo

29/01/94

AV1209

550

12DH710052

L BcH

THo

07/09/94

AV1202

551

12CD660170

nguyn HunH ngc

THo

04/07/94

CA1202

552

12DH710007

nguyn TH

THo

03/01/94

AV1201

553

12CD650101

nguyn TH PHng

THo

04/06/94

CT1201

554

11DH690122

nguyn TH THu

THo

12/07/93

AV1201

555

12DH710141

nguyn THu

THo

10/09/94

AV1203

556

12CD670043

PHM ngc cHu

THo

23/11/93

CTV1201

557

12CD660199

PHM THAnH

THo

13/05/94

CA1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 4 - t 1
Trang 2

S BD
558

M SV
12DH410034

H V Tn
Trn L nguyn

THo

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

21/04/94

KS1203

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

559

12CD660028

Trn THAnH

THo

03/06/94

CA1203

560

12DH490497

Trn THAnH

THo

16/02/94

KS1202

561

12DH710182

V THAnH

THo

19/08/94

AV1204

562

12DH110317

nguyn Vn QuAng

THng

05/02/94

TH1202

563

08DH11058

PHM c

THng

02/08/90

KQ0903

564

12CD660250

nguyn TH

THi

11/01/94

CA1203

565

12DH710143

T TH H

THi

16/07/94

AV1203

566

12CD650093

Trn Hong

THi

29/03/94

CT1201

567

12DH490225

cHi cH

THin

25/06/93

KS1203

568

12CD650201

L MinH

THin

24/05/94

CT1201

569

11CD650042

MAi QuAng

THin

28/09/93

CA1201

570

12DH110102

PHM PH

THin

30/03/94

TH1202

571

11DH110160

ng PH

THnH

27/09/93

TH1201

572

12DH710011

nguyn QuAng

THnH

30/11/94

AV1201

573

12DH710183

nguyn Trng

THnH

25/06/94

AV1204

574

12DH110047

PHM Tin

THnH

16/02/93

TH1201

575

11DH110041

PHAn c

THnH

03/04/92

TH1201

576

12DH110312

V Trng

THnH

07/09/94

TH1202

577

12DH490232

V Trng

THnH

09/06/94

KS1203

578

12DH710090

nguyn Lc

TH

08/12/94

AV1202

579

12CD650203

nHAn Hu

TH

23/07/94

CT1201

580

12DH710184

Dng H KiM

THoA

25/10/93

AV1204

581

12DH710185

nguyn TH KiM

THoA

04/08/94

AV1204

582

12DH110019

Lu cH

THng

27/09/94

TH1201

583

12DH110126

Tn THT Hong

THng

01/02/94

TH1201

584

12CD670034

nguyn Trng Hong

TH

31/10/94

CTV1201

585

12DH710339

HunH TH THu

THu

01/01/94

AV1207

586

12DH490037

V TH ngc

THu

30/04/91

DL1201

587

12DH490625

PHAn HiP

THun

16/09/94

KS1202

588

12DH710313

TH

THy

01/09/93

AV1207

589

12DH710085

L TH THAnH

THy

06/04/94

AV1202

590

12CD660008

nguyn TH PHng

THy

20/12/94

CA1201

591

12DH710258

nguyn TH THAnH

THy

07/02/94

AV1206

592

12DH710059

nguyn TH THu

THy

16/06/88

AV1202

593

12DH710257

PHng Hng

THy

13/03/94

AV1209

594

12DH490327

Trn Hi

THy

13/12/94

KS1203

595

10DH71148

Trn TH THu

THy

16/01/92

HA1101

596

12DH710186

L TH THAnH

THy

17/02/92

AV1204

597

12DH490062

nguyn TH ngc

THy

20/07/94

KS1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 5 - t 1
Trang 2

S BD
598

M SV
11CD660107

H V Tn
PHAn TH THAnH

THy

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

05/12/93

CA1102

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD4 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

599

12DH710256

Trn TH THAnH

THy

01/11/94

AV1206

600

12DH710259

Bi TH MinH

TH

05/07/94

AV1206

601

12DH710328

HunH AnH

TH

25/06/94

AV1207

602

12DH710386

HunH nguyn AnH

TH

25/05/94

AV1205

603

12CD660183

L AnH

TH

20/12/93

CA1202

604

12DH710064

L AnH

TH

30/04/93

AV1202

605

12DH490567

Lu nguyn AnH

TH

24/01/94

DL1201

606

11CD660181

L MinH

TH

12/01/92

CA1104

607

12DH710133

nguyn HunH AnH

TH

10/11/94

AV1203

608

12DH710188

nguyn L uyn

TH

26/06/87

AV1204

609

12DH710086

nguyn ngc AnH

TH

20/03/94

AV1202

610

12DH710C13

PHM AnH

TH

17/10/94

AV1209

611

12CD660122

V Hong AnH

TH

24/09/94

CA1201

612

12DH490258

V TH AnH

TH

20/09/93

KS1201

613

12DH410013

L Hong

THng

21/01/94

KS1202

614

09CD66403

nguyn ngc Bo

THng

29/05/91

CQ0902

615

12DH490503

ng PHi

THy

28/02/94

KS1201

616

11CD660117

nguyn nHT

THy

08/09/93

CA1102

617

12DH710260

PHM THAnH Hng

THy

04/04/94

AV1206

618

12DH710261

Bi H THy

Tin

08/01/94

AV1206

619

12DH490269

ng TH THy

Tin

12/12/94

KS1202

620

12CD660020

L ngc THy

Tin

24/08/92

CA1201

621

12CD660134

nguyn Hu THy

Tin

19/02/94

CA1203

622

11DH710066

nguyn MAi THy

Tin

02/08/93

AV1209

623

11CD660186

nguyn ngc M

Tin

08/10/92

CA1104

624

12CD660185

nguyn TH M

Tin

09/11/93

CA1201

625

12DH710262

nguyn TH QunH

Tin

21/06/94

AV1209

626

12DH710129

nguyn TH THy

Tin

24/06/94

AV1203

627

12DH710387

Tng HunH THy

Tin

18/12/94

AV1208

628

12DH710189

TrnH Hng

Tin

17/09/94

AV1204

629

12DH710305

ng Quc

Tin

13/12/94

AV1207

630

12CD650C11

nguyn Dng

Tin

06/09/93

CT1201

631

12DH710119

nguyn TH KiM

Tin

27/08/94

AV1203

632

12CD650050

nguyn ViT

Tin

10/04/94

CT1201

633

12DH110320

nguyn Xun

Tin

07/12/94

TH1202

634

12DH110319

PHM Vn QuyT

Tin

12/01/93

TH1202

635

11DH490154

PHM ViT

Tin

11/10/93

KS1103

636

12DH110007

H Trung

Ton

12/10/93

TH1201

637

12DH110106

Lng cnH

Ton

04/09/94

TH1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 6 - t 1
Trang 2

S BD
638

M SV
11DH490026

H V Tn
nguyn c

Ton

S S /V Trong Danh S ch: 40 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

Ng/Sinh

Tn lp

22/10/93

KD1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B4 5
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

639

12DH110088

nguyn KHnH

Ton

14/07/94

TH1202

640

12DH710363

nguyn VnH

Ton

09/11/94

AV1208

641

12CD650051

Trn THAnH

Ton

08/03/94

CT1201

642

12DH110338

nguyn L THAnH

Tng

25/05/94

TH1202

643

11CD660070

Trn T

24/05/93

CA1103

644

12DH710347

Dng TH THy

TrAng

23/07/94

AV1207

645

12DH710135

ng ngc oAn

TrAng

10/10/94

AV1203

646

12DH710263

LM PHng

TrAng

27/07/94

AV1206

647

12DH710422

L Hong Bo

TrAng

08/10/94

AV1205

648

12DH490689

L QunH

TrAng

08/10/94

DL1201

649

12DH710390

L TH THy

TrAng

17/08/93

AV1208

650

12DH710265

L KiM

TrAng

17/08/94

AV1206

651

12DH710264

nguyn THy

TrAng

12/03/94

AV1206

652

12DH490506

nguyn ngc THu

TrAng

25/10/94

KS1201

653

12CD660046

nguyn THu

TrAng

09/04/94

CA1201

654

11DH690050

nguyn THy

TrAng

18/09/93

KS1201

655

12DH490331

nguyn THy

TrAng

26/02/94

AV1202

656

12DH710190

nguyn THy

TrAng

07/04/94

AV1204

657

12DH710294

PHM TH PHng

TrAng

02/01/94

AV1206

658

12DH710388

PHAn TH ngc

TrAng

02/08/94

AV1208

659

12DH710364

THi TH THy

TrAng

05/01/94

AV1208

660

12DH710389

THiu HunHKiM ngcMAi TrAng

01/10/94

AV1208

661

12CD660145

LAi Huyn Tn n QunH TrM

29/03/94

CA1201

662

12DH710354

nguyn Bo

TrM

07/08/94

AV1208

663

12DH710267

nguyn TH Hong

TrM

21/02/94

AV1206

664

12DH490640

Trn HunH ngc

TrM

29/12/94

KS1203

665

12DH710087

Trn TH THAnH

TrM

12/07/94

AV1202

666

12DH710270

cHu L

Trn

08/06/94

AV1206

667

12DH710065

o Bo

Trn

18/10/94

AV1202

668

12CD660109

L ng Mng Hong

Trn

06/11/93

CA1201

669

12CD660153

L M

Trn

25/11/93

CA1202

670

12DH710269

L THc

Trn

18/06/94

AV1206

671

12DH710268

L T

Trn

14/05/94

AV1206

672

12DH710035

ng TH Hoi

Trn

03/09/94

AV1201

673

12DH490375

nguyn TH Huyn

Trn

12/11/89

KS1201

674

11DH710172

PHM M

Trn

14/05/93

AV1201

675

12DH710108

Tng ngc Huyn

Trn

12/11/94

AV1203

676

12DH710191

V TH Huyn

Trn

24/11/94

AV1204

677

12CD650220

nguyn HunH cAo

Tr

09/12/94

CT1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 7 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

678

12DH110107

T MinH

Tr

23/03/93

TH1202

679

12CD660127

Trn V Trng

Tr

25/01/94

CA1201

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 1
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

680

12DH710333

PHM Hi

Triu

20/05/94

AV1207

681

12CD660178

Trn ng

Triu

22/03/94

CA1202

682

12CD650085

inH Quc

Triu

28/06/94

CT1201

683

12CD660105

HunH ngc PHng

TrinH

21/09/93

CA1201

684

12DH490692

MAi TH ngc

TrinH

06/11/94

KS1202

685

12CD660180

nguyn ngc Kiu

TrinH

26/01/94

CA1202

686

12DH710132

nguyn ngc PHng

TrinH

05/12/94

AV1203

687

12DH710370

nguyn TH Hoi

TrinH

07/06/94

AV1208

688

12DH490511

nguyn TH PHng

TrinH

25/10/94

KS1202

689

12DH710192

nguyn TH T

TrinH

20/08/93

AV1204

690

12DH490097

PHM TH L

TrinH

14/08/94

KS1203

691

11DH490149

PHAn TH DiM

TrinH

23/04/93

KQ1101

692

12DH710359

PHAn TH ngc

TrinH

14/11/94

AV1208

693

12DH710404

Trn nguyn THy

TrinH

17/05/94

AV1208

694

12DH490693

Trn THy PHng

TrinH

06/11/94

KS1202

695

12DH490515

HunH THAnH

Trc

04/09/94

KS1203

696

12DH490514

HunH TH THAnH

Trc

17/09/94

KS1203

697

12DH410025

L MAi nH

Trc

20/04/94

KS1202

698

12DH710273

L TH THAnH

Trc

27/05/93

AV1206

699

12CD670038

nguyn AnH

Trc

21/07/94

CTV1201

700

12CD660175

nguyn Hng

Trc

21/04/94

CA1202

701

12CD660184

nguyn HunH PHng

Trc

19/01/93

CA1202

702

12DH710274

nguyn L THAnH

Trc

12/09/93

AV1206

703

09CD66103

nguyn THAnH

Trc

17/01/91

CQ0901

704

12DH710331

nguyn TH THAnH

Trc

01/10/94

AV1207

705

12DH710272

nguyn THy THAnH

Trc

08/03/94

AV1206

706

12CD650088

nguyn PHng MinH

Trung

16/09/94

CT1201

707

12DH110089

nguyn Quc Bo

Trung

15/02/94

TH1202

708

12DH110112

V THnH

Trung

17/10/93

TH1202

709

11DH110019

L Tr Quc

Trng

11/08/93

TH1101

710

12DH710420

Bi H KH

20/12/94

AV1203

711

12DH710C14

H PHM ngc

12/12/93

AV1209

712

12CD660216

HunH AnH

05/11/94

CA1203

713

12CD660246

Kiu AnH

24/07/94

CA1202

714

12DH710409

PHM nguyn PHng

31/10/93

AV1205

715

12DH710277

Vu Hong KH

07/08/94

AV1206

716

12DH490237

inH V Hong

Tun

02/04/94

DL1201

717

12DH710275

nguyn AnH

Tun

16/02/94

AV1206

718

12DH490521

Lng THAnH

Tng

03/02/94

KS1201

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 8 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

719

12DH710391

H THAnH

720

11DH710189

nguyn ng PHng

Ng/Sinh

Tn lp

Tuyn

02/04/94

AV1208

Tuyn

07/02/93

BA1102

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi GD5 2
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

721

12DH710317

nguyn nHT MinH

Tuyn

28/08/94

AV1207

722

12DH710320

nguyn THAnH

Tuyn

09/11/93

AV1207

723

12CD660041

PHM ngc THAnH

Tuyn

06/04/94

CA1201

724

12DH710089

Trn LM THAnH

Tuyn

14/11/94

AV1202

725

12DH110020

inH ngc

Tuyn

26/02/94

TH1201

726

12CD660219

ng on THAnH

TuyT

12/09/94

CA1203

727

12DH490334

Trn ngc

TuyT

07/01/94

KS1201

728

12CD650132

Trn BcH

Tng

04/07/92

CT1201

729

12DH710092

Hong PHng

uyn

01/11/94

AV1202

730

12DH110315

L QunH PHng

uyn

23/11/94

TH1202

731

12CD660161

MAi Hng PHng

uyn

01/02/94

CA1202

732

12DH710278

nguyn PHng

uyn

27/05/94

AV1206

733

12DH710193

nguyn TH T

uyn

25/08/94

AV1204

734

12DH710279

PHM nguyn PHng

uyn

10/06/92

AV1206

735

12DH710280

PHM TH THy

uyn

25/03/92

AV1206

736

12DH710097

Trn nguyn PHng

uyn

07/02/94

AV1202

737

12DH710061

TrnH TH Duy

uyn

04/08/94

AV1202

738

12DH710176

V KHnH

uyn

19/02/94

AV1204

739

12DH710282

Lu Du

Vn

16/06/93

AV1206

740

12DH710357

Bi TH THy

Vn

27/07/94

AV1208

741

12CD660108

Dng QunH

Vn

11/04/93

CA1202

742

12DH710321

Hong i

Vn

01/09/94

AV1207

743

12DH710392

HunH ngc PHng

Vn

28/07/94

AV1208

744

12DH490527

L TH THu

Vn

15/10/94

KS1202

745

12CD660179

nguyn TH i

Vn

01/03/94

CA1202

746

12DH710113

nguyn TH Hng

Vn

28/03/93

AV1203

747

12DH710332

nguyn TH Hng

Vn

19/09/94

AV1207

748

12DH710056

nguyn Tng KHnH

Vn

07/01/94

AV1202

749

12DH710281

nguyn

Vn

24/11/93

AV1206

750

12DH410012

ng Hng

Vn

22/03/94

KS1203

751

12CD660209

HunH KiM

Vn

12/10/94

CA1203

752

11DH690197

KHng Tng

Vi

26/05/93

AV1201

753

12DH710039

Lu ngc yn

Vi

14/01/94

AV1209

754

12DH710284

nguyn Dng KiM

Vi

12/05/94

AV1206

755

12DH710283

nguyn TH Tng

Vi

28/07/94

AV1209

756

12DH490018

Trn Hoi

29/09/94

KS1203

757

12DH110318

nguyn Bi Xun

ViT

23/04/94

TH1202

758

12CD670008

Lng Quc

VinH

20/02/94

CTV1201

759

12DH110076

nguyn cng

VinH

04/01/94

TH1202

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

Danh Sch Sinh Vin D Thi


M n H c
Nhm T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 1 9 - t 1
Trang 2

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

760

12CD650057

nguyn PHc

VinH

08/04/91

CT1201

761

12DH710051

Trn TH Tr

VinH

01/01/94

AV1202

S S /V Trong Danh S ch: 41 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2

i H c N goi N g - Tin H c TP .H C M
P hng o To - N C KH
.

M u In M 9205

Danh Sch Sinh Vin D Thi


H c K 1 - N m H c 13-14

M n H c
Nhm T hi
Ngy T hi

T tng H C h M inh ( 1 0 1 0 0 9 2 ) - S T n C h: 2
Nhm T hi - T 0 2 0 - t 1
0 5 /0 1 /1 4 Gi thi: 1 5 g3 0 - 9 0 pht
P hng thi B3 4
Trang 1

S BD

M SV

H V Tn

Ng/Sinh

Tn lp

762

12CD660233

o Huy

10/03/94

CA1203

763

12CD650079

L Tn Hong

09/03/94

CT1201

764

12DH410030

ng Hong

31/05/94

KS1203

765

12CD650091

Trn ViT

Vng

20/06/94

CT1201

766

12DH710050

Trng MinH

Vng

13/06/94

AV1202

767

12DH710049

cAo THAnH THy

Vy

04/12/94

AV1209

768

10DH40224

giAng Trn THy

Vy

08/08/92

AV1201

769

12DH710286

Hong nguyn THy

Vy

11/07/94

AV1206

770

12DH710285

LM THy

Vy

26/07/94

AV1206

771

11DH490062

L THy i

Vy

17/07/93

DL1201

772

12CD660182

nguyn ng KHnH

Vy

05/08/94

CA1202

773

12CD670021

nguyn Hong

Vy

28/09/94

CA1203

774

12DH490380

nguyn Hong THy

Vy

30/09/94

KS1201

775

12DH710361

nguyn KHnH

Vy

11/09/94

AV1208

776

12DH710393

nguyn MAi TuyT

Vy

08/09/94

AV1208

777

12DH710006

nguyn TH Tng

Vy

28/01/93

AV1209

778

12DH710122

PHM Trn THAnH

Vy

09/10/94

AV1203

779

12DH490532

PHM Trn Trc

Vy

01/07/94

KS1201

780

12CD660241

Trn Hong

Vy

14/08/94

CA1203

781

12DH490149

Trn TH Trc

Vy

13/10/94

KS1202

782

12CD660245

Trn Xun

Vy

03/12/93

CA1203

783

11CD660185

H TH KiM

Xun

26/05/93

CA1104

784

12DH710C12

H TH M

Xun

20/04/94

AV1202

785

12CD670007

HunH QuAng

Xun

02/03/92

CTV1201

786

12DH710123

nguyn TH MAi

Xun

09/07/94

AV1203

787

12CD670047

Tn n KiM

Xun

20/12/94

CTV1201

788

12DH710394

T TH

Xuyn

08/08/94

AV1208

789

12DH710322

L nguyn Hong

yn

02/12/94

AV1207

790

12DH710116

nguyn KHnH

yn

02/02/94

AV1203

791

12DH710289

Lng Hong PHi

yn

19/01/94

AV1206

792

12DH710047

Lng THy KiM

yn

25/02/94

AV1201

793

12DH490575

nguyn on Hi

yn

02/01/94

KS1203

794

12DH710093

Trng ngc

yn

19/04/94

AV1202

795

12DH710288

Trng ngc Xun

yn

23/03/92

AV1206

796

12DH490007

Trng TH KiM

yn

08/09/94

KS1202

S S /V Trong Danh S ch: 35 . S S /V D Thi : _______


S bi:_______
C h k gim th 1

ST Ch K

im S im Ch Ghi Ch

V ng thi:______
S t:______
C h k gim th 2