Vous êtes sur la page 1sur 84

SWjnu

1
B j fsNy qCa L mLau B pu LmS fhn L lmjz
nQn aMe h| H| Lp f saRz Bjcl hup fu pje qChz
nQnL c Mm je qu ke HLV S aL-- al QM
S maR; al m pl BPm m ke Bel nM; al
Nul lP ke lP eq, aq Biz nQnL kMe c Mmj Aj e
ke al AlaL c Ma fCmj; aC HLjqa
aqL imh pmjz
L BQk HC k, nQnl p kl fs acl AeLlC al
Efl HLV hoj hoz Bpm Lb, kql cnl ja, he
LlZ cnl p aqcl hld hd ez L jeol ialLl
cfje paflo V bma ic L lu kMe cM cu aMe
ALlZ Lq-h aqL fZfZ fS Ll, Bhl ALlZ Lq-h
aqL fZfZ Afje L lu bLz
Bjl jpl Rml h Tu Rm, B j nQnL je je i
L lz HVa phcC aqcl ke Bljl hOa L laz aC
BjL eCu nQnl p LV Lb h ma aqcl HL ceJ
LjC kCa ez B j S eaj, QM h m f sm lNsCa NmC
hS h n; Lbm kMe LLn pMe Shh e LlC imz
L, HL ce nQnl Q ll Efl mr L lu Hje-ph Lvp
E Wm, B j Qf L lu b La f lmj ez
Bjl jn Lm, B j nQnL S eaj ez Afl fr Lq-h
al fsfs n, Lq-h al Le-HLV pfL LR-HLVz

al Mh aSl p h mm, H HLhl My V pa; B j


BlJ aSl p h mmj, B j Hl p L-fup hnp L l ez
aMe jpp pLm B e VCu h mu E Wm, a j a i l
Ai mL q!
p l hReu Cu Bjl L B pmz fl ce Lpl HLV
gyL nQn kMe Nm c Ol Ruu Opl Efl Bd-nJu Ahbu
HLV hC f saR B j he f lQu al LR Bhm-ahm L
k h Lmj al WL eCz nQn hC j su Bjl jMl cL
LRrZ Q qu l qmz al QM kl cM eC al h Th e HC
c k Lz
nQn h mm, kl ec Ll al ec imhp h muC Ll,
pa imhp h mu euz aC k c qCm, ah Le HLV ec k
pa eu aq fjZ L lhl Se RVgV L lu mi L?
B j h mmj, ah cMe, jbhcL-nQn hd cu h mm, Jl a jbhc euz Bjcl fsu
frOa HLSe Lml Rml N-qa Lyf, p LS L la fl
e, nal ce B j aL HLV c j Lm cu Rmjz pC ce
Bjl QLl nh lN Nl Nl L la L la B pu h mm, hh, J
hVl Lyf e-Vf e pj hcju n!--Bjl jd LR im BR
H Lb kl EsCu cu acl pC nhl cnz al k hm a
paC hnp Llz Bjl iN HLV-Le c j Lm A a l
S Vu Rm, lSp nhl cm eQu bl L luR, pVa Bjl
A dLl eCz B j a mCu acl p TNs L la m hd
L lz
Cql Le El e cu B j h mu E Wmj, Hl k hm
Bf e e L, p L pa?

nQn h mm, qy, B j e Lz


Bjl jb eQ qCu Nmz B j jpl mLl p TNs
L lu Rmj k, nQn LMeC e L qCa fl ez
nQn p NsaC B j cCV j O MCu Rz B j aqL
c MuC je L lu Rmj, p hZl Rmz jMM e k chj al
ja pc-fbl Lycz al Ef d eu Rmj j L; BjclJ
Nyu j L-Ef ddl HL Ol Lme hZ BRz L S eu R,
nQn pel-hez Bjcl ehe Lubl Ol--S a qph
pel-heL All p OZ L lu b Lz Bl, e LL
elOaLl Qu, Hje- L N-McLl QuJ f f h mu
S eajz
Le Lb e h mu nQnl jMl cu Q qu l qmjz aMe
c Mmj jM pC S a, ke All jd fSl fcf S maRz
Lq Le ce je L la f la e B j Le Sj pelhel p HLp Bql L lh Hhw e L Bjl Nys j Bjl
lL RsCu E Wh! j Bjl iN aJ O Vmz
ECm Lep Bjcl LmSl p qal AdfLz kje ayl
f a, Rcl f a aj e ayl Ahz Hcn LmS hP m
RmL p qa fse nrLal L mjS l Ll, CqC ayl dlZz
HCSe jmVe-nLpful fsChl LpJ a e Cwl S hsm
nl f an h mu cae: jSlSau Qafc,a quadruped of
feline speciesz L eV mJu p nQnl jf Rmz a e
h mae, nQn, ajL HC Lp h pa qu p mLpe B j
flZ L lu ch, a j Bjl h s kCu, pMe ajl jMl c
glCa f lhz
Rl lN L lu h ma, nQnL pqh k Ha fRc Ll al

LlZ Jl Nul lP LV, Bl J pqhl je imChl Se


e La gmCu bLz aqcl jd Le Le h je Bsl
L lu pqhl LR qCa f S V iSj p hC dl Q qa
Nu Rm; pqh h mu Rme, ajl h Th ez al k e LaQQlJ AkN HC Lbu e La Hhw nQnl hl aqcl
ri Lhm h su E Wa Rmz
2
ja Hhw BQlZ p nQnl She ecl LlZ kq kq
BR aq pwNq L lu B j m Mmjz Cql LR Bjl p al
f lQul fhLl Awn, LR Awn fllz
SNjqe nQnl SWz a e aMeLl Lml ejSc e Lz
a e Dnl A hnp L lae h mm Lj hm qu, a e e-Dnl
hnp L laez kSqSl Lel kje SqS Qmel Qu
SqS XheC hs hhp, aj e kMe p hd pCMeC
B LdjL XhCu cJuC SNjqel dj Rmz Dnl hnpl
p a e HC f aa aL L lae-Dnl k c bLe ah Bjl h aylC cJu
pC h h maR, k Dnl eC
AaHh Dnl h maRe,k Dnl eC
AbQ ajl ayl jMl Efl Shh cu h maR k Dnl
BRez HC ffl n lf a n L V cha ajcl cC Le
d lu S lje Bcu L laRz
hmL-hup SNjqel hhq qCu Rmz kheLm kMe ayl
jl ke al fhC a e jmbp f su Rme; Bl hhq
Lle eCz

ayl RV iC q ljqe Rme nQnl faz a e ayl hs


iCul Hj e EmV fL al k, p Lb m Ma Nm Nf pSe
h mu mL pcq L lhz L NfC mLl hnp L shl Se
phde qCu Qm, pal p cu eC h mu pa Aa qCa iu
Ll ez aC, pLm Hhw hLm kje hfla, pwpl hs iC
Hhw RV iC aj e hfla--Hje cl Aih eCz
q ljqe nLm Apb Rmez aNa hS, n -ue,
ppl SV ewse Sm, hno hno fWbel dm, AeL
SNa WLll fpc J QlZja, l-fl qal AeL VLl
Bnhc ayL ke pLm ALmZ qCa Nshc L lu lM
qCu Rmz
hs hup ayl Bl hj Rm e, L a e k hsC L qm
pwpl qCa H pwl O Qm ez Lej a e hy Qu bLe, Hl
h n ayl LR Lq LR c h L la ez a eJ H p LqLJ
eln L lme e, ch hy Qu l qmez L nllV ke Nm-Nm
ih L lu pLmL npCu l Mmez hnoa ayl fal Af
hup jal e Sll Sl j-j pl pj phka a e eSl cL
V eu mCmez pLml BN ayl Bql, pLml qCa ayl
Bqll BuSe a, pLml Qu ayl LS Lj, pLml Qu
ayl hnj h nz Lhm j-j pl eu, a e k ae-ihel pj
WLl-chal hno Sju H a e LMe i mae ez Lhm
WLl-cha eu, pwpl kMe kl LR k f ljZ p hd fJu
ku aL a e pC f ljZC j eu Q mae; bel clN, de
f ahn, EQfcl lSflo, Mhll LNSl pfcL, pLmLC
kb Qa iui L lae--N-hZl a LbC eCz
SNjqel iu Rm EmV cLz Ll LR a e mnj p hd

fan Lle Hje pcqj fR Ll je Bp, HC iu


rjanm mL cNL a e cl l Mu Q maez a e k cha
j eae e al jdJ ayl I ihV Rmz m LL h Am LL
Le n l LR a e qaSs L la elSz
kbLm, Abv kbLml AeL fh, q ljqel hhq qCu
Nmz ae ju, ae Rml fl nQnl Sjz pLmC h mm,
SWjnul p nQnl Qqll BQk jmz SNjqeJ aL
Hj e L lu A dLl L lu h pme ke p aylC Rmz
Cqa kVL mi Rm q ljqe fbjV pCVLl qph MaCu
M n Rmez Lee, SNjqe eS nQnl nrl il mCu Rmez
Cwl S-iou Apje Jc h mu SNjqel M az Lql ja
a e hwml jLm, Lql ja hwml Sepez njLl Mml
ja a e ke Cwl S hC cu Olz e sl lM d lu fqs-TZl
fb kje Qe ku aj e h sl jd Le Le Awn ayl
Qmgl aq jS qCa L s fk Cwl S hCul hT c MmC
hT kCaz
q ljqe ayl hs Rm flclL eql lp HLhl
NmCu cuRez p kq Q qa aqa a e e L la f lae ez
al Se phcC ayl QM ke Sm RmRm L laz ayl je qCa,
Le LRa hd cm p ke hy Qh ez fse LR al qCmC
e, pLm pLm hhq qCu Nm Hhw pC hhql Qaxpjel
jd LqC aqL d lu l Ma f lm ez q ljqel fhd
Cqa Ecjl p qa Bf fLn L la Hhw q ljqe ayl
fhdl Efl Aa lN L lu h mae, Ol al EvfaC ayl
RmL h ql pel fb My Sa qCaRz
HC-pLm L c MuC faeql hoj hf qCa nQnL

hyQChl Se SNjqe aqL eSl LR qCa HLVJ Rs


cme ez nQn c Ma c Ma Af hupC Cwl S mMu fsu
fL qCu E Wmz L pCMeC a b jm ez al jNSl jd
jm-hbjl A NL O Vu p ke e Lal jnml ja
S ma m Nmz
SNjqe nQnl p Hje Qm Q mae ke p ayl pjhupz
lSeL i LlV ayl ja HLV TyV pwl; Cqa jeol
jeL Nm ja fL L lu cuz h sl Le-HL eae SjC
ayL "nQlZo' fW cu Q W m Mu Rmz aqL a e ee m Ma
fZma Efcn cu Rme: jC Xul ele, QlZL n h mm k
L hm qu a B jJ S e e, a jJ Se e, AaHh JV hS
Lb; al fl, BjL HLhl hc cu Bjl QlZ a j LR
ehce L luR,ajl Se E Qa Bjl QlZV BjlC HL Awn,
karZ JV Bjl p m Nu BR aarZ EqL aga L lu
cM E Qa e; al fl, I AwnV qaJ eu, LeJ eu, JMe
LR ehce Ll fNm j; al fl no Lb HC k, Bjl QlZp hhQe fuN L lm i fLn Ll qCa fl, LlZ
Le Le Qafc ajcl i iSe, L Cqa Bjl
f ZaO Va f lQu-p ajl Aa pwnde L lu cJu
B j E Qa je L lz
Hje-pLm hou nQnl p SNjqe BmQe L lae kq
mL pQlQl Qf cu bLz HC mCu Lq Bf L lm a e
h mae,hmal hp i Pu cmC ah hma ase ku,
aj e H-ph Lbu m LlV i Pu cmC ml LlZVL
Mce qu; nQnl je qCa B j ml hp i Pu ca Rz

3
mMfs-nM pl qCmz HMe q ljqe nQnL al SWl
qa qCa El L lhl Se E Wu-f su m Nmez L hys n
aMe Nmu h duR, hy duR; aC HL frl Ve kaC h sm
Afl frl hydeJ aaC By Vmz Cqa q ljqe Rml Qu
ccl Efl h n lN L la m Nme; ccl p lP-hlPl
ecu fs RCu cmez
d k c ja- hnpl Lb qCa q ljqe Bf L lae e;
j N MCu mLpjS pVL fyW h mu f lQu cmJ a e pq
L laez L Cyql Ha cl Nu Rme k jbl pqkJ
Cyq cNL Z L lhl Efu Rm ez kVa ph Qu h dm pV
h m :
SNjqel e Ldjl HLV fde A Rm mLl im
Llz pC im-Lll jd Ae k-Le lp bL HLV fde lp
HC Rm k, e Ll fr mLl im-Lll jd eRL eSl
mLpe Rs Bl LRC eC--aqa e BR fZ e BR
fll, e BR Le cha h nl hL nnl hfe h
QM-lP ez k c Lq ayqL Sp L la "fQlaj mLl
fiaaj pMpde' Bfel NlSV L? a e h mae, Le NlS
eC, pCVC Bjl ph Qu hs NlSz a e nQnL h mae,
cM hh, Bjl e L, pC jlC HLhl eLm ejm qCa
qChz Bjl LRL j e e h muC Bjcl eSL j ehl Sl
h nz
"fQlaj mLl fiaaj pMpdel' fde Qm Rm ayl
nQnz fsu Qjsl NVLuL hs Bsaz pMeLl ka
jpmje hfl Hhw Qjlcl mCu SWu iCfu j mu Hj e

O e-lLjl qaee m Nu Nme k, q ljqel


gyV amL Bel nMl ja S mu ayl jNSl jd mL
OVChl S L lmz ccl LR n h BQll cqC f sm
EmV gm qCh, HCSe ayl LR a e faL pf l Aeu
Afhul e mn a mmez cc h mme, a j fV-jV
flafl fRe k VLV MlQ L luR Bjl MlQl j BN
pC fk EWL al fl ajl p hTfs qChz
h sl mL HL ce c Mm, h sl k jqm SNjqe bLe pC
cL HLV hqv iSl BuSe qCaRz al fQL Hhw
f lhnLl cm ph jpmjez q ljqe lN A bl qCu nQnL
X Lu h mme, aC e L ka al Qjl hhcl X Lu HC
h sa BS MJuC h?
nQn L qm, Bjl pm b Lm MJuCaj, L Bjl a
fup eCz SWjnu Eqcl ejZ L luRez
flcl l Nu RVgV L lu hsCa Rmz p h ma Rm, Lje
Eql H h sa B pu Mu B j c Mhz
q ljqe ccl LR Af SeCm SNjqe L qme, ajl
WLll iN a j lSC caR, B j Lb LC ez Bjl WLll
iN B j HL ce ch, Cqa hd cu e z
ajl WLl!
qy Bjl WLlz
a j L h qCuR?
hl elLl je, aqL QM cM ku ez ajl
pLlL je, aqL Le ne ku ez Bjl pShL j e;
aqL QM cM ku, Le ne ku-- aqL hnp e L lu
bL ku ez

ajl HC Qjl jpmje cha?


qy, Bjl HC Qjl jpmje chaz aqcl BQk HC HL
rja far c Ma fCh, aqcl pje iNl pjN cm
aql Aeup pV qa L lu a mu MCu gmz ajl
Le cha aq fl ez B j pC BQk lqp c Ma
imh p, aC Bjl WLlL Bjl Ol X Lu Rz chaL
c Mhl QM k c ajl A e qCa ah a j M n qCaz
flcl al SWl LR Nu Mh Qs Nmu Ls Ls Lb h mm
Hhw SeCm, BS p HLV hoj L L lhz
SNjqe q pu L qme, Jl hycl, Bjl cha k Lahs
SNa cha aq ayl Nu qa ca NmC h T h, BjL LRC
L la qCh ez
flcl kaC hL gmCu hsL p al hhl QuJ iaz
kMe al Bhcl pMeC al Slz jpmje f ahncl
OyVCa p pqp L lm e, nQnL B pu N m cmz nQn al
BQk cC Qr ccl jMl cL a mu Q qu l qm, HL V LbJ
h mm ez p ceLl iS e hO Q Lu Nmz
4
HChl q ljqe ccl p Ljl hy du m Nu Nmez kq
mCu Cyqcl pwpl Qm pV ch pf z SNjqe
hdj,BQl, Hhw pC LlZ phua qChl AkN, HC h mu
SmLV q ljqe e mn lS L lu cmez jal prl
Aih Rm e; fsp mL pr ca faz
A dL Lnm L la qCm ez SNjqe Bcma fC Lhm
L lme, a e ch-ch jee e; Mc-AMc hQl Lle e;

jpmje hl LeMe qCa S juR aq a e See e


Hhw aqcl p ayl MJucJu Qml Le hd eCz
jepg SNjqeL phua-fcl AkN h mu lu cmez
SNjqel frl BCel Bn cme H lu qCLV Vy Lh
ez SNjqe h mme, B j B fm L lh ez k-WLlL B j j e
e aqLJ B j gy L ca f lh ez cha j ehl ja h
kqcl, chaL he L lhl ja djh J aqclCz
hl Sp L lm, MCh L?
a e h mme, LR e Mhl SV a M h MChz
HC jLj Su mCu Bgme Ll q ljqel CR Rm ez
ayl iu Rm fR ccl A infl Le Lgm bLz L flcl
HL ce Qjlcl h s qCa asCa fl eC, pC Be al
je S ma Rmz Ll cha k SNa HChl pV a far cM
Nmz aC flcl ilhm qCa YL-Ym BeCu fs jbu
L lu a mmz SNjqel LR ayl HL h B pu Rm, p LR
S ea ez p Sp L lm, hflMe L q? SNjqe h mme,
BS Bjl WLll dj L lu ipe qCaR, alC HC hSez cC
ce d lu flcl eS EckN L lu hZiSe LlCu cmz
flcl k HC hwnl Lmfcf, pLm aq OoZ L la m Nmz
cC iCu iNi N qCu L mLal ipe-hVl jTj T
fQl E Wu Nmz
dj p kj e qEL,MJufl VLL s p jeol HLV
i hL ph BR h mu jehS al f a q ljqel HLV n
Rmz a e eQu WJlCu Rme ayl Rm Hhl ex SNjqeL
R su Aa Bqll N ayl pel MyQLml jd dl chz
L hfl djh J Ljh LeVC fu eC, nQn al f lQu

cmz p al SWl pC l qu Nmz


SNjqel QlLm nQnL Hj e eaC Bfel h mu Se
Aip qCu Nu Rm k BS HC iNi Nl ce nQn k aylC
iN f su Nm Cqa ayl LRC BQk hd qCm ez
L q ljqe ayl ccL hn Q eaez a e mLl LR
lVCa m Nme k nQnL BVLCu SNjqe eSl Ahl
pwbe L lhl Lnm M maRez a e Aa pd qCu fu
Ane pLmL h mme,ccL L B j MJufll L ca
f l? L a e Bjl RmL qa l Mu HC-k nua e Qm
Q maRe Cq B j LejaC p qh ez c M a e Lahs
QmLz
LbV hflflu SNjqel Le kMe fy Rm aMe a e
HLhl Qj Lu E Wmez Hje Lb k E Wa fl aq a e
ihe eC h mu eSL ehd h mu dLLl cmez nQnL
h mme, XhC nQn!
nQn h Tm, k hce qCa SNjqe HC hcuhZ EQlZ
L luRe al Efl Bl Lb Q mh ez BS BWl hvpl
BSjLml elh R pwph qCa nQnL hcu mCa qCmz
nQn kMe al h J hRe N sl jbu QfCu cu ayl LR
qCa Q mu Nm SNjqe clS h L lu ayl Oll jd jTl
Efl Cu f smez p qCu Nm, ayl flae QLl Ol Bm
chl Se clSl O cm-- a e ps cme ez
qu l, fQlaj jeol fiaaj pMpde! jeol p
hel f ljf k MV ez jb NZeu k jeo V Lhm HL,
qcul jd p k pLm NZel Aaaz nQnL L HL-cC- ael
LWu gm ku? p k SNjqel hr hcZ L lu pj SNvL

Apjau RCu g mmz


nQn Le N s BeCu al Efl Bfel S ep-f a mm
SNjqe aqL p Lb SpJ L lme ez h sl k hiN
al hf bLe nQn p cL Nm e, p al HL hl jp Nu
E Wmz eSl Rm k Lje L lu Hje fl qCu kCa fl aq
jlZ L lu q ljqe hll Anfa L la m Nmez ayl qcu
Aa Ljm Rmz
h s iN qCu kChl fl flcl Sc L lu aqcl Awn
WLl f a LlCm Hhw pLm pu nyMOVl BJuS
SNjqel Le Tmfm qCu E WaR CqC Lfe L la Hhw p
mgCa b Laz
nQn fCiV VCn e mCm Hhw SNjqe HLV HeVp ml
qXjV l SNs L lmez q ljqe Hhw flcl HC e L
nrLl qa qCa iOll Rm cNL hyQChl Se Q L la
m Nmez
5
LRLm fl nQn HL ce camu SNjqel f shl Ol
B pu Ef baz Cqcl jd fZj L lhl fb Rm ez SNjqe
nQnL B me L lu Q La hpCmez h mme, Mhl L?
HLV hno Mhl Rmz
e ehm al hdh jul p al jjl h sa Bnu
mCu Rmz ka ce al j hy Qu Rm Le hfc OV eCz Af ce
qCm j j luRz jja iCm cQ lz aqclC HL h
e ehmL al Bnu qCa h ql L lu mCu Nu Rmz LR ce
hc e el 'fl al pcq qCa bL Hhw pC Dou aqL

Afjel HLno Llz k h sa nQn jV l Ll alC


fnl h sa HC Lz nQn HC qai NeL El L la Quz
L al e BR Ab, e BR Ol-cul, aC p al SWl LR
B puRz H cL ju Vl pe-phez
SNjqe a HLhl Bez pC floVL fCm HMeC al
jb ys L lu ce Hj e ayl ihz a e H-ph hfl n qCu
pLm cL Q L lhl mL eez HLhl h mu h pme, a hn
a, Bjl mCh l-Ol M m BR; pCMe B j aL b La
chz
nQn BQk qCu L qm, mCh l-Ol! L, hCm?
ka ce LS SV eC LR LR hC h L lu SNjqe ce
QmCuRez HMe Af k hC h L BR a nhl OlC d lhz
SNjqe h mme, ju VL HMeC mCu Hpz
nQn L qm, aL B eu R, p eQl Ol h pu BRz
SNjqe e ju B pu c Mme, py sl fnl Ol HLMe
Lfsl fyV ml ja Ssps qCu ju V HL LZ j Vl Efl
h pu BRz
SNjqe Tsl ja Oll jd Y Lu ayl jONl Nmu
h mu E Wme, Hp, Bjl j Hpz dmu Le h pu?
ju V jMl Efl ByQm Q fu d lu g mu g mu Ly ca
m Nmz
SNjqel QM pqS Sm Bp e; ayl QM RmRm L lu
E Wmz a e nQnL h mme, nQn, HC ju V BS k m hqe
L laR p k Bjl m, ajl mz Bq, Jl Efl
Hahs hT L QfCm!
j, Bjl LR ajl m M Vh ez BjL Bjl Cml

Rml fNm SNC h ma, BSJ B j pC fNm B Rz--h mu


SNjqe expwLQ ju Vl cC qa d lu j V qCa aL cys
LlCme; jb qCa al OjV M pu f smz
ea L QjM, Af hup, p jM Lml Le Qq fs
eCz gml Efl dm m NmJ kje al B lL Qa cl qu
e aj e HC nlo-gml ja ju Vl ialLl f hal mhZ
a OQ eCz al cC Lm QMl jd Bqa q lZl ja iu,
al pj cqma Vl jd ml pwLQ, L HC
plm pLlZal jd L mj a LbJ eCz
e ehmL SNjqe ayl Efll Ol mCu Nu h mme, j,
HC cM Bjl Oll nz pa Sj TyV fs e; pj
EmVfmV; Bl Bjl Lb k c hm, LMe eC, LMe MC, al
WLe eCz a j B puR, HMe Bjl Oll n g lh, Bl fNm
SNCJ jeol ja qCu E Whz
jeo k jeol LaM e a BSLl fh e ehm Aeih Ll
eC, Hje- L j b LaJ ez Lee j a aL ju h mu
c Ma e, hdh ju h mu c Ma; pC pl fb k Bnl
RV RV LyVu il Rmz L, SNjqe pfZ Af l Qa
qCuJ e ehmL al pj imjcl BhlZ ic L lu Hje
f lfZlf NqZ L lme L L lu!
SNjqe HL V h s T l Mu cme Hhw e ehmL LbJ
LR pwLQ L la cme ez e el hs iu Rm SNjqe al
qa MChe L e, p k f aaz L Hj e O Vm SNjqe al
qa Rs MCaC Qe e; p eS ly du LR h pu e MJuCm
a e MChe e, HC ayl fZz
SNjqe S eae, HChl Bl-HLV j ecl fm

B paRz e eJ aq h Ta, Hhw pSe al iul A Rm


ez c-Ql cel jdC l qCmz T BN je L lu Rm,e e
SNjqel ju; p HL ce B pu e eL L-ph h mm Hhw OZ
L lu QL l R su cu Nmz SNjqel Lb i hu e el jM
LCu Nmz SNjqe L qme, j,Bjl Ol fZQc E WuR,
aC ecu LVml he X Lhl pju B pm; L YE kaC
Om qEL, Bjl Sveu a cN m Nh ez
SNjqel HL f p q ljqel jqm qCa B pu L qme, R
R, H L L SNC! ff hcu L lu cz
SNjqe L qme, ajl d jL, ajl Hje Lb h ma
fl, L ff k c hcu L l ah HC f fl N a L qCh?
Le HL pfLl c cj B pu h mme, juVL
qpfam fWCu c, q ljqe pj MlQ ca l S BRz
SNjqe L qme, j k! VLl p hd qCuR h muC MjL
jL qpfam fWCh? q ljqel H Lje Lb!
c cj Nm qa cu L qme, j h mp LL l!
SNjqe L qme, ShL k e Ni dlZ Lle ayLz k e
fZpwnu L lu RmL Sj ce ayLz pC Rml fo hfL
a B j hf h m ez p hV Lhm hfc hdu, al a Le
hfcC eCz
q ljqel phnll OZu ke Lc p qCu Nmz Nqbl
Oll cJuml J fnC hf- fajql iVu HLV ju
Hje L lu hp L lh, Cq pq Ll ku L L lu!
HC ffl jd nQn O eih m BR Hhw al e L SW
Cqa aL fnu caR, H Lb hnp L la q ljqel
LRj hm h d qCm ez hoj ESel p p Lb a e

ph lVCu hsCa m Nmez


HC Aeu ec LRj Lj pSe SNjqe Le QC
L lme ez a e h mme, Bjcl e Ll djn im
LSl Se ecl elLiN hdez Sen a kaC eae eae lP
eae eae lf d la m Nm nQnL mCu aaC a e EQqp
BecpN L la m Nmez Hje Lv pa hfl mCu eSl
iCfl p Hje L Ll q ljqe h ayl ja Ae Le
inZl mL Le ce nee eCz
SNjqe h sl k Awn bLe, iN qJul fl qCa flcl
al Ru jsu eCz p f a L lm, juVL fs qCa
asCh ah Ae Lbz
SNjqe kMe Cm kCae aMe ayl h sl jd fhn
L lhl pLm lC hn im L lu hp L lu kCae Hhw
kMe HLVj R Vl p hd fCae HLhl L lu c Mu kCa
R sae ez
HL ce cflhmu flcl eScl cLl Rcl fy Qml Efl
jC mNCu SNjqel Awn mg cu f smz aMe Bqll fl
e ehm al Ol Cu OjCa Rm; clS MmC Rmz
flcl Ol Y Lu e a e eL c Mu hju Hhw lN N Su
E Wu h mm, aC hV! aC HMe!
S Nu E Wu flclL c Mu e el jM HLhl gLn qCu
Nmz p fmCh L HLV Lb h mh Hje n al l qm ez
flcl lN Ly fa Ly fa X Lm, e e!
Hje pju SNjqe fQv qCa Ol fhn L lu QvLl
L lme, hl! Bjl Ol bL hl!
flcl hsml ja g ma m Nmz SNjqe

L qme,k c e kJ B j f mp X Lhz
flcl HLhl e el cL A NLVr g mu Q mu Nmz e e
j Ra qCu f smz
SNjqe h Tme hflV Lz a e nQnL X Lu fn L lu
h Tme, nQn S ea flclC e eL e L luR; fR a e lN
L lu Nmjm Lle HCSe ayL LR hm eCz nQn je
S ea, L mLa nql Bl-LbJ flcll Evfa qCa e el
el eC, HLj SWl h sa p LMe flafr fcfZ
L lh ez
e e HLV iul qJuu Lu ce ke hynfal ja Ly fa
m Nmz al fl HL V ja pe fph L lmz
flcl HL ce m b j lu e eL Adl h s qCa h ql
L lu cu Rmz al fl AeL MyS L lu aqL fu eCz Hje
pju SWl h sa aqL c Mu Dol Be al f qCa jb
fk S ma m Nmz al je qCm, HL a nQn eSl iNl
Se e eL al qa qCa RsCu mCuR, al fl flclLC
hnoih Afje L lhl Se aqL HLhl al h sl fnC
l MuRz H a LejaC pq L lhl euz
LbV q ljqe S ea f lmez Cq q ljqeL S ea ca
flcll LRj m Rm ez flcll HC-pj cL al f a
ayl HLfLl eqC Rmz
nQn k eSl cc flcll qa qCa HC juVL ReCu
mCh, Cq ayl LR hsC Anu Hhw Ai hL hd qCmz
flcl HC Apq Afje J Aeu qCa Bfe ff El L lu
mCh, HC ayl HL jel pf qCu E Wmz aMe a e eS
VL pqk L lu e el HLV jb j Ms L lu SNjqel LR

eL L Ly chl Se fWCu cmez SNjqe aL Hje


ioZ j a d lu as L lme k, p Bl p cL Oy om ez
e e ce ce me qCu ke Rul ja qCu jmCu kChl
Efj L laRz aMe Vjpl R Vz SNjqe HL jqa
e eL R su h ql ke ez
HL ce pl pju a e aL Vl HLV Nf hwm L lu
f su eCaRe, Hje pju Oll jd flcl Bl-HLSe
khLL mCu Tsl ja fhn L lmz a e kMe f mp X Lhl
Efj L laRe Hje pju pC khL V h mm, "B j e el iC,
B j EqL mCa B pu Rz'
SNjqe al Le El e L lu flclL Os d lu
W ma W ma py sl LR fk mCu Nu HL du eQl cL
lJe L lu cmez Ae khL VL h mme, fo, m eC
ajl? e eL lr L lhl hm a j Lq eJ, Bl phen
L lhl hm a j e el iC?
p mL V fbe L la hm L lm e, L cl qCa QvLl
L lu h mu Nm, f mpl pqk p al heL El L lu
mCu kChz H mLV paC e el iC hVz nQnC k e el
fael LlZ pC Lb fjZ L lhl Se flcl aqL X Lu
B eu Rmz
e e je je h ma m Nm, dlZ, d qJz
SNjqe nQnL X Lu h mme, e eL mCu B j f Qj
Le HLV nql Q mu kC; pMe k-qu HLV SVCu mCh;
klf Evfa Bl qCuR HMe b Lm J juV Bl hy Qh
ez
nQn L qm, cc kMe m NuRe aMe kMe kJ Evfa p

p Q mhz
ah Efu?
Efu BR? B j e eL hhq L lhz
hhq L lh?
qy, p im hhql BCe-jaz
SNjqe nQnL hL Q fu d lmez ayl QM cu TlTl
L lu Sm f sa m Nmz Hje Anfa ayl hup Bl LMe a e
Lle eCz
6
h s- hiNl fl q ljqe HL ceJ SNjqeL c Ma Bpe
eCz p ce ELML Bmbm qCu B pu Ef baz h mme,
cc, H L phenl Lb ea R?
SNjqe L qme, phenl LbC Rm, HMe aq qCa lrl
Efu qCaRz
cc, nQn ajl Rml ja--al p I f aa jul a j
hhq ch?
nQnL B j Rml ja L luC jeo L lu R; BS a
Bjl pbL qCm, p Bjcl jM Em L luRz
cc, B j ajl LR ql j ea R--Bjl Bul Ad Awn
B j ajl ej m Mu ca R; Bjl Efl Hje iueL L lu
nd a mu ez
SNjqe Q L R su E Wu cysCu h mme, hV! a j ajl
HyV fal AdL BjL cu LLl imCa B puR! B j
ajl ja d jL eC, B j e L, p Lb je l Muz B j
lNl ndJ mC e, AeNql irJ mC ez

q ljqe nQnl jp Nu Ef ba qCmez aqL eia


X Lu mCu L qme, H L e! al L j lhl Bl SuN S Vm
e? Hje L lu Lm Lm ca h p m!
nQn h mm, Lml Lm j Rhl SeC Bjl HC Q, e qm
hhq L lhl nM Bjl eCz
q ljqe L qme, al L dje HLVJ eC? I juV
al ccl l ja, EqL aC-nQn hd cu h mu E Wm, l ja! Hje Lb jM EQlZ
L lhe ez
Cql fl q ljqe k jM B pm aC h mu nQnL Nm
f sa m Nmez nQn Le El L lm ez
q ljqel hfc O VuR HC k, flcl eml ja h mu
hsCaR k, nQn k c e eL hhq Ll ah p Baqa L lu
j lhz flcll h maR, aq qCm a Bfc QL, L
p ajl rjau LmCh ez q ljqe flcll HC np e
pfZ k hnp Lle a eu, AbQ ayl iuJ ku ez
nQn Ha ce e eL HsCu Q ma; HLm a HL ceJ cM
qu eC, al p cV Lb qCuR L e pcqz hhql Lb kMe
fLf L WL qCu NR aMe SNjqe nQnL h mme, hhql
fh elmu HL ce e el p im L lu Lbha L qu mJ,
HLhl cSel je-SeS e qJu clLlz
nQn l S qCmz
SNjqe ce WL L lu cmez e eL h mme, j, Bjl
jel ja L lu BS L ajL p Sa qChz
e e mu jM eQ L lmz
e j, m L lm Q mh e, Bjl hs jel pd, BS

ajl pS c Mh--H ajL flCa qChz


HC h mu Qj L-cJu hel p n s, Sj J Jse, k a e
eS fRc L lu L eu B eu Rme, e el qa cmez
e e Ns qCu ful dm mCu ayqL fZj L lmz a e h
qCu f plCu mCu L qme, Ha ce ah ajl i OQCa
f lmj e! B j equ hupC hs qCmj, L j, a j k j
h mu Bjl hsz HC h mu aql jL Qe L lu h mme,
ihaol h s Bjl ejZ BR, g la LR la qChz
e e ayl qa d lu h mm, hh, a j BS BjL Bnhc
Llz
j, B j fC c Ma R hs hup a j HC e LL B L
L lu a mhz B j Bnhc p L-fup hnp L l e, L
ajl I jMM e c Mm Bjl Bnhc L la CR Llz
h mu QhL d lu e el jM V a mu LRrZ elh al cL
Q qu l qme; e el cC Qr cu A hlm Sm NsCu f sa
m Nmz
pl pju ihaol h s mL R Vu Nu SNjqeL X Lu
B emz a e B pu c Mme, hRel Efl e el cq f su BR;
a e k Lfs m cu Rme pC m fl, qa HLM e Q W,
null LR nQn cysCuz SNjqe Q W M mu f su c Mme :
hh, f lmj e, BjL jf Llz ajl Lb i hu Ha ce
B j fZfZ Q L lu R, L ayL k BSJ i ma f l eCz
ajl nQlZ naL V fZjz
--f f e ehm

nQn
1
eL SNjqe jal fh iCf nQnL hmme, kc n
Llhl nM bL hfl Llp, SWl euz
ayl jal hhlZV HC :
k hRl LmLa nql fbj fN cM cm aMe fNl Qu al
lSaLj-fl Qflpl iu mL h qCuRmz nQnl hf qljqe
ihme, ayl fahn QjlmL pLml BN fN dlh,
pCp aylJ p pqjlZ eQaz Ol Rsu fmChl fh ae
HLhl ccL Nu hmme, cc, Lmeu Nl dl hs fCuR, kc-SNjqe hmme, hmrZ! Hcl gmu kC L Llu?
Lcl?
I-k Qjlclz
qljqe jM hyLCu Qmu Nmez nQnL ayl jp Nu hmme,
Qmz
nQn hmm, Bjl LS BRz
fsl Qjlml jcglnl LS?
B qy, kc clLl qu ah a-"B qy' hL! kc clLl qu ah aj ajl Q floL
elLb Lla flz fS! eRl! eL!
il Lml cmrZ cMu qljqe qan qCu hs glmez pce
ae Mc Arl cNej mMu cMeL hml LNS ilu gmmez
qljqe Qmu Nmez fsu fN cM cmz fR qpfam dlu
mCu ku HSe mL Xl XLa Qqm ez SNjqe uw fNqpfam cMu Bpu hmme, hj qCuR hmu a jeo Afld
Ll eCz

ae Q Llu eSl hsa fCiV qpfam hpCmez nQnl


p Bjl cC-HLSe Rmj noha; Bjcl cm HLSe XlJ
Rmez
Bjcl qpfam fbj lN SVm HLSe jpmje, p jlmz
au lN uw SNjqe, aeJ hyQme ez nQnL hmme,Hace
k dj jeuR BS al no hLnn QLCu mCmj--Le Mc lqm
ez
nQn She al SWjnCL fZj Ll eC, jal fl BS fbj J
nohll ja ayl ful dm mCmz
Cql fl nQnl p kMe qljqel cM qCm ae hmme,
eLl jlZ Hje LluC quz
nQn pNh hmm, qyz
2
HL gyu fcf ehm al Bm kje qWv Qmu ku SNjqel
jal fl nQn aje Llu Lbu k Nm SeaC flmj ez
SWjnuL nQn k LaMe imhpa Bjl a Lfe Lla
fl ez ae nQnl hf Rme, h Rme, Bhl RmJ Rme
hma fl kuz Lee eSl p ae Hje im Hhw pwpl p
Hje AhT Rme k ayL pLm jnLm qCa hyQCu Qm nQnl HL
fde LS Rmz Hje Llu SWjnCul ial cuC nQn Bfel
kq-LR fCuR Hhw ayl jd cuC p Bfel kq-LR cuRz ayl
p hRcl nea fbjV nQnl LR k Ljeal WLuRm a
ihu JW ku ez pC Apq kZl cu nQn LhmC hTa Q
LluRm k, ne Ha ne LMeC qCa fl e; pa eC Hje
iuwLl gyL LbJ eC; HL ih kq "e' Bl-HL ih aq kc
"qy' e qu ah pC R cu pj SNv k Nmu glCu kChz
cC hRl dlu nQn cn cn glm, al Le MyS fCmj ez

Bjcl cmVL mCu Bjl Bl Sll p LS QmCa


mNmjz kl dj ej cu Le HLV-LR je Bjl Nu fsu
aqcNL qs qs SmCa mNmj, Hhw hRu hRu Hje-pLm
im LS mNu Nmj kqa cnl imjeol Rm BjcNL
im Lb e hmz nQn Rm Bjcl gm, p kMe plu cysCm aMe
ea Lhm Bjcl LyVm EN Hhw Em qCu EWmz
3
cC hRl nQnl Le Mhl fCmj ez nQnL HLVJ ec Lla
Bjl je pl e, L je je H Lb e ihu bLa flmj e k,
k pl nQn hyd Rm HC es MCu aq eju NRz HLSe ppL
cMu HLhl SWjnu hmuRme : pwpl jeoL fll ja
hSCu mu, nLl O, ral O, jl mil O cuz kcl pl
chm fl aqcNL Ve jlu gmu cu; HC hlNm pC
gmu-cJu jL VL, Shel Llhl AQmz AbQ Hl SyL Llu
hsu k HlC pwpl aN LluRz kl LRj kNa BR pwpl
qCa al Leja gpLChl S eCz Le fa NR qCa Tlu
fs, NR aL TlCu gm hmuC--p k BhSez
Ha mL bLa noLm nQnC L pC BhSel cm fsm?
nLl Lm Lfbl HC LbV L mM qCu Nm k, Shel qV
nQnl Le cl eC?
Hje pju ne Nm QVNyul LR Le-HL SuNu nQn-Bjcl nQn--mmecjl p Lae jau Llam hSCu fs
Abl Llu eQu hsCaRz
HLce Leja ihu fC eC nQnl ja jeo Lje Llu
eL qCa fl, BS LRa hTa flmj e mmecj aqL
Lje Llu eQCu mCu hsuz
H cL, Bjl jM cMC Lje Llu? nl cm k qph! n a

HL-Bd Se euz
cml mL nQnl Efl iuwLl QVu Nmz AeLC hmm, al
fbj qCaC f Sea nQnl jd h LRC eC, Lhm gyL
ihLaz
Bj k nQnL LaMe imhp Hhl aq hTmjz Bjcl
cmL p k Hje Llu jahZ qem, ah LRa al Efl lN Lla
flmj ez
4
Nmj mmecjl MySz La ec fl qCmj, jW iPmj, jcl
cLe la LVCmj, Ahno HL Nj Nu nQnL dlmjz aMe
hm cV qChz
CR Rm nQnL HLm fCz L S L! k nohsa jS
Bnu mCuRe al cJu BPe mL mLlZz pj pLm Lae
qCu NRz k-ph mL cl qCa BpuR aqcl Bqll SNs
QmaRz
BjL cMu nQn RVu Bpu BjL hL Qfu dlmz Bj
AhL qCmjz nQn Qlce pwka, al al jd al qcul
Nilal flQuz BS je qCm nQn en LluRz
jS Oll jd hnj LlaRmez clSl HLV f HLV Mm
Rmz BjL cMa fCmez Nl L XL cme, nQn!
h qCu nQn Ol Nmz jS Sp Llme, J L?
nQn hmm, nhmp, Bjl hz
aMeC mLpjS Bjl ej lVa l qCuRmz Bjl CwlS
ha eu Le HLSe he CwlS hmuRme, J mLV Hje-bL, p-ph Lb mMu AebL nh Llh ez Bj k dll eL
Hhw OVu hn-fyQn jCm hN BQk Lucu CwlS hml QOs
qyLCu Qma fl, H Lb RpjS qCa l Llu Rcl

fapjS fk l qCuRmz
Bjl hnp, Bj BpuR Seu jS Mn qCmez ae BjL
cMa Qqmez Ol YLu HLV ejl Llmj; p ejl
Lhmj cCMe qa Mysl ja Bjl Lfm fk EWm, jb eQ
qCm ez Bjl SWjnul Qm,Bjcl ejl Zqe deLl ja
ej AwnV aN Llu hoj Ms qCu EWuRmz
jS pV mr Llme Hhw nQnL hmme, ajLV pSu cJ
a nQnz
nQn ajL pSa hpmz al VL kje dla mNm BjJ
aje Sma mNmjz Lbu k hp ihu fCmj ez Bphhl
jd HL afn, al Efl jSl hRe faz pC hRel HL
fn hpV ApwNa je Ll e--L L Se--p OVu EWm e,
clSl LR cysCu lqmjz
cMmj, jS See Bj luQyc-fjQycl hJumz hmme,
hh, Xhl j ama pjl amu Nu fyRu, L pMeC kc
VyLu ku ah lr eC-- jl Se aL Efl EWu qyf Rsa
quz hyQa QJ kc hf, ah Hhl hc-pjl am qCa XPl
Efl EWa qChz fjQyc-luQycl h a fCuR, Hhl fjQycluQycl ehV HLhl cMz
nQn ajL pSu ayl qa cu ayl ful cL jVl Efl
hpmz j aMeC nQnl cL ayl f RsCu cmez nQn dl dl
ayl fu qa hmCu ca mNmz
cMu Bjl je Hahs HLV BOa hSm k Ol bLa
flmj ez hTuRmj, BjL hno Llu O chl SeC nQnL
cu HC ajL-pSe, HC f-Vfez
jS hnj Lla mNme, AiNa pLml MQs MJu qCmz
hm fyQV qCa Bhl Lae l qCu l cnV fk Qmmz
l nQnL elm fCu hmmj, nQn, SjLm qCa aj jl

jd jeo, BS aj H L he eSL SsCm? SWjnCul


ja L Hahs ja?
Bjl nhmp ejl fbj cV ArlL EmVCu cu nQn LR-h
eql LaL LR-h Bjl Qqll Z BjL hn hmu XLaz
p hmm, hn, SWjnu kMe hyQu Rme aMe ae BjL Shel
LSl r j cuRme, RV Rm kje j fu Mml
BPeu; SWjnul jal fl ae BjL j cuRe lpl
pj, RV Rm kje j fu jul Lmz cel hmLl p j
a iN LluR, HMe lal hmLl H jC h Rs Le? H cV
hflC pC Bjl HL SWjnulC L H aj eQu Seuz
Bj hmmj, kC hm, HC ajL-pSe f-Vfe H-pj EfpN
SWjnul Rm e--jl H Qql euz
nQn Lqm, p k Rm XPl EflLl j, aMe LSl r
SWjnu Bjl qa-f'L pQm Llu cuRmez Bl H k lpl
pj, HMe eLl hydeC k jl lz aC a l BjL Hje
Llu Ql cL qCa phl jd BVLCu dluRe; Bj f Vfu
fl qCaRz
Bj hmmj, ajl jM H Lb jc neu e, L ke ajl
cL Hje Llu f hsCu ca fle ae-nQn Lqm, ayl phl clLl eC hmuC Hje Llu f hsCu
ca fle, kc clLl bLa ah m fCaez clLl k BjlCz
hTmj, nQn Hje-HLV SNa BR Bj kMe HLhlC eCz
jmej k BjL nQn hL SsCu dluRm, p-Bj nhmp eu,
p-Bj "phia'; p-Bj HLV BCXuz
HC dlel BCXu SepV jcl ja; enl hqmau jam
kL-aL hL SsCu AnhoZ Lla fl, aMe BjC L Bl
AeC Lz L HC hL-Ssea jaml kaC Bec bL, Bjl a
eC; Bj a icehm HLLla-hel HLV YEj qCa QC

e--Bj k Bjz
hTmj, aLl Lj euz L nQnL Rsu kJu Bjl pd Rm
e; nQnl Ve HC cml pa BjJ Nj qCa Nj ipu hsCa
mNmjz j j enu BjLJ fCm; BjJ phCL hL SsCu
dlmj, AnhoZ Llmj, ll f Vfu ca mNmj Hhw HLce
qWv L-HL Bhn nQnl Hje HLV AmLL lf cMa fCmj
kq hno Le-HLSe chaaC ph!
5
Bjcl ja Hahs cV cdo CwlSJum eLL cm SVCu
mmecjl ej Ql cL lVu Nmz LmLahp ayl il Hhl
ayL nql Bpu hphl Se fsfs Lla mNmz
ae LmLau Bpmez
nhao hmu ayl HLV flj i no Rmz LmLau bLa
j alC hsa bLae; pj cmhm-pja ayqL ph LlC al
Shel fde Bec Rmz
p jlhl pju Afhupl expe L Shea cu al
LmLal hs J pf lL cu ku; al CR Rm HC hsC
Lmj aqcl pfcul fde abbm qCu EWz HC hsaC JW
Nmz
Nj Nj kMe jau hsCaRmj p HL lLj ih Rmj,
LmLau Bpu p en SjCu lM Bjl fr n qCmz Hace
HLV lpl lS Rmj, pMe hnhfe ell p Qhf flol
fjl mm QmaRm; Njl Nl-Ql jW, MuOVl hVRu,
AhLnl Bhn il jdq Hhw Tlh BLfa phmLl
ea aqlC pl flfZ qCu Rmz ke f QmaRmj, Mm
BLn hd fC eC--LWe LmLau Bpu jb WLu Nm, jeol
isl d MCmj--QVL iPu Nmz HLce k HC LmLal jp

cel pde Llu fs LluR, NmcOa hcl p jmu


cnl Lb ihuR, leaL pjmea imeVul LluR,
fmpl Aeu AaQl ehlZ Lla Nu Sm kChl S qCuR;
HCMe SWjnul XL ps cu ha mCuR k, pjSl XLa fZ
cu WLCh, pLm lLj Nmjl Sm LVu cnl mLl jeVL
Mmp Llh; HCMeLl jeol ial cu Bau-Aeau Qe-AQe
pLml Nm MCa MCa fml eL kje Llu ESe Sm hL
gmCu Qmu ku khel l qCa BS fk aje Llu QmuR;
rdao pMcxM im-jcl hQ pjpu fL-MJu jeol isl
pC LmLau AnhfR lpl hqma SNCu lMa fZfe Q
Lla mNmjz rZ rZ je qCa mNm, Bj chm, Bj Afld
LlaR, Bjl pdel Sl eCz nQnl cL aLCu cM, LmLa
nqlV k ceul ih Le-HLV SuNu BR Hje QqC al
jM eC, al LR H pjC Ruz
6
nhaol hsa ll pC HL Bjl cC h hp Lla
mNmjz BjlC ayl fce no, ae BjcNL LRRs Lla
Qqme ez
lL mCu liCcl mCu cela lpl J lpal BmQe
Qmmz pC-ph Nil cNj Lbl jTMe qWv HL-HLhl iall jqm
qCa HLV jul Nmu EQqp Bpu fyRaz LMe LMe ea
fCaj HLV EQpll XL--"hj'z Bjl ihl k-Bnje jeVL
hyc Llu cuRmj al LR Hm Aa aR, L qWv je qCa
Aehl jd ke TlTl Llu HL fnm h qCu Nmz Bjcl
cuml fnl AcnmL qCa gml R ffsl ja Shel RV
RV flQu kMe BjcNL fn Llu kCa aMe Bj jqal jd
hTaj, lpl mL a IMeC--kMe pC hjl ByQm OlLl Qh

NR hSu JW, kMe lOl qCa ll N EWa bL,


kMe Ol TyV chl n ea fC, kMe ph aR L ph pa, ph
jdl ah bm pr jMjM-- pCMeC lpl Nz
hdhl ej Rm cjez aL Bsm-BhXm rZ rZ QLa
cMa fCajz Bjl cC h ll Hje HLa Rmj k AfLml
jdC Bjcl LR cjel Bl Bsm-BhXm lqm ez
cje ke nhZl jOl ialLl cjez hql p f f khe
fZ; Al Qm Be TLjL Llu EWaRz
nQnl Xula HL SuNu BR :
eehml jd Bj ell HL hnlf cMuR-- Afhl Lm k
el Bfea NqZ LluR,ffl Se k el She cu gmm, k
el jlu Shel pdf fZal Llmz cjel jd ell Bl-HL
hnlf cMuR; p el jal Lq eu, p Shelpl lpLz hpl
ffhel ja mhZ N qm p LhmC ilfl qCu EWaR;
p LRC gma Qu e, p ppL Ol be ca elS; p El
qJuL pL-fup MSe ch e fZ Llu hpu BRz
cje p NsLl cLl LbV hmu mCz fVl hhpu kMe
al hf Acfpcl aqhm jegl qWv-fhe EfQu fsm pC
pju nhaol p cjel hhqz Hace Lhmj nhaol Lm
im Rm,HMe al Lfm im qCmz Ac SjCL LmLau HLV
hs Hhw kqa MJu-fll L e qu Hje pwbe Llu cmez Cql
Efl Nqef Lj ce eCz
nhaoL ae Bfe Bfp LS nMChl AeL Q
LluRmez L nhaol ihaC pwpl je Rm ez HLSe
NevLl aqL HLce hmu cuRm Le-HL hno kN hqfal
Le-HL hno ca p Shj qCu EWhz pC ce qCa
Shjl fanu p Le Hhw Aee ljZu fcbl mi flaN

Lla hpmz Cajd mmecjl LR p j mCmz


H cL hhpul EmV qJul TfV MCu Acl il fml
iNal HLhl La qCu fsmz HMe hsOl pj h qCu Bql
Qm cuz
HLce nhao phmu hsl ial Bpu L hmm, jS
BpuRe, ae ajL XLaRe, LR Efcn chez cje hmm,
e, HMe Bj kCa flh ez Bjl pju eCz
pju eC! nhao LR Bpu cMm, cje ALl Ol hpu
Nqel h Mmu Nqem hql LluRz Sp Llm, H L
LlaR? cje Lqm, Bj Nqe RCaRz
HCSeC pju eC! hV! flce cje mql pL Mmu cMm
al Nqel h eCz jL Sp Llm, Bjl Nqe? j hmm, p
a aj ajl lL ehce LluRz pCSeC ae WL pC pju
ajL XLuRme, ae k Akj; ae ajl Lel mi
qlZ Llmez
cje Be qCu Lqm, cJ Bjl Nqez
j Sp Llm, Le, L Llh?
cje Lqm, Bjl hhl ce, p Bj Bjl hhL chz
nhao Lqm, al Qu im SuNu fsuRz houl fV e
ilCu il phu aql EvpN qCuRz
Hje Llu il cph l qCmz Sl Llu cjel je qCa
pLm fLl hpe-Ljel ia TsChl Se fc fc JTl Evfa
Qma mNmz k pju cjel hf Hhw al RV RV iCl Efhp
jlaR pC pju hsa faq oV-pl Se il phl A aL
eSl qa fa Lla qCuRz CR Llu alLla p ee cu
eC,CR Llu cd dlCu cuR--ah al afp Hje Llu Qma
mNmz
Hje pju al j jlhl Lm l iqeal no c cu

Nmz pj pf-pja L hnoih ll qa pjfZ Llmz


7
Oll jd Ahnj il YE EWaRz La cl qCa La mL
Bpu ll nlZ mCaRz Bl cje he Qu Cyql LR Bpa
flm, AbQ pC cmi piNL p cela Afje Llu McCu
lMm!
l kce aL hno Llu Efcn ca XLae p hma, Bjl
jb dluRz kce ayqcl phmLl BuSe Le hno V
mr Llu ae cjeL fn Llae p hma, Bj buVl
NuRmjz H ElV pa eq, L LVz i jul cm Bpu cjel
L cMu Nm qa cu hpaz HL a al hnio hdhl ja
eu, al fl ll EfcnhLl p LR cu ku e, al fl Hahs
jqflol Ha LR bLm BfeC k HLV pwkj Qau nll je
Bm qCu JW Hl jd al Le mrZ eCz pLmC hmm, de hV!
Yl Yl cMuR, L Hje jujeo cM eCz
jS qpaez ae hmae, kl Sl BR iNhe alC p
msC Lla imhpez HLce H kMe ql jeh aMe Hl jM Bl
Lb bLh ez
ae Aa hn Llu CqL rj Lla mNmez pC lLjl
rj cjel LR Bl hn Apq qCa mNm, Lee aq k
npel ejlz l cjel p hhql Aal ih k jdk fLn
Llae HLce qWv ea fCme cje Le-HL pel LR
alC eLm Llu qpaRz
ah ae hmme, k AOVe a OVh Hhw pCV cMChl SeC
cje hdal Efmr qCu BR--J hQll co eCz
Bjl fbj Bpu LuLce cjel HC Ahb cMuRmj, al
fl AOVe OVa l qCmz

Bl mMa CR qu e--mMJ LWez Shel fcl Bsm Acn


qa hcel k Sm he qCa bL al eLn Le nl eu,
gjnl eu--aC a ial hql hjee qCu Ha O MCa qu, Ha
L gVu fsz
hql LLn BhlZV Le ill Bma exn HLhl
QQl qCu gVu Nm, BavpNl gmV Efll cL nnl-il
jMV amu dlmz cjel ph HMe Hje pqS pcl qCu EWm k,
al jdk icl pdel Efl ihvpml ke hno HLV hl
Bpu fyRmz
Hje Llu cje kMe bl pcje qCu EWuR nQn al ni
cMa mNmz L Bj hmaR nQn Lhm niC cMm, cjeL
cMm ez
nQnl hphl Ol QejVl gmLl Efl mmecjl dejal
HLV gVNg Rmz HLce p cMm, aq iPu jSl Efl VLl
VLl qCu fsu BRz nQn ihm al fo hsmV HC L
LluRz jT jT Bl Hje AeL EfpN cM ca mNm k he
hsmlJ Apdz
Ql cLl BLn HLV Qmal qJu EWmz HLV Acn hcv
ial ial Mma mNmz Ael Lb Se e, hbu Bjl jeV
VeVe Lla bLaz HL-HL hl ihaj, cel HC lpl al
Bjl pqm e--Cql jd qCa HLhl HL RV cs ch; pC k
Qjlcl RmmL mCu phfLl lphSa hwm hZjml kArll BmQe Qma p Bjl hn Rmz
HLce nal cflhmu l kMe hnj LlaRe Hhw il
L, nQn L HLV LlZ Apju al nhl Ol YLa Nu
QLVl LR QjLu cysCmz cMm cje al Qm HmCu cu
jVa Efs qCu fsu jSl Efl jb WLaR Hhw hmaR,
fbl, JN fbl, JN fbl, cu Ll, cu Ll, BjL jlu

gmz
iu nQnl phnll Lyfu EWmz p RVu glu Nmz
8
lS fa hRl HLhl Llu Le cNj SuNu eSe hsCa
kCaez jO jp pC ayl pju qCuRz nQn hmm, Bj p kChz
Bj hmmj, BjJ kChz lpl ESeu Bj HLhl ju
ju SZ qCu NuRmjz LRce jZl Ln Hhw eSe hp Bjl
ea clLl Rmz
jS cjeL XLu hmme, j, Bj jZ hql qChz Aehl
HC pju kje aj ajl jpl hs Nu bLa, HhlJ pClf
hch Llu cCz
cje hmm,Bj ajl p kChz
jS Lqme,flh Le? p k hs n fbz
cje hmm, flhz BjL mCu LR iha qCh ez
j cjel HC eu Mn qCmez Ae Ae hRl HC pjuVC
cjel RVl ce Rm, pvpl Cql Se al je fb Qqu bLaz j
ihme, H L AmLL L! iNhel lpl lpue fblL ehe
Llu am Lje Llu!
LRa Rsm e, cje p Nmz
9
pce fu Ru OV l qyVu Bjl k SuNu Bpu fsuRmj
pV pjl jd HLV Alf! HLhl eSe e; elLmhel
fShel p nfu pjl Amp Lm jnaRmz WL je qCm,
ke Ojl Ol fbhl HLMe L qa pjl Efl HmCu fsuRz
pC qal aml Efl HLV emi phS lPl RV fqsz fqsl
Nu AeL Lml Mca HL q BRz pV h L qc, al Nu

k-ph ja aq hl e hpchl, al nfLmu NLl fih


BR L eC, H mCu fajqm Nil HLV Anl LlZ OVuRz
Lb Rm q cMu Bjl mLmu glhz L p phe eCz
ce aMe no qu, ab pce Lofrl cnz lS hmme, BS HC
qaC la LVCa qChz
Bjl pjl dl hel amu hml 'fl ae Se hpmjz pjl
fQj f pkV Bp ALll pjM chpl no fZjl ja
ea qCu fsmz lS Ne dlme--BdeL Lhl NeV ayl Qm-fb ka ajl pb
jme qm cel noz
cMa Nu, pyTl Bm
jmu Nm HL ejoz
pce NeV hs Sjmz cjel QM cu Sm Tlu fsa mNmz
jS Al dlme-cM aju qL h e qL
aql mN Llh e nL,
rZL aj cysJ--ajl
QlZ YL HmLnz
j kMe bjme pC BLn-il pj-il pl a elh
pll lp HLV pem lPl fL gml ja ilu EWmz cje jb
ea Llu fZj Llm--AeLrZ jb amm e, al Qm HmCu
jVa mVCu fsmz
10
nQnl Xula mM BR :
ql jd AeLm Ljlz Bj al jd HLVa Lm fau
Cmjz
pC ql ALlV ke HLV Lm Sl ja--al iS enp

ke Bjl Nu mNaRz Bjl je qCm p ke Bcj Lml


fbj pl fbj S; al QM eC, Le eC, Lhm al j HLV
rd BR; p Ae Lm HC ql jd hc; al je eC--p LRC
Se e, Lhm al hb BR--p exn Lycz
L HLV ill ja Bjl pj nllL Qfu dlm, L
LejaC Oj Bpm ez HLV L fM, qua hcs qCh, ial
qCa hql L hql qCa ial TfTf Xel n Lla Lla
ALl qCa ALl Qmu Nmz Bjl Nu al qJu ca pj
Nu LyV cu EWmz
je Llmj, hql Nu Chz Le cL k ql l a imu
NRz ys jlu HL cL Qma Q Llu jb WLu Nm, Bl-HL
cL jb WLmj,Bl-HL cL HLV RV Nal jd fsmj-pMe ql gVm-Qyue Sm Sju BRz
no glu Bpu LmVl Efl Cmjz je qCm pC Bcj SV
BjL al mmp Lhml jd fluR, Bjl Le cL Bl
hql qChl fb eCz H Lhm HLV Lm rd, H BjL Af Af
Llu mqe Lla bLh Hhw ru Llu gmhz Cql lp SlL lp,
aq exn SZ Llz
OjCa flm hyQ; Bjl SNvQae Ha hs phen ALll
ehs Bme pqa fl e, H Lhm jalC pqz
Se e LarZ fl--pV hd Ll WL Oj eu--Apsal HLV
fam Qcl Bjl Qael Efl YL fsmz HL pju pC achnl
Ol Bjl ful LR fbj HLV Oe enp Aeih Llmjz iu
Bjl nll qj qCu Nmz pC Bcj SV!
al fl Lp Bjl f SsCu dlmz fbj ihmj Le HLV
he Sz L acl Nu a lyu BR--Hl lyu eCz Bjl pj
nll ke La qCu EWmz je qCm HLV pfl ja S, aqL
Qe ez al L lLj j, L lLj N, L lLj mS LRC Se eC--

al Np Llhl fZmV L ihu fCmj ez p Hje elj hmuC


Hje hivp, pC rdl f!
iu OZu Bjl L ld qCu Nmz Bj cC f cu aqL Wma
mNmjz je qCm p Bjl ful Efl jM lMuR--Oe Oe enp
fsaR--p k L lLj jM Se ez Bj f Rysu Rysu mb
jlmjz
Ahno Bjl OlV iPu Nmz fbj ihuRmj al Nu lu
eC, L qWv Aeih Llmj, Bjl ful Efl HLln Lnl Bpu
fsuRz dsgs Llu EWu hpmjz
ALl L Qmu Nmz HLV L ke n emjz p L Qf
L?

cje
1
q qCa glu Bpmjz Nj jcll LR lSl Le
nohsl caml Olma Bjcl hp WL qCuRmz
q qCa gll fl qCa cjeL Bl hs cM ku ez p
Bjcl Se lydu-hsu cu hV, L flafr cM cu ez
p HMeLl fsl jucl p ih Llu mCuR, pj ce
aclC jd Hhs Jhs Olu hsuz
lS LR hl qCmez ae ihme, jVl hpl cLC
cjel Ve, BLnl cL euz LRce kje p chfSl ja
Llu Bjcl phu mNuRm HMe aqa L cMa fC,
im qu, LSl jd al pC pqS n Bl cM ku ez
lS Bhl aL je je iu Lla Bl LluRez
cjel ill jd Luce qCa HLV LV Lm qCu EWaR
Hhw al jSSl qJuV Lje ke Hmjm hqa l
LluRz
cjel HmMyfhyd Osl cL, WyVl jd, QMl LZ
Hhw rZ rZ qal HLV Brf HLV LWl Ahdal Cnl
cM kCaRz
Bhl lS Ne Lae hn Llu je cmez ihme,
jN Es jlV Bfe glu Bpu jdLol Efl bl
qCu hphz qjl RV RV cem Nel jc geCu ke
EfQu fsmz
L LC, cje a dl cu e! lS Cq mr Llu HLce

qpu hmme, iNhe nLl Lla hql qCuRe, qlZ


fmCu HC nLll lp Bl SjCu amaR; L jlaC
qChz
fbj cjel p kMe Bjcl flQu aMe p ijml
jT far Rm e, L pV Bjl Mum Ll eCz HMe p k
eC pCVC Bjcl fr far qCu EWmz aL e cMa
fJuVC Ts qJul ja BjcNL H cL J cL qCa Wm
ca mNmz lS al AefbaVL AqwLl hmu dlu
mCuRe, palw pV ayl AqwLl LhmC O ca bLaz Bl
Bj-- Bjl LbV hmhl fuSe eCz
HLce lS pqp Llu cjeL kbph jcjdl pl
hmme, cje, BS hLml cL ajl L pju qCh? a
qCm-cje Lqm, ez
Le hm cMz
fsu eX LVa kChz
eX LVa? Le?
eccl hs huz
pMe L ajl eaC-qy,Bj acl Lb cuRz
Bl LR e hmu cje HLV cjL qJul ja Qmu Nmz
nQn pMe hpuRm, p a AhLz La je Z de he al
ll LR jb ea LluR, Bl I HLVMe ju Jl Lpl
Hje ALa aS!
Bl-HLce pl pju cje hs Rmz pce l HLV
hnoih HLV hs lLjl Lb fsmez MeL cl HNaC

ae Bjcl jMl cL aLCu HLV ke gyL LR


hTmez cMme, Bjl Aejez fRe glu Qqu cMme,
cje kMe hpu Sju haj mNCaRm pMe p eCz
hTme, Bjl cCSe I LbVC ihaR k, cje EWu Qmu
Nmz ayl je ial ial TjTjl ja hl hl hSa mNm
k cje em e, ayl Lb eaC Qqm ez kq hmaRme
al MC qlCu Nmz LRrZ fl Bl bLa flme ez
cjel Oll LR Bpu hmme, cje, HMe HLm L
LlaR? J Ol Bph e?
cje Lqm, e, HLV clLl BRz
l EyL jlu cMme, MyQl jd HLV Qmz ce cC qCm
Lje Llu VmNgl al O MCu QmV jVa fsu
NuRm, pMe LLl cml qa qCa cje aqL El
Llu Be, al fl qCa no QmaRz
HC a Nm Qm-- Bhl cje HLV LLll hR
SVCuR, al lfJ kje LmeJ ajez p HLV jaje
lpiz Llaml HLV BJuS fChj p BLnl cL jM
amu hdal LR Bal emn Lla bL; p emn
hda nee e hmuC lr, L kl ne acl dk bL ez
HLce kMe Rcl LZ HLV iP qysa cje gmNRl
QQ LlaR Hje pju nQn aL Nu Sp Llm, BSLm
aj JMe kJu HLhl Rsu cuR Le?
LeMe?
lSl LRz
Le, BjL ajcl Lpl fuSe?
fuSe Bjcl LR eC, L ajl a fuSe BRz

cje Smu EWu hmm, LR e, LR e!


nQn a qCu al jMl cL Qqu lqmz LRrZ fl
hmm, cM, ajl je An qCuR, kc n fCa QJ ahajl BjL n ch? cel jel jd LhmC YE
amu amu fNm qCu BR, ajcl n Lbu? Ssqa
Ll ajcl, lr Ll BjL-- Bj naC Rmjz Bj
naC bLhz
nQn hmm, Efl YE cMaR hV, L dk dlu ial
amCa flm cMh pMe pj nz
cje cC qa Ss Llu hmm, JN cqC ajcl,
BjL Bl amCa hmu ez Bjl Bn ajl Rsu cm
ahC Bj hyQhz
2
ell qcul lqp Sehl ja Aia Bjl qCm ez
eaC Efl qCa, hql qCa, kVL cMmj aqa Bjl HC
hnp SjuR k, kMe jul cxM fCh pCMeC al qcu
ca faz Hje fl Se al Bfel hlZjm Nyb k mL
pC jm Ljel fyL cmu hivp Lla fl; Bl a kc e
qCm ah Hje Ll cL al mr Ll kl L acl jm
fyRu e, k jeo ihl prau Hje jmCuR ke eC
hmmC quz jul ul qChl hmu aclC hSe Ll kl
Bjcl ja jTl jeo, kl bm pr jnCu al-elL kl el hmuC Se, Abv, HVL Se k, al Lcu
al Mml fam eu, Bhl pl al hZl TwLljJ eqz

jul Bjcl aN Ll, Lee Bjcl jd e BR m


mmpl cc jq, e BR hil ihLal lPe ju; Bjl
fhl LWe fse acl iPu gmaJ fl e, Bhl ihl
af NmCu Bfe Lfel RyQ Nsu amaJ Se e; al k,
Bjl acl WL aC hmuC Se--HCSe al kc-h Bjcl
fRc Ll, imhpa fl ez BjlC acl paLl Bnu,
BjclC el Efl al eil Lla fl, Bjcl BavpN
HaC pqS k al Le cj BR p Lb al imuC kuz
Bjl acl LR HCVLj hLnn fC k, al clLl fsmC
eSl hhql Bjcl mNu, Hhw qua-h Bjcl nJ Ll,
L-- kL, H-ph Mh ph ril Lb, Mh ph H-pj pa
eu, Mh ph Bjl k LRC fC e pCMeC Bjcl sa-Aa, pC Lb hmu eSL pe cu bLz
cje lSl LR Oyo e ayl fa al HLV lN BR
hmu; cje nQnL LhmC HsCu Qm al fa al jel
ih WL EmV lLjl hmuz LRLR BjC HLj jeo kL
mCu lN h AelNl Le hmC eCz pCSe cje Bjl
LR al pLml Lb, HLml Lb, fsu Lh L cMm L
qCm pC-pj pje Lb, pkN fCmC AeNm hLu kuz
Bjcl caml Oll pje k MeLV YL Rc BR pCMe
hpu Sya cu pfl LVa LVa cje kq-aq hL-fbhl jd HC Aa pje OVeV k BSLm nQnl ihim QM Hje Llu fsh aq Bj je Lla flaj ez
OVeV qua pje e qCa fl, L Bj Seaj, nQn k
jL hp Ll pMe OVe hmu Le EfpNC eC; pMe
qce J pe J kNju kq OVCaR p HLV eamm,

palw aq IaqpL eq-- pMeLl Qlkjeall Qldl


pjll hyn kl eaR al k Bnfnl Aea hfl QM
LR cM h Le LR ne qWv aq je qu ez Aa q
qCa glu Bpl fh nQnl QM-Le Cq Afr AeLV
hS Rmz
BjlJ HLV V OVaRmz Bj jT jT Bjcl
lpmQel Bpl NlqSl qCa l LluRmjz pC gyL
nQnl LR dl fsa mNmz HLce p Bpu cMm,
Numhs qCa HL iys cd Leu Beu cjel fo hSL
MJuChl Se al fRe RVaRz Lgual qph H LSV
eaC AQm, pii fk HV jmah lMm mLpe Rm e,
Hje-L hSl rdehl il uw hSl 'fl lMm Sh cul
Aa hau qCa e AbQ ej lQl flQu ca flajz aC
qWv nQnL cMu Afa qCa qCmz iysV pCMe lMu
Bajkc- Ell fbu plu kChl Q Llmjz
L, BQk cjel hhqlz p HLVJ La qCm e; hmm,
Lbu ke nhmphh?
Bj jb QmLCu hmmj, HLhl-cje hmm, Eqcl Ne HarZ no qCu NRz Bfe hpeez
nQnl pje cjel HCfLl Aeld Bjl Le cV Ty
Ty Lla mNmz
cje Lqm, hSVL mCu jnLm qCuR-- Lm l fsl
jpmjecl hs qCa J HLV jlN Ql Llu MCuRz EqL
Rs lMm Qmh ez nhmphhL hmuR HLV hs cMu
Ts Leu Bea, EqL Qf cu lMa qChz

hSL cd MJue, hSl Ts Leu Be fia Efmr


nhmphhl BeNaV nQnl LR cje ke HLV Evpq
LluC fQl Llmz kce lS Bjl pje nQnL ajL
pSa hmuRme pC cel LbV je fsmz SepV HLCz
nQn Le Lb e hmu LR a Qmu Nmz cjel jMl
cL Qqu cM, nQn k cL Qmu Nm pC cL aLCu al
QM cu hcv WLlu fsm-- p je je LWe qp qpmz
L k p hTm a pC Se L gm qCm HC, ea pje
Ra Llu cje BjL amh Lla mNmz Bhl, HL-HLce
eSl qa Le-HLV j al Llu hno Llu BjLC
p MJuCa hpmz Bj hmmj, nQncL-cje hmm, ayL MCa XLm hl Ll qChz
nQn jT jT cMu Nm Bj MCa hpuRz
aeSel jd Bjl cnVC ph Qu jcz HC eVl jM f
k cV acl Aieul BNNsC BaNa-- Bj BR fLn,
al HLj LlZ, Bj eaC NZz aqa HL-HLhl eSl
iNl Efl lNJ qu, AbQ Efmr pSu kVL eNc hcu
SV pVLl miJ pjmCa fl ez Hje jnLmJ fsuR!
3
LRce nQn fhl Qu Bl AeL hn Sll p
Llam hSCu eQu eQu Lae Llu hsCmz al fl
HLce p Bpu BjL hmm, cjeL Bjcl jd lM
Qmh ez
Bj hmmj, Le?
p hmm, fLal pwpN Bjcl HLhl Rsa qChz

Bj hmmj, a kc qu ah hTh Bjcl pdel jd j


HLV im BRz
nQn Bjl jMl cL QM jmu Qqu lqmz
Bj hmmj, aj kqL fLa hmaR pV a HLV fLa
Sep; aj aL hc ca NmJ pwpl qCa p a hc fs
ez AaHh, p ke eC Hje ih kc pde Lla bL ah
eSL gyL cJu qCh; HLce p gyL Hje dl fsh aMe
fmChl fb fCh ez
nQn Lqm, eul aL lMz Bj hmaR LSl Lbz
fC cM kCaR jul fLal Ql, fLal Lj ajm
Llhl SeC ee pS pSu al jeL imCa Q
LlaRz QaeL Bh Lla e flm al jehl LS
qpm Lla fl ez pCSe QaeL Mmp lMa qCm
fLal HC-pj camL kje Llu fl HsCu Qm QCz
Bj L-HLV hma kCaRmj, BjL hd cu nQn
hmm, iC hn, fLal ju cMa fCaR e, Lee pC
jul gyc BfeL SsCuRz k pcl lf cMCu BS ajL
p imCuR, fuSel ce glCu NmC pC lfl jMn p
MpCu gmh; k aol Qnju I lfL aj hnl pjl Qu
hs Llu cMaR pju NmC pC aoL p HLhl mf
Llu chz kMe jbl gyc Hje f Llu fa, clLl L
pMe hqcl Lla kJu?
Bj hmmj, ajl Lb phC jeaR iC, L Bj HC
hm, fLal hnSs gyc Bj eSl qa fa eC Hhw pVL
pfZ fn LVCu Qm Hje SuN Bj Se ez CqL hLhm
Ll kMe Bjcl qa eC aMe pde aqLC hm, kqa

fLaL jeu fLal Efl EWa fl kuz kC hm iC,


Bjl p lu QmaR e, aC paL BdMe RyVu gmhl
Se Ha hn RVgV Llu jlz
nQn hmm, aj L lLj pde QmCa QJ Bl-HLV f
Llu hm ez
Bj hmmj, fLal pal ial cuC BjcNL Sheal
hqu Qma qChz Bjcl pjp H eu k, paVL L Llu
hc ch; pjp HC k, al L qCm Xhh e, Qmhz pCSeC
qml clLlz
nQn hmm, ajl l je e hmuC Se e k, lC
Bjcl pC qmz pdeL eSl Mumja Nsa QJ? noLm
jlhz
HC Lb hmu nQn ll Ol Nm Hhw ayl ful LR hpu
f Vfa l Llu cmz pCce nQn ll Se ajL pSu
cu ayl LR fLal ej emn lS Llmz
HLcel ajL LbV no qCm ez AeL ce dlu l
AeL Q Llmez cjeL mCu ae hl iNuRez HMe
cMaRe, HC HLVj ju ayl icl HLVe ipal
jTMe hn HLV OZl p Llu amuRz L, nhao
hs-Ol-pf-pja cjeL ayl qa Hje Llu pyfu NR
k, aL Lbu plChe a ihu fJu LWez al Qu LWe
HC k, l cjeL iu Llez
H cL nQn Evpql j Z QZ QsCu Hhw Oe Oe
ll f Vfu, ajL pSu, LRaC H Lb ima flm e
k, fLa al pdel lu ch Llu Bo Nsu hpuRz
HLce fsu NhcSl jcl HLcm ejSc hcn

LaeJuml Lae QmaRmz fm no qCa AeL la


qChz Bj Nsl cLC gp Llu EWu Bpmj; Bj k eC
a pC isl jd Ll LR dl fsh je Ll eCz
pce phmu cjel je Mmu NuRmz k-ph Lb CR
LlmJ hmu JW ku e, hdu ku, aJ pce hs pqS Hhw
pcl Llu al jM cu hql qCmz hma hma p ke eSl
jel AeL ASe ALl LWl cMa fCmz pce eSl p
jMjM Llu cysChl HLV pkN chv al SVuRmz
Hje pju LMe k nQn fRe cL qCa Bpu cysCm,
Bjl SeaJ fC eCz aMe cjel QM cu Sm fsaRz
AbQ, LbV hno LRC euz L pce al pLm LbC HLV
QMl Sml Nilal ial cu hqu BpaRmz
nQn kMe Bpm aMe eQuC Lael fm no qCa
AeL cl Rmz hTmj, ial HarZ aL LhmC Wm
cuRz cje nQnL qWv pje cMu asas QM jRu
EWu fnl Oll cL Qmmz nQn Lyf Nmu Lqm, ne
cje, HLV Lb BRz
cje B B Bhl hpmz Bj Qmu kChl Se EpMp
LlaC p Hje Llu Bjl jMl cL Qqm k, Bj Bl
esa flmj ez
nQn Lqm, Bjl k fuSe lSl LR BpuR aj a
p fuSe Bp eCz
cje Lqm, ez
nQn Lqm, ah Le aj HC icl jd BR?
cjel cC QM ke cf Llu Smm; p Lqm, Le BR!
Bj L pd Llu BR! ajcl il k HC iqeL

il Nlc fu hs cu lMuRz ajl L Bjl BlLe l lMuR?


nQn hmm, Bjl WL LluR, aj kc Le Baul
LR Nu bL ah Bjl MlQfl hch Llu chz
ajl WL LluR?
qyz
Bj WL Ll eCz
Le, Cqa ajl AphdV L?
ajcl Le i-h HL jamh HL hch Llhe,
Le i-h Bl-HL jamh Bl-HL hch Llhe-jTMe Bj L ajcl cn fyQnl OyV?
nQn AhL qCu Qqu lqmz
cje Lqm, BjL ajcl im mNh hmu eSl CRu
ajcl jd Bj Bp eCz BjL ajcl im mNaR e
hmu ajcl CRu Bj esh ez
hma hma jMl Efl cC qa cu al ByQm Qfu p
Lycu EWm, Hhw asas Oll jd RVu Nu clS h Llu
cmz
pce nQn Bl Lae ea Nm ez pC Rc jVl Efl
Qf Llu hpu lqmz pce crZqJuu cl pjl YEul n
fbhl hLl ialLl HLV Ll ja ermLl cL
EWa mNmz Bj hql qCu Nu ALl Njl eSe ll
jd Olu hsCa mNmjz
4
lS Bjcl cSeL k lpl NmL hydu lMhl Q

Llme, BS jVl fbh aqL iPhl Se Ljl hydu


mNmz Hace ae lfLl f ihl jc LhmC BjcNL
ilu ilu fe LlCuRe, HMe lfl p lfLl WLWL
qCu fV jVl Efl La qCu fshl S qCuRz Bp
hfcl mrZ ayl ANQl lqm ez
nQn BSLm Lje-HL-lLj qCu NRz k Osl mM Rysu
NR alC ja HMe qJuu ipaR hV, L fL MCu
fsm hmu, Bl cl eCz Sf af AQeu BmQeu hqll
cL nQnl LjC eC, L QM cMm hT ku ial ial
al f VmaRz
Bl, cje Bjl p LR BcS Llhl l lM eCz p
kaC hTm lS je je iu Hhw nQn je je hb fCaR
aaC p BjL mCu Bl hn VeVe Lla mNmz Hje
qCm k, qua Bj nQn Hhw lS hpu Lb hmaR, Hje
pju clSl LR Bpu cje XL cu Nm, nhmphh, HLhl
Bpe az nhmphhL L k al clLl aJ hm ez lS
Bjl jMl cL Qe, nQn Bjl jMl cL Qu, Bj EW L
e EW Lla Lla clSl cL aLCu dy Llu EWu hql
qCu kCz Bj Qmu NmJ MeLrZ LbV QmChl HLV Q
Qm, L QV LbVl Qu hn qCu EW, al fl LbV h
qCu kuz Hje Llu il HLV iPQl Hmjm L qCa
mNm, LRaC LR Bl ByV hyda Qqm ez
Bjl cSeC lSl cml cC fde hqe, Ilha Hhw
EQxnh hmmC qu--LSC Bjcl Bn ae pqS Rsa
fle ez ae Bpu cjeL hmme, j cje, Hhl LR cl
J cNj SuNu kChz HMe qCaC ajL glu kCa qChz

Lbu kCh?
ajl jpl JMez
p Bj flh ez
Le?
fbj, ae Bjl Bfe jp ee; al fl, ayl Lpl cu k
ae BjL ayl Ol lMhe?
ka ajl MlQ ayl e mN Bjl al-cu L Lhm MlQl? ae k Bjl cMne Mhlcl
Llhe p il ayl Efl eCz
Bj L QlceC pjrZ ajL Bjl p lMh?
p Shh L Bjl chl?
kc Bj jl aj Lbu kCh?
p Lb ihhl il Bjl Efl Lq cu eCz Bj CqC Mh
Llu hTuR, Bjl jp eC, hf eC, iC eC; Bjl hs
eC, Ls eC, LRC eCz pCSeC Bjl il hs hn; p il
Bfe pd LluC mCuRe; H Bfe Ael Os ejCa
flhe ez
HC hmu cje pMe qCa Qmu Nmz lS cOenp
Rsu hmme, jdpce!
HLce Bjl fa cjel Lj qCm, al Se im hwm hC
LR BeCu caz hm hm, im hC hma cje ilaLl
hTa e, Hhw Bjl 'fl al LelLj ch Lla LRj
hda ez p HLlLj Llu hTu mCuRm k ch LlC Bjl
fa ph Qu AeNq Llz Le Le NR BR kcl Xmfm
RyVu cmC bL im--- cjel p Bj pC Sal jeoz
Bj k mMLl hC BeCu cmj p mLV HLhl eSm

BdeLz al mMu jel Qu jehl fih AeL hn


fhmz hCul fLVV lSl qa Bpu fsmz ae il
amu hmme, L q nhmp, H-ph hC Lpl Se?
Bj Qf Llu lqmjz
lS cC-QlV fa EmVCu hmme, Hl jd pLal
N a hs fC ez mMLVL ae jVC fRc Lle ez
Bj gp Llu hmu gmmj, HLV kc jekN Llu
cMe a pal N fChez
Bpm Lb, ial ial hq SjaRmz ihl enl
Ahpc Bj HLhl SSlaz jeoL Wmu gmu pj
jeol qcuhmL mCu cel Hje Llu OyVOyV Lla
Bjl kacl AlQ qChl a qCuRz
lS Bjl jMl cL MeLrZ Qqu lqme, al fl
hmme, BR, ah HLhl jekN Llu cM kLz hmu
hCm ayl hmnl eQ lMmez hTmj, H ae glCu ca
Qe ez
eQu cje Bsm qCa hflMel Bip fCuRmz clSl
LR Bpu p BjL hmm, BfeL k hCm BeCu ca
hmuRmj p L HMe Bp eC?
Bj Qf Llu lqmjz
lS hmme, j, p hCm a ajl fshl kN euz
cje Lqm, Bfe hThe L Llu?
lS La Llu hmme, ajC h hTh L Llu?
Bj fhC fsuR, Bfe hd qu fse eCz
ah Bl fuSe L?
Bfel Le fuSe a LbJ hd e, BjlC LRa

hT fuSe eC?


Bj pp, a aj Sez
Bj ppe eC a Bfe See, Bjl J hCm fsa
im mNz Bfe cez
lS hmnl eQ qCa hCm hql Llu Bjl qal
LR Rysu gmme,Bj cjeL cmjz
hflV k OVm al gm qCm, cje k-ph hC Bfel Ol
hpu HLm fsa aq BjL XLu fsu eCa hmz
hlcu hpu Bjcl fs qu, BmQe Qmz nQn pjM cu
hl hl Bp Bl ku, je Ll "hpu fs', Aeqa hpa fl
ez
HLce hCul jd il HLV jSl Lb Rm, eu cje
MmMm Llu qpu Abl qCu Nmz Bjl Seaj pce
jcl jm, nQn pCMe NuRz qWv cM fRel Oll clS
Mmu nQn hql qCu Bpm Hhw Bjcl pC hpu Nmz
pC jqaC cjel qp HLhl h, BjJ baja MCu
Nmjz ihmj, nQnl p k qu HLV LR Lb hm, L
Le LbC ihu fCmj e, hCul fa LhmC exn
EmVCa mNmjz nQn kje qWv Bpu hpuRm aje qWv
EWu Qmu Nmz al fl pce Bjcl Bl fs qCm ez nQn
hd Ll hTm e k, cje J Bjl jTMe k BsmV eC
hmu p BjL Do LlaR pC BsmV BR hmuC Bj
aL Do Llz
pCceC nQn lSL Nu hmm, fi, LRcel Se HLm
pjl dl hsCu Bpa QCz pqMeLl jdC glu
Bphz

lS Evpql p hmme, Mh im Lb, aj kJz


nQn Qmu Nmz cje BjL Bl fsaJ XLm e,
BjL al Ae Le fuSeJ qCm ez aL fsl jucl
p Bmf Lla kCaJ cM ez OlC bL, p Oll clS
hz
LRce kuz HLce lS cflhm OjCaRe, Bj Rcl
hlcu hpu QW mMaR, Hje pju nQn qWv Bpu Bjl
cL cLfa e Llu cjel h clSu O jlu hmm, cje!
cje!
cje aMeC clS Mmu hql qCmz nQnl H L Qql!
fQ Tsl-TfV-MJu Rys-fm iP-jm SqSl ja
ihMe; QM cV Ljeal, Qm ELML, Lfs jumz
nQn hmm, cje, ajL Qmu kCa hmuRmj--Bjl
im qCuRm, BjL jf Llz
cje qa Ss Llu hmm, J L Lb Bfe hmaRe?
e, BjL jf Llz BjclC pdel phdl Se ajL
CRja Rsa h lMa fl Ha hs Afldl Lb Bj LMe
Bl jeJ Beh ez L ajl LR Bjl HLV Aeld BR,
p ajL lMaC qChz
cje aMeC ea qCu nQnl cC f RyCu hmm, BjL
Lj Ll ajz
nQn hmm, Bjcl p aj kN cJ, Aje Llu aga
qCu bLu ez
cje Lqm, aC kN ch, Bj Le Afld Llh ez HC
hmu p Bhl ea qCu f RyCu nQnL fZj Llm, Hhw Bhl
hmm, Bj Le Afld Llh ez

5
fbl Bhl Nmmz cjel k Apq c Rm al BmVL
lqm, af lqm ez fSu AQeu phu jdkl gm gVu
EWmz kMe Lael Bpl Sja, lS Bjcl mCu kMe
BmQeu hpae, kMe ae Na h iNha hM Llae,
cje LMe HLcel Se Aefba bLa ez al pSplJ
hcm qCu Nmz Bhl p al apll LfsMe flm; cel
jd kMeC aL cM Nm je qCm p ke HCj ee Llu
BpuRz
lSl p hhqlC al pLml Qu LWe flrz pMe
p kMe ea qCa aMe al QMl LZ Bj HLV l aSl
TmL cMa fCajz Bj hn Se, lSl Le Lj p
jel jd HLVJ pqa fl e, L ayl ph Lb p Hacl
HL Llu jeu mCm k HLce ae aL hwml pC hoj
BdeL mMLl chpq lQel hl pqp Llu Bf SeCa
flmez fll ce cMme, ayl ce hnj Llhl hRel LR
LaLm gm lquR, gmm pC mLVl hCul Rys fal
Efl pSez
AeLhl cMuR lS nQnL kMe eSl phu XLae
pCVC cjel LR ph Qu Apq WLaz p Leja WmuWmu nQnl LS eS Llu ca Q Lla, L ph pju
aq ph qCa ez aC nQn kMe lSl LmLu gy ca bLa
aMe cje fZfZ je je Sfa, Afld Llh e, Afld
Llh ez
L nQn kq ihuRm al LRC qCm ez Bl-HLhl

cje kMe Hje LluC ea qCuRm aMe nQn al jd


Lhm jdkLC cMuRm, jdlL cM eCz Hhl uw cje
al LR Hje pa qCu EWuR k Nel fc, al Efcn
pjL Wmu p cM cu, LRaC aL Qf cJu Qm ez
nQn aL HaC f cMa fu k al ihl Ol iPu kuz
HMe p aL LejaC HLV ihlpl lfLj hmu je
Lla fl ez HMe cje NemL pSu e, NemC
cjeL pSCu amz
HMe HC pje LbVL hmu lM, HMe BjL cjel
Bl Le fuSe eCz Bjl 'fl al pj gjn qWv
HLhl hz Bjl k LuLV pqkN Rm al jd QmV
jluR, hSV fmCuR, LLlReVl AeQl lS hl
hmu pVL cje hmCu cuRz HClf Bj hLl J pqe
qCu fsa feQ lSl clhl fhl ja ia qCmj, kcQ
pMeLl pj Lbha NehSe Bjl LR HLhl hn
lLjl hc qCu NuRmz
6
HLce nQn Lfel Mm-iyVa fh J fQjl, Aaal
J hajel pj cne J he, lp J a HL QmCu HLV
Afh BlL heCaRm, Hje pju qWv cje RVu Bpu
hmm, JN, ajl HLhl nO Hpz
Bj asas EWu hmmj, L qCuR?
cje Lqm, ehel hd qu ho MCuRz
ehe Bjcl lSl HLSe Qml Bau--Bjcl
fahn, p Bjcl Lael cml HLSe NuLz Nu cMmj,

al aMe jlu NRz Mhl mCu Semj, ehel al


jaqe heL eSl LR Beu lMuRmz Cql Lme,
Efk f fJu cuz juVL cMa imz ehel RV
iC aL hhq Llh hmu fRc LluRz p LmLau LmS
fs, Bl LuL jp fl flr cu BNj Bot jp p hhq
Llh HClLj Lbz Hje pju ehel l LR dl fsm k
al jl J al hel flfl Bp SjuRz aMe al
heL hhq Llhl Se p jL Aeld Llmz Mh hn
fsfs Lla qCm ez hhq QLu Nm fl ehel fbj
ho MCu Baqa LluRz
aMe Bl LR Llhl Rm ez Bjl glu Bpmjz lSl
LR AeL no SVm,ayl ayL Lae eCa mNm--ae
Lae kN cu eQa mNmez
fbj l aMe Qyc EWuRz Rcl k LZVl cL HLV
Qma NR TyLu fsuR pCMeVl Ru-Bml pwNj cje
Qf Llu hpu Rmz nQn al fRe cLl YL hlcl Efl
B B fuQl LlaRz Bjl Xul mM lN, Oll jd
HLm hpu mMaRz
pce LLml Bl Oj Rm ez cre qJuu NRl
fam ke Lb hmu EWa Qu, Bl al Efl Qycl Bm
Tmjm Llu EWz qWv HL pju nQnl L je qCm, p
cjel fRe Bpu cysCmz cje QjLu jbu Lfs cu
HLhl EWu cysCu Qmu kChl Efj Llmz nQn XLm,
cje!
cje bjLu cysCmz Ssqa Llu Lqm, fi, Bjl
HLV Lb nez

nQn Qf Llu al jMl cL Qqmz cje Lqm, BjL


hTCu cJ, ajl cela k mCu BR aqa fbhl L
fuSe? ajl LL hyQCa flm?
Bj Ol qCa hql qCu hlcu Bpu cysCmjz cje
Lqm, ajl cela lp lp LlaR, J Rs Bl Lb eCz lp
k L p a BS cMm? al e BR dj, e BR Lj, e
BR iC, e BR , e BR Lmje; al cu eC, hnp
eC, m eC, nlj eCz HC em el phen lpl lpam
qCa jeoL lr Llhl L Efu ajl LluR?
Bj bLa flmj e; hmu EWmj, Bjl mLL
Bjcl Qaxpje qCa cl McCu lMu elfc lpl QQ
Llhl gc LluRz
Bjl Lbu HLhlC Le e cu cje nQnL Lqm, Bj
ajl ll LR qCa LRC fC eCz ae Bjl Eam jeL
HL jqa n Lla fle eCz Be cu Be ehe ku
ez ajl l k fb phCL QmCaRe p-fb dk eC, hk
eC, n eCz I k juV jlm, lpl fb lpl lrpC a
al hLl l MCu aL jlmz L al Lvpa Qql p a
cMm! fi, Ssqa Llu hm, I lrpl LR BjL hm
cu ez BjL hyQJz kc LE BjL hyQCa fl a p
ajz
rZLml Se Bjl ae SeC Qf Llu lqmjz Ql cL
Hje qCu EWm k Bjl je qCm, ke Tl n fhZ
BLnVl pj Ne Tj Tj Llu BpaRz
nQn hmm, hm Bj ajl L Lla fl?
cje hmm, ajC Bjl l qJz Bj Bl LqLJ jeh

ez aj BjL Hje-LR j cJ k H-pjl Qu AeL


Efll Sep-- kqa Bj hyQu kCa flz Bjl chaLJ
aj Bjl p jSCu ez
nQn qCu cysCu Lqm, aC qChz
cje nQnl ful LR jVa jb WLCu AeLrZ dlu
fZj Llmz e e Llu hma mNm, aj Bjl l, aj
Bjl l! BjL pLm Afld qCa hyQJ, hyQJ, hyQJz
fln
Bhl HLce LeLe Hhw LNS LNS NmNm Qmm k,
gl nQnl jal hcm qCuRz HLce Aa EQxl p e
jea Sa, e jea dj; al fl Bl-HLce Aa EQxl
p MJu-RyJu ee-afZ kNkN chch LRC jea hL
lMm e; al fl Bl-HLce HC-pjC jeu-mJul Ts Ts
hT gmu cu p elh n qCu hpm--L jem Bl L e
jem aq hT Nm ez Lhm CqC cM Nm BNLl ja
Bhl p LS mNu NR, L al jd TNshhcl TyS eCz
Bl-HLV Lb mCu LNS hl hf J LV qCu NRz
Bjl p cjel hhq qCuR-- HC hhql lqp L a pLm
hTh e, hTl fuSeJ eCz

nhmp
1

HMe HL pju emLW Rmz al pj iPu-Qlu NR,


Lhm VLaL Ol hLz cjel jacq cq Llu cn glu
Bphl pju HC SuNV Bjl fRc qCm, aC LRcel Se
HMe lqu Nmjz
ec qCa LW fk k l Rm al cC dl ppNRl plz
hNe YLhl iP NVl cV bj Bl fyQml HL cLl
MeLV BR, L hNe eCz bLhl jd HL LZ LWl
Le-HL jpmje Njl Nl; al gVm gVm Oe Tf
Llu iyVgml Hhw BLcl NR EWuR, HLhl gm-il-hplOl nml ja jal Le jmu cu cre hap al
qpu mVfV LlaRz cOl fs iPu Sm LCu NR;
al amu del p jmCu Qol Rml Qo LluR; Bj
kMe pLmhmu nvm-fs CyVl YhVl Efl ppl Ruu hpu
bL aMe degml N Bjl jNS ilu kuz
hpu hpu ih, HC emLW, kV BS N-iNs Nll
qs-LMel ja fsu BR p k HLce pSh Rmz p Bfel
Ql cL pMcxMl k YE amuRm je qCuRm p age
LeLm n qCh ez k fQ pqhV HCMe hpu qSl
qSl Nlh Qol lL em Llu amuRm, al LR Bj
pje hPml Rm L-C h! L fbh Ljl Bfe phS
ByQmMe ByVu hydu Aeup aL-p al emLW-p pj
hn Llu jV cu eRu fyRu eLCu cuR-- k HLV-BdV
phL cN cM ku Bl HL fyQ mf fsmC HLhl pg

qCu kChz
LbV fle, Bj al fel Lla hp eCz Bjl je
hmaR, e N, fial fl fia H Lhmj Lml EWeeLe euz HC emLWl pqhV Bl al emLWl hioL
HLVMe dml Qql ja jRu NR hV-- L Bjl cje!
Bj Se, Bjl Lb Lq jeh ez nwLlQkl jqjcNl
LqLJ lqC Ll ez jujujcjMmw Cac Cacz L
nwLlQk Rme pp-- L ah L L fx-- H-ph Lb
ae hmuRme, L Hl je hTe eCz Bj pp eC, aC
Bj hn Llu Se, cje fcl fau nnll gyV euz
L ea fC-- NqlJ Hje hlNl Lb hmz a qChz
al Lhmj Nq, al qlu acl NqZLz acl NqJ ju
hV, acl NqZJ aCz J-ph k qa-Ns Sep, TyV fsmC
flLl qCu kuz
Bj a Nq qChl pju fCmj e; Bl pp qJu Bjl
da eC, pC Bjl lrz aC Bj kL LR fCmj p NqZ
qCm e, p ju qCm e, p pa lqm, p no fk cjez Ll
pd aL Ru hm?
cjeL kc Bj Lhmj Oll NqZ LluC Seaj ah
AeL Lb mMaj ez aL Bj pC pl Qu hs Llu
Hhw pa Llu SeuR hmuC ph Lb Mmp Llu mMa
flmj, mL k hm hmLz
jul pwpl jeo kje Llu ce LVu aje Llu
cjeL mCu kc Bj flju OlL Lla flaj ah am
jMu ee Llu Bql fe QhCu eQ bLaj, ah
cjel jal fl enp Rsu hmaj "pwplqjah hQx',

Hhw pwpll hQ Bhl HLhl flr Llu cMhl Se


Le HLSe fp h jpl Aeld nldk Llu mCajz L
flae SaSsVl jd f kje YL aje Aa pqS Bj
Bjl pwpll jd fhn Ll eCz Ns qCaC pMl fan
RsuRmjz e, p Lb WL eu-- pMl fan Rsh Hahs
Ajeo Bj eCz pM eQuC Bn Llaj, L pM ch Llhl
AdLl Bj lM eCz
Le lM eC? al LlZ, BjC cjeL hhq Lla lS
LlCuRmjz Le lP Qml OjVl eQ nqe lNZl ae
a Bjcl ic qu eC! cel Bma ph cMu-eu
Seu-hTuC H LS LluRz
mmecjL Rsu kMe Qmu Bpmj aMe QmQml Lb
ihhl pju Bpmz Hace kMe kC Mh Wpu ll fpc
MCmj, rdl Qu ASZl fsaC hn iNCmz fbha
jeoL Ol al Lla, Ol lr Lla, Aa Ol is Lla
qu, p Lb HLhl imu hpuRmj; Bjl Lhm Seaj
k, Ol hp Lla quz Nqb k LeMe qa-f VCu
HLVMe SuN Llu mCh p Lb Bjl ih eC, L Bjl
k Lbu ch qa-f RsCu Blj Llu bLh NqblC jbu
jbu pC ihe Rmz
aMe je fsm SWjnu nQnL ayl hs ECm mMu
cuRez ECmV kc nQnl qa bLa ah Hace ihl
pa lpl YEu LNSl eLMel ja pV Xhu kCaz
pV Rm Bjl LR, BjC Rmj HLSLVlz ECm LaLm
na Rm, pm kqa Qm pVl il Bjl Eflz al jd
fde aeV HC, Lece H hsa fS-AQe qCa flh

e,eQl amu fsl jpmje Qjl Rmcl Se eCVm


hph, Bl nQnl jal fl pj hsVC Cqcl nr J Eal
Se ce Lla qChz fbha fZl Efl SWjnul ph Qu
lN Rm; ae houLal Qu HVL AeL hn ewl hmu
ihae, fnl hsl Olal fZl qJuVL LVCu chl
Se HClf hhb LluRmez CwlSa ae CqL hmae
peVl fLnepz
nQnL hmmj, Qm Hhl pC LmLal hsaz
nQn hmm, HMe al Se im Llu al qCa fl eCz
al Lb hTa flmj ez p hmm, HLce hl Efl il
Llmj, cMmj pMe Shel ph il pu ez Bl HLce lpl
Efl il Llmj, cMmj pMe am hmu SepVC eCz hJ
Bjl eSl, lpJ k aCz eSl Efl eS cyse Qm ez
HLV Bnu e fCm Bj nql gla pqp Ll ez
Bj Sp Llmj, L Lla qCh hmz
nQn hmm, ajl cSe kJ, Bj LRce HLm glhz
HLV ke Lell ja cMaR, HMe kc al cn qlC ah
Bl MySu fCh ez
Bsm Bpu cje BjL hmm, p qu ez HLm glhe,
Eyql cMe Llh L? pC k HLhl HLm hql qCuRme,
L Qql mCu gluRme p Lb je Llm Bjl iu quz
pa Lb hmh? cjel HC EchN Bjl je ke HLV
lNl ijlm m gVCu cm, Sm Lla mNmz SWjnul
jal fl nQn a fu c hRl HLm gluRm, jl a fs
eCz jel ih Qf lqm e, HLV TySl pC hmu gmmjz
cje hmm, nhmphh, jeol jla AeL pju mN p

Bj Sez L HLVJ cxM fCa ch Le, Bjl kMe


BRz
Bjl! hhQel Aa BdMe Awn HC qaiN nhmpz
fbha HL cml mLL cxM qCa hyQChl Se Bl-HL
cmL cxM fCa qChz HC cC Sal jeo mCu pwplz Bj k
Le Sal cje aq hTu mCuRz kL, cm Vem HC Bjl
pMz
nQnL Nu hmmj, hn a, nql HMeC eC Nmjz ecl
dl I k fs hs BR JMe LRce LVe kLz hsVa
ial Evfa BR hmu Sh, AaHh jeol Evfa OVh ez
nQn hmm,Bl ajl?
Bj hmmj, Bjl ial jaC kaV fl N-YL cu
bLhz
nQn cjel jMl cL HLhl Qqmz p Qqea qua
HLV iu Rmz
cje qa Ss Llu hmm, aj Bjl lz Bj ka ff
qC BjL ph Llhl AdLl cuz
2
kC hm, Bj nQnl HC pdel hLma hTa fl ez
HLce a H SepVL qpu EsCu cuR, HMe Bl kC qL
qp h qCu NRz Bmul Bm eu, H k Bez nQnl jd
Cql cqV kMe cMmj aMe CqL mCu SWjnul QmNl
Lla Bl pqp qCm ez Le ial hnp Cql Bc Hhw
Le Aal hnp Cql A aq mCu qhV fpll p
jLhm Llu L qCh-- f cMaR nQn SmaR,al

SheV HL cL qCa Bl-HL cL fk lP qCu EWmz


Hace p eQu Nqu Lycu ll ph Llu cela Abl
Rm, p HLlLj Rm imz jel pj Q faL jqa
gyLu cu HLhl p eSL cEm Llu caz HMe bl
qCu hpuR, jeVL Bl Qfu lMhl S eCz Bl ihpN amCu kJu eu, HMe Efma faa qChl Se
ial ial Hje msC QmaR k al jM cMm iu quz
Bj HLce Bl bLa flmj e; hmmj, cM nQn,
Bjl hd qu ajl HLSe Le ll clLl kl Efl il
Llu ajl pde pqS qChz
nQn hl qCu hmu EWm, Qf Ll hn, Qf Ll-pqSL Lpl clLl? gyLC pqS, pa LWez
Bj iu iu hmmj, paL fChl SeC a fb cMChlnQn Adl qCu hmm, JN, H ajl iNmhhlZl pa
eu, Bjl Akj Lhm Bjl fb cuC BeNe Lle-- ll
fb ll BPeaC kJul fbz
HC HL nQnl jM cu Lahl k La EmV LbC ne Nm!
Bj nhmp, SWjnul Qm hV, L ayL l hmm ae
BjL QmLW mCu jla Bpaez pC-BjL cu nQn
ll f VfCu mCm, Bhl cce e kCaC pC-BjLC HC
ha! Bjl qpa pqp qCm e, Nl qCu lqmjz
nQn hmm, BS Bj f hTuR, dj edew nux
fldj iuhqx LbVl Ab Lz Bl-ph Sep fll qa qCa
mJu ku, L dj kc eSl e qu ah aq jl, hyQu ez
Bjl iNhe Ael qal jir eqe; kc ayL fC a

BjC ayL fCh, eqm edew nuxz


aL Ll Bjl ih, Bj pqS Rshl f eC; Bj
hmmj, k Lh p jel ial qCa Lha fu, k Lh eu p
Ael LR qCa Lha euz
nQn Ame jM hmm, Bj Lhz
hp-- QLu Nm, Qmu Bpmjz
nQnl MJu eC, nJu eC, LMe Lbu bL yn bL
ez nllV faceC ke Aa-ne-cJu Rll ja pr qCu
Bpa mNmz cMm je qCa Bl pqh ez ah Bj aL
OyVCa pqp Llaj ez L cje pqa fla ez iNhel
Efl p hoj lN Lla--k ayL i Ll e al LR ae
S, Bl il Efl cuC Hje Llu al nd ama qu N?
mmecjl Efl lN Llu cje jT jT pV hn n
Llu See ca, L iNhel eNm fChl Efu Rm ez
ah nQnL pjuja eJue-MJuel Q Lla p Rsa
ez HC MfRs jeoVL euj hydhl Se p k LalLj
gLlgc Lla al Bl pwM Rm ez
AeL ce nQn Cql f Le fahc Ll eCz HLce
pLmC ec fl qCu Jfl hmQl p Qmu Nmz pk jT
BLn EWm, al fl pk fQjl cL qmm, nQnl cM
eCz cje Ai bLu Afr Llm, no Bl bLa flm
ez Mhll bm mCu qyVSm iPu p Jfl Nu Efbaz
Ql cL d d LlaR, SefZl Qq eCz l kje el,
hml YEmJ ajez al ke neal fqlJum, ys
jlu ph hpu BRz
kMe Le XLl Le ps, Le fnl Le Shh

eC, Hje HLV pjeql gLn pcl jTMe cysCu


cjel hL cju Nmz HMe ke ph jRu Nu HLhl Nsl
pC Le pcu Nu fyRuRz ful amu Lhm fsu BR
HLV "e'z al e BR n, e BR Na; aqa e BR ll
mm, e BR NRfml phS, e BR BLnl em, e BR
jVl Nluz ke HLV jsl jbl fL Jqe qp; ke
cuqe a BLnl LR hfm HLV L Sq j HLV aol
clM jmu dluRz
Le cL kCh ihaR Hje pju qWv hml Efl ful
cN QM fsmz pC cN dlu Qma Qma kMe Nu p
fyRm pMe HLV Smz al dl dl iS jVl Efl ApwM
fMl fcQqz pCMe hml fsl Ruu nQn hpuz pjel
SmV HLhl em em, dl dl Qm LcMyQ mS eQCu
pc-Lm Xel TmL caRz LR cl QM-QMl cm il
Nmjm Lla Lla LRaC fWl fmL flfl jel ja
pg Llu EWa flaR ez cje fsl Efl cysCaC al
XLa XLa Xe jmu Esu Qmu Nmz
cjeL cMu nQn hmu EWm, HMe Le?
cje hmm, Mhl BeuRz
nQn hmm, MCh ez
cje hmm, AeL hm qCu NRz
nQn Lhm hmm, ez
cje hmm, Bj equ HLV hp, aj Bl-HLV fl-nQn hmu EWm, Bq Le BjL aj-qWv cjel jM cMu p bju Nmz cje Bl LR hmm
e, bm qa Llu EWu Qmu Nmz Ql cL ne hm

lhmLl hOl QMl ja TLTL Lla mNmz


cjel QM Be ka pqS Sm, Sm aa pqS fs ez
L pce kMe aL cMmj, cM p jVa f RsCu hpu;
QM cu Sm fsaRz BjL cMu al L ke hyd iPu
RVu fsmz Bjl hLl ialV Lje Lla mNmz Bj HL
fn hpmjz
HLV p pb qCm Bj aL hmmj, nQnl nlll Se
aj Ha ih Le?
cje hmm, Bl Lpl Se Bj iha fl hmz Bl-ph
ihe a Ee BfeC ihaRez Bj L al LR hT, e Bj
al LR Lla fl?
Bj hmmj, cM, jeol je kMe Aa Sl LR
HLVa Nu WL aMe BfeC al nlll pj fuSe Lju
kuz pCSeC hs cxM L hs Bec jeol rdao bL
ez HMe nQnl klLj jel Ahb aa Jl nlll cL kc
je e cJ Jl ra qCh ez
cje hmm, Bj k Sa-- I nllVLC a cq cu
fZ cu Nsu am Bjcl djz J k HLhl jucl eSl
Laz aC kMe cM nllV L fCaR aMe Ha pqS Bjcl
je Lycu EWz
Bj hmmj, aC kl Lhm je mCu bL nlll AiihL
ajcl al QMC cMa fu ez
cje c qCu hmu EWm, fu e hL! al Bhl Hje
Llu cM k p HLV Aepz
je je hmmj, pC AepVl 'fl ajcl mil pj
eCz Jl J nhmp, Sjl ke pRsl cm Sj ea flp

Hje fZ Llz
3
pce ecl Ql nQn cjeL Aje HLV n O cu al
gm qCm, cjel pC Lal c nQn je qCa plCa flm
ez al fl LRce p cjel 'fl HLV hno ka cMCu
Aeafl ha kfe Lla mNmz AeL ce p a Bjcl p
im Llu LbC Lu eC, HMe p cjeL LR XLu al
p Bmf Lla mNmz k-ph al AeL del AeL Ql
Lb pC Rm al Bmfl houz
cje nQnl KcpeL iu Lla e, L HC kaL al
hs iuz p Sea HaV pqh e, Lee Hl cj hs hnz
HLce qphl cL kC nQnl eSl fsh, cMh MlQ hs
hn fsaR, pCceC hfcz nQn Aa im Rml ja hn
eujja eeql Ll, Cqa cjel hL clcl Ll, Lje al
m hd quz nQn Ahd qCm p ke hyQz p je je hm,
pce aj BjL cl Llu cuRm imC LluRz BjL ka
H k ajl BfeL n cJuz H Bj pqh L Llu? cje
ihm, cl qL N RC, HMeJ cMaR jucl p pC
faCu Bhl BjL fs Ola qChz
HLce l qWv XL fsm, hn! cje! aMe l HLVC
qCh L cVC qCh nQnl p MumC eCz l nQn L L
Ll a Se e-- L HV eQu, al Evfa HC ias hsa
iam Aa qCu EWuRz
Bjl Oj qCa ds gs Llu SNu hql qCu cM nQn
hsl pje hyde QamVl Efl ALl cysCu BRz p

hmu EWm, Bj hn Llu hTuRz je HLVJ pcq eCz


cje B B QamVl Efl hpm, nQnJ al AeLlZ
Llu Aeje hpu fsmz BjJ hpmjz
nQn hmm, k jM ae Bjl cL BpaRe Bj kc pC
jMC Qma bL ah ayl LR bL Lhm pla bLh, Bj
WL EmV jM Qmm ahC a jme qChz
Bj Qf Llu al SmSm-Ll QMl cL Qqu lqmjz
p k hmm lMNZa-qph p LbV WL, L hflV L?
nQn hmu Qmm, ae lf imhpe, aC LhmC lfl
cL eju BpaRez Bjl a d lf mCu hyQ e, Bjcl
aC Alfl cL RVa quz ae j, aC ayl mm he,
Bjl h, pCSe Bjcl Bec jaz H LbV hT e
hmuC Bjcl ka cxMz
alm kje e Bjl aje e qCuC lqmjz nQn
hmm, cje, hTa flaR e? Ne k Ll p Becl cL
qCa lNel cL ku, Ne k ne p lNZl cL qCa
Becl cL kuz HLSe Bp j qCa he, Bl-HLSe ku
he qCa ja, ah a cC frl jm quz ae k NquRe
Bl Bjl k eaRz ae hyda hyda nee, Bjl Mma
Mma ez
cje nQnl Lb hTa flm L e Se e, L nQnL
hTa flmz Lml Efl qa Ss Llu Qf Llu hpu
lqmz
nQn hmm, HarZ Bj ALll HC LZVa Qf Llu
hpu pC Jcl Ne eaRmj, ea ea qWv pj
hTmjz Bl bLa flmj e, aC ajcl XLuRz Hace

Bj ayL Bfel ja Llu heCa Nu Lhm WLmjz


JN Bjl fmu, BfeL Bj ajl jd Qljl Lla
bLh-- QlLm dlu! he Bjl eu hmuC Le heL
dlu lMa fl e, Bl he ajlC hmuC Ae Lm aj
pl hyde RsCa flm ez bL, Bjl lf mCu aj bL,
Bj ajl Alfl jd Xh jlmjz
"Apj, aj Bjl, aj Bjl' HC hma hma nQn EWu
ALl ecl fsl cL Qmu Nmz
4
pC ll fl Bhl nQn phL Qm dlm, al eJu-MJul
WLWLe lqm ez LMe k al jel YE Bml cL EW,
LMe k aq ALll cL eju ku aq ihu fC ez Hje
jeoL imLl RmVl ja hn MJuCu-cJuCu pb
Llu lMhl il k mCuR iNhe al pqu qe!
pce pj ce jV Llu qWv l il HLV Ts Bpmz
Bjl aeSe aeV Ol C, al pjel hlcu Llpel
HLV Xh Smz pV ehu NRz ec amfs Llu EWuR,
BLn iPu jomdlu h fsaRz pC ecl YEul RmRm
Bl BLnl Sml TlTl n Efl eQ jmu fmul Bpl
TjTj Llam hSCa mNmz SjV ALll Nil jd L k
esQs QmaR LRC cMa fCaR e, AbQ al eelLjl
BJuS pj BLnV A Rml ja iu qj qCu EWaRz
hynhel jd ke HLV hdh fael L, BjhNel jd
Xmfmml TfTf n, cl jT jT ecl fs iPu
sjs cscs Llu EWaR, Bl Bjcl SZ hsVl

fySlml gyLl ial cu hl hl hapl ar Rl hydu


p LhmC HLV Sl ja Llu QvLl LlaRz
HClLj la Bjcl jel Sem-clSl RVLem esu
ku, ial Ts YLu fs, i BphhmL EmVfmV Llu
cu, fcm glgl Llu L Le cL k Aa lLj Llu
Esa bL al WLe fJu ku ez Bjl Oj qCaRm ez
hReu fsu fsu L-ph Lb ihaRmj aq HMe mMu
L qChz HC Caqp pm Sll Lb euz
Hje pju nQn HLhl al Oll ALll jd hmu EWm,
L J!
El em, Bj cjez ajl Sem Mm, Ol hl RyV
BpaRz h Llu cCz
h Lla Lla cMm, nQn hRe qCa EWu fsuRz
jqaLml Se ke d Llu al fl hN Ol qCa p hql
qCu Nmz hcv QjL ca mNm Hhw HLV Qf hS NlNl
Llu EWmz
cje AeLrZ eSl Oll QLWl 'fl hpu lqmz LqC
glu Bpm ez cjL qJul Adk jC hsu Qmmz
cje Bl bLa flm e, hql qCu fsmz hap cyse
cuz je qCm, chal fucm aL ivpe Lla Lla
Wm cu mCu QmuRz ALl BS pQm qCu EWmz hl Sm
BLnl pj gyL ilV Llhl Se fZfZ mNuRz Hje
Llu hnh XhCu Lyca flm cje hyQaz
qWv HLV hcv ALlVL BLnl HL dl qCa Bl-HL
dl fk fsfs n Llu Rysu gmmz pC rZL BmL
cje cMa fCm, nQn ecl dl cysCuz cje fZfZ

na EWu fsu HL cs HLhl al ful LR Bpu


fsm; hapl QvLlnL ql jeCu hmu EWm, HC ajl
f RyCu hmaR, ajl LR Afld Ll eC, Le ah BjL
Hje Llu n caR?
nQn Qf Llu cysCu lqmz
cje hmm, BjL mb jlu ecl jd gmu ca QJ
a gmu cJ, L aj Ol Qmz
nQn hsa glu Bpmz ial YLuC hmm, kyL Bj
MySaR ayL Bjl hs clLl-- Bl-LRaC Bjl clLl
eCz cje, aj BjL cu Ll, aj BjL aN Llu kJz
cje HLVrZ Qf Llu cysCu lqmz al fl hmm, aC
Bj kChz
5
fl Bj cjel LR BNNs pLm LbC euR, L
pce LRC Seaj ez aC hRe qCa kMe cMmj Hl cSe
pjel hlc cu Bfe Bfe Oll cL Nm aMe je qCm,
Bjl ciN hLl Efl Qfu hpu Bjl Nm Vfu dlaRz
dsgs Llu EWu hpmj,p l Bjl Oj qCm ez
fll ce pLm cjel p L Qql! Lm l Tsl
ahea fbhl jd Lhm ke HC juVl EflC Bfel
pj fcQq lMu cu NRz CaqpV LRC e SeuJ nQnl
Efl Bjl il lN qCa mNmz
cje BjL hmm, nhmphh, aj BjL LmLau
fyRCu ch Qmz
HV k cjel fr Lahs LWe Lb p Bj hn Se,

L Bj aL Le fn Sp Llmj ez il HLV


hcel jdJ Bj Blj fCmjz cjel HMe qCa kJuC
imz fqsVl Efl WLa WLa eLV k Qljl qCu
Nmz
hcu mChl pju cje nQnL fZj Llu hmm, n QlZ
AeL Afld LluR, jf Lluz
nQn jVl cL QM ejCu hmm, BjJ AeL Afld
LluR, pj jSu gmu rj mChz
cjel jd HLV fmul Be SmaR, LmLal fb
Bpa Bpa aq hn hTa flmjz alC af mNu
BjlJ jeV kce hs hn aau EWuRm pce Bj
nQnL En Llu LR Ls Lb hmuRmjz cje lNu
hmm, cM, aj ayl p Bjl pje Aje Lb hmu ez
ae BjL L-hyQe hyQCuRe aj al L Se? aj Lhm
BjlC cxMl cL aLJ, BjL hyQCa Nu ae k cxMV
fCuRe p cL hT ajl c eC? pclL jla NuRm
aC ApclV hL mb MCuRz hn qCuR, hn qCuR, Mh
im qCuR-- hmu cje hL cj cj Llu Lm jla
mNmz Bj al qa Qfu dlmjz
LmLau pl pju Bpu aMeC cjeL al jpl hs
cu Bj Bjl HL flQa jp EWmjz Bjl Se mL k
BjL cMm QjLu EWm; hmm, H L! ajl ApM LluR
e L?
flce fbj XLC cjel QW fCmj, BjL mCu kJ,
HMe Bjl be eCz
jp cjeL Ol lMh ez Bjcl ecu eL nql YY

fsu NRz Bjl cm Rsl AfLm fl pqL


LNSml fSl pwM hql qCuR, palw Bjcl qsLW
al Rm, lfal V qu eCz n f-hm eod, L
jeol hmu IVaC ph Qu Epz LNS cjel f Llu
ej Rm e, L hcejV LRj Af ka e qu p Lnm
Rmz LSC cl pfLl jpl hs cjel fr iuwLl ByV
qCu EWmz
Cajd cjel hf j jl NR, L iCl Lq-Lq BR
hmuC Sez cjeL acl WLe Sp Llmjz p Os
esm; hmm, al hs Nlhz
Bpm Lb, cje acl jnLm gma Qu ez iu Rm,
iClJ fR Shh cu, "HMe SuN eC'z p BOa k pqh ez
Sp Llmj, a qCm Lbu kCh?
cje hmm, mmecjl LRz
mmecj! MeLrZ Bjl jM cu hql qCm ez Acl
H L eclZ mm!
hmmj, jS L ajL mChe?
cje hmm, Mn qCu mChez
cje jeo Qez kl cmQll Sa jeoL fCm paL
fJul Qu al hn Mn quz mmecjl JMe cjel
SuNl VeVe qCh e HV WL-- L-WL Hje pwLVl pju hmmj, cje, HLV fb BR, kc
Aiu cJ a hmz
cje hmm, hm, ez
Bj hmmj, kc Bjl ja jeoL hhq Ll ajl fr
ph qu, ah--

cje BjL bjCu cu hmm, J L Lb hmaR


nhmphh? aj L fNm qCuR?
Bj hmmj, je Ll-e fNmC qCuRz fNm qCm AeL
LWe Lb Aa pqS jpwp Llhl n Sjuz fNmj
BlhEfepl pC Sa k fu cm pwpll qSl qSl hS
Lbm HLhl XPCu kJu kuz hS Lb! LL aj hm
hS Lb?
HC kje, mL L hmh, ihoa L OVh Cac Cacz
cje hmm, Bl, Bpm Lb?
Bj hmmj, LL hm aj Bpm Lb?
HC kje BjL hhq Llm ajl L cn qChz
HCVC kc Bpm Lb qu ah Bj eQaz Lee, Bjl cn
HMe k BR al Qu Mlf qCh ez cnVL pfZ WyC-hcm
LlCa flmC hyQaj, Aafr fn glCa flmJ
HLVMe Blj fJu kuz
Bjl jel ih p cje LelLj al-Mhl fu eC,
p Lb hnp Ll ez L, Hace p MhlV al LR clLl
Mhl Rm e; Aa, al LelLj Shh cJu efuSe Rmz
Hace fl HLV Shhl ch EWmz
cje Qf Llu iha mNmz Bj hmmj, cje, Bj
pwpl Aa pdlZ jeocl jd HLSe--Hje-L, Bj al
QuJ Lj, Bj aRz BjL hhq LlJ k e - LlJ a,
AaHh ajl ihe LRC eCz
cjel QM RmRm Llu Bpmz p hmm, aj kc pdlZ
jeo qCa ah LRC ihaj ez
Bl MeLrZ ihu cje BjL hmm, aj a BjL

Se?
Bj hmmj, ajJ a BjL Sez
Hje LluC LbV fs qCmz k-ph Lb jM qu eC alC
fljZ hnz
fhC hmuR, HLce Bjl CwlS hau AeL je hn
LluRz Hace gyL fCu acl AeLlC en RVuRz L,
ele HMe BjL haje kNl HLV chm Sep hmuC
Seaz al HLV hsa isV Bpa jp-csL cl Rmz
Bfaa pCMe Bjl Bnu mCmjz
fbj ce Bjl fhV QL iPu k jel NaVl jd
fsm, je qCuRm HCMeC hT qy Hhw e cCulC hql fsu
pV BVL MCu Nm--Aa AeL jlja Hhw AeL qyCyC
Llu kc CqL Veu am kuz L, Aiheu flqp
jeheL gyL chl SeC jel pz pLal pC Becl
EQqp HhlLl gNe HC isV hsl cum L'Vl jd hl
hl deu deu EWmz
Bj k HLV-LR, cje Hace p Lb mr Llhl pju
fu eC; hd Ll Bl-Le cL qCa al QM hn HLV
Bm fsuRmz Hhl al pj SNv pwLZ qCu pCVLa
Bpu WLm kMe BjC Lhm HLmz LSC BjL pfZ
QM jmu cM Rs Bl Efu Rm ez Bjl iN im, aC
WL HC pjuVaC cje BjL ke fbj cMmz
AeL ecfha pjal cjel fn fn gluR, p
p Mm-Llaml Ts lpl ae hap Be mNuRz
"ajl QlZ Bjl fle mNm fjl gyp' HC fcl nM eae
eae BMl gm hoZ LluRz ah fc fsu ku eCz

L, LmLal HC Nma H L qCm! OyoOyo I hsm


Ql cL ke flSal gml ja gVu EWmz hda ayl
hqcl cMCme hV! HC CyVLWmL ae ayl Nel pl
Llu ammez Bl, Bjl ja pje jeol Efl ae L
flnjZ RyuCu cme Bj HL jqa Apje qCu EWmjz
kMe Bsm bL aMe AeLml hhde, kMe Bsm iP
aMe p HL ejol fz Bl cl qCm ez cje hmm, Bj
HLV fl jd Rmj, Lhm HC HLV dl Afr Rmz
Bjl pC-aj Bl HC-ajl jTMe JV Lhm HLV Ol
BpuRmz Bjl lL Bj hl hl fZj Ll, ae Bjl HC
Ol iPCu cuRez
Bj cjeL hmmj, cje, aj Aa Llu Bjl jMl
cL Qqu ez hdal HC pV k pcn eu p aj fh
HLce kMe BhLl LluRm aMe pquRmj, L HMe pq
Ll il n qChz
cje Lqm, hdal I pV k pcn, Bj pCVC
BhLl LlaRz
Bj Lqmj, Caqp ajl ej bLhz Eljll
jTMeVa k cxpqpL Bfel ene Nsh al LaJ Hl
LR aRz H a cxpd pde eu, H k Apd pdez
gNe jpV Hje Aa RV aq Cql fh LMe Hje
expwnu hT eCz Lhmj nV ce, cemJ Qn OVl
HL jeV hn euz hdal qa Lm Ae, ah Hjeal hn
lLjl LfZa Le Bj a hTa fl ez
cje hmm, aj k HC fNmj Lla hpm ajl Oll
mL--

Bj hmmj, al Bjl pqcz Hhl al BjL Ol bL


cl Llu asCu chz
al fl?
al fl aju Bju jmu HLhl heuc qCa BNNs
eae Llu Ol heCh, p Lhm Bjcl cSel pz
cje Lqm, Bl, pC Oll NqZL HLhl Ns qCa
heCu mCa qChz pJ ajlC qal p qL, fle Lml
iPQl al LbJ LR e bLz
Qjp ce gmu HLV hhql hch Ll Nmz cje
Bhcl Llm, nQnL BeCa qChz
Bj hmmj, Le?
ae pfce Llhez
p fNm k Lbu glaR al pe eCz QWl fl QW
mM, ShhC fC ez eQuC HMe pC ias hsaC BR,
eqm QW gla Bpaz L p Ll QW Mmu fs L e
pcqz
Bj hmmj, cje, ajL eS Nu ejZ Llu Bpa
qCh,"fl l ejZ--V jSe' HMe Qmh ez HLmC
kCa flaj,L Bj ia jeoz p qua HarZ ecl
Jfl Nu QhLcl fWl fmL pg Ll aclL LlaR,
pMe aj Rs kCa fl Hje hLl fV Bl Ll eCz
cje qpu Lqm, pMe Bl LMe kCh e fa
LluRmjz
Bj hmmj, Bql mCu kCh e HC fa; Bqll
ejZ mCu kCh e Le?
Hhl LelLj cOVe OVm ez cCSe cC qa dlu

nQnL LmLau Nl Llu Bemjz RV Rm Mml


Sep fCm kje Mn qu nQn Bjcl hhql hfl mCu
aje Mn qCu EWmz Bjl ihuRmj QfQf Llu plh,
nQn LRaC a qCa cm ez hnoa SWjnul pC
jpmjefsl cm kMe Mhl fCm aMe al Hje q Lla
mNm k, fsl mL ihm Lhml Bjl BpuR h Aa
qChcl eSjz
Bl dj qCm LNSz flhll fSl pwMu Ss hm qCmz
Bjl Ainf ch ez SNc pfcLl aqhm h Lle Hhw
fWLcl elll enu Aa HhlLl ja Le hO e OVLz
nQn hmm, hn, ajl Bjl hsV iN Ll'pz
Bj hmmj, ajJ Bjcl p Bpu kN cJ, Bhl
Bjl LS mNu kCz
nQn hmm, e, Bjl LS Ae!
cje hmm, Bjcl hEial ejZ e plu kCa flh
ez
hEial ejZ Bqacl pwM Aph lLj AdL Rm ez
Rm I nQnz
nQn a hmm "Bjcl hsV Bpu iN Ll', L iNV
k L p BjlC Sez qljqe p hs cMm Llu isV
hpCu cuRez eSC hhql Llae, L flmLL mimLpe p kl ayl j al im hTm e--JMe fN
jpmje jluRz k isV Bph alJ a HLV--L LbV
al LR Qfu NmC qChz
hsV Lje Llu qljqel qa qCa El Ll Nm p
AeL Lbz Bjl fde pqu Rm fsl jpmjelz Bl LR

eu, SNjqel ECmMe HLhl acl cMCuRmjz BjL


Bl ELmhs qyVqyV Lla qu eCz
H fk hs qCa hlhl LR pqk fCuR, pV h
qCuRz Bjl cC Se jmu he pqu Ol Lla mNmj, pC
LC Bjcl Becz Bjl Rm luQyc-fjQycl jL;
fgpl pqSC SVmz al Efl HLSje-fpl fVV Kod
hql Llmj-- fWfLl jV jV eVz Bjcl Aih
AfC, Ha Llhl clLl Rm ez L cje hmm, nQnL ke
al ShLl Se iha e qu HV Bjcl cM QCz Bl-HLV
Lb cje BjL hmm e, BjJ aL hmmj e-- QfQf
LSV pla qCmz cjel iCT cVl pvf kqa hhq qu
Hhw iCf LuV fse Llu jeo qu, pV cMhl n
cjel iCcl Rm ez al Bjcl Ol YLa cu e, L
Abpqk SepVl SaLm eC, hnoa pVL kMe NqZj
LlC clLl--Ll Ll efuSez
LSC Bjl Ae LSl Efl HLV CwlS LNSl phHXVl mCa qCmz Bj cjeL e hmu HLV Eshje,
hql Hhw HLV QLll hch Llmjz cjeJ BjL e
hmu flceC ph L'VL hcu Llu cmz Bj Bf LlaC
p hmm, ajl LhmC EmV hTu cu Llz aj MVu qule
qCaR, Bl Bj kc e MVa fC ah Bjl p cxM Bl p
m hqh L?
hql Bjl LS Bl ial cjel LS, HC cCu ke
Nkjel pa jmu Nmz Cql Efl cje fsl RV RV
jpmje jucl pmC nMCa mNu Nmz LRaC p Bjl
LR ql jeh e, HC al fZz

LmLal HC nqlVC k hche, Bl HC fZfZ MVeVC k


hynl ae, H LbVL WL pl hma fl Hje Lhan
Bjl eCz L cem k Nm p qyVuJ eu, RVuJ eu,
HLhl eQu Qmu Nmz
Bl HLV gNe LVmz al fl Bl LVm ez
phl q qCa glu Bpl fl qCa cjel hLl jd
HLV hb qCuRm, pC hbl Lb p LqLJ hm eCz kMe
hshs qCu EWm aL Sp Lla p hmm, HC hb Bjl
Nfe Ink, H Bjl flnjZz HC kaL mCu ah Bj ajl
LR Bpa fluR, eqm Bj L ajl kN?
Xll H hjl HLSe HLlLjl ejLlZ Lla
mNmz acl Ll fpfnel p Ll jm qCm ez
noLm iSV J cJuCMel cel Be Bjl pa ZVL
RC Llu al mL pjd Llm Hhw ElL jZ cm,
qJu hcm Lla qChz aMe qJu Rs Bjl Bl h LRC
hL Rm ez
cje hmm, kMe qCa hb hqu BeuR BjL pC
pjl dl mCu kJ--pMe qJul Aih eCz
kce jOl fZj gNe fsm, Sull il Anl hceu
pj pj gmu gmu EWa mNm, pce cje Bjl ful
dm mCu hmm, pd jVm e, Sjl Bhl ke ajL fCz