Vous êtes sur la page 1sur 21

Partitura

Blau i Nacre
Marxa Mora dedicada a Antonio Aracil Pay,
Capit Moro d'Alcoi per la fil Cord al 2006 Sal Gmez Soler
. b b
r
b b
Flaut &C J
f
.. b b A b r
b A
3
b
b
Flauta 1-2 &C J
f 3

. b b
r
b b
Oboe 1-2 &C J
3
3

b. b j
&C b b b
r
Dolaina G
b
f
. b r

&C

Requint Eb
J
f
. b
3
r


Clarinet Pral-1 &C J
f
. n
3
r

&C

Clarinet 2
J
f . n r

&C


3
Clarinet 3
J
f 3

&C . b
Clarinet Baix
b
f
b ww # .
Saxo Alt 1 &C . # . b

f
b b
b b
3

&C .

Saxo Tenor 1-2

f
3

. b
Saxo Barton &C b
j f r j
b b
b .... n ww ww b b
3

b b
Trompeta 1-2 &C J
R J

f
b 3 J
3

b ..
3

b w w b 3 J
Trompeta 3 &C
R
f

&C b 3 J b .. r
w a. b 3 J b

Fliscorn

f
b ,
&C b b J b .... b b 3 b
b b b
3 3

Trompa (Fa) 1-3


R J
f
,
3

r b b 3 b b
&C b b J N
3

Trompa (Fa) 2-4 b .. b b J


f
3

b b
3

b .. w N.
b b b J b b 3 b
3

?C R J

Tromb 1
f

?C b b b J b .. n w
R
N. b b b JTromb 2
f A
33 3

?C b b b J A b .. b bw # . b b 3 b J
R
Tromb 3 (Baix)

f
?C b b b
Bombard . b b b b
f
?C
Tuba
b b b
f b b b
?C j
b b .
3

b b

b. b . b . b . b
> >
Timbals
f
C rK + + .
J


Caixa
f 3

j
. . .
.
. .
C
Bombo/Plats
f J

Percussi 1 C
Gong

Percussi 3 C

Sal/05
2 Blau i Nacre

b b b b ~~~~~~~~~
b b ~~~~~~~~~~ b b. b b b b
b
. b b . b. b b b
. b b
b b b b
7

Flt. &
33

b b
3

~~~~~~~~~~~~ b b b ~~~~~~~~~
3 3

. . .
3

b b b b b bb b b ..
3

b b b b b b b
3

b b b b b b.
3

b b. b
Flta.1-2 & b b b b
3 3 3 3 3
3

b b b b.
3

b b b b ~~~~~~~~~
r
b b b
3 3
b
~~~~~~~~~~~ b b. b b b
3 3

& b. b b. b b
b b
Ob.1-2
3

b b
3

b b b .. b b ..
3 3

b. b b b b
7

r
b b
3

Dol. G &
# #
b b . b b ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
3 3
r

3 3

b .

b b b
. b
3 3

& b.
b
Req.

b b b
3

b . b . b ~~~~~~~~~ b ~~~~~~~~~
. b
3 3

& b b. b . b b b b b
Cl. Pral-1
b
b b b . b
r
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b b
3 3 3 3

b. b w w
b 3 3
3 3

&
3 3
Cl. 2
b b . 3 b ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b
r

b b b w
Cl. 3 & b. b bw
3

b b .
Cl. B. & b
b b. b .
r b b ww
Sx. A. 1 & b b .... N ww ww b .. b J b

,
3 3

. b
3

r
3

b .... . b
b b b b
3 3

b.
b
b b b J
3

Sx. T.1-2 & J3

b b .
3

3b .
7

& b .
3 3 3
Sax. Bar.

r
b ww b
b .... ww
b # # 3 #
7

Tpt. 1-2 & R bb .... w w b bw
3

Tpt. 3 & R
, , ,
r . b
3

b
3

& .. .
b
3


Flsc.


,
3

b r , . b
3
,
.. b . b b b
3

Tpa. 1-3 &,
3

,
3

. b
3
,
b . b
b b
3

& b .. N
R
Tpa. 2

r
b w b
3

.. . b b b 3 # 3 #
3

Tb. 1
? b 3 b

b .. b w b b b 3 bw
Tb. 2
? R b. b 3 b

b .. b bw b b b .
? b b.
7

Tb. 3 B. R b b.
bw
bb b b
3

? b b b b b b .
Bomb. b b b. b b.

?
b b b b b . b.
b b b.
Tuba
b 3 b
? b
b . b. b
7

b. b b b
Timb.

7


rK


Cxa.

.
3


.
. . .

Bmb./Plt. . . .


Perc. 1

Perc. 3
Blau i Nacre 3

-
b b b b
r r
b .
b

.
13

Flt. &

b b .. b r -
b b b
r
b
Flta.1-2 & .

b . r
b
b b b - .
b

r
Ob.1-2 &
j
b b ..
13

& b b

Dol. G

b -
r r

.b
b

Req. &

b -
r
b . b
r

Cl. Pral-1 & .
- r

b.
b
Cl. 2 & b b
J .

.

b -
Cl. 3 &
J
j j
& .
J b b j
b b b b j

j


Cl. B.
f
N
b .. a -
b #

Sx. A. 1 & J

b . b -
Sx. T.1-2 & b .
J
j b
.
13

& J b b b J J J
Sax. Bar.
f J
b .
b .
13

Tpt. 1-2 & J& .
Tpt. 3
J
j
& b.

Flsc..
b .
-
& b
J
Tpa. 1-3

j
& b ..
-
Tpa. 2

b . b b . b b
b
? J J J J J
f
Tb. 1

b . b . b b
b
? J
Tb. 2 J J J J
f
b . b
? J . J
13

Tb. 3 B. J J J
f b j

b b b b b b b b b
? . J J b b b J J

J
Bomb.
J
f
? j j b b j j j
b b j b
. b b
Tuba
f
?
b. b b. b b. b b. b
13


Timb.

f
> > > > > > > > > > >
13

Cxa.
f
Bmb./Plt.
f

Perc. 1 Djemb

Triangle
. .
13

Perc. 3
4 Blau i Nacre

b. b b b b . b b b b b
r
n b b b. b b b # b
b r
b

#
r
19 b
Flt. &
F 3 3 3

. b b b b b
r

Flta.1-2 & # # #
F 3

b. b b
r

# # #
b
b b
Ob.1-2 &
F 3

19

Dol. G &

. b
r
.
r
b b . b b # # # # #


r
Req. &

F
. b b b
3


r
b. b
3

b b
r
. b
3


r
b # # #
&
F
Cl. Pral-1

b. b b b b. b b
r r
3

. b
3

# # #

b
3

Cl. 2 &


F b. b
r

b
3 3

Cl. 3 &
3

b j j j j b
Cl. B. & J b j
b b b b J b j
b
P
b
Sx. A. 1 & b b b
P
b b b b
&
P
Sx. T.1-2

j b j
19

& b b J J J J b
Sax. Bar.
J J
P
19

Tpt. 1-2 &

Tpt. 3 &

& b

Flsc.

P
Tpa. 1-3 &

Tpa. 2 &

b b. b b b b b b. b
Tb. 1
? J J J J J J
P

Tb. 2
? b

J b
. b
J

J
b
J
b


J b
.
J
P
? J . b J J .
19

Tb. 3 B. J J J
P b b
b b b b
Bomb.
? b b b
P
? b j b b j j j j j b
b j b b b j
b b b b
Tuba
P
? b.
b b b. b b b b
19

Timb. b. b


b. b.
P
> r > > > > > r > > > > r > > > >
19

Cxa.
r

P

>. >.

>
Bmb./Plt.

Perc. 1

19

Perc. 3
Blau i Nacre 5

b. b b b. b.
25
b
r

Flt. &
3 3 3

b. b b b. b.
b
r

Flta.1-2 &
3 3 3

. b b b b
r
b . b . . b .
Ob.1-2 & N
3


3 3

. b. b.
25

Dol. G &
. b n . # . #
3 3
r
Req. &
b

. .
3 3

b. b n b
3
r


b
Cl. Pral-1 &
3 3

. b # . #.
3


r
b n . .
Cl. 2 &
. b
3
b
r
n . # . . #.
&
3 3
Cl. 3
3

j j j
3 3

j
3 3

&
Cl. B.

.. # .. # ..
.. # .. #
Sx. A. 1 &
3 3

w #
. # n # #
. #
&
Sx. T.1-2 J J
# 3 # 3
&
25

j j j
3 3

Sax. Bar. J

. >
. r
3 3 3

. r
25

& # - # -
>
Tpt. 1-2
F r
3
r
3

. . .
3

& - -

Tpt. 3
> >
. .
Flsc. & .
3 3

j . j .
# #
3 3

& # n
Tpa. 1-3

F
j . j .
# #
3 3

& # n
Tpa. 2

F
b b b N - 3 k . > > - 3
Tb. 1
? J J . R . R
F 3

b - 3 k . b > > - 3
Tb. 2
? b

J
b
J

. R . R
F 3

? J J -
.
3 k . > > - 3
. R
25

Tb. 3 B. R
F . .
b # # n #
3

? b w
Bomb.
J J
F 3 3

? j j j j
3 3

Tuba
b
b F
? b.
b b
25


Eb-G

Timb. b b. b b. b
F
> r > > >
25

Cxa.
r

F

>. >. >. >.
. .
> >
Bmb./Plt.

F
.
Cascavells
. . .
Perc. 1

25


Crtals
Perc. 3
6 Blau i Nacre

. b. . w b b 3
31
b 3 w b 3
Flt. &
3 3 3
3 3

. b. . b ww b b 3
b 3
b ww b 3
Flta.1-2 &
3 3
3 3
3

b. b ww
. b. 3 b ww b b b N 3 b b b
3

Ob.1-2 &
3
3 3

b .. N A ..
33

b b ..
3

b N A
3

b ww
31

Dol. G &
. . # . 3 #
3 3
3 3

bw b
3

&
3
Req. w
..
3

.. .. b ww b 3
3

3 ww
3

3
Cl. Pral-1 &
. . .
3

3 w b 3
3 3

w b
3 3

Cl. 2 & 3
. . . b 3 bw b 3
3 3
3 3

bw b
3

&
3
Cl. 3
3
3

j b .
3 3

& b . . b b J
Cl. B.
J 3#
. . # . ww 3 b ww b
. . #
3

Sx. A. 1 & .
3
3 3 3

b w
3

. 3 w .
Sx. T.1-2 & J 3
. b .

3

J
&
J .
31 3

J b #
Sax. Bar.

b 3 b ww
b 3 b ww
3

& . .
31

R
Tpt. 1-2
R
f r
. . b 3 bw
3

&
3 3
3
Tpt. 3
w R
.
3 3

. . b w
3 3

Flsc. & . w .
3
3

b b w
3

.
& w
Tpa. 1-3
w b. w
3

b b w
3

& b J b. w .
3


b
Tpa. 2

b k b 3 w
3

b 3 b 3 w
Tb. 1
? J b . R . R
f
k b b 3 bw
? b J b b 3 bw R
3

Tb. 2 . R .
f
b 3 b b n
? Jk b . b 3 bw . b 3 b
31

Tb. 3 B.
R R
f
3

b b bw
3

b k w .
b 3 b bb . b n
Bomb.
? J b b J .
J b. b b .
J

? j j b .
b . b b n
b b b. b J
Tuba
b
? b. .
31

Timb.
b b b b .
f
31

Cxa.Bmb./Plt.

. . Djemb

Perc. 1

31


Perc. 3
Blau i Nacre 7
~~~~~~~~~~
> b b
b. ..
37 3

Flt. & b

f
b b .. ~~~~~~~~~~

3 3

> b
3
b
b
Flta.1-2 & .. b
3
f
> b b
3


Ob.1-2 & b b ..
3
..

> N
3

b ww .. b
3


37 3

N 3 b b b
3

& b > N
>
Dol. G

f
~~~~~~~~~~ # >
.
&
.. #
3
Req.
f
>
. ~~~~~~~~~~ # #
3 3..
3

Cl. Pral-1 &


~~~~~~~~~~ f

3

. ..
3

&
3 3
Cl. 2
3
f
& w ..
w
3
Cl. 3

f
& w ..
Cl. B.
w .
p f
ww
..
> > # ww #
3

&
>
Sx. A. 1
f
3
> > w #
& w .. .
3

> f
Sx. T.1-2

..
37

& w .
Sax. Bar.
w
p f
>3 > ww
>
3

& . ..
37


3
Tpt. 1-2
P f
> > w
3 3

..
3

&
3


>
Tpt. 3
P f
>3 > w
>
3

..
3

&
3


3
Flsc.
P
3 f
>3 > ww ..
& > b
3

. #
3
Tpa. 1-3

P f
3

& b ..
3

ww #
3

> >
.
3
Tpa. 2

P > f
b >3 > w
3

b > w
? ..
P
Tb. 1
3 3 3 p f
>3 b >
? b b > w w ..

P 3
Tb. 2
p f
> >
3

> b 3 w b
3

? bw ..
37

p
Tb. 3 B.
P f

3

? ww #
3 3

w bw .. 3 b.
.
p
Bomb.
p p f
? w . ..
w
p .
Tuba
w f
37 p
? r G-F 3 . .. . .
Bb-C 3

Timb.
w
p f
r ..
37


Cxa.
@
p f
3
Bmb./Plt.
>
.
.
..J J f
> > >
3

G.

Plat Sosps
Y Y .. . .
Perc. 1 Cascav.
f
..
37
Crtals
Perc. 3
f
8 Blau i Nacre

> b > b b > b > b 1 . b


43 b
>
b b . b ..
Flt. &
3

> b b > b b
3 3

b >
3

b > b 1 .. b
b >
3

b
3

.. b ..
Flta.1-2 &
3

> > b
3

b > 1 .
3

b > b b
3

b b >
Ob.1-2 & b b w ..
3
3 3

b
3

b b b b
b A ..
43 1

Dol. G & b
3
b N b 3 b
> > b > > > > 1 . #
# # # b
3

Req. & . # ..
> 3 b > b > b > > > 1 ..
3

# b
3 3

.. ..
Cl. Pral-1 &
3


3 3

..
3 3 3 1

& # b b
3
Cl. 2 3

..
1

Cl. 3 & b

..
1

& b

Cl. B.

3 b #

3

& # ..
1

Sx. A. 1


3 .
3

b
1

& b .
3 3
Sx. T.1-2
43
#
1

3

..
Sax. Bar. & b

b b b
3

& ..
43 1

3

Tpt. 1-2


3

& ..
1

3

Tpt. 3

b
3

& ..
1

b 3

Flsc.

b ..
3 3

&
1

b b
b
3 3
Tpa. 1-3

3

b ..
3 3

&
1

b b 3
b
Tpa. 2

b b
3

b w
? ..
1

Tb. 1

b
? b b bw ..
1

Tb. 2

? b b b
..
43 1

Tb. 3 B. w
b

3
b b b 3
?
3
b 3
b 1

..
Bomb.
3

? ..
1

b b
b f
Tuba
f b
? . . . . . .
43 1

.

Timb.

r ..
43 1


Cxa.
@

..
1

.
Bmb./Plt.

. . . . . Y . ..
1


Perc. 1

.
43 1

Perc. 3 .
Blau i Nacre 9

b . # b
. b b
w
49 2

Flt. &
3 3

b
.. b ww b b b ..

2

Flta.1-2 & b
3 3

b b b
& . b . b
2

Ob.1-2 b

b.
3 3

& b w
49 2

Dol. G b w
. #
. #
3

Req. &
.. .
3


3
2
w b
Cl. Pral-1 &
#
3

. .
3
2

Cl. 2 &
w
2

.
w b
3 3

Cl. 3 &

& 3
3
. R
Cl. B.

# 3

3

Sx. A. 1 & . R


& w

2

3
3
. R
Sx. T.1-2

49 2

Sax. Bar. &


w b

3

.
49

& w b
3
Tpt. 1-2 R

3 b
2

& .
Tpt. 3
R
b
3 3 r

2

Flsc. & w w b .

r
& w ww
2

3
3
.
Tpa. 1-3


r
3

& w
2

b b .
Tpa. 2


b2 b 3 b 3
b
? . R

Tb. 1

3 b 3
? b b b R
2

Tb. 2 .

?
2
3 b 3 b b
.
49

Tb. 3 B. R

3

b b b
?
2

. R
3 3

f
Bomb.

?
2

Tuba
b b b
b b b
? .
49 2

b b b b
3 3 3 3
Timb.

49 2

Cxa.
3 3 3 3


2

.
Bmb./Plt.
2
.

Perc. 1


49 2

Perc. 3
10 Blau i Nacre

b . # b
b
55
b n
Flt. & J
3

b n b n
3

b b b .. b
J
Flta.1-2 & b
3 3

b b
& b . b b b n
Ob.1-2 J
3

b b 3 r
3

b b b 3 b b b ....
55

& b ww b 3
Dol. G
b
.
# b n
Req. & J
.
3

b b n
3


Cl. Pral-1 & J

3

. #
3

& #
Cl. 2
J
.
3

& b j
3

#
3


Cl. 3

. b .
3

&
3
N


Cl. B.

ww ....
3


3 3

Sx. A. 1 & R

. b . N b w 3 ..
& b
3


3
Sx. T.1-2
R
55

&

Sax. Bar.

b ww b ....

3 3

&
55

b
3
Tpt. 1-2
R
3 b w b 3 .. r
Tpt. 3 &
r
3 3

& b w b ..
3


b
Flsc.

b r
&
3
b . b . N b b 3 ww b 3 ....

Tpa. 1-3

3 r
& b 3 w b .
Tpa. 2
b
b 3 w b 3
b b
Tb. 1
? . R

b b 3 w b b 3 b
Tb. 2
? . R
3 b 3
? b bw b b
.
55

Tb. 3 B. R
b . b . b N b b ww b b 3 b
?
3
b 3 . R
Bomb.

? b
Tuba
b b b b b b
b b b b b b
? b
55

b b b b b
3 3 3 3 3 3
Timb.

55

Cxa.Bmb./Plt.

Perc. 1

55

Perc. 3
Blau i Nacre 11
~~~~ ~~~
b n > >
. b b b b b b b n b n b n J
61

Flt. &
. b b b
3
~~ 3
~~
. b b b n b > >
b
b b
n
b
b b n n b b n n b b n n
J
Flta.1-2 &
3 3

~~~ ~~~ b >


b. b b n >
Ob.1-2 & b b b b b n b n b n J

>
3 3
> > > .... >
. b b n
3 3

b b b b
61

& b b b A > b R # b
3
Dol. G
> > > J
. ~ ~~ >
# n b n b # >
Req. & b # # b n J
. # n b b ~ n ~~ > >
b b b # b n
#
3 3

Cl. Pral-1 & J


~~ ~~ >
. # n n >
b b b #
3

# b n b n
3

& J
~~ ~~
Cl. 2

b n b >
& . b b 3 3 . r j
Cl. 3
b
> > >
> # > n > > b > > > > > > > >
& b # n b
3 3

b
>
Cl. B.

~ ~~
> n > 3.
3

> > > > b b > > >


3


3 3

3
& .b b b n . b
. N N
3

Sx. A. 1
> > >> R J
>

& b
3 . b > > . > > >
. N b
> >
N .... # # >

Sx. T.1-2
R J
61
> # > n > > >> 3 3

& b # n # n
b
> > > > >
Sax. Bar.
> >
b b >3 > >3 > >
b N > > >>
. .... # # #
3 3

&
61 3

J
Tpt. 1-2
R
3 b >3 > >
b
>3 > >
. b
> >
..
>
Tpt. 3 & b
R
b N #
J

. b r b j
3 3 3

& b b n b ..
b b # a N
> > >
Flsc.

b > > > > .... >


& b . b b . . b # N N # J

3
Tpa. 1-3
> > > R

r j
& b 3 . b . . .... N # #

b > b b > >
> > > >
Tpa. 2
>
b b 3 . b > > . > > > b > b > .. Gliss
b >
Tb. 1
? . R J

b b 3
. b > > b . > > b > > > .. >
? . b R b N #
Gliss

Tb. 2 J
b 3
? b . b > > . > > > b > > . >
.
61

Tb. 3 B. J

b b 3
b b >3 >
b >
>3 >
b > > > b > > > > b > > . >
? b
Bomb.
> J

? b
3 3

b
3 3

b b b
b > > > b > > b
>
Tuba
b b b b >
? b . . . .
3

.
61


3 Bb-C
Timb.
b b R

. .
61


Cxa.
R


.
. . .
Bmb./Plt.


Slo de Gong !!!

Cascav .. .
Perc. 1
Cascav .
61

Trgl./Crtl
Perc. 3
12 Blau i Nacre

67

Flt. &

Flta.1-2 &

Ob.1-2 &
67

Dol. G &

Req. &

Cl. Pral-1 &

w 3
3

& .. r - 3 . r -
3 3

- - - -
F P - -
Cl. 2

w 3
3

& .. r - . r -
3 3

- -
3

- -
FP - -
Cl. 3

&
p
Cl. B.

- w
- # # - -
3 3

r r
3

.. .
3

& -
3

FP - - -
Sx. A. 1

- w 3
r- -3 3 r- -3 -
3

Sx. T.1-2 & .. - . -


FP

67

Sax. Bar. &


p
67

Tpt. 1-2 &

Tpt. 3 &

Flsc. &

Tpa. 1-3 &

Tpa. 2 &

b b 3
?
p
Tb. 1

b b
Tb. 2
?
p
?
67


Tb. 3 B.

p
?
Bomb.
p
?
Tuba

p
? . . . . . . . . .
3 3 3


67
Timb.
p
67

Cxa.
p

Bmb./Plt.
p
. . . . . .
Perc. 1
67

Perc. 3
Blau i Nacre 13

bw
73

& b
p
Flt.

b ww b
&
p
Flta.1-2

bw
&
p
Ob.1-2

73

Dol. G &

Req. &

.
& r .
3


P
Cl. Pral-1

w-
.
3 3

.
3

& r
3
Cl. 2

-
3

& w 3 3 . r .
3Cl. 3

3
& b
Cl. B.

P
ww-- #
3 3

# #
3

.
3

. r
Sx. A. 1 & 3 3 3
w- 3 3 3
3
& b
P
Sx. T.1-2
73

Sax. Bar. &
73
ww
&
p
Tpt. 1-2

Tpt. 3 & bw
p
.
Flsc. &

b
3

Tpa. 1-3 & b


P

Tpa. 2 &

b b b - - - -
3

Tb. 1
?

- -
- -
Tb. 2
? b b

?
73
b - - b - -
Tb. 3 B.

b 3 b
? b

P
Bomb.

?
Tuba
b b

? . . . . . . . . .
3 3 3

Gliss
73


Timb.

73

Cxa.

Bmb./Plt.

. . . . . .
Perc. 1
73

Perc. 3
14 Blau i Nacre

r > b > > b. b. b b


& .. b
3

..
79


Flt.
R
>
.... b > b > b. b. b b
3 3


Flta.1-2 & R .. R

3 3

.. b > >

>
b. b. b b
3

& .. R
Ob.1-2
R

>
3 3

.. r b ww b ww
79

b
3

& b > b
>
Dol. G
> .
> b3> .
Req. & . R 3 3

b3> > . . b
>
3 3


.. r . . b
3

& . r
3
.. b . R
R
Cl. Pral-1

> > .
.. r > . b
&
3 3 3

. r .. b .
3 3

R 3 R
Cl. 2

.. r
3

> b3> >


.
r .. b . w
3 3

& R w
R
Cl. 3

.. > > b >


r 3 >
3

r
3

.
3

b b
3

& b . r
Cl. B.
> > > > > b >
.. b3
# .. 3 #w ww
. r
3

Sx. A. 1 & R R . R w

r 3 .. r > > b > >
3 3

.
3

b b
3

b . r
Sx. T.1-2 & w
> >3 > > >3 b > >
> > > > >
&

79 3

b b b
Sax. Bar.
> > > > > b
>
r b > > > .... > ww>
3

..
& .. b b
79 3

R
p
Tpt. 1-2
F 3 > w>
b >
3 3
> > ..
r
3

& .. R
3


p
Tpt. 3
F
.. r > > > > w>
3

&

3

. r
3
.. b . 3
..
Flsc.
R R R p
P
> > > .. > ww>
&
w
3

. r ..
3

b .. R
R p
Tpa. 1-3

P
b 3 > > > .. > >
& .. . b b . r
3 3

R
R
Tpa. 2

P
- - - - > > >
b w>
b b n
Gliss

b >
Gliss

b
3

?
p
Tb. 1
f 3
3 3
3 3

- - - - > > > b b > b w>


? b n
Gliss Gliss
b b 3

. R
p
Tb. 2
>
- - - - b b w>
3

> b > > >


3

?
79 3 3

b b b
Tb. 3 B.
> > b > b b p
> > >
..
b b b > b > > > > > > > > > r
? . R
3

.
3

b b
3 3
Bomb. R b b b b

?
3 3 3

b b b b b3
b
> b > b > > > b > b b
3
Tuba
>
> > . > >
? . . . .
3 3 3 3


79


Timb.


.
79

Cxa.
3 3


.
Bmb./Plt. . .

. .
Perc. 179

Perc. 3

Blau i Nacre 15

b b b
b. b. b b # b
3
85

Flt. & b w
3
p
b. b. b b
3 3 3
3

b b b # b
3

Flta.1-2 & b ww
3 3 3
3 p

3

b. b. b b b b # #
3
3

Ob.1-2 & ww
3 3 3
p
b
3

& b ww b ww
85

Dol. G N
p
. . b # # #
3

Req. & w
p
3 3

. . b
3 3

b b
3

# # #
3

. . b
Cl. Pral-1 & b w
3
p #
. . b # b
3
3 3 33
33

Cl. 2 & # # #
p
b b # #3
3

w b
3 3 3 3

& w
3
Cl. 3
p
. b . b r b 3
3

. 3 r b b
3

. r
3

&
Cl. B.

p
3

#
3

#w ww
3

b a # # # # ww
Sx. A. 1 & w
3
3
p
3

. r
3

b .
b b w
3

.
3

. r r b
b
&
3
Sx. T.1-2
85 p
&
Sax. Bar.

p
.... > ww> ww ww
85 3 3

& R # # # #
p
Tpt. 1-2
p p
.. > w>
&
3

R w w
3 3 3
Tpt. 3
p p #
p
> w> w w
3 3

& .. # #
Flsc.
R p
p 3
p
.. > ww> . > > >
. r ..
b b .
3

& .. r b .
3

R
p b > > > . >> >
Tpa. 1-3
p p

& b. .
b . . r
b b .
3

r r b ..
3


b

. p > > > > > > . > > >
Tpa. 2

b b n b > w>
. > > > . > > > . > > >
? .
r b 3 b
b . b b
3

R
p
Tb. 1
p 3 3
p
> > >
b n b b > b w> r b
. > > > . > > > .
? . b b .
3 3

R
p p
Tb. 2
p > > > . > > >
b > b w>
3

> > > .


3

?
85

b .
b b
p p
Tb. 3 B.
p
b. b
? .
r

3 b
.
r b 3
b

. b b 3
Bomb. R
p
?
b b

Tuba
b b p
? > .
3 3


853

>> >> >
>>> >
Timb.
p >
. > > . . > > .
85

Cxa.
3 3
p
> >

Bmb./Plt.
. >
p
>>
Y Y Y
. .

Perc. 1
p
85

Perc. 3
p
16 Blau i Nacre

b. b # # #
# # # # # #
91

Flt. &
f 33 3

b. b
Flta.1-2 & # # # # # #

# # #
f 3

b
3 3

b. b

# # # . b # # n #
# # #
Ob.1-2 &
f 3
3 3
91

Dol. G &
f
. # #
Req. & # # # # #
# # # #
# # # # #
f
.
3

# # # # # 3 # # 3 # # # # #

Cl. Pral-1 &
f
. # # # #
3

# #3 # 3 # #

Cl. 2 & # # # #
#f
3 3

.
3

Cl. 3 &
# # # # # # # #
3 3

f
r r
& . .
3


Cl. B.
f >3 >
# # . w #
3

# 3
Sx. A. 1 &
# #
# 3 # b

#
f 3
3

3
3

# . r bw
3


&

3

. w b
Sx. T.1-2
R
91 f
3

& . r
3
. r
Sax. Bar.

f > >
# # .. ww b
&
91

b
3 3
Tpt. 1-2
f
# b b
& . w b
3 3
Tpt. 3
f
b b
3

# # . w b
&
3
Flsc.
f
r > 3
b
& ..
3


3
Tpa. 1-3
> >
f 3

r 3
& ..
3

b b b
3

> > >


Tpa. 2

f
> > > b >
3

.. w b > b >
Tb. 1
? .. R R .. R
f
> > > .. w b > b > >
Tb. 2
? .. R R .. R
f > > >
? .. R .. w .. b > b > >
91

Tb. 3 B. R R
f
b 3
>
? .. b R b > > b 3
.. b > b b > >
R R . R
> . > > >
Bomb.
f 3
3

? . r . r
b >
>

Tuba
f > >
? F-G .
91

. . . .
p
Timb.
.
f

91

r
r
@ J @
Cxa.

f
3

j
.
. .
.


. .
J
Bmb./Plt.
f
Y
Perc. 1
f
91

Perc. 3
f
Blau i Nacre 17

. b 3
b b. b b. b b
..
97

Flt. &
3 3

b .. b 3
b. b b. b b
Flta.1-2 & ..
3 3

w b 3 b. b b. b b
.
Ob.1-2 & b b .
3 3
3

>
b b ww r b
3

.. b w
3

.
97

& b b
3
b b b
> >
Dol. G

. 3
Req. &


.. . . b

.. 3 b. b. b
3 3


Cl. Pral-1 & ..
. 3 b.
3
b. b
3

Cl. 2 & ..
w 3
3 3

.. b w b
3

Cl. 3 &
j
b n
3

..
3

& w
3
Cl. B.
> > >
. > 3> > ww r ww 3
3

& w 3
3

. ..
> > >
Sx. A. 1

> ww j
3

b n
3 3

..
3

& w . R
Sx. T.1-2
> >
..
97

& w
3


> >3>
Sax. Bar.

> ww 3
3

> > .. w
3

&
3

.
97

r
3

Tpt. 1-2
> >3 > f
>
3

.. w
3 3

w b 3
3

& . r
3 3 3

> > f
Tpt. 3

> > > w


3

& .. b w
3

. r b 3
3


Flsc.

f
3

b >
3

w
& w ..
3

w j
b n
3


> > f
Tpa. 1-3

f
>3 >
b w ..
3

& w j
b n
3

>
Tpa. 2
f
>
b b > b >3 w
r b bw 3 b 3 b
Tb. 1
? .
3
..
3 3

> >3 b >


3

w
3

w 3 b
Tb. 2
? b b .
r

3
..

> >3 b >


3

bw
.. b w
b
3

r 3
3

? w

3

.
97


3
Tb. 3 B.


b ww
3

> b >3 >


3

? w b n b 3
..
Bomb.
> > > J
f 3

? ..
b b
3

w b
> > >
Tuba
b
b b
? j > >3 > . .
.. b
b
97Timb.
. . > > > > .
f
> >3 > > > > > .. .
97Cxa.


. ..
. .

Bmb./Plt.
3

Y
G. Y Y .. Y . .


Perc. 1

Djemb Ad Lib
..
97


Trg./Crtl
Perc. 3
18 Blau i Nacre

b. b b . b b . b b b. b b
103 b. b b. b
Flt. &
3 3 3 3
3 3

b. b b . b b . b b b. b b
b. b b. b
Flta.1-2 &
3 3 3 3
3 3

b. b b b. b b
b. b b. b b. b b. b
Ob.1-2 &
3 3
3 3 3 3

r b bw b r 3 b
3

. b b .
103

b b b b b
3

& b
3 3
3
Dol. G

. . . .
. .
Req. &
b .. b ..
3 3


b .. b ..
3 3

b. b.
3 3


Cl. Pral-1 &
b.
3
b. b.
3

3
b. b.
3

3
b.
3

Cl. 2 &
w 3 b
3 3 3 3 3 3

3 3
3

.. r b
3

&

Cl. 3

. b 3
Cl. B. &

3

r ww r

3 3
& 3
3

. .
3 3
Sx. A. 1

. b 3 j
3

3
& b n b . b
Sx. T.1-2
3
3
103

&

Sax. Bar.

bw b 3 3

3

& 3
3 3

. .
103

r r b
Tpt. 1-2
w
3 3 3

& b . r . r b
3 3


3
Tpt. 3

w 3 3 b 3
3 3 3

.. r b . r b
Flsc. &

.
&
b
3 3

b b j b
3
Tpa. 1-3 b n b . b
3
3

.
& b
3 3

b b j b
3
Tpa. 2 b n b . b

bw b 3 b
3 3

3
? b r 3
3 3

Tb. 1 .

w 3 b 3 b
? b b r
b b 3
3

.
3
Tb. 2

? 3 r bw b 3 b
b 3
3

.
103


3
Tb. 3 B.

. b b 3 b b b 3 b
? b n b b. b
Bomb. J
3 3
3

?
b b b b b b b b

Tuba
b b
? b. . . . .


b b


103

Timb.
b. . b. b.

. . .
103

Cxa.


. . . . . .

Bmb./Plt.

. . . . . .
Perc. 1
103


Perc. 3
Blau i Nacre 19

- - - - .
- b - b - b - b b n b b b b 3 b b A b
3 3 3
b

109 1

Flt. & J
n b n .. b b b
3 3

-
- -
b - b b
-
-
- b - b
b b b b 3 b b A b 3
J
3 3 1

Flta.1-2 &
3
3 3

-3 - - - - -
b b b - b - b
b
b n . b b b 3
b 3
3


1

& b
b
Ob.1-2
J
3 3
3

. r r 3 b . b b
1

b .. .
109

Dol. G & b b b b b b

- - - - - .
- b - -3
b n # n 3
3


1

&
3

Req. J
- -
- - - -
# b n .. b
3

- b # n b 3
3

- b b # n b
3

A

3


3 3

Cl. Pral-1 & J


- - - - -3 - - - b
# .
3

# n 3 3
3


3

1

&
3

Cl. 2 J
b - - - - -3 - - -
b b
3 3

# .
3 1 3

& j
3


3 3


Cl. 3
3 3
1

Cl. B. &
b ..
b ..
.. r

3 ..
1

Sx. A. 1 & R .

3 b .
& . ..
1

Sx. T.1-2 b R . R

109 1

& b b b
Sax. Bar.

. ..
& .
3 1

.
109

r b b
Tpt. 1-2 R
. b ..
& b .

3 1

. r b b .
Tpt. 3
R
. .. .
&
3 1

. r b b
Flsc. R

.. r 1

& b b.
3

.
3
Tpa. 1-3
b b b b
b

r
1

& b ..
3

b b b . b .
b b
Tpa. 2
b
b .. b.
b b b . b b b
? R b
1

b
3 3

Tb. 1

b ..
? b b 3 b b . b b b b 3 b. b
1

Tb. 2 b R

b b 3 b b b b .. b 3 .
? b . b b
109 1

Tb. 3 B. b R
b .. b.
? b b 3 b . b b 3 b
R b
1

Bomb. b

?
1

b b b b b b b b
b b
Tuba
b b
? b. . b . b
109 1

Timb.
. b . b b .
109 1

Cxa.

. . .
Bmb./Plt. . . .

. . . . . .
1

Perc. 1


109 1

Perc. 3
20 Blau i Nacre

b ~~~~ ~~~~~~ b ~~~~~ ~~~


b b 2 b b 3 b b b 3 b b b b b b
..
115 2

Flt. &
~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~
3 3 3 3 3

b b
3

b b
3 3 3 3 3 3 3 3

b b
b b b 3 b b b 3 b b b b b b
..
2 2

Flta.1-2 &
3 3 3 3 3 3

b b ~~~~ ~~~~~~ b ~~~~ ~~~~~


. b b b b b b b
2 2

b b .
3
b
3

Ob.1-2 &
3 3

.. b .. w w
3 3 3 3

r b b
2 2

.
115

& w b b b bw w
3
Dol. G

. 3 ~~~~ ~~~~ b b ~~~~ ~~~~


b b
2 2

.

3

Req. & 3 3 3 3 3 3 3 3

b 3 b ~~~~ b b ~~~~ ~~~~
3

2 b ~~~~
3

3
3 3 3 3 3 3 3 3

b
b b

3 3 3 3

..
2

Cl. Pral-1 &


N 3 b
3 3

3 ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~


b b b b

..
2 2 3 3 3 3

Cl. 2 &
~~ ~~~~ ~~ ~~~~
3 b 3 b 3 b 3
b 3 b 3

3

..
2 3 2

Cl. 3 &

3 3

..
2 2

b b
3 3 3 3

&

Cl. B.

2 .
~~~ ~~~ ~~ 3 ~~~

r .. .
3 3 3

b b b
3
b
2

& w . b
Sx. A. 1
. . . b .

.. . b N N . b N N .
& w . .
3 2 2

Sx. T.1-2 . R
115
.. b
2

2


&
Sax. Bar.

ww b 3 3
.. b ..
3 2 2

.
115

& w r
Tpt. 1-2

.. b .. w b 3 3
3 2 2

& w . r
Tpt. 3

w b 3 3
.. b ..
3 2 2

& w . r
Flsc.

. b b . . b b .
3

b ..
3 2 2

& b
3

b
b
Tpa. 1-3

b 3
3

b .. w 3
3 2 2

& b
3

b .
b b
Tpa. 2

3
b2 w b 3 3
r b b 3
? b b
.. b
2

.
3

Tb. 1

r b 3 b2 b . b . . b .
? .. b
2

.
3
Tb. 2

r b 3 b . b . b . b .
? .. b b
2 2

.
115

b b
3
Tb. 3 B.

b b b b . . . .
? b b
b
3

.. b b b
3 2 2

b
Bomb.
3 3
? ..
2 2

b b b b
b b
b

Tuba
b b 3 b
? . . b
b b.
.. b . b b
115 2 2

Timb.
3 3 3 3

..
115 2 2

Cxa.
3 3


. ..
2 2

.
Bmb./Plt. . .
.

. . .. . .
2 2

Y
Perc. 1

. 2
115 2

Perc. 3 .
Blau i Nacre 21
b
121

Flt. &
b
Flta.1-2 &

~b
Ob.1-2 &

b
121

Dol. G &


Req. & 3
j


& j
3


Cl. Pral-1

~
Cl. 2 & 3
j

Cl. 3 & 3
j

& . b 3
Cl. B.
J
j
&
3Sx. A. 1


& . j
3

b
Sx. T.1-2

j
3

.
121

&

Sax. Bar.

121
Tpt. 1-2 &

Tpt. 3 &


Flsc. &

j
&
3Tpa. 1-3

& .
3
j
b
Tpa. 2

b
? . 3 b

Tb. 1 J

? j
3

. b b b

Tb. 2


? b j
3

.
121

b
Tb. 3 B.
b
b

? b b j
3

. b
Bomb.

b

j
? b b
3

. b
. 3 b

b
Tuba
b
J
? b
121 3

Timb. b
121

Cxa.Bmb./Plt.
3


Perc. 1 J
121


Perc. 3 J