Vous êtes sur la page 1sur 3

Pen-pen

∀∀∀ 1
% 3 ˙ ˙ œ œ ι œ − œι œ − œι œ − œι ˙ œ œ
œ− œ
Soprano

∀∀∀ 1
Hoy! hoy! hoy Ki - ko, du - ma - ra - ting na si Ti - bo, ba - kit

% 3 ˙ ˙ œ œ ι œ − œι œ − œι œ − œι œ œ
œ− œ ˙
Alto

Hoy! hoy! hoy Ki - ko, du - ma - ra - ting na si Ti - bo, ba - kit

∀∀∀ ι ι
œ œ ˙ ι œ − œι œ − œ œ −
10

S % œ œ ˙ ˙ œ œ œ− œ œ

∀∀∀
ka nag - ta - ta - go? Hoy! hoy! hoy Ki - ko, du - ma - ra - ting na si Ti -

A % œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ
ka nag - ta - ta - go? Hoy! hoy! hoy Ki - ko, Hoy! hoy! hoy Ki -

∀∀∀
œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
20

S % ˙ ˙ ˙ ˙

∀∀∀
bo, ba - kit ka nag - ta - ta - go? Hoy! hoy! hoy Ki - ko, Hoy! hoy!

% ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
A

ko, Hoy! hoy! hoy Ki - ko, Hoy! hoy! hoy Ki - ko, Hoy! hoy!

∀∀∀
œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ œ
Chorus:
œ œ
31

S % ˙ ˙ ˙ ˙

∀∀∀
hoy Ki - ko, Pen - pen pen de sa - ra - pen, de ku - chil - yo de al - ma -

A % œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ œ
hoy Ki - ko, Pen - pen pen de sa - ra - pen, de ku - chil - yo de al - ma -

©joelescaner2019
2 Pen-pen

∀∀∀ ι
œ− œ œ œ ˙ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œ œ
41

S % ˙ ˙

∀∀∀
sen, haw haw de ca - ra - bao, ba - tu - ba - tu - ten si - pit na - mi - mi - li - pit gin - to't

% ι
A
˙ ˙ œ− œ œ œ ˙ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œ œ
sen, haw haw de ca - ra - bao, ba - tu - ba - tu - ten si - pit na - mi - mi - li - pit gin - to't

∀∀∀ ι
Verse part

% œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ∑
51

S ˙

∀∀∀
pi - lak na - mu - mu - lak - lak sa ta - bi ng da - gat

ι ∑
A % œ œ œ œ œ œ ˙ œ− œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙
pi - lak na - mu - mu - lak - lak sa ta - bi ng da - gat

∀∀∀ −Coda:
œ œ œ œ œ − œι œ œ œ œ œ œ
61

S % −˙ ˙ ˙ ˙

∀∀∀ −
Pen - pen pen de sa - ra - pen, de ku - chil - yo de al - ma - sen, haw

A % − ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ œ œ œ œ œ − œι œ œ
Pen - pen pen de sa - ra - pen, de ku - chil -

∀∀∀ ι −− ˙
œ œ œ œ ˙ œ œ œœ
70

S % − ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

∀∀∀
haw de ca - ra - bao, ba - tu - ten Pen - pen pen de sa - ra -

% œ œ œ œ œ œ −− ˙ œ œ œœ
A
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
yo de al - ma - sen, ba - tu - ba - tu - ten Pen - pen pen de sa - ra -

∀∀∀
dim.

œ œœœ ˙ œ œœœ ˙
80

S % ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

∀∀∀
pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen, Pen - pen

% ˙ ˙ œ œœœ ˙ ˙ ˙ œ œœœ ˙ ˙ ˙
˙
A

pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen, Pen - pen
Pen-pen 3

Τ
∀∀∀
rit.

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
91

S % ˙ ˙ ˙

∀∀∀
pen de sa - ra - pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen,

% œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙˙
˙
A

pen de sa - ra - pen, Pen - pen pen de sa - ra - pen,

1. Noong ako'y naglalakad sa tabi ng dagat,


Ako'y may nakitang batang kumakanta,
Sa uri ng himig ako ay nahalina,
Kaya't napa-upo ako at namalik-mata.

2. Pag-gising sa umaga may natanaw ako,


Isang pilay na ibon, sa sanga'y nakadapo
Aking kinupkop at siya'y ginamot ko,
Bilang pasalamat, kinantahan ako.

Vous aimerez peut-être aussi