Vous êtes sur la page 1sur 6

BOÄ LEÃ CA LEÂN ÑI 2

KINH THÖÔNG XOÙT Kim Long

24           


C Dm C G C F C D

       

  

  
 
      


    

Xin Chuùa thöông xoùt chuùng con. Xin Chuùa thöông, nguyeän

G  
 
 
 
    
7


   
Am G D G D G Bdim


  

  
 

  
       
 
xin Chuùa thöông, xin thöông xoùt chuùng con.

 
Em
   
G

Em
  
Bm
  
Em
  
Em Bm Em Bm Em
  
     

  

  
  


        
Xin Chuùa Ki - toâ. Xin Chuùa Ki - toâ thöông

          


 

Bm Em Bm G Am Em Bm D G
     

     

  
          
xoùt chuùng con. Xin Chuùa Ki - toâ xin Chuùa

          


Bm Em Bm Em Bm Em C F

   
 
  
    
  

 
  

  
   

Ki - toâ thöông xoùt chuùng con. Xin Chuùa thöông

         


Dm G C Dm C G D
  

  


           
xoùt chuùng con. Xin thöông xoùt chuùng con. Xin thöông

   
GG C 7

 
       

   
xoùt chuùng con.

Boä leã Ca leân ñi 2 - 1


KINH VINH DANH

      
   


 
 
 
     
Vinh danh Thieân Chuùa treân caùc taàng trôøi.

        


Am G C Am G C G

   


                 
 
 

 
 
  

  
  


  
    

Vaø bình an döôùi theá, bình an döôùi theá cho ngöôøi thieän


  
  
        
C Am G C Em C


 
   
 
 


 

 


 


  
     
 

   
         
 

taâm. Chuùng con ca ngôïi Chuùa. Chuùng con chuùc tuïng Chuùa. Chuùng

   
       
        
Am C Em C C
   

 

    

    
 
  
 
 
  
  
 
con thôø laïy Chuùa. Chuùng con toân vinh Chuùa. Chuùng con caûm taï

             


Em Am G Dm C


    
   
 
  
      

  
     


  
    


    

Chuùa, vì vinh quang cao caû Chuùa. laïy Chuùa laø Thieân Chuùa, laø

      
G F D7 G Am G7

   
  
  
 
   
        
 
  
     
     
       
 

  
Vua treân trôøi, laø Chuùa Cha toaøn naêng. Laïy Con Moät Thieân

               


D7

C Am D G C F C Am

      


 
         
     
 
Chuùa. Chuùa Gieâ- su Ki - toâ. Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa, laø Chieân Thieân

           


G C G C Am D G

   


   


 


 

 


  


  
 

  


 
    
   
Chuùa, laø Con Ñöùc Chuùa Cha. Chuùa xoaù toäi traàn gian.

Boä leã Ca leân ñi 2 - 2


          
Em Bm Em C B Am G C G F

    
     
       
        

Xin thöông, xin thöông, xin thöông xoùt chuùng con.

      
           
A Dm G C Dm G Am

  

  
   

     
  

Chuùa xoaù toäi traàn gian! Xin nhaäm lôøi chuùng con caàu

      


 

       
C Am F G Em Bm Em

 
 
  

  

  

 
  
   

    
         
khaån. Chuùa ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Cha, xin thöông,

                


C B Am G C G C

    

       
  
      
   
  
      

  
xin thöông xin thöông xoùt chuùng con. Vì laïy Chuùa Gieâ -su Ki -

       


G C F Dm G C

     
 
 
 

     
    
    
 


      
toâ, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Thaùnh, chæ coù Chuùa laø

  
     
 
 

F D G C F

 
 


   
   
     


     

Chuùa, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Toái Cao, cuøng

 
 
  
    
C Am F G
  

      


  

 
  
 
  
  
Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn trong vinh quang Ñöùc Chuùa

         G7 
 
 
C G C C

     


        
  
Cha. A - men. A - men.

Boä leã Ca leân ñi 2 - 3


THAÙNH THAÙNH THAÙNH
2            
G7
  
C G Dm Am G C G
4
   
      
  
  
 

  
           

   
  
    

Thaùnh Thaùnh Thaùnh, Chuùa laø Thieân Chuùa caùc ñaïo binh. Trôøi ñaát ñaày

            

G7
    
      
C Dm G C F G C F

 


   

 

 

 
 

 

  

       
          
vinh quang Chuùa. Hoan hoâ Chuùa treân caùc taàng trôøi. Hoan hoâ Chuùa treân

        


G C Em Am C G C G
  
  
 
 
 
                 
 
 
 
  
   
   
 
caùc taàng trôøi. Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Chuùa. Hoan hoâ

C  F   C   F   G
 
          
C

          


                
  
Chuùa treân caùc taàng trôøi. Hoan hoâ Chuùa treân caùc taàng trôøi.
LAÏY CHIEÂN THIEÂN CHUÙA
24              
C F Dm G C D D7
 
 
 

 
 
          
     
        


Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoaù toäi traàn gian, xin thöông xoùt chuùng

£ 
G7
     
G C Am C G C Cm
 
        
 
   

 

        
 
  
 
 
  

con. Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoaù toäi traàn gian, xin thöông

£     
           
C G7


 
G D Am F C F


  
 
 

         

 

xoùt, xin thöông xoùt chuùng con. Laïy Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoaù

G
   

Em7
 
 
 


Am7

 
D7

7

   
Bdim Am C G
           

       
      

toäi traàn gian, xin ban bình an cho chuùng con.

Vous aimerez peut-être aussi