Vous êtes sur la page 1sur 2

Ny Vakan’ny Tsingerimbolana sy ny

Inona moa ny Vakan’ny Tsingerimbolana ? tsingerimbolana 2007 Vakan’ny Tsingerimbolana®


Janvier 2007 Fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Février 2007 Mars 2007 (FFP)
◊ Vakana maromaro misy loko ◊ Ny Vakan’ny Tsingerimbolana dia maneho ny L M M J V S D
voajanahary
L M M J V S D
tena mahomby
L M M J V S D
samihafa, mena, volon-tany, fotsy fizotran’ny tsingerimbolan’ny vehivavy. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
ary volon-tany matroka ny Vakan’ny 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
Tsingerimbolana. ◊ Ny vakana iray dia maneho andro iray eo amin’ny 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
tsingerimbolana. 29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
◊ Ny loko samihafa amin’ilay vakan’ny
tsingerimbolana dia manampy MANOMBOKA Avril 2007 Mai 2007 Juin 2007
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
amin’ny andro
anao ahafantatatra ny andro 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
voalohany isian’ny
mety ahabevohoka ny vehivavy. fadimbolana ny
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
Aza manao firaisana ara-nofo tsy tsingerimbolana 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
MIAFARA amin’ny
voaaro amin’ireny andro ireny. andro iray mialoha ny
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
◊ Ireo vakana ireo koa dia andro ahatongavan’ny Juillet 2007 Août 2007 Septembre 2007
fadimbolana manaraka L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
ahafantaranao ny andro tsy ahiana
ny tsingerimbolana. 1 1 2 3 4 5 1 2
firy ny ahabevohoka ny vehivavy na 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
dia anaovana firaisana ara-nofo aza.
Vakan’ny Tsingerimbolana®
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Mifototra amin’ny fomba fanabeazana aizana voajanahary iray manana Tsy mitovy ny atao hoe “tsingerimbolana” sy “fadimbolana”. Ny 30 31
Fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana (FFP) taham-pahombiazana 95% ny Vakan’ny Tsingerimbolana. Izany hoe fadimbolana dia ny andro isian’ny ra na lio mivoaka eo amin’ny Octobre 2007 Novembre 2007 Décembre 2007
raha voahaja antsakany sy andavany ny fomba fampiasana ny Vakan’ny mahavehivavy. Ny tsingerimbolana kosa dia ny fotoana manomboka L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
voajanahary tena mahomby Tsingerimbolana, dia tsy mihoatra ny 5 ao anatin’ny 100 ny isan’ny amin’ny andro voalohany isian’ny fadimbolana ka miafara amin’ny andro 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
vehivavy mpampiasa azy mety ho bevohoka. iray mialoha ny fadimbolana manaraka.
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31

Iza no afaka mampiasa ny Vakan’ny


Inona no dikan’ny lokon’ireo vakana ?
2008 Vakan’ny Tsingerimbolana®
Tsingerimbolana ? Janvier 2008 Fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Février 2008 Mars 2008 (FFP)
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Manaraka ny TONDRO Ny vakana MENA dia 1 2 3 4 5 6 voajanahary 1 2 tena
3 mahomby 1 2
ny fanakisahana ilay maneho ny andro voalohany 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
fehy boribory mainty ary isian’ny fadimbolana. ◊ Ny vehivavy izay manana 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
isan’andro. tsingerimbolana eo anelanelan’ny 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30
26 sy 32 andro. 31
Avril 2008 Mai 2008 Juin 2008
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
Ny vakana VOLON-TANY
Fehy MAINTY 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
MATROKA dia ahafantaranao 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
raha toa ka latsaky ny ◊ Ny mpivady izay afaka 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
26 andro ny faharetan’ny
. mifampiresaka tsara momba 30
Juillet 2008 Août 2008 Septembre 2008
tsingerimbolanao. ny fananahana ka manaiky ny L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
®
Vakan’ny Tsingerimbolana tsy hanao firaisana ara-nofo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
Ny vakana FOTSY dia mihitsy na hampiasa fiarovana 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
• Tsy miaro amin’ny VIH/SIDA na ny aretina azo avy amin’ny Ny vakana VOLON-TANY maneho ny andro mety mandritra ireo andro mety 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
dia maneho ny andro izay mahabevohoka ny vehivavy ahabevohoka ny vehivavy. 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
firaisana ara-nofo hafa ny Vakan’ny Tsingerimbolana.
tsy ahiana ahabevohoka ny raha manao firaisana
Octobre 2008 Novembre 2008 Décembre 2008
• Tsy kilalao akory ny Vakan’ny Tsingerimbolana, noho izany vehivavy. ara-nofo tsy voaaro. L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
apetraho amin’ny toerana tsy ahazoan’ny ankizy maka azy. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
Ireto avy no hita amin’ny vakan’ny tsingerimbolana : 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
Brevets d’ Etats-Unis No 6,747, 917 B2. Licence en cours de brevetage a l’étranger. vakana 32, fehy boribory mainty iray ary vakana kilavalava 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
Collier du Cycle est distribué sous licence. mainty ahitana tondro. 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Ahoana ny fampiasana ny Vakan’ny Inona no tokony hatao raha adino ny Amin’ny fotoana inona
2009 Vakan’ny Tsingerimbolana® Tsingerimbolana? nanakisaka ilay fehy mainty? no tokony hanatona
Janvier 2009 Fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Février 2009 Mars 2009 (FFP) tompon’andraikitra FFP?
L M M J V S D
voajanahary
L M M J V S D
tena mahomby
L M M J V S D
1. Akisaho eo amin’ny
1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 vakana MENA ilay fehy Raha adinonao ny nanakisaka ◊ Raha toa ka nisy firaisana ara-
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 mainty amin’ny andro ilay fehy mainty dia araho ireto
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 nofo tsy voaaro tamin’ny andro
voalohany ahatongavan’ny toromarika manaraka ireto :
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
nipetrahan’ny fehy mainty
30 31 fadimbolana.
Avril 2009 Mai 2009 Juin 2009 tamin’ny vakana FOTSY.
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Jereo amin’ny fanisanandro
◊ Raha mihevitra ny tenanao ho bevohoka ianao satria
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 tamin’ny oviana no nisian’ny
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 2. Mariho eo amin’ny tsy niverina ny fadimbolanao.
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
fadimbolanao farany.
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
fanisan’andro na kalendrie ◊ Raha toa ka miverina ny
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 io andro io. Isao firy andro no efa lasa fadimbolana nefa mbola tsy tonga
hatramin’io daty io. na nandalo akory tamin’ny vakana
Juillet 2009 Août 2009 Septembre 2009
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D VOLON-TANY MATROKA ny fehy mainty.
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 Midika izany fa latsaky ny 26 andro
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
Manisà vakana mitovy isa ny faharetan’ny tsingerimbolanao.
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 3. Akisaho vakana iray
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 amin’ireo andro efa lasa
isan’andro ilay fehy mainty. ◊ Raha toa ka mbola tsy miverina
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 manomboka eo amin’ny vakana
31 Atao izany na dia amin’ny ihany ny tsingerimbolanao nefa efa
MENA. Akisaho mankeo amin’ilay
Octobre 2009 Novembre 2009 Décembre 2009 andro isian’ny fadimbolana nandalovan’ilay fehy mainty avokoa
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D vakana voaisa farany ny fehy
aza. ireo vakana VOLON-TANY rehetra.
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 mainty.
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Midika izany fa mihoatra ny 32 andro ny faharetan’ny
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
tsingerimbolanao.
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30 4. Tsy tokony hanao firaisana
ara-nofo tsy voaaro ianao
Mila manatona ny
2010 Vakan’ny Tsingerimbolana® amin’ireo andro ipetrahan’ny
fehy mainty amin’ny vakana tompon’andraikitra FFP ianao Tsara ho tadidy
Janvier 2010 Fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
Février 2010 Mars 2010 (FFP) FOTSY. Mety ho bevohoka alohan’ny hampiasanao ny
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
voajanahary
1 2 3 4 5 6 tena mahomby mantsy ny vehivavy raha
4 5 6 7
1 2 3
8 9 10
7
8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 manao firaisana amin’ireo Vakan’ny Tsingerimbolana Mahomby ny fampiasana ny Vakan’ny
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
andro ireo. amin’ireto tranga manaraka ireto: Tsingerimbolana raha toa ka :
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

5. Azonao atao ny ny manao ¸ Maharitra 26 ka hatramin’ny 32 andro ny faharetan’ny


Avril 2010 Mai 2010 Juin 2010 • Avy niteraka ianao na mbola
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D firaisana ara-nofo amin’ny tsingerimbolanao. Raha latsaky ny 26 andro na
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 mampinono. mihoatra ny 32 andro ny tsingerimbolanao ka miseho
andro ipetrahan’ny fehy
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
mainty amin’ny vakana mihoatra ny indray mandeha izany ao anatin’ny taona
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 VOLON-TANY. Tsy dia izany dia TSY HAHOMBY aminao ny fampiasana ny
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
ahiana ho bevohoka ianao vakan’ny tsingerim-bolana.
31
amin’ireo andro ireo. Amin’ny andro voalohany ahatongavan’ny fadimbolana
Juillet 2010
L M M J V S D
Août 2010
L M M J V S D L M M
Septembre 2010
J V S D ¸
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
no tokony manomboka mampiasa ny Vakan’ny
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 Tsingerimbolana ianao.
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 • Mampiasa na avy nampiasa
19 20 21 22
26 27 28 29
23
30
24
31
25 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
20 21 22
27 28 29
23
30
24 25 26
6. Akisaho avy hatrany fomba fanabeazana aizana ¸ Manakisaka ilay fehy mainty isan’andro ianao.
hafa ianao. Tsy manao firaisana ara-nofo tsy voaaro ianao amin’ny
30 31 amin’ny vakana MENA ny ¸
Octobre 2010 Novembre 2010 Décembre 2010
fehy mainty amin’ny andro andro ipetrahan’ny fehy mainty amin’ny vakana FOTSY.
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 voalohany iverenan’ny
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 fadimbolana. Dingano izay Raha ireo no toejavamisy dia manatona ny tompon’andraikitra FFP Vao terabao ny mpivady, dia mila misafidy fomba fanabeazana aizana
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
vakana hafa loko tavela. alohan’ny hampiasanao ny Vakan’ny Tsingerimbolana. mandritra ny telo taona farafahakeliny, nefa tsy tokony hihoatra ny dimy
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
taona ny elanelan’ny zaza