Vous êtes sur la page 1sur 27

TUAN 9

Th hai ngay
thang 10 nam 2009
TAP OC
ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC KY I
(Tiet 1)
I/ Muc ch yeu cau:
1. Kiem tra lay iem tao oc.
- Chu yeu la kiem tra ky nang oc thanh tieng. Hs
oc thong cac bai tap oc a hoc trong 8 tuan ket
hp kiem tra ky nang oc hieu.
2. On lai bang ch cai.
3. On tap ve cac t ch s vat.
II/ Chuan b:
Phieu viet ten cac bai tap oc Bang phu.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra tap oc.
Gv goi lan lt 7 Hs len bang boc tham chon bai tap
oc (co the oc theo oan hoac ca bai). Ket hp tra li
cau hoi.
Gv nhan xet - Ghi iem
Hoat ong 2: On bang ch cai
Bai 2Hs neu yeu cau
Hs tiep noi nhau oc thuoc long bang ch cai.
Bai 3.Hs neu yeu cau.
Hslam vao giay nhap .
4 hs len bang lam.
Ca lp va Gv nhan xet, chot li giai ung.
Ch ngi
ban be
Hung

Ch o
vat
ban
xe ap

Ch con
vat
tho
meo

Ch cay
coi
chuoi
xoai

Bai 4: HS chi tiep sc tm va viet themcac t ch


ngi, ch o vat, ch cay coi, ch con vat vao bang.
Ch ngi
ban be
Hung
Bo ,me
Anh
ch

Ch o
vat
ban
xe ap
ghe
sach v

Ch con
vat
tho
meo
cho
ln
ga

Ch cay
coi
chuoi
xoai
na
mt
nhan

Gv nhan xet, tuyen dng, dan do.


Rut kinh nghiem
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

(Tiet 2)
I/ Muc ch yeu cau:
- Tiep tuc kiem tra lay iem tap oc.
- On cach at cau theo mau Ai la g?
- On cach xep ten rieng cua ngi theo th t trong
ch cai.
II/ Chuan b:
Phieu ghi cac bai tap oc.
Bang phu ghi bai 2.
III/ Cac hoat ong day hoc;
Hoat ong 1: Kiem tra tap oc.
Tng t tiet 1. Gv goi lan lt 7 hs len bang boc
tham chon bai oc (co the oc theo oan hoac ca bai)
ket hp tra li cau hoi..
Gv nhan xet, ghi iem.
Hoat ong 2: On cach at cau theo mau: Ai
la g?
Bai 2: Gv treo bang phu, neu yeu cau.
2 Hs gioi nhn bang, at cau theo mau. Ca lp lam
bai vao v.
Hs tiep noi nhau oc bai lam cua mnh.
Gv va ca lp nhan xet.
Vd: Chu Nam la nong dan.
Bo em la bac s.
Anh em la bo oi.
Hoat ong 3: On cach xep ten rieng theo
th t cua bang ch cai.
Bai 3: Gv neu yeu cau.
Hs m muc luc SGK, m tuan 7 va 8 (chu iem
thay co). oc ten cac bai tap oc kem so trang.
Tuan 7: Ngi thay cu
trang 56
Thi khoa bieu trang 58
Co giao lp em trang 60
Tuan 8: Ngi me hien
trang 63
Ban tay du dang trang 66
oi giay
trang 68
Hs neu ten rieng co trong cac bai tap oc.
Gv ghi bang.

o Bai: Ngi thay cu: Dung, Khanh.


o Bai: Ngi me hien: Nam, Minh.
o Bai: Ban tay du dang: An
Hs thao luan nhom, xep 5 ten rieng o theo ung
th t ch cai.
Cac nhom trnh bay. Li giai ung: An, Dung, Minh,
Nam, Khanh.
Gv nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

TOAN

LT
I/ Muc tieu:
Giup hs:
- Bc au lam quen vi bieu tng ve dung tch.
- Biet ca 1 lt, chai 1 lt. Biet lt la n v o dung tch. Biet
oc, viet ten goi va ky hieu cua lt.
- Biet cong, tr cac so o theo n v lt. Biet n v lt.
Biet giai toan co lien quan en n v lt.
II/ Chuan b:
Ca 1 lt, chai 1 lt, coc, bnh nc.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra phep cong co tong
bang 100
2 hs len bang lam bai 1, 3.
Gv thu v cham Nhan xet.
Hoat ong 2: Lam quen vi bieu tng dung
tch + Lt.
Gv lay 2 cai coc thuy tinh to, nho khac nhau. Lay bnh
nc rot ay 2 coc nc o. Hs quan sat va hoi:
Coc nao cha nhieu nc hn? (coc to).
Coc nao cha c t nc hn? (coc nho).
Gv gii thieu ca 1 lt roi rot nc cho ay ca va noi:
Ta c 1 lt nc. Vay e o sc cha cua 1 cai chai,
1 cai ca, 1 thung, ta dung n v o la lt.
Gv ghi: Lt viet tat la l.
Cho hs oc: 2l, 5l, 10l

Hs luyen viet bang con: bay lt, chn lt,..


Hoat ong 3: Thc hanh
Bai 1: Hs oc e bai.
Hs lam bang con.
Viet n v ten goi lt roi oc.
Bai 2: Hs chi tro chi.
Lam bai Noi tiep nhau trnh bay.
Ca lp va Gv nhan xet.
9 l + 8 l = 17 l
18 l 5 l = 13 l
17 l 6 l = 11 l
2 l + 2 l + 6 l = 10 l
15 l + 5 l = 20 l

28 l - 4 l 2 l = 22 l

Bai 4: Hs oc e bai.
quan sat tranh ve.
Gv hng dan phan tch.
Bai toan cho biet g? Hoi g?
Hs lam bai vao v .
Gv thu v cham Nhan xet.

Giai
Ca hai lan cua hang ban la:
15 + 12 = 27 (l)
ap so: 27 lt.
Gv nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Th ba ngay
thang 10 nam 2009
TAP VIET

ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC KY I


(TIET 10)
A: HS nghe-viet bai Day sm.
B: Viet mot oan van ngan (t 3 en 5 cau) noi ve
em va trng em.
Gv thu v cham Nhan xet.
Rut kinh nghiem
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

CHNH TA
ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC K I
(TIET 4)
I.Muc ch, yeu cau.
-Tiep tuc kiem tra lay iemtap oc.
-On luyen chnh ta.
II.Chuan b:
Phieu ghi bai tap oc Bang phu.
III.Cac hoat ong day hoc.
Hoat ong 1: Gii thieu bai.
Tiet on tap hom nay, tiep tuc kiem tra lay iem
tap oc. Sau o on luyen ve chnh ta cho cac em.
Hoat ong 2: Kiem tra tap oc.
Giao vien goi lan lt tng hoc sinh len bang
boc tham chon bai va oc theo yeu cau ma phieu a
ghi. Ket hp tra li cau
Gao vien nhan xet ghi iem.
Hoat ong 3: Luyen viet chnh ta.
Giao vien oc va oc bai Can voi ket hp giai
ngha cac t: s than, Trung Hoa, Lng The Vinh.
Ba hoc sinh oc lai bai.
Neu noi dung mau chuyen? ( Ca ngi tr thong minh
cua Lng The Vinh )
Hoc sinh luyen viet t kho vao bang con: s than,
Trung Hoa, Lng The Vinh, dat.
Giao vien oc chnh ta Hoc sinh nghe va viet bai.
Giao vien hng dan soat loi Cham Nhan xet.
Giao vien nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TOAN

LUYEN TAP
I/ Muc tieu:
Giup hs:

- Ren ky nang lam tnh, giai toan vi cac so o theo


n v lt.
- Thc hanh cung co bieu tng ve dung tch.
II/ Chuan b:
Bang phu.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra ve oc, viet va lam
tnh co n v lt.
2 Hs len bang lam bai 2.
Gv gi bang ghi san cac so co kem n v lt.
Hs oc: 15 lt, 21 lt, 9 lt.
Gv thu mot so v cham Nhan xet.
Hoat ong 2: Ren ky nang lam tnh, lam
toan vi cac so o co n v la lt.
Chan
Le
2l + 1l =
16l + 5l =
15l - 5l =
35l 12l =
16l 4l + 15l =
3l + 2l 1l =

Bai 2: Gv neu yeu cau.


Hs quan sat hnh ve. Lam bai vao sach -> trnh bay.
Vd: Co 3 cai ca, lan lt cha ng 1l, 2l, 3l. Hoi ca 3
cai ca cha bao nhieu lt?
1l + 2l + 3 l = 6 l, viet 6 lt vao o trong.
Tng t:
3l + 5l = 8l, 10l + 20l = 30l
Bai 3: Hs oc yeu cau. Gv hng dan phan tch e ket
hp ghi tom tat len bang.
Tom tat:
Thung th I:
Thung th II:

16 l
2l
?l

1 hs lam bang lp Ca lp giai vao v.


Giai
So dau thung th hai co la:
16 2 = 14 (l)
ap so: 14
Gv nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

AO C
CHAM CH HOC TAP.
I. Muc tieu:
HS hieu
The nao la cham ch hoc tap.
Cham ch hoc tap mang lai li ch g?

II. Chuan b
Phieu thao luan, o dung cho tro chi sam vai.
III. Cac hoat ong day-hoc
Hoat ong 1: Kiem tra bai Cham lam viec
nha.
HS chi tro chi Con muoi GV hoi:
- nha , em thng lam nhng viec g?
- Bo me to thai o nh the nao khi thay nhng
viec em a lam?

GV nhan xet, anh gia.


Hoat ong 2: ong vai x ly tnh huong
GV neu tnh huong
Ha ang lam bai tap nha th ban en ru i
a bong. Ha phai lam g khi o?
Tng nhom hs thao luan ve cach s ly, the
hien qua tro chi sam vai.
Ca lp phan tch cach ng s, la chon cach
giai quyet phu hp: bao ban ch, lam xong bai mi
i.
GV ket luan: Khi ang hoc, ang lam bai tap, cac
em can co gang hoan thanh cong viec, khong nen
bo d, nh the mi la cham ch hoc tap.
Hoat ong 3: ch li cua viec cham ch hoc tap.

GV treo bang phu- Yeu cau hs chon nhng bieu


hien cua viec cham ch hoc tap.
a. Co gang t hoan thanh bai tap c giao.
b. Tch cc tham gia hoc tap cung ban trong nhom,
trong to.
c. Ch danh tat ca thi gian cho viec hoc tap ma
khong lam cac viec khac.
d. T giac hoc ma khong can nhac nh.
e. T sa cha sai sot trong bai lam cua mnh.
GV nhan xet cac y kien va hoi
Vay cham ch hoc tap la g?
Cham ch hoc tap co ch li g?
Ket luan: Cham ch hoc tap giup cho viec hoc tap
cua cac em at ket qua tot, c thay co, ban be
yeu men, cha me vui long.
Hoat ong 4:HS t anh gia ban than ve
vec cham ch hoc tap
GV hoi:
Em a cham ch hoc tap cha?
Hay ke lai cac viec lam cu the?
Ket qua at c ra sao?
Gv khen nhng em a cham ch hoc tap va
nhac nh mot so em cha cham ch.
Gv nhan xet tiet hoc- Dan do hs thc hanh nh bai
hoc.
Rut kinh nghiem
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

THE DUC
ON BAI THE DUC PHAT TRIEN CHUNG
IEM SO 1- 2, 1 -2 THEO OI HNH HANG DOC
I.MC TIU:
-On bai the duc phat trien chung a hoc .Yeu cau thc
hien c ong tac mc tng oi chnh xac .
-Hoc iem so 1 -2 ,1 2, . .theo oi hnh hang doc .Yeu
cau thc hien ong tac mc tng oi chnh xac k
thuat
- II.A IM, PHNG TIN.
-Trn sn trng.
-Ci,c va ke san cho tro chi .
III. NI DUNG V PHNG PHP LN LP

1.Phn m u:
-Nhn lp ,ph bin
ni dung v yu cu
bi hc.

1- 2 pht

- Tp hp lp thnh 4 hng dc:


*
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
-HS t sa trang phc.

*
*
*
*

1-2 pht
-ng vo
tay,hat.
Giam chan tai
cho ,em to
theo nhp .
-i eu theo 2
-4 hang doc
va hat
2.Phn c bn
iem so 1-2 ,
1-2, . . .theo oi
hnh hang doc

-Hs ng tai cho hat .


1-2 pht

-HS ng tai cho

2-3pht

-Hs i theo s ieu khien can


s lp.

6-7 pht

4-5pht
-Bai the duc
phat trien
chug.
Thi thc hien
bai the duc
phat trien
chung.
-Tr chi "Nhanh
len ban i
3.Phn kt thc.
-Hi tnh ,th lng.
-H thng li bi.
-Nhn xt ,dn d.

Rut kinh nghiem.

-. GV neu ten ong tac . Gv


va lam mau va ho nhp e
hs tap theo .
Lan 1 ,do gv ieu khien ; lan 2,
do can s lp dieu khien . Sau
o gv chia lp thanh cac to
nho e luyen tap.
Gv ieu khien sau o cho can
s lp ieu khien

4-5 pht
Can s lp ieu khien

4-5 pht
2 pht
2 pht

- GV cho HS chi th sau chi chnh thc


c phn thng bi.
- Gim chn ti ch , v tay v ht
-m thoi .
.

....................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Th t ngay
thang 10 nam 2009
TAP OC
ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC K I

(Tiet 3)
I/ Muc ch yeu cau:
- Tiep tuc kiem tra lay iem tap oc Bang phu.
- On tap ve cac t ch hoat ong.
II/ Chuan b:
Phieu ghi cac bai tap oc Bang phu.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra tap oc.
Hs chi tro chi: Hai hoa dan chu.
oc bai tap oc ket hp tra li cau hoi.
Gv nhan xet, ghi iem.
Hoat ong 2: On tap ve cac t ch hoat
ong.
Bai 2: Gv neu yeu cau treo bang phu.
T ng ch vat, ch
ngi

T ng ch hoat
ong
Bao phut, bao gi.
M: ong ho
Hs oc tham bai: Lam viec that la vui va lam bai
vao v nhap.
1 em lam tren bang lp.
Nhieu hs oc bai lam cua mnh.
Ca lp va Gv nhan xet.
Hoat ong 3: Luyen tap ve at cau.
Bai 3: Gv neu yeu cau.
Hs lam bai vao v, 1 em bang lp.
Gv thu v cham, nhan xet.
Vd: a) Meo bat chuot baove o ac, thoc lua
trong nha.
b) Chiec quat tran quay suot ngay, xua tan cai
nong ra khoi nha.
c) Cay bi cho trai ngot e bay co Trung Thu.
Gv nhan xet tiet hoc.

Rut kinh nghiem


......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

T NHIEN VA XA HOI
E PHONG BENH GIUN

I. Muc tieu
Sau bai hoc, HS co the hieu c
Giun ua thng song ruot ngi va mot so ni
trong c the. Giun gay ra nhng tac hai cho c the.
Ngi ta thng b nhiem giun qua ng thc an,
nc uong.
e ephong benh giun, can thc hien 3 ieu ve
sinh: an sach, uong sach, sach.
II. Chuan b
Hnh ve trong SGK / 20, 21
III. Cac hoat ong day-hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra bai An uong sach se
Ca lp hat 1 bai Ban tay sach GV hoi:
e an sach, uong sach em phai lam g?
An uong sach se co li g?
Gv nhan xet

Hoat ong 2: Tm hieu benh giun.


GV hoi:
Cac em a bao gi b au bung hay a chay, a ra
giun, buon non va chong mat cha?
GV noi: Neu em nao a b nhng trieu chng nh
vay chng to em o a b nhiem giun.
HS chia 6 nhom thao luan (2 nhom 1 noi dung)
Giun thng song au trong c the?
Giun an g ma song c trong c the ngi?
Neu tac hai do giun gay ra?
Cac nhom bao cao, nhan xet.
* Gv ket luan: Giun va au trung cua giun co the
song nhieu ni trong c the nh: ruot, da day, gan,
phoi, mach mau nhng chu yeu la ruot. Giun hut cac
chat bo dng co trong c the e song. Ngi b nhiem
giun, ac biet la tre em thng gay, xanh xao, hay met

moi. Neu giun qua nhieu se lam tac ruot, tac ong
mat dan en chet ngi.
Hoat ong 3: HS biet nguyen nhan gay nhiem
giun.
HS lam viec theo cap
GV yeu cau tng cap HS quan sat hnh 1 trong SGK
trang 20 va cho biet.
Trng giun va giun t trong ruot ngi b nhiem
giun ra ben ngoai bang cach nao?
T trong phan ngi b benh giun, trng giun co the
vao c the ngi lanh bang nhng con ng nao?
GV treo tranh hnh 1. HS ch va noi ng i cua
trng giun vao c the theo mui ten.
Ca lp nhan xet.
* Gv ket luan: Trng giun co nhieu phan ngi.
Neu a bay va ho x khong hp ve sinh, khong ung
quy cach, trng giun co the xam nhap vao nguon nc,
vao at hoac theo ruoi nhang i khap ni trng giun
co the vao c the bang cac cach sau:
Khong ra tay sau khi ai tien, tay ban cam vao
thc an, o uong.
Nguon nc b nhiem phan t ho x, ngi s dung
nc o e an uong, sinh hoat.
Dung phan ti e bon rau, khi an rau ra cha sach,
trng giun se theo rau vao c the.
Ruoi au vao phan roi bay i au vao thc an,
nc uong.
Hoat ong 4: Cach e phong benh giun.
e e phong benh giun, ta phai lam g? (an chn,
uong soi, sach)
GV: e ngan khong cho trng giun xam nhap trc
tiep vao c the, ta can gi ve sinh an uong nh: an
chn, uong nc a un soi, khong e ruoi au vao
thc an. Can lam ho x hp ve sinh, luon sach se, xa
nguon nc, khong bon phan ti cho rau.
Gv cho HS neu lai cac y ve cach phong benh giun
Gv nhan xet tiet hoc - Dan HS ve nha ke cho gia
nh nghe ve nguyen nhan-cach phong benh giun.
Rut kinh nghiem
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TOAN
LUYEN TAP CHUNG
I/ Muc tieu:
Giup Hs cung co ve
- Ky nang tnh cong (nham va viet) ke ca cong cac
so o vi n v la kilogam hoac lt.
- Giai bai toan tm tong hai so.
- Lam quen vi dang bai tap trac nghiem co 4 la
chon.
II/ Chuan b:
Bang phu.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Kiem tra cong tr cac so co
n v lt kem theo
3 hs len bang lam bai 1.
Gv thu mot so v cham.
Nhan xet.
Hoat ong 2: Cung co ve ky nang tnh cong.
Bai 1:Hs neu yeu cau
Hs lam bang con theo so chan, le ket hp neu cach tnh
nham.
Bai 2: Hs neu yeu cau
Hs chuyen th.
2 em nhan c th len bang lam.
Nhan xet: 45kg, 45 l.
Bai 3: Hs neu yeu cau
Gv treo bang phu
Hs chi tro chi Tm so nha.
Ca lp va Gv nhan xet. Tuyen dng.
Hoat ong 3: Giai toan o va lam quen vi
dang toan trac nghiem.
Bai 4: Hs neu yeu cau
Gv treo bang phu:
Hs da vao tom tat oc e toan.
Ca lp lam v, 1 hs lam bang lp.
Gv thu v cham Nhan xet.
Giai

Ca hai lan ban so kilogam gao:


45 + 38 = 83 (kg)
ap so: 83 kg.
Rut kinh nghiem.
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

THU CONG
GAP THUYEN PHANG AY CO MUI
I/ Muc tieu
-HS biet gap thuyen phang ay co mui.
-Gap thuyen phang day co mui.
-HS yeu thch gap thuyen.
II/ Chuan b
-Mau thuyen phang ay co mui.
-Giay thu cong.
- Quy trnh gap thuyen phang ay co mui.
II/ Cac hoat ong day hoc
TIET 1
Gv gii thieu bai hoc
Hoat ong 1: HS quan sat va nhan xet.
-Gv cho HS quan sat mau gap thuyen phang ay co mui.
(hnh 1 SGK)
- e HS nh hng quan sat va phat huy tnh tch cc
cua HS ,GV at cac cau hoi nh hng Hs tra li ve
mau sac ,va cac phan cua thuyen mau
-Gv gi y HS noi ve tac dung cua thuyen ,hnh dang ,
mau sac , vat lieu lam thuyen trong thc te .
-GV m dan thuyen mau cho en khi tr ve t giay
hnh ch nhat ban au .
Hoat ong 2: GVhng dan mau
Bc 1: Gap tao mui thuyen.
gap 3 nep cach gap eu at t giay thu cong len
ban ,gap t giay theo chieu dai hnh ch nhat, mat ke
o tren. ( hnh 1-2 SGK)
Bc 2:Gap tao than va mui thuyen

Gap theo ng gap (hinh 5 SGK) sao cho canh ngan trung
vi canh dai c hnh 6.Tng t gap theo ng dau
gap hnh 6 c hnh7
Lat hnh 7 ra mat sau ,gap nh hnh 5 va 6 c hnh8
Gap theo ng dau gap hnh 8 c hnh9
Bc 3:Tao thuyen phang ay co mui.
Lach hai ngon tay vao trong mep giay,cac ngon con lai
pha ngoai, lon cac nep gap vao trong long
thuyen.Met doc theo hai canh thuyen vueaf lon cho phang
se c thuyen phang ay co mui.
*Ket thuc phan hng dan GV cho HS gap bang gap
nhap nh lai cac thao tac gap.
Vai HS neu lai cac bc gap .
GV nhan xet tong ket gi hoc Dan HS chuan b tiet
sau thc hanh.
Rut kinh nghiem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.......................................................................................................

Th nam ngay thang 10 nam 2009


LUYEN T VA CAU
ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC KY I
(Tiet 6)

I.Muc ch Yeu cau


- Kiem tra lay iem hoc thuoc long
- On luyen cach noi li cam n, xin loi.
- On luyen cach s dung dau cham, dau phay.
II. Chuan b:
Bang phu, phieu ghi cac bai hoc thuoc long.

III. Cac hoat ong day hoc


Hoat ong 1: Gii thieu bai
tiet on tap nay, co se kiem tra cac bai HTL
ma cac em a hoc. ong thi on luyen cach noi li
cam n, xin loi va on luyen cach s dung dau cham,
dau phay.
Hoat ong 2: Kiem tra hoc thuoc long.
Gv goi tng HS len bang boc tham chon bai HTL, sau
khi boc tham, xem lai bai va chon khoang 2 phut.

HS oc thuoc long ca bai hoac kho th tuy theo


phieu ch nh. Ket hp TLCH ve noi dung bai hoc.
GV nhan xet, ghi iem.
Hoat ong 3: Noi li cam n, xin loi.
Bai 2: HS oc yeu cau
HS suy ngh, ghi nhanh ra giay nhap cau cam n va
xin loi.
Nhieu HS tiep noi nhau trnh bay
a. Cam n ban a giup mnh.
b. Xin loi ban nhe.
c. T xin loi v khong ung hen.
d. Cam n bac, chau se co gang hn na.
Gv nhan xet.
Hoat ong 4: Dau cham, dau phay.
Bai 3: GV treo bang phu- Neu yeu cau
HS lam bai vao v Neu bai lam.
Ca lp va GV nhan xet, chot li giai ung.
..roi (dau cham) khong (dau phay)
..m (dau phay)
Gv nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................................................................................................

CHNH TA
( TIET 7 )
I.Muc ch, yeu cau:
- Tiep tuc kiem tra lay iem hoc thuoc long.
- On luyen cach tra muc danh sach.
- On luyen cach noi li mi, nh, e ngh.
II.Chuan b:
Phieu ghi cac bai hoc thuoc long.
III.Cac hoat ong day hoc
Hoat ong 1: Gii thieu bai.
Tiet hoc hom nay, co tiep tuc kiem tra hoc thuoc
long, ong thi on luyen cach tra muc luc sach, cach
noi li mi, nh, e ngh.
Hoat ong 2: Kiem tra hoc thuoc long.
Tng t nh tiet trc, giao vien goi lan lt tng
em len boc tham, chon bai hoc thuoc long va trnh bay

theo yeu cau cua phieu ket hp TLCH ve noi dung bai
oc.
Giao vien nhan xet, ghi iem.
Hoat ong 3: Cach tra muc luc sach.
Hoc sinh oc bai 2 va neu cach lam: m muc luc
savh1, tm tuan 8 theo trat t c neu trong muc luc.
Hoc sinh lam viec oc lap, sau o bao cao ket
qua.
VD: Tuan 8: Chu iem Thay co.
Tap oc: Ngi me hien. Trang 63.
Ke chuyen: Ngi me hien. Trang 64.

Hoat ong 4: Ghi lai li mi, nh, e ngh.


Bai 3: Hoc sinh oc yeu cau.
Lam viec theo tng cap.
Noi tiep nhau oc li mi, nh, e ngh phu hp
vi 3 tnh huong.
Ca lp va giao vien nhan xet.
a) Me i! Me mua giup con mot tam thiep chuc
mng co nhan ngay nha giao Viet Nam 20 11
me nhe!
b) e bat au buoi lien hoan van nghe, xin mi
cac ban hat chung bai Bon phng tri.
c) Tha co, xin co nhac lai dum em cau hoi cua
co.
Giao vien nhan xet tiet hoc Dan do.
Rut kinh nghiem
.....................................................................................................
.....................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------

TOAN
BAI KIEM TRA NH KY(So 1)
I/ Muc tieu:
Kiem tra ket qua on tap cua hs tap trung vao:
- Ky nang thc hien phep tr, cong trong pham vi
100. Cong co nh dang tnh viet.
- Nhan dang ,ve hnh ch nhat.
- Giai toan bang mot phep tnh.
II/ Chuan b:
e kiem tra.
III/ Cac hoat ong day hoc:

Hoat ong 1: Gii thieu bai kiem tra va ra e.


Gv viet e len bang.
Bai 1: Tnh
15
36
45
29
37
50
+
+
+
+
+
+
7
9
18
44
13
39

Bai 2: at tnh roi tnh.


a.
30 va 25; b . 19 va 24; c. 37 va 36
Bai 3:
Thang trc me mua con ln nang 29kg ve
nuoi , thang sau no tang them 12kg na .Hoi thang sau
con ln o nang bao nhieu kg
Bai 4: Noi cac iem e c hai hnh ch nhat.

.
.

.
Hoat ong 2: Hng dan lam bai.
Gv hng dan cach trnh bay.
Hs lam bai vao v.
Gv theo doi, nhac nh t giac lam bai.
Hoat ong 3: Cham Nhan xet.
Gv thu v cham Nhan xet
Thang iem:
Bai 1: 3
Bai 2: 1,5
Bai 3: 3
Bai 4: 2,5.
Rut kinh nghiem.

....................................................................................................\
......................................................................................................
..........................
..........................

..

THE DUC
ON BAI THE DUC PHAT TRIEN CHUNG
IEM SO 1- 2, 1 -2 THEO OI HNH HANG NGANG
I.MC TIU:
-On bai the duc phat trien chung a hoc .Yeu cau thc
hien c ong tac mc tng oi chnh xac .
-Hoc iem so 1 -2 ,1 2, . .theo oi hnh hang ngang .Yeu
cau thc hien ong tac mc tng oi chnh xac k
thuat
- II.A IM, PHNG TIN.
-Trn sn trng.
-Ci,c va ke san cho tro chi .
III. NI DUNG V PHNG PHP LN LP

1.Phn m u:
-Nhn lp ,ph bin
ni dung v yu cu
bi hc.

1- 2 pht

- Tp hp lp thnh 4 hng dc:


*
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
-HS t sa trang phc.

*
*
*
*

1-2 pht
-ng vo
tay,hat.
Giam chan tai
cho ,em to
theo nhp .
-i eu theo 2
-4 hang doc
va hat

-Hs ng tai cho hat .


1-2 pht

-HS ng tai cho

2-3pht

-Hs i theo s ieu khien can


s lp.

2.Phn c bn
iem so 1-2 ,
1-2, . . .theo oi
hnh hang doc

4-5pht

Gv ieu khien sau o cho can


s lp ieu khien

iem so 1-2 ,
1-2, . . .theo oi
hnh hang
ngang

6-7 pht

-. GV neu ten ong tac . Gv


va lam mau va ho nhp e
hs tap theo .
Lan 1 ,do gv ieu khien ; lan 2,
do can s lp dieu khien . Sau
o gv chia lp thanh cac to
nho e luyen tap.

-Bai the duc


phat trien
chug.
.

4-5 pht

Gv ieu khien sau o cho can


s lp ieu khien

-Tr chi "Nhanh


len ban i

4-5 pht

3.Phn kt thc.
-Hi tnh ,th lng.
-H thng li bi.
-Nhn xt ,dn d.

2 pht
2 pht

- GV cho HS chi th sau chi chnh thc


c phn thng bi.
- Gim chn ti ch , v tay v ht
-m thoi .
.

Rut kinh nghiem.


....................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Th sau ngay

thang

nam 2009

TAP LAM VAN


ON TAP VA KIEM TRA GIA KOC K I
(TIET 9)
1. HS oc tham mau chuyen oi ban
2. Da vao noi dung bai hoc, chon y ung trong cac
cau tra li va viet vao v kiem tra.
HS ch can ghi so th t cau hoi va k hieu a, b,c
e tra li.
ap an ung:
Cau 1: yb
Cau 2: yb
Cau 3: yc
Cau 4: yc
Cau 5: ya
GV thu v cham Nhan
xet

Rut kinh nghiem.

.
.............................................................

KE CHUYEN

ON TAP VA KIEM TRA GIA HOC K I


(Tiet 5)
I.Muc ch-yeu cau:
Tiep tuc kiem tra lay iem Tap oc

- On luyen tra li cau hoi theo tranh va to chc cau


thanh bai.
II. o dung day-hoc:
Phieu ghi cac bai tap oc
Tranh minh hoa

III. Cac hoat ong day-hoc


Hoat ong 1: Gii thieu bai

Ca lp hat 1 bai Gii thieu


tiet nay chung ta tiep tuc kiem tra lay iem Tap
oc, sau o da vao tranh tra li cau hoi va to chc
cau thanh bai.
Hoat ong 2: Kiem tra tap oc

Tng t nh cac tiet trc. GV goi lan lt tng em


len bang, boc tham chon bai va oc theo yeu cau ket
hp TLCH.
GV nhan xet, ghi iem.
Hoat ong 3: Quan sat tranh, tra li cau hoi.
Bai 2: GV oc yeu cau bai va hoi.
e lam tot bai nay, cac em can chu y ieu g? (Quan
sat k tng tranh, oc cau hoi di moi tranh, suy
ngh va TLCH).
HS lan lt tra li tng cau hoi:

Hang ngay, me a Tuan ti trong.


Hom nay, me khong a Tuan en trng c v
me b cam nang.
Luc nao Tuan cung ben me. Em rot nc cho
me uong, ap khan len tran cho me ha sot.
Tuan t mnh i bo en trng.
Gv cho HS tao nhom ke thanh mot cau chuyen va
at ten cho cau chuyen o.
GV nhan xet tiet hoc Dan do
Rut kinh nghiem.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TOAN
TM MOT SO HANG TRONG MOT TONG
I/ Muc tieu:
Giup hs:
- Biet cach tm mot so hang khi biet tong va mot so
hang kia.
- Bc au lam quen vi ky hieu ch ( ay ch bieu
th cho mot so cha biet).
II/ Chuan b:
Gv ve san cac hnh ve len bang.
III/ Cac hoat ong day hoc:
Hoat ong 1: Gii thieu ky hieu ch va cach
tm so hang trong mot tong.
Gv ghi bang:
6 + 4 =
6 = 10 -
4 = 10 -
Hs tnh va t lam vao bang con.
Hs neu nhan xet ve so hang va tong trong phep
cong: 6 + 4 = 10
T o rut ra ket luan: Moi so hang bang tong tr i
so hang kia.
Gv gan hnh ve len bang, cho hs quan sat va neu bai
toan : co tat ca 10 o vuong, co 1 so o vuong b che
lap va 4 o vuong khong b che lap. Hoi co may o
vuong b che lap?
Gv: So o vuong b che lap la so cha biet cong vi so
o vuong a biet, tat ca co 10 o vuong.
Hs neu thanh phan cua phep cong: x + 4 = 10
Muon tm so hang x ta lam nh the nao? (Lay 10 4 =
6)
=> Rut ra ket luan: Muon tm so hang cha biet, ta lay
tong tr i so hang kia.
Hs da vao quy tac lam tnh:
x+4
= 10
x
= 10 4
x
=6
Gv hng dan noi dung hnh ve th 3 tng t.
6 +

x = 10
x = 10 6

x=4
Hoat ong 2: Van dung kien thc va hoc qua
bai tap
Bai 1: Hs lam bang con:
Chan

x+3
4+x
x+8
Le
x+5
3+x
x+2

=9
= 14
= 19
= 10
= 10
=8

Bai 3: Hs oc yeu cau gv hng dan phan tch


e ket hp ghi tom tat len bang.
Tom tat:

Lp hoc co: 35 hoc sinh


Co: 20 hoc sinh trai
Co: hoc sinh gai?
Hs giai vao v.
1 em lam bang lp
Gv thu v cham Nhan xet.
Giai

So hoc sinh gai co la:


35 20 = 15 (hoc sinh)
ap so: 15 hoc sinh.
Hoat ong 3: Chi Tm so nha
Gv treo bang bai 2 Neu yeu cau.
Hs chi tro chi Nhan xet Tuyen dng.
So
hang
So
hang
Tong

12

10

15

21

17

24

21

22

18

10

34

15

42

39

Gv nhan xet tiet hoc Dan ve nha lam bai 1, 2.


Rut kinh nghiem.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

AM NHAC
HOC HAT .CHUC MNG SINH NHAT
I. MUC TIEU.
Hat ung giai ieu va li ca .ac biet chu
y nhng cho na cung trong bai
Biet mot bai hat cua nc Anh.
II.GV CHUAN B
Hat chuan xac bai hat.
Nhac cu go.

III. CAC HOAT ONG DAY HOC.


HOAT ONG 1.Day hat bai Xoe hoa.

- GV gii thiu,
- GV: Ht chun xc bi Chuc mng sinh nhat .
- GV ht mu
- GV c li ca tng cu cho HS c theo
- Dy ht tng cu theo li mc xch
* Hot ng 2 : Ht kt hp vi go em
- HS va ht va go theo phach.
GV ht, go mu :
.-Va ht va g theo nhp.
-Va ht va g theo tit tu li ca.
- HS lm theo
* Hot ng 3 : Cng c
- Gi mt s HS ln va ht va g theo nhp
- Nhn xt.
Rut kinh nghiem.
....................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------