Vous êtes sur la page 1sur 146

Du_lieu_SV_khoa_2012

MSSV
12200169
12200683
12200054
12200048
12200047
12200713
12200406
12200153
12200119
12200320
12200062
12200712
12200143
12200174
12200181
12200183
12200549
12200684
12200550
12200327
12200347
12200364
12202481
12200714
12200811
12200094
12200760
12200501
12200390
12200506
12200171
12200100
12200101
12200344
12200107
12200336
12200370
12200371
12200384
12200505
12200009
12200284
12200635
12200015
12200648
12200280
12203182
12203177
12200010
12200285
12200621

f_holotvn f_tenvn
Nguyn Th
Phng
Ngc
Phm Hu Phc
Trn c Minh
Ng Hu Khnh
V Hong Minh
ThTrn Huy C-ng
Tr-ng Thanh
Tm
Nguyn Th
Trang
Thy
Hong ThThoa
Kim
Mai Ch Cng
Nguyn Ngc
ChiDim
Nguyn Thanh
Tuyn
Phm Nguyn
H Bch
L Vn
Tr
L Qunh Uyn
Trn Minh Thun
Hoc
Hng
V Ng H-ng
Thnh
Trn Th Bo
Hn
H Th Ph-ng
Tho
Cao Th Bch
Trm
Trang Th M
Huyn
o Minh Yn
Linh
Nguyn Phm
Quyn
Thc
Nguyn Anh
Nguyn
NhHunh NgcT hnh
V Thanh Ngn
Nguyn Hu
Phc
Phm Qunh
Anh
Nguyn Th
Ngn
H Bo
Trn Th Ph-ng
Dung
Nguyn Th
Thun
Thanh
Nguyn Hng
Ph-ng
Ngc
Nguyn Vnh
Thnh
V nh Lut
Phan Minh Hong
Trnh NgcMn
ng Hong
Minh
Nguyn Ngc
Trang
Chiu
Hunh t
Nguyn Phm
AnhHong
Trn Quc Cang
Nguyn Kim
Ti
Nguyn Huyn
Nhung
Nguyn Hong
nh
H Th AnhThNguyn Hu
Tun
H Mng NhTh-ng
D-ng Quang
Ph
Hunh Th Sang
Kim
Nguyn Hng
Hnh

f_phai
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N

f_ngaysinh
100394
030591
260188
020593
260990
310793
200492
270294
270894
230792
140389
080594
150394
261193
261094
150193
120382
300694
160893
011182
171192
110694
090694
080194
010993
200292
241192
310392
240292
280892
011092
190593
281293
250993
090392
211294
040893
050292
200392
081193
210692
251194
090793
021288
120694
301093
160192
170894
100193
250191
200894

f_tenlop
MALOP
NoiSinh
dantoc
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
nh
Long
C12ATM11C12ATM11V
Kinh
C12ATM11C12ATM11Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Tin Giang Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Long An Kinh
C12ATM11C12ATM11Sng B Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Hoa
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Indonesia Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Sng B Kinh
C12ATM11C12ATM11Sng B Kinh
C12ATM11C12ATM11Ninh ThunKinh
C12ATM11C12ATM11Kin Giang Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Bnh D ngKinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh
C12ATM11C12ATM11Tin Giang Kinh
C12ATM11C12ATM11Ty Ninh Kinh

Page 1

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200620
12200427
12202665
12200005
12200594
12200438
12200024
12200191
12200649
12200259
12200306
12200265
12200254
12200888
12200887
12201448
12200950
12201452
12201449
12200816
12200817
12201296
12201275
12201295
12203039
12201450
12201207
12201020
12202758
12201021
12201022
12201377
12201375
12200917
12202699
12201454
12201212
12201211
12200945
12201208
12200889
12201023
12200942
12201299
12200891
12203185
12200226
12200943
12200944
12201018
12200890
12200711

Phan Th Thanh
Thy
Lm Tr-ngThnh
V Yn
Nhi
Nguyn Qunh
Trang
Ngc
Nguyn c
Ngha
Mai L Trung
Hiu
Nguyn Tng
Phong
D-ng TunPhong
Chu Th Ngc
M
Nguyn Th
Nguyn
Tr-ng CaoTr
Hunh YnNhi
Nguyn Huy
Qun
ng
Nguyn Huy
c
Trn Th Trang
i
Nguyn nh
Nga
Lc Vn
Hin
Trn Hu Ngha
Phm TrngSang
Nguyn nh
Thun
V Ngc Huyn
Lam
Nguyn Th
Nguyt
Thu
Trn ng Quang
Trn Tn t
Th
Ln
Nguyn Th
Ngc
Kim
Nguyn CtThAnh
Trn Th Minh
Trang
Nguyn Th
Nhung
Kiu
Hunh ThyMy
Hong
Trn Vnh Triu
Thin
V Hunh Minh
ng
L Minh
i
Ng Th Minh
Thy
Trn Quangi
Cao Th Diu
Thanh
Bi Th Ngc
Hn
L Nguyn Khnh
Vy
Tr-ng Tnt
Nguyn Thanh
Xun
Trn Th Hnh
Nhn
Nguyn Nh-Phc
Hng
Phm Th Minh
Thanh
Nguyn L Duy
V c
Ha
Trn Th Kim
Thi
L Thanh Hong
Phan Th Kim
Chu
Ng Kim Yn
T Nguyn Tho
Ph-ng
Nguyn Diu
Ly
H Nht Anh

N
N
N

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

000093
280988
271294
120990
010594
241192
230189
010188
150994
090992
270792
121194
160394
030190
200394
080187
020794
200994
281194
070894
120993
100685
190494
050294
070793
200394
240294
030694
181292
160894
111294
020894
200592
131293
200993
031291
070894
221093
270293
141190
110991
130294
270691
231194
261193
210894
220690
160893
190990
220794
041293
270292

C12ATM11C12ATM11 ng Thp Kinh


Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Hoa
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H
Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Bc Liu Kinh
C12ATM11C12ATM11Ty Ninh Kinh
C12ATM11C12ATM11Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM11C12ATM11TP. H Ch Kinh
C12ATM11C12ATM11Sng B Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12 ng Thp Kinh
C12ATM12C12ATM12Ngh An Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Qung NgiKinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Ninh ThunKinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12An Giang Kinh
C12ATM12C12ATM12Trn Th Minh
Kinh
C12ATM12C12ATM14TP. H N i Kinh
Hong
C12ATM12C12ATM12Hunh ThyKinh
C12ATM12C12ATM12Trn Vnh Thin
Kinh
C12ATM12C12ATM12Kin Giang Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Vnh Phc Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Thanh Ha Mng
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H
Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12BR a-VT Kinh
Hng
C12ATM12C12ATM12Nguyn NhKinh
C12ATM12C12ATM12Ninh ThunKinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Qung NgiKinh
C12ATM12C12ATM12Ngh An Kinh
C12ATM12C12ATM12Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh

Nguyn
Phng
C12ATM12C12ATM12T
Kinh
C12ATM12C12ATM12Gia Lai
Kinh
C12ATM12C12ATM12 ng Nai Kinh

Page 2

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200949
12201210
12201126
12200759
12201069
12201643
12201070
12200469
12201074
12201131
12200812
12201127
12201129
12201548
12201547
12201546
12201545
12201543
12201542
12201540
12202878
12201128
12201646
12200814
12200815
12201712
12201544
12201293
12201879
12202307
12201294
12201716
12201706
12201713
12201875
12201882
12201649
12202015
12201709
12201708
12201641
12201714
12200197
12201541
12202148
12202479
12201650
12202146
12202147
12203188
12202111
12201130

V Th M Dung
Nguyn Tn
Pht
Th iNgha
Nguyn Tun
Dng
Nguyn Hong
Nhi Thin
Bi Th Ph-ng
Khanh
Cao Th Thy
Vn
Nguyn Hong
Qu Ngc
T Nguyn Thanh
Y n
V Thy Hng
Ng
Dip Th Vn
Nguyn Th
HKhnh
Thiu TrnMy
Dim
Minh
Thun
T Th ThuThy
on Th M
Ngc
Tr-ng TiuMy
Trn ThinTon
Cao Thanh Ngn
D-ng Ph-ng
Thy
Hng
Nguyn Th
Nguyn
Thin
inh Th Thy
Trang
Nguyn HChu
Khnh
Phm Hong
T hanh
Nguyn Th
HThu
Nguyn Kim
Anh
Trn Kim Hong
Phm Thy Nguyn
Vy
Nguyn Hoi
Nhi
Lm Ch Ngha
Phm QucDuy
Cao Anh Kit
L Trn Thanh
Trc
L N Thy D-ng
L Minh BoTrn
Nguyn nhDung
Nguyn Th
Tuyn
Bch
Phm Thy Nga
Nguyn Ngc
T
Nguyn Thnh
Huy
on Thy Tin
Nguyn Th
C-ng
Bi Hong Ph-ng
Anh
H Th Tuyt
Nga
L Th KimTuyn
Trn Danh Bng
Lai Vn
L-ng
L Hong Huy
Nguyn Ng
Trinh
Thy
Nguyn HPh-ng
Nguyn Song
Khnh
L Th KiuLinh

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

291093
060294
160292
010192
210194
310188
150594
230893
290894
291083
070894
020591
110394
130293
060393
120893
151093
200692
230893
040493
140394
210992
040294
090593
221094
021294
230791
290394
150694
270194
141190
161092
140891
210393
270694
070992
270294
070394
200893
011192
271294
070792
020192
250491
050393
210994
150494
141093
110594
180294
021194
110192

C12ATM12C12ATM12Lm ng Kinh
C12ATM12C12ATM12BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
n
Th
C12ATM12C12ATM12TP. C
Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Long An Kinh
C12ATM12C12ATM12 c Lc
Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Ph Yn Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Hoa
i
Dng
C12ATM12C12ATM12H
Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Hoa
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Bnh nh Kinh
C12ATM12C12ATM12Ty Ninh Kinh
C12ATM12C12ATM12Bnh nh Kinh
C12ATM12C12ATM12 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM12C12ATM12TP. H Ch Kinh
C12ATM12C12ATM12Long An Kinh
C12ATM12C12ATM12 ng Nai Kinh
C12ATM13C12ATM13Thanh Ha Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H
Kinh
C12ATM13C12ATM13Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Hoa
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Ninh ThunKinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Thanh Ha Kinh
C12ATM13C12ATM13Nam nh Kinh
C12ATM13C12ATM13Ngh An Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Bnh ThunKinh
C12ATM13C12ATM13 c Lc
Kinh
C12ATM13C12ATM13 ng Nai Kinh
C12ATM13C12ATM13 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
n
C12ATM13C12ATM13Bnh Thu Kinh
C12ATM13C12ATM13Vnh Phc Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13TP. Nng
Kinh

Page 3

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201876
12201453
12201870
12201871
12201651
12201873
12201874
12201206
12201880
12201648
12201373
12202019
12202020
12202017
12202218
12202219
12202220
12202216
12202023
12202217
12201376
12201372
12202025
12201705
12202284
12201644
12201374
12200813
12201699
12201645
12201703
12201642
12202021
12201700
12202309
12201535
12202944
12202937
12203071
12202763
12202762
12202546
12202544
12203065
12202768
12202483
12203178
12202480
12202760
12202698
12202383
12202024

Nguyn Th
Thanh
an
Nguyn Trn
Trn
Bo
L Cng
Danh
Nguyn Thanh
NgcHng
H Duy
Pht
Nguyn L Anh
Qunh
T Quang Khi
Phm Hong
T hi
Danh QucV
Nguyn Hu
Phc
Cao Thnh Ton
V Ngc Ph-ng
Hin
L Vit
Ph-ng
Nguyn Minh
Oanh
Ngc
Hunh MinhNht
L H Thanh
Long
L Th MinhThNguyn Th
Huyn
Thu
L Hong Tm
Tuyn
Hong NgcLinh
Phan Th Kiu
Oanh
Nguyn Th
HPh-ng
Tng Quc H-ng
Trn Ngc An
Vn
Nguyn Thy
D-ng
Khng VnT
Hunh Phi Yn
L Th VnAnh
Nguyn Cng
t Thnh
Trn Vn iu
Nguyn nh
Hun
Khc
Trnh Xunip
L Hong Ngc
Trm
V Phng Kim
Tuyn
Nguyn Minh
Thin
L Trn Ph-ng
Oanh
L Trng Hiu
L Minh
t
L Nguyn Khang
Minh
Ng Thnh Thng
Ng Tr t
L-ng Tn Ti
L Minh
Tr
Tiu
Mn
Lm Thy Linh
Trn Bo Chn
Nguyn L Thun
Duy
Trnh QucHo
La Tun Phong
Hunh NgcChu
Dip Canh Hng
Nguyn Th
Uyn
Ph-ng

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

N
N

N
N

031192
031294
140193
121194
231194
260993
060693
050789
260494
181094
020192
070994
171093
081293
241294
310794
241093
050494
230893
070594
120393
151094
171093
280594
010794
270494
060794
020194
180294
220588
091193
280591
120593
070494
201191
290894
190792
160794
241194
191093
200393
200494
260390
010794
091093
060392
250492
010194
300494
201194
110594
040294

Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13An Giang Kinh
C12ATM13C12ATM13Bn Tre
Kinh
C12ATM13C12ATM13Tin Giang Kinh
C12ATM13C12ATM13Ninh ThunKinh
C12ATM13C12ATM13 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Sc Trng Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Tin Giang Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H
Kinh
C12ATM13C12ATM13 ng Nai Kinh
C12ATM13C12ATM13BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13BR a-VT Kinh
C12ATM13C12ATM13BR a-VT Kinh
C12ATM13C12ATM13Tin Giang Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Ninh Bnh Kinh
C12ATM13C12ATM13BR a-VT Kinh
C12ATM13C12ATM13 c Lc
Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Nam nh Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM13C12ATM13Ninh Bnh Kinh
C12ATM13C12ATM13Bnh ThunKinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM13C12ATM13TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H
Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Hoa
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Ninh ThunKinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H
Hoa

Ch
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H
Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Hoa
C12ATM14C12ATM14 c Lc
Kinh

Page 4

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202482
12203070
12203187
12201209
12202938
12202551
12202945
12202769
12203069
12203067
12202543
12202761
12202380
12202640
12202772
12200208
12201071
12202639
12202638
12202487
12200335
12202770
12202636
12202641
12200941
12201715
12201702
12201711
12201704
12202550
12202486
12202484
12202637
12202765
12202771
12202773
12202310
12202935
12202549
12202934
12201908
12202940
12202381
12202548
12201589
12203416
12203847
12203418
12203480
12201878
12203678
12203898

Nguyn c
Linh
Hong
Trn T Tho
Trang
L Th Thanh
Tho
Nguyn Ngc
Khuyn
Phan TrungAnh
Trn Quc Vit
Trn HunhNhBi Thnh Bo
Don Quc V
ng NgcLi
V Tn
Pht
Phm Th Tn
Nguyn Cao
Trang
Thy
Hunh nhTh-ng
Trn Th Hng
Nhung
Nguyn Th
Hng
Thu
H NhQunh
Ng Kim Hng
Nguyn Hunh
HinNgc
Quch Th Oanh
Kim
Hunh Th Hong
Kim
D-ng Vn Qun
Nguyn Nh-Trc
Nguyn Trn
Sa Mi
H Trung Nam
H Minh Ngc
Nguyn L Anh
Qunh
Nguyn Khi
Ti
Nguyn Th
Lan
M
Ng Trnh Trn
Mai
Nguyn Nh-Qunh
on Kim Ph-ng
Long
Nguyn Thanh
Tm
Nguyn Mnh
Hng
Phm NgcTrm
V Th Bch
Uyn
inh Th Cm
Nhung
Phm Nguyn
PhThin
Hunh Th C-ng
Kim
L-ng M Vn
Nguyn Minh
An
Nguyn Th
Tho
Ph-ng
L Th KiuQuanh
L i
Vy
inh Ngc Dng
Trnh L Quyn
Chu Hunh
VyV
Nguyn Th
Nhung
Tuyt
Nguyn L D-ng
Thy
Trn Ngc Hn
Nguyn Tiu
Linh
Nguyn Nht
Tm

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

300992
210894
111194
141088
170393
190194
200694
021290
250793
020892
031094
260494
270894
190491
250293
011293
060194
130594
040794
010390
190294
200194
191194
120892
100794
121194
221194
040294
081294
170594
310893
291188
241294
311093
240694
100194
060192
011194
100394
231293
210190
240394
291194
221292
190692
070494
190594
280494
201291
251293
030594
171094

Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Ty Ninh Kinh
C12ATM14C12ATM14Long An Kinh
C12ATM14C12ATM14Nam nh Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14 ng Thp Kinh
C12ATM14C12ATM14Qung NgiKinh
C12ATM14C12ATM14Bn Tre
Hoa
C12ATM14C12ATM14Tin Giang Kinh
C12ATM14C12ATM14Bnh D ngKinh
C12ATM14C12ATM14BR a-VT Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14An Giang Kinh
C12ATM14C12ATM14An Giang Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Vnh Phc Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Tin Giang Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
n
Giang
C12ATM14C12ATM14Ti
Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14BR a-VT Kinh
C12ATM14C12ATM14 ng Nai Kinh
C12ATM14C12ATM14Tin Giang Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Long An Kinh
C12ATM14C12ATM14 ng Nai Hoa
C12ATM14C12TC15 Campudia Kinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14Qung NamKinh
Minh
C12ATM14C12ATM14TP. H Ch Kinh
C12ATM14C12ATM14 ng Nai Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H
Kinh
C12ATM15C12ATM15Bnh ThunKinh
C12ATM15C12ATM15Bn Tre
Kinh

Page 5

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203727
12203304
12203303
12203677
12203179
12203679
12203728
12200503
12203180
12202382
12202936
12203370
12203797
12203795
12203794
12203476
12203351
12203419
12203523
12203605
12203009
12203604
12203602
12203599
12203598
12203597
12203596
12203478
12203372
12203520
12203181
12202759
12203184
12203186
12203189
12203072
12203518
12203519
12203068
12203066
12203522
12203967
12202946
12202766
12203063
12203521
12203724
12203796
12204217
12204198
12203726
12204224

Ng i
ThL Th T-ng
Vi
L Th M Nguyn
L Th Trang
KNht
Hunh Mai Thy
Trn Th M
H-ng
Nguyn c
Long
H V Th Qunh
Nhon Th Dip
Thy
Nguyn Ch
Tm
L Nguyn H-ng
Nguyn Nht
Anh
Tr-ng Thnh
Nht
Phan M Trn
Ha ThanhTun
Dip DimMy
t Ph-ng Dung
Chng ThHoan
Trn Vn Hong
Trnh Th Trang
Thy
inh Th Kim
Ngn
Nguyn Th
Hnh
M
V Trn Thanhh
H-ng
L Hng
Ngc
Nguyn Th
Hnh
Nguyn Thin
Trm
Nguyn Th
Triu
Nht
inh Thy Vy
L-u Gia
Mn
D-ng ThyDuy
Tr-ng Ngc
Nhi
inh Th Thu
Phan Minh Tit
V Nguynng
Hi
Trn VnhHa
Nguyn Tun
c
Hunh
NhNg Th Hng
Vn
Trn HunhAnh
Tuyt
Trn HongTin
Nht
Nguyn Th
Ph-ng
Thanh
Nguyn Phm
TrcThanh
Nguyn Th
Trang
Thy
on Th Thy
Vi
Nguyn Th
Vn
Thanh
Hunh K Minh
Vn
ng V Qunh
Anh
inh Hoi Khim
V Th
t
L Th Ngc
Sng
Nguyn Minh
Ngc
L Ngc Anh
T h-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

100394
120494
100694
270394
221294
020685
190593
101194
270594
270588
161294
200994
040194
160994
101193
150693
100494
020994
091293
230594
080894
131294
220694
171294
061094
260494
050293
230693
070194
100592
081091
270393
250992
221092
080292
180292
171094
010494
200994
030592
261094
050491
070793
170494
060894
220292
310391
230791
201093
200394
200693
090994

C12ATM15C12ATM15Bnh ThunKinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Thp Kinh
C12ATM15C12ATM15Ty Ninh Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15Khnh Ha Kinh
C12ATM15C12ATM15Long An Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15Bc Liu Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15Qung NgiKinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Hoa
C12ATM15C12ATM15Tin Giang Kinh
C12ATM15C12ATM15Bc Liu Kinh
C12ATM15C12ATM15Ninh ThunChm
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Hoa
C12ATM15C12ATM15Long An Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15Kin Giang Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15 ng Thp Kinh
C12ATM15C12ATM15Bnh ThunKinh
C12ATM15C12ATM15Gia Lai
Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Hoa
C12ATM15C12ATM15Bc Liu Hoa
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15 c Lc
Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Hoa
C12ATM15C12ATM15 ng Thp Kinh
C12ATM15C12ATM15Ty Ninh Kinh
C12ATM15C12ATM15Bnh nh Kinh
C12ATM15C12ATM15C Mau
Kinh
C12ATM15C12ATM15Bnh D ngKinh
C12ATM15C12ATM15 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
C12ATM15C12ATM15Bn Tre
Kinh
C12ATM15C12ATM15Long An Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM15C12ATM15TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
ng
Thp
C12ATM16C12ATM16
Kinh
C12ATM16C12ATM16Bnh PhcKinh
C12ATM16C12ATM16TP. Nng
Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh

Page 6

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203792
12203845
12203846
12204210
12203729
12203725
12202384
12204208
12204205
12203999
12204100
12204098
12204097
12203966
12203968
12203969
12202774
12204178
12204096
12203996
12204177
12203998
12202764
12204000
12204095
12204139
12203423
12204026
12204027
12204028
12203560
12203603
12204083
12203997
12202941
12203930
12203929
12203676
12202943
12201877
12204359
12204245
12204271
12204320
12204289
12204386
12204240
12204277
12204322
12204244
12200388
12204138

V Thc oan
V Oanh V
Th ThuHng
Nguyn Th
Ph-ng
Lam
o Thy Mai
Thy
Phm Th Ngc
Lan
Hunh Phm
Qunh
Th Lan
V ng iPhc
Phng M n
Phan Tn Khoa
V Th ThuTho
Trn ThanhHoi
Nguyn Thnh
Nam
Vinh Thin
Hong
Nguyn Th
T hy
Nguyn L T
Cm
Nguyn Ngc
Ph-ng
V Th Hong
Giang
n Cng Nm
Trn Nguyn
Khnh
Phm Th Thy
Nga
Phan H Cm
Giang
V Hong Thc
Uyn
Tiu Minh Tn
Tin
Vng Tr-ng
Ch
Nguyn Th
D-ng
Thy
Phan nh Qu
V Tuyt Thanh
Trn Th H-ng
Trn Th Thu
Thy
Ng Tn Trung
Phm Vn Ba
L Hng
Thi
Trang Th Tuyt
Nhi
D-ng M H-ng
L Duy
Thc
Ng Yn Nhi
Nguyn ng
Khoa
Chu Th Kim
Ngn
Phm Hunh
Yn
Kim
Trn Cnh Tin
L Thu
Nguyt
D-ng Vn c
Ti
T Trung Kin
Trn HongTrang
Trnh Th Lan
Nguyn Th
Thy
Xun
Nguyn Hong
Anh Lan
L Phan ThuTrc
Nguyn Th
Tuyt
nh
Nguyn Ngc
Vi Huyn
Nguyn Trung
Php

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

090294
140893
110793
070294
201293
170994
100493
110393
081191
141191
211093
170594
161190
020293
201087
160793
070991
030194
080194
210989
020492
250192
031094
290994
181293
020893
030194
050493
100394
270294
100192
100194
200994
190694
060794
090594
080192
010487
280694
080893
280688
151090
020293
190183
050893
071294
210494
060794
010192
310790
200593
160693

C12ATM16C12ATM16Lm ng Kinh
C12ATM16C12ATM16 c Lc
Kinh
C12ATM16C12ATM16BR a-VT Kinh
C12ATM16C12ATM16Vnh Long Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
ng
Thp
C12ATM16C12ATM16
Kinh
C12ATM16C12ATM16BR a-VT Kinh
C12ATM16C12ATM16Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16BR a-VT Kinh
C12ATM16C12ATM16Gia Lai
Kinh
C12ATM16C12ATM16Ty Ninh Kinh
C12ATM16C12ATM16Ninh ThunKinh
C12ATM16C12ATM16Bnh nh Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Kin Giang Kinh
C12ATM16C12ATM16qung ngI Kinh
C12ATM16C12ATM16 ng Nai Hoa
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16H T nh
Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Qung NgiKinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16 ng Nai Hoa
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
nh
C12ATM16C12ATM16Bnh
Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Hoa
C12ATM16C12ATM16Ninh ThunKinh
C12ATM16C12ATM16 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM16C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Thanh Ha Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16 ng Thp Kinh
C12ATM16C12ATM16Kin Giang Kinh
C12ATM16C12ATM16TP. C n Th
Kinh
C12ATM16C12ATM16Bnh ThunKinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Kin Giang Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Ph Yn Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Lm ng Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16Ha Bnh Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM16C12ATM16 ng Thp Kinh
C12ATM16C12ATM16Ty Ninh Kinh
Minh
C12ATM16C12ATM16TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM11Khnh Ha Kinh
C12ATM17C12ATM17BR a-VT Kinh

Page 7

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200233
12204060
12204508
12204417
12204627
12204631
12204453
12204411
12204402
12204414
12204673
12204624
12204583
12204421
12204425
12204585
12204618
12204484
12204598
12204608
12204606
12204491
12204656
12204545
12204342
12204349
12204351
12204357
12204555
12204663
12204572
12204362
12204392
12204540
12204645
12204614
12204651
12204571
12204561
12204564
12204566
12204653
12204556
12204381
12202347
12202442
12202110
12202444
12200478
12202108
12200995
12200456

Nguyn Trn
Uyn
Thy
N
L-u Ph-ng Tho
N
L Hong M
Linh
N
Nguyn Ngc
Ng
N
V Th Xun
Thoa
N
Nguyn Th
Huyn
Ngc
N
Nguyn Ph-ng
TrangHuynN
D-ng Quang
Vinh
Ng Th Qu
Anh
N
Nguyn Hong
Yn
N
Nguyn Ngc
NhiBch N
ng ThyVi
Thy
N
inh Ngc Thy
Dung
N
V Thanh Hi
Trn Th Minh
Ph-ng
N
Chu MnhDuy
Kh-ng
Trnh V Trc
Ph-ng
N
Trn Th Dim
Hng
N
L Quc
Hong
Nguyn Th
Trm
Bch
N
Ng Vin Bch
Tuyn
N
Cha Xunc
Phm Th Ngc
Trm
N
Trn Kin Trung
Trn Duy H-ng
Lm Kim Ngc
N
H NguynTrang
Thy
N
Nguyn Ngc
Nhi
N
V Minh
Tm
Quch HoiTh-ng
N
Bi Hng Xun
N
Nguyn Hong
T Anh
Trn Vn V
V ng
Khoa
Nguyn Minh
Kin
V Th ThuTrang
N
Hong Diu
i
N
L Hoi
Thanh
Hunh Ph-ng
Trang
N
L-u Hong M
Anh
N
Trang Vn Thnh
Li Thanh Hng
V Ngc nhX un
N
Nguyn Thy
Thanh
Vn
N
Bi Hong Thng
o Xun Lc
Phm Xunnh
Nguyn Hong
Nam
Mai Anh
Ton
L Anh
Tun
Phm Don Hn
Nguyn Huy
Hong

230193
150194
140993
040394
051294
030694
170293
170694
250594
121193
270694
271092
140393
271091
140993
261092
080992
080994
090690
191093
140393
030290
140988
090892
260293
030894
210894
190292
110893
161082
280394
240585
021294
311093
300688
231094
191293
211293
110494
190393
020393
041189
130394
270893
190694
020494
100992
050693
000493
041089
031094
090494

C12ATM17C12ATM17Bnh ThunKinh
C12ATM17C12ATM17 c Lc
Kinh
C12ATM17C12ATM17Bnh nh Kinh
C12ATM17C12ATM17Bn Tre
Kinh
ng
Nai
C12ATM17C12ATM17
Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Nai Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17Long An Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17BR a-VT Kinh
C12ATM17C12ATM17Khnh Ha Kinh
C12ATM17C12ATM17Kin Giang Kinh
C12ATM17C12ATM17An Giang Kinh
C12ATM17C12ATM17Khnh Ha Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17Sc Trang Kinh
C12ATM17C12ATM17TP. H? Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H? Ch Kinh
Minh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Hoa
C12ATM17C12ATM17Sc Trng Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17Bnh PhcKinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Nai Kinh
C12ATM17C12ATM17Nam nh Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H
Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Thp Kinh
C12ATM17C12ATM17 ng Nai Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12ATM17C12ATM17TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11ng Nai Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Khnh Ha Kinh
C12DCN11C12DCN11ng Thp Kinh
C12DCN11C12DCN11Lm ng Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh

Page 8

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202446
12203285
12201186
12201255
12201155
12201154
12200996
12201054
12201272
12202189
12201100
12200286
12202525
12202526
12200994
12202272
12200458
12201053
12200533
12202187
12201102
12202188
12201103
12202112
12200311
12201273
12202345
12201101
12201803
12200041
12203133
12200234
12200848
12202732
12200211
12200200
12200912
12201684
12201800
12200071
12201804
12201806
12200786
12201820
12200059
12200785
12200698
12200697
12201614
12200085
12200147
12201967

Trn Duy Hng


Bi Hu
Lc
Trn Vit T
L Mai VnhPht
L-ng TrungHa
Trn ThanhSn
Nguyn HiH-ng
Nguyn Trn
Khnh
Ch Nht Tin
Hunh Vn Thoi
Nguyn c
T rng
Ngc Minh
Phm NgcLm
Gi Quang Vit
Trn Mai t
Trn HongVit
Nguyn Hong
Lm
L Hong Hiu
L Hong Phc
Tr-ng Tint
Nguyn Minh
Pht
L Vn
Bin
Nguyn Trung
Hun
Nguyn Thanh
Hi
Nguyn Ngc
Ng
Trn Nguyn
Nhn
i
Nguyn Thnh
Cng
Thi Thin Tng
Phm NgcHin
Nguyn Th
Hi
Phm Nguyn
Sn
inh nh D-ng
Nguyn c
T hin
Trn Hn Duy
Kiu Nam Kha
Trn Tr-ngQuc
Anh
Hong Trng
Ph
Nguyn VnHip
Trn Quc Tun
Hong Hi
C Huy
V
Nguyn Quang
Thng
Trn Phc M-u
Bi Vn
Tip
Trn Tn Pht
Nhan Minh t
Nguyn nh
Giang
Trn c T
Nguyn Hu
Th
Cao Ngc Hong
Hunh NhtT m
Mai Hong Vit

160494
280194
190394
071293
180990
041093
180394
240894
230994
090494
270393
221294
280493
190894
090990
010994
091194
270594
030294
260993
041094
100494
041193
131193
040394
010994
260293
021093
161293
180693
211294
200589
160694
260993
230994
030394
100393
100694
120794
260187
100594
271294
090991
150393
010193
100194
251092
160293
140694
181286
140393
100293

C12DCN11C12DCN11ng Nai Kinh


C12DCN11C12DCN11BR a-VT Kinh
C12DCN11C12DCN11Khnh Ha Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
ng
C12DCN11C12DCN11Bnh D
Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Nguyn Trn
Kinh
C12DCN11C12DCN11Tin Giang Kinh
C12DCN11C12DCN11Ph Yn Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Ph Th Kinh
C12DCN11C12DCN11Long An Kinh
C12DCN11C12DCN11Bnh nh Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Sng b Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11L Hong Kinh
C12DCN11C12DCN11Vnh Long Kinh
C12DCN11C12DCN11ng Nai Kinh
C12DCN11C12DCN11ng Nai Kinh
C12DCN11C12DCN11Ph Yn Kinh
C12DCN11C12DCN11c Lc
Kinh
C12DCN11C12DCN11Bnh D ngKinh
Tre
C12DCN11C12DCN11M Cy - Bn
Kinh
C12DCN11C12DCN11Bn Tre
Kinh
C12DCN11C12DCN11Bn Tre
Kinh
C12DCN11C12DCN11Gia Lai
Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Gia Lai
Kinh
C12DCN11C12DCN11Ninh Bnh Kinh
C12DCN11C12DCN11Qung NgiKinh
C12DCN11C12DCN11Nam nh Kinh
C12DCN11C12DCN11ng Thp Kinh
C12DCN11C12DCN11An Giang Kinh
C12DCN11C12DCN11k Nng Kinh
C12DCN11C12DCN11Khnh Ha Kinh
C12DCN11C12DCN11Thanh Ha Kinh
C12DCN11C12DCN11Tin Giang Kinh
C12DCN11C12DCN11H T nh
Kinh
C12DCN11C12DCN11Thi Bnh Kinh
C12DCN11C12DCN11Ngh An Kinh
C12DCN11C12DCN11H T nh
Kinh
C12DCN11C12DCN11C Mau
Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Hoa
C12DCN11C12DCN11Hi Dng Kinh
C12DCN11C12DCN11Ninh Bnh Kinh
C12DCN11C12DCN11Ngh An Kinh
C12DCN11C12DCN11Qung NgiKinh
C12DCN11C12DCN11Bnh nh Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh

Page 9

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201418
12202876
12202875
12202874
12200850
12203027
12203023
12201969
12202873
12203025
12201965
12200879
12200972
12202877
12200249
12202869
12201692
12200068
12201419
12200607
12203583
12203321
12204088
12203916
12203395
12203130
12203955
12203958
12203981
12204078
12203131
12204077
12203341
12203342
12203645
12203644
12203024
12203359
12203026
12203982
12204197
12203268
12204163
12204164
12204125
12203266
12203888
12203506
12204162
12204188
12204165
12203265

Nguyn Minh
Thnh
Trn Gia Bo
Nguyn Tun
V
inh Vn ng
Nguyn Ngc
Tun
L Duy
Bo
Phm Trn c
D-ng Tr-ng
Tun
Trn Tn Nam
Nguyn Anh
T un
H Vn
Trung
Nguyn Xun
Ti
Trn Vn Khoa
Hunh Kim Huy
Phm Hong
c
Thin
Trnh Trung
G iang
Nguyn VnHip
Trn c Nguyn
V Tin Thnh
Phan Anh Tho
Gp Vnh T-ng
ng Vn Dn
Nguyn Hong
Nguyn
L Duy
Tn
L Hng
Vit
Nguyn Ph
Khim
Thch TrnTriu
Thnh
Phan Nht Minh
Phm GiangH
on HongNgha
Nguyn Trung
Tn
Nguyn TrTi
Trn nh Tnh
Phm ThanhPhong
Nguyn HDanh
Hong
V Thanh V
Nguyn Thnh
Nhn
Nguyn Bo
X uyn
Nguyn Ton
Thng
Trn Minh Ti
L Quang Thi
Lm Minh Ch-ng
V Tun Kit
Nguyn Hong
Minh
Li Phm Hing
Nguyn Anh
Dng
Phan Ngc Anh
Nguyn Quang
Minh
Phan Nht Duy
Nguyn Tin
Vinh
Hong MinhTun
Nguyn VnMinh

170193
220194
231094
200894
130292
280294
090294
120993
010793
041293
021294
160193
061294
230894
180493
220994
170691
260985
200891
230993
120994
050594
120294
210593
311091
020292
250494
031193
280594
180294
110294
190591
200291
100889
171194
290394
111193
090194
170794
201294
010293
070294
070894
290193
300493
030994
070294
120494
120793
090594
010993
180894

C12DCN11C12DCN11Khnh Ha Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Lm ng Kinh
C12DCN11C12DCN11Thanh Ha Kinh
C12DCN11C12DCN11Bnh ThunKinh
C12DCN11C12DCN11KonTum Kinh
C12DCN11C12DCN11TP. C n Th
Kinh
C12DCN11C12DCN11Long An Kinh
C12DCN11C12DCN11Qung NgiKinh
C12DCN11C12DCN11Qung BnhKinh
C12DCN11C12DCN11BR a-VT Kinh
C12DCN11C12DCN11Qung BnhKinh
C12DCN11C12DCN11Qung NgiKinh
C12DCN11C12DCN11Bnh nh Kinh
Minh
C12DCN11C12DCN11TP. H Ch Kinh
C12DCN11C12DCN11Thanh Ha Kinh
C12DCN11C12DCN11Bc Giang Kinh
C12DCN11C12DCN11Ngh An Kinh
C12DCN11C12DCN11Hi Dng Kinh
C12DCN11C12DCN11Bnh ThunKinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Hoa
C12DCN12C12DCN12Thi Bnh Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12C Mau
Kinh
C12DCN12C12DCN12Ph Yn Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12Tr Vinh Kh-me
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12Qung BnhKinh
C12DCN12C12DCN12Tr Vinh Kinh
C12DCN12C12DCN12Bc Liu Kinh
C12DCN12C12DCN12Lm ng Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh ThunKinh
C12DCN12C12DCN12Kin Giang Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12Tin Giang Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
nh
C12DCN12C12DCN12Bnh
Kinh
C12DCN12C12DCN12Khnh Ha Kinh
C12DCN12C12DCN12Qung NgiKinh
C12DCN12C12DCN12Tha thin-Hu
Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12Ph Yn Kinh
C12DCN12C12DCN12Bn Tre
Kinh
C12DCN12C12DCN12Bc Liu Kinh
C12DCN12C12DCN12KonTum Kinh
C12DCN12C12DCN12Gia Lai
Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh nh Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh nh Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12BR a-VT Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh

Page 10

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203826
12203825
12202344
12203491
12203779
12202613
12203763
12203505
12203132
12204160
12203889
12204161
12204127
12203887
12203698
12204126
12204570
12204602
12204593
12204486
12204490
12204534
12204279
12204482
12204502
12204250
12204418
12204652
12204312
12204404
12204256
12204550
12204360
12204338
12204309
12203012
12200014
12200082
12200081
12200080
12200855
12200102
12200106
12200437
12200525
12200338
12200113
12200426
12200781
12200084
12202862
12200049

Nguyn Hu
C-ng
Ng Quc Hiu
Hunh Trin
Nhn
Vn
Thi
Nguyn Thanh
Ton
Phm Vn Xut
Hunh NgcBo
Gia
V ng Ph-ng
Bi Trng Tnh
Nguyn Tr-ng
Giang
L Ngc
Sn
Nguyn Quc
Thng
L Vn
Hn
L Hoi
Duy
Phm QucH-ng
Nguyn VnHong
Nguyn Thnh
Trung
V Tun Anh
V c
Thnh
L Anh
Tun
ng Hong
Hiu
Nguyn Thanh
Tng
Bi Vnh Luyn
Ph Duy
Long
Tr-ng NhtVinh
ng QucAnh
Nguyn Dip
Quang
Minh
Li Th
C-ng
Nguyn Hong
ip
Phm ThngLong
o Vn
Thun
Vn Ngc Khang
Minh
Trng
Trng Tuyn
Nguyn Tin
Khi
Phan HongNam
Hunh Hu H-ng
Hong
Hong Bo Ngc
Tr-ng Quc
T hi
Nguyn Th
ThMinh
Nguyn Trung
Ton
Hn
Hn
Ng i
Nhi
V M
Duyn
Nguyn Linh
Tm
Ng Th Xun
Lai
T Quc Khi
V Kim
Thy
Nguyn Th
Quyn
Tho
Phm Th Ngc
Dung
L-ng Th Qunh
Nhi
Ninh Duy Lc

N
N
N
N
N
N
N
N
N

150591
280893
280894
290593
270194
310793
011293
260294
020394
100694
010893
190893
100992
030991
201293
281192
250893
260891
010893
061193
031180
120493
070692
060894
290994
100494
040891
270292
100394
020788
110489
170492
221294
150591
070694
101191
021292
130993
160892
040792
110894
280391
280893
031094
100694
011194
171194
060585
300794
051286
201294
290388

C12DCN12C12DCN12Ty Ninh Kinh


C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12c Lc
Kinh
C12DCN12C12DCN12Nam nh Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh nh Kinh
C12DCN12C12DCN12k Nng Kinh
C12DCN12C12DCN12Qung NgiKinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh PhcKinh
C12DCN12C12DCN12Bnh nh Kinh
C12DCN12C12DCN12c Lc
Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN13TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12BR a-VT Kinh
C12DCN12C12DCN12Sng B Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12Bnh D ngKinh
C12DCN12C12DCN12BR a-VT Kinh
C12DCN12C12DCN13ng Nai Hoa
C12DCN12C12DCN13C Mau
Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Thp Kinh
C12DCN12C12DCN13Bnh nh Kinh
C12DCN12C12DCN12ng Nai Kinh
C12DCN12C12DCN12Lm ng Kinh
C12DCN12C12DCN13Gia Lai
Kinh
C12DCN12C12DCN12H T nh
Kinh
C12DCN12C12DCN13Sng B Kinh
C12DCN12C12DCN13Bnh nh Kinh
Minh
C12DCN12C12DCN12TP. H Ch Kinh
C12DCN12C12DCN12BR a-VT Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh
C12KDN11C12KDN11 ng Nai Kinh
C12KDN11C12KDN11Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Hoa
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Hi Hu - Nam
Kinhnh
C12KDN11C12KDN11Long An Kinh
C12KDN11C12KDN11 ng Thp Kinh
C12KDN11C12KDN11Bc Liu Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh
C12KDN11C12KDN11Gia Lai
Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh

Page 11

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200381
12200842
12200740
12200083
12200472
12200446
12200030
12200029
12200768
12200736
12200845
12200022
12200784
12202714
12201792
12200164
12200165
12200696
12200667
12200665
12202718
12203338
12200202
12200694
12200216
12200235
12200869
12202679
12200990
12200986
12200987
12200315
12200569
12200526
12200296
12200568
12200246
12201415
12200527
12200530
12200528
12200531
12200295
12200570
12203260
12200908
12200878
12200571
12203255
12201092
12201267
12201264

L Th CmT
Tr-ng ThPh-ng
Bch
Trn Ch Dng
Tr-ng Nguyn
NhtMinh
V Hng Anh
ThTrn ThanhTng
Hunh Anh Kit
Phan Th Kim
Thoa
Trn ThanhThy
Nguyn PhiLong
Chu Th Ngc
Tuyt
Phm L Hong
Tn
Tr-ng M Tin
Nguyn MaiTrm
Anh
Nguyn Th
i Thanh
Trn Th Nhiu
Trn Th Thanh
Nh
Tr-ng Chc
NhTrn Hu c
Trn Ngc Thanh
Ph-ng
Nguyn MaiPh-ng
Thanh
Nguyn Th
Nga
Nguyn Qu
Thnh
Nguyn Th
Lan
Nguyn Hong
Ha
L-u Ngc M
Dung
Nguyn Th
o
Anh
Nguyn HUyn
on Th M
Linh
ng Th M
Ph-ng
Nguyn Hong
Th-ng
H Th KimAnh
L-u T
Anh
Trn Th Thi
Dn
on Th Khnh
H
Nguyn Linh
ThAnh
Hong Quc
H-ng
Nguyn Hng
Oanh
Nguyn ng
Khoa
L Th Thanh
Tm
Phm M Hong
Yn
Trn Tin t
Nguyn Ngc
Bo
Chu NhtTn
Th KimHa
ng L Hi
Nhn
V Th M H-ng
Nguyn Tin
Dng
Phm Th Bch
Ngc
T Ct
Nin
Nguyn Quan
Trn
Nguyn Huy
C-ng

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

081094
150194
121292
230792
220294
070194
221093
100283
220894
171293
251094
031091
070994
031293
180194
140994
240293
171193
090794
101194
031293
120694
071188
100494
151193
130894
200293
300394
250993
121093
021094
070988
020493
250194
290492
060693
141091
130993
181093
100893
250493
221094
140893
100192
060993
140294
171094
220893
140794
140594
170692
090894

Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh

Lt
Lm
ng
C12KDN11C12KDN11
Kinh
C12KDN11C12KDN11H Nam Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Qung NgiKinh
- Ty Ninh
C12KDN11C12KDN11Trng BngKinh
n
C12KDN11C12KDN11Bnh Thu Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Hoa
C12KDN11C12KDN11Ngh An Kinh
C12KDN11C12KDN11 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Ngh An Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Nam nh Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
n
Giang
C12KDN11C12KDN11Ti
Kinh
C12KDN11C12KDN11Bnh nh Kinh
C12KDN11C12KDN11Bn Tre
Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Bin Ho - ng
Kinh Nai
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11 ng Nai Kinh
C12KDN11C12KDN11BR a-VT Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H
Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11Tr Vinh Hoa
C12KDN11C12KDN11Ninh ThunKinh
C12KDN11C12KDN11Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN11C12KDN11TP. H Ch Kinh
C12KDN11C12KDN11 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H
Hoa
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Tin Giang Kinh

Page 12

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201260
12201096
12202863
12202855
12201093
12201263
12201091
12201949
12201339
12201340
12201343
12201347
12201349
12201270
12202866
12201500
12200993
12201268
12201508
12201507
12201505
12201504
12201503
12201502
12201099
12201269
12201959
12201050
12201083
12201793
12201152
12200843
12200738
12200737
12201412
12200844
12201669
12200847
12200742
12201051
12201413
12203014
12201052
12201414
12201416
12200572
12200911
12201049
12201153
12201601
12201602
12201603

V Ngc Trc
Qunh
Nguyn Quang
Nht
L-ng Qu Hng
Phan Vn Ngha
Nguyn Th
Thanh
Ngc
Lm Bch Chu
Tiu Anh Quc
L Th CmVn
Trn Th Ngc
Phm Th Minh
Chu
Phm Ph Khnh
L Th Tho
Nguyn
Lm TuytHng
Trn Th Ngc
Tuyn
Hunh Th Quyn
Trc
Phm nh Tho
Ph-ng
Ng Ngc Lan
Anh
L Th Ngc
Linh
Thi Th Thu
Thy
Nguyn Th
Vi Thy
L Trn Hon
V
Trn Th Lin
H Hng Tin
Nguyn Anh
T hL Th ThyTrang
V Cao
Thng
Phm Kim Ngn
Trn Uyn Nhi
T Quang Ngh
ng Tr-ng
Bo
Phm Th Hunh
NhNguyn Th
T hanh
Mai Th Uyn
Hunh Th Duyn
Ngc
L Th ThuThanh
Nguyn Th
Trinh
Mai
L Th Huyn
Trang
Trn Th Hng
o
Th M Hnh
L Th ThyNga
Nguyn Th
Cm
Hng
T Th Bch
T rm
Hunh Hong
t Tin
Trn Vn Quang
Nguyn Th
Lin
Ph-ng
Ng Th Minh
Tuyn
L Th Lan Chi
Trn nh C-ng
Tr-ng Thanh
c
Nguyn Th
Lan
M
Nguyn Qunh
Anh
Nguyn Minh
Duy

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

170394
291194
100994
211094
270294
010394
230793
280694
030393
041294
251289
130393
100294
250994
021094
311294
040194
220294
010190
090894
031093
150294
090294
290992
290192
311094
110294
270494
170194
150594
200894
300794
191073
050194
300894
221094
170493
010794
090193
141293
190392
150994
281294
250691
111093
060390
161292
020393
120294
290894
131093
031294

C12KDN12C12KDN12 ng Thp Kinh


C12KDN12C12KDN12BR a-VT Kinh
C12KDN12C12KDN12Khnh Ha Kinh
C12KDN12C12KDN12Bc Liu Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Hoa
C12KDN12C12KDN12 c Lc
Kinh
C12KDN12C12KDN12Kin Giang Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Gia Lai
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Gia Lai
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H
Kinh
C12KDN12C12KDN12sng b
Kinh
C12KDN12C12KDN12Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Lm ng Kinh
C12KDN12C12KDN12Ngh An Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Vnh Long Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
n
Giang
C12KDN12C12KDN12Ti
Kinh
C12KDN12C12KDN12Trn Uyn Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Long An Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Bnh nh Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
ng
C12KDN12C12KDN12Lm
Kinh
C12KDN12C12KDN12L Th ThyKinh
C12KDN12C12KDN12 ng Thp Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Tin
C12KDN12C12KDN12Hunh Hong
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12 ng Nai Kinh
C12KDN12C12KDN12Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Trn nh Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
ng
Nam
C12KDN12C12KDN12Qu
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Ty Ninh Kinh

Page 13

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200988
12201605
12201149
12200909
12201668
12200783
12202100
12203123
12202436
12200992
12203254
12202175
12202440
12202437
12202432
12203253
12202268
12202716
12202719
12203336
12200910
12203252
12202179
12202270
12202087
12202088
12202091
12202092
12202096
12202097
12202098
12202103
12201964
12202178
12201963
12202182
12202183
12202184
12202186
12202258
12202259
12202260
12202266
12202267
12202104
12201945
12201501
12201499
12201782
12201785
12201786
12201787

Trn Th Ph-ng
Ngn
Nguyn Ph-ng
Duyn
Nguyn Th
iNgn
Lm Quc Hng
Nguyn Th
H-ng
Thy
L Thanh Lan
Phan Th M
Huyn
D-ng Th Giu
Ngc
Hunh Th Huyn
Bch
Trn Th Nga
ng Anh Duy
D-ng Th Ho
Hng
Phm Trn Duy
Thanh
Nguyn Minh
Tun
Nguyn Th
Cm
Nguyn Thanh
Hi
Nguyn Hunh
Tin Thy
ng L Thy
Thanh
Hunh Th Kiu
Thy
Bi Thanh Thy
Nguyn Th
Dung
Hong
La Th Dim
Trang
Trn Th M
Hnh
Nguyn Th
Th-ng
t
Bi Th Ngc
Qunh
Trn Hoi Khanh
V Th
Nguyn
Phm Th Thu
H
Chu Th Thy
Vn
Nguyn Thanh
Trc
Nguyn Th
Tin
Mng
V Th Bch
Lin
H ng
Bo
Tr-ng Tho
Trc
Nguyn Th
Chu
Dim
Ng Ngc Trinh
Trnh Tr Ngc
Nguyn
V Thanh Tuyn
Trnh Tr Ngc
Quyn
Nguyn Th
Trc
Thanh
ng Th Thy
Linh
Triu V Bng
Thanh
Phm Th Thy
Trang
Nguyn Phm
ThyPh-ng
Bi Th Nh-Ngc
Nguyn Bch
Trm
Kim Th Mai
Lin
Tt NguytTrang
Trn Thu Vn
H Duy
Khang
Hunh Th Diu
Ngc
Tr-ng Thanh
Tun

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

180994
230694
110194
230493
230594
040390
071294
150494
200694
170393
080193
120694
290494
151294
041094
120784
220994
140494
220694
090994
101094
190494
200793
141293
130490
090694
040194
151193
250794
191093
060793
201194
170694
140994
030494
010793
300494
050894
300494
141294
250594
130593
200893
070294
230994
070394
231093
221094
250994
130294
220394
250794

Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh

An
C12KDN12C12KDN12Ngh
Kinh
Minh
C12KDN12C12KDN12TP. H Ch Kinh
C12KDN12C12KDN12Bnh D ngKinh
C12KDN12C12KDN12 ng Thp Kinh
C12KDN12C12KDN12 ng Nai Kinh
C12KDN12C12KDN12Ngh An Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Tha thin-Hu
Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Long An Kinh
C12KDN13C12KDN13 c Lc
Kinh
C12KDN13C12KDN13Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Long An Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13An Giang Kinh
C12KDN13C12KDN13Tha thin-Hu
Kinh
C12KDN13C12KDN13KonTum Kinh
C12KDN13C12KDN13Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
k
Nng
C12KDN13C12KDN13
Kinh
C12KDN13C12KDN13TP. H i Phng
Kinh
C12KDN13C12KDN13 k Nng Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13 ng Nai Kinh
C12KDN13C12KDN13Lm h
Kinh
C12KDN13C12KDN13Bnh D ngKinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Long An Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12KDN13C12KDN13
Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Lm ng Ty
C12KDN13C12KDN13Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13An Giang Kinh
C12KDN13C12KDN13BR a-VT Kinh
C12KDN13C12KDN13Bnh PhcKinh
C12KDN13C12KDN13Bnh PhcHoa
C12KDN13C12KDN13sng b
Kinh
C12KDN13C12KDN13 c Lc
Kinh
C12KDN13C12KDN13Khnh Ha Kinh
C12KDN13C12KDN13Lm ng Kinh

Page 14

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201788
12201789
12201795
12201265
12201797
12201954
12201950
12201951
12201953
12201956
12201957
12201958
12201960
12201961
12201962
12201796
12201146
12202339
12202341
12202340
12202294
12202342
12201952
12202337
12203016
12202607
12202608
12202293
12203003
12203004
12202618
12203008
12203010
12203015
12202856
12203018
12202093
12203021
12203258
12202488
12203011
12202522
12202071
12202597
12202598
12202849
12202599
12202600
12202850
12202601
12202602
12202523

Nguyn Hong
Yn
Nguyn Th
T hm
Trn Bo Ngc
Ngc Trm
Nguyn Th
Tin
M
Phm Ngc Thy
Uyn
L Cng
Danh
Phan Th Hng
Trm
Huy
Bnh
Nguyn Th
Tuyn
Thanh
L-ng Hong
Uyn
Ph-ng
T Th Ngc
H-ng
Nguyn Thnh
Trit
Tr-ng ThTho
Thanh
Mai Th Hoa
Trn Th Lm
Xun
L Thanh Thy
Nguyn Th
Thy
Minh
Thi Nguyn
Nam
nh
Nguyn Th
Nga
T
Phm Th Hong
Anh
Trn Th Mng
Cm
V Th Ngc
Huyn
Nguyn c
T n
Vn Bo
Trm
H Quc Huy
ng Vn Minh
Trn Vn c
Nguyn Th
D-ng
Thy
Nguyn Th
Qu
Tuyt
Nguyn Th
Ph-ng
Dim
V Th Qunh
ThHunh Thanh
Khi
Trn Ngc Trinh
Dim
Nguyn Th
Thy
Thu
Huy Chu Fernandez
Nguyn Th
Tin
Cm
V c
Duy
Thi Th Oanh
Nguyn Th
Huyn
Thanh
Trn L-u Hng
Chu
L M
Ph-ng
Nguyn Th
Linh
M
Nguyn Th
Hng
Thanh
D-ng Th Vn
Phm Th Nht
Ph-ng
Trn Vin V
D-ng QucTrung
Tr-ng ThiTun
L Ch
Nam
Trn Nguyn
Khoa
Anh
Tr-ng Khi

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

180994
220193
211294
190494
110493
220192
100194
020894
261293
051093
060294
300694
310192
030294
100294
101294
030994
120594
190792
210394
200694
230893
151193
280288
131194
030293
140394
260792
171194
071294
100892
151194
120994
150194
100694
020494
010194
030893
240993
280693
040894
290994
050994
121192
270893
180394
301093
250994
190494
211194
100593
180594

Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Ty Ninh Kinh
C12KDN13C12KDN13Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12KDN13C12KDN13
Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Vnh Long Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Bnh D ngKinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13 c Lc
Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Gia Lai
Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13Bnh PhcKinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN13C12KDN13 ng Thp Kinh
C12KDN13C12KDN13 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN13C12KDN13TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Bin ha Kinh
C12KDN14C12KDN14Long An Kinh
C12KDN14C12KDN14Bn Tre
Kinh
C12KDN14C12KDN14Nam nh Kinh
C12KDN14C12KDN14Qung Tr Kinh
C12KDN14C12KDN14An Giang Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Lm ng Kinh
C12KDN14C12KDN14Ty Ninh Kinh
C12KDN14C12KDN14Tin Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14 ng Thp Kinh
C12KDN14C12KDN14Tin Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14 c Lc
Kinh
C12KDN14C12KDN14An Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14BR a-VT Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14 ng Thp Kinh
C12KDN14C12KDN14Long An Kinh
C12KDN14C12KDN14H Ty
Kinh
C12KDN14C12KDN14Bn Tre
Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Ninh ThunKinh
C12KDN14C12KDN14Bc Liu Kinh
C12KDN14C12KDN14Vnh Long Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh

Page 15

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202858
12202680
12201608
12201606
12203251
12202854
12203337
12203245
12203022
12202851
12203114
12202868
12202678
12203117
12202706
12202435
12200475
12202433
12201781
12202677
12203115
12203020
12203126
12202439
12203116
12203119
12202713
12200868
12201955
12202715
12202271
12202431
12202865
12201451
12201346
12201794
12201445
12202717
12202676
12202596
12203264
12203499
12203262
12202085
12203261
12201678
12203500
12203721
12203558
12203451
12203450
12203455

Nguyn Hunh
Mai Ph-ngN
Nguyn HiYn
N
Nguyn Th
Trc
Thanh N
M Th Hong
Yn
N
Hong ThNguyn
Tho
N
Mai NguynMy
Tiu
N
Phm Anh V-ng
Phm Hunh
Nhi
N
Nguyn Thnh
Lun
Nguyn Th
MiDim
N
Trn Lm Tr
Phan ThanhMy
Trn Th ip
N
Nguyn Thanh
Trc
N
Phm Th Khuyn
N
Ng Th Lan
Thanh
N
Nguyn Trang
TinThy N
Nguyn Thy
Trm
Ph-ng N
Nguyn Thanh
Ph-ng
L-ng A
Pht
Phm Cng Anh
Tun
L Th
Hu
N
Bi Quang Hiu
Nguyn Yn
Nhi
N
Tr-ng ThLun
N
Nguyn Th
Giang
Cm
N
V c
Duy
L Th AnhThN
Nguyn Th
Th-ng
Ngc
N
L Hunh Uyn
Ph-ng
N
on Th Thanh
Nh
N
Nguyn Th
Hng
Thu
N
Nguyn Th
MyHng
N
Trn Th Ngc
Thy
N
Trang H Trc
Thin
N
Nguyn Th
Mai
Tuyt N
Phm ThanhTng
ng TrnPh-ng
Uyn
N
Cao Th Thu
N
Nguyn Th
X un
N
Nguyn Th
Kiu
Ph-ng N
Nguyn Th
Linh
Tuyt N
Trn Th Thu
S-ng
N
V Thanh Tuyn
N
Trn Th Thu
Thm
N
Nguyn L Ph-c
Hu
Nguyn Th
Trinh
Bch
N
Hong Ph-ng
Uyn
N
Hunh NamKha
L Thanh Sang
Nguyn Cc
Ph-ng
N
ng Hong
Tng

301194
200194
150791
090193
171294
080294
220894
240294
300392
230493
271093
210893
151087
280994
141293
050290
311094
090594
100694
180794
301094
060693
070493
230989
290594
180794
190794
040293
160894
291194
120994
080594
081093
270893
210394
041094
080393
130894
050794
071094
081194
260894
270893
090993
051294
050192
010193
060192
170894
010194
080594
121292

Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Khnh Ha Kinh
C12KDN14C12KDN14Bc Liu Kinh
C12KDN14C12KDN14Bnh PhcHoa
C12KDN14C12KDN14TP. H i Phng
Kinh
C12KDN14C12KDN14Qung NgiKinh
C12KDN14C12KDN14Qung NgiKinh
C12KDN14C12KDN14BR a-VT Kinh
C12KDN14C12KDN14Bnh nh Kinh
C12KDN14C12KDN14Bnh nh Kinh
C12KDN14C12KDN14Khnh Ha Kinh
C12KDN14C12KDN14Vnh Long Kinh
C12KDN14C12KDN14Bc Liu Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Bc Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14Bnh nh Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Ty Ninh Kinh
C12KDN14C12KDN14Qung NgiKinh
C12KDN14C12KDN14 ng Nai Hoa
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Ngh An Kinh
C12KDN14C12KDN14Khnh Ha Kinh
C12KDN14C12KDN14Kin Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14Ngh An Kinh
C12KDN14C12KDN14Long An Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14C Mau
Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Bnh ThunKinh
C12KDN14C12KDN14Bnh ThunKinh
C12KDN14C12KDN14Khnh Ha Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh
C12KDN14C12KDN14Tin Giang Kinh
C12KDN14C12KDN14Khnh Ha Kinh
C12KDN14C12KDN14Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN14C12KDN14TP. H Ch Kinh

An
C12KDN14C12KDN14Ngh
Kinh
C12KDN15C12KDN15Vnh Phc Kinh
C12KDN15C12KDN15Lm ng Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15Ty Ninh Kinh
C12KDN15C12KDN15Bnh PhcKinh
C12KDN15C12KDN15Ty Ninh Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Nai Kinh
C12KDN15C12KDN15Bnh ThunKinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
nh
C12KDN15C12KDN15Bnh
Kinh
C12KDN15C12KDN15Tr Vinh Kinh
C12KDN15C12KDN15Qung NgiKinh
C12KDN15C12KDN15 ng Thp Kinh

Page 16

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203456
12203019
12203013
12202674
12203250
12203006
12203120
12202712
12203128
12203127
12203454
12203248
12203122
12203121
12203259
12203007
12202263
12203392
12200352
12202853
12202861
12202852
12200794
12203393
12203256
12203339
12202867
12203637
12203340
12203556
12202430
12203357
12203638
12203636
12203335
12203582
12203694
12202434
12203696
12204235
12203555
12202265
12203631
12204300
12204365
12204346
12204242
12203503
12204193
12204044
12203824
12203823

Nguyn Th
Tho
Xun
N
Nguyn Th
D-ng
Thy
N
Hunh
Long
L Th Khnh
Ha
N
Nguyn Th
TCm
N
Nguyn Th
Tho
Kim
N
Nguyn Diu
Qu
N
Phan Th Thy
N
Hunh MinhThng
Trn H-ngNguyn
N
Tr-ng ThTm
N
Nguyn Hoi
Nam
T Th
Mnh
N
Nguyn Hng
Php
Nguyn Th
Trc
Thanh N
Nguyn Nh-Qunh
N
Trn Vin ng
Nguyn Th
Hoa
N
Hunh Th Xuyn
Hng
N
Nguyn VnTr-ng
Nguyn Th
Hng
Thy
N
Nguyn Th
D-ng
Thy
N
L Thu
Hin
N
Nguyn Trn
Trinh
Thy Dim
N
Phm Th Huyn
N
inh Th Thu
Hin
N
Nguyn Th
Ph-ng
Kim
N
Nguyn Th
Yn
Kim
N
Nguyn Th
Giang
H-ng N
Phan Th Dim
N
L-ng Tr-ng
Quc
V Thnh Trung
Thi Th Hng
Loan
N
L-u Th ThuDung
N
Trn Huyn
T rn
N
Nguyn Th
Linh
Khnh
N
V Kiu M
N
H Ngc T
Hunh Th Thy
Thu
N
Nguyn Th
Tho
Ph-ng N
L Quang Hng
Nguyn Trung
Thanh
Trn Ngc Chung
nh
Phng NgcUyn
N
Nguyn Th
Nhung
Tuyt N
Nguyn Duy
Khoa
Phan Thu Qunh
N
Trn Th Qunh
Ngoan
N
Chu Th Duyn
N
Trn Th Tuyt
Phng
N
Phm Trn Minh
Nht
N
Phm Th Khnh
Linh
N

201194
030292
051092
180294
170493
020393
191293
180694
221093
020294
210494
081094
260793
200291
211194
300694
140893
260494
120493
260494
201094
161193
021293
051192
190794
190493
020493
121294
091094
150693
050491
070593
021193
060294
170894
090194
021294
120991
280894
261092
250991
050691
101092
181093
140494
250487
110694
180693
271093
210394
301292
211294

C12KDN15C12KDN15Qung NamKinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15 k Nng Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Thp Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15Ninh ThunKinh
C12KDN15C12KDN15Tin Giang Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15Thanh Ha Kinh
C12KDN15C12KDN15Bnh nh Kinh
C12KDN15C12KDN15 c Lc
Kinh
C12KDN15C12KDN15Gia Lai
Kinh
C12KDN15C12KDN15Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H
Kinh
C12KDN15C12KDN15Hng Yn Kinh
C12KDN15C12KDN15Tin Giang Kinh
C12KDN15C12KDN15Bnh nh Kinh
C12KDN15C12KDN15Ph Yn Kinh
C12KDN15C12KDN15Gia Lai
Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Thp Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15Thi Bnh Kinh
C12KDN15C12KDN15 c Lc
Kinh
ng
Ngi
C12KDN15C12KDN15Qu
Kinh
C12KDN15C12KDN15 c Lc
Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15BR a-VT Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Kinh
C12KDN15C12KDN15Thanh Ha Kinh
C12KDN15C12KDN15Khnh Ha Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Nai Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Thp Kinh
C12KDN15C12KDN15 c Lc
Kinh
C12KDN15C12KDN15BR a-VT Kinh
C12KDN15C12KDN15Vnh Ph Kinh
C12KDN15C12KDN15 ng Nai Kinh
C12KDN15C12KDN15 k Nng Kinh
C12KDN15C12KDN15Long An Kinh
Minh
C12KDN15C12KDN15TP. H Ch Hoa
C12KDN15C12KDN15Khnh Ha Kinh
C12KDN15C12KDN15?ng Nai Kinh
C12KDN15C12KDN15 c Lc
Kinh
C12KDN16C12KDN16Kin Giang Kinh
C12KDN16C12KDN16 c Lc
Kinh
C12KDN16C12KDN16Kin Giang Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh ThunKinh
C12KDN16C12KDN16Thi Bnh Kinh

Page 17

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204187
12204159
12203977
12204045
12203632
12203635
12203820
12203877
12203949
12203950
12203952
12203953
12203559
12204238
12203902
12203883
12203979
12203879
12204015
12203876
12203976
12200227
12203819
12203978
12203980
12203389
12203554
12204014
12203881
12203760
12204156
12204074
12204071
12204157
12204124
12204123
12204120
12204119
12203695
12203759
12204075
12202090
12203348
12204118
12203641
12204087
12203639
12203640
12204281
12204324
12204326
12204310

L Minh
Thin
L Th
Hng
L Hong Anh
inh Th Thy
Dung
Tng Th Kim
Trinh
Nguyn Th
Trc
Ngc
Phm Ngc Anh
Quc
Tr-ng T Nga
Nguyn NTrang
Thanh
Trn Th Hi
L
Hunh Thin
Tng
ng Lm Qunh
H
Sm Nht Minh
Trn Th Bch
Ngn
Hunh T Quyn
Trn TrnhH-ng
Khnh
Nguyn Th
T hnh
Trn Th Thanh
Trang
Nguyn Hunh
XunNgc
Phm Hong
Linh
Khnh
Tr-ng ThS-ng
Tho
Nguyn Minh
Tin
Phm Ph-ng
Vy
D-ng Vi Anh
Nguyn Hong
T
Nguyn Th
H
Trn Ngc Trm
Bo
Trn Bo Trn
Tng Huy V
Phm Th Hi
Nguyn Hong
Minh
Ha Th Giang
Thanh
Trn A
Hn
Nguyn Th
Trang
Ph-ng
Phm Th Cm
Xun
Phm Th Cm
H
Phan Th Dim
H-ng
Nguyn Hunh
Vy Tho
Trn Thi Qunh
Anh
Phan Ngc Ph-ng
Mai
Trn Th Kim
Ngn
Phan Th Vn
Tho
L Th ThuH
Hunh ThoNhinh HunhQuyn
T
Phan Ph-c Vinh
Ng L-ng Tr-ng
Tho
Hunh Th H-ng
Dim
V Th KimVn
Nguyn Th
Duy
Trn N Bch
Ngc
Nguyn Bng
Tm

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

021293
210994
090694
250194
140594
170694
080194
020894
010392
190594
150492
070792
190994
101294
101094
100494
201094
140693
050594
251194
200194
210393
171194
210394
100894
170894
010293
260993
180193
300994
170692
210594
120394
220294
061294
160493
260294
060594
221294
161294
180593
150393
250894
131194
060793
020394
290386
241094
061194
120893
150793
230291

C12KDN16C12KDN16Bn Tre
Kinh
C12KDN16C12KDN16Thanh Ha Kinh
C12KDN16C12KDN16Tin Giang Kinh
C12KDN16C12KDN16H T nh
Kinh

Ch
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H
Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16Sng b Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh nh Kinh
C12KDN16C12KDN16Nam H Kinh
C12KDN16C12KDN16Sc Trng Kinh
C12KDN16C12KDN16Lm ng Kinh
C12KDN16C12KDN16Cao Bng Ty
C12KDN16C12KDN16Khnh Ha Kinh
C12KDN16C12KDN16C Mau
Kinh
ng
C12KDN16C12KDN16Bnh D
Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh nh Kinh
C12KDN16C12KDN16Hng Yn Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh nh Kinh
C12KDN16C12KXD11 Kin Giang Kinh
C12KDN16C12KDN16Vnh Long Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh nh Kinh
C12KDN16C12KDN16Hi Dng Kinh
C12KDN16C12KDN16An Giang Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16 ng Thp Kinh
C12KDN16C12KDN16Nam nh Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16 ng Nai Hoa
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16BR a-VT Kinh
C12KDN16C12KDN16BR a-VT Kinh
C12KDN16C12KDN16 c Lc
Kinh
C12KDN16C12KDN16Ty Ninh Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16Qung Tr Kinh
C12KDN16C12KDN16Lm ng Kinh
Minh
C12KDN16C12KDN16TP. H Ch Kinh
C12KDN16C12KDN16Lm ng Kinh
C12KDN16C12KDN16Khnh Ha Kinh
C12KDN16C12KDN16Tin Giang Kinh
C12KDN16C12KDN16 ng Nai Kinh
C12KDN16C12KDN16Ty Ninh Kinh
C12KDN16C12KDN16 c Lc
Kinh
C12KDN16C12KDN16Bnh PhcKinh

Page 18

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204327
12204366
12204076
12204158
12204532
12204531
12204378
12204361
12204521
12204549
12204498
12204457
12204461
12204299
12204470
12204475
12204478
12204321
12204432
12204382
12204501
12204410
12204306
12204290
12204438
12204520
12204397
12204481
12204587
12204580
12204666
12204661
12204657
12204262
12204622
12204599
12204665
12204634
12204590
12204626
12200445
12200293
12200542
12200230
12200919
12200705
12200291
12200170
12200238
12200044
12200016
12200091

L Th Kimoan
Nguyn MNhin
Kim
Nguyn Th
Nu
Cao Ph-ngTho
L Vn
Mnh
Tr-ng ThHng
Hong ThHng
Thu
Nguyn Kim
LNguyt
L Hunh Tun
Anh
L-ng L Giang
Bi Quang Huy
Tr-ng ThVi
T-ng
Nguyn Th
Trang
Minh
Phan Th Ngc
o Nht Xun
L Th Tn Huyn
N Bch
Nguyn Th
Mai
Thanh
Hong ThHng
Phm Th Mi
Sa
Trn Ngc Thanh
Lan
Nguyn Ngc
M
Tr-ng QuThnh
Hunh Th Duyn
M
Trn Th Thanh
Vy
Trn TriuH-ng
Nguyn Th
Chu
Bo
Nguyn Th
Chu
Bo
L Nguyn Vy
T-ng
L Th KimNhung
L Th Dim
T rang
Phm Th L
Thu
Tr-ng Ngc
Vn
ng Lan Chi
Nguyn H-ng
Hng
Nguyn Ngc
AnhLan
Trn Anh Tho
Nguyn Hunh
Trn
L Ngc
Kin
Tr-ng ThTrinh
Ngc
Nguyn Anh
Khoa
Nguyn Thanh
Phong
ng XunYn
Trn Pht Ti
H Triu Oai
Nguyn Hu
Tho
V Ngc Long
Tr-ng Vn Tng
Li Anh
Bi
L Ngc
Ph
H Trung Dng
Nguyn Hu
Trng
Nguyn
Khnh

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

090994
100994
260593
081294
091292
150692
070793
140494
210991
201093
290193
261190
270693
040891
261291
170693
190191
220285
200393
090494
040794
021293
040593
160193
030591
280393
180294
150794
111292
060693
100189
160892
061194
250292
300593
100193
150492
010792
120293
241189
211194
220394
250293
221290
070594
010193
200591
060692
190892
220887
010890
201187

C12KDN16C12KDN16 ng Thp Kinh


C12KDN16C12KDN16Ninh ThunKinh
C12KDN17C12KDN17Tin Giang Kinh
C12KDN17C12KDN17Ph Yn Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12KDN17C12KDN17
Kinh
C12KDN17C12KDN17Lm ng Kinh
C12KDN17C12KDN17Bnh nh Kinh
C12KDN17C12KDN17Lm ng Kinh
C12KDN17C12KDN17Sc Trng Kinh
C12KDN17C12KDN17Lm ng Kinh
C12KDN17C12KDN17 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
C12KDN17C12ATM16Sc Trng Kinh
C12KDN17C12KDN17Tin Giang Kinh
C12KDN17C12KDN17TP. Nng
Kinh
C12KDN17C12KDN17KonTum Kinh
C12KDN17C12KDN17Qung BnhKinh
C12KDN17C12KDN17 c Lc
Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
C12KDN17C12KDN17 ng Nai Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Hoa
C12KDN17C12KDN17Sng B Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
C12KDN17C12KDN17Ty Ninh Kinh
C12KDN17C12KDN17Ty Ninh Kinh
C12KDN17C12KDN17Tin Giang Kinh
C12KDN17C12KDN17Lm ng Kinh
C12KDN17C12KDN17Qung NgiKinh
C12KDN17C12KDN17Ninh ThunKinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
C12KDN17C12KDN17Lm ng Kinh
Minh
C12KDN17C12KDN17TP. H Ch Kinh
C12KDN17C12KDN17Ninh ThunKinh
C12KDN17C12KDN17C Mau
Kinh
C12KDN17C12KDN17Kin Giang Kinh
C12KDN17C12KDN17Qung NgiKinh
C12KDN17C12KDN17Qung NgiKinh
C12KXD11 C12KXD11 Ty Ninh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Khnh Ha Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 c Lc
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ty Ninh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Lm ng Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Thanh Ha Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ph Yn Kinh
C12KXD11 C12KXD11 An Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ph Yn Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ph Yn Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh

Page 19

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200237
12200485
12200453
12200411
12200477
12200162
12200482
12200184
12200064
12200008
12202459
12201013
12200168
12200309
12200401
12200752
12200065
12200800
12200027
12200268
12200579
12200580
12200753
12200337
12200640
12200088
12200251
12200356
12200368
12200582
12200583
12200097
12200799
12200616
12200385
12200111
12200490
12200395
12200471
12200120
12200925
12200114
12200933
12200921
12200273
12200017
12200491
12200798
12200797
12201634
12200750
12201114

Vn Tun Ngha
Nhan ThanhDuy
Nguyn Hong
Duy Khnh
Trn Vn on
T L KhnhT
Nguyn Kim
Nam
Nguyn VnTrung
Trn i
Ngha
Chu Nguyn
AnhVit
ng Vn Thun
Nguyn VnTon
o Cng Lnh
Trang DngNhn
Trn Minh Php
Nguyn Ngc
Nguyn
N
L Cng
Cuc
L V Tr-ng
An
T Chu Lun
Nguyn Thanh
V
inh Vn Ch-ng
Nguyn Quc
Thng
Chu Nht Nam
Nguyn Hong
Sn
Nguyn Tun
Khang
Hunh Vn ng
Nguyn VnPhi
Phm Anh Tun
Nguyn V-ng
An Quc
Trn Hu Lun
Trn ThinThi
Nguyn Minh
Ng
Chu Vn C-ng
L ng
Khoa
Nguyn o
AnXun
Nguyn VnTriu
Ng nh Gia
Bo
Hong Vn Bn
Trnh c Duy
Nguyn Tn
Ti
Thi Tn Lc
Chu CngDanh
Hunh ChNguyn
Hunh Kim Khnh
Nguyn Ngc
Hong
Huy
Nguyn Quc
Tn
Nguyn Thanh
Tr
Nguyn Hu
Tr
Vn Bo
Lc
Lc Tn Phong
L Vn
Phc
Phm NgcThit
Trn c Linh

160592
010194
230394
220993
070794
100393
050790
010293
121293
200993
240394
100294
231092
220692
200993
020292
170893
240993
101089
030593
260994
260692
070793
030492
101094
071088
251192
181290
270391
100692
150594
100194
031093
010192
141194
271094
040990
010794
210294
200490
271293
270693
010494
091194
300886
140893
031094
080894
200894
210794
090593
241194

C12KXD11 C12KXD11 Bn Tre


Hoa
C12KXD11 C12KXD11 Tn Chu - Kinh
Ty Ninh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 C Mau
Kinh

Ch
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H
Kinh
c
Lc
C12KXD11 C12KXD11
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 ng Nai Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Vnh Phc Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Tin Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 An Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ninh ThunKinh
C12KXD11 C12KXD11 o Cng Kinh
C12KXD11 C12KXD11 C Mau
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Bnh ThunKinh
C12KXD11 C12KXD11 Bnh nh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Sc Trng Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Qung NgiKinh
C12KXD11 C12KXD11 ng Nai Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Khnh Ha Kinh
C12KXD11 C12KXD11 ng Nai Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Bn Tre
Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ty Ninh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ty Ninh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Vnh Phc Kinh
C12KXD11 C12KXD11 An Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Tr Vinh Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Bnh ThunKinh
C12KXD11 C12KXD11 Bn Tre
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 TP. C n Th
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 ng Nai Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Sc Trng Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Tin Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Bc Liu Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ngh An Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Tin Giang Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Kin Giang Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Khnh Ha Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Sc Trng Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD11 C12KXD11 TP. H Ch Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Bn Tre
Kinh
C12KXD11 C12KXD11 Ph Yn Kinh
C12KXD11 C12KXD11 ng Nai Kinh
C12KXD12 C12KXD12 An Giang Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh ThunKinh
C12KXD12 C12KXD12 Ninh ThunKinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh ThunKinh
C12KXD12 C12KXD12 Long An Kinh

Page 20

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201438
12200707
12200706
12201835
12200795
12201439
12201677
12201521
12201440
12200881
12201635
12201436
12201437
12201528
12200858
12201531
12201532
12200857
12201636
12201534
12201523
12200922
12201195
12201283
12201359
12201850
12200932
12201280
12200930
12201363
12200924
12201194
12201284
12200920
12201115
12201014
12201012
12201010
12201362
12201116
12202133
12201162
12201990
12200581
12201841
12201196
12200489
12201192
12200638
12201112
12201064
12201063

on V Sn
L Trng Anh
on KhnhNghim
Hong Than
Nguyn TrDng
Nguyn Nht
Tm
H Ngc n
Nguyn Thanh
Tng
M Th-ng Nhn
V Thanh Tng
L Bo
Quc
Nguyn Tn
Tnh
Ng Quc Hong
V Minh
Kha
Hunh NhtKhoa
Nguyn Anh
T un
T c

Nguyn Hong
V
Phm V Vit
Bi Trng Thc
Nguyn Duy
Ph-ng
Nguyn Duy
Thng
Trn Cng Khim
Nguyn Thanh
Sang
L Nguyn Ph-c
Hunh Thanh
An
Nguyn Thanh
Lm
Nguyn Vit
Hip
Nguyn Quang
Thnh
Bi Vn
Thit
Trn QuangPh
H Mai L Hi
Trn ThanhNhn
La Thnh t
L Duy
t
Nguyn VnTrung
N
Nguyn Minh
Hin
Phan ThanhuHi
L Hi
Triu
Nguyn Thnh
Long
Thnh An
Tr-ng Vn Kh-ng
Bi Huy
Hong
Nguyn Vo
Nguyn Trn
AnhTun
Liu Ph-c Hiu
Hunh Thanh
Lim
Nguyn HV
Hunh NgcDuy
Mai Trn ng
Quang
Tr-ng NgVit
Tn
Trn Tun Khi
N
Nguyn Hng
Nhn

010692
270794
100194
200694
190392
071192
061293
260794
201193
310894
250694
020791
130594
020191
010294
040693
020794
100994
081093
290392
010194
030194
240494
040894
050293
070293
050787
010894
070294
270994
121094
121291
010893
300893
190691
290794
190194
150294
130593
250194
221292
230793
131292
060693
160692
070694
100194
060594
211187
090293
100394
230294

C12KXD12 C12KXD12 Qung NgiKinh


C12KXD12 C12KXD12 Lm ng Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh ThunKinh
C12KXD12 C12KXD12 Malaysia Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Long An Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Ty Ninh Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bn Tre
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh PhcKinh
C12KXD12 C12KXD12 Tin Giang Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bn Tre
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H N i Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh nh Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Qung NgiKinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh PhcKinh
C12KXD12 C12KXD12 An Giang Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bnh nh Kinh
C12KXD12 C12KXD12 c Lc
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Qung NgiKinh
C12KXD12 C12KXD12 Gia Lai
Kinh
c
Lc
C12KXD12 C12KXD12
Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 ng Thp Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Gia Lai
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Kin Giang Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Qung NamKinh
C12KXD12 C12KXD12 Sc Trng Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Nguyn Minh
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Phan ThanhKinh
H I

Hi
C12KXD12 C12KXD12 L
Kinh
C12KXD12 C12KXD12 ng Thp Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Kin Giang Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Kin Giang Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bc Liu Kinh
C12KXD12 C12KXD12 An Giang Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Tin Giang Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Long An Kinh
C12KXD12 C12KXD12 c Lc
Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD12 C12KXD12 TP. H Ch Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Bn Tre
Kinh

Page 21

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201062
12201113
12200466
12201683
12201680
12202626
12202627
12201681
12201998
12201687
12201286
12201197
12202282
12202281
12202458
12201526
12202460
12202462
12201533
12201163
12202204
12202202
12202300
12203349
12201679
12202139
12202137
12202135
12202134
12202132
12202130
12202129
12202631
12201675
12201676
12202360
12201685
12201361
12201434
12201853
12202363
12201852
12202359
12202386
12201847
12201849
12201845
12201843
12201831
12201832
12201833
12201836

L Duy
Khang
Phm L Thoanh
Thoanh
Trn ThanhPhong
Li Ngc Tun
Nguyn Quc
H-ng
inh Bng Phi
Hunh TnThanh
Phm Duy Hong
D-ng Ph-ng
Doanh
Phan Vn Hnh
Phm Kin Phc
Nguyn Anh
V
Nguyn Hing
L
Nguyn
Trn Th Duy
H H Quang
Kit
Trn ThanhTun
Nguyn Hoi
Sn
T Duy
C-ng
L-ng Hong
V
Hunh Ngha
Thun
Nguyn nh
TrMinh
Minh
Ngc
Phm Thi M
Nguyn Hing
Vn
K
ng V Tr-ng
Nguyn Thanh
Ho
T Ng Minh
Hng
V Tr-ng Giang
Hong Vn Hi
Trn ThanhTng
Trn nh Duy
Nguyn Hong
Tun
Trn Vn Thnh
t
Phm Hoi n
Nguyn Xun
Khoa
ng
L Quang Hong
C
Tr-ng c Duy
Phan Ngc Bo
Nguyn Ngc
Hiu
Thch
D-ng
Mai Vn
Sn
Nguyn Quang
Tn
Nguyn LcT h
V-ng Hu Tnh
Nguyn Hoi
Hn
T Minh
Thng
Bi Ton Phc
L Vn
Ton
Li H Khnh
Hu
Nguyn Hng
Quang

270994
090993
210992
210693
231093
300493
130594
161294
010194
200794
010494
200794
050994
250694
040294
240794
261093
170789
280594
070494
231294
230994
220593
020794
180994
030893
070594
220489
291093
200492
190494
241094
140494
140494
030294
150194
151094
180893
010794
191094
231193
240393
050494
010293
131193
121194
081292
040694
310794
140194
010493
210793

C12KXD12 C12KXD12 Bn Tre


Kinh
C12KXD12 C12KXD12 Hi Dng Kinh
C12KXD12 C12KXD12 C Mau
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Khnh Ha Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Tin Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh ThunKinh
C12KXD13 C12KXD13 Long An Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bn Tre
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Tin Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Ngh An Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh ThunKinh
C12KXD13 C12KXD13 Qung NgiKinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Tin Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Tin Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 c Lc
Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Qung NgiKinh
C12KXD13 C12KXD13 Vnh Long Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Hoa
C12KXD13 C12KXD13 c Lc
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bn Tre
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Gia Lai
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh ThunKinh
C12KXD13 C12KXD13 ng Nai Ch-ro
C12KXD13 C12KXD13 Ty Ninh Kinh
C12KXD13 C12KXD13 ng Nai Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 H T nh
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 ng Nai Thi
C12KXD13 C12KXD13 Ty Ninh Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Kin Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Ty Ninh Kinh
C12KXD13 C12KXD13 An Giang Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh D ngKinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
ng
Tr
C12KXD13 C12KXD13 Qu
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Qung Tr Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Ninh ThunKinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bc Liu Kh-me
C12KXD13 C12KXD13 Thanh Ha Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 BR a-VT Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 C Mau
Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
ng
Nam
C12KXD13 C12KXD13 Qu
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Bnh D ngKinh
C12KXD13 C12KXD13 Sc Trng Kinh

Page 22

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201839
12201688
12201690
12201993
12201987
12201992
12201991
12201988
12201995
12201686
12202465
12202466
12202738
12202737
12202736
12201994
12202203
12202361
12202197
12202196
12202734
12202140
12202630
12201840
12202914
12202915
12202909
12202908
12202907
12202906
12202464
12202902
12202730
12202913
12201997
12201842
12201529
12202461
12202743
12202463
12202903
12202302
12202362
12202690
12203296
12203050
12203049
12203290
12203145
12202689
12203148
12203288

inh Ngc S
Vin Ch Khnh
Nguyn VLinh
Duy
Nguyn Lm
Phc
Trn ThanhDuy
Nguyn Tn
Lc
Trn Tng Kha
Phm Th Sn
on ThanhTip
Trn Anh Tun
T Minh
Qu
V Huy
Ch-ng
Nguyn Tr-ng
An Hunh
Nguyn Huy
Hong
Phan Vn Ton
L NhQu
Tun Anh
Cao
Tr
Nguyn BiT-ng
Ph-c
Ng Xun Huy
Phm Vn C-ng
Nguyn Cng
Sn
Bi Quang H-ng
Nguyn c
T r-ng
ng Vn Lm
Tr-ng Vn Ph-ng
on Anh Khoa
Phan Nht C-ng
Hunh HuLi
Nguyn Ch
Thin
L Trn HuNhn
Hunh NgcHa
Thanh
on L TnT i
Nguyn Hng
Phong
V Trng Minh
Lm Cng Kha
Nguyn HHi
V Tn
Pht
Tr-ng Quang
Hi
L-u Tun Anh
Nguyn Thanh
Ton
Trn Th Thy
Trang
N
Trn VnhPhc
Nguyn Trng
Hiu
Nguyn Vnip
ng Th Nguyn
Phan Ngc Qun
Anh
L c Thnh
t
inh Phan Xun
Hiu
Nguyn Ngc
Phong
L Quc
Bo
Nguyn Trn
ThiThanh

200593
021194
010293
101094
270194
280692
141094
240294
221193
261093
090194
270993
191193
081294
030394
020993
021294
160594
170594
270194
080793
030893
131091
111293
270194
060393
221194
290894
101094
130392
240494
200293
070694
290194
021293
181094
111094
260694
150494
120592
240394
290292
261094
010194
010692
210593
220991
191094
130694
120894
160493
070692

C12KXD13 C12KXD13 Lm ng Kinh


C12KXD13 C12KXD13 Ty Ninh Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Ty Ninh Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD13 C12KXD13 C Mau
Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Khnh Ha Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Long An Kinh
C12KXD13 C12KXD13 Lm ng Kinh
Minh
C12KXD13 C12KXD13 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Ninh ThunKinh
C12KXD14 C12KXD14 Bnh PhcKinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 ng Nai Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 c Lc
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Thi Bnh Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Ty Ninh Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Qung NinhKinh
C12KXD14 C12KXD14 Bn Tre
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 ng Thp Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Thi Bnh Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Gia Lai
Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Long An Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Qung NgiKinh
C12KXD14 C12KXD14 An Giang Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Lm ng Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Hi Dng Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 ng Nai Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Bnh D ngKinh
C12KXD14 C12KXD14 Qung NgiKinh
C12KXD14 C12KXD14 Ty Ninh Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Long An Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Lm ng Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Qung NgiKinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Nam nh Kinh
C12KXD14 C12KXD14 c Lc
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Lm ng Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Qung NgiKinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
C12KXD14 C12KXD14 Qu
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Lm ng Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh

Page 23

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203046
12203043
12203156
12203158
12203152
12201281
12203048
12202628
12201043
12202366
12202007
12202728
12200545
12201844
12202131
12202740
12202729
12202727
12202199
12202905
12202735
12202301
12202624
12202910
12202623
12202136
12202733
12202535
12202365
12202894
12203151
12203513
12203514
12203161
12203567
12203569
12203570
12203785
12203783
12203155
12203469
12203153
12203566
12203149
12203042
12203045
12203047
12203146
12203660
12203051
12203362
12203094

Nguyn Bo
ng
Hunh Cng
T on
Ng Vn Th
ng MinhQun
ng Th Dn
Hong
Liu D-ng Ho
L V-ng Tin
Dng
L Vn
Quyn
L Vn
Thnh
Nguyn Hu
Hiu
Nguyn TtThng
Nguyn L Hng
Nguyn Quang
MinhNht
Danh Ngc Ph
Nguyn Mnh
Trnh
Nguyn Cng
Th-ng
Ng Nht Nam
Bi Minh
Qun
L Vn
Thng
Bch HongAnh
Bo
Hng Hong
Long
Tr-ng Thnh
Lun
D-ng Tr-ng
Thnh
Nguyn Phm
Ti Thnh
Phm Nguyn
cMinh
L-u Vn
Bo
L Trung Hiu
Phan Vn Hong
Trn ThanhTh
Nguyn Xun
Nht
Hunh TnPht
Nguyn Anh
Ng
Vit
Thi Hu Ngha
Phan Quc Nam
Nguyn Vnon
Ng c Thng
Trn HongKhang
o Hu Tnh
Nguyn Ch
Hiu
Nguyn Tn
t
T Quc
Huy
Phm nh Ph-ng
T Quc Bo
Nguyn Bnh
Sn
on Hi ng
Nguyn Quc
Lm
Hunh Duy Khanh
L Hong T
Phan Cnh an
Nguyn Kim
Khoa
Phm Hng Anh
Kit
Trn ThanhLong

161294
301294
220491
130894
200794
170393
170894
201194
140493
040292
100393
040691
070694
120993
020994
130492
020494
300594
200691
020493
071194
201092
080793
011194
080494
101091
241193
120694
180994
290494
260394
120494
220394
280494
170993
181094
040294
100384
260694
100493
190494
100594
220693
221191
081094
090393
150794
050893
031193
130591
011094
140994

C12KXD14 C12KXD14 ng Nai Kinh


C12KXD14 C12KXD14 ng Thp Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
nh
C12KXD14 C12KXD14 Bnh
Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Hoa
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Sc Trng Kinh
C12KXD14 C12KXD14 L Vn
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Gia Lai
Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Gia Lai
Kinh
Minh
C12KXD14 C12KXD14 TP. H Ch Kinh
C12KXD14 C12KXD14 ThI Lan Kinh
C12KXD14 C12KXD14 Kin Giang Kh-me
C12KXD14 C12KXD14 Qung NgiKinh
C12KXD15 C12KXD15 Khnh Ha Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Qung Tr Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Qung NamKinh
C12KXD15 C12KXD14 k Nng Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 C Mau
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Ph Yn Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh ThunKinh
C12KXD15 C12KXD15 Ty Ninh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 H T nh
Kinh
c
Lc
C12KXD15 C12KXD15
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Qung BnhKinh
C12KXD15
Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Khnh Ha Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Gia Lai
Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bn Tre
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 ng Nai Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Thanh Ha Kinh
C12KXD15 C12KXD15 ng Thp Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Long An Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Gia Lai
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Lm ng Kinh
C12KXD15 C12KXD15 C Mau
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Ph Yn Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Qung NgiKinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh ThunKinh
C12KXD15 C12KXD15 BR a-VT Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Khnh Ha Kinh
C12KXD15 C12KXD15 k Nng Kinh

Page 24

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203154
12203365
12203298
12203294
12203293
12203292
12203401
12203468
12203400
12203399
12203405
12203403
12203398
12203404
12203837
12203287
12203363
12203464
12203465
12202911
12203466
12203467
12204056
12203775
12203838
12203780
12203835
12203782
12203784
12203041
12203831
12203832
12203833
12203834
12203716
12203836
12203781
12203712
12203402
12203289
12203515
12202625
12203584
12200617
12203585
12203586
12203587
12202912
12203590
12203715
12203591
12203839

Phm Minh ThV Anh


D-ng
Nguyn Thnh
M
Trn c Ton
Nguyn VnDuyt
Trn Quango
Phm Hong
Hun
Trn Vit Thnh
Phan nh Duy
Nht
L Quang Sng
S Mng
Nguyn Cao
Hn
Phm Minh Nht
ng Minh Ti
Nguyn Thnh
Long
Nguyn Quc
C-ng
ng Bo T
L Hong n
Ng Xun Vinh
V Thanh Tm
Nguyn Vit
Thnh
ng Duy Hng
Hong Cng
Bin
Phan Hu Chung
Nguyn Ngc
NhL-ng Vn Nam
Trn ThanhTon
Nguyn Th
Hng
L c
Khoan
Phm nh Duy
Trn c Ph-ng
Hunh i D-ng
Nguyn nh
Thin
Phm Th Anh
Phm Hi Trung
Phm NgcM
Nguyn Mnh
H
Hunh NgcVnh
Hunh VitTm
Tr-ng V Hng
V Thi
D-ng
L Hong Ph-ng
L c
Anh
H Hi
Sn
Nguyn VnTin
L Vn
Sang
Hunh nhThi
L-ng Vn K
Phm H Quang
D-ng
Tr-ng Ngc
T
Phm c Li
H Hu
Chu

050793
210294
160382
190994
051193
120593
101094
010594
190994
190694
171294
140694
071294
170294
141194
291293
150194
181094
290891
130993
130591
080494
221090
270692
040493
170493
240993
080894
200994
050794
090991
190494
260794
050191
281194
020194
200394
250893
010494
191094
180993
130294
280393
091094
131193
030994
060393
141092
201294
251293
231293
020994

C12KXD15 C12KXD15 ng Nai Kinh


C12KXD15 C12KXD15 Qung NamKinh
C12KXD15 C12KXD15 BR a-VT Kinh
C12KXD15 C12KXD15 KonTum Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Thanh Ha Kinh
C12KXD15 C12KXD15 c Lc
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 ng Nai Kinh
C12KXD15 C12KXD15 BR a-VT Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Lm ng Kinh
C12KXD15 C12KXD15 ng Nai Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 An Giang Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Lm ng Kinh
C12KXD15 C12KXD15 k Nng Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
C12KXD15 C12KXD15 Qu
Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Tin Giang Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD15 C12KXD15 TP. H Ch Kinh
C12KXD15 C12KXD15 Qung BnhKinh
C12KXD15 C12KXD15 Thanh Ha Th
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung BnhKinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 Bn Tre
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung BnhKinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh nh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 k Nng Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Kin Giang Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 ng Nai Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung BnhKinh
Minh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H Ch Kinh
n
C12KXD16 C12KXD16 Bnh Thu Kinh
C12KXD16 C12KXD16 c Lc
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ty Ninh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung Tr Kinh
C12KXD16 C12KXD13 ng Nai Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Thanh Ha Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Hu Giang Hoa
C12KXD16 C12KXD16 Hng Yn Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh D ngKinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh nh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh ThunKinh
C12KXD16 C12KXD16 Vnh Long Kinh

Page 25

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203657
12203658
12203659
12203661
12203662
12203709
12203711
12203714
12203589
12204051
12203904
12203710
12203905
12204052
12204132
12203921
12203922
12203923
12203903
12203925
12203906
12204023
12203992
12204057
12203924
12203989
12204194
12204091
12203897
12203926
12203713
12204029
12204022
12202201
12204053
12204171
12204133
12203413
12204092
12204226
12204131
12204504
12204287
12204655
12204407
12204284
12204405
12204248
12204400
12204325
12204582
12204488

Nguyn L Tun
Nguyn HChu
V
Ha Tn Thnh
L Minh
Hi
Nguyn Quc
t
Bi Trng Danh
Nguyn HiHuy
Phm Hu Huy
Nguyn Trng
Nhn
L Tun
c
L Vn
Cu
D-ng B Chu
H Minh Ti
Nguyn Hong
Thng
ng Thnh
Huy
Phan Tm Vinh
Phan Hu ng
Kiu Hunhon
Thanh
Trn Xun
Nguyn Trn
DuyThanh
Nguyn Khnh
Duy
Phan Th Mnh
V Thanh Xun
L Vn
Hng
Nguyn Hu
Ngh
L Hong Phc
L Vit
Mnh
Nguyn Quang
Huy
Mai Tun D
L Thanh Linh
on Mu Cnh
Trn t Thnh
Cao Kim Khoa
Phm Vn Nam
Nguyn Thnh
Phi
on Mnh Tun
L Thanh Tn
ng Thi in
Mai Tn Vn
Phan Minh Trit
Nguyn Quc
Bo
Phan Ngc Sang
L Quc
T
Tr-ng Hong
Nam
Nht
Phm B Khnh
Nguyn Thanh
Bnh
Trn Vn M
B NguynLc
Minh
o Duy Anh
inh Tr-ngHuy
L Cng
Minh
Nguyn Thanh
Long

280893
301194
220994
100392
200490
171093
170392
020285
230893
180393
300491
120194
090893
300693
100794
220391
010386
081294
200193
300194
040491
040892
210890
270792
050594
271293
201192
221292
250793
060894
260794
030194
150693
030393
040294
160193
280889
101094
290891
200794
160793
090994
180992
230594
240394
121092
191191
180992
061092
010893
180493
010394

Minh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H Ch Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Tin Giang Kinh
Minh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H Ch Hoa
C12KXD16 C12KXD16 Lm ng Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh nh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh D ngKinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 Bc Liu Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Lm ng Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Qung NgiKinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H Ch Hoa
C12KXD16 C12KXD16 Khnh Ha Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh nh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ngh An Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bn Tre
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 ng Nai Kinh
C12KXD16 C12KXD16 c Lc
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 long khnh Kinh
Minh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H Ch Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Lm ng Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ty Ninh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 ng Nai Kinh
C12KXD16 C12KXD16 C Mau
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh PhcKinh
C12KXD16 C12KXD16 Thanh Ha Kinh
C12KXD16 C12KXD16 TP. H i Phng
Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Ty Ninh Kinh
C12KXD16 C12KXD16 Bnh ThunKinh
C12KXD17 C12KXD17 Qung NgiKinh
C12KXD17 C12KXD17 ng Nai Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bnh ThunKinh
C12KXD17 C12KXD13 Bnh PhcKinh
C12KXD17 C12KXD17 Ty Ninh Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bnh PhcKinh
C12KXD17 C12KXD17 KonTum Kinh
C12KXD17 C12MK14 Bn Tre
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ph Yn Kinh
C12KXD17 C12KXD17 c Lc
Kinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ninh ThunKinh
C12KXD17 C12KXD17 Long An Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Kin Giang Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Qung Tr Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ninh ThunKinh
C12KXD17 C12KXD17 Khnh Ha Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Lm ng Ty
C12KXD17 C12KXD17 ng Thp Kinh
C12KXD17 C12KXD17 c Lc
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Gia Lai
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bnh nh Kinh

Page 26

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204460
12204384
12204477
12204603
12204280
12204558
12204336
12204278
12204335
12204444
12204341
12204333
12204554
12204433
12204535
12204523
12204669
12204499
12204551
12204422
12204275
12204667
12200754
12200592
12200591
12200245
12200312
12200189
12200882
12200455
12200253
12200588
12200646
12200256
12200548
12200494
12202537
12200365
12200239
12200350
12200343
12200860
12201367
12200618
12200757
12202929
12202925
12200157
12200441
12200450
12200804
12200242

L Quc
Hi
Phan VnhLc
ng NgcTr-ng
Thn Vn Dng
Minh
V-ng
Nguyn Thnh
An
L Minh
Thnh
H Trng Hip
Ng Ph-c Duy
Nguyn M u
T
Bi Quc Li
Trn Trungc
Nguyn Tn
Ti
Nguyn VnTho
Hunh L Bnh
Nguyn
Trn Minh Tun
Phan Cng D-ng
Trng
Bi Minh
Cnh
Trn Quc C-ng
Nguyn Xun
Nht
L Trung Hiu
V Hng Ph-c
Ng Hng Khanh
Nguyn Hong
Trung
c
Trn Th Thanh
Tho
Nguyn Phc
Hiu
Nguyn Hong
Thn
D-ng Ng Minh
Tin
V ng
Khoa
Ph Ngc H-ng
Nguyn Hong
M
L Th Thanh
Phng
Hong Duy
Phm Vn Ti
L Quc
Ngh
V-ng QucBo
Nguyn Chnh
Phi
Trn Kim Khoa
Trn HongPh-ng
Kiu
V Hu
Tr
Nguyn TrTm
Trn Thi Trung
Hunh
Th-ng
Trnh Th Hng
Tuyt
Phm Hoi Anh
Nguyn Thy
Oanh
Hong
V Minh
Hong
inh Th Kim
Ph-ng
Trn Ph-ng
Ngc
Ng Chu Thanh
Bnh
o Cng Tm
Tang Kim Ph-ng

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

060494
300393
210693
200292
161094
080893
170294
280194
140985
121190
150692
120692
030894
301092
250693
100694
010793
260194
290491
210294
090689
231292
051291
280893
050394
230294
171193
160890
050192
061093
260193
231294
210592
220894
290193
311091
021094
031293
170188
310193
160794
081194
021194
070793
021294
091093
300993
070690
181193
171193
180691
050488

C12KXD17 C12KXD17 KonTum Kinh


C12KXD17 C12KXD17 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 C12KXD17 H T nh
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 ng Nai Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Gia Lai
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ninh ThunKinh
C12KXD17 C12KXD17 BR a-VT Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Khnh Ha Kinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bn Tre
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ngh An Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bnh nh Kinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ty Ninh Kinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Sng B Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Ty Ninh Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bn Tre
Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Khnh Ha Kinh
C12KXD17 C12KXD17 Bnh ThunKinh
Minh
C12KXD17 C12KXD17 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
C12MK11 C12MK11 ng Nai Kinh
C12MK11 C12MK11 Ninh Bnh Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh

Cy
Bn
Tre
C12MK11 C12MK11 M
Kinh

Ch
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H
Kinh
C12MK11 C12MK11 Lm ng Kinh
C12MK11 C12MK11 Thi Bnh Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
C12MK11 C12MK11 ng Nai Kinh
C12MK11 C12MK11 C Mau
Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
C12MK11 C12MK11 Lm ng Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
n
C12MK11 C12MK11 Ninh Thu Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
C12MK11 C12MK11 ng Nai Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
C12MK11 C12MK11 Tin Giang Kinh
C12MK11 C12MK11 Lm ng Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H
Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK11 C12MK11 TP. H Ch Kinh

Page 27

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200173
12200277
12200123
12200240
12200468
12200496
12200479
12200421
12200497
12200498
12200708
12202747
12200934
12202746
12200805
12200547
12203059
12203058
12203057
12200546
12200543
12200803
12200709
12200678
12200587
12200387
12200643
12200644
12202693
12200258
12200492
12200276
12200586
12200680
12200470
12200129
12200264
12202370
12200585
12202933
12201443
12200808
12201167
12201124
12200072
12202411
12200984
12201117
12201118
12201119
12201638
12201122

Nguyn Thnh
Thin
Tng H Vin
Vin
Nguyn Thanh
Ngn
Thy
Trn HongYn
Bo
Trn KhnhPhong
o M
Ngc
D-ng Th Trang
M
Trn Ngc Nga
Ng Hng Phong
Trn Ch Thnh
o Trn Hu
Duyn
Nguyn Thanh
K
L Th KimNgn
Nguyn Minh
Chin
H NguynTrang
Thy
Nguyn Minh
C-ng
Hunh NgcChnh
Nguyn VnLun
L Tho
My
Nguyn VLong
Hng
Nguyn Ngc
Phc
L Ngc Minh
Tm
L i
Xun
Nguyn Ngc
Thy
Thanh
Phm Th M
Duyn
Hunh Nguyn
Vi T-ng
Ng Thy Vn
Nguyn Tn
Lnh
Hunh Tnt
Nguyn Th
Nga
Nguyn Ngc
AnhQunh
Th M Linh
on Th Tho
L Th ThuHin
V Vn
Sang
Nguyn Minh
Ph-ng
Nguyn Th
Nguyt
nh
Nguyn Th
Dim
Hng
Nguyn Th
Nhung
Tuyt
Ng Th Lan
H-ng
Phm Hong
Anh
L Hunh Vn
Ho
V Th Hng
Nhin
Nguyn Ngc
Nam
Nguyn Hoi
Phong
Trn Th NhTho
inh Th Thanh
Thanh
Bi Anh
Tun
Ng Xun Kiu
Nguyn Hu
Tng
D-ng H-ng
Lan
V Thanh Vn

N
N
N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

161291
010294
250893
170393
180793
060694
181294
120194
011094
210894
041094
200993
301294
150992
210894
090790
020193
080293
111294
211293
051084
110494
230394
190494
150794
150393
210294
010193
200493
191094
200893
080594
271191
190191
071294
250794
070894
060794
141194
091093
110994
030694
281094
121294
191087
220294
031294
030890
050494
251194
190793
140290

C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12

Page 28

C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK11
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Ninh ThunKinh
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
k Nng Kinh
Sc Trng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Nng
TP.
Kinh
Qung NgiKinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung Tr Kinh
Tin Giang Kinh
Sc Trng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Indonesia Kinh
ng Nai Kinh
Sc Trng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bc Liu Kinh
ng Nai Kinh
Bnh nh Kinh
Khnh Ha Kinh
BR a-VT Kinh
Vnh Long Kinh
ng Nai Kinh
Lm ng Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
ng Nai Kinh
BR a-VT Kinh
Bn Tre
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Bn Tre
Kinh
Sc Trng Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202930
12201068
12201640
12201168
12200589
12200378
12201637
12200103
12201121
12201863
12200681
12200682
12202009
12202745
12202754
12200710
12203062
12201067
12201999
12201856
12201066
12202692
12201536
12201291
12201865
12201868
12201869
12201309
12200884
12200883
12200243
12201383
12200218
12201369
12201368
12201366
12201065
12202694
12200936
12200935
12201015
12200806
12203165
12201538
12200329
12201201
12200679
12201203
12201292
12202142
12200758
12200809

Phan Phm Hng


Tin
Phan ThanhDuy
Trn Hng Phi
Hi
Trn Th M
Tin
N
Trn Kim Phng
N
V NguynSn
Hong
Phan Minh Ph
Phm Th Cm
Trinh
N
Nguyn Ch
Bo
Phm ThanhSn
Nguyn Th
Vn
Anh
N
Hong CaoPh-ng
Thanh
N
L Minh
Quang
Phm inh Tun
Nguyn Th
Nhi
Yn
N
Cao Vn C-ng
Tr-ng ThH
Thu
N
Tr-ng Kim Ngn
N
Phm
u
Nguyn Th
Linh
nh
N
Thn Thanh
Nht
Minh
Nguyn Quang
Qu
Hunh V M
Duyn
N
ng Th Bch
Trm
N
Nguyn Hunh
c Tr
inh Th Ngc
Chu
N
Tiu Thanh Tng
ng BngTuyn
N
L Thanh Tn
Thiu Th Tho
Thu
N
Nguyn Th
Nhung
Hng
N
Phm Cao Minh
Em Hong
Nguyn Th
Hng
Thu
N
Phm Tr Trng
Huy
Chu Nguyn
Phong
Duy
Chu Quang
Vinh
Nguyn Th
Hiu
Thu
N
ng Hong
Ph-ng
Mai
N
Lm Vn Nm
Bi Vn
H
Nguyn Th
Hnh
M
N
Nguyn HyV
L Tuyt S-ng
N
Tr-ng nhTrc
Ngc
N
L Phm Thanh
Ton
inh Th M
T in
N
Cao Minh Thng
Nguyn Hong
Nam
Nguyn Hing
Nguyn Th
Trang
H-ng N
Nguyn Minh
Tn
L Th Bch
T rm
N

190390
140693
041194
201092
180694
260592
301094
250893
110694
020292
120492
231292
051093
190894
070894
141092
280494
020794
110193
190793
120492
030394
010194
081293
180794
011094
130593
111193
020694
100892
060392
101194
300391
030793
121094
260992
100291
070589
061194
091092
120694
160591
240794
190794
101193
090794
190793
050492
310594
201194
020591
010194

C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12

Page 29

C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK15
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Tin Giang Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Vnh Long Kinh
Ty Ninh Kinh
BR a-VT Kinh
Ngh An Kinh
TP. H i Phng
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
nh
Long
V
Kinh
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Vnh Long Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
BR a-VT Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
TP. H i Phng
Kinh
ng Nai Kinh
Bnh PhcKinh
Tin Giang Kinh
Lm ng Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
c Lc
Kinh
Khnh Ha Kinh
Hu Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Nam nh Kinh
M
Nguyn ThKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
An Giang Kinh
Kin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Hu Giang Kinh
TP. Nng
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200755
12200938
12201289
12201442
12200298
12202477
12202476
12202474
12202471
12202468
12202469
12202472
12202470
12201537
12202008
12201199
12201202
12201204
12202143
12202141
12200304
12202214
12202058
12201288
12202212
12202010
12202206
12202006
12202005
12202004
12202002
12202001
12202000
12201859
12201860
12201861
12201867
12202013
12202303
12201693
12201697
12202379
12202377
12202376
12202373
12202372
12202371
12202368
12201698
12201441
12202305
12202205

V Quc C-ng
o Quc Khnh
Tr-ng Thnh
Pht
Du Th Trm
Anh
Nguyn Kim
Hin

L Th VitTrinh
Tr-ng Hong
V
Hunh Tr-ng
Hin
Th
H Trn Ngc
Huyn
Nguyn Th
Anh
Tuyt
Nguyn Th
Xun
Hng
Lm QuchAn
Vn
Tr-ng ThHiu
Ngc
Hunh HuPht
Lng Tin Tn
V Th Tho
Vy
D-ng Nh-
Dip Th Yn
Nhi
Nguyn Trung
Hiu
V Hng Sn
Nguyn Nht
Tr
Nguyn Hong
Minh
Mai Tng Lm
Tr-ng HoiDuy
Hunh Nguyn
Trc Minh
T Thin V
Ph Gia
Bo
L Th Qunh
My
Lm Tho Ly
L-ng Thanh
Nam
Nguyn Ph-ng
Nguyn
Phan V Ph-ng
Tho
Nguyn Hong
Yn Hi
Ung Ch Ti
Quch XunDuy
Nguyn c
Mnh
L Minh
Khi
V Th KimC-ng
Nguyn Th
Tho
Phc
Nguyn Ngc
Ha
Trn HongTrc
Thin
V
Cp
Nguyn VTh
Anh
Tr-ng Trang
Nhn
Thnh
Tr-ng Hong
Nguyn
Th ThuHng
Phm Tin Thnh
Trn Nguyn
Uyn
Lc
Nguyn Th
Hin
Quan
Hunh Th Tuyn
Bch
H L Ph-ng
Tho
Nguyn Hong
Phc

N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

250993
020994
160894
130893
011294
200994
070794
230692
050494
241094
021294
290594
070394
200894
290494
010592
180494
200294
110693
111194
190194
150593
270194
050292
280294
010592
070194
130794
240191
080692
241194
301093
111291
010594
190893
250593
061193
040993
211194
080493
211093
290293
170688
270394
150790
050492
220590
020793
140794
200394
130194
130493

C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13

Page 30

C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK12
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12QM13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13

Minh
TP. H Ch Kinh
TP. Nng
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
c Lc
Kinh
Gia Lai
Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Sn B
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Sc Trng Hoa
Sc Trng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
TP. H N i Kinh
ng Thp Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
nh
Bnh
Kinh
C Mau
Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ph Yn Kinh
ng Nai Kinh
Sc Trng Kinh
Ninh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Thanh Ha Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202299
12202283
12201444
12201165
12202213
12202211
12202210
12202208
12202207
12201691
12200413
12202541
12203174
12202632
12202633
12202634
12202751
12202753
12202757
12203060
12202539
12202928
12203167
12202931
12202697
12202542
12202696
12201017
12202920
12200645
12203163
12203162
12202927
12203593
12203061
12203054
12203474
12203717
12203056
12203414
12202921
12200159
12200459
12203470
12203472
12203164
12203166
12203407
12202306
12203594
12203172
12203412

H Song Hi
Trn Minh Tm
L-u Gia
Hn
Nguyn Duy
Sang
Nguyn VQuyn
Ngc
Phm NgcQuang
o Vn
Tun
Phan Vn Tn
Nguyn Ngc
Hiu
Minh
L Th KimMng
L c TnAnh
V Huy
Tc
Tr-ng PhcDuyt
Xun Hu
V Th ThuH
L-u Gia
n
Hong NgcLin
Phm Minh Qun
Trn Hng Uyn
T Nh- Qunh
H-ng
Trn Ngc Tho
Trn Ngc Trang
Xun
inh Xun Vinh
Phm Th Ha
Trnh Ph-cTh
Nguyn Ton
Nhn
Phm Th Thu
Hng
Trn Th Tuyt
Ngn
Phm Minh Tin
H Huyn Trn
Nguyn Th
Tuyn
Thanh
Nguyn Ngc
Tuyn
Trn Th Ph-ng
Trm
D-ng Hong
Khang
Mch M Ph-ng
Nguyn Ty
Bo
ng NgcUyn
Bo
Hunh Th Giang
B
Nguyn Trung
Hiu
Phan Th Ngc
Th-ng
Nguyn Hong
Vinh
Nguyn Song
Tho
L Th ThyLinh
V Th Ngc
Huyn
Nguyn VnTun
Trn Tin t
Nguyn Tun
Kit
Hunh MinhTn
inh Kiu Xun
L
Nguyn Qu
Ti
L Kim
Khnh
Trn Mch Lin
Chi

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

170894
300394
270394
121094
121194
010593
121293
011294
271094
220892
020688
070994
011292
010594
250993
090193
110990
110193
261193
290994
110694
180494
010293
170792
161294
141192
220991
190694
070494
051194
131093
010194
101194
200493
100794
190294
060894
020493
300692
280891
250192
260293
270994
171094
060694
060293
291094
080493
160894
240493
140494
120294

C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14

Page 31

C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK13
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12TC11
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14

Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
Vnh Phc Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bn Tre
Kinh
ng Nai Kinh
TP. Nng
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Cai ly
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
TP. C n Th
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ninh Bnh Kinh
BR a-VT Hoa
Bnh D ngKinh
Khnh Ha Kinh
Trn Th Tuyt
Kinh
ng Nai Kinh
Khnh Ha Kinh
Sng b Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
c Lc
Kinh
Qung NamKinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Tin Giang Kinh
Nam nh Kinh
Khnh Ha Kinh
Khnh Ha Kinh
Bnh D ngKinh
Lm ng Kinh
Gia Lai
Kinh
BR a-VT Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203411
12203410
12203408
12202923
12202932
12203473
12203168
12202695
12203667
12203367
12203169
12203517
12203475
12202926
12203369
12204134
12203366
12202916
12202924
12203175
12202691
12201120
12203176
12203516
12203052
12202635
12202475
12203665
12203790
12203053
12200439
12200859
12203572
12202919
12202540
12202917
12203675
12202918
12204370
12204367
12203674
12204024
12204025
12203928
12203994
12203995
12200937
12203471
12203673
12203663
12204137
12204136

Nguyn Ngc
Trm
H Ch
Phc
L Nguyn Trm
Thin
Hunh Duy Quang
Nguyn Th
AnThy
Hong Phi Long
Phan Hu Ph-c
Nguyn Quang
Huy
ng Th nh
Lin
inh Th Mng
Thy
Trn Th Vinh
Nguyn Minh
Ti
Bi Trang Anh
Nguyn VnTin
Minh
Trn Mnh Huy
Nguyn Duy
Ph-ng
D-ng NgcHin
Thu
Nguyn Th
Trm
Bch
V Quc Huy
Trn Th Thu
Trm
Nguyn Th
Ngn
D
Nguyn Th
Ngn
Kim
Bin Ngc V
L-ng Duy c
Trn Th T
Uyn
Nguyn VD-ng
Thy
Nguyn Minh
Thnh
Trn Thy Khanh
Nguyn Th
Yn
Phi
Nguyn VnHong
Phm Th Ngc
Ha
Nguyn Hong
Mn
Trn Th Minh
Tho Nguyn
Tm
Thu
Nguyn Th
Loan
Thanh
L c
An
Trn
Sng
ng Chi
Lng
Phm Th D-ng
Linh
Nguyn Th
Huyn
Ngc
Phm Hong
Oanh
Kiu
Nguyn Th
Vi Thy
Nguyn Vit
Qu
T Th Xun
Hoi
Nguyn Hong
Ph-ng
Phm Tn An
L Hong Duy
Nguyn Th
Tm
Thanh
V Th Thanh
Vn
Nguyn Th
Tho
Thu
Hunh Thanh
Ngn
Ng Ngc Thnh
An

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N

210694
130991
131094
300494
090294
050394
261094
281094
091192
021094
061193
230793
170594
180494
020292
310190
290994
241294
290994
101094
011093
010494
031194
050790
190194
150894
201092
201092
130594
261093
120294
260293
050193
070993
270894
151194
120493
080494
031094
270594
050494
000094
211094
270294
020993
140590
190693
140894
020293
260992
290194
021293

C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15

Page 32

C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK11
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK14
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
c Lc
Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
BR a-VT Kinh
Long An Kinh
Bnh ThunKinh
TP. H i Phng
Kinh
Tin Giang Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Vnh Long Kinh
Khnh Ha Kinh
Bnh ThunKinh
Sng B Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Bnh PhcKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
nh
Bnh
Kinh
ng Thp Kinh
k Nng Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bn Tre
Kinh
Tin Giang Kinh
Lm ng Kinh
Vnh Long Kinh
Khnh Ha Kinh
ng Nai Hoa
Qung NgiKinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Kin Giang Kinh
Bnh nh Kinh
Ty Ninh Kinh
Long An Kinh
Sc Trng Kinh
Sng B Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203664
12203672
12203666
12203668
12203671
12203670
12204135
12204207
12203595
12203406
12203300
12203302
12203776
12203390
12202467
12203409
12203786
12204185
12203791
12204209
12204082
12203844
12204236
12203843
12203842
12203841
12203778
12204175
12203915
12203722
12203719
12203720
12204174
12204176
12204094
12203705
12204173
12204093
12203171
12203718
12204254
12204315
12202060
12204596
12204466
12204468
12204635
12204597
12204429
12204406
12204430
12204609

Tr-ng ThNgc
Bo
Li Tun Kit
Nguyn Th
Tin
Thy
Nguyn Hng
Ngc
V Duy
Linh
Nguyn L Hiu
Minh
Th KimChu
Nguyn Th
Nhi
Kim
Phm Hong
Kh-ng
Phan HunhNhn
Thanh
Phan V Ngn
H
Nguyn Th
Hoa
Nguyn Th
Huyn
Vn
L Ph
c
Nguyn Qu
H-ng
Trn Th Hong
Th
Nguyn c
Long
Thnh
Hunh Tint
Phm Nguyn
My Kiu
Nguyn Th
T rang
Trn TrungV-ng
Nguyn nh
V-ng
L Hoi
Nh
V Nguyni
Trang
Phm QucAnh
Hunh Th Anh
Trm
o Hoi Ph-ng
L-u Hong Ph
Nguyn Hunh
Anh Duy
Phm TunV
Nguyn Duy
Thn
Hong T Quyn
Trn Ph-ng
Duyn
Tr-ng MnhHo
Phan Vn V
Linh
Nguyn Ngc
Linh
Nguyn Ngc
Bo
Trn TrmAnh
Ng Vn Phc
L T-ng Vi
ng Thi
Pht
Nguyn
Du
Trn Th Tho
Anh
Hunh Bo Anh
Phm Vn i
on Thy i
Trang
Hunh LmPht
V Hong Hip
Hu Anh Lun
Phm Hoi Th-ng
Phm Hu Thanh
Phm Th Minh
Tho

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N
N

N
N

140585
220490
100394
130793
170790
210693
281194
150194
080594
040294
060293
041193
070294
221193
010994
260394
260694
111194
260194
250893
140994
171192
120290
240192
161293
240494
230293
210194
021194
061191
030492
210294
251094
120192
220494
280594
280894
141194
250392
060294
071290
081193
290193
120189
280992
021194
240693
100994
290392
120488
020492
220486

C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16

Page 33

C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12MK15
C12QM14
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16
C12MK16

An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Ty Ninh Kinh
ng Nai Kinh
An Giang Kinh
Bc Liu Kinh
Lm ng Kinh
Ninh ThunKinh
Nam nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Bnh nh Kinh
Bnh ThunKinh
H T nh
Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
H T nh
Kinh
Ty Ninh Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ninh ThunKinh
Ngh An Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ngh An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
ngI
Qu
Kinh
Bnh nh Kinh
C Mau
Kinh
Tin Giang Kinh
Lm ng Kinh
TP. C n Th
Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Hoa

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204434
12204449
12204395
12204415
12204413
12204441
12204301
12204493
12204516
12204578
12204270
12204528
12204581
12204375
12204664
12204487
12204474
12204560
12204483
12204276
12204424
12200342
12200576
12200110
12200339
12200093
12200092
12200090
12200790
12200087
12200098
12200074
12200086
12200611
12200001
12200360
12200403
12200610
12200609
12200078
12200326
12200789
12200069
12200791
12200019
12201002
12200575
12200271
12200058
12202725
12200267
12200672

Bi Thanh Minh
Phm ng Khoa
L Nguyn Trm
Ngc
ng Thanh
Tng
La Hunh Quang
Duy
Hunh Th Lc
Nhinh Qu Thin
Nguyn Th
La
L H TrungNgha
Dip Khi Nhin
Hong NgcNhi
Qunh
Nguyn Quang
Vin
Nguyn Nht
Thng
Phm Quang
AnTr-ng
Nguyn Trung
Hi
ng Kim
Ngn
Nguyn Quang
Tr-ng
Trn TrngHiu
L-u M
Linh
Nguyn Th
Ph-ng
Bch
Trn nh Quc
Thng
Nguyn VnQuang
on Ngc V
Hunh ThcNh
Nguyn Thy
Linh
Hunh TrnNgc
Minh
Nguyn VQuan
Ng L MinhQun
on Tn t
Trn Nguyn
Long
Hong
Phan T Ph-ng
Phan L-u Thanh
Bnh
L i
Thnh
Mai ng Bo
Khang
Trn Th Kim
Hoa
Nguyn Th
H-ng
Thu
Nguyn Thanh
Quc
Phan Tn Khoa
V-ng Th Vy
Nguyn Th
Bo
Nguyn Trn
Nh
H Ngc Qu
L-u Tn
c
Nguyn Thnh
Trung
L Nguyn Huy
Minh
Trn Tr-ngGiang
Mai Quang Tn
Thp Vn Lm
Nguyn Nh-
V Trn Hnh
Ph-c
L Tt
Minh
on Th Thanh
Hng

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N
N

090993
110293
290593
080193
060193
300985
210392
021094
120992
310893
221094
230290
081192
011293
040993
260594
150192
180792
300192
050690
050993
260194
160492
291194
090188
161092
111291
071292
100993
310793
150493
010892
230493
200993
090492
020294
200591
141191
131094
010391
200693
310793
010992
260192
230493
111192
020294
140392
240593
280493
220790
200494

C12MK16 C12MK16 ng Nai Kinh


C12MK16 C12MK16 Bnh nh Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
C12MK16 C12MK16 An Giang Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
ng
Nam
C12MK16 C12MK16 Qu
Kinh
C12MK16 C12MK16 Ph Yn Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
C12MK16 C12MK16 Sng B Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
C12MK16 C12MK16 Tha thin-Hu
Kinh
C12MK16 C12MK16 Qung NgiKinh
C12MK16 C12MK16 Tin Giang Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
C12MK16 C12MK16 Bc Giang Kinh
C12MK16 C12MK16 Ty Ninh Hoa
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
Minh
C12MK16 C12MK16 TP. H Ch Kinh
C12MK16 C12MK16 An Giang Kinh
C12MK16 C12MK15 Long An Kinh
C12MK16 C12MK16 ng Nai Kinh
C12QDN11C12QDN11ng Nai Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Hoa
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11ng Thp Kinh
C12QDN11C12QDN11ng Nai Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11ng Nai Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Nha Trang -Kinh
Khnh Ho
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Hoa
C12QDN11C12QDN11Bnh ThunKinh
C12QDN11C12QDN11Bn Tre
Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Bnh ThunKinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
a
thin-Hu
C12QDN11C12QDN11Th
Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Bc Liu Kinh
C12QDN11C12QDN11Tin Giang Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11ng Nai Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11An Giang Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Chm
C12QDN11C12QDN11Kin Giang Kinh
C12QDN11C12QDN11Indonesia Kinh
C12QDN11C12QDN11Tha thin-Hu
M-ng
C12QDN11C12QDN11ng Nai Kinh

Page 34

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200673
12200257
12200357
12200676
12200462
12200040
12201003
12200205
12200206
12200512
12200538
12200537
12200215
12201061
12200241
12200852
12200534
12200012
12200702
12200056
12200915
12200916
12200269
12203139
12200063
12203279
12201780
12200158
12200747
12200998
12200745
12202687
12201422
12200856
12201427
12201355
12201431
12200853
12201428
12200871
12201352
12200854
12200792
12201426
12201187
12201424
12201277
12201420
12201189
12201813
12201815
12201822

Nguyn Thnh
Quc
V Ngc Tuyt
Vi
Nguyn ng
Chu
Nguyn Thnh
Trung
on V Thanh
Ngc
Ng Mnh C-ng
Nguyn Trung
Nhn
Phan Th Kim
Hin
ng MinhHong
Nguyn Quang
Hi
Khc Anh
Nguyn Thnh
Tr
Trn Th Thy
Hoa
Phan Ph Trung
V Trung Qun
Hong
Tng
L
Minh
L Tn
Thnh
Nguyn Lm
Lun
Kinh
Trn ThanhD-ng
Trnh Thnh
Pht
H Th BoUyn
Nguyn Vit
Thi
L Vn
Thnh
Qun ThnhH-ng
Bi Trng Ngn
L Hong Thin
Thanh
Thch ngPh-ng
Hong
Cao Thanh Qu
Phan Minh Tun
Nguyn Phm
Triu
Thin
Nguyn Hong
Lc
Nguyn Tin
An
Li Minh
Tn
Tr-ng Hong
Nhn
Tm
Nguyn Sn
Hi
Lai Tun Anh
T Trung Tn
L Thanh H-ng
Nguyn Mnh
Hng
Phan Huy c
Nguyn Tng
Sn
Hunh Vn Ly
on Th Hoi
Giang
Phm Vn Tuyn
Bnh Gia Minh
Nguyn Th
Ngc
Tuyt
Nguyn Tun
Anh
V NguynTn
Kim
L Duy
Linh
Bi Hong Kim
Long
Mai Tho Vy

N
N

200293
141294
071093
200293
080593
280389
231290
101092
220392
070282
250491
160594
190693
110494
010694
160293
160192
011193
300486
061093
290793
010693
041292
081192
141093
250491
231194
050394
230294
280391
030494
020394
050193
010493
101194
081094
180494
200192
020294
011093
200394
200192
000090
200494
040393
300894
300692
160894
040793
150590
181292
271294

Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Bn Tre
Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
C12QDN11C12QDN11Qu
Kinh
C12QDN11C12QDN11Nha Trang -Kinh
Khnh Ha
C12QDN11C12QDN11Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Qung NgiKinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11 Nng Kinh
C12QDN11C12QDN11BR a-VT Kinh
C12QDN11C12QDN11Bnh ThunKinh
C12QDN11C12QDN11Phan Ph Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H
Kinh
ng
C12QDN11C12QDN11Bnh D
Kinh
C12QDN11C12QDN11Vnh Long Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11BR a-VT Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Hi Phng Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12QDN11C12QDN11
Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
C12QDN11C12QDN11Bnh ThunKinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN11C12QDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Bnh ThunKinh
C12QDN12C12QDN12Bc Liu Kinh
C12QDN12C12QDN12Bnh ThunKinh
C12QDN12C12QDN12BR a-VT Kinh
C12QDN12C12QDN12ng Nai Kinh
C12QDN12C12QDN12Ty Ninh Kinh
C12QDN12C12QDN12Bnh nh Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Lm ng Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Tin Giang Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Lm ng Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Hoa
C12QDN12C12QDN12BR a-VT Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H
Kinh
C12QDN12C12QDN12Thanh Ha Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh

Page 35

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201274
12201279
12201425
12201106
12201005
12200393
12202450
12201511
12201510
12201055
12201001
12201056
12201058
12201515
12201006
12201105
12203271
12201107
12201108
12201630
12201625
12201623
12201622
12201619
12201109
12201618
12201110
12201188
12200535
12201007
12200363
12201008
12201009
12201158
12201518
12201520
12201514
12201513
12201157
12201519
12201161
12202358
12201811
12202349
12201808
12201812
12201981
12202124
12201980
12201979
12201977
12201975

Nguyn Thanh
Tng
Nguyn Minh
Quang
Nguyn Hng
Trc
Thanh N
Nguyn Th
Thun
Bch
N
Nguyn Ph-ng
Phng
Phi N
Nguyn Quc
Duy
L Duy
Minh
Tiu Ngc Tuyt
N
Phm Anh Huy
Hunh ThyThm
Hng
N
o Duy Ngha
Hong c Thin
Nguyn c
Hi
Phan TrungHu
Trn Lm M
Nhn
N
V Thanh Vn
N
L Tn
Trung
Phm QucC-ng
V Quc Dng
Hunh Quc
Bo
Phm Hong
Huy
L Duy
Nhn
Nguyn Trn
Vinh
Mnh
Lun
Mai NguynTng
Hong Xun
Chu Khnh Nguyn
Phm Tin Thnh
V Kim
Hong
N
Phm Tr-ng
Qu
Ngc
L Phm Kiu
Anh
N
Phm Minh Hong
L Hu
L
V Th KimNgn
N
inh Thanh Hu
Phm Th Thanh
Nhi
N
Mai Minh Tuyn
N
Nguyn Ngc
Ph-ng
M
N
L Th KimHuyn
N
Trn Dip Linh
oan
N
Nguyn Thy
Tin
N
Trn Minh Sang
V Thanh Lun
inh Tin t
Nguyn Duy
Phong
Bi L Ph-ng
Hng
N
Nguyn Hng
Thi
Ng Vn Sn
Nguyn Ngc
Chu
Huyn N
Hong TnNht
Qung Ngc
T un
Triu Hunh
Tr
Minh
Nguyn Tin
Kha

120894
290193
290794
131088
210589
210392
300794
120693
020993
121094
180894
090593
040594
160394
051193
180794
300194
170694
110991
060894
211194
250791
171294
271191
030494
130994
111293
080994
100794
220293
261084
160888
300194
131194
281094
080492
270694
070394
151094
011293
180189
120293
130694
251092
140894
060293
100193
040993
220994
161294
020594
150593

C12QDN12C12QDN12Bnh ThunKinh
C12QDN12C12QDN12ng Nai Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Nam nh Kinh
C12QDN12C12QDN12c Lc
Kinh
C12QDN12C12QDN12C Mau
Kinh
C12QDN12C12QDN12Ninh ThunKinh
C12QDN12C12QDN12Sc Trng Hoa
C12QDN12C12QDN12Khnh Ha Kinh
C12QDN12C12QDN12Hunh Th Hng
Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Hong c Kinh
C12QDN12C12QDN12Nguyn cKinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12An Giang Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H
Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12ng Nai Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Ty Ninh Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
C12QDN12C12QDN12Ty Ninh Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H
Kinh
C12QDN12C12QDN12qung ngI Kinh
C12QDN12C12QDN12Tin Giang Kinh
C12QDN12C12QDN12BR a-VT Kinh
C12QDN12C12QDN12Bnh nh Kinh
C12QDN12C12QDN12An Giang Kinh
C12QDN12C12QDN12Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12QDN12C12QDN12
Kinh
C12QDN12C12QDN12Bn Tre
Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN12C12QDN12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13BR a-VT Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13c Lc
Kinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Hoa
C12QDN13C12QDN13BR a-VT Kinh

Page 36

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201627
12202116
12201985
12201984
12201983
12201982
12200788
12201616
12201617
12202126
12202113
12202128
12202117
12202119
12202120
12202122
12202123
12201974
12202125
12201973
12201517
12202279
12201972
12202276
12201976
12202452
12202278
12202190
12202192
12202275
12202195
12201190
12202621
12201512
12201516
12202449
12202297
12201671
12201672
12201673
12201276
12202890
12202277
12200851
12203037
12201821
12201432
12201858
12202895
12202454
12201971
12201829

Vn Th Ph-c
Cp Xun Vinh
Nguyn Hong
T
V c
Trng
Nguyn Trn
ng
Hi
L D-ng Hoi
Vit
L on Minh
Phc
Nguyn Th
Kiu
Dim
Cao ng Hong
Long
Nguyn Kim
Trc
Tr-ng ThThy
Nguyn Hng
Vit
Nguyn Ph-c
Thng
ng Tn Pht
Phan Ngc Quang
L nh
Nhn
on Minh Nht
Mai L QucAnh
V Minh
Sang
Lm Duy Khnh
V Quc Thanh
Phm XunNhun
L V c Li
Nguyn Th
Ph-ng
Bch
Phm Nht Minh
Trn Th Hoi
Thu
Phm Nguyn
Khoa
Anh
Ngc Hong
Phc
Trn Ngc Lun
Thnh
L Vn
Bch
Nguyn Ngc
Chu
Minh
Nguyn Thoi
Ngn
V ng
Khoa
Nguyn Thy
Hnh
Hng
Nguyn Phc
Thnh
Thnh Nhn
Trn XunKhnh
Nguyn Th
Tin
Cm
Nguyn Tun
Anh
Hunh Vn Dip
Nguyn Hu
Lm
Nguyn
Tr-ng Trng
Huy
L Ch
Hiu
Nguyn Hoi
NhiYn
V Th
Sang
Phm Thnht
L Ch
Thnh
H Phi
Bng
Mnh
Tun
Nguyn Ngc
Thng
Nguyn VnThnh
Lm Tun Minh

N
N
N

N
N
N

N
N
N

090493
211093
220893
221093
310194
250593
200294
220494
300593
011193
020687
230292
300994
121094
301293
170688
020893
130694
060294
291293
161194
130493
210994
201294
060192
280993
180894
041194
261294
300394
220994
191091
180594
010394
230894
240494
160894
160294
210593
200394
161190
250994
201191
220793
100194
081293
260494
210994
021193
200993
060194
110594

C12QDN13C12QDN13c Lc
Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Lm ng Kinh
C12QDN13C12QDN13Nam nh Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
nh
C12QDN13C12QDN13Bnh
Kinh
C12QDN13C12QDN13TP. Nng
Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Long An Kinh
C12QDN13C12QDN13Thanh Ha Kinh
C12QDN13C12QDN13Sng b Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Kin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13Bnh D ngKinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Kin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
C12QDN13C12QDN13Bnh ThunKinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13Bnh nh Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H
Kinh
C12QDN13C12QDN13TP. H i Phng
Kinh
C12QDN13C12QDN13Tha thin-Hu
Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13An Giang Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13Bnh ThunKinh
C12QDN13C12QDN13Long An Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
C12QDN13C12QDN13Khnh Ha Kinh
C12QDN13C12QDN13Lm ng Kinh
C12QDN13C12QDN13Ph Yn Kinh
C12QDN13C12QDN13Bnh D ngKinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13Qung NgiKinh
C12QDN13C12QDN13Qung NamKinh
C12QDN13C12QDN13Bnh PhcKinh
C12QDN13C12QDN13Tin Giang Kinh
C12QDN13C12QDN13c Lc
Kinh
Minh
C12QDN13C12QDN13TP. H Ch Kinh
C12QDN13C12QDN13ng Nai Kinh
C12QDN13C12QDN13Ph Yn Kinh

Page 37

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202722
12201817
12202448
12202531
12201823
12202530
12202532
12202826
12201818
12200212
12203134
12202353
12201828
12202451
12202414
12203135
12201810
12200451
12202441
12202453
12202534
12202681
12202896
12202357
12203033
12202615
12203347
12202620
12202193
12202891
12202298
12202900
12202682
12202614
12202622
12201674
12203030
12203029
12202889
12202879
12202880
12202881
12203028
12203345
12202352
12203278
12202528
12203277
12203140
12202115
12202118
12202447

Nguyn Bo
T rn
Trn nh Trng
Ngha
D- L Bo Tin
on V Thnh
Nguyn nh
Trc
Nguyn VnThnh
L Phan Trung
Hiu
Nguyn Th
nhPh-ng
Nguyn Cng
Bng
Mai Thy Vy
Nguyn Th
Ngc
nh
L Th KimHng
Hunh Th Chinh
Lan
Nguyn Vng
Triu Sn Tin
Nguyn Hong
Giang
V-ng Ph-cNguyn
Nguyn VnB
ng PhcH-ng
Nguyn Duy
Tm
Nguyn Nht
Quang
Trn V i NhH Th Tuyt
Mai
Phm ThanhTm
ng Th Thy
Linh
Nguyn L My
i
Phan HongMai
Nht
L Nguyn Thy
Ph-ng
Mai Ngc Anh
Thun
Phm Th Cm
Thi
Hunh Thanh
Lm
Nguyn Thnh
Vui
Hunh i Hiu
Nguyn HiLm
Hunh Tr-ng
Trang
Ph-ng
L Kim
Tho
V Trn Thin
Trang
Nguyn Th
D-ng
Thy
Nguyn Minh
Tm
Nguyn Th
Loan
Hng
V Hong Nht
Quang
Nguyn Thi
Thanh
Nguyn Quc
D-ng
Nguyn Thanh
Minh
D-ng Th Anh
Trc
Ng Ph-c Ton
H Thy Tn
Uyn
Nguyn Hong
NgcMinh
V Minh
Pht
Nguyn Th
Hnh
Nguyn Tr-ng
Long
Trn i
Phc

N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N

230793
100493
170693
011093
290493
101194
031193
060694
270193
091093
061294
300193
230394
141094
241193
230594
280894
000090
160194
280494
080294
110294
170494
211294
240594
231094
170793
290792
200194
180693
240294
210294
240394
050794
010194
020194
210293
311293
291293
200185
080693
300393
070592
311293
070594
011093
110192
220292
050994
220793
040292
270789

C12QDN14C12QDN14Vnh Long Kinh


C12QDN14C12QDN14Qung Tr Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Khnh Ha Kinh
C12QDN14C12QDN14H T nh
Kinh
C12QDN14C12QDN14Bnh PhcKinh
C12QDN14C12QDN14Qung NgiKinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Nai Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Bnh nh Kinh
C12QDN14C12QDN14Ph Yn Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H
Kinh
C12QDN14C12QDN14Khnh Ha Kinh
C12QDN14C12QDN14Bc Liu Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Khnh Ha Kinh
C12QDN14C12QDN14Lm ng Kinh
C12QDN14C12QDN14Inonexia Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Thp Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H
Kinh
C12QDN14C12QDN14Khnh Ha Kinh
C12QDN14C12QDN14Bn Tre
Kinh
C12QDN14C12QDN14TP. Nng
Kinh
C12QDN14C12QDN14Vnh Phc Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Lm ng Kinh
C12QDN14C12QDN14Bnh D ngKinh
C12QDN14C12QDN14C Mau
Kinh
C12QDN14C12QDN14BR a-VT Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H
Kinh
C12QDN14C12QDN14Tin Giang Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Nai Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Qung NgiKinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Nai Kinh
C12QDN14C12QDN14c Lc
Kinh
C12QDN14C12QDN14Gia Lai
Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Khng

Ch
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H
Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh

Page 38

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202354
12202685
12202348
12201628
12202688
12201631
12203143
12202686
12202527
12203038
12203035
12202529
12201351
12200213
12203036
12200989
12203396
12203346
12203397
12203032
12202456
12203031
12203343
12203344
12203269
12203700
12203699
12203141
12203765
12203507
12201430
12203509
12203142
12203144
12203510
12203511
12203274
12203701
12203272
12203276
12202898
12203649
12200321
12202616
12202304
12202684
12202683
12203563
12203564
12203565
12202888
12202887

Mai Anh
Thuyn
Nguyn VnVinh
Hunh Th Thanh
Ngc
Mai Th Tuyt
Mai
Phm Th Bo
Thy
Nguyn Th
Nga
Thy
L Th KimNgc
Phan Th Vinh
Nguyn Th
Giu
Ngc
Hunh Vn X-ng
Nguyn Th
Trang
Thy
Trn Vn c
Trn Quc Tin
Nguyn Th
Hng
Thanh
Hong Sc Cng
Nguyn Th
Ngc
Yn
Bi Nht
Tn
on Ngc Duy
Trn Th Nhi
Giang QucC-ng
Th M Hu
Trn Vn Ti
Nguyn VTrung
Minh
Phan Vit Hn
Nguyn Duy
Ph-ng
Lm HongKhoa
Minh
ng Th Ngc
Hnh
Nguyn Nam
Sn
Ng Thnh Qu
inh HongDuy
Ha Khnh M
Ng Thin V
L Th Ph-ng
Tho
Nguyn c
T hnh
Bi Vn
An
Nguyn Vnt
Ng Thy Bch
Mai
Nguyn Th
HNgc
Nguyn VnD-ng
L Hong Tho
An
Nguyn Ngc
c
Th ThyTrm
Cao HongHiu
Hong Quc
T in
Nguyn ng
Bo
Nguyn Minh
Tr
Nguyn nh
Pht
Phm Trn Hp
Huy
Nguyn Th
Sm
Nhn
Nguyn Th
Ngc
Kim
Ha Ph Quang
Nguyn VnThanh

N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N

281292
180594
300193
240994
220494
240193
210693
020194
060794
200494
010793
180393
040993
060393
240784
250994
130593
181294
230694
181294
100492
100394
140393
151192
160690
041294
110394
090493
170693
260892
140293
150893
051294
140693
010794
260692
030292
201093
170394
060594
200594
251194
021090
290894
190294
120694
081091
190292
120191
251192
260793
040394

Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Nai Kinh
C12QDN14C12QDN14ng Nai Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Ty Ninh Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN14C12QDN14TP. H Ch Kinh
C12QDN14C12QDN14Vnh Long Kinh
C12QDN15C12QDN15Ty Ninh Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh PhcKinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh ThunKinh
C12QDN15C12QDN15Khnh Ha Kinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Hoa
C12QDN15C12QDN15Bn Tre
Kinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15Qung NgiKinh
C12QDN15C12QDN15Sng B Hoa
C12QDN15C12QDN15Long An Kinh
C12QDN15C12QDN15Gia Lai
Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15TP. C n Th
Kinh
C12QDN15C12QDN15Ninh ThunKinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
a-VT
C12QDN15C12QDN15BR
Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Kinh
C12QDN15C12QDN15An Giang Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Kinh
C12QDN15C12QDN15Qung NamKinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
ng
Nai
C12QDN15C12QDN15
Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh ThunKinh
C12QDN15C12QDN15Bnh ThunKinh
C12QDN15C12QDN15ng Nai Kinh
C12QDN15C12QDN11Tr Vinh Kinh
C12QDN15C12QDN15Kin Giang Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh nh Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh ThunKinh
C12QDN15C12QDN15Qung NgiKinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
nh
C12QDN15C12QDN15Bnh
Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15c Lc
Kinh
C12QDN15C12QDN15Ph Yn Kinh

Page 39

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202883
12203273
12203463
12202720
12203704
12203508
12202886
12203281
12203136
12203764
12203283
12203282
12203462
12203918
12203891
12203917
12203892
12203920
12203894
12202892
12203768
12204079
12204049
12203895
12203896
12203893
12203959
12203985
12203984
12203983
12203965
12203963
12204018
12203961
12204021
12203866
12203890
12203987
12204016
12204019
12200746
12203962
12203651
12203829
12203828
12203827
12203822
12200703
12203772
12203770
12203607
12203646

Nguyn Th
Tnh
Ph-ng
Nguyn Tun
Anh
L Trn Tun
Anh
Phng Quang
Nguyn
Nguyn Th
Hng
Thanh
Trn Th Thu
Hin
Trn Th Ngc
Loan
V-ng NgcTrang
Khnh
Nguyn Th
Anh
Kim
Trn QuangHng
Trnh Gia Khang
H Nht Tn
Bi Ch CaoTi
D-ng
Thnh
inh Ngc Trm
Trn Vit V
L Th Bch
Ph-ng
Hong D-ng
Nga
Nguyt
Nguyn Thanh
Sn
V Hong Long
Nguyn Th
Mn
Nguyn Thnh
Lc
V Quang c
Ng Vn Mun
Hunh MchD-ng
Trng
Cao NgynHuyn
Thanh
Nguyn Th
T hin
Nguyn Tun
Anh
Th Thanh
Ph-ng
inh Trn Yn
Phng
L Nht
Tin
H Ngc c
Trn i
Phc
L Th Tuyt
Trinh
Nguyn Minh
Hiu
Nguyn Thanh
Tng
Phm Th Hng
Yn
Trn Qu Thnh
Long
ng Tr-ng
Pht
Tr-ng ThMy
Tr
L nh
Kim
H Hunh NhV Qu
Ph-ng
V Th Ngc
Giu
Nguyn Xun
Tr-ng
H ng Bo
Vn
Phm Hong
TAnh
Lm i
Li
L on AnhDng
Lm HongTho
Ph-ng
L Th Ph-ng
Loan
H Thanh Ph-c

N
N
N
N
N

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N

N
N

100290
180294
300993
010194
140694
020594
241094
170194
010493
280393
170194
260394
260893
010394
110393
040794
071290
260194
131292
111293
140494
151194
010194
170492
010494
230294
191094
080193
240794
100993
160894
141292
270992
010792
290891
020494
190493
101092
261294
260194
021293
190993
061194
210994
080293
131293
260592
220693
130893
171194
260893
161292

C12QDN15C12QDN15Bnh nh Kinh
C12QDN15C12QDN15An Giang Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh D ngKinh
C12QDN15C12QDN15Bnh nh Kinh
C12QDN15C12QDN15BR a-VT Kinh
C12QDN15C12QDN15Bnh PhcKinh
C12QDN15C12QDN15Bnh D ngKinh
C12QDN15C12QDN15Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
C12QDN15C12QDN15c Lc
Kinh
C12QDN15C12QDN15Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN15C12QDN15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Hoa
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh

Nng
C12QDN16C12QDN16TP.
Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16H Nam Kinh
C12QDN16C12QDN16c Lc
Kinh
C12QDN16C12QDN16Bnh PhcKinh
C12QDN16C12QDN16ng Nai Kinh
C12QDN16C12QDN16ng Nai Kinh
C12QDN16C12QDN16Qung NgiKinh
C12QDN16C12QDN16BR a-VT Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H
Kinh
C12QDN16C12QDN16Nam nh Kinh
C12QDN16C12QDN16Long An Kinh
C12QDN16C12QDN16Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16Lm ng Kinh
C12QDN16C12QDN16Tin Giang Kinh
C12QDN16C12QDN16Khnh Ha Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16Bnh ThunKinh
C12QDN16C12QDN16c Lc
Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16Ngh An Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16Long An Kinh
C12QDN16C12QDN16Tin Giang Kinh
C12QDN16C12QDN16ng Nai Kinh
C12QDN16C12QDN16Tuyn Quang
Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN12TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H
Kinh
C12QDN16C12QDN16Gia Lai
Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh

Page 40

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203830
12203650
12203773
12203652
12203653
12203654
12203655
12203656
12203702
12203703
12203708
12203137
12203648
12203771
12203299
12203360
12203459
12203371
12204102
12204169
12204081
12203769
12202296
12204189
12203964
12204080
12204063
12202885
12204048
12204190
12204017
12204201
12203761
12204239
12204204
12204219
12203988
12204223
12204227
12203942
12203960
12204020
12204129
12203865
12203280
12204130
12204128
12204166
12204168
12204167
12204353
12204352

Hong N Tiu
Vy
N
Phm Minh Mn
Trnh QucTun
V Thanh Tuyt
Trinh
N
Bi Xun Tn
Tin
Hunh Kim Hiu
N
Lm ThanhTho
N
Nguyn
t
V Cng Ti
Bi Vn
Thi
Phm HngDuy
V Tun Khi
D-ng DanhHng
Duy
inh Xun Thun
Tng Th Trc
Duyn
N
Phm Tn Ti
Phan Duy M
Trn MHnh
N
Nguyn Th
Ph-ng
Thu
N
Thi Hunh Hn
Ngc
N
Phm Minh Tn
N
Tr-ng ThVy
Khnh
N
V Th ThuVn
N
Trn Thy Thanh
Thy
N
Trn Duy Vn
Ch-ng
L-u
Quy
Phm Ph Thnh
L Hong Anh
Quc
Nguyn Cng
Tr
Trn Vn Trng
L K Anh Dng
L Thnh ng
Nguyn Ngc
Thnh
Nguyn Anh
T un
Nguyn Minh
Xun
Nguyn BiLinh
Dip
N
Nguyn Ph-c
Hoi
Bo
Nguyn VnSang
V Hong Vinh
Chu Th Minh
Hin
N
Phm Hu Hong
Phm Thu Trang
N
Cao Nguyn
Tho
Ph-ng N
o Vn
Mnh
Trn QuangTrung
Phan Th nh
Hng
N
Nguyn Thanh
H-ngThnh
Ng Chu Bo
Tun
Nguyn Th
O anh
N
Phan Th Thu
Tho
N
Trn Minh
Sang
Nguyn VnPh

190694
060592
190193
250594
260393
101092
050294
171193
210687
020893
060688
220193
180193
170693
050494
061094
240294
231093
011190
091289
150193
160193
121093
260891
120292
260794
260694
100894
220594
291090
290192
121093
010794
080192
050593
301193
280492
110994
130892
130794
040393
250794
210894
131292
150993
171193
160994
270194
200394
020393
200794
260693

C12QDN16C12QDN16Ninh ThunKinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
c
Lc
C12QDN16C12QDN16
Kinh
C12QDN16C12QDN16Gia Lai
Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16BR a-VT Kinh
C12QDN16C12QDN16Ty Ninh Kinh
Minh
C12QDN16C12QDN16TP. H Ch Kinh
C12QDN16C12QDN16c Lc
Kinh
C12QDN16C12QDN16Lm ng Kinh
C12QDN16C12QDN16BR a-VT Kinh
C12QDN16C12QDN16BR a-VT Kinh
C12QDN16C12QDN16ng Thp Kinh
C12QDN16C12QDN16Tin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh PhcKinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Tin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17TP. Nng
Kinh
C12QDN17C12QDN14Qung NgiKinh
C12QDN17C12QDN17ng Thp Kinh
C12QDN17C12QDN17Gia Lai
Kinh
C12QDN17C12QDN17Ty Ninh Kinh
C12QDN17C12QM16 Gia Lai
Kinh
C12QDN17C12QDN17Ph Yn Kinh
C12QDN17C12QDN17Ty Ninh Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh D ngKinh
C12QDN17C12QDN17ng Nai Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh nh Kinh
C12QDN17C12QDN17Ninh ThunKinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17ng Thp Kinh
C12QDN17C12QDN17Long An Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H
Kinh
ng
C12QDN17C12QDN17Bnh D
Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh nh Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Sng B Kinh
C12QDN17C12QDN17c Lc
Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Qung NgiKinh
C12QDN17C12QDN17Lm ng Kinh
C12QDN17C12QDN17Thanh Ha Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17TP. H? Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H? Ch Kinh
Minh

Page 41

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204347
12204623
12204671
12204251
12204420
12204330
12204329
12204331
12204334
12204649
12204394
12204640
12204323
12204385
12204642
12204358
12204401
12204355
12204632
12204650
12204393
12204364
12204646
12204319
12204644
12204507
12204595
12204456
12204591
12204302
12204450
12204291
12204496
12204298
12204263
12204492
12204576
12204285
12204515
12204613
12204519
12204253
12204527
12204559
12204314
12204252
12200051
12200562
12202584
12200115
12200060
12200520

Hong Vn Lut
Trn Vn Hong
Nguyn Phm
Hong
Minh
Nguyn Trung
Hiu
L Hong Nam
Nguyn Lm
Pht
Thnh
H Xun Hong
N
Nguyn Th
Hoi
N
Nguyn Nht
Ton
H Ngc Hn
Nguyn Trang
Nh
N
H Minh t
L Nguyn Hng
Thanh
T Nguyn V-ng
Hng
Nguyn Th
Hu
Hng
N
L Thanh Ngc
Tuyt
N
Phng MinhDuy
L Quc
Kh-ng
Lm Nht Ha
Ch-ng
N
V Ngc Lm
Khang
Nguyn TriThc
Thanh Trung
Cp Trng Vn
Khoa
Nguyn Tr-ng
Sang
V Minh
Lc
Trn L Th
Anh
Trn Vn Thng
Nguyn Thanh
Nguyn
Hong Thnh
N
Nguyn Th
Ph-ng
Kim
N
Trn HunhNhung
Thy HngN
Phm Th Hng
Loan
N
L Hong Vn
D-ng V Hong
Hunh ThTrung
Trn c Ph-c
Trn Vn Th
Dng
Nguyn nh
T
Nguyn Ngc
T-ng
L Th ThuTho
N
Tr-ng L Huyn
N
Hunh V-ng
iPh-ng N
Nguyn
Hi
iu
C-ng
Nguyn Hong
Huy
L Trn Minh
T
L Thng Thi
Nguyn Trng
Ngha
Phm Phi Long
Chu HongDung
N
Nguyn c
Ha
V-ng L Vn
Anh
N

010494
061181
021093
260492
221093
240894
100294
121294
220494
151291
120293
091091
290390
221094
110793
120294
180293
251293
170480
121194
000092
041194
270190
251194
251093
260192
260692
061292
060394
020392
150393
141294
150388
080892
260193
240692
070794
100492
130892
100593
280893
201192
010593
250290
020894
080793
210792
281092
100594
180493
050593
201093

C12QDN17C12QDN17?c L?c Nng


C12QDN17C12QDN17Vnh Phc Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Kin Giang Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Qung NgiKinh
C12QDN17C12QDN17H Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17Gia Lai
Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh nh Kinh
C12QDN17C12QDN17An Giang Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17ng Thp Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H
Kinh
C12QDN17C12QDN17TP. H? Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17c Lc
Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh nh Kinh
C12QDN17C12QDN17C Mau
Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17ng Nai Kinh
C12QDN17C12QDN17Gia Lai
Kinh
C12QDN17C12QDN17Lm ng Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh ThunKinh
C12QDN17C12QDN17ng Nai Kinh
C12QDN17C12QDN17H Nam Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QDN17C12QDN17TP. H Ch Kinh
C12QDN17C12QDN17Lm ng Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh nh Kinh
C12QDN17C12QDN17Ph Yn Kinh
C12QDN17C12QDN17Gia Lai
Kinh
nh
C12QDN17C12QDN17Bnh
Kinh
C12QDN17C12QDN17Tin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17BR a-VT Kinh
C12QDN17C12QDN17ng Nai Kinh
C12QDN17C12QDN17Tin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17Kin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17Bnh Long Xting
C12QDN17C12QDN17Tin Giang Kinh
C12QDN17C12QDN17Sng B Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H
Kinh
C12QKS11C12QKS11Hoya WeserKinh
- c
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh

Page 42

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202513
12200131
12200140
12200483
12200319
12200481
12200297
12202588
12200322
12200316
12200307
12200303
12200045
12200154
12200465
12200003
12201435
12200416
12200075
12200397
12200033
12200399
12200566
12200077
12200414
12200079
12200383
12200375
12200367
12200023
12200415
12200628
12200089
12200629
12200418
12200423
12200631
12201180
12200429
12200432
12200333
12200330
12200567
12200980
12200361
12200289
12200210
12202999
12200252
12200244
12200221
12200199

Phm L Nguyt
Nga
Hunh MinhTun
Nguyn Tho
Nguyn
Phan Trn Trung
L-ng
Phan H Hoi
Bo
L Th Thanh
Trc
V Cao
in
V-u Ngc Bch
L Cao Th-ng
Hon
Nguyn Ph
Vinh
Nguyn Th
Thng
Thu
Nguyn Th
Q uang
Phm Hi Yn
L Anh
Ph-ng
Nguyn Kiu
Phc
Dim
Phan Cng Li
Nguyn Hunh
Nhi Y n
Nguyn Th
Hin
Thanh
Trn ThanhTng
Nguyn Hong
Lm
Nguyn Minh
Tn
L Hong Mn
Phm TrnhUyn
Ph-ng
L Kin
Lun
Trn Cng Danh
Trn Minh Thng
V Th Ngc
Trm
Nguyn Trn
Ngc
Bo
Th M Loan
Trn Ph-ng
Khanh
Ng c Duy
Ng HongTun
L Th Ngc
T uyn
V Th Xun
Thoa
inh Tin Hip
Nguyn Th
Nguyn
Hng
Phm HngLong
M Gia
Nghinh
L-u Hong T
Trn ngTrc
Thanh
L Nguyn Vinh
Hu
Trnh Hong
Tun
Nguyn Ngc
Ph-ng
M
Chu Huyn
Nhi
Phm NgcHng
Nguyn Phm
Nhn
Trng
L-ng Vn Giu
S Hnh Pht
Nguyn VH
Th
L Th Vnh
Long
Tng D-ngKit
Thch QucV-ng

N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N

N
N

060393
250992
030893
021293
070893
130293
250890
040594
310792
011093
071192
040291
220692
190593
050193
200991
181294
070994
080393
180594
290691
191293
040193
061092
031193
011092
151093
150393
290693
251090
190992
011193
041092
051294
121292
251192
090293
011294
050993
100893
241293
251093
050893
311094
130290
210393
040294
161094
260194
140493
180493
200494

Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Thp Kinh
C12QKS11C12QKS11Bn Tre
Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H
Kinh
n
Giang
C12QKS11C12QKS11Ti
Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Hoa
C12QKS11C12QKS11Lm ng Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Ph Yn Kinh
C12QKS11C12QKS11TP. H N i Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Thanh Ha Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh

Nng
C12QKS11C12QKS11TP.
Kinh
C12QKS11C12QKS11Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Ty Ninh Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Hoa
C12QKS11C12QKS11Bnh ThunKinh
C12QKS11C12QKS11Ty Ninh Kinh
C12QKS11C12QKS11An Giang Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Sng B Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
C12QKS11C12QKS11Hng Yn Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H
Hoa

Ch
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H
Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Ninh ThunKinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Long An Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Thp Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Hoa
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
c
Lc
C12QKS11C12QKS11
Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
C12QKS11C12QKS11Vng Tu Kinh

Page 43

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200193
12200187
12200663
12200288
12200876
12200185
12200179
12200172
12200440
12200834
12201182
12200833
12200978
12200563
12200975
12203110
12200275
12200905
12201333
12201484
12200662
12202983
12201410
12201251
12200274
12200903
12200730
12201042
12201253
12201598
12200777
12202829
12200255
12201179
12200838
12202819
12200729
12200630
12200837
12200836
12201174
12201175
12202939
12200982
12201344
12200904
12200780
12201407
12201040
12201090
12201089
12201249

Nguyn PhiDng
Bi Hong Hng
Ngc
Vn Th Bo
Uyn
Nguyn Th
Huyn
Ngc
L Duy
Tuyn
V Triu SaKhu
Tr-ng M M
Nguyn Ph-ng
Tho
Vn Th Lin
Nguyn Hong
Ngc
Nguyn TrTu
Nguyn VnVinh
Nguyn Th
Hnh
Ngc
Phm ThanhHi
Hc Hu c
Trn Phm Quyn
Ngc
Nguyn Duy
Anh
Phan Th Ngc
Diu
Quch HngPhong
Nguyn Trn
Trm
Bch
Trn Ngc Hn
Nguyn Ngc
Ngn
Kim
V Th Kiu
Thu
Nguyn Th
T nh
Nguyn Hong
Hi
Tr-ng Tun
Anh
Kh-u Th Minh
Tm
o Th Hnh
Phm Huy V
Trn Thy Tho
Nguyn
Nguyn ng
Quang
Nguyn Th
Nhi
Hoi
L Anh
Tr-ng
Nguyn Quc
Vit
Nguyn Thch
Hi
L-u Th Hng
Ngc
ng Ph-ng
Trinh
Nguyn Kim
Ngn
Trn Th Vinh
D-ng TunKhoa
on V Th
Dung
Thy
Nguyn Quc
Tun
Ng Th Mai
H-ng
Nguyn Cng
Hoang
Chu M Ph-ng
L Hong Sao
Mai
H Ngc Thin
n
Bch Tun V
Nguyn VH-ng
Thi
L Minh
Quyn
Ngc Trang
Thanh
Phan HunhVNguyn

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N

200491
290493
270693
030694
150190
021093
111094
240293
011192
041094
200894
020593
011194
051094
140493
160593
251292
191194
200794
021294
010394
190994
101189
300494
250191
111194
070894
110494
081288
210594
110493
090694
260694
150590
100293
011193
270792
051194
040293
300394
120394
051094
160494
090394
161294
280994
290693
070394
110894
261193
280994
310793

c - c Lc
C12QKS11C12QKS11Bun M Thu
Kinh
C12QKS11C12QKS11Tin Giang Kinh
C12QKS11C12QKS11Ph Yn Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS11C12QKS11Thanh Ha Kinh
C12QKS11C12QKS11 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Hoa
Minh
C12QKS11C12QKS11TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Bnh nh Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Kin Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12Bnh nh Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Tin Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12Long An Kinh
Bnh Thun
C12QKS12C12QKS12Phan Thit -Kinh
C12QKS12C12QKS12Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12 ng Thp Kinh
C12QKS12C12QKS12Long An Kinh
C12QKS12C12QKS12Bn Tre
Kinh
C12QKS12C12QKS12Thanh Ha Kinh
Bnh Thun
C12QKS12C12QKS12Phan Thit -Kinh
C12QKS12C12QKS12Tin Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12An Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12 o Th
Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Kin Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Ph Yn Kinh
C12QKS12C12QKS12 ng Nai Kinh
C12QKS12C12QKS12Long An Kinh
C12QKS12C12QKS12Bnh ThunKinh
C12QKS12C12QKS12Lm ng Kinh
C12QKS12C12QKS12Long An Kinh
C12QKS12C12QKS12Qung NamKinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Hoa
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12An Giang Kinh
C12QKS12C12QKS12Bn Tre
Kinh
n
V
ThI
C12QKS12C12QKS12Nguy
Kinh

Ch
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H
Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh

Page 44

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200693
12200866
12200865
12201338
12200906
12201060
12201336
12200564
12201334
12201037
12200735
12201405
12201497
12200661
12200733
12201041
12201247
12201245
12201244
12201184
12200660
12200419
12201259
12200425
12200985
12200420
12201406
12201144
12201409
12201404
12201403
12201578
12201337
12200728
12201941
12200457
12201329
12201328
12201930
12201498
12201495
12201492
12201575
12201586
12201577
12201597
12201579
12201580
12201582
12201583
12202508
12201490

Nguyn Song
Quang
Thanh N
Nguyn Th
T hanh
N
Th Tuyt
Minh
N
Trn Nguyn
BoNguyn
Nguyn Th
Tho
Ph-ng N
L Phan Th
H-ng
Thanh N
Nguyn Minh
Ph
Nguyn VnTi
Bi Th Thanh
Hin
N
Nguyn Th
Hin
Ngc
N
Trn Kim Khu
Trn Yn Nhi
N
L V Kim Tuyn
N
Trn Th Thanh
Thanh
N
on Duy Khnh
Sia S
Ha
Nguyn Th
Kiu
Mng
N
D-ng QucAnh
Nguyn Th
Oanh
Kiu
N
Trn Quc Tn
Nguyn Th
Nhi
Y n
N
Trn Mai ng
Khnh
N
Nguyn Thanh
V-ng
Th Vn
N
Phm ThanhTi
L Trn Thy
Tin
N
Nguyn Hong
Lim
Trn Ph-ng
H
N
Nguyn Thanh
Sn
Hunh V Nht
Khi
L Hong Yn
Mi
N
Phm Ph-ng
Tuyn
N
Nguyn Minh
Tun
Phan Ngc ng
Hi
Nguyn Thanh
Hng
Hunh MnVinh
Nguyn VnHa
Hong Vn D-ng
Lm Hon M
Trn Minh Tr
L Hoi
Thnh
Bi Th MaiXun
N
Th Ngc
Thy
N
o Quang Nam
Nguyn Bo
Phc
Nguyn Th
o
Hng
N
Giang Tn Duy
Hong Tun
Huy
D-ng ThyVy
N
Nguyn Thanh
Ti
Nguyn Minh
Tr
Nguyn Ngc
M
N
Trn Nguyn
i
N

140293
080794
150993
150993
160494
051193
240994
061192
190793
020494
091293
210694
020894
180194
080792
130792
240493
110694
030494
140294
201194
270794
120193
150394
021094
010194
200692
260894
170494
271294
200194
091293
120394
181094
170394
201282
080192
010193
160493
140194
090294
070694
300493
151194
120594
201193
041284
160894
161094
300593
070994
181294

Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Long An Kinh
Thanh
C12QKS12C12QKS12L Phan ThKinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Ngc
C12QKS12C12QKS12Nguyn ThKinh
C12QKS12C12QKS12Bnh ThunKinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Bnh D ngKinh
C12QKS12C12QKS12Qung BnhKinh
C12QKS12C12QKS12Sia S
Kh-me

Ch
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H
Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Bnh nh Kinh
C12QKS12C12QKS12 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS12C12QKS12TP. H Ch Kinh
C12QKS12C12QKS12Ty Ninh Kinh
C12QKS12C12QKS12 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh
C12QKS13C12QKS13C Mau
Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Tin Giang Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Bn Tre
Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Nai Kinh
C12QKS13C12QKS13 c Lc
Nng
C12QKS13C12QKS13Tr Vinh Kinh
C12QKS13C12QKS13Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Ngh An Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Ty Ninh Kinh
C12QKS13C12QKS13Bnh PhcKinh
C12QKS13C12QKS13 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh
n
Tre
C12QKS13C12QKS13B
Kinh
C12QKS13C12QKS13Qung NamKinh
C12QKS13C12QKS13 ng Thp Kinh

Page 45

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201331
12201489
12201591
12201592
12201487
12201576
12201258
12201147
12200603
12201183
12200840
12200839
12201486
12201256
12201257
12201148
12202074
12201761
12200775
12201763
12203104
12201766
12201765
12203102
12201254
12201485
12202072
12201482
12201481
12201248
12202080
12202992
12201661
12201667
12202710
12201662
12201663
12201664
12201665
12201088
12201760
12202422
12201757
12202413
12202075
12201764
12201940
12201928
12201756
12201776
12202082
12202514

Nguyn Tin
Hip
Phan Th Ngc
Ngn
Nguyn Th
Ngn
Tuyt
Nguyn Thu
Huyn
Phm L Trc
Ph-ng
V Ngc Thanh
Liu
V Minh
Tn
Nguyn Th
Trinh
Hng
Nguyn L Trc
Bo
H L
Chi
Th Ngc
Anh
Trnh NgcThAnh
Nguyn Anh
T hin
Hunh MinhNht
Phan Danh Sang
ng Thanh
Lim
o Thanh Khnh
Nguyn Danh
Hip
Phm Th Thy
Trang
Trn Bo Bch
Ngc
Nguyn Thanh
Nhi Anh
o Duy Trc
Lm
Nguyn
Thanh
Phm Mai Thi
Trn
L Sn
Tng
Nguyn Hu
Trung
Nguyn VnQu
Phan HongNam
Nguyn VnLm
Hong
Trn Th Ngc
Tuyt
Hong TrcPh-ng
Giang Th Thanh
Tuyn
Ng Th Kim
T hoi
Nguyn Thy
Trinh
Ph-ng
on Nguyn
Thanh
Ngc
Trn Thi Sang
Nguyn Nht
Khnh
Hunh Th H-ng
Xun
L Nguyn Xun
Kim
Trn Th M
Duyn
L V
Khang
Nguyn HTrc
Ph-ng
Nguyn HTrc
Thanh
Phm Minh Tm
Trn Thi Ngc
ip
Khut Kim Ngn
Trn Th Thu
Nga
Tr-ng ThNhn
Kim
Nguyn Anh
Q uang
Nghim ThNhung
ng TunKit
Nguyn Ngc
Trang
Ph-ng

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

070293
050294
210394
060494
150894
111194
020793
080294
150992
240793
070994
011294
011194
070894
200593
280994
260394
250992
271194
101187
030994
030182
100594
130893
200293
290994
221093
260494
240693
011194
110694
310793
111194
091294
030194
131094
080294
060994
191093
200894
100394
270594
310792
151093
090994
270694
291194
251094
091094
120194
140594
200194

C12QKS13C12QKS13Khnh Ha Kinh
C12QKS13C12QKS13Long An Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Thp Kinh
C12QKS13C12QKS13Ph Yn Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Hoa
C12QKS13C12QKS13Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
ng
ngI
C12QKS13C12QKS13Qu
Kinh
C12QKS13C12QKS13Ph Th M-ng
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS13
TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13 ng Nai Kinh
C12QKS13C12QKS13Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh
C12QKS13C12QKS13 c Lc
Kinh
C12QKS13C12QKS13Khnh Ha Kinh
C12QKS13C12QKS13Bnh PhcKinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
C12QKS13C12QKS13Long An Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS13C12QKS13TP. H
Kinh
C12QKS14C12QKS14Tr Vinh Kinh
C12QKS14C12QKS14Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H
Kinh
i
HT
C12QKS14C12QKS14TP. H N Kinh
C12QKS14C12QKS14Qung NgiKinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh

Page 46

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201937
12201936
12202084
12201779
12201932
12202478
12201777
12201768
12201929
12201927
12201926
12201925
12201773
12201772
12201771
12201778
12202292
12202065
12202254
12202255
12201599
12202827
12202582
12202257
12201595
12202990
12202251
12202333
12202330
12203235
12202996
12201145
12202081
12202176
12201610
12202171
12202707
12201496
12202070
12201493
12202066
12201483
12200767
12201596
12201581
12201944
12201938
12201584
12201177
12201160
12202249
12202250

Bi nh Duy
L Trn MAnh
Trang c Li
Trn Th Hunh
Hng
Phm Th Ngc
Dung
Nguyn Th
Tin
Thanh
Nguyn Sn
Kha
V Vit
Anh
Trn Kim Thanh
Trnh
C-ng
Nguyn Th
Sang
Tiu
Nguyn Th
Linh
L Minh
Chu
Gip Vn L-ng
Nguyn Ngc
AnhQu
Hunh Dim
Trinh
Thy
inh Th Thy
Vi
Phan L-u Minh
Trit
Nguyn Thin
n
Nguyn Th
Dim
Phan Th Trc
Ly
Bch L Nguyn
Phc
inh Th Cm
Vy
Nguyn Th
Qunh
Nhm Nguyn
Linh
Khnh
Hunh V Ph-ng
Trang
Trnh HngThy
Trn Vit Dng
Hunh HuLc
Trn Hu Tm
Nguyn Thy
Tho
Thanh
Nguyn Khnh
Linh
Nguyn Hu
C-ng
Kiu HongnBo
ng Bo Trang
Nguyn Th
Xun
Thanh
inh HongYn
Hi
Nguyn Th
TCm
Trn Th Mai
Th
H
L Xun Thn
Nghim Quang
Huy
Phm Hunh
NhV Th Thy
Vi
Nguyn Th
Tho
Ph-ng
Nguyn Minh
Quang
L K
Thnh
L Hong ng
Khoa
V Minh
H-ng
D-ng Hunh
Ngha
Trng
Trn Tun Khi
Trn Th M
Duyn

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N

250594
110794
160494
280994
260494
210594
080494
260894
210394
260494
021094
021094
071291
200894
171094
130294
190394
010194
241294
200994
200293
241189
090794
130893
240194
240994
130694
290792
100394
100992
311094
200694
281294
280694
211094
200189
210194
151094
200192
010192
040992
151094
120794
030394
251194
260892
280994
191294
010993
260694
280594
200894

Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Vnh Long Kinh
C12QKS14C12QKS14 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H
Kinh
C12QKS14C12QKS14Bn Tre
Kinh
C12QKS14C12QKS14Hi Dng Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
HT
C12QKS14C12QKS14TP. H N i Kinh
C12QKS14C12QKS14Kin Giang Kinh
C12QKS14C12QKS14Thanh Ha Kinh
C12QKS14C12QKS14Ph Yn Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
C12QKS14C12QKS14Qu
Kinh
C12QKS14C12QKS14 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Long An Kinh
C12QKS14C12QKS14Sng B Kinh
C12QKS14C12QKS14Bnh ThunKinh
C12QKS14C12QKS14 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Kin Giang Kinh
C12QKS14C12QKS14Bn Tre
Kinh
C12QKS14C12QKS14Tin Giang Kinh
C12QKS14C12QKS15Long An Kinh
C12QKS14C12QKS14Nam nh Kinh
C12QKS14C12QKS14 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Hoa
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
ng
Thp
C12QKS14C12QKS14
Kinh
C12QKS14C12QKS14Lm ng Kinh
C12QKS14C12QKS14Bnh PhcXting
C12QKS14C12QKS14H T nh
Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Tin Giang Kinh
C12QKS14C12QKS14TP. H i Phng
Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS14C12QKS14Hi hng Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
c
Lc
C12QKS14C12QKS14
Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh

Page 47

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201488
12202170
12201402
12201330
12202831
12202172
12202844
12202843
12202842
12202838
12202663
12202832
12202995
12202243
12202244
12202246
12202252
12202667
12202666
12202833
12202077
12201943
12203239
12203221
12203220
12203219
12202067
12202848
12201774
12202989
12202079
12202083
12202107
12203107
12203001
12202824
12202068
12202585
12202417
12202428
12202517
12202331
12202429
12202507
12202420
12202587
12202329
12202583
12202510
12202511
12202519
12202660

Nguyn Th
LiNgc
u Th Thu
Trang
Nguyn Ph-ng
Chi
Nguyn Th
M
V Tun Kit
Nguyn Th
Anh
Phm Th M
Duyn
Nguyn VnC-ng
Th Hng
ip
Nguyn Th
Mai
Ngc
Nguyn Th
Din
H-ng
D-ng ThyAn
Nguyn Th-Hong
Nguyn Ch
C-ng
L Th M Kim
Phm V Tin
t
Nguyn KDuyn
Trn QuangLim
Hunh T Nhi
Nguyn Trung
Lm
Nguyn TrMy
L Tr-ng Thanh
Lam
Hunh Tnt
Bi Hong Vn
K
M Tun Khanh
ng Minhon
Hunh Thanh
Duy
Hunh Th Nguyt
Minh
Phan Th Ngc
Hn
Nguyn Th
nHoi
L Th ThuNgn
Nguyn Hong
Nam
Nguyn Th
Loan
M
inh Ngc Bo
L Anh BoLinh
Nguyn Th
Dung
M
Nguyn Ngc
Lan
Phng V Ngn
Trn Th Thy
i
Nguyn Hng
Nht
Hong
Gia
L Ngc Dim
Hng
Hunh L Hong
Quyn
L Th
Hng
Hunh ThinLong
Nguyn Lm
Hoa
Lm Th Kim
Nga
T Ngc Mai
Minh
ng
Phan H Giang
Mai Tho My
Phan Hoi Bo

N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

130294
130594
271094
261293
220194
071094
171194
161294
280894
161294
160494
000091
130394
250294
021293
020694
231293
120883
050294
080294
260194
171094
151290
060394
090394
061194
080293
280394
070694
170194
031093
010394
270592
170593
280594
020294
151094
050492
030393
240494
161293
031093
160693
021094
090194
090794
200393
131194
271091
201194
041094
081093

Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS14C12QKS14TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15 ng Nai Kinh
C12QKS15C12QKS15H Nam Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
n
Giang
C12QKS15C12QKS15Ti
Kinh
C12QKS15C12QKS15Long An Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Ty Ninh Kinh
C12QKS15C12QKS15Bc Liu Kinh
C12QKS15C12QKS15BR a-VT Kinh
C12QKS15C12QKS15C Mau
Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15BR a-VT Kinh
C12QKS15C12QKS15 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Ty Ninh Kinh
C12QKS15C12QKS15Hng Yn Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15An Giang Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
n
Th
C12QKS15C12QKS15TP. C
Kinh
C12QKS15C12QKS15Ninh ThunKinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15 ng Thp Kinh
C12QKS15C12QKS15Khnh Ha Kinh
C12QKS15C12QKS15Vnh Long Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
ng
Thp
C12QKS15C12QKS15
Kinh
C12QKS15C12QKS15 ng Nai Kinh
C12QKS15C12QKS15Thi Bnh Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Bnh PhcThi
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Ty Ninh Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H
Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh

Page 48

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202515
12202518
12201588
12202426
12202421
12202592
12202425
12202595
12202328
12202594
12201594
12202516
12203002
12201942
12200724
12203040
12203105
12203108
12203446
12203328
12203237
12202509
12203236
12203232
12203231
12203227
12203224
12202979
12202415
12203388
12202820
12202661
12202659
12202668
12202670
12202671
12202291
12202709
12202711
12202256
12202593
12202248
12202247
12202984
12202806
12202994
12203329
12201935
12202834
12202836
12202841
12202177

Nguyn Nguyn
Cao
L Mnh
Khi
Triu Quang
Huy
L-ng Th Thu
Hng
Trnh Th ip
Hng
Nguyn L NhHin
Trn Ngc Dim
Trn Th Cm
Nhung
Nht
Nam
Phm Th Kim
Hu
Nguyn Th
An
inh Th Thu
Tho
Bnh Ph Ti
V Th Ngc
Trinh
Phan HongVMai
Nguyn Thin
Quan
Chu Bch Thng
V Duy
Hng
Bi Th
Ha
Th Minh
Ph-ng
L Tn
Ti
Phm Nguyn
Ph-ng
Hng
Nguyn Thy
Kiu
T Th ThuThanh
T Duy
o
L Ph-ng Nam
Nguyn Bch
Vn
Nguyn Th
Nam
Giang
Lm HongThu
Yn
Nguyn Th
Tm
Thanh
Nguyn Th
Trn
Ngc
L Thanh Tho
Nguyn Huy
Ch-ng
Nguyn Th
Trang
Thy
Nguyn VnPht
inh HongTin
inh QuangSang
Xun
Nguyn Hoi
Vn
Nguyn Hunh
NhHunh ThyTin
Tr-ng ThPhng
Ngc
L Ngc Quyn
Khiu Nh- Ph-ng
Tho
ng Hunh
Thin
L-u Th Thy
Trang
Nguyn Th
Tho
Thu
Nguyn VnTng
Trn L
Ph-ng
L Hnh
Tm
Vn Hng Quc
Vit
Mch Nguyn
TinThy
Phm NgcSang

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

110494
270894
060592
160594
090994
270994
240692
160694
051094
280494
280293
070594
030593
220794
140593
150893
030194
070593
090692
120293
200993
251294
250593
020193
150494
080394
260693
190294
031090
171094
150494
100194
140992
201093
030494
020294
171094
160593
081194
031194
030194
280994
030794
151094
211094
270994
250794
030993
310794
210492
170694
211293

Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Ngh An Thi
C12QKS15C12QKS15Qung NgiKinh
C12QKS15C12QKS15Bnh nh Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS15C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS15C12QKS15Ty Ninh Kinh
C12QKS16C12QKS15Kin Giang Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Nai Hoa
C12QKS16C12QKS15An Giang Kinh
Minh
C12QKS16C12QM11 TP. H Ch Kinh
ng
C12QKS16C12QKS15Lm
Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15Long An Kinh
C12QKS16C12QKS15Sng b Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Thp Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Nai Kinh
C12QKS16C12QKS15Ngh An Kinh
C12QKS16C12QKS15Qung BnhKinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
a-VT
C12QKS16C12QKS15BR
Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Nai Kinh
C12QKS16C12QKS15Kin Giang Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15Gia Lai
Kinh
C12QKS16C12QKS15BR a-VT Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15Lm ng Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS16C12QKS15Bc Liu Hoa
C12QKS16C12QKS15Bn Tre
Kinh
C12QKS16C12QKS15Vnh Long Kinh
C12QKS16C12QKS15Tin Giang Kinh
C12QKS16C12QKS15Bn Tre
Kinh
C12QKS16C12QKS15Lm ng Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh

Page 49

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202536
12202174
12202980
12202822
12202987
12202988
12202991
12202589
12201593
12201769
12201458
12200279
12200565
12202985
12202424
12203332
12203333
12203334
12203350
12203244
12203386
12203690
12202837
12203440
12203441
12203442
12203629
12201939
12202966
12203229
12200604
12203113
12203112
12203103
12203223
12203225
12203243
12203331
12203628
12203817
12203000
12203234
12202998
12202997
12203438
12203242
12203226
12203580
12202512
12203549
12202672
12203581

Nguyn Tn
t
Cao Mng Trinh
Hunh NgcThanh
Y n
Bi Minh
Tr
H Ch
Sang
Ph-ng Thanh
Tm
Trn Ngc Tho
Thu
Nguyn Thy
Xun
Thanh
Nguyn Th
Ph-ng
Bch
V-ng Ph-cTon
Nguyn Th
Ph-ng
Tr-ng ThTriu
Ngc
Nguyn Quang
c
Nguyn Th
Thm
Mng
Cao Th Thy
Trang
Phan Sn Tuyn
Thn Phi Hip
T Anh
Duy
Nguyn Lm
Tho
Thanh
Trn L oan
Trang
Nguyn Th
LyPh-ng
L Th
Hin
Trn Th Ngc
Dip
Nguyn Duy
c
Nguyn Trn
Tin
Trn Hoi V
Nguyn VnBnh
Phm ThinH-ng
H Hng Nhung
V L Bi Ngn
H Th Thanh
Ph-ng
Phm nh Khi
Lm Hoi c
ng V Hoi
Linh
Trn Th T
Trm
Nguyn Th
Hoi
Thu
Trn Thy Yn
Bnh
Trn Th M
Linh
L Yn
Nhi
Nguyn Ngc
Thin
Trn Th Thin
Trang
B
Long
Phm TunThanh
Hunh Kim Tho
Cao Tun Kit
Nguyn Th
Xun
L
Nguyn Ph-c
Lc
NguyntrnDuy
Quc
Hunh Thi Trn
T Th
Loan
Trn Th M
Ngc
Thch NgcTrang
Thy

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

220692
250193
250294
240794
250991
201194
280694
110794
220394
180193
010394
090693
250194
160494
150691
121093
130894
021194
280594
041194
021194
241094
000092
131212
031194
101193
101194
061094
100491
170194
170693
120993
020993
100594
060993
050794
300394
201094
031194
220794
051093
041193
220294
120394
290494
080894
220994
150994
201194
020294
241294
310594

C12QKS16C12MK13 ng Nai Kinh


Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H
Kinh

C12QKS16C12QKS15Ph Th
Kinh
C12QKS16C12QKS15Khnh Ha Kinh
C12QKS16C12QKS15Bnh ThunKinh
C12QKS16C12QKS15Qung NgiKinh
C12QKS16C12QKS15Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS16C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS15 ng Nai Kinh
C12QKS17C12QKS17Bnh nh Kinh
C12QKS17C12QKS17Thanh Ha Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Long An Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Nam nh Kinh
C12QKS17C12QKS17Ph Yn Kinh
C12QKS17C12QKS17 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17 ng Nai Kinh
C12QKS17C12QKS17TP. H N i Kinh
C12QKS17C12QKS17An Giang Kinh
C12QKS17C12QKS17Ph Th Kinh
C12QKS17C12QKS17Pleiku - gia Kinh
lai
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Long An Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Bnh nh Kinh
C12QKS17C12QKS17Khnh Ha Kinh
C12QKS17C12QKS17 c Lc
Kinh
C12QKS17C12QKS17Tin Giang Kinh
C12QKS17C12QKS17Khnh Ha Kinh
C12QKS17C12QKS17An Giang Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17 ng Nai Kinh
C12QKS17C12QKS17Bn Tre
Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Gia Lai
Kinh
C12QKS17C12QKS17Khnh Ha Kinh
C12QKS17C12QKS17Ph Yn Kinh
C12QKS17C12QKS15Tr Vinh Kinh
C12QKS17C12QKS17Bnh nh Kinh
C12QKS17C12QKS17Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh

Page 50

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203542
12203543
12203548
12203546
12201046
12200948
12203547
12201931
12203579
12203551
12203550
12204039
12203545
12204225
12203449
12201335
12203497
12202427
12203496
12202708
12203625
12203624
12204264
12203218
12204067
12204229
12203816
12203813
12203092
12204068
12204115
12204215
12203814
12204184
12203810
12203911
12203975
12203973
12203972
12202821
12203947
12201176
12204011
12204013
12200695
12203756
12203914
12203869
12203912
12204037
12202846
12203875

Ng Kim Anh
Trn Thy Tin
V Minh
Huy
Thi Th Ngc
Mai
L Ngc
Qun
Nguyn Quc
Bo
Nguyn TKh-ng
Nguyn Th
C
Phan Th Dim
Nguyn Th
Phng
Kim
Cao M
Linh
Trn V Ph-ng
Uyn
Nguyn L Nhi
Yn
Nguyn Ngc
Nguyn
Tho
Nguyn Th
Phc
Dim
Phm Tn Thin
Ph
Trn Th Tho
Trn
Nguyn Th
My
Hunh Tr-ng
My Tho
H Chu Dip
ThV Thin Cng
Vn Ngc Thanh
Ph-ng
Phm Cao Gin
Nguyn nh
Thc
Tr-ng Gia Huy
Hong ThThy
Th KimLiu
Tr-ng Hong
Pht
Hunh Trng
Thin
Nguyn Th
Nhi
i
V Hi
Yn
C Tuyt Nhung
Phm Duy H-ng
Nguyn Lm
Trang
Hong
V Minh
Trc
Nguyn Thnh
t
Nguyn Th
Trim
Ngc
V Hong V
Trn Th Tuyt
Nhung
L Ph-ng Tho
Trang
Phm H-ngThy
Hng
Cao Minh c
Trn Vn Nhn
Phan Vn Vinh
Nguyn Quc
Tun
Phm Thu H
Th Qunh
Anh
Phan Nguyn
Hnh
Ngc
Trn Tun Dng
Trn Th Ngc
Mai
Nguyn L Ha
Ngc
Ch
Cao

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N

070194
130694
150393
030793
010991
180194
060493
200891
100894
210594
201294
150591
180694
120894
270894
270494
140793
120889
180794
301094
080893
121294
110593
281191
110193
250993
030493
170792
180494
251293
080693
280892
101192
180593
040393
240493
080894
280494
210293
220293
170293
300992
030694
011293
080693
110694
131293
090493
300189
020294
041092
190993

C12QKS17C12QKS17An Giang Kinh


C12QKS17C12QKS17Tin Giang Kinh
C12QKS17C12QKS17Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh

Ngc
C12QKS17C12QKS17L
Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17C Mau
Kinh
C12QKS17C12QKS17An Giang Kinh
C12QKS17C12QKS17 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Bnh ThunKinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Khnh Ha Kinh
C12QKS17C12QKS17 ng Nai Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS17Ninh ThunKinh
C12QKS17C12QKS17An Giang Kinh
Minh
C12QKS17C12QKS17TP. H Ch Kinh
C12QKS17C12QKS15C Mau
Kinh
C12QKS18C12QKS18hI Dng Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18 k Nng Nng
C12QKS18C12QKS18Ty Ninh Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12TC17 TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Nam nh Kinh
C12QKS18C12QKS18Tr Vinh Kinh
C12QKS18C12QKS18Hi Dng Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Qung NgiKinh
C12QKS18C12QKS18Long An Kinh
C12QKS18C12QKS18BR a-VT Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Qung NgiKinh
C12QKS18C12QKS18Hi Dng Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Hoa
C12QKS18C12QKS18TP. H i Phng
Kinh
Minh
C12QKS18C12KDN11TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H
Kinh
n
C12QKS18C12QKS18Bnh Thu Kinh
C12QKS18C12QKS18BR a-VT Kinh
C12QKS18C12QKS18Kin Giang Kinh

Page 51

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203874
12203873
12202981
12203872
12203871
12203944
12203867
12203864
12202993
12203913
12203622
12203623
12203228
12203691
12203447
12203444
12203415
12203751
12203439
12203233
12203495
12203621
12203384
12203385
12203387
12203688
12203689
12203630
12203754
12203752
12203755
12203626
12203627
12204292
12204389
12204116
12204199
12204186
12204152
12204040
12203943
12202064
12204181
12204089
12204086
12204069
12200979
12204070
12204183
12204202
12204154
12203552

Nguyn Thanh
Tm
N
Nguyn Xun
nh
N
La Thy
Trinh
N
L-ng Thu Tho
N
Tr-ng Hong
ChiTho N
Hong HuHong
V n
Ngha
T Quc Phong
Phan HunhThu
Ngc
N
L Ngc Thy
Vy
N
Vn Th Bo
on Th Ph-ng
Linh
N
Nguyn Th
Nhung
Tuyt N
Phm Vn c
Nguyn Tr-ng
Giang
Nguyn Th
Tuyt
Mai
N
Mch Nguyn
anTr-ng N
L Cng
Danh
Nguyn Th
T h
N
Nguyn Tun
Anh
Trn ThanhLam
N
Mai Thanh Phc
Khang
N
Nguyn H-ng
Thnh
L Hoa Quc
Huy
Nguyn Th
Ph-c
Thanh N
Nguyn D-ng
Nhn
Trng
Nguyn LcT h
L Quang Huy
Nguyn Xun
Khoa
Phm Anh Khoa
V c
Tuyn
Nguyn Th
AnThy
N
Phm Nguyn
Thng
Ngc
V Hu
Nhn
V-ng Hong
Tho
Th Thu N
Phm Ph Quc
Thi Quc Lam
Tr
N
Mai Vn
Ph-c
Nguyn Th
Ngc
Kim
N
Ng HongKhang
Tr-ng ThDim
Thanh
N
Trn Th Bch
o
N
Trn Ngc Hn
Bo
N
Nguyn Th
Phng
Kim
N
Nguyn Th
Thuyn
Mng
N
Hng Nht Phi
Trn Nguyn
Trinh
Thu
N
H Trc
Ph-ng
N
Trn ChuHo
M
N
Mai Lan Ph-ng
Hng
N
Phm V VHuy
Hunh Thi Ph-ng
Thanh
N

270394
130394
161294
110494
030394
231093
130194
240994
100194
171093
261094
010393
080294
120994
200594
201093
120693
170592
100394
091291
030993
110793
200294
220694
070894
010693
131193
300894
120493
271093
260692
280394
250394
160294
110694
200994
211089
270292
090393
260393
080494
060593
250494
060294
160993
220894
240991
100893
051094
200694
010192
260394

C12QKS18C12QKS18Lm ng Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Vnh Long Kinh
C12QKS18C12QKS18TP. H i Phng
Kinh

Ch
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H
Kinh
C12QKS18C12QKS18 ng Nai Kinh
C12QKS18C12QKS18Bnh nh Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18C Mau
Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18C Mau
Kinh
C12QKS18C12QKS18An Giang Kinh
C12QKS18C12QKS18 ng Nai Kinh
C12QKS18C12QKS18 c Lc
Kinh
nh
C12QKS18C12QKS18H T
Kinh
C12QKS18C12QKS18Sng b Kinh
C12QKS18C12QKS18Ty Ninh Kinh
C12QKS18C12QKS18Bnh nh Kinh
C12QKS18C12QKS18Thanh Ha Kinh
C12QKS18C12QKS18Lm ng Kinh
C12QKS18C12QKS18Bnh nh Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS15TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS18C12QKS18Vnh Long Kinh
C12QKS18C12QKS18BR a-VT Kinh
C12QKS18C12QKS18Qung Tr Kinh
C12QKS18C12QKS18Lm ng Kinh
C12QKS18C12QKS18Bnh ThunKinh
C12QKS18C12QKS18Nam nh Kinh
C12QKS18C12QKS18Bn Tre
Kinh
C12QKS18C12QKS18 ng Nai Kinh
C12QKS18C12QKS18Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS18C12QKS18TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
c
Lc
C12QKS19C12QKS19
Kinh
C12QKS19C12QKS19Bc Liu Kinh
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Kinh
C12QKS19C12QKS19Long An Kinh
C12QKS19C12QKS19 ng Thp Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19Bnh ThunKinh
C12QKS19C12QKS19Bnh ThunKinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch kinh
C12QKS19C12QKS19Ninh ThunKinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H
Kinh
C12QKS19C12QKS19Sng B Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh

Page 52

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204066
12204065
12204151
12204041
12203945
12203753
12204114
12204117
12203863
12204038
12203758
12203946
12204266
12204398
12204659
12204648
12204308
12204513
12204514
12204257
12204356
12204517
12204518
12204628
12204265
12204412
12204668
12204282
12204619
12204563
12204343
12204562
12204533
12204538
12204542
12204544
12204272
12204318
12204383
12204469
12204462
12204471
12204472
12204258
12204594
12204641
12204286
12204480
12204629
12204455
12204588
12204294

on Th B
Thi
L-u Tun Anh
Tr-ng MinhTr
i
Hong MinhTin
Nguyn D-ng
LinhKhnh
Nguyn Th
NhQunh
Nguyn Ngc
Linh
Trn Vit Thng
Trn QunhNhV Vn HoiBo
inh Bt
Ngc
D-ng Thanh
Tho
Nguyn Hu
Vinh
Nguyn B Kh-ng
V Th Thanh
Ph-ng
Trn ThanhSang
Phng ng Khoa
Mai Anh
Nguyn
V Cng Thnh
ng Th Bo
Uyn
H Ch
Tm
Nguyn Th
My
NhTrn Th Thy
Ngc
L Quc
Thnh
Nguyn Th
Tuyn
Ngn
Nng L Vnh
Ph
Phan Cng Tun
Ch Anh Tun
Trn nh Huy
Phan Ngc Trinh
Phan Quc Ngha
Nguyn Th
Hng
Cm
Nguyn Th
Vn
Hng
V Thanh Vn
Nguyn Th
Nhin
Thy
L Minh Ph-ng
Uyn
ng Th Yn
Nhi
Nguyn Th
Mai
Thanh
Nguyn nh
Hu
V Thin ThV Ph-c Huy
Trn Vn H-ng
Nguyn Hu
Hong
Phm Th Hng
Ngc
Trn Th Tuyt
Vn
Nguyn Minh
ng
Phm Th Thu
Tuyn
Cao
Tr
Phan Hi Triu
Hunh Gia Thin
Nguyn Th
Anh
Qunh
Hunh Thanh
Trng

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

270593
020694
220588
210492
150294
140893
041294
070993
031094
280394
100994
200294
240393
180784
010494
010190
280492
230394
021093
130393
220394
060493
050494
160993
281193
051293
021193
161094
300492
260893
141094
070594
090986
180794
241292
130293
190993
180594
130193
061191
061193
020192
221290
310391
050693
080592
280794
151293
251093
141294
010894
200992

C12QKS19C12QKS19Long An Kinh
C12QKS19C12QKS19 ng Nai Kinh
C12QKS19C12QKS19 c Lc
Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19An Giang Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Hoa
C12QKS19C12QKS19 c Lc
Kinh
C12QKS19C12QKS19 ng Nai Kinh
C12QKS19C12QKS19Ty Ninh Kinh
C12QKS19C12QKS19Ngh An Kinh
C12QKS19C12QKS19Sc Trng Hoa
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19Sng B Kinh
C12QKS19C12QKS19TP. C n Th
Kinh
C12QKS19C12QKS19Khnh Ha Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19B?c Liu Kinh
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Kinh
C12QKS19C12QKS19Tin Giang Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19TP. H i Phng
Kinh
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Nng
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Kinh
C12QKS19C12QKS19Bnh ThunKinh
C12QKS19C12QKS19Lm ng Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19Lm ?ng Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19Long An Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
C12QKS19C12QKS19Thin M Kinh
C12QKS19C12QKS19Gia Lai
Kinh
C12QKS19C12QKS19Tin Giang Kinh
C12QKS19C12QKS19An Giang Kinh
C12QKS19C12QKS19Long An Kinh
C12QKS19C12QKS19Ninh Bnh Kinh
C12QKS19C12QKS19Khnh Ha Kinh
C12QKS19C12QKS19Tha thin-Hu
Kinh
C12QKS19C12QKS19 ng Nai Kinh
C12QKS19C12QKS19Ty Ninh Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H
Kinh

Ch
Minh
C12QKS19C12QKS19TP. H
Kinh
C12QKS19C12QKS19Tha thin-Hu
Kinh
C12QKS19C12QKS19TP. C n Th
Kinh

Page 53

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204610
12204447
12204436
12204332
12204373
12204380
12200156
12200050
12200149
12200155
12200377
12200358
12200073
12200355
12200362
12202656
12200096
12200108
12200372
12200128
12200389
12200918
12200408
12200422
12200875
12200126
12200066
12200266
12200036
12200236
12200278
12200727
12200725
12200007
12200270
12200229
12200691
12200561
12200601
12200658
12203213
12203216
12200002
12200260
12200602
12200323
12200201
12200692
12200313
12200160
12200043
12200351

Trn Th Thu
Trnh Th Dim
Thy
on QuangHng
H Vn
Hong
Phm T c
D-ng MnhTun
Nguyn VnHi
Nguyn Hu
Ngha
Trn ThanhHng
Ng Vn Huy
Phm ThanhPhong
Nguyn Ln
Duy
V Tn
Ti
Nguyn Thnh
t
Nguyn Mnh
Hng
Ph-ng ThNgc
Hong
Tn
Nguyn Hong
TinAnh
Nguyn Thanh
Nam
Nguyn Qun
Huy
Nguyn Ngc
Xun
Bi Trn Qu
Ti Ph-c Thnh
Nguyn Trng
Ngha
Lm Nguyn
Hong
Xun
L Tun
Anh
Tr-ng HoiNhn
Nguyn Hong
Tnh
L Hong Danh
Nguyn Hong
c
Nguyn Minh
Tr
V Tun Anh
V Trn Bng
Chu
Trn Cng Bo
Trn Anh Tun
Nguyn Ngc
Lm
V Tun Kit
L Vn
Mnh
Nguyn Ph
T hnh
H Hu Thanh
Danh
Liu V
Huy
Hunh Vn Tr-ng
Nguyn c
Hiu
Phm Minh Anh
H Ngc An
Phm ThnhLc
Bi Quang Hp
Ngy Nhn Khim
L Phc
Duy
Phm ThnhNgha
H Hong Phc
L Ph-c Trung
Tn

N
N

101094
280394
200393
100294
110394
161293
281193
150892
120292
231093
160393
010894
300789
080194
270790
200594
100893
141289
241094
280693
041293
240393
250594
270393
041192
180293
010593
091293
230590
040193
160892
040694
050893
180388
190293
090789
040793
091294
181194
230391
280193
200494
060391
100792
090687
250992
070392
190491
051194
070690
150892
171092

C12QKS19C12QKS19Bnh ThunKinh
C12QKS19C12QKS19Kin Giang Kinh
C12QKS19C12QKS19BR a-VT Kinh
C12QKS19C12QKS19H T nh
Kinh
C12QKS19C12QKS19Ty Ninh Kinh
C12QKS19C12QKS19Bnh PhcKinh
C12QM11 C12QM11 KonTum Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 TP. C n Th
Kinh
C12QM11 C12QM11 KonTum Kinh
C12QM11 C12QM11 Bn Tre
Kinh
C12QM11 C12QM11 Long An Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 ng Thp Kinh
C12QM11 C12QM11 Ngh An Kinh
C12QM11 C12QM11 Long An Kinh
C12QM11 C12QM11 Tha thin-Hu
Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 Qung NamKinh
C12QM11 C12QM11 ng Nai Kinh
C12QM11 C12QM11 Ph Yn Kinh
C12QM11 C12QM11 Gia Lai
Kinh
C12QM11 C12QM11 Sc Trng Kh-me
C12QM11 C12QM11 C Mau
Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 Lm ng Kinh
C12QM11 C12QM11 BR a-VT Kinh
C12QM11 C12QM11 Kin Giang Kinh
C12QM11 C12QM11 H Bc
Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 Bn Tre
Kinh
C12QM11 C12QM11 ng Nai Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 ng Thp Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
t
C12QM11 C12QM11 Bun M Thu
Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
ng
C12QM11 C12QM11 Bnh D
Kinh
C12QM11 C12QM11 An Giang Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Hoa
C12QM11 C12QM11 Ph Yn Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 Gia Lai
Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Kinh
C12QM11 C12QM11 Qung NinhKinh
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H Ch Hoa

Ch
Minh
C12QM11 C12QM11 TP. H
Kinh
n
C12QM11 C12QM11 Bnh Thu Kinh
C12QM11 C12QM11 Tr Vinh Kinh
C12QM11 C12QM11 ng Nai Kinh

Page 54

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200175
12200176
12200283
12200194
12200864
12200516
12200773
12200517
12200519
12200556
12200557
12200334
12200560
12200353
12200452
12200262
12203212
12200659
12200721
12200723
12200558
12203325
12200749
12200770
12200518
12200769
12200515
12200862
12200829
12200971
12200163
12200447
12202804
12200863
12200873
12200431
12200900
12200929
12200964
12200965
12200966
12200969
12200828
12201398
12201271
12201399
12201567
12201142
12201172
12201322
12201324
12201657

Nguyn Ph-c
Ton
Nguyn Vit
Hng
L Nht
Nam
Nguyn Minh
Tun
V Tr-ng Lm
H Tun t
Nguyn VnHuy
Nguyn Th
Th-ng
Hoi
N
Nguyn Hu
V
Nguyn Nht
Khang
Thnh
V Kim
Hu
on XunBch
ng Hu Ph-c
Trn Tun Anh
L Quc
C-ng
Nguyn Minh
Hong
Nguyn Minh
Nht
Nguyn Hong
Phi
Ha Th Khanh
Trn ThanhPhong
Trang S Tn
Dip Kim Hi
V Thnh Chung
Nguyn Hunh
c
Trnh QucHuy
Nguyn Trn
Thuy
Minh
Nguyn Tng
Sn
Tr-ng V Lc
T Hu Quc
Huy
L Hng Duy
Linh
inh L Tun
Anh
Phm Anh T
Nguyn Vit
Tn
Nguyn Xun
Lc
o Th H-ng
V Th PhTr-ng
N
Nguyn PhiT r-ng
L Thnh Qu
L Mnh Qun
Nguyn Phm
Thi
V Vnh Nghi
L Minh
V
Nguyn Hong
Tun
Phm ThanhSn
Hunh NhtLong
Phi
Nguyn Tun
Phong
Nguyn Hong
T
Phan nh T
Trn Phc in
L
Minh
Phm Nguyn
Nam
Hong
V Trn Ch

051293
250593
201091
290993
060291
090193
151092
010290
150193
020993
070694
240694
260892
201093
190894
041092
030994
051194
220393
170792
290594
011194
060492
190594
180388
130394
120493
220890
140793
211294
230292
141193
040991
091093
070594
220893
170593
100594
270893
240194
040594
270394
011093
020794
060792
030594
010994
030694
190794
121094
160593
120793

C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12

Page 55

C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM11
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12

An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Khng
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Gia Lai
Kinh
Qung NamKinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Long An Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bn Tre
Kinh
C Mau
Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bc Liu Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bn Tre
Kinh
Tr Vinh Kinh
Bn Tre
Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201327
12201231
12201476
12201397
12201396
12201394
12201573
12201391
12201173
12201143
12201087
12201242
12201243
12201477
12201085
12201086
12201233
12201478
12201235
12201660
12201239
12201236
12201240
12201234
12202817
12202807
12201911
12202237
12202241
12200874
12201574
12200902
12201141
12201480
12201755
12201750
12201753
12201754
12201572
12202166
12202062
12202061
12202057
12202055
12201241
12201238
12201237
12202053
12201232
12201966
12201321
12201325

Trn Cng Hiu


Nguyn Cao
Huy
Nguyn Ngc
Hong
Trn c Huy
L Quang C-ng
Trn Ngc Long
Phi
Rchom
S
L-u Hn
Thim
Lai Ph
Nguyn
H Ch
Kim
ng Anh Tun
ng Tr Nhn
Cao Th Kim
T hnh
Hunh TnPht
Li NguynThng
Quc
Nguyn Thanh
Lch
Nguyn Hong
LmDuy
Nguyn Thanh
Tm
L V
Nh
Phng BnhTn
Li Cm
Lun
V Trnh Huy
t
T Minh
Ngc
Quch i Pht
Ha c Anh
Lm Tn Thoi
Trn L Hong
C-ng
Nguyn Thanh
Hin
ng Vn T
Nguyn Hu
Thnh
V Hong Thanh
Huy
Ng QuangVnh
Trn Minh on
on Minh Thin
Trn Phan Anh
Tun
L Nguyn Thnh
Minh
Hong TinGiang
Tr-ng Quang
H-ng
Nguyn Hng
Tun
L Thanh Tng
Nguyn Tun
Anh
V Hong Giang
L Nguyn Hi
Minh
Nguyn Hong
Sn
Trnh Quang
Huy
Bi Nht Tn
Trn Phi Quang
Hng
inh Kh-ngDuy
Phm Nguyn
HaAnh
Mai Anh
Nguyn
Phm Th NhQunh
Phm Quang
Hin

221194
070794
030794
140194
270393
270894
170787
170294
270694
100694
100692
250894
030394
140794
110893
151293
131194
051194
280294
230994
241194
301294
110894
131294
120294
090194
280693
260194
081194
010994
200594
180194
100394
180894
221093
070393
230987
160792
080393
230993
140694
300393
090993
151290
260894
030694
110994
280894
200994
230394
250293
250489

C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13

Page 56

C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM12
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Thanh Ha Kinh
Bnh ThunKinh
Gia Lai
Gia-rai
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Hoa
Ninh Bnh Kinh
Tin Giang Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Hoa
ng Nai Kinh
Vnh Phc Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bc Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
ng Thp Kinh
BR a-VT Kinh
Bnh PhcKinh
Bn Tre
Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Ty Ninh Kinh
TP. H N i Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
c Lc
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201566
12202165
12202233
12201921
12201920
12201919
12201917
12201913
12202168
12201749
12201568
12201569
12201916
12201915
12201914
12201924
12201472
12201742
12201743
12201036
12202403
12201744
12201473
12201474
12201746
12201475
12201659
12201747
12201748
12202327
12202326
12201658
12202412
12202803
12202967
12202805
12200974
12202812
12202408
12202814
12202978
12202901
12200901
12202815
12202801
12202410
12202813
12203215
12202969
12202238
12202802
12202800

L Minh
Duy
Nguyn Vit
Tin
Nguyn Hu
C-ng
Nguyn Mnh
Hng
Phm Vn -c
Trn Nguyn
Bo
Hong MnhC-ng
Nguyn Thanh
Bnh
Nguyn Minh
Tr
Nguyn Quc
Thin
V Ngc Hong
Long
H Trn Trng
Hiu
V Phc Uyn
Tho
Nguyn Tr-ng
Thnh
Nguyn ng
Nhung
Nguyn Trung
Tn
Bi Thanh Tm
inh Quc Hng
Nguyn Phan
PhtHa
Phm Vn Dng
Hong TinThnh
o Quang Thi
L Tun
Kit
Chu QucVit
Trn Cng Lun
M Duy
Khang
V L Anh Duy
Nguyn Th
Bo
Nguyn Trn
Minh
Duy
Nguyn Minh
Hi
Triu TunLong
Trn L Minh
Qun
Nguyn VnKhang
L V QucTr-ng
Nguyn Khnh
Ho
Nguyn Ngc
nh
Nguyn Chnh
Uy
Phm Bo Trng
Tr-ng L H-ng
V Sn
Nam
Trn
V
L-u Tr-ng Thnh
Phm XunNguyn
Phan ng Khang
L nh
Sang
Trn Mn t
Phan Trn Thin
Thun
Nguyn Minh
Tin
Nguyn Trung
Hi
T Nguyn V
Nguyn Tr-ng
Tnh
L Duy
Quc

220794
030393
020494
110394
210292
200994
040792
300193
081094
261294
280293
110594
260194
271293
020693
280493
060594
310893
040893
161293
300494
050693
111094
161292
260894
011293
031293
100794
140792
030594
131294
080694
230194
020894
280493
160994
100593
070782
101293
240994
010691
160894
011094
101294
040594
310594
100294
090993
040993
030694
080694
220694

C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14

Page 57

C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM13
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Nam
Qu
Kinh
TP. Nng
Kinh
c Lc
Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Qung NgiKinh
Bn Tre
Kinh
Tin Giang Kinh
ng Nai Kinh
c Lc
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
ng
ngI
qu
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Phm Vn Kinh
Nam nh Kinh
Long An Kinh
ng Nai Kinh
Long An Kinh
Bn Tre
Kinh
Bc Liu Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
nh
Bnh
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Kin Giang Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Kin Giang Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c
Giang
B
Kinh
Bnh ThunKinh
Bnh ThunKinh
ng Nai Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202164
12202971
12201323
12202402
12202325
12202973
12202974
12202975
12202977
12203017
12202406
12202972
12203096
12202043
12201171
12202501
12202500
12202324
12202578
12201918
12203095
12202575
12203097
12202579
12202167
12202499
12201830
12202580
12202581
12202658
12202234
12202056
12201460
12202502
12202236
12202574
12202809
12203317
12202504
12202503
12202704
12202904
12203492
12203214
12201570
12203535
12203536
12203494
12203490
12203489
12203430
12203381

Nguyn Minh
Nht
u Ngc Hng
Quc H-ng
Nguyn Hu
Tnh
Lm Hi Vi
Hong MinhSn
Thi Ngc Trit
V Thnh Vinh
Trn V Nht
Khanh
Phng Gia Tun
o Xun Pht
D-ng CngTm
Nguyn Hong
Linh
Trn Hongn
Phan nh Sn
Nguyn Minh
Sang
Phan ThanhHiu
Nguyn Quang
Dng
ng Thnh
Vn
ng Phi Hng
Nguyn Hong
Huynh
Nguyn ng
Pha
Tr-ng HiuNhn
Phm Ton Khoa
Bi Thanh Qu
Nguyn Kiu
L Thin
Phm Hu Nht
Tin
Nguyn Thnh
Trung
Trnh Trng
Ngha
Nguyn VPhng
Nguyn Vit
Chung
Vn Cng Lut
T Hong Tun
V
Nguyn c
Hun
Nguyn Thanh
D-ng
V Quc Huy
Nguyn B Bng
Nguyn Quc
Khnh
Trn HongLong
Hunh TrnSinh
Phc
L-u Sng Ho
Trn Vn Bnh
Nguyn Don
Thng
o Cng Trung
Nguyn Trng
Thanh
Nguyn Trung
Thnh
L Hi
Nam
Ng Tn Ph-ng
Phan Hu Trng
Phm NgcThanh
Nguyn c
T m
Tr-ng Hong
Linh

011092
300194
310393
060994
020894
061194
181194
090894
141194
101093
160394
241093
040193
220993
280594
020594
230694
060893
311293
120294
261194
110293
120194
090293
091094
110489
020794
150694
151294
030994
080194
051194
041194
100892
230494
301293
180693
020994
051194
070294
070692
050394
240993
270790
090993
051093
190191
120893
210192
110394
010493
240491

C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15

Page 58

C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM14
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15

ng Nai Kinh
H T nh
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Malaisia
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Vnh Long Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Long An Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
ng Nai Kinh
Tr Vinh Kinh
H T nh
Kinh
Tr Vinh Kinh
C Mau
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
ng Nai Kinh
ng Thp Kinh
Ngh An Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Kin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
n
Bnh Thu Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Kin Giang Kinh
C Mau
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203101
12203100
12203099
12203098
12203093
12203318
12203323
12203324
12203327
12203354
12202505
12203434
12203380
12202970
12202059
12203537
12203383
12203428
12203429
12203433
12203382
12203435
12203436
12203437
12202409
12203379
12203577
12203805
12202657
12202811
12202818
12201479
12203745
12203746
12203618
12203619
12203541
12202242
12203538
12203539
12203540
12203860
12203808
12203684
12202321
12203747
12204147
12203750
12204062
12204149
12204008
12204146

V Tun Thin
Phan Quc Tun
L Vn
Lm
Cao Hng Anh
Nguyn L Gia
Hu
Nguyn Minh
Hin
Nguyn Th
Trang
Bo
Trn Minh Ph
Nguyn Trn
Quang
ng
Nguyn Phm
Long
Cao
Nguyn VThut
Nguyn Trn
HiPh-c
Trn
Hu
L Cao
K
Nguyn Hong
Thi
Nguyn c
T hnh
Nguyn Anh
Khoa
Nguyn VQun
Hng
L Nht Minh
Hunh Quc
T hanh
Trn TrngNhn
L-u Hu
Ph-c
Nguyn Quc
Anh
Nguyn c
Anh
Tr-ng
Cao V
Kit
ng Nguyn
T Anh
H Tn
Li
Phng Quang
Anh
inh QuangH-ng
Ng Ngc Thnh
Trn Anh Tun
Nguyn Hong
Qun
Nguyn Quc
Phong
Bi Gia
Hip
Bi Vn
Sinh
Phm Phi H
V Trng Nhn
Nguyn Thnh
Vinh
Trn HunhThnh
Vinh
Nguyn VnThun
Nguyn Minh
Tr
inh i
Phong
on Trngc
Thi Gia
Khnh
L nh
o
Trn Hng Tun
Anh
Nguyn
Khanh
L Tn
Duy
Hunh NhtHa
Phm V Gia
T rung
V Ngc Nguyn
ng TrungNgha

030193
061293
241193
270993
230393
070194
220191
000094
160294
291094
090193
240193
241194
270594
170394
170991
070991
010194
270990
090494
030692
191294
261094
260194
300394
160694
260893
070394
011194
230994
110191
160294
301193
230394
130793
260494
020293
180693
141093
131293
171294
131094
161289
290993
020193
150794
270893
030794
180193
170592
040288
270794

C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16

Page 59

C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM13
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM15
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16

Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Thanh Ha Kinh
Kin Giang Kinh
TP. C n Th
Kinh
ng Nai Kinh
Khnh Ha Kinh
ng Thp Kinh
KonTum Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Vnh Long Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
n
Bnh Thu Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
k Nng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Lm ng Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Nam nh Kinh
Lm ng Kinh
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NamKinh
Thanh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Qung NamKinh
Lm ng Kinh
Thi Bnh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Khnh Ha Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203859
12204148
12204084
12204085
12204109
12203941
12203617
12203620
12200555
12202922
12203858
12204111
12204112
12204221
12203685
12203686
12204090
12203937
12204211
12204150
12204006
12204007
12204010
12204009
12204035
12203901
12200177
12203971
12203862
12203807
12203939
12204064
12203804
12202968
12203940
12204228
12203861
12204371
12204369
12204337
12204241
12204350
12204249
12204305
12204259
12204316
12204340
12203211
12201035
12202963
12204195
12204313

V Anh
Quc
Phm ThanhH
Nguyn Nht
Duy
Trn Vn Quang
Phm Hong
T hi
Liu Ngc H
Phm Th Hin
Hunh Duy Khnh
L Duy
Quang
Ph-ng B Thng
Nguyn nh
Trung
Bi Ng Quang
Nht
Phi C-ng Quc
Nguyn Hong
Phc
Trn TrngNgha
Nguyn Hong
Ph-c
ng Hong
Huy
Nguyn Tn
Hong
Mai Hunh D-ng
i
Phm Hong
Long
ng MinhT
Trn Quc Vit
L Hi
Triu
Trn Thi Phong
Phan nh Qun
Nguyn VnHuy
Mnh
Mai Tn Pht
Nguyn Hu
Chu
Nguyn Vit
Anh
Nguyn Tn
Huy
Hin Hong Sang
Nguyn C-ng
Quc
Kiu Minh c
ng Tn Ha
Trn HongLc
Nguyn Bnh
Khim
L-ng Tr Anh
Nguyn Minh
Nht
Trnh Kim Long
Hunh LongThun
Nguyn VnV
L Hu
c
Trn
Qu
Nguyn Hong
Duy
V Hunh Nhi
Trn nh Vn
Tn Ph Sn
Nguyn Tn
Lc
Phm DngQun
Nguyn c
Huy
Hunh V Quang
Hunh Cng
T hng

051094
221091
170790
180791
100494
160793
160494
150787
271189
290794
200492
120694
180690
060294
211294
051294
050794
061294
030294
150394
130294
030493
280894
011293
300494
211193
140993
100692
170194
250493
021091
100590
010893
260494
250491
230494
280189
091092
051092
070793
201290
220294
160388
170293
101092
230794
130592
120588
130787
010394
161092
200493

C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17

Page 60

C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM11
C12MK11
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM11
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM16
C12QM17
C12QM17
C12TC17
C12QM17
C12QM17

Ty Ninh Kinh
KonTum Kinh
Bnh nh Kinh
k Nng Kinh
ng Nai Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tin Giang Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NamKinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh PhcKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
An Giang Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
ng Nai Kinh
Gia Lai
Kinh
BR a-VT Kinh
Sng b Kinh
Ha Bnh Kinh
Bin ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Lm ng Kinh
Long An Kinh
Bc Liu Hoa
Ninh ThunKinh
H T nh
Kinh
An Giang Kinh
Tha thin-Hu
Kinh
Lm ng Kinh
Ph Yn Kinh
Long An Kinh
Vnh Ph Mng
Ty Ninh Kinh
Phm DngKinh
Tin Giang Kinh
Bnh ThunKinh
Bnh ThunKinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204247
12204442
12204485
12204553
12204547
12204537
12204536
12204427
12204529
12204426
12204525
12204451
12204452
12204339
12204464
12204505
12204439
12204388
12204344
12204638
12204630
12204621
12204617
12204379
12204506
12204586
12204399
12204579
12204409
12204577
12204575
12204616
12200300
12200028
12203087
12200095
12200294
12200627
12200020
12202566
12200070
12200011
12202150
12200290
12200127
12203194
12200161
12200655
12200076
12200287
12200142
12200130

L-ng NgcPht
Li Hong c
Trung
Nguyn c
Vng
D-ng Thanh
Long
Nguyn ng
Khoa
Nguyn Danh
D
Nguyn nh
Ch-ng
Tr-ng Vn Nhnh
Bi Anh
Tun
L Trung Hiu
Phng Quang
Thng
Quang HuDanh
V-ng Ch Ti
Nguyn Hong
Huy
Phan ThanhV
V Vn
Thng
L Hong Tn
Phm H Hong
Tng
# Quang Duy
Nguyn Huy
C-ng
L Tn
t
Lm Ngc C-ng
Nguyn Ngc
Minh
Nguyn Nht
Tn
Nguyn VnLinh
inh c Hip
H Quang Phc
Trn TrngLut
Trn Mnh Sang
L Nguyn Bo
Khnh
Nguyn nh
Trung
V Hunh Minh
Tin
Nguyn Thanh
Duy
Nguyn c
V
Nguyn Vit
Anh
Trm
Nguyn Qunh
ng Hi
L Minh
Phc
Phm Trn Tho
Thu
Tr-ng PhYn
Nguyn Th
Hnh
Hng
L Nguyn Th
Ph-ng
H Trng Hin
inh Kim Quc
Phm Th T-ng
Vn
Nguyn Hunh
TrnBo
Phm Quang
Duy
Khnh
Nguyn Th
Hng
Khnh
Nguyn Th
Hng
Kim
V Khnh Duy
Tr-ng Gia Bo
L Th Qunh
Anh
Phm Ti Lc

N
N
N
N
N

N
N
N
N

160692
221093
101191
100992
160991
090691
251194
020391
121091
260994
231193
031094
230194
031093
080894
070991
160590
101092
301294
160992
050984
100587
090691
010992
130389
100591
091191
181291
060992
160793
121094
060593
271093
060793
251294
020493
040792
091094
120793
100993
240584
241291
290891
130286
020893
030592
071193
060993
140393
070394
101191
270193

C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11

Page 61

C12QM16
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12QM17
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11

Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Sng B Kinh
ng Nai Kinh
Ph Yn Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
BR a-VT Kinh
Tr Vinh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Malayxia Kinh
Long An Kinh
Kin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Bc Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Hi Dng Kinh
ng Nai Kinh
Ty Ninh Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200145
12200004
12202573
12200428
12200021
12200052
12200026
12200032
12200366
12200035
12200436
12200220
12200435
12200433
12200053
12200595
12201895
12200104
12200417
12200196
12200109
12200186
12200188
12200195
12200402
12200392
12200400
12200039
12200480
12200025
12200006
12200508
12200449
12200349
12200314
12200325
12200507
12200396
12202785
12200057
12200464
12200463
12200345
12203074
12203075
12200513
12200552
12201300
12200511
12200509
12200624
12200625

Nguyn Anh
Khoa
Bi Ngc Ph-ng
Tho
T Trung Hiu
Nguyn Xun
Thnh
Thi Dip Thanh
Thanh
Nguyn Quc
Khang
Phm ThanhVy
Trn Nguyn
Nh-Qunh
Thi Hu Lc
Trn Nguyn
Dng
Quc
L Th D Yn
Nguyn Trung
Tn
L Nguyn Vy
Thi
Hong MinhTr
Nguyn Th
Xun
Thanh
T Vit
C-ng
Phm nh Tn
Tn c H-ng
L Th ThuHin
Trn Kim Yn
Nguyn Th
Ngc
Hng
L Th Ngc
Dung
Phan ThnhVinh
L c
Thin
Trn VnhPht
Nguyn Th
Bo
Gia
Kim Th Thy
Nga
L Minh
Vin
Phm Nguyn
Trng
Ngc
L Minh
Dng
Trn Bch Ph-ng
Nng Th Thy
Ngn
Hong Huin
Tr-ng Ngc
T rung
Trn Ngc H
Minh
Ng Phan T
NhV Phi
Hng
Nguyn Th
Khuyn
Kim
L Th M Chi
Trn c Hu
Nguyn Th
Ph-ng
Mai
Trn HongPh-ng
Lm Ngc Thanh
Tr-ng ThHoa
Nguyn Th
Thy
Ph-ng
L V
Anh
Bi NguynQun
Ph-ng
Phng BchH
Nguyn Thanh
Tho
Nguyn Minh
Lp
Phm Long H
Nguyn Tha
nh

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

N
N

N
N

261089
240792
010194
150688
151193
180493
191091
231193
170494
280293
160293
100690
121294
190593
250193
071293
291093
100789
170593
020193
060689
061289
071091
070793
260593
091193
130992
190993
170191
161291
040493
260994
281192
090193
031290
201294
040587
020190
070794
201292
010194
150494
141293
250194
281194
190993
021294
030794
081092
041292
210294
270992

C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12

Page 62

C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC11
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12

TP. Nng
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
An Giang Kinh
Khnh Ha Kinh
ng Thp Kinh
Ninh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
c Lc
Kinh
BRa-VT
Vng Tu - Kinh
c Lc
Kinh
Sng B Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Ha Bnh Kinh
k Nng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
ng Nai Kinh
Tr Vinh Kh-me
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Long An Kinh
Ph Yn Kinh
Bnh nh Kinh
ng Nai Kinh
Kin Giang Kinh
Sc Trng Hoa
BR a-VT Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Bc Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Ty
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa

Ch
Minh
TP. H
Kinh
n
Tre
B
Kinh
Tin Giang Kinh
ng Nai Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200598
12200248
12200434
12200369
12200461
12201318
12200348
12200551
12200688
12201027
12200764
12200763
12200896
12200762
12200946
12200687
12200894
12202554
12200715
12201138
12200686
12200961
12201025
12200960
12200959
12200957
12200955
12201214
12200953
12200951
12201151
12201217
12200897
12201219
12202776
12200748
12200823
12200717
12202498
12200826
12200819
12200761
12200825
12200765
12203200
12202397
12200719
12200827
12200626
12201139
12200822
12201081

Ng Minh Ngha
Trn Th Qunh
L
on Lm V
Nguyn Th
Mai
Qunh
L Th Kim
Ngn
Trn TrungChnh
L Thanh Nht
Tr-ng
L Hi
Triu
Hunh B Minh
Huy
Nguyn Hng
Cnh
Lm nh Luyn
H Xun Ph-c
Nguyn Hu
Th
Bi L Thy Trang
V Thanh Sang
Nguyn Th
Dung
Thy
Trn L Thanh
Hng
Trn Minh Ti
H Hu
Th
Trn Thy Thy
D-ng
Yn H SnTriu
Trn Vn Tng
Bi Th M Trang
Nguyn Th
Thy
Thanh
Trnh Vit Tun
H S
nh
u Bo
NhMai Tr-ng Trinh
Mng
Nguyn Quang
Duy
Trn Sn Lm
Nguyn Anh
Duy
Nguyn Th
Tho
Ph-ng
Nguyn Vit
Minh
L Hong Phi
Yn
Nguyn NPh-ng
Hu
Trn Tun Phong
Phan Th nh
Tuyt
Nguyn D-ng
Khang
Nguyn Th
Thy
Ngc
Hong Quc
C-ng
Nguyn Thanh
Bnh
Hong TinNhn
Anh
Tr-ng ThyVi
Trn Th Yn
Ngc
Hunh
Lun
Phm TuytT hanh
V Minh
Hi
Trn nh Thch
Nguyn Thi
Bnh
Nguyn HPh-ng
Ngn
Tng Nguyn
Tm
ng
L Anh
Vi

N
N
N

N
N
N

N
N

N
N

N
N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

151194
151193
211194
010594
100794
111093
180493
150594
141093
121093
251094
130794
200294
010594
201093
130494
030994
040694
211193
131294
040194
270394
240594
200994
181191
220393
121094
090394
281194
030693
170493
070394
300894
210491
050194
191090
300992
130794
031294
080593
050393
180192
220594
150194
020492
290393
070693
241094
080392
240894
120194
070593

C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12

Page 63

C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12

Ninh ThunKinh
BR a-VT Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Nguyn Hng
Kinh
ng Thp Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
BR a-VT Kinh
Bn Tre
Kinh
Bi Th M Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ninh Bnh Kinh
Ph Yn Kinh
Khnh Ha Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Long An Kinh
Tha thin-Hu
Kinh
Qung NamKinh
Tha thin-Hu
Kinh
Kin Giang Kinh
Long An Kinh
ng Nai Kinh
Gia Lai
Kinh
Tin Giang Kinh
Gia Lai
Kinh
Ty Ninh Kinh
Tr Vinh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh D ngKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
BR a-VT Kinh
ng Nai Kinh
Ty Ninh Kinh
Lm ng Kinh
ng Nai Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12200820
12200651
12202798
12200653
12200654
12201030
12201028
12202795
12201033
12201220
12201395
12200720
12201228
12200299
12201313
12201312
12201311
12200493
12201652
12201221
12201222
12201315
12200454
12200824
12200831
12201178
12202956
12200386
12201169
12202962
12201379
12201553
12200318
12200895
12201320
12201317
12201381
12201384
12201385
12201216
12201389
12201561
12201031
12201230
12201423
12202572
12202570
12200718
12202557
12201026
12201470
12201465

L Thin Tm
Hunh QuNhim
Nguyn Tr-ng
LongThin
Trn Vn Hip
Ng c Trung
Nguyn Xun
Duy
L c
Ti
Trn Anh Duy
Mai Thu
H-ng
Tr-ng TnLc
Nguyn Vit
Nhn
L Anh
Tun
Nguyn Hunh
Hu Hng
inh S
Khim
Trn Th Yn
Nhi
V Thanh Hin
Nguyn Hng
C-ng
V Vit
Anh
V Th ThuTrang
Phng QucV
Nguyn Hong
Huy Anh
Trn Minh Qun
Trn Minh Hu
Bch Ngc Tr
My
Phan Th Thy
Trc
Nguyn Trung
Ph-c
o Kim ThNguyn Th
Tuyn
Thanh
Phan Cng Long
Quc
V Th Thanh
Xun
Nguyn Khc
ip
Trn
Ph-ng
Trn Thy Anh
Nguyn Yn
Nhi
Trn i
Nhn
Nguyn Hunh
Thy Mai
Trn V Ph-ng
Nhung
V Thin Hng
Hunh L Anh
ThNguyn Th
Uyn
Ph-ng
Hunh TnC-ng
Phm Anh Kit
Mai Ph-ngKhanh
Tr-ng Bnh
Thnh
Nguyn VAnh
Quc
Nguyn Thy
Minh
Ph-ng
Phan c Lc
Nguyn nh
Huy
H Vit
Huy
Hunh Th Anh
Ngc
V Th Ngc
Hu
Mai Xun Thanh

N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N

191293
140293
230893
270794
030894
020494
120393
240393
160693
130693
301193
211293
190394
120994
251293
121294
080294
060493
231094
240592
110594
110591
270393
130193
141094
180994
300193
301094
200694
020294
080192
240988
030493
070294
130292
260994
210794
241194
200894
100593
111093
080294
291190
051094
300493
090294
071093
211093
051293
031194
261094
111193

C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13

Page 64

C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC12
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13

Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
n
Xun
Nguy
Kinh
L c
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung NgiKinh
ng Thp Kinh
ng Nai Kinh
c Lc
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Nam nh Kinh
Ninh ThunKinh
Bn Tre
Kinh
938110591 Kinh
Bc Liu Kinh
C Mau
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c
Bnh Ph
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Bnh ThunKinh
H Bc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Long An Kinh
Ninh ThunKinh
Ty Ninh Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
Lm ng Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Mai PhngKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
a-VT
BR
Kinh
Hunh Th Ngc
Kinh
ng Thp Kinh
c Lc
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203084
12200650
12201550
12201057
12201455
12201457
12201459
12201461
12203199
12201464
12201462
12201076
12200652
12201310
12201132
12201304
12203079
12201303
12201308
12201302
12201134
12201135
12200510
12201900
12201898
12201896
12201655
12201903
12201902
12201906
12201910
12202556
12201717
12201654
12201905
12201653
12201140
12201082
12201722
12201137
12201883
12201775
12201388
12201387
12201386
12201887
12200899
12201888
12201380
12201466
12202647
12201890

Cao
Sn
V-ng NgcLinh
N
Nguyn nhNhi
N
Nguyn Th
Qunh
Ngc
N
Hong NgcLan
Qunh N
Phm TuytNgn
N
Nguyn PhiHng
Nguyn Hng
Phc
Phm Nguyn
HuTrung
V Th
Thanh
N
Nguyn Hong
Ngha
Bi Th oan
Thy
N
L Tn
t
L Minh
Cng
Nguyn Hing
Quch TiuPh-ng
N
Phm Minh Tr
Tr-ng Ngc
Ph-ng
Nguyn N
Tin Ph Ho
N
Trn Hng Khnh
Nguyn Th
NhBch
N
Nguyn nh
Ton
Hunh Thanh
T
Phan Thi Thanh
Tng
Nguyn LHuyn
N
Phm Nhi Anh
ThN
Trn ThnhTm
Phm Th Bch
Thy
N
Nguyn Ngc
Tng
on ThanhThin
Nguyn Th
Anh
Ngc
N
Nguyn Chu
Tin
N
Nguyn PhiThnh
Gia
Nguyn TDung
N
Nguyn Minh
Tng
Phm Th Ngc
Chu
N
V NguynBnh
Thi
on Th Tr
Mi
N
Nguyn Tin
t
Ch PhongPh
V Thnh Cng
Nguyn on
MaiTrc
N
Nguyn Th
Linh
M
N
Nguyn Th
Bch
Ngc
N
Nguyn Hong
Phc
L Ph-c
in
Phm Th Thu
Hin
N
inh HongTm
Phm Cao Minh
Anh Hong
V Th ThyT rang
N
Nguyn Th
H-ng
Mai
N
Trn Hng Vn
N

200192
061094
281094
280893
010293
071192
300490
250294
260892
190194
220494
250593
060994
260992
150193
021294
080194
180293
150594
101294
280394
270893
140292
201292
250593
101094
230593
240894
061194
170994
121292
150593
190194
260393
140991
301094
250594
110194
100894
160794
310593
090394
241294
200294
251093
190392
290693
101194
101194
140394
241194
210993

C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14

Page 65

C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC13
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14

Bnh D ngKinh
Bnh D ngKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ngc
Nguyn ThKinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
TP. C n Th
Kinh
ng
Sc Tr
Hoa
Ty Ninh Kinh
BR a-VT Kinh
Vnh Long Hoa
c Lc
Kinh
C Mau
Kinh
Long An Kinh
Bc Liu Kinh
k Nng Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ninh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Ph Yn Kinh
Long An Kinh
Kin Giang Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Thi Bnh Kinh
BR a-VT Kinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
k Nng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Long An Kinh
Thanh Ha Kinh
Lm ng Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201738
12201735
12201734
12201471
12201731
12202391
12201729
12201894
12201656
12201886
12202568
12201224
12201301
12202039
12201558
12201559
12201226
12202041
12202031
12201563
12202955
12201326
12201549
12202157
12202042
12202033
12203196
12201560
12203089
12201218
12201213
12202047
12202154
12202050
12202951
12202049
12201562
12201316
12202028
12202030
12202314
12201889
12201904
12202652
12202225
12202312
12202311
12201585
12202701
12202289
12201552
12202313

V Ngc Anh
V-ng M T
L Th ThyLiu
Trn HongVnh
Nguyn Ngc
TinHnh
Trn Th V
Trn ChuTho
Vit
Nguyn nh
Long
Bo
Phng
Quc
Nguyn Th
G iang
Ng Phi
Hi
L-u An
Thnh
Nguyn Nht
Cc
Ha Kim Lin
on Hi Bng
D-ng MngNgc
L Trng Bnh
Phan Th Bo
Yn
Nguyn Ngc
Hi
Nguyn Trung
Thnh
Trn QuangHuy
on Th Hng
Linh
Quang Nht
Phan Th T
Kim
La Minh Ngc
Trinh
Nguyn Tin
Khoa
T Thng Thi
V Tun V
ng TrnTrang
Qu
Bi Minh
Ngc
Phm Th Thy
Ly
Nguyn Thnh
Long
Phm ThanhPhong
Ng Nguyn
LiThnh
inh Anh Minh
Phan ng Ngc
Tn
V Th Cm
T in
Nguyn H-ng
Dung
Trn Ph Tr-ng
L Quang Lp
Hunh Thng
Li
Nguyn Th
Tho
Ph-ng
Nguyn Tr-ng
Hi
Nguyn Thnh
Lun
Nguyn Th
Vn
Hng
o Anh Khoa
Triu Tn Phong
V Vn
Hon
Phm Th Kim
Ngn
L Th Tho
Nguyn
H Mai Thanh
Trc
Nguyn Kim
Ngn

N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N

N
N
N
N

071094
250290
251091
140790
191192
201093
290894
021094
211293
290393
290592
230192
090993
131094
040194
011194
231293
130194
050394
090494
271092
081294
221093
070686
170592
200190
010793
280594
140194
190892
190892
240193
020194
010894
020991
181094
220693
040494
181094
121192
020694
110694
301194
050388
110493
200994
100690
210993
170493
081194
061194
040893

C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15

Page 66

C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC14
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15

TP. H i Phng
Kinh
Sc Trng Hoa
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Sng b Kinh
Vnh Long Kinh
Tin Giang Kinh
Bc Liu Kinh
Tin Giang Kinh
Ninh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Sng b Kinh
Bnh nh Kinh
Tin Giang Kinh
Vnh Long Kinh
Vnh Long Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
An Giang Kinh
Qung NamKinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Kin Giang Hoa
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
a-VT
BR
Kinh
Tr Vinh Hoa
C Mau
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12201733
12202493
12202149
12201718
12201721
12202396
12201725
12202052
12202048
12201726
12201728
12201730
12202392
12202316
12202390
12202032
12202040
12201736
12201737
12201739
12200223
12203312
12202037
12202036
12203078
12202034
12202287
12202315
12202044
12202223
12202227
12202160
12202231
12202161
12202224
12202155
12202163
12202228
12201564
12201907
12202232
12202230
12201893
12202162
12202783
12202286
12201892
12201390
12200739
12200474
12201899
12200898

Phm Th Mai
Thu
Mai Ngc Ngn
Khanh
L Minh Trang
Vy Thy
L-ng PhmNguyn
Tho
Nguyn Th
Tho
Lan
L-ng Th Hi
L Th Bch
Ngn
Trn ThnhHa
Gia
Ng HongPhc
V Thnh t
Nguyn VnTn
Nguyn Trng
Tr
Trn Quc Thi
ng Tr Tm
V-ng M Nhung
Nguyn L Ngc
M
Nguyn Tr-ng
Tn
Hunh NgcChu
Kiu
V Th
Trinh
Cao HongC-ng
Minh
L Hu
Ti
Hunh NgcTrinh
Ph-ng
L Hon Tm
Nguyn Vit
ng
Nguyn Trn
NhiTho
V Vn
Ha
Nguyn Nht
Vy Tho
Trn Nguyn
Vnnh
ng Th Qunh
NhL Th ThuHiu
Bo
Thng
Bi Th LanAnh
H Ngc Tn
L ng
Tr
Nguyn Th
T -i
K
nh
V Thanh Minh
V Thanh Thy
Phan Th Ph-ng
Hng
Phan Minh Thng
Trn Th Vit
Thy
L Hunh ng
Khoa
Tr-ng Tun
Dng
Nguyn Loan
Ph-ng
V Minh
Qun
Nguyn Minh
Thin
Nguyn Sn
Ca
Nguyn Trn
Thy
Bch
Dip QuangHuy
L-ng NgcTho
Thu
Nguyn Th
Xun
V
D-ng H-ngPht

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N

230692
111194
210994
031193
231094
271093
020393
191292
140293
000094
241194
280592
150794
030691
040494
311290
060394
190894
130493
180594
150594
020594
281094
090192
231294
020994
281092
111094
080194
010894
210694
301194
180894
041194
041194
160894
280893
271194
051094
120494
100194
270793
230892
210393
121193
280194
010193
010194
200394
150191
010494
020594

C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15

Page 67

C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15
C12TC15

Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Khnh Ha Kinh
c Lc
Kinh
Long An Kinh
Tin Giang Kinh
c Lc
Kinh
Khnh Ha Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
ng Nai Kinh
An Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Long An Kinh
Qung BnhKinh
Qung BnhKinh
ng Thp Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung Tr Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Gia Lai
Kinh
ng Nai Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Nam nh Kinh
An Giang Kinh
C Mau
Kinh
TP. H N i Kinh
ng Nai C-ho
Minh
TP. H Ch Kinh
C Mau
Kinh
Bn Tre
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
Song B Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Bnh ThunKinh
Tin Giang Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202387
12202395
12202388
12202797
12201909
12202960
12202553
12202558
12202555
12202559
12202038
12202649
12202563
12202562
12202950
12201016
12202121
12201463
12202489
12202491
12203197
12202492
12202152
12201557
12202226
12202494
12202953
12202497
12202045
12202400
12201724
12202949
12202051
12202569
12202952
12202385
12202229
12202046
12201727
12202495
12201556
12202791
12201421
12202787
12202565
12202786
12201891
12200771
12201229
12202792
12201227
12202788

Nguyn Th
NhQunh
Nguyn Th
Hnh
Kim
L Nguyn Duyn
H
Nguyn Th
Trm
Bch
Phm Phan Tho
Mai
Trn Th Kim
Ngn
Trn Th Trc
Ph-ng
H Kim
Ngc
Trn c Trung
Phm Hng Ni
Hn
Nguyn Hng
Tin
L V-ng Hong
Nguyn Chin
Thng
Phan T Yn
Thy
Trn VnhTun
Nguyn Th
Trinh
Ngc
Nguyn Thin
Long
Nguyn Minh
Tr
Nguyn Th
Hng
Thy
Nguyn Hong
Trang
Thin
Nguyn Th
Hnh
Hng
Nguyn Th
Trang
Thu
Phm Th Nga
L Ph-ng Uyn
L nh
Vn
T Th Ngc
Huyn
V Th M Dung
L Th ThuNga
Phan Ngc Ngn
Ph-ng
L c
H-ng
H Th
Tuyt
L Th M Lan
Nguyn Thanh
Hip
ng Th M
H
Sm Ngc Dung
H H Phi Vn
Hong Long
Phan Ngc Nga
Thy
Hunh TnTn
Tt Tuyt Mai
Phan Th Bch
Hnh
Phm Tr-ng
Duy
Nht
L ng Minh
Nht
Nguyn Qunh
NhV Quc Bo
Nguyn Hng
Ph-ng
Linh
ng QucNam
Trn Quc t
Nguyn ng
angYn
L H Minh Duy
Vy Bo
Ngc
Nguyn Th
Sao
Kim

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

N
N

N
N
N

280494
181294
051194
040194
040394
020493
090393
240594
150392
190693
240894
180194
200294
180194
240993
290694
281093
290993
080894
110294
050593
101094
100594
290492
060494
111194
131294
090594
250293
300994
290892
260193
281093
030594
190885
090590
010192
170394
021194
260794
250993
020193
090492
170694
250794
201194
060687
190894
081294
151194
301192
151294

C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16

Page 68

C12TC16 Sng b Kinh


C12TC16 ng Nai Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
C12TC16 TP. H
Kinh
C12TC16 Long An Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Ty Ninh Kinh
C12TC16 Hi Dng Kinh
C12TC16 TP. H N i Kinh
C12TC16 Vnh Long Kinh
C12TC16 c Lc
Kinh
C12TC16 Bnh nh Kinh
C12TC16 BR a-VT Kinh
C12TC16 Qung Tr Kinh
Ngc
C12MK12 Nguyn ThKinh

Ch
Minh
C12QDN14TP. H
Kinh
C12TC16 Long An Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Bnh ThunKinh
C12TC16 Khnh Ha Kinh
C12TC16 Sng B Kinh
C12TC16 c Lc
Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Bnh nh Kinh
C12TC16 Bnh D ngHoa
C12TC16 Bnh nh Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Bnh nh Kinh
C12TC16 c Lc
Kinh
C12TC16 Qung NgiKinh
C12TC16 Bnh ThunKinh
C12TC16 Ph Yn Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Hoa
C12TC16 ng Thp Kinh
C12TC16 Long An Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Tr Vinh Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Hoa
C12TC16 Ninh ThunKinh
C12TC16 Vnh Long Kinh
C12TC16 An Giang Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Vnh Long Kinh
C12TC16 Tin Giang Kinh
C12TC16 H T nh
Kinh
Minh
C12QM11 TP. H Ch Kinh
ng
C12TC16 Sc Tr
Kinh
Minh
C12TC16 TP. H Ch Kinh
C12TC16 Bnh D ngNng
C12TC16 ng Thp Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12202700
12202159
12202156
12201314
12202702
12202153
12202288
12202778
12202781
12202784
12202646
12202317
12202319
12202320
12202654
12203426
12203316
12203361
12201897
12200600
12203315
12203090
12203192
12203483
12203574
12203420
12203086
12203529
12202796
12202323
12203201
12203210
12202782
12203424
12203425
12203208
12203204
12203206
12202643
12202954
12203310
12203606
12202959
12203308
12202794
12203487
12202958
12201170
12202520
12202957
12202027
12203081

Nguyn Hong

Ng Th Nam
Hng
Trn KhnhLinh
Phm Th Thanh
Ngn
Nguyn Hong
HiuTrung
Ng HongTrm
M
Nguyn Hong
Pht Tun
Trn Th T-ng
Vy
D-ng V Cm
Ngc Thanh
Thy
Nguyn Th
T hy
Trng Hiu
Bi Quang Pht
ng Nguyn
Ngn
Xun
Phm Th Xun
An
Nguyn Thanh
Tr-ng
H Ngc Hip
Trn Th Mai
Nguyn Th
Lan
Kiu
Hong NgcBo
Triu nhTn
Nguyn Tn
Trung
Ng Th Trc
o
Nguyn Ngc
AnhQu
Hunh Duy Trung
Tn V
Hip
L Nguyn Anh
Th V
Triu
Ph
Cao Anh ThNguyn Th
Thu
Bo
Nguyn Minh
on
Hunh Thanh
Ton
Trn Minh Hiu
L Tn
Pht
Nguyn Th
ThAnh
Trnh MinhThy
Tr-ng Thng
Hng
Hong NgcLi
V Th
Trang
ng nhLun
Nguyn Chnh
Cng
V Mai Ph-ng
Duy
Nguyn Ngc
Sang
Thanh
Nguyn Ngc
Hi
Nguyn Th
ThThanh
L Trc
Ph-ng
Th M Duyn
L Nguyn Linh
Ton
Li Nht Linh
Nguyn Th
Knh
Hng
Nguyn VnPhc
ng NhtPh-ng

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N

060694
110494
160894
061094
040394
070194
081094
050294
280994
090394
100689
251192
031292
020394
020694
150294
010992
280994
171094
100594
290594
060992
030694
270194
110593
130893
180192
290792
050594
200793
170694
090494
030892
171094
301193
290194
260894
100894
030990
160894
210393
040993
160694
210994
161093
270393
200594
040294
280194
280694
100292
180594

C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17

Page 69

C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC16
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17

Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Sng B Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
k Nng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Thp Kinh
An Giang Kinh
Bnh PhcKinh
H Nam Kinh
Qung BnhKinh
c Lc
Kinh
Gia Lai
Kinh
Gia Lai
Kinh
Kin Giang Kinh
Tin Giang Kinh
c Lc
Kinh
Gia Lai
Kinh
ng
Ngi
Qu
Kinh
Hng kng Hoa
Tin Giang Kinh
ng Thp Kinh
Bnh PhcKinh
Long An Kinh
Qung NgiKinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Sng b Kinh
Bnh nh Kinh
H T nh
Kinh
Gia Lai
Kinh
c Lc
Kinh
Bnh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung BnhKinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
Bnh nh Kinh
Lm ng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203191
12202789
12203375
12200599
12202645
12203311
12202964
12201901
12203077
12203076
12203083
12203073
12203091
12203118
12202961
12203352
12204268
12203681
12203735
12203527
12203528
12203534
12203608
12203611
12203612
12203615
12203525
12203374
12203486
12203687
12203692
12203706
12203730
12203731
12203732
12203733
12203734
12203616
12203376
12202650
12202775
12202779
12202790
12202799
12203082
12203193
12203195
12203526
12203373
12203683
12203378
12203421

Nguyn Th
Nhung
Hng
H L Minh Huyn
Bi Thy Trm
Anh
Hong ThLin
Hoi
Nguyn Hong
Tun
Nguyn Trung
Tn
T Thanh Hong
Trn Th nh
Ngc
Nguyn Th
NhBch
L Ph-ng Hong
ng PhanTrm
Qu
Lai Ngc Hn
Lm HongV
Tr-ng ThTrang
Thin
Nguyn Th
VyHng
Nguyn Thy
Hng
L Hong nh
Minh
L Th ThuHin
H Thanh Nhn
Li Bi
Long
L-ng Th Hong
Yn
Nguyn Trn
Hiu
V Anh
c
Triu Hong
Thanh
u Vn
Hng
Trn ng Nht
Nguyn
Ng Th Kiu
Trinh
Trang NgcLong
Quc
Th
Anh
Nguyn Tr-ng
My Thy
L-u Gia
Ph-ng
Bi Th
Hiu
Tng Kim Tho
Nhng Tr-ng
Giang
Nguyn Hng
Ngc
V Bch H-ng
Claudia
Nguyn Huy
Ha
V nh D-ng
Ng Th Thy
Hng
inh Th Tho
Trang
Nguyn Th
Hoa
Thn Hong
Nam
L T-ng V
Trn Vn Tuyn
Phm NgcHnh
L Duy
Lim
Nguyn Thu
Tin
Thy
Tr-ng inhPh
Thnh
Phm Kim Trung
Nguyn Trng
Hiu
L-u L HoiTrung
Trn HunhNh-

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N

N
N

191094
010193
230694
040294
270293
180693
040493
140792
270294
230194
130989
161194
021092
010994
110894
130592
200891
260994
150993
160194
080994
010294
080594
030791
041094
281093
100194
120294
270393
071293
161094
200694
070593
060294
301194
200194
260494
010194
090993
080694
220693
140494
280892
030186
220294
120294
170690
301193
080294
101194
060792
081294

C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18

Page 70

C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC17
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18

Long An Kinh
Bnh nh Kinh
c Lc
Kinh
c Lc
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
nh
Long
V
Kinh
Ninh ThunKinh
BR a-VT Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Sng B Kinh
Bn Tre
Kinh
Gia Lai
Kinh
Ty Ninh Kinh
KonTum Kinh
BR a-VT Kinh
Bn Tre
Kinh
Sng b Kinh
Sc Trng Kinh
Lm ng Kinh
Bnh nh Kinh
ng Nai Kinh
ng Nai Kinh
Ty Ninh Kinh
c Lc
Kinh
Indonesia Kinh
Ty Ninh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
BR a-VT Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
CHLB c Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
n
Ninh Thu Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Gia Lai
Kinh
Tin Giang Kinh
Gia Lai
Kinh
Vnh Phc Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Lm ng Kinh
Gia Lai
Kinh
Gia Lai
Kinh
ng
Nam
Qu
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng Nai Kinh
C Mau
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12203422
12203445
12203448
12203481
12203482
12203484
12203356
12203799
12203849
12203802
12203900
12203800
12203855
12203934
12203935
12203743
12203742
12203740
12203737
12203741
12204031
12203910
12204034
12203932
12204191
12200495
12203933
12204192
12203377
12204033
12204032
12201084
12203207
12202564
12204237
12204206
12204004
12204002
12204001
12204214
12200182
12203970
12203936
12201225
12204200
12203801
12204108
12204105
12204104
12204103
12203738
12203739

Triu TrangNghi
Bi
Nguyn Th
Chm
L Mai UynPh-ng
Phm Th Thu
Thy
Nguyn c
Mnh
Tr-ng MinhHiu
Ph Th Thu
H
Ha Th Minh
Xuyn
L Th Thanh
Dung
Hong Bo Phi
Nguyn Thanh
An
Lm
Duy
Trn Th Thu
Thy
Trn ThanhHuy
Trn Ngc Tun
Phm NgcKhang
V Th
Diu
Nguyn Thanh
Sang
V Bch Hng
Dlena
Nguyn Trn
Bnh
Kim
Hunh NgcLm
o ng Qu
Thanh
Bi Thanh Ton
Trn Th Qu
Nguyn HAn
Duy
Nguyn Thy
MaiHunh
Nguyn Thanh
Ch-ng
L-u Mng Huyn
H Th Diu
Hin
Phan Ngc Yn
Hong
Hunh Nguyn
Vy Lin
Trn PhongL-u
Bi Th
Trang
Trn Th Vui
Nguyn Thy
Vy
Hunh An Bnh
L Th
ng
Trn Ngc Linh
Thy
Ng
Quyt
D-ng nhTon
V NguynVy
Thy
Nguyn Anh
Hong
Trn D-ngHa
Mnh
C-ng
Phm Hoi Nam
L nh
Duy
Trn KhangNguyn
Nguyn Trn
Khi
Minh
inh Trng Ngha
Trn TrungHiu
Trn Th Thin
L Th KiuNgn

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

310894
301094
181194
021086
151292
161194
071192
020294
040894
020594
180294
260393
030594
201194
020592
110992
120894
250894
200194
031093
160294
010191
150194
260193
150394
020194
181093
060594
080393
260893
020693
141193
200994
100592
120292
101293
181193
070894
211092
110991
180693
091094
210194
020289
200393
011094
271093
310193
121294
090487
240193
151093

C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19

Page 71

C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC18
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC13
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19

Minh
TP. H Ch Hoa
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Sng B Kinh
Bnh PhcKinh
Qung NamKinh
Long An Kinh
Lm ng Kinh
BR a-VT Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ty Ninh Kinh
Bnh D ngKinh
Mainz
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Gia Lai
Kinh
ng Thp Kinh
Tin Giang Kinh
Hi Dng Kinh
BR a-VT Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh

Ch
Minh
TP. H
Kinh
Gia Lai
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Bnh nh Kinh
BR a-VT Kinh
Ph Tc Kinh
Ty Ninh Kinh
Ninh ThunKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
ng
Tr
Qu
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Qung BnhKinh
Sc Trng Hoa
Thi Bnh Kinh
ng Nai Kinh
ng Nai Kinh
Bn Tre
Kinh
Lm ng Kinh
Bnh PhcKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Gia Lai
Kinh
Gia Lai
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204143
12204144
12204145
12203853
12203613
12203899
12203575
12203532
12203530
12203850
12203851
12204179
12204061
12204180
12204107
12203852
12204141
12203856
12204288
12204293
12204304
12204311
12204317
12204005
12204106
12200261
12204620
12204408
12204391
12204260
12204592
12204600
12204612
12204615
12204416
12204372
12204368
12204625
12204328
12204633
12204636
12204637
12204354
12204643
12204672
12204377
12204440
12204494
12204495
12204503
12204465
12204459

Nguyn Th
Bo
ng Th Tho
Nguyn
D-ng MinhChu
Trn ThanhSan
Phan Hu Nhn
Nguyn Pht
Sang
Trn Cng Thnh
Hunh Mai Duyn
M
Phan ThanhTm
Chu TiuLinh
V Th Hng
Nhung
Nguyn Minh
Tr
L Cng Thnh
Nguyn Ngc
Nguyt
NhLm Th Cm
Giang
Trn L V Thy
Thanh
Nguyn Ngc
Duy
Nguyn Minh
Hiu
Nguyn Th
Phong
Nguyn Th
LcHng
H Th KimAn
Nguyn Ph-ng
Tho
Nguyn Th
Tin
Ngc
Trn ng Hong
Phm Hong
Duy
T Kim
Tuyn
L Quc
Khnh
Nguyn Th
Trc
Hng
Nguyn Cao
Hong
Nguyn L Thanh
Hoi
Phm Th M
Lin
Nguyn Khnh
Duy
Nguyn Sn
T hnh
V ng
Khoa
Ng Thnh Lun
Trn Th D-ng
Phm Trn Quang
L Th Hong
Yn
Nguyn Tin
Thanh
L nh Thy
An
L Thin Tm
Hong Quc
Vit
Hunh MinhTho
Nguyn Ngc
Nhi
Nguyn VnH-ng
Trn T Ngc
Patu AshHip
M
Nguyn VnHiu
Trn Mnh Hng
ng MinhTr
Nguyn Trn
Hn
Bo
inh Nguyn
Tin
Thy

N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N
N

051192
190693
280494
151194
151093
011293
090592
031194
020493
060794
190990
150393
200293
300993
021193
250994
281090
030194
210194
020794
140291
140389
280994
170991
130893
200993
011094
050694
060193
201193
021294
040491
060894
120992
280393
221093
280193
131291
170193
010991
191293
030793
200892
270791
020992
240990
140891
060593
210892
221093
091092
100691

C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20

Page 72

C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC19
C12TC17
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20

Lm ng Kinh
Bnh nh Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
c Lc
Kinh
C Mau
Kinh
ng Nai Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Gia Lai
Kinh
Long An Kinh
Minh
TP. H Ch Hoa
An Giang Kinh
Sng b Kinh
Sc Trng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Tr Vinh Kinh
Cao Bng Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Vnh Long Kinh
BR a-VT Kinh
Gia Lai
Kinh
BR a-VT Kinh
Bnh nh Kinh
ng Nai Kinh
KonTum Kinh
ng Nai Kinh
An Giang Kinh
ng Thp Kinh
Tin Giang Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Ph Yn Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
c Lc
Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Khnh Ha Kinh
c Lc
Kinh
Ty Ninh Kinh
Bnh D ngKinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Minh
TP. H Ch Kinh
Kin Giang Kinh
Qung Tr Kinh
Qung NgiKinh
TP. C n Th
Kinh
Ninh ThunRa-glai
Bnh PhcKinh
sng b
Kinh
BR a-VT Kinh
TP. H N i Kinh
Lm ng Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

12204458
12204510
12204512
12204569
12204526
12204509
12204437
12204541
12204435
12204552
12204428
12204557
12204568
12204423
12204267
12204446

Nguyn Hu
Vi Ph-ng N
Nguyn Trng
Ph-c
Thin
Nguyn Ngc
Giu
Nguyn Kim
ViThy
N
Phm Vn V-ng
L Quang Thi
on Vn c
L Thanh D-ng
Qun TrngHong
Ngc
o Xun Nam
Nguyn VnC-ng
ng Thnh
Huy
Hunh
Hit
Nguyn Th
Hiu
Trung
N
Trn Vi
Vnh
Nguyn Kh-ng
Duy

070494
170993
271188
111194
140692
101291
221092
140993
060294
101092
040991
100794
190493
070692
061190
010193

C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20
C12TC20

Page 73

Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
C12TC20 c Lc
Kinh
Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
a-VT
C12TC20 BR
Kinh
Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
C12KXD17 ng Nai Kinh
C12TC20 Sng B Kinh
C12TC20 C Mau
Kinh
Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
C12TC20 c Lc
Kinh
C12TC20 Bnh nh Kinh
C12TC20 Long An Kinh
Minh
C12TC20 TP. H Ch Kinh
C12TC20 Qung NgiKinh
C12TC20 c Lc
Kinh

Du_lieu_SV_khoa_2012

TonGiao khoi
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH

B_THPT
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0

HOCBA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G_KS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 74

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
t
Ph
TH
Trang
TH
Khng
TH
My
TH
Triu
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Phc
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Tho
TH
Thin cha TH
Khng
TH

1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 75

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 76

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Pht
TH
Cao i
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 77

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 78

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 79

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Tin lnh
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 80

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 81

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Hiu
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Page 82

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 83

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 84

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 85

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Nhi
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Nga
TH
Khng
TH
Pht
TH
t
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Cng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 86

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Ha ho TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 87

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 88

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 89

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 90

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 91

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
i
Cao
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 92

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

Page 93

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Hin
TH
u
TH
u
Tri
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 94

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 95

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Cao i
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 96

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 97

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 98

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 99

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 100

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 101

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Hnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 102

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH

c
C
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 103

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Ngn
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 104

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 105

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 106

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
i
Cao
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 107

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Trung
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

Page 108

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thm
TH
Khng
TH
Thin
TH
HI
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Page 109

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 110

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 111

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 112

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 113

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 114

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Ha ho TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Page 115

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 116

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Hnh
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
ng
H
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH

1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 117

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Hng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Hin
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Ha
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 118

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 119

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 120

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 121

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 122

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 123

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Qun
TH
Pht
TH
Khng
TH
Ha ho TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
i
Cao
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 124

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 125

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Tin lnh
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH

1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 126

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 127

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 128

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cao i
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 129

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Dng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 130

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 131

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH

0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 132

Du_lieu_SV_khoa_2012
Cao i
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Ha h?o TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Qun
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 133

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 134

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
Khng
Khng
Khng
Pht
Khng
Khng
Khng
Khng
Pht
Khng
Khng
Khng
Khng
Khng
Khng
Pht

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 135

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Cnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Trang
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Page 136

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
o
Ha h
TH
Duy
TH
Ti
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khanh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Anh
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 137

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Qunh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Ha ho TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 138

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 139

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Cao i
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 140

Du_lieu_SV_khoa_2012

Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Trinh
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Cao i
TH

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 141

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Page 142

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 143

Du_lieu_SV_khoa_2012
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Cao i
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Pht
TH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 144

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Tin lnh
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Thin cha TH
Khng
TH

1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 145

Du_lieu_SV_khoa_2012

Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH
t
Ph
TH
Thin cha TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Khng
TH
Pht
TH
Khng
TH
Khng
TH

0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Page 146