Vous êtes sur la page 1sur 31

YCC-Young Creation Club.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 1 Bi 1: Tm x a) x - 452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 Bi 2: Th nm tun ny l ngy 25 thng 3. Hi th nm tun sau l ngy no? Bi 3: Khi lp 3 c 169 bn c chia vo cc lp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mi lp c nhiu hn 32 bn. Hi mi lp c bao nhiu bn, bit rng lp 3A c t bn hn mi lp cn li. Bi 4: Mt tha vn hnh ch nht c chiu rng 30m, chiu di gp 3 ln chiu rng. Ngi ta mun lm mt hng ro xung quanh tha rung (c 2 ca ra vo, mi ca rng 3 m) . Hi hng ro di bao nhiu m? Bi 5: An, Bnh, Ho c c gio cho mt s nhn v. Nu An cho Bnh 6 nhn v, Bnh li cho Ho 4 nhn v th s nhn v ca mi bn u bng 12 ci. Hi lc u mi bn c my nhn v?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 2 Bi 1: Vit biu sau thnh tch 2 tha s ri tnh gi tr ca biu thc : a)15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 10 x 5 b) (24 + 6 x 5 + 6 ) (12 + 6 x 3) Bi 2: Bn An vit dy s : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1(Bt u l s 1, tip n 2 s 0 ri li n s 1, ) Hi: a) S hng th 31 l s 1 hay s 0? b) Khi vit n s hng th 100 th ta vit bao nhiu s 1, bao nhiu s khng? Bi 3: Tch ca hai s l 75. Bn A vit thm ch s 0 vo bn phi tha s th nht v gi nguyn tha s th hai ri nhn hai s vi nhau. Hi tch mi l bao nhiu? Bi 4: Ngi ta cn xe t c 40 ch ngi ch 195 ngi i d hi ngh. Hi t nht phi iu my xe t cng loi ch ht s ngi i d hi ngh? Bi 5: Mt hnh ch nht c chiu rng 12 cm. Bit chu vi gp 6 ln chiu rng, tnh chiu di hnh ch nht .

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht

3 Bi 1: Tnh gi tr ca biu thc : a) 2 + 4 + 6 + 8 + + 34 + 36 + 38 + 40 b) 1 + 3 + 5 + 7 + + 35 + 37 + 39 Bi 2: Hin ti en hc lp 1, cn anh hc lp 6 . Hi sau 5 nm na anh hc hn em my lp, Bit rng mi nm mi ngi u c ln lp? Bi 3: Gia nh bn Bnh c 3 ngi th bnh qun mi ngi thu nhp c 250 nghn ng mt thng. Nu gia nh bn Bnh thm 3 ngi na m tng thu nhp khng thay i th bnh qun mi ngi thu nhp c bao nhiu nghn ng mt thng? Bi 4: Mt hnh ch nht c 2 ln chiu rng th hn chiu di 5m. Nhng 2 ln chiu di li hn 2 ln chiu rng 10m. Tnh chu vi hnh ch nht . Bi 5: Bit
1 tm vi di bng 3 1 tm vi xanh, c hai tm vi di 4

84m. Hi mi tm vi di bao nhiu m?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 4 Bi 1: Tnh gi tr ca biu thc : a) 2004 5 + 5 + 5 + + 5 C 100 s 5 b) 1850 + 4 - ( 4 + 4 + 4 + + 4)_ C 50 s 4 Bi 2: Hiu hai s bng 76. Nu thm vo s b tr 12 v gi nguyn s tr th hiu hai s thay i nh th no? Tnh hiu . Bi 3: Hy nu qui lut vit cc s trong dy s sau ri vit tip 3 s na: a) 1, 4, 7, 10, b) 45, 40, 35, 30, c) 1, 2, 4, 8, 16, Bi 4: C gio c 5 gi ko, mi gi c 24 chic. C chia u cho cc chu lp mu gio, mi chu c 5 ci ko. Hi lp c bao nhiu chu? Bi 5: Tm thng ca hai s bit thng gp 2 ln s b nhng ch bng na s ln.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 5 Bi 1: Tnh bng cch thun tin nht :

a) 100 + 100 : 4 50 : 2 b) ( 6 x 8 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ) Bi 2: Cho dy s : 2, 4, 6, 8, 10, 12, Hi: a) S hng th 20 l s no? b) S 93 c trong dy trn khng? V sao? Bi 3: Tm s c 3 ch s, bit rng khi xo b ch s 7 hng n v, ta c s mi km s phi tm l 331. Bi 4: C hai ngn sch. C th vin cho lp 3A mn nht, cho lp 3B mn
1 s sch ngn th 3 1 s sch ngn th hai. Nh vy mi lp u c mn 5

30 cun. Hi s sch cn li ngn th hai nhiu hn s sch cn li ngn th nht l bao nhiu cun? Bi 5: Em i hc lc 7 gi v n trng lc 7 gi 20 pht. Hi em i ht bao nhiu pht?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 6 Bi 1: Tm x : a) x + 100 4 + 4 + 4 + + 4 + 4= 320 C 45 s 4 b) x : 2 : 3 = 765 : 9 Bi 2: Thng th nht cha 160l du, thng th hai cha 115l du. Ngi ta ly ra mi thng s lt du nh nhau th s du cn li thng th nht gp 4 ln s du cn li thng th hai. Hi mi thng ly ra bao nhiu lt du? Bi 3: Hin nay tui m hn tng s tui ca Hnh v Thanh l 10 tui. Hi sau bao nhiu nm na tng s tui ca Hnh v Thanh bng tui m? Bi 4: Tng hai s l 64. Nu ly s ln chia cho s b th c thng l 5 v d l 4. Tm hiu hai s . Bi 5: Mt hnh ch nht c chu vi l 80cm. Nu tng chiu di 5cm th din tch tng 75cm2. Tnh chiu di, chiu rng hnh ch nht .

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 7 Bi 1: nh s trang mt cun sch dy 150 trang ngi ta cn dng bao nhiu ch s? Bi 2: Tm s c ba ch s bit rng ch s hng trm v hng n v gp km nhau 4 ln v ch s hng chc hn ch s hng trm l 8. Bi 3: Khi nhn s 1ab vi 7, bn An qun mt ch s 1 hng trm. Hi tch b gim i bao nhiu n v? Bi 4: Tm vi xanh di gp 3 ln tm vi . Ca hng bn c 7m vi v 37m vi xanh, nh vy s mt vi cn li hai tm bng nhau. Hi lc cha bn, mi tm vi di bao nhiu mt? Bi 5: Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 14m. Nu chiu rng tng 2m, chiu di gim 3m th mnh t tr thnh hnh vung. Tnh chu vi mnh t .

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 8 Bi 1: Tm x : a) x + 175 = 1482 1225 b) x 850 = 1000 850 Bi 2: Bn An em s bi ca mnh chia cho mt s em th mi em c 3 hn bi. Bn Bnh em chia s bi ca mnh c chia cho cng mt s em th mi em c 6 hn bi. Hi s bi ca Bnh gp my ln s bi ca An? Bi 3: Hiu ca hai s l 8. Nu ly s ln chia cho s b th c thng l 1 v cn d. Tm s d . Bi 4: Hin nay tui m hn tng s tui hai con l 20 tui. Hi 5 nm na tui m hn tng s tui hai con l bao nhiu tui? Bi 5: Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 12m, bit rng 3 ln chiu rng th bng 2 ln chiu di. Tnh chu vi mnh t .

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 9 Bi 1: Tnh bng cch thun tin nht : a) 37 x 18 9 x 14 + 100 b) 15 x 2 + 15 x 3 15 x 5 Bi 2: Hai s c hiu l 95. Nu xo b ch s 5 tn cng ca s ln th ta c s b. Tm tng hai s . Bi 3: Trong mt tr chi, hc sinh lp 3A xp thnh mt vng trn. Cc bn xp xen k: bt u l 1 bn nam, 1 bn n ri li n 1 bn nam, 1 bn n, cui cng l 1 bn n. Tt c c 20 bn nam. Hi lp 3A c bao nhiu bn? Bi 4: a) Bit 16 chia cho x c 4. Hi 64 chia cho x c my? 80 chia cho x c my? b) Nu s a chia cho 5 c thng l 15, s c chia cho 15 c thng l 5 th tng (a+c) chia cho 2 c thng l bao nhiu? Bi 5: M mang ra ch bn 25 qu cam v 75 qu qut. Bui sng m bn c mt s cam v qut, cn li
1 1 s cam v s qut n chiu 5 5

bn nt. Hi m bn c bao nhiu qu cam, bao nhiu qu qut?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 10 Bi 1: Tnh bng cch thun tin nht : a) 9 8 + 7 6 + 5 4 + 3 2 + 1 - 0 b) 815 23 77 + 185 Bi 2: Tm s c hai ch s, bit rng khi vit thm ch s 2 vo bn tri s ta c s mi gp 9 ln s cho. Bi 3: Tng ca mt s vi 26 ln hn 26 l 45 n v. Tm hiu ca s vi 26. Bi 4: Trong ti c ba loi bi: bi , bi vng v bi xanh. Bit rng s bi ca c ti nhiu hn tng s bi vng v bi l 15 vin, s bi xanh t hn s bi vng l 3 vin v nhiu hn bi l 4 vin. Hi trong ti c bao nhiu vin bi? Bi 5: Mt hnh vung c chu vi l 24cm. Mt hnh ch nht c chiu rng bng cnh ca hnh vung v bit 3 ln cnh hnh vung th bng 2 ln chiu di hnh ch nht. Tnh din tch mi hnh .

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 11 Bi 1: Tnh bng cch thun tin nht : c) 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 d) 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89 Bi 2: Tm ba s, bit s th nht gp 3 ln s th hai, s th hai b hn s th ba l 5 v tng c ba s l 55. Bi 3: Mt tit hc bt u lc 8 gi v n 9 gi km 20 pht th xong tit hc . Hi thi gian tit hc l bao nhiu pht? Bi 4: Cho on thng AB di 8cm. Tm trung im M ca on thng AB, Trung im N ca on thng AM, Trung im P ca on thng NB. Bi 5: Con ngng v con g cn nng bng con th v con vt. Vt nng hn g 2kg. Hi ngng v th con no nng hn v nng hn my ki-lgam?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 12 Bi 1: T ba ch s 3, 4, 5 vit tt c cc s c ba ch s khc nhau (Mi ch s khng lp li). C bao nhiu s nh th? Cng hi nh vy vi ba ch s 3, 0, 5 Bi 2: Vit thm ch s 3 vo bn phi mt s, ta c s mi hn s phi tm 273 n v. Tm s . Bi 3: Lp 3A ngi 9 bn hc, mi bn 4 ch ngi. By gi cn thay bn 2 ch ngi th phi k vo lp bao nhiu bn 2 ch ngi nh vy ch ngi hc cho c lp? Bi 4: Tch ca 2 s l 645. Tm tha s th nht, bit rng thm 5 n v vo tha s th hai th tch mi s l 860 Bi 5: Bit chu vi mt hnh ch nht gp 6 ln chiu rng. Hi chiu di hnh ch nht gp my ln chiu rng?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 13 Bi 1: Tm x: a) x : 5 = 27 5 b) x 7 = 36 7 Bi 2: Bnh nhn mt s vi 3 th c 375. Hi nhn s vi 6 th c bao nhiu ? Bi 3: Tng hai s l 92. Nu xo b ch s tn cng bn tri ca s hng th nht ta c s hng th hai. Tm hiu hai s . Bi 4: Ti th nht ng 18kg go, gp 3 ln ti th hai. Hi phi ly ti th nht bao nhiu kg go sang ti th hai s go hai ti bng nhau ? Bi 5: Ti th nht ng 8kg go bng
1 ti th hai. Hi ti th hai ng 3

nhiu hn ti th nht bao nhiu kg go ? S go ng trong c hai ti gp my ln s go ng trong ti th nht ?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 14 Bi 1: So snh A v B : (khng tnh kt qu c th) a) A = abc + mn + 352 B = 3bc + 5n + am2 b) A = a (b + 1) B = b (a + 1) (vi a > b) c) A = 28 5 30 B = 29 5 29 Bi 2: Trong mt php tr, tng ca s b tr, s tr v hiu l 100. Tm s b tr. Bi 3: Mai ngh mt s c ba ch s m tng cc ch s ca n bng 19. Nu tr s i 52, ri tr tip cho 48 th c mt s c hai ch s. Tm s Mai ngh. Bi 4: Em hy chn p n ng : Ngy 30 thng 7 l ch nht th ngy 2 thng 8 nm l : A. Th hai B. Th ba C. Th t D. Th nm Bi 5: Tm hiu, tch v thng ca hai s, bit tng hai s l 15 v tng gp 3 ln s b.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 15 Bi 1: Tnh bng cch thun tin nht : a) 16 x 8 + 16 x 2 b) 16 x 7 + 14 x 2 Bi 2: a) An ngh mt s. Bit rng s gp 5 ln s ln nht c hai ch s. Tm s An ngh. b) Bnh ngh mt s. Bit rng s b nht c 3 ch s km s 7 ln. Tm s Bnh ngh. Bi 3: Mt s gm ba ch s 2, 3, 4 nhng cha bit th t cc ch s . Nu xo i mt ch s th s gim i 380 n v. Tm ch s b xo v cho bit ch s b xo trong s no ? Bi 4: C ba hp, mi hp ng mt s bt ch. Bn An ly 6 bt ch t hp th nht chuyn sang hp th hai, ri li ly 4 bt ch hp th hai chuyn sang hp th ba, cui cng ly 2 bt ch hp th ba chuyn sang hp th nht. By gi trong mi hp c ng mt t bt ch. Hi lc u mi hp c bao nhiu bt ch ? Bi 5: T Mt lp 3A c 12 bn, trong s nam bng t s nam t hn s n my ngi ?
1 s n. Hi trong 2

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 16 Bi 1: C 9 ch s vit lin nhau 120317495. Gi nguyn th t cc ch s, em hy xo i 6 ch s c s c 3 ch s: - Ln nht, s l s no? - B nht, s l s no? Bi 2: Lan ngh mt s c hai ch s. Nu cng s vi 52, c bao nhiu cng thm 48 th c mt s c tng cc ch s bng 19. Tm s Lan ngh. Bi 3: C gio c ba bn Mai, Hoa, Hng vo ph trch sao nhi ng ca ba lp 3A, 3B, 3C. Hi c bao nhiu cch c mi bn vo mi lp ? Bi 4: C bn i cng nhn. Bit rng nu gp i s ngi i Mt th c s ngi i Ba, cn nu gim s ngi i Bn i 2 ln th c s ngi i Hai, tng s ngi i Mt v i Hai l 30 ngi. Hi 4 i cng nhn c tt c bao nhiu ngi? Bi 5: Tui ca b Mai, m Mai v tui ca Mai cng li l 70 tui. M v Mai c tt c 35 tui. B hn Mai 30 tui. Hi tui ca mi ngi.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 17 Bi 1: Khng cn tnh kt qu c th, em cho bit hai tng sau c bng nhau khng? V sao? A= 123 + 456 + 78 + 90 B= 498 + 76 +153 +20 Bi 2: T ba ch s 5, 2, 3 An lp tt c cc s c hai ch s khc nhau, ri tnh tng cc s va lp . Em hy gip An tnh nhanh tng . Bi 3: Hin ti em hc lp Mt, cn anh hc lp 6. Hi sau 5 nm na anh hc hn em my lp, bit rng mi nm mi ngi u c ln lp. Bi 4: Bn An chia mt s cho 12 th dc thng l 5. Hi chia s cho 2 th c thng l bao nhiu. Bi 5. Lp 3A c 45 hc sinh c kim tra mn ton, trong sinh ca lp t im 10,
1 s hc 3

1 1 s hc sinh ca lp t im 9, s hc sinh 5 9

ca lp t im 8, cn li t im 7. Hi lp 3A c my em t im 10, t im 9, t im 8, t im 7?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 27 Bi 1: Tm ab: a) ab x 3 = 100 + ab b) ab + a = 46 (a hn b l 2) Bi 2: Hiu hai s bng s ln nht c hai ch s. Nu bt s b tr 20 v gi nguyn s tr th hiu hai s thay di th no? Tnh hiu . Bi 3: Nm ngoi tng s tui ca hai anh em l 30 tui. Bit anh th bng
1 tui em . Tnh tui hin nay ca anh v ca em. 2 1 tui 3

Bi 4: T cng nhn th nht c 15 ngi. T th hai c s ngi gp 2 ln t th nht. T th ba c s ngi km t th hai 9 ngi. T th t c s ngi bng
1 tng s ngi ca ba t trn. Hi t th t c bao nhiu ngi? 3

Bi 5: Hai s c thng l 18. Nu gi nguyn s b chia v gp s chia ln 2 ln th thng hai s l bao nhiu?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 28 Bi 1: Tm x: a) 32405 + x + 10 176 + x = 72 455 b) x 48 515 + 21142 = 54 147 Bi 2: C hai can ng du, can th nht c 18l. Nu can th hai bt i 7l th s du cn li t hn can th nht 2l . Hi c hai can c bao nhiu lt du? Bi 3: Bn Hong vit dy s: 2; 1; 1; 2 ; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; a) Hi s th 55 l s 1 hay s 2? b) Khi vit ti s 96 th vit c bao nhiu ch s 1? Bao nhiu ch s 2? Bi 4: a) Tm mt s, bit rng s bng tng ca s ln nht c ba ch s vi hiu ca 32 v 19. b) Ho ngh mt s, s bng hiu ca 76 v 39. Tm s Ho ngh. Bi 5: Tm hai s bit s ln chia cho ba ln s b th c thng l 8. S ln chia cho 2 ln thng th c kt qu l 1.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 29 Bi 1: Khng tm kt qu hy in du (>, <, =) thch hp vo trng. a) 89 5 86 7 b) 25 10 29 6 Bi 2 : S b tr hn s tr 15. S tr hn hiu hai s l 15. Tm s b tr, s tr. Bi 3: Nm ngoi Trang hi m bao nhiu tui. M bo Trang: Nu con ly na tui m hin nay cng vi 5 th c tui m cch y 15 nm. Hy tnh tui m Trang hin nay. Bi 4: Tch hai s l 994. Nu gi nguyn s th nht v gim s th hai i 3 n v th c tch mi l 568. Tm hai s . Bi 5: Tri nui g nh bc Hoa c s g mi gp 4 ln s g trng. Sau khi bn i 300 con g mi v 30 con g trng th s g mi v s g trng cn li bng nhau. Tnh s g mi, g trng trc khi bn.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 18 Bi 1: Tm x: a) x 452 = 77 + 48 b) x + 58 = 64 + 58 Bi 2: T ba ch s a,b,c khc 0 v khc nhau. Em hy lp tt c cc s c hai ch s khc nhau, ri tnh tng cc s va lp . Bit a + b + c = 10. Bi 3: Tm s chn c ba ch s, bit rng ch s hng trm gp 2 ln ch s hng n v v bng
1 ch s hng chc. 2

Bi 4: Tch ca hai s l 75 v gp 5 ln tha s th hai. Hi tch gp my ln tha s th nht? Bi 5: C 12 con chim u cnh trn, s chim u cnh di nhiu hn cnh trn l 4 con. By gi 5 con cnh trn u xung cnh di, hi by gi s chim cnh di so vi s chim cnh trn th gp my ln?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 19 Bi 1: Tm tng x: a) x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 b) x = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 Bi 2: T ba ch s 5, 2, 3 An lp tt c cc s c hai ch s khc nhau, ri tnh tng cc s va lp . Em hy gip An tnh nhanh tng . Bi 3: An ngh mt s. Nu gp s ln 3 ln ri cng vi 15 th c 90. Tm s An ngh. Bi 4: Thng Hai ca mt nm no c 5 ngy ch nht. Hy cho bit cc ngy ch nht trong thng Hai ca nm l cc ngy no. Bi 5: Hnh tam gic ABC c 3 cnh bng nhau. Hnh t gic MNPQ c 4 cnh bng nhau. Bit cnh hnh tam gic di hn cnh hnh t gic l 10 cm v chu vi hai hnh bng nhau. Tm di cnh ca hnh tam gic ABC v hnh t gic MNPQ.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 20 Bi 1: Tm x: a) x + 175 = 1482 - 1225 b) x 850 = 1000 - 850 Bi 2: Ly ba ch s 5, 2, 1 lm ch s hng chc v ly hai ch s 4 , 6 lm ch s hng n v. Hi c bao nhiu s c hai ch s nh vy? Bi 3: a) Gp i mt na ca 48 l bao nhiu? b) Ly mt na ca 12 i a th c my chic a? Bi 4: Tm chu vi hnh t gic ABCD, bit cnh AB =16cm, BC = 10cm, cnh CD bng na tng AB v BC. Cnh AD gp i hiu ca AB v BC. Bi 5: An, Bnh, Ho c c gio cho mt s nhn v. Nu An cho Bnh 6 nhn v, Bnh li cho Ho 4 nhn v th s nhn v ca mi bn u bng 12 ci. Hi lc u mi bn c my nhn v?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 21 Bi 1: So snh hai s m v n bit: a) m l s ln nht c hai ch s, n l s b nht c ba ch s. b) m = 100 x 3 + 10 x 7 + 5 v n = 375 Bi 2: T ba ch s 2, 3, 8 ta lp c mt s c ba ch s khc nhau l A. T hai ch s 2, 8 ta lp c mt s c hai ch s khc nhau l B. Tm s A v B bit hiu gia A v B l 750. Bi 3 : Ni mi im A , B , C , D vi mi im M, N th c tt c bao nhiu on thng? Bi 4: Trong mt php chia c d, ly s b chia tr i tch ca s chia v s thng th c 5 n v. Tm s d trong php chia . Bi 5: Khi lp 3 ca trng on Kt gm ba lp: 3A, 3B , 3C. S hc sinh ca c khi nhiu hn s hc sinh ca lp 3C l 80 bn. Lp 3B c t hn lp 3A l 2 bn. Hi lp 3B c bao nhiu hc sinh?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 22 Bi 1: iu du (>, =, < ) vo trng a) 13 x 12 x b) 215 3 215 + 215 + 215 + 215

Bi 2: C mt si dy di 150cm. Bn Mai ct thnh cc on bng nhau, mi on di 10cm . Hi:

a) C bao nhiu on nh vy? b) Phi cn n bao nhiu nht ct? Bi 3 : Trong mt php tr, s b tr hn hiu l 15. Tm s tr ca php tr . Bi 4: Mt ca hng trong 4 ngy bn c150m vi. Hi mi ngy ca hng bn c bao nhiu mt vi? Bit rng s vi bn c trong hai ngy u bng nhau, ngy th ba bn t hn ngy u 16m cn ngy th t bn nhiu hn ngy th hai 14m. Bi 5: Ba T : C g v th m c 24 chn. Bit s u g gp i s u th. bn bit c my con g, my con th? Em hy gip T gii bi ton ny.

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 23 Bi 1 : Tm s c hai ch s bit tch ca hai ch s bng 12. Bi 2: Tng ca hai s hn s hng th nht l 15. Tm s hng th hai. Bi 3 : Mt s gm ba ch s 1, 3, 5 nhng cha bit th t cc ch s . Nu xo i mt ch s th ta c s mi bng thng ca s c chia cho 9. Hi ch s xo l ch s no? trong s no? Bi 4: Bnh ngh mt s. Nu s tr i 12, c bao nhiu em chia cho 5 th c kt qu l 6. Tm s Bnh ngh. Bi 5: Trong mt cuc thi lm hoa, bn Hng lm c 25 bng hoa. Tnh ra bn Hng lm t hn bn Mai 5 bng v ch bng mt na s bng hoa ca bn Ho. Hi c ba bn lm c bao nhiu bng hoa?

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 24 Bi 1 : Tm x: a) x 2 < 7 b) x 3 < 7 3 Bi 2: a) Trong mt php chia, s b ch gp 7 ln s chia. Tm thng ca php chia . b) Trong mt php chia, tch ca s chia v s thng l 75. Tm s b chia ca php chia . Bi 3 : ng gp khc ABCDE gm bn on, bit on AB = 7cm, BC = 9cm. Tng di hai on AB v BC bng tng di hai on CD v DE, on DE di hn on CD l 6cm. Tnh di on DE, on CD v di ng gp khc ABCDE. Bi 4: Trn on ng 30m ngi ta trng c 6 cy cch u nhau v hai u ng u c cy. Hi trn on ng 60m, cng trng cy nh vy th trng c tt c bao nhiu cy? Bi 5: Mt thng ng 30 qu trng th nng 8kg. Cng ci thng ng 40 qu trng th nng 10kg. Hi ring ci thng nng my ki-lgam?

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 25 Bi 1 : Tm cc ch s a, b, c, d trong mi php tnh sau: a) bbb + c = caaa b) cba 5 = dcd Bi 2: Khi ly mt s ln hn 0 chia cho 5 ta c s d gp 3 ln s thng. Tm s b chia trong php chia . Bi 3 : C 30 cun sch ng trong ba ngn. Bn Bnh ly ra 15 cun ngn th nht chuyn sang ngn th hai th s sch ba ngn bng nhau. Hi lc u mi ngn c bao nhiu cun sch? Bi 4: C 20 ci bnh nng ng u trong 6 hp. C gio mua v cho lp mu gio 5 hp nh vy v chia u cho cc chu, mi chu c na ci. Hi lp mu gio c bao nhiu chu? Bi 5: Lc u s du trong thng th nht bng du thng th hai bng
1 thng ca n, s 3

1 thng ca n. Ngi ta thm cho y du mi 4

thng th cn phi thm tt c 20l. Hi mi thng cha y c bao nhiu lt du? Bit s du lc u hai thng bng nhau.

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 26 Bi 1 : T ba ch s 4, 1, 5 hy vit tt c cc s c hai ch s (mi ch s c th lp li). C bao nhiu s nh th? Bi 2: Tm s c ba ch s bit tng cc ch s ca n bng 19. Bi 3 : Tm s c ba ch s v s c hai ch s, bit tng ca hai s l 11. Bi 4: Tch ca hai s gp 5 ln tha s th nht. Tm tha s th hai. Bi 5: Thng th nht c 6l du, thng th hai c 4l du. Hi phi cng rt thm vo mi thng mt s lt du l bao nhiu s du ca thng th hai gp i s du thng th nht.

http://NgocHung.name.vn
kim tra mn ton lp 3

Thi gian : 60 pht 30 Bi 1 : Tnh gi tr ca biu thc sau (vi b l mt s) a) (b x 1 b : 1) x (b x 32) b) (135 + 15 x 4) x (b x 15 b x 7 b x 8). Bi 2: Mt ci can ng y du th cn nng 15kg. Can khng ng g th cn nng 1kg. Hi khi dng ht na s du trong can th can du cn nng bao nhiu kg? Bi 3 : Thng hai s l 9. Nu gi nguyn s chia v gim s b chia i 16 th thng hai s l 7. Tm hai s . Bi 4: Hai t cng nhn sa hai on ng. Sau khi t th nht sa c
1 1 on ng th cn li 72m. Sau khi t th hai sa c on ng 5 4

th cn li 75m. Hi on ng ca t th hai di hn on ng ca t th nht bao nhiu mt? Bi 5: Hai t hc sinh trng cy quanh trng. C mi ln t Mt trng c 3 cy th t hai trng c 5 cy. Sau mt s ngy trng cy t Hai trng c nhiu hn t Mt 12 cy. Hi mi t trng c bao nhiu cy?

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 31 Bi 1 : Tnh gi tr ca biu thc: a) 2 + 4 + 6 + 8 + + 34 + 36 + 38 + 40 b) 1 + 3 + 5 + 7 + + 35 + 37 + 39 Bi 2: An, Bnh, Chi mi bn c mt s nhn v, An c 27 nhn v. Nu An chuyn cho Bnh 3 nhn v, Bnh chuyn cho Chi 1 nhn v th ba bn c s nhn v bng nhau. Hi: a) Bnh, Chi mi bn c bao nhiu nhn v? b) C ba bn c bao nhiu nhn v?

Bi 3 : Tm s b chia, bit s chia l 7, s thng l 9, s d l s d ln nht c th c trong php chia ny. Bi 4: Hai nm na th tui ca Hong bng
1 tui b Hong. Tng 4

s tui hin nay ca hai b con l 46 tui. Tnh tui hin nay ca mi ngi. Bi 5: Ba t cng nhn chuyn hng vo kho. T Mt chuyn t hn t Hai 16 kin hng, t Hai chuyn t hn t Ba 10 kin hng. Hi mi t chuyn c bao nhiu kin hng, bit t Mt v t Hai chuyn c 106 kin hng.

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 32 Bi 1 : Tnh gi tr ca biu thc: a) 6 + 6 + 6 + + 6 + 400 C 100 s 6 b) 42 3 + 42 5 + 42 4 84 Bi 2: Hai nm na tui anh s gp 2 ln tui em. Tnh tui mi anh em hin nay, bit tng s tui ca anh v em hin nay l 32 tui. Bi 3 : Hai s c hiu l 59. Nu ly s ln chia cho s b th c 7 d 5. Tm hai s . Bi 4: C ba ngn sch. Nu chuyn 15 quyn t ngn th hai sang ngn th nht th ngn th nht hn ngn th hai 5 quyn. Nu chuyn 3 quyn t ngn th ba sang ngn th hai th s sch hai ngn bng nhau. Tnh s sch c trong mi ngn, bit tng s sch ngn th hai v ngn th ba l 100 quyn.

Bi 5: Mt on hc sinh i thm quan bng t. n lc i, s hc sinh tng thm 27 em so vi d tnh, do mi xe phi ch thm 3 hc sinh. Hi mi xe ch bao nhiu hc sinh, bit tng s hc sinh i thm quan l 405 em?

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 33 Bi 1 : Tnh gi tr ca biu thc bng cch hp l: a) 36 9 + 6 + 64 10 b) (400 5 -150) (333 111 3 ) Bi 2: Xun tnh 46 8, sau Xun thm 3 n v vo mt trong hai tha s th tch tng thm 24. Hi Xun thm 3 n v vo tha s no? Bi 3 : C hai cun dy in di tt c 120m. Cun th hai di bng
1 cun th nht. Hi phi chuyn bao nhiu mt t cun th nht sang 3

cun th hai hai cun di bng nhau? Bi 4: C hai ngn sch, ngn th nht ch 90 quyn. Ngn th hai cha 36 quyn. Ngc ly ra mi ngn s sch nh nhau, s sch cn li ngn th nht gp 3 ln s sch cn li ngn th hai. Hi Ngc ly ra mi ngn bao nhiu quyn sch? Bi 5: C hai tm vi di tt c 100m. Tm th hai di bng
1 tm th 4

nht. Nu tm th hai bn i 9m th tm th nht phi bn i bao nhiu mt s vi cn li tm th nht gp 6 ln s vi cn li tm th hai?

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 34 Bi 1 : Thng ca hai s gp 21 ln s chia nhng ch bng na s chia. Tm s chia, s b chia. Bi 2: Tch hai s l 54. Nu vit thm ch s 0 vao bn phi tha s th nht v gi nguyn tha s th hai th tch hai s ny l bao nhiu? Bi 3 : C hai thng m chnh cha tt c 84kg. Thng th hai cha 27kg. Hi phi chuyn bao nhiu ki-l-gam t thng th hai sang thng th nht thng th nht c s ki-l-gam m chnh gp 3 ln thng th hai? Bi 4: C hai hp ko, bit
1 s ko gi th nht bng 5 1 s ko 3

trong hp th hai. Hp th nht hn hp th hai 46 cI ko. Hi mi hp c bao nhiu cI ko? Bi 5: Cho ba ch s 2, 3, 5. Hy lp tt c cc s c ba ch s khc nhau t ba ch s cho. Tnh tng cc s lp c.

http://NgocHung.name.vn

kim tra mn ton lp 3


Thi gian : 60 pht 35

Bi 1 : Tm y: a) y x b = bbb b) bb : y = b Bi 2: Tm ba s, bit s th nht gp 3 ln s th hai, s th hai gp 3 ln s th ba, tng ca s th nht v s th ba l 90. Bi 3 : Lp 3A c 31 hc sinh. Nu s hc sinh nam bt i 3 th hc sinh n bng
1 s 4

1 s hc sinh nam. Hi s hc sinh nam l bao nhiu? S 3

hc sinh n l bao nhiu? Bi 4: Can th nht cha c 40l xng, can th hai cha c bng th nht. Can th ba cha c bng bng
1 can 5

1 can th nht. Can th t cha c 4

1 can th nht. Hi can th t cha c nhiu hn c hai can th hai 2

v th ba bao nhiu lt xng? Bi 5: Lp 3A c 34 hc sinh. Phng hc ca lp k loi bn 4 ch ngi. Hi phng hc cn k t nht bao nhiu bn hc nh th?

http://NgocHung.name.vn