Vous êtes sur la page 1sur 34

*** *.

*

JULES VERNE

1t • .. .. ..

INSULA CU ELICE

(Editie prescurtata]

Traducere, cuvtnt Inainte ~j nota de

ION HOBANA

,

Co)ecjia_P,Qvesfiri stiinfifico- fanfasfice"

104

REZUMATUL CAPITOLElOR PRECEDENTE

Tn drum spre San Diego, unde trebuiau sii dea uti concert, membrii unui eoartet parizian. alla; tntr.un turneu prin Dtatele Unite fll'ferii un accident in urma ciiruia stru neoot]i sa porneascd mat departe pe [os. Cei palm instrumentisi i - oiolonistii ·Yvemes Frascolin, uiolistui Plchinat :# viotoncetistul Sebastien Zorn - ajUlzg [niT_wI sat: Acolo se intilnesc CU 1.1.11 persona; ciudat, Calistus Munbar, cure-t inviE'; lnlr-o localiiole care S8 dovede$te a fi 111.1. nuti pll(ill ciuiiatii. Este uorba de Maliard_City, canitai« Staruiard-Islandului - a in.sula cu elice construila de bogiita-iii american; ca sti-$i plimbe existen(a lrtndava pe iniiuderiie Paciiicutui,

Coartetul concertani a fost adus pe insuld de Calisius Munhar pentru a oiert nababllor un: nou diuertlsmeni.

Vizitind insula. eroii nostri afla. ca ea este tmpiirJitii in doud secioore, conduse de miliardarii Iem Tankerdon Iji Nat Cooerleq, care ifi disfJUtii lnllletatea.

Pornirui [a drum, 'Standard-Island uiziteazil arhipelugurile Marchize, Pomotu, Tahiti, Cook. Samoa .... Pe bordul ei se allil acurM. ~i echioajut unui cuter nla/aez, al ciirui capitan - piralul Sarol - a tnscenat usi nouiragiu. peniru a "p_regliti jef~lirea insulei ~ mosacra: rea miliar dezilor,

Contil1l(indu-$i croaziera, insula ell elice scufundii {lira ooie un VDS englezesc ~i esie sUita sa. plii./easca despiigubirt, Apoi esie inuadn/a de animate siilbaiice, impatr1va carom se or ganizeazii 0 adetJQ. ratii campanie. Ctc aeest prlle], sa produce 0 apropiere intre [amiliite Tonkerdon si Couerleij. Mai mult chiar, se allun(a casi1.toria ainire Walier Tonkerdon si DJJ Couerleq ....

C;; 0 per- r 8 i:I e sen: D. JON ESC IJ(Urmare airl fHwulruT lrecui}

Artiftii se plimha un ceas prln sat, Ura sa fie siciiti de indlge nl.

Apoi se indreaptli spre ruinele templelor, un tel de dar'lmiHuri parastte, situate !1U de parte de loculnja unuia dirttre vrajitoril sntulul, Acesta, asezat in Drag, Ii prlveste nu prea lncurajator, ~i gesturlle sale par sa ar ate d\ le arundi un blestem, fr.llSl,'olin im:eardi sa converseze I:I! el pri... tnterrnedlul pllotutul. Vrajitorul la atune! 0 infati~al'e atlt de crunta, 0 atltudine atlt do) amenintatoare, tnclt e dar eli nu-] nicl 0< 'speranFii de a senate rnacar 0 yorba de la acest arid fidjian.

In acest timp. CIU toate recomandarlle care I-au fost facute, Pinchlnat s-a indepartat, treclnd dincolo de un boschet stulos de bananleri elaja]i pe coasta unel coline.

Ciml Sebastien Zorn, VVt"rnes ~1 Prascotln, sclrbf]! de proasta pri.nire II vrlijitorului, se p,regatesc sa paraseascii Tampoo, nu·~i mal zares!:! prletenul. Nellnlstit, Frascelin jJ s.triga. Nici 'lin rhpuns.

Unde poate H? intrelluii Sebastien Zorn, - Nu ~tiu, raspundc Yvernes.

- l-a vazut dnel/a dintre dumneavoastra lndepdrtlndu-sc ? se

intl'reseaza pllotul.

Nul-a vazut nlmeni r

Eara indoiala ca s-a intors la ~allJpa prin sat, lntervlne Fras-

:Qlln.

N-a. ;rlicut hlne, spune prlotul. Dar sa no plerdem tlrnpn) ~i sa-l .ajungern din urma.

Pornesc destul de ingrijorati. Plnchlnat blee mereu cite una hoacanii..

Traverslnd Tampoo, pilotul observa, cu uarecare nellnlste, eli nil se mai arata nlci un fidjian. Usile colfbelor stnt Inchlse, Satul pare jla.l"iisit

Mica trupa grabe~te pasul, eel care lipsesfe -este strig at de mal rnulte orl fara rezultat. Nu s-a inters deci PC tlirmul unde ii asteapta salupa ? .. Ori puate c~ anrbarcatls nu Sf rnai atHi acolo, suh paza mecanlculut ~i acelor dol rnatelotl ? ....

Mai stnt citsva sute de pasl. Se grabesc sa-l strabata ~i, indiftli ce depa~e-sc lizlera arbor llor, zaresc salupa ~i pe eel trei oameni lilI postul tor.

- PdetenuJ nostru ? ... strigii Frascolln.

Nu mal e eu durnneavoastra ? sc mira rnccanicul, Nu ... de [uma late lie (cas ...

- Nu I-ati vazut de IDe? tntreaba Yvernes.

- Nil.

Din nenoroclre, nu mal lncape nici 0 indo:aIiL. Plnclnnat S-3 aventurat In padurea de bananierL.. a fost prins ~i dus ... unde :: ... Cerceli.lrile in imprejurlm! "oar duce la nici un rezeltat.; Cum sa urrnarest! 0 pista In. mijlocnl acestel regfunt forestlere, prin aceasta. IlrllS:l * pecare 0 cunosc doar fidjienii ,'1 ...

Dcsperarea lui Fr ascolin, Yvernes. Sebastien Zorn nu pnate fi tli!~ mncitii. in cuvinte, Ce-I de facut ? ... Pilotu( ~i uiecanicut nu ~till la ce sclu]ie sa se opr easca.

Frascelln, 1:.Me ~j-a pastrat stngele rece, spune atunci ~ Sa ne intoarcem Ia Standard-Island.;

Fllrll. prjet.ellll1 ~oslru? striga ¥\'ernes.

Cum pofi sa tc ginde:;tj la asta ? adaugJi Sebastien Zor",

Nu vad alta cale, raspLlnde Fraseolin. Trebule ca gllvernatotul insurei cu elke sii fie mC:H1~tinta.t_ ell <Jutoritatile dill Viti le\'u sa fie avertizate ~] somate sa attiollue._

- Da.; sa plecarn, ii sf,atuie~te ~i pHorol. N-avem nici un minut de pienluf dad vrem sa profiUm de reflux,

- Este singoTul mijloc de a-I salva pe Pjnehinat data nu-l prea tlrztu ! strigli Fr ascolin.

Sebastien Zorn, Frascolin,Vvernis se suie in ~aJupa cu 0 amaraclune de negriiit_ E~ 6l:iti_ Siriga inca 0 data.; Dar Frascolln le-a spus eli trebuie sa. plcce ~ el a avut dreptate s-o spunli, dupa cum ei au dreptate 5-0 facii.

Mecanicul pune dinamurile til rnlscare, iar salupa, ajutatli de reflux, wbaara oursu! Revei elf 0 fapioit.1te prod;gioasa. La or« ~se au rrecut de capatul vestlc al deltei, Dupa jurniitata de ceas, acosteaza Ia chein l din Trtberd- Harbour.

1I1tr-11n s.!~rt de ora, Frascolrn ~ camarazf sal aju.ng La MilliMelCity ell [rarnvaiul ~i se reped la pr imiirie.

nd.atJi oe e pus la eurent, Cyrus Bikersfllff pleadi Ia Suva ~ cere gllverllalorului general al arhipeiagulul 5a·j Ilcorde 0 tntrevedere. Aflind ce s-a petrecnr 111 Tampoo, reprezentantcl regil'..eJ nu-] ascuride cit sltuatia e foarte grava ... Acest Irancez este in rniinile unuia dintre tr/ooriJe care flU .se supun aid unei 3utorjtiiti ...

- Din nenoroclre, nu putesu lntreprinde nimic pina miine, spline el. Sa/upere no astre n-ar putea sa urce pina Ia Tampon Impotrrva refl&txului, De altfel, e neaparat necesar Sa mergern in nllmar mare ~i eel mal sigur ar ti prin brusil.- .•

- De acord, raspunde Cyrus Biker fllfT, dar trehuie sa plecam nu miine, cl astazi, in aceasta elipa ...

- N-am la dis.plIxitie ollmen11 trehuinrio .. I,

~ Ii avem 00;, dOO1nule,re-plici Cyrus Bikersian. Luati decl masurl.

*. BI usa - regluue acoperlta cu m:irlklnl~utl d~se.

-_

!ll fie tnsomi de solda]! din polifl3 dumneavoastra ~j sub ordlnele 1I1J1I111 dintre of iter Ii cure cunosc hine reg iunea.;

-·Iertati-mii, dornnule, r,aspunde rece excelenta sa, n-arn nblcelul ... . - lertati-mli, de asernenea, 11 tntrerupe Cyrus Bikerstatl, dar va previn eli rlllca nu a,fiol'la1i chlar Ileum, daca prtetenul $1 oaspetele nostru nil ne este lnapelst, respensahihtatea va didea asupra durrrnea'Ioastrli ~L

- !iiI ••. ? intreabll guvernatorul, pe un ton aroaant.

- 8aterlile de pe Standard- Island vor distruge Suva nrna 10

ternel li, capitala ~i toate propriddtile stralne, fie ele engleze SItu germane!

Ulffmatumul este categoric ~i nu exlsta mid II ie~ire. Cele clteva tunuri ale lnsule! n-ar putea sa Iupte tmpotrtva artileriei de PI' StandardIsland. Guveruatorul se supune deci ~i, S-I) recunoustem, <lr fi fiicu1 mal blne sa procedeze asa de buna vole, in numele prlndpiilor urnanltnre.

Dupa [umatate de ceas, lOO de oamenl, martnarl ~i politisfi. deburca la Suva, sub ordlnele comandcrulul Simcoe, care a. vrut sa cnndudi el Insus] aceasta operattc, Supralntendentul, SebJ1SUen Zorn, Yvernes, Frascnlin sin I aHUurl de el. 0 grupa de jandarmi din Viti Levu Ie dau concursul,

E.xp~di.tia porneste prin brusa, tlh:ind incon}urul go\tului Reva, sub lndrnmarea ptlotulul, care cunaaste regiunile dtficile din interlorul insulel, Au pernlt-o de-a dreptul, cu pas rapid, astfcl lncit sa ajungi1 1<1 Tampoo Ineel mai scurt tirnp ...

N-a test nevcle sa IljUllgli pirdi in sat. Cam 13 un ceas dupa miezul noptll, S~ dl! ordin de oprire. in adincul unul rlests aproape de nepatruns, a fos1 :d.ritli strail.lcirea unul foe. Parii indoialii ell e 0 adunare a locuitorllor din Tarupoo, al citrorsat se anli. Ja jUrnlita.ie de ora de mers spore est.

Cornandorn! Simcoe, pilotul, Calistus Munbar, eel tret patlzieni Inal~teaza ... N-au facut mai rnult de 100 de pasl ~i se opresc Increrneniti,

In .fjjfa unui foe puternlc, lnconjurat de 0 rnultlme Z"gomoto!lsa de barbafi ~i Iernel, Plnchinat, pe Jumatate gol, esta legat de un sttlp ... ~i sefu] Ildjian gon,e~te Sine el ([I secures r ldlcata.,

- Inalnte.; inainte! strigii comandorul Simcoe marinarilor ~i pol,i~i~tilor.

Indlgenii, pe cl!,re detnsarnentul nu-l scuteste de tmpuscaturt ~i 10- vlturt ell patul pustfl, slnt surpr lnsi ~jinspaiminl.ati. .cit ai clipi din ochl, locnl e gol - tot; S-IlU r1sipit in padure ...

Dczlcgat de stllp, Plnchinat cade In bratele prietellului sau Frascoli 11. E greu de esprhnat bucuria acestor artlsfl, a acestor fr.ati - bucurle amestecatll cu ctteva Iacrtrnl ~i cu reprosuri Ioarte internelate, Ncnernertulc, spune violoncelistu], ce ri-a venit sa te indepartezl?

- Nenoroclt, intr-ade\'ar, drag-uf meu Sebastien, 'raSllunde P;nchlnat. dar 11U coplesl un alto at it de putin lmbracat cum sint eu in aceasta dip1i. .. Da-mj halnele, ca sa. mii pol prezenta infr-u.n chip rna! convenabd in fata autodtil.tilor !

Halnele slnt gllsite III radiicina unul copac, ~i Plnchlnat se imhtadl pas1riltd eel mal teribil singe rece din lume. Cind e, in sfirsit, "prezt;n· tabil", vine sa stringa mina com.tI"!di)rului Simcoe ~i a supr aintenden-

tulur. .

- Ei, crezt acum in ... caniba!isrnl.i! fidjlenHo.? il intreabiJ Cali"hf~ MIl>1bar.

Nu-s chiar atit de canibali din moment ee nu-rni Ilpseste nlmlc I - Mereu acelas! blesternat lanteztst l striga Frascnl ln.

- ~titi ce mil supara mai rnult tn situat'ia de vlnat omenesc gata

de pus in frigare? intreabii Pinrhinat.

- Sa tlu splnzurat daca ghlcesct repl,ic1i Yver nes,

- lE.i blne I Nil era laptul en voi fi mlncat in graba de acest]

lndigenl!... Nu! Era gindul eli rna va devora un salbafic lmbracat.; Intr-un frac albastru cu butonj de aur... ell 0 umbrela sub br at.; D orihilli umbrela enl!'lez~asca r ~

CAPlTOLUL xxu ATAC ~I APARARE

Plecarea insulei ell elice este fixatii pentru 2 februarie. rn ajull, sfii~itldu-~i excursille, turisti! s-au Intnrs la Milliard-City. Atacerea Pinchinat a produs (1 vifva ter ibtla, Consil iul notabililor a aprohat comportarea energid!. a guvernatorutnt Cyrus B.lkerstaff. Jurnalele l-au fel ieitat calduros, Pinchlnat a devenit deci ernul zilel. Inchipuiti-va un alto ispravindu-si cariera i!rtisticiJ in stomacul urtui fidjian 1 ...

Standard-Island porncste In zorl spre Noile Hebride. Acest ocol, care 0 va indeparta ell 12"' (cam 200 de leghe) spre vest, IUJ poate fj evitat pentru ca Sarol ~i lnsotltertl sai trebuie lasa~i in Noile Hebr ide, Nirnenl nu regreta posihilitatea de a face un serviciu acestor bravl oameni, care au dovedi1 atita curaj In lupta eu fiarefe.

Casatoria lui Walter ell miss Dy este rna] rnult ca oriclnd in centrul alentlei tuturora, CaHstus Munbar n-are 0 clipii libera. EJ preg.ilteste ~i combina elernentele unei serbarl care va ramlne in analele insulei cu dice.

Standard-Island inainteaza cu 0 vitezli mijlocie de 20-25 de klfometri In 24 de ore.. Ea ajunge aprcape de Viti, ale dlreitiirfl1lJrl superbe slnr rmpodobite eu pilduri lu}(urlante de un verde irrtunecat.

Treciitoarea Ronde of era 0 cale de apa larga. in care .Bljuter!a Pacltlcului" patrunde tncettsor, Multe balene, zapacite ~i innebunite. se lovesc ell capu] de trupul de otel, care se cutremura sub Iovituri, Dar perejii rnetallc] ai compartimentelor slnt trainicl, ~i avarllle I1U sin1 de ternut,

In sflr$it, in dupa-arniaza zilei de 6 Iebruarte, ul tirnela piscuri ale IIrbipelaguJui Fidji dispar la orizont. Comandorul Simc.oe plirlls~~te re-

• Ironia lui Jules V"rne este adresata, dupa cum se vede, nu alit bii~tina. ~1l0{, cit col'onla[j~tilor ehglezi

6

giullea polilluiilnli, indreptlndu-se spre regiunea melal1l!:~ialla '" ill. Pacificului.

10 urrnatoarele 3 :tile, Standard-Istand contrnua sa nluteasca in deriva spre vest, dupa ce a atins [9'" Iatltudtne. La 10 februal"ie. eft SI! afla in regiune.a unde Irebuie sa se intilneasdi cu vapurul din Europa. I ntreag a populatie e in asteptare ... E ca un fel de pruIog al acestei piese alii de cerute de public, 11.1 card dezncdarnlnt va fi disatotia luI Walter Tankerdnn cu miss Dy Coverley.

Mai e necesar sa vorbirn despre bueuria :partHor in cauza, sii exprtrnam ceea ce nil Sf. poate exprima, sa descriem Ierlcirea pe care I) impta~tle In jurul lor? Cej doi logodnki nil se mai parasesc. Ceea ce ar putea sa pari! Q dtsatorie de convenienta este cu adevarat 0 dl.siltorie din dragoste. Walter lire 0 inlma de aur, ~I puteti fi convjn~i ell inima lui Dy este flicutli din acelast metal - la figurat, se intcJegt', ~i nil in sensu] material pe care J-ar indreptatl milloanelc lor .. Sinl crea]! unul pcntru altul, ~i nidodllta aceasta fraza cam banala n-a avut un inteles ruai potrivit. Ei numara zilele ~i orele care-t despart de 27 februarte, ziua atit de dorita.

Trcbule sa remarcarnca nava inciire!l.ta cu toate minunapile Buropel, "nava-trusou"., n-a venit inca. Cei dol logodnict s-ar lipstbucurosi de ortce lux. Ce nevoie au de aceste splendori aproape regale? Ce Ie trebule mai mull decit dragostea lor reclproca?

Dar tilmil.iile, prtetenii, pnpulat!a insulei ell ellce doresc ell aceasta cerernnnie sa fie lnconjurata de 0 stralucire neublsnuita, latii de ce lunetele shit tndreptate cu Inrilpatinare spre est,

In sfirslt, nava 3$teptatlt este semnalata in Jarg. La 19 tebruarle, ora 9 djrnlneata, ea intra in port,~i debarcarea in cepe de indata..

E inufil sa enumeram bijuter iile, ruchiile, obiectele de moda sl de arta care alcatuiesc aceasta il1eli.rdl.tura nupti1ali!i. !\jullge sa spuuern cii expozijla deschisa in vastele saloane ale p alatulul Cevertey obrlne un succes rara precedent. Intreaga populatie a orasulul a tinut sa. treaca nrin rata acestor mlrnma'[ii.

- Fantastic! exclarna Yvernes dud iese din saloanele palatului lmpreuna cu colegil .slii.

- Mi se pare expresla cea mai poiriviili, spune Plnchlnat, Expozitia asta iti trezeste dorillta de a oJua pe miss Dy Co verley ta,a zestre ... dear pentru ea insa~i!

Cit despre tinerii logodnkl, adevaru] este ea n-au datprea muiti'! atentle acestnl stoc de capodopere ale arte! I$,i model.

De la soslrea vaporulul, Standard-Island si-a reluat drurnul spt-e vest, !:litre Noile Hebr ide. Dadl. ver Ii acolo inainte tie Z7 Iebruarle. dipifanul Sarnl ~i tovaral'ii sai: VOr debarca, lar insula va p!lrni pe drumul lntoarcer il.

Faptlll dl aceste regi1mi din vestulP'adfkului sin! familiare dipltanul ... i Sarnl va usura navlgatla. La cererea comandorulul Slmro!.',

* M~J"nezia - Insulele Oceantcl, situate la nord-est de Australia: cuptinde: arhlpelagul Fldj}, lnsulele Salomon, Loulstana, Noua GaJedonle, NOlle tlebride etc,

el r' mine in permanent! in Iurrur] nbservatorutul. De cum vor aparen prtrnele illiif!imi, nirnic nu \'3 fi mai usor dcctt sa. 51.' apropie de insula Erromango, Una dmtre cell" mal rno;aritene all.' grupullJi. 1.'\'i1ind nurnero asele stinci subrnar lne ale Noilorlebride.

Din intimplllre S<iU pe"trll rii Sarol, dormc s1 asiste Iii serbariJe prllejulte de casatorte, II rnanevr at CII oarocare im:etlne;ala, prlmele Insute nu stnt sernnatate dedt ill d:mineafll zHef de 'l7 febr orie - exact ziun iixlltli penrru ceremonin nuptial •.

F[lptul acesta n-are niei 0 Importont!i. Clis.Morin nu va fi mai pu~in ferjcita dadS va Ii ceJebriltiiil'l apropierell NoHof Mebride ~j, dnd! asta te tace atlta pUker!! mataezllcr - care nil 0 ascund de toe -, n-au lic.:jt sa participe ~i ei I" serbarile de pe Staudard-fsiand.

Dupa ce lntllneste etteva lnsulljc, ocolite dura indicatiile Ioarte precise ale capitilnuJui Sarol, insula ell elice se indreaptii spre Erromango, Ibind spre sud fnaijimile IJIsulej 1 anna.

Erromango, plina. de padurl hi interior, este impanata ell coline Ia {loalele dlrora se intind mar] plalouri clI't;vllbile. Curr.anaoruj Simtoe se opreste la 0 mila de gullul Cook de pc coasta orlentala.

Standard-Island ramine stalionara IlC la ora pr lnzutui.

Din ordinul Rutoritatilor. toatli lumea e libera, fUllcfionari ~i impleg at], mar inar i l;ii militieni, cu ell:.cepliil varnesller de I a posi:ltile de ,pe lItoral. PI' care n;mk flU trebule sa-I distraga de I;J "eghea lor.

E 0 vrerne minuna.tii, improspiitatii de brlza marina. Potrtvlt exprestei cousacrate ... soarele participa ~i el",

- Sigut. astrul bIn orgolios pare sa tie la erdinelerelltierilllr l striga Ptnchinat. 0, putere a aurului I

Nu e cnzu] sa inshfam asuprn dikrHelor numera ale pTograrnuiul senzattona! alcatuif de supralntendentul distractiilor erasulul MilIi:.trdCity. De Ia ora a. toti leeuitorii - cei de pe cimpie. ea ~i cei din oras ~i din por turt - se string in pare, de-a lungul tarmurilor rlulu: Serpentinel. Jocurlle slnt urmarite cu UR antren de care nu-i s.trainii, poare, momeala djff'rjt~Jor prernii. Sint organizate halur! in aer liber. Cel mai strlilucitor bal Sf desfli~oara ill una dintre rnarile sali ale caz lnoulul, unde tinerf ~i tinerele se intrec in gratie f.i v!oiciune. Vverne'> ~.i Plnchlnat lau parte la dansurl ~i nu cedeaza n;rnanui locul cind e verba de a fi cavaleril celor mal irumoase mlliardeze, In tot acest tirnp, bliutur lle rikoritoare. servite din bel$ug mtretln buna dispozitie II. nubllculul,

Seara, parcul stdilw::efte de IlJIllinl electrice, pe care luoile de alumlnlu le revarsii iIi torente, Bine <I. TO.Cllt soarele cii a disparut la orizont I N·ar fi lost el umilit de acests raze ar tificlale, care Iac din noapte zl ? ..

t.a ora II, 0 lungii prnceshme 51.' tndreapta spre pr irniir ie. Walter Ta'll(erdon ~j miss D)' [overley merg in mijlocuI famiJiJlor lor, Intreaga populstte ii lnsoteste, urclnd Bulevardu] I.

Guvernatorut Cyrus Bilterstaff a~~eaptii In rnarea sara a palatului municipal. Cea mal Irnmoasa dintre casatorltte pe care i-a fost dat sa le eelebreze in tlmpu] carierei sale administrative Sf va savir§1 peste clteva cHpe, ..

8

Oeoolltli lzbacnese tlpc-tl;! dinspre cut;erm m'.1irgio.'1$ 'as :sectoTulul hailorrlcz.

. Cortegiul se opre~£ la jllmlHa1.ea bulevarduln].

Aproape irnedlat, Impreuna eLI 5tdgiade CIfI"e se fnmultesc, se I1UlI Impuscatur] indep!rt3te.

DUfJiI. 0 clipa, un g-fU-p de vames] - mllfj.i dit]iti - Se niipustesc spr e prlmarie.

Agitatia e 101 calme. In [I1ultime se rllspinde'lte aoc:u ttama Irationail!. pe care o(j nastc un per ito I necanoscut ...

Cyrus Blkerstatf se ive~te pe 'Peronal pa~atIll1ui, unnat de conrandOTU] Simcoe, de colnnefu! Stewart ~I de n.Gtabill. La tntrebihile care Ii .se PI! n, vame.fll rhpllnd,ca Standa_rd-blanrl 1I fost invadata de 3.000-4.000 de neohebridien] ~i di Sarol este in frontes lor.

*

Acesta e Jnceputul il1f1i(ltuitii grcaenlcutul CQmllrot preg5.tit de dipitanul Sarul cu cornpltcltatea rnataeailor "pl"imitl 0 datil cu elpe .s . .llldaffl-isiand. a neehebrldienller Irnbarcatl ta Samoa :if B. 1lldigenilor din Erromango ~i din msulele vecine, Cflre va Ii deznodlimintul r E gr-eu de prevaznt, date Hit11d condilfile in care se produce aceasta brus.ci sl teribilii. agresiune,

Grupul neohebrldlan cuprtnde nu mai pUfi£! de 150 de lnsule care, sub protecttu A.ngIiei, fnrmeaza 0 depemlirr!a g'l!ografica a Australiei, Cu toate acestea, aid, ea "~I in insulele Salm1!011, situate in nord-vestal ace]eia~i regiuni, problema prctecteratulut constltule un m~r al discordiei inzre Fl'imta ~i Reg-aiur Vlljt Pe deasll'pra, Statele Unite nu vad cu ochl buni aparitia cnlonlilor europene in mijlncul unul Q!;.f:(ln a cii.rui stapillire €x.clusivli se gindesc 5-0 revendiee. Impltnttnd drapelul sau pe areste diverse. arhlpelagurt, Mil-rea Brltanie c.autll sacreeze 0 statlune de aprovlalonare care t-ar 'i Indlspcnsnbilii in cazul dnd colenhle australlene at sdipa de sub aotoritatea .,Foreign-Orti ce" -ul [I i.

Pllpulatia Nailor Hebrlde este aicatuita din negrl ~i malaezt de nrigine canaeli, Dar caracterul acestor indigent, temperamentnt ~i instindeJe lor dilera dupa cum aparfin Insulelor dill. nord sau din sud - ceca ce ingaduie impar~lrea a'fhipela~ .... lui in daua grupe,

In grupul septentrional, 'in Insula Santo, in goUul SUntul Filip, o arnenii stnt mal lnalti, ell tenul mal pufln Inchls la culcars 1ii parul mal putin lneretlt, Blue ziditi ~l puterulcl, b1tnzl ~i pasntcl, ei n-au atacat niciodatii agentmecomerclale~1 vasele europene, Din nefertcfre, rasa canaca e pe cale de disparttle ~i e sigUT ca va snr~i prln II se stinge in detrtmentul acestul grup din nord, unde ell. s-a transformat ln contact cu civili:;:afja eurnpeana.

Atteste regrete ar fi insa nelalocul lor ill ceca ce I'riv:e~te lnsulele meridionale ale arhlpelagulut, Ciipiit.anuJ Sara I a ales nu fiira. chfb:winta gcupul sudlc pentru a organiza tentative cdminalli impotrlva insulei cu elice... fl a promis plratller din acute Insule [efulrea nepretultel "Bijuterii a Paciflcului", ai ea.rei Iocuttort au tr'ebule cr!ltatl~

..

Clnd Standard-Island ~i-a file!!! aparttla, clnd a ajuns la numal etteva Slife de ll1etri de Frrl'mar.go, dipitanul Saru] a dat sernnalul asteptat de pirat], In eHeva l1linute, pr intre stjnclle aflate la ntvetul apet, s-an strecurat 3.000-4.000 de plr afi.

Pr imejdla este Ioarte mare. cliei plratll dezliintuiti asupra orasului rnillar dez nu vor da lnapo] de la nlc] un atentat, de la nlc] o violellta. Ej au avanlaju] surprlze! ~j sint jnarmati nil nllllla; ell su1ite lungl cu v lr] de os , care provoaca dini to;lrte primejdioase, ~j ell sagetl otrsvlte ell un fer de venin vegetal, dar si cu pustl Snyders, II carer lntrebulnjare este Ioarte rlisplndita In arhipelag,

De la inc<!putul acestul atac - pregiHil de multa V.ellle. deOilreee Sarol este eel care-l conduce pe atilcaforj - II trebuil sa fie mobi1izati politi~1i1, rnarmarh, Iunctlonaru, totl oarnenll in stare sa lupte,

Cyrus Bikerstaff, cornandorul Simcoe, colonelul Stewart sl-au plistrat slngele rece, lndigenii sint inca departe, spre Babord- Harbour, unde ofiterul portului incearca Sa organizeze rezistenta. Fllr)l indoialii insa cil nu vor Intlrzia sa se arunce asupra or asulu].

Se d!l de la Inceput ordinul sa fie lnchise porfile incintei orasului, In Care aproape Intreaga populatie s-a str ins pentru serbarile casatorlel. Probabll ci se vor produce str lcacluni in pare ~i pe clmple. E de temut chisr ell. porturile ~j vzillele electrtce V(1T f-i devastate. Nu ponte Ii tmpiedicata distrugerea batertrior Pupe] ~1 Plntenulul, Cea mal mare nenoroclre ar fi insa ca artllerla s1 fie Jntoarsa Impotrlva orasuluj ~i 1iI11 e lmposlbll ca piratii sa ~!ie s-o mlnulasca ...

lnainte de orlce, cea mal mare parte a Iernellor ~i copiilor stnt strin~i in incajJ'erile primarie;. Vastur palat municipal e cufuridat Intr-o adlma lntuneclme, caci rnecanle+l au trebuit Sa fuga de atacatori, ~i aparatele electr ice au incetat sa Iunctloneze.

Tolu~;, prln grija t:omaudoru'u; Simcoe. arrnele dcpozitate Ja primar;e stnt impartite polittstllor ~i rnarinar llor. Mllni1ii1e nu vor Hpsi. Oupa ce II [asat·o pe miss Dy cu doarnnele Tankerdon ~j r.nver ley, Walter a intrat in grupul alcatult din Jell! Tanker don, Nat Coverley, Calistus Munbar, Pinchinat, Yvernes, Fr ascelln ~i Sebastien Zorn.

Detunatur lle continua sa se auda din dlrectia pnrtur llor, Ciipitallul Sarel II lnceput prln a Tntrerupe fUl1cfionarea eltcelor, pentru ca Standard-Island sa nu se poatli deplirta de Errornango - baza de operatl] II atacatorllor.

Guvernatorul, comandorul Simcoe, colonelul Stewart, intruniti intr-un comltet de aparare, s-au gindit intii la 0 iesire of ens iva. Nu, ar fi Insemnat sa tie sacrtticati multl dintre apiiratorf de care t> atita uevoje.

Dupa 1111 ceas, atacatortl all ajuns ill fata grilajului. Incearca sa-l doboare, dar 1'1 rezista, Incearca sa treaca peste el, dar sint prilniti ell Impuscaturt,

Deoarece Milliard-City n-a fast luat prin surprindere, e greu sa i se forteze lncinta pe intunerjc. -Capltanul Sarol i~i readuce indigenii spre pare ~I eimple in asteptarea diminetii.

10

,

De cum se lurnlneaza, se schiJllbi\ impll~caturr prlntre zabrelele Q'rilajului scuarulul, I rrclnta ob ervatorufut este apliratll en curaj. Slnl vlctime de 0 parte ~i de alia.

Intr-adevar, atacatorlt slnt prea multi I Totl piratl] pe care J.au pntut furnlzu Erromango, Tanua sl Jnsulele lnvecinate se inver~uneaza lmpotrtva or asulut. Coniandorul Simcoe a putut sa constate totusl o irnprejurare fericitii. iii anume ca Standard-Island, in loc sa se .lbala spre Erromango, sub influent a unui curent abla slrntlt urea spre grupul septentrtonal, cu toate ell ar fi fost mal blne sa se indrepte spre larg.

Thnpul se scurge, indig'enii I~J dubleazll etorturtle, ~i, cu foata reaisterna lor curajeasji, aplirlitorii nu-l vor putea opr l. Pe la ora 10. grllajul e srnuls, In fa!a rnulpmii care urla, navalind in sellar, eOmandorul Simcoe este obltgat sa se relraga spre prlmarfe, unde vor trebui sa se apere ca intr-o fortareatli.

Pe [a ora 2. alladitorii au lost tmplnst ptna In scuarul Ilrimarle[. s~ ~i ~lUmara 50 de rnor]! de ambele parti sl un numar duhlu SIIU tripiu de raniti. Inalnte ca palatut municipal sa fie invadat de plratl, oament] se niipustasc inauntrll, Inchld porjiie, obliga femeile ~j copif sa"~i caute un adapost in apartarnentele interto are, unde VOr fi la adapost de projectile. Apoi Cyrus Bikerstaff, comandorul Simcoe. colonsful Stewart, Jern Tankerdon, Nat Coverley, pr letenll lor, pollti~tii sl marfnnrii se pcsteaza la ferestre, ~i focul relneepe ell mal multll Inversunarc.

- Trebule sa rezlstiirn aid, spune guvernatorul. Este ultima noastra ~ansli. Doar 0 minune ne rnai poate salva l

Asaltu! incepe imediat la ordinul capltanulul Sarol, care e sigur de succes, eLI toale di treaba nu-] usoara de loc. Portlle slot solide ~i va fi greu sa Ie spargli fara artilerie. Plratii le ataca cu secur ile, sub foeul de la terestr e, ceca ce le provoaca mari plerderl, Dar list? I'u"1 va opr! PI' seful lor . .si totusl, dadi acesta ar fi uds, poate cA moartea lui ar schirnba situatla ...

SP. scurg doua ore. Prhnarla rezista inca. Daca groantele Ii secera pe aracatorl, nurnarul lor se improspateaza nira lncetare. ln zadar tti rna i huni ochltorl, Jern Tankerdon. colonelul Stewart. cautli sa-I doboare pe dip ita nul Sarcl. ln timp ce ai sai cad in [ur, el pare ;nvulnerabil.

1>i nu el, cl Cyrus BikcrstaH este atins in piept de glon~ul unul' Snyders, in timpul unui schimb de Iocur] mal viu ca niclodata. Transportat Intr-un salon, 1'1 nu intirzie sJj-~i dea duhul,

Asaltul continua cu mai multli furie. Purtlle sint gata Sa cedeze sub securile indigenilor. Cum poate fi lmpiedicata caderea acestel u!time torfarete a insulei cu elice? Cum pot fi salva]] de un rnasacru general coptil, Ierneile, toti cei pe care Ii cuprlnde ea P

In acest moment, intervine un lucru de natura Sa schlmbe sltuatla .

. Unul dintre aparlitori a inaintat pe baleen, Hira sa. ia seama la i10anfelie $1 sageFle care ploua in jurul lui. E.I duce arma la umar

Jll~I ocheste ne capitanul Saro! in rllpa in care una dlntre por]] se ~fli· rima In falB ata:catorlloT __

C5pilantJI Sarol cade mort pe loc,

Piratil se oprese bruse, apoi dan lnapol, luind ell ei cadavrul ~erului ~i se napustese spragrllaju] scuarulul, Aproape in aCl!ra~( timp, la capalul Bulevar duhti 1 se aud strig1iie si izbucnesc tmpuscaturt,

Care ~ fie cauza aceste] schimbaJ'i aW de raplde ~i neasteptate ?~ Trebuie ea atrlbuitli dlsparltle] c:lipilanulUi Sarol ... !ipsel de conducere care i-a urmal ?". E !'Ios;!>;l ca Iltac~lorjj, <a.ind farfe net superi(Mre, sa tl, fost atit de descurajatl de moartea sefulul lor In, cfi'pa in care prlmlrla era s!i le cada in miini ? ...

InsuflePli de corr.andorul Simcoe $i colanelul Stewart, circa 200 de martnar] ~i poli~i~ti, em-ora li s-au adaug at Jem ~[ Walter Tankerdon, Nat Co verley, Fr ascuhn ~j colegii siii, colJoara Bulevardu! I. gnnlndu-l pe fugari, care nu se inion: nicl macar penlru a tr[lllite UI1 ultim gll>nt sau (} ultima sligeata ~j lllllflC,1 pu~tile. arcurlle, surilele.

Totu~i, 1n imprejurtmlle observatoruiui, lmpuscaturi!e cresc in lntensltate ... E sigur clio aeclo blitalia se desfa;oarl eu 0 nal'ra:tnica Incrrncenare ...

Sa fi primit dec; Standurd-Island un ajutor ? .. Dar ce ajutor.; ~I din partea eD"i ? ..

Or,icllm ar fi, atacatorlt fUJ:!: de pretutlndenl, prada unei panlcl de nelnjeles, Sint deci atacafi de inUirir'i venlte dinspre BabordHarbnur ? ..

D,1 ... 1.000 de neohebrtdlenl au debarcat pe Standard-Island sub conducerea coloni~ti!QT francezi din Insulele Vate I

lat~ in ce imprejuraTi s-a prndus aceastli luterventle neasteptata, am putea ztce aproape miraclIJeasa.

In tlmpul nnpjii precedente ~l de Ia rasaritul soarelu], StandardIsland n-a Iucetat sa deriveze catre acea insula Vah\ unde i~j avea re~edin!a 0 colonie franceza af1ata pe calea prcsperitatil, Or, 1ndata ce allara despre atacul electuat de capitan u 1 Sarol, coloni~tii hotiirira sa vitia. in ajutorul insulei CII ellce lmpreuna £0 eel 1.000 de indigeni aflati sub inlluenta lor. Dar ambarcatltle lnsuiel vate erau insufklente pent{l1 a-I kan5pOf"ta.~

Ce hucurle pe acestt oarnenl de lsprava. clnd Startdard-Isjarrd, impinsa de curent, ajunse in dreptul insulei Vate. Imedlat se II.TUIIcarli cu totil in salupele de pescult, urrnati de indigeni - eel mal mulf; In01 - ~i debarcara la Baberd- Harbour ...

lrnedlat, camenii de la baterlile Pup.ei ~i Plntenulut, cel rama~j 111 porturi Sf' unirii tu el. Traversind cimpia ~i parcul, pormm spre Milliard-City, ~j, gratle acestel dlversfuni, primaria nu cazu in milnlle atacatortlor, descumpant]l ~i de moartea dipitanultJi Sarol,

Dupa doua ceasurl, bandele atacatoare gonite de pretutlnden] i~J cauta salvarea aruncindu-se in ocean ca sa ajun!;!a pe insula Vat.: - ~i cea rna] mare parte cad sub gloantele politi~tjlor.

Acurn Standard-Island nil are de ce sa se mal teama : ea e salvati! de jaf, de rnasacru, de distrugere,

Se pare cii snr~itul acestel graaznice aveutnrl ar H trebuit sa dea n~·tere un r mllllife - i pubJ e de ueuri t unor actlun] de 111111· [umlre. Nn! h. a::el}ti amertcarrt ui 11 ri in orice imprejurare I oar ziee di rczullatul filial nu i-a S qJrill5, eli i1 prevazusera .. _ $i to!u.l ce putin a lipsit ca tentattva c pitanului Sarol sa dm:a la 0 tnspairnlutatoare c~astrof1i!

Ace -til rezervi ultraameric<:::t" n-are ce t:.aata illsii in prtmlrea pe care ar1i~tii parizieni n fac coloDi~til()r fra eezt de pe insula Vatc_ Ce stringeri de mina I CU'e felidUri prlrnesc rnembrh cvartetului de la l:ornpafd~!H lor! Data glolllntefe hm crutat, aceste douii vlort, acest alto ~j acest vlcloncel no sl-au fectlt en rna; putln cura] darorta l Cit despre bunul Ath;mli.<:e Doremus, nunas in sala cnzlncului, el astepta un elev care se inc:apa!il1a sa nu mal ,·iniL .• ~I cine ar pu tea sai-o reproseze ? __

Dec! Standard-Islaml e ~iiiri1. Sal~area ei II costat S£1Jmp:

Cyrus Bikerstalf ucis fn cele mal greJe momenta, 60 de politi~ti lii artnart ati~I de gloante ~i sagefi, cam tot atitia dilltre tunctlonart lii hnplegafj, care s-au luptat cu atita vltejle,

Altfel, cu repezicluuca care-t caracterlzeaza, miliardezll vor pune grabltic lucrurile la punct, Dupli 0 oprtra de ctteva zlle In insula Vate, or ice urma a acestel Iupte singeroase va fi dlspdrut,

In ll~teptare, exista un .acllrd deplin in legiLtura cu puterea mil]tara, c.areramine in mUnile ccmandorulul Simcoe. Nici Jem Tankerdon, nic] Nat Covel-Icy n-au vreo pretentie, Mai ttrzlu, alegerile vor botari il'l Importanta problema 11 noulul ,Q"uvernatof,

CAP1TOLUL XXIII TRlBORD CONTRA BABORD

Standard-Jsfarrd a p1iriisit insula Vate 1a 3 martie.

SUIl conducerea com an doru lul Simcoe, reparajille au Iost f1icute cu I epeziciune. Pal,!"ubt'le nici nu er an prea marl. Motoarele nzinelor electrice slnt intacte, eu ceea ce raminc din stocul de petrol, functio"area dinamurllor e asiguraia pe rnai rnulte siiptlimtni. De altfel, insula CU ellce nu va intirzia sa ajunga hI acea parte a Padficul,,; a~ unde va IJutea eomsnlca CIl goll'ul Madeleine priJil cablurile subrnarlne, Existii, prtn urmare, certitudtnea ca. croasiera se va sfir~i f'ita alte nepiaceri.. III I1I3i pajin de 4 luni, Standard-Island se va afla Iinga t"rmul american.

- S! sl'erfun J spune Sebastkn Zorn de cit.e Dr. supralntendenful se ambaleaza, en de obirei, in leg~t r Ii en vUtorlll millUnatului apurat rnaritim.

Totusi, din fa:ptul eli Sim'Coc este insarcinat. ell ~I mal lnainte, cu conduccrea militar.i it lnsulei, rw relese ea puterea civilii soar afJa in miinile sale. De la moartea Iul Cyrus Blkersfaff, MiIJiard-City nu mill are primar, In conseclnta, va fi necesarjl numlrea unui nou guvernator al insulei cu ellce,

In Iipsa unul otner 3.1 sHirii civile nu poate fi celehratd disiilorl3 lui 'Walte.r Tankerdoncu miss Dy Cnverlcy, !ilia 0 di[ieultnie care ,1111 soar fi Ivlt tliri uneltlrtle rnlzerabilulul Sarnl ! $i nu numal viitur ii sop, dar totl netahllli ililtreaga populal!ie se gr1ibesc ell aceasta casaterie sa rie. definitiv sliviq.iHL Aceasta e una dlntre cele mal sigure ganmtii ale vlltorulul,

Se pregittesc alegerile._. In ctteva zile va fi numit haul guvernatur .... I? rim ul act al admi nlstra'[lei sale va fi cclebrurea cu mare pompa aci1.siHnriei, a~tl'_ptat1i ell atlta nerahdare.; P.rogTamul seruarilor va fi reluat in intreglrne . .,. Un prlrnar ! ... Un prlmar t.; Acest cuvlnt e pe toats buzele !, ..

- Numai d(ldl nceste alegerl n-ar rein~ufleti rivalitiiti care poate rna] mocnesc r rernarca Pruscolm.

Nu, ~l Calistu» Munbar e hotarit sa faca tet ee-1 sill. in puter] pentru a duce lucrurile la bun sfir~it.

- De altiel, sh'iga el, indragostitii nostrt nu-s ~i ei pe aiei?.

Cred c-o sn-mi dati dreptate cine! spun di arnorul propriu nu va invinge amorul l

Standard-lslandcontinuli Sa inainteze spre nord-est, ca.tre punctu] In care. a 12-a paralela sudidi se incruci~eaza eu a'r 175·lea meridian estlc. In accasta reg lune au Iost chern ate, priu cablogramele ex" pedlate lnainte de pepasut In Nolle Hebride, vasele cu provtztt trimise din golfll.I' Jl.'lIld'eleine. De artIel" problema provlzWur nu-I preneapa pe comandorul Simcoe. :Existll rezerve pentru mal rnult de " lnnii.; E adevarnt ea llpsesc noutiitile din strain:atate, Cronka politic~ e saracadoasa. "Starboard Chronicle" se pJillge, ~j "New Herald" e dczolat.; Ce are a face! Qare nil e Standard-Island un mic univers P Ce 0 intereseasa ceea ce se petrece in restul lurni! ? ... Are chef de poJi.tica ? .. Curlnd o sa se fadl. de.stnHi aid ... prea muitli poafe!

Pericada elector ala e deschlsa, ell asta se ocupa eel 30 de rnembri al conslllulul notabitllor, in cafe bahordeztr ~i tribordezil sint in illJmiir egaJ.ExisHi de pe acurn sigw'anta di alegfn~a noulu] guvemator va da nastere III dlscujll, [ntrucit Jern Tankerdcn :$i Nat Cove-lev vor fi rival i.

CUeva zile se SCIITg' in illtnmiri prcgiltiiDare. De Ia Inceput e dar eli VOl' fi neintelegeri: avind in vedere arnorul proprlu a.l calor dol cnndldati. '0 agitatie surdii r1'iscoLe~te. orasul ~i porturtle. Agent! ai celor doua sectoare cauta sa provcace tulbuta.i pentru a exercita 0 preslune asupra notabililor, Timpul trcce, ~i acerdul nu pate' posibll. Oare nil e de ternut eli Jem Tankerdon ~i principali,i babnrdez! vor ciiuta sa~~j impulla ideile resprrrse de prindpa/ii tribordezi, cii VOl' retna neferlcltul proiect de .<1 transtorrna Standard-Island intr-o insula industrlallt ~i comerclala ?. Celalult sector n-ar aceepta nkiodat1i a{"ll~st Iucru J Pe sl:urt,. dnd partidul Coverley pare sa d~tige,. dnd partidul Tankerdon pare sa-] tina piept. De aiel, dlscuth jignitoare. 0 acreala Intre cele dnua tabere, 0 dicire vadit1i a relatillor dintre cele douu famil;] - racire de care Walter $; miss Dy nrei I1uvor sa·~j dell. seasra, Ce-] prlvtsc pe el tnate aceste Ileacnr] politlce t".

'Inlr-o zl. Frascolln spune colegilor siil : latii dificurtli1ile de care mil temearn ...

- Ce ne Intereseuza pe nor aceste nein~elegeri? raspunde Pinchinat. Ce paguba ne-ar putea aduce ? .. in citeva lunl vom ajunge in golfnl Madeleine. ang ajarnentul nostru va lua sfirsif sl Ilecare dintre noi va pune piciorul pe parnint, .. eu rnicul Sal! mil ion in buzunar ....

- Daca nu se iveste lar vreo nencroclre t replica nelnduplecatul Sebastien Zorn. 0 asernenea rnastna plutitoare poare fi vreodata siguri pe vlitorul sihr? .. Dupa abordajul vasulul engle-z, Itarele sli.1batice; dupa flare, naval-a neohebridienilor. .. dupa indigeni...

- Taci, cobe ! striga Yvernes, Tacl sau iii legam ciocul ! Cornandorul Simcoe tncearca sa reallzeze 0 aproplere intre cele doua secte are ale orasulul. E rugat sa nu se amestece unde nu-i fierbe oala I Are insula de cnndus - s-o conduca I. .. Are stlncl de occlit - sa Ie ocoleasca !. .. Politica nu e de compctenta lui.

Comandorul Simcoe n-are nevoie sa i se spuna a doua ()ara.

Cit des pre ziare, e de la sine inteles eli au cobortt in arena ... New Herald" corn hate pentru Tankerdon, .. Starboard Chronicle" pentru Coverley. Cerneala curge in val uri ~i e de temut chrar sa nu se amestsce ell singe I. .. Oare n-a fost prea mult udat acest pjimint in timpul luptel duse irr:.:>o(riva ttlharllor din Noile Hebrrde ? ..

De tapt, ornul rnijlociu se lntereseaza rna! rnult de eel dol logodnlct, III carer roman s-a Intrerupt la primut capitol. Relatille dlntre cele dOlla sectoare ale orasulul autncetat, Nu mai sint recepjll, invitatii, serate muslcale ! Dadi sttuatla asta dureaz a. Instrumente!e cvartetului concertant vor putrezi In rutille lor. ,5i arti~t1ino~tri 101i vor ci~tiga enorma retrtbutie stlnd cu miinile in buzunare,

Cu toate cil IlU VINI s-o rniirtur iseasca, supraintendentul e rnistult de 0 neliniste mortala. EI simte ca situatia sa e 1a15a, did i~i desfa~oadi intreaga inteligenfii pentru a nu displace nlei unora, nici altora - eel mal sigur mljlnc de a displace tuturora,

Pina la 12 rrvartie, Standard-Island a Inalntat mult spre Ecuator, dar nu indeajuns pentru a lnttlnl vasele expediate din gofful Madeleine . . Se pare cil alegerile vor avea loc inainlea acestei lrrtll nlri, Intructt sint fixate pe data de 15 ruartle.

In ultirnele zile dinaintea scrutlnulul, splrltcle sin] tot mai agitate.

Nu Sf poate rcaliza 0 intelegere. Partizaniilui Jem Tankerdon ~i ai lui Nat Co verley evita sa se Inttlneascs chlar pe strada. Nu se mai trece de la un sector la altul. Nlci tribordezii, niei habordezii nil depasese Bulevardul 1. Milliard-City e impartit acurn in doua orase dusmane.

fn acest timp, Intrunlt in permanenta 13 prirnarie, consiliul notabililor discutii ~i se c{"arta. Se ajunge [a aluzh jignitoare. Potitia e fortaBi sa ia unele maSllri de precautle, caei lnsularll se ingramadesc de dhnineajaptna seara in ia1a palatului municipal, scotind strlgate de rninle,

* Jules Veme ~aUrlzea:d alcl rillstinisl1lul mlculul l'u!,"ghe~, pe eare-l tntereseaza numai ceea co este legat de nersoana 51 lnteresete lui.

15

Pe de aWl parle, 0 -itire deplorilbili e pusii ill circuJlltie; Walter Tankerdon S-3 prezentat in ajun la palatul Coverley ;i n-II fost prtmtt, Celor dnl logodnic! Ii s-a tnterzis sa SI! m,l vadli. i. deoarece casliloria n-a fosl efectuala lna.intea atacului bandelor neohebrldlene, cine sr indrazni :>a spllna dad se va mai saviq;j vreot.lata ? ••

In sHqit. soseste ztua de 15 martie. Alegerea va avea loc in ruar e a sal.'i a primariei. PtiblicuJ agitat se imblllze~te in scuar, a,a cum fike« populatla romana odlnloara in fata palatulul Cluirlnal. unde ccnclavul proceda In ina1tarea unui papa pe tronul sttotului Petru.

1 Rlre orele I ~i 3, cUl'sal obi~lru it al vietH pare suspend.at pe supratata lnsulet ell ellce. 5.000-6.000 de persoane se agit1i pe sub Ierestrele palatulul municipal. 5e asteapta rezultatul votulul notabiltlor - reLultat care va fj cemunicat de ind,atii telefonic celcr daul sectoare . ~i celor doua porturi.

Primul tur de scrufin are 101: la t ~j 35 de minute. Candidatii obtir. acelasi fif.lmar de sufr"agii.

Dupa un ceas, al doilea tur de scrutin .

. EI IIU modi fica in nici un Iel cilrele prjmulul, La J ~j 35 de minute, 31 treilea ~i urtilT'.~rl tUT.

$i de data aceasta •. nlc) un nume nu obtlne jurnatate din voturt plus u nu,

Memb,ii consili.ului se despart afunc1, ~i pe buna dreptate, Sint atH de exasperatl inclt. dad ar ramlne tn $edinta. s-ar lua 1"11 blitaie. In timp ce traverseazk scuarul pentru a se jntoal"ce unii la palatul Tankerdon, altii Ia pala.tul Co vertey, multimea i.1 intimpinll ell murmurele cele rnai nepliicute.

- Fie verba lntre noi, spune Plnchlnat, atllnd de Ia supralntendent, ;mpreuna cu coleg;; sa;, care a fast rezultatuJ celor 3 tururi de scrutln, mi se pare eli existli un mijloc foarte slmplu de II rezolva aceasta problema.

- Care? intreabK Caiistus Munbar ridiclndu--?i cu dezniidejde bratele spre cer, Care ? .•

- Sa tliiem insula pe la mijloc .•. Sa 0 IlDpar1irn in doua buca]! egale, ell pe 0 placiflti ale carei jumlitafl vor naviga fiecare intr-o parte, eu guvernatorul pe care-l doreste ...

- s.a tiiiem insula noastra! strigl! supratntendenful, ca ~J CUm i s-ar fJ propus s.a i se taie un picior,

- Cu un eiocan, 0 dalta ~i 0 cheie engleza. adauga Pinchinat, probleme "a fl rezolvafii prirr aceasta debulanl!re, ~j pe suprafata Oeeanulul Pacific vor Ii daua insule plutitoare in loc de. una. !

Acest Pinchinat nu va putea Il, deci, nicindata series, chiar cind imprejurarile sint atit de grave!

Oricum, dadi sfatul sau nu poate fi urmat - eel putln din punct de vedere material, data nu intervin nici ciocanul nici chela engleza. dad IIII se efectl.leazii. ok"! 0 debulanare de-a JunguJ axe; BlJlevarllllllli I. de la bateria Pintenului pina Is baterla Pupei -. separatia nu este mal putln desavir\lita din punct de vedere moral. Babor dezit ~i trlberdezri VQr deveni tot am de strilinl tmii de Illt;j ca ~i cum i-a:r desj1arti

16

too de leghe marine. Intr-adevar, neputlndu-ss infelege, eel 30 d~ aotabl\! s-au noU,l"it sa vote7.e separat Jem Tankerdon ~i Nat Cilvedey sint nurni]] guvernatort ai sectoarelor lor ~i Ie vor guvernll dupii pl¥. Fiecare sector i~i va pistra portul, navele, of Iter ii, marinarii, po[jfj~tii, fllnctionaril, negustorti, uzina electrlca, maslnile, mctoarele, mecanicll, tochi~1ii - ~i lImindouli vor ~ti sll triliascii singure.

Foarte hlne, dar cum va face comandantu] Simcoe pentru a se dedubla ~i supralntendentul Callstus Munbar pentru a-~f indepHni 'hlne- 1iile spre s:l1isfaetia tuturorn ?

In ceea ee-l prtveste pe acestn din urmli, e adevarai eli lucrul n-ate importantll. funetia sa nu va rna; ji' declt 0 slnecurj; Cum ar mai putea fi vorba de serbar] fi distracfii cind Standard-Island e amenintatii de rlizboilll civil ? ..

Cli 0 apropiere nu mai e poslbilii 0 dovedeste fi acest fndiciu: la 17 martle ziarele anunia ruptura definiJJv5 a logodnel lui Walter Tankerdon cu miss Dy Coverley.

Da! RUptura, cu toate cererile ~i rugarninfile lor. In cluda celor spuse Intr-o zi de Calistus Munbar. arnorul n-a fast mai puternic r ...

E] blne, nu r Walter ~i miss Dy nu se vor despirfi ... El l!,li vor parasi tamtlla.; vor merge sa se dis1i.toreasc.a in strainatate ... vor gasi un cot] pe Iurne unds sa poata fi fcrlcifi tara a avea atttea rnillnane in [urul inlrnil I

Cu toate acestea, dupa nurnlrea lui Jem Tankerdnn ~j Nat Coverley, nimie nu s-a schlmbatJn itinerarul insule] cu elice, Coma.ndorul Simcoe continua sil se indrepte spre nord-est. 0 data ajuns! In golflll Madeleine. un nurnar' de rniliardezi, pJictisiji de aceasta stare de lucruri, vor cere probabil din nou eontinentu!ui linlstea pe care nu le-o mai otera .. Bijuteria PaciJicu)ui". Peate ca insula eu elrce va fi cbiar ahandonata P ! ... Atuncl va fi Ilchidata, scoasa la licitaf,ie, vinduU la cintar ea fierarie uzata ~i nefolositoare, trimisa la toplt l

Oricum, cele 5.000 de mile care au ramas de strablitut cer inca aproape 5 lunl de diliHorie. Tn timpul acesta, navig-atla nu va fi oare cornpromisf de capriciul sau rneapafinarea celor do; ljefi? De alttel, spiritul de revolta a patruns in inima populatiel, Se vor lua oare I" hi\taie babordezii ~l tribordezii, se vor ataca cu Iocur] de pu~di, vor scalda ell singele lor soselele de otel ale orasulut ? ..

Nu! Partldele nu vor ajunge pina acnlo L. Nu se va rna] vedea [In razboi de secesiune - daca DU intre nor d ~i slid, macar illtre trlbordul $i babordul insulei CD elice *_. Dar ceea ce era fatal se produce, cu riscul de a provoca 0 adevarata catastrofa.

La 19 martie dimlneata, comandorul Simcoe se afla in eabinetul sau de la observator, a~tepti!\d sa I se comunke poziiia lnsule]. Dllpa parerea lui. Standard-Island nu poate fi departe de regiunea in care trebuie sa tnttlneasca navele cu proviz!l, Linga comandor se afla colonelul stewart, Sebastien Zorn, Plnchinat, Frascolln, Yvernes ~i IUl oarecare numllr de otiteri ~i Iunctionarl dintre eel care pot ti numi]]

* Vii aduceti amlnte di mUiardarH de ln, babordul .11ISlJlel CD ellce erau din nordnl Siafelor Uulle, tar eel de La trtbord erau dLn sud.

neutrl, die:! n-au luat parte de lee Ia dlsenslunt. Pentru ei, eser:liallli este sa aIungll cit rr.ai rapede In gofful Madeleine, unda aceasta ne nOlildta stare de lucruri \'01 [ua sfjr~it. ..

Se sud doua sonerii ~,i doua ordine Ii slnt transmise teletonlc enmandorulul. Ele vln de la pr imar ie, uncle Jern Tankerdon, in aripa dreapta, ~i Na.t Cover ley, In aripa stinga, ttn ~edil1fa cu princjpall] lor partizan!. De acolc admiflistreaza ei Standard-Is land prin decizH absolut contradlctorti, ceea ce nu-l de rnirare.

Or. in acee asi dirnineatii, eel do; guvErnatori rru s-au putut intelege asupra ltiner arului urrnat de Ethel Simcoe. Nat Coverley a decis c'l Standard-Island se va indrepta spre nord-est, pentru /I ajunge in arMpel agu! Gilbert. Jern Tanker don. indipalininrlu-se sa creeze relatll comerelaje, a hotllrit sa se ia dlrec[ia sud-vest. d\tre regiunlle australlene,

Pim! aiel au ajuns eel dolrivali - ~i prietenil lOr au jurat sll.-i sllstinii. La primirea acestor douii ordine trim;;e sirnultan, cemandcrul

spune :

lata dcce rna terneam ..

- Ce hotariti? tntreana Frascolln.

- Zliu. sint curios sa vad Cum vetl rnanevra, dornm:fe Simcoe!

strigii Plnchlnat. .

Rau l se amesteca Sebastien Zorn.

- Mai 111m. r aspunde r.omandorul, sa le comunlcam lui Jcrn Tanker den ~i Nat Coverley eil ordinele lor nu pol fi executata, Intrucit se contraztc. De aUfel, e mai blne C,! Standard-Island sa I'm se deplaseze ~i sa astepte navele ,CJJ care are 'intnnire in aceasta reglune.

Raspunsul acesta foarte lutelept e. telefcnat IndaHl la primarle. 'Trece un ceas fara C.i1 ebservatorul Sa primeasdi 0 alti! comunicare. E Ioarte probabil ca guvernatorll sa. f.l renunfat la modlficareaitineraru'lui, Iiecare in sens opus ...

Deodata se produce 0 rniscare ciudata ill trupul insulel cu ellce ...

Ce indicii aceasta mlscare r ... eli Jern Tankerdon ~i Nat Coverley au impins incapaHnare-a pina la ldtimele limite.

Tn]] eei de fat.a sc privesc intrcbatorl e

- Ce s-a intlmplaf ? .... Ce g·u 'inttmplai ? ...

- Ce s-a infimplat ~ raspunde cornandorul Simcoe, rldlclnd din

alTleri. S-a intimplat cii Jern Tnnkerdon a frfmis ordinele sale direct domnului Watsoll- mecanlcul de Ia Babord· Harbour, III timp CE: Nat Coverley trlmltea ordine contr ar ii domnulul Sorrswah, meeanicul de la Trlbord-Harbour. Unul a ordonat : .maslnlle lnalnte l", pentru a merge spre nord-est, celli lIiI t : "ma~jnHe lila poi I", pentru II merge spresudvest. Rezultatul este eli Standard-Island se invirteste pe IDe, ~i rnlscar ea de rotatte va tine tot alit Lit caprlciul acestor doua persona]e Incap'atinate!

- Na, asta trebllia. Sa se sfir~eascil prinfr-un vals r str.ga Pinchlnat, ValsuJ, capsornauiJor ! ... Athaflase Doremus n-are decit sii-~i dea demisia!... Miliardezii nil rnai au nevoie de lectille sale L.

Peate ea aceasta sitnajie ahsurda - comica tntr-un fel ::_ .ar fi fost un prjle] de veselic, Din nelerlctre, duMa mancvra ests exfrern de ,primejdtlJasa, dtlpawm rem area Ethel SimCoe. Trasa in directn Druse

de rorta cr lor 10.000.000 de cal, Standard-Isfand risea sli se dlslnce, Intr-adevar, ma~i"ile au Iost ~atlsate CIl toata vlteza, elicele tunctioneaza ell maximum de putere - ~i asta se simte dupa tresartrtle subsotulul de ojel. lmaginati-va 0 dlruta ai direi cai trag unul hiiis ~i altul cea, ~i vefi avea 0 idee despre ccea ce se petrece !

Ar il inutil sa se apeleze 1a ratiunea mecanicilor a caror manevra provoaca miscarea de rota tie. Comandorul Simcoe n-are nicl 0 putere s supra lor. Ei se supun acelor asi pasiuni ell tribordezii ~i baburdez ll. SluJ:(i credlncloase ale sefilor, dornnii Watson ~i Somwah vor lupta pin a 1,;1 tapiH, ,ma~ina contra rr,3~ina, dirtarn contra dinam ... ,

Atune! se produce un Ienomen all' carlli nepfacer] ar fi trebuit sa dicoreascl( toate capetele lnflerhlntate lnrnulnd inirnile.

In urrna lnvlrtirii lndelungate, multi nnliardeai, rna] ales rnlliardeze, Incep sa sirntd 0 tulburare ciudata in lntreaga lor fiinta. Ei slnt cuDrin~i de ametell .(if greturi, mai ell seama in locuintele mill departate de centru, care sutera 0 mlscare de rotatie mal pronuntata.

Timp de 0 saptamina, Staadard-Island n-a IIlc-elat sa. plvoteza ae centrul silu - Miliard-City. Orasul este plin de rnultimea care cauta un refugill impotriva grE'furilor, caei rotatia e mai putin sensihilii in acest punct al insulei. Regele MaleearJiei, cornandorul Simcoe. colonelul Stewart au lncercat In zadar sa mijioceasca Intre cele doua puteri care-si .impart palatul rnunlcipal.; Nici una n-a vrut sa cedeze •.. Cyrus Biker staff, el Insusl, dad .. ar fj putut sa renasca, ar fj vazut efurtur ile sale esuind in rata acestei tenacltati ultr aarnerfcane.

Culmea e eli cerul II fost rnereu acoperlr de norl in aceste 8 ztle ~i n-a Iost posibll sa se fceil punctul...· Comandorul Simcoe nu mai cunoaste pozljta lnsulei. Puterea elieelor, care 0 trag mereu in dlrectll opuse, face sa vlhreze pilla ~i peretli de otel ai cOfr.~artimehtelor_ lata de ce nirnanul nu-l dli prln gtnd sa se intoardi aCilsii. Parcul gerne de lume care sl-a facut culcusul in aer Iiber. De 0 parte 51l striga "Ura !}entru Tanker-don I", de cealaltji "Ura pentru Coverley l" Ochil arunca flligere, pumnii se string. R5.zboiul civil :lmcninta sil se maniieste .prill cele mai groaznice excese, acurn cind populatia a ajuns la paroxisrnul furiei ? ...

Or icurn at fi, nlcl unii nici IIIN 011 vor sa vada pericolul care-t ptndeste. Nu vor ceda chiar cu riscut ca "Bijuteria Paciftcului" sa Sf slarhne in mii de buditi - ~i ·ea se va roti asttel pillii In clipa dnd, llpslte de curent, dinamurtle vnr Inceta sa. Iunctloneze ...

In mijlccul iritatiei gerterale, la care nu ia de loc parte, Walter Tanker don este prada celei mal mari nelinlsti, E] SI! teme - nu pentru el, ci pentru miss Dy - ca 0 subitli dislocare sa nu nimiceasca Standard-Island. De 8 ziJe n-a putut s-o revada pe acea care i-a Iost 10- 'godnidi ~i trebuia sa·; n~ sotle. Desperat, l-a rugat de 20 de ori pe ' tatiil sau sa I1U se i.nciipaiinele III aeeasta manevra condarnnablla.; Jem Tanker-don [-a dat aiara nevrind sa auda nlrnic ..•

Atunei, in ncaptea de 27 spre .28 martie, profitind de Intunerlc, Walter lncearca 5-0 regliseascli pe tinara lalli. Vrea sa tie allituri de

• A face punctul: a stablll coordonatele uuet nave, cu ajutorul ~1:.1(\u[elor.

1.9

ea dad! 51! va 'produce 0 e~tasfrQH. Dupa ell s-a streentat !'tin rnultim~3. care se inwamllde,le re Bule~'ardlll 1, el ~trorzde in setiorul dusrnan, ciHn ()1I1ahd utVf.ftey.

elL :pupn lnaintea ivirii zorilor. 0, [ormi.dabili explczie iI:['_uiui~ntmnsfera pina In zoneie ei Inatte, rttc1i!zi(~ peste m1i:snri. cazanele de .abut i (Ie: Ia bllbord ,HI sarit il1 aer hn~una ell t'liidirile TIla~'nilor; ~i, cum sursa de energie elecfrki. a secat brusc ill partea aceasta, Jumlitate din Standard-Island se cldundi int..-o adinca in1;llllecime ..•

'CJ.PtTOLffi. XXIV PINCHINA'f DEFINESTE SITUATIA

Dad. n-..a,lnlle de Ja Bahor4-.Harhuur au f9St SCOl;lie din fU!lctirmf" dupji ex.plozia cazaneler, cole de la Trlbord- Harbour slnt inlacte, E ndevarat ins.ii cii e en ~i cum Standard-Island n-ar mal avee mel un mijlal: de jocol1'.~tie,. Ooar ell eHcode de la triMI'd" Insula va contil,IHl sii Sf ro:te.asca fara sa ieain1eze..

A1:ddentul a alfTavat doc] situatia. Intr-adevar, .atum:i dl'd ma.<j,inilc de pe Sfani.lard-ls.Iand pnteau sa. acfjoneze slmultan, ar ii fos1 de: ajuns s.;1i Sf! stab.ilea:scii D inteJeger~ intee partidl/l TanJ[enian fi partidal CGI\lerley, Motoarcle ar' fi revenit Ia bUIIUI obicei de a se misca ill aceeas] direc1ie ~i aparatul ar n pornit din nnu spre go1iLlI Madeleine, dupa I) Inl1rziere de citeva ziJe.

A.C.UITI, chlar dad s-ar reallza un acerd, navigatia a devenit lrnposiblUi. Comandorul SImcoe nu mal dispune de Iorta proputsiva neces.1r.a pentru a parasi aceste mefeaguri fndepi'irtate,

Dad. Standard-Island III fi riimas pe lnc in ultima siiptamina, dad vapoarele a~t!!ptate aT fi putut 5-0' gliseasdi. poate c1i ar mal fi Iost posthll sa ajungli in erolsfera scptentrionala.; Dar in nrma obser- 1'atiil!l'r astrollomice s-a cOl1Statat di instlla ell ellce s-a depJasat spr~ sud in timpul acestel rciapi prelunglte, til aderlvat de la a 12-a paralela sudlca pina la a 17-a,

Iutr-adevar, Intre Noire Uebride ~i FidJi uistii anurnitl c.lltellti, craatl de tngl.lsl1meOl dlntre ale dona a.rblpelagurj, care Sf) propag1:i spre sud-est CitA vreme maslnlle sale au funejionat In Benld. Standardlvland a putut Sa se tmpctrtveasca ell. u~urinta ecestor curenjl. Dar di'1 oiipa in care a tost prinsa de am efeal a, a fost HrW! spre Trepicul Caprit:ornului.

Cunoscjnd acest fapt, cemsnderul Simcoe nu aseunde de lac celor pe care l-am numit "neutri" [ravit.ate:I sltuatiet.

- Am fost antrenatl 5D spre sud, Ie &.pune el. Or, ceea ee pnate fate un marinar PI" bordul unu] vas c.u rr.al'inlle scoase drn uz, eu nu pot s-o Iac pe bordul insulel cu. ellee, Standard-Island n-are pinze care sli-i pumiti foltllsirea vtntWui .. Ne allam In vala curenp!or. Uncle ne ver dace? Nli ~tj~. Cit despre vasele ploc<lte din gaUul At.adeleine., ne vor diuta zadarnlc in reglunea convenita, iar nol derh'iim spre partea mal putin Irecventata a Paclflculul, cu 0 vite.zli de 8-10 mile pe ora I

Aceas1i1 stare t\elucrurl rill int1rzie sa fie ClIlIGSCl.ltii d~ !31l!lulafle, la Milliard-City ~i in cell! douli pcrtur], To]! au ,con~liinta clarii. a unel rnur l primejdil. De aiei- lucru foart!! omenesc - o oareeare lini~ril'e a ~piritelor. sub amenintarea acesfui nou pertcol, Irrcetul eu Incetul, fiecare se Intoarce in set:t"rul san, in cartlernl 511.U, la casa sa. Jem Tankerdnn ~I Nat (overley renunta siHi mal dispute prtrnu] loc, MII'i mult ehtar, la pmpunerea lor, conslllul notabilil'or Ill. sjngura hotarire inteleapta, dictata de impcrjuriiri : remite toate pnterile sale comandorului Sirr.::'Oi!, unicu] ~er caruia Ii este :incredint<ltii de acum Inainte salvarea insulei ell eJice.

Ethel Simcoe acceptli Ura nk! o ezital'e. EI conteaza pe devotarnenlul urfetenilor, Qfiferilor ~i personalului sail. Dar ce va putea sa. fa ca. pe bordul acestui vast aparat plutitor, ell I) suprafafa de 27 de ktlometrl pat'rati, care nu rnai poate fi eondus de clnd nil mal dlspune de ambete rnaslnl ? .• '$i, ill deflnifiv, care nu cnnstituie aeeasta eOI1- rlnmnarea instlle; cu elite. ronsiderata ca I) capodopera aconstrucjiel maritime. din moment ce astfel de accidente lac din ea judiria vlnturtIllr ~i a valurllor ? ..

E adevarat d accldenlul nu se dutoreaza fortelor naturfi, De Ia crearea sa, "Bijuteria Pacrilcului'' a inlruntat tetdeauna vidorloas3 ur aganele. Iurtunile, clclonurtle, Ceea ce s-a tnttrnplnt este 0 cQllsecintii a nelnteleger+lor Interne, a acestei dvalitlitl lntre mlllardarl, III acestel incaplilif!ari Iurrease - II unora de <1 cobort spre sud, a altera de a urea spre nord! Prostla lor de nernasurat este aceea care a provocat exploaia cazunelor de la bahord,

Dar la ce folosesc reprosurile P 1 nalnta de nrlce trebLlie sa Sf cnnstate avar lile provocate la Baberd-Harbour.

Comlsia akiituitii in acest scop se dcplascasa neola unde se atlau dadirile I1zinei' electrice ~j ale maslnlior, ElI;plnziacazanelCtr, im:IHzite peste n:.!lsurli, a distrus totul, provocind rnoartea II 2 mecanicl ~I Ii focht:;;tt Rllvagiile rru sint mar putin complete la uzina electridi. Din Iertctre, CirH1.murile dela trlbord contlnud saIunctloneze sl, cum spune Pinchlnat :

- 0 sa ne multumlm sa vedem dear eLI un ochl t

- FiE!, rlispunse Frascclln, dar am plerdut ~j un plclcr, Jar eel

dimas nu ne foloseste Iii nimh: !

Chler ~i schiop, e prea rnult,

Ancheta constara ca, avarille nefllnd reparabile, va fi imposibil s1l se opreasca rnersul spre sud. De aiel, necesitatea de a astepta ca Starrdard-Island sa i3S11 din curentu] care 0 poarta din,olo de troplce,

Cunosclndu-sc aceste distrugerl, e cazut sli se verlf,iee starea compartimentclor din, su olul insule]. N-au suferif care dls prlclna mi~cJirii de tahrtie, care Ie-a scutur at aut de violent in. aceste 8 zile ? .. Perejli I't-au stablt din [ncheieturt. suruburlle nu au joe ? .• Dacli s-au prod us sparturi, ell vor pntea 1. astupate z.;

Inginerii proce eua la aceastli a doua ancheta, Rapoartele 10[, cornunicate comandorulul Simcoe, slnt oarecum llnlstttoare, E adevarat ca placHe au. crapat tn rnulte Jocur! ~i d:I multe legiituri s-au sfarimat.

21)

Mli de bulcane au sarit de la lccurjle lor, S-3u produs rupturt, Unele eompar tlrnente s1nt inundate. Dar, tum :inia de plutire n-a cobortt de Icc, stabHilatell 50/ulul metalk rru e compromisa In mod series ...

Se lau 1Qtll~i masllri pentruca reparatiile sa fie fiicute Hidi infi'rziere, Trebule ca populatta sa fie Iil1i~t-itli, din punct de vedere material. E. destul, e chlar prea mutt ca, in Hpsa motoarelor de Iii babord, standard-Island nu poate s5 51! Indrepte 'Cli.tre farmul eel mal apropiat. 1>1"11-' tru asta nu ex.ist1i rernediu.

:n:imir.e problema am de grava a foamei ~i a serel.; Rezervele ajung pentru 0 luna ... pentru doua luni ? ..

lalii datete furnizate de cemanderu] Simcoe:

In prtvinta apel, nirnic de ternut, Dad una dintre uzinele de distllare a lost distrusa. de explozie, cealal iii, care continua sa funcfj'oneze,

poate satisrace tcate necesltatlle, .

In privlnta allrtsentclot , situatla lnsplra mal putinii Incredere. Dupa tnate calculelc, eje lUI vor tine mai mult de 30 de xile, dadl nu SI! impun restrtc'[Ii severe acester 10.000 de locultorl. Decl, oriclt de lieplacut at Ii etectul acestet masur], comandorul Simcoe este fort at sa dea 0 decizie cu privire la lntroducerca rutlllor de ali mente.

De aiel, spairna genera'lii la Milliard-City ~i in pertur] ~i presentjmenh~! U'I]Qr catastrofe ~i mal mar], lntrebuintind Q imagine uzatii, dar paternlca, care na se va lniilla In cur-ind la orlzont spectrul loametei,,-intrudt 1111 exlsta nlcl un rr:ijloc de a relnnot prevlzflle ? .. Intr-adevae, comandoruj Simcoe n-nre fa IndelT.inl1. nki maear un vas, pentra a-Iexpedia spre contincntul american ••. Inttmplarea face ca [11- tlrnul sa 'Ii plecat in urrnd en trei saptamihi, ducind rama~itele piimil1~ testl ale lui Cyrus Blkerstaff ~j "ale celor dizuti in lupta de 111 Errornango. Nlrnanul nu-; trecea prlncap, atunci, ell. prohleme de amor p.roprlu Yorpune Standard-Island Jntr-o situalie mal grea deciraceea creata lie invazia bandelor neohebrirllene I

La ce bun sa ai rnlliarde, sa fij bogat ca Rotschlld, Mackay, Astor, 1tanderbiltt, Gould, atuncj dnd niei 0 bogafje nu poate goni fearnetea! ... Desigur, cea W",,'11' mare parte a averil acestor nabahl se ana in sing"uranta, in safeurile bancllor din nnul ~i vechlu] continent. Dar dne stle daca nu-l aproape ziua in care, cu 1.000.000, nu-sl vor putea procar a nlci 0 jumlltate de kilogram de carne sau de piine ! ...

La urma urmel, totul se datoreste neilltelegerilor absurtle, tIvaHtafilor stuplde, do";nfei lor de a pune mina pe putere l Vlnovat] slnt el, tankerdonii, coverleyl! - cauza lntregulul diu! Sa se teama de represalli, de rnlnla aces tor militari, Iuncctionar.i, salartatl, de minia intrC!gii populatii pe care au adus-o infr-a asemenea situatle ! La ce excese nu Sl! va dedij ell dnd va aj.unge prada torlWiJDf loamei?

Cerul Hind acupertt, timp de 48 de ore nu s-a putut face uic] 0 ebservatle, !i'i pozitia lnsulel cu elke It-,ll putut fi stabilita. cu earecare exactltate, La 31 martie, dls-de-dimineata, vllzduhul II' destuk de [lmpede, ~iceata din larg nu intirzie sa se topeasea, Existil speranta eli Sf va putea face punctuf in Dune condifii.

22

PIII·in lnalntea amlezll, nbservatortt se rregatesc sa prirlllli dlvcul soarelul in sextante, in tl,ipa in care 51! va aria la zenit,

tndatii ce se s1abile~teinaltimea meridiana se efed.ueazli calculele, cu corectllle necesare, lii rezultatul este i

29°17' latitudlne sudica.

Pe la ora deua, () a doua ohservatte, Uicutit in aceleas] conditii Iavorabtle, indica:

179°32' longitudine estidi.

Deci, in timpul cit a fost prada nebuniei rotltoare, curentii au purtat Standard-Island aproape 1.000 de mile spre sud-est.

Jatli ce SI! constata in fata hartil :

La eel putin 100 de mile se aUa insulele Kermadec, ingramadiri de stlnci sterpe, spruape neloculte, tara. resurse - sl, de altlel, cum sa ajunga la el'e? ita 300 de mile spre sud e Noua Zeelanda, dar cum sa esc Indrepte spre ea dod curentil ii due in largul oceanului ? Spre vest, Ia 1.500 de mile. e Australla, Spre est. la cltcva mil de mile. se aWi America de Sud. Di'ncolo de Noua Zeelanda e Oceanu] Ihghetat,. I:U desertu] antarctic. Standard-Island se va sfarlrna deci pe tarmurile pol are ?_ Acolo vor gasl naviltatorii. tntr-o zi, rl'.ma~i'tele unei pnpulatll intregi moarte de rrdzerle sl de loame ?..,

Aceste constatart stnt mcnite sa provoace groaza, Creste mlnla Imputrlva celur vlnovati, tmpotrtva nababilor criminalf care sin] direct raspunzatorl de sltuatle, Stnt necesare tntreaga energie a comandorulul Simcoii ~i a colonelulul Stewart, devotamentul ofitedlof ~i lntreaga lor auterltate asupra marlnartlnr ~i soldatllor pentru II hnpl.edka '0 rascoala.

In noaptea de 3 spre 4 aprille are lnc 0 Intienplare fericlta. Vintul din nord, atlt de violent de citeva zile, inceteazii deodata .. Ii urrncaz.i o periOllda lini~mii, dupa care briza incepe sa sulle brusc din sud-est, datotiiii unuia dirrtre capriciile atmosferice atit de trecvente tn epoclle echinoctlulpl.

Comaudorul Simcoe recapdtil oarecare speranje, E destul ca Standard-Island sa fie Irnplnsa cu 100 de mile spre vest, ~i contracurentul n va apropia de Australia sau de Noua Zeelanda, In orice caz, luuecarea sa catre Marea Polara pare sa se fi oprtt ~i e posibil sa intilneasca nave in aprepierea parnilltului Austratastei.

La rasliritul soarelul, brlsa de sud-est a devenlr foarte racoreasa.

I nfluenta ei asupra insulel cu elice se face sim~Hil destul de puternlc. MonumenteLe, observatorul, primar!a; ternplul, catedrala stnr tot atitea obstacole lncalea vtntulut fie lin loe deptnz« pe bordul aeestul enorm bastlment,

Se stablicste ca, din ajun, Standard-Island a urcat cu 2° spre nordvest! E 2'reu de crezut ~Ia asta a contrlbuit doar vintul, Insula cu eliee a intrat probabil Intr-unul dintre cnntracnrentil care despart mllrii curen]] ai Paclflculul. naca .;U avea noroeul sii-l 1ntilneasca pe eel indreptat spre nord-vest, sansele de salvare ar ereste strntltor,

111 timpuf dimlnetii, vliltul se raee~te ~i mal mult, Barometrul cobeara. Oceanul se rldicit Intr-o huH .. lungil. ~i puterntca, dnvadd II unor rnari framintari in sud-est, Standard-Island, 'in:lPasibilli, odinioara, nu

1;rna I 5uportii co de obtcet aceste enerme variatii de nivel. rn cH",~, cHidiri se slmt oscilatil amenlntatoare, de Jes in 5.US, ~i Qa:ectcle d'n interior se dcplaseazli. Pan"a ar fi eleetu] unul cutrernur d pt.mtnt ..

Populatta nu rnai are' scum incredere in acest sol artificiaL. AI" f' fost de 100 de Ilr; mal bLllnii eventualrtatea sfii.rimd:rii insuiei pe o;lincile piiminturitor antarctice L. Sa te tern; in 1iecare dipa ca Standard-Islund se va 'intredeschide ~i va ti inghititli. de genunile Padficuhl!, carora sunda nu le-a datInca de capat, iatii un lucru PI' cafe iulrnlle cele mal tarl nu I-ilr putea concepe fara a U ooprinse de sllibiciune..

E uelndoielnlc eil s-an produs nol avarii in amrmite con-nartiruente.

Peretll despartltorl au cedat, niturfle platilor de atel au s5rlt in multo locur], III pare, de-a lung'lll riulut, III suprafata straziJor de la perltersa urasului, se rcmarca umtlatur! caprtcloase oalorile dislodrii solului. Mai rnulte edilidi se apleaca sl, data se priibui1esc., vor crapa infrastructura care Ie sustine. SpartLrrile nu pot fj a.§tl1paie.E sf!;ur d ap a a patrons in Idilerite parti ale suhsolulul, did linin ;ie plutire a C4}lnrit cu un piclor aproape pretutjndeni la pertferie, in regiunea pnrturtlnr ~i II baterlllor Pjntenului ~i Pupel. Dad nlvelul 1'1 scade inca, valurtle vor invada lltoralul, Ternellile lnsulel co elice ,lilnd compromlse, disparitla el n-ar rnaifi decit 0 proh!emi de cHe"I!. ccasurf.

Cpmandorul Simc.oe ar Iii vrut sa ascunda aceastd sltuatle, care I.'" de natura sa declansese panica - sl mai diu inca I La ce excese nu s-ar deda loculterii lmpotrtva celar raspunzaton de atitea nenoroclrl P ( Et nu pot sli-~i caute scaparell in fuga. cunr fac pasagerll unel nave, n ... pot sa se arunce in hitd, sa construiascii 0 p,lutii pe rare sa se refugieze. cu speranta Cd VOT fi gasitl pe ape •... Nu! Aceasta pluta este ins.a5i Standard-Island. gatl! sa fie inghititl!. de valurl f.; In tirnpul acestel zile, comandoru] Sirr.coe noteaza din ora in ora sdiderea nivelului liniei de plutire, Deci lntiltrarea apci continua - lentd, dar netncerata ~j irezi:stibifil.

TotodaU. vrernea s-a lnriiutitit. Cerul e color-at in t nuti pahde, ro~iatice ~i aramii. Baromerrnl i$i aceentuea~ mi$carea de cobortre. Atmosfera prezlnta toate semnela unei apropiate furtuni. 1 ndaratu' ncr ilnr, orizontul e attt de strimt inclt pare sit se margineascli la litoralul lnsulel eu ellce.

La ciiderea noptii se dezlanjuie inSpiiil11intiitoare rarate de vint, Sub ,;ntllJenta. Rule;. eorrrpll.rtimcli.felese dlltina, peretti aespartitDri se frillg. pHlcile de ote,! sitrt sH~iate. Pretutindent se aud trosnitur! metaIlee, Bulevardele urasului ~i peluzele parculul ameninta sa se tntredeschldd ... CUIll se aprople lntnnericul, MiIIiard··City este p1idl.sit. Mar putln supralnearcata cu constrq,ctii greoate, cimpia oferii rna; multa sig-uranta. Intreaga populat-ie se raspinde te Intre cele doua portur] ~I bateriile Plntenulul ~i Pupel.

Pe la ora 9, 0 zguduituofa zilruncina Standatd-·]sl·and pinlii tn temelii. Uzina eJectricli de la Trtbord-Harbou- 'a prli.bu~it in abls, Noaptea e alit de JniUJlecat1i iudt nu lasa sa se VIda nki eerul, nid marea,

24

Curind, no; zgutlul!url vestesc til etlifie iile lneep Sa se darime aidomll unor castell! din dirt! de joe. In ctieva ceasun nu va mal ramine nimlc din suprastructur a insulei eu elice I

- Domullor, spune comnndorul Simcoe, nu puiem .sa mai rliminem In observatorul amenlntat eLI prabuslrsa.. SI IT'.ergcm pe cimpie, unde \10m a~t{'pta sfir$iful acute! furtunr,.,

- f un ctclon, observa regele MalecarHei, aflWnd barometnrl scazut la 713 mlltrnetrf.

Ccmendorul Simcoe .. cnlanelul Stewart, S~ba5Uen Zorn 1,>i colegii siU, astronomii~i ofiterii. par,asesc observafcrnl. IEra ~j timpull Abin au Ucut 200 de pasl, ~i turrml se prabu"ie~te cu un zgornot grozav, gaure~te solul scuarnlui ~ disp,ue in admcurt, Dupa I) dipa, lntregul edlflciu nu mal e decit D IlramacJii de diirimaturl.

Membrii cvertetnlui se gindesc totu~i sa alerge [a cazlnnu, undc SI! aila lnstrurnentele pe xare vor sa le salveze, dara e peslhll, Cazinoul e ineii in plcieare, i\rti~W reusesc sa ajuRga pilla acelo, un::11 in camerele lor ~i due cu ei viarlle, viola ~rl violoncelul, tn parcul unde-sl caJllta un refugfu,

In pare slnt strlnse mal multe mil de persaane din cele doua socloare, Famtllile Tarrkerdon $i Coverley au norocul cil. nil pot ti v1iznte ~i recunoscute In mijlecul acestor tenebre,

Walter a fost destul de nerocos ca 5-0 regase<lscii pe miss Dy Coverley. EI va incerca $-0 salveze in rnnrnentul catastrofet supreme ..• V.a lncerca sa 51! agate impreunii cu ea de 0 epava. ••

Tillara rata a ghicit ca e pe aproape,

- 1\1"I! Walter L.

- Dy t .. scumpa Dy ... Sint aicl L. Nil te vo] mal parasi I ..•.

Pari2ieniino~,tii n-au vrut sii se desparfa, .. Frascnlin n-a plerdut nlrnlc din singe'le lui rece. Yvernes e foarte nerves. Pinchinat se resemnCOlZa ell ironic. Sebastien lorn Il repetli lui Athanasa Doremus, care s-a hotarit in snr~it sa-~i nrmeze ccmpatrlotlt :

- Am prezis eli se va sfir~i nlu ! ... Am prezts )

Caire mlezul noptil, violenta clclenulul creste, Vin1urile, gonind spre acelasi punct, ridici1 valurl mnastruoase ~i Ie arunca asupra insulel ell ellce, Unde 0 va duccaccastii Inclestare a elementelnr ? .. Se va sf1irima de e stincil ?_ Se va disloca In plln ocean ? ..

Trupul !laue strapuns in mil de loruri. Incheleturtle ii trosnesc, Monnmentele, Saint-Mary Church, templul protestant. primiir"ia se prll.· busesc prin riirille I'arg caseate. In locul lor se ridica [erbe inalte de apa. N-a mal dimas niei 0 urrnll din aceste rnlnunate edilkii. Cite hegil.tii, clte cornnrt, tablouri, statui, ebiecte de arta, nlmieite pentru tetdeauna I Populajia nu \'11. mal revedea superbul Milliard-City la rasaritul soarelul, dadi soarele va raa] ,.hiti pentru ea, dad! nu se va seufunda mal tnalnte, impreunlii ell Standard-Island t

Apa rncepe sa se raspindeasta in pare, pe cimpie, unde subsolul a reztstat pinli acurn. Linla de plutire II cedat din 1I0ll. Nivelul lnsulel eu ellce a ajuns la nlvelul oce anulul, '$; cielonul arunca asupra ei vaJurile furtunnase din lar~.

Nu mal exista nitaieri vreun adlipost, vrenn I efugiu. Bllteria Pintenulul, care se ana in catea vlntului, nu oTerli nici 0 aparare lrnpo lrrv a laJa~urjJor hillel sal! impotriva ralalelnr care bkiuiesc totu! ell l1i~,te rnitralll. Cempartimentele stnt sfirtecate, ,i dislocarea se propll.ga CUI un :zgo.mot care' ar accperl cele rna] violente bubuiturt ale tunetulul.., Catastrof-a. suprema eaprnape .•.

Pe 13 ora 3 dimineaja, parcul se despica pe 0 lungime de 3 kilo· rnetrt, urmind albia rlului Serpentine]. Oceanul se napllste~te in torente prtn aceasta t1l.ietudi. Pepulajla se rjispindeste pI! ctmpfe, Unii lug spre por tur], altU spre bateri], Familiile slnt desp1irtite, rnarnele i~i cauta In zadar cepll], In tlrnp ce valurlle despletlte maturli suprafata insulei ell un puhoi glgantil: de apa.

Walter Tankerdorr, care n-a par)[sil-o pe miss Dy, vrea g-O duca spre Tribotd-Harbour. Ea n-are putf-re sii:-' urrneze, AtUne; 0 ia in brate aproape neinsufletiti'l ~II porneste astfel in strigiHele de groaza ale multlml], in mijlncul acestel groaznice tntuneclml ...

La ora 5 dlmlneata, I) "oua sfi~iere metallca se face auzitii din dlrectl a est.

o bucata de 0 jurnatate de mila patrata S-a rupt din Standar dIskand. Este Trfbord-Harbour, care porneste in deriva cu Iabr lclle, maslnile ~j ma'gazinele sale ...

Sub loviturtle sJ1Qrite ale ddonului, aflM in culmea v;olerrte1.

Standard-Island e purtata incoaee ~i lncolo ea 0 epnva., Trupul sail SIl ,(]esi("arr:a din ce in ce rnai rnult.; Cunrpartimentele se rup unul de altul ~i dispar in adincur ile cceanulul.

I,

& •

-Acesta: este crahir! rnsulei cu elice! striga Plnchina.f. Si acest cuvlnt rezuma situajia.

Din mlnunata Standard-Island n-au mat ramas dectt bucliti rlaiplte, asemenea sfartrnaturtlor razlete ale unei comete, care plutesc nu III spattu, cl la seprafata tmensulul Pacific.

CAPITOLUL XXV" DEZNOnAMINT

Tn zori, un observator situat la oinaltime de citeva sute de picioare ar fi Pl.ltut sa \radii trei r:iimii~rte din Standard-Island, mihurim:l 2~3 hectare Ilecare, ~i 0 dllzina mai micl, - plutiud 13 0 dlstanHi de peste 0 miUi unele de allele.

Cu rapfditatea spedfica acesfor mar! turollrari atrn osfer ice, centrul clclonulul s-a deplasat cu 30 de mile spre est. Totusl, apele, rascolrte en atita Iurie, se ridicii incii, in valur i monstruoase, ~ii epavele rnari sail micl se leag-ana ~i oscileaza ell. nlste vase ·pe. un ocean in lurtuna.

Cel mal rnult a suferit acea parte din Standard-Island care slujea drept temel1e. ora~lIlui Milliard-City. fa s-a scufundat in irrtregime, sub greutatea ediflciilor sale. In zadar am thai cauta 'Teo urmi a 1lI01lUmentelnr ~,i dadirilor care se lnslrau de-a lungu! pr inclpalelnr bule... arde ale celor doua sectoare t Niclodata n-a lost mal cornpleta sepa-

rutta dlntre babordezl ~i trlbordczl - ~i el n-o vlsnu, deslgur-, asHel ! E de ternut di numaru: vlctimelor e cnnsldcrabtl, cu toate ea pnpulajf a s-a relugiat din (imp ill mijlocu] cimpiei, unde solul oferea 0 reztsteuta mal mare,

Ei bine, ace~ti coverley ~i tankerdon] sin] multumltl de rezultatul rl v alitliW lor crlrnlrrale ? .. Nici unul dintre d nu vs guve.rna excluz indu-I pe celalalt ! ... Dar sa nu lie fndujo~l(111 de SOl1rta lor! Le ramin Inca destute mil loane in sateurlle bam:iloc amer icane ~i europene pentru cu sil aiba asigu.atii I'a batrinete pjinea zilnicii t

Bucata cea mal mare din Standard-Island cuprinde acea parte a ctmplel care se lntlndea lntre observator ~i haterla Pintenului. SUIJra· fafa sa este d~ circa 3 hectare, pe care sint ingramliditi 3.000 de nautragiati. A dona bucafa, ceva rna; midi, a pastrat unele .cladi!'i vecine cu Babord- Harbour, portul CUIT.ai rnulte magazh de alimente ~i 0 cisterna cu apii de baut. Aiei sl-au giisl1 refuglul 2.000 de locultnrl. Peate eli ver putea sa. stabileasca 0 I;:g-atura ell prlma epavd, daca n-au pierli toate ambarcatllle de [a Babord-Harbour.

In ceea ce prlveste Trlbord-Harbour, va aducetl arninte cii aceasta parte a insulei cu cllcc S-1I desprlns violent PI' la ora 3 dLlpli; mlezul noptfl, Ea s-a scutuudat, desigur, pentru eli nu sezare~te nicalcrl.

lrnpreuna eu pr irnele doua budltii, pluteste a a trela, co 0 supra[atll de 4-5 hectare, cuprlnz1nd acea parte a clmplet care se Inveclna ell baterla Pupei, PI' ea se aflii aproape 4.000 de naufragiati. In sfirslt, 'a' dllzina de bucat], mllsurtnd Iiecarectteva sute de metrl patraF. adapostesc resrul populatiel salvatc din dezastru. latii tot ce a. dimas din ,,8ijuteria Pacillcului" I

Cornandorut SimCoe, personalul observatorulul, colonelal Stewart, ('1tiva din Ire ofiterii sai, uu anumit numar de nntablll - in sflr~it, 0 parte lnsemnata a populatlel, se ana pe bucata de Jinga bateria Pintenului. Acolo se gasesf, de asemenea, farnllllle Coverley ~i Tankerdon, cnplesite de groaznica respnnsahllltate care apnsa pe umeril sefllor lor. De pe aeumstnt Iovite 'In ce aveau mal scurnp, dci Walter ~i miss Dy au dtsparut t.; Sa. fi ajuns PI' una. dlntre celelalte buca!i ?., Ex;isla sper an]a de a-i mai revedea ? ...

Cvartetul concertant ~i pretioasele sale lnstrumente se aWi la un loc, Ca sa. foloslm 0 expresle cunoscuta, "doa. moartea ar Ii putut ~ii-i d:espartii If! Frascolrn cxamlncaza situatia eu singe reee ~i nu ,~i-a pierdut oriel' speranta. Yverries, care are obiceiul sa priv·easc·ii lucrurile sub aspectul lor neoblsnuit, a exclarnat in fata dezastrului :

- I\r fi greu de imaginat un stir~it mal grandios!

Cil despre Sebastien Zorn, acesta si-a ie~it din mirrtl, Nu-I consoleaza lapful di. a fost un bun projet, prezlclnd nenoroclrlle lnsulel cu elice, H e foame ~i trig, a dicit, e cuprins de vlolente ~i netntrerupte ehlnte de tuse, * Iar tncorigtbilul Pinchlnat ii spline:

- Te in~eli, draga Zorn, armonia nil ingatluie oOlla (hinte fa rind r

27;

* Joe. de euvinte : chintli lnsenineaza ~j acces vlolent de tuse ~i Interval de clnct note muz:ical'e eousecuttve ..

Violontelldol I-ar stringc de git dad ar avea putere, dar nu are. ~i Calistus Munbar t .. , Ej li1Re, supr.1irrtendentll/ e pur ~i simp.lu lublil;O ... Da, subtlm l EI nu se induleste nicl de salvarea na.uiragialilur, /ljci de salvarea ,;mmlei cu ellce ... Se \'or repatrta ... Vor drege insula ell ettce ... bucatile stnt bune ~i nu SI! va putea spline eil elemenlele dezIlin~urte au fost mai puternlcc declt aceasta capodepera a arhitectur il navale .!

E drept c.ll pertcelul n« mal ·e irninent. Tot ccea ce trebuia Sa SI! scufunde In tlrnpul cidonului, s-a scutundat rmpreuna cu Milliard-City - rnnnumentele, c:ill.dirile. palatele, fabrh;ile, baterlile, intreag·a. aceastii silprastrudura ~ 0 greutate coJlisideraoilll. BlIcitile riimase sin] In bun1i slate, liniil lor de plutire S-II ridleat simtitor, ~i. valurlle nu Ie mal maturli. suprafa'[a,

Ex·istii deci un digaz serlos, 0 aruetlerare evident! sl, cum perspechV3 unei pieiri imediate s-a il1de:partat. stare a simptomatidia nantragia1Jlur e mal buna acum,

Comandoru! Simcoe, asemerrea clpitanului unul vas avariat, s-a pus pe freabll., ajutat lie credlnciosu! sau personal, In primul rind, va fl posibll sit se ulleasd aceste buditi care plutesc 'iz;Qlai? Data nu-l posibil, Sf: va putea stablll o legatura intre ele? Ac'easta ultima pro' blema nu Int:ir:zie sa :liie rezolvatli poztttv, dia:i 1:1 Babord-Harbaur se aHli mal rnulte ambarcatli in Duna stare, Trlmltindu-le de Ia 0 Tama~ita la alta, cornandnru! Sim£Oe va ~fi care sln] resursele de care dispune, dtll apa de nihlt ~i cite alimerrte au rurnas.

!.IIi.l:I cDnstatl!rile tacute III cu·rsul acestet IIlicne'te.

Apnratele de distilare de la Baberd-Harbour stnt distmse, dar cisterna coutlne apa. de biiut pentru 15 ztle, daea. se reduce consurnatla III strlctul neeesar, Cit des pre rezervele din rnagaz lile portului, ele pet asigura hrana naulr aglatller pe 0 perioadli de timp oarecurn egala.. E decl absolut rrecesar ca in eel muH doua saptamini sa se <!jungi pe uuul dintre paminturile Paclficului.

I)upa.-amiaza, vintuJ slii~te dJIl ora tn ora. marea se peteleste, ~i Iragrnentcle abta mal reslmt nndulajltle hulel, DatoritIi ambarcatiller de III Babord-Harbourvcomandornl Sim('.~ se pOII:!e ocupa de Irnpartirea alimentelor, dina naufragiatilQr dllar :.1m dt sa nil moara d~ Iuarne, De alttel, comunicatllle devin mal usoare ~i rnal rap ide. SIlJlU. nlndu-se legilor atracpei, ca n~t~ farime de pluta puse intr-un It~heall cu apa, diversele fn.gmente tind sii se apropk u.nele de altele, $1 cum sa no i se para aceasta de bun augur Increztitorului Callstus Munbar, care Intrezareste de' pe Ileum reconstltulrea .. Bijuteriei Paclflculul'' ? ..

Noa:ptea se scuii"ge [ntr-Q adificii lintunecilne. Se predne clocniri hltre mai multe ramii~ite ale lnsule] ell, ellce, dar, din ferlcire, n-an fost destul de puternlee pentru II prkinuj pIIRube serioase,

In zorlse constata ca. resturile s-au aproplat rmlfte rnult ~i plntesc ,impreulla. fara sa se Izheasca, pe supraiata lini~tit5. a apei. E, destgur, o imprcjurare Ierlclta Iaptul ca. oceanul a redevenit calm. Pacat eli vintuln.u mal suH~ dinspre sud-est. 1:.1 ar aluta curentul Care, in Bceilsta parte a PaciIicul,ui, se jndn~apta spre paminturile airstraltenc.

I

Din Itrdlmd eo rna n liorulu i Simc'Oi, oamenil de veghe au Iost posln.! i a~llel incit sii cerceteee in tregu I ortzont. Dad!. seive~te un vas, r~j vor sernnaln prezenj a. Dal" l'as~re sellvintli. Tar fie lIce.ste melellguri Indeplhtate ~j mal ales in nceo.stii ep9U a anului in, care se dezlintu;e furtunile echlnoxlnle,

E 'Siaba sperarrta de a .zari un fum sau 0 p'inza desentndu-ss la oriZlll1t ... :$i totll~i.pe 1<1 ora 2 dupi-amiaZii, COm.i!UdO'rlll Simt'.oe prirneste urmdtoarca cOJ111Jokare:

- Un punct se deplaseaza vlzibll in direcf1a nerd-esfs], cu toal~ ca nu i se poate distinjle coca *, e sigur cii un bastiment trece pe linga Standard-Island,

!iii.jre.a provnaca 0 ex1raordlnarlP emotie. Comandorul Simcoe. of iterii, ingineri;. toti se indreaptl!. spre 10cI11 de UlUIe a fast serollalat acest bastlrueat. Se Ql'OOlla sa i S2 atraga atentia fie ,ridicind pavilioan{' in vu-ful uner prijini,. fie cu IIjutOf"ul detunaturilor shnultane ale armelQr de foe de care mal dlspun. Dad!. se va Innopta inainte eft ateJ.h~ semnale sa. dea vreun reznltat, se va aprlnde un foe mate. ~i, CU1'1'1 va !'Idea f! vazut de la mare dis t.:urt1! , e irmjJosil:JiI sa tr:eacl neob.serv.ilt.

N-;a fast nevole sa a~teph~ pina seara, Obiectul despre CUe e verba se apropie. Un fum gros se tnalia deasupra lui ~l e nelndolelnic dI Jncearca sa ajunl'(a I1ngii rihni,?itele lnsulej cu ellce. Lunetets nu-I pierd din vedere, en Ioate ea trupul sdu abia de!ril~qte nlvd"ol oceaRului ~i nil are l1rci cararge, nk; pirTze.

- Prletcns, shiga curlrtd cornandorul Simcoe, nu hla in~el I ... Elite o bucata ~in insula nnastra.; ~l nu peate fi decit Tribtrrd- Harbour, care a fost dus in larg de cnren1i 1. .. Film imloialli ell. NI. S.omwah a dres masinile ~i se inilreapta spre 11m.

ManHesttirile de hecurte ating nebunia, Se pare t.i salvarea tuturora esta acum asigUf"ata! E QI ~i cum 0 parte vi:tal5. a Insule] CII eliee ar t~"'eni 0 datil ell a;ce.'lSta buca.U din Tribord-Hilfbour I

Lucrnrlle s-au petre.::ot asa atlm a presupus ccmendcrul Simcne.

Dupa ce s-a rep! de Standard-Island, Tribord-H'BTllOur a fast prius de un contracurcnt ~ dus spre nord-est, Tn zuri, fadlld uncle reparatli Ia ma!1illa usor 3variatl. Sornwah s-a intors spre tealru[ naui"r.agiurloli, aducind CII el mai multo suta de supravlejuiterf. Dupi 3 ceasnrl, Trtbard-Harbour a ajuns la 0 allc...bJuril de fJotila .•• Cu cit entuzlasrn, C(J ce strlgiite de hucurle esre llitirnpina.ta sesirea lui ! ... Walter fankerdon ~j miss Dy Coverley, care s-au refugiat acolo in.aintea catastrofel, slut unul Linga altul.;

Se rntrezareste () ~allsa de salvare. In magazlile de Ia TrlbordHarbour se <!flll. 0 cantltate suficienHi de combustlbll pentru a mlsca masiulle, a jntrefine dlnarnurlle sl a actio nil. eric:el'e timp de citeva zHe. Forta de 5.000.000 de cal de care dtspune n dan posibilitatea de a ajullge 121 tlirmul eel mai aproplat. Dupa uhservafiile i(cute de cornandorul Sir.1coe. acest tlirm este eel 3.1 Noil Zeelande, Dar dificultatea eOlllta in transhordarea cltorva mil de persnane pe Trfbord-Harbour. a cilrui suprafa1a este dear de. 6.000-7.000 de metri plitratl. SlH trimiti

111 Cerpn] navel.

dupa ajutoare la 0 distlllnta de so de mile 1 ... Asta ar cere prea mult limp ~j orcle Slot nurnarate, No pu nie] I) zj de p~erdut dadl VOT s,a-~ scuteasca pe 11<1,uIragiati de ororlle tcametet,

~ Avem ceva mat bun de fa.c:u! I Trihord-Harbour. baterta Pintenului ~i bater ia Pupei pot sa pourte pe toti supra vielUitorii insulel ell dice. Sa legam aceste trei epave cu lanturl puternlce ~i sa Ie in~ir1inl una dupa aUa ca ~leputi,le in spatele unUt remorcher, Apo; Tribord'Harbour sa se aseze ln trunte sl sa ne duca in Noua Zeelandii cu eel 5.000.000 de cal at sai.

Ideea este excclentil, practica ~i are toate sansete de reu~iti1. din moment ce Trlbord-Harbour dlspune de 0 forta Iocnmotrtce utlt de insemnata. Increderca renaste in inima PQPulatiei. ca ~j CUm s·-ar aHa de pe acurn in vazul unui port.

Restul z ile] e Iolosit pentru lucrarile pecare Ie l1eeesita. legarea cu ajutorul lantnrilor luate din magaziilese la Tribord-Harbcur. Comandorul Simcoe credc ca, in accste conditii, vor putea face 8-10 mile in 24 de ore, Decf', In 5 ;dle, ajuta~i de curenti, vor jiutea strabate ceie 50 de mile care-i despart de Noua Zeelanda. Exista siguranta ca pr oviziile VOl' tine plna atunci. Din prudenta, totusl, In eventualttatsa unei inJirzieri. rafiile vor fj mentinute ell toata rigoarea.

Terrninlnd preglltirUe, Tribord-Harbour i~i ia lncul in Irunte pe la ora 7 saara. Sulr Impulsul elicelcr sale, ccle doua fragmente afiat!.' la rernorca se deplaseaza incetpe oceanul Ilnlstit, In d imineaja urrnatoare, oamenil de veghe nu mal zaresc celelalte r!ima~ite ale lnsulel ell dice. Nk,i LIn incident de relataf in zllele de 4, 5, 6, 7 ~i 8 aprtlie, Timpl11 e f.avoFabH, hula abta Sf restmte, fi naviga:ti,a Sf efectoeazii in ~!)ndltii excelente,

lea 9 apr+lle, pe la ora 8 dimineata, pamintu[ este serrrnalat eatn>, babord .inainte - un t/irrn lnalt, care a plltLrt fi zikit de III 0 dist,lI!ta destul de mare. Fadndu-se punctul cu instrurnentele pjistrate la Tribord-Harbou», nu rrsai e nicl I) lndolala ell prlvire I" ldentltatea acestul pilrnfnt Este capul marit jnsute septentrIouale II Noii Zeclande. lira Na Mllwi. Mal tree 0 z] fi 0 noapte, ~i la III april ie, dlrnineata, Trlbord-Harbour esueaza la 0 ancablura de lltoralul golfulu] Ravarakl,

Ce sentiment de satistactle ~i desi;;ruranfii Incearca populatia, slrntlnd sub picioare pamtnt verltabll. ~i I1U snlul artlficlal al insule! eu elice ! !;Ii totusl, cita vrerne n-ar fl dural aces]' solid aparat mar ifirn da:cii pasianile ornene!lll, mal puteruice decit v7ntfrrl1e !iiI ocean til, n-ar 11 dus la dis1r!1gerea lui I

Naufragialii sin! pr imit] cu multi! ospitalitate de neozeelandeat, care se grabes!: sJi-j aprovi'<:ioneZt' cu tot ceeace le este necesar.

Cum ajung la Auckland, capitala insulej Ika Na Mawi, disatoria fui Walter Tanker-don ~i miss fly Cover ley este celehratil cu toaHi pompa ceruta de Irnprejurdr l, Sa adaugam di cvartetul concertant s-a tacut auzit pentru ultima narli cu pr ilejul acestei ceremonli, [a care au firmt sa asiste toti mWardezii. E 0 casii.torie care va Ii feridta~i carl' ar fj putut sa se silvir~easca mai devreme l E auevarat ca Ilneri] soli

60

nu mal posedii decit 0 renta lInulIllI de un hiet milion fiecare ... "Dllr, cum spunc Pinchinat, totul ne face sa credern ea-~j vor gasj fer lclrea ~j eu accasta avere rnediocra !"

Clt despre Tankerdon, Cevertey ~i alti notabtll, ei prolecteaza sa se Into area in America, unde nu-si vor mal disputa guvernarea unel Insule cu elice.

Aceeasl hctarlre if: ceca ee-l priveste pe cornandorul Simcoe, colonelul stewart ~i ofiteril lor, personalul observatorulul ~i chlar supraintendentul Callstus Millibar, care nil rCllulltii de loc - atit ar mai llpsl I - la ldeea sa de a Iabrica 0 !lOLla in·suili. artificialii. ~i cvartelul concertant ? ...

Dupa ceremoni« de la Aurldand, Sebastien Zorn, Yl'ernes, Frescolin sl Pinchinat i~i iau ralT'.as bun de la pr+etenf lor, fara sa-l uite pe Athanase Doremus. Apoi se imb:Jrca pe un vas cu destinatla San Diego.

l.a 3 mai sosesc in acea-"tli capitaJli a Cafiforniei de Jos, Prima 1M grija este de a se scuz a prjn presa penlru Iaptul ca nu si-au respectat cuvirrtul cu 11 luni in urrna ~i de a-s] exprlrnn rnarele regret eli s-au las:!! asteptatl, .Dornnllor, v-arn fi asteptat inca 20 de ani!" AsHel le raspunde amabilul director al ser atelor muz lcale din Sail Diego.

N-ar fi putut sa se poarte cu 11111i multa ingaduintli ~ii gratte, asa eli singurul fel de a-I r1isplliti curtoazia este de a daconcertul anuntat de atlta timp. Sl, in lata unul public pe cit de numeros pe am de entuziast. cvartetul in fa major Op, 9 de Mozart prlleiuleste acestor virtuosi. scapati din nanfragtut Insulei cu elice, unu] dfntre eels mai mari succese ale cariereilor artlstice.

lata cum se sllrseste istor la acestei a opta minuni a lumii, a acestel neasernulte "BiiuJerii a Pacliieulul".

S[fr§it

I I J ~ 5#?(J , tlJIIIP/JI?

,A,. I
I e
N .5
4
5
6
Z ,
tJ
B 9
to
0 II.
12
R /j
14 \-: ~ .. L_ 1/'-\ ((I Ie "u.. •
1 I , • ' .. I 'II I
," , • :"'1 , I., •
I ,
! • "' Ie ~
c! I
~ ~
I t !e t I • v • ~ , I. , , ita,
, !_ 'Ill r I I , .-
-.1 ,I I- n: •
, I. ,. I f. e
I .L I '1"- - • " 1. l"'r '~ f< '
I .'1 • V ~,
, f
i. t , • r\ It • , Ie
• i A I • '.
I I t I. I. 'J
Ie I'! ?-!_ • i ! i IT
" OR/ZONTAL:

l } Aparaie de Zoot mar gre/I!! decit aerul - Unu! din precur sorii aoioiie; moderns .. 2) Le gasifi ia bortiut de scur gere of pl(1ntlri/o' - Facem in zoor un Geo! 1a st1rtga .SQU 1.a dreopta ; 3) Manifesta,.e a oeseliei - A piic{iJi - Primesi aerul J 4) A tncoujura - Pe piepiui campionilor in tntrecerite sportive internnilonate - 1 L are arlee bllsoll[ suu aparat de bard; 5) Paraoane in zborurile aoiaiice / - J n cer I - Posesiu ; 6) But. peniru zbor ! - J ucarie tematica I I) In oriel' para~/Jtii J ~ 'Se transmits pe caiea undelor ; 8) .' de oicrizare - Ornament orhitectonic - In urie I 9) Curelust: tie mesinii _, Mil lal1,~e~ cu parasuta - Vazdr~h I fO) Constituie 0 conditie grea de zbor - Primu) 2bIlrdtor - ... ~L prim.a femeie; I () Til carlingi.i - pre' fix in iema ; 12) Zborul, pentru piloti - Dinsele ; 13) Despre el este V(lrba I - Seleciianat - Aproape sus I 14) Parte a aparuturii radio de [a bard - Pornii spre tnaittmt.

VERTICAL:

1) Stiinia care se ocupts cu naoigaiia aeriana - Ur: pilot [runtali lnire [nuaasi I 2) AUe aparate pentru sburat - .4w·el VlaiCII:

J) Arc - Fe bazn acestui principiu, Tio/kov.ski a fundamental teo: reiic posibilitttiea zborului in cosmos .. 4) III zbor I - Luni ! - Pe portatio - Asigura transporiurile aeriene in [ara noastrii cl.t tit peste hoiore ; 5) Reu$qti- ." Vo[cllwln pilotului - Marge/e pe [irul uieiii; 6) Zeitate In Romani - Gol de tot I - 11rgin{; 7) .tlnason - Zboarii dar nu-s piisari., de otel/- Pnrticuld ; 8) Piiotul rus care a executat pentru prima. Dora la 4 seatembrie 1913 ell. Clvioll!ll siiu. .bucla moriii", cO.re $i azi U poartt; numele - Indica 0 directie ; 9) An.sambtut de ctadir; ajtate ne un aerooort t - Osii I 10) MeTe - Mu.7te ill Car paiit riisiiriieni ; Tf) 'Cafegorie de Qula{ie militara - Pcret e ! 12) Exciamatie de entueiasm - Primir e In scoala de avialie: 13) Din nou - Pronume - A prezenia in zbor tii/elite figuri; 14J Prieienesc - Diuiziune de timp - Punci cardinal.

. ,

. ,

\ .

: ~

" I