Vous êtes sur la page 1sur 2

Stella: Last Eight

G-(maj7) Bb-(maj7) F-(maj7) Ab-(maj7)

E-7(b5) A7(b9) D-7(b5) G7(b9)


œ b œb œ œ œ œ b œb œ œ œb œb œ
° ? 4 œ#œœ œb œ œ # œ œ b œ b œnœ nœ œb œ

œ œ œ b œb œ
4 J

j
¢ ¤ 4
4 10 1112 13
12
13 11 1011 ‰ 10 12
9 12 15 1312
15 13
12 91012 13 13 11 14 13 11
13 12 13

C0 Bb B F

° ? bœ bœ œ
C-7(b5)
n œ œ bœ œ œ F7(b9)
# œ nœ œ # œ n œ œ
B¨Œ„Š7

J bœ ™
œ nœ nœ
˙ bw

j ™
¢ ¤
10 8 8 11 10
10 12 12 9 10 7
9 9 13 8 5
11 6 6 6

Drill #1: Min(maj7) Chords

A7(b9) œ œ œ œœœ
° ? œ bœ
#
E-7(b5)
œ œ œ
D-7(b5)
œ G7(b9)
b œ
œ œ b œb œ œœ
œbœ
œ œ œ œ bœ b œ œ

¢ ¤
11 10 14 10 9 8 12 8
12 12 11 11 10 10 9 9
10 13 13 10 13 13 8 11 11 8 11 11

˙˙
Harmonics

° ? b œ b œ b œ œ œ œ œ b œ œb œ œ œ œ nœ œ œ œ b œn œ œ œ œ œ ˙
C-7(b5) œ B¨Œ„Š7 F7(b9)

bœ bœ

¢ ¤
7 6 10 6 7 7
8 8 7 7 3 7 8 8 7 7
6 9 9 6 9 9 5 5 8 5 7
6 6

Copyright © 2016 Joe Hubbard Bass All Rights Reserved


Drill #2: Min6th Chords

A7(b9) œ œ œ
° ? œ bœ œ œ
E-7(b5)
œ œ œ b œb œ œœ
D-7(b5)
œ n œ œ
G7(b9)
b œ bœ œ œ œ
œ b œ œ œ b œ œ

¢ ¤
10 12 10 8 10 8
12 14 12 11 11 10 12 10 9 9
10 13 13 10 13 13 8 11 11 8 11 11

˙˙
Harmonics

° ? b œ b œ b œn œ œ œ œ b œ œb œ b œ œ œ œ nœ œ œ œ b œn œ œ œ œ œ
C-7(b5) F7(b9) B¨Œ„Š7 ˙
bœ bœ

¢ ¤
6 8 6 7 7
8 10 8 7 7 3 7 8 8 7 7
6 9 9 6 9 9 5 5 8 5 7
6 6

Copyright © 2016 Joe Hubbard Bass All Rights Reserved