Vous êtes sur la page 1sur 4

10 JOHN MAYER SETH

BLUES LICKS ROSENBLOOM


10 John Mayer licks by Seth Rosenbloom
Transcription: Jan Jakut

1. Hendrix / SRV flavor

~
C7
4 bœ œ b ~œ œ ~~ b ˙
j
œ bœ œ ‰ œ bœ œ ‰
3 3

Ó ~~~ Œ Ó
œ
V4
j
1/2 3 3

P P

10 11 10 8 8
10 8 ‰ Ó 8
10 8 ‰ Œ Ó
10 10

2. Sequences

œ bœ œ œ
œ nœ œ œ bœ nœ œ bœ œ œ
D7 C7 G7
œ œ œ œ bœ œ œ
# Ó
V

P P

Ó
15 17 16 15 13 15 14 13
15 18 18 15 13 16 16 13 11 13
17 14 12

3. Even bend phrases

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
#### nœ œ
nœ j j
œ œ
V J Ó
j jfull
full full

j j
15 17 15 12 15
14 16 12 14 12 12 14 16
. Ó
14

4. 'Repetition'

œ œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ
D7
## j bœ œ nœ œ œ nœ œ
œ
œ Ó
V
1/2

j P P P P P P

12 13 12 10 10 12 10 12 10 12 10 12 10
13 10
12 10 Ó
12 12
2

5. Legato

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ ˙.
V ..
j
. .
sl. sl. sl. sl.

.
13 15 15 13 10 10 13 15 15 13 10 10 10 10 13 15 13 15 15

6. Mixing major and minor pentatonic

œ œ
D7
œ
j
œ nœ œ œ œ
##
V
3

j
full
3

12 14 12 10
13 10
12 12

7. Mixing major and minor pentatonic (2)

j œ
G7
œ œ
j œ œ œ j œ œ j œ œ œ ˙.
# œ bœ œ œ
V
3 3

j
full

j j
full
j
full 3 3

10 12 (10) 8 11 13
8 10 8 10 (8)
10 12 10 8 8
.

8. Slides and bends

j œ. œ œ œ ~œ
#
œ
œ œ
j

V
3

j 3
j
.
1/2
sl. P

15 17 15 12 12
14 12 13 14
3

9. Repeat and resolution

œ j œ ~œ
¿ œ
œ œ œ
j œ œ œ

V .. Π..
¿

rake

j
full

j
full 1/4 full

. ¿ 12 15
Π. 12 15 17 15

. ¿ .
15 17 15 17

10. SRV bends

œ bœ œ
C7
j
œ j
J œ œ œ œ bœ ~
V Œ ~~~~~~ œ œ œ
J œ
˙
~ 3

j j j j
full 1 1/2
3
1/4
H P

Π5
8 10 (8) 8 11 11 (8) 6 8 6
8 5
7