Vous êtes sur la page 1sur 8

Le thème: LES LOISIRS

LES LOISIRS ET LES GOÛTS

 LES LOISIRS ET LE TEMPS LIBRE

1 temps libre (n.m) [tɑ̃libʀ] thời gian rảnh rỗi


2 week-end (n.m) [wikεnd] cuối tuần
3 s’amuser (v) [samyze] giải trí, chơi, tiêu khiển
hành động, sự hoạt động, sinh
4 activité (n.f) [aktivite]
hoạt
5 loisirs (n.m) [lwaziʀ] sự giải trí
6 jouer (au ping-pong) (v) [ʒweopiŋpɔg̃ ] chơi, đánh (bánh bàn)
7 chanter (une chanson) (v) [ʃɑ̃teynʃɑ̃sɔ]̃ hát (một bài hát)
dessiner/ [desine]
8 (v) vẽ
peindre [pε̃dʀ]
9 cuisiner (v) [kɥizine] nấu ăn
écouter [ekute
10 (v) nghe (đài phát thanh/nhạc)
(la radio/ de la musique) laʀadjo/d(ə)lamyzik]
11 lire (un livre) à la bibliothèque (v) [liʀœ̃livʀalabiblijɔtεk] đọc (một quyển sách) ở thư viện
12 faire de la photographe (v) [fεʀd(ə)lafɔtɔgʀaf] chụp ảnh
se promener/ [s(ə)pʀɔm(ə)ne]
13 (v) đi dạo chơi
faire une promenade [fεʀynpʀɔm(ə)nad]
danser/ [dɑ̃se]/
14 (v) nhảy múa, khiêu vũ
faire la tête (en discothèque) [fεʀlatεtɑ̃diskɔtεk]
visiter (un musée)/ [viziteœ̃myze] đi thăm viện bảo tàng/
15 (v)
voir une exposition [vwaʀynekspozisjɔ]̃ xem một cuộc triển lãm
voir un spectacle (de magie)/ [vwaʀœ̃spεktakl Xem một buổi biểu diễn ảo thuật/
d(ə)maʒi]
16 une pièce de théâtre/ (v) [ynpjεsd(ə)teɑtʀ] Một vở kịch/
un film (au cinéma)/ [œ̃filmosinema] Một bộ phim ở rạp chiếu phim/
un concert (de musique) [œ̃kɔs̃ εʀd(ə)myzik] Một buổi hoà nhạc

 LES JEUX

1 les jeux de société1 [leʒød(ə)sɔsjete] trò chơi trong nhà


2 les jeux de hasard2 [leʒødazaʀ] trò chơi may rủi, cờ bạc

1
Jeux qui se jouent généralement en famille ou entre amis, autour d’une table
2
On gagne si on a de la chance
1
Le thème: LES LOISIRS
3 les jeux vidéo [leʒøvideo] trò chơi điện tử
4 les dames [ledam] chơi cờ đam
5 les jeux de cartes [leʒød(ə) chơi bài
6 les échecs [leeʃεk] chơi cờ
7 les dominos [ledɔmino] cờ đôminô
8 faire une partie [fεʀynpaʀti] làm một ván (cờ, bài…)
9 tournoi (n.m) [tuʀnwa] cuộc thi đấu
jouer à + un jeu (trò chơi)
10
jouer de + un instrument de musique (nhạc cụ)
 LES GOÛTS

1 adorer (v) [adɔʀe] rất thích


2 aimer bien (v) [emebjε̃] thích, yêu chuộng
3 n’aimer pas beaucoup (v) [nemepɑboku] không thích
4 détester (v) [detεste] căm ghét, ghê tởm
5 préférer (v) [pʀefeʀe] ưu thích, thích … hơn
Pour communiquer

Tu fais quoi ce week-end ? Est-ce que vous aimez jouez à des jeux de société ?
Je vais voir un concert. Et toi ? Oh oui, j’adore ça ! Je joue au Monopoly et au
Scrable avec mon ami.
Qu’est-ce que vous faites pendant votre temps
libre ?
Vous voulez jouer aux cartes avec nous ?
Je fais du vélo ou je joue de la guitare.
Non merci, je ne sais pas jouer aux cartes.
Je suis un champion aux échecs. Je gagne
toujours !
Ah ? Moi, je ne suis pas bon…, je perds souvent. Je
préfère jouer aux dames.

2
Le thème: LES LOISIRS
LES ACTIVITÉS CULTURELLES
 LES SPECTACLES, LES SORTIES

Les sorties

aller voir un spectacle [alevwaʀ


1 (v) đi xem một buổi trình diễn múa
(de danse) œ̃spεktakld(ə)dɑ̃s]
aller au cinéma [aleosinema
2 (v) đi đến rạp để xem phim
(pour voir un film) puʀvwaʀœ̃sfilm]
aller au théâtre [aleoteɑtʀ đi đên nhà hát để xem một vở
3 (v)
(pour voir une pièce) puʀvwaʀynpjεs] kịch
aller au musée [aleomyze
đi đến bảo tàng để xem một cuộc
4 (pour voir une exposition de (n.f) puʀvwaʀynekspozisjɔ̃
triển lãm hội hoạ/ảnh
peinture/ de photos) d(ə)pε̃tyʀ/d(ə)fɔto]
aller à un concert [aleaœ̃kɔ̃sεʀ đi đến buổi hoà nhạc để nghe
5 (n.m)
(pour écouter de la musique) puʀekuted(ə)lamyzik] nhạc
6 opéra (n.m) [ɔpeʀa] nhạc kịch
7 salon (de l’automobile) (v) [salɔd̃ (ə)lɔtɔmɔbil] triển lãm ôtô
8 cirque (v) [siʀk] rạp xiếc
9 une salle de spectacle (v) [ynsald(ə)spεktakl] thính phòng
Organiser une sortie

1 place (n.f) [plas] nơi, chỗ


2 réverver (v) [ʀezεʀve] đặt trước
3 fermer (v) [fεʀme] đóng
4 ouvrir (v) [uvʀiʀ] mở
 L’ART, LES ARTISTES

1 acteur/actrice (n) [aktœʀ, tʀis] diễn viên


2 chanteur/chanteuse (n) [ʃɑ̃tœʀ, øz] ca sĩ
3 peintre (n) [pε̃tʀ] hoạ sĩ
4 comédien/comédienne (n) [kɔmedjε̃, jεn] diễn viên hài kịch
5 danseur/danseuse (n) [dɑ̃sœʀ, øz] nghệ sĩ nhảy múa
6 musicien/musicienne (n) [myzisjε̃, jεn] nhạc sĩ
Les musiciens et leurs instruments de musique
1 instrument de musique (n.m) [ε̃stʀymɑd(ə) myzik] nhạc cụ
2 pianiste (le piano) (n) [pjanist] người chơi dương cầm
3 guitariste (la guitare) (n) [gitaʀist] người chơi đàn ghita
4 violoniste (le violon) (n) [vjɔlɔnist] người chơi vĩ cầm
5 bassiste (la basse) (n) [bɑsist] người chơi ghita bass
5 trompettiste (la trompette) (n) [tʀɔp̃ etist] nghệ sĩ kèn trôm-pét

3
Le thème: LES LOISIRS
6 clarinettiste (la clarinette) (n) [klaʀinetist] nghệ sĩ kèn clarinet
Pour communiquer

On fait quoi samedi soir ? On sort ? Pardon, à quelle heure ferme le musée ?
Pourquoi pas ? À 19 heures, Monsieur.
On va au théâtre ? (On va voir une pièce de
théâtre ?) Bonjour. J’aimerais réserver deux places pour le
concert de samedi soir.
On se retrouve où ?
Rendez-vous devant le cinéma ?

4
Le thème: LES LOISIRS
LES SPORTS
 LES LIEUX ET L’ÉQUIPEMENT SPORTIF
Les sports d’équipe [lespɔʀdekip]
1 basket (n.m) [baskεt] bóng rổ
2 rugby (n.m) [ʀygbi] bóng bầu dục
3 football (n.m) [futbol] bóng đá
4 joueur/joueuse (n.m) [ʒwœʀ, ʒwøz] người chơi, cầu thủ
5 terrain (n.m) [teʀε̃] sân, bãi
5 maillot (tee-shirt) (n.m) [majotiʃœʀt] quần áo thể thao
6 short (n.m) [ʃɔʀt] quần đùi thể thao
7 chaussures (de sport) (n.f) [ʃosyʀ] giày thể thao
8 ballon (n.m) [balɔ]̃ bóng
Les sports individuels [lespɔʀsε̃dividɥεl]
1 golf (n.m) [gɔlf] môn golf
2 karaté (n.m) [kaʀat] karate
3 natation (n.f) [natasjɔ̃] việc bơi
4 nager (v) [naʒe] bơi
5 piscine (n.f) [pisin] hồ bơi
5 maillot de bain (n.m) [majod(ə)bε̃] quần áo bơi
6 bonnet de bain (n.m) [bɔnεd(ə)bε̃] mũ tắm
[fεʀdyski]
7 faire du ski/skier (v) trượt tuyết
[skje]
8 ski (n.m) [ski] Ván trượt tuyết
8 bâtons (n.m) [bɑtɔ]̃ gậy trượt tuyết
9 tennis (n.m) [tenis] quần vợt
10 court (n.m) [kuʀ] sân
11 raquette (n.f) [ʀakεt] vợt
12 balle (n.f) [bal] bóng, đạn
13 faire de la boxe (v) [fεʀd(ə)labɔks] đánh quyền anh
14 ring (n.m) [ʀiŋ] võ đài
15 gants (de boxe) (n.m) [gɑ̃d(ə)bɔks] găng tay
16 faire de la danse (v) [fεʀd(ə)ladɑ̃s] nhảy múa
17 école de danse (n.f) [ekɔld(ə)dɑ̃s] trường múa
18 justaucorps (n.m) [ʒystokɔʀ] áo nịt
19 chaussons aux pieds (n.m) [ʃosɔ̃opje] dép
[fεʀd(ə)lekitasjɔ̃/
20 faire de l’équitation/du cheval (v) cưỡi ngựa
dyʃ(ə)val]
21 faire du cyclisme/du vélo (v) [fεʀdysiklism/dyvelo] đi xe đạp
faire du jogging/de la course à [fεʀdysdʒɔgiŋ/
22 (v) chạy bộ
pied d(ə)lakuʀsapje]
23 faire de la randonnée/de la (v) [fεʀd(ə)laʀɑ̃dɔne/ đi bộ đường dài

5
Le thème: LES LOISIRS
marche d(ə)lamaʀʃ]
faire du tennis de table/du [fεʀdytenisd(ə)tabl/
24 (v) chơi bóng bàn
ping-pong dypiŋpɔg̃ ]
25 faire de l’athlétisme (v) [fεʀd(ə)latletism] điền kinh
26 faire de la gymnatisque (v) [fεʀd(ə)laʒimnastik] tập gym
27 s’entrainer (v) [sɑ̃tʀene] luyện tập
 LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
1 Jeux Olympiques
2 champion (n.m) [ʃɑ̃pjɔ̃] người vô địch, nhà quán quân
3 médaille (n.f) [medaj] huy chương
4 match (n.m) [matʃ] trận thi đấu
5 Coup Du Monde
gagner (v) [gaɲe] thắng
6
gagnant (n.m) [gaɲɑ̃] người thắng
perdre (v) [pεʀdʀ] thua
7
perdant (n.m) [pεʀdɑ̃] người thua
8 championnat (n.m) [ʃɑ̃pjɔna] giải vô địch
9 supporter (n.m) [sypɔʀte] người ủng hộ, cổ động viên
10 piste (n.m) [pist] đường đua, đường chạy
11 jouer contre (v) [ʒwekɔ̃tʀ] chơi với, đấu với
12 batre (v) [batʀ] đánh bại, áp đảo
13 adversaire (n.m) [advεʀsεʀ] đối thủ, địch thủ
14 nul(le) (adj) [nyl] hoà
Pour communiquer

Les enfants, aujourd’hui, on fait du badminton.


Qu’est-ce que vous faites comme sport ?
Prenez votre raquette !
Je joue au tennis et je fais de la natation.

Qu’est-ce qu’il faut comme éuipement ?


Mon ami est très sportif : il court tous les matins et
Il faut un maillot et bonnet de bain
il est dans le club de tennis.

À votre avis, qui va gagner la Coupe du Monde de


Je joue dans une équipe de basket tous les samedis
rugby ?
après-midi.
Je pense que ce sera l’Australie.

6
Le thème: LES LOISIRS
LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPROTIVES
 LES ACTIVITÉS CULTURELLES
1 programmation culturelle (n.f) [pʀɔgʀamasjɔk̃ yltyʀεl] chương trình văn hoá
2 exposition (n.f) [εkspozisjɔ]̃ cuộc triển lãm
3 assister à (v) [asiste] tham gia, tham dự
4 spectacle (n.f) [spεktakl] buổi biểu diễn
5 concert (n.m) [kɔ̃sεʀ] buổi hoà nhạc
6 festival (n.m) [fεstival] liên hoan, hội diễn
7 opéra (n.m) [ɔpeʀa] nhạc kịch, ôpera
8 comédie musicale (n.f) [kɔmedimyzikal] ca kịch
9 pièce de théâtre (n.f) [pjεsd(ə)teɑtʀ] buổi biễu diễn, một vở kịch
10 spectacle de danse (n.m) [spεktakld(ə)dɑ̃s] buổi biểu diễn nhảy múa
11 spectacle de magie (n.m) [spεktakld(ə)maʒi] buổi biểu diễn ảo thuật
12 spectacle du rue (v) [spεktakldyʀy] buổi biểu diễn đường phố
13 comédien(ne) (n) [kɔmedjε̃, jεn] diễn viên hài kịch
14 représentation (n.m) [ʀ(ə)pʀezɑ̃tasjɔ]̃ buổi trình diễn
15 spectateur(trice) (n) [spεktatœʀ, tʀis] khán giả, người xem
16 réserver (v) [ʀezεʀve] đặt trước
17 réservation (n.f) [ʀezεʀvasjɔ̃] việc đặt chỗ
18 place (n.f) [plas] chỗ ngồi
19 scène (n.f) [sεn] sân khấu
20 interpréter (v) [ε̃tεʀpʀete]  đóng vai
21 réalisateur(trice)3 (n) [ʀealizatœʀ, tʀis] đạo diễn
22 metteur(e) en scène4 (n) [metœʀ(øz)ɑ̃sεn] đạo diễn
23 salon (n.m) [salɔ]̃ phòng triển lãm
24 foire (n.f) [fwaʀ] hội chợ
25 critiquer (v) [kʀitike] phê bình, đả kích
26 réussi (adj) [ʀeysi] thành công
27 drôle (adj) [dʀol buồn cười, hài hước
28 exceptionnel (adj) [εksεpsjɔnεl] nổi bật, nổi tiếng, khác thường
29 ennuyeux(euse) (adj) [ɑ̃nɥijø, øz] nhàm chán
30 mal réalisé (adj) [malʀealize] kém hiệu quả
31 raté (adj) [ʀate] thất bại
 LES LOISIRS
1 goûts (n.m) [gu] sở thích, sự thích thú
2 en fonction de qqch (phr) [ɑ̃fɔ̃ksjɔ̃d(ə)] tuỳ thuộc vào
3 centre de (n.m) [sɑ̃tʀd(ə)] trung tâm, tâm điểm
4 intérêt (n.m) [ε̃teʀε] sự quan tâm
bricolage (n.m) [bʀikɔlaʒ] việc tự mình sửa chữa
5
bricoler (v) [bʀikɔle] tự tay mình làm
6 jardinage (n.m) [ʒaʀdinaʒ] làm vườn
3
Au cinéma, le réalisateur est celui qui dirige un film et les acteurs
4
Au théâtre, le metteur en scène est celui qui dirige une pièce de théâtre et les comédiens.
7
Le thème: LES LOISIRS
jardiner (v) [ʒaʀdine]
7 se passionner pour (v) [s(ə)pasjɔnepuʀ] say mê, trở nên nhiệt tìn
collectionner (v) [kɔlεksjɔne] sưu tầm, sưu tập
8
collection (n.m) [kɔlεksjɔ]̃ việc sưu tầm, bộ sưu tập
9 se distraire (v) [s(ə)distʀεʀ] làm ai vui, giải trí
10 médiathèque (n.m) [medjatεk] cơ quan truyền thông
11 emprunter (v) [ɑ̃pʀœ̃te] mượn, vây, tiếp nhận
12 émission (n.m) [emisjɔ̃] chương trình, buổi phát thanh
13 série (n.m) [seʀi] phim nhiều tập
14 téléspectateur(trice) (n) [telespεktatœʀ tʀis] người xem truyền hình
 LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
1 faire du camping (v) [fεʀdykɑ̃piŋ] cắm trại
2 campeur/euse (n) [kɑ̃pœʀ, øz] người cắm trại
3 promeneur/euse (n) [pʀɔm(ə)nœʀ, øz] người đi dạo chơi
4 chemin (n.m) [ʃ(ə)mε̃] đường làng, đường mòn
5 faire des balades (v) [[fεʀdebalad] đi dạo
6 pique-niquer (v) [piknike] làm bữa cơm ngoài trời
7 chaussures de marche (v) [ʃosyʀd(ə)maʀʃ] giày chạy bộ, giày du lịch
8 appareil photo (n.m) [apaʀεjfɔto] máy ảnh
Pour communiquer

Tu t’intéresses au jardinage, toi, maintenant ? Tu crois que la France va battre l’Allemagne en


Oui, ça me détend. D’ailleurs, ce week-end, je vais finale ?
au salon du jardinage, à Paris. Tu viens avec toi ? Je sais pas. La dernière fois qu’ils ont joué contre
Ça ne me passionne pas vraiment, tu sais… eux, ils ont fait match nul.

J’aimerais bien sortir ce week-end, mais je n’ai pas Le dernier spectacle du Cirque du Soleil affiche
trop d’idées… complet depuis plusieurs semaines Impossible
Ben, pourquoi tu ne viens pas au musée Guimet d’acheter un billet !
avec nous ? Il y a une exposition de peintures C’est vraiment pas de chance…
japonaises en ce moment.

Vous aimerez peut-être aussi