Vous êtes sur la page 1sur 9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜ ΑΘΕΙΑΣ

Ministère de l’Éducation, de la Recherche et des Cultes


Certificat d’état de connaissance
en langues

NIVEAU A (A1&A2) sur l’échelle proposée par le Conseil de l’Europe

ÉPREUVE 1 Compréhension de l’écrit et


maîtrise du système de la langue

2019 A

ATTENTION
 N’ouvre pas le livret avant le début de l’épreuve.
 Essaie de répondre à toutes les questions.
 Donne une seule réponse pour chaque question.
 Reporte tes réponses sur la feuille de réponses « 1 ».
 Durée de l’épreuve : 1 heure et 5 minutes.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μην ανοίξεις το τευχίδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης.
 Προσπάθησε να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
 Δώσε μία μόνο απάντηση για καθένα από αυτά.
 Να μεταφέρεις τις απαντήσεις σου στο έντυπο « 1».
 Διάρκεια της εξέτασης: 1 ώρα και 5 λεπτά.
Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 1

Quelle carte vas-tu envoyer ? Attention ! Il y a une carte en trop.


Ποια κάρτα θα στείλεις; Προσοχή! Yπάρχει μία κάρτα επιπλέον.
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.

A B C

D E F

Ποια κάρτα θα στείλεις…

…στον φίλο σου τον Pierre που δίνει εξετάσεις αυτή


1a. A. B. C. D. E. F.
την εβδομάδα;

2a. …για να ζητήσεις συγγνώμη; A. B. C. D. E. F.

3a. …στον φίλο σου τον Luc για να τον καλωσορίσεις; A. B. C. D. E. F.

4a. …στη φίλη σου την Pauline για το καλοκαίρι; A. B. C. D. E. F.

5a. …στη μαμά σου για να της εκφράσεις την αγάπη σου; A. B. C. D. E. F.

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 2


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 2
De quelles photos parle-t-on ?
Για ποιες φωτογραφίες μιλούν;
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.

A B C

6a. Regarde ! Ils sont tous contents ! Ils fêtent leur victoire ! A.  B.  C. 
7a. C’est ma copine ! Elle est jolie, non ? A.  B.  C. 
C’est mon petit frère ! Je passe beaucoup de temps
8a. A.  B.  C. 
avec lui.
9a. Ils sont champions pour la première fois ! A.  B.  C. 
10a. Elle aime prendre soin de ses cheveux ! A.  B.  C. 

ACTIVITÉ 3
Créer, créé, créez ?
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.
- Alors, mes amis, vous savez qui a ______________ 11a le blog www.blog.reves.fr ?
- Oui ! Ce sont les camarades de ma sœur qui ont ______________ 12a ce blog.
- Vous, vous ______________ 13a des sites ou des blogs dans votre collège ?
- Nous venons de ______________14a un site où nous présentons des événements scolaires
et des nouvelles.
- Je pense que c’est très amusant de ______________ 15a son propre site !

créer créé créez


11a. A.  B.  C. 
12a. A.  B.  C. 
13a. A.  B.  C. 
14a. A.  B.  C. 
15a. A.  B.  C. 

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 3


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 4

À quel évènement se réfère chacun des messages ci-dessous ?


Attention ! Il y a un évènement en trop.
Fais correspondre les évènements et les messages.
Σε ποιο γεγονός αναφέρονται αυτά τα μηνύματα; Προσοχή!
Υπάρχει ένα γεγονός επιπλέον.
Αντιστοίχισε τις εκδηλώσεις με τα μηνύματα.

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι στο απαντητικό φυλλάδιο.

A. B. C. D. E. F.
Ξενάγηση σε
Μάθημα
Κινηματογράφος Τρέξιμο αρχαιολογικό Εκδρομή Γυμναστήριο
μαγειρικής
χώρο

16a. 17a. 18a.

19a. 20a.

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 4


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 5
Vrai ? Faux ?
Σωστό; Λάθος;
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.

VRAI FAUX

21a. Les cours s’adressent aussi aux adultes. A.  B. 

22a. On doit payer pour participer au cours d’essai. A.  B. 

23a. Pour participer aux cours, on doit s’inscrire. A.  B. 

24a. C’est la première fois que cet Atelier offre un cours de flamenco. A.  B. 

25a. On peut s’inscrire au cours d’« Éveil » dès l’âge de 3 ans. A.  B. 

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 5


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 6

Vrai ? Faux ? Ce n’est pas dit ?


Σωστό; Λάθος; Δεν το λέει το κείμενο;
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.

En mai 2019, fêtez l’Europe !


Quand est-elle célébrée ?
La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans le 9
mai, et ce depuis 1986. C’est en effet le 9 mai 1950 que
Robert Schuman a présenté sa proposition relative à une
organisation de l’Europe, indispensable au maintien des
relations pacifiques. La Journée de l’Europe a été
instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil européen de Milan en jui n 1985 et
fêtée la première fois en 1986.

En quoi consiste la Journée de l’Europe ?


Le 9 mai est à la fois une journée d’information et de discussion sur l’Union européenne
et une fête populaire au cours de laquelle, dans chaque État membre, les citoyens
européens célèbrent leurs différentes cultures et leurs traditions. La Journée de l’Europe
est également l’occasion de mettre en avant les symboles de l’unité de l’Union
européenne : un drapeau à douze étoiles, un hymne et une devise, « Unie dans la
diversité ». Dans les pays de la zone euro, la monnaie unique est un autre symbole
d’unité.

Ce n’est
Vrai Faux
pas dit

On fête la Journée de l’Europe tous les deux


26a. A.  B.  C. 
ans.

La Journée de l’Europe a été célébrée pour


27a. A.  B.  C. 
la première fois en juin 1985.

28a. L’Union européenne a son propre hymne. A.  B.  C. 

Le 9 mai, on distribue des dépliants


29a. A.  B.  C. 
d’informations sur l’Union européenne.

L’euro symbolise l’union de la zone


30a. A.  B.  C. 
monétaire.

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 6


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 7

Choisis et complète. Attention ! Il y a un mot en trop.


Διάλεξε και συμπλήρωσε. Προσοχή! Υπάρχει μία λέξη επιπλέον.
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι στο απαντητικό φυλλάδιο.

A. ateliers B. atout C. lieu

D. ans E. résultats F. moment

36% des jeunes déclarent se sentir différents, voire très différents des autres adolescents.
C’est l’un des _____________ 31a d’une enquête « Ipsos Santé » menée auprès de 808 ados de
15 à 18 _____________ 32a. Cela entraîne un grand mal-être chez ces jeunes.
Dans un _____________ 33a exceptionnel, se déroule le 7e Forum Adolescences, organisé par la
Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent, en partenariat avec de
nombreux spécialistes scientifiques et des acteurs de l’Education nationale, mais aussi 2000
lycéens qui ont participé à des _____________ 34a autour du thème « Comment faire de ma
différence une force ? ».
Et vous, vous sentez-vous différents ? Si oui, comment faites-vous de cette fragilité un
_____________ 35a ?

ACTIVITÉ 8

Remets ces phrases dans le bon ordre.


Βάλε τις φράσεις στη σωστή σειρά.
Mets une croix dans la bonne case.
Σημείωσε με x την επιλογή σου στο αντίστοιχο κουτάκι.

Fabriquer un petit carnet A B C D E


Réunissez le matériel : un morceau de carton épais, des
feuilles blanches d’imprimante, du papier coloré et une X
colle.
Collez maintenant le papier de votre couverture sur le
36a.
carton et laissez sécher quelques minutes.
Ensuite, coupez le papier qui recouvrira votre petit carnet.
37a.
Mais cette fois-ci, découpez-le un petit peu plus grand.
Tout d’abord, coupez le carton à la dimension de votre
38a.
choix et les feuilles blanches à la même dimension.
39a. Finalement, vous pouvez ajouter une petite étiquette.
Une fois que la couverture de votre carnet est bien sèche,
40a. pliez le carton en deux. Faites la même chose avec les
feuilles blanches.

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 7


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 9

Complète.
Συμπλήρωσε.
Pour chaque item, écris un mot.
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά.

Diego, c’est 


le festival de
carnaval ?
Il
1b.
commence samedi
prochain.

 costume tu as
choisi, enfin ?
Je vais me déguiser
en lion.

2b.

 tu
as choisi ce
costume ?
3b. Parce que je
vais faire une
blague.

 vient avec


nous ?

4b.
Nos amis Frigo et
Camille.

Alors,  va-t-on
se rencontrer ?

5b.
Chez moi à dix-
huit heures.

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 8


Κ Π γ / Certification en Langue Française 2019 A

ACTIVITÉ 10

Complète.
Συμπλήρωσε.
Pour chaque item, écris un mot. Chaque carré correspond à une lettre.
Συμπλήρωσε το κενό με μία λέξη κάθε φορά. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα.

Un été d’enfer !
BANDE DESSINÉE. Véra n’est pas comme tout le monde. Elle vit 6b
Amérique, mais son origine russe et modeste la sépare extrêmement
de ses copines de classe. Elles, elles partent chaque été en colonie de
vacances. Alors, 7b Véra a l’occasion de rejoindre un camp en
pleine nature, elle est ravie ! Mais la réalité sera un peu plus
compliquée…
Ce qui nous plaît
Cette BD parle de l’intérieur de ce terrible sentiment d’exclusion
quand on n’arrive pas à se faire des copines. Les codes qu’elle ne
maîtrise pas 8b ce camp, les toilettes en plein air, les moustiques
sont plus faciles à supporter que la froideur des autres filles. Chacun
saura hélas se reconnaître, plus ou moins, dans les mésaventures de Véra.
À lire avant 9b partir en colonie, pour ne pas paniquer si tout ne fonctionne pas 10b on
rêvait !

6b. ………………………….

7b. ………………………….

8b. ………………………….

9b. ………………………….

10b. ………………………….

ΣOY ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1.
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Niveaux A1 & A2 / Épreuve 1 PAGE 9

Vous aimerez peut-être aussi