Vous êtes sur la page 1sur 2

HAPPY NEW YEAR

            
       


    

  

 
 
 
       
        
 

     
    

          
No more cham - pagne and the fire works are all thru Here we are
Thoâi ñaõ tan roài buoåi tieäc vui taøn theo tieáng ñaøn Em vôùi toâi

              

            


  
me and you feel - ing lost and feel - ing blue It's the
trong ngôõ ngaøng thaáy coâ ñôn ñaâu bao roän raøng Nieàm mô

      
    
 

 
 
 

    
          


end of the part - y And the mor - ning seems so grey so un -likes
öôùc thoâi cuõng tan roài coøn gì ñaâu ngaøy mai toái saàu ñaâu rôõ raøn

  
   
       
1.
 


  
  
 

 



  
 
 
   
yes - ter - day Now's the time for us to say
nhö öôùc mô ñaõ ñeán luùc ta chung cuoäc möøng

             


   

 
            

Hap - py New year Hap - py new Year May we all
Möøng muøa xuaân môùi möøng nieàm vui tôùi vaø ngaøy mai

               
 


 
       
have a vi - sion now and then of a world
khaép muoân nôi theá gian hoaø ñoàng vôùi vui töôi
          
       
        

     
where av' - ry neigh - bor si a friend Hap - py new
vôùi bao yeâu thöông röïc leân kieáp ngöôøi möøng muøa xuaân

                  


        
    

  
     
  
Year Hap - py New year May we all have our hopes, our will to try
môùi möøng nieàm vui tôùi vaø loøng ta vui söôùng chan hoaø thaém bao tình ngöôøi

          
  



      
 
  
 
   
if we don't we might as well lay down and
ñeå khoâng bao khoâng bao giôø naèm chôø xuoâi giaác

     


  
    

 
 
   
        
    
die you and I Hap py new...
ñôøi Em vôùi toâi

 2.,3.
          

 
 
 


   
 
 
 

 

  
 
- ing he's as - tray keep on go - ing an - y
ta chung cuoäc möøng daàu cho theá naøo chung cuoäc

       


   

       
      
way Hap - py New I
möøng möøng muøa xuaân toâi

  
    

       
      
you and I
em vôùi toâi