Vous êtes sur la page 1sur 26

Master Your Guitar

Rotem Sivan
Songs
Almond Tree
Rotem Sivan

G G/B G/C
° # œ œ œ
& ™™43 Œ œ
œ œ Œ
œ
œ œ Œ
œ
œ œ ™™
˙™ ˙™ œ œ œ œ œ
˙™ œ
3 3 3
™ 0
3 3
0
3 3
0
3 3 ™
™ 0 2 0 ™
¢⁄ 3
2 3 3 2 0

5 G
° #œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
7 7 7 7
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 4 4
¢⁄ 7 7 5 5

9 œ G œ œ œ œ œ
° # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ
10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 9 7 7
¢⁄ 10 10 9 9 7 7 10 10

CŒ„Š7 Cº7 Cº7/F©


15 ˙™ ˙™ ˙™ œ œ œ œ
° # ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ b˙˙˙ ™™™ b˙˙˙ ™™™ b˙˙ ™™
& ˙™
˙™ ˙™ ˙™ ˙™ Arpeggiate the chords with your fingers
4
8 8 8 8 7 5 8
4 4 4
9 9 9 9 7 7 7
9 9 9 9 7 7 4
¢⁄ 8 8 8 8

Bº7 Bº7/F
23
° # #˙˙˙ ™™™ ˙ ™™ ˙ ™™ œ œ œ œ Aº7 ™ ™ Gº7 F©º7

b#˙˙˙ ™™ #˙n˙˙ ™™ #˙˙˙ ™™ #˙˙˙ ™™ ˙™


b#˙˙˙ ™™™
˙™
b#˙˙˙ ™™™ n˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
& b ˙™ ˙™ ˙™ #˙ ™ #˙˙ ™™ #˙˙ ™™ nœ œ œ œ œ œ
Keep arpeggiating
4
7 7 7 7 5 3 7 5 5 3 3 2 2 2
3 3 3 4 4 2 2 1 1 1
6 6 6 5 5 3 3 2 2 2
6 6 3 4 4 2 2 1 1 1 0 2 0
¢⁄ 3 2 0

35 G G/B G/C G
™™ ˙˙ ™™
° # ™Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ
& ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ™™
˙™ ˙™ ˙™
3 3 3
™ 0
3 3
0
3 3
0
3 3 ™ 30
™ 0 2 0 ™ 0
¢⁄ 3
2 3 3 2 0
3

Copyright © 2016 Rotem Sivan


Blues Ally
Rotem Sivan
E A‹9 G‹9 D(“4)/F© E‹ C‹9 G(“4)/B
3 3 3
œ ¿ ¿¿ œ œ
° 4 œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ n ¿¿ ¿ œ nœ œ œ œ œ œ bœœ œœ
&4 œ œ œ œ œ bœ œ œ
œ nœ
3
3
3
œ œ œ œ #œ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 3 12 0 0 0 10 8
5 5 5 3 5 3 3 3 12 0 3 0 8 8 8
4 2 5 3 3 2 12 8 7
5 2 0 2
¢⁄ 0 5 3 3 2 8 7

3 A‹9 E(“4)/G© E7(#9) ¿ YY


° œœœ nœœœ œœ
œ
œœ
œ

œ
œ
œ
œ
œ


œ
œ
œ #œ
œ œ œ œ œ nn ¿¿ Y
& œ œ #œ œœ
œ œ #œ œ 3 3 3 œ
8 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0 12
8 5 5 5 12
7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 12
0
¢⁄ 7 5 4 4 0

Copyright 2016 © Rotem Sivan


Butter
Rotem Sivan

Harmonic
¿ FŒ„Š7 G6 A‹6
° 4 ¿ œœœ ‰ nœœ
j
˙˙ œ ™™ œ œ #œœ œœ œ
œbœ œ œ œ œ™
&4 œ#œ œ
œ œj nœ œ œ œ ˙ œœ ™ œœ œœ
œ œ œ™ œ ˙
0 8 5
1 3 7
0 2 4 5 5 7 8 7 7 5
12 0 2 2 2 10
¢⁄ 12 5 6 7 6 5
8 5 0 1 3 5 5

3 FŒ„Š7 G6 A‹7 FŒ„Š7 G6


j j A‹9
° nœœœ ‰ œœ ˙˙ œ ‰ œœœ ‰ nœœ ˙˙ ww
& œ nœ ˙ œœ œ#œ œ œ œj nœ œ œ ˙ w
ϝ ϝ w
nœ ™ œ ˙ œ œ™ œ ˙
0 2 0
1 3 1 3 0
2 4 5 0 2 4 5
0 2 2 1 0 2 2
¢⁄ 1 3 5
5 7 5
8 ù 8 ù 0 1 3 5

Copyright © 2017 Rotem Sivan


Funky
Rotem Sivan

FŒ„Š7
œ ™ œ E¨Œ„Š7
. D¨Œ„Š7 C‹7 B¨‹7 AŒ„Š7 FŒ„Š7 G‹11
j GŒ„Š7 A‹11
j œbœ œbœ
œ
° 4 œœ ™™ ≈ bœœ œœ ˙˙ œ œ
bbœœœ ™™™ ≈bbœœœ n œœœ ˙˙ œ ™ nœ ‰ b œœ ˙˙˙ nœœ ™™ œ ‰ œœœ œœœ
& 4 œ™ b œ bbœœ ˙˙ œ™ bœ n œ ˙˙ nnœœ ™™™ œ
œ ˙
# Ϫ
œ™ œ œ
œ
8 3 0 0 10 9 8 6
10 8 6 4 2 2 1 1 3 3 8
9 7 5 3 1 1 2 3 4 5
10 8 6 5 3 2 0 3 4 5
¢⁄ 8 6 4 3 1 0
1 3 3 5

G/B B¨6 A‹(“4) B¨6 G/B B¨6 A‹(“4) B¨6


5 j j œ b œ œ b œ n œ b œ œ œ œ nœœ ™™ œœ œœj ˙˙ œœ œœj ˙˙
° nœœ ™™ œœ ‰ œœ ˙˙ œœ ™™ œœ œœ œ œœ ™™
& œ™ œ œ ˙ œ™ œ ‰ œ œ™ œ ‰ œ ˙ œ™ œ ‰ œ ˙
nœ ™ œ bœ ˙ œ™ œ bœ nœ ™ œ bœ ˙ œ™ œ bœ ˙
10 9 8 6 10 9 8 6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
¢⁄ 7 7 6 5 5 6 7 7 6 5 5 6

Copyright © 2016 Rotem Sivan


Happy Days
Rotem Sivan
GŒ„Š7 G‹6 F©‹7 Dº7 F©‹11 B7 E7 E¨7 D7
œ œœ œœ œj œ œ
œ ™

° 4 #œœ ™ b œœ ™™ # œ bnœœœ œœ n œœ ™™™ j #œœ ™™ œ œ œ ™ bnœœ n nœœ
& 4 œ™ ‰ nœœ œ
œ #nœœ ™™ ‰ œ œœ
#œœ ™ # œ
n œœ ‰ œ œ œ n
œœ œœ # œœ #œœ ™™ n bœœ #nœœ
J J J œ
10 12 12 10 9 10 7
#œ ™ 0
12 11 11 10 9 6 2 0 0 7 7 6 5
11 10 9 10 7 2 2 2 7 6 5
12 9 9 6 2 2 1 6 5 4
¢⁄ 10 10 9
2
2 7 6 5

Copyright © 2016 Rotem Sivan


Somewhere Song
Rotem Sivan
AŒ„Š7
# œ ™ œ FŒ„Š7 DŒ„Š7 AŒ„Š7
# œ ™ œ FŒ„Š7
n œœ œœ
AŒ„Š7
# œ ™ œ D‹9œœ œœ œj œ œ
° 4 # œœ ™™ œœ œœ œ œœ œœ
& 4 œ™ ‰ œœ
n œœ Œ ##œœœ ™™™ ‰ #œ œœ
œ Œ
# œœ ™™
œ™ ‰ nnœœœ œœ Œ
# œœ ™™
œ™ ‰ nœœ œœ
J œ™ J J œ œJ œ
12 5 5 12 8 12 12 12 10
14 10 7 3 14 10 14 10 10
13 9 6 6 13 9 13 10
14 10 7 4 14 10 14 10
¢⁄ 12 8 5 12 8 12
10

Copyright © 2016 Rotem Sivan


Sun Song
Rotem Sivan

Y D D/C r D/B r D/B¨ r


° ## 4 ‰ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nw œ œnœ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ b‰w™ œ œbœ œ œ œ œ œ œ
‰ ™ ‰ ™
& 4 R
First note is a harmonic
0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 5 5 5 4 4 4 3 3 3
12
¢⁄
5 D r D/C r D/B r D/B¨ r
° ## ‰ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n‰w™ œ œnœ œ œ œ œ œ œ ‰w™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b‰w™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& w
Let the open D ring
0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 5 5 5 4 4 4 3 3 3
0
¢⁄
9 D A‹9 D13(b9) GŒ„Š7 G‹6
° ## ™ œ œ ˙ nœ œ ™ œœ œœ n˙œ™ œ œ œ ≈ œ ™ œ œ œ œ
& ™nœœœ nœ œ bœœ
bœ J b˙˙œ™ ≈ œJ ™ bœ ™™
œ
0 7 5 7 2 0 2 0 0 2 0
™ 0
2
3 5
5
5 4
5
3 3 3
2
3
3
3
3

™ 4 4 ™
¢⁄ 5

13 D r D/C r D/B r D/B¨ r


° ## ‰ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n‰w™ œ œnœ œ œ œ œ œ œ ‰ ™ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ™ œ œ œ œ œ œ œ
& w w œ œ bw œ œ
Let the open D ring
0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 5 5 5 4 4 4 3 3 3
0
¢⁄
17 E7 G‹6 D
° ## ˙˙
bœnœœ
#w
& #˙˙ #œ bœœœ œœœ œœœ ˙˙˙ w
w
n ˙˙ Hold chord œ Tap thisœline
œ ˙ w

0 2
3 3 5 6 5 3 3
1 3 3 3 3 3 2
0 7 7 7 7 7 0
¢⁄ 2
0 12 14 16 14 12 3

Copyright © 2016 Rotem Sivan


Exercises
C Major Scale
Rotem Sivan

° 4 œ
&4 œ œ œ œ œ
œ œ
2 4 5
2 3 5
¢⁄ 3 5
Finger Strength
Rotem Sivan

First and second finger


1 2 1 2 1 2 1 2
1 21 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2
⁄ 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2

13

1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2
⁄ 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2

23 First and third finger


1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3
⁄ 1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3

35

1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3
⁄ 1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3

45 First and fourth finger


1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
⁄ 1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4

57

1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
⁄ 1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

⁄ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

⁄ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Descending Dominant 7
Rotem Sivan
F7 B7 B¨7 E7 E¨7
œ œbœ œ œ b œ b œ nœ œ
° 4‰ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ bœbœ
&4 bœ œ œ œ œ œ bœœ ‰ œ œbœbœ œ #œœ nbœœ ‰
œbœ œ œ b œ œ n œ bœ
F mixolydian scale descending from the 13
n œ b œ Bb Mixolydian scale Eb Mixolydian
10 8 8 6
11 10 8 8 6 2 9 8 6
10 8 7 8 7 8 7 5 7 8 6
10 8 7 3 7 6 8 6 5 6 5
¢⁄ 10 8
7 6
8 6 5
8 6
1 7 6

A7 A¨7 D7 D¨7
7
° œ bœ #œœ bnœœ ‰ œ bœ bœ œ bœ bœ bœ œ œ bœ
& bœ œ œ bœ œ bœ bœ n œ b œ b œ œ n#œœ nbœœ
nœ bœ Ab mixolydian
6 4 0
5 6 5 6 5 3 5
8 6 5 1 5 4 6 4 3 4 3
¢⁄ 8 6
5 4
6 4 3
6 4 4
5 4

G7 G¨7
11
° ‰ b œ b œ bœ nœ bœ bœ bœ bœ nœœ nbœœ ‰ bœ bœ nœ œ bœ bœ nœ bœ
& bœ bœ œ bœ bœ œ
nœ bœ bœ n œ b œ b œ b œ œ
Db Mixolydian Gb mixolydian
6 4
7 6 4 4 2
6 4 3 4 3 4 2 1
6 4 3 3 2 4 2 1
¢⁄ 6 4 4
3 2
4 2 1
4 2 2
œ œ œ œœœœœœœ
° œ œ œ œ# œ œœœœœ
& œ œ #œ œ œ œ#œ œ œ œ
œ œ œ œ 3 3 3 3 œ œ œ#œ œ œ w
5 7 8 10 8 7 5
5 7 8 8 7 5 3
4 5 7 5 4 2
2 4 5 7 5 4 2
¢⁄ 3 5
2 3 5 5 3 2
5 3 2 5 2 3
Legato | 3 Notes per String
Rotem Sivan

F Major Scale - Starting from F


3 3 œ œ bœ œ.
° 4 œ œ œ œ
&4 œ œ œ œ bœ
œ bœ œ œ 3
œ œ
3 5 6 8
3 5 6
2 3 5
2 3 5
¢⁄ 1 3 5
1 3 5

5 F Major Scale - Starting from G


œ bœ œ œ.
° 3 3
œ œ œ œ
& œ œ œ bœ œ
œ bœ œ œ œ 3
œ
5 6 8 10
5 6 8
3 5 7
3 5 7
¢⁄ 3 5 6
3 5 7

9 F Major Scale - Starting from A


œ bœ œ œ œ.
° 3
œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ bœ
œ bœ œ œ 3 3
6 8 10 12
6 8 10
5 7 9
5 7 8
¢⁄ 5 6 8
5 7 8

13 F Major Scale - Starting from Bb œ œ œ œ.


° 3
œ œ œ œ bœ
& œ œ bœ œ œ
œ œ œ œ
bœ 3 3
8 10 12 13
8 10 11
7 9 10
7 8 10
¢⁄ 6 8 10
7 8 10

17 F Major Scale - Starting from C œ œ œ œ.


3 œ œ bœ œ
° bœ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ
œ 3
3
10 12 13 15
10 11 13
9 10 12
8 10 12
¢⁄ 8 10 12
8 10 12

œ œ œ b œ.
21 F Major Scale - Starting from D
œ bœ œ œ
° 3
œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ bœ
œ 3
3
12 13 15 16
11 13 15
10 12 14
10 12 14
¢⁄ 10 12 13
10 12 13

œ œ œ b œ.
25 F Major Scale - Starting from E œ œ œ
° 3
œ œ œ œ œ bœ
& œ œ nœ bœ œ
œ
3 3
13 15 17 18
13 15 17
12 14 15
12 14 15
¢⁄ 12 13 15
12 13 15
Legato | Two notes per string
Rotem Sivan

Legato | hammer on ascending and descending


° 4 œ œ nœ bœ œ œ œ bœ
&4 œ bœ œ bœ œ bœ nœ bœ
œ b œ œ bœ nœ b˙ ™
Hammer on from your first to second finger
5 6
5 6 5 6
5 6 5 6
5 6 5 6
¢⁄ 5 6
5 6 5 6
5 6

œ
° œ #œ œ œ #œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ nœ œ œ ˙™
Hammer on from your first to third finger
5 7
5 7 5 7
5 7 5 7
5 7 5 7
¢⁄ 5 7
5 7 5 7
5 7

œ
° bœ nœ œ œ œ œ œ bœ
& œ œ bœ œ œ bœ œ œ
œ œ œ œ ˙™
Hammer on from your first to fourth finger
5 8
5 8 5 8
5 8 5 8
5 8 5 8
¢⁄ 5 8
5 8 5 8
5 8


° œ œ #œ œ œ #œ nœ œ
& #œ œ œ nœ nœ œ œ #œ
œ #œ œ œ #˙ ™
Hammer on from your first to fourth finger
5 9
5 9 5 9
5 9 5 9
5 9 5 9
¢⁄ 5 9
5 9 5 9
5 9
2
Legato | hammer on ascending, pull off descending
° nœ bœ nœ œ n œ b œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
& b œ œ b œ bœ nœ b œ n œ
œ bœ œ
Hammer on from your first to second finger Pull off to your first finger
5 6 6 5
5 6 6 5
5 6 6 5
5 6 6 5
¢⁄ 5 6
5 6 6 5
6 5

° œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& nœ œ nœ œ œ œ œ
œ nœ œ
Hammer on from your first to third finger Pull off to your third finger
5 7 7 5
5 7 7 5
5 7 7 5
5 7 7 5
¢⁄ 5 7
5 7 7 5
7 5

œ œ œ œ
°
b œ œ bœ nœ œ œ nœ bœ œ bœ
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Pull off to your fourth finger œ
Hammer on from your first to fourth finger
5 8 8 5
5 8 8 5
5 8 8 5
5 8 8 5
¢⁄ 5 8
5 8 8 5
8 5

#œ œ œ œ
° nœ nœ nœ œ #œ œ œ œ nœ œ
& #œ œ nœ #œ œ # œ
œ #œ œ Pull off to your fourth finger œ
Hammer on from your first to fourth finger
5 9 9 5
5 9 9 5
5 9 9 5
5 9 9 5
¢⁄ 5 9
5 9 9 5
9 5

œ œ œ œ œ œ
° nœ œ nœ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Hammer on from your first to fourth finger Pull off to your first finger
5 10 10 5
5 10 10 5
5 10 10 5
5 10 10 5
¢⁄ 5 10
5 10 10 5
10 5
3
Legato | groups of three
° œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ b œ
b œ œ œ œ bœ œ b œ
5 5 6
5 5 6 6 5 6
5 5 6 6 5 6
¢⁄ 5 6 5 6 5 6 6 5 6

° œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
& bœ œ bœ œ œ œ b œ n œ œ w
5
6 5 5
6 5 6 6 5 5
6 5 6 6 5 5
¢⁄ 6 5 6 6 5
6 5 6
5

° œ œ œ œ œ œ œ #œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
5 5 7
5 5 7 7 5 7
5 5 7 7 5 7
¢⁄ 5 7 5 7 5 7 7 5 7

° œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
5
7 5 5
7 5 7 7 5 5
7 5 7 7 5 5
¢⁄ 7 5 7 7 5
7 5 7
5

°
& œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ nœ bœ œ œ nœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
5 5 8
5 5 8 8 5 8
5 5 8 8 5 8
¢⁄ 5 8 5 8 5 8 8 5 8

° œ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ w
5
8 5 5
8 5 8 8 5 5
8 5 8 8 5 5
¢⁄ 8 5 8 8 5
8 5 8
5
4
Legato | groups of 4
° œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
& œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ
bœ œ œ œ œ
5 6 5 5 6
5 6 5 5 6 6 5 6
5 6 5 5 6 6 5 6
¢⁄ 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6

° œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ
& bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ nœ œ œ bœ œ bœ œ
.. b œ n œ œ œ bœ œ b œ ˙
5 6 5
6 5 5 6 5
6 5 6 6 5 5 6 5
6 5 6 6 5 5 6 5
¢⁄ 6 5 6 6 5
6 5 6
5 6 5
6 5

° œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
& œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ œ œ
5 7 5 5 7
5 7 5 5 7 7 5 7
5 7 5 5 7 7 5 7
¢⁄ 5 7 5 7 5 7 5 7 7 5 7

° œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.. œ œ œ œ œ œ œ ˙
5 7 5
7 5 5 7 5
7 5 7 7 5 5 7 5
7 5 7 7 5 5 7 5
¢⁄ 7 5 7 7 5
7 5 7
5 7 5
7 5

°
& œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ
œ œ œ œ œ
5 8 5 5 8
5 8 5 5 8 8 5 8
5 8 5 5 8 8 5 8
¢⁄ 5 8 5 8 5 8 5 8 8 5 8

œ
° œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ
& œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 8 5
œ ˙
8 5 5 8 5
8 5 8 8 5 5 8 5
8 5 8 8 5 5 8 5
¢⁄ 8 5 8 8 5
8 5 8
5 8 5
8 5
Same Note; Different Octave Rotem Sivan

E F
12 24 13
5 17 6 18
9 21 10 22
2 14 3 15
⁄ 0
7
12
19
1
8
13
20

G A
15 5 17
8 20 10 22
0 12 24 2
5 17 7 19 19
⁄ 3
10
15
22
5 5
12
17
B¨ C
6 18 8 20
11 13
3 5
8 20 20 10 22 22
⁄ 1
6
13
18
3
8
15
20
D
10 22
15
7 19
0 12
⁄ 5
10
17
Triads
Rotem Sivan

G Major
œ œ œ ˙™ G Minor
œ bœ œ ˙™
° 4 œ œ bœ œ
&4 œ œ œ œ
œ œ œ b œ
7 10 15 6 10 15
8 8
4 7 3 7
5 5
¢⁄ 3
2 5
3
1 5

G Dim
œ bœ bœ ˙™ G Augmented
œ œ #œ œ
° bœ b œ œ #œ Ó
& b œ œ #œ œ
œ bœ 6 9 15
œ œ 7 11 15
8 8
3 6 4 8
5 5
¢⁄ 3
1 4
3
2 6

C Major (from 5th string) œ œ œ œ


C Minor (from 5th string)
° œ œ œ œ b œ œ bœ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
w œ bœ w
8 3 8 3
5 8 5 4 8 4
5 5 5 5
2 5 5 2 5 5
¢⁄ 3 3 3 6 6 3

C dim (from 5th string)


bœ œ œ
° œ bœ bœ œ
& œ bœ bœ bœ bœ w
8 2
4 7 4
5 5
1 4 4 1
¢⁄ 3 3
2 œ œ œ œ #œ
œ
°
A7 | starting from (G)
œ œ œ #œ œ œ œ
& œ œ œ #œ #œ œ œ
œ #œ œ
œ œ #œ ˙
9 12 15 17 15 12 9
8 10 10 8
6 9 9 6
2 5 7 7 5
¢⁄ 3 5
4 7 4
5 3

bœ œ bœ œ bœ
°
Ab Maj7 | starting from (G)
bœ œ bœ œ œ bœ œ

& bœ œ bœ œ œ bœ œ

œ bœ nœ œ bœ ˙
8 11 15 16 15 11 8
8 9 9 8
5 8 8 5
1 5 6 6 5
¢⁄ 3 4
3 6 3
4 3

Am7 | starting from (G) œ œ œ œ œ œ œ œ œ


° œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ nœ œ œ œ ˙
8 12 15 17 15 12 8
8 10 10 8
5 9 9 5
2 5 7 7 5
¢⁄ 3 5
3 7 3
5 3

bœ œ œ œ bœ
°
Am7b5 | starting from (G)
bœ œ œ œ œ œ œ

& bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙
8 11 15 17 15 11 8
8 10 10 8
5 8 8 5
1 5 7 7 5
¢⁄ 3 5
3 6 3
5 3
3

œ œ œ #œ
°
G dim | starting from (G)
œ œ bœ #œ bœ œ œ #œ
& œ œ bœ #œ bœ œ œ #œ
œ bœ #œ 9 12 15 12 9
bœ w
8 11 11 8
6 9 9 6
5 8 8 5
¢⁄ 3 6
4 7 7 4 1
3

œ œ bœ œ œ
°
Ab Maj7#5 | starting from (G)
œ œ bœ œ œ bœ œ
œ
& œ œ bœ œ œ bœ œ
œ
œ bœ œ 8 12 15 16 15 12 8
œ bœ ˙
8 9 9 8
5 9 9 5
2 5 6 6 5
¢⁄ 3 4
3 7 3
4 3
Rotem's Two Line Technique
Rotem Sivan
Fret hand
œ œ œ œ œ œ œ œ
° 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&4
13 13 13 13 13 13 13 13
10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10

¢⁄