Vous êtes sur la page 1sur 1

#PRE

1 2
220UPS
3 4
0UPS
CB OUT CBP FU1
R1 1 2 T MOTOR
R L1 U1
P E
S1 FU2 OR
3 4 L2
S U2
WM
T1 FU3
T 5 6 L3 E I
U3
R N
#PR A
CBL L
L3P J1.9 J3.11
S

OMT 162 F1 F2 F3 J2 R1C BRAKING RESISTOR


N N1
2A 5A 2A J2 R1A
VVVF PB
P3

J1.8 J3.12
PE Noái vaøo voû tuû
ATV71 PA

{ P3 TÖØ 5A ÑEÁN 8A }
FAN
FAN 1 PHA J3.5 J3.7 J1.7 +24V A A
RAB

Maùy keùo Montanary


RD C
T-POWER RU RU J1.6 O A A E
F4 N1 LI1 E
13 TIMER 14 N N
RU N B B
RD RD J1.5 LI2 C N C
10-12s 2A C E
RH O O O
P S C B B D
#UPS1 J2.2 J2.1 LI3 I N D
J2.3 T E
J1.4 RL G N E +Vs VCC R
J1.7 21 22 OMT 162 O
J1.1(OMT 162)
RCB J3.1(OMT 162) 61 71 81
J3.1 LI4 N E R
R
A C 0Vs 0V
#UPS1 J1.3 L T
LI5
62 72 82 O (VOÛ JACK CAÉM ENCODER)
#UPS1 #PRE
BRAKE 1 2 RAB LI6 R
220UPS 5 6
10/5W BRAKE (OMT 162) Xanh laù
A A
0UPS
3 4

Maùy keùo KTM


C
A E
220UPS O
5 6 E N Xanh döông N
X1A N B B C
#RMB CBC N
C E O
BM1 J2.4 J2.7
1 2 _ RBB _ RUD O C
B D
J3.6 D E
AC AC AC T Ñoû
AC
J4.4 J4.7 E +Vs 12V R
RAB O
OMT 162 T2 R Ñen
+ R 0Vs 0V
+

J3.4 ( OMT162 ) (VOÛ JACK CAÉM ENCODER)


#RMB
0V 220V 380V
BM22
3 4
J3.9

0V 220V CSVF 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22

FU(A) 10 16 20 32 40 50 63
220UPS 0UPS 0UPS EMPL(P2) 0.5A CBR
L P3(A) 3 5 8 11 15 18 20
11 T2 J1.1
AC

10 N
J3.4( OMT 162) F5 (220VAC) BR
OMT 162 64 48 48 24 24 16 16
(Ohm)
9 J3.1
G (COM AC)
8
INTERCOM
0VDC

POWER 7
G

G
J2.8 ( OMT 162 ) OUT SIDE
6 J13.5( MPU162 )
24VDC , 5VDC 5 +V1
J2.9 ( OMT 162 )
24VDC

4 +V1
J13.1,2( MPU162 )
+V1
3
+V2 TRX J2.6 J2.7 Thieát keá T.B.VÖÔNG 01/08/09 Kieåu : T H A N G M Á Y
5VDC

THIEÂN NAM
2 J13.3,4( MPU162 )
1
G
OMT 162
Ngöôøi veõ 01/08/09
MPU 162
T.B.VÖÔNG E L E V A T O R

STT Noäi dung hieäu chænh Ngaøy Ngöôøi h/c Kieåm tra Kieåm tra H.M.HÖNG Baùo taàng Chöông trình Soá löôïng BV : Cuïm ñoäng löïc

1 Thay ñeøn cöùu hoä töø 24VDC sang 220VAC


Duyeät H.M.HÖNG 01 BV soá : 8D.1A.01.01 1 1/8
2 Thay ñoåi nguoàn caáp cho quaït