Vous êtes sur la page 1sur 3

Nom : …………………………………………….…………………………….. Prénom : ………………………………….

…………………………………
∕→ a i o au u e é er et ei ou elle on an en in ain
m ma mi mo mau mu me mé mer met mei mou melle mon man men min main
n na ni no nau nu ne né ner net nei nou nette non nan nen nin nain
d da di do dau du de dé der det dei dou dette don dan den din dain
t ta ti to tau tu te té ter tet tei tou telle ton tan ten tin tain
l la li lo lau lu le lé ler let lei lou lesse lon lan len lin lain
r ra ri ro rau ru re ré rer ret rei rou rette ron ran ren rin rain
p pa pi po pau pu pe pé per pet pei pou pelle pon pan pen pin pain
pr pra pri pro prau pru pre pré prer pret prei prou prette pron pran pren prin prain
pl pla pli plo plau plu ple plé pler plet plei plou plette plon plan plen plin plain
b ba bi bo bau bu be bé ber bet bei bou belle bon ban ben bin bain
br bra bri bro brau bru bre bré brer bret brei brou brelle bron bran bren brin brain
bl bla bli blo blau blu ble blé bler blet blei blou blesse blon blan blen blin blain
v va vi vo vau vu ve vé ver vet vei vou verre von van ven vin vain
f fa fi fo fau fu fe fé fer fet fei fou fette fon fan fen fin fain
ph pha phi pho phau phu phe phé phe phet phei phou phette phon phan phen phin phain
r
s sa si so sau su se sé ser set sei sou serre son san sen sin sain
z za zi zo zau zu ze zé zer zet zei zou zelle zon zan zen zin zain
x xa xi xo xau xu xe xé xer xet xei xou xelle xon xan xen xin xain
c ca ci co cau cu ce cé cer cet cei cou cette con can cen cin cain
k ka ki ko kau ku ke ké ker ket kei kou kelle kon kan ken kin kain
qu qua qui quo quau qu que qué que quet quei quou quelle quon quan quen quin quain
r
g ga gi go gau gu ge gé ger get gei gou gette gon gan gen gin gain
gu ga gui go gau gu gue gué gue guet guei gou guerre gon gan guen guin guain
r
ch cha chi cho chau chu che ché che chet chei chou chelle chon chan chen chin chain
r
j ja ji jo jau ju je jé jer jet jei jou jette jon jan jen jin jain
ENSEIGNANT : ABED Naim

Vous aimerez peut-être aussi