Vous êtes sur la page 1sur 2

Tableau des combinatoires

a e i o u ai ail eu on in ien ill ou y

b ba be bi bo bu b bai bail beu bon bin bien bille bou by

c ca ce ci co cu c cai cail ceu con cin cien cille cou cy

d da de di do du d dai dail deu don din dien dille dou dy

f fa fe f fo fu f fai fail feu fon fn fen flle fou fy

g ga ge gi go gu g gai gail geu gon gin gien gille gou gy

h ha he hi ho hu h hai hail heu hon hin hien hille hou hy

j ja je ji jo ju j jai jail jeu jon jin jien jille jou jy

k ka ke ki ko ku k kai kail keu kon kin kien kille kou ky

l la le li lo lu l lai lail leau lan lin lien lion lou ly

m ma me mi mo mu m mai mail meau man mun mien mion mou my

n na ne ni no nu nez nai nail neau nan nun nien nion nou ny

p pa pe pi po pu pez pai pail peau pan pun pien pion pou py

q qua que qui quo qu quez quei queuil queau quan quim quier quion quoi quy

r ra re ri ro ru rez rei reuil reau ran rim rier rion roi ry

s sa se si so su sez sei seuil seau san sim sier sion soi sy

t ta te t to tu tes tei teuil teau tan tm ter ton toi ty

v va ve vi vo vu ves vei veuil vau ven vim vier villon voi vy

w wa we wi wo wu wes wei weuil wau wen wim wier willon woi wy


x xa xe xi xo xu xes xei xeuil xau xen xum xier xillon xoi xy

y ya ye yi yo yu yes yei yeuil yau yen yum yier yillon yoi yy

z za ze zi zo zu zet zei zeuil zau zen zum zier zillon zoi zy

ch cha che chi cho chu chet chei cheuil chau chen chum chier chillon choi chy

kh kha khe khi kho khu khet khei kheuil khau khen khum khier khillon khoi khy

gh gha ghe ghi gho ghu ghet ghei gheuil ghau ghen ghum ghier ghillon ghoi ghy

a-A-A b-B-B c-C-C d-D-D e-E-E f-F-F g-G-G h-H-H


i-I-I j-J-J k-K-K l-L-K m-M-M n-N-N o-O-O p-P-P
q-Q-Q r-R-R s-S-S t-T-T u-U-U v-V-V w-W-W x-X-X
y-Y-Y z-Z-Z