Vous êtes sur la page 1sur 10
ORDE DER VERDRAAGZAMEN Gtr no. £68674 t.n.v. de Penningm. den "ODV" delfgars 3 Vitel.v.publ.& abonn.BL.Erugsuaweg 1,£1.512,2555 SC. Den ita : ere weg 1,£1.512 2555.6 ag tel.070-6345i1 Secretaria’: works walaan 38,2641 WG Pijueukes tel.01736-6577 vy erechijnt 2x p. mand 280 jeargang nr. nadtuk verbode n 16 december 1305 STERAVOND Goeden avond vrienden. Wu wij de steravond beginnen ijn er enkele zaken die herhaald noeten vorden.U weet het allon wearschijnlijk reeds, maar dit is mu eenmaal pro forma nodig. In de eerste plaats: ook deze avond wordt geverkt op vrede, daamaast op bdegrip, Dit uitgangepunt is gekozen omdat in doze da~ gen het zeor belangrijk is dat steeds meer mensen in zich vrede ken~ nen tezwijl het begrip tussen de mensen toencemt. De celebrant behoort tot de hoogste echalons en zal dit op zijn wijze doen, De rite die wordt volbracht is in hoofdzaken cen chris telijke ritus. i Wat betreft de voorbereidingen: u krijgt altijd na mij of dege- ne die deze eerste toespraak op zich noemt nog cen twede spreker } als inleider,Dit is deze maal oon van de hogercn van-de orde der verdreagzaiwen zelf. Ook deze zal trachten de juiste sfeer,-de juiste instelling te bevordezen, Wij 2ijn al enige tijd bezig ~ ik weet niet of u daar van iets bemerkt hedt ~ om hier ook geestelijk de nodige afscherming en kracht bijeen te brengen. Hierbij treedt 66n“uitzonderlijic apsect op: een groot aental groepen die nornalerwijre aan dergelijke plechtigheden nict deel nemen gullen op deze avond hier acte de presence geven. De indeling van de rite kent u wel ongeveer, maar ik zal ook ene nog even toelichten: In de cerste plaats wordt er altijd nog even verder geworkt aan een afscherming. Het is een uitdrijving van al datgene wat niet hamonisch is,'eén isoleren van allen die, ofschoon hier aahvezig, , toch niet in de harnonie op juiste wijze passen. De volgende fase bestaat uit: asnroeping, oproeping en daar~ na het gebruiken van de aanwezige kracht — en wel in 3 fason. Eerste fase: uitstraling direct naar de wereld, Nadruk: wercldvrede. , ‘Tweede fase het gebruik van deze kracht, maar nu meer spocificl om te genezen, te helpen, maar ook on begrip te bevorderens | | = 145 = Derde fase hot nogmaals verzamelen en uitstralen van krachten, nu zovel voor de zaal als voor anderen, Speciek doel: genezing, hot geven van kracht, het scheppen vali con juiste instelling. Deamna zal waarachi jnlijk:cen korte pauze volgen - met zeker— heid kun. je dit nooit zeggen - waarop de instraling volgt van draage tekens hier aanwezig,, Teamaast zullen'doze krachten zoveel mogelijk gericht vorden op alle-metalen, met voorkeur voor edolmetalen = die u eventucel bij sich draagt. Wanneer dit is afgelopen zal de celebrant u waarschijnliji duidelijk maken dat zijn taak volbracht is en daama het mediun veijgeven. : Zoals u reeds werd gevraagd: laat dan even de kracht wegebben, Op dat ogenblik kan er immers nog een enorme spanning opgebouvd zijn. Hen te abrupt verbreken daarvan zo misschien hier en daar kunnen resulteren in hoofdpijntjes o.d. th dat is overbodig. Wannoor ik kijic naar al datgene wat wij in de loop der tijden niddels steravonden tot stand hebben gebracht zo mag ik wel zeggen dat wij veol hebben kunnen doen zowel voor individuon - voozal in @ eorste poriode dat wij dit deden ~ als ook - later - voor de we~ reld als geheel. Wat wij niot kumen doen is: de mens veranderen, Wat wij wel lumen boroiken is: de afstemming van de mons veranderen in de hoop dat hierdoor ook in zijn denken wijzigingn plaats zullen vinden, Waardoor de mogelijkheld ontstaat dat ook 2ijn daden wat mecr harno~ nisch gullon zijn dan zonder een dorgelijke invloed waarschi jnlij zou zijn. Wij hebben daar con aantal malen 2eer behoorlijke resultater meer kunnen bocken, Vorder blijkt dat de normale uitstralingen zoals 2ij op avonden als deze plaats vinden, cen gemiddelde rijk~ wijdte hebben van 40 tot 60 kem. str Op deze avond wordt echter bijzonder veel kracht verwacht en rordt gotracht tm, 1000 k.m, uitstralingswerking te bereiken. Vat zou inhoudon dat onze invloed zich mede uitstrekt over bev. franke rijk, engeland en duitsland, Kunnen wij nog verder gaan dan bostaat zelfs de mogelijkheid dat wij tot cen uitstralingsberciic van rond 2000 kym, straal konens Indien u cen cirkel met deze straal-witzet op de kaart kunt u konstateren dat wij dan vele nu belangrijke gebieden beroeren: gebieden waar enige vrede en een beetje begrip toch wel erg hard nodig zijn. ‘De opbouw zoals deze op het ogenblik plaats:vindt bestaat ~ in eerste aanleg, zoals nu gekonstateerd - voornamolijk uit leden yan de orde, een eantal leden van de witte:broederschap. Tx zic dat er ook enkelen ~ maar nog nict vele ~ vanuit het priesterri jk aanwezig zijn. Daarnaast minder bel:onde groepen als bev. do tiooders en zusters van liefde, Daar de toevloed op het ogenblik eer intens is - het 1 wel een stadion kort voor eon cupwedstrijd of iets dergeli, mogen wij sannenen, dat de’ verdere opbouw zich roeds vanaf ogenblik in een versneld tempo zal gaan voltrelécen, Degenen onder u,.die\zich afvregen wat deze krachten p doen zal’ ik daarover nog enkele gegevens verstrekkent De eerste uitstraling ~ eerste fase ~ door de celebrant heeft te maken met uw geestelijke voertuigen en daarnaast, maar in zeor veperkte mate, werkt zij ook in op hot astrale voertuig. = 146 = Ben overlekken van een deel van de werking naar het levenslichaam is denkbaar, maar niet zeker. In de tweede fase van de ceremonie dzal ‘een groot deel van de uitgestraalde kracht voornanelijk dit levenslichaam en daarnaast waarsohijnlijk een groter dea van uv onderbowustaijn beroeren. In de derde fase kan ook eventueel het lichaam zelf ~ en dan vooral de zenuwbanen en levensstrominger- beroerd worden, Wat het uiteindelijke resulteat per pérsoon zal zijn is al weer niet met arkerheid te zeggen. De instraling van materie is gericht op de struktuur van metalen, dus tamelijk starre molecuairverbindin~ gen. Dat wij edel-metalen als basis kiezen is te danken aan hot foit, det dezen het langst een invloed behouden - zodat do remanente invloed in dergelijke metalen soms een jaar of langer werkzaam kan blijven. De gemiddelde werkzaamheid bij rédélijke belasting bedraagt voor goud en zilver t.m, 4, meostal 6 maanden, Gedirende deze tijd is de afgegeven kracht ongeveer gelijk-aan die van de instra~ ling, Nadien verzwakt dit. Bij minder edele metalen ligt deze tijd tussen 3 weken on 3 naanden = ongeveer,liaar d& bepaalde stenen eveneens beinvloed zullen worden zoverre die hier aanwesig zijn, zal u eveneens duide~ lijk zijn. Bi} edelstenen e.d, is de eigen struktuur daarvan echtor in sterke mate bepalend voor het al dan nict opladen en al datgeno wat daarbij tepas kan komen, Wij hebben dus te maken met in wezen iets anders liggende deinvloedingen, die aanspreken op verschillende delen van uv wezen plus een invloed die meer op de 2g. dode materie is gericht, Al deze invloeden zij te voten zorgvuldig geselecteerd. Daartoe is grote harmonie noodzakelijk en dus het uitdrijven van nict harmonische krachten en wezens en eventueel het isoleren van niet bimen het geheel passende persoonlijiheden. Maar reeds voordien hebben vij te maken met het opwolken van een sfeer en een spanning, die voor het doel volledig juist zijn. Die spanning en die sfeer worden geneten.Dit betekent dat een in~ leider in wezen voortdurend gegevens krijgt, weardoor deze sich b: @ wenselijkheden kan aanpassen. Br is hier psrake van om zeer bewuste en deels sterk sugaes~ tieve manipulatie.Is een redelijk juiste instelling bereikt voor rond 90% van de betrokkenen of iets meer, zo kan de inleider zijn vijdrage beeindigen, Wat betekent dat de duur van diens betoog nooit te voren geheel vast kan staan, Wat mij betreft: ik moet u a.h.v. erst wat op uw genak stol~ len en bezighouden, Daamaast dion ik te zien hoe de spanningen zich rond cn opbouwen. Wij lumnen inmers eerst aan het twoede gedeelte van de bijeenkomst gaan boginnen nadat een eenheid van vol~ doende importantic’ is gekonstateerd. Wat, betekent dat mijn practje evernin alleen gericht ken zijn. op het geven van mededelingen, maar daamaast wel degelijk. bestaat uit een voortdurend waarnemen om op het juiste ogenblik over te kunnen geven aan de volgende spreker. Tk hoop dat u dit mede als con verontschuldiging zult willen beschouwen zover u van mening bent dat ik toch wel erg lang van stof ben. Wanneer ik het geheel zoals zich dit op het ogenbliil: rond ons opbount op het ogenblik bozie, zijn er twee hoofdkrachten to onderscheiden, - 147 -