Vous êtes sur la page 1sur 24

Rafael Augustus Sega

A CAPITAL BELLE EPO'QUEA. reesrruturacao do quadrourbano de CU1-iri.ba dUl<lntK' a gestfio do prefeito Ciindido de Abreu (1913.i9]6).

Consd l1O. .. Edho rb~

Curiiiba 2001

sUMARlO

enD ')81.621

jNTIJDOU<;AO' _ _ _ _ _ .. _ _.""" ,, Dl

A t:.1pin11 8d!e tp.:lquel :1 t·~[If<lWf:J'~O do quadro. ur bn no- J" CCII:;tib d~ I eMlte a ge~I.lQ do pt~(eilO Cll1d~dQ de Ah"'1.I. ( l\ln .. 19Hi).It,fd Augcm",Si!gil.C~llirih. : WOI. Sl p.

M ETOJ)OLOG I I~ TI 1'OI.O(;1A DE FONTES , 15

Bibliog"tl a.

ISI,):.l 35,865 >4.40.4

C.A.Pj11JLO !

o PARANA NA i'RIMEI.RA. REPUBLJCA , .21

t. Hi.s!llrlt~ ,-iLl p.J(:tn~ I.. Tit .. l"

CApjTUI.O II

) .. NDlOO DIiABREU· UM 10580(:0 8IoorlAFICO ..... JI

CAPiTULO III

A "D~TADUJJ..A" DE CAN DIDO DEABRW J$)

CAPiTlJLO IV

OS MELHORA.MI~NTOS 0.'1 C!l1'ITAL " " A5

coscu.sao , ,.""., , , , , 69

2001

Tud(l;; d~ dircitos d~ti1i ~JIC;i'i.O 'O:ltaL) ~~(vMkL' f!i Cusa Edirmitll Tctr,,,,,,,t:O L{J~.

u ... rJ OHlDi4/(\\OI·«()

I~, :(~I LI~ l'~YI-'(mhHI, lZ~" W~

&..""t.J~:W - Cllri~il\1." PR

F,,, (O·U) 36&-ll98

e1L1;lIl: :-'(J~lLI,fJ~I'\."N ... tm~";] hco.c o m.hr

R.EfERE ClAS BlBLlOGllr\FlCAS - 71

FOmES PRIMARlAS 77

AGRADECUviENTOS

Esse livro faL publicado !;fa,~S ao interesse do "'CL~ amigo ~ culegfl Cl:1LlIlLo Deblipcu, por lsso ell llQS(ula exr cr nar ~nCijl:; sl nccrcs ~18r.jH.leci111e[H:o-S a ele antes de rude.

lat> P""''' me. fllrror dc mauilestar meu reeonhecimento taml}tim ~ tcdos que, de: ;kl;jutna In~neij'ft. iljt~di\n)m~n).e " ~~rt emprci'8J(),. cspccialrnente (em ordern alf~b~![;;a) " A,," Mario de 01"·,,,1''' Burm e. ster, Auron!o PI'" I1.;i5'0 S<:g~. CilJ,-l;;'!s f{.,.":.GL"Tt() Antunes dos SaLUo~, Dcnni~Oon dc, 01 iva irn, ~;,~~b<;t.. Herb"n. Elron Ehr~, F.h'ir:) M~.ri KClb.,. E~cMC!; Muchi. Francisco Memes J"rI~ (i" memoriam), M"JI"U' l!,obc!'K> d.e Mdlt. P" re ir~, J~~I\1~ An ron i(l C.rdoso, J u<lire iI.britl ~~Tl""," T.;lldoJ.. L,d, F-emal'do Lopes '['erei m, M.LL .. n i H~iU l, )'10"!«,1" $atllmth. StlLil, Marcelo W~her M~,od(). M:lri8 Cecilia S"lhehl d" Costa, M~flo Hcnrique FC"'.lldi:s; M~tli Piuhelro S"(l'l. Nilto;, Saneos, Robert Wegn~[, , l\¢.\di B(]s"hili~, S3mlm Jat.hy I'b..v<:mo. Sergio Odilon Nad,Ih,,; S,;.~io Rodngues dos Sames, Stell. 'B~rvhlski e Vulmetou OOI'P" ~hn;al Nero.

D.;diw a l:'ubliea~n() dessa (lOW ao meu mho [onas, a minhn companheirn Thelma e ~05 meus ~lTIig(). Alexandre Ferreira Mor"js e Maurlclo Galeb,

h t, ,~tt' scnridu, :;1:; pn::(Jc~ 11.y.lrf~ de R~fuei Se:i::::l. e5rnQ 110:1 i'["ll·m t, I~~ Ji,L. -:.tll;"LL ... LI~1 :-:t;:I 'L .... ,lr:l ~X""II":I .1",::~p-l;:-:lt d;:1 1~\rjl;~1::i. m~ P~!"$l.~1,'" ...I ... ~ vcu r~'l"l H.:e~::i(J d-L' re n" 1':':'::U';J.O· ~ 1 rhana, PI:-I::::iC:: n re e p.;l:ii:=H"d0 ~.I;;: l,;.'rLo:.:vnrr:1.fi) t.::TI1 conjumuras, nests dcbtucnr .. se £.:~bff:: rt !ilO(lc;j'1~l t, 'bj,;.dti. ':;U;J. g(;nt::il! • seus arorcs, 5U."\S pnlricas wei., i;-;. e seus vnlorcs. DC' cerra mune ira, clcs ,!-;:l0 trl,lnbCll"I. a nossa [e;Ji~ idrlde cotidlana. fE irl!,;pLr;"t~'~c)o ... ie nossas n::'fl::-.:flt'~'-i i:!: a l'I~arriz de nessas a.:;.o~.

E~lam05 rodos, [,,,,,,,de p",~~ei1S, OOLl1 m;) is ""~ 1h",), pelu L)IJ!.:rri1, 1 nlJ:J.J~ que 'oCmn." de ... -er nele a dd:,'lJ~ 001""'0 (I ,e:pCOI!rllrI:U II.h:: u rna rc rl.::..:~~~ 1 ~ubIe IJ rm I I"Hk .. e S(i.h~ n.6:~ mesmos,

~~ ud fa ~ ;[ti'!.;" Pe,!.~t1Lro. i I·i...o:;t(~ rla ... ~CJ'r~i.~ l kilJ(0L1l em ! Iismrta: Profes8l3fil TIW ~'"i r {b U,',l",r.;id"J~ G;.kr:d 01" Rio G ,';1 ",Ie ,~" SLII

APRESEN'TA9AO

A mOOent~dlde U~b~~8 de CmiLiba t~ 0 tems cia dhse'H~~o de fu, fnel ilJ.lg'i~t1J< S"~;'; tbe.;re livre que', ~m r..:", hom, ve'T1 " '0' ~"blicmlo pd~ Editorn Aos Qt)~tro V""i.Q.<,

M~ i~ do Ilue nunca, os esuidcs sobre 81 ckbdes revelamse :vi1[~1I~~5. c1 no caso, o plf(jc~~O OLDnidO nfi capital p~n'l.ntl~Jl1;.f: ~ exe rnplar, U m~ cld ade qllC sc tra nsfOTm~, LJ rn conjunro de ~meMn~6e5 urbanas sob a ligi(k do dcmilklsm(),ul1u popul~~i.o que sonha ~€T moderna.

T~ 1 proccsse nos rcmetc "" ;;m"!,'Q do prOpri a n flHl'"~~'} do cnpualis 1114). C • .1):.1 m n k·n"b do ql rc se chama ~ moclcrnlsncao dn vida. ele desembocn na rr6I . .,ri"fl, Ili~o ... knl!d:ilde. cstn L_::-.:r~Tjt·IlIl:':~~ &().;i;]'l c ",I<til>. Je w\'er em ~)m '\lll1'&O que '~r<;T\m"'. A ddon" ",,,,krn. que se busca ~mpl~U'jnr em Cmiii!x\': aquela '1,,0 'C~1i"'na v.1" scu ~'mhu cosmopolha, de conrer 0 ImLJ.,to ern si prt'P'lJ e, 80' mcs rno rt.:1l1.PD. nee rt~~ ~ hi:wil.urLil de sell (eU"LPO,.

RilJ:lel Se~", com competencia e 0218['Cz~. ~j mosnando o ddin~"1L1l"it" (ok <i m "<NO coud uno e " red esen !10 no C'f{\>;Q m~,~nu 4'Ie, ~OTLt!IJ[), revela reahdscles e vivt~<;i~,.dj,po'05 .. 0" ",j~, " como se a ~jchdea~lig.1sse ern S~~, i:m~rio, ulna ourm dd~d", rots o 1)"Ji:resso e os sonhos de meden idade wm c ~'A' custo soclal. Q; mcllioramentos urbanos, processndos sob ~ ~iWf'JQ do p~"kitO Cjmlido Abreu, e Ime 19 i 3 e 1916., tiT1b~ come «mtraF';[(~da ;, "varrhla" ~a, PQDIM da cldade, 0 rud~'nhoT(IQ cspaco, Q ~unodl! ed ifL(~I'i.i"'''' iL'l'Lplem<·nt.~1\.o d65 scrvicos urbanos '" " llbl!J:g'.L~s" rueuto J~ vida convivinmoom u rna deolgual apropT,i"""" do ~~~~"D. Nad;" porim,. deseseiruulava 0 surtc progresslsra. t[M'srom,ando U,rltim. nurna cidade om]" era jx:6Si",d "flanar",

Om, so a ="t. d. h'i$t:Udil se f8~ sempre ~ pntttr das ql'CStOes que se (010""'" "0 prde]U'e, Ilad;l1~O conremporsneo d" 'I"" os problemas llFOOU05. A ci~~d~ ~, hClje, mols do que nunca, 0 IllLJ~'11l" onrlc :1S coisas aeoneecem II e de or-de 5'::: co ll::iil;f(1eln as -SL;gt'l i fl(;it~oc.5 sebrc o mundo,

Umn (LId;'! frm'L.:;rm~f[1 de ml ietcnsidedc c pT("IPO~OG;:; ;;upuQh!l~";: i;bm~! umn !"i(]~~1 de e"'~i:l4.~'I!.:oirr-:-.I;tOI~I~.';) ~ mr~"1 nnciorsaia I.",] Sc--quR.mKIT p;>rt:Jnro l;:"'mr;IrI~-Ct1~~r Ogrl'lU~.i1 mtJ.r~, e.n ~111:iJ1) LI~~,;H; 1T.l:I13rOJ"M;"j~ ~ P1«1K! qm:: 11.0:'.; ~"(d[L:fI'tf.r.5]Xm1 QI espa~[I das r,d:::!~-oc::; lf1~P.il"1l.i~j~~ri~. o [arc que PTilJl~~ITi1 I~E!-$ Ll.e.!:():~I~)L!I;j, ;1.11!i'i~nCl ill f("J5 OCI.H ~~('",~~~:! (:rt::CjO~·I ... cla com 'lUI:; cJ:l§.«O'mf::llnt 1jI~1.: lru:$tI"j.I~ pcuodo, pOI rode 1Y.1Tt~~ n (;.It~·i1:¥=,JO ~oo tt:i."J'd.I:i;\:. Um ft:;¢n L"lr; vi~JIOS;"j~ mtl.:.bny.)~..:: UI."M J[i,'!-'ida,k -:';:0&1':>1'101;";"! fCbril, c::I1Tri!d()l; mllTjOl Ci(bde: ~ iTr.'Idj,",cl~ p;1't.!I todo 0 aru hiin'tEfhItIJ" 1-:'Llln l;:mkolMt!.'.imrl)[o ,Cltl'!o"!;.lls~ .. "O~ ;n:~~-.e.l. p:..~i:'\ ~r 1;q"'i1:Te'r~O ~OfI1IJ(!q1l!,el;lfI':s Jirl.:~n~;}.:; sempcrais e "!"ilri.I~(i"!~ 'I'(!:gj.OL"jjjj;;. por o;~~ph', "::In raT!!!i ~.~ ~Iil J.~LIl:f:r0j A~ro;;;~, }.'~p?l~~, BI.!l..;, Lloneoete, &10 Paule, Msnaus .JJ1I E\d~,,,, (S~\cENKO. 1989, 42)

2

fi.lndrll1'lenlj'Jh'Ci\ndido deAhreut en.~enhetro.- Ptlltll~~[). pnro:l'tl"litO ~ pelo d iml.,,' de nriticlsra- com poderes CX~~'l rdil)iirio> ~odI"~,1S E'''~~ Gm, .. -ruo [~mJlI"l; ~~SS,)~ :1 reformar " dcbd e num memento d~ crisc, demro de [1111~ pdj,iCll de ocupa,;~o do solo urbane de 16gica capicilism,

Curi rlbill~ na virada dn seculo, era uma cktiJ.cilc q~(If~ ~lu~t"E:! i megrJ.I.-se tlO mun [o LOI~ljoal"fl.poTa[lC:o . .Ii. :;um PbPtl~a~~o ffl:i:Lil quesrsc de ~ .... lquinr h~biro:i nuus Ii medernos' I rnnis "ch.·iH~ll,dos"" 03 gu.[i.'tS die eriquera, g.e:r:;lmt:ntc rradusidos 1iNmlm~n~ de seus ~n:;i:logo5 eurupeus, o;jrl~nG1v::l111 a madil I;! os "-"OSTI..m1C,~;' L1~~~ pessC::Jf::J:l m;1['ileh'~ d-:: SL': y~tif"1 de se j:_'.;J:i(:)r :'~ mesa- rcrnos, 1=IJf.j'tJ'.jJ;t~l.S;, ('JII::1p~~~S. ~r.:!'S[idos; 1",WlS, somlrrinhas j:\ f,ciam p~,rre da ilidUI1l~l,[;jri" <1m c~g;i!lh~ nm, d,,,,mPa&n<, c~ ... iar e pat - de (oi,:, I;r!.s j;\ podia '" figmat ,,:; mesa de ~igun' m.,ti;! lbil.~raclc>S,

A ,;-rct1CII p~,":ii.oI) ',il"'iJ, i n~~rn£ a c.LJ~dt:i' ~11'I1 ,,11llI proj-eitt)l d',i l;"';(11:i() ,1\,Lim·, uma ~N!d",ta csbocla de ~\l,ri, ('HI LOEildtell",

A r!~lavr-.u. de orJ~lTI, ern eraiar de ~11j L.-O;:rj 01 rllH'I'I:!i. t;;&p.ido l,,()Ss]\'l.~i, lll~"\ p:;_\Wld~") cdoni:;,J maresdo 'pel~ par.a{l;z-.. Ne.5.~e ~.e,mjjdo, o dl~di.-,o cllii(ib:J 110 d~ crml" p~ssou ". t.r~I <;JUe,llao de inr.o'Porllr T .. ~vn S t::xper i-:!t'ld,;)~ que 'l.ntIJ<)s.&:;~~n 51,.1 ~ perce lf~iiQ do nHLf!.do ~in:Cll'1<i'&1(c, L1~'r:'GlI~"ra; ,i~ M~rn~ Sldb Bresc~~l1i,

wLi~fls3.GSl.lblin:~ 1~1!il.oi.d.::h.1~. r.~roo,,~t»d-tr, (Ib~.uri.cla&.c, pnv;J~5""~ .. ~!.,'.1:idiio, iii~tLlrur.:k, ;;e-';!I~. ij,i\i")fntidrt..';~,m:]~in~li'JOiil '! il~lli')(ffI'3:;;'\cI • .!f. (BRESe IA~ I. I~H4, >5-s51

GLI:lrJ~u:.b,~ 11$ d~vi.J;'1~ prupl.lf·~'~, 0 (LLittlb~1'Lo ~)i't&~mJI ;,1j l~r)nvj .... -tr I~() :oi'l"tl r:or1Jl:jIHl ':':0:.>111 ~Hte(~tO~ LTIeL~ll~h:o::; ';;Ol,rto i.·in(:i)):nr68r.a~:n..c;~ hm6g,~f(i-5., gr;mtofone,ij, t:,,!Jc~r,il.fosv :rdefonesf dilurLt':1.S totogn1.fkns: C f)ilSSOU:) r~tt"lciat' os fefro-s d3~ i.'IL"~o!lI:iI'o.r;:lhw5'!~ du tl':lmp()!le krrovl~,riQ, di\ ilumlM>;;i.o .;I€uk •• dc" aatoes, .. t:os .etopbno;; e do, lX>I,('Ie; d~tri<-""

No em:.mto, put u;1~ d~,a "nu-,Jem'idad,t, lJ["(l';~\li~ WI;) Brasi.~ J, mn501ida,UQ J< uma eO!mQ~ni.HI" me~cado e d~ for'TIll~,'Ijo d~ lim" mii<)·de.\)brn I)""", E "0 c~a<J p"'",r.acme, q[ mao-d""\';f<) i lllillmm~ lOCi" "ra l<lmlmente apro''eirnd,~, gerando u~n ex<..<;o;k.~1:lO

]NTI<.ODuCAa

O~I,TI\'U ccnrral de!". I'nlD.'tJho C (:,tlld~r .L ,..,,,;;nutu'''''Lt> 010 'llii,Jw "r1:<1l1l) de Curlnh .. dur~I1{<, ~ 5Cglmc!a !lC;I{io de Oil\dklo Ferreira de Abreu frem e iI Prefcitura Municipal da cldade, ItO peri,,,I.,

eomj)l't'el\lJicl~ ~I~I'" i911 ~ 19H\

P:lmmo, da I., porcse J~ que I"] coujunro de llh"~ Ufhanl~ttGl~ dlll~n.~ t:.. .. S.l1.o,c:Srii(~r.,.Ir:=1!~ Ill) m(.Ill~ni;i:) Lh <;on!il)lld;jl["ii~' ~'r.':i basl;'lo ... b iI..-'O..1i1l01111a Llrr~;)I'II:)-iIlLIL.I::;trbl em (),nri .. ilm, C, na ,nl~d:l~\'"' F,~dlr .11 d:J '·(:Ind. If a .lL~ l'"If)o.k:'["J;~~ p~'I"~I[:'Q5 l1'1Lm id~':1.f.r;; t~c:I"I~~ ~L) qI mdrtj I u·hlm~. A!f~ ~!u.kl, j1 i1fll~~-';l)~ l:i PrcfC1rli rll _r:;.;! lliA"l!. olk fOTIfL:Il [..X1 n tual, mtiS·1 gc~r:;{i1~) Nt"ll r~l~ inil~lbl,.lriJlI !lm~1 1\11~'11 maneiru de in[e~"''l:'no..;a ... ~ 11~ Ec.mdq. 0 fin condurnr do nosso rrnbnihn Ii' precurar dcsr:trt.:i]~ 0 "igllifl(~d" pohti<tV'icko!6gimrl. il1(~I ... ~n<;50 do Esrndo no;o;;JXI((.U urbn 110, p~r'l 111 nto, l);lrti m0l' do (.on{,llll~ilo do reonco imli~1'L() Anronlo Gm~_IC!;

o

"O('(.'IJ1I1pW.d:; 3w;d:dcs. p!1l~ e n.~r ..... -ns oo%ua; qtl:w ::u:l~ t:brl_l.lCnft'! nib ~rJ pRllilr,,'fi l! ~11iI1"ifo~n~ .. u,!.tl r:krlni~niQ., n\;t~ t.:im~!" <Q(!1:I$t;bn.l~ l)lxf,,'1¢ rousermmcnro dee .,"';rn..Jo" • (GR.~MSCI, I%S, Bl J

Prceursmos rcssalcar n" dec" rreT do rrabalho COIIW "

!'r<:tei{ur~ P(1.SWL! a aiuar .{<; fufm~ detivOl ~ partir desca ge5t~() de C""d,clo de Abreu, in,vJYindo com intuuo d<l lUudi(i",o( {) ~m bi<;nr\! urbane <l~ ~COI"<J cornns im.rx"'_j~.':ei do mod" de prod~l\i\o ,11 [)irnliml

CHllIil:J~, por W t"lt~r d~ ("pi to I cl{> b1";ldo. pp;<'i~ r'~ ade\_t~~af+(ll:ll1ro :lO~~m5L1io~ ';[",f\~mClp(lhiGl~"! como :l.~ estTIltrigl~:,.dD ~l'l.l··""lIlhJtJ (','pirai dtdwrm hur.!!UotJ;!ii:~ (:t'V:lr~ira qltt:::~!\r.:t\"a cQI11L"'=(!lndct lJi>'2rsHkal seus negccios, I'llra ranro. 0 des~rr.'>Jlvlm"moca~iml~m ~it:i:.'i:AVil :11 ex~Lr LUl"Ia cidade que oti.~a:ece~c s(~n~j~1 que concerxrasse us urudades produdvas, que .congregasse um mercado consu mlJor e [iH,t::. ()Tg:;mk;t_ ... se e di~clpllm:tS...~e ulna massa mbaHhadora, Nesse qU;:hlro._ 11 intervcncao do E:;turd 11It~ c~n~tkl imrbi~bO c-:r:l

.)

que tendia ~ se concenosr nn c.pi"'.! do Esm.ao, su;eim '" in.l iseria e ft v~Jiagern. Esse quadro resutll:JU 110 agravarnenro dss wll;li~8es de S;l(id~, mOii1d ill, :.b .. ,t<:dl1"<;onlo_ higiene e Se)1llT~n~;, ptllllpcil, 0 que 1i1"~et corn "55. t'-'rOO!

A a)",d~moa po,,,f,;e[ per parte das aurorcld.,b da epoca tinha I.mites c problemas socials ainda eram casos de pohcla e resul ttNlIUIl ua repressao ~ q!Ja!(juer illCi.,i:mento que quesrionasse a ordcm v ige me. fi!~ ne ce!~arlO nn q uele memento h istorl to, rransfmrnar 0 homem livre, despossu 'do, om tIabalh~dor. E 3 i "tmj"~ao d essa i\tica do rmhalbo il1dclJa M t.,~o policial e na ,<g;.Wo espacinl, pois CoS planes \11'00 l;is~cC>l «l~~t"ri'"""Ip·~ 1= relletlrem " ~",ervcn<"w polttice M nevel ,deolngi,cO_

'Nt'$~~ contevtn, "" gesrocs do presidenee do Esead D, Cnrle<; ('",,"!Gmh (I~il1:.19!6j, e do. prefeims JoiiQ Anronln X.vic. e rr~!1o;i l;-:l11l1'''1:e Glmlido de Abreu, foran; 0 memento crucial, ern rer ruos d~ cldade de Curlrtbe, ranm da ~o\l$oljd~c~o J~ urn im8gi Il~'lj_o d~· moderrddade, como da rofLud~ &, JXIl'i\$o polirica pOT p.ne rhs d~55L>5 d.Jn)in,m~es em orig1t lima tid<id~ que $~ w~q~~!i>.~' necessidades de urna soeiedade capiralisra em forma~'j.[)

Mi.1i(c~ tffiOO[hQ5 ~o (,1TIll)O d~ i1:~IQrJ_o~rm. ~u;ro nmdO'!mis "C(]lllrO e-strali'l:J.,,¢lN$.. ~ni. ,ro[roclo S'"tJ.:):5 ml~Ii~t,;:.5 ]XI_]ft. 00 pT~ de r".,zy,;a~:.o I,Dr.OOm~. ;\;;silll, 0 pr~S"I'Itc t;~bulho p~m de algll105 ref.r.ocfailse pmCUlr. se ~Jinharto", .qll"b que p(i~rn <I'm 11~laq\le o papel do Stado como imlTumemo de i.t11er."'''~~<J IdeolOlliC'\, Nc:sse ~l.lIido" liofremos l\:me IIlHuknda, "IT[ 1'1:''''q,j. reQrims, d()l;. :;'ULo.~ miiff.:;,:ij:';:a6 q'l.Ie tr.n:!l'Il da que_;";L~D urhuulI, Je alguL"l~ all.l.twOreSn~r;i')llais e de a!gum <1mor~ regl(>oai; que, n1llsmo ntu) seguil'l.Jo ,-,I "'m'em~ de exp1ica":;n, ~judaram.nos a siruar his(()ticamel'lte (> f'.lf~"~." wnse~(j~nremem~ Cmi!iba no l)lltlOOo de l1~a pesqui8a,

A .ten,'!) <'On! ~ qtJestii.o mlxma clerivou do c:rjl~[a]j!mo; i$SQ "<OTf"U jlOrq\D~ O!i a),k>memdoo hum~n~ dll AntigiUdade e all. fd;>do Mcdw. vi.\,-enm Iealidade~ historiQ1; propria>.:

1=,-\ CId._W~ .. wl de- cu:-Jbeledrflffi[O :=!1J;:mllmt.ll:1, rJilb,rem:i;,Jr.,L:;.~?I-O ~l;;m_CI n!r.I\j:'!'t.i, 'r'tl'l.'ih!~gii'idiJ', 'E~rlt on JUror.id<ld~ ... nlloce clri lild~ (]L1l'!' er~. 1:1:.

4

sc k1['.r~u", I.:U["I:i(J pudeenus · • er, queude ;]!w. :indi.'l~i::&:..~,.:: ~ ~¢I\'j~~ j~ rJr-") ;i~O ~·"":\J.~("JS pclas ~$I;~ ('JU~ celrienm :J k'rm;. ffil.;'ri, pot ourraa qUO::' :n~O blm ~~ r;:kI:€,:J?::j(J~ e '~W.;J s:.i-o manrides. pdJl1. prtmchus cum 0 """,dorm do pmJ,,", ",,"! .. " (HH'E.VOLQ, 1\I'3J, 13)

Os pwhlem,'K U<IS modemas Gl<ktU~ da era i~dmrr[,il fi!<'rom oom g\'Ie, <) plsnejamento urbauo f(lS~e d{5k""",k,J(, o;.'W1P'" 08. be]~:;. 8 r~s pn.~ ~J m~ pl'-crt::n~r.io cien ri~'::il. :E J us nnnet'tl~e· nesse "10 memo hiscOTku .. que c~mjX) e (,iiillJ€d~jX<1m de set e~1el'S~C' lim J,j mj[l1.i, 0 crtl.u~"'>ni() sat da ~[)ll~ rural Il;;t;! Ii. "~!lde; ~~~~ ()"'~ de ll\11)'111W i1~ cidade, local i}.;)j' =d~".:ri:t!hI ".xi.en\ bc;rt<Je~", 'Ix,i~ fI'(' ,ID ~l," "jd~. ~ ~'i.lr\\'.1l~~~cl " O'!prud\L,\,I.Q dOO'lpi.Pll, c,,""" " cD.,truleidcr)I"~lru scbre ""ll,d", <[l'" " pL(:<l~"bm.

Hi t'jLdQ:;':~llmr.rJ,R: I iI ddild~ f.t..L 'tT.;iI,,.:;f';.l-niil;iid.:1 !"IlL.! hJgi1.:r do Im)gt'~'iO, J:!I C;·:-\l"ilor8S:i.o e d:l ]~I'i'LLrL1.. l"L~ir~~ 11<"i:[;1 :) m:n IVlI'ocn.y:lO dos ruwis ,k salaries, ~n':l\.e-s· do qll~M.:m: chamou de ">Meoci!o ll)dU8lriil[ d~'l~~G:i""·a". E.n1:T~(1Lr.H(). ::l·lHis(;l'i~ fLL1'Ka rnlSl1lpreSa paL~ [J [<Lpi ral, l)L)is para ~.rM o IHe"" ele Jel" l;Ier;"r a desrgu~khd" e a lt1i1.i~,It<:i:1., prcduros prV~"i", das SlJ,;!,!. tun~,~d id~es, Nm verdade, a 1 ui~erfft p .. 'l~~ ~I L ;;l ser uma rc~liJtld~ Si m:::li:.: uen~Ero do :si.s~m_(t. 2IS8~nl CO'1110 M tu ~b:;l:rh •. rl !jl!j :5-1J~$ doeneas l': :i uas 're[v~L'L{[~ i~:I!:xi·~~ uue d~~-erirtfn ser t-()[1:1l"Oh.dil& e ~egre.grui:lZ! porq,ue ~lJfLrlnbdr~ trtlne';"J;"fiS

. pi,lr" a conrlnuidade do sistema,

l)el'",,,den<io d() ()<l"'w de "ism, a cidude em o m.'l1S do .l"''2'''''~O e ok, potler bl["Jl'~', trudusidos na ~'e'<'noJq~1.l qu~ domin .. '1'''' ~ narureza. No ernanto, se hn .. ~rr.:es:seuI!'Jo& tal POL"L1·c:. de visra, como $~ [,@,11~~lSSi;'!I1lO:S Qlhn'l;' urn lH'it.n:1SCOpRO com a II:=n~ In'i,rel'~id,a, i.i:f;'_!.I:~'lIOS nm d~p:},rfu com umn r-C;i.llcl~d~ aJ~rersll:l urnu vez que a .;:;idade se tr~mf0l'lj"')'!~ "0 "sjJ~<;Q do P"Up<r'''"0 e (I" op r-m~(), onde ~ I'm i()[i~ dn popl!kl~~t:) "LVki, "'. ~i(lr ,,10, umdl<;oe.s.

Conmdo, ()!I dots tUU "O()l; '" "b'i~"''l,"l1 " c{),~<'i""r lado .~ kid,,; (I que ()S deli mil""" eram INtrreiTI11 i IIvl~,,,,,i~, .. p~ct,.l,;" nas q unis foi m uito ben'l o:plidtl'lCl0 0 eSl.l8~fJ Je5d'l~d() it "",d~ l)m, "'" hablwm~kd.

(;

M .. ",,~Ji"s pam mnceiruar a ~efi"'() oade ~o'e3S "ilia,,"., ",b~rb~'\M e L'lmlis aCilktI'1lTn S€ runciin.do,

Os re6rLc.os m;J.:r:d:=.tils slJIpla rua-r.~m :,1 bas-e 're6~ im a8l~ proFlmh •.• dk"",m",,<;,jo (n.IU wr;>! ~ mb:mo, De~ m8.i'lti"" ~~ '5 5"05 J)ro(XlScai de utlail:ie eJ'9 m i'I5.Ien mda; m'l roo,;[P clr; qll~, cklade e mterior ~ iL,\:lus(rtilirn.?lo, conI",do, ,oem" .mWm~[l(o d~s m.armfa'[IJt~s e d:~s Blhrl~:::.sp o.s· cilmJx)m:!le5 ,(:o:rn;-,:;aram a: :lal~ do campd par:! vir wlbnlhm n." r.id"d~; C"")' pas;;~"a ~ ser 0 mlJl[i(do d:t wnC~LltL\t~(} I~nto d., <"pit:il corno d,~ p~=. fu. uniclade:; de p<'Oclij~~o "I. ¢$~b;okci[bs tom" "''''-W " l~c~l d~ :r<pto::lu~o do !:'.;IpJtull r;.{,"l'S furc;:r.~ prod-lJ!ri."'iI~ ~ dQ yontroh~ ~cl.ook~~.,..-wo. A c~d::'lde j:\1!$~\':."'~" c.,c;w.c:l1t c;gm<;> Q p:i1,1g) PO' =-cter;c~"l,;l;:), lum d. c1"~~"

o f'iQ",ir<i !1% o;o;tcod,-" wb~,,@ Sl)b @I)~ p~rtip~ctli'a 'ro, Hcr!.ri Lddm", q~c l'ro" .... , rou ~i~u~' ~ cid8d~ d~mm d~ diftim!c. do c:'~it',d LsLn<.\, J:l'1 rt'inci(, d~s "bl'll' de Kj1,rI M~rx € frl,w'rid\ EL,gels, "A $i tms~oJ"" da=mtb.lb~do"Jo~ IngI81'crca", • Jdeo~ozl<:t Ate;1;l~" .] "0 C"Ipim[", Pm~ I.dbm, ~ dd'1<le wtte>pDml"rLa II forr"", m~,i;, a\'lU'w~da de domiH~<;:t'" !<l<:'i~l,

P~lrr.:i.L'1do de ·ou;:ro p.;:-~:run de ''LriiStil, 111t~i<.~ ~::::m J~bdr rfi~~O do. j r~Lrumel'1UJ.1 n~"'~;;m, j<:1ll'> Lojkir,e e[,[ati!t'll! ;) po.pel ,I;;, "'P~r.tp;) -1~[";It.ll (re-il!:e MJ rtn(tfn·~n(~ L.nbiU"lO. E, U"Fi"w vez QUI:: ~·lll:rha~l[·~L~l~) ~ oil r.fial'l-E:i f,j"1 liiais. ~j"~voJ;..Eda dti di\!L'ia{) ,so~lni do t(~baUIlO~ I) ~tt'd.dQ lla~~(JiJ s !:el" H['r. qi.f~te{ ~Q~"_{('$tI]l{~rLoQ dt~111te do.} ~tr)b:ite$ trav!ldo~ pebs cl~~ SliC~'li~~

In MatllJ~l CasC<lJI ~ OCLlPO~ rom () eswdo d.1l1~1Ni:lli"Wj(l ... os p~Is~s subd~.seliVol\l[dos, bu,;c.,~dlo ~ an J;ii:;e dfal!;~i0> WITe ci~I)02ml(\ nd~ (lCori~ Itllc~ e .u bdesenvolv~ me LHO, O~ seja, ~ superposl?\O de ll,,1;;1 ~~ru{~ socbl !lor outm.

As e[lidemL~, (l aet1ci( Jw.bimdmlru, a deficitrd", ,kfS$erviro; de noostoclmenm de ~1 e e$,goco, ~ rreatried@de do> rram]}O.;'[€5 ~hiicr..., "diflculibd" de otclli:t(.lo no (~nuo J~ ddad~, a Uii[l::;t.;ilodas pwas i; T\Jaoi ~om(} d~r""ito cle I ixo. Oln'l~'~hll~,n " qillLd ,0 ~'rW,,(,t!<;o do Rio d~ .J~n~lro a" fonRl do &~tulo XDC .A i'l"f,..r;\Bd~ obri,gumriu p~m esse ~SS~UiiQ ~ () "''To o;L; hime GJ.rry B~nChi ma!"

Os m.e~tl()ra merrros f",.i;m porte d:r ool'1Sml.~o!.() de&l.s ~m~~[~~, pois, as.dassesdoml ... antes 'O~ epoderar do lp;1i:<lhodo Esrado, PfIlSOlV"", :l """,,,,t.ld~r· ~ do:bd~ J~ acordo rom ",LIt anseios ·e inreresses P"6PltO~, Soh esse, enfoqee, " gu,,, de exemplos, as ido;m~~ c()nd~lud~! pelo Blr;;O de l-b'J,;;,m~iln, na Franca, dursnre () Se.iU~ld" Impe,iQ de Lrio; B(}1t,p:ute (1852- Ul10), ou r~I()"'~U,ltD ~;:ejf2 r<L!roS, no Rio d"J~l1dm" durante ~ ~sd() do p!'ffiid<::~(f) Roch~es Af,;~\ (1~0l .. 19Cti) rr.r3m, aM ceno ponro, c{)Il)I?""'""i",i~. P,uciruio da elI,,,,rei(i~ do urbnn isrno s~r urn :lSSUl1ID mersmenre !Ktlioo, as grandes inm'~~n0~ 'Itb;,niscl.Cl1IS passaram a ret .tribllk.l de ,e"llenl\eiros, a,qui«:r<ls ou pro] cristns, dissitaulando uma q~allidi1J~ inerenee de "nejjlnllicl~di!· dos p'OI;f:di 1T"!rIWS cientillOO<l, coreo se, por decr,\~ J,S;S() ilih hom'J!lS~ H'H compromerimereo rom .. P!0<itll~vidJ,de eoo[l.ornic.;,

A~ !l1fmma~ cOfJdm[JlI> pot esses oom<l'r1S "iscnros" 5~riam bnseadas II. ~fi"j,c;~ do siw~ma de f~.b;ic9, C~L,o,s pr'ncipi05 de ~'~)'!ThrN~t'i I;;~v~d;:) cl<e:~ ri.1i.(.~on Li:] !Z:Lil¥:lO! corn pe:t~nt:i:J. orga n i :;: .. i'UiQO, pr(>Jmi"id~rle e lucre, p~,t~l.m a ret a ordem do <1,;" No Truxl{l de. r'~~9'1'} qpitd~t~, ~5 fIll,:l5 ~roo1!(ivas ~~.il d~,uil'icla$ m. cit!:i(k

Como ("j d~iQ ~L1"'riormen!e, M dd~des da AntL;j'ii,cl"iI", "." ~,,,,,,,'1'i \1. !l.l'c;~k<J$ del ~iJ~~~ rnoderua, e[m~nro, a~ulj& cl)ulcei.!<>< Jesse p"!lQdo &\0 ig"r..<m:~f1t!ili' f\:i,fg, no senndo de centro ~cl minj:mt~~~'O; iJ.b;,. no ;em(:J~ devida ",.w:rlitJ <;b <;Ld!!d~ " CMIoM, com seu'I'[lao de o~~anidd~d" do t.:ciJ" .. x.l;,l q\1~ n~l;., hablm, .

Leva ""d,) ern ~"'nt~ ~ pers p~Q[iv~ J.~ "'n~li!e III arx lsca, d<par."K"'"'' <:om l'I;;il.>~Il>,~ d" Hearl l.~f"bvJ., J .... n Loiktne, M,m "d. Castells ~ Ch~bti.~,n l' {)1i~11)\" B~~! autores buscaram ,~d""<m,,),,ar • PIOH~11iti(;i\ da d.d",d~, romando WLlIQ pane de tlll;do· "~pe'w1io mundial ~<) ~'i$(~""'~, f:llpi!;lJi>1<I !1; encarando " ~rc=>0 u,hiln".t&io c')mo seu .pa"a.~.o, Sob esm prisma, a cidade [p~flva ~l ser vista como urn {.::::nome[lO T!.1.ais ample QIJ~ :lca.l:~.~ e''''Sro.]:.'''ldo, il,d,,~iv~,. 0 Qmpa. A~uru; ~UiOl"e5· TtlIl:Ls uuais o(mtidernm oruolelll. " ,dl,. d1,ti ""ao en.rre CJffip::l e ~1dad ... Em t961., j'erm GO~ml"n cJ,"lnOU a, <;0Sla lest'" norie- ~m:rett(;;mB. de

7

"h~~ro l'l1ssC!& mn H~'I""m .. '" tIop~(~J', O'i~de, d~ nos :fi)J'neoe ~ ~W~Lme de~crl,\k.:

nSit,!~drl (:L"fll 20011, '[f:.1p~l~ nUln:l pio.ni:d~' OOl"i:tl! ~ p::.n[;2!iLOO;), ji;l~~ • .da :pato m':'i",~'pclllS 1]·.I,,:I]1i:anhfl~ fl.~iflfld~ r"eLlnii1. ~~ M h~icrri::lw,.t~, i..':IJ'.i'li:OI!r'lstit. ... , ;'ILI"'l,Tf"$lI.;;;rnlm-l::umkla&~C1i;:lito:::.J:.-JC1!LI~~ t'ii:."U.(Js do. rnil:t'~ o:.!O!ii ll~nTIliI1OS .:: 00 C1.HI'l;l3i qUi! r'li.'i(jo oc..9;oo~m d.l!\I:ido ~ poum d<oli.·idi.,l.d",d". {); pOnl<>n.'" <Tom p",i<nbr"',nt< ",m.idos I'm- ~L,~'l<8m .. riturr~ln fDffl:3 & ~lfI!;ii~,.t.k·mimtn~~ i."'B p!:Yi~ ~.qiJI:: \·E':iii;:uLYv.:.:;n ~t!IlI.~ (,J.Mado~ oI.~i"I~ dCIl!!ji_,;;:.1~ .; ~~ mrure. OJ mortC!'3 dJ dil:Jd~ tom'h~m ~r~ ~~n~~ .. d~ como Mro.~.;k ~rl:i.'jhjbta:dcJ ~ 1~)~P~~rQ ~oGi.T,!JUI:l~~.o·Jo:J 'l!~:i~I~ l]irr.if~~oCSt: ~qL:tC: &!Iet; B-COJrii;Jm 2S dg'.JD.5: Lh'lS rs.oo E' ~fI!i: .::hl;,l""M, que: SCi BI1I.ob.'1I!o!f.'IrI':i'li'I ~t .. pl .. nie:;i.G :rob[c .:!I Qi.J:t1 :O;I!' r;':!il~n.di:1 a m~:io~ 'PriTt.;'" L:b'f"J~'I;"~id::i. do Ria,.- ~t.)mi'i:nd"-;JI!: ~n.I:;]{IlCl~ai 1.:1.f~1Jdi"l ~ ci"ll!Jrl!:nt:l. AAi.R1-J ~:kill ml~ito ~~, t)~ ~JC05 d.~FII:I.:rr~lm~ S!M!fLodo·~[£Oi) &.os lJ~fIlt:l"r'!O~. Q ~IT:Milm.cnro 00 IOOl~:<::;." ( ilENe!,] !'),{Ol., i\XIl,g ](i)

NO;$~ olml, ,,. ~,utm o",alisa 0 1?r{)Ce~SO J" r<-e<tJ~rurn¢io l,n,'lTli! d:t cidad~ do RiQd~ }mciro duran.!e " ,~f:I;t:'iO clo pre(~iJ:o frimdscu i'<T<;ita Iltw']~ (1903~i9061, l~mi:lldo;l~ (OmQ(t:oJ~Ji~~s~o do 'RID d. J~)'t~ir() dut~~to} ~. primeLtll memd.e db secolo XIX s d~ l)f~'i..lam iTl!~n{;L~ d () lmoo]ho ·~Stri\''Oiro"lrn wg1Jfldo morll.,J.tD ek fi'l(i~·1U ,orno TlQ .~eguada me!~de do srkulo " R[o de J~neLro tr;;i.j)~f()iitfl ~~""$.¢ Ji.~.m~ dcl;L!de c,;1pi~lis~it~ (.urn ~L go2;o_.:mli:i:~~!ic do I;;;h~n)(i ~~~ ¢ per lim, 0)1110 0 pro!it"m~ dereooov&\"'io uToom ;;ropthme,tu: <lito dl, "~F¢l,o ;'I. \.!ma wl ..... ~d<t d~ pt:<Sl~ IJoliti((l d~~ dU$Ses dMgente:t f"',m: '" cl:Lwe; S'J W~J= e (> apia do COflJliw 'selia ~n~~etiaH~~.do ntL R(:voh~ d 8 VaclM. lhl 0 b[~. e Inll LID impor!:ame paL" fic~ L'iibt.II,,, II fTicJld~ que mCkltn a :I'<"J(;<'1ii'Ld •. do j~pd <)5ffi'tegieo ,do, po<.l~1'<:>; pubjk~ m\{rri.dp~i5 denuo de urn pwj.ru polilLro '>"lai; ~mFlo, no <1lW a ~~$trutHra¢Q do qu~dt() ul~mo d~ Capi[~l F'edet'ftl

lim. seLl liVID "Os Bestblb.d.o:.s; Q Rto r;l~ J ~nciL".l e !ept1b1ic.1 q,ue 1'100 rot, Jo.>e Murllo de C.,,"lho .n.lWi, ~ cld"de do PJa- de Jm"Lm durnnte a P:rirneim Republka, t"H1.,,,d,, eomo pano de ",mti:) ,? ,epubli=i5mo, ~ mod.emid;;:i.o, '" rc=~ d:! om em ,.;cp~blka~l'\ no B ,",~il, 00 confiilOs d.eco:mo~te~ das imprxsi0es

9

dl,dpll~"'OO$ ~ das m"(1.i±e:;·r.c6;>~ popuiares {rente '" mesruas, EoGc rraballlO rornece sub;iJio;: para 0 enrcndiraento dQ processo p..1il i~iw e urbano noBrasil como II.m rod" duranre 0 perrodo, tlldl~ind" oi a cldnde de C""irlhn,

J'~ Mu rib inkla a :mtil~ a I"" mr des di~Cllr= d~.Ari~{iJe; Loho, Raul Pom",i~ c Louis Ct)ltty, e mz ~ con'ili.m9'l0 de (I"" " IYart[6p~Sft() popular 1)0 refcddo processo polirico fum praricamenre hti.::xiHi,;:I'H~. 0 auror U.bj~'[LV;),! ':Q1'l1 0 trubn lhc, re::i'~ltar ~ proh!eroirica d~ .1tlvida,lt'poHtiClL e d" ad~d~l1i.1.

Com a p"}c'[:lmos.,<,d~ "'i"ilblk~, a ddadedo R;a,tej,,".dm sofreu uma ~.r.i~ d(": mud!ll,lj~.$ de V(lrhl_S, orcien:l! ib!lhfJlrrd.ncti~ corn a ailucnc'la d01' lrnlgrnntes c des ex- escravosr s(l,n,j'rari'!.IJ gl~n {'11 ~mvmu<omo dill cond io;.ciC'S d·~ [,'gj""~ G s~ude de.:llffi'O\!(:$ d<" ~ld'k~r habi t".:'cion(Ll; E!!:!lnDml~7(.t, dccorrcnce do quadro i nfuld-or1~no ~ ~I'~..rc:a., da f~!Ci'L do T~Pft:W[{tac;1io rO[lL I lor do oovo regime,

A ruptura Imperio- Republica L1,;,0 si~t,if,Clowl, IW'"" as aM,j.iI,(S pL)~~~.'r.", "U" lnclusao nas decisoes ~(')!'tiClS. NM hOll.W<)l:-' o:)"qu~t'" <ill ~b(bJ~nia I'" rn 0 no rncm eomum e s u a !l'l,.,.idp~~.iiG "e

, fm,i~ no 1~re;(J d~ F<;I1iriC;1 0iftd<1~. Sl~" I'iI'l1nd" ~'XOlitic;;i c.oh~ (\UIO"1l ("&::Jbndo ~ntrt;: a mers L"leg"3y.io, il par[ldpat;ao {O~~l-dl:} (nJ :j!, -Qtal al.i".,.H~(). ,As Inudanc;~' deiIO"i$ e a m!~~nsao do voW po uco :1l1<!(J.('mtl l355~ quadro, POi5 esse d lr!lim ficou feL.ill"d<)! ~ 11111 d~''1II"

P"~I wntm(J()5~~8.() dos d iSCUfS05 de C::.llt)', Lolio e p.,r~~i~, Jb-Ie Mudlo tenm mQ'O"~r que, apesat do pow se c<lns'd~"J.do hl;;~titlli~1..tO. i_JiC:~li_d~, .. cOI .. ~ ... ."4;!tle"J [nc:).:;f.r;lr :;LL~~ ¢:;Ip~,o:.;id~de ~(! <I1obi!i, • ..,"", "~,,y6 de revolmaccmc "do "Vint~Ill,", db "Arl11.~c!a" e da "Vael .. ia",

A repUbU\);). brasilelra .. entao, OOil~~(lIilliSe nunt siseerua 1JQHth:aluenti:! ,,'Ro! CUffi. fepf~enrn\::io ern urna farsa, 0 !1~)rL1.enl: comum queria d.is-rfi nciu do npararo esearal e ll;!\M~''tr~ ~lE:::I v~da ~ rm~rr:.e1H dos llmites instlruciuuais, 1110 entanto, :;I:; TC'..'{.'I,I:taoJ as ruTuLI/~a5. e as ~r~'~ marcavam ."IJ::J. n.:at"'I~, r.\oltti.c::::;,.

O~m~ da cnse ,ml((!n~ d~ cidade e de sua ililldt<:llla9~O mbnistica •. o.pres[deme ~rnllcisco (Ie ~II h Roo rigues At\<!S dc!ou

o prefei.lo Franciscc hretra fussQs c 0 medico sardrnrisra Om"ldo Cn.'" de poderes d~crkim\arl<'J; pam erradiear a varlola, a peste bubonica e ~ fobJe allllnel~ d .. capi.tal da repLiblica, fur tr1is desse lnru i (0 s,lnMdor, cs fjQVi!m.nrllS '~:<a"""m rambem rernoddar a cida,le de :lOiFdo com pft<1irt'oCS curopeus de e;-t<!tlrn e fu"d""'~[id~de.

A mlm de.sl!ll:;ibi!Klade j;<il,tic,] d<!SSes go""m~m~.' propldl)u ~ edosao (~~ R,,,'Oim da'vad"", POi5, ;"0 invadit as CfLSn.< scm ~ au mrir1~it() dns proprje~h·[('.o;I;:, eles passnvam a consputrnr conrra o J,,)m;ni<l;l"gitlao do lnr, dc,;en(;ld~Rnd" 'I.IID muvimemo sedlcloso que nfio es:tiA~ previsrc.

A ,~~o .,(ljlubr ,,~o se apUO\I,a ii V~dl);1 01 ri:!;"tOfi3> mas ~ ma.~~i~. pd. qual ela <!$I"'" sendo E(l1ld".ida, A r"'[>l.I~\?'iQ niio re~vuTLd i c:.ft\~ :;'lU~ p·n5pri3: ]f1I1:::li,I~~Q nas dc:dsQ~!i poltticns, '1~e.!11 rampoueo ,btitll~l' ~ ~QW.WQ, 0 que querlo, num forte ~p<:I{l rnoralisra, tTII que ele, o ~"''''i)rJ1(>, se n\.U1tivcssc fo"ge de Silas vid~$ P'~f(OOtlb.re ,

A obts versa, p'rinc,ijJ~ tm ente sobre ~ L!l$talll''',"{> d.

Iq)~bJica. buscando!'e.hcJol'l~·l,; ~'" a viv.'nci(l, com a vi'''f1Cia ,(w.ipul.~r, CfH,[~ ~da~~Q a rtfi)nIl~ urbana, esra 1j~V;tI, rnuno mats ~!~'sta'r a pobrera do eeo'\tIQ da eidade que supera-la ~COnorrr!~a1.l1Iellt'{:·.

As refO"li~$ <1, c.~prt~1 r e d~~l reflenam a h"'''r.,..rio r~rlf;!rjG' do on,.ll no SimiL'i·,a. ~pita~isrn, slrli~"ii'~nd" moo !Upt;,,,,\ dra'itlGJ rum '0 p: ... ssado co!oni~l ~ifnf)e[w.1. Os artifk", 0l!S50 p.ojero, I'creiJ;ll. 1'.;"" e OswJ!tdo Of'llz,'~S;il\'~ill' niio so rOl11odd:lr a pall" m~k'Tbl. da cidad e, mas !ambOm a nlaneim de l'CItS>1r";;~ d. seus h.bll.nt;,,;:

!lA-M·m drsso. ~r'e;iEo! Iussos, nil 1I'''''iI I.J~ i'(l.J':::r da cnbde ~u~ pcbre eL::;;ot~ n=pl1ca uopjc:tl dn [lfjj'i!; rr:f(''llrn:'tdJ. po(" Hanssmnrsn, bai!;{li;r._, l.';:r,ias ~5.t1ml~ que mmb~m. inrer'fc;tirt:lm J)!'J C.!JI:kiiol~.v dus QOO(lJS" ::-"\O'IrtJttJbnn~m£ fliO des ::!n~bl,lbT.'it¢,5 C mc:nd3so~. Proibiu des 'L'FidkG e: 'i.~J,5ldtoE!l:t=I5, r'I'l~ ruaamandcu reoc.lh.cr.iI fl.!iilo.;, CI.!; mr:!ndi~: p~'Liu u t::I;l~rur81 do: horras e (:a"lmrlJ.i:;~ ':Ii cri~ de suinos, i! 't ~ndo dc:'b~be~ de r.ewi:!t, Mau'IJLI li:1;I;r~h:::m que 1'I:w ~;:: i!;.U5pis~ '1'1:3,::; 1:'005;'; denrro dee v;itIJloo, q!J1! !IS" se llTin;:l~e Iora 00:' mkrru'IJ.;,.qlJ.c:: nlo ~ ~t.I.!!:~m pip;o. M"r.:..&"", po.stu,.",,,,,m ';mp!o".ooi¢o!'<l.,.".d>!.. ,m_<ri:""",

10

11

quc: .. itlllx,m i.'Sl:i1"1 bY.:15::ilt!:1ro t);lOdnr~m pcj3o,da."" (CA.R.VAl_HO~ NE7: 95)

8m [ermo,s d~ hiswrlu.\!",fla p~mmaeru;". ~ imY"'t.n«· de~!ac1 rIlIO~ it t;"t .I" d""tomdo de :M~ri~ 4lnb Mnndni de BO~lj, '0 espetik"k. "i~(o do alm: \·igil:ind~ e Pllii'o;IiD em Curttll:~ (1890- I no)", ne;te tr,lb.1 bel ~ ~l1tor~. objeti"!) Imn~ r ptl>:ep[[veis iliS nc,t>e' ue crime " ,.Ie ",'leI.end", q"'~ , popubcJ<J im".riori't<Iw. d.oi"~l1do f'l'.;'LI':'Spo.rkt::r a CSTt'IJW L~':;,80 ,Jo ~Kd.:r iU {iO~lb:t~lJr: P;! m 11IHens-e da t"plt~1 do t::smck), 100 periauo aluc.hd<l . "uma ':pO":'1 de gr,mdM rml,.sh~rm~h .. 6C5. lmd.;: ~eu i:~11 rj!~j(".t'lcnt!lt. P;LC..1t{1 c ordeirr(t~ ;"inJ;'I! In;:,! I ("jJnb~cidp~ ~~ ;)10;,."(0 r:_'!Ji·r'! :.J, in:."trdnc:--D.n de:- LTlO\'u:dl,""I.bit:?lnt{!:.'ii!!. E (55;)$ "l[bj~~OeS ~"JrJ.n o:)'I~tI~,HV'1¢> "mre " eli re p .... ::mlOt<Jr..1 ,I., "pl'(:rJtre~~a:o::!~! ~lm~·m.:LiS.1 pnrll~;J!que n.{'LO ~(ilI [otJr;)lln~rrrt.:!: :.tIJ..Lf[lrvid;.1 vruf"issi(m~llm~n{(;, N~ l~U<lJt"J;1 !'I td(~.t'I'rlU! ·urb:~tl~ ~~pre~nJid:'l lYlof C~ na iJ 0 de Abreu, erl"l:! .sU:l .sC:l'1lm,c.~:L .l:t!;.'Sr:)o~ c.s1:~lVa in.setla:-l tOm ~m ~'!\r<:,'!c' hisoorj~L) 1\I<1r.::lld<'l Jld~ 1.,'·c"UCli[:l''','',., do dt~ Jiri,gOnIf do 1~~I:::"II,k~ ~m "m.':lll{e-i';l OtdC;i'li", .grt~:) pnit!cn. l~lida~".~lIdjc·iiil~, j(lrll.ali~~k"3.; m.{~rdl:i Ill~d]cn ~ ~ru~lflj$ctc:~. O~)Fr~·tjh(ll"amln l1t:.s!:''ea.~t"Oj~~o 1X)liti{."(J" Imlis ~mp.k) ..

A. ob .... d~ M;rla I. M. <I~ Bon,i bU.lCl n:IQ'nlT, ,U:r.iV<\!. ds ~(OIHltllja, tb d~Ii1"'1:"iLfl~, d~.! pG \l(iun .I~flbtart~s., e ce~lil.",.1 <I. vigilrutri,[, 'ML~e "$t1'>\\~ ';IT! JOWl ~ [.,jefi~i~<~() .i~ f\0l'rr<i de arcielh pt.!blki'l~~lnprt' i\J:stn{k:~Ja pdns L1.~'$ do:.uTlh;1J.l\t~5('.nnil;Oa~ilSt:,Jus <1[,llc~1d\!Ol·pt(),~l""'() e <i'Jili'~0iln", d:li .1 exrlje;,\fl~ do pr()p,io (iu.!o, u "E:-;I~r;:!t(:LJI,/'> " vil,lcnt..:.i~I, ,o.;(lCllJ.h ~!Vi;1[J;~ ,Pt.";11.1 Aim"', tI f10Jitir da 1...:pn:::;L.:nt~I.i;;;To m,~I~~ll do.:i cliJ.s.:;e:; i.-iirig~I\~~, "~Ct'i~:t'ICJl c::t~ VA-e 2k:·r 'r'L-Sl:l:1 a.Hun Lim t-:..s~t:)cu~o qu~ m~lb J,~ lIiUe. puntl' un ... (_ril~\imow, t:'xorcis~ (.I crim~ ~ d.~i :;ati.sf~l~ao ~l &(J 'edQde.~·'

OurlU obr:t hisroL'~()gr;i1Jk".i1 im.p.")~mnte pnru. i'J p:-:r;:~~n::;:: 11·,I.",llnl e 'l J[S!lem~i.Q de mcmaoo de M.~~'1nl$ Rob.~L't() J·e Mdlo [-\':reLL'<1, "Faz€ndeil'os~ indl..lsIi'iillls oC nlo tnOtjg-c.r:.u:losj OrJ~mlm~l1t'() jlllidiw" =n6mkn J •• nck<ble 1''''"'''''',,"0 (13,29·.tI389)", Inne de fa.z t..I~L'1 d;'t t~gis.1 :1';;:&0 urL:tn;,~ CC"l1:10 fo~"J"t~ hi..5tu·riogtii.(icil= pmcm.ndo wmrmmu a importrilllci'a d~ ml ordellam~mo nn

OOl1flgl,,(~¢io de \Jm~ locied.ciIe tlIbano~t)du!trial flO i'aflln;\, M:[llS ~ [r,da, (Omo ~ !'I\"do",jn~nci~ eooMmiCII da eI\'"MI1;are, dt.i~nte () ,ecu]o XIX. ~·Q",<lkjDna]i~ um~ i!1d1l81l'l~liu~o alltonoma, d i beo'lw",,,n(e do proce~sn d~ 'LJhstiIUi,~Q de ,mporra(iioes de S~L~ fuuto.

Apes-1t clil.! ]!,.~i~'l.$ (emrorais an em.Who de Mfl~n~, Pereif:l ~;k, ~oh'lddi wm. ~om ilS n();s~;, {l esrudo cia $<)<:;ed.de pUI':Il:laerue d~ S,;mID XIX .. f~ndame"t·,,] fl'IUI ~plic:l r ~ ~rtraJ I~.,ii.o pcilltiCft, :DO ",nsm E;r.do, duram;, Ii \':rilT!eim RellilblkB, Dc 'lima roded;"de e.minc::nt'cmen:re· agtll.rio-~~tQ[i] e C()fISt:!qc.ie.E:ltemente fUrill, :a (,"'(' ifk~\:~" do ,nM~ c 0, nClIm)S ~~,'i '1dos de SU:I f);f.lOl·I'~~O pro ~[lok . .iLuilm 0 ,~lJir;:~!11..ul,'IlE"Q d(!. l_Jma. ·Im:mues-iil, ~rVQreiro e-1'Ile:r.ftC'l~re, , UJb~IH, <lUe bTi~ 'bu"ar (i,nnr $1.1" hegemonla polit]~a "i'<";;jrlitld~!id(l om. Setl b<!neibo o· r.onjumo .:las r~I~¢e< "Xi..1.is cla regL:tO.

Com Td~'iiio ~ l?rOO(j~~o p~mnaeru:e .ecent<!, "rna ohm iiliP~"rol\t" p~m I) prese,l(e £[;loolb<l (\ a. me do, Gtky,; Robe.lTO illl!'J ge,l (iQ(; San tos apr= m .. dn no conGlll1'O para prof¢~$or titular em H i,tD!i~ do Bm.l,I, do D~~r""M~10 de tcliWiril\ cia Un""r;;~de Fedhai dOl J".ranae "Alimenmr a Thr~n~ l"lzy.,fnci~, a fo .. ,,"~~O d~ .-sraltliril. ;;~-ruimmrnr:", 'r«eTl[elfLenlu publi.cada em lIvtQ (Om" It,f"il-o "His.t6t~:3 d~ .AIJ:rn-et1ro{fiQ fl.O Paranal'•

Tal citl'3, ",slm. <Xlmo ~ de M:l4lnLi$ P¢itim, tern :;>eu pOlll.O de ~n~lise roJmdo ao ~ocult) XiX, pil.Hkul.;m"'-(IW 60bre ~ PQJ.[ric. G""'I)I'~'lidid" p.;h g~mo do Esrndo 1i"lr~ pro:rtlOV<lr ~ aololOj'~~~i;) a.griml~, l;{L. ... aJ. iU 1'<Iq~en~ propriedade jilin iH'lT.

':"\ m~ -" ]~"IJn 3.diaf"l[.e'~ prlh(:iptlolm(:llt~ p:=!os ~tde:fite:-Il-i!,rlll;:nh;J Un5e'1alll';I!f,1)i!rti:JId~(l'Jn.::i['iuB.~~a ill!-qtJa: Urn p:ro,it'to Je: rnoo.e1"nid::Jde ~ dml"l"''I;~MroE!nto ~to:I. f~ P."'[IJI];\ p:l:;'~H'io':j obd.g'3~:otlall~I'~~ pw Umil ;;iLvr-i1 t;i~~IJ,. pt.L!o:mi~;i'!.dapm·lJJlln dJ.JpJa.~ill! U·ln I,ldo. impkl"l~T1l';l~ U: r;:1'k:.n~~D iH"l~rr.me t, ...-:Ie i:lUtiQl .a.{;.~rnT diJl.~tIires H;) bu$YI Q.~ ·E!mar'ldJ)Il~'1."1.O JtJ:!j; (5{;rn"'os. (,..) ~ denr1Q J~~ pi-ojero. 31 f"Orm~Q de IJmtll....:.umuC';! ~t!)02!ltMClJtiJr~·pre.5~"'twa pape:l-e!8enaal~ pcoiti,-oorno p ~~i.t.h'lt),Cf.@.st~mildt(cbni~h~;"Jujli;"!J.Ti:I.,!,'ano\~forrn.~de-~ieda.J~ {o P'4."""" »!'<>Ilu\~"i, ""'" .. ";dod,: tco0i6mIGl·I. 6:.m,lmJ, ""'''' tip:>

12

..:Ie :i"t!L~llJ de ;prc:dU¥k~ {o ci"l'IUp:.>::=i:nsro :rll~.;3r.1ill1iJO 1i'.Q tul;"".;'Iclb} e :n(l'~ p[id.y.~;:)- .jJ~ j;.'>:r..:.JlI;;-~.(J (;J}tm."'~5 .JL1.'i «catcce !l:rlJ:idJ.:t~ pel'O.!i. ~mJg;f!I""t:;~ "'~"oJ;(ci"",): {SANTOS, 1995, 131

Ente;nder " ""rnb~kdmel1w das rok'''1""~ ~[w~:lS ao ,,,--!bIT de eu ritiba n 0 decorrcr do seculo p;,,,.o;:to, principalm ente, ~ crueudcr as (lI'ige It!' do prolt"r<1 riad" lIlh:~~,-, U'e~1 dd~d.e r,[) En ido .-[" '''(:.ulo XX, Fot.tm 0_1 dcsccndentes dcsses 'mj~mes que ;:-j(;ab8.L":1m. '11 lid 0 pr! rn 0 11 udeo '!.I rbnne, iJ'"io:':l \.u r:l(b db .sku 10" cuhni uarulo n ..... "Jm:h~"QJ'" popu bC";:H'l!:l1 LI=-t pd meira J~L:.¥I~I" A ohm do' C~rl os R"lxrtC" L1C'S tuosrrn "i "d. " ampli rode d", ~,,(oje to m{ld~I'n.t2:"~J(n ~!"L.--.mi.\JIj no PitrfmIL

"'l\ u.lm"'lnid~ 1;L;!r.l!~!I'::i1~ :lOL I';:"'_'1'I~K';td~ "~l!(1 1,;"!1)l"ll:l:ro ~;'liH~ n fIlI~, ~~o~, ~.:: i"':~e:;rril'l.do ;)0 conrcsre da 1:'({~r:.I1LTli';'I. b~:!;ifdf" .:- ,,~, pnH;~8 c:J 1,~iThI i~ J.:: Ei.'CJOOi:'ILI:1·M~rn,.io: i:l':ii('.i;l~I'IlI..:I:Ho! ~.I'r; .... "i;,:';; ~p ';cnf)Mi;]. f('L'L;;LTi!l~, ~~. ru ~~~I"t;.l:i HI1(:<;).I.!.... ~Iu "ii,.\:,~io >::rx, :!lcr-;I~d~ ~It!'t:'"~~ do murc", (SANTOS, ;""'"; 9~)

Coil'll) j~, fOL visro mW!tLOtn1em'e. us h~h;1;(>$ ~ C<JSrtJ nl,,,", ,.h hUiMU",b r.j~n~t'I~'C do, €poco Jei,~'nl>ln "~~~p,Ol'~~r sua \'i~~ d~ mundo " Sl'LI PI{,j~H' p0'j~i(0- A l;'iS<:~ lie h:ibib:J, "c,,,,mo))ol,til',l'" ~'C'IJ' p.rrrc ~'1~1 c;:~~~)8I,.h d~'i·illil"lcll·'[-.;! f'~LlHb~m (oi ;::jf-C'.o;i'i'!.id~, pi::hJ ~~f~t;Je) hisrorlador,

"'I." hll~~5i:"J de nmru, i~li~lc~,iLI i;(!,m (\ ::Julr.r::-nro JfI;-i lI..'XjJO~{iI~~~~ c e altn J.:~ I'('J,.~),I ~E.:) pl"(1t.lul),;.viu ·L!:';F;i'iJ.Ur~,·!,.I~ !~I,.op;'~i~~ I.: ~Dt!H:i:r'i.l ~~~ J~ :'I...Q~mulill;;iL) ,.k cnplml, 1::'~1 C:UI;itii;!:I~ CI seror itri.prJft!~r Q~ ;:;"Tti~ & LLI~ ;'tllm~~~t;'l us ;:;1J:1:'; cfcuns, (OILlC~ ;")p' .. I.1~ '~l.!IJ~i~ri~ ml2:nlro 'f,JLh :1~(1I1(i~l~:'t.... irl~i 'td'~i.: ~:h;II1.'1~w.II"'·! ~'il)l.'u~ pnw~ ecnhoquo du Fr:jl~~, .... i nho l "iQ~,...r ..... ··;;10 ~'t}rru . ..I1.! l~~Ji'E.o.~~lp ~L"J""'-";j,?! iL\:ih..:;;~. n ... .Ii:)a~iI i~h:.':·l;'i L: 17r;JLIL"I'.!:!;I. l~tl.!';l]I~~"J:I.:!i1 'X~~ph;jJr::!.. 'i.:l:~.,;;ij ...... (Ji!fL'!i:(l!(:J. ~.J7J~nh;i ~k N;ll~~ f.iU1',~~il. -:.."")I)~I-';'~ ~~IJJ~I!t:~'3. "';:L..Jt.;'~l;l~ dL: 1a"LI, IM:i,~iIi:: ~nJ.:~~, ~,." (S"NTQS: ;~i<~"'" 5~)

C·nl n ·eteij(O. :J comp rO:::Q.I"ISil.'D LIas. esrrutums r1~[)·~ttmefhr.fl res e fundamental par. a compreensac da din;"n;c" <1" p,oP!·i<l ~'D~,() ~~ rt.r1'IU). Sc, na Greci:a ALWig8" ill cidade ~m eD"!.~~ldlJJ. como Ii'l mEl: e;p!kie de "enndade moral" exerclrla pd,,, ddJd~CL1" mooem<\mc~re ela e conoebida como urna <1'1\(>""'."", de pl'ldlu<;ii() b;l;";ead!~ 'til

D

d ivi,,;;<)'(!~ !mb~~hD enerc .:ILmpO e cidade. N a 8()Gbl~de ~~pit0J:i;;(a ~ ddll!.l,~ r][io e apenas D e:ip<;Q onde :l classe domili~,~ie estabelece seu '-l!la~l(b" mas [)nde a T~hvlo'com [1 ~P""" rural e im~ns;fk'lid~ ~ me.ill.b em '111~ 0 GLmpDn~! pA';"" " ser cousurnidor des produtos u.b",;,,;~ ~,cir:aJirLf)dos PWd.'tf)'5 agricolns. TodCl'lJi:l, o prcco desses lasumos jj ~mpott:mte rm manu te;Il<;~() do Iliwl de salsrios do I'!:lOOlh.J 1)1' urbeno, Nesse sentido, "0 GlW paeanaense, ~ Q.~"1¢o d ~O-olO·I'\Da~ ~g, 'C-oI,1' "" n::d 0 r de, C u ~ i Ii b. posslbilituva o 8bas.eeimemo de "!,m",,ws trescos a p~~ f";',"Slii\'ds, oo@i>:alldo " !livel do cu:!:t"O d" "id.; criava-se tim ptO]et'ri~do. ampliavam-se "! ff.e~ll!.es. 'L1:!: ur.ve:'b'Li mente, valod?:;'I.11do·s.e ussim, U rcrras ,C()l1l!1 reendldns cnrrc as colontas '" !L r:~J" cleo esoen deodo-se " '~";"l:)eelll:H.~~o J In0b[U:J:J"~8l :! ounas Jlre~.

o p'",onto:< rnblho procura, !I ~'ttr dcsses I€fete1"Leiats '~~(lrioQ.S. ""gm,u o "~~n;('~.d-o por(Ljco/;d,,(')lQgi;;o Jg progmma de rees!'"tuLU'r<L.;.'iO ~,bll" d« Cu,hiba entre 1913 ~ 19J.6.

MnOOOLOOlA. E.TIPOLOGlA DE FONIES

A o lll.:\"f}.ID.-IOS da ctdohle como objl'"to de estudo e Impo.'<lfvel slIometbh " urn slsrerna f.:dmdo de explicadlo,pt)l$ ~ dd.;,r:I~ t,n si "OCt ~ urn e-\J3(l_;;-O tmjco, co,,-'{i!fO"; mi,"hilll" re~lid"de; dentm dd~, m{IMpIDS muedos,

S;"'plesl11~n,e e~1,qu~d!,;i,b em UI11. "tip" ideal", r.m em dos modelos ~;'{p,h'['i1~~"iJO!i d:a~ do!tlcLi]S- soda ls, seria n.c:_g~n :iU r.~!:IIC.T~T~S ricas ''It'-;~,. d~ dd~j:b f.rngm€nlw;ii,), desce Iltml i;~~~", "ft;m£ridade ~;$ ~iW~¢<:-~ e <:->I"",'JO, 5Iro1~1Irnneid~d.e. Un. ,~n~i.1 de nl;n=~:;o', ~"i ~"'i:IT",ph 'm' ool15du!~do, durante Q period" (olantal, d~ um ''$lI.>IT'''r~do <1<: ck'9J~ fu'''"t.' corn m.re'~i~ dispon;VI);i~ nO ~Q~11, ~,UlhtJffi1~ cob<;n~~ ,d~ pi!h~, Nesse cow, era. ,m.; 0I;\J."PO-9() ~~ria do csp";o. Ja n cidade, ~ esseacialm "file l><'m!~mnt.B, dursdcurai "J rnelbor, "htsrortca". E assim cleve 1<'[ "lid:,,";

"1'~IO;)r:[l,Q.i;jfi'i;Jo:)trri'liJr!'\]'!Jit(:::.:mj"'.G4!a.(i.cl~-i-llL1);)(01'i'i[:l·IJ~:JI}-ef'f~~'!t.!e ;..~~IB, 3;\.1"(1, FI~ bM=oc~~~I, r~' OOLlif:$Q doe ~il~ pe.t(~ dcoampo. o ~i::E.'i.~ de 'llIfJ".:i:"J ticl;:.df! Ci ;]~i I~ !I)~ :il1:i:~ t~mrQ;w.~, 'TiJ.M. ~::L!-::mH~1'.I~ rod~ ~1~l:;1.t;; oc..qOUn~ orontrClI~ (j lim~ dt: OOli"aS :"J!1I;~ ~~n)l)iJru~ ICOIif.ICl). :JXI[' ~mpl~ ;l 1!;l11::;:~. Eon ..;lC;JSi6es .jif~~te3 ~ ~Ul pt';5~ ,~~~r';['~T!.t.e.~J ~ :!i~q6.rnC~ :'!P.(i. i[l\'~~tid~~ im!~H"omp.ic1;J.;ii! 3b;l.'f~LJ[I.,.;i;JJ:i! ,o"~IJ.d.,, h,""00:1>.,,, 0""'".; O~" '([_YNCtJ, [%0, 11)

o pre~ellre trabalhc e.im inserido, m.eto<:!ol(l~"t;ilIIl¢tJ.~, na Mst6rm waiL ~mn~x' ,~mbiguo, por nfi{) ["ret ,"uiL". """"" U:;O d.:> '\:>nxjs-[W" J,)~ ~e~ie;; d~mogrllIiC[l_~ clolJ e<:mtumbl,. A bi:;roria oodal, po~ $'L'(I, pb5!iddaJe Dl1tulogi ca, pode Itf~I provei.to C<:)loc~nrlo ~em;P1;'" nO'><M hmmo!l1\<;Des ~Q bi~wtjfldor e Soeu objeto "'''pjrj~o_ Ess~ d ';><;:ipllr,a 6!.l~U n~i'rnn~~ na dec~d~ de 3D " blxaVil. ",!r,Ip<\r d~eS5e~ld~, do, Qmlltecimenta e ,dc. rel~to do period""

~i1:;; t0ll.WJ.~blldlld~L1d!].d~.10q1.R:.e::I:i'I(jl:!'d.efjn.ill';.0l.ffi.5t;l~, dJi.lIJl1i1 rr~mci("3. quFl5.12: ;:(mrub.5ta:r...cl;ll. ~1:'I"Ii 0;) t"Jo:!:;~p.;rl,~r.t'iJ dlJ5.Ana;i:; (A.r..I11lk:gJ, o!,Jl~i:', ~~s, 'il1i~ituJilrnm~ por um tl!mbX:"Aflr).!Jl.!.!: d" Jw.IiAh?~i.:.di;'~ ~\o1o.:r(h

i6

·aJctb!;"~~~k{dy!-,.cc~-"rhlhui.'~!l.:~jm,'(lm,~bl.aI1~5kl;)&;;.;" \"QI1t.~q~le df'lb ... alJ!!"~!rJ;.\'TQ.S.~~ror!iilIls.Lilltit!&iI"Spor,ml~\d;"'~ e tr:nyoo..p:i[ticul;w.:~. ,I,: ::\S u:1;.'I~ d~ ... 1~pcmdincID ou de o~!d~() que 1'lt;lJr.i~':ln I..'fttro.: ~i. A hE!~i.iri;j SQt,,'j;j! p;!'i¥Jt.:::giO'u, multo 8~'ru> ;:]!ru, ,omn':;'f'i ('i~l;'Jghul1l;;'l"I!l,i,i;II~Jteil:nJ..tnl'!i.qu;e.r~;iL:lJctxjl:ia{,:ITll5'LguiJ<:'Idt utili .. , ,,,m .bu.o, ,.cri",: (I.E.QUIN, ~99l ;11)

o V<l!K> campo que a hlsrorla $(,:;:1.1 abarcou a pan'" ,k em';.", e • fuka de r~ldez (~mtlcllcrl emetcdologica tfrer.wn. &1", ~~S, :poJ~vr.-' J. C~1udi(> Henrique de MOI."', Barn!ha:

"O !..'l<~ P;:WI ondl:-C.L'!il,'Ll!;!rgiiiun oo.,~rr~ibu~ pro"'-eJ-',ig-nt.;.:; dl;:' DU;:n;s clii~i~hl)l"J"L::I.M::.( ~cn~Ji: f."W.l~It."1I, o.~rrirO n s .. ~tro;pcl.f',;!:.~;-I. n ~to.~J [Lp:;;iOl)L~, tJ~II'I~Il!l. ~lJtl!~ ·IL1\!.r(]:[sli(''';1(!~g,.eI:rLilll~iil,~"ilim·orli7:lr..JiJ i,"Io wnho d:.t jL"l.~rd~i:i plil"l:l'fio:!:Hi!! e d~ ~~i~b:~ti:.tI OOM'D ci~nc:ifl slnrese." (MT!l.fJ-iJ\ 11i~~' l.l]IV~)

EJl~"'!;fo, esta ineerdiseiplineridadc colocou em ~i~CQ o Ct'tllt(."-ldQ hi~tQriw' dos n~lfn~~ .fi • .lra llllpi!rdoii'..'="l.1. urn hisloftadCi!r~ o apri~,i>rn~. Pm isso, <1.0 d~'<'rm<lS ~ re..~tnll;i.i~".9i'" do quadro urb:tno d~ OJririb:l durante a segu nda !1C:St:;<) de C:ind rdo de Abreu :iCrnpL·~ '110.,~ P~~OO! pamos com ,11 0;}in~m..r.~l)o'j.1) he:uriSfie~i de evirar In,,,lclo~ CSW<UlC.if'l\d05 e esraucos d~ ",,[>llc"~~o" de ~wi~:oa~1 rna "i(,:5('J.j.c~S hlstorkas, R"'W-Ii\!ldo \I'li~ pouoo d.ilJ: ohD<. de M,nt Bloch ern nll,~,",o ':10 tratamento das '(m t<'.l,

"IJL:~ "'lL'ji!' "~ IlW T'I.!:i-.iJJ"fl.'I.allo·1Jj il n.:gi:O;U";J;r puro If: '"jilfl;P.IIM-:l"L"1~~I.!· L'. '=I""'~ ,Jii;i.'in ~ r,:.:-&tl!l1Ul~h.'ll, 'i.il!os,dl! ql!le L'fLI',l.'tLt!..;;'-.'i(H ~~,i;:L.i·Q &!llI!"~m~m,o o,:rnll.".1. ~I.~"I 'j,1,;)!1~~.d!#· iIUij·~la'L1t Ig'ltl!i:;; do que T1'J!"i;:::a 11m (l)3f.iootl:1tlu. f: ,J L:~I"'! <cf1,~i.'I.;~"i~IU~ ;L prl n rolru n ... 'i,;Io:,.-,;I .... l:..irJ~ du qlJ[lKqu~.r iil~'i.,{_':!iii!.fd~~(~ lti"".i", !>t"t ,""Ju,;'.I,. 0 Wl(X:H. 19S7, (iQj

o intUIt<> do nO<l3<> tmb~lho nao e rornar a ree;m~nnn;91.o do quudr<1 urbane de Curitib:l, d\lr;u,re o trienio 19!},19!6 por si so, coruo urn oaj!::to empleico cncerradc em sa rnesmo, mas como uma e$p6::it de "via de acesso", I.stG t!1 utiH:::::l,mas 0 referi:do tema Lome) urna [onna deeborder o emendimento dasodedade na qi",.I;3:1 ~J~ ~:iml,;.J. lnserklo. Dessa fORTIn, n ~rl:x;mt:::J;¢o·e um~ maneira de Fn:;:·~r~~Q da~ pifatkll~ e ~5tr.a~gbs (La "'~~m;i;) ~a! dos ",':3.~~OS p1.1pa!, no ~pnc;:<j d. cidade.

N:,- \'l..:nbde, £1.0 dCge!i.·Ln\15 openodo e5tud~-dQ OOlilh.) far.('~ 1E'~r.lm~ blilsc:mdo lima "brecha", is!u 6j arrn'l!~s do d'.eM01'1.&tnJ.;5ado fi"Ltu hisTOTIOO, obj-«['P'lLm05 chegar it~ dll~~()~ In~~ ptEEb'il:.!!flon res.

M~wJoJogkunen rc, 0 er; redo d. ~de,~o J~. fonees e i.l ... 't.'1::5ri~a~j~) [~i1roLi 1,.·i~8r ::t reesrrUti!.II.~I-9i1(l de CUl'.idbfli ;::l:IpirnL:le~d~ ]XII t:~nJidCl J" AlomA, ~ IXl rtiT d" o[i(;; J() pcJ",,' ~[,b't"';, l);}i" I) phrteja m<![1.ru ",b~fl(I ;l u tll~ "tivid"d" dpic~ do &caJo, =rdd:' d L~o. (."ill i L"ldlrel:.lmel~ r~ ·p;.lir esn::. PLUtil :f2ln to, ;pt:ocon'lt!mo..'1 jl".)m.."'I.i:j., p1::n~ tl).S, rrmp:.151 "f'tilai(w[c.:c:: ofid::ii.s. I i .... 'iOS chc: m'~LnOJi;JI~ en r~ (]!Ll.t:r:':L!;i (C'i1re>. P'<ICLI''''mVS; ~ p.,,·tinl~ Jl.5!X'S[,~(, (I'OnoMgi<:a dE'SSe m~t<'ri"1 ~]n.i)rj'icu !;; de sua ab rnl~~l1da~ 1,-CI· ~".(lrno r("jS govt:rn!:Lm::~~ e:f"l)(er~""I."r.:Un1 ~ (:~J;)de, ~I~ !I;,'r~t1fn.ali~s"';) semm trnuuas. c~s {ri;LII?{~sOC~li::! qur: ~b ba:blt;i\~IIU~ ~{'I.S illO[i'!.ros -que (I;; l-ev:.\mm:t b~ISC~'lIr 1)q1l{l 'org.anldd:'i.d~ r:m C:(.'t:iriQ til'll.IH0_ N(F.i:'i{IIIT,;ll-';liho I(f! divi"ikfo I,;"n11)H!i'lH:.\~111;llitkas It P"I'(a,:r~ rnt:"ll'l.li.:nt~ J.I,'-~(Tilil/iISi blL~"'-Clt,J(1 dlalogar (:C!m ;h rollW.s e' 111·nil Mt:ri.~ de ~Onu:~tns que:it;;: rer:lc:i1.)~l~l,m (;.011.1 a. que:sr.fi.() ~tlJdrrda,

A dCXLJr:n~nr;l~1.0 ex.:1m~I'l;l~,h (",i ~xrrenlalf'l~li.t~ ~f1~pl.u, t:' lUll; L .. """''''S \.fki ~!., emunru:h do E~'c,d0, pro!X"l'''()I1~nd(l ;1" his~ol."i..ad~':ir lim ;;'I(..e..E",i=,'I;-'lJ:t"!.l.1:~i.\l ~LiS i nOOlm:iJ.~{H~ • ..;, m,"lI.'S n;;1n M OOfiS ilr~j~1 n I "'1 Ob,;Ilic"lo, jlOi~ "",·\,i~am. p,";li I U'strm: '~m~ dece:rn·,lmcb f;:'OO[3 d~ ~ l:idaJe ""cial .. Foi 'lrmVJis d~,," <lo~um~nt,", q~e rep";ilIl1.OS ~ f.J!:khu" M~"Q do "Es~"d(> 00 [tttlJrt1>", (N~'('~rig;l ~ wd,,,c'''''4)ri~ .1S <X>1>spit.rOriI,. d¢ ~Lm~ d~~ie ,Iomimr't." S1.'i "~5~nd{) ~~I"D~i:r ~.W i nr~'ffi6<).\ !i'{'pnt<i. N~d~ m8~1 f.1!so, Ape;., d. ,,;.t'J~ wjc;(O a di\"'~.$ aw~ r~e[t~ d~ 'pr~Q., e:;~ brodo dlo'!\~ ~L:iS.U rnnr posWrcls.e dar r~~p:)$t~:;; ,,-'(tr~· .... ln(entns, Qbj~r:tVl:m.d') trml~'g1T C0l11 (1~ ('Ollfltoos, d~o~~(·t..:!i dOii im:errn~ ,dhrcr.p:l:n:res. A l€gi;slu~ao ofici:al n50 (Jrb~m fo3:~11 W, :;ocjc&~dt' t::11l ql.JC ~s,t:;i inserida~ k')~fjJ ({Kim; ~ gTlJlPOS sociu:risifH~,"~el1\ f<1rit () cumprimemo Oli oM, ,~~ dl5pmi,(lQ le1!l\L

R~~.,"Ill<l:i ;1,0 fin,d do (ral>;! IJw, 'ern. termD' 111~",J:()l6<liCD!, . 4U~ util[?.~I'lQ:S ar(..-a.houco"i: {~....,ti('os que ilC.il.h;uam e.x(rap("trl~ v"ldu "l'cnm' ~ hi~rurja ~o(iaJ, poi! 'Jtll,!Omn, ox: kr~ndais d~ h.iW)Tio Irrl:t.111;l. not'~drunen(e no qlle se L"t'"fell'·e~. mnDl::il7J;:'l;y:l'O de

·1

17

iw trnrarmos da reestruturacao da eM.de; min queremos pri>lill:i'.' Urn. v15ao de determtnada dasse sobre q aconreclmento hi,,';'riw em tela, ~quilo que "iXlalter Btot.j.mlfl diamou de "marcha munfal", escrever umn hht~)Tia paurada em umaIiCl,'o t;le co f'hti nuidade 0" de 1;n.I!",id~"a;

''"''D-3 -lklfl"lmadClteS r'lum c~·rt6 memento batonco sao, 1'10 el:\1'.lI.UI}, os hC1&::i ros- de todm. aqueles que llt..,R:llri:JI 'L~~j:i. vvnceram. f'\.;;im sende.a iJi!.Mir.L:!It:;~~l Q)JlOI 0 'i.~m: ... dor u.t.:ab:J [-a;,b 'IJ'E!~ l)i'n.ef"1ti;In:.~i"-I.) derenror ilo po,l" .• OJ.~Nw,ml, 19&~, 157)

Crnif"l.r'..I....,gtt.1.ll"'l~IJl'[e~ .::L[) nos ll miGi.r'-i.l~ cxd.u:iivtllnCnle ao r,;~"i" do ,dcl'tda .gesrJo ruunicipa], pgd.: a prluclpio parecer ,"st!~t,o P;OTII os h lsroriadcres que ~cred;(o\"j q ~~ ~ hioroIi~. so deve ~e,. ,."bJ!h.,J" em (~]1l1CS de esrruturas ~'I()~l dt,~o- No enmnro, ~~ .;;.~nit.F;""!l:"l11o.!i r)05S0 liTJ..oalhu em Urn :iii.-I;.)m¢!lt-o e ern 'Urn local "_'~P~ltlC(), prerendernos mnsrrar que as [)~cu!ia!idatb desse "{mo· ~jl.,id,"n acornpreender ~Im memento hist/}.ic() mais ~mll!o,

H~ •• i\ fI,f;l!(Q l!lflO~.3!:'1! lie re:prl!f.l:'.nmI lima dirocn!iW 1f.'1C().i'1Wr.i~.ft:l di1 01'Gf.nyHO htstOlJf{3j dl! 1:):1-0 ae fLlfuie- nos Rl(.i{klO$ " ... 1. N1~ !oCi.:!; (lCI~ ~!'J.Hii~~.J~r';\liL~r'f'~~,t,70rr'l("lP.·~~olali.'l,t]ul·H""" r;cf'!.::'rnJiuo ~ pIlI.'Cir. de ht,p&~. oominw :"1.:':1·(:"1""0 L!l.~i!illO~~l~tW\~r.m~l J" hbIO~'t1:ir, P. ~'I); ~ "' .. n~;,; ,1,00. do r.l{) b;,J:odw unleo e ~iJ:~J~oomlW-.eK.~OOil181 u~ d~rnood.~o.:;.ruli1Jh~~e~ pt!~·"lji~t"!· definir JEri!rel~~~s. ~I.:E'(:J 11~if~i!J COl"1cli~1!$ ~ [.i!J~ibllirJ~ ~ Hm'iJ:1!S dt"l I,d,{lod.: (DUMOUlIN, ~99Jc. :m)

Em "KetO'fIO{) do 'fIlto", Pierre Nora ",i 'n".i.lm'~I:' ilEI1romF;].~ :iq1J1 n ..:h~t'lL:c.dO- ili:1tlJdildOTOO P!~·l:ill:= 0 dJ,.-...,;lac!unt!TJID -clilITIl¢I)~rn Ffi.lmrti v tI nee ('lJiL~ 'L'im.till~~ imag.!t'Clrt.....::r, eapeeaeulares, pa~~c~:i:Js. ct:m como ~wib.) .~If.lA:;!I: nn acccrtecienentc, a ;r.:.T(tt; nne f~lI~I,. 0,·1 n~lhQl', o;,~ fU;("T do (ltC0,1OOrnemo e ItI~r oompcr:al e n~uf31:.) da !!me-rgln;:i;! brutal i:i:O!;i~,.<;I, J", l,1rtl ¢Onj~l~1.ID dot fencmenos sociais ~1J1.i!ido~ dn~ pr.Qfund!!'"'~ e que. scm ele, con.nnDarj:un. ~n[ .... '!Ii'n.~>$ ~ ru~.sdo!l~e:r.tt':!!l.oo!!!th'O~OiIWl'tl;l;iln,=,moQ~[¢m"!JnhJlm(1)l"t>j'pc'I'HII.le: or,"", do que pelo ClUC "".1.., m,,,o. r<l~ qu. I'. "" qU,. p,1<:> P"""",", SvYl~if.nifj~.~.ot: D.IJ.rorI,.-)dLi. rHJ:sMa K:.s.ron~rtci&!" e1e r..ii.O.!; s:e1:'~.OlJfI.~ '::1)), urn ",.,.lI.,o dn §();;i.J.&., OJ"" .i""ruro," (NORA, 1ge8; 188)

19

"';I.1dh=menros":; hisruria o<:on6mica e poHtka,ao uI11i""ftr;rlmlhns "~~0l;'11~ ao Paran.! no seculo XIX e 0 Brasil fi~!'timeiJ;ll Republka ..

Ulill. dos prl~dpsi, procedimeoto merodo:il6gims. de Ulna P5SljUhS~ hilrotio);r.fi(Q Ii ~ "Tipologla (k Fomeo", rO.m [ftrrto e ~mp()rmi'bre ii''''''h~~'~ jocali:ay1{) do; ""luWos ()nde e~rol'lmrmC\5 a da(Ilni."" .... <?i0 ILtililada tiD p,es.n t( mlb:t.nio,

~) Biblim&9. JllHo Mordr:a:

1l) lm~ruta Hht~"oo ~ Gwgr:!ilco Jp )),!!l"~ IlH GEi'R); ,d Sesl~(; fum ~~~11Se au Bibli=c~ l'"bliG! do p:,.['ur,~;

d) Arqll im do Cfi"l~m Mil ,.,;trrJl~ de Cu~h:iha;

el CllS~ ,d~ Memorin de C.],F.it;b~;

o n'aDfllh", d<" "''''''[;Ilrn~n[(j, fkh~[ncnto c ~Q(llfiCl<¢o d~ il~fo!Tlf'I~~Oe-s e refeTend:~s 'bihlio_g("iin-c-as ~r.irie-r'l.~ aQ 1;C!llil e.:nao ~j~lXmatL~l[.s n~ tilt,,,,:! porTO do ("[';,bllb(l. A~ pr;n<;ipai5 fotlLe; !"mh:1l1.udas [0111111,

a) C,;le;;,," do '1)"'1~'10~ e ReJlllbme')U<,i;;r do Es",do do ~;iir'!1nfLi

b) Lois, ~Jettl<l, Atos e R':$nJ,Jr,o~' <:Ia f'le(e,tiJ ,,1. MUll kiF,J

d~Cuririba.

~) Bolerins do ~ HGEPR;

d) A,maes do G:mgresso Lczi~bliw' do E:smdo do Pa'[il~~; o M~.n,age~s em'i~da& :1.0 C"ngl'~5w L .. g'd".L~i"o pdo

p~jd';m. de E5G!doi

(j l'o.)te! de ~nl~rells." r>~.t[i'~i!~rm~me " jQm,il "A ROPlibllc~·:

gl !'«tum M@kipais;

Uti111<::nno,r; ~S~~5 fon'rei d;a -Seguinre iormjl~ 2 Col~~o de [)~cretO-S ~ RegU!lam(:nlt~t;;]o; Le.is~ Dec.re'los e Ato.~; Annal!s· do C'A)f\1:l"~;O l~i.lati\,I) e Pr;.5t1Jl-;)" Municip~is, se[';'imm p.n. o.:plkaT " ,eb~·t'" Esmdo,l)vhln(c;.ipJo a ep!lGl ;Ill. 11esq~jsa; ad", mmo a b~~e jLl!!ddHr.l,. n:1, q.H~l. ~ J:L:'.forrn:a CSII'::¥Ya a:see:ntad~, {Or:;Ul:l madllS nos C3pi ,,,,l~5 ~, m e p.m. do IV: &Jetlh, do [J-lGEPR w]viro.m pam "'ere,,,! ::> (3 ~i(Ulo 11; j~ fj.~ ]Iri[odp"s trmtc.5 \ltil!"1clQ.~· hrfl.ln ~ M"n"'g<:~5 1'10 P:re;.idenle dCl fumdil; q". !llmmm l>em [[ pl~nend~

20

J:lS rcformas per parte do ~V,j,.1:r.IO esodual, t.: o l·~.IInli"lr;)men.D.1 do j(>m~l "A RtpGblim" 01 a base cia narrnriva cbs rcfOrrMS1 ai ... bos complernenraram Q capuulo IV.

.22

d.fl ml\teria-11rim~ orfunda do campo, czam senarias, iahtnic;1.s,.alari~iS! ccremicas, lJ5ina~ de mate rransferklas do ~itt>ral, erc., compondc ~ paisagem citaciina. Finnando assim, MO sa <JIlHl bur~Llesi. urhsna, i\\>'IS .~rr:r.W~ dam,1.cxI~(lbm nacionnl e lmigraote, fDrmaria mmi.Je;1n urn cpemricrlo lurnnd{.r~IrI5.lt3l.:m"ncip..1¢Q!j.("t(~a'. deruro de um4\. rradicao annrquista. Esse quadro resultou numa crescenre urba nL!'~~'k); p riI1Cipil."im"n rc em G,'Ti,db;;,. por;;:'l:" caplral do &mdo, rr:t"ik>"'1011I1do·,e n(1 6.1 pri,ir~g'.d() de ml]d·"",~ <;;lpii~lisros. A hlJl]LJe~ifl ervnrel m :j'IQ $.c impor economlcamente " 1[!:'a.n~form:flI'li~Q' Th amigo" produeio fetra nos moldes do~[!~n,,"<),,[ J)!!"" de> litQ"l~ em um sistema de f;\D"irn, (mde d~ pnssou a dornlnar ns ,"c"i<;;1S d~ prudil<;lc . oo.\l~~CU .; ijjfii!~ir ,!t $o¢ieJa<l" no sou Fedor, $~Ia ,,,dt(m'ldW"Jll,lI\~ (,;Dl.o;<;p,?~6 <.10 nl"nd,,),

6A :ind(1Jtria -dlJ i'llar\!: ~ ~Ir.t§. ~l1t'ljrJI5.ri:.~ (~'$ m.er:'!h~~, as &:1 rrit::d:l~ ~ 11:;; li~J1ib~) d~f;'!n1 n. roqlJ,,~ Q.Q1)1,jl\'itl'-i((; i ;,;ocid3cll!: p;l."lUruJ!::i1:11.! J:o (Ir.:i~ dc~ :.ItfLII..:, X1X e r~i6~.:! xx_ ~~ (l}i"iij'l;,i", ~I;i. otjiJfI} L"I, b~~,p~ Im;~"1Jr:J'..'i1I\?pr("!:i.~r.mF'·'S(' =","1 Jiuno L1:lllili;:. (D[idlir.fli't; ~1;Jd'o i!'m inJ~l::!11

.:. ) (r,;-111~~~ ~i~,ii, 11:Jl~il";IlI~!.;'.,.; ~I...: (':'ll!'itill:1 ~':1~11,1.' "iloif ~iJ.'@ p..~i'i':. bn~q~Jii(l;.ljs ;1 't,';.~I:J.df.~ "ILi!.! alEll ~"::1L.-': :lE'='Jl1J,!i Lio,; 111;,.tl)!n"l ;10 ;111'1'"1u~1,) c ;), a~I,i''I;jC! (Otrn:;J\r;l~H ~II})U 't-..:nJ~clJ.:·;m \o;inf~~[lifl, ~~!"';:iI:;'1 ti~'Il!. "IIl1~);:ifl· ~ 'H.:n!i.....:nh't'i; ~:!i[:t. ~ C}d:1 nm'ul'IIl:':Lli t::-iOC .. La '''~'n'L u.qud.c dn M:k'(.It:iLL '" ~~)ERr;ut."-'\. [Jc:~: ... ~ ''to}

E Ii; ~\~~ h,clpl~me impul"Q jmhJ~tri~[ .. k, inki" ,Jo. '~Clil(1 .... ~lCC COL1I..hcit",H.::u-i:) ~ \J!'b.'ln'~:JII~3JO no 1.'1Ifill1oi1 e, l}ri,ncLpal,mcno.::, ern Un+tiba. A.lii €o.se p<tTiodo, .. ~, t']\ldem url\.~'.nm lill1ij'3'~OW~ a ~'m ~·t.H11r,Jrdt~ l·udirn,:}I\.r!It'1 ~1(I1.':; ""'I-:.:trdhm; bLHFfi(riIdc:,:J.~ ~ ~ ~~I'~ja. 0& [a~.li.-:..Ldru~ Ji~iJjI~\~, de temp05 cUi. t~all"l P-.};s., pam a CElhlde n f!im dl..' {l'~=i,()!1fit~ 5ClI-i I~CgtlclO~, m,j}:; ilIlI\l.lior l'h'U'C(! do ~.IliO e!e$ P\WfI,V;1jOl em Slla.~ fa:reJldas. M~5 llO r ser a iCld(l<>lrla erv.lreim ;:;;s.nci~lmeme urlxma, atlas comoqu~s~ ({)d~5:1S o.tM.ddes fRbrll, ilouVJ;. ern (ennQ(; de P"."Jn., M ,;e!lU"dil 'l1etaae do sl\c!:lio XIX, uma viiali!~o;li{) ()h; dd.J"".

A burgu~ia ervm€irn P~Wl~ ~ nq; .. ' " "rq~i~u .. col(mial pO<t1J.g<leSll, e Lu=tl 11m e;>[i.b TOOls "tIL,ll'er$du, ~1lOOlItmr'.dQ i~o no cnLb Eder:ic.a, implall'~do 11() 'BI~ll a ImtiT d,-,:r-te~fs5tw. SO~[(;' = esti!" lltqlliteftmim 110 l":lmnii, Key lm~g'.lll-e Ir. ""roc~<.Lm-o'

CAPlruwl

o P,'\R.>..NA Nil. PRlMEIlRA REl'l.IBuCA

O PM..;J.M., eriquanro unid.d<:o admil1.isrnrl~'ll, n~o CXlstil' I durante D perfodo o;oloni~l. Ele passou .1 sparecer no .;1'fi~ti.() poiili<;o naetcnal quando ddm u de ser a 5' C{)["n~rrn do: S'iiQ Paulo, em 185J.

A CC{)nQ.1U fa paranaense, nesse pe""d", em baseada na erva-mate, ~a om'a,iio da msdeira e nUS" t;oidadM ~-ropl,rori~ d~rw"l"id .. ~ IDOS Cum pos Gerals. Asslm, dols gru [>OS econ~mlco..~ b~DDi(;ns 5!C' ~1'1.'ll1:ur.i.\m na socledade p:Jjr:~nrtC:I"I~~ dessa €_b..'\QoC:cl,; a J~'fqf~"".:tcia .I1",·ui 0,,1 ~mpo; Go2T"LI !termo c r lade POl' j.,LIW'u, R. M. Pcrdr~), que passou a entrarem aCfAld(;nc.ia 3 partir das ahimas dcSrad,~ do 5~~I,;,ln XIX, e a butJue--sia .. rl_rh,tl'~ l.l1ta.d:I. ii atividad~ ~l"V3H::1i'a, que 'Lrfd~) iJ.,V: f11T!1:aJ como §ll'UPC) econ6l'tilkl) n piJ.]itiQlrnenJ.e dUlninalltc '1'-' !'~m'l" dllm',i"C a PTim.eira Rejli1l;1i.a.

o P~I~n;i" aYI<lllle~' periodo, ;o€Oli,i os mOo;I"I:ICl5 clitames ,d~ R~pi~blkD do' few' do Bmsil. em sej., o ])<.i<i.,,, politico era ''''()'''"'J:l')Ji",{l9 per limo'! o!ig;m:ru~1 esndual, b~ •. em \1 F\lil p)lilio Jii O:lIl'bP'·O<1li.!,sS(lS p~illm~J i~m5 e die,n:rel.i;!M. B;;'t:i naJ'; lnm: (1" p,r",.,W'Ii pI~.tJ!i'Ilte; do Escado para v-etifieat $"IJ~$ ongens cU~.l!se.\'ado!l'i:i::i.

!''''I-'t~;iJ' d~'":'j.~~· pnncra 1)1s, poucosugesebo, n'6l,lrwtll.;-si!..!. (:(Jl~ldLiJ r$mn!. l.."!.)T.!Se~.lu. ~ l~tEir c In dnn-dnio do rnercudo de 0:POfl:RJ;:1o. I:t~:::IM(.tII:mar ~':I.~ r.rr1't:I:~~Q~ 5J~~ Q(} AlaN: mlmlll:rud!.~mia bi.s~nte CI,.'t:r.iLf' • cedn, mlt~ln.o clinnt:;:.JoSi pad:«.i I.mmd-Iats da tPQt:;;1. Ccoccrnltauremente. t'Mll enneda burcu~ eI1JCrr.cn(~oomi!gl,'![1J. r(il..ftil1l1l)rem seu b-rneficio o Ull1~nt~) J.I=; Tcb",'cs snriafs de f~. {_} En'! IJI,;1A1rmx:i[:l.dil ~phmlo;iiJ;t 1.11 .... unue 1:'rn.10:II~ csccla, ::((I}ltrnlj~'],.Hf.I-.5(t no Parsna ns rel;)~ sQ(iI.,l·

"wn<\mi,,, ,1,'lr.~. Ill,,,,,d,,.· /PEREIRA, 19'Xl, Or) .

0' fu,.,\;\, na virada do seculo XIX, nnhn apeoximadameore llO.()OO ~~bit~nte' •• sua r"'pul "';:;0 erapredominantemenre rural, No enmnto, as dd9J~S vlrlam • ser {).5 centres de ooneliciamenro

23

"0 roceselo di, ~d.:r:~,;,) «lr.rir.:O]')t.) Pat.!nt! e i~-":i~ ij rna t'.3d1ru:1.'l rcraugular 1 H~OO~lb...-'I1) ~Tn G quarleedu, U il,.'id~it i!11'L TreE falx::r!§ h(!rlTootr.is; n de b:J:o.:~I, L'nm tratarnnruo in[trio[' e me~Q ~t:;: ;:; :-t de: c11f1::i! t'lobJ-c e ~blJ>Hi:=!! .. u;eme;n·~ cmameurnds. A rereelrn (;}h:jI e- de -=(!m:J.m.cnr.o, de 'lll'; [pFLrncipiim ~ i:'JS,Q.01- du !I:p[(P,I(:jI';]mC'TItn do !IOmD ~ ~ d~l.has SLlp!T10t.('$, (:oTJI. ns pbti~nd:=!s.. N~;'J hi!. preftir&rcia pela slll~~~ em W::''JL'lLHlct;jIJ, OS .... ;'i~s r~1I'1 sernpre 'I;'wt'~gM T'e[';)s 00 'PR~fll(:[lro !1m::lJi e: L10 ~l:rr;,ub, (',H:J:; ~~ ll,iL'Joo Ti!ttl!j; 001,.1 ~rTil ::U:&:1l :plcr:ro, ~btJ:'l.: ~ 'OWl I!;OO nGlmE!t'O .cCMflUil'lIm~1;l 'p;i1r~ pode l'Ja,'er CC1rmm::r.ro «1m clrJljIlh:t~ clr! (~[,I'lfL"I Ji:'i!~~;1~ cu fuh;l ~df1l·dul.'¢~ MO:5-G: t'=:'OC'Ju~nc.fu S~~~ mals ol.bol"ll<l." Q.,".do se "tiii,.", pi~ """eOf.\O$,.~ ,iii> 0.0 ordem .f6nl~"i.. A't .;~hm~, entre v.too 're:rn:o.:r; ~tcm P;)lJC;l ml"'ilfm~tU:'l~r.) 0;:podcrn set mc['~II(,;l$i E:!r.u; o.~Tlic) l~lnt;ikt t-5irulural e:'lx'Ir:'Itriooindo pam ·sc4tfln: Jar')e',:'ez.., ,10 piiVimc:mo superlor, A.!j;OOm:~~@:i~,Q5{:lnpre :1irT"$i!;l'i.~.-oqlI.C'~l'C(~}.iklpe'Iflll:i!:ie-~~flllJ~nlnil,;Lr:ndcl'lili);'\iI.\~~.o dWf.lOO '",,':roil d,.,. ,,,brado;'" ([M,\GUiRf. JR., [981..61)

l'.;;"", ~Tm(A l_;>Qlili(;Os. Q 'P,U?oM "a d<k:lda de d~ fai m, reado in.ioialmollwe pela "C:l.-!"!p.;!1h~ CivilisGl' pro,'f1Q>;.;!* !lor Rolli Barbosa r~m !ll~ir~I,r a presidencia do, rep<j blica oomtll 0 Mar,,~h~J rl crmes da Fonw(';l'

,lOt do;.:.ili!nl;;!I'IIe-;.,j$, ~id~md~ por HlJbLT;.i.I~" e pt:1,.;o;. Pit.:riUlb T;:ln:l~, rJ ll'AliWI[] :[Jl;1otidll'lic::Jl" fi:Ma:r:n. L1bu~~ pe!o iloCtlwl~ :S'J:5~lrI.id(it> d..! Rill n;Hb~~:i 1::. ~w '!rtj'r..i>.rfim~nN/' dLlo IlH:ml}l'I';I. '~LtO l'~~ h~[nDl t.lA ~.:p'Ij;blir.i!.'\ ;?;tf:lr.:a. d:li UH:U • .;,.;:i dtl-elni,I~~utwe b.ii~no ~m Sl<:r O·.de.fCru01' do;;. Pfl:-,.:;n~ ~lflI (iU~~~oko-d1! limi~, :fIlC1:,'=3t1oo filJmda; ~rntr~ib du.IOOti;riH,..1' !BON'!> !985, ,15)

Apes", da rcferlda campanh~, fe:J.li,ad,w .~ d"i<;ii~~, i!'l'l'ari.·,'dmel,[e (T!I"dul.nos, " M;rech.~l 1-l.!;t~,tIeS R<lddi!~es da FO!1;;e(;;l '';:l'ebeu " p.",kIEnd:. pn~ :;) periodo de J910~. 1914.

Na ''eICl~de, He""e, da f..;,o~~ oouvera ch;agado <cO I'0<b gr.U;'15 ao 3]]oio d () amdilbo g;.l,cho JOlt Gomes Pfnh€iro Macb.do, ql.l-e, numa,c.ollbedd'a I=obra, tipk~ld~.J."'<)litiCllcligli,qllicr" fUl1d()u em 1910 <) '~'ride> R.e1;>U bliOln" C::m5~IVo1dor, anicubndo, ~. ni,,,,l nu~i"n~~f (; ~PD~D J Hetmes do foll>5e,.1 no Congresso e 1:100 "EModm. ('<'m. fI :lV<lI do m!nblro d. BUCffil g.melal Danms. B~ .. ~t(), 0 f'RC e seOCl1~$ m.iHtilr<. p<Omo·''''''.ln" d"I1'OCllaa d~; oii.\:"lLriJuj"" O1;t.~llruS '-:~,~ ,:e opu 01]"",n 01.1 J;"<Klc·r conrraf .. Uma ~~ q:ue H~ttn~ o;I~ Fomeca

fa", oldro moo a tuna ci~,J(h ·fuliticad"c.:,(6a;1,1l1-i.erre",eieb.1!WLl II ma ~Ibn<;" rom as oliga rqu las m .. M"", r~m diminui r ~ i,",(~ll';;",:i~ das oti.'arqui:aB rradklonals, No '1i:IHdQ, Hermes lmscnV"- dim.ie,,,, iT ~ iLY~Ij~l'IGl~. d.t PLilh£:IT() M:;]chfldQ ·00 Soeu _gowerno. Esse I::pkc;-odr'D fkolJ I.X'lflhc=ci.d~ pdr U.pnli:ti(.1'I. Sru'l-'~rnl1brn '1'~ R1-is ajtlst3flCitt~vJ em .w.etir't.1~ni1!r :lI corrLl.p~c) e salV~fL 8 ,pureZiI: das jnsti;tl,.t~~,o~ republicanas", nn:;LS genuinamerue .0 que ocorreu (oi a mera ~ub~,riLuL~tL() des beneficiadcs.

Em rermcs de" I'~I."n;. esse cltma de lI,gi..,<;\Io p"Hti~' 1\judo~, '1. Ie:).b[l[t,,- a ;",agclYl d. Carlos O:t\,<llc~m; ,~~ A!bClq1IcI(J;ue, ql~< t<lT <:I.:il;Ol)..' ~a o pm!d~nda do EswLo I)~'"O qjj~,<lri,~",io 1'912· t916; "C;")j!.9$ C;),~L.:iI!';:;"i:i1iti ti&;i~I~'L¢ ~! 'P-!"J,:,;iJ~nci:-J com ~~ E~t:Jdo i£ln «lr."Idii~UL'7i fiEYILK~ir;'J~ l.:iii~:LI"IC~ r.1!t.~~~TJ.::i~ ~~ 0 ;'J~~t·u ~~imi~l)a:rn:·c~l'fh runs -I,K~I"!\ [I. ¢ilb'iUl o:'lr. ;5inl~1D de H.lx::nung. ;"ttj\Qi'. ~t:i,o:'i~ij,:;Jl) problema de i ..... (~"¢3trl,lt~!~[L~i'! c~n!jl;,·,-I,:rn!:..:.% 1 ~~ d:J: ~L~tJU~ r;obf'l:!"IA:I~~11iI pudcs,e sur nssim cbiS:i~h:;"IJ;"L f:. (eONJ., ~I,~~ -4S:)

C~rk.l!i (::,,;',}:dC!l.nti t:m Qri~m de nascuneneo, ~:n~$ ~r:v:ou « .. Iv. ~'-'Jl ~'~i"t{'1jn ro~"ri~~ n(l P'WU1~. 0 p ',m de anei(;~ ~~o' E'~";lro Bruibrn rr.i ~(I ... ;sddo de 'nm,Jaw. como d"l?llr,at1 0 ~~~I'&~"~;I e kderal, antes de rer sulo eleiro presidem:e d" h,,-,~, p~k, I':micio l'l.~p~,bliai L~Q, num pleito ooueurbndo.

Assuml u ern [evcrei ro tie 1912 ~ lOilO J~ ~1c[da I~'(' que 1" dcparar WJ n "- ~.()n[I"()Ve"l<:[;L"""'''''S'o do ~rcf"iw de Curi~b~. 0 call<ij,hw "nm L".I" do elize local Or,! 0 '-'1 piooo 'mg~nn~tro 0;1" E,,,rdru B,~~ndro (:;~U ooj~ d~ f~_.-dJ), j(>ii~' (;,'a lberro Gomes de S:i_ I'c",oa de :rnl!ito !L":if)~inl ~1;r:; ~Iill'a~ dr> i,;n,f~" esre gl'ill~a J" m,,;u POlll.l.l.rid.;-L<le "Om! os o-'rlriLmKl>, prit1dila1nv.mm pot ~t' .i<k,,, mentor ,iL <:ri~<;~L) ,clo "Tiro Hto Br.moo" , aspecie de g!JG rrdy'Lo <i<L (";o-l'i tJi. orxle os ;ow.M mals ~"lulnrcQadru rre.lrn~" 11) sorvko

d= .

Contudo, no connano de Carlos Ckl';;)~c;;jn'rH, que ili" b~lY, soubera concl liar a vida casrrense'com a lide polfrlc .. "Jol" Guulberm mi(} contnvu emu 0 Iundumenml Hptl'i.(i1 do Prutl..ao- R~pUlbnQ;1nc:~ t~,jo ,;;mdidml peculiar ml Q <;npmheim CumHdQ Ferreira de

26

1:,10% (: oertnmeute isac gerou LGfiflit(;.~; de un, bJa~ c operartado buecando mnah de I"pr",""n~ dtntm d •. p"l'tk. (tHg:io:gvIffi; de ()[IIlO. a lurgue,ja p;1mna~llSe ~m pl"ru\ fus~ de :l0umu kJJ;iio, via e'pOr\l0o de tmb.,lh(),

A h~!::;y1 de ui:rul 11i.)'I..';il, COL"i.di~~la et:OLilum.i .... '1I .q~le !l1:?i(} f~pg~ ar>"'\'i;'; ],(i ln~riO<lxf':Ht.1dOl~ (1I1M.;;i:r:a.c.Tfi;.;lna~d, fhemln OOln qUil " bLI.r!lLLiSLf1pa~ruteos~ IQ~I~:lSe ebboll!r ,,~C) SG urn di'sc'llr~D, mriS",mb"", U Ill:! "",le d" JUdjJ~s clue mod'~L'~ it;;l~~em ~. e.ca'1()ffib.do . E!;{;tdo (u fL~d;.1d~ f~,Jer~ti.'m) .. N.t$~:?1 ~it.lH'L~~O'i Q' F...$t.:;·,~~, (;!Lp:.~t:;1.tCJ'

1>,."1 r~T";}~k.c}), rcr~l'jC!lr~ ?IS fOfl7'~ pt;)I,ltJi.;~!.$ d~~~'[I1.;n~~ 1~f:!,,;rJ~-!id::l~ !18 ~i;!.,' !"I1~llo1-s::iP d~ <;;~p.i ~l; OL~ ~jtl" ~I rdh;r. f.~rvi1~Lp r, :Wri '~'T~g. (i "dui01d" • r=Tn,I(u,"8'i" Jo qu.dro llrlx1:~oJ re"d;~,,,, ~!iwOrt'-"" a ~ClIrnlllil~-ao L1~S ma% d.\O-""'I: gr~,~-..;). &',b~ ~" b i'l C~dt'-ll1:.aJ!'i'o ~C~ a~ ~~lIL1'itw wnsiclerru;OCs:

'!A.ld~~~. Lit :ii~Qd~I,'lu .. ;;k~ ob ~':oC!i[!Jo'!.d~ !;=:if' .. H);!'(:~~ ,t.:EJ:C:'!,~ .pr~l'I~ n" ~Uii.:'-.:rso J(' SI.!:l c~ di:ri~'to::'~~., Ull.'"iIIi;6: I"i~ (jlu~ ('¢II:! .j]!;"h,"I-S i!;;:~~ b L~t..j~. C.} 0 ·r~oo ~ ~lU~ ",I F'1'1'11;T~~ i~~fh:l ~1I:·I:.~IL'~I~l!ii'i,:lt ~i"I'''';)~. rni:l:::;:..Im LlLL)a "I.'i.::ik ~'i, ... ri.:~1 - de; d:J~ .. ·:;.ohn,:; Hm;"l j1J.;n~i.;l'iJ..: "''It!.: ~~~ ~!,r.1"" li~lJlti;J i~ .... ~~id;'ld.! .:;:le r .. (,Ijr'('":;i. O~LI':: ~x:: ;J.nl.l.'K't.;;:; J..:. . ..:5!.::!i ,pmj. ... 'ta:rs pi?l.:M:!JQT.iJJIr:J t!1:~:r.:tT:1r fCtS UIL1 di:it:ur:io l6!.rio:.~ 1;!lJo,.·, Vir ~rmll, rn:~..:ml1~i~th: d~I~'PE: • .g itnlJn:;'J~';I,,·SIG 1..'o1J"i'tjullIO J.o.~~iL"i,~i'I ... 'k ail'''~~ UL'IJ J:.i1a!~L' ul~iro, \.:LNn:.dr.~:.do i1$ ql]~I.I';Ii'_li~t)i,;"; UI'Im em nl'ml d::l ~'I::J~il0 G.o;m,~ r"..Ji;tJ;;..-,;.{Ji.:' 8!Jb"01o E:;tfI.J.D"~. -:..lll::tf"Jro ('''J1..~ ni~1,.':1 int~("nlj,;).':i fOnrr;;d:i~L!~&i: fl~]~," (F..LSE::.BRO·. ,U9S&

nl)

DUil5 q lH~S("""Ji'J:S S!10 ~rnp:.)l"ID."I;~¢=i !:.-iJ h:=li~rrE~O~ ,m]' rtf€::!i~do I~rk-.Jf): C! C'C)HlcsL"tId{il, eni. t,el'LllOS t"I:"I(t()n~is., Ii! ~ Prhlll.~"'.L'"rIIGu!S:)r,C1l ·Mulld.~~_~. ~nl tt;~IJ'c); Lnfenl;:.ikmOH.,-lLs,

.1:<. l~w.<ydiJ Co,wcse.tdn, sit.,1adn eml'e 0> brndofi J,.;, l'm~m~ ot S~'Lr\L"8. Cil{'8I'il1~ j~ conheda :,i. dolel ~dtl. I:: ~ n'Li;;.:.~ri.a de ~Orlg8. d~'8ri, d<~iI" .,. u:m~'l'l do r m peri,!, wrn iI Rt:"aILLf.i<1 ~""m~pllha, " r>O~ prJ I=i r<);'.'",,, " .be RepuhliG~, C()m n p.,,\'OILJ~o Fct!<,"~;';ti:L_Are(;'!~o em dbp~t"d~ pdQ; d"Ls E.rntlos, dol ~ origem do L10m~, ~rn do;:r.'D,d, ,.or ~~(ifundiUri()5 'lu·~ <;xplm'Vil'Ln 0 Ln~OO " .~ :'"ad~ira, Em 1'J\,"{l" i) govemo fccl~ral docidlu p"l~ a""'II\I~~O de um~ furm'lia que bg;l55~ S,,, I'n-ulo l~" Rio G 1'<1 mJ~ do SuI. /I, ""'-p',,">lS coLwe~lomiti-:lB fOrilfifl

J

1

Aibre~l, que acabcu 'S~IDd., ~CtlhidD_. Joiio Gualberro l'-lR! que se "contenrsr" com 0 cargo de comandants do Regrmenco de S~II'.~Sl {espectc de Poh'i~. Mmmr d~ ~po:x:a~ sendopromovido a OOTOn:~L

Aqud~ "O\ll~~<;'O "dorl~ 0 seu destine>, pOI~ co rna comandaore 'Lh for~a )lubl1c3 do ~iadn, iQi ONiglldo a ace~bt " lim:efll de b:J mbarer u; ad"rtrn do "monge" Jose MlI:d~. 00 legi~() dD Cont\:;S"'<lo, onde vL;i() a perder a "'ida L1~. b:mlb~ d.e Iron [ em 2.2 de "LI:~,hwde 19E.

JO~Cl Antonio Xavie, .ssum:f.u ifl.!elill',ltLenrr. como pref~it)), e p!$(J~a de\"",'" 'Lm:""da<;~() de ilI'pwoos OO1n {) c;rolXl de C0n.lll:uir o Pal~d'J MI"llki~al L1a Praea S~'HM Andrade, Sob:;;.c a poHti,~ ruuntcipal ;Ie; C\lti(ll;a "~8$<; periodo, ~ hi>tOliadora M~,,~ ig!l~~ kht,c~n.i de B9!l [ ?OCbteC0no-s-:

':: .. Q.1moa i!],~"jr;-.;t(Jd(1:;;.jmpo.HQ£:n~e;Jol(;l~:SlJfkit"r..[t [);it~ ... 't;i! :pI{lj.:-ro,-:-i L~rn;l"':"I';}"'I!~I:;:~ r~ Prerol[,~;:" ~~i:r ~~Hce-~ ~"'1~I:t.icir.mto;. are 0 II:lt)i~ dt.,'1J;:"i~:nt..,o;; (,Of!:"[{):;,'O 'r~~t~~~;)~ ::if.6li~ nn anc ~iil'l~~ L!~~ ~dlr;]d,;li c.lrmpJlIi.]~\ol (00[[';1 0 L..-r.;i$.bctun M~mi~1. C . .) ,~.m juneirc do l.i:ilii'~F;:'I.I!L!I"'!~":· [J 9J3),"i.:' PrL:~iclli!]rt-::' d-o ~:.l h..diQ), ~1J ';OTqIpil:r:.hllir,"1 de C;lI:;~rIJ ~(;dJ;tI'a]i C~nc.~id0 FIJTLdr::l. ... ~[ .~f.n.2"1.J Pl-rFJ OOU~r.i ;"i P~d"e:itlJli! .de C~~i.bIL ~~<:: ~ntda -!-U;:j g~t;.;:. !l;iiJ idando du (Jro(;,I1i1~O d01 1.~;'~I"~rl'b:.i':'!1 e pr.cll{ls: ~ 'Of'.!-QlJi!'f,'!W d~· dio;i~~$ tto perlmeero 1"1 I:'hi, r"!.O ~ '"00'""'0_" (SOl'll. ;O;cl",,; '1.1)

. A era f>smlz:i.p do QJ:gO <:fle pt<f~[0CI JXlC'l! C1'ldklo d. A_br~lI bu (omcl~.metli:H.I p~m ,"bs:d'i~rmos a [-,ipQtUI) de flue esse penodo liji Q Lllomento crucial p.lr~ ~ oon~ollt!8,<;(i_o das bases da economla ~jjbui.O ,ridUSl1\i81 00 Paratl~ "que Cmir.iM_, por se trarar dn C.pirJI do &LS~O, fuj, palco pr[vOlejih,do d~ n"nSrotm~,~Q alpirnlf:lt a, A buE1;"jj"-!'i~ paranaense (p;artlnJo d a cMrel'~~Q' tie propom':a por Anl;Q,!'Il~O Gmmxj na ~lntY.od!Uo:;:~oh ims~a\"',) fjrnur sua hegelTtOt1I:i '''3'''.~lit<lindo uru bJ.ac(l d~ pcder ql!~ (c)<;$~ alem dos sell, Inreresses irned iatos. Dessa forma> eurlquecia e ~Q[m}hdHl'a ~ "posi~~o ao II'Idet~r~~do. fu:prodmra-se. aqui, " kn6rnena de S<f<ira~aa entre ca pita! e 0 ~rahai!l", '~OlVfJO na Eusopa dt'mnte Q sil:ub XLX Mim, esse em 0 rnomenro de roraadas de iN'!'6es CbM de cada urn dos

"B,~"I-R."it..lT)-' e s"",hcm l"mb- & COkm<~lrtm. de I'erci.l1:ill n..:qttur_ Tais emp~e~~$ [O"i'namuo.:,,, PT'oprietilias de urna faix" de 15 q'liJ(}meIrOi d<l Gld:t lado da eS!wia> d~ ood" p:atS>ltllm • ~,po;d$iLf 0; pctt<'iru~ pof tnt<lo d", vj()lortCi~ .•

'"0 J'-~;:~P::I\;) t'O~ mDf.idIDfi.:::S d3 :rq:l~O "'Llme~~ 1'1;'1. Il'lI!:ci-id!). ~[i) ~m~' n. -t-DlUiJ1J.ov10 de. (:!~.:1 d;:: (enC! :.~m c3L: i::1;"j)'iII:=;il;·Ia.s cl,* ~l;)~ (J!'tf;"I~ o!"l:lL'h,liI, .riS. ~l"lt,nm:;b:::.di.dacl~ cl.~, rm:U~llBi.s IKJUiido:;:!Ii {oD;r.,nlJ RloJeJ;J.rteiro ~'d '" ",\»11"" ~o,';' ~b,. f...-o~,;,_' (TEIXEIRA, 1971. BO)

·N'~-;,.tc {:O"l'.iteX1:o. sl)frgir{l:m fJ.g1HD:S 'mts~LCMt os: II~TLO.l~I.!"fS'I'~ qll~

!i'!.Th ~ IJS;( l~dQ do Es.f,iIld 0., p[o:movirt'm, CUTas e ater.u:o pa:w as d~s~mpm.~do~, !)~sdc, O~ t~["p(lf, da fu\i()lll~~e fedelc:tllm. {l i,m~gindi~(Q d~1.S ~ d.ti"&i :rC'f;i~;o eTii ~!(Nc):=ido par his,tOr.:t..:; de:. Monge ],,'w M\lI'i~_ D;jrtm~~ <) ~pbQd;lo d,. O:r"te>t~do g~~ I'm' d ~~';'PJ.e {~~,lt.ro ~O'T!;gl,":;. J~ M!J,r~"'l. q,~ ~ dhd~ ~rITl;;jo do JH~mc:::IXQ. .l\pC<> 0, (<;$m"~~5 do,; SOnh()T Bom J "'~S. "In i..'1.<lLn1'l'u, graL1d" n~;'lln~~w .a~ 01mpon~ n~c)' 'u~rot~~I1:~'m :;. WU5 Jo(:~i.s dJfr. origem p;.ffi fi~~r oU'~[ld() 0 mO~ ¢ ~\l~_$ !~it1jr~ ~obre C~r!()$ M(Ig!lQ e os h1ie-S d~ Fn:m~~- NI;><;rtl'do kx~l. fil!ldOXL ~ ptim(eho "<:(i.l~,dro~~"!Q" do, "Mon~I<l~.l •. Odes!<". 0 mmi.:n",-,w di.l'iditl os corona! -d9 regi>io, u m~ ""~!: q'U,£! dl1.) ~~6p .. d~ estava~f.I, com, sell itL.ar)d.al~lisnlo :abalado ~'m ~~~o &.$ CXtrn~~f:lhi8~ (:DaK~ssi(jna'r~a:t! no .e'r.m Llro ~ t'e.duro toi d,;m~ id" " <> i:llO'!'l~j;~' tellS 8d~pn:J<> WIl)(cITlt"VU':l h~,,_l_, oncle" ~l'L[)n&rt: to', ]'U-0~rol e 00 i\dep~oo dL1l 9IS8Jl1ta 'ReJjgl~.o~ ~ffim ~ ~er P"U~'1lU ld,~ po, ~'Qpas federn:is, ~~. fOr)'il pllbiirn e>ladm,l e reJm '~~lql,jei\TlO;" ~l~;I!1~~). ~ ""'Iil'i~jill :f<'~#ram '" 8. ~e-rl\l roroou ~Q"~5 pI·(lp(lli~ij$5. u,~.1 iJ.de> coI'l'l.t'l CiLt:I.t'lltLMS, Ita i6pcH.! e l?apor.i:n;duv~~ "::rLHe O~HM, (.tn~U't p:::.kos di".! .;·mnb:na:, oude Co b~Ji.-O fd er~l. " ~mbi de 1914. ~SSQn ~ org:mi1<1r Illelho[ a_ !'lpr~5SiIo ~_O mrNu,~enro, lls;<L1ao, i:ndmive, ~viOe5. Are que> ~rn [im de 1915, ~, '"OIJ<o'tti. Sar,ta" fui ~m~iCilmel.'le I iquidada, ;;aDraIli:lo ~Jg>.Jno gwp~ ~PDrw:;- tm 1916; <> I1kl.lt'IO the[" rebeldc, Adeodato, £oi pTi'~O. Fir.dn\lI nrn(\. p,,~"'Tm <:om urn rnld.:, cl~, .20.000 MOttOS.

A primeila 0..,= ~~.rgJ,;J nO bojo JM fe.",I\has dlspurls ~m~~ria!ista8, qLle', {(iante d,,- iil5mbllid~de pollti:co Idn~nte M

28

bll,r'IJr:'it\, fL~ e \mnt com as n.:ri.~~~ pmcurussem se ~[D~r. D~ Lim lade al "T,iplice ·Em"nre". que con"L\'. corn R Fran~". RUssia" !.ngb.terra e f.:;mdos U:nlJ{~ ~ntrt;: ('IJI:I!.)S~ de ourro,» "Ttir~l~ A.!.i1Irrl'f"'p mrHIMc:l pela A[CIll""tWI, ALL'(fi~. Hu"IlTi~. Turquia c Ilui;-ari&. Os o<mfli.tu!' Cl\.'i;F:.=IIrI. como palco prlncip .. '1.I. ('I con nneuee curcpeu, ruas acabomrn euvolvendo, de urna forma on de ourra, grande parts das [1"yQG5 do mundo ,""0. Em rermos da p1rtldpu9io Lrs,.md~cl na fr~nte d~ bnrnlha, ou melhor, nas trincheiras, marea "'~"'mldaJcss" confliro, o Brasil manrecosa neurro :at':: 19l?'j ~CJTcm~ (Jesse IU101> ~p-6s Q "(~laJam"I.l"> de> barco m.,OlHre P;;I~nll, ... ~ mbQl',;o,; dll'l(1ml1cicr,g (om 0 lmperlo Al~lri~ofvmm :rom~l,J~! e (I presidenre Ven=l~ll_' Breis Pereira Come; peel i II 00 Conqresso N~d~m.! ~ ,.I •. d~rtlc .... torrnru de Gl~C[~!1 o..lm:ra as' Fbt~ndrls C~fi\r:r.;;IS._, N~H:(\ffinrn, $. ::u~lII:a.;;~C) b .. " ikjm llmltOII«:"Q env[,o d~ .:hlgJ.! M ofu:~i~, ",~ico~ e e l1fumlcjm.s, e ao P'll'wlhalHenlo d. cosra da A(i-ic~.

A ~ful.i"l, r~'" rl !\'k!~ 1LLlJ"~~() dotlrn;j[ 1'\;,' Prime if!! G"~,,co Munclinl nn(1 6 r._a l"f:lcvnrw~~ Pi'C:' n",).ssl'N";)b;i~h~)_ ~ ~m, f.rnpr rr:~nlt~ d~ ..... 't;1 C'::) I' ~I.:I "i(ltr,i·I(.oe..'"i f)'..::ol·rid:t;~ I";() COtll)~tCt,O [Hl~tTI~dun'al C ~~~:s. rdl~~O'i- .f\",b~,t' a eL"<l.nCtllla do nosso V;;l"fu- ExiSlI! l1\uet::t. p."'rl~m ica Cl!n Eo me des oCrC~M' 4~1;:;: ~ [Jlirn~'Ll'J. GIjr1U' ... ~ rrouxe ;Stlbr~ ~; ~onO[L'Iln;~ hrnsiJ~ir.\., Durarue lii~j~Wt<ernpc COlt1ir.ltullJl-fie num "musmo" a rese de qll~ o tompim""EO do envio de poo\.h_lIo.< ;ndll,,,iali,,,,doo pam {I Bm~il, lJOT P~f{0 d,~ n~~oes fOI·"~C..J<)r"" envolwl"" no referido <""',11;« I, ""ri~ .-,bri!<;l<.!o " p;_~' ~ em PI'<.< nder tl n,n 5e, '" r:k ",,(6r90! ·"It1. UI11..:l1 num i~t~\l~*lr economicism upolh[{rt J~ '''i.;,.ib:;Htui~~o ~k il'lJIX'I[;.1r;O<",". T()ci""i~., o hLWll'iadm t1ar~tnerjCilt~O Wt,n"[l D8.11il connnrta em. p"rt<: l"SS~re-_,e; ]Xl,. de, Q que ocorreu fOj ~111~~ T€(nlellal\'~(J dot pr.",lu¢i_o ludustrial e"is(et11e.

o poriQtlQ em gUesru.Cl (19! J.) <;J 16), !Oi marcado, ern rennm de f,,,litlt<J nacmnal l10 ii".r ". ~IJ{) do M.-.l. Hermes, .q'Jaml" n t1go.lr.l.J.e Pinberrc Ml1.chtd{) !mreda ~lgo ,mfutj"c! para 8 mf<e;~"Q-_ No eurnnto, a olig-.rqui~ paulisra, 8rrn\", do t';;.nido Republkano P:;u.lli:it'u, :::II) resen tJ;;)I. .. 1 como candidam u vioe-prcs.tdente, 0, minei ro VCI)~e~~'U 'Bras. Cum o """,J. do l,"rtid" R<.pubUlcat1lc 'MhleirQ,

V>l'nmktll venceu lIS elei,oes COIil 0 ~jl"i" da maquina ele,toml, [esmb~·lecem1() 0 revezamerec du "C,,{~;<;.om·lej(e"., Inr.en:omp[do pOI quatro anos com a n=J\S;;O de Hennes da fonseca.

00 1,O.;,t~()Jc> d. gesrno de V~n<e6bu. Bms acabou c<lincidh,do ,~C'" n I'rimclfl'l Grande Guerra (194 l- 19l8i. e suasublda ao podeT assinalou o decltnio de. Pinheiro M"dm<lo, trnrr;;iol'maua pela impTen:s.a no w.mde ~f(.i\.."Il~.dor das m_la~ poli[iClS do p~is_ f;;,i assassinsdc ern se~=b:w rio 191.5 pelo padelro Ma:~so de .P"iVll Co.mura .. 00 i1r"ru:I~ em) pOlitico do sen.'ldOl gaucho foi Mteditij, qu e C.()iiI1IDU(i!t1~ a ~i$lIfrulr poderes ilimlmdos durante It ~tOo do Venceslsu Bt~s, corno f;z:.,.rlI anteriermente, ffi:ll'lobnl't>do as oj l§;,;rqcriils do Rio Ororu:l~ do Sui" do Nordeste. No rlO!c'o de 19!5 a !iirri~ ])Q]>\I),\1;, no dd~[.le do Rio de J~neil'O. 00 (enrar iftl~dir , ~$$~ de N no I'''~3nh~ ;LO gQ'-;;rno daquele Esrado. Esse. a({) hja roller con.tequ6"cL~ (unLl£W, IJQTIl 0 seoador ainda naquele al1f)·

Ent'"I';L[J1(l, ~ a tese da indlJScri91j.a~j) t10 Bt4#L em fl_!!lS~O Ja. r~rJ!:neirn Ouern\ e po1~liC"l_) uma ceisa ~ ~~tJ: :\51ii5thi-!1e~ ern nesso pai~. ~I mao escnlada inllacLcm;l,ia dursnre em; lJ'"ri<;ido .. PQlS, il med ida ~"l que. ~5 bat~lhas acirmvam-re, Q montante d~ gpi(:[l[s qm~ a t1lti3m para o BruH diminufa, e 1'08 a fulu de recursos ~ com '(JtlC o gcwemo federal precisasse emit't moedas ':M,a cobrlr 0 d4fidt p·~bljoo. low ~~!JSOll urns euocme [n:i1a~.o e uma b"ix. nos n·(wi. de salarios, A grande caresds que se S-e&"llu g~r<}u uma ~rill de Ilunifesfll1000s de dcsoonrelmunenw pe]o pats "for., priJlop<)lmene<: jle10 oasc:.tl!e operariado braslleiro, E"'t~ desconrentamentes iri~m desembocsr I'I~ Greve Geral de 1917, ttd. por muitcs como ,endo side ~ maiDI m~njfll:'ltac;!iD popular do periodo,

Porramo, ~ par~ir do pWCeSSO historlco naclona] c ~1i~f'J\aclo~~ll1al,..do ad ma. ~Im<:-,l.-.re o Jl"-"U de :lmportillda da jru,'ef~ao do l'arona no mesmo, desraeaedo ]:.'lrrn. Cu~itiba urna ooniuntura de mudancas.Emesge a ~dm-[tllstra¢o de OndiQQ d~ Ah~tl t~O !li~1'lk> 1913.1915, tII~mld.apot mn ponto ~einflexij_o lhs r,)J=~.~ pubitOO>, fn:nle"o quadro 1J!OOtlO da Capital do Esrado, que acobou send . o sl..Dbm~tido a uma rlgorosa imerven·110 Ilrbanis!ia; .•

CAPITUl.On

E

sss C:;'p'in,ll.O tern como Obje:tE';.O pr\jt.uro·E"cu:qIiJad:r.u, atrn\l~'\ de sua hlsrol·u~. de vida, £l(lS50 protagonis ra na classe f.<:Oi'\omtcameme dominai'lle. PaF.l tanro, U!ili~mos 0 ~rmbou~" re6fi.c-o m~;;!isra e:<pre.!!o IU obr~ ·IdecJo~a Ale ..... ;,"" ",,·,dendaru:!Q .. noo;1o de classe domina nte e su~ T.d~~() ,om e r-.cst~ntc, d:il. :tc:x;j~~d~lde:

'''C:!d~ i~Q\'a el;)~e. e!~;')~l~.eo SI,IIJ dQmll'i;"J~---iiQ ~Tn'pfL': ;!1ctbr-c 'I..IIl'MI t~t.: ril;Zli'ga:renmao qu-c D d~ d:lS.'!iC' que ~W (lmuo dominiit;~, no p:MOO qtlr:~ r.NIis rnrJl,\n.·oPU~J ;:I"!t~ j). ru;o'L'.' di:!~ .;,knrLi['l;)l"1t~ e;}' 1~50·.r,ler:ni-n;")~L1:e ~t ~"t.:l\'3.,e: 5;!~pn)fiJ:rtditail1d~ m:ai&. (.,J Um!'I'''~quc 3,':1 ~iRSOO·!Td!1_M't~ t~!'Ih~m ~id.Ql$~i).{b;.gO$ i:p,di\lrd-l,~d(lml,n~d"te"$ t~ p.tlT.l.:l"p;:!Il.Jhlo:-m~~ ,I .. ",I'I~" 'lllO """,·,m d, urn. d:r.do ·r...d~ Ir.o;lo doo·~rOO,'I'ii", • quo {"<om i&.i;Q t..:n~ij~ ;10· te5tl~t .. jd{l de ql:l_l~ n;)" :hi~:mt\ ;'"" \dew ~;.!:t~'P.t'e ;I.~:'lni..f~i r.: lll'1:'Ui!m (;L,j] aJJ:5uru.r rle:.:5i1s,idci::L5- 01:111 icl~EI,n, 00;:. ("orn;)-Q@mirllJnre m,J hi$tCttifl E:: ri-e$ttl i'11~!ifL)j o::infe:l.:w!·r tfJcl~ ~[C.5:. c~(!I'r0;3 (; Id.fi;lS ~~nlo..1J~re:; mmo "'a.u~WJ.rn;l;l~?' dl;)("~itt'l wile ~ JeM:ri\OO~ :flOl h·;,to,i,,'· (MARX. 1\I<\7.7Sl

De»~ -f(mn~, ~ ':]8~~e domll1B.me p~la !n~(lter $~'.l cloroi.n)(l rob~", ~~ d<.mais (a[<lgOri'as.50ci:\il;" ,epmd.)t;r~'1.l ,O'ntrrllt: sobreos ,''',,'''' .-.Ie ;;mductio. pn:ci~~ == () COlltroJe rnmb4J1\, ~obr~' (l JlPa;dho do ~do. En,[~D. n~~ e Cll.<ual 0 f.>trei.ro envolvimenro 'OIit'~ C.~l'ldioo de Abreu e 0 ~p;!= eo~JIaI, como ",,,,,til,,; ~d.ilmre.

Ao prcc.UUT CSI;,"vor urn "E.sho<;o Biog.rafic.o", nllo pre[eLl.demoo e>treVl)T "p'roo;opq!",r..", iji'lj hj.>,e[((~lio d~s. elile5 de un\~ reg~(l, on de ,o·rn.id.rar r"bante pa:ro a him)rm ~ vlda ~. ~ ()br~ d05 "ve.rdacleiws >ujdt<.h'i his tQ,ko;", bem ao eSlila cia. bj,to:riogmfi~da "Escola MeIDdlc;a" doW;.uJo XOC Qtten'rDOS ~pe",a-s ~omOI;'tTara Tdev§:llcia dB "oligelU dedas;." ~e c''!l1.d.idodtAb."u ml ,\10. \{)ll!'l~da de d.<:-b;OO freme as suas -a.rua<;i\<l5 p(lblk,,-

C'lI,dJd" 'Foncir~'c de Abreu nnsccu em l':!t:ln"'gwi:" cidade j'orm"ri~ do 1'1"""0, ern m de "1.,)Sto de IS56, ~ lho r, It, ",~~~r<l.dOo AmoJ\!(l Feneim de Alneu e Mar,. CiCldida G',Liltl.Ill,,", fLnl~ ,:b Vis-.~l1d" de N:ic~r. !'€itl~1l C> pe,.i"d~ crianca, e rnesmo f"ff~ll<:<,mk ~ tfunIGn tmd kional, ::l(Nlve~':'::;':HL uma serlo de difioJWooe.'i: f~n::m..::r:~r~. o q[,~ .'lio 0 i mpediu de d~, pr<JSSegtii'llilo"to ,,OJ: seus esm&", SOD!'. Sk~;l in{:;jrl:(i~~ ~t~L"')[iltp.1 !WJ5 Lu~i(o pouca iL'(ot'.m~_..;.[.(), Fb,~.cm~ e nlJ I tWO. com Ii.:~['nr.!i._' ~U"b('LS1 ele jii. estava m~I,(ft'~Cll~lldt; no ~nr~c.~,kto:h~"I,'~ ~a["~[() (l.n('G.IlO do pt<:,(cssor l"coL Mueller, iljllt~m~me ml'l' ourros 11:L<:mbros da ellre I;"l",'~"~r~",:

"AI;;~ln~ ~ ~L,'t.I~ ~lL1L'iO:; oJ ... • '[yi1iYi.02I.i",i..<. larras - C.'} - 0r;'l[!~ llil:J'is o;I,'r:J!!. ~!!Ir;to:,~~~ ,!--"1,1~ J:1 Pi'4"ll[il'iL!l:J. 11;'1 HI:J~ctlr:w~n~ l.·'"UE)tl i:-i:' H:id'b.;",oi'i!;")L1. ci'(~ 1I1 u ~~L), 'r;:.cJlrlJ:':I.,:rm ~l'f'l)~I.o, M~I:;:$. Mrl~~!"IdL:-:i J::: (~Ii\'iir.-,.ii ~ $:i,~ .~fr·l",.k .. ~~ IS dv 0JI\'l:ir;1 (":I;'r.;;- u [, T,,1bf..:,~!- [-!.i~:..:I~i ~~ ~~{~,".,;·dVl, MU..:C"i!! F~~iri:ir,~ d..:

Al;:~ll! Erncstc de \tuum iJrit"(l. r.1~~~.J.n,,. ,ib~lm0"nte ;'.:!i;jn0S .de jacoh 1fl~IIl":-~,j- jl:~iQ~!~jll!.~MoL:l.AII)!I'~~ (~ie;ili1d.!l;:ItI f...:tr.o;iy;.. d.::- AI;II;";1.I ..:- OLHfl:r.i m;lIcj, ~lrL classc onde sc ~.{l"I$'i,·;I. ;,!',;:rt" ,::~,~~ ("II;'il;1)Mr.J.S 11l~r.L"i, ~1';)tU~riI;:l -filmo·Sc."I; harem, (r;"I~~ il!l{lI6';, .h~~r;J("t."I" I dSCl:~i;'l ~ aJ.,:m:'io, A maror rm~~ J.~ o.;..:m; ~l!~ • i'II:::~I;!,! ;'Iul'l de minolncoc ;It'i~:rt"Io;.:f:wt'7; pi:~'n;'l~ 1I~~Ii!,.11 d~)5'';''IU;IL'" .~'x);' 11J~1'."L1'lJL. -I' lht.iARn;;-.,.~, I%~: ;to,)

Em. 1814, al~ti iclo d<l Abreu !mnsf<:du~ IX',",\ ~ Cmoo, !RitJ de J:,,'.dro). I~U"', dar pr",;!e~.';m~mo ,."" seus ~li<!Q.S. fm 1879, ,jl~*k~J.!Q\i~~ 110 eurso Je E:'lJ"",~Jl~Lh 0:1 Escolu 1'0~i~~ (~lrri..1f.l ~"-,,Ia CmWll), onde d~li ;, preparador do !labl',ere d" p~,l'few>i' ri~Lil~r J~ (I.<io, CN'Idul" .~1I CUr.;{' no nno de i&lt <;j;\. rto~no :;~~lljl1 re, i r~jeL(J1J 5Ua. crrrcirn pron~-:..iOI~ill nn I::pt1r.':i~ ::un;;'I:i:c~niG) d~~ (Ol1$(L"U¢O- da cstrndu de :fc'r[·!:) M ;:!.di!ii'JJ-M~ltl'1101~ OOmo' ~ii:I[:I~(I heEr() rle I" classe da C(,onili~u d." ExI,low,<;\io, Che.,"Ou ~ ch<", J" ,~,~o. o seu empenho "e%. rui,,"o 5ukLJ~ ond(l:

' 'v rirki:; doence, rropicae, t:!t'n espedulu n'\I.i~~i1 bii~J'~ P;:(.IID("I)~i;,I;1 pela ":~n'::i:1 LT..;,.;Ji.L.<\I, atinginm & ~n, ... a ell[dt;~nlc:tl ;(" ~.I!;'1~,,!~& '"::t:b;.I~ho que ~ ~lI~m~)L) 1.01\~tI dn t .... ~'(!o.m f..."11:.;}'L'i;h Na, IInCli)"~ei<l~~~ l~n;,;,1 dn J~I"IfI11o:.l;1.:.iil_ d;:roi~u, mi,.o..,;o; -Icpols ·ell!- lre-r tiJL~ ~Il~i~~ 0:) pf(1~~k), ruPi."::. ;Si.:!J.." '4l1iMm::ITN d~ tt'JI!~ 0L:I~nt,u1m~ nlem do lc .... ·.rm:lf.IYliL:r.oo ~r:II:a.1

34

m~1 i.:.b::;. ~8_l.\e:::.j(}L'ilS <:: C1TIh=[I:;mdorSHi n.l ~idi\de, 8.SShill COma o!IJ (OSqUQdlilim:memo d13 mmtrll~ae.; don;ro &0 p.rhn~(r() u.,b~,,<>, Ponjm, ,l~ rim im~Mi :impostl\; '[>=1" L:gbbd"3 .Mlln;c;p~1lrrlt<l:ra", CicdidDl de Abltu. que ~ir'_o[plm!(l,h(l1Jl u:ma Cflrm :r€!rtur.d::tndo ~o ~fl.rWJ_ Foi lJi i,l1:dr:i Dn lne5mo ano, I;.';on.'if'ld:-;,·d!cr p.~I,() p~!iidcl1te dol.} E,~,d", Fr~"d"w Xavier da Silva, ~ ~r(:cr (] cal!;,. Jc =reml'LQ de Ohrm l\lblbl,"

N,;} afiO ~~J-:tlin.t~ ft n~:n.lI~H;-i.a, C~lnJidQ de Ahr-t::u roi ,nJ\vidad~ POI' 1\,011.;;(1 Rei" 1"'TIl f= parte J.~ Com is;!io C:::",cr""U!~ ,Ie Beb !!.,~""''';c, ,><lV, ,~pi~l m lneLra ,em ;llimirtIJi~ii(j • Gum PI'"t<).

An /1.,,"1 do "10 "d,w dQ "M~r'oCll~1 d,~ F.crc'" (Ft", ... "o pci~()ro)n a pr<.'$ici<lll"Ol,"m 1894, CnnJlJ{) .i<'. Abr<'v UJ' n~m~.cl(> t .... ~I)~ I\D.;:" ,.~ )1~':'Wii:d h~l n~)I':i:riCi d L' EJ.·~t\.<.i w i jX~r (ld~:~C:~J~)-s, seli'i:iiO;:(I5- !;.rr:~t:;1d(l~ :;. ';:;!l~~S~ rq ... ~~hj iG!rl.~, Ll"I(,"U:';;~""1:"' aJl!::;:tfi 1L~ ~rQp:1::;; l'tgdli~~;\ qu~,ndo J" R~"Ql~H;ii.(j rfdH.disr~, "to(" "~i~6dh) ~(j!1l ,;:bs~lnl 'mm_t~lit"(r::; i 1'Lc;ol i {'IJ5~~

"'C':..}lJ I-.:! ; .... ~ nr. ("" .... -Ind i,Jn d~ AIW;'~I !i ~r.J~;J mr"-,!~~~ ~k <,:;;:-'I~,j~ ~i( ~ ~~i'r.;i ~J 1.1 o,;"~rp;~ o;.:~L" ..... 1 i~:il'I~~t""1 ~!'.i1-:' i~ ,r~;i~ <-1:.1 .. - i"l!l'i:kf.l'i.li I~tr:;:i~m 'I) :~r.1 !~;·I • ....!~ $;lmC;oS;J r;Jm]LiIi:"~, 0 ~~L.I<: d~'I~tl:tl,!-!'1J ~t..~:J~Jri""l'1il0000.I~,~~'iltI'l,.hi' lIU R~.;, d.o!:: J'.I:ni.:~'r.:I, qlJ~Tldo =i~ d~u :\ fL'l:la dLH, f'h'61~fl~3 t!'w (I:;~~~ J~ ~~'J~rl";l d~ p(!i'nltul, ft.:.:,fi;:;l'It,t ~~i~o W~'1Sl1!,'lI:::-J,.o.,:;~ !1(';:~RI~j:l :;'j ~).5~O ~I.:,"I:\,'{ ... , .. ·1:~IL)I)d(l 'IJm :;ru!N..:I~ K~l,:!blk:JJI~!.n pL~L1.'Ll.r.."'i~,! 1'If)'~L1~lJ.;!-l,;:, p~001i1..:h"i!i';'I ifrlL ..... ~L"i~i'I ii'li.r~l;)fd;J¥i.Q 00 ~im(: &81,-!'"I{i~tioo ~"!.;l rta..?',;)!nal~ c~ n.Jklfl ~ ,~b~l! rcq::-oncllE'u qUk' se:1J:i s-tr',·i;;c:.:-; ~1&,,';[!i1 iii,;! (i;i~~ :.U iL'&I~IJaJL·, 1'1iiJ~ C' o:.all<lii:Jo, r~~ -p~'~()'" A. "ni~~.o;,~ ~'fm, nfu ~;)h J~rl1~l)bwL, ~J:':'~(I.rl(lri;,l.I1U dGl::ltiLiL.d;1 ;;'r.JyOJ.i 1;'fI'1J~ W-J~ iLb..~i!""iI.

!:[Intl;_tr ,.I C.,m_1 itl;::t d~ AbD::LJ _.' (LEAD, 192<,; :l8S) .

o regime republicrmo w:;eria iml'18lm.Jo em !i'or<l.IW! <:m 1910. toda".ia, em I" de re\o;reim d~ 19OB, gmpo,~ 03Xatmd~i' a~ilfLItlll' llQ l'~m [Ji<1 1!'Il p"I'hl, (lU8wlo 1'<'W'e5S81f:l d~ VU'u V',o;:.t, 0 r< i, D. C~r.l(::S 1 e 6 prL"ncipe herd.;: iro, D" LHi~ r-e,lL.~~ IL1,ot~'emn~ no:1' ~~~nt.:1do. (_) Lnhnt-t D. ~_.f'ilD{Ie.l S::::;lJllliLS D trun(1 pm' 3!p~n;.':l:;. OQi5. I'mm,

A c.pq;~lld~ d~ (;:;"cl.id" de Ahrc~ "''' ,I:klo j'lo~["'-'l"~ f~ (:Qm (.l'IJC d~ e.I\L~~ijC i:m COIl'IT:iIT'l- c.om . .!i,m.li.:!; oq Hlpc.5 de: (l(:i:::..y5.o

I

,

,I

pr.elimin!O:T!,;Ii; l.lvquilolUetTO!,. qLJ:t IrOr:'i~C::'iL'I~W' se irceunmpiajuuto "''l''''''''' 00"",",10" ""M C.Jd,iriLo do lnkm"" (H.o\Il.DMAN, LQ8S, 1>1)

\tl"u-lh" ". C{mclC=00 imperia ~ da "Qnkn:J R=". 8iOO1.

J~ um~. m,:<J.~ru, da Sociedade Gec,graf.ciI Bnls,]dnl,

i\pos trabalhar f1~ Amn~6nl~, .IUOlJ como iTl!pe,mr de wloL)j:.~ca() no RIO Gt:il,cle do SuL E'~ 1885, reromou ao Rio de jane; ,0 c Ii"SSQl; ~ :.t""r j~",to ao M [ni~11,t;o J ~ Agri<;,; ltura, C(,rn~j{) e Obru\ Pllbl~ii; dons anos mats tarde, em 1887, o p,~.1"d'1l~ da Prrn--;'I1c1. do R,rall~, /\lJreJo d' Fuf:)~~orc 1:~ u ~(ljI, o.);,>\,;O,,\l'* peru ~~~1' mir 0 cargo de diretor das Obr:;, Pi,hl ie's d~ PmviOl~i~, ,th~~!Hlo a imp"t<'T O'!lcci~1 de terrss e co klfil,~\'(i(L ,"w o'X;Im,i i\~~mQ.~ ~,ml rtlnt"jrig ~.'" dessc pcnodo, repnramos ~ ~jlld" J)!;\:t~f4-:;a'l) Pp!f p:.n~-I,i: d~ C'1I}chdo d~ Abretl ern ser c r:n~~i~ "neucro" (d~nt;fi,,,) !,""",",d.

Perma !1~C(;'U nesse ~m1;oc me ser n(l,n~~cJo, ~m 1890, clocro {it:. C.ol't"Jissfuo d e Saneumeruo de Ca'-fl.r~i' l~fllm'::~flJl,do :ao ,UldgD ,,1[(::,'0,

A prodama~~o da ,eJ)l1hHc.l ~o J3.tMil !h;\lX:QU 11m penodo de Lnodel'niwr;'-<l do C~p1al P"nl~~.~' :>S ''MW' rcpubllc:mru Ql"OU~N~m uma i n,(irui,~{) de,w"be~;d~ pela. p:)pijb..;:oo at~ em~o' elei~lo p~['[I ~J~i(O, At,~ itqu£le rnomento, niio I;;<i~t~~ nem a fig~m du pr~fuj(o, nem tampouco ~ elei<;ilo <Ii rem, Durante e periodo 0.:>] on tal ,~ imp<erd, n ~~d~d" e[~ gove[l)~d ~ pelas Giill] ar as M~micip~iS. cornposra I;.e]OS "homensbons", os mais rices, ende 0 ~r~stider';i~ ~U'a apenas 0 p1"hntol.5 It'i r.1]'I' ~m des veteadores, ~ as dd~bm~~, ~\J cornades por (000 0 colegiodo.

tm 189 2, C~~d ldc de Abreu venceu a prirneira ile:i~~() para rrel'eiro d~ dchde de CLJrliioo,

SU~ oonJ~nQ8 d raw 11 i1.n~ frerue no Execunvo M.unldp,,1 t:oI:l\>'e sues I'<)i~ J1el5SE! sen 'prj'l)lu~jro ruandnro, que por s.:l.h.:-J bl rmtlru breve III mesesr, fo~m Jesse periodo ~ in[lIf.'Utll<;.o daluz d"trk. e ~ !'e'~~~(} do CodlgG de Posturss, com o e..:opo de 'mpi.ntar

35

atqli'it,dim i'D~, cle.s~mT'i(k.,Jhe :IlQ"'i.-'"OS lnti! re!s.::s- e 1 nflu~ncia.s~ pdnd p.~ III cm~ p~[o Etkri;mo Mcm",mentali,-to, d Ml[~B.do pel~ :f",,;o~'l,~o Imem~8t(lrd de Pa,k E"e <Oililo "id~ lJ\fluenci~[ d" ;o~reLfi~an~ira n obra atqu:ir~.tt.nk, do C.'mdido de AbmL Em C~j ri!iha, .~Q fi <1,,1. do SOcIJ 10 XIX, G. pmjemg ~"q "itet"'''' kQS l"llu~nd~,jo$ pdD' rne5r,~~ ~l~m~es iAm cl~ndo lll!!,"" • llin esrilo 'lI~n:~~s ~e:,~'"; Nc:..c;roJ Vtmr1 It:rn 5eU I.ivro "A Terr::ll dQ F:unH'CI:o!i~ de 1912, ~m qUQ:'Jc: rdata>,,- SLIM im~ robIt'. CLlr~tib~, a~ qlIim-e ~T!i(~, de f,!~J~'n,;;i'a, fe~ (>. L~~L~Ci desSa tendi!!1d&:

·o..,u'_ob .. ~, log;;> do ,,,,,,,,~,,", pl'~~ ",oo.mo. i~ ""~(f ""i, le ... ~, [f.IfI~ -e!~~n~ o;,~ L'I~ q'l.ltM~ [ornliclxk d.rx:I qli1.': ri:\~;"'l'll 00 11'I!i'.ti ~r::n:po., :POE' inr.lL~~rlcir. di:li mi::~~ ali:!mi'ies.. 'E ~O'Mnee.~, n&o pouro, .p;nrJ d .. '3l~~ Iq](I.;&.ge:ri'CI;'i:r.~i'lt (.sit) ;'1. .... i,WI;!'. ru:l'i DI)bS,.').; {)'Ihos, dc: [L~ (:ou.tro.s q_w_~ :fir1lK:riorrn~nre ~ oo.nh~mtXJ-_~ (Vn-OR, 1913: I J.S)

C;1~d.l(te:. d,~ Abftu e 0 .d.tqU i.~~Q :it~lb'il.~1Q- ~'~~~:;'lQ GU!Jh.,a,

ro~,,)~clQ ~d<~ ",,~la de En~,enbari~ M iH~r d~ Tllrim, romm w iJfjm;ir~ii m1i(j= des:,S.1 Illu<i'm",a de milo 'l>l 1!rqulmt>.rr. c!Jritiba~ij,

Qu"nd"d(> 5mJ [crom{j d" &10 Hmi'OOlte. Q;t,dido d~ A~""~i ,riJj~ ~ flrm~r-re wmo ~l''-lurt~io, s,"io d!l:lse lle.jDdo pr(}jelOC al~dR_d(}$(i$lPI·rn 't!! r;Et-l..X\~. t.:'.tt.$ .;¢mQ-~. 1~$iclGndfi <le sua rrm~ "N.;:n;;" M i ,6" e~v",,, do ,elllpresitrio do m~U'e M ~llod M hI>, I'Lt) B~reJ (d.m<olkl., l,ole sed" do balle{) B""'''rh,clU$). St.", m~t<Jr proj"~O ~, ""r~ dlf,~cl8, () P"h1c[i;gIt'l. J~ WnStru",,,, de- lima "pOrn •• , ~id"iicll' de ~'Ja trumMm i·~m~ M~:rh G~m Le~Q. "Oon.a Siflh~,if'ilL~", espo;~ ,JD tL'\S]8,1e <'Irrprell~l'iodo lnm'tAs'_[fjll<lL:""Ju."i.~r. "C'ndh'ho", ro,ltD C~nd~do die, Abreu em miillecido r.~ dtrul~ lnall; ,nthr,o;<" i 1l~.~g'UI01Ji () ~sdJo. ed~rLro c,om OfU~me1l[o<>Alc NO''''«I~' 00 :P:l.n1ll4, KC'i~fI Lvncb, em S'eU livw. ja d~ioo, '~h'll~m cia cldaJe", .:1I1"1'" que uma 1m~m dG mde> ambimre:pOO:e set ;m~lis.d~ e;n rtk cmnpD~emes, iaentid8de, emllrnt:l e ~ignitKadm

:.":5~'1lI ~til i~EI~!:1irtm' I'I'ilJiI plM){'l 'F!~tttl.ro,.;¢in 0 fLm ck ~ ~ruili::;iit'o ~ J" ...:lld,d., .'''''~ '''''''IXI'''''''' ,p,~",j>J,,= U"" !"'~"' ..J;I,,,I '«i."OJ "'" ~;""'iw Il\gOr. 0 i±n.tiik~o d. urn obj • ." '> 'l1'. ;rrtplk, :=;ll;:.,Ji;:;tl~;j;"J~';'JUr:..-JSCo1XLS,~~lIWIl6im~nroQjmonmD.entida(k

36

.~ep!J.n"'~' F'rdnmo.s de -kieru&I.-,;,ir::. ru.:rr5 n~Ll OOi1.)Q: nu ii,:m:1OO de i~L~i=lldadi!' (CJ«.! oiitrjl ~O.iS3 ctll::l'!q1J;(:t, mas 3i)!T".!iftc'-.TJdo ind£\'L&~I::.ii.da~c .. ou p.ertic~lffiddild~, Em ~J;!J-nd~} lugar, a ~t'ii:ii~ll!'JLl tern de ~rtClul:r;) Tt:!Ib~:,;i1J csmrtural '~I l!:;Jpaci;.1.] J.o (~t>::I com 0 t:lki~n'i1ld(.'T I;: -=::>D11Il Q~ ml:t~ ~*l<I,"&}. Em ulmno w.,.'fIr. caee "hj~t(i ~CJ.' ..1:: Ler p;.!.T."t. 0 <:il~~'r.'idlJ;r usn !llgn.iil~d() q.~pm[ic{i qucrcmodcnal, l$"k)~L,jfiiCil q:Llf ~lfte t:iH,,,.lxniJ1J UDl:;.iI "t:~o, n'tA'$ trrn.::t reID~ft.o di(c~n~ d"" l~pnd.:J~ ca eg~rtL"m~n.t· (LYNCI~, i9BC, 181

0."1"1 "fd(\), <l i1H4'<lIH sin toe, em idenridade, {~tr~ rum ·e :B~n i ~k~~l~r:., d~ fU .. ;'V.a mancl rn rln burguesia e-r'~"3l1:drra morar, e :a conjt'"S'" do Palacere Len" Jljlli<;'r. Ben.II\Oe.~p'ri'" d, "<esiJ~rtti~' mooumenro", elc ic)i. prnjt:~do per C.4ndido tJ~: AbF€Ub dle.~rnj]dc;; an pref~~llcl~s del r-ropriQRL'lo, p.r;l scr it mnradia de seu cU'11h(,.j() e f~m:il:ia. LOC:IH",d" L10 amigo F\(iLlle,'l),rd 2 de ) ~~bo (,uloial A!'!!"ld~ J O"U Ou"lh,,,w), denumi_'~<;,lo <l1I{; m<>str~''ll ULn~ ht)O·,ci"'''g~m nos p;~t'd.jJr.3Is b::l,IJlI,"I1.)5~ em tj m ap.cl.'. .. n~H;i(Jnai ism, llli'lS U "nlt-flrl urn oil aro 1;11.11(1", em relu~'lto ~s ",(",11\"5 pnrislenses dumr.\t" o S~gmKJo r 11lJ~ rio, I,.'SSU l'"(J l'l.Srre~:lu :S~Er~[L~ CO~l~ as rLL~~hc rh1::t decorrenres d::;; (1) !lmUo;ll<l Jo 1l18soio Pl.iMioo" d r IW~ln des ch.lI!lJ)s daquele Iccal, () que [ml,lie.ria no Hm da" enchenees do flO !:\d~m na r~gw.o. " 0 pai de lGlo [unior, o desernbargndor Agt1stir,ho Ep:n~li[1o de Lea"" rot um elm wiondros ruorndores <to ArlKl d •. Ct<lri~, onde tn;lJv.iOIi coustruir a C:'I)I<I;I. de tk~~ Scnhcru (1" 01",·" a, Q"'mltt<io~o i:"Jpu8l:!U d~ prospendade da erva-mare, ele i:. p:_i.l(~digm:\dioo~ como ::'lttrl11.;l!I1(._':j ;,noorloC'ml.!rt(tJ, lia. fon'Uil ·de «uno ~I; hU!~~nes~iJl ,~it":Sl;e:h:;11 P,\~~OIl a He irnpor fr.i1te ,,;;r>tj~~de circundnnre ..

('~JKI id.o de Abrffi atcICJU, Il<'i"" ~p(jm >ttnda, mmbo!l'Im 0"'11(1, $~:iIio dos Negnc[os ~ Culon"'t;ii(l. wndQ· destacado b'"~d ml ~l\0:11nenro de cento e: mJ1t~ rntl i~ntgt~IJiI~~, aproximadameutc. Em 1899, foj norneadc por )n"; Pere;im &rmos And;'ade, presidente do Esmdo , secretarlo d,.s Obraa l'(lbh=·e Industria, ;l.11I.",1{) 0111 c"Lnis~(ie.s de consrrucao de estradas, mffrt¢es de "'''"I" d~.b~!1\¢i.o de I1W.~[I;S do ParRmi. aiudou a demaresr Q tcrreno desdnado .0' V)1n!lcisi() Ihmrw:ens.< (hoi" &,cret"';l de C"I{l1r.l do Para;o1).

nu.tenala qlJ~ resletem i {[:lm{~lfl.:Il1i~nO I::.ll! :5C' ~hD In)· a.ft,lhil,;o:!o~ q;ftJle ~UJl:~i:rIJiu. A ilt1:J~'i;L11~IQ 'm~i'.l ~t{![io[ ~ []~ r-d~'~Oci do grtJ IX' oom e9~):' l"i'Ii::io !!TI1Cf@!:IiIiC:ar:'na;:") .p~pda id-*!:J qLli! ~.&:-;I n~i(l'.:O'{lAVED.o\N. i951. (8)

IndLlhit:Elvdmem<o. C,tndido de Ab~w fai uma p~sso~ pil.bllca C(111s-cr'il"..ldofil! emI€mnrot exue:r.1;am-en'te ,i'lm.{'i:!iLr~·> ~ lim aL'qU'le(O C01Oi.ITUWI (.cmn() era dum"d" It ~poc:l) al""m.~mc qualiflca.do em lermo~ I~mjcos.

, ,I

J '~

·1

, !

Ii

li Ii

I

I'

37

Em L9m. (ni. eleiro deput~dQ e em 1906, seMCiot, t.xgo a que renunci DU 1>3111 n..~tlm'r a Pi:erejrura Munlcipel de Cuntiba, fase de sua wid" que nio enrrareroos O"m dellilhe aqui, porse trl!ll:r de ~~~SI~ln[o· ::i s~;r H::lbaIb~ldo TIk~ts adinnte.

Como Ilmfk~i{}~~1 de sua d rea, seus projetos arquib!'t6"kos id.cmHicavam-ilo ideclogicrrocme com a classe socinl a qual perrencia, a bmRlle,i"; a U1Sil das Ferraduras, I'> lJ,h~ da p,a.,R Joo(J Cili!JdiJD, as t.e.!~fi:nd.~ d~ &C~1i La e M..hOO M'.-(i, o Palaoere r~~" )U nior, enrre outrns, cspelhnm cl:1 ramen re ""0. M~i> atnda, seus projeros li.bi,ni:>llc05, maio especificamenre ~ r"m(ldllia~~o do ql.i1:tJrru u.trbaLq(~ de Culritiha dumnre sua se_gtlnJ:t ~t:\Lj, '1"C'tJ(l:I~m .. 11<>5 " ["tilll de&pOO(>t\jpll.~i" d~ <:t..ru:Iklo de Abreu COm 0' ,",~ios e necessidades dss temn{~"" mni~ pobtes d~ ddade,

CfLl'lctido de AL"""I anCClTOII SlI,' g.srlin c"E'I)() prei"it() <I~ Ctlrt!i~ ell' 24 de re\'ereiro de 1916, 'IJIOU 3ind~ como }}It)t(,S$(lT de t:($i~~ Expc.im~.!)ml na em;;() recerrte Uorvcrsldade do fuf.'i.h~, A ~I~! ('I" ,,"I'[~~', <lm ZZ de l'el'!l,eitQ de 1.918, Win 62 anes de idftde. {:.IClW, .[01httblldo nas aJrrl~ dem.<G~d(>r~, dos Jim ices enu", Earan;i-Sllo Psulc e r':lr;,nj·Sa:nrn Catarina, D.i"Oi,i vh)Vl\ E'lph!'O~jna COjtei;;. Ferrelr .. d,; Ab'OLl e 6rf:i sua ('oie:). fllh a , ZaI~)'1':i. dit Ah~Ll Ma,hado lim". <s~~ de AnWni() Jmg.e Madmdo Lima, AI[;od .. Vj~~m. M~~tt.1do .

Arualmcnee C~!>dido de Abreu i\ lembrado p¢lo, cu,;tib"Ilo. mtElm :Jj\·ii>artOS,. coma 0 personagem que cedeu WI" no me ~n1 iI! ~'..;nida que ligll 0 eenerc ,b cldade com '; oo.i rr c ocaatruido i""~. ~d lar Q$ aparelhos bu rocraueos estadu • .j$ " raumr lpeis (C."tHl Cid~(l). /I. ;w"nid~ Olndicio de Abreu iocall ... · se 1\0 <1"'t;;0 !W,,/",.,·rd Graciosa. No entanro, esse !elaciuj),lJIl<:LlI<:> entre Cl"Jfd" do .Ahr«l' e ;l. ~J~ do pode I"I~O e adcie'lltaJ. Pierre t.a,·ed a I1. ao .,,. H sar a rda~ao en ere c tlSpa~ da cld a J~ corn n Tl''''l0''''" d. 00 lc.Mclr,de que nela hablra, ~ftrtn~,

'iQoondo13m g:;"~lpt1 ~t! m!';U1idO' numapsrredo ~~ c-ko a m..nsl-o-m'l:l ~50U f!mDg.eIl\:i mas eomcsmcrempc. elese subme:t€'e~ ;,I~pltt~ oo~

A "I'lITADl.Hl,A:' DE CANDIDO DE AaREU

Iw,Vf>..o. e<lt'., Jr.signar 0 c:hefi, do execllljm municipal deli\~' do lm,m p'<7Ilfr.cn<l !ilQ;!u co IUO cI,de). D~'I rJnre () Imperio Rumm:,a, 0 preffi!Q ~m quem, J>Om",do pelo guvtmo ~e[1n:f!l~ ~ovefl)~"\'t1 i.Jm~ ddDlde au 11 m~ regilD ~ab SU:l

iLLd,di¢n.

A Ii"li~ do odmirtisnador loc.1 11.10 fOLllm" i "a''ll({Lo dm FomiLl:""a05~ 0~ !&rt~r'!\:'TI' pe:r~'ii.Mo~ os hJlZ:ilt'!5·1r;;fI-e.ll~ do Faran ou de ATcx.J"drcda Ma.~edQtli.1i" d=.pef)h~v"rn ':Cu~(., de Ifl1<mdtllC[;,.

Jvl~d~.r""'m.·j~U'·, "$ ~l;lnl~ de· ~"H\<l 1(>('"0.1 V.iil~m de ~1 fs r~ra i'~;~· i--\:.s pafse<l d¢ tr,;d~9i'o bri[:lHi~'ll. m; m[bllio;&s do '"<1')>:frooseiam-:;s em J)""reoiair (} 6!g~" local, li rflitSildO<S<lIUUir:a~ Vtlt$., i\ lu:jvichdes <:.r:rimoni\l~S,

jit nos I'~i,,"$ d~ tmdi<;~() I,,(trw. 0 ·prefeiw» IJ!nd~ a S~. f{orrt~~e~r. coaduzindo a poli(i<:o1L l(leal, cr,brmdQ ~ "lim. colegi.a® ~ I",ef,; d .. ~di~~"o de ~u ~ ~~oe.'. a maiT< f[~rn:es e um. bOlll 0,;<,,,.,,1 .... di.w Infio e<)llfLlndir COL" 0 11"'[ot, ildminisimaor dos d"pa,ra'''''ntO> m nceses,torrts.po"denre ;;0 Cll~'} bi'Mileiro ~O W'\'l!'rl~~d"r ,1e Esl'Ecl(}), de ~ecum tIS a.~(j ... propc>st:lS ~JCf mk~~.dQ, (Oh~lb " .ad nil~ i&trng;o !oml e e ai~d~ (> NpI<l~nl~fLl'" 1"1,"" do IJlunicipio. Na fldilltI11$tTa~~c} oolon:l.:tl e'p""'h()~ havia" :rrs"-1I<1 ~,leJ\'r[)"'nciilria dt} ~rc«id.;.

Em mt! tt~5 cidade. ,k", E,'md(),. Ur1iJO>', C.nad:i,. e alglJ m ~""e_, Olortliros ()(':me il Cl)i'11",t;i.~~.o pdo coleB;"do, poI mJ1 cer1'O n:mpD, ·d~ nn~::t e.~¢(ie de U.~.ii1.dkoti' da cidnde, urn adminjsr~.dor :prom-stonlli, 0 L~~) :rt!a;'1.."t.8:~r' Il1uiito l}fuecidc,. ;:::om 0 bChgt1'mmr€:f (ibul"l'ClIne.<!re) da AJ<m~.tlha e da lMlgloo .. 0 que !lode Vllr18l; e 0 ~W" de erwoMr=n!o do city m~n.1#r no. poiilica toea!.

A

41

No l:h~.Gil," como ja fo:i visoo antertormenra, a figura do ])[cfeim ""; virl:! a ~lI".li,· OOl1t 0 advenec d~ rept:lblic.~; ~lh1do a [radi~ola'iii'1.. com arnplos podcrcs.

Ct.nJido de Abreu, apesar de [CT 'i~() o p,;m,,;ro pTt;(~im de Cl.lri[il)~. na ejxxa da pesquisa, dcsistlu o:.l.{) C,1 r"gO de senador PIIJI~ assumir a Prefeuu m Mc,"idp"1 J" el' ritilM. Nom..-:tdo dLt.tmn"[l~e pel" p,,,,iJ,,,,,,, do r~ldo, Carlos C1\011.bn,i de Albu.<ju"EIUe, mmolJ J-"""O' ",1 "no de 191J sem I:t'I' side ddl'~. A j u..,r;fk~'i~',;, ~8~ Pfl.lml'rM do LXOI)L'io Carlos C:n·';l~c,:rn~i, e('1 rncusagcm cnviada an CoL'iI~rtt:~~fl I.~!li>hti\';) ~ I" de fu.''''''''ro d~ 19B om a seguinte:

"\.) n.=:i.U\ ... • ~n!;dtilldn pcbi lei' H" 1 N2 de ~.6 ode lh;il-.:,x~, ~;m.;iri;'lado-o prin-dpicL di! ilumnlUnii'l. mu nl"~i~id C(~1n ') d~ .r(.jpon:;ibi~ldt,d~ .qtl,i;! i r"'~·."l:.h"s:·III'}.:nt~ c..~ili,' ;:JJ.) .b:ol;-crno J~6 :!ii[ll:I~:iO da t:iJ;'jLi~ {.'jY'; ~,)::.1: des rOI ... "'I::I Jt! :,iia ~"i.h:, EoiJIl"t.(Jli dol &;lil.ltl;I.I1&,:!I~~) Pcder ~ru~i~'lJ,o.e:t~dt: ~"J~~il;.l' !lI~migT"'l,"

Non"mo;, dcsdc aqueh "PUC", a t'r,;c.,,:up:,s'i.<> d" goveruo ,10 E:",-"I" <;O;'Hl <) faro d. Curi!iba set ~ ~[.pil'\iJ, ,,0 necessidade J. 1J In:.!. (\I:i;j'l p() I i:rlf;."j .,:ol'i:~fe os ~rr.)jJ~tat)S ~:ti;,;:h.mb (; rnun idpru::;= NmY1 (W~J,:() Pl)ILIiCO dcscsrabiliraclo, qu<t &ej:; ~OL' movimencos mC:1~i;inico:; d(J tip() Conresrcdo, quer ~j~ pela ~~[i(JjJI~~:)Q' po~tti~'"! des i 1l'L~,.",,~ ~na1XJ ~J.ltt:>'. '" ;Mite; ,I" ~srodG P.Tt f"t"'r~ ""0 corter L) I"t:o:co JL) ~t,.1 frfJ~L~) U 1\t,'L'!J rsal, AiflJ~l 1"1,:\ rnes 1'1 ~:~ m~n;s..'R!=':l!m do I·,,.,,,id,,,,w. Carb, C~"alcmri d~ Aibll<lUt"'lu;"

"N::'t;! 1'.rt'Ci:-;.;' t.:1I~r',,:·n::r :IS l,I:rtU'iIl;i!L'tL"l d:1 I r.ur,,;:(&lml:~!i ~'J'I,.~~d;1 p::-I~ drruln lei, rur (-c."~si.inl~h~ ... II' nclmi "I!Ilm~i',u 11I'I.;llfdp:Jt ~t~iJ".k]~J~!1il':lr II ... lc ubrandar rtn gr.J.rdl" ~'il T[(' ~'f:\ efciccs J{'I r:;1.frlJ:lt lsmc.que, ~gu !lJ_;:') b.rL)(·I~~a ........ l·r~l!.oj;l ~'Cr;LI. ~lltILXill;II'Il·lh.:! n. ruarchn, ;;t.lllJtulil'O '::I~'I U1LJ~r-:-~ .. 'iCJ~~. ;t::;mili~ .. Jmim'c\::i~1i.1i~p05i~Ct~. II

C~L'ldiJ(] Ferreira de Abreu cncaixava-se jp'ed'etrumeO'i"e 11t'.8SC.IJrnjeD;."). TIlI\rCJ Sl.,m~ orlgen'5 u~lrl.s(Qq·J.tt{~:~t: (.Qnto!ju~lformat;lo proflssional, d~11lQI15trtlAl:.r;s em seu ILE.5l"'Of.fQ Bklo"4mficoil, confenarnlhe tecla> prerrogativas para exercer talfuneto naquele dado 1)1 a rucceo his:roL'L .... "'("~:

.~rgo r.:!i;!' jm.poroITr.;:itl. c:m~v::inl p::!JD OMror'(! J('i mlg:) r:~'ii:OO, dL'VC~!a s~[' e~r1.:iJ(] f::t::cr tun dJ~i':l q~~1.! renn i~..! C!-;J;:.Ii;,~ml~ d~ (.{Iiiocr • de

compo:t~nci;ede: pft!sti!;iCtD!isql.lt:: IJ. indi.cft~~J.";).!.~ re.tli~I.:'Q plano de 1!'e!.ncJ~t;il;no g~r:j] que C:U \"00 h!lvi:' promettde. pat;} fa!.ft '.ll"Td.:JJdr:nnfllote in(lJ,t..~r(·Jignn du P:u:m~, fj ~1,1 prirneeu lDlmiciplo_ E,~ eidaddo, uh'l?' a. fdkiid~ dt',: m;:Dnnllf 1~O &Irladgt" ~Ilcl..i_d.o Ff:J7el!l'il ~ Iib.r~u quI! f'lT-,);)r:tmet't~·:&I~d~u:1.o CQf.l'r1tt do ~rt:ln pilla. deserrspeenar :"! Jir .... r¢il, [:Jrl!;fu., m(".oS[f.;'tMa rno:!1$ 'i.ima sea QU('.5C'It .arnct' a ,~m.,re:rro56t.romplr:i"''l!iilW;J:'.o:OO:r;:'r.&~~~0tn.qucre..:b;JMt':rde J;J:i'l;;umoclid:J.drr:.~e:flh35.pesi~;"~pit~:p.n::g;JrT..-i~~Ct 1>(JTt.iQ uncal," (A!.'BUQI)l;'l\QUE, 19]30 1.-2) 01:.. So", ~[iro.110 m~.;in'l.

A fut~ In presidenee do E5!<\do e exrremarnente clara ao <~~o~~"r C~ml,do de AbL'"LI como eeu Ji<ljf ,",,".n~ ~" Po:deL!.UL1J. M uf i dr~1 de ell ritiba e, "'0 .fi rmar que rnhcrfnm, eaquele .'\{lrn~"t'j, ecsponsabdidades per parte ,)0 Govern£) Esmd1J~l em rorn;tr r.a fn~r:it~ di=i'!TI.'te das c bd~H~OC:; "de (':I;>t(lne:!:r. munk.i(i:J!II+, tais (3)1'''0 ~~~, "'il;"jm. illlmina,~(l p.:.bl[", ~ p~mjcular, em fare ds inei'icirnci1\ do, ~<;'''~~o; preseados 3ti: ""ri;o.. Em 1913, Cuririba ceueava Jmn 2371. '!!>1~h~oes domiciliat~ de aE\lS e <:-'1101:0, para 'IPm I)O!)l,ia,;;o de t\5,COQ n,:tbit~I\t~~, aI'Hlj{imMl"menKr::r~l [(~~hnente m uiro poueo, SI! ettdJl i'I'"*Stil b~,rJ servtsse, ern In&.dj:~, ~15 PIl!:n():;1$! rrssquorros da ,POlful;:q~HiO c.tlrixiOOIlDi. ~i'l.l'lia asslm, naO LLI'I'1~ rj~ m co rn esse (DPO de servl ~o_ A "E mprcsa Paulisra de Md I;o"''-n<·"tru d.., P~m~~'" era n responsavel pdn Glrrn~iiQ dos m.1 "~'l.d;~ i," """ Ii 1.,~e!1~~o dos SN'~'()S'. dei.a.l ,,10 1J:.,rn tl«; a JIl5~" ~Q qua Lida,l~ d<lS t(ln~tI~~g~ d<IiJ ~eJfJS de ~~" e esgotos.

A ~'I.tm i !·,a~,'It' pub"", " pnrricular ~QV~ a C:UJ;"" <I" "1'1.< So",I. ,flmjj'i~l .R::i!;o.'«:'l' U!"Ilre.:.I, e apesar clel. n:~ w&.r atoqnes mo direros por parte do ["~SJdefll't do Est:lJd<>. do, i,dusive, reconhecin, <'1\\ R'91 1. i!{)(;Ifll1~lt: nurnenro de f«-('jsem~n~~dosl'.i~ mas mesmo osstru ,,;'" era lufi"je-lltl!111enre proporcionQI.1l '\.I'I!a que • cidade jXI,S~"~ a ~'i!;ir' wl,'fiZ prectsasse set lliplicadc. 111.", atender S5:>1l demanda, scm Oll~i3lr QS oofres pilblicc~, a Set."1'I!:tari.. do Estado passoua reunir "preclosos dados", n"';'I!I~[eJ.~.do em vigor 0. contrato para 0 ~pro"ei«1m enro da for.;a bldraulica d~5 cachoeiras do C~.j~.a.n!p, nrr, rio 19u;)p.l!, No. entanto, a cmpresa OOI]ce..r;sL(:in~1.J::J nao h;{l,~L..'\ artl! :t"1l1el~ ''11(>11] eruo If"""", i ro de 191)) "d€cuwo qualquer ~"il'!)

42

43

Ao conrrarlc <I. d~nomifl~";~O gr'afldil"qOeme <las refonnas ~tj!ien'''-S Jumm~ 0 Segundo Imperjo, sob o tado do Barso de H""ssm~rrrn) "A; Ora nde$ Obros" (U:5 Gmruh Tiava,,;x), 1>0 re;<;tante d;110 ckl~def. <'utrCJp""''", " p'lndpa1nem~" <l Ingbterm, M in idarl\.~~ de m.::J~TJ\",.",.o;lQ5q~~.dlOs mlxm():!;t=b~nma m()(:1=,~ .mais di5li,j!lll!I~~~, cle~ifl;~o d" Melb.oramenJ~. A r~\pcko mssa Regi,i~ Ivhr,a i'msp<:,j Me}'<".I escla~

"Os: lfl,u:l.ho.ramenrO$ ti .... "t'ri3:iil IJ [00 Jansa Cfltt'eil;'::l n,;rS 1n!:tJ:6po1.tE ",,,,,,",,,,,. I ... )" dd,d< d. l<l"d, ... , 0>0 portOOo !.='8!..,''', "m «'.:<II" ;:mms 00 :3U~~ n'lGtIe:rE'1l!~r. ~ dc[!!caVl! 0 e:.1:t~~ -t5mJ~ doo ""~~h;11hC$ .pl.Jbli'os~ no c.onJr:rftt;Q (b vfd..; po~tia, Intt:~arlcxt em. .:kkc"!.:.lor'-CI ·E!:$l,Ji!l'it(~ e 3 p"r~ticB,'· C'~ hlduil[;]m~1l1;i~1'IMirI.;1 ii.1~ dt'.li[D.~ i!i!tl!r'''~lj,.oI;':-5I(",)orrn:ltKmrim:I'Itcr{J(tmo!:Q\I~UMnnrilHQ~f:k:it:~~ d~ hQn'le1~S h)(hJer~fIe~ ijQ !~'i1d05 por'~C-S poldli~ a ~pt d~ ~r;ordo t;;i1m 0 t"';p~Iito pUbUco. 'UMJI co:iH(i'-!~r'I(;i!'i tntrc (;>S dois 1n~(t.~$ "0 L'Oh:tt..'{J e: ,Q JjX,liti. • (~ki!iI ~ bUlSc-ar clx':f.JO f.(K1.!'t lYllbli{;Q ij. P'o'iTOissio I)'''' ",.1;"" co mdbom.momo," (MEYER, 199U, 21'1)

A i'lo,30 de· "melt-.orol'!vm.{)o" pede ~ru1.o su.til, ~.rd.i\= ~ ,;'nic~ que pod. \Xlti:1t d~$d .. i\ ini"i~~h'll PU1<1 e sim.llles do ~);wi Il>ent'll\?10 e iitlmirm,.u df um~ n!'~. ~OO () coFo!,.o be'tl:ll.le(> ill! ~~ J~~.:;truru~ .. (J qqw.dro urh.t'1o do; ilmi\ ~jd~dc Lllt~i m.

A JlD;,i<.> de 111~lh(>mrnemo, que ItOft~'1 ¢ 'P!'ciei'to C'mdido rl~ Abr;:~ ,~,,~~i:<(nl-lal no. 5~glmd", e 1)("""'; •. dlrnt<o" ",i.uinem'o1IWmle pe,or"ifietl't(;" pois de ~ $~l.is ~5\ru;50fe.< n~o me(lilam ~ffl~<l$ p~m afusl:ll.r do ~r',U~ J. cid.adt ii, "m]o pe5Iile[1t~ e mise;r;i""l" (lIiiO lYiofi~~fild.), ""ett'!;' "Ii) so.,·,s cortiyos de madeira. Era rn"lh~t. $lIb a ,6titfi d~s da..~ d<'l;1ntnaTljt~. deixar de oot':!vi.-.ret rom a ma~ i'tlC()nstl!i'lte d~ L",baDwdo, .. d35, f:ibr:icas de m3(e que fali>'lm, Com 00 imig,.-'(Ull:eS desllu.:lidas COl'll s. col.e .... ias que 100 erarn de<>litu~das, com os CQll~.:IrM que \li!lham •. IT.W;:aI Um:l vid~ melhor !la. CBpl.tal, com os ~r.b~]hadQt~s da. E'[T"d." cl", Fern), rora m met~ores ~baj\t.!IQfuldill, aIm BI> pwstil\lt;l5 • ,e.us ciftens, com c;; rnmeI&, ot<:..

. !i ,eneJ'gm ,

Dl:lL1.tt: d~s,si:..>:; J~d(1:;, ~ .... "<J.5~i'I. .. el nOGir Que 0 POd~'f ERCJ.Jt~VQ Esl,d~'811"=lt ~ ~~~umi ,. tespon~bllld~d~, ~m C()(',,~rn,~Q rom ,\ ~bd.l' Pllbl:im MU.llldp;\l. (r~nre ~ Uti'" J"'J"~ic?o(le.se(Vi;;Q< pdMioos p .. ~.fiCt~ e qllt: dd~.YlIm 111~ri(O ,[I, desejCIJr, 0 pi,rrlf:ro r~rru..-~d=:lldar "ro., "m ~'~i1';bm de Jl'I\'icl~, de elevMlissim", mon."" ·c ful.m'''!'taJo r" k,~ Pt."lefi'~ ['[\bl.i~.o~ ·E.~,uJU:llj, • <.on=mi", n,e~lenre, Mur"cLp';!, ~orru.~ Llmn i. III i;tsi'iL) Ln.ilJ j~lvt:rn ~ oCuj:a re;~o.ll$:1_b'ltEJ:tde ~ lf~ u.:lu poderi~m s.e ,,!)steT.

Sirl'lllt~ne;rI1l{~I::'~£ :i. n()~1)~;:11~.5,.o dr::" Ci:irnJrdo de Abreu ~Omn(1' pref;:·itO., f()i im,;,,,ida un,,~ "Co[\l.i~~~o de Mdh~t"!I\e(lto., dl'l ("",pi',:II", Ql1C ",,"rcria:to pr<l:f~i[O poderes "dlm4)ll,l'((i~'; "''' ",r,QI[I<;''Io <la" rdorm~., ~ndo com que oile d1s~u$CSs¢ di$critl'm'Ti.mcm~ do :lFl;!lrdh..-. ,:l,dmir'd~rraLiv(1 tt" .. :lI)Edp.:iL ~C:m :1ii¢nhUITt~ itlgu{;l'lIc~ dos (-.r,lrl"(".6 PO(kI~S: r;.-OljSrLrukk)5, A4:L1n:': &c:(ores l'rld}.i~ v:rr\l;!~l,<; ,V~Q chamaI' d" "~spotis.'\,,,j Sar,it:arLn"" ~)O;S () p~kito n~o !ri~ abrir L~~:i(ll"l8~~~ m~sn'to d~ viuleliLL.1 p~n'I rel)rb;'!J~"'Ijz:.l.r.;,:: ih.igk~li~!1:r (q;,do,is .['I~rf1IO~ 8('ilb:,u-::I,n ~ ~{)flfu I'lJi~~dl'))_ &ibr.c 1M, ..: J:j:n~ II pO-5~"-,rl1;Q d!!: hisl'uri~doJ'a M,,,-j~ '[gIl •• ~,funcilti ;I~ Bon"

LLI;~"..!! i):.!ri~ili d~ pot1~~ ~.-:tr.·IIJrJ:in.oi.ri~~ (). ... :,;:: I;OLTl{) IUTI-d:Jrnenro ~I .0 ~';'IT!PT~riilT!o J~ =io::'i5 L'nil OOLUO~ (·aru:tJi.;ro~ .. ;jt" t'1~LliLi~ir.IIO (};Io. O(t..'o:;:r;r.u J.., ~1::!i(;jiliJ, qltt: "'i:I~I'i!;'11in ;'1(10 l:In:r~i~O o~~ ifr;!iti;1,1 !Ij~~~ PiU-..!! ml~,"''''l.i~;li:' il Cu;pitQl. C,;mtCri;J{;~ -!I~:;;ir:n, ~r rami ~i) pFr.:J.:-irro paril que- PlllJ'_~L:. :!IL:IIL L"ll ~r~~l"oXl.~J...: 11'Io:rry:;'~Ji~~ .. I,Qi,~, ~~~ln<<:(\C':I;1~I:007".iwJ!;(~, o;)oj.,m'tiu, C!:li P«_""ii'r03 de J(·l.u~ni:!".:u;ao J,. dJaJ_._· i1ICr.e,lJiJ..;t; pt.:i'r, (l1'll;::;id.;(iolJ; G..ldo.:;: c."' ... .'ji.~l\ti. R~i.rn~i;l.Il1Mitl1i) do !'tI~l>;lmti5n.l';I~;}[\ilbino" - ~'iJJk~fl':;u, n;'11) l~ rMOO], d1.lYi.da" .. A vlol.!n...:ia .. qL1£! ~eiL'tir::i"':'L!i Ii" ~-.rupi"i;J ~e::r.;ld~ p¢t~~r, r.;Otl1 l1. wpr~~ d" Ill.J.ror"'-J111'iil riml1f.c.ip;.lt ~ti(lf;lilJ rnpidilmt:ntc: c· '_"'MljUtUO .1;) ;r·)lJlI:hl~.i.O, d~clttC;lt'n:CI\t.:= ll~ C'tril:~JiI~ ItQPI,.II~r~, iR"'::U~~'Lli~r'I,.·;'I)I,fund ......... "..,; n-::-s."3i.!' n)Gltni.!'nto OOrJ1a hi~c,r.Iii'lC'~ (: p:-tra. i~" ri;I_(~~rL' !1j;1, M i1. ~1l1J\>1I'i=ii" (~t~til;~I, tll)~J:;i1~,.d\:::. rUij~, ili;:t_;r.;ji~l,.ibWOpro,..,---;:t1i. ~UI.da..~.-j(1 dl.!' f·::u::httJa~, t€que:rla, pdn.L:l,paEm:t!t'Ite, lim~;", .. ;1 d~.tJ~ ~ ..:xpu.ls:rr PHr"J. longc do ~iJ~~ qlJ":' :5~prctc.nJ;;:r pmiificaJo. rod;::; ~Jilllil! ri:xrrl'll!1 d~ ~i:m=I1i,:~ LT.i~rri.'I.~1 ~ f-etida qlJ~.se !J:l~1iJ-I:;Ij{""'1I.I';:I CClIl1~ 0 ~~. rra:.:: ",I~"" ""nrQ.":I." (LIONI, ]~j,4S)

05 "Melhowmentoo dn C:lplIOl"; e<;>mQ ~ra chru:a1ld~ a ·wlluI'a do jamal "A Republica" qlJ~ namw~ ai reiryrmas, !'l.lio se

44

conxtiruiraru ern uut L:onjunm de obm::l"ls'::r1T,';J!.S·, se~u il"i'"i~OE"uiH.c~il.. CUr[tiba., l~t)1II l~::;:=:i1. ~'l.Jmjnt..;;:cm~:\l) .JJ~ C.i I'ild:ido Jt:' Abreu, P;~~l'l.'il; n .::;.e crmstlnr LL" uruu 01! [I;TJ olj,J :1..;,11:::.

46

"'"& HI:Ili do;:: Cl;Ir.:til:.n. ~~) :mJ..::.IL;I~ ,10 .... Ibrn lr:~ f1~_n.eu.{_.}j~ que i:s:!Qo I:!~ o;.JlX! ,o~ busccva para :ltril'I.Ij'.I:',j; dd:JJI! ,*ll ":;")1 ~le[ urhnno ~rop..r:':;;I.'r."=I1:;~~ JjtD. A1:J Qlhin.h~f pelus :rU;)S. 0lt.om~m qlj(! :WClt"~j~ podcec perdL'T n~ "r"Ulltid~o" c:t:-ej!.:i.'"!tH~·;jll i;:LJi1d~ -;'j ~~~'hl~51~ CfJi."S(;@' :"J~")T.;Ehfl:o)cl[lm~l'i~ "N) runuhns pi':' mes'', t:L1L ..... (¢T<::iI Jot ofO'~ 5~). mj] luhiliiJim'-..:.:.,CiX') 19r~(fu...:-t'lJiJ. escrutina :_- nnupela n p:r·6pri~ ,-=LJ~'II~_ 'V~ nos pn:Jbs ~r;ru constnudcs, CI~ ~i~ de Ulli' k:rn:P."I J~j;:j:J 1. qLJC" ;"i~hlTI pam (lIlTJ.j~ f1Qvid~h:~ i::.."W'lm~~1.'o!! ;",]m·daJa5. - cnrre ns .(jl'lCl.t ~"') .::;c!1~I'M!nm erbonc. 'lUi!' (:1!'rll~lrir.i ;](~ ft'iri':·i.~t' j~;~) .:i1l~1r fi"J..ru f'C1I.!": :3:l:,d.,: b:1:t'.i~ m .. ,p:!~;r~l. ~b t IJ prir.xlJ'O ";nJIrtQ ~]~JIt.. !J1!faJ.:" ~i~[L"'ld:riltl'f!'.:mJ': ~1;1ln'l,l!l:;icioo" 1fI:',N:;.)lvh~:.O ~~H ,=-t;., ;:I. !lO,fJ aM! p"f;'ll'::;1:' c sc j)A'::tl~i"J rum L'i::i" 0 Mi"'Ioot ~.;~ &~~Li'!.:!!' i.1~G:m~~~tl!' ~1n~ N::Iri 1i::..1~ 'luuJrid~~~ ~11I~ par d~ ~;.h, ~Y.I~==::.r.d(jl'~5' ~n "'ml~'S ()S ~>'~Ll()$ d;)!j:'rJp'i;JI~ L'I1w..hn9'i~ qpecs-acterieernm 1,Q;;k;. ~1 rruJ:11rd'l,'! ">::I.k,,,",1 , partir do secule ](IX.'; ([}J:lNI:P(Yff, 199~, m'l

A prlmcira m"iit;"O sobre n nom~.l9i.o d'e C~r;dkb ,cl~ Abreu, r:<1m" C1J~lO d .. !~~k!"" ~jXlL'eeell Jl~, j<;>n;.[ "A ~M\Miil;'l." em 22 de jl"'G i rc do, 19H< "'~ u'~igo o~d ~ ""'''' 1'~'&~[ITlcl",$ ~ d ifL<:uJd~d"8 d05 p' -deres muniei p;;.!' em pron ()WI; l' "~mm:i.l';~o;.'i,Q del q ....cltO urban".

l\\L v "(:T('I~,d~. ;l in';':ltli\lr~lid,::.~ d{) ~b(.Ii";!;1' ~Clbl loCk L3'1:n cunJiJ~~t ,Q ... O:; pn."i-[£i:lll'wL.:1 d£ ~fnrl1:ll urbana ~m ClJ.fidba m'l!.'> fuL 'i,I';,.o\!,l1~O del-"i8 ge,svk~. A prLm~ir.l ooopre.i.t"iid:) uesse ~!-nid,o nos re~.:::~~ no (')\ivid ... r 118 mel Pires P:tlllinll(l, ~ri1<la no .c.:~~o XVl !1.['("!'lIIlU~ J" 1'L!1l" .. :,,'in11..i11W •. P .. .ni.~jJtlKI fn~ ("I prtme.ir"l i,)1J.\!Ld~1f gCl'at d,-, 'CJLll"ibibm... p~rm~n<:('(;~lJ(l n;ndd~d~ ~mre 1110e £721, (J1<:X'.1I01!, ettl,,",'1;'; "'!:,1() r~n:;r.;im~rl tn.:: .... 1 a.;_lt'-4Uif.b :)0:;. ITI.nld,~, 'biLL'CMos: ii,~Tl,.mlmen(Q ,D:::itti~gf10t0 (., _gJrldol;:": r;")-1'~';'},!,,~'I,Jn;Lt ~I LI:~d r:~:; ijrl"L \·01 uOierri.;1 ~'tn i ';11" ::l1J-5~ n"i:E~~ d..g'~Q\;("'l.,¥\4,) • ~t:l'llbr:-Ji:r qUi;! :J. cld.'td..:: d~'i.'ljti@J ~)[)r~..-: luode~, ..... \ ~I."i!" JC4i.L1Ld __ CDmu Up... .... i[~rI-;lC") L:::'llnpC) '., 8derl~~[if]~':.D:;l, prlndp.a! l[tl1e~1L'e:. .t 6:m.un es.~l".s p.rovi,me:nt{)S "'.iU~ -tierV:iUni1n doe: insa.]]m~l) Jos Pfjm~ir-~ b~ m 1111ki~,,;, de C"dd l~ ~ algl!ln~ cidCDJ", ,10 'nt~ri(lr. '0 C~,llg, d(' l'mtClr", de 1895, d~ gl"Stiio de C\'tO P""i"",Q d'e .''IlmeiJiru Vdlom, Ji:'[1(]I:;iYiiI :I P;;l'Sl:it~nci.a. de.;:; J~i.slill.k.TG.5' ~Lll oontinWJJr::1 {!~.qlil~1dmin:h:;;c: "~ IlK'~ pmtku hre~ J'[M~.iJe,,;L"0i'" 'k li€ct' habimn res. Anali~'ll1{>' ;\p.tlIJ.5 a Jl, lIJ,) L~ tom" de ,""s .~6(l ~"lgo.;:

CAP1ruwIV

{l~,\ il1!1:Jt:rll::ia de p.M!i:mcn.t:3_~~o:n~o ~ ~(l~1. ~m 'cll!UliIliI.;i p:;-tI.cnsqu!rlr:'l!i; Ci'i:'Jlr."ll",. ~'; ~~rn:J.,[:Ji.5, eo::lnnnfl~'.fI:nl, ;;Q11stmir 'crllU!!;l5:~, quadtados ~,-,jl.u~~t".:.ua:l~ 'Ll~i02 ~Io.m apcnas "D.1rtTf;·~Q d~ :n;'rei, Ol~& r.. lama .cO~"j!11\t-p.i~, Ii ~.;;:I.mmhr·oc, Too.wQ, ~u~JIJ os nscrodores, tl.sQ ~111 cot::tlmlfr.[L" ~ri.:fkl~ilte::. ':I~'InnJ(I njic conn u p:tfld~~I"!~~ ]iM.~i!!i M GruUQ~ nprcsuvam ;'!~ t.!}.r..~ ;; trn'!~~i;lm Cllr.m;'l~.l p;:rr;'l () r'nGic des qUildt"Ml\-,ii {PER[iIM, (990, 1'/0)

EIH:r~t"~.ID, sc )*m a~ populaeoes rurais qur,. v.1.Tn ~ cldade espomd i{~Uni!?"rJt~i e es~ ,f!,OCIo$tlJJ'(1_adM ~, ctifi,viv-e.-r. com {l rerreno 61it~c()b~,ro e 8 lama 8P& a "hLM'. a (;,'!m @ (-~10111lefLlO ,j,,) Il nada fit""", ,i;']:~ fu> pessoas que m", ... ", n.<\ "id~d~, 0 b:b~l <l " Ij(ldJ~ de«_"'r'~(',~$ (11\ (~k~ de mI<;t1JIH,r,!() .; c m~io r smroma de arraso & LHfr~ e'J".,J,,_ Ern. 185], ;\ C":I:rb1,' •. ~.ju ~ lcipol de Unillb .. h""l.~ C<1JH'f<lIad" urn '"r\(;~nh¢jro frances, !'ie,,,, T.':lloj~, mspetor de rerras e med i~'('~s, r;;'~ .fomru'f ~m. deealhcdo estudo PWPOMO 11m serj .. de on ud.,,~n\, e ,I m8 'lim 11!""Mri"'llI~jl iim~ que de opontou <TIl a. f'lhru de ".I~.,,,<,,ro nas rUM. chew:>u u Iornecer urn (>!~ rnento d~rol[,aJ" po,. c:)m~jr rol m(o,

h.", senrirneneo derepulsa no t<'rr<:1>I) descoberto, 110 espaeo urhano, d ecorre m Llim dos dnonos <I,. cidade barroea, eujo pr"",,,po;;to oo~iw era 8 negn¢a cia D811,l1~"1 lUI, cidade, lloctQ.ves da ",don';llHade l.U sm (l~fi1ro~ e tlI.mLem de ums nOI1iJ. :ti~9 que D habita Ll!," passava • 1;1;. ~mn 0 local onde vivia: " d,w!.:lI'<iG, a i1;j'1~-" ou Q JOOri~ tD"'.'«"fl~. ~r:migar<se no co~ldlwM· dOl curinbano da vi mcl~ do seculo, SQ~i~ tsso CI.<i.udio [kNipf>L.i, esclarece-ncs-

47

Titulo ], l.impw·da dM:re, TrrmQCima<!4t < s"g,''''''9' I\Ibka.:;; Tttula !I. D<l HtgW"~ <l &;It,hn'dade" rub!""""

'fittlkl· In, Q.mdro u,b.ono;

Ti'ml" IV, D", Eclii"'iQ~ R<,inoroY e 8c~; '[1w1D V; Smidves;

'filum VI:: cc,:nir,:,o;

Tleulc VII" Fohn'""" Oft";",,, , C",m"l<'Ii

Titulo vrn, Quo', d, J<,.", " Di""rt~'ffil% p"Wicw; Ti~L1lalX! Moro:rd<>;

Titulo ~: M""'~".T'~ I'llNicQ, ,,,,. ""!~~ e <l::oMlllia, <I~bi€I«'''' ~'';d{) ,de ,mrn~ ,,,,rJe: < <I.: d,,,,,,,,,, lo ~Il<frtv;

Taul,(1 XI: Cem:1~n~'.: Et1tmn~t1.~~

Ti[ulc) X11, RGdo;

1'i[I]((, KIll: Em<::.i",;" tami,,],~, C~""~,,,d9 dr. ~~ ~ !!');~"¢o d~ fom,~gHe(ro,~

Titldo :A'lV: C:rcru,

"TiH1lo ~l: AtT~tu!nm:: ~ a-:i,"'?-~f)~

De:<;~ f('>!I:m" {~C6Jip,o de f'«tum prownlva dcrerrouiat

,(IS pa~rue; urbancs ela cd.de rom(lllm eedo:

"E; ~i!ifilen~ 11tIli'i:ll ~..,e:;.!.S j;o:)Sl;iJll'~ ml,.!lf!ji';::!p~~ -:.~m .:;fku-::s perquc 0 m~ cuaoprimearc d.e-.5JJ::l5 ucemas tm p-a~t",'cl,d~,r;:-tJ"~:II):,bJe:..~~l}ilni~ ~spe.ciI~mdetllJ]r.rfJLJ.tD-=nto:~~J?tfi"m~oottsi.h;cdif~w.~5'I'fI~ ::t'!'lmid~, I:=.~ ~tiCiL~mt~~ Ct!1i~iha. C1~ m~)_!JS: id.:ai!; P[~~W W omr.:iii ..::Ld:::ld':;~i e§t~'Ci;}]ml!l:'I~ h1UgL'I!.~.:!~ Cl rn~ ~1.l'Idp1,;:,~ ~-rfl.fil ~ cl~I1",jIJ<J"~d::L~ OUhl"iiJ~ 'dnurlL"::, ~le~'Jl, ·kOH:.R;JT. oortf~tt-r"i:m . ..;jo-" ;;1~.;.o,rin:..f:ClWi ffll:17oJ1]l1' ~ larer. ~I.:B :!;It5ndtJ~ ~1~lrt;jlj o!;iJooe: d.~J~u¢ Ja lo~II;~[Or:j"JJj(ljd~~;o;igi(l;). ~1~~l::rl_ ... oo'i~r.Jro~ittI rn ~ Ap:.lrtir -d;u C"!I1~rgeln prof~iC!~J.s.E: :li.l~~ ~ ~~ o;i1lb.:!r .:I.Cte:r.~~lro ~~!:I.~ SOl~trtdtl.; .. n dl;tC":hrt::l.~ttl & ~~do m~ 4:: 00r~, WIlIO ,.:!In 8Ul:i:lli bmtil~(~ o.Sl'il:.e.r-:!YL.kim SI:! :3l:'1rngQl:'I~ rom ,:;,,~;'''~['iI~ p:;.:rrf.!i~~> 'I) .::a'Q::i f .. mil;j'il,;~tkQ oom 0 :;ru~r c.lo TJI;j)n.ipuI3dor {]c. ffumlJ 13.:;, .... «GQ!)VEA&i>{:t'lAM,199),n)

As ~mrBls mnrLi<:!p<:lis ,~fle.~18m !:e,l. ~ di9scd~~"o e;:ist<:"", ~ ,,,<~,,~ ,b~ J"jg;ent,"S <; ~~ ~l~~~ ~!.!I~J.t,m~~ da !oooMade :1~ml~~t"SC do ini~i.o dQ ,~C!,l!o, OS \_d(l!~! le~:l;bdQI'>S,

lm;-;lri~\r!.':hnelli[~of:ol'illnck.~Ja ellrc campeira ou dn bUlrgtLle5~a 'l..l.rb"u1a i;:n. ... »reira, num pouto fo.[~I-~.;Il1 polieicaruenee, no que se ~tr:lrli[l! t~ (:omr]"r:; reje iSio do un iW;;<1 ",Ido I das classes pobres. Nesse conrexro, n l~gL~[a~i'i.o Inunkipal ~ 0 n paruto pclicis], iuequiccra, ... lamenrc, lriarn buscar (10 ordenamenro jurklico do l!Spa\o urbane, inrrojetar 1.._1lU~ ~(i(;l (Om~1~rL"d ,-'·urn () s.i~reI1I1n produtivo, ,"'-""iP.'''''uIQ a mlb:llludot d",!,,,~s,, ldo,

"05 rl2L::u:&.ricti cmll"!lmiri![ll1Llllri ,",r«ICUP.;]~du m.i.:J~[(:J &t"~nrll;: {;coUlD Clru':l;n, pnblla.:;"i. Limn Ptt'1J(U~lI cm couerolw, cot (L'5~ifl"Clr:';1t~;.~~. ~n ·r..\.":J.~k, t!5~l (o.!t~ILi;;-tt.::....., t:"diciil, ~C" mevimenre d..oti (.-::,y:k.ias.~ e5j'=iCfim2.t relijtaJ,ft-;, ;1;; p[is(Je.!· p:~ ;}~i"(ri)t\I1r:;<~'~, QS conannees P!..~'iJQi;{Ic-\,,~rIXl..1'! de IJ(,Sj(l:Ji pilt'11 il"l~);),n~jf);f1l,;iiCl d[l.orol:m\r(:pE\!!;tl::'I,D:"n!1 i!iTlpcn~!n~j;;"1 .._g~ i),·el]l~ tnTiKl=I~r~ dt.:l.O ·Vigl;lr' :. ~ ~=ilD Y.ddcndl't"" ~ 0Ct~!:a~~ i"Mano.:T LIo Ndl!~u'"\ Iril~.m ~1CIr L,·C'nrrL1l....'\l' :1 .:C(I!~t~hl!,.~ ". T r~iGaI;hnl;' ~~~ ~~I,tl'(t~nta~~(l ~igL1i(j(lI II:¥ll'.lf;;lt at.~id:!.L.b: ~lo,;[Ip:lrdhlj'dl;:'l~1 rt'f.~_"i5~1f .,:;~.:;f,'r~Jt::..:omt'til~~,.f.i~I.-\!!;lO~I! c9tU;; US)

A J"U,Jl de d~_ .. ;;11) (;~ ,rilib., val scr marcadn por IJ IfI ~r:1 nd",~ cn:~~ir.f'1.c:I'~m ~"II)IJIJ[:~i~~!";lt. t\ VOi1J.ti l;.?i~t~(), d~l cidJ"J~ PM~El,il J<l .prtJ>!iI1lJJ.m".'I~ 50_0c0 h~bir811t:es em [9·00 Plml.'lll~~60-00u ern npcnas dee anos. (.$$0 I\.Ct!.Tt':tVl,.l u!n~ serie de proLilem.'li$ O~ jrwrro· e:;~l'Urn'":?I UrlK1.1'Lil. q.l,.JC 111~¢ h..!.~~.'l!.~ !:l.c;"'1n'~i)nhadc, esse crcsclm ..!rJ:CO d«l11()gl":ifiro.

o ~ 1>" J. 191.3 toi il\iloc"do p~[<l inicio d.. ... gesdia. d. C;m~;ti<.l de i\l'l'~~ e do 1m:.r~IJ~t"", p".' ,I reforma. A" mudsucas pa[!;l" no,." ~(';nPl'l ~·olln(~~I"~Hn ~IU (,/ 0;:1,-;':-. i11ur",;,Cl, rom. " Iwoj.c:ro do cahl'~i:1'r1i:;;r;t1 J~i'lle l:hl,u.,·!"iI'li uma nova ncmendaru '" ,Jo al:lul!l'~ run" d. ci<hd'l. G_.I::i JO~r3dllli r~l'.\ qLL-t: :)bJ:)ft;"!O~:"L'j_<J u.t)Ii':1~t.1nm, 8IglIHi-S n.lo pr.e-krV:::oa~~ o I:ru:~mu ItDL11e atu .. ;1hn~n("i;!:

Trnvessa flu MC.L·CJdo: Pra~ ~Cfrlti~; Run 1>.,.I,i: At,. G~!I,li~ vargru,

Rua I.- d" ?I,j ~r\'0' RI-f(l MQ~;;.,.,J!M ("~r",; r\ ... ~ AI.;}~~~, Il.l':l. CdmUdo l~~~;

A". Gndoll,\' 1\1\ JMO Ci"l!b.c,lQ, i\."_ M "J,,,'l.,u, Rr.dt.o: c ~ f",""" G~(n<y:

RIIl\ Couselbetro Battt':!;l£: nu" emfar Ca .... km";,

50

Demco d essa es~a1i,"r;i\o funcional 0 espadai quo ddil~i~ o cecero urbane, a R"" rk jb,:;t.,. passou a !<Ochamu, .em !9H. ru<~ [;a·dlu d" Rto Branco (nome que p rcserva ~ I·e 0.1 dias "!ul~isJ, e em 191<';, km no espiriHlde cotl1p!emcl\t"rid~d~ do.lpDl.~e"", e>{~Ju~.i. r: m~lnidp'ai::1 ·t:-~IS.:liOll :).1 abri6t;,"tt 0 Pac;:o MI!..IIl:~ci..p:tI:.

Os v~"igjO-!l d~ mll~ '''w'lsi~cr.,; .. () "N u~b~][,Q.!5 de ~onsttll~'-LC', =oru!rlj~lo " in"! l,oramemcs· pm' p~r(e d~ hddnlTIl Mun idp.[ do Cliliriba ({lor~''lln1~ FMC), :Ie ~'cram selltl, n<> in [do d", me, d" ~brude i9i3; 11<' mas de l1:1E(9) d<::l~e mesmQ on" f>Dram feit.'lS 7! """mf"''''n':i3~ ,Ie u:mmO<!" 35 !ll~mt~~ e 31 di'&Ik., ~ sub

. d ~,·i,o(;.S_ No mesma n1L~ d" abril (01 rcirn" 1 .. ~cadamli'~I-'i-'" ,r,. "~jri,"" tI"<.'Cf,ffi .Ie <lIrad~ do B~!d, l'ttndpau-n"'lt<: !lOS des\'[oS d •. [l,,~ d. bondC!5 c nO<l, )X>mos ,k pllmJ~ onde, qu~m~" dlo,qa, ern dWIoCI.JlmJo 1) ,,<;<:<.0 de ve[rul()_ En' ~c oo",n~l do. Camara MUhk:p~[ d'c di:a I~ d~ ab,-if d<l 190, f>,;dl" Paebe-c:o da Si~V<l Neroo p,"";i~ a IJr<lTT<'gm;iitJ J() pr:1!Q p~fJ'i ~.PI~"t<l~I)o d~ pkmm .fa P:~'[O III Ie [i1"<!(<1!1<·r'a <:<'{';;(I'\.I i:r" II ddJd~ Cl,\ucli,~ D~N iPC'lt em .u" di~s"ml,lCl Jc: "!ll<''":'ifnl-l,.-k, fiP3tjtml$ diJ pt'~'t:;:Cl"j a 5.cl.:uititd:).o.,;: ~l.rra,'I.~" da ~dtHI~~ 1Il{", inl-1;!fl- ~k, ~ulo", fCWU 'i."X.l-liJ.;hit:ircl~r:IC..~ l;~m p~ftt.IH:i.JC:-:7 A lI".j!hl~("P !.::n.~ ~ J .... ~fo[m . .a. 'lrr'b~1 na e a ed i fjCL~~'ilo dt:: ~.').~ c.~h.l.llr9l~s.J ¥.tll Cud·cina, 11<> .1'<"1 jrol ~Ilidid,"

"""S1Ii"lult;'JJ~~;1I1)Cnn. .. a (Idodl.! (.'.~I;i\ 'l,!ar..!":''J:rb;1I1j~->lo.b I!.(ll ll!i'n;"i lo;li(,,(i,l.'lA d'1t J,i~~·j l)lin:JI'":1 f'O.f11.11;If.ju 1 .. 1i:l ..... Jl'I;1 ~J11 mrt1:{:lJ,;:: Hll'!·",· ~itJ.~..:--ci"ilIF~)ylD 0,;: cl't-: ~)o,:IL;ll~-: ~'h.1 1J1.:n:;:lrI~el'(D i.lll:m~;~4tv. ;;:'. P]l;"ti(~JI::'C'I~.ciiCI.:'. !:.b~ h~~it.1S i:-....,~i~ i~;i:-:t.:-l'I. ~~In~ II"I~I jt:~~{1~15 ~llll.!1l.![I'J.'0I,,",·J~v ~m" i."I.:iI:t1''prL'.!ln~tid;l~ ("(HiIJ rn:. ... .kk:i;1~ a p.r... ...... ..,_~>..:iviii~u~lI:i,"' 1fI[I~sa' .. ;n IH::'1.:~~1Ii:1["i1~n~!;<I:" irutibl;;~ dE" -el'l:::br.u..:1 iJi"..::ie'JIo(ot;') It ~It.-~ Ji"'f(!' aO!:iS.n "",..~ li"i~, ml'.i;; de- biblilHl~,as pu~i.o.!la::J-cs, de in:niruil::'iie;. • como ~ (I ~aDO da. BI~,ti~~ -dC'. CI\I C" CLlr.JII~Lno, pttDt;llpn~!'to o:mmln.~:O! dn~ L.!l[~nt£- Jc~ dube~ -! J.e I{.Ilbl;.1" ],;NiotE:CO :I"lbl",,:· (OIONlI'OT[, 1991" !6j

N""c novo wiu:e:cro, pi\:iSOU"~, definlJo em Cudtib, lim (.I)rn;p.lexu J. "~pr-<ssil,,; cuj;., C()"'pl.~xi<hdB e csC«l. s,; flodcm apHI'ecer no ceniirio urb3lno~ Ch~Hl.laren,os e:s:.~e COEl}~Eilro de :m:n.nifcsUl).Oes de cnrtl;J.m. Ilf"btlnal e 1:C'1110S que .leYu:r oel;1;l! W[J,lt"d CP amhlt!n'tt", (.} mod~·l dcvfJ:} t:! 0 comf.Jl;.~rr.:tin~ntu(Las.pc:i:jQa5 dt'J:Ji1Ilas,

~ I

~ I

49

Rua AquicGlba:l'iI: R-"a Emi!io"o l";m1et~J; Beeo Maru.mh)l: T7!!,K Tob;.o;; Je. Maudo; Ru~ AI:Il~·dca, R"" 7;-")"-100 Reis,

Pra\:", do R"p',bli.I:i1' ~ R,r( Bolrbv.m:; RU;l r mrm: Rilil XM~cr cia S,k",-;

Ru.~ Galih.ldie 11,,0 Prru;d.n'r~ F,,;ia;

Rua Antlng~,y, E,m Mme;" r.._ (lima parte·~ Rua IUtd,fE: .R><a.lkt. \17l!ttfho.l.n;

RlI. C.:m5eiheiro Car,,;a, Rita j>.·la'('!l; Leme foutt~ ptLrtc); Ru. M',.dc6rdi~, R14a AnM.! de 8Grr>05;

N~o obrivemc.o; 0$ MmeJ; ~jl1@.i~ dos reguintll.llc:>grndw[()s: largo ,co ['-.l],\'E·io, l..~:rgo D" F",,,, e Ru~ 2.9 .k Ago«9- Por IaWe! "leioclo!6.~'ca~, 'HHi!l'l,,'mn. a nomenelarura dit epoca. Os ~Qgradf)uru~'1 ·ct:l~o.;:;o ctrados M list:a.~1)pr:j preservam os mesmos nomes al[c! os odi~s :'I!tu:li:s.

D~.Tl~ as deflni¢es de cidade o! provavelmenre a Poll, ~ que ",ellIOT .. ~pr=~ a dint!ms~o pcilit<CIl do ~p;:l\'Q urbane. A pOLl:; f", uma m,rs um". protiC<} pd!1iti ~.ej'"~ld. pd¢(> ,!dad~oo are.r,i~[lie.s (e"pat,tdas) do que urn espaco geogr.lfko, p(Qpr~n'len(c dim. La, o centre do pcder mllya !1 a ,:i'gIJra, pra,. d~~ decisoes, (JIIde a J.ff'H<)(1a,'" I':l1I m:rdda dec forma dlrera, Na evt)lu~oo hi.!t6dca das ~"~uur<'lS urbanas, ;t =milid~clG- do p(Jde:r ~ml'''' !<!'i" lim. l·iI.IlJI Ipr6'prlo, f"~T .... "<;>tf)pjo,"~ pra,,'l da -jgrej~ nos Qurgos m.d-i<.",·;ris, ou 3 p&;~G d, A,,,,,,,,, das cldades colociais C!tp""hobs no cononenre "';1<:ri~-~n(), Ern CUlil~b~, esta apropri.~aD simb6lic.'l do terrene il~t.lko, dODlIlf(> d~ um.'l dD~sllo itltitoriel. do t,.b.lho, IOc:J.I"l'!;1!!J-:Ie ;;~ ~n!iSil rua d~ U_~Elde, onde erarn abrigado. o "Pilfldo do C'i1'>t:'eSI() (bQj~ U\JIU\rn Mtlilidpal), 0 l'tlhid", dQ OO"'I1rnQ (hojll M~I:!oeu d. I m.~~m 0 do Sern), a nntiga ~n dos bondes (hoj~ Slavtero A~tom<'w~h}, e era tambem il. rua da ."riga );~~I"ijo H'<IT<)·,·iiri. "do G'"nd£. Horei MMe-m,;, que figurull por muito tempo ,01"" ·~~b de visitas da cidad~'. Foi construldo Hilma pollttca de isen¢o de tmposros par sere anos paTil quem se dispusesse ~ c~iGr 5€1"i\-Ot;, duraore a gernl.o d. J{i.iiQ Antonio x..mer.

51

aquilo que (J fllm-ofo eo sociologo brltiinico George Simmd W[l;SC;([Oli ere Sell F.arnosQ ~Tti.."O"A Mett6pole ~ a vlda mei"lt:ll": "0 fnndaruento rsOcol6giw sobre o qualse ella 0 npo de indlvlou.lkhde das grJl,<ks ddades Ii a. [n!eh;ifim:;tio da estimub~ nervosa qlle '05'-' Iw. n:l muJ~nyt f~rid. e ini!l.renlljXll d.e l!Stimulos exrem.os e il"l.lemos·. A principal carac~erlsricn d. "ll[m[~ llrbaiUl ~wi e:;~rn.m~~l. no =h. 110 gl~~ d~ ~NI,plo,"khde '" no tipo dt" c~lrm:a Q~I!: a ddnd;; pr(;dlJ:.

A ~lJt(llra. MIle '~.1'1tid(l. 1l.~.O ~ sjn~"imo do conjunro de atitu de::; llrl:h1n~s ~. si on d~ 1l1.n!fesm¢es ctl][Ur3i;; (Pi"IU(~, ~tro, p:JGa, e~J do modo de "id. q'Ule plillilm 3 txifpr s m IJtiplicid~d" de ~.5p:;;s;os 'lJ'=tll'n se:ren'li ifxpr~~. E OOi.\is. :i~O ex~:15DC!1 d-E: uma tru~ .~~i", d,<ii!;t""'m~ (rewlnant1() ~" C(l""5idera .. ~es de lk't'lipqtil. que wed.<~!'Il cr~'l.r tim a:p.raw "ultllt";ll distimo ao d~ pr.-!:,< t~"'m e ~lJJe fo~~m 'rMB~I'€(-er lUio ,6 Urn.. c.id.de modetlUi., iJj;M,__tnn\>l:m jlustr!Jd!l, Pata «lin to, oo~romLl~i'lt~"-'l~ "Melllml\menl<J:t cia Capi~l", :v.lS:!am a. ser edt-fl~ CA'P:l\XIS rul-rutai.s, 0; i'naj$ VIr,i~_d(JQ' bibllorecas (l,)llbhcas. p",~iliI$), tc(!trtJ5. =''''',"~'mplom, p~fqU~ «o1~; c taM:l:· (> ma~ impomnte d" tollos:: ij U~it",.~;d~de de Panna, f(Jndl1d.~ em 1')~/., sob l[Je[~rlcI de NilQ Caim e ViroJ: do tmmal, t~"do ,"J~~ pTti IDdl'M ~mtab~:ii'" (,a l'1.~a CO-l1wllQador Amlljo O'lOje O:m .. r S~()p~i log).

1J11:1~ aas forma!: de pa"i.fl)~lln~,,~o m~~ IItilil<1.das fci iI. m;;.o:.l.;!;jmim¢o, ~j>tem1\ de cal~~ll:t,,"tO eri.tio p!!lo eng<:mh~i.o ='::';$ John Loudon M1JiC Ad~m (115B.Ul36r, 'I"" COt'lsjsm llUrn~ C::llnad~ d~ p~dr;;] britEds, oom ~p:roxi!'!l.ildi.\.metl're 30 celltllnetrOS de 'esp(>.>;um" "Iltur!l'l.da" 001Tlp'''tlI.!a, .~em",.lMme a-o C<llplnen,,-, d;\lS qlJladra! de r{\nils.

t m maie>ae. 1913, ~ 111< s"""it J3,trtl'J.", R"i",",,~ (',Qi)I~"l' 0~m"gilliu n Jlro!logll~O do jl"J'aro, ju"t!) ~ Cltmra Municip~l, n8 .~"l~ct1Ui<;il(j dos, pCl6les de tl'Iiideh:" l)QI 011.t:rD> de Itmo, p<rra 0 ron'ledmenro de Gnergia elel'fitil 2 :Partkul;,ilms. pala quatro an.os,

A empreirada de GJ"dido do Able1t MS·Ullliu ares de 'C<1mp"nn~ mili tar . e conIUm os t".m,,", "am<::r!i' p(lfa se referir •. c.s

52

tr~l-~;=jll ... o()::; "'::1~r.::;:'jmp'i:I;Uus. Nlo;.) So IJOT is.so, OJ 'COmm;S8~',r.~ d.e Mdh(>'~"\([lWJ unha obj.:ril'1:l "de. SUeT"''' bCI'~ definioa. "s~n"", a ci(hde", ~LO~O de um opo;[tnT J"':I~J:a'ki. 1= rmJ 1m! ,',<oe~ die urn lnimif[O fi qu<"", "" n:fer~a de forma velad~_, a ",ok" ~up ;; f1I1~1 cheirosn que "cr\fda" (sid Ole cidade. 1',1m (>Int.:.i,~. pr(opu~~ Com.i!s1i<> dnb .. ;"J. umn O'I",g;il.'~.r..1~~Q intemn cxtremarnente hi:ccr:-.:i.L'quh:r!d!;:iI" nssemelhada ~. 11m ~lto, a nde 0 comandanre "'''L o Prefetoo,

N" inC', d~ 11\~b de l~U, 0 P,di:i.to ordenou que Q.S uu t, ln i I'"(IC~ .aM co nstru ~;5,es (] CI.:.1 pn4:;.:.;:m, apenas um metro ~jk~ '"' 1c,"R1cmo, para I)~O ~fr~p.lb~, o transitu p(\b~ioo, A PM C iP~';mL <I ~mCH ,; ~e;t'\'l!;o d~[et\,),,,~,u~'io das ruas Saldan ro. M~rh1~, M~i~d"uw Velho, x:v d" Nm~b,o c Marech.1 D.:mdcliWo, (1'. mo rsdores rb rLl~ Cnt.«:i,,, p,0~G>[)lV~m por in esrare m M doi,: d las ~em ~li~. Na ·",~I~d.c, ()h;Cr"lHIl03 que daqui !l-a~ fr<mt¢, .~ wllL r,,, "10,1 dhor.'m"""'~ d. ('~[>iml" do jotnal ",A R,cpabkrt" toJ~li '$ "lhm:; S;"lllli!1 L!d'",lLl)<;"W d~s~rtc.1.>, quadra pM qu~dm, "1," o'te"5~() (em merros qu,,~,~dr'~) e a qll~uKid"de ,ie Ln~~'!:ri~! (L;m 1,I'W05 cll.bi'C!llil),

o ";,"t'l-aqllt:o:! ~~ l;b;t.~~ li1ILL~L"It,;'i;l·tli ~11;1 ~i,..~IfIJ~g·& 19~J. C:lt'I£l1 do, Sl PM C consuu iu ,L\ c.ll~"d~! d~ ,(;~ l' J,~ M,u·" .. , ~mr~ ,,~~ XIJ~e Novemlao " p,"", Tl':WcI1 res, ulflt.,mlo os uD~iru UO;!, '1l";(1s~"LI:t!" [nldoo.L>Se o (uL1~i(Jn~nt~ILt:(. d"$ «Irti.,_~:? des bondes ~kCL'ko~. 0, moradores da rua S"';Mtor Utu (["do solicitururn '1105 de lhnl.liL1~cil[) elrnim, tlIp~0<> de buracos e repnros no pomilh~o,. 0 6dail'fra M.ltC (n,l<J ldemi(,ca-c[,,) ."" r(,,,It:ad,, pOI rer construtdo <om roml desacordo corn (L I~I~L' ra ~pro~d~ P~~(~ !'fJ)fettIlTa, A .'ioiW\ :Gmc~io:" faa hltj]utKhl~ pd.::.. ~HJ"~roTi:J d.e: obras LnlilLlicipai:5l• a re~ut t~t:L~lU;O q ue S" "d,""" armado ~)n rua d", Lapa, [!\lc18,;\~Il1L,,;e, omb~m, ~s f17l~rrLLr:;I$ d~ C::Q llc::o;::renc~;1 publijCL. para cC~;fl{;[rt.l~80: "do ed Lf:[.!j·() d~stiJtaoo.~ l'a!f,clQ cia j ~mi"" que !.I~O .:t6'i~3 ~>:c".d""r <D (j'~"' .. nento d~ .30Q'KX\l (G.)L1[OS de R~isJ; 1);'(lttDg.1(j:~ ~ COEl,O,-li""ia pa',1 o fa rneciruentc de k"''iI".L;; t~e'ti ".dos " c'nnli~iii'" d" rlo Jvo, Obm = '.I"'", ~Ii os JJa1 <),(\L~_i., rem sido obiero de esfur<;o~ I"tlIUllidp:JJi>, COltlQ as oiJ= de smeameuro prornovtdas pelo r~efei EO Raffi,el U ['€\:a de Macedo. 0 ri.., lvo, cup desigI'1!2\-aO refcre-sc ~ um amI;;;<::,

i

54

ffi~~ l;.~p\.""-'(J"J.m~, Im~ PUL';[il.:lp:::!m,,1,.';} ::'I~L~'O: ,1""11,) p~G &: ~[rui~~.o quit ]Il!..~m. n():i&Ol; o:.,lr:l~i;.;,"'.;i" ("'Aml;L.,m~.o\:;, l'~.Ift'lm:'l~ t:! £lLsi'l,iTI~l~ IUnJ....J n~li ""1,,0...],,,.' (BE.RMA:N, 11%., 1'15Iti~)

OLl no relaiD ~p~,m naJo de N~or VitO'r em OO[l'-e~y.!C ,oom ('"I l::.::;i:rlti.}r Emili:n.I:'"IQ &L'neu:il~ ~"'~(OlyiIO' c-om ~s. r.rn.lKhno;~:=:. qm~ ~a anundavarn. of) ql.h~ t:5t'ilv"II. pur '\rl'r em Curki'l::·a:

"A.q~bI.!lU5: f'li'b:':ire..S~;;'s I.l~d~r;l:;: qLL~ .;)llrrota J1 p;:!td~!l'mn (). sell. c:Pic.i.-:er ~,~\";l.flH·.1'i[-C (,i'lff)pcsii;rt.:. 1!:1l61c:irad::.~ :<I.!lClff.l eEn ruriS r~:~..:IL]J·cs com ou;:ro; pKx,tiru. qUi..' ll\¢..' e:m~"\.~r'::lif.L~:j'i ::'Itl"'l"LQ'!'f.!.:~ ~ I,.'m rn!lli"~ ~.:i$:).':i ti~~~j1m, Ihl.: p.j!I~ '11~["':-'; ¢I re["r~. ·6~J.oj) .de~p;-l~::le:...g .g_~' 'e~.-e~ ~h~~, ~ 1~C!I,'f.'I1 ~ t,M"-:ji'lm llnd;:~ milis 1l-; p:brcs,~i.nh~~~rll;:=t!'';;id::t".~ &. [.;::Ih:i::5 & ~~blJ.J;.. cujo ~PIX~.t:Il ~::; ~<~~I i.."rJI Mi~r;l,",d"J.

~ C4 ['II.'Il:II"4~ ~ ~~ ~~;'Iptr:: 'j.';i'iil k .. .1o Cfui1. \'e! I~~ -m;"lj~ 1~a..'!.l'::" JI~r;l-I1:i':: ~lnlli;;!lnLJ I\:ml!iLLl.::om a ,p"tr\~r:;idG.dC' ~ qU{;ITI: ~{1 'lw.::r ~l'I:i~J IaJlil~ boa Frn~, 'i:81:Jrtl III:.!.i~ rp ... :.!Ir..J~~ r-2;'1b'Mr.'!(e:! ~I;'j 'l~~'I'fI f·e.Wi:ii,i;l-:' ~~~~I). f~;J. ;)~ (I mLnlw~ Ol;n(iipfl~. a'.:~Ii~sotl'lrou i ~r-qu(: fI® adu15, traai:i' 1m cid::J,.:k !,."!'S:'I,,' d.ll..~i", ¢ .... i .. ~Ln~) do: qi,_:ie rhli! f.;)~. ~ d:.=,'i,l~i!! !!L'I ITi.(: r~c.otJC'I~ ":(lI;'I~ 0:';i ,"~"b~ ~*~ J ~f;"ltl...-::i;lru1.a "'JIITliI~rn as rulmm1,1I'{V.lTOR; 'fQll ! 1.1) Ob" Scm ~""" noo'ij..;",I,

A'I~~' d~1~ vores. di.ISLmar.t<::l, 0 projew tncdem~mdor t'~O (oj ''lrulblllz,d(). Pm>S"il"; •. i mlependeme t[l~O em OIl05i,~o) do [ffi«Jd(\ " d::t m~rL\od~, 1tL.;c~ em. sell J;:rrimellH}, "~ 11'0 a I! m ~'[l.l K) pwmilSQJ.

No Il!.t:,t; d~ j~ !,h\~ ~lc 191.} ;i i tlJ~L fbrM'll org;o1r1 kt;):dos: 0::: r'LUj~M de c~I"",memo J~~ 1l!~.S: Eb~)1>(l IX,,;:;,;,, E,meHno de·ld.O]" COk)llii;cl e C~bITti. lira jn iciadn a Clll<;~'!n~oto d.,u" M"~&I;~i t-lo'ri~lIo WltL :i ih"J}"I. d~ plimd ITt r;;m(l.'>.Ia LIe P~[mld~Il'P~dos,.

" In~r~J,n(-c:, e dl~Ll.nar (.!s h1xos etc ~)ed~1_~ enli fOI"~l~ d~ "'!~l~~dn) cujJ.::!- (~o:..(;: 9l::<W:,t~ ~ j:lli.Li!.lehZlS c congrull;.':nreh, q\l~ n;."'llC:;~nl·a:s ~lltl:;li J~ ·p,n.!d,~jlr-eJ,,', tellnO e<treLllaffi~m'" t¢c"k'J, h",. co,"''Jm em CIJnti111l, .;].~ 0:; ClkU:i r.ltlllL.s. f.I que j;i n~o oo:;rr.f!: ~H'.1 o\W\r.-~ c.i.dadE.",~ oHd~ t~! m;r[~I"d ~ ,~.,r" I L1:'L"al~, cham,,,,l._, d'~. -hl"c<l' ou ,i Inplt$mcn:re "(:;Ii¥ll\1~tlI()", "",m WnW ch.'1I\1~' r.,;m~~J., ~:~ "moo". !!\C) ind'()" qL1e l (~!lI\in"jogt.J.lecl'i.c. d.s ,dort11~s m8 R;0l~ fmw'Q Qi.mogi mlTia .._ 0 vocabuL1.rlo do.s ~tJ ddb,mas.

momdor de Otl.rirJ~a ' '~,re"(l do Ivo" , qu~ l,."d.ia. no Hu"] J~ mill" I Eonili8!',O Pct;\~""., t.::."6 desde () i:;,ido do seculo Setl 'CUYSO mudado e ilia 8m~1 ",m~li!<l~lo Ii.c:~ soh ~ a ... .enida Vkent( Macbado.

0; '~"l~i:P"I1'~flro.' ma,s sofim~~do8 d~ empreitada famm encomendados 'na Eumps, ern '~'Q m~iQ!i~, 00'L1>O .: 0) caw (J" dols rom~' rcssores, que no d i a 16 de j unho de 19 J3 haviam sido el1"b~ucad().~ com deselno " J>a1':l.i1~&U".

~""'" "'lu'pnnJ:e.iu"C<1 J;T1]Xlmclos 3~() 5.ip,nC)!5 ~k uma civil"",?o, '0 as suas ",igC11S "Q~~n.ilimbcL'1 esse refe,tc"~i"L A ~ QI1" jn,,,rh ,em to "'''0\'C11"> .SEt f6tm]"cia com os Mdh"tame~ID$ e procurava ::!cPO"t"' pera Q fl.llJJh)cm constante mIJd"ne;a. Assim, comprsssora, ~lt~,ki~~,~ell:)neir~, gy.ind~SI~, !.o mecifuras da cri"do de urn nov" r£L'1p<) e siio (~~khi~do~ pei. r.lij,iorja da.llOp,)!~- No en tanto, olhares m. i. !eJi:.';'''eis, Il ~1""tC<l perpetuam a d<l'''s-I~I'ii.l) ·c-I)~HJr~i {'.!c~k1n~d"" p!,]~ pcrdo dos Te.f:e;·r~fu;;w.I~ que a l'HHlfH~T,~tJ, indiviJ,d FO~W[a da eidede, 0$ ~Kemplos .b'JL\(b"" Q~~T~j~ o lpaet~ Ch~rl,'~ BmJd:etalre n. OiH r'\'Ll.~ 'iI,lipendi;>d<\ por F1~lliim.·tli1:

nPM~ ru'ii.~ib~ !Il"I;]~ l'Iilfli;j ~·lf!. miMB. n.cst.!'I~fI ML~dml~ nt:N\)~ j:};~il)r~ 3n&.i.rn~; !~CL5, v~~h"~~~IJ:.r,mtO;!h, ru~o~m Jl'Iirn ~ i!Jt~Orlal

E f;tI05~ ~L!I;nhfil~l'i\=a~ ~C£!ll"!l rri;'jls do que ro.:ho:o:_b. !IlJ\UOElAl RIO. 19Ss:. 326)

Q,,", ~j~ o jevem M'ls!:m!l lloermanit'ldl;g" .. ,do corn. os "~ ... tp"" do ~\1t~k-," qne e r~"I.iro It.._,ber( Moses I,,:!i$ti~ 'im ~lJrif ~I'I'I No"",, I"rqu~,

I!~ ITlr.UIDS E"Il:it;:l, r::·,m~.d'~1 'IY!'J1 .iupJa:io ~~ q(I~k]UIi."'1 pessoc, ~;:j0 ~r'!t!D~~I~[tk hOfiI\'{;i::: p~r:. :'I_LfU't!l~ qUi:l nl.e-MOOm (:. 'Bronx como ccetureaco Sf::T.: l~ ~[thm,~ H5fl:i ~rL.';Iil1iti.5 como lo.mrn um di~ ~ ~i"r.;:m,. antes que e:S.HI.ITI.e"3I11;:" ;;:$\T,miillJ",,:;:,P;~33&S6e.$o;:'1,1 ~~~ ~ fi~e ill~ ~rc.n:.:~ ;ldrnil ~~'tOOI)I um l~l2'Jr (1.0- CJ,u'JJ :5=-(:!UN :.;ai;.', r~:HI as: ~r.i~ny:u; "'~L'I Br:gm!oom[l ("1] p1~~n;:.. i:! ~ljJ"ilJIJ ~~~ \lim::. o!iIJ,gII de pmticul:u' iirJl,miu.;: ,6 meilkb, q~iK:' VO"IDI):;l [ltJjl'r~ de hOOSO mundo dE!~ i:r:.-fJiilga." iPrl!~U~LJI-il=' {1J.~i"~ £lfi~dCiS :J?(Ji' 'Ui~lmnbrLlr 0 flm i yts~"'I' hU£I ;5i)f1l09

5:5

No dta Z 3 desse mesmo rn6, aparecia II.m artj~Q erutlt'&<ilor Il"tltulua'l ·Clltjt;!Ya Pragrldo!",. =Jrnndo ~s mud.n~it de 511aS .P1':l¥~. tU'ao~ e cd lficics. 0 p'1m~[ro i~moe.rue de 1913 (oi "~<;eJmd() ,~mn a COt'l~trLlr;fl:o de. iI,m~ ('JIS'J.1?~rn ab~Sg';JJ~' (} :llli-Lim&i:d oompre..~-~r M jiL(;L Bam J ~~s-. A Impre.Sll. fuuHsm d~ MdhommeIOOCIS pr_J'li~ '0 ,Ablioo ,dimHe dD accn!sd",<> nos J~er\'anll~tI> de ~gu" , j>MC pun'ha ~tl1. ruj\t.ioM""nto urn C::Jrw ilrigsdoo; ~1l.,rorn"ti(;Q, fur fim, :; PMC ""<Indo". <I~e ~PQS' .~ OOI)clUS~Q elf.! p,.clio now> it set <»j\~lTIj;ido it r~.~ I." de Ma~~, i'rla ret,,,,. .. od",,~ df~alij}h~d~

o ,cgundo sememe de 1913 itu1I'Wn::" .. ~j vLsirru :p=lt d" ]',._{";w ~os local:; em (lma, Mil \0 cl¢ ji!!h" d<:o vI~jIOll c<> pontes ""d,: P"'"'''' " Awtfl·ldado Com-Ol;"nQ ~ .~ d ivo;-"as OOI:\uS de c~~~TIl.ntQ d" ,iclad~, No dh ?A aes,e mLl.l;f1l" m~-s> ~TL=\'~ na C~rn~i~ p;rCLj~lf.l de lei que am:o-rl",l':3. Q p,erdro tOm", "moo\da.! 1!!1,1~TIt$.~;':; C;;! • ."!r'l,Wi ~ fiJlt\1l d~ 8g1Ja, podel .. dQ rt..~h't.l fr-l;i.'GT :), !lOen:rl F.I de ~o~ i)!~tm~~!i_

\)LIla &J:S """g.\ncias i;mdamenru[s de \.iln~ (id~ck mp'i~,Ji,t~ " ~ ~Ir.~u~~$o de ~'f~~dorL"~ A, miYid~.ib ada iaO dQltfiMIJti'--!;, [r.Mrmrnrii~do,"~ td~#~~od;:ri. dili 5",1S ~1.1;.jmme.l, Abtlr ai,itn'd.~ "~<S8 tcii~"W'; fu~.do."'mt"t 0 ~i,~m~ d~ ,[rOll"'~D ""1 a.Ltllib., 110 ~ n'ci.o do 5J!eJll'lO, ~1'1<'" VCI.I'kb P'''' 0 tri'.L .... pOl~ d~ pr-oou~iio '~'fi'wh, dn cimlll\1<) verJe"~ c(jlf",i,,~ 00 r...Jf)J d~ <;id".d~, pua 00 ron~os d~' {jr,.m~}ciQ~ e do G:lC.-Q~me:liro e!tI. praclll';t..(] ~{} m,~,~ ~'U1), ~ <-,t:Q,?i\~ f<'f"C,'·i~,Ti. ~> dgt.:l, p;1r.1 0 pcrlO de Pamn.1gLJ~. OLTIl.l-.sP6rt<' o(,le~vo, "'~l!~h Ci)\)l;~, ~c}nsitti~_, C:i\"[ ~lg~L1-.s bondes pwmdos por 8~')itt:iab_ A ~]~tt.tiTi.lf.:3~frl) d~5~~ )jn~li 50 oooneu T]~ ~egr.J!lda ,~test::io J. C-'ll,d,do d~' }"bl"<'U,

·SoQ.ll::1 w ro,."1wirriooo ~ po['C(C''}-€I~ n:iio ~ooLiE'l;J,'h';lI"(l. ric.. tt"~J~E'¢i;'t~ {Ie' O~~;;!r3m., :fIMI~ & 1~_t"IJ'lJ;.~ ~l!J,.!; d~ ~.tlmLnLI!a((;;; n pr-im-::ir;:.. liL1ru. iJ)aJJ~!.1f'& ~~ 0 Airo do GlOri, .., 13.",1 (~ ... ,,,,m 6:l <0;, b'i,,,,, flfI2Ils.et~-s~[e~d::. oo;)de)_ NO":lpi'l~r~~l~l~ d..p im~b LI,Wr!lU..¢Si.~ rnnti~~!! TitR:iI .. 'Ie 'i!LI[miiilLlIl' IJOO potJ:{':oQ ~[G :':i d!reti ~~I.fi"I;):.cl(l~ ~I)$ 100-01, de, ml~n"",.Ii'",,;,,,~,~" lilt<> d.. GlOm '"I]<" r..,.,;.~ !'Jj~lic", (:I pnltM.iro ~-ro.u~ pUhElm d!l.l:;id9:d~~ que d~ pflblir:o m~;),'tlhM JlW~ro ~"!1ro..Jjf!'i1ina-~OStlt1:'i~jI.I~rI~i1t!1 ~rcl~H::lj~,-c.;:rc~ndo[i~,~

57

I..h; 1.)l,-'I13JDri(i:5 e do ~~o\'o mili.::i IHlII;1ijlde. :JeI~ iltl';'I\<t!S d';:t oob;:-.;:.n~a do;;I n:;l\::'i~1 ::;L.:·jil nuarus da I!);w.~I'I.;::i;;L J..:: ',,-H} .J...:' ~1p:3{[Q5 f...:tc~ Sl :iI!'LI~, fr~-l.~,",,",lo,,,,." (Ql[VE.LR.'" i ~% 05)

No diu 30 de julho de 1.91 J, o l'reflti.lo apreseruou os projero! ,Ii> P"0-1'['1" municipal, do te atro, dol"'l~do MlUni.;iral, da :\'"<:l1iJo do Coruorno, do 110\'"(1 me::t"-'lldo;o [XtfQue mtm[ciplls~rJ3 cousmndc no IUg:lf do Pa:iSe~ 1'0 bl icc, com u i ntrcducto de pc.l·,~ de lKidd e n sl)pr!Z:i:N'ii.o de ca nais, sendo (~OH:.1dc.. :lIfle nas pelo cueso normnl dn rio Solem. 0 [-\IS'O'O Po',bbco (() i <OIl.SIru tdo <itml.1. n~ dcmda J~ l880. sob a ad "'iniim.~~() d~ Alfrodo T~uml!'., com () ~muj!<, ..Ie se "'>lnb:.rc.rem os '''mi"~mm; dckc~rI""" (Iy~1U ao <'.Ipiriro {[l1S di;tnmes d" "",U~ p(,bliea do; ept)("a), de preservar m"s.l\.lbri<b,,!.e dQ , •. r", 0 cusreio ,I:., "br.,ls frC')Ll parcialmeuee is expcnsas .1'mh;rri'io, do 'W~~, "",0 ;l\[~T~'5~ era ""b'L'i mr " re~~<) d<i cid,tde pot eles =ol"i,.!b pa:r::L ft."'!.)'!" roC'Sid"L"Ici:;r..

o ,,,,,,m, CII,:lir,1 ,b",rb allrip,r 1200 Iugares, ffil e;):'Iwp d't:im,,~~, -s , ~I<i J 900, ''''',m.> $,i.<) Tbccdere, e havia sk~o fu"dad o "'\; 1884,11" rua Dr. M"riC)'; o !?Jl.i,cio MUllitip"~ deverla ser flU <'!.llI.oArc No.<V<"i<,><:ri<1 ('It\$rruido na pro~;i $c;nl'OS A"d,~d. (aciliuu Sclld" ~()I\mlildo I\a l'rQ~. Generoso M~rqu"5)': avenhla J Coruornc, Will J4 quiloruerros de ~",remf,.o e 16 metros Je laWll"', <:oTr'')ri:'L 1:<'1<1"" ,,, ""15 que cxcre Fillw,rn II dJ8.d<:; Q' N,,'K' M<oocalli;., I'. .. ido em f-i:::w')~ etn ~1;'ilO moderuo, ~L'La Q:'lI'L.struLJo FlU. E:"L'i:ilUl,gt'l]';)I lumll1.d" pelas ruas Com~mlu<!or A"<I~l'(i, Coronel Dulcidlc, ~ o mmai \W~ iria 1''''''' os et1;:tenhm "Maoodo" e '''~D<;>i·,

No db 5 de :ago:it:l'. ogULaV'tl auuncio para I,.lITn .i.i.ro p;llblic(J, q LI~ r)'Il!>. co 1110 objetivo .~ '1presellCf,J¢tC ct.;; plane is da Q)mrr'J~ao do l'~l~d(1 MLlnicipal pfLwL~m para a praca Sa~tJ:J. A..ld'rad!c, cuj" concorrencla p(,bl lea ~;Ii'lria aberta n(> d'l<~ RgUL" re, {;,

El~l iniciado lambent, ~ 5 de ~;gos!O d" 1913, n !i::'"'ip de 111{)\'i,.tlenm~~o de terms M rua S'ltJanb~ I\'brinha.

A rn<ldemita~~<} de C~.Iiitib" foE UIl1~ emr,retrada que elwQI""" :n;;o ,6 recursos local>; em "go,tu J" 1',ln, o Prefeiro pd~'!J ao tulnlstro da vi(]~1i.o, Barbosa Go ,,~.l_, a cessi!o de un lbo'l'

,.~'t[~"d(l; ·d<l. ,I~L-rn. da fWD"1a de P ranagu •. p~rn \l'[i1i:;\·lo, "'"' "bra d~ coberrura do d(.' lvo. Nesse pe: Icdo, fo.~m. efemsdss melhorla:; U1\ ilU~1it1~~~O PU),lI;:J, com a s~,h!r"tlli~." das htrnp:ld:lS de m.'nemo de cfLr\i~", pur do; fil,ln18nro met: Ii co .• 'Is demolleees dtlVJ.m cabo do; p,~Li05 onde flOt1dofW""", ~ mrm:icia Onck~£l eo arm;u<\r'" Af.;nlsc Pel)", na Preca 1\·lrmtdJ;.>al.

JE,1;' COmll'll, naqueln fpoq, fill'll«! eSlt9ngdros se g nreresserern pn-r O)noon~~-ld:!l n.J .Br.l.IDI pan il:rtntu JTI8ntillhilm. nome! ing!oses, mas com ,efur<J1.~j", "0 10,.<11 onde So in<t.la!i~m, o c<l<S(l rmis d~r<> ~T" o cia TI.e Sm.1!' Br"1:11 .. " R<o:l:lw"'fl Com,(uI":l. "ism i1.!!"J.let~qTi1i;l!ntc. Em setembrc dt..:::;se mesmo 3J"lO, a Arn.erb:ll'l~ and. llia:t,iU~71, fng;!!b.~l!rij!g QrmPdR) ~jY·~.rWW(l proposta, junto n PMC, [PlIrii a CO nsrn I , .. 0 de !l0',>\) rn~:mdo a p(~~a.19 de De,embru e, l(lg<:) e rn £t;g~id", roi J ivulg:1J. ~ dh-[',;;o 000 [r~be lhos t<!<:nkcs des CO"C()!l~nt(l.1 !l"1l'a Il. roMIrtJ~~Q (~O referido mereado. ern plim~jro ~"a"r" " A1lOllil;"" ,J,,-i/J. tk~j!l<iTJ fop,i~~rl't!g Q.rJ1!jla,,~ e om !ogl1"do [!uti:", :, Lo"~ Q,J/e (' Ci",

As ~!i\~d~de! do segLii do S<tm~tm de 19lJ rermi,,",.m com a "befmn de coneorr 'fiti:!, por parte da PMC, p~m llil,,\~~3.fflen.ro; m~~(~dam~~9fiQ :; cill~-ttm.:::ntO de: ,'i!Ji<'lfi. runs: etlan tr nqu [5,,,-10 de ['I',. i. ElQI\ ~'I,ito , }mpl'essores de on", ttm~bd~5 .:-;ibl ~'n1J, HJ~ [lIgL"."m; com .~ ~O~. 'ft'~iio de Ull1 p'''Il1~~ blll't:ll no mum do '\!::1Tit..1rio~ com. a ~5~~r'I~.1J,J .~_., Com AngeJo ZL[d~ de: urn concrato p. r. I()rn,edm~ oro de p~~~ ld.p'pttlo~ e pedras brueas pan • rdom,a d:, ct.:bde; eJ!t:lvain sehd<) tcrnunadas as demoli~,)e:1 iiI.>! predi"" onde fum:k'I¥.I"l! Ill, .. f~m:likla Int<maciollfl! (n18 R:iadl.:odo), o Grande Hceel (e;;q\ljl.l~ ci., X:I rom Rlo Br.rl"lco), e armazem Afonso r~mI; havla ",riro d~ ini,jo de demoli(::!.o do prcd io onde funcionam u:",. ~.""",).ari" ~ rua M81 Deodoro, .,q~ina com 8 Rio BraI'ltX>; e.;t;n'l a crlil:'[,,,ho U"'~ betoaena 'linda de Nt"" Iorque, a "Me a racou, em n(Jli~mbw, '3 servico de al~rg.I'n."",o da ~veni(b do f'otl~O. d e acordo com os projeooo,ficando d~ com 18 metres de IQ'i;Ur.t~ eram ",inki"aa; as obras de nll.'lad.mi"'l.,aDm nea ASSlltJgur, l",,", pr~ '1OJC ~ll1da ru10 tinlmt'l sido conclukbs, havia !.ida de:;ignada

58

59

pill" l'MC <J'I."O tLI '(f'~ de Iraballndol% 1)<) '" (l <",,,leo d.· .,,"" " 1.l'L:«'\l(hV1Ji,~.",n ,I. ,em ~b~no p..,reira, 05 rmhrllios no' ~no do. 1.9! 1 find;rY31n com 0 (aJ~.mon;o dil pr{ji~l'ja Ebano Pereirn • .:ujo n i.vdmnelltO esr<11'a alnc\uicio,

o O'[o,} de, 19H illidou..e com um ~b.li>:(}'."<.~inJld<l do; 'lll'rRdores Ja tl<1'o:eSS~ Cru, tnf,ch~do, (l.1.F.l ct1.1m8f a aren~!io cla E"'pr='1 d"- Melhci'1lm.i1.I<JS, p.ra umcano \1" ""l:[')t<>S. quit 1t11 nmiros Li;~l=:i ~(h:jl\-,"'l.·Sc. \:a:z::.ndo_ NQ t1n:at d.e janeiro fora~n ~te.5l}tcJr1;; ;:'l~ >egui me:; obr8.i: i ";('" de mm·i.lnenIK¢o de (erlaS 11;\ ma \lisoo~cle do Rio ai'd'1CO, no cree!>., ~nlre S\,[d~nha Marinho e C:lIrtos de C"non[hVi C(llldLi$l() Ja oorrapJcllag;:m <.I" BrljJ:ld~il:Q froooo·e Det, Mo{t:l; c,)b.rl;l.'U, dl:'[ cimenro annado, cl~ Il""a.g¢ill do fio iv('J ~.:;t .. rna J 0.10 Negr.a(l,; in k.i 0 d~. [e:m!.plenag( 111 d~ ",', V~!'~, do Gll~:r~pl1a\<l, e,me M,l. Ho·~·t~l1.a <.: Do;. Mlt,k~: a ki!l""oQ d~ i'1.i>' Al{eN."; fulL pel;, 1,[:11',((, ~~ gnmde ",nQ ch "i~ Ratd[{(, peb A jibl i .c:r:ri.am ~rH.:~fniL,h:j].d(Lc;, ~(1 I~ "t1':l d~l A~'li;,'l Vt:lde'l as ti:gu:ii::: ~::1l ii,V. Sere d~ S:;[emho,

N" Jj<l 3Q d~ j'1I\~t,.." fI Com.is.,;'o de Melhoron.mtO> ,llV1llzav;, " fllld MIO d<1; "l9 trJb~I~,~d,,~ em ob:'<'5 l'ublio:lS, ~~ Ca])i1~l.

Nc, db ~qI'J;[1ie ~ I<;fed.l. cl;VL.J.lgd;;~O 01 jan.) ;)I"J'" ,·~k'(i"'m:ld(", ,,; ,,,,~'tl{Cs McL\.,w~m.;nI<'!5 Mu""'Ip....is II gll is;) d~ b:J I~Tl(.o ,10 ~n(] "'~(~rio~, Joiio Cu.1lbttrt~, ","c.datnhtil<;;]o wmploc, •• d¢,de Q rir:;1 Belem ao lifni e do qut-Idn;J urbano .. arb(lrl:~t;ti.O" ~l;Crro Cl)mpl~c" d.,. .nal'gel\S 'l\oaoJ~l."imd~i.', cubem.ll~ pHmm do fiG Bd~m; I'U' B"." do Cerro.""''), ni"c"claml;;''l~O com:ple~ emr. Com. J:j>rr.tb. e a Im'ido IAmo:;.'1,; l'mai 19 de De~encbru-" p.ront<1 <> m~lI'o de ~ITi In" <I. rtl~ B8mo do ~rr() A,ut, !lIeIC[K~O de rnadlojm gtlase PWllt<J, ~rmpltnagem <ldharH~d,,; «10 Padre Al1t(>nlO:>, tefflll'l~n' wnduida; av, ,A.~su~u\\ mocadami1<l\io coml'l~crn d .. ;;cie a Ir.arare ace a .. " Bdem; 11V. G~.L 'Can;elm, tert'aple~ag<Om ~dl~n",J": ron Joao Negra", qU~ie PWl1to Q ,(Lk;.1menro Gom Ilar;ol~k[l~p.c!".: ow. Sere de St;t;omhm, "I'I(FC (ra"eO-'i~ d, kpu e rua Co ns, L<''lll!L "do, ,"rr~lll,e lla:!:em <;0 ndll{.1aj la!'go 130m lems,

'·.!f~plm"ag~HI adi a n iada~ :lV. AfDllSO refl~, ICHap kn .ge on .mji~nmda, ~.me 0) Iltccbo d.D Capallem~ e Seie de Setemillo, ~mdQ ~ lerra .pmv" i ta<b !'It> lail}O Bom J esm, avo LmJrel\~o Pimo, ~errndenag<m adi~ntada" reparo no !eiw cla ~v:;i')jd$ tOm .1i'!M~clame c{)nd~~do elme Se~e ae. Serembro e a Visc. de Guampuava, In (do ,cl8 ·"mal'[cn~l1"m eMrc Jono N~g:r'''o e Cons. lamin d.o; al. Dr. Mutrq. bueioos pruntoo e terrnpl.en~geJ\l quas~ conduida no Iruho oj, pm", Z.C4ri>s "Vl!i~. de Gual'ilpuaw; tua MiseJ'ico!di.a, urn I~do m~£!ld •. m[,,,do·, o· omm ern ~ii<hmenro; roa I~~' Loureiro, pr()nto OCll,,~m<Jlto de pa",tdeplp<do. eiti.!reM.I..Rmialloea !·d:eMa~l f1Ja 1° de M:ln;o, pmfi!U (l lal~.ii.nenro a parale!e,pipedos etJ!re ~ P~;lw 1\'0 c ~ loot: Lo,m;,ro, ~e"'l~o ir;te.Tt(>mpido iudicial (llic) enlTe Deoo:!o~o e / osii l..o:Jul'(.im; n", Pdn11vo, macailaloi.i.<f,'llo, C[ll~~mento e I[t~(ho i~lenampida judioalmel1'<; :EbltM f1!r;;lt.a, retj~.pJel.\'~em ~oIH:b [(fa elme Cflllaido lopes e Cnl~ M"<hM:o. C~ruiid(j ~, entre Eb~IlO Pereira. e Ermdll)Q do: 1'<"'0, ~mpl~·~>em (onduJdal Etl\\etino de le~.o, t~'mp!mll~m condl;lid. ""ere Cr,U M.~chado e Sakbnh~ 'i .. tarioh,,; mlJITos d" ttav=ia do rio 1110, pomm, p~m relllsenrlT;J ~ ,c()bortuu; 'us, C"'l: ",,"cbado. '!.tIC!'< frmdino do Ll)tiO e.tb@() l'ercLn1.omt inio.odetemJ:ilena~m; ru~ S.hbnl1a M~t.in~,o" e~ tre lbrnna l'ilJ;¢.ic~ " De~, Morr~, mdc~dJ mi",:;~(} c.(Jlldu:[tb, falmlll10 ~lgLJm !~qcq~e" .Mln da. De):,. Matt~ ~a",~ It.IT .. plen.~ef!l b~m ~di"m"d., ,'U~ Cabl'~l, tetmple'nagfill ~.di •. liI ... cla, enll~ S$Jd:mh. M.ri,.,ho e C~ftos de Carvalho, <;ljli.'i~~.o do rjo Bigmriih(>; nl". ViS<:ollde do Rio 'Bf~)"L{:o, ",rraple:l'lagem inlct~da e~tr. C.rIO!; de Cat·v.atho ~ A~lgusm S",lkld" q"'"i!e ~ondurda entre Co"k.s de Cill'\I~llio e Vi«lnto. Jo,.'lach.d<>; '('ua Bt~g:ldei.Yo nlltl.!;o, Co"dCllda ii. tennplena,gern entre Sl,Icl~"ba Matinloo ~ Dr[~ cit C.(;",ih", e d"'icL1.d~ entre S~ldaIlha M .. il'lho e AlIgl.l~[f) Srelfe[d, rLla D~~. Morta, (;Qm;IYid~ 1'~'1".plc,.m €nne SaH:mha M.rinho t Vi.:enre.lv[acl1ado e inid .. da erHr1! Vicente' Mocha.dQ Ie al.lsabel, flJa Bl1tfi~ Aires, inidmla a l¢'IT.plenagem elltre C<)ffi, fua(ljo e Dr" redIos" ; Cark~ d~ C'ilmilho, pwnlll ~ I¢rmplenag.ern elm!!; ~t Cab~al e Del. Mottl!; Vlttl'lre Machad{l, inid.ad .. a te:rrop!el'l~gem a

pnrrir d~ pra p ()~6d 0; pm,' Osorio, ~'''lI'J''lt"gc'tl q uase cQncluida1 PI:1~~ Carlos 00111<6, idernr PI'lip ELlJl'iili1Qo C(Yrrei<l, .bidem,: rua ll,trc[ifl, entre Ccmpo cia AiJ1Ila Venl~ e m', 19U!~<;(p, =ill~r(lm:_ de ''L::.'ili' 1""" r;i t;:S(::O::lm~l1IIO I.b. ~ij:"J.'s t1h.rVl.1bs ,1;,1::1 <:id:J,flle. Ja L.,() irucl (] J" f~'''rdrQ de [91-1-, encou trnva m-ss !iGO <)p'r:irio~ t,"b~llm[ldo ,

PQd~m,{Js [t;:p:"tI";(i.;J:'. nesse prirnei I:{) levanramenro J)()rm~')OI,,~ikl, " rrco~upao;l<o da l'MC ern dh,,,ig~, ~l'oraves clo /I)rt1J l, ~ih '!lIi'd. rn t~'l:\b~[lmili~, macada"n;,"d~ 0',1 [er~p~~Md"" ~i\!jm mdfwmffa. NO(ll'no;; que 00 trecll~.;mboTd0j,j~I~~chlm~i'l0C; :;:"1.t111(Hh":'l"lS. POl8.:t O:.)il~rsJG J~ pl;"opr~da(.k Pfj'i'cld~ d.o sole P~):-;:-;O~~ :' ,cr connaposca ooru a de in(I!I"~" wk!iw. A le;,ris'lflc;.n m:L,~>~dp~1 ,l'~ r~ 1'1<: a [l~t<ld;'rn d.2 C"",(i'l:JQ <lie Ahli'l". passou ~L o;onC¢d¢[ ~ mun icipalkladepod em, dcd",,~ de plan i fL~a~'to e i~,t."~",~,, lub.iJ.n~s~icfl:.

E.;e pri mei:r<l ~Hjm'i liwm1 ,hIS refonnas, !! de Sod" i"",irQ, como nos ~ :trteS6t\~.d¢ per "J\. Rep.;.bl'coa", 1"~H"se",~ b~m ~, fom,~ corn ~ qlL=i I 0 tlnipt) ~ ldRL~n~ :;J_:i encnrava:

"r.:::,:I"':1~ o;v;j')n;l.;:J.1s d~[IML"'~ ~~~i."; ~XJ~i:j •. eM;;,;d~ttllJ,.5:q!M' Otrll[:ltiE~;"J!,;'I~ eifa pt'C!i1.;·1HA!.;,J 1):;:lfl'lX! ~'I IJ~;.I; ~~rr:I~nd'o os .p<'1r;jJ,~~I!tL'IJ do ~'ri~r.;iv ;) IT;:i~ dOl lJx:-.LJi:i:fl1~~ q~!~ 0 ~lrni§01? rQ.l: cldL.:; Q~ 00111.0 [ifJl~ p;tJt.l~ d(!· ki~.t~r 1.llI': ~J l2i~1 iw..Ji" rjl,.i";!' fQrn'!:t;r.· ~V1 El RA ct 'ilm, lW"l!>" ~4}

[i .... r1~fil.;.'l() dc.$:i:l ,:;Qr:$.tLtm~tio. ;)! heJxC5-~!,ljru.;fl(J' do ru[~~ q'.I~; () ruroridl"! jornal fe" 1",1'1 ;,eLi h ,~'i1'- WGi;d m', projcru encetado p;11~ t~!HadM ... I~ ~I L~~tJjLt')tciJ -'..EU": i ri';'n'['J. bu~IT uma c-Ot"I(eps..1l) de i:'·e:fO'l:l]l~ IJlburu\ LI n~' ["i:'::::It~J.d.ii. de 'id~:Lis pr~m~ti~, r.1.dOn;];[~ e clenti nDt,~_ A J&>cri~~a d~ retO,.,11u <TIl a mals (lbj"~\Il\ JX"N~~~L lim~~d" "iDe,",S vJa a('llo ch prcpria PMC, e $[[~ dic.kl,\ ~n, ela ()r6P~Lru quem deten uimlV::l. 01.1 tIlc-'IllOr~ Q proleto l1l;oUei:fliz3Q;ol' e ~m:l.i"l. prrttic~ d:i:!icur~['·i1. oncle CJiIi m 11 ros pro: ~jC.1{):S ~:_FI.~ ·~.,JLI~:JJm a .~et s~k:vr.c~aJo.s -== L::«1"id~.

t'ii.o iremos prosseguir m narra I:i~" das r~fOj:lr":s mE, n "' .. s, q,<ill!ra tl q~~dm, 0 que de i:<l1ri:~I\oss()rnll;l!ll:\<) <1',&ld""l1o. E'~1 1'e1~1~:110 &'150 ~orhiffi~ J)I~~ICru do perledo, :?Il~m das cn,teir\=t::=rJ~OI::;5 trsL'V:1.S

62

-:"P.:!i,~l:LiYi· ~~ ~:oI:lt'I!rn(l~·lIm t!;Ji;J.l at 54 jnj;':;I:3 .rn;Jead:a.~I~~" ['"i;!I.'~id}[l·~ ~ll:)::!rnll'~r.p'pt..-JIJ~ I; J"::'iXII~b!:: :,1.14'ill~ d~ 50 "-.!f:I1J 8L~m'EElW ::t..iKr.r.)~, ,("I qLr~ ~~LlltOll~ld~'f:ldo:!; {-oml&JC·4fa:i~s~t.

No .:Ii:1 ~~~l,J;i'l:re (2:0 de oUll.lhrn) ~) ~L'"1,.·'::; l~rulnt:n[O ~1"'('j§e,gub~ "ir.-fi=I1.}o;so!, J{.~9::' r.]1,.'.;mll' q~Jmi D.!h~Jl.~ ~i~VJ .:..1Ir9kth,l::;, c"'l;!C=-.I~.Ild::.~ c· Lni"J!!i"J.Jil'nb:IIJiI~ '!.'i~. ~!jl::-I~ L1mn:-r ~rel [o[;l~ ;;Be IT~ .. Ii:H,(.+ m"i (." [f);"!(;"!dal.'1". !~~ e el.~~ihrl1d!l::; iW~I"I~" pro~§. ..:: t'('"1!.ltl~ tUl!1·l~ flren roHlld~ 2.L .1W" %lTI~; rS0e. um;"! [I~~d1;"! i.",;,:n:;::JUd.~:r1:Hlli~dk: tn.COOfi1"l1 r!J;~ 2.8 :n.~~~ J~ H;J.I::.illw l-f .. ':(il/l:! de: ;"jt"Q~""ia ~Om ,il ~Ir.!'" :KI~j~ ~.J)~:::r~ dIi:: n,:',·csTime:f·"I:)"TL1~ JfI·2~l5]4/:,I]}mL T¢rtd~,: flwa E:r'ill·lC10..ooo m2 ~ i!~:l II!~'e.l[ir,,8::.!:IJ~1t q'i~L: jft ~l"rI';;Hi;;L$e :iltt"'iid~ '1;:~;:·d~"'t.i'~1.": q"J-: ~t·;'jelt'r.e-'l"l i;.tm!'c;:!'"Itr.!l1Jil;T1,~ado.."

Terr-:ilpler 'ij;.:m~ havia si..do reitQ¥ 0-.'i cair~ '0 ;;',[Cl:'ro.s. mtL~ hW,,'~ri()5, <) vohme to6l de ;:e,;as ma,;ibs(cubaJo> ,~o CGfL'es) ~I'i :W de so:mmb"O, <llitl&"" a elf .. d€ Q\!,1,Se .100.000 nl), =im d i:;o:rtminado::,~

19t:1, 'iB.S87,(}10 mJ ICijq: ] 15.891,216 n,) 1915; 77,(',H9G9 fI)).

lUTAl: 27<'.AL\lA5 m3

A !~h) in r :I).) ITt 0;.1 .... :.;.;-:1:" :=: .. 'rvj~:...) "I fd[~r r)(lt 1"X:q:li-:.~r~~l-f; hlrl.1fu~n~i'l! at>ll q ~I~is W [),1g.;lU 3,);) r~is " '1'3 p.llu ,-mL'~ r'1i;dJdo "0 1n¢\ITlQ, ,,1<':11\ d¢ 100 nji, J1<l1,' !~~mIlOr{~ cl~ ;roo 50 mo't"" de d",t.;lntJ~" . i rid ul~l:....;; (:,1J"g.1 ~ ·ll ... ~ ... .;;.;_'. Lfi..:;;~ ~ rn~1 i;:-. 1 i\~al ~':II.JL In3- e I').: ~r.' L1!~c.crv 'I:i.L~~[ijr de tmnspone OIled lo, qU8nd:O".a:.:le5.«:. sa met,.,.,,·.

l~13fi.eia5; 1}fI~~-'Ui.·i'"!.IWL"rrfi.il1 rl'Lente ~lJrt ~I.:u¢ln, e:;m'l.~;'~ ~rr.di.) ":lLld[~ldCl () dO! r~po ~~i~p:wt' ml ~ro{;[l OsGtLQ, TetlrL'rl"t!" ~.",h"ln {) e;(rerior ~ dmeLlOO da pmg\ Zac;t;1IS " em !l.n~"1i'''''ro ". d", alTCM il\[em<1,s, [a!l1b~m a cimemo 'lilllra,~ Ellf,',b~o Carr.i,,-, Hem {[d iB.nrodo D I ~dti.lhamet1t() d'ili wa, .!hl'a·~ ~<> Rio ,h, 8 """0, Aq"W"b.m " Risch".,],,; " f>;:tit,pa..!, pdm lXqp"G' P<QFj~.R,lo:;., o~ q~ C(JIn. "'I'''\jo, '0,. Murky" .1. J"~\''(n" Mzrwp,des ~ ~ dmc::nCOJ n::l S:ll~d::u~":I! M :i.rLn Itt:).

61

~jl. ddmle, PGdN""O~ desracar ~ i1 ie!arquj~~o das reg-HIes da cidade, A. ron~ =,[\11 fei pnlro J~, reformas esrudadas nesse rm.oo.lhu, em cnde a flJ.(~~j:ID~~O IDTn~:&·5~ Ir.mlh rigoITJ5a e as ~difk:::r0~ devertam ~~, de alrenaria, A sesllml~ scna era desrinada at i ndnstrias E' a tl;Ive~m, ~> m,~rudj~~ dos operarios ~ peql!erws sirlanees. S6o~e fsso Carlos Augusto Benkendorf esclarece.

010 .qi;l::..di"'f!. ~i:b1:r.CI ~e ~.~~] {(Ii Ci!I'iatirujrio 'lE:rn. j ~oo::.~ eob a f-cnL'Mi de ;ilL~!!i~ OOfl.I!CFirr::Iocti dl .... :iilrn!.:l;:.. plu~lntrn[e:::. OOa.~ ;:mrc rzcs (; ~.r,;5,. A.t" zona ':;~i.1. ;:QTJ.E~m'i.;k pdi'ls :trCiJJi ~r.rtt .. is ~~~ a,;!ifilXi., (oQm: ~~~i:) da [J.'r'. '8i1C~}':;: L~ r,tli1JL'oil.o OL·.aJber!(:o.. oo.fl:i1de't2lQflS coma. re=;1&nci8I:::, A i~ !01'Ii"J oe il. 3m OOfl:l: L1'bcd,G':t:i::bm :oo-mc.:smo:iCnticl,Q:;IiodJI, :l'I:::r.T_g:J.OOIM-C I:;],b"'r'a m;ri~ pFlM! a~r~~r.r;Rd~ .;;jdi'!i;,.k (_,.)A I.~·:<-Q!i~ i!~ i) -Ql'j~ ~i'!'"lh.;). ","[I,mO<'~",-,Ji.~(id ~fl' ~~,,!,r,iiw- 0 (D"'NKENOORl'.l~ 77J

Ne.!se conrexro, 0 [deal de hegl'C""Bc () m~lnkipkl fui,IC>11.JI.I

l' ~{I,b~ •. .corn a c!ia,io do L"bomWiio ;k A,,~.r'~'5 Chimi<"~ ~ M,ier~Cill. com o j"Jruim cl~ 5lJbm~~"r O! E~r,= ~lim~nt.iti(l,S·~ a $~l\de pCl])lic~ ;[ \!m~.'h;l\!i~ao;;;o d"o'lio~~ AJX\:; ~f,)"d~c;~o d~ bb')'~~'\Ti<), [oi el'lwJn ,1 fW,J,;¢<:> C.QW J~ U(te e 0 /p,<,iMQ of.l~ u~ill""t'" ii J"fi!iId~, em 19B.

A., .,el(:,m~..,; prossege i,[,:lm f,en~t'(::J,m.~1ii pol; l<X[v o ,;1\0 d~ 1914< pa:L'Le de 1')15,

Ollnlbro de!~15 (<:Ii o rIlGs <las ~ow;l~,~ das obra de n-4[") rma urbanfsticn, DYmvante! s;ern comem ~ ~PI~~5~ for .cnl~'1! ."" ~,r"1;i1" p"Uioo, NeS1e ffi%, a o_,m~ d¢ M,dh.orntn<O'itD> da PMC encanunhou reensagern 'pcb d~l~~(i dos rr;!b~lbas que t~\X> "lltim"met).I~" soiJle.~ rn~md~ml~a~ ~o"dl.lid.~ 41 quadras de _n~d"~, ~hffi;;.dru;, I'~~, i~~_, largos e 1 p'~p"; em f'1Se de ~ond\l~ilo de m.a~d~ml,,¢tl, 15 quadras ~, 1 pra,,~; 1>«i<lsUmG.u'l;o el'l1. ra:aldepiped()~ totlciulcios, 26 quadras d~ rues, ') f= de (m.'ll!;> rnlodifimQ5<:o na li"b" tie bond"", proea ZlQri~!> prn~a OWlJo, ,,'\I J~ I\t..",.,l bro, Oliveira Bello, V,,!lmr:lrk>s da Plillia e Amo!:L'i~~ .. No &'" 19 desse mesmo m~ ao fin;ll do u·"d'do,;"lrdato dostr~balhos n3'1.d:l Li!r:Ir Terurno:

"c.oru;i.d:~[~I.1.~n y.d.!. qundra, cede fu:lxa Hm~MLI.diJi ~i~ como 1.Irn:;:1 (1J::t ("'iI::~ csenldes IgIJ:=iJtI'. {: octrus, e8SiI:5 1i!r.n urea l;uf::IJ.r-.:., d~ 5 ITII:!~ro::. e- 50

63

MJ[eL'~lBS' mntellu;wam :l se,' adquiridne em ~onc;or!i;,v;io. plibliCfl c£ mareriais neres!>l.rias p~m g c{)nduoii(J das obras. 0 T~mo ~[) du~gr<lm. n'''''g"j",l;;", nitidllm~n,e a proP01\'1iO de,@dallmd£)f, cina. ..... rnat-erd];J.5 1n3;i5. U rjJi~adas;

i.) Par"lekpup~d(\" 3.39ti.993 lIn.id"d,,-, 2)M.cnrl.m' 3:9:/04 m;}

3)' Saibro: 19.0%,6901101

oj) Ar~h: lIED ,900 mJ

5) l'~dl,d.m.~ru: 15.350.362 m3

1''''.iT,r;Jlh~!. IP:;:UJEiI~t!ip ~;;iI~~IjB~ '&iCl,~~.[! Ar[;i;;; f.'·I!·!t'~ri-;tI.rm;Ej

111;0, 1t~,19;U 9i.O~~ on $~I"f3 5!11M",,) n4,:1I'J"~ .:Ulo.11 S,rt"lZl

!lM~!~,g14 ,llGj;).j", ~~~ fa) ~~i.l>ilom~ ~Jn13"" 6~] 1141"1="1]

!A[!<I,jj,;,m,; i3.oSa "n 1.'l4 rrtl '~~.1!~ rnl ~5~.1D9rn; un.:;'lSi'I"IS

~~~ ~"~ G cral 1060109 '-" 11'llOol» 61~~,21rl~ 5!"-~~m~ j.!101Hlrll:

1913: 10 tn~,es d~ rrilmlho.s 19'14, 12 me..,-~s de u~b~lbos 1915: 9 'mel'"" de 11~]hos

TOTAl· Jl mes~ detrob~lhO!i

Com :r~l\i<;<i<)~o; riw, !m~ilG, ~ g::tleli~~ [ljuvi~i!;, (> IilSr~do d;n;s aDm, ;10 1in~1 d~ ouruhro de 19[:>, em 0 5(l£lIiJl~ Rio Bcltm, ("i;a~i!ifda tl8S S~IM [f.ll'lE.!sa! pelas (N. Gr.tci= e JOOo G,,~lbeno, .<ndo •. robermrn, n~ prhfi~i~ debs, oom d ..... Gt1trJ armado e, na seguJ)dR, c(\m ~oco ~b~~ido de rij<:llos, e5Je5 ~pr'OV':it~dD de di\<er~os ['r~~os d~OPT'-'P"i~clQ~ "dernolidm; extmoiio ~rwJj~da ¢ ~'Ob¢rn; 91,66m camtlitaQl(J e wkTlllIll de dm~nto mm~d,o []~. o~~.lrn,-g%i~ .. ~J~ Pedr0 1~'O, exmnsfu:> ,mll~limh; 1S,6m; abernrrn do ~~ru\l, ~m ;:erra, poum~mes d8 Ami= d~ t~~Il"OS" a jumne, p~lo ei:«> da j.·bIOaM Totl'eS, .~ mronrmr 0 ~m,igo leiro, ~I~m. d~. M i~TI..::(i,di~, ""emoo, do cona[, 687, j. M. ,,,,Iun,e <osc;w:Lo:!o, 612,'}4 j[11; br~1'" do ~~o B.el~m •. i:;3jn~1i~~~8!n ~ abermrt.l. ~orn. dmen.m atm::roo 'rra ~lJ.a

c1'm'eSllia pd.· ~". Graciosa, numa eJ([eIlslli> li.r.~~r de lB,5 m. Ri.0 lvo. L':i1.I,'t!lHz~l~O I:' :::Jbettur:L nns sues trnve§ias pelas film. A'")geJo SMl'P"'(), Guttemberg, Cc], Dulcfd!», Pres. T~l.l""y. Vlcenre M:J£lL1.do, VCSL do Rio Branco, V~. ,k ND.<'1l~, Carlos de Carva lho, EnndlllO de U:MJ, Y"llI[[c:\ri~s (I" i"~tri~, Cllndkk, Lopes, praca laGIII;I, e Dr. Murlc.)', PdT<! 1,'0, M,isetic6;,J.,. j.c>.fj,) N~ru(., \".b'" J" Glmroplla";l, Cons. Luurindo e Scee do Secembro. Ao rodo, HI I,,-~ ~lll.llrcm.s C' uma ur.ri 1)1:.1.0:.1.:1, seudo :;IS q l.LiJ,CrO p.rj il'l.eLm (.oil~fC:I::: com nrco p leno de tijdo" e as demo to 15 oom <'1 mcnw ~ r.nh\dn, ,~Pt=I\~,11\J(l"' lS!ullIa e~~",~" Ci1.11~1i!;I(h. de ~84..J m, das q,,~,~, rDr~~m <:olJcl"[ps com arco cle tijnlo, ?4~e m, €;(lrn cimenro ann~-d:Q~ 50J~.s In; fi~l.Ili·d~) .. tescL)bcl"ul$: {~I m; na ~{ljTk'f. roi n«e:J.~r:.ri()b:U~f 1 so esli~C;:t3i C~f1.." 1ii.'1,?'ilo n~ .sUil tI;'i'I\oi}.':;;;;; la ~ F~.n>C~il;·f) Rocha, tu bo~· J(;:: l:ll1;'t't"ILD ~'r'I'La·dt) com 15 m de d.iijm.;I",]'Q lntemc nu.M~l ,it'.x(ea~8a-o dq i 700m; ("""lim,!,iO [1" seu p<;rcllno pela ]'010 Lf1I-",eiro em :!.I1{hmenl'()i c..Ln~H;iJ,~fu.) do e6r,rc~L') AgHa verde na sun: tm'll;!ss'i~ 1>"1" ~". [\i;;Il'MI1\l.lll~).,.-lC rim<'l"Im Mm;odc, ~~t1.;·lliZl1~5o·<.\f,l (Of11:,!ifl 11 igClrIi!bc] 1"111 '11,\ ml,lo;;,<,<ia pela S~ld,mb~ MaM rlh~, VISC. de N1i.:1l r, C~br;,[ e ·V.,llmt:"t,i,,,< .1;1 P.;\l ria, f",r~ em rubes <1. <inlbOC hi(j e .I'~m; ern pom:illlt)e.q de cuuenro iH'ftiadO_i ~tef!~:aQ desses ult~mo5 em de 2i rn. J\::;v.i<J sudcesrc, oonsenudos J)lh:iroc, de alvena ri~ 5001 pcla VI 1\\, "'IJHtlj(" ,1e!J~ :l A[ 1~d.u Si'<I'lp:llQ,wJx,;;, no (,"eba De~. Marfa' Vi,;c. do Rio Bntl"ta'f, e 1~1lcria !l'l;sm ("h~no.ll",~ulhl) I'm <\lirtd,,~ Rio Br~"cr)oVi<G, de N.~r; ':4J[ld~id~ g~(e'ia d~ aIN.m~ria il~ V',c. de N~~(;1.I;· ~m~ H <:(I!'11~O c,lil pm~." da R~puhrk':·I, ~!ni(.i~~d~ ~ ~:;L.lv.'1~~(}-:m divorsos ponros d. Il.)~ Rac·eMf, d.,tic'; rua Ban.dd!;cnt"" aie a av .. Sll"'l jard hn, rendo o[do COI1,~<;ad", f) "~~~nrnmenrode t"OO5 de cimeneo armado.

1\ ,,,.t.,.<;:.li> do Hone MUllit.iqml l<Ji fm,dal'll·e",,,1 IlO[:1 ~ ~Ibori'"p.o d:is nus e ~janJ;na[[lentn d~ logrlidollt(};' "". ftns de ourubro d;:_· l~l5. 0 pm~o. ZriciJ.rkL.:; csrava conTI -Sll'1J l?J"illlidilnmn:~l"IIro conrluldo: fDknl(k~ ulnmar 1.":1 das pr-a-;:.':; Eu(ri ... in Curr~[~ ~ C.);jJtt.("L~, cujns [ontcs , mictorios e t"~lo~.io deHi-eo jti. lil~l'4~i-am sado i;.'.'nc.nllltl,dados e P;)g05 na Europa, com embarque !?rt")M~mo_

J~nirend(iri", ""de havl. ,t1rgjdo lun CL.,<} de rube!Culo.,,, p!llm{)tllt ..

Ofi.daJ lueLire1 ,)~ ·'M.:=Lhf)r::?[lt)£.nco d.rt Cnpi rnl~ il:-ennin8.'l'i'LL'!iil nCi "lila .:1< 19 51; ~lgu m~ p(JU~'5 oDrn, ~Cll1 Lm l'orEllnci~. ;;e,hm J .. ",.d~s ~ cabo ~{~ ~ 'mlugu.Gl\:do d" r-a.;o MlI"k~~ (a Qual M"j~'1 1~'a[J;)en;;.:;l a 2hl,,·b".-cirocie 1916, Sou =K:rlor segu," n.' dimme, do !!St"ilo )\;'"",,1""511:0, 08 irabalh,~, "Ill madeim iarnrn reitos PD, M8<ierml. " 80 [I ne, a Drn;U"[l"l1t<1.~:ia e eSt~l! 1 btl," _po'r Ro~e""" l:;c(JmL-:, .... ~unmfifl fot ",eOl.l md:t IX" U~~t:i, itl:!lLa~o.s e HXl~1J<"<!S. A, p'!'lwr"" fomll fdt"" porj. Omolnni e JQ~O Oue!ffi, 0 l'lrde(w, t:'::m 1~(i:,:'i; supervisiclnO'l.! a t:ofL,nlJ~rWI :::.uxiliaJa pe~Qs ~l'rql.J iteros !~ "g'el() B,j(f~chi" " Andre fur.relli . (MEN DON<;:A; 19'11, 11))

N~<lfQi p...,r ~'.a.\a qlt. ~ i ~~l\g\,l'"'0o del J>n,~ M~m~~tpal ·t.iOOIJ gluvadn comr:~ 't~~.;o d::! eJKc:m:~Hi'L~nro d!J. ~ei.rll.l nda gC'itio ,do l't~f"ilo..\ C~jldi<l" de Abreu, 0 ,,,f~.id<) ~c0tl"toci;;;".,,tQ (inha objeti"" d.'Q; IN' p1ue do p"der p,l!>1 i,,,. c de C,lilf lIln ed If(eie>> I\lDI,llme,i((1 l!U< n~Q ~sl;ui~ lil)",'I.do ape"M '''~, j';1\tido, de !i.o I]dl)fliLlkI.aJ~, mn~ rnrr>h~m ao 1'''.fO'~ vi:"u,~ I <in Lm~",m $i mb(',jiQ do lJDcier, Stibr{! c>S~ ri~() d¢ ~1l111ll<'rtn';), Robe!'1 Ooojm" Ii ~fhm~'

1\ L,)j:§~~l'':i;_" ~j;l ;,alo:."litl.::l\l:r.llti~rJtl.I.~lk.~ ~ r:;:OOn;:af 'fI~llai(I~~!~~:lfIi ~lJ"I'.Jt'INi.'!i j);;:!1~.I:) lI:'1b~Lll hicrir{]L1il..a.",. QLlflt){(Io 11!.llJi:'o l'l~j~S! ~ l'ili_!IrllJrll.~nttli:li r(!orl;:!1·~ 0; k.o:--~i~ p(ll:r,~ Orl~i;li;i, m:i'li:5 ~b'i;)l bi'J;]1'~ ~r Q !):'n,1~ !!:i'ltt do:!" ",,,,,,,,~ I>I'I~~I"" o;doMo," {O()O{J~\A!'1, 19; i; !Ol)

t::;rum tina;!: umi~ l\Ov.a e,t,(Lp~; rur; Qdlnill~I'l:lC;:R'D ·ITIl,:ni. rip'a~ cia ddacla .I~ Cllritiba, oml" tM() (I l1;flei (CI1tr;;1 b;wj~ ~idn proflilili.t'uo:me mm,Lficado, T,mm "~ rdorl1l;.1.' em ~l, ""'ta~ 110 1.'Jn~...cI~("c t~ ... b:~[h&;J. ooln('lIl!~"iJl·~t\t!p,:--fi~] d{t "i;rtre'rE-s.ilic pilWjt"O'" [~(l'qtl,l~·l 11 ~ti_O ;;:m reb :rw }Xi1l1.mU, 0,'"Impl"OV.jLm :3 L'~(}.');"ItL hiputese de qt~e! a fC~.$tnltlU~\!;;l{") do qll~H:lrt" urh~j\o; ~i~I1·,se nQ rnometu.a d~l w'1s~ljd"<;." do <col)cmla mbaoo-ii,(ll.J>tri.1 em CmiHbm, E q~e ~it<l ,<.Il[ m.d.lGl.lll1oo,. 0 oondum dos 3'<"k"", I]U bli~m, fteme ;~o ~.L1:i1rtO urhitn(_l, i n:J.IJ.."Dl,.lrnnJo u rtll) ca.neep:;::ii(_l bent ~rraigada 1'1.0 il1la)lin,;rio do dliad,Io cUli,l\),mo, de qUe" Prddtura MUllicipa~" "l1c;"r~" e ~ h\tef\<l[~~OM flSicM pOr d. l=~ ~;. a collbo 5110 de 1I1;rcrc:;5~ ool~~Y()~ tL)mal'lldM ~lllil(l, ~J'L~diaJnr01 j:J.IJld~Y5a. rnc~l)l~al e ~~m lde,ok:gl.l,

65

l>l~ihmad'lS. jg1J~tme1\re, ~; vrn\'"' Mun ,oj pill e 19 de Dezembro e os ~3rg(Jf> FOl1nn~, do P~~i[), do Mercado Novo do Ihtd e 0 forondo !l~l~ i,.,te,,,,,,so da<; [UaB Dr, 1'00=. e Com. AUlIjjc. Os mdl")'~I"'<;m()s do ~i.(I Publlco e'~n1 (o;,~idcmdos em 1i:iulm ,a.~~ill-Ei~E(J1 este t:'SITIva. sendo fech:=!d(l C;:O{TL I,.ITl].[I; cerca de cimenm ;a[macio, imita~~" clio tnade;'~ rohca, conchads a gmta nrti{id.,\1, ltilq.liridn 0 rerreno ea parte norte ]XI.1'It r. Cd':':;I", pomilh6<ls de umbl,Ji~" M!lim como ~1rurkl1\! jXii~ d. e"Md. {'ll1li(a,iio do Cemirerio de C~es de Ji';J~J~), No h<.~l!'dtre d~ G~Qr~ (w(I$!ruJdo na incelUSsao das avenidasd a Graciosa e JoSo (hi~II>I;tt:o) esmw promo 0 mum tie an~mo pilr~ 0 :;~tro e :,jlrmi1',.,ruonIO. A qoadra Dr. Jaime Reis, Ermelieo l1e Leite, Dr, Keller e t'~v¢s:m NQva consticuiriam o oolwdtre S"o Fr"meisw, rom m:lc~rJ"mi!.,tio das ruas proxtmas. 1b1[eiad~ C<! rnelhera mentes de b,go Dr. F~,i~ e praca Ttradenres, eo;;'!.ob<as eals cerne 0 er,s"ib"lI'J';l'It() de t<x1""<s~I""<"lti,,,, (al~tned~s) • iml';ll~,a() s:I1)il;\;i, no .tx>r~(> do <»t"¢t(). Com relil\'lio no fomo i ncine co rorio, '\;1 ~·s·~p~t~,ccr~rn ~~ M!1l mas esperaneas de VeT tf~ ntIQ'1r1 ado I"cllfl fC~Hdil(l¢ (> d~~"j() 5 i ncero de insralar esse melheeamemo", de"';do an "t'~~() do o<lwiQ do TIl'l>[l10 cia ElIIO~il., p"r causa da Prj",eiira Ouerra Mund.is!. ['at:) firwlar 0 me.; de oumbro die '1915.oulti[fjQId~tWlo de.ssemes fu'<Jd{)d~Il.). onde apomdam oit~.~oes .IO!l[,; a n~rmal,cltld'", tanto d<'Ji lx>nd.,. "k\Uko5 come d,JS rel~km~: ~d~~m:tdQS osservlcos de wmh.fnertlo·e ,~d~$1l'{)", ~SSlm corno a nova ~L~['u~ 00 nn.lni'dplo enconrrovs-se na gr.afic3.~ ilUi'f1~ e£(~!' 1/5000.

Os "Me] hora me nros da C{lpJm1' atlnenres ao t""" d. nove mbro e deeembro de 1915 sao ex'gtlos, versavam .. :;1"", a condusao <1" neeroteno municipal. crguido no palio do cemlrerio; ~!gum~ am:oriza~ dehal'!ro-;eeoutra;sinrero.i¢es; pr~'U.b=1l1;O das obras do Pssseio Publico, c:ondu:!<'lo d'1S ,tI"c~tnim~ cl.~ ru;t!; ~.tt't"i;s do novo u .. ercado do} 1h1td, I<",,~~imenoo a paraleleptpedos ~"" runs Aql'id.lb~m c D~,.. Mot;ro .. 0 ano ternuncu oom 0 ir.do~rim"n'" do p~di~o de ooU5ITu~aopeloo senhores JotiQ Kntuj' e IORo l..'ll1!ia-lo. a!em d~ desinfe~{) de lim eompartimento da

COl--.XUJsP.o

"0 rruJ{lcmi:mlO do ;511hdesri\'i.I(II . ...-jI·~MO t, {Q~;u:lo 11 '*! (Ol'l~·t:li f" dI! ~.o'ltit=lill~ ~JLmhCt5,Jc rr""-};.lr.:mithile',, iJ ~C:D~ll1ir (I~ llIDD. tnti.m.idilde; c; lum I(OI.)ml rn.iffi~-nS. c tflCl'tlt3mas.. [:!"a:t1J ~ ·!r ',,'e'l'lhrleiTO p:u-a, O:}"' l:l ."..idj:t d~ ;l,.llJi1l r.me~1 e fu«;lldo.n~ esIT.i.ckn~. gr~roc iDciplcme, E~ re·dcbta :!lnl'!-re 14 m~IW ~. ~ tlJ~ po! ~11'l. jnc1lip.ru:.Ldrtd.c dCt :!m·r.jttba. fu.K,r h~[t!l~fl, O1'·ie latli.."3l:::ti ti!ntJt~~'fl6:.ex!': ;;JrL'+l~tlm -I,.h: tomnr PaJ:3i:!it t«la. a (:.rI~R d~ ~ti:n6t:fa: Ete: ~c: chiC,Otl!iJ. ~m fumi!rl!. de i1Ut~~ o!!! se !nlllt("\p~rv.1 ;1p.milsiln~"t.~S: dJ!\-"1I.!ot:\, r~r.,'M de 3uro-ironiil. UmJJ.!oo. II bl!l"U'!Jl T'C':tB,I~ao de QiHt2 i"l:'!¢:'. !!oue.: i'I\>l)(,1~.yni~111111 t; n$ :PT~u..""::i irn-upl)n:ftv..."$;:"oob ~ qtktis.a:: 1"00'1.'4: i!;\ .. ~'I,:;'. pn:::;~~ ~)cia:lj.t:: p:'Jir.lC1l$. bi!m o:;.-Q.r:(J ....... e$pltiil/i.;;!li~, it"Lf\mdt: .. ~h~'U:i"I~c rm;;i'l[il;$l:!.%~n.(;i'l d~p!.'I~R·qlIO- I) rno!:icnBi[lOOl ocXi-c.no1. r:.o m,S~a(Yi':lnlad..:: i"lCSSi! rnundCi, ):Im.'1~ OC(i""*5I.Jira i(llJ.I",." {BE!\.\IlA.N, '!98(" 1.~Q} ex ... So., i;l;fo, P\'Qri~Il'l,

ronho d~luocl(l!['[I[J~de e <l. j.>l'oX1JB (relli!d<~\ " itusoria de ide~'is d~ ci>,jli~a0() ~. Clll'i(ib~, esmd"da To.SSe tralo~tiho, fu~am rmte d~s ( ,odincllfile£. qlJ~ €Sla"am se opemndo, ~m oiveis munG'iais, rut ~1l~11siio tperjreTiOJ,

!10 1;:;l~(I bmsiMrQj ® c~plf1;hsmo mOflopdista.

Nc~," >i<,'t:ido, It hi.so5ri~ de Curili.h[, (~~va me,mo inrerid. em UTfl pJi.'ij~tQ d"'i!i.{[l:O'!d ;In:alor~ POr.e:ffj~ O7iTI Uffta ~ignifjU1~ao d:lferente d~q!td~ qll,,(j~ ,mi"ficesJessa mo:l~miz:l<;i\()llrop:ihv;lmi Mve.rd~d .. , o ~·de;ido, n:>roce.sso h~I61000 em COMe['\'lldor, =l.!.·LC!eme e eli!ist'!.,

A~id.'Id~ d~ C~nltlba, dUl<!nte ~ d~d~ de de:, fol :;o.LbmetLch ~ IIrrul eJ1erglc.~ llnemm¢o urlxmi5d.,~, ]X)J" p~.He· da ~t;la J>mfei!;I.J,~ Munlc.i[l-aL all~rand.o ~11iO SGti 3SP12CCO ,:\(t)u.itfmnic() t.,.-onJO ~lli1: eHrlm;tJ e~p~~i~t. Isso de'o'eu·se om "z.; 0 d." mrrt,".di~f,e, deooH.m'~.s 'rna cOl""IW\ida)'ijo dllS U~5~ iild\.l~tr.i".i& <;10 Curit'b., . .1(, ~l'blto au mellw pop'yladorml e. d~ \1 ml\ \Ima illf[a·~~t,.., tl,l:('~ urban[s1ica ob50iet~. Tal.quadro sO poderia le"lII a lima sjtua~[o de im~~. e;\ <1m lnevidvel jXltlW de lnsl]5renlabi~dade poli"rie>" pols

o

de, urs lado "dtav~rn-ile OS- deserdados da ,,,b, jJL'<.'d.ll'11'lJO !CbeVLVIOt, ~ de L1\ltI"C), ~ eamada dornmante qucrendo -e:rEiJ-r urns cidade q'l.~:= se adequasse ao modo c8:pL(.1 ista de prod ~~(j(l. D~u:mo d~~~~ Ci..mtt:XlO~ C1 ponte de ~nf.l~., ~1.titL#U seu ap:k:e JI.H';!I nre a s~,g'.url(b gE;r.;" J" Gl"diclo FelJeir~ de _Abl~" freBte al) executive mL1i'1,dp~l; JI.I=~ " ,ri~"i" 1.913-19\6. Tal gr,sruo, cow ~L"[e>;ll:i~o ~11X'k' dE) Governo do E.SrodQ, pOL~'i{)[j :~ c(l~dU!ii os ·Melnm~\moenro,' da C:~pi~.I !I'I pbnej~tm"'~I,)IA)O arquirerado c ·t::'::C;:':;:~i:tt!I',to· pelo P~feito f. seus assessorcs, rom· r~ign.:·!.d",) I~;:::'i'.

De;{lme, devernos "k"~~r ternpr~ v.ra o coraexro h[~cGflm I'm (.l unl foi, clad~ a primeira o~'Y:jo de ITnov:t.~ . o l~~~t1fi do' ~re cl3. dd.d,: de Cll'i.rib~. I'tlla ptim~Lrll; VGI- em ,,~~ b~sMil.1, ~l3l-;:i submedda n urn $!st~ln4Ii", ph.flo lIrhan~~c<). ""de md" e in,d ('(OmL",I. f()i modi f~~d<.>, ~lt~«)"d(), lnclusive, a l,ela~ao destc rom ~, Olif'r;,.~ ~i~es J~ <.~id~.de. Par:> ~ ,,", uma id.!.La da gnHtd~~ dessa o~_)~ r:~I.i;a.(j~' numa C'id~vJ~ de se.su:tU:::1 e, clnco mil h:ahlrnn~~, ~wm'im;ldamenp;:> fOI·8Lll'~MIi,~,dos. quase tf~S mllhces e qlJat"'Q~ntO$ mill:ar::lI.k~f[)"do~. ql~m dR< '1liO$ m~c,!J~n) izadas, !E !tl~is, '~IT'ios pri-d los {u[,"J.m de~o!i\1o~. ~rno;.l~ ~lhn c,.,b, c" et~d;:,;. dcttlfiOij,dM at. li.,hj$ J<x OONks. 0 I'J .. GiO 1"uhlic,~ (fI.i reL.".cdd~do, fi'L in$l\I,];,,~~ rr Hnflb Mui' tdp~l, fundados o bh:"lrtJoc'"in de Aruili'les QL1irn iClt. ~ a h li"L;d\" (J~ de Leite ~ ccnstru klo~, r~ MLi"'C\r.",L

Iltm.I~l,.lr'm.I.~e!1~1 h j,4t..;·'ri8 {J~ CLrFi'l::ihr~ :ii ,plt,~rtr;::~ (!1a, n-:·)~'tfi.;::lln1~:l~) urbana, dclx~nd ... ) p:}!ro tvlils, a ~1·~.1do~ J~pfe:::i'lindQ suas L"""ide~"lda~ l.1~~reri~' is, em proJ .. las pf()m~1.S: ;;: dos ~fLl1::re..,~e: in~tf.'m:c!i 80 -:;8pir~l em :3d.~qii1~ r g-oogr:Jii<::::' miZrI IX:: ~ .:kllml<t:. [E opo rru no lembrar (1 ue, no ~S:!;Xl~CO urbaoo, as i1I~o~:!: ~;;:ljIa~ ~{' detenulnadas P'l]~~ p""",cd~" aca"do impressas I'~ ;"'d. ,bi!, g~f~,&:s f'?Iott:riol'<S que hablmm a ckiade, R.,,· ,>SO, d<!.Wtn05 sernptt cons ide,;" 18. h~tnrirunwrm~'1 ou seia, procursudo ~ior rer como rd"<e1;tIil~~~ ;:. eklacle w"tempill~ne,l, e sirn .. P~~~"·la ,,0. epoca d~ I~qu~. Am olhares de hoj •. '" "Melhoratn~ntos" poderlam soar =~h{tJ05_ Conrudo, numa ",:J.d. que, em =k>;d" d.cad\, de dee, poosu~~

urea !poP!.!1 b.;r~i:) correspcndcntc (t urna Vi~5':ma parte da ~m.J_a.I-:! tAil ~fn~a £oi verdadeitamente revolucionlirt~,.

''''n~d.i~"mo~ Tel' comprovado a hrporese de 'It!o • !eescruwra(,io do quadro urbane dllrnnte ;; ..,gunda gcst~o de C~Tl&do de Abreu aconreceu M memento da consohd a ~ d~~ bases d~ecojl[j,!tII~ u,bmo~i'~d ustrial em Cunuba e, n:fL mdielll ",""(:1"",,,<.1" cQnJ~"~ dos poderes p~b[Lo:o! {fenr€! ao ctiflil.rio Ilrbano.

,\l'lD8RS:ON. Perry, MOOo,,,,i<lW • '.'''''Ilrti!l. 1'0: .iL'''''''' E:,maw CEBJiAI'_ S"~,P",,[~, 14:2,'15, f"",1 !9~6.

ARA UJ(}, S; I"i~ M.l~i~ R & CARDOSO. AlciM Ma,i~ do L fu; "'''''''' ". !Q~t!iQ social ria T'rimeitD R¢ndbi,"') P»'rmocn~, Cmil1ba.. mimrogrot\d.o, ~.d.

H"'LH,~NA. Atti vn R, MACHA1X\ Braseil!', &. WBTPHALE"N. Cecai. M, ~lil..l!ll PM..,,~.C:"~ti:t"1"Or.f0j>3r.I~W.

]3 0\ !>2, Jallo" L Cur;,i];" ]853.; \113,. <mJ~[g;(~J'S~"~ """"9 ClII;tib a,

"';!'I1~'W1lfllM,. ['IS?, .

flA1'Ar:H/l, C1~"di,~ <I. M. ,\ ~i$liJ!'i~ 3~~;~lllill'fitllll.I": liisic!ri", Q"'!I&~ i;! [)(fl;a!-.L".'~ Curi~~b::L. \'~C'oi:mr,iHt. 19~::t

BAl!:DafoJrul,. Chi.l:":"CI::i. WQr~!-: ~!.:~ f1~;~L Rio de Jancno. Novn Fmf'll-c:irn_ I~S

.B"~CI1fM{)l, J,'i"1~ L!JtJcim J>.''''Jli~ oLii 111LI!jOm""" ir<iiJic"I. R50'~ r~n~iro.

SI;o!;~!;l!r!~1 Mljnrojpnl.;k.C'ul[lJl"a, TUIiMOO e l:o;p:::t'll;.':t. D~11~mcl)LQ ~r~l ~ DqCl,lme'~1:1;py~(t ~ IfJ(~f;lt.[I~~.o CutujrJI. ] ~!)2 ...

e:IiNTIVOLO,.L.;{,".rdQ.~~, S"'!'i:,.I".l'.""".Niva, :19113 l'!,flN)lvM IN. 'M·,lt ... ~ Orgaoi"'~~· .'!~d~~"": Fl • .;(, K~the. S,W> l>ti;iJlloD. A~L~~ I g:e,s, .Cqt~fiW (}mr1d~" C4~mt$·j'aj: SfX:r.arj .

.[jEr·U:;:J3Nl']:OR~ •. cnJr.l)s A.L1~US~9., tkilln:j§sll~:; c.!e..WI'.-JL~p. e .;,:r.tJ!'lQh~ ~l1Ci.gl ~. Ir.i~ lik·,ii4"~.~~~ lIt"iifi".rW.ir.~nt.o ae l-lis-trJ r ia{].o. l)Ff'f!., .s~t'j;,i:

MOj;'i(it.'~ .. fl;il~! g~O i ,JJ~'i!,J.~Jls:llifd .... ~~t.(irlil, 19:pt).

11 ERMAN. M3(:SJ~:11~. JJI&~ Q~I1= ~ 001 i(tv d¢.SmaIMiw . .1lP 9[: +1. fI.~.lV.i"- I.!~ 1~-!f.)!.h:mi-..1i!d-=, S~" P.;mlt1. C"Omp.!"irihja das· Letras, J.984).

U !LOcH, M;J;rG"·li1rrod~IQW II hjW~;j;;] Lhoo,n. f'\JbLk·.u~t:="r .ELH'IJ-p.:!,.AEli!ti..._,.

J~!!7,

BO:ra~ ]..'fA,J~ J!!;lt~S M, de, Q es'Kr3cyll? '.Ii,w::t,p<iIq~ul~9: viSjJit'l~.il ~ pU!:'lIg,iI_O ees O,[;lib,. I 821)· ~ 920. S:w Paulo. !.s, <k dm<"'.r""" (mimo"!!T.FLLdll.),

Depmtsmomo ue Hi storia da iJS~ 19S5·,· .

,_.. .:F:!j§,16rb"1 'i;~j!:l'L,J DQ ¢.cnfq XX,. 11:1: !d~icr$ -i!m .Deb::;:~g~., Curltiba, Hifu,l'otoc.;c Pnblioe de. Pnr"o~, !111""'~S~ OrociM. 1 %6,

• I'"W;cod. J"''''''';''''''''"O>' p,,,- Ed!",,, A,,,, Qo_~ V"""" (19981- t-ldo F_

UHANi[)AO~ A~~~i.'1. P~hi'l.::.'1 de .IlY5;4Q" ~) e~.~;![:icurc; d;lS r..'i:iqu'f1~s :i1:"l,!:m """1"< "". dh'ol"-"'" "" ",()der.lla<;~ <Ie C"rlclioo. l905-l9 !3, 0. r;tibu .. -r~ft!:i[lJl~ t.,;11ini.d pa1 • .l~Ii"!d~11:~c; C~LIU.ru·l, L 9!:.4.

I"~R"G:.sCI}""NL, .itf.I"ILlrl ~.JJ:lJnll'h' b I'LlIj~ liP ,,6;;!Jlc~ XTX~ (~oC!ip!.:~ru.~u:I'~.d:J. pobrezn, Silo PiRIW. f:i.r-A::-i1i-!.::ll:Ol·. L·~~:.t

lJFJ~~GOS·.Kt. Pm:J~j) R. OAi tt:h~·Jdti:8 ~~IJ. ·Co!ll!r:w~1,1Q Pnr·(1) ,!\le.gre. Tt::b~.

J'Zj7_

___ . ~: as r.:.JOi::::; (in rnl0mar.;~ urb¥iln .... 1'11; rt'l'!~'.I,'j:r( .. (J~1.r,l:i~I!'.lI'v dp: !ii_,-jr!rUi. '/oil h"lo, ).1,11'';0 Z~ro". 5, ii' 819, ~~I. 19Mi'10' ~985.

DlJly~O\JUN. O;;,o"'r, fiN Hj!!6ricQ 10: Dici()l!drl<J <111$ Ci&oi", His~'"li11, me> d. !9.",,,,;ro, Ern • go, 199:1.

l'i,USTO, ]!l<l,j,. Cd 000 0 oolidim)Q~ a ctirnil,,!icl..± om Silo f'mJJo i 1 ~W-I924).

SIk> fullk, B,,,,,iiOO,t_ !9~~.

mH~IOR" ChciSti.i, &. Mt)RI5UJiJ., Oro. ~.>HQlo ohm d. Rjd-.,o:( ~_lo.: flO'HAitl' ,~lim. Cidadc do M~'.;~", I.l'b~,", 1%8_

GANZ, .~~'l7I n... &. GAN'"l~ A.:fIffi.ML b..qnC!;j:H}Q dg_ r~;tl'~ em G,rillim .. r iii: Jk,.it-rr.~m ria .DeJmrN"~me:mo(? ae HiSlrJ.t'in. d{r UFPM. • .scri~g MOr.jO~rf;lfi;),:j;. no:! ~. C"ri:l.i~., ~'"P'"" .. Uil, \(~I'!i- ·~Ur"_ 1.\lW.

QAWR'lSZEWSKI. All:>!no. AMmir,j~l\l!;M Mw;E"1\!l:illl: Rin deJa:neir·o, I:~'~! .. ~9;;(,. N~~e!oi.U. {h::S:iCTHI~:Io- (If. m~~tJ'~d(j (rn]me~.~mf;.d~). De~rtamolJllm de H~5tdrioa .:.I'~ ~):r:~,. i~.

QEfllJ'l"CI;n:~,.j,~~_P_k'&'h"oJ",.(;o an 'hoi':>,

r9S9. .

Cl'J{Dcr;.O, r~ITIe A & \VR..'5Tf'HAl..EN_ ~~~li~ M,. ~~~LI;:l'thi:-:[6ripadCJ: 1~it1r~~.

Ciiri riba._ P'r~j~I,oIS.:: ... x, 1 SI:!i I.

CARNEIRO. Nmloo, ~1.Cw-iL;b;,.mi""¢()~",f""",,.,".J' .. CARVAL.HO, J.o::;1S ~M.,ri.o. Os ~~[i ;lli~1dos:; 0 !:.t·i~ ~~ J~r."I~itfio e ;"I. R~.I~.;ib l:i~~'). ql!~ Il~r~ 1:"",. $~:~1,J1'), C~rI~>-'~:~h.j8i1:B. La:TD_~, ~l)~,7.

cxsreus. M~n~i~L. Prnb:kI!Hti dg i·IiWW~ro;iR fim lS",'[okii."lti'" luhf'I),1 .li_;iiD (',",la. :"'1rti.M F""j"" I»J >,

CI·',\U!O\JB.$V.l!l';)·.~~uOQtidi"'Q~I""."rb'09l-';i nuRio de Jnnelro da U.elL~~l!e, S.i!ti ~);"j!!.11~, nl~~i'llei~S€!!! H~36,

. __ : RIfi~I!lO. m"J)', ,," I~S1'"V IlS. M.,"~",. TI';,t'ol'l", "","';M> t i,",I,,'I,~ li:..:t;~"u.'>hi..-1ad?ui.(IJIWi 1,'1"!,,$'i!t:ia de libcrtcs, L·.~i,3~$l5"! c·m~,:lh~~ pG~rlt:~~ Lt'I~ RoIJi,rtI;f.' ·r;·,'(rSi!(fi.I·'(; Jtf Hl..~·JJl'~(t., sao [':t~:·IG, ~:VI~r.;:;o £';;:(Q .. ",',5, ~IP ty!). ""U\iMI '-"'. I ~8:j_

CI'WiI Y_ Pr,m",i"" AljilfGc e <) l,lOoJilb, S<;" I';,,"I,,~ !'<~Ol; "", 19,~5, -----J () lir'It"Ii'li.i.;iTI~J nl~~~i;fr ... (, (g:.'"I1 i~Lj'I(lL.'1:~ nma IlI~lOhlBi;"t, .s~o Pz.I.!dJ:), ~~~_ tlva, 1979_

DE.A.~p ~rr-e-JI. A. i IIdl1-.:I·llaliz:If.:;±:1) ~~I..:: Su.p !'ililJ'19. Rio· & Juneiro, ~~rltil~I{l1, 'IWL

GOODMAN. Rebert. i;fuJ:JbO!.J''''''T'''', Ne'l" ¥".<. $iln(ll1 a"~ S~l''''l'''', 19'11'_

(lOUVEA, Rogil)a,R. &SCHAAH M~ri" .8, SiKMi~5'd."'h",,;P~ikl; tl'~~S; ~ rOfl~e5 [Nlr.tl. 0 brtt0r.ia.;Jgr" hli sA. CIis~jlliJ (v.rg,,) OU:ltlr ~tt1umO', ''It,,,''.~w,,a,,o.S~.o ""uto. lbn\~. 199j.

'Of(MiSC,[, A"looio_ M';j:,ol i""ol: ~ po!~jc~ ~ ~ Etwdo """'-"',IlG_ Rio d. ).,-"i1O,. Ci.";lijlru;:liQ·I'l"'j;]~iO'll., 19GB,

!]/\RDMAN, ~.jlm'.ciSJ:i) 1!:. "n~m fw1~a;:.;m3; a. m(i(h::l'nPllltie n~ .stk~L SIlO P~iJJllQi (;o"'I',.",io <.I~ uim~, 19-~~,

~"·lAG lJilR" Jf", My" 6!!iuiW,ora DIl.Po,I]llij; u .. 10 OOI>lrib"j~oo melOo'J:>l<\iliL"Il p"r" " h,,,,,bIi::tI d. ane, Cil"til><l, di=I~""iIo ,10 m.,1>.d(l (mj~~~M"), U)~p~~.nj""l" d. H"llfui. da Uf''PR. '~n:>

-" t\ jlld u'.o:,:tr~"lj;?;!t~ .. ;jv tlu~.I('~'Y.;t.Bt.9!i'"bI.k~. rl~: H~ ~~('rri(.! G"f!M.II.~ C,,"Ui'''f.M 8",s;I"".". ~~~ I':m 10. Difel, I mij,. TOI,"" III, !" ¥<II""" e,

J)I; DJ;.CC~ .. E1dWlr S_ 0 t1M<.:im;;;mt:l~Ji§brkil1. S:1ia .Pawl() .. Hia~m~L~·.

I. .

__ I A.t:IDt.j·I'sliJI'1! E'r'If"r~[lb;1 m) bW·1m!j; urn r~j~{I pMa sua brsL-[,ri~, 111: r,,,,d'f.IoICoIIJ'yaJi;& .. OJTiiib~. M.s"" J. ArLO. COniomp)rtln~~ do Pmll .. 19S6.

DENll'OTl, Cifudi". PJ~; I"" <II, Jl,@,er.: ;1 3.xu~lldi~ ~~r;1!~ ~l~ .1.'["'" In", ini"cjo do ~C:l,llo, (,"\Jrillb;J., -d35~i::J[i::.9gjL"! de :r.i!1i::mm:fa- (mim::::·a-gru:t'::l.dil). Dq,IIruI"""'~o do l!'W\ri. do. O~1'R, 199'.·

PlibliJ.:~ pustericnueerte. oam a LTI!!:wnm tiU,k,! ~·I;"i. EdI~(J~ .£1;\ U~~:"":;!'I'(I~p (J999~ N. ,1, E

KONHJEJ{, ~Mtrlro, .\1if.1~I'~( 13mhPi'lmjw i o merxiemo dn JRel~l~li;!:l, llio~.e JJndro.ca_""p"s. J 9~a.

74

75

K()lH[;, PI,'.i", [1.~ Ri" de J unclro, f'~.'"~;S~o,AJ,e;;, !9'J(,l, .... ..vEJ)A~, Pierre, HL":"lo-k.:: ~ L 'UCh'iO''-:IW''. E"':Jri:-:, L:'UFIL!I~S .S:1ILl~tlL'i, ~Y51.

NEGRAO, P.rart!J~~, GY0;.alQ~:~Si ?;i:rnIlLl'Wns, CII.ritjba~ rm.Ji'TC'"S50r,B.

Pat,~"~l'L<e., i 9il.11,

NiCOLAS, MiiJt1. Almo dOl <uilS, C"~ti\),1> R,t\d~fu) Coh"rJi> C,;;, Rooi:ID" M:Ir!iJis, r9S1.

NORA> Pierre. n fOTs'lfj'I<l &0 r,"Q JII: lJililrYia; Novos PMb}.rmiK Fe", de ~ot::~ii'O, F1j';!:'[X:1s-c·o A lves, 19.ca.

OU VmRA., Oe~niooJl {ie, Em.d" " 001 r''ioall(,t.l;01;l,; o ~!Q OO! SIlNI90! f.!ll!l]i~", urb""", do Cor'tib (I8'A-I '.\:l0). Curi:~ixt, .mim""J!nf"L~. 1994_

PAQliOT. Thierry .. t". g,~p.d:e m~~_~b .. ·P",i., L" M,,,,d.< il)j~l"m~t[q<ie, mliiicifl992.

f'AZ.F".';s'''M·~W~,·I~'R''''''''" daA11l11, Condbll, Ykeru~M,1w 19-83.

LI]~\O. Enncl lno J\:..-..r.;)1·i~IiI~O e .... _._ .LuFlrWll,iro.-5 h:lti,dd,·PI'j I· l1'f:a-tj[i(~i"lt 0/11 .... 1 ~..-1 ......• ~;j(;.lt]J. ClIric;h2i, P.i1'P.-es~ GhtitlC-!'"I r.f!t.~ll1a:;!iJL~e. ]91(;,

Lf.oNAROI. Yic[~r. Prirndmz mbd('H:I. (! i()O'n?f';;Q riO (!aQii[;J~ i If!d:I~,<;·ifi n,t ln:

Bt'+Isi 1 Hi~~(..ria~ T':;;';.loJo c Con:.o:.ul:L;;!I! \felt 3., SJi(! ipJu.d(l'~ Hucitea, L W ~.

LEQUIN, Y vc <:-;. -, ~h:;~6rjfj &p;dlll.llil: [Jki~rJriQ ~a.s Cr~/l~fm Hi.w.Oy~c[~.!;. [Rio dcJ."lOdm, Im",'ll. 1990,

LlNBAR~S., T~II~ fswcles. P;J1.;L!lL~i, uart rcrearo ~~H~ re'Clqlb~~" Rio d!~ J~I~_iI~ J~~ Ol.ftn~, 19~~3_

1.0.1 E{lNI;, Jenn. C1B!itIIlu_.!.i:t'lJ:ira1juii ~ i1 (11~~~~fJ ipm.nga. Soo "[1~lDlol:I, M:::iltlli1:i Porues. 19S i

LYNC~1, Kel,!'i i"i..l!.ja.Hll.[~. Silo i~il'r!Jo., -MQ,r~!:rl~ f~1r!'!c.s, 19~2,. M,..CEOO. [(0.[",,1 Y_ G. ~",i"i"".t, 1""'imjWl,..JD,m~riJl:b'l-.b, Dol~~m r[1fitrJ[l~l"j\!Oo ifl. Ciri~,1\\, rm-fuiUlru].l{un.lc~'I, FIJt1d;:!f.(t.!!)IC"II~~II~I', l~,{4.

M IICll.i\[lO. M;",,, C. T- !J.<lIlWiWW:mc !,I!'Ie d .... '~"~i~~t" ',~ d~i"';"~I~O biJr'.r.;~i. In: R.~l!fo:ir6: db drJM'.r(('·uwdtJ (fii HJ·.'iJ&J·la. c'n:l U.P'MO . .B~~o H<Jf.iIoot". , .. e .. ,j""!,oIl%7,

MARCA.SSA" J(Io:lJf.l CUl'i,1Jbn, c;:;,;;aypfha· (lMooiillt".'l~jdh"l. CI)J~i.I"ib,~_ :R~~i ~LlJ. !%'l.

P"J!{:HM"t!'N~ St:r_g·io & ~p&::nSCH·~ f~man. A 'ri:roTn~a .url;ylt"l;:l eM" !"iv-e;s:m; algumas t,,,"liJt~~; it pi'OJlrOsiro da rnO<!<:rmzQ.9@ 6() m~ • .i:L<l Fedor.11 li~· ~,'j~~d.3.do- ~~IJ·Ci:l .. I~:. RJ..'.,..r-s!(~ Bi'GJil~r.r1i1 th!.H1s~6r~. S10 :~iJ!.o! M3IW lim. ,,_ 5, ,,' 8_19, ~t l'18olj ll~11985.

l't!Ji£fl1:A, M.!""-,,, R M.J:",~",,'e'iM,j.(]"!lJi.rsc!t~WHl)Ql']S,,"clQi Ci.i1i1.;b[l, d i:n;.:;n~~.IJ· de rn~~r,1].dQ (rn~rn~_grnf~ld~}~ Dc~:?irne;1'IW de rlislori~ i1:i11

'LJI'!"R,I-m' .

M';.\ !{'!"I MS. \V~I:ie.m. Lk!l _ i~[';I..:..i 1 ~!i f.4~: il:in:iILio .. s soi!!~;;:: !i~i:'it~IQ·:~!11J:i (1'$ ~Ll]tlJr::lIio-lo [10 I'u-r ;_aii:il~ S;o;o P:J.IJjo~ t. A .. QlJei!",IJ~~, ~ 9891,

M,\!\X, Kurt tU£t""IO!'i;i ;.'.",~. S~O Pi'ULD, lilLo"OC, 1937

M~,"o :Karl &: EN'GE!..5, !"."h~h. Ili"orio. 0Jt<10ltari""e LroilL,\,>10: Flo,,;>'tml ffl"-"!lri=d~:o:, S:ro P.l1!.:JIC!. A1k~'. 198,~~ C(~~rao CJ"'.;T:'.id~ ... ~ C~~JrJ:i:s'ill. SatiGi, .. ,.

·ME.LLO~ 'Di03'" tot"dcl~o_ ~, III~ D~'do~al'l{J' de C~r!,.tL~"u5 S{}.c~·rri~" Rjn de Jlme;i R.I. rrt:nt1i'-;-fu'l. G~~ulioQ VML~·a:;. ~'9:::1.

MENDo.r-.i';A. M .. i" L. N. Linh" YNIn.i$1L; P0g<lU", (]~ 1~~~l~,io. Ou:r;ti'bO, PI,,!'oi!umMLI!i',iP'll. hoo;U;"" Corw,ml, L9') ~.

MEYE1~L r:.egin~ M, .p. ME[rQrKUr r IIr!ljInmo,;IJiIQ; 8D.ct q:rw!.u finDS ~IU. -tiiiiJ PbIAI"~~, I<:i~ d~ d"",,,,'1KlI> (.d",=.r.4A F,,,,,ld,,,.Ie <k.Arq,";l~r",;i"UtOO~i'~~O ,lilUSP_l99l.

P"[NH"~IR,O;. Paule S, 0 Drnl!;:t_O{j_aw j·Pth15'(iilJ FJ,tQtttrnrn RM~b1j(;;·., Iii; M'tlbi~ G"",I d(J C"il~fil"',B'm:I.iI"j,'a, mrO], ] 9~~ .. 1OOI(O U], T ,'(II01:r.,.

)~A(]O" MJI(~~r¢lh. po ".kDl !!!) lor,: , "tori' do ciodll<k d'>C'ipU,,",. B'IL<iI, 18~o.19'JO_ Rio&; j<ime;ro, p.to1bTI1, 1985.

RIEl,1::1WJ. i.;",h Co A ",,,,,,sri;, 1;, ,,,,b"]],,,~ 11'~lJ.;1JI,(>. reii~t",l,j~ 11Q p~_rn!_j_, I t90· 1'910. S~~ l"al!rQ. d i!!~n~~~" d~ ~'Om'D~ (mi~w)~,"f"d"). !).o~",mTIw"" do fEht6n. d •. !J'SE l!i~5

_. __ .. :Q :;:IJnitv d2; :pro~I'(:;:V, f 11; rro.d~·~5(~mrlr~"(!rf'ffl, C'-!~·hloo~ MiJs~~ <10 Artc Con~elll~or~"1~~!fi> r~r~~A l%(i.

RO[:iR~OTuB. ~~tle' ,l~ fl, AJ&l!.InlflS CQIl:'j~d!S~® S;[I,bm Q wtf'DQ. I[1~ Rt!ri5.tc,; do l:)e.7Jariamt.''!~~G dot! liislf1J·ia .da a~w.rJ~ Jl~ki H·lj.flzO"Jl;I.(!. ~, !C.~ j~I1I~.ol Inl

.. rLl},~;;::::~",~i:)m~m~ peb l:di.fQ(:). ih LJM·( ~.996)~-rom 0 tfruk. ~'Scn1'[:.flnOO I.!'":"is mm-o"i ... .:tpYD~'I', N. dc';E.

76

I~OI.NICH. R~m:l. 0 cLW:: ~ ddwk. Sw 'P~I(jo. Hr.u~iji~c" J 98&

SA1l61A. Amcucu C,~," iob. $,1' !!I" I. (181~-l~ ij ., C~rl~i'l'<'l, LiteroT~"''',,!, 1978.

S .. o\N'roS. (!::Jr~1}::j R. A. :Historj:L d~1 ~I.lt~]}L':fi~i¥F.;'in r.JCI !l"'1r:U!'I::i:. CI:I~iLiib_:L, r-i!.r;LI~ .;l!CI S"~L,._IW5.

S.EN~ET, Ri(;h,f1LY1. ,o.d¢lin;J.;j:._!'Iq h01ll1j1lL nGbHrQ~ ~!l, tiraruas Gri im~l1jlda..-:f~'_ :Sao rJ~I::UIOi GompaMij.rilLL5. LCl:ra~, 'I ~~~.

S.l::YCE.!'fKO .. N k:ol~u, LiheL"iHlIL"" CQIt'IQ mLs;1oi t~~'I~~-e8 sociais e ~;,i i1.~iio ~~m':;-II, 11~1. Pri.mctrn RC:pUbl icn, .s~(J PmILo~ Bm~i:I~I!IH{:" L %9.

~.~. A Rc-'.QI!~ iJP..Y<l";iJJ.~- ~;;o P,,,,I'1< Br"~i I iensc, 19$.5.

SCHQRSKI>. C .. I E.~fJJioll~~: j>Olilio. c <"tIO,".1. S"c' P""I,,. {",)tP<1Cl~~~ (I.'sl ~i •• ns, 19~8.

SLJS~m)(.NI), 1'1.0"'. Cio"JiL.~6om!::!.~iW: llt .. "", •.. ,,;on,;,," c 1~~i"~~li~r.O (Ii"! Hra-sl L -S5[i PmJ~Q. ("..oI1~lJn('1rri(:l dD~ Le~r~:;" '19S7.

snlJ7...A.; Mari:il J~ C~[1K1 \.~. () Dp;;.;;:e~so prJJD~b;~~i!."i.1i'~1icl .. lrti~d!c~~~i!i_in..::~Wi"I H.el~ub.i~;~. ~Ti: nl~~il ~1L! pl,;f~i)I,;~~l"';L S:'(o lloru,alio')., ])jf'i!:li. a ~n:R',

lC(X Em A~ l)ilJfl-lI~~i!;.' em pw:t S¢cJ!I1~~ urn c.. s, tll."]1.'! :-;L',b~~ Q :SJ)J~IA) Jnikri8lri;!;lii 00 ('oot~C:J.o:J_~t_ Stki Pl.\u!~ l~~r:: d(!-I.:JU'I~!d~ Irm~j':Ii!;:Oar<1;F!:KI_I.q.), ~""r"~"!O do ~[i.so'&i:~ d~ usl'. 1912_

V EL-H 0, O~1,vJCI G- {D~_J O1G.l!1lmS'JOI'J:I II'h.:mQ n~I'H:le J:l!I!Ir;kHI Z,dlnilf~ 19JI31,

V JCrOR_ NE::;~!Jr, i:t '~ml cto Il'tIJI'!J; I !TiI,p!'~!I!~[j~ do P;~m!~~ .. c.l:;j~ dl! f~l'I£iroG TypO~,".p!Li" do Jcmal do 0:>J""'OI"G'U, de .R<>ikig;u,;; & Cl o., ~ 913_

V Il1:n~~\, ~'~;)ti;:). do Pjlar de ATlRiJo ~~ illh. AI*5q:I~b'<II".:;I;:1 hi3~tki-U.: S~;(Ii p;;!!~I~.

A,iI:".19il'9

KAV l,aR. AllJ.!lru~, AIWi1llit~IQ W(Icic.OO21 em evrj:libil', (."t;.ri l!ibi!t, Pini, 1'9~;5. wAcrmwrcl, ItuyC.lli::Illl;i,,{!o l'i,,~,C"('li~~. V:~'~I'i"", I'~n "i,~ESIT'HJ.-1U-~N, Cec.nin:t-.'I, PmIJ:jll'3M8i.r:.j'i~, CLuit;IlJ..Gri!A~'U'1 s,

d.

I) lJ1BLlOTECAjUUOMORElRA.

G.)..._'iji~Q

55/4 .~i4.CIEDO, J. r. A"lminifJr'qlil..lIUIIl1:iDal&..LmidOO olQ qIIMl';»io 12l&:1212. OJ ri Dba, s, e.; s, d.

326/1 . Lels, DN:1"C.!OS, Am) e Resolu~&:s da P,,-'iei~ 1m MUl\icip~[ de ClJ1,jtib<;, inO~

376/6 - R<&'tI1ftm~"ro do &""(;:0 S"nit(rfio do €-,r:M!L) do ~~

• Ld uP 179 J.,. de & de .l1lil de 191&

- C"I,,* dn D.,Ho1q_<LReWJ,l]lt1Dgmo., dp-Esrodo_@J;a@mj, n~-l9iJ

~,;,;;:V3, .19l1-

4-9. ]91~

200· i9l6

4'19/2 ' CORREIA., L. !\mig l!:!lbl@. C.\Jfir:lh~, s, e., 1921. MBUQUERQUE, Cru:los Cn'i'8lc~mi M~"fiOIgelll l\PlZowl~ ~W"q (ooMruW031' do tmOQ. Cunelba, T l'Jlo[!f~fih", do "tM.rio O(ki~~",

m;i2,j9'12

509·1913

480 ·1914

4BJ - 19'1'5

482/1·1916

557/6 - COELHO, A._hyce""~,, p?lkia.is2f1-'..1l~ ,If;te,mj"c,iip flo <1>01'0 de p<Jki._ C1JiitiJ.x,~ t_ e., 1920_

5-80/1 ' fERNANDES, C f S Cid~de de Curitibn • EswdQ do Pm"!>;, Cmi!ib~, a.e .. , 1912

768/1 . THY ANA, A. j ",gmt\) N8Q:J)itilNr;m. a ,rilib. s, eo, 1915.

776 • ALMANACH DO PARA,,"A R@<. Imcc·'''. ~",i~JM.. !]"';iJ1,.m-1fk bOl.i1-:';.;:;!Irch f afrqs dr ,ell ri'lih, I 1906.

8l1/ :2 ' ?[LLOTO. 0, b:im';[(), l~mpjQCi d~ c·"rirh. [,." Boletinl In lHGEPR, v, XI. !969

996/2 - ABREU, Ciimiid" F. 8 dW"'fiQ ~!t"'''n ",g" "0 k r,,,,, [""·"'m.Jos SJmas A"dr;-dll ' GCM:'rL,.d(l~ do Escado L1a p",~rt.;\ - I~ 10 el1g<>nioeirt1 d,'~ Cindid<) Fermim.de Ab,:w - SOC"C'Iftfic> d 'Estadu de- Ns,'"kim de Ob,.~~ Publ icas .; C,~"'r.,,,~om, "In J!

cl~ de~embto ,{el8W. "

999/l . Pl,mo DircjorJa RewrLQ d~ Cl'riclbn.

lUI, ANNAfS DA COMUr-:IDA.DE. K")lON!OS.,.. ;.\.igum~~ fi'1b\.~~< ooh>\; Cmi(ib ,1u.i@iI.V U1

wn.· !'!,Ur\RE, D. J. Ii. PA.LE/\RE, E. C Apunm",.emq' d~ "'"(_lll;o;~Cllr;!lL," .• I.%.r~llil. 11'1, Bor",,;m ,I<lIHGEPR v,

XVII!, 1974. .

n96 ,ABREU. C~~A! l<..l" E &lJJ:6.riD ~bre e:do~ "ulliLi-t~r ,ok,. !J;l!J!,'Jl...:;ru r90.". I", fl(,l~",; d(J rHGtPn v. XXII, ~97t,_ I_lOY.! . ABREU, CY('lclid" E lldRrdr;". ,,,brx a [mig_r;;c:!<, em, !!;§l2. l~: &b.;t'"' do, r HGEPB, v, X"X\ili[, ~ 974,

1302/2" HL.!:)" JR-, W. ~))..4O;Bn:;nlii ~L,,19Jl, 10,; &!<~"' dQ !HGEPR, V. XXVIII. 1976.

drUlat'tLc;lu C ... m~n.'::;:-i~ I, '[_.e:Pj;;ltJlLYO 'i.k~ EM:",-.JL ~ 'I~L ~ !~mtfli:li

480· 19i4 481·191') 432.l916 5C9·1"'1.3

U68 . &~"i.(H~Xtl'8'mliltxd~ de. 16/Oil/l9'H-

2.) lN5Tl1Vl 0 HI5T()R!CO E GEOGRJ.ll'tCO DO PARAi'W[ anoeno

79

"99,9G02· MARTINS, Ramru.i~ H i"O[;oo de Curitih Cur[ciba, Ed. l~hJstrM.a Thran~eMl", 1;, d.

s, CQcl_ • BlElJ"RAO, F C. & FIlANCO, A. M. ~ M'mirtiliRd~ a,.r[·ib~ ~

J) BIBLfOTECil Pr)SUCl,DOR..JTiANA

P<,,·Wl,iQ).$ (sem ocJigol, is'!),

Al!lll~nadl do ra,""1..i

Annaes clf< am~'~ MUHleipal de c.,{ltib~ Annaes do Congresso do Th!1l.(l~

Al\U~tiO O(:mQglHifjco-S~lll~I"iO <k Cm:i.lit'll ~stf~ .~(,) Centro de Leeras do Pm~nj

u.t~ de Kf'C)(~n;;],

l'~(:j~l

Al£'kmiln

19'14,

Alma!1i'I"~ do Pal'''-:ll;i

A,-,nal!.5 cl~ 'WmQ~8 Mut)idp~1 d~ Curitioo Arm .. ..; do CO!'<gw,w, do I':at.rm~

AI"~"rio D~mcgr:ifl'<X>-&-rn"tiriQcll? Curj!ioo Revi~tll do IJ1E,iruro Ne().Plril.i;"6';~{j

01\.1,1«>

A~~jot;l ... -=i.it

R<vj,t. n() Cenno de Lerras do i'o:[1l.mi

1915·

AlmllTmcb do f:l',.ml

Annaesda e,m;,,,, M"i1i~iPl'I de Curitiba Annces do Congresse <II) i'ar~1lIi

AnU;\"D D.m~gr:\ii(:(lo&mimrio de ClT[iti~~

SD

1916,

Ahn~nach (let l'arami.

Aonaes cia. Camara Municipal de C!.lrirLb~. Annaes do Congresso do l'll",nf,

AL'U~iio D;"Il"ljr:itlcoS.n.iriri" d" 0., ei tiw C.le",briL. ok, ["rom.

R''''is", do [nsrin "0 Noo.!'il\1g6rko A Fi,lLL~

o C_;Ui;;"L r-ilr~n"~iB<l

o Milll(' 1:..I\Tto"Ad,i.:t R;_;vt'i~ do T\Mr F\cVj<;r:;l M(:(i;t;':!'IV'

31

5) QtS4. D.4 ME'.1QRL4 DE CUlflTlBA

s. cod .. MARQUES, L P: C lliIwjrip dpQl"f~d" I'Qij,.iiLckt ~, CUritiba. APPR. 1916,.

• .. rod·, So:¢ir> de Mapas da Cld:.de de C'.l11ilb~,

s, cOd ... wvros de ~!M de I~ermi~ro da P~efeinjfa NlU., idpal. de eLi "~Ih;" 1885·1 ss I.

Cc'.di~ PR]5~. ;}81611

C '!IS .. r,)';[ur,,; J" Ci.m~m Milt; id pa] J<: Cw ri ta·,... 189';,. i.'Idllilldo .l'el,\iL\1~n!(l inl:elfl(l,

R~l(1t;1 A\lglls!~S Sega e mestee em Iljs~6ri'JPcla Unlversidade f~rnI. do P~mnii, dDIlI(lr<lno;i{l eln Hiflt(j~itl pela Universidade fe:J!entl do Ri.t} G rande 00 SuI g professor do Centro Federal de r.(j~c~~Q de I'1lt,) !Jr..IIlW - F'R,

s.c .. )(l,h". d"C,'Im;]rnde Illl'" In8 .

. cod ... Ai~,deOrg8nlro¢(ldaj.Ml'S;!3EleimmiH~~ lro7~ 1915. , .. cod - » lei n' 449 de Ot!I2/19lS. Orcsrnereo e P,l;<I]Jra5- da ClmarfL MIj!lk~vJ de Cm:irib.1. Curirioo., Tip. "A Repi!lblica", 191.5