Vous êtes sur la page 1sur 48

(2019 8) 14405 üjl1!

I j i 5 - 6793 joc <Ua * u^JI S jj^ s e JI 4852

(2019 j -ü^j 12) 1440 8 j^L^s 2.18.577 |«j9}


JSL 4J 4J^ cil j»L»Jt »LuJI .LuL^s «ULâljib

‘UiSlitJt û jL c .j^ x ilj Sj j Lô j JI Cibj^eZÎIj j 4a * 1JIj S.â.ljüJ, I


. flj< <t~>7 t S ji L ^ a J I (_y3j) ^ î t(g l2 lljU L * JI j<M

î 42uo 9 2 J 9 0 a,Il Lu_ui ^ J tjjÿLi-u j J l (_jlc éLu

JIjLcLo^cIIj jjii-lll 113.14 |^3j ^gc. \~i*i" tl £.^


1436 (jl (>» 20 ^j j Lû 1.15.85 |®Jsj sJ jlûJlij
; (2015 > J ^ 7 )

t.hiiÎJj .jjÆîLjLÎlj (JJj LlU 12.90 |«Üj (jjjlâJI (_jLc.j


1412 «L^eJI (_g3 15 1.92.31 |«Jj
i 4x-çaijj bju S l j«j Lo5^(1992 17)
4853 ( 2 0 1 9 ^ 8 ) 1440 5 - 6793^

4jut^Jt Sj LU Ci Le <Uj L5jlÎI CiljjjaCJL (jklJÜ 25.90 j«-âj (j^gjLaJt

.il Jxlj-ijlg (Jl <Luj_i^Jl ûub^5cJi IJLû u JJuuÜ


(_ûjj-aJI &L.U.Ô.J lj 6LÜjl_gLü-*JI jtiwUUUlJ^g <û5L«JI
pj US" (1992 ^ÜJJ 17) 1412 4^5cJI ^ 5 ^ 15 g j l i 1.92.7 p ij
^>3J}g 4_Jl>I jJI ^j^gg 4JüJ-LI (jlfCwwllg (^isgJl t__jlj^Jl
; «LsjlcjuJ 6jjuJL)
Lo^â (J5* t*LUg
1 379«L3t;cJIL53(>430(3j^UüJ11 .60.063piji_ôj^«JI
.(2019 ^u^gj 12) 1440 J l 8 JaL^JL
bju jtï pj L*5^ (^GO^jûjj 25)
.^IaIxÎI (jjjJI Jjk^M! Î<a±aIj3
l (_ôia_xJU4jl2^ 1 4 1 4 J j ^I! j4Jj(jA22(Jj^l^aJ11.93.51
i—
jj^lîl iljxl_>jJ^g iiiljL>L jül*JU (1993 j \
a1±mi 10)
«4AjjJÜ 4-oiLt^«g(jlSLx^lg ; «bj
.(Sj^A J_>^îl JUx '.ül^uoyi
1414 _p-^t j ;jLjj(j^27 (Jj^l+iaJI 2.92.832pijpj_«jJLI0 lcf.liJ3
««UJl^IjJI
; jiajliIIi j^luiU 12.90 p i j (jjjLâJI 3 Hiaij (1993 14)
.*"M7rt\ Jj X !

«*\l■
".<td->jJJ[gJiJl_5 \
1414 jp jj £y* 25 (J 2.92.833 p ij p
Lüibjj^iJlj (JIsliAI 25.90 p J j (jj-’LiLM 3*4^23 (1993 12)
.Sjtflxlj^LsJI j_x : pL^a-«yi
; tiiljlôjiJ! |Ox-aLûJj 4jd5LaJI CiLe^g-cJîcI.l3 4j j LûjlÎI
*
1440 (Jl^-w) 8 11 2.18.475 1^*3
* *
JtJüO Lj LuOjl5j Cjif.|jj>j J uJ xcIj (JJj LjlU (2019 J-U^g-3 12)

pxLmJ J a j j X j J S U J iJ^ A ! pL*J! aLuJI JsuUca t iij-a JJIj

<ta U tU «UjU ^ U J! tl l- l>^ oj S ^ â AI J p ljjJ lj 1439 J jV l ^ U > 8 J j^ U JI 2,18.64 p 3 j ^ j i \


iliLfij^ se U j «UjUlsJI <
—iU j^ elIlJ j 1ojl~JL (jJojJI L-jljÜ! à\d£-\ J J J 3 l!)L^L^xL>Lj 3 U1 II (2018 J jb i 26)
L^.flj i V*>7î S jjl.^n .tl ij&j) isyi.tlj ü j Ij Iâ x JI p ; mUt^ t «Uj J lU 4x^Lt-w)^g ^jt^-at^fl^g^L^Jt-lJi^g

(ji^-aj^fl^g ^i-^JtxJi^g L-ll^Ül ^lj-c) ^J^g ^IjlaLlJ


i_Î9^M t_>Lül
4jlL>!j JI J jlIJ 4jüjil «LajLc-ajJ
(3.;;Pi" tl ( J lla jj ( jâ ^ iil
î p UIj ^LImUj - j l l l j Jâ iJIj

J ^ l io U I ja jj (j-a 19 .là».;U 3 ÜJUJ


(jiizU 12.90 p ij û jjlâ JI (jjs 59 Sj LL! .1.1 <<<ô.7à.l lilda .(2018 j u ^ üj 27)1439 ^ I

^ I jj] Aaj j - à j (J^-m .AajUâJI I j j j .SJ^ej iA^ijuÜJj pi l (^Li La


<i)jliL*-ll L^bj^clII itiljL>(j «LôlajJU p d ^ Jj ‘jl+üa j^ n s M

^bJ| ililjLâjül p i tjnfi"j 4_ü5l^vJI Cilc.^A3til3 Ü-û) (J^aLi ^LaJI iib-JI -LuL^b (^JlC j^âl^gj
.«UbUaJU pu^l3 3j 4jûllll ÛJ1LI.I

2 s^ai j^LfoJI 2 . 1 3 . 4 2 4 ^g-M^XI ^xvJjtôU^I 3 SjjLUcjL^clûx âLc-l^x^


^Laü! fLuJI Jaul^ab (Jx. «tû-âl^giU (2013 (jLo 24) 1434 ujl>j 13 ^
Jajl^b pl£>l £juvJ> iJ^ u JI 1^: (JjU eJ! «U JàiV lj Laulo
jjaag-^^a-iJI L_jL>g-oj ôjj-ûil Jajjaig (J£aJ
• ^3^ L^>s .I iVLscAI j_JiC pL*-!l tb-JI 3-u5L*Jl CiLcg-o^iilg Sj j LojlÎI CiÜjjacdlg jjxjtxîLi <LûJl*j JU 4oaj^4oJI

p-uwtâjj «Ld^nJI 4j j Lûjl]I tlibjjejd t lÎ j IJ l>.Ij - .l^xxJal] Ci[)lS-*Jl jqo-atûJg

jJJjlïAI 25.90 p i) ôj-iLâJI I n i il-i~ Ctl^l n»H aumi s^ui


ùj^LulÏ pj La5" C^ÜUJI j^a-aLûJ^ 4-Ll^-aJi ujLc^_c-^cI*1^ ^j ^LûjlÎI (_L>I jalj-faoi! Jl3*J JuxJuil ja^g-«jjJ,l Ijjk (j4>JJ
t ^Loxo-ü^g .4_uj_aj^Jl jJ àju*P ^i^l3 (j^ ^Idil
(2019 j J * 8) 1440 Sa*ü ljp 5 - 6793 jja 4854

:« »• jjæ kjü Ij ( jl t i U 1 2 .9 0 jo Jj ô jjl â J I j»lSL>b } I ac. dli-JI 4 ^ > j -

î «LsjuwjJ tijÿJü jsJ US^


25.90 (oJj (jjjl-5-îl (jA 2 SjlU (J 4jJ lC. ^t^jSEjdlj û !-
j^ lâ J ! I a t_.U i f.ljuJI « b 4 _ p i i L c 4j Jæ j i—i t ”
‘ ùMcl «LJIjLU I
1379 4s&«Jt (,$3 iÿo 30 <J j^UiaJI 1.60.063 («4; aâj^AJI

jcJ US^ «bgjiLÎ! 1_j Lo-*_îI jjU ai Mijj ô ^-4ü ( 1 9 6 0 j j û j j 25)


jlJâ JI 10 S.iU.1 (j 4.lLc. (_y3JH'*’ ‘^I C(JyJJel]lj (jj^ l -
! «LajLaljj ù^Ljlâj
; sMûl 4 J jjU U 1.60.063
4 jlÎIj L a U û gjU J! Ü a C j»JLjl_g 4jj_«dJlg ^\+oÿ\ ~
57 £oUU (J «Lit l ' «UiSLJ! ùLïU^a^c-U - 6. 4A.ji.a71g û^Ujü |CJ US’ 1 2 .9 0 |cJ^ ô^Ui

; ici «lJI j LUI 25.90 |cJj ôgjLÂH ô * 1 2 .9 0 |cJj (jg jL iîl jclSU-'i? 1,3 <t-> 4ÂjUaJÜ 5 4^<aj >) -

2 5 .9 0 jc J j ôgjLâ-Mj 44ajlauj bjüÿiï (®j Lo^ jia îl iî I i


(jjjLiîl i^yü 58 ïjLU (J 4<l.C |_yOJ) (1.1 djljliL*JI fiiif-j^itfiO û ^ l -
|6uLAl5Jj à JMî \ Cjt-Cj-0^ ci [5 S a-Il (jIxlU
; 6Ü>tcî «u IIj LmlU 25.90
«4^jucju5
|cj US’ 3j_g_jÂÎ! lIj Ij U j JI (jLLaj ô ^-4|
4 1 .6 0 .0 6 3 jas^
12.90 |«J5j ôg^UJI 40 S^U.1 L^ic. ^ *<U cLuJ! 4aa>) -
.4AiAl7g
‘ a^lcl 4J|j LUIj *a* i JLj t_§_Ls»_ï-I.!
3 44U.I
jjJô J! fjA 7 SjULi (J L^JlC !_y=tjj ^ i11 cUfî! <L^a3j -
; (J3-U JcuUâJ! IJLâ |»l^a-l (Sjm iI ^
; 4 J jj U i l 1.60.063 p lj
1 6 .0 4 |ci_) ôgjLûJLl I a it-> ÏJSJLaJ.1 (3[>3j (,4^ lSuU» ‘^Hrÿ 4ÂlaÂa -

(J l^ k . 4 a j LôJI jU U g 4JL!l*JlU ^^s>ÿ\ 4+ ai-j - 6 iJ jiÂâL jjLf^aJI (3!>®> (S'ôjfa jU iLuilg 4 Llÿü (j J.* .ï ll

1 4 2 6 (J!_g-«i ÿA 2 0 (Jj^ U a J I 1 .0 5 .7 0 |«Jg


î s^lcl «uJIj LmJII 12.90 («Jj ùjjLiiJI £y* 40 S^U,!
i (2 0 0 5 jjA 9 ^ 23)

ÛgjUJI ly a 1-63 Ï j IU (J L^Jlc. 1_ya_J 4 j L)ü j»JjS 4_f*a3^ -


ÔgjUJJ Lôxlo SjsJ l^L! ISjj-ôijU ijjy ej J^_gA 4 atn *1a -

i 6^icl «uJljUJÜ 12.90 pJj _pUaJI ISjlU j U 5^l» j j^igA jU lL oilg 4Uçjü JjlsLîJU 2 5 .1 0 |«Jg

1431 ô L.k.2 i 3 (jj^ U a il 1 .1 0 .1 4 4 |aJ j i_âj^-<iJ!j^lâJ! s j ^âlij


L^jic. jj^oj^csJlLI 4jjjjLôJ! j i i lI iLjLuJL 4â.U"t.l 4_ij).^jjl 4^a3^j -
.(2 0 1 0 ^ 1 6 )

.ùMje.1 4jJI j LU! 12.90 |«Jj o^jLsJl 40 S.st-U


4 Sj >UU

l3S"_g cLuJI j j j Lma J S : «g^gjUùJLU • 4 n t■»?t,l â j UUo ^ c. JU jU âJ! IJLâ ^

4 4jj£i«jiJI_g 4 a Lc^H LÿUtjulaJ (jLiÂc! i 4_ijSl^i_rJ 1 il)L«iiI.!_g ^ jL ib


|Aa <*â3j 4 jûS aiJI Cj L&j a 3c1I_3 4j j 1.3j »JI c lib jjx lll cj| jj> j j Jj Lmia
^ d J ! ^j LslÀi ^Ali)f à X! ô ^Lc^I ( J j - diîjS^ (jj-u ü ^ US"
.(clx j î (j-ali- jî fjÆLSCMS J S Ljp (‘^gÂ! Ci Ij LSjl Î!
(J l^ÜLC jJ43J) f/~l 111 tllU+ÆLlûXI LjjL>_gAJ 4 A lü il tl^-3 jjcM-Wyi
,J 43jA ^ U (jAL5-jJ!_g 0 j 3 ^l ^ amlLI J_g_j4a jçlî U jls til ^ôJcj_g 1 .0 7 .5 6 jA§j i- à i j - mJ ! j i J â J I b Ju Jü jj 2 9 .0 4 j

; JsüUâJI IJuS, (J LjJ lC. |AAiil_g jb*XI i(2 0 0 7 (_>*jU 2 3 ) 1 4 2 8 J_g^fl ^ ^>j U j

1 4 0 5 j»jÆA 6 j^ U °^ ' 1 .8 4 .1 5 0 |a§j ( j j j l s 4jliA j jduJ.1 i_â jja a !I


i . i 'U j |»j â î (^ jU icl _gl y£l3 jj^aJc-oi J S : « jjU îJI • ( jjjJ I j $\juui «icLs^f 4 ^ ^ -xi. 1 (jS^UVL (JI aâI.1 (1 9 8 4 ^ j i S Î 2)

I jeJÂj (jl (3^ aj ^f_g .ûi*A ^_gj_«LAi (jistju 4 *a 3 - j (_jU J j ^Jl .L^i (_y)!iUuVI

IJL& 4 â s Ij a j (J jij JS j l ô * Il liLIU ^?) 1 1 IUJI 5 S^UÜ

,4a UJI 4 » A11,1 (j^U I jtjÂS^ dlIS J jÇ 4Âju_gj _gl * J ■; U .1jA tl IJ l j»lSU-l ^^ulaJLÎ
4855 (2 0 1 9 ^ J j j 8) 1440 S ju ilJIji 5 - 6793 a-u.

V UI JÜ Ü I V U !

ilaLJJc» ûjLU U cLtuljJb <üfl K U J S 'L ^ I «Lj ^u j ü J I lû Lo^JLx U Îj £ S a

J jV i c W i i 6 S.iU.1

j L sjLLÎI i-LÎLçI JI 2 tj .A rr II 2Jl^jJI |cJuml) i—o-L+ia 4j j»JÂÏJ i_j Üo (_jlc alla

IJL^ 1 jj^eiLLi £ l 1.I ^.ij-aj-U Ls_3_5 ciL#_jl*XI 5


i o s ^u i
2j j LûX 4x521, 4rll JLaJtxwVI L^>_j-aJ .id^EJ (jO lj tJaoUâJI
lÿuS”Lai ^JX j j l î t ï j (JfJI CjtxLa^eJI (_gjJ Jx>j_îl LJL-mlÎI l j JIa j
(J s . 4jJj ÏLI 4 x jjjlâJI jlaV I «UjLxJI jLa-*xll J p ljj êjl Ix â j
(j^oLuJI jJ L^Jx 1_yaj y-tiU C iliLsliX I 50.000
.L^Hu «Lal-jd! 4_suixU (j^ixj
(>o djbtlsLâi,! j»llâj lüi!5 lI i Ix IæscJL «L^sLiJ! ô Ll^xISJLL (jL iiU
Ij^J J.qj.»..)_g .èjlc.La5cJli jaillit 113.14 j«Üj (^5alâjuJI (jjjlâJ! 21IS'_jJ! ( J jJ 2 jjJx Jiiîl tlilo j JulU Sj^JLa (J s . J J^ a a j! exils

.(ffiUJiJ j»lx f.l+GL>l J->l tlulî,! 4âS'L«Jt JJ lC. .(jL4JI l-ls-I^s û jJ (jjj jü j- a j £ jJ-a (Jj Lûjj 2j_^iiæ !I

4xLxj_j J j j > j 2JL> ( j i ilt~itl IJL,^ j»J i î n (j! (jl^ j^V q £ ju J


11 SjsUU
Ü x *■ i â< (jl ^j5L«j V 4«Lâ-tj_jJI ôJLô <_>Lt-c. (J <ul J jli .LÿJx ( jj l
(J 4xJx <
J*°y ^ i U j^ÆStllI Jlç>-_jJI tdlxxïJI LÎj JLïcj j l > V l IJLâ 4xLil_j^j j j j (ja sz Ju (JS" j l (^JiXI j l rt« H tüllLa VI exüsJI
j I^5j iô!Mxi L^JI jL U I 10 S.sU.1 .2lal*Jl 4»âtU (jMx) j l j J i ^ Sj ^ J lU 6J lû (_slx (Jj-(4a5cJI jjL i 4Jixï_jj j l
.<LlL>Ij JI _5^ u jjtiîL (j aî n K tl
7 s^ a i

i2Sj>ai 2 ij 2 JlS jJI ( j j J ÿ-s 2 jjU Jti]l L j Uj Ja II

i3JL_«JI jix *j t bjLxi 46 Sj U.1 Sic !jjü j_s3 6 SjiU.1 (j 4x11 j L4lU 1. i lt~i11 b(-ü (jo-j)~fl..o (jjuo_jj (^4X*Ju V (J^>l (J

J *-^r>3^1 U-llolicil jJ

I ^LûJjlZII lI jLjj i * u ^ (jjb (^il ‘“'b b xtl (_slt jilju 2j j ^«jlIÎI CiLe_ÿl*jU b j£ jj) joJxxl^j
4!^; (J j XI iiiLoj-L»XI 4sc^s ( j j j t (Jjb b ^ J i l j LîjiJ V j (jL«JI i—o-L+o
t o U L lI iLq.H «u^SlU ^ I S jJ L -
j l a j y 2x j J lus 4 is l^ 9 4(JI_jx>-Vl (j-a(JL>. j\-j l i jl x l c l (j^ 4 J V_J

•CA**

j j l o (J (Jb lI i LlLo ^J uûj à a- 8 S.iU.1

4jl£CLoXI 4xx«JLIL 44j j ^4Jül1I CjLa^.U.11 bj£>3ua JJssS (jl ix a j


i 3s ^ai
: ( J b La i - jila J I 2j j I û j «JI
10 5j>L1I (J 4jJI jL i l l tiIL-àJI
2 jL )lj^ jtîl ûM zSClJI 4 x a j J Jx ia JS L a jl <LLç^ lII |C^a-^ .7 .'^Ulaz II 4^_u ^ -
5 Sj UUj S^jLrtll j j j LwlIU 4^Jjli1I lI iLJId

. 4-^LûJI ^UIL 4-ûJjlIU ^^L^yi A^cls^j plliZ^vL


I a-j-4o È^tûJtjdl 4_q_u ^ 4J-A^bJuLI lZj U ^ T qI I -
j3-l ^xl 4_4jMil JJlII
^|^j| t S jjjU i ;^ l l lI i^L a-aJL oj'^! J ü J lscj 6<LalajLU J j J-5 cj
4_olaj^|j l1)L*Jj -4liJI l_c> S j j Ü, ) ujIj OaLiJI (_ÿLc iS j 1^ * ^ CiLulSLuyi 64^aL>« ç jr t ie î uJ^fLc

.(Ja-sJ i (^jUcJi 4-x- mJLIL ^ L xJU ^ALâj J o j j - o j 6^v^lj,,^l (J^LaJuaji^ J I a jl Z-wiV

(j-v-àj lI i L L u ^-oLâj (L^î S j^ L s d l ^ l L,jlu j^ j^ c Ü


J jl3j -j £■ ujIj Ij Ü I JlC-Ij & La^"
<LûJ l3Ljl1I J a ^ - o i t^LxA-LÎ (^ya-â^t j_L»JI ( 2U^LûjlJI <Ll^ 1U
.4x La^cJI(JaJl^cjû(j^J^j
. o Ij LuulÎI <.,i? °iI^AJg (.^ la lL j

i 4s ^ai 9 bà 111
d JL 4 JI tùMsl 5 b M ^ L^Jl jL4JU ujc^t^J (jLi^yui ûJ lcj C jU j JlslU b jïà J-0 4jLC*-^Lya Si-Lo .iuL^tj
43 C & M ‘•iLpiàn Six 1^0 JJ1 4lx^ljxl ^jJ5aOJ 4J^L«JtlJI (JZSjLjJ 3-Ojuj u-l> < a LslÎI 4jlûJlU ô -^ | 4jüjjlitJl
.ùb^l 4 4 j . 1^ J j -cjiI ! j ^aaiII
(2019 ^ J jj.8) 14405 jlȉ!Ij i 5 - 6793 a.Lc <Luo- w j J I Sjb^aeJI 4856

tlilflLs Ci Lola ( j S jjS jJL I «DLscU! aL*ôX.I Ci-U

i4^>jJ2u> La^jj j -«lC (JJL*jü y (_L>I |«^Jlc 4_fàajjjLÎ,l


jLtiJiZU ^juaA s ^ I 41stU I
.«Ulitl! «ïxLaaeJI i-S j Io y o CiLâiî,! j«Jlmü fTjjlü y a u .lm>1x 2

15 S^UI
. u u î i L-LMUXJ 4(_)^2Ô-j JI (_jliLa lI i LLLî j^aLî^J |OÔJ

4JLjciII i_3jls y a _jl __^ua-*-i!l J- ls- j JI CJLfxUI i_â_^3 y a CiLila 4_mIjü J iftjJLs’ifl j l 3JLaJt1! J i.ü-ao (_jLfc 4jlicJ ajLlstî
.J^o-Stil! 4jL6^lJl3'2?I 50.000 lSj L mü j l L^-lS2«) J4ic J i j (^Jl tiiLcLa^üL; ,_ya3-jJ! tiiL iL

19 5^ai ^-.L 4oJllûJI ^.LaJcJ ^aLuûJi L^Jj é4-a-atiJ

(JatiLLi «uic. y > j </■>i a £ jj_ A a JS" «(_gj » ^ tt j Jj L î JUj » J>Ij j C il Jj - * aa c JI _ 5 lL>1

.JajL+àJI IJL^ 3 |«i)j .(J-ojlÎI ^jUcJI 4_clü^flj CjLaUj-aüJI

j Jj L43.I S^La-wi, 4» (nligjl CiLdla CiLôia q o j £- |«Cj jaLc ?.L^>J (J uLüoll 4J^UJI *iJ-C 6ü ^j Jl!I U-(jJ J-d*J3
^y^Ai ‘ b Jjü 21 û j LUj l^JI jL Ü .1 «Lm Ij j l II (jL^J ^jLc tj,j 4 ^ t l

(J L^LAj ( J jl j j JI fû-i$ «Uixll 5x Ia5cJI -!q.<-(2> i_jü£ oj L^cljul


5JLc-*-II j l yc^isyi (JjaLc jlj-3 SjJ^JÜÜ «Ü-^cill J-Û-0 .iuL^CJ
2 0 S^U!

J L i - i ! jU sjl (jl £_j^JLa JS" JJjL iu u » Jsl^j


16 S^UI
CiLiuLa «Lalüj (J^-l y> (JÜLûil j l î e j j 3 ! «L«3U ^L^a iJ ^ 4â_uâia

Ià-tf 4 |«Jj (jjatHLi «Uic. Qotyitsùj* y& La ÿ S j «4-l* bjX. _ÿl 4-LA-«jja t<uijiX! tijijljiy i j-o (JIûjL j (ôMcl 15 S^lll

_jl alljJI 4 ,<-a->j Lfi (J_j^a5cJ! «ü (i^î!_5 t J a jl ,2a 11 (^j| UjlcLcJxIlj tljJLseJ (jl ij&AJ (tfLcL^Jxîl ^0 ujlUsuj

.1 2 .9 0 jaJj ô Mê I 4_JI jLàJLI ( j j j l l i l (j-a 4 0 S^U,! (J La^Jlt (joj_faaiU juj>^ tilL-oj 44Lc-uü 50,000 -c

JJjLaua S^La-iai 4_*_fo litJI CaLtiLa CiLâJua .ijJaiaJ ,û^£:l l^Jj jL U I 11 SaiUU lüL^^Zû-L I 0 «tr» tjjua-*jil

4^cL*aai,l j_jlc LÿiIL>l 5j_«iLja |«2u c4.cLa^eJI t->; i_ju,Sîa.t


MU i
^j-la La 5Licâl_5 4 _ « ljjJ ! j^LaJLjdl ÿli-^La <J 4 ^-.7-â-Lt 4 jlcLa3cJI

.L^i LAj ul^Lild ujLi-La «L u jIj^ jiaL u u j

(j^ L s e JI i—j UJI 17 5iU l

3-û ^ - mJ I t i i L c . ^ ^ , ! d i l jj> [ 3 f ^ s c i J l j ô 'î y i p^JUd 5 SaiU,! (J l^Jj jL U I jj^a-^-jJI tiiL iL (Jj IaL j <La)ljai |«Ju

a L lJ I y a J f - j g C a ljL la JI ! *ïLu^fl jL L U I (3A3

* ^ jLU I^ S^la-iü-o ■

t «(^JL^aJI gJjLU I^ -

(6m Â3_9 «LuSlwJI ^ L c ^ s e i i f Ü jl >|3 d ^ jje lî l j ( jj^ l .«^M^yi ^ )L U » S^la-itL» “

^jj_«âj|_5 ü L lJI iI i Ij LSj l II


18SaiUI

2 |cJj (JjU U j 4_Jü jja jj ^ 14a ^ J j-U (J^ jJ jL U b j l j j

(ji^ Cal <IU iJLil â.Lo ( jL ^ i ,Ja-jLtb1l IJl^;

21 s^ai ^^-c Lcæ ÎI >js> ujuSIôj jj^a3-jJI lZj LU d lÜjLû-L ^IüjI

ii!L^4JL 4 j a l j j J l (J) iIiLJia ujLûJua 4-u)lj^ (JS"^ï l^JI jL U I 4_x«ljjJI ôl-^J (JL- ^LJJÜ S ûJ-û) (4jli»J,I

j^aJLli! 4^a^lâ^n ôkcU Lij a^Lcl 1 0 6JÜ.I (J 4 j| j LALI ^j_û |(|4J||»I /à r*.j~ AA j»lji (^JulI j V (J^>l (J^-laS (iJ-XJ 21 SaiLU-J

.ù M f ih S S ^ U I ^ L ^ jjL U I ,^ o U I 2Lc L s-5cJI i-é jL (jA LiilûJil |«i-oü


4857 <Ll 6 . w j J I S d J^ s tîl (2019 ^±J*>8) 1440 ïJjL iilji 5 - 6 7 9 3 aoa

u ilîà ^ j (Jjla JI jls e jlj 4 XI»71,l 4julâJI lI i IuUJLwJLI (jl j 4lC S^UI (J («^>11 jL w il (j^aalijJI al (A çÿ l (ja «LiaijjJI (j^-W
l1i L ü>I j J j L muj ^ ys^ aJxji (jaai-jJI aliLJla iliLô la j 4-â.li>.lI,l ejl^aaaJI .bd jü 2 6 S^LU (J ja-ÿJJ j L U I (ji-ajl J-II jjS . al (2i fc^fl ( j a j ùJ a J 22
5_^u5iÜ (Ja4*â (jl UjU^J 4 jjj^ i(JI C iL c ja ^ ilj LÜib^ÿlJ!
2 2 S^ai
(JaS uLil^j-4JI ■ jÿ - u ü i 4_ûJ£ü.l ï 4_U3J_0_*J1 iliLai_ui^XI_J

(O-Jutü
aU-â-cl (ja 6jlc.l 2 1 S^UI (J Lçjl j L i i l «LaaljjJI (jlacî
: (j£ (jilla a
5_j_j S"JüLI 4_u3_jÆ»Jt C i L« i_«)^XI_j d iljl.jjU (jSLaj La^
î laoliyi j l âJLaJtJI -
.dU ju ^ Lulll l^-L-9 (ja (j^ aaïita (ji-iaJJi^a .iL a ix l ^ûücl

; «LcLa^cJI ■
26S^ U I

4^-) (A'J-H 4J S J J I -
jü â jl (Je. A jà ^ jjW jjü i- jJ I lI i L IL : iJâlâia C i Ll^s _ÿ-^aJcJ jJâ jJL j

(J j l y j.LS VI (jL*âj 2-1 S.iU.1 (J LÿJ] j L U t c<LxuljjJI (jlïe )


j Jj LmJ . 1» 6jJa-4*a jl i s l (J ^j4jlju (_jJI jJjL à X t < L t a l “Uls- ( j
la ljJ ôi-*Jb (^Jl L jljl^ y i (JjLaa (_ÿLc. ( jjx jljlîl al <2i cV l JjJLïej
4-.I j>yr.Sn JJ i_êLaôJj 4ùjl£l 17 SjlU (J lÿJlt (_)43J-aajLU «(_gj^JI
ÜjL*Jj_«LlJt a-jc>j-4J ô jjü X I L ^ ljj- ilî ( J ê (Jj ^clScJIj L ô a ljî tiâ-l
J a jj J I (Jla a J «Lasilidl ^Jl+aXI _jilaa 4 bjlfil ja^JI jL « Jll (jU a ljJI
.(Ja jJI Lfl; (^jLscll
4âJSâ!U _jJiaa I «US^UaMJIj 4jiSllL4aJI lI i^I ^ " VI LÜjl^xaaJ
27 Sj UI .ùâlSu-aa-II t à l"'â-a ^U-44-U

jj- îe j 2 2 SiiUtL (S-jJJ jLuJ.1 al <2i cV l l-jûL j- (Jl |aJ^-4jL3 (JLsea ^1o_j JLI al fc^fla 4JlîcJlÎI (JLiaal j 3jL»X«i^l jalï
( S j i (J^Je^Si >ftjLA.T.xii^fl (J;U-« ( _ (jl «LcLa~cîl (ja-Laia 44xLaJ^JI ^jalsta <
jju.I j j (ja i ^1IK.» 4<4^<1j^l-S*»" (jo j <t
,4 _« ljd JI (jU t) J i - l j * 1 * ^Lto^uaVI (J S jjL è È4I 4 j»ISâî»l lJUlûJu 4^3 >5T (jH ü alj^fl (jjta î _jl ja ^ J lJ-ï J 3LÎU» j

28 S.sU.1 .4 t a ilVull (J43J) (^1 1II

J l i - i î 4j Lï ^ j4a-*-LÎI ijlja a (J «L^aJLicjU 4 jlcU jj JI ^JL+aJll i_ôJS4iï 2 3 Sj U.1


ailLi-ia-JI ^CyL-u^A (_Jc «Ô^icl 21 â^Utl (J L^JI ji-ataU 4-aaljjJI (jU J
(j^ ii-jJI lI i LJIo üLû-la 4^w jljlJj 4Ùjl c l 2 2 SjlXI LjLu+àaiûJ, lijL >
jia a jd l (jlaUa (J 4-aaZieil jJUoJLI i n K a j .j ^wlIÎI (_ya3-jJ J-p -j-ll
jaji 4-«ljJLÎI (jLseJJ (jtajlkjül al <2i fc^l ô|^ 4aâljl n a 11 jajLatuiâ (jL«ü
.j v u l i LÎ 4jl«jJ l9^I cLlicJlÎI 4j I ï Sô ( « J J ÏI j l 3JU*-U ï La j I i II
t _jiiaa

29 s^ ui
î |CjJi9yl_gl ÜLaJiJI -
4âJ£U ù j-^ -^ lj <Lu9j -«jiJI iliLaLxo^Xlj C jljb V I (_Jc Di^-y
‘. 5xLa^cJI -
L^ Iji^ U (_j£. (Jj_(<a5cJI j l L^ljT jj> l ja lj (_^JI tlil^axUI i à hsca

l^ lxiAlî 4ajM JI j ^j IJâJI ilâ ü l i(_j<a^jJI CiLJJa Ci Là la 4_aolj,} (Jjlâ-


î 4_ij ;n 'xJI 4JI^ j JI -

a-3__J= (ja liM fil 21 S.àU.1 (_| l^JI jL iiX I c L ia ljjJI ( jU J S jJâj> (J 4 (^jLâjiJI Sj j IâjlJI 4lâLSl:taU 4 iilsjJI Ü EJJI -
«(jgl^-ïl aluj^f (jjJu iJjj (j^3l-5c-2»l
2 4 S^ai
30 S^UI
(jl^tU ( jja jI b J I al <2i c^ l (jjfZSj 4ùÜc.l 2 2 S^UU <—11.a^âa-75X liM i-
4_uiljJ (jl-«9 ^=lj ^ U a iw l («Ij (JÜI C)L^3tJI i à hâ^a (_Jc l_ l3bj (ja 44l)ljl2u j»JLâ jJ jL 4 a J 4.3U~ll (jaai-jJI iliLils ujLâJa 4-iajl4
(Ji-I^ L^;lj «L^aL^aÜ-l JjJLs» (J 4(^JUj (jl ijj^oi-^JI LÜiLilo uâLôia : ( Jîa a
j L mlU 4 _« ljjJ I (jU t) ^ U i> l ( jU j j JLÔj J jlj I (_Jc j l S^JLscX! JL>-’ÿl
t la ji^ l j l 4Jla-*JI -
4aJâJ^flj ( j l i l j j J L OjlÔi JI ja lù^ilcl 21 S jlL I (J l^Jj

,4a3L*ôJU flj^/l .4xla4^cJI -

31 s^ ai 2 5 5j >UI

Cj LoJ^ c-Ü f-lJbj Lâ^iLs] 4J o^Lmü (jl UJJÎCJ ( jlit î (J3>a SjLstlxü^ft jaJu V 4Ù^lc.l 2 2 SjsUI ê jl Is jii-

C ila JJtîl bJJb (j£. 4j j JLU u j Ia J^H (j^ajliel_ail (j^-aa «Ul JLu .4aJüX! i_ôJüiJca jÿ -u ili 4 h K tl Sj^>^n _5 4juajjjjiJI CiLaaaajXlj 4_4a ljjJ I

(j^ai-jJI |a_cLi(L) (J^9 4i2j|jj_2iLl)l (Jx. J j <n^til o alj^?l Jli-I ,Jl»J C jb j^ clj 4jl 3|j JI I CiLüa ililâJa 4-ialj4 uU-C Cj I^x-mJI

.(jL â JI 4_jL^f4D^f ,ll 3_|a l^; ji^j^tLÎI (JIj Lm I |«Jlx(U jaâ_3 l^ilja>y qo J>-j a âUjlâx
(2019 8) 1440 S o A L l I 5 - 6793 aoc «U.ç.xg^JI S jj^ r e J I 4858

3 7 S^Ut ' 32 £aUI

4_LxaL«l J j jl jj (_Jt (_yax>jJ! ‘jL x iîa 41iLiJX _j^LI (jjSlj^JI (Ja I xiJ y> _jl 42La LaJ (_>*iJ-*^aJJ
(jjjljjJ I (ja<7iM '<! i à la (_£l j=>jtlxul |a2u ,4_lL ui5 J t£ y ~ \ j L^JJ jlx iX I 4xalji4JI (jLrcJ (JLi-«l ^-jArej (jl t4_C.Lo^Jl
,4 jlxuLxoV1 à 5 U_t1,\ tlilscjL fa b JS j jcjJ-ûjlÎ 21 S^LU

(JiS iùjiLfcl S j n à tl (J L^JJ j L U I 4_JuLa5dJI (jjjLS_jJI (jjLsjJ (jS la Jj pLuI t_jL^xttJU (jl ^iaj^-A ti-iU5 La JI cl

(ja «LSjÛj <


—aLçC. . J I ^ V l y JL»- (_gL iJL*J .y i ^ - jJ \ (SulL mJ

(jj )1 mu» (_jlc p-lj-uj ."il i IL11 1j.,i..i -o 4jJ ul«5ul!I (jjjL îjJI
33 Sj>LU
.« Lü jljjJI (^jjLoüa (jLfc j l
tliL jlic ll <jlc-Lo^cJ1
liJ lill
4jl3l1ju ÎulJI (J&J) 1H LS-9^5 «(jil^JLlJLI (Jl-J SüjLûJ
dj LxJÜLo lâ LûJu «Lu iIj ,s
ç-LijJi 'çzjjs 1^- llllj
38 Siî UI J jsijü c j Lc ^-o^cXI Aj Ijl>*]^ «Lü j j UJI j i L C jLL uJL 4A1aAU

l«àj iû 'Mx .I 21 5a U! (J l^JJ jL iX I 4 _ « ljjJ I (jLst! (JÜL«il c L^o I jjlc <jjL>-LALi L^v-S û.iL^-A

(juXt Lââj tl^l-jA C^f <àj.ijdJI a lj^ l (ja <7ij^T-irea y y û <UJL5JÜ! Cj LlL^jlXI ^jJuXI^ 4JJ uLulLI

.J a jL d J I IJL^ (^ è jil 6 jc J j (jj^tlLL ( jiiii

(3j Ij j JI (j L . |« ^ ljl lU j2 S i<4_iuljjJI (jlic î aL^vcl (_Jx. CAslu LaS"


d lx jls d L ü ü 4 j j ^ i l J^ y i
•jS^Jlc 4^Aj j j l Î,I (j^aji-jJI djLJXa d iL iiL <La^j-«i^)J,l^5 5j_jJiSlî,l
3 4 S j UI
4-jj-lSlU JjSlS jJL liLS ja 4_«i IjJLÎI (jlic J (JLi-xu I j-f^xca A jj> ÿ |«Jü j

d i î j j <4jL5iJ jl^ 9 3 lic jl i 4 44xLaxcJ! (jxJirta y j j j (JJ <La_j_xo^i,l_j (JjlAo 4_cLcdcJl t*> C i[AU Cil fl U

■JLô ajI ^ ijlâ (ja i-jLxtJLtï 4x>j;"n.a j»Ll UM j (JJ lxI j (Jr>l (Jj-1.5 t
.« Lu iljjJI 4x5cJ ^Lax^l
IJlA uLu .(. à.lXI S^L^-wj ^j Ülcj ^tju)fl (J-^J ^C»J

3 9 Sa UI L^Jx. ij&J) ^ ‘‘U 4-L-a)Luj^fl |0j JLûJü Uo^j -A æ (jû jj j»MjLai^n

•ÈjLJLl 37 S^U.1
(_jlfc d U jj ««Lfia^jJI i—xJL (Jta (jLxjiJ 4x.laxtJ! y la-a y J $ j j j J L

4 -u iljjJI ( jL jJ aLAfcl i-3 jla (ja L jC jjiX I djIjLxjii-w VI_J a_j_<âs jy tc ij (jaJLi^il _jl (jL«JI u3jia (j-a i .â.lU ^ IdJ («4i
.è Mê I 21 £a U L I^JJj UJL! (J (j^xLI ^ij-ajdJ l.âjjji jjâa^jLÎI IJL^J 4 j|jllj| |«j yiSCMi (JS”j l JjSj-'iJI

Jj^ a -tJI 4+ax>jJI (<uJL<J 4(Jlj^»^n (ja JL»- ^ l (J t(j£ laj ^ J .JajLjAJI IJL^ 5 |«Jj (J^clLI

ô L ?J * (J 5jj-fâireJI ÜIS^jJI 4j J xj (_$JÜI j» jü l (£ ljJI (_jle


^_|juJ jajû «j^aJtlJI Juç>-jJI dJL.xji.ll xL>l_jj 9JL> (J
(_)-A$J i_à jia (ja 4jja^âaaa iX u LtlIj 4x jlLaJLxjl djtJ ^gJJI_j ««LialjjJI
dJL-wJI L>i A i_xiSLaj tù^LU ûJui (J SûJxcLI diLljx>-jjl tdil fl UH
.LjLx>-J ïlcLa^cJI (j^Jbca
^1« a \l A ljlj (^luUyi (J^iS^J cll.lX) i4JLcJI ùjui (j_J .^ J J I I_ûJL«l1I
40 s^ ai .èMxl 21 ioLLL I^JJ j L U I 4x«l_)dJI (jLrcl ^Lal>l

i4 (/-i ->-jJI ^La (_>â^j 3JLs- (J tifcLaacJI y l z x js y - j$ J L7jLî ci


35 SiiUI
.4 j ( jL îJ I u > l p jLa>j_J ô jl jJ (JjJ jlïj (jl
4diLcLax> ôJlc. _jl (jiltLax> (J 4jujxaj jl^XI j LûjuÎI (j!5" Ij j
41 Sa U I
j^ j^ iJL (jj^ ll c-jJIa i nia (jLà tftMxl 34 S^U.1 d iL (Tilnl. LâMi-j
j^a 4j^a iTi a iîL ia j 4x.La.rcJI y l ist^a y A j j (_J£ .(^ljlXI jCjcLsyi j l SJLajJI j-2-aa
(J^a^J (Jr>l (J>l^ « (jL îJ I (Jl |aJUaJLÎU ^LdaJ
36 Sa UI
4 _io ljjJI 4JLrcJ (JÜLàl 4Jl^o_j J ^ ijb y& (^L-dbca (jO -jl a

5j j _Jj _(AJI lI i ^Lj j LÜI (JL>^J JL^aS d iJ ij 4ûMx I 38 S^IXla 4 J J jU J ü <tlaxaly j H t"il <IL CjLûJJL 4j^^LI 4^ajMJl (^j L^JI

.SIju XI c^Ui^M U ç.y*z (^£. .5jJ3-Ij JI_5 jjuiJLllL (jdLûJSvll (jduLaj^scJI (jdlaJutJJ d !jLd a j l j J i
4859 (2019 1 4 4 0 S jJü Jlji5 - 6793 a-u.

|81j i j ^sjlLÎI dlbbiJI âÜb»- ^ |»ulLhuJ JL>^1 û^â *2lÏL^cJ1 bXXb (J^
dlL_«JI j-i i j,h i_ ü £1oj iS^LU &JL& (J £OJ_rcil ü U ljj> y i ( J^ j til)lfl.111 fjA iLÿ;Lml>-l («Jû ^ (_g_jL=cJI 4 j}Iàjyij “—
_jl (O^LaUülii (jL«JI i_L>-L(â Cy* aliAljl 4JjkXs-
i-âjla (j-a jij- a j ^J_^a (Jjt-2-a (^j3.yi «^JLlæ^IÎI j l 4oL Jjlü l
4 6 Saai
34 SoU.1 (J 4-Jj jl-Mi-a jJb La^ i_L>Lfo
4 3 U*U (_jlc (Jj^a^cJ! L^dJa i—âla âÜL>J j«ùu
42 S^ai
<U£.Ujx JI «Litl^aX! SjjâLui tl^fclju! à jsz ju «Uj LôJI (_jbXb
i—ila 4_44il_)J j & LajjL>_j 4û!>itl 39 B^LLl alil i^2i~ol>
lja>la l^ U ü La âbàül_9 L^-wIja i.1^ 4 j ^LojlLÎ! (jl Juua (J I
LÜiUâjLscî j l 4-lL-»5J (^j Ij_jj aV^yi ililli^-^ia ôi^a
■i—ilti 11 i a la ^J lJuJ j* J jb ô-° i. i ■«T'fcî |»bl ‘L uias* i£ J jü j ^ (J»-l
pLfôxl —11ô jfcc-
HIj LAI mi ^ l_ÿ aljVI (_j£- _^JLâ <
(j*iSj (_3_Jo £yi «Lajlûil (^LjXL 4 3 U ïU ^ Ü fisyi 4_(^aj>j jtjLai (JJ laUàuî-MLI ù jji jJuâ 4&!>icl 21 S^Ub IjJJ j L i i l 4«l_«iljjJI ûb?J
ù1)1*Jj _4l) (J L^JlC jl^ ï* J icLo^cJI 4_444a3- (£JjiZi '*! (JUâaJ 4^eJua Jaj J ,jj )H^Î,I
SJj-ûJU û Iji^ iL ü l (_jlc aljV I JL>I (j_5^_5 jSj JLûJ j^Julîl ja jlâ (3^ al4jlal t..'-ui L'^eâ 4^-jljLa jabl
(3“° i 3-=>-j -ïjL> j»bl Sj Jhs. (Jj >I (J3-Ia «(Jajl II L^7 f£ j LicJI «U ki^l •4jjjj-(2aJI ililsb<ôyi_5
,4^ a3-jJI (_Jc (Jj-f«arcJI i—iüa ^JjuJ

J-a 4 j^ a a a ^ ÎL a j 4_l> j j âlcLaacîl (_jLc (3JlJlLi 4 ^ > jJ I j«oJ-MÜ


^ (_b>l (Ji-la 4(jL«JI i_ l>L<<3 (Jl |«JLhliIL) _)L*_u>J
43 SaUl
4^.aj>-jJI 4_aolja j-jAaeAj 4JL(43jj ^j j Lj £ys (3b.fltül?e.) JH^a

. (J 4-ço.Iiei.l 4j £L* çcJ1 ^JUtaXI I_3jla ^ ^â_jÆjLll l à ;.la 444a3-^J! 5^Laajtil (j* iita («JuiaJ
J j U j jî» S jL x J-fâaj aj(J 4JajLf<âJl lâ^; 7 |«i!j (_ja%JI,l (J
t<^a3.jJ| ^Xa qÏ âÜL> t4xLa^cJI (J^Jlîm ^ yü ïj (_Jc. i—Ujej
(^Ij (j-a <7iTl (_jj| âLaj_«ji.l (^SLîjJt (_sl£ «jjuuul!
•4j (jLyJI l- jls^Ljo j L i - l j 6j !j Ü ( J J lslïj (jl
.6^ici 38 S^ab 44JJ jb«ua j j 4 Lc£”4_44iljijJ! 4la^J ablxc.1

4 7 Saai (jl> jlâ-a (j^^j (Ja>I (Ja>la 4^a3-jJ! j«ulL4*ü (j^a 4Jc»«ü

(J JOrtJ.1 j-âj-alU LâJa 3^ aj> jJ! iclaa^JI (j^iata j«Jl4*J la s j 4asti.i âbjiayi 4U i (JJ 4L^a.<l x4ü ^ajb (3-a alaJûl (jb xuLsea

.JajLf^ül IJLj; 7 |«J_j J^JÜU •ù!>ic.l 21 S^ab L^JlC (J43j ^ a i 4ja!j4AÜ aUàxl (Jl

J^ y ^ 4JoJl«JI (JJ 4^2l>^)JI (C^Uü Q-a 4J c^ il1 4a- 44 Saai

bj-«-±-b«U j t i jb (>a 4j>_jJûLa j»Ll 4j Ü>Ij J j>.| (Js -lj 4lt5_5 «3j J lscX( 4 4.j tl (^1la (Jl-aa (jLaat-îl 4-1^.U= 4-ca2cJI (j^-bcx (jaaj^) al^ î
•ô U J I l_>0 U J 4 4^ rt(>i A4Jbatj 4la-fltilôUJI i_c>aaJ 4^oa>jJI ja^LaJ jlj^ jJ-aaj
fjA (jLfj^Iæj ~na i£djüLi V (J>l (J j«atallb jb«_«J
i-jils (JLbj Ljjls-I+ô jU i- L 5xLa^t)l (j^Jsta
.jl j i i l IjjS jlj^ oJ j^ jb
J^a SJLwj 4Jo_iu!_jj 4^ aj> jJt |a^jL«ü _)tj J i j 4 4 1. <j t4^ a3-jJI

j j j U (^a (jL-Mdbcj ( jo - jX ia c fc a jl (£Xjl1j 'ÿ (Js-I (J |»L*I]L jL*-4il 4j^is a iJ 44_jj4i__ai (3 ab_J^I (3>a4à .4*1j 4^.aa>jJI |a.b.x (JjljJ
43 Saai J bjJI jb 4 il 4«jü Jtia (Jjüj jit » SjLxJ iLaadl

(_Jllîl (J^<->â.îl
(J 4^SLûJ1 (j SLxXLj 4.3.1a>,7^1 ^M+^yi 4 j 4-l>.^1443 Sj-a JJLsaj

•L^a-JUiü j j j l â (>a t^^AIiî 4JjJUscliî âiL L âjji. j^Jù\ %CLui aLoJbâJI ^ L X L 4-â,U *ll ^ yb^ yi 4_j4£u>j

45 Saai
(_yi.}Lmil ‘—1^^
gjiLab 4 3,Uj U C 3 U y i 4^aj>j (Jj-#<a4cJI t-xlla t_iiia ^ a jj
cLâjUaXI (^j^-tvJI 4
_^7jiJ (^J-9 ^_Ii4j I J-jbôjO icU stJI a i ^âi i_jil^aJ 4ajL3JI
4 8 S^Ul 1 " ' 1,1(S^jljLiol Sab^îi 5jlia a g_ljL,yi

(^♦iîe-a (_ÿ4Li5j ‘-S jla (^y> 4 â ji y ,l (^jSliaJI 4 ^ ->.j jeJuti OiAI ^â_^axLÎ Lûolo 0L4JI aji^aa i—
â jls (3^ i n1U ^llal |«1j
.(jLwJt i—LS-Lfo (j js t-jilo (_Jlc a lij 4_c Lææ1I .Jaub^JI là^; 5 |3^a (,5
(2019 8) 1440 S x o J I 5 - 6793 aac 4860

j O - j l i a j l a j j (J J jlîj V J > l J x - l j t j <7i '^I.t IJüS ÿ y O $ (J+tsj jJjlx a 4xjUaJ.I S^l^-4i_5 A^ i - j l_l1Ls i nia J j I jcI j
y . û j (_jlc. .Ù^Jxl 4Jolxl,l 42LscJ JiLûjül ^ j j b j a jb_4<il5sj (_gjJ j l 44jlL3lU ixL a^ JI t-i ; y ualfCa ( j j J jja (®^J^0

ilÿj! j L mJ.1SJÜLI (jaxj <J->lj <üLà J jljJ iJ I iliej'i? icLa^cJI (jalaia .&.}j^>_J âÜL> jJ ( j i i i - j J J üç>^JI lillaAÎI lo ; y L_aï£a

•jiSjJI 4jLÎL«JI «tiaciîl J I j L2oI J-fÔ-îtÆJ «tJLfaS_JJ ^Lljlj j a f.1jüül : slitxi S jx â JI (J «LJ! jL â i l i Ô.Ü.I y n y i j j

52 5^UI (jL4 JI i_ j o L(43 ( j jJ y a 4j> ja s-L^j Lj jc j^ a j 5 jlla j i_iila -


î ixLaJcjl (_>*Jbea y -j^ j (Jj
j j J j a |aJuvJ>! (Jli-w ^l aL^)l_9 ( j i j j J I JjM xb ^jj^aJLÎ! j l J lcI jaôj
j£a<JI 4_f«a_>j IbASj £ jj-« J ,! _>J-f<a3 J*âl_9 jjL a x ll (jaLÜ^il à 7ô-ll ^JL^aJU L-â^Is ya «LaJLuua 4(JÜL2«Vl cLa^Uo^a “
9 |süj (_§-^cJXI J 4JLl J I ^JLajdJ liLâj ûMxl L^Jj jLitJ.1 aUbLtaJ,! ù V U Jl 4<Lx5CLaMJI_5 (JLîea (J

U .l ^ t l IJLs ^ (Jajül Lÿ; tll «Lalâj^flj û jjljx JI 5 jjx î,l


.( jljJ U
£ i U J I i_iLJI
4 9 S^ai
(j; à La^ll Ij \j JJÜI j i s L muj
(Jia tlU 42uL)La aly>\ AJLi <âjUail A^hS-j j y ^
53 S^U.1 •i- xîej La ÿ 3 j CjJ jjü I (JLi-«i^?l (jl (ja

4ai)lj.J_j ^I ü j L 4 fl 1»,"U j.>LaMJI jb iJâ îl ^JaLaaa JL axI joJu j a ïjja û il (JLL ui^II «LSjUaa ( J J a y a jü tjd ! «Uj LsiXI ùJ a y ô l ô j j
42LiUai,l ,Jxlj_«_j j^ Ja JI y a S - j^ ëjLJia ja-çL-u-lJ .a L JI 4JLa^Alî,l CibLuJI I35"_j A±lâjdlj 4 jjla Jii.l jaaaLaaôil
4 iL > ljJ lj jla-*aîL aLaJ^JI «Luajl^acJI uLiüa-LuJI j\ j dî^Loüo
I (jliaa (ja 3j_j5la 4JLicJ c J j i s j a (JLi_«)^?l 4 jjl* a ja x j
. y l jJ I ^ U s O iV lj
î |SaJLâVI j l iîLaJijl -
54 SjsUI
.4x LôæII -
53 S^LU J 4jJ x ^y ^^aiJLI ^1^iLÎI <^yyaa ^.juscj
âxlaa^JI jj^Laia j ^ a j i ù jj5 jJ .I 4jl^JlÎI ^JIao (jl iâ U iy L
IJ^_3 slMxl l^Jj j L U I jjla M lt j ^j J lï]! _Jal_iaa J jl*jÎ j Cj \j J l &
■îLitij-Lw^n ( j Sti5Là j j J «SjLiîüua^fl (jaJ-« (_jlx 4y aâaJx (J^ SjXJs
iliLaaaajilj tliLcLa^ttlj C iljljV I ui^la j a LiiLsal jülullll
.<t_44)ljjJI ^ ja b ja CiLilaJI tliliia tZaL-^y s i > J l ji â jJ L 4j Îj j
Ôiii*-t,l j L û J t l j Cj ISLlJ lII i_ûiüta 4xJ53,l o b a j l j *Ua_j-aJtJ!
aU l^^l jL * I j 4aLuJI JL jL«iI S j l j l j j l a J t a jja^U^a J j â 4JL> J_ j
jLa-ai y a y ü "AÉj^uX\ «U lxLâljl 4.<.a.,3_^JI CilAajd,l Jxl_j3 *j>* ■}I
5ja j j. 1 J U 2 & I «Lâjllaa (_jx L^ç> y j lI ^ ü j^ ll j 4Ju L»JII j x 4i^L^3ü
4jlc. J l L^xljjj ^ j j b j a a ljjjl ,jaa3-^JI Cj LJJo ülâJa £jlLs 5 x la j
•allfîl 4-aaj>j ûLL u lii^ J 444a3-jil |Cuual </*i1.1.1
.«LâjUai,| Jxlj-4â_3 j^auJI y a S - j (J x Jj^aiatll
«tijl j LmJLI i i It-i II i n I <u Sjil^U I 64JL4 (_gLâjj 4 a Jb JI 6J x J j
ja b ü ! V U I
.ûMxl 48 SxUÜ J
âtolx ‘"*b |>\7 n A
50 Sj Ü.1
55 S^U.1
(_L>I J i - l j 4j L i J I t-o l^ a jlx>"j 4 x la ? JI ^jaiaea yt-&_)
câlxlaatll ja jL a i (jl (J x ü V L a jJI JLaX j ^m ü y a 4ô IJ.I ^ Ijjj ^ Ijb y a u-uwJbtü 4j> ÿ ô ja jabl AXÀa jJ JJ tla V

jUal (J (L^L^sLf<aJj>! 4jiaja-*JI LaLtu-au^LI^ üjtjt^yi_5 j l j a i l J L U i^ l 4JubLa 4JjcJ ^1 â.a».tl ^c jj Lu 4i!ilxl 4 8 S^U.1 J aLaJx^

1^: c5j^-W^ i^9a-ilôil!!_5 4jL»jj_«LLtl II i_jc>_5aj SjJLail (JL>^ÎI xM xî 4 9 i d u W ]

•(ja ii-jJI (aaLi<3 tW-l iÿ -a Ja-*J1 ^aiica (ja l j j i-3jJa> j a 442cjJJI ê J x abâaxl J l Sj X lXÎI 4j>j3_j
a lJ 2bl i—aaalaaj <L>-jlâa ^abl Sj^4aX j4AJLxj J> -l J4>l^ 44xla^cJI
u U x jl iIiLilo ililà.la JLLc .I SJL^
.4_JiaJI ^14JUj ^ i jb j a
uâjJaJI i l o -j |ajJlâ^nj Cj'^laAJI J la x jaj-2j il^scLa
<Lalâj^l_9 (jijijx Jli J t â.îll Sjjj^2s (_^£. liiîju «Lûjl U i-àljla^n _jl 51 SxUI
ja 13^-1 ûUjJ-3tj ^a2ü (J->l L^; (J^-a^XI I«Ij 4ôMx I 4 9 SxUt J LÿJI jL U I 4 ix JÎI JL»-Jil alifjl ^y?*-6-i
üL^ôjLaX (^L>-Llîl ^l^aX-wjl 4JL>* ^ 4a^MÜ |aJ^5L?ejl ■çj* ja il l j S j 4JlssJJI abâaX^? Â j^ jjjJI aljV I j a y "n y ô sea a y y x j
.ujlxLaJcJL (J1*JlLI 113.14 |aJ§j ^ .iU i* tl ^jjjLâJI y t 76 ï j U I .Ja jU â JI \djf, j i j l l 8 (« Jj (J^cUI J

*
4861 4-ua.wj J I S jj^ s c JI (2019 8) 1440 ïjLiLiJIji 5 - 6793

BiÉsSBfelIligii __

SbjjLajtfJ! C iU ÿ ia X f ij£ ju t

ÎSlUil
jfjicf Sjfjt}
âUjjdl 3u«lj-u)j i)ttLuÿ()
......... 3J(£ÿJI

J]

-Sj Li. miJ I/ ju ^ J I

-J&ÂMAJji*/.-.--- - pJj .hji-alll ij illl «/.„■


■. pj> jLdJtJlÿ 3jLl*aU CiUjJübU S^Ju : g^&ÿXI
— --------p*Ji] ^U* »----------- — •—
--- ------ ----------- -------------- ---- ------ p*j : £9^1

ijfcUyi jktî fk^Lui


AiiSli %+Lu ■
tnU'V* / jQjoW <I>ljfn7?U «üî pSji»1 £Î £»^>XI (J 4^jJjL«Jil p5hf.lt*» J ü U!^
^Jx <^4-u»pl Ù^J^cJl)..—-------,„, jjtJjllj ----- <5JX jl^ûJl/p^-u^Xl uU^Ai 4^ic (jpL^Xl <Ü_^flJI «UlljXjJl
0>îUil (y 27 û^UU l^JJ jUiXI [tfJt j-4 x ^Sl ^î) ^JjjUaXI jjj L jiî ^j ;Uj .....—...—— .—....
îgjb US* fja^aJaA ^ aXIj IûjÜÎ £ ji (jltîXt 12.90 pij
, 3nWl* “
, -
.jjâ î* -

•jU..... iS^....p i; ^ J l ^jL*o (Jjla (Js. yîUXl <■ (JJ »5jLiyt hoaû US

.42tajU»3 %j^2ÜI «UlSll <xa! î LaJniho / 4JU^Ü1 p^fl^aJ &A çLnXtÎA

ù jfô O* Xs tJUÜ ûu!jln tll *Lu t~i<il*w J i j ........ *.......... SoX J jjlûXI 3j j Lw S^SJlII ôJ x (j^â
ôl jU^V «1^3**■
$■
»AAalj-Q «uLUfj UaJ V US L^t.^ ^ju <jU Ul^wJ
{£$ ÿ * 15 gcjjllj 1.92.31 p J; (—
àj^-tUI ji^IâJI àJ^ûôL (jixsXl 12.90 p i; Ù3JI 0JI C1iU#û2ûaj “
t^duaUljl Aa^jaja IJS3 d^JLï pj US (1992j -Û5J 17) 1412
j^UJI j^Uai( (CiljLâJiJI ÙLtlcÿAjÿXI^ 4j ^L2jl1I ûiÜ^XdÜL (^JjklXI 25.90 p3^ lZj U^âIAaj "
•t,p«XuJi U Sj <Ua«j j j ùjixü pi US (1992^ ü^j 17) 1412 ^ (>>15 gj)Uf 1,92.7 p i; lxj^AJI

*—
»ljUxïi (jlUî j-çai^j ù UÏü (1960 25) 1379 5jcscH (y 30 ^ jJiUaJI 1.60.063 p ij (-Ajj-mJI CjU^alâ-oj -

ôjUjÜ pj US 4jJ j i i i
t-UxUiÿJi LX^i^allt -
U lt (JidUxXI ^*i5u«JI tliU^AacXlj cliU^atiîi ~
.(JaJlII \^f (^)UcJI JL^jÜI pLfc (JSwüJ “
•CiUauJI ÔJa-mJI / j^-KiJI I^JLûj^

ïlJSÿJI pjli-j dUlx*j


«LuojajJI SJjjÆ eJI 4862
(2019 8) 1440 S jjL illjj 5 - 6793 j jl&

2 '* * * A

" < s j& \ ^ u u r ïu u

: 4 i U "tfcjSÜI ü M U " *aiU J*4 3

?4jS& jii11 CiLcj^ ail j l 4j _)LûjlÎI ililîjjaia)l £Jj Lm*.1

îcjjjLâjtJI .2

Ct^LLUj iZiLt*u«fjtl j î ujlc-UjcJI C ijjljÿ l uàjla ^ L^LauJ £«jdl elijJI ^ LiiA .3

*<—ilfll IhAA J| J^-*x3$ .J»L*üli Iju* £* *Li>LxXL; i^ j Lj Cil5 ^)L4u*_ÿî ^ oLmVI ^UiJl qa I ^*C<j JJ i_âjL^

l 5 jlill #U*JI *j-4-a-5tJI j£UJI Jÿi*« (Jx.

(3^^* doluîgi <L*«jLoJL ôjutJU 3jj(^yi CiLU JI “

L^ifi. 6^-wiL-oj AXj î 6)—uiLjj* 4,^n^JjjJI L^è iqj^Lmü tlaLmxojj» JoLûü oJUiil CjLjtijJi "

.^fâljXI (3^ IfrjJ

tjia ^-cJfcJl l^JUjLUeJ (^Jl jt (^*£4JtJ1 Jl*AjLMiùJI ùjI.5 C^L^uMi^Xf »Lb £J^Lwu .4

î^>Uu*JI ûjI «». -

î**fc*M$ ^i4âU>Jl Calji^aJ! “

. ... tM ^ L'b ^xtoî^Vlj ^ C 4a JIj ^g.C'ilnjJl ,35(^11 "

ï(... (3^jX-ljLfoJI *4^SLsJ^!I *3j )L*ZÎ1) L^xl^jî i^j..l7»,aj <k^jL*Qulâ^ifl 4U 4 fi fn.AiiU ^Lf^l ^UjLAa .5

^-daX Jlfj iI i L m
JÜU L^â Lw J j I^Ie» ^jIô-xk ly:Lf)7^i* àJS> jS15.50 La ^Ix ^JjlZj t^JI pllfll £j)L4ut .6

c*L$i«iXi jjlc j ^JUJI JJ <oj(xJt  jliJI j-Lx L^u. ^Jjo

4j^9c2j j î JlA-wî |oLcoJ (♦J *U^lÂX CjlSjjteXi ftJL^l^zU p\i{J! £JÿLAb« ùJJk £y*4o Lo£

Ctl.xjAjfcU^ O jLûjlÎ! o LS)æ iJLj J-Ia iU 25 .90 (c-§; ujjLâJI ,3 -* ^ L iîl ujLJI £)\j .ô îâ l l 2,{la L^ÜS>tfl û^Lcj û —u

CiUJJU L^i Lu (j-jtjJa lÿLjï-wm jj-c. *|»18.50 L jjic (jju tîj ^Ul «lüljLüil |«^-wÂjj ^iSLwJI

.Â^j^JLLI ùliLyUiett JJLC.J j JjlII J] ItjlâJI SjbuJI _jJL A^isJ 3 il«i f. (JS” IJi^J .ÎLjijül

lô,|L L^K** ÏjL tJ l'i ni js i. ij)at3 ^)L>J Ijs Jliu .! jeJUJ |ü <b)lô£ ^ÎJaü gôâ ^Jl .ÜlJI ^ L S m .7

tg 4.' r*A j$ i (^vôljVt <J (jah-i^LâJU lij <6^Ltî t jS i 25 .90 jbi) ij-» ^iLill <_jL4I .~.Ij ^ tsl

3*51^1 JiSOI 4**iî InUfVajî (jjln iïll (.ja .W jî 3jl^ül [HjOinT

o**ô <L>)jXI ù L b jJI Ul^j (ûjlj ^ iiy j j .^4 J^-b ô jl .) ^,0^7. Il J-> b «jl^I^i LI .L î+JI jjjL ia .8

ilJajJI Ip (3^5 k_Uî>3jî . VijâS jljV I

tjS’JLll <UJLmJI jJ)L*U Sià tyt^â Ji-Jü %a SL2 ^ L a j Cilj^ iî .9

3I .L j 5 1n...... I L^IUk-ûl Üj^Jajî ^Jl 1^£5J I n3 A^l^jlüJI j±i> iIil^Lliil ^ jL4la **10

îî-#û3^jl ûJL 1^-hiL dI (J a iTiaJli. Cll.liT^l.1 (JJ4

îéübi LjjJJjLU I t5j}ü l ^


o j LmJLI 5)U i«< <y*4â gjJJu ^11 jjj L îJUj 3,n l«îll |<
»j ^JI ùûI i.L c .11

JJ^ m i” 4..1I3j {JS 4j«lc .12


4863 (2019 8) 1440 S o jiiJIjj 5 - 6793 jjx

I 3 (•J j,i*J U
laswm , i:.saîsii%« jï* s,-.îss

"(JfjJutdI jJ jL id .!" 4 -e ilâ

î (JL U g ^ m i" ïu ili J « 4 ) «2 |*J) (j x Llü 84j )j JI gJjLÜI" <U3li SLa Ij * ça

liùM j JU-w I^sL^L w» jjlû J j j (ÿülj ,j»15.50 Liylfi J jb u jî (^fül (^SLwJI SuLaJLI eligJI £S;L«u» .1

o L )7 -m.U jjlc j jJk ll (JJ 3 «ils 11 Ï j Lu JI j JLc L^c 4 <L>.ï <UJLa JS" IJLSj .4-yixJI tZiLwiXI l^à L44

^4»S^3j&® ^3jqLÏj_}î L^;j4^ai2]| Jl4-ât (0-i-wJ |*3 <b>Li£ uûLjJjeJj pLifJI £l)L*La 4_*j LôJ! ôJ-A ÿ »ib jyJtü LoîT

'-‘L cjas J.Ij 3_jjlà*]l ûjLjjjJtiJlj (j ,l».ït1 25 .90 («-Sj û jjL ill £_» (jL iil i_j L J I Cilj-fûï»! Lâ^lo l f K ja Sj L c J Cla S

Loj <3i 1>L) jjjt j (Ji«M LÿîLijiMu» jjlc J j U j j Î J â j j^ llj 4j»18.50 la jle J j U j jt Jâ* ^Jl <iial)lô*JI fn -mâ3) ï*s£«JI

C iLyl^iH il (J| <L*3l£jl jlç . u 3j4j ^xLaJ (J^ *4jj W11 CjL^uXI t$%à

îjS ’JJI 2 AII .vtl 3ià (yuf> <LuU (Jluu ol^ÀÂ .2

.1 JUuJL jy-Ui yjJI £J)LùilL aaUUI |»d^Jî >Iilf.U c .3


(2019 8) 1440 SjuülI I 5 - 6793 jjlc 6d J^ S cll 4864

4 rJj J * ^ . ,
'J â ë r a i

." t i u y i ^ u u " ï u s U

: L* " ^ U U " <UJli (J**uî

•<j+M <î ju ll yàjiJI l^it tjiÿîj V «LojIJS g^SLu) (jlc iàiàio ol>^Lf<a] -

^ 5-*lüÿl ,J Içlf. cyoj ^/-iiU^aUxli 11unij Ctj/ijâl l^c i_*I/4 V «1*3là (^Ll* (Jl* 3ntrtU «

tfjf&tjJI C il^ ljJlj SJjccVIj 3^LwJt! »{^j>Vl (jii Iftjo» V «<_]*-*-!I

j î 9j*i«ÿ4 ù L U o *L»lïJ j » ! jjj* JÜLwt jb ù ) -


(2019^ 8) 144050^1^5-67

i t
P
ÿü
□S Sa :•
&SJ£ J
6#; 1 f a .a

VwIjOll iifrl fcUto-l


fjfi P Î
? ^i î 3
_: ,
5l
o' ?»

i 3
~2>
4 im i
51
S-
•O **
PI

? ^Sjï
*
•3
J;
4
I *-a

I
*3 tWiïj.jr
f i.’
3; ffl©
oEtyti ISS
\i
p%„

il 14
O
l 1 H
*k)
i
s#?
il
yftïc

1. m p
h
SUj ^s&ÎI

•O
\ ■

Ht.
0
j :
T J'
□ i.jj»l ■
![ I 1
m g]
J J
fes
pifi
f •3 1
B
1
assa ü.
1 .i- MSii
•*3-
-;:'V
■;,a |‘^>V'^
_U
■■ _:
I
W
mi I
psg
Sli*
3
a
4 □□□□□□□□
V fi *
@3|gî P 1.
IJgl
WSP
g|j|||
SI
w $
dj.j| 3
c-<’ïS5i!
'’ HÉ

( 2 0 1 9 ^ . 8 ) 1440S jjl 2 J I 5 -6 7 9 3 jJL t 4866

^ â it a su i
ijliMjJI îjljj
— V> a^y»
— (sJiJ jl aJL*
cp V I ‘t ^ 3 %)■^ i| d-*® $
______ ,.<(fil 4»

^w»*«iMi»râiii»H!sæjSs»i^

• &L-4JI ; &>•*

: wtijSL»
: (1)a iU ^ j

: ïj ^Ujü I : 3uljsJ ju^L»

£l>l& vljJLau) IJl^J ^jamaJkLI i^ljjïSüyi jijX I AjLmIj J j Lmu* jylil |*ij JU aXmI (fi+t l
(D
4867 <Lç4_w j J I S jj^ r e J ! (2019 8) 1440 5 jjt i J ! jj 5 - 6793 .xlc

IM S M M P W M P *

2 U i£ mi CiLfc^*5tA t-xila

------ 4

J)
<Lc U j» ,jjLat« (>«42) JuumJI

.«UlC.ui is .jt.'x ji ii*ljl>|j (jj)fl Ljjilo : £j+bjil


.-aM t kijSXI JilSjJi : oUijJU

i I r, ,
,i«. -, ■Vi. ’î'1 r-*~“- —'■'—
»* i." r r" ~ -à*- - -'• il -11i‘S k - • A * " r' J-J.* V , - " i ’? 1 ùi y l 1
r»'-' —=■— %jy* *"►
- -- ï -iv .'-V?1 - >J ■ * . _ i;

1^44*3 ^4j -hh« | |

lis ® ! îv ..
jrt
. jÇuut »4lJl« :
<£>lj?ïll J^ mJI /j -VJ
Oljie
iJjJ&l jjx /i^SU/lü U

<U)Lüül j?ljJil
ï» m i
£;î>Ail J&ioS J«âlj u«JA*il

k l »hll it«l<« J> U i>« ï j Ia JI Stù £u«l]| j j £ tÿ M iÿ

□ A

□ .2

□ .3

n .4

□ .5

n


.................,.- ——---- -■- ■ - ...... — 1 — ----- .... . (■.........
.14

Jaf«SaJf fi;
:èj,lUt
: iJ lLUpJj
: <H«{;jJI i l s j ^Ui^l jyt3
4868
(2019 8) 1440 5j j l ï !I 5 - 6793 jjx .

ï ^ jUI & U II

3jjU>loJI Bjlj)

™—---f*±UJ j l U U c
4 .ü £ mi (I)l£ r ^ 0 K 4 «-ddle ^ Ita b ] (J 4 0 5
______ ..^feLé-v

1 •'■ . *14*4*1 ô ê ^ a U jif J g .! • ■.'■..J| ;..- J - a ; v \- i ;v - ;■-.

i £)L4JI jp :^ V > Ê jl3

: iiiLî^Slt
:(1) i-iUI (*Jj

(rfjU û!^ i>*x+a^UgJjjSSÜV^ 4i«lj3jLm* Ç+Ili t-iiU f ij JUn7ul j^SUj :


s çf|(rnrs OfrK (8

lise)
6UDZ)

;
S'iiï;'î5Æ:
1
Ifp

l
.a *
k)
t
(fa* ^ ’S

H 1- 1
SSp;

gf 4
llî
^Æpj.i

jSfl
^pi"? •*>

Æêsfls

ut
»
m$m
aè'-;
(2019 j J j h 8) 1440SjutÂJIjp5 - 6 7 9 3 jo £ «Lue-w^JI S 4870

4 ^ 1 4 iU I
•tiii-ljJI S)lj}

----- «Itf- SjV}


____ P ilijjl îüUc
tX ii t- J îa £ j J j j J * » j
______ «LcU»

d)
(^jXi 0'>^ •Ji'iMi) iu^
j ^LfAdaO jufüj >.im juaim)c^*i *
4871 (2019 8) 1440 j i 5 - 6793

5 ^ ij Jflei.

j l i e . j^uMuâaj

‘4

Ji
3-c.L«.> fj u.l? n iJUrf*JI

■jlic [»>,«.ê li (jî'jlt «_ilL : ^ib^XI


.uAJLJJ % £U jSÜjJI : Ctlôijll

» i g s a s ? â 4 g w p & « t- i< ; -,- ■ « ir r « f t

fcklJÜ £*>•&« C U O^Ja. QJ

^ P ^ P ^ l^ W W M W iW P I ’ùsxîrî.ïij V f r & ü ■J--£ëàâà ffirawswaHHwr^ÊI^!


«cSj ,VII i^)ba/( _jî J.S3I

ù(>**
Ju^/lyS^fuijt^
CtUjâU

-Ü;Ua II £>j^f

<cSyAjJ {j^LyXÎI fMwVI jl ftuuVf J3*a2 frblj ^*01*11

rtfrrr?"^.
■u û i^ ^ lS iP B
krfrH v 3^* &* *iW f Sl*3 j-mijl J0£ jiiy i^□ 3

□ A
□ .14

=&>“ •
:w4Jil ,Uj
: XmIj j J) iiatJ gUi»l jyls
(2019 > 6 ^ 8 ) 14 4 0 S jL » illjj5 - 6 7 9 3 j .lc 4-uo-«yJI ôdj^seJI 4872

îlj jj i ll 1511*11
«i^laJI sjljj

— v
____(^ Ü JilU U c
jL û X ’ < jiy f «yt-Uo JjI
______ .Sjfti»1»»

^ v - ^ r . - r ,. y . i s . £ j ^ ( o Z '■'vv" ' 4&.&Z. ' * < i î f t s y i ': ■" , * •-,;* J

ï lylfrtfO : ^Ij ^VI jy lî

: ti*UjSU : ^ i-ilU |«ij

: %Lç&)£L«A^f £Uj!j

û|^ixOjOjij) U*J Lya+oALl jt£. 4Xm[)JjUm gflil t-lUl fàj JUaLmI : (D


4873 èJbjjstll (2019^ .8) 1440 SjüüJljj 5 - 6793 jjl£
3 -'.

t
Ul
n

t
I

èE%£
ifi*r iw £rt*ifuÿnnP
(2019 8) 1440 SjmâJI j i 5 - 6793 ^ 4874

V>kJLI aSUI
îjljj

4 flU ? U l- jiIU J b l (J-fiO j ------


. j1 ÜL*c
«Uj j LSJI ^ L X l i
------ *Lcl*>'
4875 (2019 8) 1440 Suütilljj 5 - 6793 jju .

- : 5 iW * ■' ’

<bLu %i a >j u d k

Ji
___ __________ _ 3xLo^ jU^tfJI
.Sjlü fkjLft MJo :
.uil*u iljSXI JSlSjJI : tïliijXI

“ ‘V ■!■

<&*(•* m ^ p -G

t|Ji» 4 p lÉ É ïj

---------------------- - ...... ISjJü ^UûJI ^.Vl jl J»KOI


----- ------------- ------------ ------------------- --- UyJUIjo** *i£f£*
J^uvll /j-^O

(Ml

^U aJI ^j>ll
MU>V< »»WI

ju-iVijU^y jyuii j ^ i

---------------
B ililp iS ill lïïf'a: ■
■!.<-■J lïifcfî ••-*!!■’,I. t‘ iïi -r -■/(' 1.f, ■_- JULipÿl ï
__________ ~~Z c <PAy j.. - "= -'~\K ~hb*-. ±-»■ >.

OUI) ai
Jd44^J| U4lSUh4>b&9 ^iLdfcltSUj A*dJI ùJ*

□ «1

□ .2

□ .3

□ .4

.Ifl^ll j$i JÜLàVl «lÿllj gj^nîtLj >U^tl ûljo4 j CiLillâll lf>i)ô (Vp i#S*U* ^H4 liUr^-i 'i '^II 1^* JllUîfl* pjJ)

1 ': S '. A"?


V.IU1I £lJ*t jyO
lO JilfJj
(iU.lj.JI gUïç-1 5Jjl3
«LlauujJI ôJ j ^ scJI 4876
(2019 8) 1440 SJjtlJI 5 - 6793 jjlc

4jj>UI *£ U I
S;lj}
^ lu j»J-A C - J L £ j J j j J*a > j _____Suy,

------- (»,JJj j l U l*«


_______ ix l*»

£>!>** 14^1O* jJjiljJ* <X«J>3j Lm ÿSlî uiitt 1*1; JU bjLmI ^^


(20195J 3J 8) 1440Sajiitlji5 - 6793
4877

’l. .>1 7*r;3SSgjÿt‘*g- VAïÆSE-j. ' Æt^tSTt:*,^:*■&*. *r r*'*-*» --^..«rr.-. .w*...—r-

« U ijjlâ j ù ï vI i L Ü j 2b$-ttJ 4 j a >j <-4.üo jr ij- o j

■4
J]
4.&L»> ^yjLst* ^yuii) ju-«JI

.ïl^Sjjli Î j Uj ^jJL S
.1 iii«t1 «Uÿ£if JiÜyJI ijlâ ijil

i|IS||lï|® SUaiÿil

4*xiy Ù3J4 Ô.UA* îjLb | |

Sl+aj^JI ifJl* J j » willLfbj

,.,„„..-„..,>mi5^-4JJ i^L çûJI fuwSff j l fwuVI : yJIftJI


4£û^fc^
^jüxill J jo J I /j-VH*J

(/ail Jl**Ia»lj fpi


gijil
«UjLluJI £>1,11
<i»iLa*JU
i/jUatil oxJijil
(j^tieil (^«JLi^if

d^Sssi^S3^ÉiîfcÊ23Sâ&Ë£^^stesMSSlÈi^ï^^É4jfiM^8iSi.

t»11*11i.'hC»Jtjo $» Ij UJI SUj gMull AJ*

v ,-,L r», ,■*, ---- 1 StM

îiçtlUJI £jjal jj)b


:uüil |>lj
«Llo- w j JI Swb^ÆtJI 4878
(2019 S) 1440 SajuôJt^j 5 - 6793 j j -c

io-Lj-ljJI 5jl_ÿ
C j L IJ ü uoilo £ j J b j
— a * )# »
---------- (**UJj î alite
« U j j j L § jju C
_____ \ g\jV>

S"■ gi4>AH (>fi ÇiÏÀjl*»*.' ...

: ^oil i*ul» îfcljtf• jujls

:^ ill

: îj)li*JI g^iyu : «LuI^jJI 3ioJ £l*L>) jujtj

gl^lx •i^Uw) (J^jOSlil^i ^ «A.'fcUgJjj£tÿl ^ki^XIjj* jLm«^(ItI >illl |Oj JIaaüJ : (1)
4879 Sjü^scîl ( 2 0 1 9 1 4 4 0 SojlAJIj i 5 - 6793
jl UUÜI gJU*
(2019 8) 1440 SajJiJI3j 5 - 6793 ^ S ü j ^ sc ÎI 4880

________ S b ^ l UtffJ!

i^Uÿi*2Jty#Uo«Vi /■

!fe,UI
— ...... — ------------ ---— ...- ------------------------ ------ --- -------------------------- ------
4881 «Llo- mijJ I S ü j ^ seJI (2019 j J jj 8) 1440 SoAïîIji 5 - 6793 jjx

.
................................................... ................ ................ ................ ..................................................................... ....... ..................................— ........... —

--------------------------------------- ----- — „— ..........— ..... — ----------------------------------- --- -------------------------------

:gj,U1l

* J 1*J-

!ÈyüJI

( ' r ' - f i \ S ï l Æ - ^ S p j È ^ n . * r j _^- - .-* - rrt- KJ—'*— - . . — *■ :--*■

tLatefaÉÉda& baw i BBMWjMttaWrtBBWBBHBBiaWBitto

: jailli
(2019 8) 1440 SajLillji 5 - 6793 j j t S j^ S t î! 4882
4883 6bU^seil (2019 j J jj 8) 1440S jjl L)Ij i 5 - 6793 joc

siâiigsy;sjsaiiæiestiiiæggssgsgiw^^

(iLu JI 2l *<3l>j < b lLu j Ij J

3£UU
S^ijj
.......... «... v v b
.................r*ub1«u*
.....„,.„Sxl*»

->Ih

----------- AOA

*LuJf 4j L!L*j
.«tel*»’ <>Uafc* c^ib û|
oU^*j 20 1,15.85 p4> '-ûjhîJI jifiâJI CiUi^^tJij t$lx*],( 1 13.14 p£) ^ /U»"ll Cj^LüI y*-
5 ( 2 0 1 5 ^ 7 ) 1436
12) 1412 4^a )1 fgù £y* 15 gu^tif 1.92.31 pJ> L-ôj^ûJfj ^IôJI bhl*ûiL_>)LfûJl 12.90 p3j ù>ilûJI
t<L***25) Ojiub pj (1992
îjS^ïlt* jW U 12.90 pi> o^UIl i3«^ J ( 1 9 9 3 1 4 ) 1414>VI w ch* 27'^ ^ U x» 2.92.832 pi; p>-^l ^ki>
jXj l nJ JSlAÎ pUJ! *lifjf Irt «LôjI^Uj 2.18.577 f«Jkp
jlrnt Â^Lftxtl CjI;UjJI p^^uuj 4^i5L4*JI olfc^yXIj <U)UüJt 3 ôJjuU ^JÜ^woJI jrtUI
,— ---- —— ---- -—.— _________, ______^-alsfcll <ju9el ^JLjLAlj-iCL'** IjlXLuilj
«------------------ ---------- ------------- ------- -------------- -- -----îé>^*----------------f&J <j?WN uks
——■
— ------...— _____________
_________________ ; (5) >
lL
*-m
II 4j pjjü ^JJI ylUll fjs* »Lbÿ
(^yb jjtJjUj .,M
.H
„WM
...w
-«.. JJ-C> CtSeJjtAJLJl tJU>^l çtllpVJl Jrt.«4j> 1 ^X-Lo^xll
-“•••-—------ -—.„.— — —.......... ..... — — „,.„ ï^uJtiîl ^>-1^X1^3j LûjlÎI i5j 4 l1iIl1>J J}

t^ i U JjJb
:(S) o^jwli iJA l l U x â II

■frMfil S jÿS o l) ^ J f r t i l l 1 ^ 1 * fjctyfttfXI ( U ) <^JÎo v-M t>

-—■«— ___ __ ______ _____ ______ h—™. —__, __ „,„,_________ ____ :v j U-xJIj

.^jju i#«yüi wI^ûiâ Li iiUij


ja illi ^ Ü ^ i, S^I^aJ ^IaIaJI JliL4il jLaü] C>y uLÿ-tfA (Jl& itjJtlll lJ <*AH
.1^* (Jj ^aXI 2U}LmJI$ SLa^foil^ Jajtj^ixLl ÜS^
5^-iSiix« ^ ( J J <Lc-Lt« 48 4-»4>L<43 ^Lc ût*^ lIjo AM

^J;bm j uijJiJU {^jUaJLI uijis Ch* ^J>yaJ t^ jp (*iy


uaJLl^lLf ^l»l-wVI
^4 (ÿtîUi7 J»j\jJti CjL*^sJ Olfi*j l * ^5) U|.-*.4 jrW-**» £+*ï5 lU<*4|I

Lÿo^JLuü ^ jb ! pj) Cfti^ 4l»JU ms. c.ilUu ^ ^1*3 435U0 I5 J^*V^


.Jli-MrVi £fü* uàKU ^JU^lb M>U-a p-«b SÜaiXi ^>-L**J,l3 ^ [ 5!^]) JJX j
iÏÂjimi SjLj-i jl £j£*u}\ ^tA^j (J lS tJjfrtJeJl Jli-iV)jtaùj 5j-d 44^140 L^*^4ji
c i > 0 * 5»**u ^15511 jjsto^ï IJiSs oi^JI t > b "jhttü J iU jii" SjU lj X ^sM ^UXI cil^Abl ^UUJI W j U jsü>ii
.jÇflAlîl JU?- (j uU*Jt tp ^nlwaJb ^Luo^Alii oo^xiiJ ch- ^
<
4885 (2019 1440 S^uàtlji 5 - 6793 j j -c

Sij j l « L p lit <ü ^a j ( j l ‘Uli-ftjjij â

M iljJI Ijljj
........•••• *♦»■
....... f iü jjl UUe
.. ........ . IcU *

J j*
___________ _ j j ^Lu ___________£JLC

î^lSwAti 3_£,j -4A a j î 2-yLûX- «ÜJjkj u >Ij L>[j

..... .......... ........... ............................. ......... _................... _ .......................................... .................. , ............ ...............,...........................................— «LcU^> <^u J> ùl

20 ^ 1 .1 5 .8 5 uij^-uJI j^^LÜI &j,jn,ï1| j o I^a JI wlj&to^cJlj 1 1 3 . 1 4 j*5 j ^ Lj -


i ( 2 0 1 5 ^ 7 ) 14 3 6

j^ jii 1 7 ) 1 4 1 2 £yi 1 5 1 .9 2 .3 1 jûJ j uj L j -h J I &JuÂj ûj j (^Lui L 11 2. 90 Oj^tîLff ^ c, «Ü j ~

*4.4._i a I>3 ùji&Li |«J U S 1 (19 9 2

j»5 j uj L»^4J1 j i ^ if «ûjljLôxîl p^4*5J) Î j j LSj J ! d iU ^ d J lj j^bûJU 25.9 0 jc3j (^ ild JI ^ I ê . *tij ■

î4^u û jj iy t iil |*J L*!? (19 9 2 yè*3i 1 7 ) 1 4 1 2 îLst^JI 15 1 .9 2 .7

1 2 .9 0 ( * i ) ù ^ l ô i l JfljV iîT ( 1 9 9 3 ^ ^ 1 5 1 1 4 ) 1 4 1 4 ^ 27 2 .9 2 .8 3 2 («Jj “

Cib^ciJl^ £ l * i ü 25 .9 0 | * J j O jp liJI (19 9 3 1 2 ) 1 4 1 4 j35fl 25 g 2 .9 2.8 3 3 "

î l Li Ij Lô jl ÎI î ^ î Suk J I <L}l2jJI

Sr^*>^ ÎLî^^U tJS b p jj - K s^ A j JSw&J ^ l*J1 pbJ\ J ^ U b jjU . ü U l ^ i U 2 .1 8 .5 7 7 pJ> ijs# ■


SjjLfoJI LÜil^lôjiJ! ^JLSLh JI w Ü ^ e lil^ ^ JLîJL# ^JLIjl LIJ ^uUÿJvAJI

*—

..«......«...................—.................................; gu^llj 4**ljfcjU<Luil;jJI <
ÜLaiî(JIjLw
Ij jh'TnA I^Ldxîj) *
----------------- ------- -— „ — -------------------------- ......-------------------------------------- ; .....................-..........— • p&j t^ S “

-------- -—.................... .— _____ _________ ___________ ___ ____________ ___.... : (S) U^-ul ÎI *U ^JLÔJ (^ JJI ujJLtoJf “

y *y \ 5 —— - «XLC i2*fle3ji**jdl tlJl+Aîl spiSSk*#^ <L&Uux)l l o ;^ 4j

. ——...—------------------ --- ---- -- ------- ; ^JliJf j IâjuÎI Jj>à — ----- ---- » «---- -— J!

: i j ï ^ J>*i
_______ ______________________—___________________________ _ :(d) fjaà^J ijgÿl LilAAll
5j^£JLLI ^ l^l£> jJ»I J»4 ^ 4 J!3 ( U ) 4»

-------- ------------------------------------------------------------- -------- --- ------------------------------- : v


— --------------------------- -- ---------------------------- ---------------------- ------------------------- -------------------- -----------------------------------; Cp* £&l£lt j Iâ a JI j

.bJjLî
il M ii » Àlàjni l^iljJLÿla l» L w u L kiOJ^ a ji \ L m JJt^* j î U^U j m U n ^ j y m ^

-jU-iîS/l ( j ^ - 4 J i , J i | ^ o L â d l C jbU + JL cL+alifcU 4j x U l 5ïJI ^JUaJU


^ IO j L __$! «LSjÆlJI u j I J ^ j ù ^ V ! Le- j^à (— jJ l£> ljukj : i l J l l J l
Lâ A » 4+alfl6XI ^ j L ô a JI æ I vX I j cU j LSj l ÎI cÜa^Uci^ii ^ Ü d ^ i l ^ Î U ^ jj J æo 1 n lil frA «lic^uJ
.J^jJtJI L^-
(J^ a j (Jj L û-4 t J Ü L wi^ I (J tJxâ <£>Lw 48 <2Lfcl*5cJI L - o l^ o ^J£^ yotI> : ^>1 »J1 t j a.tl
.^jJbX\ J L i- w l ^3 wi U i-§jia tjA ( ji j j J I ^ L U s L ^ £JJ-*

"jj*A IÜ J i U Jit* U u U J i \^ X U JS f ^ U l l o*4*-jûhbS ù* Û ^V * Js. Cfi*2i ï u ± * M x k s è î !


.^Â^tUuU 5ûl^-wjt pCm3l (gI miIÎI ( J t 5j U - J j ^ J ^ J I S > *I^ u ’%£+**-{
(2019 j j Jj j 8) 1440 SojlHJIj i 5 - 6793 jjlc 4886

jjij IjWo .JliLûiVl jlaûj £>JU -ly»} cAjjJI J > L J li- il (3,, u ***W
■4<f>.l4tU O* “*a*Iil

(jU+oJ ÿj/a jjit (^j) J ù jjl! gl*4u J+“J I j l lîJaiJI itila»Jj V-*-^ W^- Ùi*3*
<i>ju jua t(idJS i,iit>i7 (^Jl a>VL<JI J 5-*U USj
jjijjjJ!jj > ç* a lja jj “1<»5L«JI J»4>->«
•ljüi-jüj,l 44» L o (fcalj ftUajkli «b-Lall.} JfljIaJI J jx j IfrAjUü jy ü U$) i+aà-jJl (*ij ùip
U>^9kJ,l àiH aalll IJiy «J»jj)It ijtSL» U liài yL^-wJI plm ll i_i>l«a J lt Ok*-*i îi!>4ll]l J-tAiâJI
.ü jlia il Sil^-Aj! ÿ5LuJt 4^a3-j^j CUljtl («LutlJI ijj»- JJ 4j

Jal»} j j j ^ j^J^a Ja>} J jLî » .JLa& t *1^1J$ (jlj^JI .^C-UjcJI 2^=4 ûi V^Ut»' ijL V-?*i jgrfaiUll lUaâJl
Lÿttfdl aiL} JÜJ&I ôJLa iijS jj j j j (AjLacif fu a i (Jli-iiVl ijî JtiLwi J-iaX» 4f l JL^wj ‘ IfiHP |*4P
»j£â U J L »j&L âh**i *3*i5L«JI ûilxj.ti'yU 3JL- j . j .J ajJI y J j LJI ïalôA lj ûjjJjâU lâi$ i j y (*L*î} f*JU«J Ja**
liK J jjj!e4 V) iSjlULl ^SLmJI 4-^û3-j J L Jj^as*}! a^rti ^-ù-«U <fcl.4.^U 4a-j4i fLi-JI (Jli-wl tl^âl lili* ( aille pja^j
as.iLM ë,3y»£ (^SlwII J L J^+cueJl ôjp S^jtxU jjLiLull JM üw lj (Jtwcuol ûçJiyt
JUjiSU àxlj* f*Luü J fu (jSj |«J L %3}aüJI £}* £ fi J j î JjH IxlSLwJI âLtj*aiil j î 4ÎJJ«iîl a_u>-L^sJ jy * i V ; vAÜJI i_UcLflJI
^jl«c wLa J f j i/uài ItiSLwjl 3JL> 4_^S L ,jL y ^ LtJI ja Ul lâi^
.«Ubtu,! Sayùj (^ yjt i+ai-j (jL âySLxJl Üjla>jJljbtj| jl
0j4 Citsyùjl 1 i^Iî ^ iij ijcLuiil (ji’j/l «UiSlwJI ktÿ*aj,l_)î ïljjJilJJ ^tjlâJI Jaj>JI J lijilj j»Lï!l »vA& tisaiyi Iy^âll
.lâj^uüj lâjuall <UKU CiL^JI £y> SjjiUI Ûjj^l (Jt
Saa*ll fiai C yjj J ; ■
uia ÿ ijL. J^ o jJI ùja ^L»JI tiJUXI J^ Ll» ! ? t-A-Ç <Jbil J-lrtnll
.J oaJI y (jUljjôJI
ôja .4 «il ^1 jojb i^a 4laJuI ol^ijo i~i (4anil i31 (J ^LiAJI ^ ^
jtijâll |«-LmiXI J j9j -LI iZâLau j^àa £ ^î 0jihil l j Ij^jli IJLf ,jo j(fiiU JU-<i1jlasjj fr*
4i44>|^j 1*4! 4jLi4j Jjju». veilla ^IjuJ 1*44 tjoüü i|*L*U ^ 444^ Ja i l l i JjajLi J ? : *A c yM I J m*j.ll
.1^; Jja*Xl^lebi««Il Lâlj 4j (jâjà-jïllj
•jljill l y JstiiU Ot*JI (J <yc ^jOj^nîU pjMjJI pJu* àcLaaJI S jiLil i)t (jà^l u-a^l+o ^Js. i : i » j .' y&g , t*4t^il ii«aiJI
---------- jiü JU _____________ oa* ^ L * y i jl^ îll j»ljt>l J L j^4*)l ]*L*U ù^Vl * ‘^li<
~>J a ûi*Jj i wAc , m>j LmJ 1 J <nAll
.( jp •! J*a L;> JJ »_)L«yi jl) ------- ------- -- 44 jix illj
jl+iVlj àjL^/l ^44 : tJLfe yLwJI lUaâ II
--------------- : jy tû ----- ---- -- ------..._.: J j>>3
4887 Sbb^seil (2019^ J j j 8) 14405jüLiIljj 5 - 6793 jjlc

î ^ l *£UI
^l»fjJI ijlji
•••***••»•••.»«•«•
..... ...... . jl 3JLa£
..... ............ 3jcL^>

jl> î

__________ ....... .... — J.JLG

j U lC jOJ.MUL'u (j3| 4jL!ujj

................ -a..,...,,..-*_..,....„___________ __________ __________ ____ ____ _____ _____ ____ <jj

20 (JjjLfâJI 1.15.85 i— jigl&Jt j-%t j-^tl CiUUatHj ^^IaI^I I 13.14 fcAj ^ k i ,7.îl dtiÿ “
î(2015 7) 1436
t-jbj-iJIj^làJl ùJ^AâÏj jjLftiJl ^MbÂj^ <y5L«JI <Ij U^4?U^ SüjlixJI ^üjjatJL jltiüLl 25.90 f J ) ^ "
6j $*àj (*3 L £ ( 1 9 9 2 1 7 ) 1 4 1 2 (>• 15 1.92.7
Cib^xllj 15U1U 25.90 jftjj ù^jLûiî (1993 j j j 351 12)1414^58 25 2.92.833 j*ij
lüll)LâxII ^UMUÛJj ^Ij5l.<uîl 3j )IâjiJI
(JSuSJ JJLxi,! ^%l*jl *Llfi( Ja^Lf 2.18.577 jjU-J “
5pl*oJ1 uuljLâxJl %^5LwJt ùjLcjapcIUjj ^UjLajJl 3jâl&lJU ijCüj-iâ]l qo^ cù1\
—„„„„.,„iBi..».,„™.,.—.. ...........—...... ..... .................. ..................4jL*l3bU ^ j J i %À9b) JUillijHJw t ^J& IjLil-fcolj “
*(ô) uLuuJI «ü^JLâJ JjJUI 1.. ilU îi (JS' fLu^ ~

JJX' Cltcj wl*>$Jl dJlfjSJI Jaf^b lyufC».^ jl ItL o jJl 3n.;^> tji j X * j

.' M liJI £$+=>“ jlS a JI |«J^ â.;j ÿjl J lc. Jj^ a a JI Jj --------------------- jy l^ '.............— ------------

: Ju L ju -ôj

'. (S) ; J_3^l (J ^ nH

5j^
jSTJJLI ^ayiaâi\ j l^lt (U) «Ljilo <-,i.mi>
,4alo -- --------------- --------—.......... —...... ! ïillfll 3.U&1I ^Ual3l{
.% ù u jU ^ îlj ijb y i ij>i> uê-H t <4lt!l ti*aÂll

------------ -— : Ê y lij------------ -- - ..... : <j 4/>J

icU^ÜI tyOj)
4888
(2019 1440 ÏJjuôJljj 5 6793 JL

<4SLâ JI i^ U JLIj « L â J jiiil ^61+oj/l 2L*â3>) « b U f t jjly j

ï£ U I
»*U.laJ! Sjljj
•..........................................* * * * *

........... »..... M vu*


---------------- ï*U >

«------ «.------ ç y lju ___________ ^JL£.

*L43L&JI ^ L X U 4 Ü A x ll ^ L ^ y i 2bLL«j

----------- ---- — ......______ ---------- --- --------— j* o *ÿ j ùi

ûUà^*> (>* 20 Jj^UoIi 1.15.85 b jst*û3l ûjVc.l*^ellj jÿiAiXI 113.14 “


:(2015 ^ 7) 1436
17)1412 £yt 15 juj&i 1.92.31 j^Icül ûJ ùjûj 12.90 j*5) u^sLiJi (jLc. ~
î^G^iî^ b^jü pj U£ (1992
; i}\m.i\\12.90 ù^jLôJt j^LkiJ (1993jj$ü£l 14)1414^5?! &a 27 2.92.832 ^«3; j»jp«jXI JLc$ *
S.^2XI JSl4J j-Ladl fLJI ^U-JI ia^L^» ,Js. 4ôi|$Xl*2.18.577 j*ij -
! tflÜjJill bpl^ajl «^fjLuJI 'v~J %£j£l*JI «IjjIâjlJI kl)b^ûJI^^4JkjÜb ^filnjXI %£Jüj~müJI
(jA>j ^tu ol»ljj>l a^ajfcSj jjJjtiU 2.18-475 ^ m^XI J ê j ■
—---- ........ ........ .......... ............ ......................... ... ...................: (b) a*uJI 4j jAjLÔj ^JLÎI ujJlail J * #tiij “

£T*iA! <£•* WU^lf JJ g*»îpl5 ÙJJÏ £jjt*2 ^LfrU^cM J^64*Uj


*M>\
La j j  i

.— -------- --— .....— :(S) j j ^ l î :J A l lLæAJI


:WW1 i^U-M^L fixait bMxl àji^JLU (j^ajKûJI J l^lc ^»^4djXl JoJj-üiJIj (U) 4frÜf»

J> î J> h (bOAj S-^LàJI o l^JvînU 4o5laJl ^)Lfi,lj «LûJjliLI £\Afo}/I %4**à*j ijjuXlf..... ......

4nUlXI p&ji J-Uu «Jj UI^ Qairiti (ji^4 J C*jlX7 *^\^a {Js> Oj*I^
^)bj bhi4<| JlJLiVl 3a^Iat5 «^40^^ <^*Xl J a XI^ ^UaJIj *L^4^1xU jujljÿ 4ajlâJI
JLA-AÎ tllUl^É) Jj&lôjî (JûJjXjlJIj JU-li^l *l^uf JjlJ (^9^4Jkj( (JÜiXI 4*Ûh>>JI IfA^Uâ fjs> (JJAjÜ îwJtlII

.idJXJ W » àX I ùSliVl JJ W^3


i—
Ul» |»j*iVflT ^jlr. ijQJLit aJLa J 5ûJu*XI âjXI J>)j ^yl+oVi Jüuââf 4fû3^11 *l^J |»jx 41i>> J s y ljl J 4tt4ll
,JUJj>
JilJtSfl jLÿ^] J £x$ù «I^A^Xmü ÿA «IbUjf «j^url 4s.w SJus pLfÂiül JlAj *t wxLfcll
.3,^04^1 Qy+hj* Cil>5lH»yL UV^tU
,îiâ^l5t4jl^i.^|g J aiifcâJI

---------------îfe j1" --------------------- : J-î>>5

^T.U jcJI ^«JLafcâ


4889 «Lçe-ttijJi Sjb^acJI (2019 8) 1440 SojtiJIjp 5 - 6793 jjlc

« u lij ^JLA <L*sl»j *üll<W j l j i

ïayiil ïiU I
t ililjJ I Sjlj)

............
__________ p jij ji y u *
_______ ___

j U5

...............i s f i t ............. 4JLfr

<bLu ^*XA Itfn+’j

..H-.™.,..-«.h™,___________ ____ _____ ,________ ,,„.........-„„__ ______________ »....ijAflfc* O)

£)Lfîx*} £ 4 20 1.15.85 >|«Jj bJ^âùljjiâUâjl o L&Lo^cJW^jlatlLI 113.14 j*JS>^Hjiînilïl y^ilôJi J e “


1 (2 0 1 5 ^ 7 )1 4 3 6
3jH5^ 17)1412 4j3caJI (^3 ÿA 15 ^j)Lu 1.92*31 j*Jj * Atl *j JlojliIL J^LxzU 12.90 ô^}LâJi J e *
djUÜ f*J (1992
fl* JU 2 U 12.90 & O^UJI j^kaJ ( 1 9 9 3 1 4 ) 1 4 1 4 ( & o * 27 2.92.832 J j r>^ U J e *üj» -
ir*^5Ai ^Uaell j»UJI elXÿJI Jnjlfà J e 4ÂâljJ,U 2.18.577 |c5) Jty "

• l^fjjfUTÎ Sj j L+æJI (jtf^âJÜj'9 iIj[)LcL*JI j I f l S L u J l ^j;UaJ! wl^bÜljjÿoAlJLi <LôJutlU ^yaj ^n’ill


tjLjjàj^J oU j^j JUJl5*Jj JU jÜLI 2.18.475 w

— ------- ....------------ »....................„...„................. ........ .... ........ ........................... : (S) ,\ j «iti 4j |»w
Lôj (^JJl ,.»lUfl J e *hjj ■
(^3 JLxmI jUejl (jj ^•tpl'9........ ...... ............ £y;üj ....«.._— ^JlC Ùaj .Vifth t,iî^a|
________________________________________ _____________ _________ _..... ^ ^stSJi _ ____ _ ^U-JI

:^ j U ^>ûj

*0^x.l L^jljjLàll ^ {Je (U) <Jlo w ............ .......... .... ......’ (fi) >Xj^wJ.I i-i+eéli
45>fUj------------- -— .. ................................... .....jJüLûtL (c-lLuü (^«---------- Sd4
.ûiîjî 5^ y i ^LfâtüJI <Jjl;»nârîU düij i.www........ .—.—--------- »------------- -------- --------
f AfJ! «L^**JuuJ 2j 1ôj fjLA Î L ( > « 4 4 lU uj4>-Uâ J e ££*2* Î^UJI J ^ 4ÎI
Ski4} 4,jâ «ÜIjLmI tljft<»3 ^fJJ J e
ii0i^ <tXe Oî-*Jj üJJ3 JU-iSil «ImaaSI U] *Jaj^iU Ja ^sca ^ sj J& ù J ^ Ajl
.iiU3 <5vâiil U1 4J*Lfàj5 Jîij^l
S^ja I.1 tijljbVlj pl^l i ja J j î J e <Jj+cueJ1 dll^t c^Uo J e jùji£ :yUI tJ^ ^ !

(Jj Lâa 3x -LojcJI o ^ J tii 0 ^ 1 JUuil (J (Jx9 Je ^îj


JLi^ï (J^ÜajV J i^XI ^jjliJI JxS Ji^ l J e 5l>^ÂÂ4 Li^j jJb e «Uc-gà t-àjb £4 £Üj-4 tShKp £^3*3

j^ oü 4.ÜC- o ^ i *^+a»yi » !a j s^0i«xi sjüli j> b ju ^ y l_4j>uo *wi> j î ^ L y i ,


( 2 0 1 9 8 ) 144050*111 j i 5 - 6793 ooe 4oas_ujjJI S jo jo a J I 4890

I»la3l |»Jtc Ub>- i^jî («jl^II J U jiî jla j) j«J U jy b ty tjçù ] (6) a*; 4*£5J ^4<a3y]l &Ja çpaâ iÿLwJI
.1^1 âlJotXI ftjJÜ (Jâ-ll j»JL^ll JUoàt
t^O^JI (JLi-tol J j l l o 44*1*1,1 4eL*rd! (^ol t^uj-#*a5 ^J o j I 4-ftfxi-jil u*>,L^ (3i*-4 ‘ ^*4^11 4 * lc e pL^ül Oie î /’yâLiJI i fl.d

4-cJuoua S,iL1j»4ü j j S j JU ^jj,f^~Jl JjLàjljj *t±JLÏJLl <Luo_$ajl ÎI ^jlIaJLU iJIjLûJlsca (j^alselîlj tpi ^ 13*^1 JuLc t-lüoJJ

ôjjjLçcIJ lI iLLjuJLj jtj^ b i j l J u3 ^ < L $ J U x £ l CuJu j»J^Jl jU ejj i-ôJ^LI ^j-alsclf <-3j I s (jA

.d U jJ 4JüiXt «Luâlj^^jj^Jf

lû^î (J*lll 4ÿi£ ^ L ûjÜI ÛuIj LA] ^JuU f^£. I^jLXJ dJ-â r^Mlllil C_Un^îl
.jl^Jl
. J l*tV 1J Sjllÿt ijj^ji» (jôLjj ; ywtxll I^rtlll

------------ -- -------------- --------------- : 4 4>>J

Sf.l »tJI ^>*1*4 ^yUij


4891 <Lu4-uyJf S jU jJc JI (2019 8) 1440 5juaJI j i 5 - 6793 .sju:

/ t^ y" ?.' 1 - -, -3j>i.1„, -1, - „• - »y ; •»iaiffii&iiji&ii^^^

îL û jjli j \à C t L L ü «U^-k û «( > j 2 b l l f t j j l j i ^«53-44

VujiU *£ U t
Stÿl^luM Sjljj
...............ie^y»
............... .......|»*ilj jl SJUe
...................... . <lr.t4>

________________ jw jt i j......... .... ..... bJUS,

4 x j^ jL s j i ê iIiLjLu Sü ^ mJ tL+A >j

---------------- ..„.„_.------------------ -------.------- ----------- ----- --- --------- ------------------- ---------------- ----„ (jti l y o *£ ) ùi

ù U ^ j ij» 20 ^ j j UoJI 1.15.85 •|Oj « - i j ^ î J l e J U i j l j j j l + a i l ijU L ^ Jl* jU~U 113.14 |*j; ^vslüiJI »bj -

‘(2015 7) 1436
17)1412 4^%ll £yt 15 1,92.31 |oij uû^2Ülji^5l aljnîtjj^UgJl «jçaxxJlÿ (jliuiLi 12.90 CtÿjlAil ij* ’ *
!4 0J <nj 6 jiiij |ü Lc£ (1992

ji* jl,l 12.90 j«jj û jjlill jjijU *! ( 1 9 9 3 14)1414_p5fl y y iy> 27 jol+oJl 2.92,832 p&) ^^1,1 u^4) "
<*“?■>*< 5 ^ ill uaJ*jS\ (I^LmiS Jo^ iù j JSLîJ JOaJLI fUJt dLuil kiUô jjLe iô itjU j 2.18.577 j*5j i^*S "
Sj^L^aJl tZjl^LaxIl j*^wlÔj 5 Âj ' iS,rfm.tl Cilfcja'yUj nait Cjlj^Aeùüijj^tiUJL 42üjilL1
îjkO^JIj £>1+0^1 (J<sl»j jeia ùUàjS) JjJts ü JjiCili 2.18.475 |»3j ^xv^ll y b j *
— --------------------- .-------_ -------------- ----------------- .....___________ ...... ; (5) o*jJ I 4j |>jUj ^JJI i . i'U11(jlt »lijj ■
î^jhJI iy lijJI £>JjXI |^i <yui «üg^*j (JJ ...________ ___ ^J_)lli__ „,_._... JJLC. Cjjx3 Sx-Uj J I Jo+fi 1, 11( 4;

— ------------------------------------------------------------- ------------------------------- ----------------------------- V ùStfll--------------

i j t i U JJÂ J

ijGjifi'tW çjj l^dt jjo tfjajX l (La) «UiL? t—


L*4L>,...... .............................. ..........— —,. ;(î) Lj-^a4jl
4tïJl .“.'jjAtÂ.tt ISjU ________,,....______________ ____ ____________.: ^2t^JI ^jJU <b^wjü .ùMx.1 Sj^ilU
.J ajlII lÿ
.4< Jÿ4JiJll gJj Aï.n (J tjjJy^ôil iô jU iil j l (^SlnJI <U*x>j lj sia 4^j^jlâ j j i ^liLjLîu A^o^j (Jaû Jllîl Limait
ûW ' (J 4,(lfi ^joj^Qitl f>44>il ÿ-t* ItU ^ JI ÂJulôj (^JtJLI (jU t-UJU li+oâyjl »Jla ja^i-uû J+î :4^111)1 J |f»iJI
.jj^âJI lôp JsJLLI

jb ^ ls îjl^yi LÀP îyl>JI


------------- --: -------- --- --------- : J j y f j

«UiLagJI ^yJet* ^yjlSj


(2019 j J jj 8) 1440 ïjjL i ll jj 5 - 6793 ja x Sw bysJI 4892

8 pJ> jptL»

a jb ü d t jila a lj jhiflfcn

^jj UI & U I
Sjljj

— p«U|j1UU«
_______ <uU?’

4_ul_*J,l <Uj e J j jïy ^ a

------------

T7

piirjti jt iiu *ji


I é U îJI

^-iXI 1+c jj

£4>*m £**b
u£J&t ^tudl g*J£ÿll
uâKlt ^«jü^ll
£?■!>•

CiUjijbft

<SiLk|lj3i|j Ai «Al i ; '„ , * .'* , ; u ,1 f'

........ ........... .................................. —......*............... —.......................... .—.......——.—»•■•.«■■— --------------

:fc)WI
....... —...— — .................................-------- ------------------------ -----------------------------«—...........
4893 <Lçc-wjJI (2 0 1 9 ^ J j j 8) 1440 S a *£ llji 5 - 6793 jo*.

(.JÜU y-H^) »l«hfrl|

ü U ^ •iü jij
^ »U mV i

------ ---- ------------------------------ ------------- ----- ------------ ------------------ -----------------------------------

--------------------- ------- ------------------------- ------------ -------_------------ ------------- ------- — ......— ........ .

.....—...........-......... .......—■-***............. “ ■
.......... ................... -..... .....*............. —...... ..................»— ...-...........—— -..... —

I
«Lço- m j JI S 4894
(2019 8) 1440 ïjjL ïJIji 5 - 6793 j j -c

JÜ U V l L ftiJ jJ I

a^ i ïs u i

«tjiAljJI ïjlj}
-----
— r ^ ijl y u *
.......... î j -U»

^ J l i -J&l «.1^3i j (jiJj^-îl jM ftJ fu y ta j

gyU,.--------....... ..... ..«....—..~...,......™., jtij *luil


w,„.„. çj^ aSJI J^lSUf |*-**V1
___________ 3jîUjJI uiy-UJI %|Uu f ij
---------------- «..». gljtall
— ---- -«../ ^ ju^XI |*-m1
...»-----...........-------------- ..... (^fU 6/à*
---- -•/ ^«U^LI |I-mI
—........ ... .—»■••-•.—— «^IpLl ÙJÛA
^Udi ^ jo+u |«*mI
— -------------------------------------------------------------- » .

- ...... — .................. .. ». juuâri ùki


___ __ ....__________ __ .... JUAÎfl *&•

oct^ÜI IJ£j *Uxll % 4 L ^ i ÿ i f i <£âUo£l kV*II SjAiU JI àJ*AM ............ . ôi* 4JU *l*üVI çû a i J»j$ $1
•If- J^cxXI

V jI I û>U^JjtU a*43

----------i ju f e - ------------------tj 4>>J

^JLà-iî j-tiJLe jî 0«OX*lt

J]_pUàj 3 (J çu^ûiJI ^j-S* :(1)


.<*U IJLp \*>\$ fcUu.*! 4*i </JI ÜUfl £ i2 ) '
4895 (2019 ^ J$ j 8) 1440 5ju«J.lljj5 - 6793 jjx

9 |ü j JjidL» i

q £ L hJ \ 2Ua >j

i ^ l i£ U I
M iljJI îjljj
------ V » i *
____ jijJii]j l üU c
______uu»

: j j l c ji ^ i

.............. ................... M
M.. M
~M
....M
.M
MM
M.M
.M
.-MM...M
..M... m...„,MM................ ................... M
.M
........MM-.--................. ....
fj*. I^jpl-------------..... ---------------- -------- ---------------------------- _.,..(û) m U-mJI <j ^JLaJ j^JUI 41linUIjiàj -
- (tâ) ■
\j *0 (£*111 (^flU
17)1412 15 gujUf 1.92.31 ùJ+iiLjjLt-aJl «j CiaiHj jfrWU 12.90 pàj Cj^jIâJI &* 55 5-iUI £jltf*&iiU J * »Ujj-
ï«ut*Xi} j*j US1(1992
ô^^âJU Qd2^jl\ (h L<J JSu4J ^UJI Ja^l^b <^c. ^iîljJLi^ 2.18.577 |*3) -
SpLfeJl oljUjJl je*4«25) 3*Jl CiU-j^ kUj 4j)lfljül <aJUlll
g ;^ £)b(t t-âJ£U ^jU jlU ^oi^U lAj L (ja l^lâj j î ........... . jjjjtii SjajüII «u^L*-U J U - w i I ( j l c #lij$ _

( 5)

jujll £y* *IJLljl &Mcf ü^ljJl *UfJt *L-fa-»; t^fU

..: jy J î,

i c i «xll ij ^Um (^alj ^ti^â


(2019 ^ 8) 1440 Sjutiil_ji 5 - 6793 jor. 4.lq- w ^JI S k b ^ e J) 4896

'9 «3*^
_____ IlIflgiliitlPfTOgisim

4 â j 1Vi !U Ù 2 .l^ i

4 ^ 1 4SU I
4+1>Ij JI Sjtjj
-------- V V f c
------ f*U| jl 4JUa
--------- 4cU>

A â jlia it

:j jl c j l j i

----------------------------- ----------- -- -------------- ------------------------------------- ---- --- ----- 4*U^ l>*V« lyUij ùl
lM ................- jjjlij................ — — .*—«-.....(3) fj.BS ifJÜUJi >Lif -
---- ----- ... -----—...—...—............... (*jj fllfJi wLjJo (£f*U U jlU I

ù* 15 1.92.31 p lj t-ÂjjJÜt fr.XjflîIj 12.90 j%i) O^jIâJI q * 55 wLU {J& *.1*^ -

î-Ue^iîj ****3 ^ U£ (1992 * 3 * 17)1412


4^aj^4iI11 Sj^âXl JSLiJ ^UJf *U+JI J qjUô J * SJLil^Uf 2.18.577 -
ii^SjjUjLÏ SjjUa JI CitjUjtîi <jjLâ*JI «UialM
JLLu&I îjljjrf uâKII i£)UaX1 ui^îo ^4 ^aJLuJÜ 5j I( AI T|^lcûj ! -------- ---.. jujLz^ SuSjuU <u^IjlLI Âi^tî JÜLûlj 4*x* a ,j U »Ujj -

( 5)

---- ------ jÿU t>* »I-Ujl eSlfit ÂJjljJI .LuJi 4ha») g^bÿ. t/J.1 JMjuU.1^

:ju j\ it ---- --------------- •'

4*UaJI i>Uij JjJjj