Vous êtes sur la page 1sur 386

‫•••••••• ••• •‬

‫•••••••• ••••• •‬
‫ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ‬

‫••••••••• •••• •‬
‫••••••• • • •‬
‫•••‬
‫••• ••••••‬
‫••••• •• ••‬
‫• •‪ñ‬‬

‫‪/‬‬
/
:
L1 0 / . -M
»

»
«
»
«
« »
« »

ÊÉ È ÇM
Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë
LÜÛ
:
:9 8 7[
È Ç[ ZFE D C B A@ ? > = < ;
ZÓ ÒÑ ÐÏ ÎÍ Ì Ë Ê É

»
«
:

Z{z y xw v ut[
po n m l k j i h g fe d[
Zz y x w v u t s r q

:
»
«
»
«
»
«
: :
« »

«
:
:( )
( )
( )

( )

( )
:

»
«
« »
»

«
»
«

»
«
»

«
»
«
»

« » «
»

:
.
»
«

:
:

: -
: -

: -
:

:
: :

: :
: :

: :

« » »
»

««
: :
( )
( )
: :
( )
..
» « »
«
»
«
»

"
§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ~} |[
Z© ¨

«
»
«
»

«« »
»

«« »
»

:
»
« » «

« »
( )

«
»

:
»
«

( )
( )
»

«
« »
« »
»
«
:
»
«
»

»
» «

«
« »

« »

"
»
«

»
«
»

»
«
:
.
»

« » «

»
«
»

«
»

«
»
«

( )

( - )

.
»

:
»

«
»
«
»
«
( )

( )

»
«
« »

»
«
»
«
»

«
"

» « »
» «
«

« »
»
«
« »

»
«
« »
»
«
»
«
()
»

«
« »
« »
« »
»
«
»

« »

" "
»
«

«
»
«
-
-

«
»

»
«
« »
« »
« »

»
«

»
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿[ «
« ZÏ Î Í Ì Ë Ê É
»
«
« »

Z@ ? > = < ;: 9 8 [

»
«
Z32 1 0[

»
«
»
«
»
«
« »
) ( )
-
-

»
«
»
«
« »
« »

»
«
»

«
»
«

»
«
»
«
»

«
»

Zu t s[
»
«

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X[
Zn m l k j i h g f

»
«
( )

¬« ª © [
Z± ° ¯®

( )
»

"

»
«
»

Z± ° [
»

«
:

»
«

«
L K J I H G F E D C B A @[
ZS R QP O NM
ZE D[

«
»

«
»

« »
»

"
« »

»
«
»
«
»

«
® ¬« ª [
Z²± ° ¯

»
«
»

°¯ ®[
Z½ ¼» º ¹ ¸ ¶µ´ ³ ² ±
Z@ ? > = < ; : 9 8 7[

±°[
Z´ ³²
»

«
»
«

«
»
«
»

« » «
»
«
« »

»
» «

«
»

«
»
«
« »

" "
»
» «
«

»
«
»
«
»
«

« »

« »

»
«
»
«
« »

: « »:

»
«
»

» «
«
»
«
« »
« »
« »
-

«
« »

»
«

Z S R Q P O NM L K J [
Z ï î í ìë êé èç æ å[
»
» «

«
« »
« »
« »
« »

- - - -

-
-
-
»

«
»
«

" " " "


»
» «
«

»
«
»

« »
«

:
« »

«
»
«
»

«
»

«
»

»
«
»

«
-

»
«
»

«
« »
»

«
»
«
« »
»

»
«
»

«
-
»
«
« »
»
« » «
« »
»
«
.
« »
y x wv u t[
Z }|{z

. ZÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô [
"
»
« » «
« »
»
«
»

«
»
«
»
«
"
»

«
»

( )
_

()
-() -()

»
«
« »
« »

« »

»
«
« »
« »

« »
»
«
»
«
»
«
»
«
« »

« »

« »
« »
-
-

«
»

«
»
«
( )

-
»

«
« »

»
«

( )

( )
»

«
»

«
« »
»

«
»

»
«

»
«
»
«
-
-

«
« »

« »

« »
« »

« »

« »

« »

« »
)('& %$ #[ Z× Ö ÕÔ[
Z+ *
« »
« »
« »
« »
« »

« »
« »
« »

« »
« »
« »

« »
»

«
wv utsrqp[
Z ~}|{zyx
« »

»
«
»

« »
« »

« »
-
»

( )

( )
»

:
»

« »
»

:
»
«

»
«
»

»
» «

"
«
» »
««
»

»
«
-

»
«

«
-

«
"

»
«
»
«
»
«

«
»

«
« »
»

« »

»
«
»
«
»

«
« »

« »

" "
»
" «

- -
-

«
« »
« »
« »

« »

:
»
« »
»
«
»

« «

:
»

Zª© ¨§ ¦ ¥¤ £¢¡ ~ }[
( )

"
« »
« »

« »
»
«
« »

« »
»
»

«
»
«
»
«
»
«
»
«

»
«
« »
»

«
« »
« »
»
«
« »

»
«
»
«

»
( )
«
»

«
« »
« »

« »

« »
w[ : .[ : ] ZP ON M L[ :

> = <[ : .[ : ] Z{ z y x
.[ : ] ZE D C B A @ ?

«
»

«
»

«
»

«
..

« »
« »

..
»
«
« »
»

" "
« »
»
«
« »
« »

"
»

› «
« »

:
« »

« »

Ä Ä
...

...

«
»

«
« »
« »

«
»

" «
»

«
« »

› ›
«
« »
« »

« »
« »

»
«
« »

« »

»
«
« »
« »
»
"
»
«

« »

«
› › »
«
« »
»
«
»
«
»
«

:
»
« » «
« »
« »
« »

»
«
« »
« »
« »
»
«
»
«

› ›

› »
› ›

«


«
« »
« »

«
»
«

« »
« »
»

«
»

«
« »

-
«-
« »
« »

« »
« »

« »
« »
« »
« »
:
»

«
»
«

:

!!

ÕÔÓÒÑÐ[
çæåäã âáàßÞ ÝÜÛÚÙØ×Ö
0 / . -, + * ) ( ' & %$ # " !
Z <;:987 6543 21
:

« »
•
»

•
»
«

•
»

•
»

«
:

. .

« » Z. -, +[

. .

. .:
»
«
»
«
:

..
:

( )
« »

»
« »

« »
« »

« »
« »

« »

« »
« »

« »
»

« »

« »
« »

« »

« »«

Z ~}|[
Z\[ ZYXWVUTS[

9 8765 4 32 1 0[
» Z= <; :

Zxw v u t sr q p[
²±°¯®¬ «ª ©¨§ ¦[
ÈÇ ÆÅ Ä Ã ÂÁÀ¿ ¾ ½¼» º ¹ ¸ ¶µ ´ ³
ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ÌËÊÉ
Z& %$#"!
»
«
»

»
« » «
"
»
«
»

«
»

«
»
«

-
»
«

:
»

«
»
«

:
»

»
««
( )
»

»
«
« »

Á Á
« » « »

»
»
« ›

«
«

:
.

:
:
:

"
"

"

:
:

»
«

»
«

:
»

:
»
«

«
: ( )
»

:
»
«

« »

« »

»
«

« »

« »
»

«
»

"
( ) ›

«
»

«
« »

« »

" "
»

»
«
»
«
»

«
»
«
»

»
«

"
"

»
« »

«« »
:

»
«

©©© ·®¿²¶»©·-¸ ½±³


« »
:
»

«
:
»
«

:
»

«
»

« »

:
»
«
»
«

« »

Z7 6 5 4 3 2 1[

«
$ #" !

¾½¼»º¹¸¶µ ´³²±°¯®¬«[
ËÊÉ ÈÇÆÅ ÄÃÂÁÀ¿
)('&%$# "! ÔÓÒÑÐÏÎÍÌ
8765 43 2 1 0/ .-, +*
HGF ED C B A@ ? > =< ;: 9
WVUTSRQPON MLKJI
gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
Znmlkjih
»
«

:
»
«

«
:
»
«

»
«
› »

«
:
»
«

«
:
»

«
»

«
:

»
«

«
› »

«
»

«
« »

»
« »
»
«

»
««

»
«

« »

«
!!

:( )
« »

:( )
»
«


»

«
« »
« »

:
»

»
«
»
«

« »
ÐÏÎÍÌ[
ÝÜÛÚÙØ× ÖÕ ÔÓ ÒÑ
Zèçæ åäã âáàßÞ

. ZßÞÝÜ[
Zçæåäã[
~ }| { zyxw v uts r[
Z§¦¥¤£¢¡

Z% $#" ![

»
«
Z¯ [
ZX W V U [
Za ` _^] \[ Z[
Zk j ih g f e dc[

Zq p o n m[
Zw v u t s r [
Z ~ } | { z y[
Z ~ }[
Z¤ £ ¢ [

ZÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [
Z² ± ° ¯ ®[ ZÁÀ ¿ ¾[

¸¶µ´[
¿¾½¼» º ¹
ZÂÁÀ

ËÊÉÈÇÆ[ ZÅ ÄÃ[
ÔÓÒÑÐÏÎ[ ZÌ
/ . - , +* )( ' & %$ # " ! Ö Õ
Z43210
C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5[
ZL KJ I HG F E D

ZNM[

ZWVUT SR Q[

a` _^ ]\ [Z Y[
o n m l k j i h gf e d c b
Z}| { zy xwv u ts r qp
Z\ [ Z Y[

¨§¦¥ ¤£¢ ¡ [
Z¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ´ ³² ± ° ¯® ¬ « ª©
¦¥ ¤ £ ¢¡ ~ }| { z y x w v[

:987 654[
IHGFE DCBA@ ?>= <;
U T S R Q P ON M L K J
c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
qp o n m l kj i h g fe d
¢¡ ~} |{ zy x w vu t s r
Z§¦¥ ¤£
, + * ) ( ' & % $ # " ![
? >= < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
ZA @

N M L K J I H G F E D[
XW V U T S RQ P O
e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y
Zq p on mlk ji h gf

«
8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , [
CBA @[ Z> = < ; : 9
U T S R Q PO N M L K J I H G F E D
l k ji h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V
} | { zyx w v u t sr q p o n m
Z ~
rq p[
Zx wv uts
> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3[
Z8 7[ ZD C B A @ ?
987[
Z@? > =< ;:

Z$ # " ! [

Z8 7[

}| {zyx wv utsr q p[
Z ~

Zx w[
Zx w[

( )
« »
:
± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥[
ÇÆÅÄ ÃÂÁÀ ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²
ÕÔ ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
Z,+ *)(' &%$ #" !Ö

Z#" ![

Z& %$ #" ![
Z,+ *) (' [

»
«
»

«
K JI H G F E D C B A @[
_ ^ ] \ [ ZY XW V U T S R Q PO N M L
r q p o n m l k ji h g f e d c b a`
Z ~ }| {zyx wv uts
Zxw[ Zv u[

» Zxwvutsrq p[
Z
»

» « »
«
»

«
»

:
« »

« »
m l k j i h g f e d c b a ` _^ ] \ [
Z w v u t s rq p o n
u ts r q p on m l k j i h gf e d c[
Zz y x w v

Ä
Ü»«¬»®±²±³§ ïì è

Ô»ª·¬·½«- ïï é è

ß½¬- ïð ïì
ß½¬- ïï è
« »

Zxw v ut sr q p[
« »

« »

»
«

»
"
»
«
»

Z~ } | { z yx w v u t s r q p[
Z# " ![

«
:

«
»

»
«› ›

:
:

»

«

«
« »
»

«

«
»
«
»
«
»

«
»
«

«
»


»

»
«
..

ZL K J I H G F E D C B[
»
«

#" ! [
2 1 0 / . - , + * )( '& % $
ZA @? >= < ;: 98 7 6 54 3
»
«
»

«
« »
»

› ›
«
» Z#" ![

«
»
«

» «
«
:
ª©¨ §¦ ¥¤ £¢[
½¼ » º ¹¸ ¶µ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «
Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾
å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
Zõô ó ò ñ ðï î íì ëêé è çæ

Z ¤ £ ¢[

Zª© ¨ §¦[
ZÕ ÔÓÒ Ñ Ð[

Zá[
Zæ å äã[
Zë ê é è ç[
+* ) ( ' & %$ # " ![
7 6 5 4 32 1 0 / .- ,
ZB A @ ? > = < ;: 9 8
»

«
»

( )
«
»

«
»

»
«
« »
« »

« »
»

:
:
ZÝÜÛÚÙ Ø×ÖÕÔÓ[
²±° ¯® ¬ « ª© ¨ §¦[
à  Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
æå ä ã á
â à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ
ô óòñ ð ï îí ì ë ê éè ç
4 32 1 0 / . -, + * ) ( ' &%$ # " ! õ
Z@ ?> =< ;:9 8 76 5

Z³ ²±°[

Z] \ [ Z Y X W V U T S [

Z\ [ Z Y [
:

»
«
»
«
»
«
»

«
»
» «
» «
» «
«

"![
/ . - , + * ) ( ' & %$ #
:9876 5 43210
ZBA @ ?>=< ;

» «

»
«
»

«
»
«
»

«
»

:
»
»
«
« »
»
» «

««
»
Z\[Z Y[

«
« »
»

««
»
«
.

»
«« »
»

« »
«« »

»
«

( )
¿ ¾½¼» º¹ ¸¶[
Z ÈÇÆ ÅÄÃÂ ÁÀ

Z£ ¢¡ ~ } |[
Z½¼ » º¹¸ ¶ µ´ ³ ²± ° ¯®[

ZL KJ IH G FE DC[
«

»
«
:
»
» « »

««

«
:
»

«
« »
»
«

»
«

«
g f e d c[
nm lkji h
utsr qp o
Z ~ }|{zy xw v
»

0 /.[
Z7 6 5 4 3 2 1
« »

« » »

« »

W VU TS RQ PO N[
Zl kj i h gf ed cb a` _ ^]\ [ZYX
»
«

»
«

Zh g f ed c[

ZÁ À ¿ ¾ ½[

Z©¨§¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ~ } | {[
Z¸¶µ ´³ ²±[
Z¡ ~ }| [
Zk j[
Zo n m[

» »
» «
«
»
«
»

«
ba `_^] \ [ Z YX W V[
Zfedc

Z_[

:
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V[
Zf e

:( )
»

«

. .
»

«
»

«
- , + * ) ( ' & % $ # " ![
A @? > = <; : 9 8 7 6 54 3 2 10 /.
ZHG F E DCB

»
«
« »
»

«
»

.
»

»
«
»
» « »

«
« »
»
«
« »
»

« »
»

j i h g fe d c b a `_ ^] \ [ Z[
Zyx w v u t sr q p o n m l k
« «

»:

. ( )«

« »
»

«
»

«
ÍÓÍ

¿®»º»ë৿¸±± ½±³
.............................................................................................
.................................................
....................................
..............
................................................................
..............................................................
.......................................................................

.................................
............................................................................................
............................................................ -
.............................................................. -
......................................................................... -
.............................................. -
.................................................................... -
............................................................ -
................................................... -
...................................................... -
................................................ -
........................................................................ -
............................ -
............................................................ -
............................................................. -
............................................................................. -
.................. -
............................................................. ( ) -
..................................... -
....................................................... -
................................................................... -
................................... -
........................ -
..................................................................... -
........................................................................ -
..................................... -
................................... -
........................................................................... -
.............................................................. -
.......................................................................... -
........................................................... -
...................................................................... -
............................................................................. -
...................................................................... -
............................................. -
............................................ -
................. -
.............................................................. -
........................................................ -
-
.....................................................................( )
.......................................................... -
................................................... -
............................................... -
.................................................. -
............................................. -
................................................... -
....................................................... -
....................................................................... -
.................................................................... -
..................................................................... -
................................................................. -
.................................................................. -
.............. -
........................................... -
....................................................... -
................................ -
..................................................... -
....................... -
................................................. -
............. -
............................................ -
........................................................................ -
.................................................................... -
....................................................................... -
............................................................. -
................ -
......................................................... -
........................................................ -
........................................................ -
.................................................................... -
.................................... -
............................... -
................................................................. -
........................................................................ -
.................................................... -
.......................................................................... -
........................................................................ -
.......................................................................... -
.......................................... -
............................................ -
.......................................... -
............................. -
.............................................. -
.................................................. -
...................................................... -
...................................................... -
.................................. -
.......................................................... -
....................................................................... -
..................................................................... -
................................................................ -
........................................... -
................ -
..................................................... -
....................................................................... -
.......................................... -
...................................................... -
.................................... -
........ -
..................................... -
.......................................................... -
.......................................................... -
...................................................... -
......... -
................................................................... -
..................... -
.......................... -
...................................................... -
.......................................................... -
............................................... -
........... -
......................................................... -
.............. -
........ -
.................................................. -
........................ -
......................................... -
................................................ -
......................................................... -
.......................................................... -
...................................... -
........................... -
................................ -
....................... -
.............................................. -
.................... -
............................................................. -
.................... -
................... -
........................................................... -
......................................................... -
........................................... .. -
.................................................................... -
................................
..........................................................................................
..................................................................... -
............................................................................................
...................................................................................
......................................................( )
.......................................................................
.............................................................................
....................................
.....
......
.........................................................
................................................................
................................................................................
.............................................................
.......................
..........................................
....................................................................
................................................................................
.........................................................................
........................................................
...........................................................................
...................................................
..................................................................................
......................................................................
....................................................
.................................................................................
..............................................................
................................................................!!

................................................................ -
............................................................................................
...................................................
........................................................................
....................................................
....................................................
..............................................................
.......................................................................................
.....................................................
.......................................
...................................
........................................
..................................................
.................................................
....................................
................................
...................................
.......
........................
.........................................................................

......................................................... -
............................................................................................
.......................................
.....................................................................
.........
.................................................................................
...............................................................................
...................................................................
.........................................
........................................................................................
........................................................
..................................................
.
...............................................
.............................................

......................................................... -
............................................................................................
.......................................................

.................................................................................... -
............................................................................................
........
.......................................................

...................................................................................... -
............................................................................................
........................................................
...............................................................................
.................................................................
.........................................................................

................................................ -
............................................................................................
.......................................
......................
.................................................................

...................................... -
............................................................................................
.....................................................
.................................................................

............................................................................................
Z' & % $ # " ![

-
hedayah.media@gmail.com
:
•
•
•
•
•
•
•