Vous êtes sur la page 1sur 1

Hy Leã Cuoái Cuøng

AÂn Ñöùc
b2 Gm
œ»»» œ
» «« «« «« «« ««
b 4 « »
œ
» œ
»
» œ
»
» »
» «
ˆ «
ˆ ˆ
« «
ˆ ˆ«=l
«ˆ« l » » l »
=========================
& l
1. Laïy Chuùa troïn ñôøi con ñaõ daâng cho Ngaøi troïn ñôøi
2. Laïy Chuùa ñieàu maø con khaán xin ñeâm ngaøy ñieàu maø
3. Laïy Chuùa Ngaøi töø bi xoùt thöông muoân vaøn phaän baày

b D«««ˆ « ««ˆ« ««
ˆ««
Gm Cm Gm
b «
ˆ« l «ˆ« ‰ « « «
«ˆ« «« l ««ˆ ‰ ««j
=========================
& ˆ« l «ˆ«
«j _ˆ« « ˆ«=l
1. con böôùc theo chaân Ngaøi, con muoán Chuùa ôû ñaâu thì
2. con thieát tha van naøi, con muoán Chuùa ôû ñaâu thì
3. toâi bieát bao loãi laàm, xin chôù chaáp toäi con naøo

b «« «« «« ««« D ««j «« ««« ««« D œ» œ»»» œ»»»


7
b
& ˆ« «
ˆ« #ˆ« «ˆ l ˆ
«
=========================≈ ˆ
k
« «
ˆ «ˆ l »» œ»»»
=l
1. cho con ôû ñoù, ñeå troïn ñôøi con daâng laøm hy
2. cho con ôû ñoù, vì nieàm haïnh phuùc con laø nôi
3. ai luoân ñöùng vöõng, giôø Ngaøi goïi con xa lìa nhaân

b b Jœ»» ≈ « « «
««ˆ« «««ˆ Gm«« G«« ‰ # »»œœ œ»œ»» œ»œ»
& » «k «ˆ« «
========================= « ˆ«« « l l »» »» =
l ˙« l ˆj »» l
ˆ« _««ˆ l _««ˆ
1. teá ñeå troïn nieàm vui trong Chuùa muoân ñôøi. ÑK. Nôi
2. Chuùa vì nguoàn nghæ an trong Chuùa muoân ñôøi.
3. theá giôø Ngaøi goïi con ñeán tröôùc Nhan Ngaøi.

# Gˆ«« . ˆ«« ˆ««« ««« ««« «««ˆ C« «« «««ˆ «« « « «


« ««« ««« «««ˆ G« « ««ˆ«
& ˆ« « . «
ˆ« œ»»» «
ˆ
=========================œ̂»» « «
ˆ
l «ˆˆ« œ»» ˆ
« « . « «
l ««ˆˆ . ˆˆ«« œ̂»» «ˆ _œ»«
ˆ «
l _«ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ« «ˆ«=l
» » » »
»
Ngaøi con ñaët hy voïng nôi Ngaøi con daâng xaùc hoàn, laïy Thieân

# C««ˆ« ˆ««« ««ˆ «« « ««D « ««« Am«««ˆ ««« «« «« « G« « ‰


& ˆ«« « ˆ « « ˆ
« « ˆ
«
ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ« ˆ ˆ«œ» ˆ« ««ˆœ» l «˙« l «ˆj
========================= _«ˆ«ˆ« _ˆ««ˆ« l _«««ˆ #_«««ˆ »» »» _««˙ _«««ˆ =”
Chuùa Ñaáng cöùu ñoä con, laïy Thieân Chuùa Ñaáng cöùu ñoä con.

Vous aimerez peut-être aussi