Vous êtes sur la page 1sur 1

Nieàm Xaùc Tín Cuûa Con #3

Lm Nguyeãn Vaên Tuyeân

2
&b 4 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œj œ
œ œ
1.•Töø khi chöa coù tinh tuù treân trôøi. töø khi traêng sao chöa ñi vaøo
2.•Töø khi theá giôùi chöa coù maët trôøi, töø khi traêng sao chöa soi baàu
3.•Vaø töø hoâm ñoù Chuùa ñaõ keâu môøi. Ngaøi thöông trao ban thieân thu tình

&b j ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
ñôøi, Chuùa ñaõ thöông con Chuùa ñaõ taïo con. Töø khi soâng
trôøi, Chuùa ñaõ thöông con Chuùa ñaõ goïi con. Töø khi nöôùc
trôøi. Chuùa ñaõ yeâu con Chuùa ñaõ choïn con. Vaø töø hoâm

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
nuùi chöa neân hình haøi, töø khi traùi ñaát chöa coù ñöôøng daøi, Chuùa ñaõ thöông
bieác chöa xanh bieån daøi, töø khi muoâng thuù chöa quen röøng giaø, Chuùa ñaõ thöông
ñoù tim con boài hoài, tình con daâng Chuùa cao rao ngaøn lôøi, Chuùa ñaõ yeâu

j ‰ œœ
œ #œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&b œ œ
con, Ngaøi döïng neân con. ÑK.•Vang leân caâu haùt tri aân ngaøn
con, Ngaøi goïi teân con.
con, Ngaøi choïn teân con.

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
ñôøi. Ngoâi Cha taïo taùc thieân nhieân muoân loaøi. Ngaøn daân ôi haõy chuùc khen Ngoâi

j ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& b ˙˙ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ
J
Cha. Vang leân caâu haùt tri aân ngaøn ñôøi. Ngoâi Con chòu

& b œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ œ
J

cheát sinh linh cöùu ñôøi. Thaàn Linh Thieân Chuùa muoân ñôøi haùt khen.