Vous êtes sur la page 1sur 2

HIEÁN LEÃ TÌNH YEÂU

Nhaïc: Theá Thoâng


% Lôøi: Mieân Ly
«
24 «j œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ» œ»» ‰ Jœ»» œ»»» . œ»»» œ»» œ» œ» « ««« ««ˆ« œ»» œ»» œ»
ˆ
« » »
===========================
& “{ » » » » » «
« « «
»» l ˆ« ˆ« _«ˆ«« l ˆ« . »» » »» l
» l l
ß
Í

«« « « >« «> « >« >« >«


Ñaøn Tranh ....................
œ»» «« «« ««ˆ . ««ˆ« œ»»» œ»»» œ»»»» œ»» ‰ «« 2. œ» . «
l » ˆ« ”{ »»
j «« l ˆ«« ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ« l ˆ.«« ««ˆ ««ˆ «««ˆ« ««ˆ«=
« « «ˆ« l
1.

=============================
l & » ˆ« _ˆ«« l « _j
ß

ˆ«
Í

> >
«« «
«
ˆ «ˆ ‰ «« ««« «««ˆ « «
«« «««ˆ ‰ Jœ
«
ˆ » »œ»» . œ»»» ˆ««« «««ˆ ««
«
l=============================
& ˆ« “ ˆ«
j . ˆ«« «
«ˆ l »
» l «ˆ=l
__«««ˆ
ß
Í

1 . Nöõ :Ñeàn vaøng vang ñieäu nhaïc cung tieán Con ñeán tieán daâng tình
2 . Nöõ : Chæ laø thaân phaän ngöôøi mongmanh sao daùm tieán daâng tình
«« «« «« «« « «
ˆ
« . ˆ
j
« l #ˆ.« «ˆ «ˆ« ˆ««
l=============================
& «
ˆ«« l ««ˆ« _««« ‰ _««j
«ˆ =l
ß

_«ˆ
Í

yeâu Nam:Tieán daâng öôùc mô vaø xaùc hoàn nguyeän


yeâu? Nam:Chính Cha ñaõ keâu goïi con veà ñeå
««« «««ˆ «‰ . ‰ ««j
«ˆ . #ˆ««« «
ˆ«« _ˆ««««
l=============================
& l ««j̄ˆ« «˙« Kœ»»» #œ»»»» œ»»» _œ»»
S «
l «ˆ«œ»»» ˆ« =l
ß
Í

» »
A
nhö leã daâng toaøn thieâu Xin
con böôùc ñi cuøng Cha Con
««« «« «« ««« ««
«« . «« ˆ««« ««ˆ ˆ
« œ
» . œ
J
» « ««ˆ ˆ« ˆ« «ˆ l œ»»» .
« œ»»» œ»»
lß=============================
& ˆ« ˆ« l »» »» l «ˆ« . = » l
l nhaän tình con nhoû l beù Xin l hieäp cuøng vôùi röôïu l baùnh nhö l
l l leã daâng l veà töø nôi traàn l theá cöùu l
Íl
ñöôïc nhaän nhö cuûa
_»»»œœ œ»œ»» »œ»»œ œ»œ»» l #˙» l œ» œ»» ««ˆ« «« l « l
» » » # ˙
»
» »
œ
» œ
» «
ˆ ˆ
«
ˆ« ll ˙««
˙
«
ll=============================
? » ll » ll » » =ll
A ... A .......
«« «« «« ««« ««« ««« ««« ««
««ˆ.« «ˆ«« œ»» »
œ ˆ
« ˆ
« «
« ˆ ˆ «
lß &
=============================» »
» l »» œ
» #œ»» »»œ̂ l »»œ̂ «
«
œ̂»«»» «
«
«ˆ ˆ««« ˆˆ««« =l
l chieàu tieäc ly ngaøy l xöa neân cuûa l leã möøng khen Chuùa l
l l meâ l Chuùa vaøo tim moãi l
Íl
ñôøi laàm than toäi ñem tình
œ»»» «
«ˆ«« l #ˆ««« œ»»» #œœ»»» l #œ» »»»œœ »»œœ l
« œ
»
»» œ
»
œ
»
»» œ
»
œ
»
»»
ll ? »œ»»
============================= «ˆ« ll ˆ« œ»»» »» ll » »» =ll
A... neân cuûa leã möøng khen Chuùa
ñem tình Chuùa vaøo tim moãi
«««
««˙« ««ˆ« ‰ ««ĵ
«
«ˆ« l »
»»»œœ »»»œœ »»œœ œ»»
» »» »» œ »
œ
»
œ
»»
œ»»œ.» . ĵ
««ˆ« =l
lß & _»˙ l _»œ
============================= l »
»» l »»
l Trôøi Cuûa l leã goùp veà daâng l Chuùa laø l
l ngöôøi l l l l
Íl ˙»» l œ»» l l _ œ
»
» œ
»
_œ»» _œ»» _œœ»»» œ»»œ» l
»
» »
» Œ Ó ‰ » » »
ll ? »˙» ll »œ»
=============================
» »
ll ll =ll
Trôøi söôùng vui daït daøo
ngöôøi
««« ˆ«« ««« «« «
ˆ« « «ˆ ˆ« « « «« «« « « « « ‰ ««
& «ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆ««« _ˆˆ«««« l _««ˆ««ˆ ..
lß============================= ˆ«« l #ˆ«ˆ« _ˆˆ««« _«ˆ««ˆ
_ĵ l ««ˆ«ˆ _«««ˆˆ ˆ««ˆ =l
_j
l bao söôùngvui ñau l buoàn Daâng l öôùc voïng l mai sau Daâng l
l l l l l
Íl «
«˙« l _œ»œ»» _»»»œœ œ»œ» œ»œ»» l œ» œ»» l œ» œ
» l
œ
» ‰ » » »
» » ll »» œ
» »
»œ»» œ
»
ll »»» »
»œ»» Œ
? »» œ»»
»
ll
ll=============================
» =ll
vôùi bao u buoàn vaø
«« « . œ»» ««««ˆ ««««ˆ «««ˆ ««««ˆ
thöông ñau
«« «« « ˆ«
j « « ‰ «
«
ĵ œ
»
»
l _«˙««˙ l _«ˆ««ˆ «ˆ« l »œ.»» œ»»» ««ˆ «ˆ œJ»»» =l
ßl=============================
& _ˆ«J»œ «ˆ «œ»ˆ«»
» Jœ»»
» thaùng » ngaøy » ñaõ l qua
l l Nguyeän l daâng leân caû cuoäc l
l l l l l
Íl l «« œ»» _œ»»» _ œ
»
l _J»»œ» _»»œ» l ˙»» l
Ó
ll============================= ll ‰ . k̂
« »
œ
ˆ«« »» »
œ
» ll » Œ ll »»˙
»
? =ll
Ngaøi ôi coù thaáu Daâng
««« « ««« ˆ««« «« ««« « «« «« ««
« œ» . »
œ ˆ
« « œ.
»
«ˆ« l »»»œ . »
œ
»»» ˆ««« «««ˆ «««ˆ
lß & ˆ.«ˆ« .
============================= «ˆˆ« l œ»» . »»œ ˆ«œ»» œ» Jœ» «ˆ l «ˆ« ..
j
» » » » »» j » œ » _ «
ˆ «ˆ «ˆ=l
l ñôøi coøn l ñang rong ruoåi gian l traàn Nguyeän l Chuùa thöông nhaän leã l
l l l l l
Íl œ»»» œ»»» œ»»» _œ»»œ» l _»˙»» l _œ»»œ» »»»œœ œ»»œ # œ»œ l œ»»» . œ»»» l
ll ? œ»» œ»» œ »
»» » ll »» ˙
» ll » »
» ll »»œ.» »J»œ» =ll
============================= » »
leân cuoäc ñôøi döônggian Khaán xin Ngaøi nhaän cho leã

œ » » œ ‰ «
«« .
ˆ
« ««« ««« ˆ««« ««««ˆ ««« ««« ‰ « %
& œ»»» »»»œ ˆ« l «ˆ
«j . ˆ
««ˆ «ˆˆ« _ˆ««« ««ˆ l _«««˙ ˙ l _ˆ«««ˆ = «j
ßl============================= ˆ« ”
l con daâng Nguyeän l Chuùa ban nhieàu Thaùnh l aân l ”
l l ««ˆ« «« l l ”
Íl # œ» œ»œ»» l _ _« «
« «
ˆ«œ» ˆ«« «
#ˆ»»œ«« l «˙«
« «
l «ˆ« ”
ll ? »
œ
» Œ ll ‰ »
œ
» œ̂
»
» » ll ˙»» ll œ»»
============================= » » » »
» » =””
con daâng Haõy ban nhieàu Thaùnh aân

Vous aimerez peut-être aussi