Vous êtes sur la page 1sur 4

Present i futurs

L'arquitectura a les ciutats

Prsents et futurs
L'architecture dans les villes

-.;

..,
...".."
r:

r:

<
o

....,.o
"'"'....
r:"
o

00

"'

U)

De nos jours l'architecture continue d'i!tre dans la


ville. Elle en fait partie et matrialise une part des
espaces dans lesquels se droule la vie urbaine.
Nanmoins, on peut aujourd'hui vrifier que la ville
est beaucoup plus que ses biitiments et ses
architectures. Le cadre du construit, sans aller
jusqu'a celui plus large des interconnexions, parait
dpasser celui des systmes tridimensionnels
auxquels nous pouvons donner le nom
d'architectures. Rseaux de transports, rues et
avenues, espaces rservs a la log is tique des
marchandises, zones de protection de la nature,
espaces virtuels pour la communication et les
loisirs, constituent les parties fonda mentales de la
vie urbaine et tout spcialement de la vie
mtropolitaine. Le plus souvent, non seulement
elles chappent compltement au cadre de
l'intervention professionnelle de l'architecte, mais
encare les instruments traditionnels de l'analyse et
du projet architectonique peuvent aflronter ces
situations et y donner rponse.
Sont ici concernes, sans aucun doute, les villes qui
ont radicalement chang par rapport a celles des
priodes prindustrielles, galement distinctes de
la ville-capitale reprsentative de la premire
rvolution industrielle et de la grande-ville (la
Grosstadt), thorise et planifie depuis le dbut
du sicle a partir du projet de rationaliser la ville
comme unit productive.
Les mgalopoles dont parlait Jean Gottmann a
partir des annes soixante ou les villes globales
don! parle Sasquia Sassen dans les annes quatre
vingt-dix prsentent aujourd'hui des
caractristiques si diflrentes que la contribution
de l'architecture a ces agrgats dconcentrs mais
hautement interconnects ncessite une

reformulation complete, tant en ce qui concerne les


paramtres retenus par l'architecture classique
dans sa perception de l'activit architectonique
que pour ce qui touche aux prncipes et aux
mthodes suivis par l'architecture, improprement
di te moderne, dans sa tentative de repenser la
relation entre architecture nouvelle et ville
nouvelle.
Curieusement, ces dernires annes, nous avons

assist au reviva! de ces deux modeles du pass.


Pour continuer a utiliser des mots peuttre trop
conventionnels, nous avons vu comment se

dveloppait partout dans le monde un reviva! de


l'architecture classico-clectique typique de la ville
capitale du XIXe siecle, celle de la premiere
rvolution industrielle ; nous avons vu aussi

comment se dveloppait, avec non moins de force


et avec toutes les charges idologiques du projet
moderne, un reviva! no-rationaliste qui n'avait

d'autre signification que le recours a des


architectures dans lesquelles le rfrent urbain
n'tait autre que celui de la Grosstadt, la grande
ville de la seconde rvolution industrielle.
Les prsupposs d'unit du projet et
d'homognit des rpertoires typologiques, la
communaut linguistique, ont support ces
rcuprations dans lesquelles, derriere la
prtention abusive tendant a faire de l'architecture
l'outil de fabrication et de controle de la totalit du
cadre ambiant, se cachaient la ncessit de se
rfrer a des modeles urbains du pass et
!'incapacit d'imaginer, au sens littral,
une perception globale de ce qui se passait
rellement dans notre environnement.
Dans ses derniers travaux, Peter Hall a signal la
nouveaut et le caractre radical des phnomenes
urbains intervenus au cours de ces trente dernieres

annes. Amesure que nous approchons de la fin


du deuxieme millnaire, l'explosion et la croissance
vertigineuse des villes ne sont dja plus un
phnomene exclusif des rgions les plus
dveloppes du monde mais, de fa~on plus ou
moins forte, intressent le tiersmonde sous
dvelopp et le large ventail de situations que
constituent aujourd'hui les pays en voie de
dveloppement.

_
<t

e:::

:e:
1
<t
_

o
U)

w
o
H
U)

<t

(.!)

En la situaci contemporimia !'arquitectura continua


essent a la ciutat. En forma part i materia litza part deis
espais on t lloc la vida urbana. Tanmateix, avui ms que
mai comprovem que la ciutat s moltes ms coses que els
seus edificis i les seves arquitectures. L'ambit del constru'it,
perno parlar de l'ambit ms ampli de l'interconnectat,
sembla anar ms enlla del que estableixen els sistemes
tridimensionals a ls quals podem atribuir el nom
d' arquitectures. Xarxes de transport, vi es, espais de
reserva per a moviments logistics de mercaderies,
arees de protecci de la naturalesa, espais virtuals per a
la comunicaci i l'e ntreteniment, constitueixen parts
fonamentals de la vida urbana i molt especialment de la
vida metropolitana. En conjunt no solament solen defugir
del tot l'ambit de l'actuaci professional de l'arquitecte
sin que difcilment els instruments tradicionals de l'analisi
i del projecte arquitectonic tenen la capacitat d'afrontar
aquestes situacions i donar-hi resposta.
Parlem, sens dubte, de ciutats que han canviat radicalment
respecte a les de is perodes preindustrials; de ciutats
tamb distintes de la ciutat capital propia de la primera
revoluci industrial i de la gran ciutat (grosstadt)
teoritzada i plan ificada des de comenc;ament de segle a
partir del projecte de raciona litzaci de la ciutat com a
unitat productiva.
Avui dia les megalopolis de que parlava Jean Gottmann
des deis anys seixanta o les ciutats globals de que parla
Sasquia Sassen als noranta tenen ca racterstiques tan
diferents que la contribuci de !'arquitectura en aquests
agregats desconcentrats, pero altament connectats, es
replanteja d'una manera completament nova, tant pe l que
fa als parametres amb que !'arquitectura classica va
e ntendre l'activitat arquitectnica com als principis i els
metodes amb que !'arquitectura que una mica
imprecisament denominem moderna va intentar
reformular la relaci entre una nova arqu itectura i una
nova ciutat.
Curiosament, els darrers anys hem assistit al reviva!
de tots dos models del passat. Per continuar-hi emprant
paraules potser massa convencionals, hem vist com es
desenvolupava arreu del mn un revival de !'arquitectura
classico-eclectica prop ia de la ciutat capital del segle xix,
la de la primera revoluci industrial, aix com tamb es
desenvolupava, amb forc;a no inferior i amb tetes les
carregues ideologiques del projecte modern, un revival
neoracionalista que no significava res ms que e l recurs a
unes arquitectures on e l referent urba no era altre que el
de la grosstadt, la g ran ciutat de la segona revoluci
industrial.
Els pressupostos d'unit~t del projecte, d'homogene'itat en
els repertoris tipologics i de comunitat lingstica han
estat suportant aquestes recuperacions en que,
darrera de la pretensi abusiva segons la qual
!'arquitectura era l'instrument amb el qual fabricar i
controlar la totalitat de l'ambient, s'amagava la
necessitat de referir-se a models urbans del passat i la
incapacitat, literalment, d'imaginar al lo que rea lment
s'esdev al voltant nostre, sa dir, de tenir-ne una imatge
global.
Peter Hall ha assenyalat en els seus ltims treballs la
novetat i la radicalitat deis fenom ens urbans esdevinguts
durant els trenta anys darrers. A mesura que ens
ap roximem a la fi del millenni, l'explosi i e l creixement
ve rtigins de les ciutats ja no sn fenomens que es
produeixin exclusivament a les arees ms desenvolupa des
del planeta sin que, d'una manera tan poderosa o ms,
es produeix al tercer mn subdesenvolupat i dins l'ampli
ventall de situacions que avui dia formen els paisos en
procs de desenvolupament.

Per a Peter Hall ali que caracteritza aquests processos en


situacions de desenvolupament economic desigual s,
d 'una banda, una certa independencia entre
industria litzaci i urbanitzaci, i d 'u na altra, el fet que
les aglomeracions que permeten parlar de grans agregats
de ms de cinc milions d'habitants ja no ten en cap
estructura fsica centralitzada ni concentrada, pero e stan
intensament interconnectades.
Aquestes caracterstiques, que sorgeixen per igual en la
descripci que del Pars contemporani en fa Maree!
Roncayolo o en les que puguin fer H. Soja de Los Angeles
o Saskia Sassen de les grans aglomeracions del Brasil o
!'Argentina, plantegen sistemes urbans en els quals el lloc
i les competncies de !'arquitectura no poden ser
certament formulats amb els conceptes i mtodes amb
qu va ser pensada 1' arquitectura de la ciutat
haussmanniana del segle xix o de la metrpoli
centreu ropea que va inspirar l'obra terica de Simmel,
Hilberseimer o Le Corbusier.
N'hi ha q ue continuen atribuint a !'arquitectura
cultu ralment valuosa una funci poltica fonamenta lment
de resistencia davant aquests processos, de manera que
de Lewis Munford a Leon Kier aixo sembla que s la ms
gran responsabilitat de !'arquitectura actual: oposar-se,
de paraula i d'obra, a processos de canvi vistos sobretot
com processos disgregadors, deshumanitzadors,
alienadors, davant deis quals !'arquitectura responsable
s'ha d'al<;ar des del seu coneixement de la veritable
ciencia humana .
La meva opini s que, a hores d'ara , els trets i els
p rocessos p ropis d'aquest nou mn urba sn massa
evidents per girar la cara i negar-los la carta, mai ms
ben dit, de ciutadania. Es tracta de tcn iques i processos
queja existeixen, amb els quals s'opera,
que constitueixen practiques si es vo l cegues,
fragmentaries, mancades d'autoreflexi i de tot procs
crtic, pero ambles quals s'o rganitza la vida metropolitana
actual.
Es tracta, d'altra banda, de tcniques i processos en molt
bona part desenvolupats i manejats per experts que no
sn arquitectes o, si ms no, que no sn l'arquitecte
estandard que formem a les nostres escoles
d'arquitectura, on el cult e de l' objecte tancat en si mateix
palesa una o lmpica separaci entre l'aprenentatge i la
rea lftat.
Autopistes, aeroports, sistemes integrats de transport,
encreuaments; centres comercials, pares tematics,
espais massius de lleure, centres turst ics; arees
residencials autoconstru'ides, habitatge mobil, alternatiu,
pera usuaris diferents de la familia tradicional;
operacions de renovaci, recuperaci del patrimoni
d'acord amb exigncies ideologiques i peral consum
de la massa; pares, espais preindustrials protegits o
obsolets .. . Tot p legat i, no cal dir-ho, els mltiples
desdoblament s imaginaris que els media en fan creant i
recreant una rea litat virtual no menys habitada que la
realitat fsica de les nostres grans ciutats: tot, dones,
semb la que s'entn malament, resulta en molts casos ali,
si no conflictiu,
pe! que fa a les maneres de pensar i d'intervenir d 'u nes
a rquitectures ancorades en el rigor de la planificaci
previa o de l'estandarditzaci tipolgica o de la definici
estilstica a travs de la q ua! trametre missatges dins d'uns
sistemes lingistics determinats.
No cal dir que en plantejar-nos aquestes qestions com a
tema del XIX Congrs de la Uni Internaciona l
d'Arquitectes (UIA), que t !loe el 1996 a Barcelona, no
pretenem pas haver-les descobert per primera vegada.

Pour Peter Hall, les caractristiques de ces


processus dans des situations de
dveloppement conomique ingal sont,
d'une part une relative indpendance entre
industrialisation et urbanisation, d'autre part
l'absence de structu re physique centralise ou
concentre dans les grandes agglomrations de
plus de cinq millions d'habitants, trs
interconnectes par ailleurs.
Ces caractristiques, q ui apparaissent
l'id entique dans la description du Paris
contemporain de Marcel Roncayolo ou dans
celles de Los Angeles qu'aurait pu faire H. Soja
ou encore dans celles des grandes
agglomrations du Brsil o u d ' Argentine de
Sassen, prsentent des systmes urbains d ans
lesquels la place et les comptences de
l'architecture ne peuvent pas etre envisages

selon les concepts et les m thodes rgissant


l'architecture de la ville haussmannienne du
XIXe sicle ou de la mtropole d 'Europe
centrale qui inspira les rflexions thoriques de
Simmel, Hilberseimmer o u Le Corbusier.
Certains continuent d'accorder a l'architecture
culturellement riche une fonction politique
fondamentale de rsistance a ces processus, de
telle sorte que, de Lewis Mumford a Leon Kier,
la responsabilit majeure de l'architecture
actuelle est de rsister, dans ses rflexions mais
aussi dans ses ceuvres, ades processus de
changement jugs surtout dsagrgeants,
dshumanisants et alinants, contre lesquels
l'architecture responsable de sa connaissance de
la vritable cit humaine, doit se dresser.
Je pense qu'aujourd'hui les caractristiques et
les processus propres ce nouveau monde
urbain sont trop vidents pour ne pas les
reconnaitre et refuser de leur donner- on ne
peut di re mieux ! - droit de cit.
11 s'agit de techniques et de procds qui
existent dj, constituant des pratiques pour
ainsi di re aveugles, fragmenta ires, vides de
toute rflexion et de tout processus critique,
mais autour desquelles s'organise la vie
mtropolitaine actuelle.
11 s'agit par ailleurs de techniques et de
procds dont la plupart sont dvelopps
et mis en ceuvre par des experts qui ne sont pas
des architectes ,ou qui ne sont pas l'architecte
standard form dans nos coles d'architecture
o le culte de l'objet en soi meten relief une
sparation hautaine entre l'apprentissage et la
ralit.
Autoroutes, aroports, systmes intgrs de
transports, changeurs et centres commerciaux,

pares thmatiques, grands espaces de loisirs,


centres touristiques et lotissements rsidentiels
autoconstruits, demeure mobile ou alternative
pour des usagers distincts de la famille
traditionnelle, oprations de rnovation,
restauration du patrimoine en fonction
d'exigences idologiques et d'une ouverture
au public, pares, espaces prindustriels protgs
ou obsoltes.. . tout cela et bien videmment
aussi les innombrables extrapolations
imaginaires que les mdias font de ces mmes
espaces, crant et recrant une ralit virtuelle
tout aussi peuple que la ralit physique de
nos grandes villes .. . tout cela est trs souvent
tranger aux modes de pense et d'action
d'architectures ancres dans les rigueurs d'une
planification pralable, d'une standardisation
typologique ou d ' une dfinition stylistique
destine l'envoi de messages l'intrieur de
systmes linguistiques dtermins.
En faisant de ces questions le thme du XIXe
congrs de I'Union internationale des
architectes (UlA) Barcelone, nous ne
prtendons pas les avoir dcouvertes pour la
premiere fois.

o
Qi

::1

De mme que ces questions deviennent videntes,


il existe dja une forte minorit proccupe par ces
problmes qui propose depuis ces dernires
annes, l'ouverture de rflexions critiques tendant

comprendre la gravit de la schizophrnie


introduite entre la culture architectonique et la
ralit urbaine contemporaine.
L' exposition centrale du congrs propose d' aborder
ces problmes dans leur globalit et le lera par une
prsentation des thmes suivie de dbats.
Ouelques-unes des caractristiques essentielles de
la nouvelle situation seront explores au travers de
cinq approches diffrentes. Mais nous sommes
convaincus que ces caractristiques ont un rfrent
architectonique ; galement culturelles, elles
rendent ncessaire l'tablissement d'une relation
directe entre l'architecture formelle et la chose
urbaine telle qu'elle est per~ue par des artistes et
des penseurs dans la ralit mtropolitaine
contemporaine.
Au travers de ces cinq concepts, qui seront traits
tant dans notre exposition que dans notre
catalogue et dans nos dbats, nous ne proposons
pas un systme exhaustif d'analyse des nouvelles
relations entre architecture et ville contemporaine,
mais cinq plates-formes, la maniere des mili e
plateaux dont parlent Deleuze et Guanari, qui
chercheront voir, comprendre, problmatiser et
juger l'cheveau complexe des interactions
l'intrieur duquell'architecture de notre futur
immdiat devra tre capable de reconnaitre son
propre terrain, ses propres instruments et sa propre
capacit intervenir dans le polyedre interconnect
de la grande ville, partout dans le monde.

.....~
<"
"
B

...o
.,;
"'"'....

...,0

"'

Aix com es van fent com ms va ms evidents ja hi ha una


ampl ia minora preocupada per aquests problemes i que
els darrers anys proposa, des d'angles diferents, reflexions
i critiq ues a partir de les quals mirar d'entendre la gravetat
de !'esquizofrenia produ'ida entre la cu ltura arquitectonica i
la realitat urbana contemporania .
L'exposici central del Congrs, des de la qual es pretn
plantejar aquests problemes amb la maxima g lobalitat, ho
fa a parti r d'un mecanisme de presentaci i de discussi.
A travs de cinc categories es proposa l'exploraci
d'alguns deis trets essencials de la nova situaci. Estem
conven<;uts que aquests trets que han d'aclarir els punts de
contacte entre algunes arquitectures i la nova realitat
urbana tenen un referent arquitectonic, pe ro que tamb
sn culturals, sa dir que exigeixen establir una relaci
directa entre la forma de !'arquitectura i l'urba tal i com s
percebuda per artistes i pensadors en la realitat
metropolitana contemporania.
A travs deis cinc conceptes que organitzen tant la nostra
exposici com el nostre cataleg i els nostres debats, no
proposem pas un sistema exhaustiu d'analisi de les noves
relacions entre arquitectura i ciutat contemporania, sin tan
sois cinc plataformes, a la manera de les mil plataformes de
que parlen Deleuze i Guattari, des de les quals veure,
entendre, problematitzar i jutjar la complexa xarxa
d'interaccions dins la qual !'arquitectura del nostre futur
im mediat haura de ser capa<; de reconeixer el seu lloc, e ls
seus instruments i la seva capacitat d'intervenci en el
poliedric ordit de la gran ciutat d'arreu del nostre mn .

Vous aimerez peut-être aussi