Vous êtes sur la page 1sur 3

Bass

I Love Rock n Roll Joan Jett


Rock q=98

? #### c . E5 .
œ œ ≈ n œJ .
A5
œ œ. Œ Bœ5 œ.
ÛÛÛÛÛÛÛÛ œ œ Œ ≈ n œJ .
Drums Lead In

f Throughout
full

E5 A5 . Bœ5 E 5 E5 œ œ. œ n œ œ. œ
? # # # # œ œ. Œ œ œ. ≈ n œ . 3 œ œ Œ .
œ c œ œ Œ Ó Œ nœ.
J 4
4 Sim.

E5 œ n œ œ. œ E5 Bœ5 œ. œ n œ œ. œ
? # # # # œ œ. Œ Ó . n œ . œ œ. Œ Ó nœ.
[V\e\r\se]
{A}
œ œ Œ Œ
8

A5 . Bœ5 œ. œ œ.
E5
A Bœ5 œ œœœœœœ
? #### œ œ Œ Œ 42 Œ c
w w 2

12 16-17

Eœ5 œ. œ œ. Eœ5 œ. œ œ.
? #### œ œ. Œ Bœ5 œ. Œ
A5 A5 .
3 œ œ Œ
Bœ5 E 5
œ c
[C\h\o\r\u\s]
{B}
ΠΠΠΠ4
19

Eœ5 œ. œ œ. œ n œ œ. œ {C} E 5 . œ œ. œ n œ œ. œ
[V\e\r\se]

? #### c Œ Ó Œ nœ. œ œ Œ Ó Œ nœ.


23

œ. œ n œ œ. œ B5 .
Eœ5 œ.
n œ . œ œ. Œ œ œ Œ
Bœ5 A5
? # # # # œ œ. Œ Ó Œ 42 Œ c
27
I Love Rock n Roll - Bass

A Bœ5 œ œ œ œ œ œ œ
? #### c w w 2

31 33-34

œ œ.
E5
œ œ. œ. œ œ.
E5
œ œ.
? #### œ œ. Œ
A5 Bœ5
[C\h\o\r\u\s]

3
{D}
ΠΠΠΠΠ4
36

. A5 Bœ5 E5 œ œ.
E5
œ œ. œ n œ œ.
? #### 3 œ œ Œ œ c Œ Ó Œ œ nœ.
4
39

E5 œ œ. œ n œ œ. œ E5 Bœ5 œ. œ n œ œ. œ
? # # # # œ œ. Œ Ó n œ . œ œ. Œ Ó nœ.
Guitar Solo
{E}
Œ Œ
42

. A5 Bœ5 œ.
Eœ5 œ. A
? #### œ œ Œ 2 w w
{F}
Π4 Πc
46

[C\h\o\r\u\s]

? ####
{G}

œ nœ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
Sing!! (Continue to End)

œ nœ
3
&
50-52 I love rock and roll so put an - ot - her dime in the juke - box ba by

#### ?
& œ nœ œ nœ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
55 I love rock and roll so come and take the time and dance with me

Eœ5 œ. œ œ. Eœ5 œ. œ œ.
? #### œ œ. Œ Bœ5 œ. Œ
A5 A5 .
34 œ œ Œ
Bœ5 E 5
[C\h\o\r\u\s]
{H}
Œ Œ Œ Œ œ c
Play (cont. Singing)
57
-2-
I Love Rock n Roll - Bass

Eœ5 œ. œ œ A5
œ œ Œ Bœ5 œ
Eœ5 œ œ œ A5 Bœ5 E 5
? #### c 3 œ œ Œ
"I Love"
{I}
Œ Œ Œ Œ Œ 4 œ c
61

Eœ5 œ. œ œ. Eœ5 œ. œ œ.
? #### c œ œ. Œ Bœ5 œ. Œ
A5 A5 .
3 œ œ Œ
Bœ5 E 5
"I Love"
{J}
Œ Œ Œ Œ 4 œ c
65

Eœ5 œ. œœ A5 Bœ5 œ
E5
œœ œœ A5 ^œ B5 E5
^
? #### c Œ œœŒ œ œ
"I Love"

3
{K}
Œ Œ Œ Œ 4 Œ c œ Œ Ó
69

-3-