Vous êtes sur la page 1sur 15

3/27/2013

1
1
CENTRINO PRITISNUTI ELEMENTI
2
Primeri primene
3/27/2013
2
3
Oblici poprenih preseka
4
Specifinosti pritisnutih elemenata izvijanje
Konrola napona u poprenom preseku nije
dovoljan uslov za dimenzionisanje;
Potrebno je proveriti i stabilnost pritisnutog
elementa kao celine (uticaji teorije II reda);
Do iscrpljenja nosivosti dolazi pre nego to
nominalni naponi dostignu doputene vrednosti!
Problem stabilnosti pritisnutih elemenata
izvijanje prvi je razmatrao Ojler (Euler) 1744.
godine;
3/27/2013
3
5
Duina izvijanja
Pomou duine izvijanja uzimaju se u obzir naini oslanjanja
6
Krive izvijanja
Krive izvijanja predstavljaju modifikaciju teorijskih krivih
izvijanja (Ojler-Engeser);
One definiu vezu izmedu relativne vitkosti i koeficijenta
izvijanja (bezdimenzionalne veliine);
One treba da uvedu u proraun nesavrenosti realnih
tapova kao to su: geometrijske imperfekcije, sopstveni
naponi, varijacije modula elastinosti i granice razvlaenja,
ekscentricitet naprezanja...
Zbog sloenosti problema uvedena je familija evropskih
krivih izvijanja (A
0
, A, B, C i D) koje su definisane
teorij sko-eksperimentalnimputem;
Sve nesavrenosti se uvode u proraun preko ekvivalentne
geometrijske imperfekcije - w
o
3/27/2013
4
7
Evropske krive izvijanja
8
Relativna vitkost tapa
cr pl
N N =
y pl
f A N =
min
i
i
l
=
-relativna vitkost tapa
-plastina otpornost poprenog preseka
-Ojlerova kritina sila izvijanja
v
y
i
2
i
2
y
f
E
1
A
I
l
l
EI
f A

=
t
=
t

=

V
-vitkost na granici razvlaenja
-vitkost tapa
2
i
2
cr
l
EI
N t =
3/27/2013
5
9
Vitkost na granici razvlaenja
v
Vitkost tapa na granici razvlaenja je vitkost pri kojoj je
Ojlerov kritian napon jednak naponu na granici razvlaenj a
y
2
V
2
cr
f
E
=

t = o
y
V
f
E
t =
Vrednosti vitkosti
v
za razlite vrste elika i debljine lima
Kvalitet elika
t < 40 mm t > 40mm
f
y
[kN/cm
2
]
V
f
y
[kN/cm
2
]
l
V
0361 24 92,9 21,6 98,0
0561 36 75,9 32,4 80,0
Vrednosti koeficijenta geometrijske nesavrenosti za razliite krive izvijanja
Kriva izvijanja
Ao A B C D
0,125 0,206 0,339 0,489 0,756
3/27/2013
6
11
Proraun stabilnosti pritisnutih tapova
jednodelnog poprenog preseka prema
JUS U.E7.081-1986
dop , i
C
A
N
o s = o
v
_ = o _ = o
y
dop dop , i
f
Gde su:
N
C
- aksijalna sila u preseku
A - povrina poprenog preseka
o
i,dop
- doputeni napon izvijanja
_ (hi) bezdimenzionalni koeficijent izvijanja
o
dop
- doputeni normalni napon
f
y
- napon na granici razvlaenja
v (ni) koeficijent sigurnosti
12
Bezdimenzionalni koeficijent izvijanja _

| + |
= _
2
2
4
2
1 Za 2 , 0 s
Za 2 , 0 >
( )
2
2 , 0 1 + o + = |
3/27/2013
7
13
Maksimalne vitkosti pritisnutih tapova
max= 250 za spregove i sekundarne elemente
max= 200 za glavne nosee elemente
max = 150 za oslonake tapove (stubove) i glavne nosee
elemente kod konstrukcija optereenih na zamor
materijala
14
Merodavna vrednost bezdimenzionalnog koeficijenta
izvijana
Potrebnoje proveriti izvijanje oko obe glavne ose inercije!
Uoptemsluaju mogu da se razlikuju sledei parametri:
- poluprenik inercije (i
y
, i
z
),
- duine izvijanja (l
iy
, l
iz
) i
- relevantna kriva izvijanja (Ao, A, B, C i D).
3/27/2013
8
,
Tabela4.4- Vrednosti bezdimenzionalnogkoeficijentax

K r i v a
A
o
A B C D
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,2 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,3 0,9859 0,9775 0,9641 0,9491 0,9235
0,4 0,9701 0,9528 0,9261 0,8973 0,8504
0,5 0,9513 0,9243 0,8842 0,8430 0,7793
0,6 0,9276 0,8900 0,8371 0,7854 0,7100
0,7 0,8961 0,8477 0,7837 0,7247 0,6431
0,8 0,8539 0,7957 0,7245 0,662 0,5797
0,9 0,7961 0,7339 0,6612 0,5998 0,5288
1,0 0,7253 0,6656 0,5978 0,5399 0,4671
1,1 0,6482 0,5960 0,5352 0,4842 0,4189
1,2 0,7732 0,5300 0,4781 0,4338 0,3762
1,3 0,5053 0,5703 0,4269 0,3808 0,3385
1,4 0,4461 0,4179 0,3817 0,3492 0,3055
1,5 0,3953 0,3724 0,3422 0,3 145 0,2766
1,6 0,3520 0,3332 0,3079 0,2842 0,25 12
1,7 0,3150 0,3994 0,2781 0,2577 0,2289
1,8 0,2853 02702 0,2521 0,2345 0,2093
1,9 0,2559 0,2449 0,2294 0,2141 0,1920
2,0 0,2323 0,2229 0,2095 0,1962 0,1766
2,1 0,2117 0,2039 0,1920 0,1803 0,1630
2,2 0,1937 0,1867 0,1765 0,1662 0,1488
2,3 0,1779 0,1717 0,1628 0,1537 0,1399
2,4 0,1639 0,1585 0,1506 0,1425 0,1302
16
Odreivanje krive izvijanja
za pojedine poprene preseke
profila
3/27/2013
9
1. Dimenzionisati centrino pritisnuti tap konstantnog jednodelnog poprenog
preseka.
U poprenom pravcu tap je bono pridran na krajevima i u sredini
Osnovni materijal: 0361
Sluaj optereenja: II
Sila pritiska: Nc=1200 kN
Duina tapa: L=5.0 m
Tip profila: HEA
Osnovni materijal 0361 (II sl.o.)
doputen normalni napon
dop
= 18 kN/cm
2
2
67 66
18
1200
cm .
N
A
dop
c
pot
= =
o
~
G
kg/m
h
mm
b
mm
t
w
mm
t
f
mm
r
mm
A
cm
2
hi
mm
d
mm

p
min
mm
p
max
mm
AL
m
2
/m
AG
m
2
/t
G
kg/m
Iy
cm
4
Wel.y
cm
3
Wpl.y
cm
3
iy
cm
Avz
cm
2
Iz
cm
4
Wel.z
cm
3
Wpl.z
cm
3
i
z
cm
s s
cm
I
t
cm
4
I
w
cm
6
HEA 240 60.3 7763 675.1 744.6 10.05 25.18 2769 230.7 351.7 6 56.1 41.55 328.5
HEA 240 60.3 230 240 7.5 12 21 76.8 206 164 M 27 104 138 1.369 22.7
Usvojen profil HEA 240
3/27/2013
10
Izvijanje u ravni tapa (oko y-y ose)
l
iy
=*l=0.7*500=350 cm
Izvijanje van ravni tapa (oko z-z ose)
li=0.5*l=0.5*500=250 cm
l
iz
=1.0*l
i
=1.0*250=250 cm
Odreivanje vitkosti tapa 65 , 34
1 , 10
350
i
l
y
y
y
= = =
Odreivanje relativne vitkosti tapa (
v
=92,9)
372 , 0
9 , 92
65 , 34
v
y
y
= =

=
a=0,339 (kriva izvijanja B)
( ) ( ) 196 , 1 372 , 0 2 , 0 372 , 0 339 , 0 1 2 . 0 1
2
y y y
= + + = + o + = |
( )
937 , 0
372 , 0 4 196 , 1 196 , 1
2
4
2
2 2 2
y
2
y y
y
=
+
=
|
.
|

\
|
| + |
= _
Odreivanje vitkosti tapa
67 , 41
6
250
i
l
z
z
z
= = =
Odreivanje relativne vitkosti tapa (
v
=92.9)
44 , 0
9 , 92
67 , 41
v
z
z
= =

=
a=0,489 (kriva izvijanja C)
( ) ( ) 31 , 1 44 , 0 2 , 0 44 , 0 489 , 0 1 2 , 0 1
2
z z z
= + + = + o + = |
( )
877 , 0
44 , 0 4 31 , 1 31 , 1
2
4
2
2 2 2
z
2
z z
z
=
+
=
|
.
|

\
|
| + |
= _
Za izvijanje oko z-z ose tapa
Kontrola napona: min=min(0,937, 0,877)=0,877
2
dop min idop
2 c
cm / kN 78 , 15 18 877 , 0 cm / kN 62 , 15
8 , 76
1200
A
N
= = o _ = o < = = = o
Usvojen profil HEA 240 0361
3/27/2013
11
21
Prema tabeli za koeficijenat _:
Izvijanje u ravni tapa (oko y-y ose)
372 , 0
y
=
kriva izvijanja B
9641 , 0
y
= _
9261 , 0
y
= _
za 3 , 0
y
=
4 , 0
y
=
37 , 0
y
=
za
9375 , 0
y
= _
interpolacijom
Izvijanje van ravni tapa (oko z-z ose)
44 , 0
z
=
8973 , 0
z
= _
8430 , 0
z
= _
za
4 , 0
z
=
5 , 0
z
=
kriva izvijanja C
44 , 0
z
=
za
876 , 0
z
= _
interpolacijom
Rezultati se poklapaju
22
TAPOVI IZLOENI PRITISKU I SAVIJANJU (SRPS U.E7.096/1986)
Kontrola se vri prema sledeim uslovima
dop Mz mz My my N n
k k k o s o + o 0 + o
gde su
( )
y
N
2
y
y y
y
n
1
1
2 . 0
1 k 1
_
s
o
o
+ = s
( )
z
N
2
z
z z
z
n
1
1
2 . 0
1 k 1
_
s
o
o
+ = s
{ }
nz ny n
k ; k max k =
3/27/2013
12
23
N
2
y
y
my
1
k
o
|
=
N
2
z
z
mz
1
k
o
|
=
|
y
i |
z
zavise od oblika dijagrama momenata
u-Koeficijent za bono torziono izvijanje
U sluaju spreenog bonog torzionog izvijanja u=1
Za savijanje oko jae ose (to je uglavnom sluaj) i spreeno bono
torziono izvijanje imamo da je
v
= o s o + o
y
dop My my N n
f
k k
V
N
A
N
o

= o
24
3/27/2013
13
2. Dimenzionisati stub optereen kao na slici
Stub je kontinuirano bono pridran pa nema opasnosti od bonog torzionog
izvijanja
Osnovni materijal: 0361
Sluaj optereenja: I
Sila pritiska: N=500 kN
Kont. optereenje q=5 kN/m
Duina tapa: L=2.30 m
Tip profila: 2 U 200
26
Uticaji u nosau
Momemt u ukljetenju M=ql
2
/2=5*2.3
2
/2=13.22 kNm
Normalna sila u ukljetenju je N=300 kN
U sluaju spreenog bonog torzionog izvijanja u=1
dop My my N n
k k o s o + o
Osnovni materijal 0361 (I sl.o.)
doputen normalni napon
dop
= 16 kN/cm
2
3/27/2013
14
27
Za U 200 iz tablica imamo
A=32.2 cm
2
Wy=191cm
3
Wz=27 cm
3
Iy=1910 cm
4
Iz=148 cm
4
iy=7.70 cm
iz=2.14 cm
Za 2 U 200 iz tablica imamo
A=32.2 *2=64.40cm
2
Wy=191*2=382 cm
3
Wz=299 cm
3
Iy=1910*2=3820 cm
4
Iz=2240 cm
4
iy=7.70 cm
iz=5.89 cm
28
Kako dobijamo vrednosti za 2U200
1. Raunamo momenat inercije za osu z za ukupno teite koje je sada na
polovini profila
4 2 2
1
s
z z
cm 2237 49 . 5 2 . 32 2 148 2 ) 01 . 2 5 . 7 ( A 2 I 2 I = + = + =
Otporni momenat je
3
z z
cm 298 5 . 7 / 2237 b / I W = = =
cm 89 . 5 4 . 64 / 2237 A / I i
z z
= = =
Poluprenik inercije je
3/27/2013
15
29
dop My my N n
k k o s o + o
( )
N
2
y
y y
y
n
1
2 . 0
1 k
o
o
+ =
N
2
y
y
my
1
k
o
|
=
291 . 0
24 4 . 64
300 5 . 1
A
N
V
N
=

=
o

= o
a=0,489 (kriva izvijanja B)
Odreivanje duine izvijanja: l
i
=2*230=460cm
74 . 59
70 . 7
460
i
l
y
i
y
= = =
9 . 92
V
=
30
64 . 0
9 . 92
74 . 59
y
= =
( )
( )
24 . 1
291 . 0 64 . 0 1
2 . 0 64 . 0 489 . 0
1
1
2 . 0
1 k
2
N
2
y
y y
y
n
=


+ =
o
o
+ =
75 . 0
291 . 0 64 . 0 1
66 . 0
1
k
2
N
2
y
y
my
=

=
o
|
=
dop My my N n
k k o s o + o
dop
2
24 , 9 46 , 3 78 , 5
382
10 22 . 13
0 , 1
4 . 64
300
24 . 1 o s = + =

Vous aimerez peut-être aussi