Vous êtes sur la page 1sur 2

71.

Departe eşti încă Anonim

° ## 6 j2 j j j j 3
Larghetto Adapt. voci: M.P.
j j j j j ‰ j œj j j j
4 5

& 8 œ œ œ œ œJ œ œ œJ œJ œ œJ œ œ. œ J œ œ œJ œ

Tenor1
Tenor2 J J J J J J J J J
1.De - par - te eşti în - că cu - ra - tă fe - cioa - ră Şi a - pe şi co - drii
2.De - par - te eşti în - că şi noap - te'ai târ - zi - e Şi can - de - la'ţi ar - de
3.Azi ori - ce iu - bi - re, din ur - mă'ţi dis - pa re Dar u - na'i a prin - să,
4.Mai greu trec ca a - nii, azi cli - pe - le ta - le, Pri-vesc sus în za - re,

j j j j
5.Aş-teap - tă, mai în- că, Pu - ţi - n'aş - tep - ta - re, pu - ţi - nă veghe - re,
j j j j j j j j j j j œ
Bariton ? ## 6 œ œ œ œ œJ œ œ œJ œJ œ œJ œ œ.. ‰ œ J œ œ œJ œ
Bass ¢ 8 J J J J J J J J J
° ## j j j j j j j j
6 7 8 9

& œ œ J œJ œJ œ œ. ‰ œj œj œj œj œJ œ
j œ œ œJ œJ œj œJ
‹ J J J J J
T.
J J
şi munţi te'n - con - joa - ră. Şi mun - ca'n - de - lun - gă te ţi - ne te
în ca sa pus - ti - e, Şi grea'i aş - tep - ta - rea şi la - cri - ma'ţi
şi scum - pă şi ma - re, Şi zi - dul te'a - pa - să, şi lan - ţul te
de - par - te pe ca - le, Tre - sari când se'a - u - de, un pas ca - re
pu - ţi - nă răb - da - re, Dar pâ - nă când oa - re, a - ces - tea vor
j j j
? ## œ œj œJ œJ œJ œj œ.. ‰ œj œj œj œj œj œ j j
œ œ œ œj œ
j
B. ¢ J J J J J J J J J J J

° ## j ‰ j œ j j j
Refren: 14 j j j
j j œœ œœ œœ œœj œœj œœj
Vivo
j j≈ r j
10 12 11 13
j ‰ œ
œ
& œ œ. œ J œ œ œJ œ œ œ œJ œJ œR œ œ. J J J J J J J
‹ J J J J J
T.
J
ţi - ne Şi dul - ce - le Mi - re nu vi - ne nu vi - ne.
vi - ne, Dar dul - ce - le Mi - re gân - deş - te la ti - ne.
ţi - ne, Iar dul - ce - le Mi - re nu vi - ne, nu vi - ne. Mai coa - se mai ţe - se mai
vi - ne, Dar dul - ce - le Mi - re gân - deş - te la ti - ne.
j j j
j œj œj ≈ œr œj œ. œœj œJ œJ œJ œj œj œj
ţi - ne, Iar dul - ce - le Mi- re, nu vi - ne, nu vi - ne.
j j œj j j j
? ## œ.. ‰ œJ J œJ œJ œJ
¢
œ œ œ œ J J R J .‰ J J J J
B.
J J
° ## œœj œœj œœj œœj œœ œœ j j j j j
j œj œj œj œ œ œ œ œ œj j œœj
15 16 17 18

& J J J œJ J J J J J J J J J œJ œ. ‰

T. J J
cân tă mai plân ge Mai în că pu - ţi - ne po - doa - be mai strân - ge. Pu -

œj j j j j œj œj œj œj œj œj œj œj j .
œ œ J J J J J J J J J œ œ. ‰ œœj
j
? ## J œJ #œJ œJ œ œ
B. ¢ J J J
2 continuare:''Departe eşti încă''

° ##
j œj œj
œœj œœj œœj œœj œœ œœ œœj
j j
œœj #œœj œœj œ œ
œ j œj œj œj œ œj œj œj
19 20 21 22

& J J J œ œ œ œ œJ
J œ œ œJ J J J J

T. J J J J J J J J J J
ţi - ne sus - pi - ne şi tot mai pu - ţi - ne, Că dul - ce - le Mi - re gră - beş - te spre

œj œj œj œœj œœj œœj œœj œœj #œœj œj œ j j j j œj œœj œœj


œœj œj œœj
? ## œ œœ œ œJ œJ œJ œ
B. ¢ J
œ œ
J J J J J J J J œ œ
J J J J œ
J J J
J
P Coda
° ## j25 œj j U Uj
j œœj œœj œœj j j j j œ j j
27 rit
œ
œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ #œ
23 24 26
œœ œœ.. Œ Ó ‰ œœ œ œœ œœ
& J J J J . .

T.
J J J J J J J J
ti - ne. Că dul - ce - le Mi - re gră - beş - te spre ti - ne! spre ti - ne!
j œœj
? ## œœj œœ. Œ œ
j œœj œœj œœj œj j j
œœ œœ œ#œ œœj œ œj œ œj œ œj
¢
Ó ‰ œ
B.
J . J J J J J J J J J J œJ œ. œ.

Vous aimerez peut-être aussi