Vous êtes sur la page 1sur 10

5 4 3 2 1

D D

1.DC JACK (12V)


2.USB Type C (5V) USB HOST
Power In USB TypeC DRP

MYC-YA157C
RJ45 MPU: STM32MP157AACX AP6212
PMIC: STPMIC1X WIFI & BT
Ethernet
DDR3L: 256MB/512MB/1GB
C
Nand Flash: 512MB C

eMMC: 4GB
PHY :KSZ9031
RS232 MIPI-DSI

RGB888
HMDI
RS485

B B

CAN Micro
SD Card

Expansion
Connector

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C Block Diagram V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 1 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

U1

VDD_5V
1
2 1 164
8 DSI_D0_P 3 2 164 163 VDD_5V VBAT_EXT
8 DSI_D0_N 3 163 INPUT
D 4 162 D
5 4 162 161 INPUT CT2
+ C125
8 DSI_D1_P 5 161 INPUT
6 160 100nF/4/25V
8 DSI_D1_N 6 160 100uF/3528/10V
7 159 INPUT
8 7 159 158 OUTPUT
8 DSI_CK_P 8 158 3V3
9 157 OUTPUT
8 DSI_CK_N 9 157 VDD_SD
10 156 OUTPUT
10 156 VDD
DSI_TE 11 155 OUTPUT
8 PD13 11 155 1V8_HDMI
12 154
9 PC6 12 154 DGND
8 PC7 SDMMC1_D123DIR 13 153
FDCAN1_TX 9
14 13 153 152
8 PB7 14 152 FDCAN1_RX 9
8
9
PB9
PB6
SDMMC1_CDIR
UART5_TX
UART5_RX
15
16
17
15
16
MYC-YA157C 151
150
151
150
149
uSD_DETECT PA3 7
SDMMC1_CMD 7
9 PB5 I2S2_CK 18 17 149 148 SDMMC1_CK 7
8
8
8 PB8
PB10
PB13
I2S2_WS
19
20
21
18
19
20
42 40 148
147
146
147
146
145
SDMMC1_D3
SDMMC1_D2
SDMMC1_D1
7
7
7
8 PB12 21 145 SDMMC1_D0 7
22 144
6 SDMMC3_D3 23 22 144 143
6 SDMMC3_D0 23 143 PWR_KEY 10
24 142
6 SDMMC3_CMD 25 24 142 141 JTDO 10
6 SDMMC3_D1 25 141 JTRST 10
26 140
6 SDMMC3_D2 26 140 JTDI 10
27 139
6 SDMMC3_CK 27 139 SWCLK 10
8 PE4
SDMMC1_CKIN 28 138
SWDIO 10
29 28 138 137
30 29 137 136
8 PE6 30 136 PI8 6
31 135
8 PE15 31 135 PI11 10
32 134
8 PE14 33 32 134 133 PG3 5
8 PE11 33 133
34 132
8 PE12 35 34 132 131 PG8 OTG_VBUS
8
8 PE13 35 131 PG2 8
36 130
8 PH11 36 130
37 129 OTG_HS_ID
8 PD10 38 37 129 128 PA10 8
8 PI6 38 128
39 127
8 PH8 40 39 127 126 USB1_N 5
8 PH9 40 126 USB1_P 5
41 125
C 8 PI4 41 125 C
42
8 PI7 42

43 124
8 PH10 43 124
44 123
8 PH12 44 123 USB2_N 5
45 122
8 PI5 46 45 122 121 USB2_P 5
8 PH14 46 121
47 120
8 PH4 48 47 120 119 PF2
8 PH5 48 119 PF10 6
49 118
8 PH15 49 118 PF11 10
50 117
8 PH13 51 50 117 116 PF9 6
10 PH6 51 116 PF3 6
52 115
10 PH7 53 52 115 114 PF6 6
8 PI0 53 114 PF8 6
54 113
6 PI3 54 113 PF7 6
55 112
8 PI2 56 55 112 111 PF12 10
8 PI1 56 111 PF13 10
57 110
8 PI9 58 57 110 109 PF14 10
8 PG12 58 109 PF15 6
59 108
8 PG10 59 108
60 107
8 PG7 61 60 107 106 ETH_LED1 4
8
6,10
6,10
PI10
PZ0
PZ1
62
63
64
61
62
63
40 42 106
105
104
105
104
103
ETH_LED2

ETH_TRP3
4

4
6,10 PZ2 64 103 ETH_TRN3 4
65 102
6,10 PZ3 66 65 102 101
9 PE0 66 101 ETH_TRN2 4
67 100
9 PE1 68 67 100 99 ETH_TRP2 4
5,10 I2C4_SCL 68 99
69 98
5,10 I2C4_SDA 69 98 ETH_TRN1 4
70 97
8 PD8 71 70 97 96 ETH_TRP1 4
8 PD9 72 71 96 95
8 PH3 73 72 95 94 ETH_TRN0 4
8 PH2 73 94 ETH_TRP0 4
74 93
USART1_TX 75 74 93 92
10 PZ7 75 92 UART4_RX 10
USART1_RX 76 91
10 PZ6 76 91 UART4_TX 10
B 77 90 B
7 BOOT1 78 77 90 89
7 BOOT0 78 89 PA14 10
79 88
7 BOOT2 79 88 PA15 8
80 87
8 PC3 INPUT 81 80 87 86 PA5 3,10
10 PA13 81 86 PA4 3,10
82 85
10 NRST 82 85 84
84 ANA0 10
83
83 ANA1 10

DGND DGND

VBAT_EXT

MH2 MH5 MH7 MH8


MYB-YA157C
2

1
PCB1
60521020130J
A A
JP1
DGND

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C

Size: Document Number: Rev:


C MYC V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 2 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

VCC_INPUT Input 12V/24V, Vmax=28V


OUTPUT 5V/3A max
VCC VDD_5VP T1 VDD_5V

L1 F1 U2
J1 C1
900ohm D1 B340B-13-F 2A TPS54335ADDAR L2 22uH/125mR/3000mA
D D
1 1 4 1 2 2 1 1 2 R2 0R/8/1%
VIN BOOT
C2
3 2 3

2
1nF/1206/2KV SMBJ12CA R1 5
vsense_dc1 3 100nF/4/25V
C3 VSENSE PH C128 R3 R4
2 D2 680K/4/1%
C126 C127 CT4
+ C5 100nF/4/25V 680K/4/1% 2.2K/4/1%
CT3 +
1nF/1206/2KV 6
DC JACK C7 10uF/6/16V 10uF/6/16V DNP 100nF/4/25V COMP
7 100uF/3528/10V vsense_dc1
1nF/1206/2KV EN R5 D3

1
4 3.74K R7 Red
R6 PGND C8 130K/4/1%
130K/4/1% 8 9 T2
GNDI RT PAD 120pF
C9
R8 10nF/4/50V

12V DC Power Input DGND


DGND DGND
143K

DGND
DGND DGND DGND

DGND

VCC_TypeC
VDD_5V
J2 Q1
IRLML6401TRPBF D4 B340B-13-F
A4 FB14 220R 3 2 1 2
VBUS1 A9
VBUS2
2

C B9 R10 DNP C
VBUS3 B4 D5
VBUS4 C10 C11 C12

1
A6 10pF/4/50V 100nF/4/25V 10uF/6/16V
DP1 A7 CT1

4
DN1 SMBJ6.0CA +
1

B6 100uF/3528/10V
Q6
DP2 B7
DN2 BCM857DS
DGND DGND
A2 DGND
SSTXP1 A3

3
SSTXN1
B11
SSRXP1 B10
SSRXN1 R12 DGND
R11
B2 47K/4/1% C13
SSTXP2 B3
SSTXN2 100nF/4/25V
47K/4/1%
A11
SSRXP2 A10
SSRXN2 DGND
DGND
A5 USB_PWR_CC2 R13 47K/4/1% R14 0R/4/1%
CC1 USB_PWR_CC1 PA5 2,10
B5 47K/4/1% R16 0R/4/1%
CC2 R15 PA4 2,10
A8
R19

R20

SBU1 B8
SBU2
2

SH1 A1
SH1 GND1 D6 D7
SH2 A12
SH3 SH2 GND2 B12 TVS TVS
SH3 GND3
5.1K/4/1%

5.1K/4/1%

SH4 B1
SH5 SH4 GND4
SH6 SH5
1

SH6

JYJUSB-CF032XL
DGND DGND DGND
C14
B B
1nF/1206/2KV

R21
USB TypeC Power Input
1M/1206/1%
DGND

3V3 VDD_B3V3
VDD_5V VDD_3V3P

FB1 DNP
VDD_3V3P
3V3 R22 C15
DNP 10nF/4/50V
R23
FB2 220R
U3
RT9018A-25GSP R24
R25 1 8 47K/4/1% +3V3_WIFIBT
DNP
2 PGOOD GND 7
3 EN ADJ 6 FB3
220R
0R/4/1% 4 VIN VOUT 5
R206

EP

VDD NC
R26
9

C17 15K/4/1% C18


10uF/6/16V 10uF/4/6.3V
10K/4/1%

T3

DGND
DGND

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C POWER V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 3 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

D D

VDD_B3V3

R27 R28
diff 100ohm 2.2K/4/1% 2.2K/4/1%
PHY ADDR:6 J3
ETH2_TRP0 2
2 ETH_TRP0 ETH2_TRN0 TD1+
3 11
2 ETH_TRN0 TD1- GRLA 12 ETH2_LED1
ETH2_TRP1 4 GRLC ETH_LED1 2
2 ETH_TRP1 ETH2_TRN1 RD1+
7
2 ETH_TRN1 RD1- 14
ETH2_TRP2 5 YELA 13 ETH2_LED2
2 ETH_TRP2 ETH2_TRN2 TD2+ YELC ETH_LED2 2
6
2 ETH_TRN2 TD2-
C ETH2_TRP3 8 10 C
2 ETH_TRP3 ETH2_TRN3 9 RD2+ CHS
2 ETH_TRN3 RD2-
16
1 Shield2 15
CT Shield1
HY911130AE
C19 C20

C21 1nF/1206/2KV
DNP 100nF/4/25V
R29
1M/1206/1%
DGND
DGND

5
2

2
5
DGND DGND
NC
GND

GND
NC
ETH2_TRP1 1 3 ETH2_TRP0 ETH2_TRP2 3 1 ETH2_TRP3
D1+ D2+ D2+ D1+
ETH2_TRN1 6 4 ETH2_TRN0 ETH2_TRN2 4 6 ETH2_TRN3
D1- D2- D2- D1-
TPD4E1U06DBVR TPD4E1U06DBVR
C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29
U4 U5
DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP

B B

DGND DGND DGND DGND

Ethertnet PHY On MYC SOM

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C

Size: Document Number: Rev:


C Block Diagram V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 4 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

8
7
6
5
J4

GND5
GND4
GND3
GND2
USB-A-edge-on

GND1
VCC
VDD_5V

D+
D-
1

2
3

4
0.75A
F2
D D

C30 C31 C32 DGND


3 4
10uF/6/16V 10uF/6/16V 100nF/4/25V USB1_N 2
2 1
USB1_P 2
L3 120ohm

5
U6

NC1 IO1

NC2 IO2
DGND

USB HOST

GND
TPD2E2U06DRLR

2
DGND

USB DRP = host + device USB_TC_VBUS


USB DRP = host + device VDD_5V
Q3 Q4
IRLML6401TRPBF IRLML6401TRPBF
3 2 2 3 FB16 220R J5

2
D8
R31 C34 C35 A4
C33
A9 VBUS1
100nF/4/25V 100nF/4/25V 10pF/4/50V VBUS2
B9

1
10K/4/1% B4 VBUS3
SMBJ6.0CA
VBUS4

1
A6
VDD_5V DP1
VDD_5V DGND A7
DGND DN1
R32 1K/4/1% B6
2 USB2_P B7 DP2
C C
2 USB2_N DN2
U7

20

19

24

18

2
R33 STUSB1600AQTR A2

USB TYPE-C
10K/4/1% D9 D10 A3 SSTXP1
SSTXN1

VBUS_EN_SRC

VDD
VBUS_EN_SNK

VBUS_SENSE
3 1 R36 0R/4/1% TVS TVS
VCONN CC1DB B11
2 USB2CC1 R183 0R/4/1% SSRXP1
CC1 B10
22 4 USB2CC2 R182 0R/4/1% SSRXN1
VSYS CC2 5 R37 0R/4/1%

1
R34 CC2DB B2
C36 C37 B3 SSTXP2
10K/4/1%
DGND SSTXN2
470pF/4/50V 470pF/4/50V
17
A_B_SIDE DGND A11
R38 0R/4/1% 13 16 SSRXP2
ADDR0 NC T5 A10
DGND T7 SSRXN2
T4 11 14 DGND
DGND VBUS_VALID DEBUG1 A5
12 15 CC1
T6 ATTACH DEBUG2 B5
R39 0R/4/1% 7 CC2
2,10 I2C4_SCL SCL
R40 0R/4/1% 8 23
2,10 I2C4_SDA SDA VREG_2V7 A8
9 21 SBU1

GND
2 PG3 ALERT# VREG_1V2 B8
6 SBU2

EP
RESET C38 C39
A1 SH1

2
R41 10uF/4/6.3V 10uF/4/6.3V A12 GND1 SH1 SH2

25

10
D11 D12 GND2 SH2
B12 SH3
TVS TVS B1 GND3 SH3 SH4
10K/4/1% GND4 SH4 SH5
USB TypeC DRP SH5
SH6
SH6

1
DGND DGND DGND
C42 JYJUSB-CF032XL
1nF/1206/2KV

R42

1M/1206/1%
DGND

B B

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C

Size: Document Number: Rev:


C USB V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 5 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

2,6 PF6
UART7_RX
UART7_TX
2,6 PF7 +3V3_WIFIBT
2,6 PF8
UART7_RTS
2,6 PF9
UART7_CTS T8

R43

R45

R47

R48

R44
D D

+3V3_WIFIBT

10K/4/1%

10K/4/1%

10K/4/1%

10K/4/1%

10K/4/1%
R49 DNP CLK_REQ

WL_REG_ON R50 DNP


2 PF3 WL_HOST_WAKE T9
2 PF10 T10 C43 10uF/6/16V C44
DGND DNP DGND
C45 J6
BT_GPS_RST_N
2 PF15 BT_HOST_WAKE T11 10pF/4/50V
2 PI3 T12 WL_ANT ANT R51 0R/4/1% WL_ANT_L 2 1
IN NC

GND1
GND2
BT_WAKE
2 PI8 T13

2
C46 C47

XTAL_OUT
XTAL_IN

BT_WAKE
BT_HOST_WAKE
DGND
DGND
CLK_REQ AP6236 have not this signal DNP DNP

3
4
T14 1566230-1

DGND R52 DNP

1
D13
DGND
DGND

11
10
U8

9
8
7
6
5
4
3
2
1
ESD7371XV2T1G DGND
+3V3_WIFIBT

GND2

GND1
XTAL_IN
XTAL_OUT

VBAT

WL_BT_ANT
BT_VIO/N_HOST_WAKE
BT_HOST_WAKE
BT_WAKE
N_WAKE
FM_RX
R53
R54
R55
R56
R57
47
N_VDDSWP_IN 46
N_VDDSWP_OUT 45
N_VDDSWPIO
+3V3_WIFIBT

10K/4/1%
10K/4/1%
10K/4/1%
10K/4/1%
10K/4/1%
WL_REG_ON 12
WL_HOST_WAKE 13 WL_REG_ON
SDIO_D2 WL_HOST_WAKE R59 10K/4/1%
R58 22R/4/1% 14
2 SDMMC3_D2 SDIO_D3 15 SD_D2 44
R60 22R/4/1% R61 0R/4/1%
2 SDMMC3_D3 SDIO_CMD SD_D3 UART_CTS_N PF8 2,6
C R62 22R/4/1% 16 43 R63 0R/4/1% C
2 SDMMC3_CMD SDIO_CLK 17 SD_CMD UART_RX 42 PF7 2,6
R64 22R/4/1% R65 0R/4/1%
2 SDMMC3_CK SDIO_D0 SD_CLK UART_TX PF6 2,6
R66 22R/4/1% 18 41 R67 0R/4/1%
2 SDMMC3_D0 SDIO_D1 SD_D0 UART_RTS_N PF9 2,6
R69 22R/4/1% 19 40
2 SDMMC3_D1 SD_D1 TX1 R68 10K/4/1%
DGND
20
21
22
GND3
VIN_LDO_OUT
AP6212 TX2
N_REG_PU
39
38
37
R70 DNP
DGND +3V3_WIFIBT

+3V3_WIFIBT VDDIO N_I2C_SCL 36 DGND


2

GND7 35
L4 N_I2C_SDA 34 BT_GPS_RST_N
BT_RST_N

PCM_SYNC
VDD_TXCO
4.7uH C48

PCM_OUT
PCM_CLK

TXCO_IN
VIN_LDO

GPS_RF
PCM_IN

GND5

GND6
10uF/6/16V

LPO
1

DGND
AP6212

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
C49

10uF/6/16V

DGND 32.7K_CLK
BT_PCM_SDI R71 22R/4/1%
2,10 PZ1 BT_PCM_CLK R72 22R/4/1% DGND
2,10 PZ0 BT_PCM_SDO R73 22R/4/1%
2,10 PZ2 BT_PCM_WS R74 22R/4/1%
2,10 PZ3

+3V3_WIFIBT
B B

Y2 XTAL_IN R75 0R/4/1%


R77 0R/4/1% XTAL_OUT
1 4
EN VCC Frame B R76
R78 32.7K_CLK 100R/4/1%
2 3 Y1
C52 GND OUT 1 4
1K/4/1% C51 DGND
100nF/4/25V
32.768KHz R79
C53 2 3
DNP
10pF/4/50V C50
10pF/4/50V 26M
10pF/4/50V
DGND

DGND
DGND

WIFI & BT

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C WIFI&BLE V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 6 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

D D

VDD_B3V3

R210
R80

R81

R82

R83

R84

R85
C54 C55
10uF/4/6.3V 100nF/4/25V

47K/4/1%

47K/4/1%

47K/4/1%

47K/4/1%

47K/4/1%

47K/4/1%

47K/4/1%
DGND J7
MR01A-01211

R196 22R/4/1% 1
2 SDMMC1_D2 2 DAT2
R195 22R/4/1%
2 SDMMC1_D3 DAT3
R194 22R/4/1% 3
2 SDMMC1_CMD CMD
4 11
R197 22R/4/1% 5 VCC Sh1 12
2 SDMMC1_CK CLK Sh2
6 13
R192 22R/4/1% 7 VSS Sh3
2 SDMMC1_D0 DAT0
R193 22R/4/1% 8
2 SDMMC1_D1 DAT1
10
R198 22R/4/1% 9 GND
2 PA3 CD

2
C D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 C
TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS

1
DGND

MICRO SD
VDD

R96 2.2K/4/1%
R97 2.2K/4/1%
R98 2.2K/4/1%
R99 2.2K/4/1%
SW1
1 8
2 BOOT2 ON1 OFF1
2 7
2 BOOT1 ON2 OFF2
3 6
2 BOOT0 4 ON3 OFF3 5

R207
R208
R209
ON4 OFF4

218-4LPSTR

47K/4/1%
47K/4/1%
47K/4/1%
B B

DGND

Boot Config
B2 B1 B0 Initial boot mode Comments

000 UART and USB

010 eMMC

011 Nand Flash

101 SD Card

110 UART and USB

A A

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C Micro SD & BOOT V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 7 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

VDD_5V VDD_5VLCD

52
51
D22
1 2

GND7
GND6
VDD_B3V3 VDD_5VLCD DGND
MBR120VLSFT1G
C66 C67
50 VDD_B3V3
10uF/6/16V 100nF/4/25V 49 GND5
48 LR
47 YU
46 YD
45 XL C69
DGND C68
R100 22R/4/1% LTDC_B0 44 XR 10uF/6/16V
2 PD9 GND4 100nF/4/25V DGND
R101 22R/4/1% LTDC_B1 43
2 PG12 PCLK VDD_B3V3
R102 22R/4/1% LTDC_B2 42
2 PG10 LTDC_B3 41 HYSNC VDD_5V
R103 22R/4/1% VDD_B3V3
2 PD10 LTDC_B4 40 VSYNC
R105 22R/4/1% J8
D 2 PI4 LTDC_B5 DEN D
R107 22R/4/1% 39 FPC30-0_5

32
R104
R185
2 PI5 LTDC_B6 38 GND3
R108 22R/4/1% DGND VDD_5V VDD_B3V3
2 PI6 LTDC_B7 TWO 1
R110 22R/4/1% 37
2 PI7 PE14 LTDC_G0 36 TWC 2
R114 22R/4/1% C62 C64
2 PE14 LTDC_G1 35 TP_RESET 3
R118 22R/4/1%
2 PE6 TP_INTn 4

10K/4/1%
10K/4/1%
R120 22R/4/1% LTDC_G2 34 R106 DNP 100nF/4/25V 100nF/4/25V
2 PH13 LTDC_G3 33 DISP DGND 5
R122 22R/4/1%
2 PH14 LTDC_G4 RESET 6
R124 22R/4/1% 32 I2C2_SDA
2 PH15 LTDC_G5 31 BL_CN 7
R125 22R/4/1% VDD_B3V3 I2C2_SCL
2 PI0 LTDC_G6 30 GND2 8
R127 22R/4/1% IRQ
2 PI1 LTDC_G7 R7 9
R129 22R/4/1% 29 2 PB7
2 PI2 LTDC_R0 R6 INT 10
R251 22R/4/1% 28 2 PB9
2 PH2 BL_EN 11

R190
R255 22R/4/1% LTDC_R1 27 R5
2 PH3
2 PB13 BL_PWM 12 DGND
R252 22R/4/1% LTDC_R2 26 R4 2 PE4
2 PH8 LTDC_R3 R3 LCD_RST 13
R253 22R/4/1% 25 2 PD8
2 PH9 LTDC_R4 R2 tp_RST 14
R254 22R/4/1% 24 2 PD13
2 PH10 R1 15

10K/4/1%
R256 22R/4/1% LTDC_R5 23 LCDTP_INT
2 PH11 LTDC_R6 R0 16
R257 22R/4/1% 22 2 DSI_D0_P
2 PH12 LTDC_R7 21 G7 17
R267 22R/4/1% 2 DSI_D0_N
2 PE15 20 G6 18
LCD_PWM G5 19
R258 22R/4/1% 19 2 DSI_D1_P
2 PB8 LCD_RST 18 G4 20
R259 22R/4/1% 2 DSI_D1_N
2 PE12 LCD_DISP G3 21
R260 22R/4/1% 17
2 PE11 TP_INT LCDTP_INT 16 G2 22
R261 22R/4/1% 2 DSI_CK_P
2 PG8 TP_RST 15 G1 23
R274 22R/4/1% 2 DSI_CK_N
2 PG2 I2C2_SCL G0 24
R272 22R/4/1% 14
2,8 PH4 I2C2_SDA 13 B7 25
R273 22R/4/1%
2,8 PH5 B6 26
12
LTDC_DE 11 B5 27
R268 22R/4/1%
2 PE13 LTDC_VSYNC 10 B4 28
R269 22R/4/1%
2 PI9 LTDC_HSYNC B3 29
R270 22R/4/1% 9
2 PI10 LTDC_CLK 8 B2 30
R271 22R/4/1%
2 PG7 B1
7
6 B0
5 GND1

31
4 GND0
3 3V3_1 DGND
2 3V3
1 5V_1 DGND
5V
FH12-50S-0.5SV
J18

To fit for MYIR SCREEN.


DGND

LCD+CTP MIPI DSI + CTP


C C

HDMICON_5V

RGB TO HDMI R135 R136

U21 J10 HDMI


SII9022ACNU 2.2K/4/1%2.2K/4/1%
LTDC_B0 32 TX2_DP 1 20
LTDC_B1 31 VDATA_IN0 62 TX0_DP 2 D2+ GND0
LTDC_B2 30 VDATA_IN1 TX0+ 61 TX0_DN TX2_DN 3 SHIELD0
LTDC_B3 29 VDATA_IN2 TX0- TX1_DP 4 D2-
LTDC_B4 28 VDATA_IN3 65 TX1_DP 5 D1+
LTDC_B5 27 VDATA_IN4 TX1+ 64 TX1_DN TX1_DN 6 SHIELD1
LTDC_B6 25 VDATA_IN5 TX1- TX0_DP 7 D1-
LTDC_B7 24 VDATA_IN6 68 TX2_DP 8 D0+ 22
LTDC_G0 23 VDATA_IN7 TX2+ 67 TX2_DN VDD_B3V3 TX0_DN 9 SHIELD2 GND1
LTDC_G1 20 VDATA_IN8 TX2- D0-
LTDC_G2 19 VDATA_IN9 59 TX_CKP TX_CKP 10
LTDC_G3 18 VDATA_IN10 TXC+ 58 TX_CKN 11 CLK+
LTDC_G4 17 VDATA_IN11 TXC- TX_CKN 12 SHIELD3
LTDC_G5 16 VDATA_IN12 56 R245 5.1K/4/1% CLK-
LTDC_G6 VDATA_IN13 EXT_SWING DGND HDMIR_CEC
15 R247 R248 13
LTDC_G7 14 VDATA_IN14 71 HDMI_CEC_A CEC 23
LTDC_R0 13 VDATA_IN15 CEC_A 50 HDMI_CEC 14 GND2
LTDC_R1 11 VDATA_IN16 CEC_D NC
LTDC_R2 10 VDATA_IN17 49 HDMI_DSCL 2.2K/4/1%2.2K/4/1% HDMICON_DSCL 15
LTDC_R3 9 VDATA_IN18 DSCL 48 HDMI_DSDA HDMICON_DSDA 16 SCL
VDD_B3V3 LTDC_R4 8 VDATA_IN19 DSDA SDA
LTDC_R5 7 VDATA_IN20 54 HDMI_HPD R246 10K/4/1% 17
LTDC_R6 VDATA_IN21 HPD DGND DGND GND
6 18
LTDC_R7 4 VDATA_IN22 55 HDMICON_DET 19 +5V 21
VDATA_IN23 RSVDL 70 HOTPLUG GND3
R147 R148 LTDC_VSYNC 35 VDDQ
LTDC_CLK 22 VSYNC 69
LTDC_HSYNC IDCK IO_SEL DGND
34 1V2_CVCC12 C76 1nF/1206/2KV
LTDC_DE 33 HSYNC 1V2_HDMI
2.2K/4/1% 2.2K/4/1% DE 5 FB5 220R
CVCC12 R151
12
I2C2_SCL R249 22R/4/1% 1 CVCC12 26
I2C2_SCL 2,8 PH4 CSCL CVCC12 1M/1206/1%
2,8 PH4 I2C2_SDA I2C2_SDA R250 22R/4/1% 2 42
2,8 PH5 72 CSDA CVCC12 47
2,8 PH5 DGND R244 5.1K/4/1%
CI2CA CVCC12 53
B HDMI_NRST R263 22R/4/1% 51 CVCC12 DGND B
2 PC7 RESETn
38 43 VDD_B3V3
I2S2_CK MCLK CGND DGND
2
2
PB10
PB12
I2S2_CK
I2S2_WS
I2S2_SDO
I2S2_WS
I2S2_SDO
45
44
41
SCK
WS IOVCC
3
21
3V3_IOVCC
FB6 220R
HDMI Interface
2 PC3 40 SD0 IOVCC 46
VDD_B3V3 SD1 IOVCC
39
37 SD2
R191

SD3 57
IOGND DGND
36 1V2_HDMI
SPDIF 60 1V2_AVCC12
AVCC12 66 FB7 220R
AVCC12
10K/4/1%

EPAD

R262 22R/4/1% 52
2 PA10 INT VDD_B3V3
63 FB17 220R
AGND DGND
U10
24 16 TX_CKP
73

HDMI_CEC PA15 VCCA TMDS_CK+


2 PA15 15 TX_CKN
C73 TMDS_CK-
100nF/4/25V 18 TX0_DP
TMDS_D0+ 17 TX0_DN
DGND TMDS_D0-
VDD_B3V3
DGND R141 5 21 TX1_DP
0R/4/1% LS_OE TMDS_D1+ 20 TX1_DN
R137 12 TMDS_D1-
0R/4/1% CT_HPD 23 TX2_DP
TMDS_D2+ 22 TX2_DN
TMDS_D2-
19
GND
HDMI_DSCL 2 8 HDMICON_DSCL
HDMI_DSDA 3 SCL_A SCL_B 9 HDMICON_DSDA
SDA_A SDA_B
HDMI_HPD 4 10 HDMICON_DET
HPD_A HPD_B
HDMI_CEC_A 1 7 HDMIR_CEC
VDD_5V CEC_A CEC_B
VDD_B3V3 T16
U12 1V2_HDMI 1V2_CVCC12 1V2_AVCC12 3V3_IOVCC FB15 220R 11 13
VCC5V 5V_OUT HDMICON_5V
1 5 FB18 220R
VIN VOUT TPD12S016PWR
C74 6 14 C75
2 C82 GND GND
GND 4 C87 C80 C84 C93 C95 C97 100nF/4/25V 100nF/4/25V
C86 C88 100nF/4/25V
3 NC 10uF/4/6.3V 100nF/4/25V C99 C101 100nF/4/25V 100nF/4/25V 100nF/4/25V
10uF/6/16V 100nF/4/25V C81 C83 C85
EN 10uF/6/16V 100nF/4/25V 100nF/4/25V
100nF/4/25V 100nF/4/25V 100nF/4/25V
DGND DGND DGND DGND
C89
DNP
RT9013-12GB

A DGND DGND DGND DGND A


DGND DGND DGND

De-couple cap

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C

Size: Document Number: Rev:


D HDMI V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 8 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

VDD_B3V3
U14

16 1
VCC C1+
C103
C102

R158
R159
100nF/4/25V 100nF/4/25V
2 3
UART8_RX C104 V+ C1-
2,9 PE0
2,9 PE1
UART8_TX C105 6 4
100nF/4/25V V- C2+
100nF/4/25V

10K/4/1%
10K/4/1%
UART5_RX C106
2,9 PB5 UART5_TX
D 2,9 PB6 100nF/4/25V D
485RE_DE 15 5
2,9 PC6 GND C2-

DGND 11 14
DGND 12 T1IN T1OUT 13
TXD_RS232 R160 R1OUT R1IN DGND RS232_TX
0R/4/1% 10 7
UART8_TX 2,9 PE1 RXD_RS232 R161 9 T2IN T2OUT 8 RS232_RX
0R/4/1%
UART8_RX 2,9 PE0 R2OUT R2IN

2
D23 D24
SP3232EEY-L

RS232 SMF15CA SMF15CA

1
DGND

5V_ISO
VDD_B3V3

R163
R162
U15 10K/4/1%
10K/4/1%
6 12 RS485_A
2,9 PB6 (D)TXD A
3 13 R164
2,9 PB5 (R)RXD B
120R/8/1%
5 11
2,9 PC6 4 DE NC1 14 5V_ISO RS485_B
VDD_B3V3 RE NC2

2
R165 1 16
VDD1 VDD2 D25 D26
C C
10K/4/1% C110 R166
C107 C108
C109
100nF/4/25V 2 9 10K/4/1% SMF15CA SMF15CA
10uF/6/16V 7 GND1 GND2 10 10uF/6/16V
100nF/4/25V

1
8 GND1 GND2 15
DGND GND1 GND2
ISO3082DW

RS485 DGND GND_ISO GND_ISO GND_ISO GND_ISO

U17
ISO1050DUBR

3 7 CANH
2 FDCAN1_TX TXD CANH
2 6 CANL
2 FDCAN1_RX RXD CANL
VDD_B3V3 5V_ISO
R168 R169

2
1 8
VDD1 VDD2
CAN C115 60.4R/6/1% 60.4R/6/1% NUP2105LT1G
C113 C114 C116 D27
10uF/6/16V 10uF/6/16V 100nF/4/25V C117
100nF/4/25V

3
B 4 5 47nF/4/50V B
GND1 GND2

DGND GND_ISO GND_ISO GND_ISO

FB12
VDD_5V
VDD_5V 5V_ISO
DNP
J12
B0505S-1WR2
U16 1 2
2 4 RS232_TX 3 4 RS232_RX
VIN +VO 5V_ISO RS485_A 5 6 RS485_B
C111 C112 CANL 7 8 CANH DGND

10uF/6/16V
DC DC 10uF/6/16V
R167
10K/4/1%
9 10

1 3 ULO-TB13-15RC/3.81-10P-4000A
GND 0V

FB13
GND_ISO

DNP
GND_ISO
A DGND A

DC-DC Isolate

http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C DSI V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 9 of 10
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

D D

VDD_B3V3
J14
1 2 JTDO 2
3 4 JTMS
2,10 NRST SWDIO 2
5 6
JTCK 7 8
2 SWCLK JTDI 2
9 10
2 JTRST

Jtag DGND DGND


VDD_B3V3

R179 R180
470R/4/1% 470R/4/1% VDD_B3V3

J15
2,10 PA14
2,10 PA13 D28 R170 100R/4/1% 1
2 UART4_TX
Red R171 100R/4/1% 2

R173

R174
2 UART4_RX
2,10 PA13 3
4
D29
Blue
2,10 PA14

10K/4/1%

10K/4/1%
DGND

LED (For Debug & run) Debug Uart


C C
DGND

VDD_B3V3
J16
VDD_B3V3
1 2 VDD_5V
DGND VDD_B3V3 VDD_5V
3 4
2,5 I2C4_SDA I2C4_SCL 2,5
USART1/I2C26 5 6
2 PZ7 PH7 2 J17
USART1/I2C26 7 8
2 PZ6 9 10 PH6 2 1 C118 C119
2,6 PZ1
I2C256/UART1/SPI1 I2C256/UART1/SPI2 PZ2 2,6 C120 C121
I2C256/UART1/SPI2 11 12 I2C256/UART1/SPI3 2 10uF/4/6.3V 100nF/4/25V
2,6 PZ0 13 14 PZ3 2,6 3 10uF/4/6.3V 100nF/4/25V
R211 DNP R212 DNP
2,3 PA4 PA5 2,3 4
15 16
2 ANA0 ANA1 2
ADC 17 18
2 PF13 19 20 PF11 2
2 PF14 PF12 2
DGND
DGND
2X10PIN-2_00
DGND

Pin Header
B B

VDD_B3V3

R175
10K/4/1%
S1

1 3 R176 0R/4/1%
PI11 2
2 4

TS-1109W 6*6*4.3mm
C122
100nF/4/25V

DGND VDD_B3V3
DGND

R181
47K/4/1%
S3
S2
1 3
1 3 R178 0R/4/1% NRST 2,10
PWR_KEY 2 2 4
2 4
TS-1109W 6*6*4.3mm C124
TS-1109W 6*6*4.3mm R177
C123 100nF/4/25V
A DNP A
100nF/4/25V

DGND DGND
DGND DGND

Key
http://www.myir-tech.com
Title:
MYB-YA157C
Size: Document Number: Rev:
C MISC V1.2
Draw By: MYIR Date: Friday, November 29, 2019 Sheet: 10 of 10
5 4 3 2 1

Vous aimerez peut-être aussi