Vous êtes sur la page 1sur 6

mabac mahe nh hk dotthi stt masv hoten mamh

DH CQ 20-21 2 CK 3 1753092 Hoàng Minh Quân CSC10001


DH CQ 20-21 2 CK 4 19127213 Trần Hoàng Minh CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 4 19127328 Đỗ Quốc Anh CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 4 19127401 Lê Trung Hiếu CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 19127527 Phan Thiên Quân CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 4 19127569 Nguyễn Huy Anh Thư CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 4 19127578 Trương Minh Tiến CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127114 Huỳnh Quốc Bảo CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127118 Nguyễn Phúc Bảo CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127136 Đă ̣ng Minh Đức CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127139 Nguyễn Viết Đức CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127145 Hồ Quốc Duy CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127165 Lê Văn Hoan CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127170 Phạm Viết Hoàng CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127182 Bùi Lê Quang Huy CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127199 Lư Chí Khang CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127204 Nguyễn Phượng Khanh CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127226 Tô Gia Lâm CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127258 Hoàng Phước Nguyên CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127268 Hà Đăng Nhuận CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127285 Trần Hồng Minh Phúc CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127293 Quí Nguyễn Phước Định Quân CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127299 Trần Hoàng Minh Quang CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127322 Trần Nhật Tân CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127343 Phạm Ngọc Anh Thư CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127348 Nguyễn Minh Thuận CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127349 Trần Quốc Thuận CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127364 Nguyễn Võ Minh Trí CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127368 Lã Minh Trung CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127380 Dương Minh Tùng CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127409 Phan Đức Sung CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127410 Trần Đình Tân CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127448 Nguyễn Thái Bảo CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127489 Phan Hồng Hà CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127501 Tạ Lữ Thiên Hòa CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127513 Trương Quang Hưng CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127530 Nguyễn Đinh Quang Khánh CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127534 Nguyễn Đăng Khoa CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127538 Trần Nguyễn Minh Khôi CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127556 Tăng Kim Long CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127572 Lê Cao Nghĩa CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127583 Nguyễn Như Nhật CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 2 20127601 Nguyễn Anh Quân CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127605 Nguyễn Minh Quang CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127620 Phạm Nguyễn Tâm CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127652 Hoàng Minh Triết CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127660 Phan Nguyễn Hoàng Tuấn CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127664 Nguyễn Văn Việt CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127674 Lê Đức Đạt CSC10001
DH CQ 20-21 2 CK 3 20127318 Phan Trí Tài CSC10001
tenmh lop ngay giothi
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
Nhập môn lập trình 20CLC01 12/05/2021 07g45
phongthi diadiem loaidangky nohocphi
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0
GD1_A NVC DK 0