Vous êtes sur la page 1sur 3

KIADIN’I MADAGASIKARA

17, Rue SAMUEL STEFANI AMPARIBE


B.P 1415 Analakely
Antananarivo – 101

FILAZANA FIFORONANA
FIVONDRONANA NA TARIKA
DECLARATION DE CREATION DE GROUPE OU D’UNITE

FARITANY – REGION___________________________________________________________________

FARITRA – DISTRICT______________________________________________________________________

FIVONDRONANA - GROUPE LOCAL_______________________________________________________

Izaho izay manao Sonia etsy ambany: je soussigné:___________________________________________

Dia milaza fa namorona: déclare créer un(e) (1)

FIVONDRONANA – GROUPE LOCAL

ANDIANY ANTOKO ZAZALAHY ANTOKO ZAZAVAVY FOKONOLONA


MEUTE TROUPE GARCONS TROUPE FILLES CLAN

Izay mitondra ny anarana hoe : Ainsi denommé (e)

Anarana, ny taona sy ny toerana naterahana ary ny fonenan’ireo mpiandraikitra sampana sy ny tonia


Nom, date et lieu de naissance et adresse du responsable de l’unité et du groupe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anarana, ny taona sy ny toerana naterahana sy ny fonenan’ ireo mpanampiny


Nom, date et lieu de naissance et adresse des assistants
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ny isa ankehitriny – Effectif actuel

Toerana hivoriana – Adresse du Locale

Lokon’ny FIVONDRONANA – Couleur de GROUPE

Fanamarinana avy amin’ny Talen’ny Sekoly na ny tompon’ny toerana hivoriana


Avis du Directeur d’Ecole ou du propriétaire du local

Anarana sy fonenan’ny ary ny asan’ny Komity mpanohana ny Fivondronana


Nom, adresse et fonction du comité du soutien
1.

2.

3.

A ______________________, faha__________________________________

FANAMARIHAN’IREO TOMPON’ANDRAIKITRA
VISAS DES ECHELONS INTERESSES

Voaray tao amin’ny FARITRA ny


Reçu par le Commissaire du district le__________________________________

Voaray tao amin’ny FARITANY ny_


Reçu à la Région le_______________________________________________

Voaray tao amin’ny FOIBE ny_


Reçu au FOIBE le_________________________________________________

Hevitry ny FILOHA IOMBONANA –


Avis du COMMISSAIRE GENERALE

Voasoratra androany – Enregistré le :__________________________________________