Vous êtes sur la page 1sur 43

B xy dng

Cng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 10 thng 11

S: 2272/BXD-VP V/v Cng b nh mc d ton thu nm 2008 gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th

Knh gi: - Cc B, C quan ngang B, C quan thuc Chnh ph. - U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. - Cn c Ngh nh s 17/2008/N-CP ngy 04/02/2008 ca Chnh ph qui nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng. - Cn c Ngh nh s 31/2005/N-CP ngy 11/3/2005 ca Chnh ph v Sn xut v cung ng sn phm, dch v cng ch.

B Xy dng cng b nh mc d ton Thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th km theo vn bn ny cc c quan, t chc, c nhn c lin quan s dng vo vic xc nh chi ph Thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th theo hng dn ti Thng t s 06/2008/TT-BXD ngy 20/3/2008 ca B Xy dng hng dn qun l chi ph dch v cng ch th.

Ni nhn :
- Nh trn;

kt. b trng Th tr-

ng

Vn phng Quc hi; Hi ng dn tc v cc U ban ca Quc hi; Vn phng Ch tch nc; C quan TW ca cc on th; To n Nhn dn ti cao; Vin Kim st nhn dn ti cao; Vn phng Chnh ph; Cc S XD, cc S TN&MT ca cc Tnh, TP

Cao Li

Quang
trc thuc TW; - Cc Cc, V thuc B XD; - Lu VP, V PC, V KTXD, Vin KTXD, C300.

b xy dng
-----o0o-----

nh mc d ton thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th


(Cng b km theo vn bn s: 2272/BXD-VP ngy 10 thng 11 nm 2008 ca B Xy dng)

h ni - 2008

Phn I
Thuyt minh nh mc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th
1. Ni dung nh mc - nh mc d ton cng tc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th cng b ti vn bn ny bao gm cc hao ph cn thit v vt liu, nhn cng v mt s phng tin my mc thit b hon thnh mt n v khi lng cng tc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th; - Phm vi cc cng vic thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th c nh mc bao gm cc cng vic lin quan n qu trnh thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th m bo vic duy tr v sinh mi trng th. 2. Cc cn c xc lp nh mc - Quy trnh k thut thc hin cng tc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th hin ang p dng ph bin cc th. - Ngh nh s 72/2001/N-CP ngy 05/10/2001 ca Chnh ph v vic phn loi th v phn cp qun l th. - S liu v tnh hnh s dng lao ng, trang thit b xe my, k thut cng nh kt qu ng dng tin b khoa hc
3

k thut vo thc tin cng tc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th. 3. Kt cu ca tp nh mc nh mc c trnh by theo nhm, loi cng tc thu gom, vn chuyn v x l chn lp rc thi th. Mi nh mc c trnh by gm: thnh phn cng vic, iu kin p dng cc tr s mc v n v tnh ph hp thc hin cng vic .

Phn II
nh mc d ton
Chng I Cng tc qut, gom rc trn h, ng ph bng th cng MT1.01.00 Cng tc gom rc ng ph ban ngy bng th cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - y xe dc tuyn ng, nht ht cc loi rc, cc loi ph thi trn h ph, xc ht rc trn ng ph trong phm vi ng c phn cng trong ca lm vic. - Vn chuyn, trung chuyn xe gom rc v n a im tp trung rc theo qui nh. - Cnh gii m bo an ton giao thng. - V sinh tp trung dng c, phng tin v ni qui nh. Bng s 1 n v tnh: 1km

Thnh phn hao ph n v MT1.01. Cng tc gom Nhn cng: 00 rc ng ph - Cp bc th cn ban ngy bng bnh qun 4,5/7 g th cng

M hiu

Loi cng tc

S lng 2,00

Ghi ch: - nh mc ti Bng s 1 p dng cho cc tuyn ph c yu cu gom rc ng ph ban ngy bng th cng. - nh mc ti Bng s 1 p dng cho cng tc qut, gom rc gom rc ng ph ban ngy bng th cng vi qui nh thc hin 2 bn l. - nh mc ti Bng s 1 qui nh hao ph nhn cng cng tc gom rc ng ph ban ngy bng th cng ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT1.02.00 Cng tc qut, gom rc ng ph bng th cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn n ni lm vic. - Qut rc trn ng ph, va h, gom thnh tng ng nh. - Qut nc ng trn ng (nu c). - Thu gom rc ng trn ng ph, va h. - Ht xc rc, ct bi vo xe gom rc y tay. - Vn chuyn v a im qui nh chuyn sang xe c gii. - Dn sch rc ti cc im qui nh sau khi chuyn sang xe c gii. - V sinh dng c, phng tin thu gom rc, ct vo ni qui nh.
5

Bng s 2 n v tnh: 10.000m2 M hiu Loi cng tc Thnh phn hao n ph v MT1.02. Cng tc Nhn cng: 00 qut, gom rc - Cp bc th ng ph bnh qun 4,5/7 bng th cng cn g S lng

2,50

Ghi ch: - Thi gian lm vic t 18h00 22h00 v kt thc vo 6h00 sng hm sau. - nh mc ti Bng s 2 p dng cho cng tc qut, gom rc ng ph bng th cng vi qui trnh nghim thu khi lng din tch qut, gom rc trn ton b va h v 3m lng ng mi bn ng k t mp ngoi ca rnh thot nc. - nh mc ti Bng s 2 qui nh hao ph nhn cng cng tc qut, gom rc ng ph bng th cng ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT1.03.00 Cng tc duy tr di phn cch bng th cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn n ni lm vic.
6

- t bin bo cng tc. Dng chi qut sch ng st di phn cch c chiu rng l 1,5m. - Vun gn thnh ng, xc ln xe gom. i vi di phn cch mm: lun chi qua k cc thanh chn qut sch c phn ng t di phn cch. - Vn chuyn v a im qui nh. - Cnh gii m bo an ton giao thng. - V sinh dng c, phng tin thu gom rc, ct vo ni qui nh. Bng s 3 n v tnh: 1km M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v cn g S lng

MT1.03. Cng tc duy tr Nhn cng: 00 di phn cch - Cp bc th bnh bng th cng qun 4,5/7

1,30

Ghi ch: - Thi gian lm vic t 18h00 22h00 v kt thc vo 6h00 sng hm sau. - nh mc ti Bng s 3 p dng cho cng tc duy tr di phn cch ti cc th c yu cu duy tr di phn cch trn ng ph (di phn cch cng, di phn cch mm). - nh mc ti Bng s 3 qui nh hao ph nhn cng cng tc duy tr di phn cch ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT1.04.00 Cng tc tua va h, thu dn ph thi gc cy, ct in, ming cng hm ch Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Dng xng, chi tua sch thnh va v va. Dng chi gom rc ming hm ch v dng xng gom, xc rc ming hm ch. - Dn sch rc, ph thi gc cy, ct in (khi lng ph thi < 0,5m3) (nu c); bm nh c xung quanh (nu c); pht cy 2 bn va h (nu c). - Vn chuyn v a im qui nh. - V sinh dng c, phng tin thu gom rc, ct vo ni qui nh. Bng s 4 n v tnh: 1km M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4,5/7 n v cn g S lng

MT1.04. Cng tc tua 00 va h, thu dn ph thi gc cy, ct in, ming cng hm ch

1,20

Ghi ch: - nh mc ti Bng s 4 qui nh hao ph nhn cng cng tc tua va h, thu dn ph thi gc cy, ct in, ming cng hm ch ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT1.05.00 Cng tc duy tr v sinh ng xm Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - y xe gom rc dc ng, g kng v thu rc nh dn. - Thu nht cc ti rc hai bn ng, ng i ngi dn b ti rc ln xe gom. - Dng chi, xng xc dn cc m rc dc ng xm (nu c) ln xe gom v y xe gom v v tr qui nh. - i vi nhng ng rng, c va h, rnh thot nc, dng chi, xng tua va, rnh v xc ln xe gom; Dng chi qut, gom rc trn h, trn ng. - Vn chuyn v a im qui nh. - m bo an ton giao thng. - Vn ng, tuyn truyn nhn dn chp hnh qui nh v v sinh. - V sinh dng c, phng tin thu gom rc, ct vo ni qui nh. Bng s 5 n v tnh: 1km M hiu Loi cng tc Thnh phn hao n ph v cn g S lng

MT1.05. Cng tc duy Nhn cng: 00 tr v sinh - Cp bc th ng xm bnh qun 4,5/7

1,75

Ghi ch: - nh mc ti Bng s 5 p dng cho cng tc duy tr v sinh ng xm c chiu rng 1,5m.

- nh mc ti Bng s 5 qui nh hao ph nhn cng cng tc qut, gom rc ng ph bng th cng ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT1.06.00 Cng tc xc rc sinh hot ti im tp kt rc tp trung ln xe t bng th cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Co rc t b cha rc hoc ng rc, xc ln xe t, qut dn xung quanh b rc v ng rc, ph bt kn trc khi xe chy. - Cui ca v sinh dng c, phng tin xc rc, ct vo ni qui nh. Bng s 6 n v tnh: 1 tn rc sinh hot M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v cn g S lng

MT1.06. Cng tc xc rc Nhn cng: 00 sinh hot ti - Cp bc th im tp kt bnh qun 4/7 rc tp trung ln xe t bng th cng

0,70

10

MT1.07.00 Cng tc xc dn ph thi xy dng bng th cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Co, cuc lm ti ph thi xy dng v tin hnh xc ph thi xy dng ln xe t, san gt t u trn thng xe, ph bt kn trc khi xe chy. - V sinh sch s ti v tr c thu dn ph thi. - Cui ca v sinh dng c, phng tin xc rc, ct vo ni qui nh. Bng s 7 n v tnh: 1 tn ph thi xy dng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v cn g S lng

MT1.07. Cng tc xc Nhn cng: 00 dn ph thi - Cp bc th xy dng bnh qun 4/7 bng th cng

0,45

Chng II
Cng tc thu gom, vn chuyn rc sinh hot, ph thi xy dng v rc y t bng c gii MT2.01.00 Cng tc thu gom rc sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 10 km Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n im thu gom rc.

11

- Np rc t xe th s (xe y tay) vo mng hng, p vo xe. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln xe. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc rc y xe p. - iu khin xe v a im rc. - Cn v rc ti a im rc. - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 8 n v tnh: 1 tn rc
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v 2 tn MT2.01. Cng tc thu gom 00 rc sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt rc ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 10 km Nhn cng: - Cp bc th cng 0,376 bnh qun 4/7 My thi ca 0,188 cng: - Xe p rc Loi xe p 4 tn 0,23 6 0,12 1 7 tn 0,137 0,070

01

02

03

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s 5 km 15 km 0,90 1,05

MT2.02.00 Cng tc thu gom rc sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v trang b bo h lao ng.

12

- Di chuyn phng tin n im thu gom rc. - Np rc t xe th s (xe y tay) vo mng hng, p vo xe. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln xe. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc rc y xe p. - iu khin xe v a im rc. - Cn v rc ti a im rc. - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 9 n v tnh: 1 tn rc
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - Xe p rc n v 4 tn MT2.02. Cng tc thu 00 gom rc sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt rc ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km cn g ca 0,245 0,0840 Loi xe p 7 tn 0,227 0,0758 10 tn 0,200 0,0558

01

02

03

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s 25 30 35 40 45 50 55 60 km km km km km km km km 1,11 1,22 1,30 1,38 1,45 1,51 1,57 1,62

13

65 km 1,66 MT2.03.00 Cng tc thu gom rc sinh hot t thng rc bn ng v rc sinh hot ti cc c s y t, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 10 km Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n im thu gom rc. - Ko thng trn va h, im tp kt thng ti c s y t, np rc t thng vo mng hng, p vo xe. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln xe. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc rc y xe p. - iu khin xe v a im rc. - Cn v rc ti a im rc. - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 10 n v tnh: 1 tn rc
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Vt t, vt liu: - Thng rc nha Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - Xe p rc n v 1,2 tn MT2.03. 00 Cng tc thu gom rc sinh hot t thng rc bn ng v rc sinh hot ti cc c s y t, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 10 km ci cn g ca 0,19 50 01 02 0,13 30 03 0,101 2 04 0,0044 0,5560 0,39 00 0,2780 0,34 75 0,303 5 Loi xe p 2 tn 0,00 44 4 tn 0,00 44 7 tn

0,004 4

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s

14

5 km 15 km

0,90 1,05

MT2.04.00 Cng tc thu gom rc sinh hot t thng rc bn ng v rc sinh hot ti cc c s y t, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n im thu gom rc. - Ko thng trn va h, im tp kt thng ti c s y t, np rc t thng vo mng hng, p vo xe. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln xe. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc rc y xe p. - iu khin xe v a im rc. - Cn v rc ti a im rc. - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 11 n v tnh: 1 tn rc
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Vt t, vt liu: - Thng rc nha Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - Xe p rc n v 2 tn MT2.04. Cng tc thu 00 gom rc sinh hot t thng rc bn ng, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km ci cn g ca Loi xe p 4 tn 7 tn 0,00 44 0,19 8 0,13 09 03 10 tn 0,004 4 0,188 0,098 0 04

0,004 0,00 4 44 0,416 0,27 8 0,260 4 0,17 48 01 02

15

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s 25 30 35 40 45 50 55 60 65 km km km km km km km km km 1,11 1,22 1,30 1,38 1,45 1,51 1,57 1,62 1,66

MT2.05.00 Cng tc thu gom rc sinh hot bng xe ti ch thng rc p kn (hooklip) vi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun 30 km Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im thu rc. - Np rc t cc xe th s hoc cc thng cha rc vo thng p. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln thng p. - iu khin np rc n lc rc y thng p kn. - iu khin xe v bi . - Cn v rc ti bi rc. - Tip tc cng tc n ht ca lm vic. - Ht ca di chuyn xe v a im tp kt xe v v sinh phng tin, giao ca. Bng s 12 n v tnh: 1 tn rc

16

M hiu

Loi cng tc

Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - Xe ti ch thng rc p kn (hooklip)

n v cn g ca

S lng

MT2.05. Cng tc thu 00 gom rc sinh hot bng xe ti ch thng rc p kn (hooklip) vi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun 30 km

0,360 0,0714

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly 20 25 35 40 45 50 55 60 km km km km km km km km H s 0,80 0,90 1,12 1,25 1,35 1,43 1,50 1,56

MT2.06.00 Cng tc v sinh thng thu gom rc sinh hot Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im t thng. - Xp thng ngay ngn, ng v tr t thng. - Dng gi lau, bn chi cc, x phng c ra thng. - Lau kh bn ngoi thng, xt thuc kh mi bn trong thng. - Tip tc cng vic cho n ht ca lm vic. - Ht ca v sinh phng tin, giao ca.
17

Bng s 13 n v tnh: 100 thng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v cn g S lng

MT2.06. Cng tc v Nhn cng: 00 sinh thng thu - Cng nhn gom rc sinh ph thng: cp hot bc th bnh qun 4/7

1,90

MT2.07.00 Cng tc thu gom, vn chuyn rc y t, bnh phm ca cc c s y t v khu x l vi c ly bnh qun 65 km Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng.
18

- Di chuyn phng tin n a im thu rc. - Ko thng nha t kho cha rc y t, rc bnh phm ca cc bnh vin, c s y t ra ngoi cn, xc nh khi lng v chuyn ln xe. Chuyn cc thng sch t xe vo v tr c. - i vi thng cha rc y t, bnh phm bng carton: dng, dn thng; m thng rc y t, bnh phm cho vo thng carton. Dn thng carton a ln bn cn xc nh khilng chuyn ln xe. - Thu gom n khi ht rc y t, bnh phm. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc y xe. - iu khin xe v khu x l, bc xung, giao cho nhn vin kho. Ghi s s lng, khi lng. - Tip tc cng vic cho n ht ca lm vic. - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 14 n v tnh: 1 tn rc y t, bnh phm M hiu Loi cng tc Thnh phn n hao ph v Nhn cng: - Cp bc th cn bnh qun g 4/7 My thi cng: - Xe ti thng ca kn 1,5T Loi thng Nh a MT2.07. Cng tc thu 00 gom, vn chuyn rc y t, bnh phm ca cc c s y t v khu x l 4,65 1 2,32 6 Cart on 5,58 3 2,79 2

01 02 Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s 40 km 0,65 50 km 0,80 60 km 0,95 70 km 1,05 80 km 1,25
19

MT2.08.00 Cng tc thu gom, vn chuyn ph thi xy dng ti cc im tp kt bng xe ti v bi vi c ly bnh qun 10 km Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im thu gom ph thi xy dng. - Xc ph thi xy dng ln thng xe. - Thu gom, qut dn rc ri vi ln xe. - iu khin xe n a im thu gom k tip, tc nghip n lc y xe. - San, co ph thi xy dng, ph bt, buc dy - iu khin xe v bi . - Cn v ph thi xy dng ti bi . - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 15 n v tnh: 1 tn ph thi xy dng
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - Xe ti n v Ti trng ca xe 1,2 tn MT2.08. Cng tc thu 00 gom, vn chuyn ph thi xy dng ti cc im tp kt bng xe ti v bi vi c ly bnh qun 10 km cn g ca 0,596 0,247 2 tn 0,596 0,149 4 tn 0,596 0,114

01

02

03

Ghi ch: Khi c ly thu gom v vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly H s 5 km 0,82 15 km 1,18 20 km 1,40 25 km 1,60

20

MT2.09.00 Cng tc xc rc sinh hot ti cc im tp kt rc tp trung bng c gii Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im xc rc. - Li xe xc iu khin, vun gn lng rc vo im tp trung. - Xc rc ln xe ti ben cho n lc y xe. - iu khin gu xc vun gn rc trn xe ti ben. - Tip tc xc rc cho cc xe ti ben tip theo cho n ht ca lm vic. - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Bng s 16 n v tnh: 1 tn rc M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - My xc cng sut 16T/gi
21

n v cn g ca

S lng

MT2.09. Cng tc xc 00 rc sinh hot ti cc im tp kt rc tp trung bng c gii

0,0089 0,0089

MT2.10.00 Cng tc xc ph thi xy dng ti cc im tp kt tp trung bng c gii Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im xc ph thi xy dng. - Li xe xc iu khin, vun gn ph thi xy dng. - Xc ph thi xy dng ln xe ti ben cho n lc y xe. - iu khin gu xc vun gn rc trn xe ti ben. - Tip tc xc rc cc xe ti ben tip theo cho n ht ca lm vic. - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Bng s 17 n v tnh: 1 tn ph thi xy dng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph
22

n v

S lng

MT2.10. Cng tc xc 00 ph thi xy dng ti cc im tp kt tp trung bng c gii

Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - My xc cng sut 16T/gi

cn g ca

0,0071 0,0071

MT2.11.00 Cng tc vn chuyn rc sinh hot bng xe ti vi c ly vn chuyn bnh qun 20 km Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im ly rc. - i cho n khi c xc y rc, vun gn rc trn xe, ph bt kn trc khi chy. - iu khin xe v bi . - Cn v rc ti bi rc. - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Bng s 18
23

n v tnh: 1 tn rc M hiu Loi cng tc Thnh phn n hao ph v MT2.11. Cng tc vn 00 chuyn rc sinh hot bng xe ti vi c ly vn chuyn bnh qun 20 km . Nhn cng: - Cp bc th cn bnh qun g 4/7 My thi cng: - Xe ti ca Trng ti xe 7 tn 0,056 0,056 10 tn 0,052 0,052

01 02 Ghi ch: Khi c ly vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly 15 km 25 km 30 km 35 km 40 km H s 0,78 1,25 1,40 1,53 1,64

MT2.12.00 Cng tc vn chuyn ph thi xy dng bng xe ti vi c ly vn chuyn bnh qun 20 km Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im ly ph thi xy dng. - i cho n khi c xc y ph thi xy dng, vun gn ph thi xy dng trn xe, ph bt kn trc khi chy.
24

- iu khin xe v bi . - Cn v ph thi xy dng ti bi . - Di chuyn xe p v im . - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Bng s 19 n v tnh: 1 tn ph thi xy dng M hiu Loi cng tc Thnh phn n hao ph v MT2.12. Cng tc vn 00 chuyn ph thi xy dng bng xe ti vi c ly vn chuyn bnh qun 20 km. Nhn cng: - Cp bc th cn bnh qun g 4/7 My thi cng: - Xe ti ca Trng ti xe 7 tn 0,052 0,052 10 tn 0,048 0,048

01 02 Ghi ch: Khi c ly vn chuyn bnh qun thay i th nh mc hao ph nhn cng v hao ph my thi cng c iu chnh vi cc h s sau: C ly 15 km 25 km 30 km 35 km 40 km H s 0,78 1,25 1,40 1,53 1,64

25

MT2.13.00 Cng tc vt rc trn mt knh, mng bng c gii Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v bo h lao ng. - Di chuyn phng tin n a im vt rc. - Cng nhn dng vt li ng trn cu phao vt rc, dng so y rc ra tm thu ca cnh thu rc. - Gp ti khi rc y, tra mc, iu chnh li rc ln tu, cng vic c tip din. - Khi ti ln tu c a n v tr tip nhn, thc hin cc thao tc a rc vo phng tin cha. - Lm sch ti li, cc thao tc c tip din n ht ca lm vic. - Ht ca a tu, ghe v bn u v sinh phng tin, giao tu ghe cho ngi trc. Bng s 21 n v tnh: 10.000m2 (din tch mt nc) M hiu Loi cng tc Thnh phn n hao ph v MT2.13. Cng tc vt 00 rc trn mt knh, mng bng c gii Nhn cng: - Cp bc th cn bnh qun g 4,5/7 My thi cng: - Tu cng ca sut 25CV - Ghe cng ca sut 4CV S lng Tu 0,741 0,185 01 Ghe 2,500 0,833 02

26

Chng III
Cng tc x l rc MT3.01.00 Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi < 500 tn/ngy. Thnh phn cng vic: - Chun b dng c lao ng v trang b bo h lao ng. - Ghi chp khi lng v hng dn ch cho cc xe tp kt. - Co rc t trn xe xung, m bo khi xe khi khu vc khng cn rc trn xe. - Hng dn cho xe ra khi bi m bo khng gy n tc, xa ly. - San i rc t cc ng thnh bi phng v m nn t c th lin tip vo rc. - Sau mt lp rc va li san i mt lp t, tin hnh m nn trc khi lp rc khc ln. - Rc vi bt v mt s ho cht tr mui. - San i rc n khi ht ca lm vic. - Cui ca san lp to mt bng bi, to dc thot nc, gia c nn ng xe vo bi an ton. - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Yu cu k thut: - dy lp rc sau khi m nn ph t l 2m. - dy lp t ph l 0,2m Bng s 22 M hiu Loi cng tc n v tnh: 1 tn rc Thnh phn n S lhao ph v ng tn m3 0,0002 6

MT3.01. Cng tc chn Vt t, vt liu: 00 lp rc ti bi - Vi bt chn lp rc vi - t chn lp


27

k thut n gin, cng sut bi t 200 tn/ngy n 500 tn/ngy.

- Ho cht dit lt 0,1500 rui lt 0 - EM th cp kg 0,0004 - Bokashi 1 Nhn cng: cng 0,4000 - Cp bc th 0 bnh qun 4/7 0,3500 My thi cng: ca 0 - My i 170CV ca - Xe bn 6m3 ca 0,060 - My bm xng 5CV 0,0025 0,0020 0,0010

MT3.02.00 Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi t 500 tn/ngy n 1.500 tn/ngy. Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v bo h lao ng. - Ghi chp khi lng v hng dn ch cho cc xe tp kt. - Co rc t trn xe xung, m bo khi xe khi khu vc khng cn rc. Kim tra cm quang cc loi rc khng c php chn lp. - Hng dn cho xe ra khi bi m bo khng n tc v xa ly. - San i rc t cc ng thnh bi phng v m nn t c th lin tip vo rc. - Sau mt lp rc va li san i mt lp t, tin hnh m nn trc khi lp rc khc ln. - Rc vi bt v mt s ho cht tr mui. - Phun xt ch phm vi sinh (EM) kh mi hi, xt nc chng bi. - San i rc n khi ht ca lm vic. - Qut ng, ra ng (ngoi bi rc) dn vo bi rc. - Cui ca san lp to mt bng bi, to dc thot nc, gia c nn ng xe vo bi an ton. - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca.

28

Yu cu k thut: - C h thng x l nc rc theo phng php sinh hc - dy lp rc sau khi m nn ph t l 2m. Bng s 23 n v tnh: 1 tn rc M hiu Loi cng tc MT3.02. Cng tc chn 00 lp rc ti bi chn lp rc vi k thut hp v sinh, cng sut bi t 500 tn/ngy n 1.500 tn/ngy. Thnh phn hao ph n v S lng

Vt t, vt liu: - Vi bt tn - t chn lp m3 - Ho cht dit lt rui lt - EM th cp kg - Bokashi lt - Permethin lt - Basudin 40ND lt - DDVP lt - Sumithion 50EL Nhn cng: cng - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: ca - My i 170CV ca - Xe bn 6M3 ca - Bm xng 3CV ca - Bm in 5KW

0,00025 0,15000 0,00041 0,60000 0,24600 0,00040 0,00016 0,00086 0,00050 0,047 0,0025 0,0002 0,0010 0,0005

29

MT3.03.00 Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi > 1.500 tn/ngy. Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c lao ng v bo h lao ng. - Ghi chp khi lng v hng dn ch cho cc xe tp kt. - rc theo phng php ln v chiu dy lp rc l 2m, ring lp rc u tin phi to ng dn xung y bi. Xi nhan cho xe ra khi bi m bo khng n tc v sa ly. - Cc xe t vo rc thnh tng ng theo ng v tr do cng nhn iu hnh bi hng dn, c my i xch san gt v my m chuyn dng m t 8-10 ln to thnh cc lp rc cht.

30

- S dng my i san gt b mt bi, m bo t ch rc c th i li d dng trn b mt. - Sau khi to lp rc y ng tiu chun phi ph t ln trn mt (nh v taluy) ton b din tch rc , t ph phi c san u trn b mt rc v m nn k trc khi lp rc khc ln pha trn. - Kim tra san lp cc khu vc b ln, l trn ton khu vc bi; San gt to mt bng mi, to dc thot nc sa cha li nn ng. - X l rc bng EM v Bokashi theo qui trnh k thut tiu chun. - m bo cng tc duy tr thng thot kh ga i vi cc bt u v ang trong qu trnh chn lp rc cng nh cc khi ng bi tm thi - Bm ht nc rc t ch lp v h sinh hc. - p b bao, lm ng cng v vo rc m bo cho xe vo rc. - X l ho cht trn phm vi ton bi cng nh khu dn c ln cn theo ng qui nh, rc vi bt ti cc v tr nhm hn ch pht sinh rui mui. - Nht rc, lm v sinh on ng vo bi xe t, ti nc chng bi cc khu vc bi, ng dn vo bi. - V sinh cc phng tin, dng c, ra bnh xe trc khi ra khi bi tp kt v a im qui nh. Yu cu k thut: - Bi chn lp c yu cu k thut cao, c h thng x l nc ca rc theo phng php sinh hc. - dy lp rc sau khi m nn ph t l 2m. Bng s 24 n v tnh: 1 tn rc M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Vt t, vt liu: - Vi bt - t chn lp - Ho cht dit rui - EM th cp - Bokashi n v kg m3 lt lt kg m3 S lng

MT3.03. Cng tc chn 00 lp rc ti bi chn lp rc vi k thut hp v sinh, cng sut bi > 1.500 tn/ngy.

0,00920 0,38600 0,00210 1,03750 0,24600 0,00090

31

- dm cp phi m3 0,00090 - 4x6 m3 0,00124 - hc m2 0,4600 - Bt ph Nhn cng: cng 0,09342 - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: ca 0,00520 - My i 240CV ca 0,00125 - My m 335 ca 0,00095 CV ca 0,00008 - My o 0,8m3 ca 0,00001 - My ng cc ca 0,00010 1,8T ca 0,00040 - My lu 10T ca 0,00036 - My m 9T ca 0,00200 - My xc 1,65 ca 0,00203 m3 ca 0,00100 - t 2 T ca 0,00200 - t 10 T ca 0,00188 - Xe bn 16m3 ca 0,00100 - Bm xng 5,5 ca 0,00031 CV - Bm in 5 KW - Bm in 3 KW - Bm in 2,5 KW Bm in 0,125 KW

32

MT3.04.00 Cng tc x l ph thi xy dng ti bi chn lp vi cng sut bi < 500 tn/ngy. Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, cng c lao ng v bo h lao ng. - Ghi chp khi lng v hng dn ch cho cc xe tp kt. - Hng dn cho xe ra vo bi, m bo khng gy n tc v xa ly. - Xe i rc thi xy dng thnh ng t c th lin tip vo rc thi xy dng. - Phun xt nc chng bi hng ngy - San i rc thi xy dng n khi ht ca lm vic - Qut ng, ra ng (ngoi bi rc) dn vo bi rc - Cui ca san lp to mt bng bi, to dc thot nc, gia c nn ng xe vo bi an ton. - Ht ca v sinh phng tin, tp trung v ni qui nh, giao ca. Bng s 25 n v tnh: 1 tn rc M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - My i 140CV - Xe bn nc 16m3 n v cn g ca ca S lng

MT3.04. Cng tc x l 00 ph thi xy dng ti bi chn lp vi cng sut bi < 500 tn/ngy .

0,0490 0,00185 0,00190

33

Chng IV
Cng tc x l rc y t MT4.01.00 Cng tc x l rc y t, bnh phm bng l gas Thnh phn cng vic: * t rc y t, bnh phm - Kim tra cc thit b an ton ca l t, khi ng cc h thng, thc hin giai on hm nng l t. - Chuyn thng nha hoc thng carton cha rc y t, rc bnh phm trong l n cc v tr np rc ca l t. - Vn hnh h thng cp thng rc y t vo bung np ca l. - Ra cc thng cha rc bng nha v a vo v tr qui nh. - Theo di, np ho cht y vo phu x l khi. - Sau mi t t, co tro vo 2 thng tn sau ca l. Ti nc lm ngui tro, cho vo cc ti nha, ct cht v a vo cc xung c np y lu cha. Tip tc t cc t tip theo. - Kt thc ca lm vic, v sinh cc thit b ca l. * Chn tro - Vn chuyn tro n bi chn lp ti ngha trang - o h chn; lt tm nylon chng thm; rc vi bt b mt v lp t kn; ng cc mc. - V sinh c nhn v phng tin lm vic. Bng s 26 n v tnh: 1 tn rc y t, rc bnh phm M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng

34

MT4.01. Cng tc x l 00 rc y t, bnh phm bng l gas.

Vt t, vt liu: - Gas kg 202,000 - in kw 0 Bicarbonat kg 199,100 (NaHCO3) kg 0 - Than hot tnh bao 124,920 - Bao nylon 0 Nhn cng: cng 2,00000 - Cp bc th 2,85710 bnh qun 4/7 My thi cng: ca 8,300 - L t bng gas 0,1430

Chng V
Cng tc qut rc trn ng ph v ti nc ra ng bng c gii MT5.01.00 Cng tc qut ng bng c gii Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c v bo h lao ng - Di chuyn xe t qut ht ti a im cn qut. - Bt n cng tc, kim tra cc thng s trc khi cho xe vn hnh. - Vn hnh t qut vi tc qui nh. - Khi rc y th tin hnh ph thi ng ni qui nh. - Ht ca v sinh phng tin, tp kt v a im qui nh. Bng s 27 n v tnh: 1km M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v b Loi xe 5m3 MT5.01. Cng tc Vt t: 00 qut ng - Chi xe qut ph bng Nhn cng:
35

7m3

0,006 0,004

c gii

- Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - t qut

cn g ca

0,050

0,077 0,050 01 02

Ghi ch: - nh mc ti Bng s 27 qui nh hao ph nhn cng v my thi cng cng tc qut ng ph bng c gii ca th loi c bit. i vi cc th khc, nh mc nhn cng v my thi cng c iu chnh theo cc h s sau: + th loi I: K = 0,95 + th loi II: K = 0,85 + Cc loi th loi III V K = 0,80

MT5.02.00 Cng tc ti nc ra ng Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c v bo h lao ng - Di chuyn xe tc n ly nc ng tuyn qui nh, kim tra van kho trc khi hng nc. - ming tc ng hng nc, khi tc y kho van hng nc, y np tc, kho cht. - Tin hnh phun tui nc ra ng theo ng l trnh qui nh. - Ht ca v sinh phng tin, tp kt v a im qui nh. Bng s 28 n v tnh: 1m3 nc M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v cn g Loi xe 5m3 MT5.02. Cng tc ti Nhn cng: 00 nc ra - - Cp bc th ng bnh qun 4/7
36

7m3

0,024 0,022

My thi cng: - t ti nc ca

0,024 0,022 01 02

MT5.03.00 Cng tc vn hnh h thng bm nc cung cp nc ra ng Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c. - Kim tra cu dao, h thng ng ng, my bm bo m trng thi hot ng tt. - ng cu dao in khi xe n ly nc. - nh k bo dng ng c my bm, tc cha nc, hng ht. - Ht ca v sinh phng tin, giao ca. Bng s 29 n v tnh: 100m3 nc M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng

MT5.03. Cng tc vn Nhn cng: 00 hnh h - Cp bc th cng thng bm n- bnh qun 4/7 c cung cp nc ra ng

0,450

Chng VI
Cng tc duy tr nh v sinh cng cng MT6.01.00 Cng tc qut dn nh v sinh cng cng Thnh phn cng vic: - Chun b dng c v bo h lao ng. - Dng xng, chi qut dn trn phm vi qun l. - Di nc trn mt bng tng h v mng tiu (nu c). - Qut mng nhn, dn rc, ph thi xung quanh nh v sinh cng cng v trn ng vo nh v sinh. - Vy thuc st trng v du x. - Ht ca v sinh phng tin, tp kt v a im qui nh. Bng s 30
37

n v tnh: 1 h/ca M hiu Loi cng tc MT6.01. Cng tc qut 00 dn nh v sinh cng cng. Thnh phn hao ph n v S lng

Vt t, vt liu: - Vi bt kg - Vi nc kg - Du x kg - Thuc st trng kg Nhn cng: - Cp bc th cng bnh qun 4/7

0,0500 0,3000 0,0005 0,0010 0,150

MT6.02.00 Cng tc thu dn phn ca nh v sinh hai ngn Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin. dng c v bo h lao ng. - a xe n a im thu dn, kim tra mt bng khu vc h x b tr t thng cho thch hp. - Xc nh c, long ca phn dng t n. - Dng x beng by np mc phn vo thng, trnh ri vi. Dng t n ph ln mt thng trnh bc mi, gnh chuyn ra t. - Sau khi thu dn, dng va trt li ch cy, m bo khng h.
38

- Qut dn v sinh sch s khu vc thu dn phn. - Ht ca v sinh phng tin, tp kt v a im qui nh. Bng s 31 n v tnh: 1 tn phn M hiu Loi cng tc MT6.02. Cng tc thu 00 dn phn ca nh v sinh hai ngn. Thnh phn hao ph n v S lng

Vt t, vt liu: - Vi nc kg - Ct en m3 - Xi mng kg - t n tn Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 cng My thi cng: - t ti trng 1,5 ca tn

2,2500 0,0080 0,7500 0,4000 9,450 1,95

MT6.03.00 Cng tc thu dn phn x my Thnh phn cng vic: - Chun b phng tin, dng c v bo h lao ng.

39

- a xe ht n a im thu dn, kim tra mt bng khu vc h x t ng ht cho thch hp. - Dng x beng cy l thm b pht, nu khng th thm nc, dng co o u hn hp phn m bo long bm ht d dng. - Cho u ng ht ca vi bm vo b pht v cho my bm chn khng hot ng, lun di chuyn u vi bm trong b pht. - Khi ht ht phn th ra vi bm v tho vi t vo xe. - Trt v tr c ly phn, kim tra phng tin - Qut dn v sinh sch s khu vc thu dn phn. - Ht ca v sinh phng tin, tp kt v a im qui nh. Bng s 32 n v tnh: 1 tn phn M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v Loi xe 1,5 tn MT6.03. Cng 00 thu phn my tc Vt t: dn - Vi nc x - Ct en - Xi mng Nhn cng: - Cp bc th bnh qun 4/7 My thi cng: - t ht phn kg m3 kg cn g ca 0,167 0,060 01 02 4,5 tn

0,310 0,310 0 0 0,000 0,000 9 9 0,134 0,134 0 0 0,840 0,143

40

Mc lc
M hiu Phn I Phn II Chng I MT1.01.00 MT1.02.00 MT1.03.00 MT1.04.00 MT1.05.00 MT1.06.00 MT1.07.00 Chng II MT2.01.00 Ni dung Thuyt minh nh mc nh mc d ton Cng tc qut, gom rc trn h, ng ph bng th cng Cng tc gom rc ng ph ban ngy bng th cng Cng tc qut, gom rc ng ph bng th cng Cng tc duy tr di phn cch bng th cng Cng tc tua va h, thu dn ph thi gc cy, ct in, ming cng hm ch Cng tc duy tr v sinh ng xm Cng tc xc rc sinh hot ti im tp kt rc tp trung ln xe t bng th cng Cng tc xc dn ph thi xy dng bng th cng Cng tc thu gom, vn chuyn rc sinh hot, ph thi xy dng v rc y t bng c gii Cng tc thu gom rc sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c li bnh qun 10 km Cng tc thu gom sinh hot t cc xe th s (xe y tay) ti cc im tp kt ln xe p rc, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km Cng tc thu gom rc sinh hot t thng rc bn ng v rc sinh hot ti cc c
41

Trang 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9

MT2.02.00

10

MT2.03.00

11

MT2.04.00

12

MT2.05.00 MT2.06.00 MT2.07.00 MT2.08.00 MT2.09.00 MT2.10.00 MT2.11.00 MT2.12.00 MT2.13.00 Chng III MT3.01.00 MT3.02.00 MT3.03.00 MT3.04.00 Chng IV MT4.01.00 Chng V MT5.01.00 MT5.02.00 MT5.03.00

s y t, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 10 km Cng tc thu gom rc sinh hot t thng rc bn ng v rc sinh hot ti cc c s y t, vn chuyn n a im rc vi c ly bnh qun 20 km Cng tc thu gom rc sinh hot bng xe ti ch thng rc p kn (hooklip) vi c li thu gom v vn chuyn bnh qun 30 km Cng tc v sinh thng thu gom rc sinh hot Cng tc thu gom, vn chuyn rc y t, bnh phm ca cc c s y t v khu x l vi c li bnh qun 65 km Cng tc thu gom, vn chuyn ph thi xy dng ti cc im tp kt bng xe ti v bi vi c li bnh qun 10 km Cng tc xc rc sinh hot ti cc im tp kt rc tp trung bng c gii Cng tc xc ph thi xy dng ti cc im tp kt rc tp trung bng c gii Cng tc vn chuyn rc sinh hot bng xe ti vi c li vn chuyn bnh qun 20 km Cng tc vn chuyn ph thi xy dng bng xe ti vi c li vn chuyn bnh qun 20 km Cng tc vt rc trn mt knh, mng bng c gii Cng tc x l rc Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi < 500 tn/ngy Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi t 500 tn/ngy n 1.500 tn/ngy Cng tc chn lp rc ti bi chn lp rc, cng sut bi > 1.500 tn/ngy Cng tc x l ph thi xy dng ti bi chn lp vi cng sut bi <500 tn/ngy

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 26 28 29 29 30 30 31 31

42

Chng VI MT6.01.00 MT6.02.00 MT6.03.00

Cng tc x l rc y t Cng tc x l rc y t, bnh phm bng l gas Cng tc qut ng ph v ti nc ra ng bng c gii Cng tc qut ng ph bng c gii Cng tc ti nc ra ng Cng tc vn hnh h thng cung cp nc ti nc ra ng Cng tc duy tr nh v sinh cng cng Cng tc qut dn nh v sinh cng cng Cng tc thu dn phn ca nh v sinh hai ngn Cng tc thu dn phn x my

32 32 32 34

43