Vous êtes sur la page 1sur 1

11/10/12

Zomi Messenger: Son Cin

Son Cin
Pu Kham Tel (Gualnam) leh Pi Mang Awi (Guite) sung pan Saizang khua ah suak hi a pian pih sang gen teng 1. Pu Nek Vungh 2. Pu Mang Neng 3. Pu Son Cin 4. Pu Din Khai 5. Pi Vum Niang 6. Pi Zui Ciin leh Pi Thang te ahihi. Pu Son Cin (Gualnam) leh Pi Awi Zel (Hatzaw) sung pan a piang teng. 1. Pi Awi Ngul 2. Pi En Ciin 3. Pi Niangh Vungh 4. Pu Tel Khai 5. Pu Lam Khaw Thang 6. Pu Vungh Zam 7. Pu Kham Khup 8. Pi Nang Khaw Zam leh 9. Pu Tel Khaw Gin te ahihi. KHUA MIN LEH KHUA SAT NA TAANGH THU

A ma sa pen in 1795 kum in Guite ki ci mi pawl khat in tu lai tak a a lailo gam sung (1) Suang Kua (2) Siingmual Zaang leh (3) Khua mun zaang teng ah khua na sat uh hi. Tual gal hat lai hun ahih man in hih mun thum (3) ki kal lai zang teng la in na kho a hih man in tua mun pen "Lailo" khua na ci uh hi, sawt vei pi a teen khit uh ciang in gam kham zo nawn lo in na lal kha uh hi Gui te khit ciang in Hatlangh ten Lailo mun ah khua na sat leuleu uh hi.Lailo pan in na lal leuleu uh aa Tonzang gam Tuitum khua leh Mualkawi khua ah na na lal kik uh hi. Pu Son Cin in Saizang khua pan in India gam Tonglawn ah lal di in ong tai khia aa, Tualzang khua a tun teh Hau Cin Khup leh Khua Cin in na kho a, Tualzang khua ah kum (2) sung tawl nga hi.Pu Son Cin Saizang khua pan a pai khiat lai tak Pu Gen Lam, Pu Thuam Awn leh Pu Goih Cin in na zui uh a, Tualzaang khua pan in Pu Thuam Awn leh Pu Goih Cin,Saizaang khua ah ciah kik uh hi. 1876 kum ciang in Tualzaang khua pan in "Lailo" khua na sat a a,Pu Gen Lam leh Pu Hau Neng in na zui in inn (3) na pha uh hi. Hih nung ciang in Pu On Thuah leh Pu Hong Khup in beel thuah a inn 5) na pha uh hi. Mang Kaang kum pi te in Kapteel khua a hal khit ciang in kapteel pan in (1) Pu Ngaih Din (2) Pu Luan On (3) Pu Phut Tel 4Pu Luun Gen 5Pu Son Ton (6) Pu En Ngaih (7) Pu Hong Ging (8) Pu Tun Khup (9) Pu On Tung (10) Pu On Vial (11) Pu Kim Suah leh (12) Pu Luun On hi teng in Lailo khua ong bel uh hi.

Home

Older Post

Worldwide Zomi. Simple template. Powered by Blogger.

zomirecord.blogspot.co.uk/2012/11/son-cin.html?zx=6c38be92209689d4

1/1